Drodzy Mieszkańcy Łańcuta!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Mieszkańcy Łańcuta!"

Transkrypt

1 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach SPIS treści AKTUALNOŚCI gospodarcze Z Obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Łańcucie str. 2 Kryształowe Cegły 27 rozdane str. 2 Remonty mieszkań komunalnych str. 3 Remonty Zabytkowego Cmentarza w Łańcucie str. 4 Renowacja Czarnego Krzyża str. 4 Mieszkania Socjalne str. 4 Miłej Zabawy, Maluchy! str. Sprostowanie str. 28 AKTUALNOŚCI społeczne Narada roczna Policji str. Bezpieczne Miasto str. 6 Czujka dymu w interesie naszego bezpieczeństwa! str. 6 Ostatni pobór do wojska? str. 7 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie inwestuje w nowe urządzenia technologiczne str. 7 Oddany ludziom społecznik str. 8 Nowe formy pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie str. 8 AKTUALNOŚCI kulturalne Trafili do ludzkich serc-xvi Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy str. 9 Nadziei ścieżka niech prowadzi MDK str. 1 Niebo na ziemi str. 11 Ferie W MDK str. 12 Nasi laureaci Animator i Sponsor Kultury 27 str. 13 Remonty w MDK str. 14 Złote i Brylantowe Gody str. 1 W świecie literek - czyli kiedy rozpocząć naukę czytania str. 16 W 11 rocznicę urodzin Romana Turka str. 17 Śladami Historii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łańcucie str. 17 Kameralny Chór Szkolny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie wyróżniony w Finale XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie str. 19 Dobra Szkoła + Praca = Sukces - rzut oka na Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie str. 2 Dzień Babci i Dziadzia w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łańcucie str. 21 Ciekawe spotkania w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie. str. 28 AKTUALNOŚCI sportowe Tour de Pologne 28 przez Łańcut str. 22 Ferie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łańcucie str. 23 Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera Łańcuta 27 str. 24 Liga Koszykówki Łańcut str. 26 Piłkarze Halowi zakończyli rozgrywki str. 26 Miejska Rada Sportu str. 26 Piłkarskie Mikołajki 27 str. 27 marzec-kwiecieñ NR 3/28 Drodzy Mieszkańcy Łańcuta! Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, z tej to okazji pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom Łańcuta, Naszej małej Ojczyzny najlepsze i najszczersze życzenia. Jednocząc się w przeżywaniu tych wyjątkowych Świąt, życzymy Państwu zdrowia, pomyślności oraz Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech świąteczny czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie okresem radości i spokoju, a moc płynąca z tajemnicy Misterium Paschalnego Chrystusa napełni serca pokojem, nadzieją, miłością ukazującą zwycięską wartość życia i doda otuchy do realizacji codziennych zadań. Wierzymy, iż Święta te napełnią Nas Wszystkich radością i miłością i skłonią do refleksji, zwracając nasze myśli ku najbliższym. Krzysztof Szczepaniak Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta dwumiesiêcznik Burmistrza, Rady Miejskiej i Mieszkañców añcuta Wydawca: Urz¹d Miejski, Pl Sobieskiego 18, 37-1 añcut, tel ; tel./fax (17) , Redakcja: pismo redagowane przez pracowników Urzêdu Miejskiego w añcucie, Fotografie: Edward Soñski Sk³ad: Druk: Zak³ad Poligraficzny " Techgraf " Nak³ad: 3 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nades³anych tekstów. Wydawca nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ jedynie pogl¹dy ich autorów- wydawca nie odpowiada za ich treœæ. Zastrzega siê mo liwoœæ b³êdów w druku F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:27 Płyta: 1 z 28

2 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI gospodarcze Z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Łańcucie w dniu 12 lutego 28 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego Uchwałą Nr XIV/92/28 Rada Miejska w Łańcucie wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Mościckiego w Łańcucie. Potrzeba przyjęcia nowego planu podyktowana jest faktem, że dotychczasowa powierzchnia cmentarza przeznaczona do pochówku, już za kilka lat ulegnie wyczerpaniu. Koniecznym zatem stało się rozszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego, a będzie to możliwe tylko na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nowa inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W trosce o ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy Rada Miejska w Łańcucie Uchwałą Nr XIV/93/28 przyjęła do wdrożenia lokalny program pomocy społecznej p.n. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Łańcuta. Uczestnikami zajęć w Klubie Integracji Społecznej będą ludzie, którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej będzie nową formą działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, koordynującą działania lokalne, umożliwiającą pozyskiwanie środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego. System elektronicznej komunikacji w gminie Uchwałą Nr XIV/96/28 Rada Miejska w Łańcucie wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. System elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej w województwie podkarpackim. Jest to innowacyjny projekt, który swoim zakresem obejmuje budowę teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji tego projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców i przedsiębiorców. Realizacja zadań gminy Rada Miejska w Łańcucie, uchwałą Nr XIV/97/28 przekazała Gminie Miasto Rzeszów do realizacji w roku bieżącym zadanie w zakresie przyjmowania przez rzeszowską Izbę Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości z terenu miasta Łańcuta oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia. Posiłki w łańcuckich szkołach Uchwałą Nr XIV/98/28 Rada Miejska w Łańcucie przyjęła zasady funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówka, które obecnie wynoszą; dla ucznia 2, zł - opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku (poprzednio opłata ta wynosiła 3,8 zł), opłata dla pracowników szkoły korzystających z posiłków w stołówce szkolnej,8 zł. Zasady wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości Rada Miejska w Łańcucie uchwałą Nr XIV/11/28 uchwaliła zasady wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości, zgodnie z którymi Burmistrz Miasta Łańcuta może zawierać umowy dzierżawy bądź najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, jak również na czas oznaczony do trzech lat w przypadku zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą bądź najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wydzierżawianie bądź najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić w przypadku wydzierżawiania nieruchomości rolnej bądź na rolnicze zagospodarowanie oraz w przypadku gdy dotychczasowi dzierżawcy zabudowali nieruchomość będącą przedmiotem dzierżawy na podstawie pozwolenia na budowę. Plan pracy Rady Miejskiej w 28 r. I kwartał 28 r. Ocena kierunków działań gminy i ich efektywności w zakresie promocji miasta. Ocena realizacji zadań w osiąganiu celu: "Łańcut miastem kultury" oraz funkcjonowania miejskich jednostek kultury. Ocena realizacji zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Łańcuta. II kwartał 28 r. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 27 r. Infrastruktura techniczna miasta analiza stanu i potrzeb. Zakres i formy współpracy z właścicielami dróg położonych na terenie miasta Łańcuta. III kwartał 28 r. Analiza wykonania budżetu miasta Łańcuta za I półrocze 28 r. IV kwartał 28 r. Ocena realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. Uchwalenie budżetu miasta Łańcuta na 29 r. (u-m) Kryształowe Cegły 27 rozdane W grudniu ubiegłego roku na Uroczystej Gali podsumowującej VII edycję Konkursu o Kryształową Cegłę 27 z udziałem znakomitych gości w Filharmonii Lubelskiej rozdano statuetki Kryształowe Cegły 27 za najlepsze inwestycje budowlane po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wśród wyróżnionych budowli w kategorii OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE znalazła się wspólnie z Parkiem Wodno Rozrywkowy w Druskiennikach koło Wilna na Litwie, Kryta Pływalnia MOSiR w Łańcucie. Statuetkę odebrał p. Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta, nie kryjąc swego zadowolenia z faktu, że inwestycja realizowana przez miasto zyskała uznanie wśród Kapituły Konkursu. Przypomnijmy, Konkurs o Kryszta- łową Cegłę organizowany jest od 1999 roku. Początkowo swoim zasięgiem obejmował Euroregion Bug. Z roku na rok przybywało uczestników i zwiększał się jego zasięg. W zakończonej edycji o nagrody walczyły inwestycje budowlane z trzech regionów wschodniej Polski (lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego), z Dolnego Śląska, z dwóch regionów Ukrainy (lwowskiego i wołyńskiego), z regionu brzeskiego na Białorusi oraz z Litwy (z regionów wileńskiego i Alytus). W roku 27 po raz pierwszy do grona uczestników lubelskiego konkursu dołączyły słowackie Koszyce. Łącznie w VII marzec-kwiecieñ NR 3/28 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:27 Płyta: 2 z 28

3 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI gospodarcze edycji Kryształowej Cegły uczestniczyło ponad 7 obiektów. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie. Jego prezes Kazimierz Widysiewicz zapowiada dalszy rozwój idei Kryształowej Cegły. W najbliższych latach organizatorzy planują zaprosić do udziału wszystkie regiony wschodniego pogranicza UE od Finlandii po Grecję. Motyw przewodni: Kryształowa Cegła na Szlaku Słońca i Śniegu. A już teraz nieoficjalnie wiadomo, że szczególny charakter będzie miała specjalna edycja konkursu związana z Euro 212. Głównym celem Konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie przystąpiło do organizacji Konkursu o Kryształową Cegłę, bo doskonale inspiruje on regionalne środowisko inwestorskie i budowlane do dbałości o jakość i funkcjonalność nowo wybudowanych, modernizowanych i rewitalizowanych zasobów budowlanych. Konkurs uzyskał wysoką rangę w regionalnym środowisku budowlanym, jest największym przeglądem inwestycji budowlanych zarówno w naszym regionie, jak i całej wschodniej Polsce i na stałe wpisuje się do kalendarza znaczących wydarzeń gospodarczych. Zainteresowanie Konkursem oraz rosnący z roku na rok prestiż przyznawanej nagrody w postaci Kryształowej Cegły oraz rozszerzenie Konkursu na obszar Ukrainy, Białorusi i Litwy, czyli jego umiędzynarodowienie, przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W siedmiu edycjach konkursu zgłoszono blisko inwestycji budowlanych z terenu Polski południowo wschodniej, od trzech lat także ze Lwowa i Obwodu Lwowskiego oraz Łucka i Obwodu Wołyńskiego, a od roku z Białorusi i Litwy. Ideą Organizatorów jest to, aby Konkurs w dotychczasowej formule euroregionalnej rozszerzyć na kraje (w ostatniej edycji o Słowacje i Łotwe), województwa, obwody przyległe do obu stron wschodniej granicy Unii Europejskiej - Pogranicza Wschodu i Zachodu. Miejmy nadzieję, że te ambitne zamierzenia, już niebawem będą mogły być zrealizowane, z korzyścią dla rozwoju budownictwa, jak również promocji i wdrażania nowych technologii. Jacek Golba Fot. arch.- Uroczysta Gala Konkursowa w lubelskiej filharmonii. Remonty mieszkań komunalnych Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie zarządzający i administrujący nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Miasto Łańcut, w trosce o komfort lokatorów, jak również stan zasobów mieszkalnych miasta, sukcesywnie dokonuje bieżących remontów budynków. Wykonywana jest m.in. wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych na osiedlu Trześnik, ul. Armii Krajowej, na osiedlu Gen. Maczka i w pomieszczeniach Wspólnot Mieszkaniowych. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych, usuwane są awarie instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych zgłaszane przez właścicieli i najemców mieszkań. Należy dodać, że w chwili obecnej remontuje się dwa lokale komunalne, przy ul. Armii Krajowej i przy ul. Armii Krajowej 37/24, będące tak zwanymi pustostanami, które po restauracji będą przeznaczone pod wynajem. (mzb) marzec-kwiecieñ NR 3/28 3 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:28 Płyta: 3 z 28

4 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI gospodarcze REMONTY ZABYTKOWEGO CMENTARZA W ŁAŃCUCIE Cmentarz w Łańcucie założony w 1862 r., od 1982 r. figuruje w rejestrze zabytków. Ogrodzony, zaplanowany na rzucie wydłużonego prostokąta, cmentarz przecięty jest z główną aleją obsadzoną różnymi gatunkami drzew. Idąc główna aleją, można podziwiać najbardziej reprezentacyjne nagrobki, grobowce, kaplice grobowe m. in. rodziny Reichardów i Madeyskich z drugiej połowy XIX w. Uwagę przyciąga wzniesiona również w drugiej połowie XIX w., usytuowana na lewo od głównego wejścia, kaplica cmentarna. Niestety, nie da się ukryć, że ogromna większość cennych zabytków cmentarza jest mocno zniszczona. Renowacja wymaga ogromnych nakładów finansowych. Miasto nie ustaje w poszukiwaniu źródeł finansowania tych zadań. Również Wszyscy znamy doskonale charakterystyczny, ustawiony w centrum miasta, przy ulicy Kościuszki, zabytkowy krzyż CZARNY CHRYSTUS. Nie wszyscy jednak wiedzą jak bardzo cenny jest ten zabytek. Krzyż pochodzi z 1826 r. Został ufundowany przez hrabiego Potockiego, prawdopodobnie na zbiorowej mogile ofiar zarazy, która nawiedziła Łańcut. Wykonany z wapienia, z rzeźbą Chrystusa odlaną z żeliwa, wysoki na 7 m, o ramionach szerokości ponad 2 m, ustawiony został na czterostopniowym, kwadratowym cokole z kamiennych bloków. Potężny, ale jednocześnie dzięki starannie dobranym proporcjom sprawiający wrażenie wysmukłego, monument utrzymany jest w tradycji krucyfiksów z przełomu XVII i XVIII wieku. Czas zrobił jednak swoje. Wystawiony przez prawie 2 lat na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, wielokrotnie poddawany dora-źnym remontom i reperacjom, Czarny Krzyż w znacznym stopniu utracił walory estetyczne. Zabytek wymagał pilnej interwencji specjalisty. Biorąc pod uwagę pilną potrzebę przeciwdziałania dalszemu niszczeniu MIESZKANIA SOCJALNE Wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniom mieszkaniowym, jak również nawiązując do zapisów zawartych przez Radę Miejską w Łańcucie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 28- cznych. Dokonano renowacji korony miedzianej, zrekonstruowano brakującą kotwicę. Odrestaurowano Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Radzieckiej Poległych Koło Przyjaciół Łańcuta przy łańcuckim oddziale PTTK, organizując co roku 1 listopada kwestę na cmentarzu, próbuje zgromadzić fundusze na odnowę zabytków naszego cmentarza. Do tej pory, w ostatnich latach, udało się odnowić grobowiec rodziny Cetnarskich, a w listopadzie ubiegłego roku zostały zakończone prace renowacyjne w kwaterze Wojska Polskiego i w kwaterze żołnierzyarmii Radzieckiej. Odnowiono Krzyż Bohaterów Walk o Niepodległość Polski znajdujący się w kwaterze Wojska Polskiego. Oczyszczono i usunięto nawarstwienia z powierzchni krzyża, odsłonięto oryginalną, jasną barwę dębu, oczyszczono spękania, wypełniono ubytki i zabezpieczono powierzchnie krzyża przed działaniem warunków atmosfery- w Okresie II Wojny Światowej. Oczyszczono i usunięto nawarstwienia wtórne z farb olejnych, pokostu. Odsłonięto i uczytelniono napis frontowy oraz gwiazdę. Wyremontowano schody. Uczytelniono napisy na dwóch płytach mosiężnych. Prace renowacyjne wykonała specjalistyczna pracownia konserwacji zabytków. Wartość prac wyniosła tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie RENOWACJA CZARNEGO KRZYŻA zabytku oraz wartość Krzyża dla Miesz-kańców Łańcuta, we wrześniu 27 r. Władze Miasta zdecydowały się zlecić prace renowacyjne. Wykonania prac podjęła się wysoko wyspecjalizowana firma konserwatorska. W ramach prac wzmocniono konstrukcję Krzyża wspornikiem stalowym, odsolono Krzyż i cokół, przeprowadzono dezynfekcję, oczyszczono i usunięto nawarstwienia wtórne, wykonano impregnację wzmacniającą miejsc osłabionych, wykonano pełną rekonstrukcję ubytków i złuszczeń. Elementy metalowe oczyszczono i zabezpieczono substancją antykorozyjną. Uczytelniono tekst datę rzymska na froncie cokołu. Odnowiono kolorystykę całości. Całość prac, zakończona w listopadzie 27 r., kosztowała Miasto ok. 3 zł. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie 21, miasto Łańcut planuje przystąpić do budowy mieszkań socjalnych. Już niebawem budynek po dawnej lecznicy weterynaryjnej zostanie zaadaptowany na potrzeby mieszkalne. Ośmiu najbardziej potrzebującym Fot. arch.- Zabytkowy krzyż przy ulicy Kościuszki. łańcuckim rodzinom zostanie dana szansa, zamieszkania w godnych warunkach. Termin rozpoczęcia budowy uzależniony jest od przyznania miastu dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który rozpatrzy wnioski o dotację do końca czerwca 28 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie 4 1 marzec-kwiecieñ NR 3/ F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:29 Płyta: 4 z 28

5 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI społeczne MIŁEJ Wiosna coraz bliżej... Słoneczna pogoda zachęca do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. W tym roku, dzieci łańcuckie będą miały więcej możliwości bezpiecznej zabawy. Z inicjatywy mieszkańców, w porozumieniu z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej i dyrekcją Przedszkola Miejskiego nr 1, staraniem Burmistrza Miasta i jego służb, na wiosnę, powstaną dwa nowe, ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci. Pierwszy placyk będzie zlokalizowany na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1, ZABAWY, MALUCHY! przy ul. Sienkiewicza, wśród bujnej zieleni starych drzew. Na ogrodzonym terenie zostaną umieszczone zestawy zabawowe, m. in. pomost z daszkiem, zjeżdżalnia, wejście z poręczami, mostek wiszący, wejście po belkach, drabinka pozioma, belka balansująca, drążek poziomy. Dla najmłodszych dzieci zostanie ustawiona specjalna huśtawka dla maluchów oraz bujak sprężynowy. Drugi placyk będzie urządzony między blokami, na Osiedlu Gen. Maczka. W skład zestawu zabawowego wejdą m. in. pomost z daszkiem, wejście z poręczami, mostek wiszący, drabinka pozioma, belka balansująca, siatka z lin lub łańcuchów, trapez. Urządzenia obu placyków są drewniane i absolutnie bezpieczne. Posiadają wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawą i montażem urządzeń zajmie się specjalistyczna firma. W sumie, całe przedsięwzięcie będzie kosztowało Miasto ok. 2 zł. Ale czyż uśmiech bezpiecznie bawiącego się dziecka ma cenę? Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Łańcucie KOLUMNA REDAGOWANA PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W ŁAŃCUCIE Wykrywalność ogólna przestępstw w 27 roku. Narada roczna Policji 21 lutego br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie odbyła się roczna narada funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Prowadził ją Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, insp. Andrzej Reizer, z udziałem zaproszonych gości: Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Andrzeja Sabika, Starosty Powiatowego Adama Krzysztonia, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Krzysztofa Wojnara, Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych łańcuckiej Komendy. Komendant Reizer w analizie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łańcuckiego w 27 roku przedstawił poziom przestępczości w poszczególnych kategoriach oraz wskaźniki wykrywalności przestępstw stwierdzonych. Dało się zauważyć, że przy ogólnej tendencji spadkowej liczby przestępstw stwierdzonych, wzrasta jednak liczba czynów przeciwko życiu i zdrowiu. Wzrasta za to wskaźnik wykrywalności w prawie każdej kategorii, poza kradzieżami samochodów, stawiając naszą jednostkę na czwartym miejscu w województwie. Podniesienie wykrywalności w tej kategorii oraz ograniczenie przestępczości o dodatniej dynamice stanowią priorytety w pracy na bieżący rok. Równie istotne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo pomimo niewielkiej ilości ofiar śmiertelnych w ubiegłym roku w naszym powiecie, każdy przypadek jest oddzielną tragedią. W Łańcucie w minionym roku odnotowano 16 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 osoby, 11 zostało rannych. Zarejestrowanych zostało ponadto 361 kolizji drogowych. Wypadki i ofiary śmiertelne w ruchu drogowym w powiecie łańcuckim marzec-kwiecieñ NR 3/28 Na zakończenie komendant przedstawił nowy sposób oceny pracy Policji obowiązujący od tego roku. Na globalną ocenę składać się będą poszczególne priorytety wyznaczane zgodnie z odpowiednimi miernikami. PRIORYTET 1. (2 proc. oceny) Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych. Mierniki: 1. Procentowy udział w służbie patrolowej policjantów wykonujących zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym. 2. Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:3 Płyta: z 28

6 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI społeczne OPP i SPPP) danej jednostki Policji. 3. Procentowy udział w służbie policjantów RD kierowanych bezpośrednio do służby na drodze. 4. Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym.. Poziom wykonania limitu przyjęć przez poszczególną KWP(KSP). PRIORYTET 2. (2 proc. oceny) Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. Mierniki: 6. Stosunek liczby postępowań przygotowawczych wszczętych o wybrane kategorii przestępstw pospolitych w 27 roku do liczby postępowań przygotowawczych wszczętych o wybrane kategorii przestępstw pospolitych roku będącym podstawą wyliczeń. 7. Stosunek liczby przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych. 8. Stosunek liczby postępowań, w których dokonano zabezpieczenia majątkowego do ogólnej liczby postępowań zakończonych wybranym "wynikiem pozytywnym". 9. Stosunek liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia/sprowadzenia ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na koniec okresu sprawozdawczego do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia/- sprowadzenia ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na początku okresu sprawozdawczego. PRIORYTET 3. (1 proc. oceny) Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych. Mierniki: 1. Stosunek ćwiczeń wykonanych do ćwiczeń zaplanowanych. PRIORYTET 4. (2 proc. oceny) Modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników Policji Mierniki: 11. Ogólny poziom zadowolenia z wykonywanej pracy policjantów i pracowników Policji. 12. Stopień niezadowolenia wynikającego ze złych warunków pracy policjantów i pracowników Policji. PRIORYTET. (3 proc. oceny) Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa. Mierniki: 13. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców spacerujących w swojej okolicy po zmroku. 14. Społeczna ocena pracy policjantów Kolumna redagowana przez KP Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie Bezpieczne Miasto Co się wydarzyło: Zestawienie zdarzeń za okres od 1 stycznia do 6 marca 28r. Powiat Miasto Łańcut Ogółem zdarzeń w tym: pożary 6 miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe 1 1 Charakterystyczne zdarzenia: 1. W dniach r. strażacy Fot. arch.- Uczestnicy rocznej narady łańcuckiej policji. powiatu łańcuckiego interweniowali 19 razy przy usuwaniu skutków, jakie wyrządził silnie wiejący wiatr. W prowadzonych działaniach brało udział 9 zastępów PSP z JRG Łańcut 26 strażaków i 14 zastępów OSP (Korniaktów Północny, Smolarzyny, Budy Łańcuckie Lewe, Albigowa, Rogóżno, Łańcut Przedmieście, Kosina, Husów, Markowa, Rakszawa) 81 strażaków. Zdarzenia, do których głównie wyjeżdżali strażacy to: zerwany dach z budynku mieszkalnego lub gospodarczego 9 zgłoszeń, powalone drzewo 1 zgłoszeń. Skutki silnie wiejącego wiatru dotknęły głównie mieszkańców gminy Łańcut, Białobrzegi i Rakszawa. pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania obywateli. 1. Ocena skuteczności Policji w walce z przestępczością w okolicy miejsca zamieszkania. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach z jednej strony podkreślali zadania i społeczne oczekiwania wobec Policji, z drugiej strony wykazywali zadowolenie i satysfakcję z pracy funkcjonariuszy oraz ze współpracy we wspólnych przedsięwzięciach. Wspólną troską stał się projektowany budynek i jego planowana lokalizacja łańcuckiej komendy, odpowiadające standardom XXI wieku. W naradzie uczestniczył także nowo powołany Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie podinsp. mgr Robert Woźnik, który na tydzień przed naradą podjął pełnienie obowiązków na tym stanowisku. Powiatowa Komenda Policji w Łańcucie Czujka dymu w interesie naszego bezpieczeństwa! W Polsce każdego roku, w pożarach mieszkań i budynków jednorodzinnych giną dziesiątki osób. Ponad 6% przypadków to ofiary kontaktu z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Zdarzenia losowego, jakim jest pożar, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Możemy jednak starać się zapobiec stosując różnorodne metody i sposoby skutecznego alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach. Jednym z nich jest wykorzystanie autonomicznej czujki dymu. Domowe systemy wykrywania pożaru są stosunkowo nowym tematem w naszym kraju. Jednak potrzeba poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sprawiła, że na rynku pojawiły się produkty z tego zakresu. W każdym domu, mieszkaniu, w pomie- 6 1 marzec-kwiecieñ NR 3/ F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:31 Płyta: 6 z 28

7 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI społeczne szczeniach gdzie przebywają ludzie powinniśmy przewidzieć zainstalowanie prostego i skutecznego w działaniu urządzenia, jakim jest autonomiczna czujka dymu. Jest to urządzenie przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Autonomiczna czujka dymu zasilana jest przeważnie z wymiennej 9 V baterii, która powinna wystarczyć na minimum 1 rok pracy. Czujki można łączyć ze sobą tworząc sieć czujek w chronionym obiekcie, wówczas wykrycie zagrożenia pożarowego przez jedną czujkę powoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej w pozostałych czujkach. Pobór obejmuje całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej młodych ludzi do służby wojskowej oraz ujęciem ich w ewidencji wojskowej. W Polsce pobór realizują ministrowie spraw wewnętrznych i administracji i obrony narodowej, za przeprowadzenie poboru odpowiada wójt (burmistrz, prezydent miasta). Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają mężczyźni kończący w danym roku kalendarzowym 19 rok życia (poborowi), jak również mężczyźni starsi, którzy np. nie stawili się wcześniej do poboru, a także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych. Mężczyźni stający do poboru po raz pierwszy otrzymują także wojskowy dokument osobisty - książeczkę wojskową. Wzywanie do poboru następuje w drodze obwieszczeń i wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się w miejscu i czasie wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosi się do poboru, może zostać ukarana grzywną i karą ograniczenia wolności, a także przymusowo doprowadzona przez policję. Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek względów nie zgłosili Czujki można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem, zwłaszcza w kuchniach, przedpokojach, klatkach schodowych, garażach. Powierzchnia chroniona przez 2 pojedynczą czujkę wynosi od 6 do 8m. Należy instalować je na suficie, na środku pomie-szczenia. Czujki nie powinny być instalowane w pobliżu wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej. Zainstalowanie czujek umożliwia szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i USA potwierdziły, że zastosowanie urządzeń wczesnego ostrzegania o pożarze redukuje ryzyko śmierci o ponad 4%. Należy zaznaczyć, że obecnie stosowane czujki są urządzeniami całkowicie bezpiecznymi dla ludzi i otoczenia. Biorąc powyższe pod uwagę zachęcamy Państwa do montażu autonomicznych czujek dymu we własnych mieszkaniach. KPPSPw Łańcucie Teraz służba Ojczyźnie trwa 9 miesięcy. Wiadomo, że w ciągu najbliższych lat wojsko będzie potrzebować coraz mniej mężczyzn z poboru bo stopniowo przekształca się w armię zawodową. Z zapowiedzi Ministra Obrony Narodowej wynika, iż tegoroczny pobór jest ostatnim takim przedsięwzięciem. Od przyszłego roku pobór zostaje zawieszony, a od 21 roku polska armia ma być w pełni zawodowa. OSTATNI POBÓR DO WOJSKA? się do poboru, zobowiązani są zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej. W czasie poboru zostają przeprowadzone badania lekarskie dla określenia kategorii zdolności do służby wojskowej. Wyróżniono cztery kategorie zdolności: kategoria A - oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny, kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej na czas określony przez komisję, kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, kategoria E - oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Należy podkreślić, że tylko poborowych, u których orzeczono kategorię zdolności A, Wojskowy Komendant Uzupełnień przeznacza do odbycia służby wojskowej. Powołanie do służby jest uzależnione od potrzeb uzupełnieniowych sił zbrojnych. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie w terminie wyznaczonym dla miasta Łańcuta ( 4-12lutego) stanęło 12 poborowych, mieszkańców Łańcuta - rocznika podstawowego (1989) i 2 poborowych roczników starszych. Z powodu wyjazdu za granicę nie stawiło się 7 poborowych roczników starszych i 2 rocznika podstawowego. Po przeprowadzeniu badań lekarskich Powiatowa Komisja Lekarska w Łańcucie przyznała następujące kategorie zdolności do służby wojskowej: kategoria-a-121 poborowych, kategoria-b-6 poborowych, kategoria-d-22 poborowych, kategoria-e-3 poborowych. Barbara Słowik Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie inwestuje w nowe urządzenia technologiczne 1 9 W trosce jak również jakość świadczonych usług, Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie zakupiła w grudniu ubiegłego roku nową Stację do odwodniania osadu nadmiernego firmy BELLMER z prasą taśmową. Wysoka wydajność prasy oraz zastosowane odwadnianie wstępne wpłynie na uzyskanie mniejszej ilości osadów o odpowiednim uwodnieniu poniżej 8%. Uzyskany efekt wpłynie znacząco na obniżenie kosztów transportu i wykorzystania osadu w rolnictwie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 438 4, zł, w tym: 3, zł to dotacja z budżetu i 88 4, zł własnych środków inwestycyjnych. Kierownik Oczyszczalni Ścieków Genowefa Babiarz-Mędrala 7 marzec-kwiecieñ NR 3/28 7 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:31 Płyta: 7 z 28

8 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI społeczne Oddany ludziom społecznik Na wniosek Zarządu, Pan Stanisław Róg Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie otrzymał zaszczytne wyróżnienie: odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Odznakę nadaje Krajowa Rada Spółdzielcza, najwyższy organ ruchu spółdzielczego w Polsce za wzorowe wykonywanie obowiązków, wykazywanie się inicjatywą i troską o rozwój organizacji spółdzielczej. Bez względu na zawirowania historyczne, spółdzielczość polska w swym 1-letnim istnieniu naznaczona jest dużą wrażliwością i użytecznością społeczną. Należy podkreślić, że ruch spółdzielczy ukształtował także demokratyczne metody rozwiązywania problemów społecznogospodarczych. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łańcucie skupia 1416 członków i dla mieszkańców naszego miasta zaspokaja fundamentalne potrzeby : dachu nad głową, bezpieczeństwa własnego i osób najbliższych oraz życia w możliwie najlepszych warunkach. Zawsze bowiem będą osoby, które z najróżniejszych przyczyn nie podejmą indywidualnie budowy własnego domu, a będą potrzebować mieszkania. Dokonania naszej Spółdzielni potwierdzają prawdziwość stwierdzenia, że razem można więcej oraz że zgodne współdziałanie oparte na samorządowych i demokratycznych zasadach jest efektywne i przynosi wymierne korzyści. Pan Stanisław Róg reprezentuje nas, mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej nie tylko w kontaktach z Zarządem Spółdzielni, ale również z Burmistrzem Miasta. Dał się poznać jako niestrudzony orędownik naszych spraw. Jest osobą odważną i zdecydowaną. Do spraw ludzkich podchodzi z sercem i oddaniem. Takie zaangażowanie na rzecz naszego środowiska pozwala mieć nadzieję, że władze miasta i nasi radni, których obdarzyliśmy tak dużym kredytem społecznego zaufania, pomogą nam w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów. Krystyna Inglot Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie Nowe formy pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Zjawisko wykluczenia społecznego stało się w ostatnich latach kwestią społeczną w wielu krajach Europy, w tym również w Polsce. Wzrasta liczba osób, które nie uczestniczą w życiu społecznym oraz gospodarczym kraju, gdyż dostęp do wielu dóbr i zasobów jest dla nich utrudniony. Powoduje to wyłączenie ich z pełnoprawnego obywatelstwa. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to ważny element europejskiej polityki społecznej. Doświadczenia państw Unii Europejskiej wskazują na znaczny udział programów zatrudnienia socjalnego w obniżaniu skutków bezrobocia oraz zahamowaniu marginalizacji przez indywidualny rozwój i integrację społeczno zawodową. Cele polskiej polityki w zakresie ochrony socjalnej są zbieżne z uregulowaniami europejskimi. Bardzo ważnym wydarzeniem stało się uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 13 czerwca 23 r. o zatrudnieniu socjalnym, która wyznaczyła nowe wyzwania i możliwości połączenia reintegracji zawodowej z pracą socjalną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest głównym realizatorem zadań w zakresie pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. Dzięki prawnemu oraz organizacyjnemu sprzężeniu z samorządem gminnym jest silnie osadzony w środowisku lokalnym. Ośrodek jako jednostka niezwykle elastyczna i otwarta na zmieniającą się rzeczywistość społeczną, systematycznie dopasowująca ofertę usług socjalnych i strukturę wewnętrzną do zmieniających się potrzeb społecznych, jest autorem projektu socjalnego p.n. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Łańcuta. Uczestnicy zajęć w Klubie Integracji Społecznej to głównie osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym uczestnikami klubu integracji społecznej mogą być osoby zaliczone do takich grup ryzyka jak: 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Projekt p.n. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Łańcuta powstał w związku z wdrażaniem przez władze samorządowe nowoczesnej polityki społecznej na poziomie lokalnym i jest spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Łańcut na lata , uchwaloną przez Radę Miejską w Łańcucie dnia 1 września 26 roku (Uchwała Nr XLI/249/26). Cele oraz kierunki działań zawarte w strategii umożliwiają pomoc osobom dotkniętym i zagrożonym wykluczeniem społecznym przy współudziale lokalnych organizacji i instytucji. Jest odpowiedzią na najistotniejsze problemy i potrzeby naszego środowiska. W założeniach swoich jest on również kontynuacją zadań pomocy społecznej wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia warunków przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych rodzin, przekraczających ich własną wydolność. Do realizacji powyższy projekt został przyjęty Uchwałą Nr XIV/93/28 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 lutego 28 r. Praca Klubu uzależniona będzie od marzec-kwiecieñ NR 3/28 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:32 Płyta: 8 z 28

9 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne posiadanych przez Ośrodek środków finansowych i lokalowych, zaangażowania osób do których są one skierowane jak również od wsparcia społeczności lokalnej w zakresie jego tworzenia. Klub Integracji Społecznej będzie nową formą działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, koordynującą działania lokalne, umożliwiającą pozyskiwanie środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadmienić należy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyraził gotowość realizacji projektu systemowego w 28 r. w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, który mógłby być realizowany na bazie Klubu Integracji Społecznej. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy do osobistego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 9 lub telefonicznego w godz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie mgr Halina Babiarz Trafili do ludzkich serc XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W zimowe niedzielne popołudnie ludzie wielkiego serca wzięli udział w koncercie zorganizowanym przez MDK w Łańcucie. Gro ludzi dobrej woli pod kierownictwem szefa sztabu dyr. MDK- Marka Krauza pracowali z pełnym poświęceniem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Około 13 wolontariuszy bez względu na pogodę wyruszyło na ulice miasta Łańcuta, Przeworska i Kańczugi. Trafili do ludzkich serc i zebrali ponad 4 tysięcy złotych.sala widowiska MDK wypełniona do ostatniego miejsca wraz z widownią stojącą po bokach przez 8 godzin oklaskiwała zespoły artystyczne,widowiska, pokazy. Dla uczestników koncertu występowali: Zespół Pieśni i Tańca Łańcut, Mały Łańcut, Zespół Tańca współczesnego Etna, Zespół Taneczny Rytm z MDK w Łańcucie, oraz Zespół Pieśni i Tańca Markusy z Centrum Kultury Gminy Markowa, solistka Luiza Ganczarska z Łańcuta.Nastrój świąteczny wprowadził zespół teatralny z Ośrodka Kultury w Brzózie Królewskiej z widowiskiem kolędniczym Draby. Oryginalnym punktem programu był pokaz walk rycerskich Zakonu Rycerzy Boju Dnia Ostatniego i IX Najemnego Oddziału Piechoty Japońskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się aukcja gadżetów WOŚP i przedmiotów podarowanych przez darczyńców prowadzona profesjonalnie przez Pana Krzysztofa Szczepaniaka. Wśród prezentowanych przedmiotów były prace plastyczne z Galerii Marzenie, oraz galerii MDK. Znalazły się także obrazy z Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, rzeźby Eugeniusza Nuckowskiego, produkty pszczelarskie z pasieki Jana Sebzdy z Soniny, karnety do odbioru pizzy dla całej rodziny z pizzerii Delfinek na basenach w Łańcucie,prace plastyczne ze Starostwa Powiatowego w Łańcucie, gadżety z Banku PKO S.A. oddział Łańcut. Orkiestrę wsparł też Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak. Za koszulkę WOŚP i dwa słoiki miodu zapłacił w sumie 3 zł. Nabywcy kubka WOŚP i obrazu z Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zapłacili z kolei po 2 zł. To najwyżej wylicytowane przedmioty. Ogółem z aukcji pozyskano 182 złotych, które trafiły na konto łańcuckiego sztabu. Wolontariusze rozstawieni w wielu punktach miasta i uczestnicy koncertu po wypełnieniu swojej misji mogli dzięki sponsorom posilić się ciepłym żurkiem, kanapkami, wyrobami cukierniczymi, Fot. arch.- Łańcucki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. marzec-kwiecieñ NR 3/28 9 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:32 Płyta: 9 z 28

10 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne napojem, kawą czy herbatą. W roku bieżącym darczyńcami różnych produktów spożywczych byli: TRANSSYSTEM z Woli Małej, Firma SECURITY OFFICE, Bank PKO S.A. oddział Łańcut, Delikatesy Asia, Delikatesy Teresa, Cukiernia Pani Czesławy Nycz, Pana Andrzeja Stawarza i Władysława Pokrywki, restauracja Pałacyk, Argo - Leszek Argasiński, Galeria Marzenie, hurtownia Bafra i Smak, Cukiernia Bulanda, Resmlecz Trzebownisko, Stanisław Bartman prezes Izby Rolniczej Kraczkowa, Starostwo Powiatowe, Powiatowa Komenda Policji w Łańcucie, Gminne Koło Pszczelarzy Pasieka -Jan Sebzda, Pub-Restauracja Łańcut. Szef Sztabu Marek Krauz wraz z pracownikami MDK serdecznie dziękuje sponsorom za okazanie zrozumienia i przyłączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy służącej w potrzebie chorym dzieciom. Do zobaczenia za rok. Stefania Szpunar Fot. arch.- Uczestniczki Łańcuckiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. NADZIEI ŚCIEŻKA NIECH PROWADZI MDK - 16 grudnia koncert dobroczynny organizowany od 1989 roku przez Zespół Taneczny EKROL i Miejski Dom Kultury w Łańcucie. Trudno już wyobrazić sobie grudniowy łańcucki kalendarz bez koncertu DOBRO- CZYNNEGO daru zespołu EKROL i zaproszonych przezeń gości dla społeczności naszego miasta Tak, dla wszystkich łańcucian, a nie tylko dla tych, komu ta impreza jest dedykowana(czyli wspólnocie skupionej w świetlicy Wzrastanie ), gdyż każdemu z nas otwiera serce na potrzeby innych, uczy empatii i włącza w krąg tych, którzy mają nadzieję. Gdy przed 18 laty twórca idei koncertu prof. Czesław Pastuła, po raz pierwszy zaprosił łańcuckie zespoły taneczne i solistów do wsparcia działań na rzecz najbardziej potrzebujących, nie przepuszczał zapewne, że impreza przetrwa tyle lat, stanie się adwentowo-bożonarodzeniową tradycją, skupi wspaniałych artystów i przyciągnie publiczność, którą z trudem mieści sala widowiskowa MDK-u. Również w tym sezonie koncert zatytułowany Nadziei ścieżka niech prowadzi w przedświąteczną niedzielę 16 grudnia 27, przypomniał o potrzebie wspierania potrzebujących, zachęcił do partycypowania w funkcjonowanie świetlicy Wzrastanie poprzez udział w loterii fantowej, kiermaszu bożonarodzeniowym Fot. arch.- EKROL i Iskierka i wspólnym przeżywaniu adwentowego klimatu. Towarzyszyło temu wspaniałe widowisko, które wyreżyserowała, według ciekawego scenariusza, mgr Ewa Hołub, choreograf i kierownik zespołów EKROL i ISKIERKA. Oprócz roztańczonej łańcuckiej młodzieży z Ekrolu, Iskierki, Rytmu, ZPiTŁańcut, oraz gościnnie występującego Koralika z Przemyśla, które zaprezentowały piękne różnorodne, perfekcyjnie przygotowane układy, wystąpiły gwiazdy wieczoru: trio muzyczne w składzie Monika Welc gitara klasyczna, Dominika Celińska - skrzypce, Katarzyna marzec-kwiecieñ NR 3/28 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:33 Płyta: 1 z 28

11 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne Piotrowska - solistka dysponująca pięknym głosem, które zaproponowały ciekawą, po mistrzowsku i z prawdziwą wirtuozerią wykonaną ofertę m.in. muzykę hiszpańską i klasykę światową. Młodzi artyści z I LO wykonali utwory poezji śpiewanej i recytowali lirykę o miłości i nadziei, autorstwa prof. Władysławy Kluz Chłandy. Prowadzenie koncertu powierzono Paulinie Kuźniar, znakomitej konferansjerce wywodzącej się z grona młodych artystów żywego słowa, których zrzesza teatrzyk SPOD LIPY, działający przy I LO pod kierunkiem prof. Władysławy Kluz- Chłandy. Finał zgromadził na scenie wszystkich tych, którzy koncert przygotowali i uświetnili swymi występami. Otrzymali oni podziękowania od wolontariuszy Wzrastania - Agaty Łyko, Marka Rupara i Stefana Kwolka. Fot. arch.- Teatrzyk "Spod lipy" Podniosły, ale tez radosny nastrój koncertu zyskał aplauz publiczności, która w przeważającej większości swoje doznania estetyczne i wzruszenia przekładała na burzliwe brawa. Jednakże refleksję dość smutną musi budzić również zachowanie części młodzieży, hałasującej i przemieszczającej się podczas trwania występów. Dobrze by było, by dorosłym nie brakowało odwagi, niestosowne(nieliczne) ekscesy uciszać i uczyć młodzież dobrych manier. KaCha Fot. arch.- Zespół "EKROL" Niebo na ziemi Nagle odmieniła się ziemia i niebo, to samo drzewo na które patrzyłem przez okno było inne, obłoki niepodobne do dawnych w sobotni wieczór 16 lutego 28 roku łańcucki krajobraz odmienił się naprawdę. Wszystko to stało się za sprawą najnowszego spektaklu Teatru Przedmieście. Na premierę Nieba ściągnęły rzesze miłośników teatru, by razem z aktorami Przedmieścia zastanawiać się nad niepojętą tajemnicą miłości. Spektakl powstał w oparciu o prozę Czesława Miłosza Dolina Issy oraz Wiesława Myśliwskiego Traktat o łuskaniu fasoli, za który został wyróżniony w roku 27 Literacką Nagrodą Nike. Niebo to ściśle ze sobą powiązane dwie historie miłosne rozgrywane w rożnym czasie, które nieustannie się dopełniają i przenikają. Bohaterowie rzucają wyzwanie losowi odważając się na miłość niemożliwą, zakazaną, niezrozumianą, która burzy ustanowiony porządek społeczny. Jednakże marzec-kwiecieñ NR 3/28 Fot. M. Skomra- Spektakl "Niebo". 11 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:3 Płyta: 11 z 28

12 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne ich pragnienie, by kochać jest tak silne, że są gotowi na każde wyrzeczenie. Bo miłość to smakowanie nieba już tu na ziemi W odróżnieniu od popularnego współcześnie modelu miłości przyjemnej, lekkiej, bez odpowiedzialności Teatr Przedmieście postanowił zmierzyć się z pytaniem o miejsce miłości w naszym życiu, jej znaczenie i niepowtarzalność. Można często popełnić błąd i uznać, że czas kochania to nieustanne poczucie szczęścia i radości. Zapominamy o miłości jako wyzwaniu, które raz podjęte potrafi zmienić nasze życie i otworzyć oczy na rzeczy dotąd nieznane. Ale jak przekonuje nas Przedmieście to nie jest takie proste, hebrajskie przysłowie mówi bowiem: jeżeli miłość jest prawdziwa to przyniesie ci kiedyś krzyż. Sama premiera okazała się głośnym wydarzeniem artystycznym i towarzyskim. Była to długo oczekiwana sztuka Teatru Przedmieście, który po roku przygotowań mógł znowu zachwycać i wzruszać. Tak mieszkańcy Łańcuta jak i goście z Rzeszowa i innych miejscowości Podkarpacia powtarzali zgodnie, że byli uczestnikami czegoś ważnego, poruszającego, co chwyta za serce. Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta i powiatu. Na premierze Nieba zjawili się również Bogdan Renczyński i Anna Halczak z krakowskiej Cricoteki, zaproszeni goście Fot. M. Skomra- Spektakl "Niebo". z WDK w Rzeszowie, redaktorzy Nowin i Super Nowośći i dziennikarze TV Rzeszów, którzy szeroko komentowali cały spektakl. Po części artystycznej widzowie przenieśli się do foyer, by podziwiać przy lampce wina wystawę fotografii Edwarda Sońskiego pt. Pod łańcuckim niebem Był to niepowtarzalny w swoim klimacie zapis nastrojów łańcuckiego artysty. Nie odbyło się zatem bez dyskusji na temat sztuki, wymiany uwag i dzielenia się wrażeniami. Z niecierpliwością czekamy na kolejną premierę Aneta Adamska Ferie w MDK Dla wszystkich placówek kultury ferie zimowe to czas wytężonej pracy. Jednocześnie świetna okazja do przeprowadzenia różnego rodzaju warsztatów, kursów i zajęć. Tak było i tym razem. Łańcucka młodzież, która nie lubi się nudzić skorzystała z wielu naszych propozycji. Czy to był kurs tańca, czy konkurs plastyczny chętnych nie brakowało. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Teatru Przedmieście, w których uczestniczyła młodzież licealna nie tylko z Łańcuta, ale także z Rzeszowa, Leżajska i Zamościa. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez aktorów Teatru Przedmieście w dwóch grupach wiekowych. Grupa gimnazjalistów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z odmienną formą teatralną, pracowała pod kierunkiem Anety Adamskiej. Grupa licealna prowadzona była przez Macieja Szukałę. W ciągu trzech dni, w których odbywały się warsztaty teatralne, uczestnicy poznawali różne techniki pracy z ciałem i głosem. Fot. arch.- Zespół "Rytm" marzec-kwiecieñ NR 3/28 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:36 Płyta: 12 z 28

13 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne Fot. arch.- Zespół "Łańcut" w Horyńcu Zdroju pt. Tajemnica. Nasze zespoły taneczne ciężko pracowały aby nadchodzący sezon rozpocząć z nowym repertuarem. Tancerze oblegali sale gimnastyczne szkół i internatów, ćwicząc do upadłego aby w kwietniu zaprezentować nowy program. Zespół taneczny Ekrol wraz z panią Ewą Hołub ferie zimowe spędził na zgrupowaniu tanecznym w Czudcu. Horyniec Zdrój to ulubione miejsce na warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca Łańcut. Pani Urszula Opałka cały tydzień pracowała z trzema grupami Łańcuta. W wolnych chwilach tancerze korzystali z krytej pływalni, a niewątpliwą atrakcją był przejazd bryczkami przez piękną okolicę uzdrowiska. W Horyńcu również pod okiem Urszuli Opałki pracowała grupa Tańca Współczesnego Etna. Dwie grupy Zespołu Tanecznego Rytm swoje warsztaty odbyły w Iwoniczu Zdroju. Magdalena Cwynar, która szkoliła tam swoich tancerzy, każdą minutę wykorzystywała na różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe. Nasze Zespoły mimo ogromu wykonanej pracy i wielkiego zmęczenia, po powrocie do Łańcuta i odespaniu zaległych nocy pracują znów z wielkim zapałem. Aktorzy Przedmieścia na zgrupowanie wyjechali w Bieszczady do Cisnej, gdzie odpowiednia atmosfera sprzyjała pracy twórczej. Podczas codziennych treningów na łonie natury powstało kilka scen nowego spektaklu Niebo. Ferie już za nami więc wróciliśmy do codziennych obowiązków i z utęsknieniem będziemy wyczekiwać na letnie wakacje. Aneta Adamska Magdalena Cwynar Fot. arch.- Zespół "Rytm" w Iwoniczu Zdroju Nasi laureaci Animator i Sponsor Kultury 27 Tegoroczna, V edycja wręczenia statuetek Łańcuckiego kwartalnika kulturalnego Animator zgromadziła wyjątkową liczbę łańcuckich ludzi kultury. Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyły władze miasta i powiatu w osobach: Burmistrza Miasta Łańcuta - Stanisława Gwizdaka, Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta - Krzysztofa Szczepaniaka, V ce Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta - Jerzego Seniwa i przedmiotu uczyła także w I i II Liceum i Studium Nauczycielskim w Łańcucie oraz w Żołyni. Prowadziła także chóry, zespoły teatralne i wokalno-instrumentalne, które reprezentowały nasze miasto podczas różnych przeglądów i konkursów. Pani Otylia była również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznego w Warszawie. Natomiast w Rzeszowie sprawowała funkcję Prezesa tego Stowarzyszenia. Przez wiele lat prowadziła chór parafialny przy łańcuckiej Farze. Obecnie, będąc już na emeryturze, nadal udziela się społecznie. Prowadzi chór nauczycielski Cantus w Rzeszowie i chór kameralny przy MDK w Łańcucie Złoty Liść. Ostatnio bardzo zaangażowała się w pracę Łańcucmarzec-kwiecieñ NR 3/28 Sekretarza Starostwa Powiatowego Roberta Kochmana. W uroczystościach uczestniczył także ks. prałat Władysław Kenar. Spośród nominowanych do wyróżnienia, statuetkę Animatora Kultury 27 otrzymała Pani Otylia Piechowska, zasłużona działaczka społeczna i kulturalna. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel muzyki w klasie skrzypiec w Szkole Muzycznej I Stopnia w Łańcucie. Tego F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:37 Płyta: 13 z 28

14 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne Statuetką Sponsora Kultury 27 został wyróżniony Pan Henryk Morawski prezes firmy Widamid, który z wielkim zrozumieniem i serdecznością przyczynia się do wzbogacenia działań związanych z kulturą. Podczas tej uroczystości Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak wręczył także Pani Reginie Shönborn honorowy dyplom za szczególne osiągnięcia w pracy literackiej. Dyplom Pani Regina odebrała w obecności prezesa rzeszowskiego oddziału Związków Literatów Polskich Pana Wiesława Zielińskiego. Ten niecodzienny wieczór, ubarwiło trio jazzowe TST Swing Trio, a zakończył go wspólny opłatek pracowników i animatorów kultury. Aurelia Piekło Fot. arch.- Burmistrz p. Stanisław Gwizdak wręcza statuetkę p. Otylii Piechowskiej Remonty w Miejskim Domu Kultury W drugim półroczu 27 roku Miejski Dom Kultury rozpoczął niezbędne remonty pomieszczeń wewnątrz budynku. Zostało to umożliwione dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pt. Poprawa Infrastruktury Kulturalnej MDK. Remont rozpoczęto od garderób, oraz przyległych do nich sanitariów. W garderobach wymieniono podłogi, okna, wykonano nowe oświetlenie, odgrzybiono i odmalowano ściany, oraz wymieniono wyposażenie. Sanitariaty przebudowano, czyli wymieniono glazurę ścienną i podłogową, oraz armaturę sanitarną. Zaadoptowano nieużywane dotychczas pomieszczenia na nowa kostiumerię i na salę muzyczną, która będzie służyła zespołom muzycznym działającym przy MDK do odbywania prób. Zostało wymienione okotarowanie sceny, a także zmodernizowano i unowocześniono nagłośnienie i oświetlenie, co znacznie poprawi jakość odbywających się w MDK koncertów i spektakli. W głównej części budynku przeprowadzono remont węzła sanitarnego tj. wymieniono rury wodociągowe, armaturę sanitarną, grzejniki C O, glazurę ścian i podłóg, oraz wyposażenie kabin. Prace remontowe zostały rozszerzone o pracownię fotograficzna w której odgrzybiono i odnowiono ściany, położono nową glazurę na podłogi i zmieniono oświetlenie, co spowodowało poprawę wyglądu i poprawiło funkcjonowanie pracowni. Ponieważ pragniemy aby Miejski Dom Kultury stał się placówką nowoczesną i przyjazną dla mieszkańców miasta Łańcuta będziemy dążyć do unowocześniania pomieszczeń, co wiąże się z dalszymi remontami naszej placówki. Barbara Karnicka 14 Fot. arch.- Wyremontowane pomieszczenia w MDK. marzec-kwiecieñ NR 3/ F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:39 Płyta: 14 z 28

15 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach Złote i Brylantowe Gody 1 lutego br. Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak wręczył Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złote Gody lat pożycia małżeńskiego obchodzili: Helena i Ryszard Michalczyk, Inga i Kazimierz Sapeta, Elżbieta i Edward Skomra. Brylantowe Gody 6 lat pożycia małżeńskiego obchodzili: Kazimiera i Wacław Dzieniewicz. W uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łańcucie uczestniczyła najbliższa rodzina i przyjaciele, dając swoją obecnością wyraz wielkiego szacunku i uznania dla Dostojnych Jubilatów. Niezwykle wzruszającą uroczystość dopełniły pamiątkowe dyplomy, książki, kwiaty i toast wzniesiony lampką szampana przy dźwiękach marsza weselnego Mendelssohna. Dostojnym Jubilatom należy się uznanie za wspaniały przykład zgody i miłości małżeńskiej, za ich wkład i zaangażowanie w pracy dla dobra naszego miasta oraz za trud włożony w podtrzymywanie więzi rodzinnych w czasach tak trudnych dla rodziny. Wiesława Michalska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego AKTUALNOŚCI kulturalne Fot. arch.- Dostojni Jubileaci uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP. marzec-kwiecieñ NR 3/28 1 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:4 Płyta: 1 z 28

16 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne W ŚWIECIE LITEREK czyli kiedy rozpocząć naukę czytania Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju dziecka, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia. Dlatego też ogromną rolę pełnią wszelkie działania nastawione na stymulowanie i kształtowanie rozwoju, w tym przygotowanie do nauki szkolnej. Wiąże się z tym również przygotowanie do systematycznej nauki czytania, które jest procesem sensorycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Istotą umiejętności czytania jest zdolność dziecka do tłumaczenia albo rozszyfrowania znaków języka pisanego, a podstawowymi elementami czytania są rozumienie czytanego tekstu i związana z tym technika czytania. Czytanie jest procesem wymagającym współdziałania szeregu właściwości psychicznych człowieka, współdziałania analizatorów (wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego), sprawnego przebiegu wielu procesów myślowych odpowiedzialnych za prawidłową analizę i syntezę informacji, ich przetworzenie, skojarzenie z posiadanym doświadczeniem. Gotowość do nauki czytania nie pojawia się u dzieci samorzutnie, ale jest efektem rozwoju, w którym ważną rolę odgrywają zabiegi wychowawczo-dydaktyczne dorosłych i to zarówno nauczycieli przedszkola, jak i rodziców. Dziecko bowiem na określonym etapie rozwojowym dysponuje możliwościami uwarunkowanymi osiągniętym poziomem rozwoju w poprzednich etapach i czynnikami wewnętrznymi. Realizacja tych możliwości uzależniona jest od kompleksu konkretnych warunków, wśród których ważną rolę odgrywa uczenie się. Gotowość do nauki czytania nie jest stanem, na który wystarczy po prostu czekać, ale trzeba ją wykształcić poprzez stworzenie dziecku sprzyjających warunków stymulujących jego rozwój. Stąd wynikają podjęte w naszym przedszkolu działania dydaktyczne i rozpoczęcie nauki czytania w najmłodszych grupach wiekowych. Już w pracy z 3-latkami zachęcamy małego człowieka do podejmowania odpowiednich czynności, w których będą kształtowane umiejętności stanowiące podstawę do właściwej nauki czytania. Kształtujemy wewnętrzną motywację dziecka, rozwijamy jego zainteresowania słowem drukowanym poparte stymulowaniem jego ogólnego rozwoju umysłowego, fizycznego i emocjonalno-społecznego. Ważną rolę spełniają też emocje dziecka, jego pozytywne nastawienie do poznawanych treści, zaangażowanie i motywacja. Jak wiemy Fot. arch.- Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr. 2. z doświadczenia najlepiej je wywołać podczas zabawy. Naszym zadaniem jest eliminowanie działań przypadkowych i nieprzemyślanych, opanowanie chaosu dotyczącego nauki czytania dziecka w wieku przedszkolnym i pomoc w poszukiwaniu wyboru najłatwiejszej dla każdego dziecka drogi uczenia się. Takie rozwiązania pedagogiczne stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego dziecka, jego akcelerację rozwoju, oczekiwania i dążenia oraz zainteresowania zapisem graficznym. Działanie nasze znajdują potwierdzenie w tym, że coraz częściej obserwujemy przejawy zainteresowania czytaniem u małych dzieci (3, 4 latków). Wynika to z faktu, iż współczesne otoczenie społeczne pełne jest napisów, reklam, ogłoszeń, z którymi stykają się one na ulicy czy oglądając telewizję. Można sądzić, że pierwsze zainteresowanie czytaniem wyłania się ze słuchania bajek i książek czytanych milusińskim przez dorosłych. Dzieci na swój własny sposób pojmują, że treść bajki, opowiadania jest 'schowana' w tajemniczych znaczkach, które odczytują dorośli. Nie rozumieją jeszcze, na czym polega wydobywanie tych treści, ale u wielu z nich rodzi się chęć 'zrobienia tego samemu'. My dorośli ułatwiamy te sytuacje. Gdy dziecko pyta co tu jest napisane, najczęściej dostaje odpowiedź. Zapamiętuje słowo i kojarzy z napisem. W ten sposób tworzy swój własny leksykon wyrazów rozpoznawanych całościowo czytanie globalne. Jak już wspomniano opanowanie czytania nie jest aktem naturalnym podobnym do nabywania mowy, lecz wymaga zewnętrznej interwencji osoby umiejącej czytać, która ukierunkuje procesy analityczne niezbędne w czytaniu, pomoże dziecku odkryć, że słowo daje się podzielić na dźwięki, a dźwięki te mają swoje odpowiedniki graficzne litery. Wychodząc z założenia, że nie istnieje metoda jednakowa oddziałująca na każdego wychowanka, przyjęłyśmy, że stosowanie wielokierunkowości w tej dziedzinie jest jedynym sposobem na osiąganie umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci na równym poziomie i w podobnym czasie, a mimo to w indywidualnym tempie. By to osiągnąć organizujemy różnorodne sytuacje edukacyjne: -gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne; -praca z książką, czasopismem dziecięcym; -praca z obrazkiem; -historyjka obrazkowa; -praca z tekstem literackim wiersze, piosenki, opowiadania, bajki, baśnie; -metody aktywne; -pedagogika zabawy; -ćwiczenia równoważenia lateralnego i kinezjologii; -spacery i wycieczki; -sytuacje okazjonalne; -teatrzyki; -zabawy i ćwiczenia usprawniające aparat mowy; -ćwiczenia grafomotoryczne; -działalność plastyczna; -twórczość muzyczna; -konkursy i quizy; marzec-kwiecieñ NR 3/28 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:42 Płyta: 16 z 28

17 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne -układanki i rebusy. W I półroczu w grupie Krasnali (3-latki) przeprowadzono indywidualny akt inicjacji własnego imienia, wprowadzono kilkanaście rzeczowników określających przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia, a dotyczących bezpośrednio realizowanych treści i zagadnień. Maluszki chętnie bawią się w czytanie i odnoszą sukcesy. Osiągnięcia wychowanków są i naszym sukcesem, a efekty działań mobilizują do dalszej twórczej pracy. Najważniejszą sprawą w realizacji nauki czytania na poziomie wychowania przedszkolnego jest zachowanie ciągłości procesu dydaktyczno-wychowawczego celowe integrowanie metod, które ułatwi dostosowanie nauczania do indywidualnych predyspozycji danego dziecka. Chodzi mianowicie o to, by każde dziecko mogło rozwijać się według własnych możliwości a nauczyciel jedynie wspomagał ten rozwój. Zadaniem jest zdobycie przez dziecko umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem, a także pisania i mówienia w sposób naturalny, zgodny z rozwojem. mgr Katarzyna Nalepa nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie W 11 rocznicę urodzin Romana Turka 14 stycznia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie. Tematem spotkania była twórczość pisarza ludowego Romana Turka. Roman Turek urodził się 7 lutego 1898 roku we wsi Wola Dalsza, a dokładniej w jej najbiedniejszym przysiółku zwanym Jawornikiem. Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej. Warunki materialne rodziny Turków były ciężkie. Roman urodził się jako piąte z kolei dziecko. Jego dzieciństwo nie różniło się od życia innych wiejskich dzieci. Po śmierci ojca cały ciężar utrzymania rodziny spadł na matkę, aby jej pomóc, najstarsze z dzieci musiały podjąć pracę. Aniela i Władysław rodzeństwo Romana najczęściej pracowało na folwarku hrabiego Potockiego. Zarobione pieniądze wystarczały zaledwie na skromne wyżywienie. Roman w tym czasie był kilkuletnim dzieckiem. Pilnie obserwował wydarzenia z życia rodziny i zapisywał je w swojej pamięci. W domu rodzinnym panowała specyficzna atmosfera. Wesołe usposobienie ojca, jego zdolności muzyczne, duże pomieszczenie tzw. izba na tańce przyciągały do domu rodziców wiele osób ze wsi. Roman przyglądał się życiu rodziny, wzrastał słuchając opowiadań i legend dziadka oraz pieśni śpiewanych przez domowników. W okresie szkolnym, zaczął zdradzać pewne uzdolnienia artystyczne. Z biegiem czasu jego największą pasją stało się czytanie książek. Krótki, bo zaledwie trzyletni pobyt w szkółce wywarł duży wpływ na kształtowanie się osobowości wrażliwego i zdolnego chłopca. Jako uczeń wyróżniał się w gronie rówieśników dobrą pamięcią, zmysłem obserwacyjnym, dowcipem. Młodość pisarza przypadła na okres burzliwych wydarzeń historycznych. Gdy miał 16 lat wybuchła I wojna światowa. W 1916 roku został wcielony do armii austriackiej. Do Polski wrócił w 1918 roku. Jeszcze w tym samym roku znalazł się w szeregach wojsk Józefa Piłsudskiego. Po wojnie, zwolniony z wojska, wrócił do domu. Podjął pracę w Fabryce Likierów w Łańcucie, gdzie pracował jako palacz do wybuchu II wojny światowej roku ożenił się z Teofilą Lęcznar z którą miał dwoje dzieci: syna Zdzisława (19) i córkę Aurelię (1926). Podczas II wojny światowej brał udział w walce z okupantem niemieckim. Po wyzwoleniu pracował przy odbudowie Fabryki Likierów. Następnie zajął dawne stanowisko palacza i konserwatora kotłów parowych. Swoje wspomnienia zaczął spisywać w 8 roku życia. Zrelacjonował je w dziewięciu książkach wydanych w latach Chętnie udzielał również wywiadów, spotykał się z czytelnikami, publikował artykuły na łamach różnych czasopism, np. Profile, Tygodnik Kulturalny, Zielony Sztandar. Często powtarzane słowa Sobie nie ostawiłem nic, okrom papieru i ołówka - stanowiły sens pisarstwa Romana Turka. Pisarz ukoronowany został wieloma nagrodami i odznaczeniami. W 196 roku przystąpił do Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, zaś w 1973 r. przyznano Romanowi Turkowi Nagrodę Literacką Profilów im. Juliana Przybosia za całokształt twórczości literackiej. Zmarł 17 lutego 1982 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu miejskim w Łańcucie. Na dorobek autorski Romana Turka składa się głównie 9 książek: Moja mama, ja i reszta, W służbie Najjaśniejszego Pana, Palacz z hrabiowskiej likierni, Pokosy, Zamęt, Topiel, Ostatnia karczma, Parada życia, Wróć, ucałuj. Spotkanie klubowe było niczym wieczór wspomnień o Romanie Turku, którego większość zgromadzonych osób znała osobiście, bądź też z licznych spotkań autorskich. W marcu br. w Sali Wystawowej MBP czynna jest wystawa poświęcona życiu i twórczości pisarza. Małgorzata Sońska ŚLADAMI HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie to ponad 1 lat historii i tradycji. To miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń mieszkańców Łańcuta i okolic. Kiedy dokładnie powstała szkoła? Nie wiadomo, w zachowanych aktach brak jest dokumentów, na podstawie których można by odtworzyć historię jej powstania. Kronika prowadzona od początku istnienia szkoły została zniszczona w okresie II wojny światowej. Z braku jakichkolwiek źródeł pisanych wiadomości dotyczące początków szkoły zebrano od najstarszych mieszkańców dzielnicy Podzwierzyniec: Antoniego Szylera i Romana Frączka. Zachowali oni w pamięci niektóre fakty i szczegóły z okresu młodości. Według ich wspomnień do końca XIX wieku w ówczesnej wsi Podzwierzyniec nie było szkoły. Większość mieszkańców nie umiała czytać i pisać, a tylko nieliczni gospodarze posyłali swoje dzieci do szkoły w Łańcucie. Jednak w miarę podnoszenia się świadomości społeczeństwa powstała inicjatywa utworzenia własnej szkoły we wsi Podzwierzyniec. Około 19 roku Rada Gminna pod przewodnictwem wójta Michała Piekarza podjęła starania o zorganizowanie szkoły wiejskiej. Gmina nie posiadała jednak funduszy na budowę marzec-kwiecieñ NR 3/28 17 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:42 Płyta: 17 z 28

18 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne Fot. arch.- Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4. nowych budynków, dlatego zakupiono duży dom drewniany, w którym powstała jednoklasowa szkoła ludowa. Pierwszym stałym nauczycielem, a zarazem kierownikiem placówki był Stanisław Kuziara. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 2-3 dzieci. Cały cykl nauki trwał cztery lata, a odbywała się ona systemem klas łączonych. W 1914 roku, z chwilą wybuchu I wojny światowej, Stanisław Kuziara został powołany do wojska. W tym czasie jego miejsce zajęła Izabela Szusł. Po zakończeniu wojny Stanisław Kuziara ponownie objął swoje stanowisko i sam prowadził szkołę. Dopiero pięć lat później przydzielono mu do pomocy drugiego nauczyciela - Janinę Ląd. Wynajęto wtedy drugą salę lekcyjną i podniesiono stopień organizacji szkoły do dwuklasowej z sześcioletnim okresem nauczania. W 1926 roku w wyniku zmian administracyjnych wieś Podzwierzyniec została włączona do Łańcuta jako dzielnica tego miasta. W tym czasie dzięki staraniom kierownika szkoły i miejscowego społeczeństwa podjęto inicjatywę budowy nowej placówki. Środki finansowe uzyskano ze sprzedaży gruntów, będących własnością dotychczasowej gminy. Zgromadzono materiały i systemem gospodarczym w 1928 roku rozpoczęto budowę budynku szkolnego na działce wydzielonej z pastwiska gminnego przy ulicy Kochanowskiego 6. Powstał jednopiętrowy murowany z cegły nowy budynek, w którym znajdowały się cztery sale lekcyjne, sala rekreacyjna, kancelaria i mieszkanie kierownika. We wrześniu 1931 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku szkolnym. Po śmierci Stanisława Kuziara w 1932 roku kierownikiem szkoły został Antoni Wawrzaszek, a drugim nauczycielem pozostawała nadal Janina Ląd. Utworzono wtedy klasę piątą. Po wybuchu II wojny światowej władze okupacyjne ograniczyły zakres działalności szkół do nauczania podstawowych przedmiotów w zakresie elementarnym. Nauka odbywała się z przerwami, gdyż w budynku kilkakrotnie stacjonowały wojska niemieckie. W tym czasie zlikwidowano bibliotekę, zbiór map, szereg pomocy naukowych oraz część dokumentacji szkolnej, między innymi kronikę. Antoni Fot. arch.- Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4. Wawrzaszek i jego córka Maria brali czynny udział w szeroko rozwiniętej akcji tajnego nauczania. We wrześniu 1944 roku wznowiono naukę w szkole, a do pracy powróciła Janina Ląd. Cztery lata później podniesiono stopień organizacji szkoły do siedmioklasowej i przydzielono czwartego nauczyciela Marię Sowę. W 1949 roku na emeryturę przeszedł Antoni Wawrzaszek. Nowym kierownikiem placówki została Janina Wawrzylek, która pełniła tę funkcję do 191 roku. Potem obowiązki kierownika sprawowała Janina Ląd. We wrześniu 194 roku kierownictwo objęła Maria K bler, a następnie Jadwiga Marończyk ( ). Sytuacja szkoły była w tym okresie bardzo trudna. Jednopiętrowy budynek nie był w stanie pomieścić wszystkich uczniów, dlatego też nauka odbywała się na dwie zmiany. Dodatkowo sytuację komplikował fakt, iż szkoła nie posiadała urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dotkliwie odczuwano również brak sali gimnastycznej. Kolejnym kierownikiem szkoły został Stanisław Regner w roku 196. Kontynuował on prace związane z budową boiska szkolnego. Warunki lokalowe szkoły nadal były bardzo trudne, dlatego rozpoczęto starania o przyśpieszenie rozbudowy szkoły. Powołano nowy Komitet Rozbudowy Szkoły, który wraz z kierownikiem Stanisławem Regnerem starał się zdobyć fundusze na ten cel. Wiosną 1967 roku rozpoczęto prace związane z rozbudową szkoły. Dzięki ofiarnej pomocy mieszkań-ców szybko udało się zakończyć budowę i 31 sierpnia 1968 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły. Następnie przystąpiono do 18 marzec-kwiecieñ NR 3/ F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:43 Płyta: 18 z 28

19 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne kapitalnego remontu starego budynku. Po przebudowie i połączeniu obu budynków szkoła tworzyła jednolitą całość. W 197 roku uczniowie rozpoczęli naukę w normalnych warunkach lokalowych. W niedługim czasie w sąsiedztwie szkoły zostało rozbudowane osiedle mieszkaniowe, w związku z czym znacznie zwiększyła się liczba oddziałów. Budynek szkolny znów okazał się zbyt mały, by pomieścić wszystkich uczniów. W latach osiemdziesiątych podjęto starania o powtórną rozbudowę szkoły. W czerwcu 1982 roku po 23 latach pracy na emeryturę przeszedł dyrektor szkoły Stanisław Regner. Jego stanowisko zajął Józef Mermer. Sytuacja lokalowa szkoły ulegała z roku na rok pogorszeniu. Średnio rocznie przybywało uczniów, którzy musieli się uczyć na dwie zmiany. Znów powołano Komitet Rozbudowy Szkoły. Wykupiono przyległy do szkoły teren gospodarczy dla celów rozbudowy. Brak wystarczających funduszy nie pozwolił na rozpoczęcie prac. Sytuacja zmieniała się gdy w 1987 roku dyrektorem został Jan Flejszar. Wykonano szereg prac, które w znacznym stopniu poprawiły estetyczny wygląd szkoły. Trzy lata później przystąpiono do budowy nowego obiektu szkolnego. Niezmiernie ważna okazała się wtedy działalność księdza proboszcza, który zachęcał swoich parafian do udzielania pomocy przy budowie szkoły. Budowę zakończono w 1997 roku. W wyniku prac oraz konsultacji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wybrano Jana Pawła II na patrona szkoły. 1 września 1997 roku odbyło się uroczyste oddanie nowego budynku. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w miejscowym kościele, którą poprowadził ks. biskup Stefan Moskwa. Poświęcił on Sztandar i nadał szkole zaszczytne imię Jana Pawła II. W związku z reformą oświatową wprowadzoną w 1999 roku nastąpiła zmiana organizacji placówki na 6-letnią szkołę podstawową oraz 3-letnie gimnazjum. Dotychczasowemu dyrektorowi szkoły powierzono organizację Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie, a konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 wygrał Zdzisław Gaweł, który sprawuję tę funkcję do dnia dzisiejszego. Obecnie w szkole pracuje 3 pracowników, w tym 24 nauczycieli. W 12 oddziałach uczy się 24 uczniów. Jedną z największych bolączek szkoły jest brak sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Agnieszka Stanowska Słysz Kameralny chór szkolny Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie wyróżniony w finale XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie A spis Bartek, Symek, Wojtek, Maciek, Walek Oby ześ spał! Cego wzescys? Cy Cie pono niefortunna łupił! Spis a gadas mazy Ci się Judas atygłupi To słowa jednej z kolęd, której muzyczne wykonanie przyniosło wyróżnienie uczniom chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zanim szerzej o sukcesie na początek słów kilka o samych podmiotach artystycznych działających w naszej szkole a więc: kameralnym chórze szkolnym oraz zespole wokalnym. Chór szkolny liczy 3 dziewcząt, zaś zespół wokalny 12 uczniów, którzy systematycznie uczęszczają na próby, jakie odbywają się dwa razy w tygodniu pod kierownictwem mgr Sylwii Wojnar. Na zajęciach uczniowie wykonują utwory a`capella z towarzyszeniem instrumentów muzycznych i z podkładami muzycznymi w aranżacji uczącej. Chórowi nie jest również obca tradycja śpiewania polskich kolęd i pastorałek o czym świadczy udział w tego rodzaju konkursach, przeglądach, koncertach, festiwalach. Zarówno chór, jak i zespół wokalny w swoim muzycznym dorobku ma już znaczące osiągnięcia. W I semestrze roku szkolnego 27/28 są to m.in.: I miejsce w Przeglądzie Pieśni Religijnej LAUDATE DEO organi-zowanym przez Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie (październik 27); I miejsce w kategorii duety w Przeglądzie Polskich Kolęd w Łańcucie(grudzień 27); W MBP III miejsce w Przeglądzie Kolędy Obcojęzycznej Województwa Podkarpackiego w Kolbuszowej (styczeń 28r.) Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie to jeden z największych festiwali tego typu w Polsce. Zaproszeni do kolędy rozpoczęliśmy przygotowania do eliminacji rejonowych, które odbywały się w 31 rejonach Polski i zgromadziły ponad 1 podmiotów wykonawczych (18 tys. uczestników) z których 129 zostało dopuszczonych do finału. 19 stycznia 27 r. wzięliśmy udział w rejonowych eliminacjach w Rzeszowie, w których uczestniczyło 6 wykonawców. Wykonaliśmy następujące utwory: Bóg się rodzi, A spis Bartek, Go Down Moses. Wraz z trzema innymi zespołami zostaliśmy zakwalifikowani do finału. Z wielką radością przyjęliśmy to zaproszenie. 12 stycznia 28 r. wyruszyliśmy do Będzina na przesłuchania finałowe, które odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina. Jury w składzie: prof. Michalina Growiec z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Mirosława Knapik - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ks. prof. Kazimierz Szymonik - Akademia Muzyczna i UKSW w Warszawie przesłuchało ponad 2 tys. osób w kategoriach: soliści, zespoły wokalne, wokalno instrumentalne, zespoły działające przy parafiach, zespoły regionalne, schole oraz chóry. W każdej z tych kategorii uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli. Wśród 66 nagrodzonych wykonawców z całej Polski otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii młodzieżowych chórów szkolnych. Mile zaskoczyła nas atmosfera przyjaźni i wspólnoty panująca w miejscach posiłków, prób i spotkań w kuluarach podczas eliminacji. Towarzyszyła nam ona również przez całą powrotną drogę. Uczestnictwo w tego rodzaju konkursach, oprócz rozwijania zdolności wokalnych, krzewienia kultury muzycznej, aktywnego spędzanie wolnego czasu, uświadamia nam to, co najważniejsze w zalewie bożonarodzeniowej komercji - piękno i bogatą treść zawartą w kolędach i pastorałkach. mgr Sylwia Wojnar marzec-kwiecieñ NR 3/28 19 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:44 Płyta: 19 z 28

20 Czarny 12 lpi przy 1 stopniach AKTUALNOŚCI kulturalne Dobra szkoła + praca = sukces - rzut oka na Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie Życie nie tylko po to jest, by brać[...] Nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać... Tak śpiewał Stanisław Soyka. I można by powiedzieć, że słowa te przyświecały akcji wykonania i kiermaszu stroików świątecznych zorganizowanej przez Samorząd Szkolny Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie. Wzorem roku ubiegłego uczniowie podjęli to zadanie, aby pomóc finansowo swoim pokrzywdzonym przez los rówieśnikom. Na kilka tygodni przed świętami zaapelowaliśmy do naszych gimnazjalistów przyniesienie materiałów potrzebnych do wykonania ozdób świątecznych. Uczniowie (i ich rodzice) po raz kolejny nie zawiedli! Zebraliśmy ogromną ilość artykułów dekoracyjnych i przystąpiliśmy do pracy. W ciągu sześciu spotkań (popołudniowo-wieczornych) wykonaliśmy około 3 stroików. Zaangażowało się ponad 3 uczniów, co daje spory procent, wziąwszy pod uwagę, że w PG nr 2 jest 23 uczniów. Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim wychowawcom i nauczycielom gimnazjum za pomoc i wsparcie w tej akcji. Na szczególne podziękowania zasługują również mamy naszych uczniów, które fachową radą i pomocą nas wsparły. Dziękujemy bardzo paniom: Marcie Wawrzkiewicz, Urszuli Kuchtar, Lucynie Jończyk. 18 grudnia w czasie spotkania z rodzicami, tzw. wywiadówki odbył się kiermasz. Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice nas nie zawiedli. Zebraliśmy 846 zł. Kwotę tę rozdysponowaliśmy w sposób następujący: 2 zł. - dla poważnie chorej naszej absolwentkiangeliki Skóry, 2 zł. - dla Magdaleny Soboty (na prośbę Jej Rodziców), 2 zł. - dla Katarzyny Rozborskiej z Woli Dalszej. Pozostała suma pokryła koszty zakupu potrzebnych materiałów. Bardzo ważnym jest to, że uczniowie uczą się wrażliwości, chęci niesienia pomocy chorym, słabszym, tym, dla których rzeczywistość nie jest taka, jak dla zdrowych. Staramy się działać w myśl hasła: Powierzyłeś mi, Panie cud swego stworzenia i wszystko, co robimy w tym zakresie udoskonala i wzmacnia duchowo naszych wychowanków. Uczy myślenia nie tylko Fot. arch.- Kiermasz w Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie. o sobie. Podobnie zresztą jest corocznie ze zbiórką artykułów żywnościowych w ramach akcji Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę. Prawie równolegle odbywały się w naszej szkole oba przedsięwzięcia. Dzięki zebranej żywności kilkunastu naszych uczniów mogło radośniej spędzić święta i na pewno te dni różniły się od szarości dnia codziennego. Nie mogę pominąć również faktu, że 23 naszych wolontariuszy kwestowało na ulicach miasta w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku kwota zebrana do puszek była znaczna, a postawa naszych gimnazjalistów zasługuje na ogromny szacunek i uznanie. Wrażliwości na krzywdę, czułości i odruchów serca uczymy się od urodzenia aż do śmierci i nigdy nie powinniśmy przestawać. Trudno niekiedy samemu pokonać przeszkody, jakie stawia życie. Ale jeżeli znajdą się ludzie, dobrzy ludzie, którzy odruchem serca wesprą w trudach życia, na pewno pozwoli to wierzyć, że istnieje w tym szalonym świecie konsumpcji coś, co nie da się przeliczyć na żadne pieniądze - człowieczeństwo. Daleko raj - gdy na człowieka się zamykam - śpiewał (jakże mądrze) S. Soyka. Właśnie takiej postawy uczymy naszą młodzież. Szkoła to przecież nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, to również skarbnica postaw życiowych, a my, nauczyciele, musimy ich nauczyć jak najwięcej, a przede wszystkim dawać przykład własną postawą. 31 stycznia28 r. odbył się I Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych zorganizowany przez Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie. W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów: 4 z gimnazjów i 2 ze szkół średnich. Kabaret szkolny Np. z publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie, który mam przyjemność prowadzić od 2 roku, zajął I miejsce za program pt. Bajki dla potłuczonych. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu, zwłaszcza, że dostaliśmy zaproszenie na Targi Edukacyjne i zaprezentujemy swój program w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie w dniach 1-2 kwietnia 28 roku. Nowiny z dnia 14 lutego 28 r. w dodatku zamieściły ranking szkół z Rzeszowa i Łańcuta. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie uplasowało się na zaszczytnym III miejscu, zaraz po Gimnazjum Sióstr Prezentek i Gimnazjum w Zespole Szkół Muzycznych w Rzeszowie. O miejscu na liście decydował wynik egzaminu zewnętrznego w roku 27. Nasz wynik to: 66,3 punktu: Część humanistyczna - 37,3 punktu marzec-kwiecieñ NR 3/28 F:\aga\arch\biuletyn łancucki\biuletyn 3\biuletyn 3.cdr 14 marca 28 13:7:44 Płyta: 2 z 28

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RUMIA 2014 Spis treści Rozdział l Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Cele działania i zadania Klubu. Rozdział 3 Organizacja Klubu. Rozdział 4 Korzystający z usług

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum. i Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIA I PLANY W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/19616,krysztalowe-misie-rozdane-final-i-dzieciecego-f estiwalu-piosenki-w-mundurze-prze.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r.

Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax:

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax: Miejski Dom Kultury w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 15 37-100 Łańcut Tel. + 48 17 225 22 94 + 48 17 225 22 95 Fax: + 48 17 225 04 38 e-mail: mdklancut@wp.pl strona internetowa: http://www.mdklancut.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Cel przyznawania statuetki Statuetka przyznawana jest indywidualnie i zespołowo za szczególne

Bardziej szczegółowo

Kameralne Lato w Radomiu

Kameralne Lato w Radomiu Kameralne Lato w Radomiu Specjalną nagrodę otrzymał insp. Marek Świszcz Uroczystą galą finałową zakończyła się siódma edycja ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato Radom 2014", które kolejny raz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016. BRZ.0012.3.21.2017 Protokół Nr 21/2017 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego, odbytego dnia 20 lutego 2017 r. Posiedzenie otworzyła o godz. 10.30 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Przygotował: Zbyszko Siewkowski. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu

Przygotował: Zbyszko Siewkowski. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu Przygotował: Zbyszko Siewkowski Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu 1. Centrum Integracji Społecznej (CIS). 2. Działania partnerskie. 3. Spółdzielnie socjalne. 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW. Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO (nie podlegające obowiązkowi rejestracji w Sądzie Rejonowym.)

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO (nie podlegające obowiązkowi rejestracji w Sądzie Rejonowym.) STOWARZYSZENIA ZWYKŁE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO (nie podlegające obowiązkowi rejestracji w Sądzie Rejonowym.) 1) Stowarzyszenie Na Rzecz Popierania Demokracji Lokalnej CENTROPRAWICA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Or.0007.199.2013 2013/1 02483 Działając na podstawie: UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Proces konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 20:00 Strona znajduje się w archiwum. Sobota, 25 lipca 2015 Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Z narażeniem życia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą: Musszelka, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r Rozpoczęły się prace przygotowawcze do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub

Bardziej szczegółowo