OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII Stosowane skróty: Rynki instrumentów finansowych - uwaga skrót bg ЗПФИ Ustawa o rynkach instrumentów finansowych; Ustawa o ofercie publicznej papierów wartościowych - ЗППЦК; Komisja Nadzoru Finansowego - KNF (КФН) Rozporządzenie 38 KNF w sprawie wymogów działalności pośredników inwestycyjnych Rozporządzenie 38; Pośrednik inwestycyjny - PI (IP); Warunki ogólne WO (ОУ), Państwo członkowskie państwo, będące członkiem Unii Europejskiej lub należące do Europejskiej Wspólnoty GospodarczeJ. I. ZASADY OGÓLNE Art. 1. Niniejsze Warunki Ogólne regulują wzajemne relacje między klientami Global Markets OOD z siedzibą w Sofii, w związku z transakcjami z zastosowaniem instrumentów finansowych, będącymi przedmiotem Ustawy o rynkach finansowych (ЗПФИ). Art. 2. Global Markets OOD wpisana do rejestru handlowego pod Jednolitym Numerem Identyfikacyjnym: i siedzibą w Sofii, osiedle Manastirski Livadi, ul. Maystor Aleksi Rilets nr 38, telefon: , faks: , języki korespondencyjne: bułgarski i angielski. Global Markets OOD jest licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym, posiadającym licencję nr RG z r., wydaną przez Bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Decyzji nr 799-IP z r., i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Bułgarii. Global Markets OOD ma prawo wykonywać następujące usługi i działalność z art. 5, ustęp 2 i 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): а) usługi inwestycyjne i działalność opisana w art. 5, ustęp 2 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): usługi inwestycyjne i działalność: przyjmowanie i przekazywanie zleceń, w związku z jednym lub więcej instrumentem finansowym, włącznie z pośrednictwem w zawieraniu transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych; wykonywanie zleceń na rachunek klientów; zarządzanie portfelem; konsultacje inwestycyjne dla klientów; oferowanie do sprzedaży na rynku pierwotnym instrumentów finansowych bez bezwarunkowego i nieodwołalnego zobowiązania o uzyskaniu instrumentów finansowych na własny rachunek; б) usługi dodatkowe z art. 5, ustęp 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): 1

2 przechowywanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klienta, włącznie z działalnością powierniczą (przechowywanie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów w instytucji depozytowej) i związane z nią usługi takie jak zarządzanie wpłaconymi środkami pieniężnymi/przedstawianie zabezpieczeń; usługi pożyczki na przeprowadzenie transakcji z jednym lub więcej instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że osoba, która udziela pożyczki bierze udział w transakcji na warunkach i trybie przewidzianym w Rozporządzeniu; konsultacje dla spółek,dotyczące struktury kapitałowej, strategii i kwestie z tym związane, a także konsultacje i usługi związane z łączeniem i kupnem przedsiębiorstw; usługi dotyczące zagranicznych środków płatniczych, o ile są one związane z prowadzonymi usługami inwestycyjnymi; badania inwestycyjne i analizy finansowe lub inne formy doradztwa ogólnego, związane z aktywami podstawowymi; inne formy doradztwa, związane z instrumentami finansowymi; doradztwo, analizy i prognozy związane z aktywami bazowymi derywatów instrumentów finansowych z art. 3, p. 2, litery "g", "d", "е" i "i" Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ), jeżeli są związane z udostępnianiem wymienionych usług inwestycyjnych i dodatkowych. Organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego Republiki Bułgarii, adres: Sofia 1303, ul. «Shar planina» Art. 3. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują przy umowach na usługi i działalność, wskazane w art. Art. 4. (1) Pełny tekst niniejszych Warunków Ogólnych jest częścią konkretnej Umowy zawartej z Klientem, tylko jeśli Klient oświadczy pisemnie, że je przyjmuje. (2) Pośrednik inwestycyjny jest zobowiązany przy zawieraniu z klientem konkretnej umowy, powołać się wyraźnie na Warunki Ogólne i umożliwić klientowi zapoznanie się z ich treścią. Art. 5. Klient i IP mają prawo do wpisywania do Warunków Ogólnych specjalnych klauzul, odmiennych od zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych, jeżeli nie narusza to stosowanej ustawy. W takim przypadku obowiązują warunki szczególne, nawet jeżeli odpowiednie punkty Warunków Ogólnych nie zostaną wyraźnie unieważnione. Art. 6. Warunki i terminy każdej umowy dotyczące transakcji z zastosowaniem instrumentów finansowych, określane są w konkretnej umowie, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych, przy uwzględnieniu regualci właściwych z uwagi na miejsce realizacji transakcji. Art. 7. W przypadku gdy jest to przewidziane w konkretnych umowach, IP może korzystać z praw dotyczących instrumentów finansowych, włącznie z pozyskiwaniem od nich dochodów. Art. 8. IP nie ma prawa zajmować się innymi transakcjami finansowymi, oprócz tych, wskazanych w 2

3 art. 2 niniejszych Warunków Ogólnych. Art. 9. Przedmiot i zakres uprawnień do reprezentacji jest uzgadniany w odpowiedniej umowie i pełnomocnictwie. II. RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I RYZYK, ZWIĄZANYCH Z NIMI Art. 10. (1) IP ma prawo zawierać transakcje dotyczące wszelkich instrumentów finansowych z art. 3 Ustawy (ЗПФИ), a mianowicie: 1. papiery wartościowe (akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, zgodnie z art. 2 Ustawy o ofertcie publicznej papierów wartościowych); 2. instrumenty rynku pieniężnego; 3. części przedsiębiorstw do inwestycji zbiorowych; 4. opcje, kontrakty futures, swap, umowy forward i inne derywaty, umowy na różnice kursowe, zgodnie z art. 3 Ustawy (ЗПФИ). (2) IP przeprowadza transakcje przede wszystkim z wykorzystaniem następujących rodzajów papierów wartościowych: 1. Akcje. Akcje są papierami wartościowymi, dającymi swoim posiadaczom prawo do określonej części przedsiębiorstwa. Akcje zwykłe dają swoim posiadaczom prawo do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy i części majatku z likwidacji firmy, proporcjonalnej do nominalnej wartości akcji. Akcje uprzywilejowane, wydawane przez przedsiębiorstwa publiczne, mogą dawać prawo do dodatkowej lub gwarantowanej dywidendy, lub gwarantowanej części z likwidacji, lub przywilej odkupu;firmy prywatne mają prawo do emisji akcji także z innymi przywilejami. Akcje uprzywilejowane mogą nie posiadać prawa do głosu. W przypadku podnoszenia kapitału spółki, akcjonariusze także mają prawo do zapisywania się na akcje nowej emisji, proporcjonalnie do posiadanej przez nich wcześniej liczby akcji. Posiadacze akcji w danym przedsiębiorstwie mają prawo do dochodu z dywidendy, jeżeli spółka dokona takiego podziału, a także ze wzrostu ceny rynkowej akcji. 2. Ryzyka związane z akcjami: а) Ryzyko cenowe Ryzyko cenowe wynika ze zmian cen danych akcji, w wyniku czego akcjonariusze mogliby osiągnąć stratę w wyniku sprzedaży posiadanych przez nich papierów wartościowych. Zmiana cen akcji zależy od wpływu czynników różnego rodzaju i w różnym stopniu ceny netto aktywów spółki, osiągniętych wyników finansowych, opinii, podaży i popytu na rynkach publicznych, stanu gospodarki i perspektyw rozwoju gospodarki w danym państwie itd. Emitent nie może zagwarantować, że cena oferowanych przez niego papierów wartościowych będzie zachowana lub ich cena wzrośnie. Nie będzie on odkupywał wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych w celu zachowania bieżących cen rynkowych. б) Ryzyko płynności Ryzyko płynności wynika z niepewności istnienia popytu na akcje w określonym okresie po określonej cenie w określonym czasie. Słaba płynność utrudniłaby zapobieżenie możliwym stratom lub realizację zysków 3

4 kapitałowych z powodu niemożności sprzedaży akcji. Ryzyko to jest stosunkowo mniejsze w przypadku akcji, którymi się obraca na rynku regulowanym, aniżeli na rynku niepublicznym. в) Ryzyko inflacyjne Ryzyko inflacji stanowi prawdopodobieństwo podniesienia ogólnego poziomu cen w gospodarce, w wyniku czego spada zdolność nabywcza waluty lokalnej lewa. Procesy inflacyjne prowadzą do obniżenia realnej dochodowości, jaką osiągają inwestorzy. W ostatnich latach, w warunkach systemu kasy emisyjnej (ang. currency board) i restrykcyjnej polityki fiskalnej, inflacja w kraju była utrzymywana na stosunkowo niskim poziomie a prognozy zapowiadają, że taki poziom będzie się utrzymywał przez kolejne lata. г) Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe, związane z akcjami, wynika stąd, że jest ono denominowane w określonej walucie. Zmiana kursu walutowego jednej waluty w stosunku do drugiej może zmienić dochodowość inwestycji, która może być osiągnięta z inwestycji, i wyrażona w innej walucie. Ewentualne obniżenie wartości waluty, w której są denominowane akcje może doprowadzić do zmniejszenia dochodowości inwestycji w dane akcje. Z drugiej strony, obniżenie dochodowości może doprowadzić do spadku zainteresowania inwestorów i następnie do spadku cen akcji. W stosunku do akcji bułgarskich emitentów, denominowanych w lewach, możemy zaznaczyć, że funkcjonujący w kraju system pieniężny, w którym bułgarski lew jest sztywno związany z EURO, niweluje w znacznym stopniu ryzyko kursowe dla inwestorów krajowych i europejskich i warunkuje ruch wartości lewa w stosunku do pozostałych walut międzynarodowych, w pełni związanych z zachowaniem się ogólnej waluty europejskiej. Stabilność i ogromna ufność w niezawodność systemu kasy emisyjnej w Bułgarii, a także dominująca pozycja EURO na międzynarodowych rynkach walutowych, sprowadzają ryzyko walutowe do poziomu minimalnego. д) Brak gwarancji wypłaty rocznej dywidendy Wynik finansowy zależy od wielu czynników umiejętności i profesjonalizmu ekipy menedżerów emitenta, rozwoju rynku, na którym emitent działa, a także ogólny rozwój ekonomiczny w kraju i w regionie. Oprócz tego, decyzję o podziale zysków w formie dywidendy przyjmuje Zgromadzenie Ogólne akcjonariuszy emitenta. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że możliwe jest, że emitent w ogóle nie osiągnie zysków, a nawet jeśli zysk zostanie osiągnięty, Zgromadzenie Ogólne akcjonariuszy może nie przyjąć uchwały o podziale zysków w postaci dywidendy. 3. Obligacje korporacyjne. Obligacje korporacyjne to środek/instrument do zdobycia środków finansowych w postaci pożyczki od akcjonariuszy spółki. Ryzyko każdej emisji obligacji zależy od działalności, kondycji finansowej i kredytowego ratingu spółki-emitenta, a także od istnienia lub rodzaju zabezpieczenia emisji. Osiągnięte dochody zazwyczaj są niższe od dochodów z porównywalnych terminowo obligacji Skarbu Państwa, obligacji hipotecznych lub gminnych. 4. Ryzyko związane z obligacjami: а) Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe stanowi ryzyko przeterminowanych płatności (odsetek i/lub części kapitałowej) lub braku płatności ze strony emitenta należnych odsetek i/lub części kapitałowej wynikającej z pożyczki obligacyjnej po spadku. Ryzyko to minimalizuje się w przypadku zabezpieczenia obligacji, emitent ma czystą historię kredytową, tzn. prawidłowo i bez opóźnień obsługiwał zaciągnięte kredyty. б) Ryzyko inflacyjne 4

5 Obligacje ze stałym dochodem, z zasady narażone są na ryzyko związane ze spadkiem dochodowości inwestycji w przypadku wzrostu inflacji. Wzrost inflacji zmniejsza zdolność nabywczą dochodów, wygenerowanych z obligacji (płatności odsetek). W wyniku tej zależności, obligatariusze powinni określić swoje oczekiwania, co do nominalnych i realnych poziomów inflacji dla terminów obligacji, a także oczekiwania co do realnej stopy zwrotu dokonanej inwestycji, w oparciu o dochody nominalne. W przypadku gdy, poziom inflacji okaże się wyższy od oczekiwanego w danym okresie, inwestorzy zrealizują niższy realny dochód. W takich sytuacjach jest normalne, że ceny obligacji na rynku wtórnym ulegną obniżce, ponieważ inwestorzy przy nowych, wyższych poziomach inflacji będą wymagać wyższej nominalnej dochodowości ze swoich inwestycji, w celu jej zrealizowania lub podobnej realnej dochodowości. Po wprowadzeniu systemu kasy emisyjnej (ang. currency board), w Bułgarii, inflacja znacznie spadła do porównywalnie niskich poziomów, które zależą przede wszystkim od czynników zewnętrznych (inflacja sprowadzona) i od konkretnych instrumentów podatkowych, podejmowanych przez rząd. Doprowadzenie do kontroli inflacji na poziomie bliskim do strefy EURO, doprowadziło do ustabilizowania całej sytuacji makroekonomicznej. I tak, stosunkowo niski stopień ryzyka inflacyjnego w kraju po 1998 roku pozwolił podmiotom gospodarczym na generowanie dochodów nie inflacyjnych z działalności i znacznie ułatwił prognozowanie wyników krótko i średniookresowych. Pomimo dodatnich tendencji indeksów inflacji, należy zaznaczyć, że otwarcie gospodarki bułgarskiej, zależność gospodarki od źródeł energii i stały kurs BGN/EURO, powoduje ryzyko sprowadzenia inflacji. Inflacja w strefie EURO jest na bardzo niskim poziomie i kontrolowana jest środkami monetarnymi, stosowanymi przez Europejski Bank Centralny. в) Ryzyko odsetkowe (stopy procentowej) Ryzyko odsetkowe związane jest z możliwością zmiany rynkowych stóp procentowych w kraju. Zmiana poziomu stóp procentowych może wpłynąć bezpośrednio na popyt i podaż instrumentów dłużnych ze stałym dochodem, z uwagi na zależność odwrotną między cenami i dochodowością obligacji. W przypadku podniesienia poziomu stóp procentowych, cena obligacji z kuponem (o stałym dochodzie) obniża się. Obligacje uzyskane za określoną cenę, przy niższych, rynkowych stopach procentowych już są obarczone niższą rentownością (dochodowością), w porównaniu z inwestycjami alternatywnymi i to może zmusić inwestora do prób sprzedaży papierów wartościowych, które w nowych warunkach osiągają niższą cenę niż cena ich zakupu, i poszukiwania na rynku alternatywnych wariantów inwestycji, w inny rodzaj instrumentów. Dokładnie odwrotna jest sytuacja w przypadku obniżenia rynkowych stóp procentowych cena obligacji ze stałym kuponem wzrasta. W takiej sytuacji inwestorzy mogą zyskać na wzroście rentowności obligacji, w stosunku do alternatywnych wariantów inwestycji i na wyższej cenie obligacji na rynku wtórnym. Ocena ryzyka odsetkowego dla inwestorów sprowadza się do określenia zależności między zmianą cen obligacji i ich rentownością, tzn. wskaźnika czasu trwania określonych obligacji, który wskazuje jak zmieni się cena określonych obligacji przy zmianie oprocentowania. г) Ryzyko płynności Ryzyko płynności w przypadku obligacji jest analogiczne do ryzyka w przypadku akcji. Ryzyko to jest bezpośrednio związane z samym rynkiem papierów wartościowych, na którym obraca się obligacjami (jeżeli są dopuszczone do obrotu na takim rynku) i wyraża potencjalną możliwość zakupu lub sprzedaży w krótkim czasie typowego wolumenu obligacji jakimi się obraca. Brak płynności na rynku wtórnym jest poważnym problemem dla każdego inwestora, którego horyzont inwestycyjny jest krótszy niż termin zapadalności obligacji. д) Ryzyko walutowe Obligacje, emitowane przez spółki bułgarskie zazwyczaj są denominowane w BGN lub EURO, i z tego powodu inwestorzy krajowi i europejscy są w dużym stopniu chronieni przed ryzykiem walutowym (zob. p. 2, 5

6 б. г wyżej). Opierając się na przypuszczeniu, że system kasy emisyjnej będzie utrzymany jako system pieniężny Bułgarii do przyłączenia naszego kraju do Europejskiej Unii Walutowej (tzn. bez przechodzenia okresu próby płynnego kursu walutowego, lub tzw. ERM II), ryzyko walutowe dla inwestycji w takie obligacje nie istnieje dla inwestorów, których środki są denominowane w BGN lub EURO. Dla inwestorów, których pierwotnie środki są denominowane w dolarach amerykańskich, istnieje ryzyko spowodowane ciągłymi zmianami kursów walutowych. 5. Obligacje hipoteczne Zgodnie z bułgarskim ustawodawstwem, obligacje hipoteczne emitują tylko banki. Banki emitują te papiery wartościowe w celu refinansowania swoich operacji i w celu zwiększenia swoich portfeli kredytowych. Charakterystyczne dla obligacji hipotecznych jest to, że są zabezpieczone należnościami z kredytów hipotecznych, udzielonych przez bank emitent (podstawowe pokrycie). Kredyty hipoteczne, a właściwie ich niespłacona część kapitałowa, są brane pod uwagę jako podstawowe zabezpieczenie, lecz wartość ta nie może przekroczyć 80 procent wyceny hipotecznej nieruchomości i 60 procent wyceny hipotecznej pozostałych nieruchomości, służących do ich zabezpieczenia. Do zastąpienia częściowo lub w całości spłaconych kredytów hipotecznych bank- emitent włącza pokrycie zastępcze, w postaci środków pieniężnych w gotówce lub na rachunku bankowym; należności lub w całości gwarantowane przez rząd Republiki Bułgarii lub Narodowy Bank Bułgarii lub podobne. Pokrycie zastępcze obligacji hipotecznych danej emisji nie może przekroczyć 30 procent ogólnej wielkości zadłużenia banku-emitenta z danej emisji. Pokrycie obligacji hipotecznych danej emisji (suma pokrycia podstawowego i zastępczego) nie może być mniejsze od ogólnej wartości zobowiązań kapitałowych, znajdujących się w obrocie poza bankiem-emitentem obligacji danej emisji. W każdym razie, chociaż obligacje hipoteczne z zasady związane są z ryzykiem związanym ze wszystkimi obligacjami korporacyjnymi, wskazanymi w pkt. 4 powyżej, ryzyko z nimi związane jest jednak mniejsze, należności Obligatariuszy mogą być uważane za trwale zabezpieczone: po pierwsze, przez zastaw na należnościach banku na kredytach hipotecznych; po drugie, pośrednio przez zabezpieczenie kredytów hipotecznych; i po trzecie, dłużnikiem obligacji jest bank, który przestrzega wymogów adekwatności kapitałowej i uważany jest z zasady za dłużnika godnego zaufania. Dlatego obligacje hipoteczne uważane są za instrument finansowy niskiego ryzyka. 6. Państwowe papiery wartościowe ( ДЦК ). Państwowe papiery wartościowe to dłużne papiery wartościowe, wydawane i gwaratowane przez państwo. Posiadacz takich papierów wartościowych jest wierzycielem państwa. Państwo bułgarskie emituje papiery wartościowe na pokrycie swoich krótko, średnio i długoterminowych potrzeb finansowych. Państwowe papiery wartościowe mogą być denominowane w BGN, EURO, USD lub w innej walucie. Wszystkie bułgarskie papiery wartościowe są gwarantowane przez Republikę Bułgarii, niezależnie czy są związane z zasady z ryzykiem dłużnych papierów (zob. pkt. 4), uważane są za instrument niskiego ryzyka lub bez ryzyka. Zaufanie wspólnoty międzynarodowej do stałego wzrostu bułgarskiej gospodarki pogłębia się. Bezpośrednim dowodem tego jest ponad dziesięć razy podnoszony rating kredytowy kraju i osiągnięcie w 2004 r. tzw. Ratingu inwestycyjnego. Rating kredytowy państwowych, dłużnych papierów wartościowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 7. Papiery wartościowe (obligacje), wydane przez regionalne lub miejscowe organy danego państwa. Gminy bułgarskie emitują obligacje gminne zazwyczaj emitując je w celu zebrania środków na realizację programów inwestycyjnych, modernizację gminnej infrastruktury i podobne działania. Obligacje gminne mogą być zabezpieczone (zabezpieczone majątkiem gminy lub innymi aktywami) lub niezabezpieczone (zabezpieczone tylko reputacją gminy-emitenta). W dobrej sytuacji finansowej gminy-emitenta lub dobrego zabezpieczenia, papiery wartościowe tego typu także uważa się za obarczone niskim ryzykiem. W zasadzie, ryzyko, charakterystyczne dla dłużnych papierów wartościowych dotyczy także obligacji gminnych. 6

7 8. Papiery wartościowe, którymi obraca się na regulowanych rynkach w krajach członkowskich UE i poza unijnych z rozwiniętym rynkiem kapitałowym. Gdy IP oferuje usługi związane z inwestycjami w wyżej opisane papiery wartościowe, którymi obraca się na regulowanych rynkach w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy uznać, że w zasadzie prawa i ryzyka wynikające z takich papierów wartościowych są analogiczne do przedstawionych powyżej. Szczególnie IP będzie oferować swoim klientom fundusze notowane na giełdach (ETF). Fundusze ETF to środki inwestycyjne lokowane na giełdach pierwotnych, podobnie jak podstawowe akcje i obligacje. ETF stanowią zbiór lub pakiet aktywów-akcji, obligacji lub futures. Inwestorzy instytucjonalni mogą nabywać tytuły uczestnictwa w EFT za akcje aktywów bazowych, lub odwrotnie, zamieniać akcje aktywów bazowych na tytuły uczestnictwa w ETF. Takie wydawanie i odkup akcji daje instytucjom możliwość dokonywania arbitrażu i wiązać wartość EFT z ogólną wartością akcji bazowych. Większość EFT odzwierciedlają dany indeks, np. Dow Jones Industrial Average lub S&P 500. ETF są formą zbiorowego inwestowania i notawane są na giełdzie papierów wartościowych po cenach odpowiadających wartości netto ich aktywów. W ten sposób EFT łączy funkcję oceniającą funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych z możliwością sprzedaży, charakterystyczną dla funduszy zamkniętych. EFT istnieją w USA od 1993 r. a w Europie od 1999 r. EFT są tradycyjnymi funduszami indeksowymi, a w roku 2008 Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy USA pozwoliła na tworzenie aktywnego zarządu EFT. ETF umożliwia łatwą dywersyfikację i ograniczenie ryzyka, wynikającego z obrotów określonymi akcjami. ETF daje także możliwość inwestorom indywidualnym udziału we wzroście gospodarczym określonej gałęzi gospodarki lub sektora przemysłu, które nie są oferowane na rynku, na którym obraca się EFT, jak na przykład na rynkach zagranicznych, towarami i nieruchomościami. Wszystkie inwestycje związane są z określonym rodzajem ryzyka, i pod tym względem EFT nie są wyjątkiem. Niektóre ryzyka związane z inwestycjami w EFT zostały wskazane poniżej. Ryzyko rynkowe Ceny rynkowe papierów wartościowych i tytułów uczestnictwa w ETF stale się zmieniają z powodu wpływów wielu czynników, a także sytuacji ekonomicznej, wydarzeń na świecie, preferencji inwestorów i innych czynników charakterystycznych dla papierów wartościowych tego rodzaju. Możliwy kryzys na rynku i jego wpływ na ceny notowanych papierów wartościowych a także, w konsekwencji, na ceny tytułów uczestnictwa w ETF należy uważać za ogólne ryzyko rynkowe, związane z inwestycjami w ETF. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe jest związane z niemożnością emitenta do wywiązania się ze spłaty części kapitałowej lub odsetkowej, w chwili zapadalności płatności. Przerwanie czasowej spłaty tych kwot, przez spółki, w które inwestowane są ETF może wpłynąć negatywnie na wartość jednostek EFT lub na możliwość wypłaty dywidendy. Ważne by pamiętać, że inwestycje w papiery wartościowe (włącznie z ETF, opierające się na jednostkach uczestnictwa) noszą w sobie ryzyko kredytowe. Jeżeli spółka, w którą ETF zainwestowało, niedotrzyma terminów zobowiązań, lub jest w upadłości, papiery wartościowe (np.akcje zwykłe) tej spółki tracą swoją wartość. W ten sposób ETF związany jest z ryzykiem kredytowym, związanym z tymi akcjami. (3) Jako uzupełnienie ryzyk wskazanych w ustępie 2, dotyczących poszczególnych rodzajów instrumentów, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że być może będą musieli przyjąć finansowe i inne dodatkowe zobowiązania, włącznie z nieprzewidzianym zadłużeniem, pomijając wydatki na nabycie instrumentów. 7

8 (4) W przypadku gdy IP udostępnia danemu klientowi usługi, związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, różne od papierów wartościowych wymienionych w ust. 2, IP przedstawia klientowi informację z art. 10 Rozporządzenia 38 w sprawie tych instrumentów finansowych i ryzyka, związanego z nimi, oddzielnie do niniejszych Warunków Ogólnych. III. TERMIN Art. 11. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują Strony po podpisaniu konkretnej umowy i zgodnie z wymogami art. 4, obowiązują przez czas obowiązywania konkretnej umowy na transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych. IV. OGÓLNE WYMAGANIA I OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA INWESTYCYJNEGO. Art. 12. (1) IP zawiera umowy z klientami zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, które zawierają informację o podstawowych prawach i zobowiązaniach IP i klientów. (2) IP publikuje w Tabeli Opłat swoje standardowe stawki wynagrodzeń a także rodzaj i wielkość wydatków klientów, które nie są włączane do wynagrodzenia. (3) Warunki Ogólne i Taryfa Opłat zamieszczone są w widocznym i dostępnym miejscu w pomieszczeniu gdzie IP przyjmuje klientów. Przed zawarciem umowy, IP umożliwia osobom zainteresowanym zapoznanie się z Warunkami Ogólnymi i z Tabelą Opłat i odpowiada na pytania dotyczące ich treści. IP zawiera z klientami umowy na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i Tabeli Opłat. (4) IP powiadamia osoby zainteresowane, że w umowie mogą znajdować się klauzule odbiegające od Warunków Ogólnych, o ile nie są one sprzeczne z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Niniejsze Warunki Ogólne stają się częścią umowy zawieranej z klientem, tylko jeżeli potwierdzi on pisemnie, że je akceptuje (warunek ten jest oddzielną klauzulą umowy), w części w jakiej odpowiadają odpowiednim usługom z art. 2 i nie są sprzeczne z umową. Art. 13. (1) Umowa na wykonywanie usług z art. 2 może być zawarta tylko w formie pisemnej. Pośrednik inwestycyjny zawiera umowę, o której mowa w poprzednim zdaniu, tylko pod wpisanym do rejestru art. 30, ustęp 1, p. 2 Ustawy (ЗКФН) adresem prawnym, oddziału lub biura, o ile umowa nie jest zawierana w trybie art. 13а, 13б i 13в niniejszych Warunków Ogólnych. (2) IP jest zobowiązany do zawierania umów i przyjmowania zleceń od klientów tylko i wyłącznie przez osoby fizyczne, które pracują dla niego na podstawie umowy i są: а) brokerami, lub б) osobami, które spełniają warunki art. 3, p. 1-6 Rozporządzenia 7 w sprawie wymogów, jakie muszą spełnić osoby fizyczne, które zgodnie z umową, bezpośrednio wykonują transakcje dotyczące papierów wartościowych i konsultacji inwestycyjnych w sprawie papierów wartościowych, a także trybu uzyskania i utarty prawa do wykonywania takiej działalności, i są wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. (3) Klient, odpowiednio jego pełnomocnik, podpisują umowę w obecności brokera lub osoby wskazanej w ustępie 2, б б, po sprawdzeniu tożsamości klienta. Kopia dokumentu tożsamości klienta, odpowiednio jego pełnomocnika, poświadczona przez niego i przez osobę z ustępu 2, która zawiera umowę w 8

9 imieniu IP, pozostaje w archiwum IP. Zawarcie umowy przez pełnomocnika jest dopuszczalne, tylko w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, zawierającego upoważnienie do wykonywania czynności zarządzających lub dyspozycji na instrumentach finansowych, oraz oświadczenie pełnomocnika, że profesjonalnie nie zajmuje się transakcjami na instrumentach finansowych, a także, że nie prowadził takich transakcji w ciągu jednego roku przed zawarciem umowy. (4) IP jest zobowiązany zażądać od klienta lub jego pełnomocnika, deklaracji czy Klient: а) posiada informację poufną o instrumentach finansowych, których dotyczy zlecenie, i o ich emitencie, jeżeli instrument finansowy którego dotyczy zlecenie lub na podstawie którego wydane zostały instrumenty finansowe przedmiot zlecenia, notowane są na regularnym rynku; б) instrumenty finansowe przedmiot zlecenia sprzedaży lub zamiany, są zablokowane w instytucji depozytowej, gdzie są przechowywane, i w stosunku do nich ustanowiono zastaw lub blokadę. в) transakcja przedmiot zlecenia, stanowi ukryte nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych. Art. 13а. (1) Umowa w myśl art. 13, ustęp 1, p. 1 może być zawarta przez wymianę drogą elektroniczną oświadczeń i podpisaną przez bezpieczny podpis elektroniczny. Klient, odpowiednio jego pełnomocnik, wysyła pośrednikowi inwestycyjnemu, podpisaną zgodnie z poprzednim zdaniem, kopię dokumentu tożsamości, a w przypadku klienta będącego osobą prawną kopie dokumentów o rejestracji, zawierające dane o zawiązaniu i reprezentowaniu firmy. Nie stosuje się przepisów z art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38. (2) Przy zawieraniu umowy w sposób wskazany w ustępie 1, osoba z art. 13, ustęp 2 z niniejszych Warunków Ogólnych sprawdza tożsamość klienta, jego przedstawiciela, sprawdzając dane, posiadanie podpisu elektronicznego. Osoba z art. 13, ustęp 2 oświadcza, żę spełnione zostały warunki z poprzedniego zdania. (3) W przypadku gdy podczas kontroli zgodnej z ustępem 2 zostaną stwierdzone różnice między tożsamością wskazaną we wskazanym oświadczeniu elektronicznym z ustępu 1 i właścicielem bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby, która może reprezentować osobę prawną, od której pochodzi oświadczenie elektroniczne, uważa się, że umowa nie została zawarta. Pośrednik inwestycyjny bezzwłocznie powiadamia właściciela podpisu elektronicznego i autora oświadczenia elektronicznego przez właściwego dostawcę usług, poświadczenia podpisu o okoliczności opisanej w poprzednim zdaniu. (4) Udostępnianie całej niezbędnej informacji przez klienta, zgodnie z przepisami prawa, a także udostępnianie informacji przez klienta, niezbędnych do wykonania oceny odpowiedniej usługi, może być dokonane przez zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną, podpisane przez klienta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Art. 13б. (1) Umowa, w myśl art. 13, ustęp 1, рkt. 1 może zostać zawarta bez osobistego stawienia się, w drodze wymiany niezbędnych dokumentów, podpisanych przez Strony, pod warunkiem, że klient jest właścicielem konta bankowego otwartego w instytucji kredytowej, odpowiadającej wymogom z ustępu 2. Klient, odpowiednio jego przedstawiciel, wysyła pośrednikowi inwestycyjnemu podpisaną umowę, oryginalny dokument, wystawiony przez odpowiednią instytucję kredytową, potwierdzający, że klient jest właścicielem konta bankowego i poświadczoną kopię dokumentu tożsamości, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi poświadczoną kopię dokumentów rejestracyjnych, zawierających dane o zawiązaniu i sposobie reprezentowania firmy. Poświadczenia powinno zawierać adnotację: zgodne z oryginałem, datę i podpis klineta. Treść art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38 nie są stosowane. (2) Rachunek bankowy, zgodnie z ustępem 1 powinien być otwarty w instytucji kredytowej z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie będącym stroną Porozumienia Europejskiej Strefy Ekonomicznej, w USA lub Szwajcarii, lub w oddziale instytucji kredytowej w innym państwie, otwartym, w którymś ze wskazanych państw, pod warunkiem, że instytucja kredytowa, odpowiednio oddział, w której 9

10 otwarte jest konto, przestrzega europejskich przepisów dotyczących identyfikacji klientów. (3) Przelewy środków pieniężnych w związku z otrzymywaniem i udostępnianiem usług inwestycyjnych i dodatkowych, wg zawartej umowy zgodnie z ustępem 1, wykonywane są wyłącznie na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1. (4) W trybie niniejszego artykułu nie dopuszcza się zawierania umów przez pełnomocnika. Art. 13в. (1) Umowa z art. 13, ustęp 1, może zostać zawarta bez obowiązku osobistego stawienia się, w drodze wymiany niezbędnych dokumentów, podpisanych przez Strony, przy czym klient składa swój podpis w obecności notariusza, który potwierdza tę okoliczność. W przypadku gdy umowa jest zawarta z poświadczeniem notarialnym podpisu klienta, treść art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38 nie są stosowane. Udostępnianie pełnej niezbędnej informacji przez klienta, zgodnie z wymogami prawa, a także udostępnianie informacji od klienta, niezbędnych do wykonania oceny adekwatności odpowiedniej usługi, może zostać wykonane przez klienta na odległość, przez podpisanie niezbędnych dokumentów u notariusza. (2) Klient, odpowiednio jego przedstawiciel, wysyła do pośrednika inwestycyjnego umowę podpisaną z poświadczeniem notarialnym własnoręczności podpisu, poświadczoną kopię swojego dokumentu tożsamości, a w przypadku klienta będącego osobą prawną -poświadczoną kopię dokumentów rejestracyjnych, zawierających dane o zawiązaniu i sposobie reprezentacji firmy. Poświadczenie powinno zawierać adnotację: zgodne z oryginałem, datę i podpis klineta. Art. 14. IP traktuje równo i sprawiedliwie każdego swojego klienta. Art. 15. Zgodnie z art. 32, IP powiadamia swoich klientów o istniejącym systemie rekompensat dla inwestorów, włącznie z jego zakresem i gwarantowanymi rozmiarem aktywów klienta, a na żądanie przedstawia dodatkowe dane dotyczące warunków i trybu rekompensat. Art. 16. (1) IP udostępnia klientom nieprofesjonalnym, ewentualnie potencjalnym swoim klientom nieprofesjonalnym, informację ogólną o sobie i swojej działalności zgodnie z art. 9 Rozporządzenia 38, włączając ją do niniejszych Warunków Ogólnych. (2) Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia 38 IP udostępnia klientom i potencjalnym klientom ogólny opis instrumentów finansowych i ryzyka z nimi związanego, co zostało opisane w art. 10 powyżej niniejszych Warunków Ogólnych, przy czym, w przypadku gdy usługi związane są z instrumentami finansowymi, różnego rodzaju papierami wartościowymi, opisanymi w art. 10, ustęp 2, informacja o nich będzie prezentowana oddzielnie. (3) W przypadku gdy instrumenty finansowe są przedmiotem oferty publicznej, realizowanej przez prospekt, opublikowany zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie 2003/71/ЕО Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie prospektów, które należy opublikować w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych lub gdy dopuszcza się do obrotu papiery wartościowe, a także w sprawie zmiany Dyrektywy 2001/34/ЕО; IP informuje klienta nieprofesjonalnego i potencjalnego klienta nieprofesjonalnego, gdzie będzie dostępny prospekt dla szerokiego odbiorcy. (4) W przypadkach, gdy prawdopodobne jest, iż ryzyko związane z instrumentami finansowymi, składającymi się z dwóch lub więcej różnych instrumentów finansowych, będzie wyższe od ryzyka związanego z jakimkolwiek jego komponentem, IP przedstawia adekwatny opis komponentów instrumentów finansowych i sposobu, w jaki wzajemne działania podnoszą ryzyko. (5) W przypadkach, gdy instrumenty finansowe są objęte gwarancją osoby trzeciej, IP przedstawia klientowi nieprofesjonalnemu i potencjalnemu klientowi nieprofesjonalnemu wystarczającą ilość informacji o gwarancie i gwarancji, która pozwala na dokonanie obiektywnej oceny gwarancji. (6) Zobowiązania z ustępu 2-5 nie są stosowane w przypadku tytułów uczestnictwa i jednostek 10

11 uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania akcji, gdy IP udostępni informację zawierającą w skrócie prospekty lub dokumentację kluczowych informacji dla Klientów zgodnie z art. 28 rozporządzeń wykonawczych Dyrektywy 85/611/EWG Rady w sprawie skoordynowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsięwzięć kolektywnego inwestowania w wymienne papiery wartościowe (Dyrektywa 85/611/EWG). Art. 17. (1) IP przedstawia swoim nieprofesjonalnym klientom oraz potencjalnym nieprofesjonalnym klientom następującą informację dotycząca wydatków i opłat związanych z transakcjami, o ile ma ona zastosowanie: 1. cena ostateczna, która zostanie zapłacona przez klienta w związku z instrumentem finansowym lub udzieloną usługą inwestycyjną lub dodatkową, opłaty i koszty, także wszystkie podatki jakie płaci IP; w przypadku gdy nie można określić dokładnej ceny, wskazuje się podstawę jej wyliczenia i sposób w jaki klient może ją sprawdzić i potwierdzić; w każdym przypadku prowizje IP wykazuje się oddzielnie; 2. w przypadku gdy jakaś część ceny ogólnej, o której mowa w pkt 1 powyżej ma być zapłacona w walucie obcej lub jej równowartość w tej walucie, wskazuje się walutę płatności, kurs i koszty wymiany; 3. powiadomienie o możliwości wyniknięcia innych wydatków, włącznie z podatkami, związanymi z transakcjami na instrumentach finansowych lub udostępnionych usługach inwestycyjnych, których nie opłaca się przez IP i które nie są oblicznane przez IP; 4. zasady i sposoby płatności lub innego wywiązania się z obowiązku; (2) Obowiązek wymieniony w ustępie 1 nie ma zastosowania w przypadku tytułów uczestnictwa i jednostek uczestnictwa instytucji zbiorowego inwwestowania, jeżeli IP udostępni klientowi informację, zawarta w krótkim prospekcie/dokumencie z kluczową informacją dla inwestorów, zgodnie z art. 28 Dyrektywy 85/611/EWG. Art. 18. (1) Przy zarządzaniu portfelem doradztwa inwestycyjnego, IP wymaga od klienta, względnie od potencjalnego klienta, informacji o jego możliwościach finansowych, celach inwestycyjnych, wiedzy, doświadczeniu w kontaktach przy zarządzaniu portfelem i doradztwa inwestycyjnego, gotowości klienta na podejmowanie ryzyka, a także wymaga od klienta aktualizacji tych informacji. IP nie ma prawa wykonywać usługi zarządzania portfelem i doradztwa inwestycyjnego klientom, którzy nie udzielili najpierw stosownych informacji. (2) Informacja odnośnie sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta obejmuje, jeśli ma to zastosowanie: informację o źródłach i wymiarze jego stałych dochodów, aktywów, stałych zobowiązań finansowych. Informacja dotycząca celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta obejmuje, jeśli ma to zastosowanie: informację o okresie czasu, przez który klient pragnie utrzymać inwestycję, jego preferencje dotyczące podjętego ryzyka, jego profil ryzyka i cele inwestycji. (3) W przypadku usług z ustępu 1, IP kieruje się otrzymaną, zgodnie z ustępem 1 informacją, oceniając na ile transakcja, która będzie polecona lub zawarta przy zarządzaniu portfelem, odpowiada następującym warunkom: 1. odpowiada celom inwestycyjnym klienta; 2. klient ma finansową możliwość ponieść wszystkie ryzyka związane z inwestycją, związane z jego celami inwestycyjnymi; 3. klient ma doświadczenie i wiedzę niezbędną do zrozumienia ryzyka związanego z transakcją lub zarządzaniem jego portfelem; (4) W przypadku usług inwestycyjnych, różnych od wskazanych w ustępie 1, IP wymaga od klienta, odpowiednio od potencjalnego klienta, informacji o jego wiedzy i doświadczeniu udostępnianej usługi, a także aktualizowania tych informacji; 11

12 (5) Informacja, którą IP wymaga od klienta lub potencjalnego klienta na temat jego doświadczenia i wiedzy z dziedziny działalności inwestycyjnej, zawiera: 1. rodzaj usługi, transakcji i instrumentu finansowego, które są znane klientowi; 2. istota, zakres i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych na rachunek klienta, a także okres, w jakim będą one zawierane; 3. stopień wykształcenia, zawód lub wcześniejszy zawód klienta lub potencjalnego klienta; (6) Na podstawie informacji z ustępu 5, IP ocenia czy proponowana usługa inwestycyjna jest odpowiednia dla klienta, lub dla potencjalnego klienta. Jeżeli na podstawie informacji otrzymanej wg ustępu 5, IP oceni, że proponowana usługa inwestycyjna nie będzie odpowiednia, uprzedza o tym klienta, bądź potencjalnego klienta, pisemnie. (7) W przypadku gdy klient, bądź potencjalny klient, nie udostępni informacji z ustępu 5 lub przedstawiona przez niego informacja jest niewystarczająca do przeprowadzenia oceny z ustępu 6, IP jest zobowiązany pisemnie zawiadomić klienta, bądź potencjalnego klienta, że nie może ocenić czy proponowana usługa inwestycyjna jest dla niego odpowiednia. (8) Kiedy IP przyjmuje i przekazuje zlecenia, włącznie z pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych i/lub wykonuje zlecenia na rachunek klienta, ma prawo wykonać takie usługi na rzecz klienta, bez otrzymania od niego informacji z ustępu 5, jeżeli: 1. przedmiotem usług są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku równoległym w trzecim państwie, zgodnie z listą Komisji Europejskiej, obligacje lub inne papiery wartościowe, z wyłączeniem tych obligacji lub innych papierów wartościowych, które wzmacniają instrument derywatywy, instrument z rynku pieniężnego, tytuł udziału w zbiorowych schematach inwestycyjnych i inne instrumenty finansowe, które nie są złożone; 2. usługa jest udzielana z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta; 3. klient lub potencjalny klient są pisemnie powiadomieni, że pośrednik inwestycyjny nie będzie przestrzegać zobowiązań z ustępu 6; 4. IP przestrzega wymogów w sprawie konfliktu interesów. Art. 19. (1) W przypadku wykonywania umowy z art. 13, IP otwiera rachunki instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta. (2) IP nie ma prawa wykonać zlecenia klienta, jeżeli klient lub jego pełnomocnik, odmówi złożenia deklaracji z art. 13, ustęp 4, lub deklaracji, że transakcja przedmiot zlecenia, stanowi przykryte nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych. Odmowa dotycząca sytuacji z pierwszego zdania poświadczana jest oddzielnym dokumentem, podpisanym przez klienta. (3) IP nie ma prawa wykonać zlecenia, jeżeli zostało zadeklarowane lub ustalone, że instrument finansowy przedmiot zlecenia sprzedaży, nie znajdują się na rachunku klienta lub są zablokowane w instytucji depozytowej, a także jeśli w stosunku do nich został orzeczony zastaw lub zajęcie. Sprawdzenie powyższego faktu dokonuje powiernik z własnej inicjatywy lub na wniosek pośrednika inwestycyjnego, przez którego jest zawierana transakcja. Gdy pośrednik inwestycyjny przeprowadza kontrolę instrumentów finansowych klienta trzymanych przez powiernika, pośrednik wymaga od powiernika informacji w sprawie opisanej powyżej. Pośrednik inwestycyjny zachowuje w swoim archiwum otrzymaną informację o wynikach kontroli, a także całą korespondencje z powiernikiem, jeżeli ten ostatni nie może dokonać kontroli. Pośrednik inwestycyjny wymaga od klienta udzielenia zgody na dokonanie kontroli u powiernika, jeżeli instrumenty finansowe klienta są u niego przechowywane. (4) Zakaz, z ustępu 3 w stosunku do zastawionych instrumentów finansowych nie stosuje się w 12

13 następujących przypadkach: 1. przejmujący jest powiadomiony o ustanowionym zastawie i wyraził zgodę na uzyskanie (nabycie?) zastawionych instrumentów finansowych, przy czym chodzi o wyraźną zgodę wierzyciela zastawnego, przewidzianą w Ustawie o szczególnych przypadkach zastawów; 2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. (5) Zakaz z ustępu 3 dotyczący zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, które nie znajdują się na koncie klienta, nie stosuje się w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. (6) IP nie ma prawa wykonać zlecenia klienta dotyczącego transakcji na instrumentach finansowych, jeżeli mogłoby to doprowadzić do naruszenia Ustawy o rynkach instrumentów finansowych, Ustawy o zapobieganiu nadużyć na rynkach finansowych, Ustawy o spółkach ze specjalnym celem inwestycyjnym i innych aktów normatywnych. Art. 20. (1) IP nie ma prawa: а) przeprowadzać transakcji na rachunkach klientów w zakresie i częstotliwości, po cenach lub z określoną stroną przeciwną, o których z uwagi na okoliczności można przyjąć, że wykonywane sa wyłącznie w interesie IP; б) dokonywać operacji z wykorzystaniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych klienta, bez powiadomienia klienta; в) zbywać (na rachunek danego klienta) instrumentów finansowych, których dany klient nie posiada, za wyjątkiem warunków i trybu wspomnianego w Rozporządzeniu; г) brać udziału, wyłącznie jako agent rejestrowy, w nabyciu lub zbyciu pod przykryciem instrumentów finansowych; д) do otrzymywania części lub całej korzyści, w przypadku gdy zawarł i przeprowadził transakcję w warunkach korzystniejszych od tych, które określił klient; е) do wykonywania działalności w inny sposób, zagrażający interesom klientów lub stabilności rynku instrumentów finansowych. (2) Zakaz wymieniony w ustępie 1, б. а nie stosuje się do transakcji, na których przeprowadzenie klient wydał wyraźne instrukcje, z własnej inicjatywy. V. NALEŻNA STARANNOŚĆ Art. 21. (1) IP zobowiązuje się działać uczciwie i profesjonalnie. IP wykonuje zlecenia klienta w najlepiej rozumianym interesie klienta. IP wykonuje zobowiązania, dokładając należytej staranności w celu uzyskania dla klienta najlepszej ceny zgodnie z warunkami zlecenia, rozmiarem wydatków, prawdopodobieństwem wykonania, a także wszystkimi innymi okolicznościami, związanymi z wykonaniem zlecenia. W przypadku otrzymania konkretnych instrukcji od klienta, IP powinien wykonać zlecenie stosując się do tych instrukcji. (2) IP przyjmuje, aktualizuje i powiadamia swoich klientów o swojej polityce i wykonaniu zleceń klientów, zapewnia wykonanie zobowiązań z ustępu 1, a także o wprowadzonych zmianach do polityki wykonywania zleceń. (3) IP nie ma prawa wykonać zlecenia na rachunek klienta, jeżeli ten nie udzielił uprzednio swojej zgody na dane postępowanie pośrednika. (4) IP jest zobowiązany do wykonywania poleceń klienta zgodnie z przyjęta polityką i do informowania 13

14 klienta we właściwym czasie o zmianach w stosowanej polityce wykonywania zleceń. (5) Na żądanie klienta, IP jest zobowiązany udowodnić, że wykonał jego polecenia, zgodnie z ogłoszoną polityką z ustępu 2. VI. OBOWIĄZKI POŚREDNIKA INWESTYCYJNEGO Art. 22. Zakres władzy przedstawicielskiej IP jest włączony do umowy jako jej warunek. Art. 23. (1) IP wymaga od klienta, który składa zlecenie nabycia instrumentu finansowego, by udostępnił mu środki pieniężne, niezbędne do zapłacenia za transakcje przedmiot zlecenia, przy składaniu zlecenia, o ile klient nie poświadczy, że wywiąże się z obowiązku zapłaty, podobnie jak w innych przypadkach, przewidzianych w Rozporządzeniu. (2) W przypadku gdy, zasady w miejscu wykonania przyszłej transakcji, dopuszczają jej zawarcia przy braku równoczesnej zapłaty za przeniesienie instrumentu finansowwgo, IP ma prawo nie wymagać od nabywcy zapłaty, o ile posiada na to wyraźną zgodę zbywcy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio i przy innych transakcjach przeniesienia instrumentu finansowego. Art. 24. IP jest zobowiązany do pośrednictwa, odpowiednio do zawarcia i wykonania na rachunek klienta zleconych mu transakcji na instrumentach finansowych. Art. 25. W przypadku gdy transakcja jest zawierana i wykonywana na giełdzie lub na innym regulowanym rynku, w celu zawarcia i realizacji transakcji stosuje się zasady tej giełdy lub rynku regulowanego, nawet jeśli w umowie między IP i klientem jest uzgodnione inaczej. Art. 26. (1) IP ma prawo zrezygnować ze zlecenia, jeżeli leży to w oczywistym interesie klienta i nie było możliwości uzyskania jego zgody. (2) Klient nie ma prawa zrezygnować z transakcji, przy realizacji której IP odbiegł od warunków zlecenia, jeżeli IP oświadczy, że przyjmuje niekorzystną dla klienta różnicę ceny. Art. 27. W przypadku gdy IP zawrze i wykona transakcję na warunkach, korzystniejszych od tych, jakie ustalił klient, cała korzyść przypada klientowi. Art. 28. (1) IP jest zobowiązany do zawarcia i wykonania osobiście przekazanych mu zleceń dotyczących instrumentów finansowych. (2) Zlecenie zawarcia i wykonania konkretnej transakcji innej osobie w drodze pełnomocnictwa, dalszego pełnomocnictwa lub zastępstwa jest dopuszczalne, tylko licencjonowanemu pośrednikowi inwestycyjnemu, któremu klient udzielił pełnomocnictwa w tym zakresie. (3) Ograniczenie z ustępu 2 nie jest stosowane w przypadkach, gdy jest to niezbędne w celu ochrony interesów klienta, a także w stosunku do usług przekazywania zleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych. W takim przypadku, IP niezwłocznie powiadamia klienta o okolicznościach, o których mowa w ustępie 2. (4) W przypadkach, w których IP upoważnił osobę trzecią, bez posiadania do tego odpowiedniego upoważnienia od klienta lub jeśli nie wymagała tego ochrona interesów klientów, IP odpowiada za działania tej osoby jak za swoje. W pozostałych przypadkach, IP ponosi odpowiedzialność za winę w wyborze. Art. 29. IP wykonuje dodatkowe zlecenia klienta, jeżeli są one dokonane najpóźniej 24 godziny przed zawarciem uzgodnionej między IP i klientem transakcji i wykonanie jej nie spowoduje szkód IP. 14

15 Art. 30. (1) IP jest zobowiązany do strzeżenia instrumentów finansowych, środków pieniężnych i innego majątku, otrzymanego w związku ze zleconą mu transakcją. (2) W przypadku gdy, wykonując umowę, klient przedstawi IP zdematerializowane papiery wartościowe, wyemitowane przez Ministerstwo Finansów, podlegają one rejestracji w Narodowym Banku Bułgarii, odpowiednio u pierwszego dealera zdematerializowanych papierów wartościowych lub poddepozytariusza, w imieniu klienta lub IP zgodnie z umową i zachowaniem Rozporządzenia 5 z r. O trybie i warunkach uzyskiwania, rejestracji, wypłaty i obrotów zdematerializowanymi papierami wartościowymi (Dz. U, nr 85/2007 r.). (3) Na podstawie umowy pisemnej z klientem, IP otwiera rachunek pomocniczy do swojego rachunku dla zdematerializowanych instrumentów finansowych Centralnego Depozytariusza lub w innej podobnej instytucji depozytowej za granicą i przechowuje paiery wartościowe na tym rachunku pomocnicznym. W przypadku gdy nie ma możliwości technicznej przechowywania instrumentów finansowych klienta na rachunku IP, instrumenty finansowe mogą być przechowywane na rachunku pomocniczym osoby trzeciej, z zachowaniem wymogów Rozporządzenia nr 38. (4) Środki pieniężne klienta przechowuje się na ogólnym rachunku bankowym, specjalnie otwartym przez IP w celu przechowywania pieniędzy klientów w celu przeprowadzania transakcji dot. papierów wartościowych, wg indywidualnych partii klientów, odnotowywanych przez IP, lub w zbiorowym schemacie inwestycyjnym, który otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z Dyrektywą 85/611/EWG Rady Europy, lub w innym przedsiębiorstwie do zbiorowego inwestowania, podlegającym nadzorowi właściwych organów w państwie członkowskim, jeżeli odpowiada ono warunkom określonym w art. 34, ustęp 3, p. 4, б. а в Ustawy o rynkach instrumentów finansowych. Rachunek bankowy służący do przechowywania środków pieniężnych klienta opisany powyżej, może być otwarty w instytucji kredytowej lub w banku posiadającym licencje w kraju trzecim, z zachowaniem wymogów Ustawy o rynkach instrumentów finansowych i Rozporządzenie nr 38. (5) Pośrednik inwestycyjny przyjmuje płatności za usługi inwestycyjne i /lub uzupełniające gotówką, a także środki pieniężne, niezbędne do zapłaty za transakcje na instrumentach finansowych, odpowiednio wykonuje płatności na rzecz klientów, z zachowaniem wymogów Ustawy o ograniczaniu płatności gotówkowych. Środki pieniężne, udostępnione przez klienta lub otrzymane w wyniku wykonanych na jego rzecz usług inwestycyjnych obowiązkowo podlegają zdeponowaniu u podmiotu opisanego w ustępie 4, najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego. W następstwie, środki pieniężne otrzymane w wyniku wykonania zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, zostają przelane od IP na rachunek klienta, wskazany przez z niego w umowie, lub wypłacone w gotówce lub przekazane w inny sposób w terminie określonym w umowie. (6) W przypadku gdy, przedmiotem umowy z art. 13 są papiery wartościowe w formie materialnej, są one (ewentualnie tymczasowe świadectwa) przechowywane przez IP, o ile nie uzgodniono inaczej. Prawo własności do papierów wartościowych w formie materialnej przenosi się w zależności od ich rodzaju tzn. czy są imienne albo na okaziciela. Materialne, imienne papiery wartościowe, ewentualnie tymczasowe świadectwa, przenosi się przez indos (giro). Materialne papiery wartościowe są kredytowane od klienta, o ile IP nie jest wyraźnie, notarialnie upoważniony, w upoważnieniu powinny być wskazane podstawowe cechy papierów wartościowych. IP zobowiązuje się informować nabywcę materialnych, imiennych papierów wartościowych, że konieczne jest wpisanie go do księgi imiennych akcjonariuszy, by przeniesienie własności było skuteczne w stosunku do spółki tzn. by nabywca mógł korzystać z praw wynikających z akcji spółki. Prawo własności do papierów wartościowych na okaziciela przenosi się w chwili ich faktycznego przekazania, przy czym w umowie zawiera się warunek, że IP działa w imieniu i na rachunek klienta. Art. 31. (1) IP powiadamia nieprofesjonalnych klientów w jakim podmiocie trzecim i gdzie mogą być przechowywane przekazane pośrednikowi środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe. Powiadomienie to zakłada także odpowiedzialność IP, zgodnie z państwowym ustawodawstwem, za wszelkie działania lub brak działań osoby przechowywującej środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe klientów, i konsekwencje dla 15

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. 1. imię i nazwisko:..., PESEL:... Seria i nr paszportu albo dowodu osobistego:..., data urodzenia:... adres zamieszkania:...

Załącznik nr 6. 1. imię i nazwisko:..., PESEL:... Seria i nr paszportu albo dowodu osobistego:..., data urodzenia:... adres zamieszkania:... Załącznik nr 6. Do UMOWY o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie Nr... /. r. Zawartej w dniu.. r., między: 1. imię i nazwisko:..., PESEL:... Seria

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH 1. Dane informacyjne Firma: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE I. RYZYKO INWESTYCYJNE Główne ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe to ryzyko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo