OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII Stosowane skróty: Rynki instrumentów finansowych - uwaga skrót bg ЗПФИ Ustawa o rynkach instrumentów finansowych; Ustawa o ofercie publicznej papierów wartościowych - ЗППЦК; Komisja Nadzoru Finansowego - KNF (КФН) Rozporządzenie 38 KNF w sprawie wymogów działalności pośredników inwestycyjnych Rozporządzenie 38; Pośrednik inwestycyjny - PI (IP); Warunki ogólne WO (ОУ), Państwo członkowskie państwo, będące członkiem Unii Europejskiej lub należące do Europejskiej Wspólnoty GospodarczeJ. I. ZASADY OGÓLNE Art. 1. Niniejsze Warunki Ogólne regulują wzajemne relacje między klientami Global Markets OOD z siedzibą w Sofii, w związku z transakcjami z zastosowaniem instrumentów finansowych, będącymi przedmiotem Ustawy o rynkach finansowych (ЗПФИ). Art. 2. Global Markets OOD wpisana do rejestru handlowego pod Jednolitym Numerem Identyfikacyjnym: i siedzibą w Sofii, osiedle Manastirski Livadi, ul. Maystor Aleksi Rilets nr 38, telefon: , faks: , języki korespondencyjne: bułgarski i angielski. Global Markets OOD jest licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym, posiadającym licencję nr RG z r., wydaną przez Bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Decyzji nr 799-IP z r., i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Bułgarii. Global Markets OOD ma prawo wykonywać następujące usługi i działalność z art. 5, ustęp 2 i 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): а) usługi inwestycyjne i działalność opisana w art. 5, ustęp 2 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): usługi inwestycyjne i działalność: przyjmowanie i przekazywanie zleceń, w związku z jednym lub więcej instrumentem finansowym, włącznie z pośrednictwem w zawieraniu transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych; wykonywanie zleceń na rachunek klientów; zarządzanie portfelem; konsultacje inwestycyjne dla klientów; oferowanie do sprzedaży na rynku pierwotnym instrumentów finansowych bez bezwarunkowego i nieodwołalnego zobowiązania o uzyskaniu instrumentów finansowych na własny rachunek; б) usługi dodatkowe z art. 5, ustęp 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): 1

2 przechowywanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klienta, włącznie z działalnością powierniczą (przechowywanie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów w instytucji depozytowej) i związane z nią usługi takie jak zarządzanie wpłaconymi środkami pieniężnymi/przedstawianie zabezpieczeń; usługi pożyczki na przeprowadzenie transakcji z jednym lub więcej instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że osoba, która udziela pożyczki bierze udział w transakcji na warunkach i trybie przewidzianym w Rozporządzeniu; konsultacje dla spółek,dotyczące struktury kapitałowej, strategii i kwestie z tym związane, a także konsultacje i usługi związane z łączeniem i kupnem przedsiębiorstw; usługi dotyczące zagranicznych środków płatniczych, o ile są one związane z prowadzonymi usługami inwestycyjnymi; badania inwestycyjne i analizy finansowe lub inne formy doradztwa ogólnego, związane z aktywami podstawowymi; inne formy doradztwa, związane z instrumentami finansowymi; doradztwo, analizy i prognozy związane z aktywami bazowymi derywatów instrumentów finansowych z art. 3, p. 2, litery "g", "d", "е" i "i" Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ), jeżeli są związane z udostępnianiem wymienionych usług inwestycyjnych i dodatkowych. Organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego Republiki Bułgarii, adres: Sofia 1303, ul. «Shar planina» Art. 3. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują przy umowach na usługi i działalność, wskazane w art. Art. 4. (1) Pełny tekst niniejszych Warunków Ogólnych jest częścią konkretnej Umowy zawartej z Klientem, tylko jeśli Klient oświadczy pisemnie, że je przyjmuje. (2) Pośrednik inwestycyjny jest zobowiązany przy zawieraniu z klientem konkretnej umowy, powołać się wyraźnie na Warunki Ogólne i umożliwić klientowi zapoznanie się z ich treścią. Art. 5. Klient i IP mają prawo do wpisywania do Warunków Ogólnych specjalnych klauzul, odmiennych od zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych, jeżeli nie narusza to stosowanej ustawy. W takim przypadku obowiązują warunki szczególne, nawet jeżeli odpowiednie punkty Warunków Ogólnych nie zostaną wyraźnie unieważnione. Art. 6. Warunki i terminy każdej umowy dotyczące transakcji z zastosowaniem instrumentów finansowych, określane są w konkretnej umowie, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych, przy uwzględnieniu regualci właściwych z uwagi na miejsce realizacji transakcji. Art. 7. W przypadku gdy jest to przewidziane w konkretnych umowach, IP może korzystać z praw dotyczących instrumentów finansowych, włącznie z pozyskiwaniem od nich dochodów. Art. 8. IP nie ma prawa zajmować się innymi transakcjami finansowymi, oprócz tych, wskazanych w 2

3 art. 2 niniejszych Warunków Ogólnych. Art. 9. Przedmiot i zakres uprawnień do reprezentacji jest uzgadniany w odpowiedniej umowie i pełnomocnictwie. II. RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I RYZYK, ZWIĄZANYCH Z NIMI Art. 10. (1) IP ma prawo zawierać transakcje dotyczące wszelkich instrumentów finansowych z art. 3 Ustawy (ЗПФИ), a mianowicie: 1. papiery wartościowe (akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, zgodnie z art. 2 Ustawy o ofertcie publicznej papierów wartościowych); 2. instrumenty rynku pieniężnego; 3. części przedsiębiorstw do inwestycji zbiorowych; 4. opcje, kontrakty futures, swap, umowy forward i inne derywaty, umowy na różnice kursowe, zgodnie z art. 3 Ustawy (ЗПФИ). (2) IP przeprowadza transakcje przede wszystkim z wykorzystaniem następujących rodzajów papierów wartościowych: 1. Akcje. Akcje są papierami wartościowymi, dającymi swoim posiadaczom prawo do określonej części przedsiębiorstwa. Akcje zwykłe dają swoim posiadaczom prawo do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy i części majatku z likwidacji firmy, proporcjonalnej do nominalnej wartości akcji. Akcje uprzywilejowane, wydawane przez przedsiębiorstwa publiczne, mogą dawać prawo do dodatkowej lub gwarantowanej dywidendy, lub gwarantowanej części z likwidacji, lub przywilej odkupu;firmy prywatne mają prawo do emisji akcji także z innymi przywilejami. Akcje uprzywilejowane mogą nie posiadać prawa do głosu. W przypadku podnoszenia kapitału spółki, akcjonariusze także mają prawo do zapisywania się na akcje nowej emisji, proporcjonalnie do posiadanej przez nich wcześniej liczby akcji. Posiadacze akcji w danym przedsiębiorstwie mają prawo do dochodu z dywidendy, jeżeli spółka dokona takiego podziału, a także ze wzrostu ceny rynkowej akcji. 