SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY PN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY PN:"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr Dobrzańskiego Hubala Hrubieszów woj. lubelskie tel., fax adres internetowy: Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY PN: DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA NAJMŁODSZYCH NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Niniejsza SIWZ składa się z 7 stron

2 I. INFORMACJE OGÓLNE TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ) Zamawiający - Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy. 2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej EURO, na podstawie art. 2 pkt 2, art. 0 ust. oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą PZP. 3) W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i spełniający wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w częściach 4 części Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych w dniach pracy poniedziałek piątek w godz Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, ale muszą one być nie gorsze od materiałów zastosowanych w dokumentacji lub muszą przewyższać jakością materiały ujęte w dokumentacji. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych dotyczących zamówienia wykonawca przedstawi niezbędne certyfikaty lub badania dla wszystkich materiałów tzw. równoważnych na etapie składania ofert. 2

3 Kody CPV Pomoce dydaktyczne Gry edukacyjne Różny sprzęt i artykuły biurowe Pakiety oprogramowania edukacyjnego Urządzenia multimedialne Drukowane książki, broszury i ulotki Komputery przenośne Mikroskopy III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Część nr zamówienia Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Część nr 2 zamówienia Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz sprzętu laboratoryjnego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Część nr 3 zamówienia Zakup pomocy dydaktycznych w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz pomocy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Część nr 4 zamówienia Zakup podręczników w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz podręczników zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających V.OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych VI. ZALICZKI Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 3

4 VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY. Termin realizacji zamówienia: 4 dni od dnia podpisania umowy 2. Okres udzielenia gwarancji zgodnie ze szczegółowym wykazem materiałów zawartym w załącznikach nr 6-9 do SIWZ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. w zw. z art. 26 ust. 2b. 4

5 IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. wskazanej ustawy wg załącznika nr 5 do SIWZ, 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów: a) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych wg Załącznika nr 4, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym Zamawiający wymaga, aby warunek wskazany w pkt. IX ppkt. lit. a) oraz 2 lit. a) spełnił każdy z wykonawców. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych pkt. VIII. i pkt. IX. SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę spełnia nie spełnia 5

6 X. INNE DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr do SIWZ 2. W przypadku udziału podwykonawców - załącznik nr 3 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli dotyczy 4. Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wyceną poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5. Szczegółowy wykaz sprzętu laboratoryjnego wraz z wyceną poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 6. Szczegółowy wykaz pomocy wraz z wyceną poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 7. Szczegółowy wykaz podręczników wraz z wyceną poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. XI. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE TYLKO DO WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. XII. SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 2. SIWZ można również uzyskać bezpłatnie pod adresem Urzędu Miasta w Hrubieszowie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ul. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA, Hrubieszów XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej XIV. UMOWY RAMOWE Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej XV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, lub w formie faksu na nr Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. Oferty 6

7 składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 7:30 do Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. b) Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem jedynie następujących wniosków i informacji: pytania, wyjaśnienia oraz modyfikacje dotyczące treści SIWZ, zawiadomienie o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu, wezwania kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnienie postępowania odwołania, pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. a) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. b) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 7. Wszelkie informacje, wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego XVII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WKONAWCAMI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Wróblewska Urząd Miasta w Hrubieszowie Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych, ul. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA 7

8 Hrubieszów, tel do kontaktu w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego Szymon Patkowski Urząd Miasta w Hrubieszowie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, ul. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA, Hrubieszów, tel do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2. Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 3. Osoby wymienione w ust. są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 8

9 XVIII. WADIUM Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. XX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza. 9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 0. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Oferty wspólne - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum, s.c.).. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią Lidera, który będzie w ich imieniu 9

10 występował we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 5. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania : a) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SIWZ b) Każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. ustawy - składając oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ). c) Łącznie wykonawcy winni udokumentować, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy, zawarte w części VIII SIWZ, przedkładając wspólne dokumenty - określone w części IX SIWZ d) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ ) przedkłada Pełnomocnik wykonawców składających ofertę wspólną. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. Ofertę należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów - nie otwierać przed godz. 0.5 w dniu r. 2. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. Wykonawca określi cenę ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym (załącznik nr do SIWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza. 2. Cena ryczałtowa brutto powinna uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia. 3. Ustalona wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru ponoszonych przez wykonawcę kosztów realizacji. 4. Oferta powinna być wyrażona w walucie ['PLN'] cyfrowo i słownie. 0

11 5. Do ceny oferty przedstawionej przez wykonawcę zagranicznego, nie zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do uiszczania podatku VAT (bądź cła lub innych opłat) w Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający doliczy kwotę podatku VAT (bądź cła lub innych opłat), którą byłby zobowiązany uiścić w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy. XXII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 20 r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat), bądź przesłać na poniższy adres Zamawiającego: Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Hrubieszów 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 20 r. o godz Miejscem otwarcia ofert będzie sala konferencyjna Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala (I piętro). XXIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Wykonawców, z tym, że nieprzybycie Wykonawcy na część jawną postępowania nie spowoduje odrzucenia oferty. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na poszczególne zadania oddzielnie. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe, warunki płatności i gwarancji. 3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 4. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków SIWZ i ustawy Prawo zamówień Publicznych, ofert złożonych przez Wykonawców. 7. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz ustawy Pzp zostaną odrzucone.

12 8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą. 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: ) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 0. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium ceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.0.) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi być złożona umowa konsorcjum, zawierająca co najmniej: Określenie celu gospodarczego, Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, Solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego obejmującą cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 2

13 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi. Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. XXIV.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Jedynym kryterium wyboru jest cena ofertowa - zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 2. Przy obliczaniu punktacji Zamawiający będzie korzystał ze wzoru: Cn (cena najniższa w zł) C = x 00 Cb (cena badanej oferty w zł) Cena ( brutto ) podana w PLN waga 00% (Cn : Cb) x 00 pkt Gdzie: Cn oferta z najniższą ceną Cb oferta z badaną ceną Punktacja za powyższe kryterium od 0 do 00 punktów największą ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, najniższą ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę 3. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. XXV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 0 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie), z wyjątkiem art. 94 ust Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. ustawy. 3

14 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XXVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dopuszcza się wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wnoszenia należytego zabezpieczenia wykonania umowy. XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Zgodnie z art. 80 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje odwołanie. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem) albo w terminie 0 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4

15 5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Wzór umowy Załącznik nr 3 Podwykonawcy Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 6 Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego część nr Załącznik nr 7 Szczegółowy wykaz sprzętu laboratoryjnego część nr 2 Załącznik nr 8 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych część nr 3 Załącznik nr 9 Szczegółowy wykaz podręczników część nr 4 Sporządziła: Agnieszka Wróblewska Data: r. Zatwierdził: Z-CA BURMISTRZA MIASTA (-) Paweł Perelmuter r. 5

16 Załącznik nr do SIWZ (Pieczątka z nazwą i adresem Wykonawcy) Wykonawca Tel.... fax... OFERTA... Miejscowość i data Urząd Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala Hrubieszów Zamawiający Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa Podstawowe informacje o firmie wykonawcy Firma jest zarejestrowana w Oświadczenie Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA NAJMŁODSZYCH NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW Ja... zamieszkały... reprezentując firmę... jako (stanowisko służbowe)... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 6

17 . Pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia. 2. Oświadczamy, że: - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - pozostaniemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni, liczonymi od dnia upływu terminu składania ofert, - zobowiązujemy się do udzielenia 30 dniowego terminu płatności za wystawione przez nas faktury - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. - prace objęte zamówieniem wykonamy w 00% we własnym zakresie (w przypadku podwykonawców należy wypełnić i dołączyć zał. Nr 3) 3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia / zgodnie z wymogami Zmawiającego 4. Oferujemy realizację zamówienia w całości / w częściach *: Część nr zamówienia Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. za kwotę : netto:...zł. (słownie:....zł.) brutto (z VAT)... zł.(słownie: zł.) * cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem VAT Część nr 2 zamówienia Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz sprzętu laboratoryjnego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. za kwotę : netto:...zł. (słownie:.....zł.) brutto (z VAT)... zł. (słownie: zł.) * cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem VAT 7

18 Część nr 3 zamówienia Zakup pomocy dydaktycznych w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz pomocy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. za kwotę : netto:...zł. (słownie:.....zł.) brutto (z VAT)... zł. (słownie:... zł.) * cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem VAT Część nr 4 zamówienia Zakup podręczników w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz podręczników zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. za kwotę : netto:...zł. (słownie:.....zł.) brutto (z VAT)... zł. (słownie:... zł.) * cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem VAT 5. Wykonamy dostawę w terminie wskazanym w specyfikacji tj.: 4 dni od dnia podpisania umowy 6. Oferta została złożona na...stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr...do nr Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia. 8. Oświadczamy że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 9. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i na warunkach określonych w SIWZ i we wzorze umowy określonym przez Zamawiającego. 0. Oświadczamy, że na wykonane dostawy udzielimy gwarancji na materiały wymagające gwarancji przez Zamawiającego, wyszczególnione w załącznikach nr 6-9 do SIWZ.. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia: )... 2)... 3)... 4)... 5) Podpis/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy 8

19 Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A NR (wzór) zawarta w dniu.. w Hrubieszowie pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym reprezentowana przez:. Burmistrza Miasta - przy kontrasygnacie - Skarbnika Miasta - a.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Na podstawie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę pod nazwą: DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA NAJMŁODSZYCH NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2 Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w oparciu 9

20 o zatwierdzoną w dniu.. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ 3. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych w dniach pracy poniedziałek piątek w godz Materiały zostaną dostarczone jednorazowo w terminie określonym w ust. 2 niniejszej umowy. 3. Do czasu odbioru pomocy przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ich ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi WYKONAWCA. 4. WYKONAWCA oświadcza, że oferowane materiały są nowe, oryginalnie pakowane przez producenta w opakowania jednostkowe lub zbiorcze. 5. WYKONAWCA oświadcza, że materiały są objęte gwarancją jakościową producenta liczoną od dnia dostawy. Określenie przedmiotu umowy: 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i spełniający wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA, Hrubieszów. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo odbiorczym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zakres umowy stanowią: Część nr zamówienia Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 20

21 Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Część nr 2 zamówienia Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz sprzętu laboratoryjnego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Część nr 3 zamówienia Zakup pomocy dydaktycznych w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz pomocy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Część nr 4 zamówienia Zakup podręczników w ramach zamówienia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Edukacja najmłodszych naszą przyszłością Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów Szczegółowy wykaz podręczników zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość dostaw osobiście, z wyjątkiem wykonania zakresu.., które powierzone zostanie 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie dostawy Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust.. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy nie wskazanego w ust. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to było działanie własne. 3. Do każdorazowego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem jej zawarcia. 4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca winien zapewnić taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2

22 6. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, według oferty Wykonawcy w wysokości: netto...zł. (słownie....zł.) brutto (z VAT)... zł.(słownie. zł.) * cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem VAT 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz uwzględnił wszystkie elementy w cenie oferty. CENA OFERTY JEST RYCZAŁTOWA. 3. Cena brutto uwzględnia w swojej wartości wzrost cen i jest niezmienna przez czas trwania umowy. 7. Podstawą rozliczenia dostawy będzie odbiór ilościowy i jakościowy protokołem odbioru zakupionych pomocy, zgodny z opisem pomocy zawartym w załącznikach nr 6 9 do SIWZ oraz prawidłowo wystawiona przez WYKONAWCĘ i przedłożona w dniu dostawy faktura. 2. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu 3. Do faktury muszą być dołączone protokoły zdawczo-odbiorcze w raz z załącznikami wskazanymi w Należność za realizację zamówienia zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w.. nr Za datę zapłaty uznaje się za dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo odbiorczym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę. 2. Protokół zdawczo odbiorczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 3. Do odbioru przedmiotu umowy upoważnieni są: ) ze strony Zamawiającego:... 2) ze strony Wykonawcy: Wraz z protokołem zdawczo odbiorczym Wykonawca musi dostarczyć: ) pisemne gwarancje jakości na przedmiot umowy (dotyczy sprzętu elektronicznego) 2) instrukcje obsługi w języku polskim (dotyczy sprzętu elektronicznego) 22

23 9 Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego.. Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy. 0. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów dostarczonych w ramach niniejszej umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne:. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: - za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia brutto - za nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek oraz wad w wysokości 0,5% licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0% wynagrodzenia umownego brutto 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0% wynagrodzenia umownego brutto - za nieterminowe regulowanie należności w wysokości odsetek ustawowych 3. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 4 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. W przypadku wystąpienia w opracowaniu wad, które narażają Zamawiającego na straty, przysługuje mu odszkodowanie pokrywające straty i ich skutki 23

24 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Wykonawca nie wykonuje dostawy przedmiotu umowy w terminie lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, b) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ppkt b, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia. 3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na adres zamieszkania, siedziby wskazany w umowie lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone. 2. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego 3. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz załącznikami. 4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egz., po dwa dla każdej ze stron. WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY: 24

25 Załącznik nr 3 do SIWZ (miejscowość i data) Pieczęć Wykonawcy.. Dot. postępowania pn: DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA NAJMŁODSZYCH NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW Podwykonawcy Rodzaj powierzonej czynności... Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty 25

26 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy (miejscowość i data) O Ś W I A D C Z E N I E Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu /fax... Numer REGON... Numer NIP... Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA NAJMŁODSZYCH NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW w imieniu (nazwa Wykonawcy) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 z późn. zm.)... Podpis/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy - Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 26

27 Załącznik nr 5 do SIWZ... pieczęć wykonawcy (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu /fax... Numer REGON... Numer NIP... Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA NAJMŁODSZYCH NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW Oświadczam(-y), że spełniamy warunki, dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, - a w tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. ustawy. z dnia z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 z późn. zm.)... Podpis/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy - Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 27

28 Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania LP 2 3 pomoce dydaktyczne komplet logopedyczny (zestaw) "Wędrówka z Ortofrajdkiem " Bajki terapeutyczne Maria Molicka (wyd. audio) J.m ilośd opis kmpl. zestaw zawiera program zarządzający aplikacje logopedy, 5 programów do diagnoz i terapii logopedycznej kalibrator dźwiękowy, mikrofon, nakładki na mikrofon szt. Program komputerowy - jest to nazwa właściwa programu audio 4 Bindownica Bindownica - format: A4 - dziurkowanie: do 2 kartek (70g/m2) - oprawianie: do 250 kartek grzbietem plastikowym - cechy dodatkowe: regulacja marginesu, ogranicznik formatu, metalowa podstawa 5 Drukarka szt. 2 Urządzenie wielofunkcyjne z kopiarką, skanerem i kolorową drukarką atramentową drukującą - Rozdzielczośd druku - czero: min. 200 x 600 dpi - Rozdzielczośd optyczna skanera: min. 200 dpi - Praca w sieci: WiFi zgodne ze standardem IEEE 802.g 6 EduRom Matematyka na wesoło gry: szt. Program multimedialny Niezwykłe wakacje 7 EduRom Matematyka na wesoło gry: Stare szt. Program multimedialny zamczysko 8 EduRom Matematyka na wesoło gry: szt. Program multimedialny Tajemnicza wiadomośd 9 EduRom Matematyka na wesoło gry: Wyspa szt. Program multimedialny skarbów 0 EduRom zoo szt. 2 edukacyjna gra komputerowa program multimedialny 2 Emocje - Co oni czują? - program multimedialny Gotowośd szkolna Diagnoza i terapia, artykuły szt. 2 program multimedialny Nauka identyfikacji 0 rozmaitych stanów emocjonalnych oraz dopasowanie ich do czterech prawdziwych postaci. zestaw dwiczeo do wspomagania procesu diagnozy gotowości szkolnej oraz stymulacji funkcji percepcyjno motorycznych i umiejętności matematycznych Wartośd brutto 28

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo