Krajowe Centrum ds. AIDS ul. Samsonowska Warszawa tel.: , fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Centrum ds. AIDS ul. Samsonowska 1 02-829 Warszawa tel.: 22 331-77-77, fax: 22 331-77-76 e-mail: aids@aids.gov.pi www.aids.gov."

Transkrypt

1 Agenda Ministra Zdrowia Krajowe Centrum ds. AIDS ul. Samsonowska Warszawa tel.: , fax: RPU/3497fl5/2014 P Data:2ei4-ll-24 ^/sszejiimojimei Wasz znak Nasz nr sprawy Numer nr pisma Data \,v Warszawie KANC61.ARIA DKP SW 02501/20H r. ^^ I Wg rozdzielnika Spram^.<^Pjty:czyL.Amij39n/heM i swojego dziecka pt Jeden test Dwa zycia. Zrob test na HIV. Dia siebie I Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, rozpoczyna ogolnopolsk^ kampani^ edukacyjn^ pt. Jeden test Dwa zycia. Zrob test na HIV. Dia siebie i swojego dzieci<a Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakazen HIV wsrod nowo narodzonych dzieci oraz zwi^kszenie swiadomosci dotycz^cej testowania w kierunku HIV wsrod osob doroslych. Przekaz tej kampanii spotecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, ktore nie odnosz^ ryzyka zakazenia HIV do siebie, a takze do tych lekarzy ginekologow, ktorzy niecli^tnie kieruj^ swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Wiele osob nieslusznie uwaza, ze problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakazeniu dowiadujg si^ zbyt pozno, nawet w fazie AIDS. DIatego zaiezy nam na jak najwi^kszym dotarciu do kobiet, ktore dzi^ki wykonaniu testu w kierunku HIV ratuj^ nie tyiko swoje zycie, lecz takze daj^ szans^ na zdrowe zycie swoim dzieciom. W ramacl^ kampanii powstaly m.in. ulotki, bannery i strona internetowa, ktora zostanie uruciiomiona w dniu oftcjalnej inauguracji kampanii (konferenqa prasowa w dn. 20 listopada br. w Polskiej Agencji Prasowej). Kampania zostala obj^ta patronatem honorowym przez: I^linistra Zdrowia, Gtownego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie potoznictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerow kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku. Dodatkowych informacji nt. kampanii udzielaj^: Iwona G^sior tel ) oraz Anna Kaczmarek tel ). W zal^czeniu informacja prasowa dotyczqca kampanii. TOR

2 Wg rozdzielnika: 1) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS Dolnoslaski Urz^d Woiewodzki. Wydziat Polityki Spolecznej pi. Powstancow Warszawy 1, Wrodaw 2) Zespol ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV 1 Zwalczania AIDS Kuiawsko-PomorskI Urzqd Wojewodzki. Wvdzial Zdrowla ul. Jaglellonska 3, Bydgosza 3) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS LubelskI Urz^d Woiewodzki. Wydziat Zdrowla ul. Czechowska 15, Lublin 4) Zespol ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV 1 Zwalczania AIDS Urz^d MarszalkowskI Wojewodztwa Lubuskieqo. Departament Ochronv Zdrowla ul. Podgorna 1, Zlelona Gora 5) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV I Zwalczania AIDS Wolewodzka Stacia Sanltarno - Epidemloloqiczna w Krakowie ul. Pr^dnlcka 76, Krakow 6) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS Realonalne Centrum Polityki Spotecznei w todzi ul. Snycerska 8, todz 7) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS l^azowleckl Urz^d Woiewodzki. Wydzlat Zdrowla pi. Bankowy 3/5, Warszawa 8) Zespol ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV 1 Zwalczania AIDS Urz^d Marszalkowski Woiewodztwa Opolskleao. Departament Zdrowla I Polltvkl Spolecznei ul. Piastowska 14, Opole 9) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV I Zwalczania AIDS Podkarpackl Urz^d Woiewodzki. Wydzial Politvki Sootecznei ul. Grunwaldzka 15, Rzeszow 10) Zespol ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalaania AIDS Urzqd MarszatkowskI Wojewodztwa Podlaskleoo. Departament Zdrowla ul. Wyszynskiego 1, Blalystok 11) Zespol ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS Pomorski Urzqd Woiewodzki. Wydzlat Zdrowla ul. Okopowa 21/27, Gdansk 12) Zespol ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV I Zwalczania AIDS Urzqd Marszatkowski Woiewodztwa Sl^skleqo. Wydziat Zdrowla I Polityki Spolecznei ul LIgonia 46, Katowice 13) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV 1 Zwalczania AIDS Urz^d MarszalkowskI Wojewodztwa SwiQtokrzyskiego. Departament Ochrony Zdrowla al. IX Wiekow Kieic 3, Kielce 14) Zespot ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV 1 Zwalczania AIDS Warmlhsko-MazurskI Urz^d Woiewodzki. Wvdzial Zdrowla Al. Piteudsklego 7/9, Olsztyn 15) Zespol ds. reallzaqi Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS WIelkopolskI Urzad Woiewodzki. Wydzlal Polityki Spolecznei I Zdrowla al. NIepodlegloscI 16/18, Poznan

3 16) Zesp6\ ds. realizaqi Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS Zachodniopomorski Urz^d Woiewodzki. Wydzial Zdrowia Publicznego ul. Waly Chrobrego 4, Szczecin

4 JEDEN TEST DWA ZYCIA Zrob test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. HIV. Jeden test Dwa z/c/a. Wstyd, odtr^cenie, samotnosc, izolacja, wyobcowanie, strach^ bezdzietnosc, cierpienie, a nawet smierc - z tym zakazenie HIV kojarzy si^ kobietom bqd^cym w ci^zy lub planuj^cym macierzyhstwo, ktore wziqfy udzial w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakazenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynaj^cej si^ ogolnopolskiej kampanii edukacyjnej 3eden test. Dwa z/c/a Warszawa, 20 listopada 2014 r. - Badanie zosta+o wykonane w pazdziemiku 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynaj^cej si^ wtasnie ogolnopolskiej kampanii edukacyjnej Jeden test. Dwa zyda. Zrob test na HIV. Dia siebie i swojego dziecka^"". Wynik) zaskakuj^ce. Okazuje si^, ze w percepcji ci^zarnych Poiek, osoby zyj^ce z HIV nie s^ zdolne do normalnego funkcjonowania. Wedlug respondentek/ osoba zakazona nie ma mozliwosci urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitow na temat HIV sq. oczywiste: kobiety w Polsce testuj^ si^ rzadko, a wr^cz zdarza si^, ze ignoruj^ skierowanie na test. W efekcie rodz^ si^ zakazone dzieci, a przeciez mogiyby urodzic si^ zdrowe. Wci^z aktualny jest stereotyp, ze HIV dotyczy tyiko okreslonych populacji. Wediug badanycli kobiet, osoby zakazone to przede wszystkim narkomani, homoseksualisci, bezdomni, osoby swiadcz^ce platne usiugi seksualne oraz korzystaj^cy z tych ustug, a wi^c g^ownie osoby naruszaj^ce tradycyjny i konwencjonalny lad spoleczny. HIV kojarzy mi si^ z narkomanami, jakies strzykawki, brud, ze wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie na skraju z/c/a - powiedziala jedna z badanych kobiet. HIV to jest prostytucja^ samo zio - stwierdzila inna badana. Wieie osob nieslusznie uwaza, ze problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakazeniu dowiaduj^ si^ zbyt pozno, nawet w fazie AIDS. Alba rodz^ zakazone dzieci. A przeciez mozna temu zapobiec. Wystarczy, zeby przyszia mama wykonala w czasie ci^zy test w kierunku HIV i poddala si^ odpowiedniemu leczeniuy gdyby jego wynik okazai siq pozytywny. W ten sposob kobiety mogfyby uratowac nie tyiko swoje zycie, iecz takze dac szansq na zdrowe zycie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi si^ dzis giownie drog^ kontaktow seksualnych. Warto o tym pamiqtac - powiedzia+a Anna Marzec-Bogustawska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii Jeden Test. Dwa Zycia"^"". Niestety badanie jasno pokazuje tez, ze o HIV i AIDS prawie w ogole si^ u nas nie mowi. Tyiko nieliczne uczestniczki przyznaly, ze rozmawialy kiedys na ten temat z innymi osobami. NajczQsciej byl to partner, m^z, a rozmowa byla Krajbwtr Cohtruni ds. AIDS ul. Samsonowskal Warszawa (el u.. J. fax *

5 JEDEN TEST DWA ZYCIA Zr6b test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. SB9ESS3B9 nawi^zaniem do wykonania testu na okolicznosc ci^zy. Dla wielu badanych wykonanie testu w kierunku HIV nadal wi^ze si^ ze wstydem. Wi^kszosc przyznaje, ze do rozmowy z osobq. trzeci^ na temat testow, potrzebuje impulsu 1 kontekstu, np. ciekawego artykulu czy kampanii spolecznej. Ja nie poruszyiam tego tematu z nikim do tej pory^ nawet z przyjaciolkq, bo uwazam, ze to jest przerazajqcy temat, nie chcq o tym myslec i odsuwam to daleko - powiedziala jedna z badanych. W tej sytuacji trudno si^ dziwic, ze niewiele kobiet pami^ta o wykonaniu testu w ci^zy lub tuz przed ni^. Macierzyristwo utozsamiane jest przeciez gtownie z pozytywnymi emocjami. Uczestniczki badania staraj^ si^ nie myslec o ewentualnej chorobie swojej czy dziecka. A jesli juz, to bior^ pod uwag^ inne choroby: nowotwory, uposledzenia, wady serca. Nigdy HIV. Ryzyko zakazenia HIV istnieje zarowno w czasie c\c\zy, jak i podczas porodu. Takze karmienie piersi^ przez zakazon^ kobiet^ powoduje niebezpieczenstwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakazenia I wl^czenie leczenia ARV u matki sprawia, ze ryzyko zakazenia wertykalnego zmniejsza si^ do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzaj^ si^ przypadki rozpoznania zakazenia HIV u kobiet dopiero po rozpoznaniu HIV lub AIDS u ich dzieci. Warto je przed tym uchronic, tym bardziej ze jest to bardzo proste - wystarczy jeden test. DIatego tak wazn^ rol^ w walce z zakazeniem odgrywajq. ginekolodzy, ktorzy powinni zlecac kobietom testy w kierunku HIV i robi^ to coraz cz^sciej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z cz^sto negatywnych reakcji pacjentek na takie zaiecenie. Niektore uczestniczki badania zie odebraty propozycj^ wykonania testu, czu^y si^ podejrzewane o rozwi^zly i niemoralny styl zycia. Inne przyznawaly nawet, ze wprost odmowily przyj^cia skierowania. Lekarz dal mi skierowanie, ale ja powiedzialam: nie, dziqkujq, nie potrzebujq. Mam juz tyle zajqc, a jeszcze mam robic test - bez przesady - wspominata jedna z badanych. Piqtno AIDS oraz ostracyzm wobec osob zyjqcycii z HIV cz^sto generuj^ negatywne emocje i skojarzenia wi^zqce si^ z wykonaniem testu w kierunku HIV. Nawet, jesli jest on wykonywany w kontekscie ci^zy b^dz planowania macierzynstwa, badanym trudno pogodzic sl^ z mysl^ ze iekarz zaieca im badanie, ktore, icti zdaniem, dotyczy glownie osob z okreslonycli populacji - powiedziala Anna Marzec-Bogusfawska. 2 przeprowadzonych badah wynika, iz test na HIV zrobil tyiko co 10 dorosly Polak. To o wiele za malo. Wsrod testuj^cych si^ osob zdecydowanie dominuj^ m^zczyzni, wi^c odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze nizszy. Glown^ barier^ wydaje si^ przekonanie Poiek, ze problem zakazen ich nie dotyczy, gdyz nie bior^ narkotykow, nie sypiajq, z przypadkowymi m^zczyznami lub od diuzszego czasu pozostaj^ w stafym zwi^zku. Testow na HIV nie robi^ rowniez kobiety, ktore pokladaj^ duz^ ufnosc w swoich partnerach. Nie dopuszczaj^ do siebie mysli, ze kiedykolwiek mogli oni dopuscic si^ zdrady, albo ze przed rozpocz^ciem aktualnego zwi^zku podejmowali ryzykowne zachowania seksualne. Jeszcze inn^ KraJowD Csntrutn ds. AIDS. ul. Samsonowskal Warszawa tel. +db i^vi /J^lHt'* fax *

6 JEDEN TEST DWA ZYCIA" Zrob test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. barier^ w robieniu testow jest zwyczajny strach przed wynlkiem paralizuj^cy, ze wol^ go nie poznac. - na tyle Kampania Jeden test Dwa zycia" stawia sobie za eel zmianq tych postaw. Zach^ca kobiety do testowania si^, a ginekologow do wystawiania skierowah na takie badania. Nowa strona internetowa, ktor^ dzis uruchamiamy: wwwr aids, gov, pl/kampanie/1 test. Zzvcia zawiera wiele przydatnych informacji dla przysztych mam i ich lekarzy. Warto si^ z niq zapoznac. Moze to uratowac zdrowla i zycle niejednego dzlecka. Przypominam^ ze lekarz powinien zaproponowac pacjentce w ci^zy badanie w klerunku HIV przed 10. tygodniem clqzy oraz mi^dzy 33. a 37. tygodnlem. Test na HIV powlnna wykonac nie tyiko przyszia mama, lecz takze przyszfy fata. Ojciec dziecka moze wykonac test anonimowo, bezplatnie i bez skierowania, wjednym z punktow konsuitacyjno-diagnostycznych, ktorych llsta znajduje s/$ na; - dodala Anna Marzec-Boguslawska. Kampania zostala obj^ta patronatem honorowym przez Minlstra Zdrowla, Glownego Inspektora Sanitarnego, Polskle Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie poloznictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologil. Jednym z partnerow kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku. Projekt wsparly znane kobiety: Agnieszka Cegieiska, Ada Fijat oraz Maria Seweryn. Do badania fokusowego przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zaproszono respondentki z Warszawy 1 Katowlc. Rozmowy przeprowadzono z kobietami w ci^zy b^dz planuj^cymi macierzyhstwo w ci^gu najblizszych 12 miesi^cy, ktore wykonaly b^dz b^d^ chclaly wykonac test w klerunku HIV oraz ktore nie wykonaly badania i nie zamierzaj^tego zrobic. *** Kampani^ 3eden test. Dwa zycia. Zrob test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka^"" zainspirowal program profilaktyczny One test. Two lives. Get tested for HIV. For you and baby^"" skierowany do kobiet clqzarnych 1 ich lekarzy. Program ten byl realizowany przez agencj^ rz^du federalnego Stanow Zjednoczonych Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Kontakt dla mediow: Bluro prasowe Krajowe Centrum ds. AIDS Daria Bojkowska daria.boikowska(5)alfacommunicatlons.pl tel Kralowo C«ntTum lis. AIDS ul. Samsonowskal Warszawa t«i. * i *^?sr*sj U^-A'A '/.^im'f fa)c.*4a

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną

Bardziej szczegółowo

HIV może dotyczyć także Ciebie. I Twojego dziecka!

HIV może dotyczyć także Ciebie. I Twojego dziecka! HIV może dotyczyć także Ciebie. I Twojego dziecka! Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka to edukacyjna kampania Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym

Bardziej szczegółowo

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2011 r. stwierdzono: zakażenie HIV u 14.725 obywateli Polski, odnotowano 2.623 zachorowania na AIDS; 1.103 chorych zmarło. Zrób test na HIV! - Krajowe Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI:

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: Warszawa, 30 czerwca 2011r. Zrób test na HIV! - ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię promującą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI:

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: Warszawa, listopad 2011r. Zrób test na HIV! - kampania Krajowego Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło w czerwcu kampanię promującą testowanie

Bardziej szczegółowo

Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie. Materiały prasowe

Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie. Materiały prasowe Wiedza ratuje życie Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie. Materiały prasowe www.aids.gov.pl Telefon Zaufania HIV/AIDS: 80 888 448* 22 692 82 26 *płatne za pierwszą minutę

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Text Copyright by Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa 2012 This edition Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY POKOLENIA MINUS

GWIAZDY POKOLENIA MINUS Pokolenie Minus rodzi się gdy w ciąży wykonasz test na HIV. Dodatni wynik testu decyduje o odpowiednim prowadzeniu ciąży, dając prawie 100% szans na urodzenie zdrowego dziecka. 1 grudnia 2013 r., w Światowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI:

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: Zrób test na HIV! - ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię promującą testowanie w kierunku HIV. Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII MINISTER ZDROWIA INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII w 201 1 r. Podstawa prawna: at t. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przcciwdzialaniu

Bardziej szczegółowo

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* * ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* * LRZ-41U1-012-00/2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE Najwyzszej Izby Kontroii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HIV U KOBIET W CIĄŻY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum. r"~^

Warszawskie Hospicjum. r~^ Warszawskie Hospicjum r"~^ I Snieg rozsypal biale roze, W cichem polu wiatr szelesci, Zlota gwiazda plonie w gorze Jak wrozbitka dobrych wiesci! Lecq srebrni aniolowie, Rozwin^li skrzydla biale, Trzpsq,

Bardziej szczegółowo

Dorota Rogowska-Szadkowska

Dorota Rogowska-Szadkowska Dorota Rogowska-Szadkowska Książkę opracowano na zlecenie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej Na okładce: 1 grudnia 2009 r., w Światowy Dzień AIDS, na Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Spis treści Wprowadzenie... 3 Najważniejsze informacje o HIV i AIDS... 4 Fakty i mity... 6 HIV i AIDS w miejscu pracy...

Bardziej szczegółowo

HIV/AIDS dla. ginekologów. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski

HIV/AIDS dla. ginekologów. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla ginekologów Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla ginekologów Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski Spis treści Dlaczego problem zakażeń HIV dotyczy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka ginekologiczna dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Profilaktyka ginekologiczna dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Profilaktyka ginekologiczna dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. na podstawie badania wykonanego na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Poznaj naszych ekspertów

Poznaj naszych ekspertów Poznaj naszych ekspertów WWW.ABCSEKSU.COM Podstawowe fakty i kilka obalonych mitów czyli co powinniśmy wiedzieć o HIV W Polsce notuje się coraz więcej zakażeń HIV. Paradoksalnie w czasach, w których temat

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć. o hiv i aids. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

Co musisz wiedzieć. o hiv i aids. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz 1 Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Egzemplarz bezpłatny wersja polska została

Bardziej szczegółowo