2. Ryzyka związane z akcjami: а) Ryzyko cenowe Ryzyko cenowe wynika ze zmian cen danych akcji, w wyniku czego akcjonariusze mogliby osiągnąć stratę w wyniku sprzedaży posiadanych przez nich papierów wartościowych. Zmiana cen akcji zależy od wpływu czynników różnego rodzaju i w różnym stopniu ceny netto aktywów spółki, osiągniętych wyników finansowych, opinii, podaży i popytu na rynkach publicznych, stanu gospodarki i perspektyw rozwoju gospodarki w danym państwie itd. Emitent nie może zagwarantować, że cena oferowanych przez niego papierów wartościowych będzie zachowana lub ich cena wzrośnie. Nie będzie on odkupywał wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych w celu zachowania bieżących cen rynkowych. б) Ryzyko płynności Ryzyko płynności wynika z niepewności istnienia popytu na akcje w określonym okresie po określonej cenie w określonym czasie. Słaba płynność utrudniłaby zapobieżenie możliwym stratom lub realizację zysków 3

4 kapitałowych z powodu niemożności sprzedaży akcji. Ryzyko to jest stosunkowo mniejsze w przypadku akcji, którymi się obraca na rynku regulowanym, aniżeli na rynku niepublicznym. в) Ryzyko inflacyjne Ryzyko inflacji stanowi prawdopodobieństwo podniesienia ogólnego poziomu cen w gospodarce, w wyniku czego spada zdolność nabywcza waluty lokalnej lewa. Procesy inflacyjne prowadzą do obniżenia realnej dochodowości, jaką osiągają inwestorzy. W ostatnich latach, w warunkach systemu kasy emisyjnej (ang. currency board) i restrykcyjnej polityki fiskalnej, inflacja w kraju była utrzymywana na stosunkowo niskim poziomie a prognozy zapowiadają, że taki poziom będzie się utrzymywał przez kolejne lata. г) Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe, związane z akcjami, wynika stąd, że jest ono denominowane w określonej walucie. Zmiana kursu walutowego jednej waluty w stosunku do drugiej może zmienić dochodowość inwestycji, która może być osiągnięta z inwestycji, i wyrażona w innej walucie. Ewentualne obniżenie wartości waluty, w której są denominowane akcje może doprowadzić do zmniejszenia dochodowości inwestycji w dane akcje. Z drugiej strony, obniżenie dochodowości może doprowadzić do spadku zainteresowania inwestorów i następnie do spadku cen akcji. W stosunku do akcji bułgarskich emitentów, denominowanych w lewach, możemy zaznaczyć, że funkcjonujący w kraju system pieniężny, w którym bułgarski lew jest sztywno związany z EURO, niweluje w znacznym stopniu ryzyko kursowe dla inwestorów krajowych i europejskich i warunkuje ruch wartości lewa w stosunku do pozostałych walut międzynarodowych, w pełni związanych z zachowaniem się ogólnej waluty europejskiej. Stabilność i ogromna ufność w niezawodność systemu kasy emisyjnej w Bułgarii, a także dominująca pozycja EURO na międzynarodowych rynkach walutowych, sprowadzają ryzyko walutowe do poziomu minimalnego. д) Brak gwarancji wypłaty rocznej dywidendy Wynik finansowy zależy od wielu czynników umiejętności i profesjonalizmu ekipy menedżerów emitenta, rozwoju rynku, na którym emitent działa, a także ogólny rozwój ekonomiczny w kraju i w regionie. Oprócz tego, decyzję o podziale zysków w formie dywidendy przyjmuje Zgromadzenie Ogólne akcjonariuszy emitenta. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że możliwe jest, że emitent w ogóle nie osiągnie zysków, a nawet jeśli zysk zostanie osiągnięty, Zgromadzenie Ogólne akcjonariuszy może nie przyjąć uchwały o podziale zysków w postaci dywidendy. 3. Obligacje korporacyjne. Obligacje korporacyjne to środek/instrument do zdobycia środków finansowych w postaci pożyczki od akcjonariuszy spółki. Ryzyko każdej emisji obligacji zależy od działalności, kondycji finansowej i kredytowego ratingu spółki-emitenta, a także od istnienia lub rodzaju zabezpieczenia emisji. Osiągnięte dochody zazwyczaj są niższe od dochodów z porównywalnych terminowo obligacji Skarbu Państwa, obligacji hipotecznych lub gminnych. 4. Ryzyko związane z obligacjami: а) Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe stanowi ryzyko przeterminowanych płatności (odsetek i/lub części kapitałowej) lub braku płatności ze strony emitenta należnych odsetek i/lub części kapitałowej wynikającej z pożyczki obligacyjnej po spadku. Ryzyko to minimalizuje się w przypadku zabezpieczenia obligacji, emitent ma czystą historię kredytową, tzn. prawidłowo i bez opóźnień obsługiwał zaciągnięte kredyty. б) Ryzyko inflacyjne 4

5 Obligacje ze stałym dochodem, z zasady narażone są na ryzyko związane ze spadkiem dochodowości inwestycji w przypadku wzrostu inflacji. Wzrost inflacji zmniejsza zdolność nabywczą dochodów, wygenerowanych z obligacji (płatności odsetek). W wyniku tej zależności, obligatariusze powinni określić swoje oczekiwania, co do nominalnych i realnych poziomów inflacji dla terminów obligacji, a także oczekiwania co do realnej stopy zwrotu dokonanej inwestycji, w oparciu o dochody nominalne. W przypadku gdy, poziom inflacji okaże się wyższy od oczekiwanego w danym okresie, inwestorzy zrealizują niższy realny dochód. W takich sytuacjach jest normalne, że ceny obligacji na rynku wtórnym ulegną obniżce, ponieważ inwestorzy przy nowych, wyższych poziomach inflacji będą wymagać wyższej nominalnej dochodowości ze swoich inwestycji, w celu jej zrealizowania lub podobnej realnej dochodowości. Po wprowadzeniu systemu kasy emisyjnej (ang. currency board), w Bułgarii, inflacja znacznie spadła do porównywalnie niskich poziomów, które zależą przede wszystkim od czynników zewnętrznych (inflacja sprowadzona) i od konkretnych instrumentów podatkowych, podejmowanych przez rząd. Doprowadzenie do kontroli inflacji na poziomie bliskim do strefy EURO, doprowadziło do ustabilizowania całej sytuacji makroekonomicznej. I tak, stosunkowo niski stopień ryzyka inflacyjnego w kraju po 1998 roku pozwolił podmiotom gospodarczym na generowanie dochodów nie inflacyjnych z działalności i znacznie ułatwił prognozowanie wyników krótko i średniookresowych. Pomimo dodatnich tendencji indeksów inflacji, należy zaznaczyć, że otwarcie gospodarki bułgarskiej, zależność gospodarki od źródeł energii i stały kurs BGN/EURO, powoduje ryzyko sprowadzenia inflacji. Inflacja w strefie EURO jest na bardzo niskim poziomie i kontrolowana jest środkami monetarnymi, stosowanymi przez Europejski Bank Centralny. в) Ryzyko odsetkowe (stopy procentowej) Ryzyko odsetkowe związane jest z możliwością zmiany rynkowych stóp procentowych w kraju. Zmiana poziomu stóp procentowych może wpłynąć bezpośrednio na popyt i podaż instrumentów dłużnych ze stałym dochodem, z uwagi na zależność odwrotną między cenami i dochodowością obligacji. W przypadku podniesienia poziomu stóp procentowych, cena obligacji z kuponem (o stałym dochodzie) obniża się. Obligacje uzyskane za określoną cenę, przy niższych, rynkowych stopach procentowych już są obarczone niższą rentownością (dochodowością), w porównaniu z inwestycjami alternatywnymi i to może zmusić inwestora do prób sprzedaży papierów wartościowych, które w nowych warunkach osiągają niższą cenę niż cena ich zakupu, i poszukiwania na rynku alternatywnych wariantów inwestycji, w inny rodzaj instrumentów. Dokładnie odwrotna jest sytuacja w przypadku obniżenia rynkowych stóp procentowych cena obligacji ze stałym kuponem wzrasta. W takiej sytuacji inwestorzy mogą zyskać na wzroście rentowności obligacji, w stosunku do alternatywnych wariantów inwestycji i na wyższej cenie obligacji na rynku wtórnym. Ocena ryzyka odsetkowego dla inwestorów sprowadza się do określenia zależności między zmianą cen obligacji i ich rentownością, tzn. wskaźnika czasu trwania określonych obligacji, który wskazuje jak zmieni się cena określonych obligacji przy zmianie oprocentowania. г) Ryzyko płynności Ryzyko płynności w przypadku obligacji jest analogiczne do ryzyka w przypadku akcji. Ryzyko to jest bezpośrednio związane z samym rynkiem papierów wartościowych, na którym obraca się obligacjami (jeżeli są dopuszczone do obrotu na takim rynku) i wyraża potencjalną możliwość zakupu lub sprzedaży w krótkim czasie typowego wolumenu obligacji jakimi się obraca. Brak płynności na rynku wtórnym jest poważnym problemem dla każdego inwestora, którego horyzont inwestycyjny jest krótszy niż termin zapadalności obligacji. д) Ryzyko walutowe Obligacje, emitowane przez spółki bułgarskie zazwyczaj są denominowane w BGN lub EURO, i z tego powodu inwestorzy krajowi i europejscy są w dużym stopniu chronieni przed ryzykiem walutowym (zob. p. 2, 5

6 б. г wyżej). Opierając się na przypuszczeniu, że system kasy emisyjnej będzie utrzymany jako system pieniężny Bułgarii do przyłączenia naszego kraju do Europejskiej Unii Walutowej (tzn. bez przechodzenia okresu próby płynnego kursu walutowego, lub tzw. ERM II), ryzyko walutowe dla inwestycji w takie obligacje nie istnieje dla inwestorów, których środki są denominowane w BGN lub EURO. Dla inwestorów, których pierwotnie środki są denominowane w dolarach amerykańskich, istnieje ryzyko spowodowane ciągłymi zmianami kursów walutowych. 5. Obligacje hipoteczne Zgodnie z bułgarskim ustawodawstwem, obligacje hipoteczne emitują tylko banki. Banki emitują te papiery wartościowe w celu refinansowania swoich operacji i w celu zwiększenia swoich portfeli kredytowych. Charakterystyczne dla obligacji hipotecznych jest to, że są zabezpieczone należnościami z kredytów hipotecznych, udzielonych przez bank emitent (podstawowe pokrycie). Kredyty hipoteczne, a właściwie ich niespłacona część kapitałowa, są brane pod uwagę jako podstawowe zabezpieczenie, lecz wartość ta nie może przekroczyć 80 procent wyceny hipotecznej nieruchomości i 60 procent wyceny hipotecznej pozostałych nieruchomości, służących do ich zabezpieczenia. Do zastąpienia częściowo lub w całości spłaconych kredytów hipotecznych bank- emitent włącza pokrycie zastępcze, w postaci środków pieniężnych w gotówce lub na rachunku bankowym; należności lub w całości gwarantowane przez rząd Republiki Bułgarii lub Narodowy Bank Bułgarii lub podobne. Pokrycie zastępcze obligacji hipotecznych danej emisji nie może przekroczyć 30 procent ogólnej wielkości zadłużenia banku-emitenta z danej emisji. Pokrycie obligacji hipotecznych danej emisji (suma pokrycia podstawowego i zastępczego) nie może być mniejsze od ogólnej wartości zobowiązań kapitałowych, znajdujących się w obrocie poza bankiem-emitentem obligacji danej emisji. W każdym razie, chociaż obligacje hipoteczne z zasady związane są z ryzykiem związanym ze wszystkimi obligacjami korporacyjnymi, wskazanymi w pkt. 4 powyżej, ryzyko z nimi związane jest jednak mniejsze, należności Obligatariuszy mogą być uważane za trwale zabezpieczone: po pierwsze, przez zastaw na należnościach banku na kredytach hipotecznych; po drugie, pośrednio przez zabezpieczenie kredytów hipotecznych; i po trzecie, dłużnikiem obligacji jest bank, który przestrzega wymogów adekwatności kapitałowej i uważany jest z zasady za dłużnika godnego zaufania. Dlatego obligacje hipoteczne uważane są za instrument finansowy niskiego ryzyka. 6. Państwowe papiery wartościowe ( ДЦК ). Państwowe papiery wartościowe to dłużne papiery wartościowe, wydawane i gwaratowane przez państwo. Posiadacz takich papierów wartościowych jest wierzycielem państwa. Państwo bułgarskie emituje papiery wartościowe na pokrycie swoich krótko, średnio i długoterminowych potrzeb finansowych. Państwowe papiery wartościowe mogą być denominowane w BGN, EURO, USD lub w innej walucie. Wszystkie bułgarskie papiery wartościowe są gwarantowane przez Republikę Bułgarii, niezależnie czy są związane z zasady z ryzykiem dłużnych papierów (zob. pkt. 4), uważane są za instrument niskiego ryzyka lub bez ryzyka. Zaufanie wspólnoty międzynarodowej do stałego wzrostu bułgarskiej gospodarki pogłębia się. Bezpośrednim dowodem tego jest ponad dziesięć razy podnoszony rating kredytowy kraju i osiągnięcie w 2004 r. tzw. Ratingu inwestycyjnego. Rating kredytowy państwowych, dłużnych papierów wartościowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 7. Papiery wartościowe (obligacje), wydane przez regionalne lub miejscowe organy danego państwa. Gminy bułgarskie emitują obligacje gminne zazwyczaj emitując je w celu zebrania środków na realizację programów inwestycyjnych, modernizację gminnej infrastruktury i podobne działania. Obligacje gminne mogą być zabezpieczone (zabezpieczone majątkiem gminy lub innymi aktywami) lub niezabezpieczone (zabezpieczone tylko reputacją gminy-emitenta). W dobrej sytuacji finansowej gminy-emitenta lub dobrego zabezpieczenia, papiery wartościowe tego typu także uważa się za obarczone niskim ryzykiem. W zasadzie, ryzyko, charakterystyczne dla dłużnych papierów wartościowych dotyczy także obligacji gminnych. 6

7 8. Papiery wartościowe, którymi obraca się na regulowanych rynkach w krajach członkowskich UE i poza unijnych z rozwiniętym rynkiem kapitałowym. Gdy IP oferuje usługi związane z inwestycjami w wyżej opisane papiery wartościowe, którymi obraca się na regulowanych rynkach w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy uznać, że w zasadzie prawa i ryzyka wynikające z takich papierów wartościowych są analogiczne do przedstawionych powyżej. Szczególnie IP będzie oferować swoim klientom fundusze notowane na giełdach (ETF). Fundusze ETF to środki inwestycyjne lokowane na giełdach pierwotnych, podobnie jak podstawowe akcje i obligacje. ETF stanowią zbiór lub pakiet aktywów-akcji, obligacji lub futures. Inwestorzy instytucjonalni mogą nabywać tytuły uczestnictwa w EFT za akcje aktywów bazowych, lub odwrotnie, zamieniać akcje aktywów bazowych na tytuły uczestnictwa w ETF. Takie wydawanie i odkup akcji daje instytucjom możliwość dokonywania arbitrażu i wiązać wartość EFT z ogólną wartością akcji bazowych. Większość EFT odzwierciedlają dany indeks, np. Dow Jones Industrial Average lub S&P 500. ETF są formą zbiorowego inwestowania i notawane są na giełdzie papierów wartościowych po cenach odpowiadających wartości netto ich aktywów. W ten sposób EFT łączy funkcję oceniającą funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych z możliwością sprzedaży, charakterystyczną dla funduszy zamkniętych. EFT istnieją w USA od 1993 r. a w Europie od 1999 r. EFT są tradycyjnymi funduszami indeksowymi, a w roku 2008 Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy USA pozwoliła na tworzenie aktywnego zarządu EFT. ETF umożliwia łatwą dywersyfikację i ograniczenie ryzyka, wynikającego z obrotów określonymi akcjami. ETF daje także możliwość inwestorom indywidualnym udziału we wzroście gospodarczym określonej gałęzi gospodarki lub sektora przemysłu, które nie są oferowane na rynku, na którym obraca się EFT, jak na przykład na rynkach zagranicznych, towarami i nieruchomościami. Wszystkie inwestycje związane są z określonym rodzajem ryzyka, i pod tym względem EFT nie są wyjątkiem. Niektóre ryzyka związane z inwestycjami w EFT zostały wskazane poniżej. Ryzyko rynkowe Ceny rynkowe papierów wartościowych i tytułów uczestnictwa w ETF stale się zmieniają z powodu wpływów wielu czynników, a także sytuacji ekonomicznej, wydarzeń na świecie, preferencji inwestorów i innych czynników charakterystycznych dla papierów wartościowych tego rodzaju. Możliwy kryzys na rynku i jego wpływ na ceny notowanych papierów wartościowych a także, w konsekwencji, na ceny tytułów uczestnictwa w ETF należy uważać za ogólne ryzyko rynkowe, związane z inwestycjami w ETF. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe jest związane z niemożnością emitenta do wywiązania się ze spłaty części kapitałowej lub odsetkowej, w chwili zapadalności płatności. Przerwanie czasowej spłaty tych kwot, przez spółki, w które inwestowane są ETF może wpłynąć negatywnie na wartość jednostek EFT lub na możliwość wypłaty dywidendy. Ważne by pamiętać, że inwestycje w papiery wartościowe (włącznie z ETF, opierające się na jednostkach uczestnictwa) noszą w sobie ryzyko kredytowe. Jeżeli spółka, w którą ETF zainwestowało, niedotrzyma terminów zobowiązań, lub jest w upadłości, papiery wartościowe (np.akcje zwykłe) tej spółki tracą swoją wartość. W ten sposób ETF związany jest z ryzykiem kredytowym, związanym z tymi akcjami. (3) Jako uzupełnienie ryzyk wskazanych w ustępie 2, dotyczących poszczególnych rodzajów instrumentów, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że być może będą musieli przyjąć finansowe i inne dodatkowe zobowiązania, włącznie z nieprzewidzianym zadłużeniem, pomijając wydatki na nabycie instrumentów. 7

8 (4) W przypadku gdy IP udostępnia danemu klientowi usługi, związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, różne od papierów wartościowych wymienionych w ust. 2, IP przedstawia klientowi informację z art. 10 Rozporządzenia 38 w sprawie tych instrumentów finansowych i ryzyka, związanego z nimi, oddzielnie do niniejszych Warunków Ogólnych. III. TERMIN Art. 11. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują Strony po podpisaniu konkretnej umowy i zgodnie z wymogami art. 4, obowiązują przez czas obowiązywania konkretnej umowy na transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych. IV. OGÓLNE WYMAGANIA I OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA INWESTYCYJNEGO. Art. 12. (1) IP zawiera umowy z klientami zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, które zawierają informację o podstawowych prawach i zobowiązaniach IP i klientów. (2) IP publikuje w Tabeli Opłat swoje standardowe stawki wynagrodzeń a także rodzaj i wielkość wydatków klientów, które nie są włączane do wynagrodzenia. (3) Warunki Ogólne i Taryfa Opłat zamieszczone są w widocznym i dostępnym miejscu w pomieszczeniu gdzie IP przyjmuje klientów. Przed zawarciem umowy, IP umożliwia osobom zainteresowanym zapoznanie się z Warunkami Ogólnymi i z Tabelą Opłat i odpowiada na pytania dotyczące ich treści. IP zawiera z klientami umowy na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i Tabeli Opłat. (4) IP powiadamia osoby zainteresowane, że w umowie mogą znajdować się klauzule odbiegające od Warunków Ogólnych, o ile nie są one sprzeczne z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Niniejsze Warunki Ogólne stają się częścią umowy zawieranej z klientem, tylko jeżeli potwierdzi on pisemnie, że je akceptuje (warunek ten jest oddzielną klauzulą umowy), w części w jakiej odpowiadają odpowiednim usługom z art. 2 i nie są sprzeczne z umową. Art. 13. (1) Umowa na wykonywanie usług z art. 2 może być zawarta tylko w formie pisemnej. Pośrednik inwestycyjny zawiera umowę, o której mowa w poprzednim zdaniu, tylko pod wpisanym do rejestru art. 30, ustęp 1, p. 2 Ustawy (ЗКФН) adresem prawnym, oddziału lub biura, o ile umowa nie jest zawierana w trybie art. 13а, 13б i 13в niniejszych Warunków Ogólnych. (2) IP jest zobowiązany do zawierania umów i przyjmowania zleceń od klientów tylko i wyłącznie przez osoby fizyczne, które pracują dla niego na podstawie umowy i są: а) brokerami, lub б) osobami, które spełniają warunki art. 3, p. 1-6 Rozporządzenia 7 w sprawie wymogów, jakie muszą spełnić osoby fizyczne, które zgodnie z umową, bezpośrednio wykonują transakcje dotyczące papierów wartościowych i konsultacji inwestycyjnych w sprawie papierów wartościowych, a także trybu uzyskania i utarty prawa do wykonywania takiej działalności, i są wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. (3) Klient, odpowiednio jego pełnomocnik, podpisują umowę w obecności brokera lub osoby wskazanej w ustępie 2, б б, po sprawdzeniu tożsamości klienta. Kopia dokumentu tożsamości klienta, odpowiednio jego pełnomocnika, poświadczona przez niego i przez osobę z ustępu 2, która zawiera umowę w 8

9 imieniu IP, pozostaje w archiwum IP. Zawarcie umowy przez pełnomocnika jest dopuszczalne, tylko w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, zawierającego upoważnienie do wykonywania czynności zarządzających lub dyspozycji na instrumentach finansowych, oraz oświadczenie pełnomocnika, że profesjonalnie nie zajmuje się transakcjami na instrumentach finansowych, a także, że nie prowadził takich transakcji w ciągu jednego roku przed zawarciem umowy. (4) IP jest zobowiązany zażądać od klienta lub jego pełnomocnika, deklaracji czy Klient: а) posiada informację poufną o instrumentach finansowych, których dotyczy zlecenie, i o ich emitencie, jeżeli instrument finansowy którego dotyczy zlecenie lub na podstawie którego wydane zostały instrumenty finansowe przedmiot zlecenia, notowane są na regularnym rynku; б) instrumenty finansowe przedmiot zlecenia sprzedaży lub zamiany, są zablokowane w instytucji depozytowej, gdzie są przechowywane, i w stosunku do nich ustanowiono zastaw lub blokadę. в) transakcja przedmiot zlecenia, stanowi ukryte nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych. Art. 13а. (1) Umowa w myśl art. 13, ustęp 1, p. 1 może być zawarta przez wymianę drogą elektroniczną oświadczeń i podpisaną przez bezpieczny podpis elektroniczny. Klient, odpowiednio jego pełnomocnik, wysyła pośrednikowi inwestycyjnemu, podpisaną zgodnie z poprzednim zdaniem, kopię dokumentu tożsamości, a w przypadku klienta będącego osobą prawną kopie dokumentów o rejestracji, zawierające dane o zawiązaniu i reprezentowaniu firmy. Nie stosuje się przepisów z art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38. (2) Przy zawieraniu umowy w sposób wskazany w ustępie 1, osoba z art. 13, ustęp 2 z niniejszych Warunków Ogólnych sprawdza tożsamość klienta, jego przedstawiciela, sprawdzając dane, posiadanie podpisu elektronicznego. Osoba z art. 13, ustęp 2 oświadcza, żę spełnione zostały warunki z poprzedniego zdania. (3) W przypadku gdy podczas kontroli zgodnej z ustępem 2 zostaną stwierdzone różnice między tożsamością wskazaną we wskazanym oświadczeniu elektronicznym z ustępu 1 i właścicielem bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby, która może reprezentować osobę prawną, od której pochodzi oświadczenie elektroniczne, uważa się, że umowa nie została zawarta. Pośrednik inwestycyjny bezzwłocznie powiadamia właściciela podpisu elektronicznego i autora oświadczenia elektronicznego przez właściwego dostawcę usług, poświadczenia podpisu o okoliczności opisanej w poprzednim zdaniu. (4) Udostępnianie całej niezbędnej informacji przez klienta, zgodnie z przepisami prawa, a także udostępnianie informacji przez klienta, niezbędnych do wykonania oceny odpowiedniej usługi, może być dokonane przez zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną, podpisane przez klienta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Art. 13б. (1) Umowa, w myśl art. 13, ustęp 1, рkt. 1 może zostać zawarta bez osobistego stawienia się, w drodze wymiany niezbędnych dokumentów, podpisanych przez Strony, pod warunkiem, że klient jest właścicielem konta bankowego otwartego w instytucji kredytowej, odpowiadającej wymogom z ustępu 2. Klient, odpowiednio jego przedstawiciel, wysyła pośrednikowi inwestycyjnemu podpisaną umowę, oryginalny dokument, wystawiony przez odpowiednią instytucję kredytową, potwierdzający, że klient jest właścicielem konta bankowego i poświadczoną kopię dokumentu tożsamości, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi poświadczoną kopię dokumentów rejestracyjnych, zawierających dane o zawiązaniu i sposobie reprezentowania firmy. Poświadczenia powinno zawierać adnotację: zgodne z oryginałem, datę i podpis klineta. Treść art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38 nie są stosowane. (2) Rachunek bankowy, zgodnie z ustępem 1 powinien być otwarty w instytucji kredytowej z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie będącym stroną Porozumienia Europejskiej Strefy Ekonomicznej, w USA lub Szwajcarii, lub w oddziale instytucji kredytowej w innym państwie, otwartym, w którymś ze wskazanych państw, pod warunkiem, że instytucja kredytowa, odpowiednio oddział, w której 9

10 otwarte jest konto, przestrzega europejskich przepisów dotyczących identyfikacji klientów. (3) Przelewy środków pieniężnych w związku z otrzymywaniem i udostępnianiem usług inwestycyjnych i dodatkowych, wg zawartej umowy zgodnie z ustępem 1, wykonywane są wyłącznie na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1. (4) W trybie niniejszego artykułu nie dopuszcza się zawierania umów przez pełnomocnika. Art. 13в. (1) Umowa z art. 13, ustęp 1, może zostać zawarta bez obowiązku osobistego stawienia się, w drodze wymiany niezbędnych dokumentów, podpisanych przez Strony, przy czym klient składa swój podpis w obecności notariusza, który potwierdza tę okoliczność. W przypadku gdy umowa jest zawarta z poświadczeniem notarialnym podpisu klienta, treść art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38 nie są stosowane. Udostępnianie pełnej niezbędnej informacji przez klienta, zgodnie z wymogami prawa, a także udostępnianie informacji od klienta, niezbędnych do wykonania oceny adekwatności odpowiedniej usługi, może zostać wykonane przez klienta na odległość, przez podpisanie niezbędnych dokumentów u notariusza. (2) Klient, odpowiednio jego przedstawiciel, wysyła do pośrednika inwestycyjnego umowę podpisaną z poświadczeniem notarialnym własnoręczności podpisu, poświadczoną kopię swojego dokumentu tożsamości, a w przypadku klienta będącego osobą prawną -poświadczoną kopię dokumentów rejestracyjnych, zawierających dane o zawiązaniu i sposobie reprezentacji firmy. Poświadczenie powinno zawierać adnotację: zgodne z oryginałem, datę i podpis klineta. Art. 14. IP traktuje równo i sprawiedliwie każdego swojego klienta. Art. 15. Zgodnie z art. 32, IP powiadamia swoich klientów o istniejącym systemie rekompensat dla inwestorów, włącznie z jego zakresem i gwarantowanymi rozmiarem aktywów klienta, a na żądanie przedstawia dodatkowe dane dotyczące warunków i trybu rekompensat. Art. 16. (1) IP udostępnia klientom nieprofesjonalnym, ewentualnie potencjalnym swoim klientom nieprofesjonalnym, informację ogólną o sobie i swojej działalności zgodnie z art. 9 Rozporządzenia 38, włączając ją do niniejszych Warunków Ogólnych. (2) Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia 38 IP udostępnia klientom i potencjalnym klientom ogólny opis instrumentów finansowych i ryzyka z nimi związanego, co zostało opisane w art. 10 powyżej niniejszych Warunków Ogólnych, przy czym, w przypadku gdy usługi związane są z instrumentami finansowymi, różnego rodzaju papierami wartościowymi, opisanymi w art. 10, ustęp 2, informacja o nich będzie prezentowana oddzielnie. (3) W przypadku gdy instrumenty finansowe są przedmiotem oferty publicznej, realizowanej przez prospekt, opublikowany zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie 2003/71/ЕО Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie prospektów, które należy opublikować w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych lub gdy dopuszcza się do obrotu papiery wartościowe, a także w sprawie zmiany Dyrektywy 2001/34/ЕО; IP informuje klienta nieprofesjonalnego i potencjalnego klienta nieprofesjonalnego, gdzie będzie dostępny prospekt dla szerokiego odbiorcy. (4) W przypadkach, gdy prawdopodobne jest, iż ryzyko związane z instrumentami finansowymi, składającymi się z dwóch lub więcej różnych instrumentów finansowych, będzie wyższe od ryzyka związanego z jakimkolwiek jego komponentem, IP przedstawia adekwatny opis komponentów instrumentów finansowych i sposobu, w jaki wzajemne działania podnoszą ryzyko. (5) W przypadkach, gdy instrumenty finansowe są objęte gwarancją osoby trzeciej, IP przedstawia klientowi nieprofesjonalnemu i potencjalnemu klientowi nieprofesjonalnemu wystarczającą ilość informacji o gwarancie i gwarancji, która pozwala na dokonanie obiektywnej oceny gwarancji. (6) Zobowiązania z ustępu 2-5 nie są stosowane w przypadku tytułów uczestnictwa i jednostek 10

11 uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania akcji, gdy IP udostępni informację zawierającą w skrócie prospekty lub dokumentację kluczowych informacji dla Klientów zgodnie z art. 28 rozporządzeń wykonawczych Dyrektywy 85/611/EWG Rady w sprawie skoordynowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsięwzięć kolektywnego inwestowania w wymienne papiery wartościowe (Dyrektywa 85/611/EWG). Art. 17. (1) IP przedstawia swoim nieprofesjonalnym klientom oraz potencjalnym nieprofesjonalnym klientom następującą informację dotycząca wydatków i opłat związanych z transakcjami, o ile ma ona zastosowanie: 1. cena ostateczna, która zostanie zapłacona przez klienta w związku z instrumentem finansowym lub udzieloną usługą inwestycyjną lub dodatkową, opłaty i koszty, także wszystkie podatki jakie płaci IP; w przypadku gdy nie można określić dokładnej ceny, wskazuje się podstawę jej wyliczenia i sposób w jaki klient może ją sprawdzić i potwierdzić; w każdym przypadku prowizje IP wykazuje się oddzielnie; 2. w przypadku gdy jakaś część ceny ogólnej, o której mowa w pkt 1 powyżej ma być zapłacona w walucie obcej lub jej równowartość w tej walucie, wskazuje się walutę płatności, kurs i koszty wymiany; 3. powiadomienie o możliwości wyniknięcia innych wydatków, włącznie z podatkami, związanymi z transakcjami na instrumentach finansowych lub udostępnionych usługach inwestycyjnych, których nie opłaca się przez IP i które nie są oblicznane przez IP; 4. zasady i sposoby płatności lub innego wywiązania się z obowiązku; (2) Obowiązek wymieniony w ustępie 1 nie ma zastosowania w przypadku tytułów uczestnictwa i jednostek uczestnictwa instytucji zbiorowego inwwestowania, jeżeli IP udostępni klientowi informację, zawarta w krótkim prospekcie/dokumencie z kluczową informacją dla inwestorów, zgodnie z art. 28 Dyrektywy 85/611/EWG. Art. 18. (1) Przy zarządzaniu portfelem doradztwa inwestycyjnego, IP wymaga od klienta, względnie od potencjalnego klienta, informacji o jego możliwościach finansowych, celach inwestycyjnych, wiedzy, doświadczeniu w kontaktach przy zarządzaniu portfelem i doradztwa inwestycyjnego, gotowości klienta na podejmowanie ryzyka, a także wymaga od klienta aktualizacji tych informacji. IP nie ma prawa wykonywać usługi zarządzania portfelem i doradztwa inwestycyjnego klientom, którzy nie udzielili najpierw stosownych informacji. (2) Informacja odnośnie sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta obejmuje, jeśli ma to zastosowanie: informację o źródłach i wymiarze jego stałych dochodów, aktywów, stałych zobowiązań finansowych. Informacja dotycząca celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta obejmuje, jeśli ma to zastosowanie: informację o okresie czasu, przez który klient pragnie utrzymać inwestycję, jego preferencje dotyczące podjętego ryzyka, jego profil ryzyka i cele inwestycji. (3) W przypadku usług z ustępu 1, IP kieruje się otrzymaną, zgodnie z ustępem 1 informacją, oceniając na ile transakcja, która będzie polecona lub zawarta przy zarządzaniu portfelem, odpowiada następującym warunkom: 1. odpowiada celom inwestycyjnym klienta; 2. klient ma finansową możliwość ponieść wszystkie ryzyka związane z inwestycją, związane z jego celami inwestycyjnymi; 3. klient ma doświadczenie i wiedzę niezbędną do zrozumienia ryzyka związanego z transakcją lub zarządzaniem jego portfelem; (4) W przypadku usług inwestycyjnych, różnych od wskazanych w ustępie 1, IP wymaga od klienta, odpowiednio od potencjalnego klienta, informacji o jego wiedzy i doświadczeniu udostępnianej usługi, a także aktualizowania tych informacji; 11

12 (5) Informacja, którą IP wymaga od klienta lub potencjalnego klienta na temat jego doświadczenia i wiedzy z dziedziny działalności inwestycyjnej, zawiera: 1. rodzaj usługi, transakcji i instrumentu finansowego, które są znane klientowi; 2. istota, zakres i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych na rachunek klienta, a także okres, w jakim będą one zawierane; 3. stopień wykształcenia, zawód lub wcześniejszy zawód klienta lub potencjalnego klienta; (6) Na podstawie informacji z ustępu 5, IP ocenia czy proponowana usługa inwestycyjna jest odpowiednia dla klienta, lub dla potencjalnego klienta. Jeżeli na podstawie informacji otrzymanej wg ustępu 5, IP oceni, że proponowana usługa inwestycyjna nie będzie odpowiednia, uprzedza o tym klienta, bądź potencjalnego klienta, pisemnie. (7) W przypadku gdy klient, bądź potencjalny klient, nie udostępni informacji z ustępu 5 lub przedstawiona przez niego informacja jest niewystarczająca do przeprowadzenia oceny z ustępu 6, IP jest zobowiązany pisemnie zawiadomić klienta, bądź potencjalnego klienta, że nie może ocenić czy proponowana usługa inwestycyjna jest dla niego odpowiednia. (8) Kiedy IP przyjmuje i przekazuje zlecenia, włącznie z pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych i/lub wykonuje zlecenia na rachunek klienta, ma prawo wykonać takie usługi na rzecz klienta, bez otrzymania od niego informacji z ustępu 5, jeżeli: 1. przedmiotem usług są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku równoległym w trzecim państwie, zgodnie z listą Komisji Europejskiej, obligacje lub inne papiery wartościowe, z wyłączeniem tych obligacji lub innych papierów wartościowych, które wzmacniają instrument derywatywy, instrument z rynku pieniężnego, tytuł udziału w zbiorowych schematach inwestycyjnych i inne instrumenty finansowe, które nie są złożone; 2. usługa jest udzielana z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta; 3. klient lub potencjalny klient są pisemnie powiadomieni, że pośrednik inwestycyjny nie będzie przestrzegać zobowiązań z ustępu 6; 4. IP przestrzega wymogów w sprawie konfliktu interesów. Art. 19. (1) W przypadku wykonywania umowy z art. 13, IP otwiera rachunki instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta. (2) IP nie ma prawa wykonać zlecenia klienta, jeżeli klient lub jego pełnomocnik, odmówi złożenia deklaracji z art. 13, ustęp 4, lub deklaracji, że transakcja przedmiot zlecenia, stanowi przykryte nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych. Odmowa dotycząca sytuacji z pierwszego zdania poświadczana jest oddzielnym dokumentem, podpisanym przez klienta. (3) IP nie ma prawa wykonać zlecenia, jeżeli zostało zadeklarowane lub ustalone, że instrument finansowy przedmiot zlecenia sprzedaży, nie znajdują się na rachunku klienta lub są zablokowane w instytucji depozytowej, a także jeśli w stosunku do nich został orzeczony zastaw lub zajęcie. Sprawdzenie powyższego faktu dokonuje powiernik z własnej inicjatywy lub na wniosek pośrednika inwestycyjnego, przez którego jest zawierana transakcja. Gdy pośrednik inwestycyjny przeprowadza kontrolę instrumentów finansowych klienta trzymanych przez powiernika, pośrednik wymaga od powiernika informacji w sprawie opisanej powyżej. Pośrednik inwestycyjny zachowuje w swoim archiwum otrzymaną informację o wynikach kontroli, a także całą korespondencje z powiernikiem, jeżeli ten ostatni nie może dokonać kontroli. Pośrednik inwestycyjny wymaga od klienta udzielenia zgody na dokonanie kontroli u powiernika, jeżeli instrumenty finansowe klienta są u niego przechowywane. (4) Zakaz, z ustępu 3 w stosunku do zastawionych instrumentów finansowych nie stosuje się w 12

13 następujących przypadkach: 1. przejmujący jest powiadomiony o ustanowionym zastawie i wyraził zgodę na uzyskanie (nabycie?) zastawionych instrumentów finansowych, przy czym chodzi o wyraźną zgodę wierzyciela zastawnego, przewidzianą w Ustawie o szczególnych przypadkach zastawów; 2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. (5) Zakaz z ustępu 3 dotyczący zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, które nie znajdują się na koncie klienta, nie stosuje się w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. (6) IP nie ma prawa wykonać zlecenia klienta dotyczącego transakcji na instrumentach finansowych, jeżeli mogłoby to doprowadzić do naruszenia Ustawy o rynkach instrumentów finansowych, Ustawy o zapobieganiu nadużyć na rynkach finansowych, Ustawy o spółkach ze specjalnym celem inwestycyjnym i innych aktów normatywnych. Art. 20. (1) IP nie ma prawa: а) przeprowadzać transakcji na rachunkach klientów w zakresie i częstotliwości, po cenach lub z określoną stroną przeciwną, o których z uwagi na okoliczności można przyjąć, że wykonywane sa wyłącznie w interesie IP; б) dokonywać operacji z wykorzystaniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych klienta, bez powiadomienia klienta; в) zbywać (na rachunek danego klienta) instrumentów finansowych, których dany klient nie posiada, za wyjątkiem warunków i trybu wspomnianego w Rozporządzeniu; г) brać udziału, wyłącznie jako agent rejestrowy, w nabyciu lub zbyciu pod przykryciem instrumentów finansowych; д) do otrzymywania części lub całej korzyści, w przypadku gdy zawarł i przeprowadził transakcję w warunkach korzystniejszych od tych, które określił klient; е) do wykonywania działalności w inny sposób, zagrażający interesom klientów lub stabilności rynku instrumentów finansowych. (2) Zakaz wymieniony w ustępie 1, б. а nie stosuje się do transakcji, na których przeprowadzenie klient wydał wyraźne instrukcje, z własnej inicjatywy. V. NALEŻNA STARANNOŚĆ Art. 21. (1) IP zobowiązuje się działać uczciwie i profesjonalnie. IP wykonuje zlecenia klienta w najlepiej rozumianym interesie klienta. IP wykonuje zobowiązania, dokładając należytej staranności w celu uzyskania dla klienta najlepszej ceny zgodnie z warunkami zlecenia, rozmiarem wydatków, prawdopodobieństwem wykonania, a także wszystkimi innymi okolicznościami, związanymi z wykonaniem zlecenia. W przypadku otrzymania konkretnych instrukcji od klienta, IP powinien wykonać zlecenie stosując się do tych instrukcji. (2) IP przyjmuje, aktualizuje i powiadamia swoich klientów o swojej polityce i wykonaniu zleceń klientów, zapewnia wykonanie zobowiązań z ustępu 1, a także o wprowadzonych zmianach do polityki wykonywania zleceń. (3) IP nie ma prawa wykonać zlecenia na rachunek klienta, jeżeli ten nie udzielił uprzednio swojej zgody na dane postępowanie pośrednika. (4) IP jest zobowiązany do wykonywania poleceń klienta zgodnie z przyjęta polityką i do informowania 13

14 klienta we właściwym czasie o zmianach w stosowanej polityce wykonywania zleceń. (5) Na żądanie klienta, IP jest zobowiązany udowodnić, że wykonał jego polecenia, zgodnie z ogłoszoną polityką z ustępu 2. VI. OBOWIĄZKI POŚREDNIKA INWESTYCYJNEGO Art. 22. Zakres władzy przedstawicielskiej IP jest włączony do umowy jako jej warunek. Art. 23. (1) IP wymaga od klienta, który składa zlecenie nabycia instrumentu finansowego, by udostępnił mu środki pieniężne, niezbędne do zapłacenia za transakcje przedmiot zlecenia, przy składaniu zlecenia, o ile klient nie poświadczy, że wywiąże się z obowiązku zapłaty, podobnie jak w innych przypadkach, przewidzianych w Rozporządzeniu. (2) W przypadku gdy, zasady w miejscu wykonania przyszłej transakcji, dopuszczają jej zawarcia przy braku równoczesnej zapłaty za przeniesienie instrumentu finansowwgo, IP ma prawo nie wymagać od nabywcy zapłaty, o ile posiada na to wyraźną zgodę zbywcy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio i przy innych transakcjach przeniesienia instrumentu finansowego. Art. 24. IP jest zobowiązany do pośrednictwa, odpowiednio do zawarcia i wykonania na rachunek klienta zleconych mu transakcji na instrumentach finansowych. Art. 25. W przypadku gdy transakcja jest zawierana i wykonywana na giełdzie lub na innym regulowanym rynku, w celu zawarcia i realizacji transakcji stosuje się zasady tej giełdy lub rynku regulowanego, nawet jeśli w umowie między IP i klientem jest uzgodnione inaczej. Art. 26. (1) IP ma prawo zrezygnować ze zlecenia, jeżeli leży to w oczywistym interesie klienta i nie było możliwości uzyskania jego zgody. (2) Klient nie ma prawa zrezygnować z transakcji, przy realizacji której IP odbiegł od warunków zlecenia, jeżeli IP oświadczy, że przyjmuje niekorzystną dla klienta różnicę ceny. Art. 27. W przypadku gdy IP zawrze i wykona transakcję na warunkach, korzystniejszych od tych, jakie ustalił klient, cała korzyść przypada klientowi. Art. 28. (1) IP jest zobowiązany do zawarcia i wykonania osobiście przekazanych mu zleceń dotyczących instrumentów finansowych. (2) Zlecenie zawarcia i wykonania konkretnej transakcji innej osobie w drodze pełnomocnictwa, dalszego pełnomocnictwa lub zastępstwa jest dopuszczalne, tylko licencjonowanemu pośrednikowi inwestycyjnemu, któremu klient udzielił pełnomocnictwa w tym zakresie. (3) Ograniczenie z ustępu 2 nie jest stosowane w przypadkach, gdy jest to niezbędne w celu ochrony interesów klienta, a także w stosunku do usług przekazywania zleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych. W takim przypadku, IP niezwłocznie powiadamia klienta o okolicznościach, o których mowa w ustępie 2. (4) W przypadkach, w których IP upoważnił osobę trzecią, bez posiadania do tego odpowiedniego upoważnienia od klienta lub jeśli nie wymagała tego ochrona interesów klientów, IP odpowiada za działania tej osoby jak za swoje. W pozostałych przypadkach, IP ponosi odpowiedzialność za winę w wyborze. Art. 29. IP wykonuje dodatkowe zlecenia klienta, jeżeli są one dokonane najpóźniej 24 godziny przed zawarciem uzgodnionej między IP i klientem transakcji i wykonanie jej nie spowoduje szkód IP. 14

15 Art. 30. (1) IP jest zobowiązany do strzeżenia instrumentów finansowych, środków pieniężnych i innego majątku, otrzymanego w związku ze zleconą mu transakcją. (2) W przypadku gdy, wykonując umowę, klient przedstawi IP zdematerializowane papiery wartościowe, wyemitowane przez Ministerstwo Finansów, podlegają one rejestracji w Narodowym Banku Bułgarii, odpowiednio u pierwszego dealera zdematerializowanych papierów wartościowych lub poddepozytariusza, w imieniu klienta lub IP zgodnie z umową i zachowaniem Rozporządzenia 5 z r. O trybie i warunkach uzyskiwania, rejestracji, wypłaty i obrotów zdematerializowanymi papierami wartościowymi (Dz. U, nr 85/2007 r.). (3) Na podstawie umowy pisemnej z klientem, IP otwiera rachunek pomocniczy do swojego rachunku dla zdematerializowanych instrumentów finansowych Centralnego Depozytariusza lub w innej podobnej instytucji depozytowej za granicą i przechowuje paiery wartościowe na tym rachunku pomocnicznym. W przypadku gdy nie ma możliwości technicznej przechowywania instrumentów finansowych klienta na rachunku IP, instrumenty finansowe mogą być przechowywane na rachunku pomocniczym osoby trzeciej, z zachowaniem wymogów Rozporządzenia nr 38. (4) Środki pieniężne klienta przechowuje się na ogólnym rachunku bankowym, specjalnie otwartym przez IP w celu przechowywania pieniędzy klientów w celu przeprowadzania transakcji dot. papierów wartościowych, wg indywidualnych partii klientów, odnotowywanych przez IP, lub w zbiorowym schemacie inwestycyjnym, który otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z Dyrektywą 85/611/EWG Rady Europy, lub w innym przedsiębiorstwie do zbiorowego inwestowania, podlegającym nadzorowi właściwych organów w państwie członkowskim, jeżeli odpowiada ono warunkom określonym w art. 34, ustęp 3, p. 4, б. а в Ustawy o rynkach instrumentów finansowych. Rachunek bankowy służący do przechowywania środków pieniężnych klienta opisany powyżej, może być otwarty w instytucji kredytowej lub w banku posiadającym licencje w kraju trzecim, z zachowaniem wymogów Ustawy o rynkach instrumentów finansowych i Rozporządzenie nr 38. (5) Pośrednik inwestycyjny przyjmuje płatności za usługi inwestycyjne i /lub uzupełniające gotówką, a także środki pieniężne, niezbędne do zapłaty za transakcje na instrumentach finansowych, odpowiednio wykonuje płatności na rzecz klientów, z zachowaniem wymogów Ustawy o ograniczaniu płatności gotówkowych. Środki pieniężne, udostępnione przez klienta lub otrzymane w wyniku wykonanych na jego rzecz usług inwestycyjnych obowiązkowo podlegają zdeponowaniu u podmiotu opisanego w ustępie 4, najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego. W następstwie, środki pieniężne otrzymane w wyniku wykonania zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, zostają przelane od IP na rachunek klienta, wskazany przez z niego w umowie, lub wypłacone w gotówce lub przekazane w inny sposób w terminie określonym w umowie. (6) W przypadku gdy, przedmiotem umowy z art. 13 są papiery wartościowe w formie materialnej, są one (ewentualnie tymczasowe świadectwa) przechowywane przez IP, o ile nie uzgodniono inaczej. Prawo własności do papierów wartościowych w formie materialnej przenosi się w zależności od ich rodzaju tzn. czy są imienne albo na okaziciela. Materialne, imienne papiery wartościowe, ewentualnie tymczasowe świadectwa, przenosi się przez indos (giro). Materialne papiery wartościowe są kredytowane od klienta, o ile IP nie jest wyraźnie, notarialnie upoważniony, w upoważnieniu powinny być wskazane podstawowe cechy papierów wartościowych. IP zobowiązuje się informować nabywcę materialnych, imiennych papierów wartościowych, że konieczne jest wpisanie go do księgi imiennych akcjonariuszy, by przeniesienie własności było skuteczne w stosunku do spółki tzn. by nabywca mógł korzystać z praw wynikających z akcji spółki. Prawo własności do papierów wartościowych na okaziciela przenosi się w chwili ich faktycznego przekazania, przy czym w umowie zawiera się warunek, że IP działa w imieniu i na rachunek klienta. Art. 31. (1) IP powiadamia nieprofesjonalnych klientów w jakim podmiocie trzecim i gdzie mogą być przechowywane przekazane pośrednikowi środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe. Powiadomienie to zakłada także odpowiedzialność IP, zgodnie z państwowym ustawodawstwem, za wszelkie działania lub brak działań osoby przechowywującej środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe klientów, i konsekwencje dla 15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo