OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII Stosowane skróty: Rynki instrumentów finansowych - uwaga skrót bg ЗПФИ Ustawa o rynkach instrumentów finansowych; Ustawa o ofercie publicznej papierów wartościowych - ЗППЦК; Komisja Nadzoru Finansowego - KNF (КФН) Rozporządzenie 38 KNF w sprawie wymogów działalności pośredników inwestycyjnych Rozporządzenie 38; Pośrednik inwestycyjny - PI (IP); Warunki ogólne WO (ОУ), Państwo członkowskie państwo, będące członkiem Unii Europejskiej lub należące do Europejskiej Wspólnoty GospodarczeJ. I. ZASADY OGÓLNE Art. 1. Niniejsze Warunki Ogólne regulują wzajemne relacje między klientami Global Markets OOD z siedzibą w Sofii, w związku z transakcjami z zastosowaniem instrumentów finansowych, będącymi przedmiotem Ustawy o rynkach finansowych (ЗПФИ). Art. 2. Global Markets OOD wpisana do rejestru handlowego pod Jednolitym Numerem Identyfikacyjnym: i siedzibą w Sofii, osiedle Manastirski Livadi, ul. Maystor Aleksi Rilets nr 38, telefon: , faks: , języki korespondencyjne: bułgarski i angielski. Global Markets OOD jest licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym, posiadającym licencję nr RG z r., wydaną przez Bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Decyzji nr 799-IP z r., i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Bułgarii. Global Markets OOD ma prawo wykonywać następujące usługi i działalność z art. 5, ustęp 2 i 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): а) usługi inwestycyjne i działalność opisana w art. 5, ustęp 2 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): usługi inwestycyjne i działalność: przyjmowanie i przekazywanie zleceń, w związku z jednym lub więcej instrumentem finansowym, włącznie z pośrednictwem w zawieraniu transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych; wykonywanie zleceń na rachunek klientów; zarządzanie portfelem; konsultacje inwestycyjne dla klientów; oferowanie do sprzedaży na rynku pierwotnym instrumentów finansowych bez bezwarunkowego i nieodwołalnego zobowiązania o uzyskaniu instrumentów finansowych na własny rachunek; б) usługi dodatkowe z art. 5, ustęp 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): 1

2 przechowywanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klienta, włącznie z działalnością powierniczą (przechowywanie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów w instytucji depozytowej) i związane z nią usługi takie jak zarządzanie wpłaconymi środkami pieniężnymi/przedstawianie zabezpieczeń; usługi pożyczki na przeprowadzenie transakcji z jednym lub więcej instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że osoba, która udziela pożyczki bierze udział w transakcji na warunkach i trybie przewidzianym w Rozporządzeniu; konsultacje dla spółek,dotyczące struktury kapitałowej, strategii i kwestie z tym związane, a także konsultacje i usługi związane z łączeniem i kupnem przedsiębiorstw; usługi dotyczące zagranicznych środków płatniczych, o ile są one związane z prowadzonymi usługami inwestycyjnymi; badania inwestycyjne i analizy finansowe lub inne formy doradztwa ogólnego, związane z aktywami podstawowymi; inne formy doradztwa, związane z instrumentami finansowymi; doradztwo, analizy i prognozy związane z aktywami bazowymi derywatów instrumentów finansowych z art. 3, p. 2, litery "g", "d", "е" i "i" Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ), jeżeli są związane z udostępnianiem wymienionych usług inwestycyjnych i dodatkowych. Organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego Republiki Bułgarii, adres: Sofia 1303, ul. «Shar planina» Art. 3. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują przy umowach na usługi i działalność, wskazane w art. Art. 4. (1) Pełny tekst niniejszych Warunków Ogólnych jest częścią konkretnej Umowy zawartej z Klientem, tylko jeśli Klient oświadczy pisemnie, że je przyjmuje. (2) Pośrednik inwestycyjny jest zobowiązany przy zawieraniu z klientem konkretnej umowy, powołać się wyraźnie na Warunki Ogólne i umożliwić klientowi zapoznanie się z ich treścią. Art. 5. Klient i IP mają prawo do wpisywania do Warunków Ogólnych specjalnych klauzul, odmiennych od zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych, jeżeli nie narusza to stosowanej ustawy. W takim przypadku obowiązują warunki szczególne, nawet jeżeli odpowiednie punkty Warunków Ogólnych nie zostaną wyraźnie unieważnione. Art. 6. Warunki i terminy każdej umowy dotyczące transakcji z zastosowaniem instrumentów finansowych, określane są w konkretnej umowie, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych, przy uwzględnieniu regualci właściwych z uwagi na miejsce realizacji transakcji. Art. 7. W przypadku gdy jest to przewidziane w konkretnych umowach, IP może korzystać z praw dotyczących instrumentów finansowych, włącznie z pozyskiwaniem od nich dochodów. Art. 8. IP nie ma prawa zajmować się innymi transakcjami finansowymi, oprócz tych, wskazanych w 2

3 art. 2 niniejszych Warunków Ogólnych. Art. 9. Przedmiot i zakres uprawnień do reprezentacji jest uzgadniany w odpowiedniej umowie i pełnomocnictwie. II. RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I RYZYK, ZWIĄZANYCH Z NIMI Art. 10. (1) IP ma prawo zawierać transakcje dotyczące wszelkich instrumentów finansowych z art. 3 Ustawy (ЗПФИ), a mianowicie: 1. papiery wartościowe (akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, zgodnie z art. 2 Ustawy o ofertcie publicznej papierów wartościowych); 2. instrumenty rynku pieniężnego; 3. części przedsiębiorstw do inwestycji zbiorowych; 4. opcje, kontrakty futures, swap, umowy forward i inne derywaty, umowy na różnice kursowe, zgodnie z art. 3 Ustawy (ЗПФИ). (2) IP przeprowadza transakcje przede wszystkim z wykorzystaniem następujących rodzajów papierów wartościowych: 1. Akcje. Akcje są papierami wartościowymi, dającymi swoim posiadaczom prawo do określonej części przedsiębiorstwa. Akcje zwykłe dają swoim posiadaczom prawo do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy i części majatku z likwidacji firmy, proporcjonalnej do nominalnej wartości akcji. Akcje uprzywilejowane, wydawane przez przedsiębiorstwa publiczne, mogą dawać prawo do dodatkowej lub gwarantowanej dywidendy, lub gwarantowanej części z likwidacji, lub przywilej odkupu;firmy prywatne mają prawo do emisji akcji także z innymi przywilejami. Akcje uprzywilejowane mogą nie posiadać prawa do głosu. W przypadku podnoszenia kapitału spółki, akcjonariusze także mają prawo do zapisywania się na akcje nowej emisji, proporcjonalnie do posiadanej przez nich wcześniej liczby akcji. Posiadacze akcji w danym przedsiębiorstwie mają prawo do dochodu z dywidendy, jeżeli spółka dokona takiego podziału, a także ze wzrostu ceny rynkowej akcji. 2. Ryzyka związane z akcjami: а) Ryzyko cenowe Ryzyko cenowe wynika ze zmian cen danych akcji, w wyniku czego akcjonariusze mogliby osiągnąć stratę w wyniku sprzedaży posiadanych przez nich papierów wartościowych. Zmiana cen akcji zależy od wpływu czynników różnego rodzaju i w różnym stopniu ceny netto aktywów spółki, osiągniętych wyników finansowych, opinii, podaży i popytu na rynkach publicznych, stanu gospodarki i perspektyw rozwoju gospodarki w danym państwie itd. Emitent nie może zagwarantować, że cena oferowanych przez niego papierów wartościowych będzie zachowana lub ich cena wzrośnie. Nie będzie on odkupywał wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych w celu zachowania bieżących cen rynkowych. б) Ryzyko płynności Ryzyko płynności wynika z niepewności istnienia popytu na akcje w określonym okresie po określonej cenie w określonym czasie. Słaba płynność utrudniłaby zapobieżenie możliwym stratom lub realizację zysków 3

4 kapitałowych z powodu niemożności sprzedaży akcji. Ryzyko to jest stosunkowo mniejsze w przypadku akcji, którymi się obraca na rynku regulowanym, aniżeli na rynku niepublicznym. в) Ryzyko inflacyjne Ryzyko inflacji stanowi prawdopodobieństwo podniesienia ogólnego poziomu cen w gospodarce, w wyniku czego spada zdolność nabywcza waluty lokalnej lewa. Procesy inflacyjne prowadzą do obniżenia realnej dochodowości, jaką osiągają inwestorzy. W ostatnich latach, w warunkach systemu kasy emisyjnej (ang. currency board) i restrykcyjnej polityki fiskalnej, inflacja w kraju była utrzymywana na stosunkowo niskim poziomie a prognozy zapowiadają, że taki poziom będzie się utrzymywał przez kolejne lata. г) Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe, związane z akcjami, wynika stąd, że jest ono denominowane w określonej walucie. Zmiana kursu walutowego jednej waluty w stosunku do drugiej może zmienić dochodowość inwestycji, która może być osiągnięta z inwestycji, i wyrażona w innej walucie. Ewentualne obniżenie wartości waluty, w której są denominowane akcje może doprowadzić do zmniejszenia dochodowości inwestycji w dane akcje. Z drugiej strony, obniżenie dochodowości może doprowadzić do spadku zainteresowania inwestorów i następnie do spadku cen akcji. W stosunku do akcji bułgarskich emitentów, denominowanych w lewach, możemy zaznaczyć, że funkcjonujący w kraju system pieniężny, w którym bułgarski lew jest sztywno związany z EURO, niweluje w znacznym stopniu ryzyko kursowe dla inwestorów krajowych i europejskich i warunkuje ruch wartości lewa w stosunku do pozostałych walut międzynarodowych, w pełni związanych z zachowaniem się ogólnej waluty europejskiej. Stabilność i ogromna ufność w niezawodność systemu kasy emisyjnej w Bułgarii, a także dominująca pozycja EURO na międzynarodowych rynkach walutowych, sprowadzają ryzyko walutowe do poziomu minimalnego. д) Brak gwarancji wypłaty rocznej dywidendy Wynik finansowy zależy od wielu czynników umiejętności i profesjonalizmu ekipy menedżerów emitenta, rozwoju rynku, na którym emitent działa, a także ogólny rozwój ekonomiczny w kraju i w regionie. Oprócz tego, decyzję o podziale zysków w formie dywidendy przyjmuje Zgromadzenie Ogólne akcjonariuszy emitenta. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że możliwe jest, że emitent w ogóle nie osiągnie zysków, a nawet jeśli zysk zostanie osiągnięty, Zgromadzenie Ogólne akcjonariuszy może nie przyjąć uchwały o podziale zysków w postaci dywidendy. 3. Obligacje korporacyjne. Obligacje korporacyjne to środek/instrument do zdobycia środków finansowych w postaci pożyczki od akcjonariuszy spółki. Ryzyko każdej emisji obligacji zależy od działalności, kondycji finansowej i kredytowego ratingu spółki-emitenta, a także od istnienia lub rodzaju zabezpieczenia emisji. Osiągnięte dochody zazwyczaj są niższe od dochodów z porównywalnych terminowo obligacji Skarbu Państwa, obligacji hipotecznych lub gminnych. 4. Ryzyko związane z obligacjami: а) Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe stanowi ryzyko przeterminowanych płatności (odsetek i/lub części kapitałowej) lub braku płatności ze strony emitenta należnych odsetek i/lub części kapitałowej wynikającej z pożyczki obligacyjnej po spadku. Ryzyko to minimalizuje się w przypadku zabezpieczenia obligacji, emitent ma czystą historię kredytową, tzn. prawidłowo i bez opóźnień obsługiwał zaciągnięte kredyty. б) Ryzyko inflacyjne 4

5 Obligacje ze stałym dochodem, z zasady narażone są na ryzyko związane ze spadkiem dochodowości inwestycji w przypadku wzrostu inflacji. Wzrost inflacji zmniejsza zdolność nabywczą dochodów, wygenerowanych z obligacji (płatności odsetek). W wyniku tej zależności, obligatariusze powinni określić swoje oczekiwania, co do nominalnych i realnych poziomów inflacji dla terminów obligacji, a także oczekiwania co do realnej stopy zwrotu dokonanej inwestycji, w oparciu o dochody nominalne. W przypadku gdy, poziom inflacji okaże się wyższy od oczekiwanego w danym okresie, inwestorzy zrealizują niższy realny dochód. W takich sytuacjach jest normalne, że ceny obligacji na rynku wtórnym ulegną obniżce, ponieważ inwestorzy przy nowych, wyższych poziomach inflacji będą wymagać wyższej nominalnej dochodowości ze swoich inwestycji, w celu jej zrealizowania lub podobnej realnej dochodowości. Po wprowadzeniu systemu kasy emisyjnej (ang. currency board), w Bułgarii, inflacja znacznie spadła do porównywalnie niskich poziomów, które zależą przede wszystkim od czynników zewnętrznych (inflacja sprowadzona) i od konkretnych instrumentów podatkowych, podejmowanych przez rząd. Doprowadzenie do kontroli inflacji na poziomie bliskim do strefy EURO, doprowadziło do ustabilizowania całej sytuacji makroekonomicznej. I tak, stosunkowo niski stopień ryzyka inflacyjnego w kraju po 1998 roku pozwolił podmiotom gospodarczym na generowanie dochodów nie inflacyjnych z działalności i znacznie ułatwił prognozowanie wyników krótko i średniookresowych. Pomimo dodatnich tendencji indeksów inflacji, należy zaznaczyć, że otwarcie gospodarki bułgarskiej, zależność gospodarki od źródeł energii i stały kurs BGN/EURO, powoduje ryzyko sprowadzenia inflacji. Inflacja w strefie EURO jest na bardzo niskim poziomie i kontrolowana jest środkami monetarnymi, stosowanymi przez Europejski Bank Centralny. в) Ryzyko odsetkowe (stopy procentowej) Ryzyko odsetkowe związane jest z możliwością zmiany rynkowych stóp procentowych w kraju. Zmiana poziomu stóp procentowych może wpłynąć bezpośrednio na popyt i podaż instrumentów dłużnych ze stałym dochodem, z uwagi na zależność odwrotną między cenami i dochodowością obligacji. W przypadku podniesienia poziomu stóp procentowych, cena obligacji z kuponem (o stałym dochodzie) obniża się. Obligacje uzyskane za określoną cenę, przy niższych, rynkowych stopach procentowych już są obarczone niższą rentownością (dochodowością), w porównaniu z inwestycjami alternatywnymi i to może zmusić inwestora do prób sprzedaży papierów wartościowych, które w nowych warunkach osiągają niższą cenę niż cena ich zakupu, i poszukiwania na rynku alternatywnych wariantów inwestycji, w inny rodzaj instrumentów. Dokładnie odwrotna jest sytuacja w przypadku obniżenia rynkowych stóp procentowych cena obligacji ze stałym kuponem wzrasta. W takiej sytuacji inwestorzy mogą zyskać na wzroście rentowności obligacji, w stosunku do alternatywnych wariantów inwestycji i na wyższej cenie obligacji na rynku wtórnym. Ocena ryzyka odsetkowego dla inwestorów sprowadza się do określenia zależności między zmianą cen obligacji i ich rentownością, tzn. wskaźnika czasu trwania określonych obligacji, który wskazuje jak zmieni się cena określonych obligacji przy zmianie oprocentowania. г) Ryzyko płynności Ryzyko płynności w przypadku obligacji jest analogiczne do ryzyka w przypadku akcji. Ryzyko to jest bezpośrednio związane z samym rynkiem papierów wartościowych, na którym obraca się obligacjami (jeżeli są dopuszczone do obrotu na takim rynku) i wyraża potencjalną możliwość zakupu lub sprzedaży w krótkim czasie typowego wolumenu obligacji jakimi się obraca. Brak płynności na rynku wtórnym jest poważnym problemem dla każdego inwestora, którego horyzont inwestycyjny jest krótszy niż termin zapadalności obligacji. д) Ryzyko walutowe Obligacje, emitowane przez spółki bułgarskie zazwyczaj są denominowane w BGN lub EURO, i z tego powodu inwestorzy krajowi i europejscy są w dużym stopniu chronieni przed ryzykiem walutowym (zob. p. 2, 5

6 б. г wyżej). Opierając się na przypuszczeniu, że system kasy emisyjnej będzie utrzymany jako system pieniężny Bułgarii do przyłączenia naszego kraju do Europejskiej Unii Walutowej (tzn. bez przechodzenia okresu próby płynnego kursu walutowego, lub tzw. ERM II), ryzyko walutowe dla inwestycji w takie obligacje nie istnieje dla inwestorów, których środki są denominowane w BGN lub EURO. Dla inwestorów, których pierwotnie środki są denominowane w dolarach amerykańskich, istnieje ryzyko spowodowane ciągłymi zmianami kursów walutowych. 5. Obligacje hipoteczne Zgodnie z bułgarskim ustawodawstwem, obligacje hipoteczne emitują tylko banki. Banki emitują te papiery wartościowe w celu refinansowania swoich operacji i w celu zwiększenia swoich portfeli kredytowych. Charakterystyczne dla obligacji hipotecznych jest to, że są zabezpieczone należnościami z kredytów hipotecznych, udzielonych przez bank emitent (podstawowe pokrycie). Kredyty hipoteczne, a właściwie ich niespłacona część kapitałowa, są brane pod uwagę jako podstawowe zabezpieczenie, lecz wartość ta nie może przekroczyć 80 procent wyceny hipotecznej nieruchomości i 60 procent wyceny hipotecznej pozostałych nieruchomości, służących do ich zabezpieczenia. Do zastąpienia częściowo lub w całości spłaconych kredytów hipotecznych bank- emitent włącza pokrycie zastępcze, w postaci środków pieniężnych w gotówce lub na rachunku bankowym; należności lub w całości gwarantowane przez rząd Republiki Bułgarii lub Narodowy Bank Bułgarii lub podobne. Pokrycie zastępcze obligacji hipotecznych danej emisji nie może przekroczyć 30 procent ogólnej wielkości zadłużenia banku-emitenta z danej emisji. Pokrycie obligacji hipotecznych danej emisji (suma pokrycia podstawowego i zastępczego) nie może być mniejsze od ogólnej wartości zobowiązań kapitałowych, znajdujących się w obrocie poza bankiem-emitentem obligacji danej emisji. W każdym razie, chociaż obligacje hipoteczne z zasady związane są z ryzykiem związanym ze wszystkimi obligacjami korporacyjnymi, wskazanymi w pkt. 4 powyżej, ryzyko z nimi związane jest jednak mniejsze, należności Obligatariuszy mogą być uważane za trwale zabezpieczone: po pierwsze, przez zastaw na należnościach banku na kredytach hipotecznych; po drugie, pośrednio przez zabezpieczenie kredytów hipotecznych; i po trzecie, dłużnikiem obligacji jest bank, który przestrzega wymogów adekwatności kapitałowej i uważany jest z zasady za dłużnika godnego zaufania. Dlatego obligacje hipoteczne uważane są za instrument finansowy niskiego ryzyka. 6. Państwowe papiery wartościowe ( ДЦК ). Państwowe papiery wartościowe to dłużne papiery wartościowe, wydawane i gwaratowane przez państwo. Posiadacz takich papierów wartościowych jest wierzycielem państwa. Państwo bułgarskie emituje papiery wartościowe na pokrycie swoich krótko, średnio i długoterminowych potrzeb finansowych. Państwowe papiery wartościowe mogą być denominowane w BGN, EURO, USD lub w innej walucie. Wszystkie bułgarskie papiery wartościowe są gwarantowane przez Republikę Bułgarii, niezależnie czy są związane z zasady z ryzykiem dłużnych papierów (zob. pkt. 4), uważane są za instrument niskiego ryzyka lub bez ryzyka. Zaufanie wspólnoty międzynarodowej do stałego wzrostu bułgarskiej gospodarki pogłębia się. Bezpośrednim dowodem tego jest ponad dziesięć razy podnoszony rating kredytowy kraju i osiągnięcie w 2004 r. tzw. Ratingu inwestycyjnego. Rating kredytowy państwowych, dłużnych papierów wartościowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 7. Papiery wartościowe (obligacje), wydane przez regionalne lub miejscowe organy danego państwa. Gminy bułgarskie emitują obligacje gminne zazwyczaj emitując je w celu zebrania środków na realizację programów inwestycyjnych, modernizację gminnej infrastruktury i podobne działania. Obligacje gminne mogą być zabezpieczone (zabezpieczone majątkiem gminy lub innymi aktywami) lub niezabezpieczone (zabezpieczone tylko reputacją gminy-emitenta). W dobrej sytuacji finansowej gminy-emitenta lub dobrego zabezpieczenia, papiery wartościowe tego typu także uważa się za obarczone niskim ryzykiem. W zasadzie, ryzyko, charakterystyczne dla dłużnych papierów wartościowych dotyczy także obligacji gminnych. 6

7 8. Papiery wartościowe, którymi obraca się na regulowanych rynkach w krajach członkowskich UE i poza unijnych z rozwiniętym rynkiem kapitałowym. Gdy IP oferuje usługi związane z inwestycjami w wyżej opisane papiery wartościowe, którymi obraca się na regulowanych rynkach w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy uznać, że w zasadzie prawa i ryzyka wynikające z takich papierów wartościowych są analogiczne do przedstawionych powyżej. Szczególnie IP będzie oferować swoim klientom fundusze notowane na giełdach (ETF). Fundusze ETF to środki inwestycyjne lokowane na giełdach pierwotnych, podobnie jak podstawowe akcje i obligacje. ETF stanowią zbiór lub pakiet aktywów-akcji, obligacji lub futures. Inwestorzy instytucjonalni mogą nabywać tytuły uczestnictwa w EFT za akcje aktywów bazowych, lub odwrotnie, zamieniać akcje aktywów bazowych na tytuły uczestnictwa w ETF. Takie wydawanie i odkup akcji daje instytucjom możliwość dokonywania arbitrażu i wiązać wartość EFT z ogólną wartością akcji bazowych. Większość EFT odzwierciedlają dany indeks, np. Dow Jones Industrial Average lub S&P 500. ETF są formą zbiorowego inwestowania i notawane są na giełdzie papierów wartościowych po cenach odpowiadających wartości netto ich aktywów. W ten sposób EFT łączy funkcję oceniającą funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych z możliwością sprzedaży, charakterystyczną dla funduszy zamkniętych. EFT istnieją w USA od 1993 r. a w Europie od 1999 r. EFT są tradycyjnymi funduszami indeksowymi, a w roku 2008 Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy USA pozwoliła na tworzenie aktywnego zarządu EFT. ETF umożliwia łatwą dywersyfikację i ograniczenie ryzyka, wynikającego z obrotów określonymi akcjami. ETF daje także możliwość inwestorom indywidualnym udziału we wzroście gospodarczym określonej gałęzi gospodarki lub sektora przemysłu, które nie są oferowane na rynku, na którym obraca się EFT, jak na przykład na rynkach zagranicznych, towarami i nieruchomościami. Wszystkie inwestycje związane są z określonym rodzajem ryzyka, i pod tym względem EFT nie są wyjątkiem. Niektóre ryzyka związane z inwestycjami w EFT zostały wskazane poniżej. Ryzyko rynkowe Ceny rynkowe papierów wartościowych i tytułów uczestnictwa w ETF stale się zmieniają z powodu wpływów wielu czynników, a także sytuacji ekonomicznej, wydarzeń na świecie, preferencji inwestorów i innych czynników charakterystycznych dla papierów wartościowych tego rodzaju. Możliwy kryzys na rynku i jego wpływ na ceny notowanych papierów wartościowych a także, w konsekwencji, na ceny tytułów uczestnictwa w ETF należy uważać za ogólne ryzyko rynkowe, związane z inwestycjami w ETF. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe jest związane z niemożnością emitenta do wywiązania się ze spłaty części kapitałowej lub odsetkowej, w chwili zapadalności płatności. Przerwanie czasowej spłaty tych kwot, przez spółki, w które inwestowane są ETF może wpłynąć negatywnie na wartość jednostek EFT lub na możliwość wypłaty dywidendy. Ważne by pamiętać, że inwestycje w papiery wartościowe (włącznie z ETF, opierające się na jednostkach uczestnictwa) noszą w sobie ryzyko kredytowe. Jeżeli spółka, w którą ETF zainwestowało, niedotrzyma terminów zobowiązań, lub jest w upadłości, papiery wartościowe (np.akcje zwykłe) tej spółki tracą swoją wartość. W ten sposób ETF związany jest z ryzykiem kredytowym, związanym z tymi akcjami. (3) Jako uzupełnienie ryzyk wskazanych w ustępie 2, dotyczących poszczególnych rodzajów instrumentów, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że być może będą musieli przyjąć finansowe i inne dodatkowe zobowiązania, włącznie z nieprzewidzianym zadłużeniem, pomijając wydatki na nabycie instrumentów. 7

8 (4) W przypadku gdy IP udostępnia danemu klientowi usługi, związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, różne od papierów wartościowych wymienionych w ust. 2, IP przedstawia klientowi informację z art. 10 Rozporządzenia 38 w sprawie tych instrumentów finansowych i ryzyka, związanego z nimi, oddzielnie do niniejszych Warunków Ogólnych. III. TERMIN Art. 11. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują Strony po podpisaniu konkretnej umowy i zgodnie z wymogami art. 4, obowiązują przez czas obowiązywania konkretnej umowy na transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych. IV. OGÓLNE WYMAGANIA I OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA INWESTYCYJNEGO. Art. 12. (1) IP zawiera umowy z klientami zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, które zawierają informację o podstawowych prawach i zobowiązaniach IP i klientów. (2) IP publikuje w Tabeli Opłat swoje standardowe stawki wynagrodzeń a także rodzaj i wielkość wydatków klientów, które nie są włączane do wynagrodzenia. (3) Warunki Ogólne i Taryfa Opłat zamieszczone są w widocznym i dostępnym miejscu w pomieszczeniu gdzie IP przyjmuje klientów. Przed zawarciem umowy, IP umożliwia osobom zainteresowanym zapoznanie się z Warunkami Ogólnymi i z Tabelą Opłat i odpowiada na pytania dotyczące ich treści. IP zawiera z klientami umowy na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i Tabeli Opłat. (4) IP powiadamia osoby zainteresowane, że w umowie mogą znajdować się klauzule odbiegające od Warunków Ogólnych, o ile nie są one sprzeczne z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Niniejsze Warunki Ogólne stają się częścią umowy zawieranej z klientem, tylko jeżeli potwierdzi on pisemnie, że je akceptuje (warunek ten jest oddzielną klauzulą umowy), w części w jakiej odpowiadają odpowiednim usługom z art. 2 i nie są sprzeczne z umową. Art. 13. (1) Umowa na wykonywanie usług z art. 2 może być zawarta tylko w formie pisemnej. Pośrednik inwestycyjny zawiera umowę, o której mowa w poprzednim zdaniu, tylko pod wpisanym do rejestru art. 30, ustęp 1, p. 2 Ustawy (ЗКФН) adresem prawnym, oddziału lub biura, o ile umowa nie jest zawierana w trybie art. 13а, 13б i 13в niniejszych Warunków Ogólnych. (2) IP jest zobowiązany do zawierania umów i przyjmowania zleceń od klientów tylko i wyłącznie przez osoby fizyczne, które pracują dla niego na podstawie umowy i są: а) brokerami, lub б) osobami, które spełniają warunki art. 3, p. 1-6 Rozporządzenia 7 w sprawie wymogów, jakie muszą spełnić osoby fizyczne, które zgodnie z umową, bezpośrednio wykonują transakcje dotyczące papierów wartościowych i konsultacji inwestycyjnych w sprawie papierów wartościowych, a także trybu uzyskania i utarty prawa do wykonywania takiej działalności, i są wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. (3) Klient, odpowiednio jego pełnomocnik, podpisują umowę w obecności brokera lub osoby wskazanej w ustępie 2, б б, po sprawdzeniu tożsamości klienta. Kopia dokumentu tożsamości klienta, odpowiednio jego pełnomocnika, poświadczona przez niego i przez osobę z ustępu 2, która zawiera umowę w 8

9 imieniu IP, pozostaje w archiwum IP. Zawarcie umowy przez pełnomocnika jest dopuszczalne, tylko w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, zawierającego upoważnienie do wykonywania czynności zarządzających lub dyspozycji na instrumentach finansowych, oraz oświadczenie pełnomocnika, że profesjonalnie nie zajmuje się transakcjami na instrumentach finansowych, a także, że nie prowadził takich transakcji w ciągu jednego roku przed zawarciem umowy. (4) IP jest zobowiązany zażądać od klienta lub jego pełnomocnika, deklaracji czy Klient: а) posiada informację poufną o instrumentach finansowych, których dotyczy zlecenie, i o ich emitencie, jeżeli instrument finansowy którego dotyczy zlecenie lub na podstawie którego wydane zostały instrumenty finansowe przedmiot zlecenia, notowane są na regularnym rynku; б) instrumenty finansowe przedmiot zlecenia sprzedaży lub zamiany, są zablokowane w instytucji depozytowej, gdzie są przechowywane, i w stosunku do nich ustanowiono zastaw lub blokadę. в) transakcja przedmiot zlecenia, stanowi ukryte nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych. Art. 13а. (1) Umowa w myśl art. 13, ustęp 1, p. 1 może być zawarta przez wymianę drogą elektroniczną oświadczeń i podpisaną przez bezpieczny podpis elektroniczny. Klient, odpowiednio jego pełnomocnik, wysyła pośrednikowi inwestycyjnemu, podpisaną zgodnie z poprzednim zdaniem, kopię dokumentu tożsamości, a w przypadku klienta będącego osobą prawną kopie dokumentów o rejestracji, zawierające dane o zawiązaniu i reprezentowaniu firmy. Nie stosuje się przepisów z art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38. (2) Przy zawieraniu umowy w sposób wskazany w ustępie 1, osoba z art. 13, ustęp 2 z niniejszych Warunków Ogólnych sprawdza tożsamość klienta, jego przedstawiciela, sprawdzając dane, posiadanie podpisu elektronicznego. Osoba z art. 13, ustęp 2 oświadcza, żę spełnione zostały warunki z poprzedniego zdania. (3) W przypadku gdy podczas kontroli zgodnej z ustępem 2 zostaną stwierdzone różnice między tożsamością wskazaną we wskazanym oświadczeniu elektronicznym z ustępu 1 i właścicielem bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby, która może reprezentować osobę prawną, od której pochodzi oświadczenie elektroniczne, uważa się, że umowa nie została zawarta. Pośrednik inwestycyjny bezzwłocznie powiadamia właściciela podpisu elektronicznego i autora oświadczenia elektronicznego przez właściwego dostawcę usług, poświadczenia podpisu o okoliczności opisanej w poprzednim zdaniu. (4) Udostępnianie całej niezbędnej informacji przez klienta, zgodnie z przepisami prawa, a także udostępnianie informacji przez klienta, niezbędnych do wykonania oceny odpowiedniej usługi, może być dokonane przez zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną, podpisane przez klienta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Art. 13б. (1) Umowa, w myśl art. 13, ustęp 1, рkt. 1 może zostać zawarta bez osobistego stawienia się, w drodze wymiany niezbędnych dokumentów, podpisanych przez Strony, pod warunkiem, że klient jest właścicielem konta bankowego otwartego w instytucji kredytowej, odpowiadającej wymogom z ustępu 2. Klient, odpowiednio jego przedstawiciel, wysyła pośrednikowi inwestycyjnemu podpisaną umowę, oryginalny dokument, wystawiony przez odpowiednią instytucję kredytową, potwierdzający, że klient jest właścicielem konta bankowego i poświadczoną kopię dokumentu tożsamości, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi poświadczoną kopię dokumentów rejestracyjnych, zawierających dane o zawiązaniu i sposobie reprezentowania firmy. Poświadczenia powinno zawierać adnotację: zgodne z oryginałem, datę i podpis klineta. Treść art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38 nie są stosowane. (2) Rachunek bankowy, zgodnie z ustępem 1 powinien być otwarty w instytucji kredytowej z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie będącym stroną Porozumienia Europejskiej Strefy Ekonomicznej, w USA lub Szwajcarii, lub w oddziale instytucji kredytowej w innym państwie, otwartym, w którymś ze wskazanych państw, pod warunkiem, że instytucja kredytowa, odpowiednio oddział, w której 9

10 otwarte jest konto, przestrzega europejskich przepisów dotyczących identyfikacji klientów. (3) Przelewy środków pieniężnych w związku z otrzymywaniem i udostępnianiem usług inwestycyjnych i dodatkowych, wg zawartej umowy zgodnie z ustępem 1, wykonywane są wyłącznie na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1. (4) W trybie niniejszego artykułu nie dopuszcza się zawierania umów przez pełnomocnika. Art. 13в. (1) Umowa z art. 13, ustęp 1, może zostać zawarta bez obowiązku osobistego stawienia się, w drodze wymiany niezbędnych dokumentów, podpisanych przez Strony, przy czym klient składa swój podpis w obecności notariusza, który potwierdza tę okoliczność. W przypadku gdy umowa jest zawarta z poświadczeniem notarialnym podpisu klienta, treść art. 24, ustęp 2 i 5 Rozporządzenia 38 nie są stosowane. Udostępnianie pełnej niezbędnej informacji przez klienta, zgodnie z wymogami prawa, a także udostępnianie informacji od klienta, niezbędnych do wykonania oceny adekwatności odpowiedniej usługi, może zostać wykonane przez klienta na odległość, przez podpisanie niezbędnych dokumentów u notariusza. (2) Klient, odpowiednio jego przedstawiciel, wysyła do pośrednika inwestycyjnego umowę podpisaną z poświadczeniem notarialnym własnoręczności podpisu, poświadczoną kopię swojego dokumentu tożsamości, a w przypadku klienta będącego osobą prawną -poświadczoną kopię dokumentów rejestracyjnych, zawierających dane o zawiązaniu i sposobie reprezentacji firmy. Poświadczenie powinno zawierać adnotację: zgodne z oryginałem, datę i podpis klineta. Art. 14. IP traktuje równo i sprawiedliwie każdego swojego klienta. Art. 15. Zgodnie z art. 32, IP powiadamia swoich klientów o istniejącym systemie rekompensat dla inwestorów, włącznie z jego zakresem i gwarantowanymi rozmiarem aktywów klienta, a na żądanie przedstawia dodatkowe dane dotyczące warunków i trybu rekompensat. Art. 16. (1) IP udostępnia klientom nieprofesjonalnym, ewentualnie potencjalnym swoim klientom nieprofesjonalnym, informację ogólną o sobie i swojej działalności zgodnie z art. 9 Rozporządzenia 38, włączając ją do niniejszych Warunków Ogólnych. (2) Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia 38 IP udostępnia klientom i potencjalnym klientom ogólny opis instrumentów finansowych i ryzyka z nimi związanego, co zostało opisane w art. 10 powyżej niniejszych Warunków Ogólnych, przy czym, w przypadku gdy usługi związane są z instrumentami finansowymi, różnego rodzaju papierami wartościowymi, opisanymi w art. 10, ustęp 2, informacja o nich będzie prezentowana oddzielnie. (3) W przypadku gdy instrumenty finansowe są przedmiotem oferty publicznej, realizowanej przez prospekt, opublikowany zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie 2003/71/ЕО Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie prospektów, które należy opublikować w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych lub gdy dopuszcza się do obrotu papiery wartościowe, a także w sprawie zmiany Dyrektywy 2001/34/ЕО; IP informuje klienta nieprofesjonalnego i potencjalnego klienta nieprofesjonalnego, gdzie będzie dostępny prospekt dla szerokiego odbiorcy. (4) W przypadkach, gdy prawdopodobne jest, iż ryzyko związane z instrumentami finansowymi, składającymi się z dwóch lub więcej różnych instrumentów finansowych, będzie wyższe od ryzyka związanego z jakimkolwiek jego komponentem, IP przedstawia adekwatny opis komponentów instrumentów finansowych i sposobu, w jaki wzajemne działania podnoszą ryzyko. (5) W przypadkach, gdy instrumenty finansowe są objęte gwarancją osoby trzeciej, IP przedstawia klientowi nieprofesjonalnemu i potencjalnemu klientowi nieprofesjonalnemu wystarczającą ilość informacji o gwarancie i gwarancji, która pozwala na dokonanie obiektywnej oceny gwarancji. (6) Zobowiązania z ustępu 2-5 nie są stosowane w przypadku tytułów uczestnictwa i jednostek 10

11 uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania akcji, gdy IP udostępni informację zawierającą w skrócie prospekty lub dokumentację kluczowych informacji dla Klientów zgodnie z art. 28 rozporządzeń wykonawczych Dyrektywy 85/611/EWG Rady w sprawie skoordynowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsięwzięć kolektywnego inwestowania w wymienne papiery wartościowe (Dyrektywa 85/611/EWG). Art. 17. (1) IP przedstawia swoim nieprofesjonalnym klientom oraz potencjalnym nieprofesjonalnym klientom następującą informację dotycząca wydatków i opłat związanych z transakcjami, o ile ma ona zastosowanie: 1. cena ostateczna, która zostanie zapłacona przez klienta w związku z instrumentem finansowym lub udzieloną usługą inwestycyjną lub dodatkową, opłaty i koszty, także wszystkie podatki jakie płaci IP; w przypadku gdy nie można określić dokładnej ceny, wskazuje się podstawę jej wyliczenia i sposób w jaki klient może ją sprawdzić i potwierdzić; w każdym przypadku prowizje IP wykazuje się oddzielnie; 2. w przypadku gdy jakaś część ceny ogólnej, o której mowa w pkt 1 powyżej ma być zapłacona w walucie obcej lub jej równowartość w tej walucie, wskazuje się walutę płatności, kurs i koszty wymiany; 3. powiadomienie o możliwości wyniknięcia innych wydatków, włącznie z podatkami, związanymi z transakcjami na instrumentach finansowych lub udostępnionych usługach inwestycyjnych, których nie opłaca się przez IP i które nie są oblicznane przez IP; 4. zasady i sposoby płatności lub innego wywiązania się z obowiązku; (2) Obowiązek wymieniony w ustępie 1 nie ma zastosowania w przypadku tytułów uczestnictwa i jednostek uczestnictwa instytucji zbiorowego inwwestowania, jeżeli IP udostępni klientowi informację, zawarta w krótkim prospekcie/dokumencie z kluczową informacją dla inwestorów, zgodnie z art. 28 Dyrektywy 85/611/EWG. Art. 18. (1) Przy zarządzaniu portfelem doradztwa inwestycyjnego, IP wymaga od klienta, względnie od potencjalnego klienta, informacji o jego możliwościach finansowych, celach inwestycyjnych, wiedzy, doświadczeniu w kontaktach przy zarządzaniu portfelem i doradztwa inwestycyjnego, gotowości klienta na podejmowanie ryzyka, a także wymaga od klienta aktualizacji tych informacji. IP nie ma prawa wykonywać usługi zarządzania portfelem i doradztwa inwestycyjnego klientom, którzy nie udzielili najpierw stosownych informacji. (2) Informacja odnośnie sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta obejmuje, jeśli ma to zastosowanie: informację o źródłach i wymiarze jego stałych dochodów, aktywów, stałych zobowiązań finansowych. Informacja dotycząca celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta obejmuje, jeśli ma to zastosowanie: informację o okresie czasu, przez który klient pragnie utrzymać inwestycję, jego preferencje dotyczące podjętego ryzyka, jego profil ryzyka i cele inwestycji. (3) W przypadku usług z ustępu 1, IP kieruje się otrzymaną, zgodnie z ustępem 1 informacją, oceniając na ile transakcja, która będzie polecona lub zawarta przy zarządzaniu portfelem, odpowiada następującym warunkom: 1. odpowiada celom inwestycyjnym klienta; 2. klient ma finansową możliwość ponieść wszystkie ryzyka związane z inwestycją, związane z jego celami inwestycyjnymi; 3. klient ma doświadczenie i wiedzę niezbędną do zrozumienia ryzyka związanego z transakcją lub zarządzaniem jego portfelem; (4) W przypadku usług inwestycyjnych, różnych od wskazanych w ustępie 1, IP wymaga od klienta, odpowiednio od potencjalnego klienta, informacji o jego wiedzy i doświadczeniu udostępnianej usługi, a także aktualizowania tych informacji; 11

12 (5) Informacja, którą IP wymaga od klienta lub potencjalnego klienta na temat jego doświadczenia i wiedzy z dziedziny działalności inwestycyjnej, zawiera: 1. rodzaj usługi, transakcji i instrumentu finansowego, które są znane klientowi; 2. istota, zakres i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych na rachunek klienta, a także okres, w jakim będą one zawierane; 3. stopień wykształcenia, zawód lub wcześniejszy zawód klienta lub potencjalnego klienta; (6) Na podstawie informacji z ustępu 5, IP ocenia czy proponowana usługa inwestycyjna jest odpowiednia dla klienta, lub dla potencjalnego klienta. Jeżeli na podstawie informacji otrzymanej wg ustępu 5, IP oceni, że proponowana usługa inwestycyjna nie będzie odpowiednia, uprzedza o tym klienta, bądź potencjalnego klienta, pisemnie. (7) W przypadku gdy klient, bądź potencjalny klient, nie udostępni informacji z ustępu 5 lub przedstawiona przez niego informacja jest niewystarczająca do przeprowadzenia oceny z ustępu 6, IP jest zobowiązany pisemnie zawiadomić klienta, bądź potencjalnego klienta, że nie może ocenić czy proponowana usługa inwestycyjna jest dla niego odpowiednia. (8) Kiedy IP przyjmuje i przekazuje zlecenia, włącznie z pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych i/lub wykonuje zlecenia na rachunek klienta, ma prawo wykonać takie usługi na rzecz klienta, bez otrzymania od niego informacji z ustępu 5, jeżeli: 1. przedmiotem usług są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku równoległym w trzecim państwie, zgodnie z listą Komisji Europejskiej, obligacje lub inne papiery wartościowe, z wyłączeniem tych obligacji lub innych papierów wartościowych, które wzmacniają instrument derywatywy, instrument z rynku pieniężnego, tytuł udziału w zbiorowych schematach inwestycyjnych i inne instrumenty finansowe, które nie są złożone; 2. usługa jest udzielana z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta; 3. klient lub potencjalny klient są pisemnie powiadomieni, że pośrednik inwestycyjny nie będzie przestrzegać zobowiązań z ustępu 6; 4. IP przestrzega wymogów w sprawie konfliktu interesów. Art. 19. (1) W przypadku wykonywania umowy z art. 13, IP otwiera rachunki instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta. (2) IP nie ma prawa wykonać zlecenia klienta, jeżeli klient lub jego pełnomocnik, odmówi złożenia deklaracji z art. 13, ustęp 4, lub deklaracji, że transakcja przedmiot zlecenia, stanowi przykryte nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych. Odmowa dotycząca sytuacji z pierwszego zdania poświadczana jest oddzielnym dokumentem, podpisanym przez klienta. (3) IP nie ma prawa wykonać zlecenia, jeżeli zostało zadeklarowane lub ustalone, że instrument finansowy przedmiot zlecenia sprzedaży, nie znajdują się na rachunku klienta lub są zablokowane w instytucji depozytowej, a także jeśli w stosunku do nich został orzeczony zastaw lub zajęcie. Sprawdzenie powyższego faktu dokonuje powiernik z własnej inicjatywy lub na wniosek pośrednika inwestycyjnego, przez którego jest zawierana transakcja. Gdy pośrednik inwestycyjny przeprowadza kontrolę instrumentów finansowych klienta trzymanych przez powiernika, pośrednik wymaga od powiernika informacji w sprawie opisanej powyżej. Pośrednik inwestycyjny zachowuje w swoim archiwum otrzymaną informację o wynikach kontroli, a także całą korespondencje z powiernikiem, jeżeli ten ostatni nie może dokonać kontroli. Pośrednik inwestycyjny wymaga od klienta udzielenia zgody na dokonanie kontroli u powiernika, jeżeli instrumenty finansowe klienta są u niego przechowywane. (4) Zakaz, z ustępu 3 w stosunku do zastawionych instrumentów finansowych nie stosuje się w 12

13 następujących przypadkach: 1. przejmujący jest powiadomiony o ustanowionym zastawie i wyraził zgodę na uzyskanie (nabycie?) zastawionych instrumentów finansowych, przy czym chodzi o wyraźną zgodę wierzyciela zastawnego, przewidzianą w Ustawie o szczególnych przypadkach zastawów; 2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. (5) Zakaz z ustępu 3 dotyczący zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, które nie znajdują się na koncie klienta, nie stosuje się w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. (6) IP nie ma prawa wykonać zlecenia klienta dotyczącego transakcji na instrumentach finansowych, jeżeli mogłoby to doprowadzić do naruszenia Ustawy o rynkach instrumentów finansowych, Ustawy o zapobieganiu nadużyć na rynkach finansowych, Ustawy o spółkach ze specjalnym celem inwestycyjnym i innych aktów normatywnych. Art. 20. (1) IP nie ma prawa: а) przeprowadzać transakcji na rachunkach klientów w zakresie i częstotliwości, po cenach lub z określoną stroną przeciwną, o których z uwagi na okoliczności można przyjąć, że wykonywane sa wyłącznie w interesie IP; б) dokonywać operacji z wykorzystaniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych klienta, bez powiadomienia klienta; в) zbywać (na rachunek danego klienta) instrumentów finansowych, których dany klient nie posiada, za wyjątkiem warunków i trybu wspomnianego w Rozporządzeniu; г) brać udziału, wyłącznie jako agent rejestrowy, w nabyciu lub zbyciu pod przykryciem instrumentów finansowych; д) do otrzymywania części lub całej korzyści, w przypadku gdy zawarł i przeprowadził transakcję w warunkach korzystniejszych od tych, które określił klient; е) do wykonywania działalności w inny sposób, zagrażający interesom klientów lub stabilności rynku instrumentów finansowych. (2) Zakaz wymieniony w ustępie 1, б. а nie stosuje się do transakcji, na których przeprowadzenie klient wydał wyraźne instrukcje, z własnej inicjatywy. V. NALEŻNA STARANNOŚĆ Art. 21. (1) IP zobowiązuje się działać uczciwie i profesjonalnie. IP wykonuje zlecenia klienta w najlepiej rozumianym interesie klienta. IP wykonuje zobowiązania, dokładając należytej staranności w celu uzyskania dla klienta najlepszej ceny zgodnie z warunkami zlecenia, rozmiarem wydatków, prawdopodobieństwem wykonania, a także wszystkimi innymi okolicznościami, związanymi z wykonaniem zlecenia. W przypadku otrzymania konkretnych instrukcji od klienta, IP powinien wykonać zlecenie stosując się do tych instrukcji. (2) IP przyjmuje, aktualizuje i powiadamia swoich klientów o swojej polityce i wykonaniu zleceń klientów, zapewnia wykonanie zobowiązań z ustępu 1, a także o wprowadzonych zmianach do polityki wykonywania zleceń. (3) IP nie ma prawa wykonać zlecenia na rachunek klienta, jeżeli ten nie udzielił uprzednio swojej zgody na dane postępowanie pośrednika. (4) IP jest zobowiązany do wykonywania poleceń klienta zgodnie z przyjęta polityką i do informowania 13

14 klienta we właściwym czasie o zmianach w stosowanej polityce wykonywania zleceń. (5) Na żądanie klienta, IP jest zobowiązany udowodnić, że wykonał jego polecenia, zgodnie z ogłoszoną polityką z ustępu 2. VI. OBOWIĄZKI POŚREDNIKA INWESTYCYJNEGO Art. 22. Zakres władzy przedstawicielskiej IP jest włączony do umowy jako jej warunek. Art. 23. (1) IP wymaga od klienta, który składa zlecenie nabycia instrumentu finansowego, by udostępnił mu środki pieniężne, niezbędne do zapłacenia za transakcje przedmiot zlecenia, przy składaniu zlecenia, o ile klient nie poświadczy, że wywiąże się z obowiązku zapłaty, podobnie jak w innych przypadkach, przewidzianych w Rozporządzeniu. (2) W przypadku gdy, zasady w miejscu wykonania przyszłej transakcji, dopuszczają jej zawarcia przy braku równoczesnej zapłaty za przeniesienie instrumentu finansowwgo, IP ma prawo nie wymagać od nabywcy zapłaty, o ile posiada na to wyraźną zgodę zbywcy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio i przy innych transakcjach przeniesienia instrumentu finansowego. Art. 24. IP jest zobowiązany do pośrednictwa, odpowiednio do zawarcia i wykonania na rachunek klienta zleconych mu transakcji na instrumentach finansowych. Art. 25. W przypadku gdy transakcja jest zawierana i wykonywana na giełdzie lub na innym regulowanym rynku, w celu zawarcia i realizacji transakcji stosuje się zasady tej giełdy lub rynku regulowanego, nawet jeśli w umowie między IP i klientem jest uzgodnione inaczej. Art. 26. (1) IP ma prawo zrezygnować ze zlecenia, jeżeli leży to w oczywistym interesie klienta i nie było możliwości uzyskania jego zgody. (2) Klient nie ma prawa zrezygnować z transakcji, przy realizacji której IP odbiegł od warunków zlecenia, jeżeli IP oświadczy, że przyjmuje niekorzystną dla klienta różnicę ceny. Art. 27. W przypadku gdy IP zawrze i wykona transakcję na warunkach, korzystniejszych od tych, jakie ustalił klient, cała korzyść przypada klientowi. Art. 28. (1) IP jest zobowiązany do zawarcia i wykonania osobiście przekazanych mu zleceń dotyczących instrumentów finansowych. (2) Zlecenie zawarcia i wykonania konkretnej transakcji innej osobie w drodze pełnomocnictwa, dalszego pełnomocnictwa lub zastępstwa jest dopuszczalne, tylko licencjonowanemu pośrednikowi inwestycyjnemu, któremu klient udzielił pełnomocnictwa w tym zakresie. (3) Ograniczenie z ustępu 2 nie jest stosowane w przypadkach, gdy jest to niezbędne w celu ochrony interesów klienta, a także w stosunku do usług przekazywania zleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych. W takim przypadku, IP niezwłocznie powiadamia klienta o okolicznościach, o których mowa w ustępie 2. (4) W przypadkach, w których IP upoważnił osobę trzecią, bez posiadania do tego odpowiedniego upoważnienia od klienta lub jeśli nie wymagała tego ochrona interesów klientów, IP odpowiada za działania tej osoby jak za swoje. W pozostałych przypadkach, IP ponosi odpowiedzialność za winę w wyborze. Art. 29. IP wykonuje dodatkowe zlecenia klienta, jeżeli są one dokonane najpóźniej 24 godziny przed zawarciem uzgodnionej między IP i klientem transakcji i wykonanie jej nie spowoduje szkód IP. 14

15 Art. 30. (1) IP jest zobowiązany do strzeżenia instrumentów finansowych, środków pieniężnych i innego majątku, otrzymanego w związku ze zleconą mu transakcją. (2) W przypadku gdy, wykonując umowę, klient przedstawi IP zdematerializowane papiery wartościowe, wyemitowane przez Ministerstwo Finansów, podlegają one rejestracji w Narodowym Banku Bułgarii, odpowiednio u pierwszego dealera zdematerializowanych papierów wartościowych lub poddepozytariusza, w imieniu klienta lub IP zgodnie z umową i zachowaniem Rozporządzenia 5 z r. O trybie i warunkach uzyskiwania, rejestracji, wypłaty i obrotów zdematerializowanymi papierami wartościowymi (Dz. U, nr 85/2007 r.). (3) Na podstawie umowy pisemnej z klientem, IP otwiera rachunek pomocniczy do swojego rachunku dla zdematerializowanych instrumentów finansowych Centralnego Depozytariusza lub w innej podobnej instytucji depozytowej za granicą i przechowuje paiery wartościowe na tym rachunku pomocnicznym. W przypadku gdy nie ma możliwości technicznej przechowywania instrumentów finansowych klienta na rachunku IP, instrumenty finansowe mogą być przechowywane na rachunku pomocniczym osoby trzeciej, z zachowaniem wymogów Rozporządzenia nr 38. (4) Środki pieniężne klienta przechowuje się na ogólnym rachunku bankowym, specjalnie otwartym przez IP w celu przechowywania pieniędzy klientów w celu przeprowadzania transakcji dot. papierów wartościowych, wg indywidualnych partii klientów, odnotowywanych przez IP, lub w zbiorowym schemacie inwestycyjnym, który otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z Dyrektywą 85/611/EWG Rady Europy, lub w innym przedsiębiorstwie do zbiorowego inwestowania, podlegającym nadzorowi właściwych organów w państwie członkowskim, jeżeli odpowiada ono warunkom określonym w art. 34, ustęp 3, p. 4, б. а в Ustawy o rynkach instrumentów finansowych. Rachunek bankowy służący do przechowywania środków pieniężnych klienta opisany powyżej, może być otwarty w instytucji kredytowej lub w banku posiadającym licencje w kraju trzecim, z zachowaniem wymogów Ustawy o rynkach instrumentów finansowych i Rozporządzenie nr 38. (5) Pośrednik inwestycyjny przyjmuje płatności za usługi inwestycyjne i /lub uzupełniające gotówką, a także środki pieniężne, niezbędne do zapłaty za transakcje na instrumentach finansowych, odpowiednio wykonuje płatności na rzecz klientów, z zachowaniem wymogów Ustawy o ograniczaniu płatności gotówkowych. Środki pieniężne, udostępnione przez klienta lub otrzymane w wyniku wykonanych na jego rzecz usług inwestycyjnych obowiązkowo podlegają zdeponowaniu u podmiotu opisanego w ustępie 4, najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego. W następstwie, środki pieniężne otrzymane w wyniku wykonania zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, zostają przelane od IP na rachunek klienta, wskazany przez z niego w umowie, lub wypłacone w gotówce lub przekazane w inny sposób w terminie określonym w umowie. (6) W przypadku gdy, przedmiotem umowy z art. 13 są papiery wartościowe w formie materialnej, są one (ewentualnie tymczasowe świadectwa) przechowywane przez IP, o ile nie uzgodniono inaczej. Prawo własności do papierów wartościowych w formie materialnej przenosi się w zależności od ich rodzaju tzn. czy są imienne albo na okaziciela. Materialne, imienne papiery wartościowe, ewentualnie tymczasowe świadectwa, przenosi się przez indos (giro). Materialne papiery wartościowe są kredytowane od klienta, o ile IP nie jest wyraźnie, notarialnie upoważniony, w upoważnieniu powinny być wskazane podstawowe cechy papierów wartościowych. IP zobowiązuje się informować nabywcę materialnych, imiennych papierów wartościowych, że konieczne jest wpisanie go do księgi imiennych akcjonariuszy, by przeniesienie własności było skuteczne w stosunku do spółki tzn. by nabywca mógł korzystać z praw wynikających z akcji spółki. Prawo własności do papierów wartościowych na okaziciela przenosi się w chwili ich faktycznego przekazania, przy czym w umowie zawiera się warunek, że IP działa w imieniu i na rachunek klienta. Art. 31. (1) IP powiadamia nieprofesjonalnych klientów w jakim podmiocie trzecim i gdzie mogą być przechowywane przekazane pośrednikowi środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe. Powiadomienie to zakłada także odpowiedzialność IP, zgodnie z państwowym ustawodawstwem, za wszelkie działania lub brak działań osoby przechowywującej środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe klientów, i konsekwencje dla 15

16 klientów w przypadku upadłości tej osoby. (2) IP powiadamia swoich nieprofesjonalnych klientów o możliwości przechowywania jego instrumentów finansowych na ogólnym rachunku w podmiocie trzecim, o ile przepisy dopuszczają taką możliwość. IP informuje swoich nieprofesjonalnych klientów, lub potencjalnych klientów, jeżeli przepisy nie dopuszczają by instrumenty finansowe klientów przechowywane w podmiocie trzecim pozostawały oddzielone od instrumentów finansowych tego podmiotu lub IP. Powiadomienia powinny zawierać wyraźne wskazanie ryzyka dla klienta, wynikającego z okoliczności z powyższej sytuacji. (3) IP wyraźnie powiadamia klienta lub potencjalnego klienta, o tym że rachunek zawierający środki pieniężne lub instrumenty finansowe podlegają lub będą podlegać uregulowaniom prawnym prawa, państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej lub nie należy do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Powiadomienie powinno wskazywać czy prawa klienta związane z instrumentami finansowymi lub środkami pieniężnymi, mogą się różnić z powodu zastosowania prawa państwa trzeciego. (4) Pośrednik inwestycyjny wyraźnie powiadamia klienta o: 1. prawie do odszkodowania lub prawie do zatrzymania środków pieniężnych lub instrumentów finansowych klienta na rzecz IP i o warunkach w jakich ma miejsce lub może mieć miejsce takie prawo; 2. prawo do zatrzymania środków pienieżnych lub instrumentów finansowych klienta na rzecz IP oraz warunkach w jakich ma miejsce lub może mieć miejsce takie prawo; 3. istnieniu i warunkach, w jakich IP ma lub może mieć prawo do środków pieniężnych lub instrumentów finansowych klienta; 4. prawie instytucji depozytowej do zabezpieczenia, prawa do zatrzymania lub przejęcia środków pieniężnych lub instrumentów finansowych klienta, gdy ma to zastosowanie. (5) Przed zawarciem transakcji finansowania papierów wartościowych instrumentem finansowym przechowywanym na rachunku klienta nieprofesjonalnego, lub przed wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób tych finansowych instrumentów na rachunek innego klienta, IP przedstawia klientowi nieprofesjonalnemu, na trwałaym nośniku informacji, w rozsądnym terminie przed wykorzystaniem instrumentu finasowego, jasną, pełną i dokładną informację o obowiązkach i odpowiedzialności IP w związku z wykorzystaniem instrumentów finansowych, włącznie z warunkami ich zwrotu i ryzykiem z nim związanym. Art. 32. (1) W Republice Bułgarii w celu zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych klientów, został stworzony i funkcjonuje Fundusz rekompensat dla inwestorów [Фонд за компенсиране на инвеститорите] dalej w tekście zwany Funduszem, do którego wpłat dokonuje każdy pośrednik inwestycyjny, który przechowuje, administruje lub zarządza środkami klientów i wobec którego mogą, w związku z tym wyniknąć zobowiązania wobec klientów, włącznie z IP Global Markets OOD. (2) Fundusz wypłaca rekompensatę klientom IP do wysokości przewidzianej w ustępie 3, w przypadkach gdy: 1. na mocy postanowienia Sądu Miejskiego w Sofii zostało ogłoszone otwarcie postępowania upadłościowego IP, włącznie z zamknięciem postępowania na podstawie art. 632 Kodeksu Handlowego; 2. na mocy postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego, w przypadku z art. 20 ustęp 2 pkt. 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych, zostanie odebrana IP licencja na prowadzenie działalności. (3) Fundusz wypłaca rekompensatę każdemu klientowi IP, z wyłączeniem osób i przypadków przewidzianych art. 77г, ustęp 2 i 3 Ustawy (USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH), w wysokości 90% wartości należności, lecz więcej niż: BGN za okres od 1 stycznia 2008 r. dо 31 grudnia 2009 r.; BGN licząc od 1 stycznia 2010 r. 16

17 Art. 33. IP jest zobowiązany oddzielić swoje instrumenty finansowe i środki pieniężne od środków swoich klientów. IP nie odpowiada wobec swoich wierzycieli instrumentami finansowymi i środkami pieniężnymi swoich klientów, a także bazowymi papierami wartościowymi według zapisów depozytowych. Art. 34. (1) IP ma obowiązek powiadomić klienta o zawarciu na jego rachunek każdej transakcji, która nie odpowiada umowie o zarządzaniu indywidualnym portfelem. W tym celu IP przekazuje klientom nieprofesjonalnym, na nośniku trwałym, przy pierwszej okazji, lecz nie później niż pierwszego dnia roboczego po zawarciu transakcji, potwierdzenie zawarcia transakcji. W przypadku gdy potwierdzenie jest przyjęte przez pośrednika inwestycyjnego przez osobę trzecią, powiadomienie klienta następuje nie później niż pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym pośrednik inwestycyjny otrzymał potwierdzenie od osoby trzeciej. Potwierdzenie powinno zawierać informację, zgodnie z tabelą 1 Załącznika /2006/ЕК i art. 45, ustęp 2 Rozporządzenia nr 38. (2) W przypadku gdy transakcja, o której mowa w ustępie 1 zostanie zawarta na rachunek klienta profesjonalnego, IP niezwłocznie przedstawia na trwałym nośniku informcji istotne informacje o zawartej transakcji. (3) W przypadku gdy rozliczenie nie zostanie wykonane we wskazanym terminie lub pojawi się kolejna zmiana informacji, zawartej w potwierdzeniu, IP powiadamia klienta w odpowiedni sposób do końca dnia roboczego, w którym IP dowiedział się o zmianie. (4) na żądanie klienta, IP przedstawia klientowi informacje o statusie zlecenia i jego wykonania. (5) IP jest zobowiązany powiadomić klienta, na warunkach i w trybie opisanym w umowie, o powstałym zobowiązaniu klienta, wynikającym z art.145 Ustawy (USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) w wyniku przeprowadzenia na jego rachunek transakcji na instrumentach finansowych. Art. 35. (1) W przypadku gdy IP przechowuje środki pieniężne lub instrumenty finansowe klienta, IP przekazuje klientowi na trwałym nośniku informcji przynajmniej raz w roku oddzielne sprawozdanie, zawierające dane zgodnie z art. 49, ustęp 1 Rozporządzenia nr 38, o ile takie sprawozdanie nie jest zawarte w innym sprawozdaniu okresowym przeznaczonym dla klienta. (2) W przypadku, gdy klient w terminie jednego tygodnia nie zgłosi uwag do przedstawionego sprawozdania, o którym mowa w ustępie 1, uważa się, że zostało ono zaakceptowane. Art. 36. Klient ma prawo dokonywać kontroli wykonania uzgodnionych zobowiązań IP, bez naruszania jego samodzielności operacyjnej. Art. 37. W przypadku gdy, IP działa w imieniu klienta, prawa i zobowiązania klienta związane z transakcją powstają w chwili zawarcia transakcji. Art. 38. W przypadku gdy, IP działa w swoim imieniu, prawa i zobowiązania klienta wynikające z transakcji powstają po przeniesieniu ich przez IP. Uważa się, że prawa i zobowiązania zostały przeniesione, gdy odpowiednie instrumenty finansowe i/lub środki pieniężne zostaną przeniesione na osobiste konto klienta lub konto klienta u IP. Terminy przeniesienia na klienta praw i obowiązków, zależne są od czasu rozliczenia i regulaminów instytucji depozytowych. VII. UMOWA - SAM ZE SOBĄ Art. 39. IP ma prawo zawierać i wykonywać uzgodnioną z klientem transakcję na instrumentach finansowych z inną osobą, tylko jeżeli taki warunek został wyraźnie przewidziany w umowie pisemnej, 17

18 zawartej z klientem. W takim przypadku ma zastosowanie przepis z art. 38 Prawa o zobowiązaniach i umowach (ЗЗД). VIII. TAJEMNICA HANDLOWA Art. 40. (1) Realizując działalność, IP jest zobowiązany strzec tajemnicy handlowej klienta włącznie z informacją z art. 18, a także jego prestiż handlowy. (2) Członkowie organów zarządzających i kontrolnych IP, jego pracownicy i wszystkie osoby zatrudnione przez IP, także gdy nie znajdują się w pracy lub gdy uległ zmianie zakres ich pracy, nie mają prawa do ujwaniania nikomu ani też do wykorzystywania dla swojej korzyści lub korzyści innych osób, faktów i okoliczności dotyczących operacji na rachunku instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta, a także wszelkich innych faktów i okoliczności, stanowiących tajemnicę handlową, o których się dowiedzieli, wykonując swoje obowiązki zawodowe i pracownicze. (3) Oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, zastępcy prezesa KNF, kierownika zarządzającego działem Nadzór nad działalnościa inwestycyjną oraz osób uprawnionych z zarządu KNF, lub giełdy, której jest członkiem, dla celów działalności kontrolnej i w ramach zarządzenia kontroli, IP ma prawo udzielać informacji opisanych w ustępie 2, tylko za zgodą swojego klienta, na mocy postanowienia sądu, wydanego w przypadkach przewidzianych w art. 35, ustęp 6 i 7 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych, lub na wniosek osób i w przypadkach przewidzianych w art. 35, ustęp 8 i 9 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ). IX. WSPÓŁDZIAŁANIE KLIENTÓW Art. 41. (1) Klient ma prawo do wymagania ze strony IP dokładnego wykonania umówionych zobowiązań, i okazuje maksymalną współpracę w tym zakresie. (2) Klient zobowiązuje się dawać dokładne, jasne i wyczerpujące, pisemne zlecenia w ramach zawartej umowy. W zleceniach powinna być zawarta następująca informacja: 1. imiona/nazwisko (nazwa) i identyfikacyjny numer klienta i jego reprezentanta, a w przypadku gdy takie numery nie zostały nadane odpowiednie dane identyfikacyjne, zgodnie z art. 66 Rozporządzenia nr 38; 2. rodzaj, emitent, kod emisji lub nazwę instrumentu, odpowiednio charakterystyka derywacyjnych instrumentów finansowych i ilość instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie; 3. rodzaj zlecenia; 4. istota zlecenia (zakup, sprzedaż, wymiana i inne); 5. cena jednostkowa i wartość ogólna zlecenia; 6. termin ważności zlecenia; 7. miejsce, gdzie ma być wykonane zlecenie, jeśli klient je wyznaczy; 8. ilościowe wykonanie zlecenia (częściowe, całe); 9. sposób płatności; 18

19 10. data, godzina i miejsce złożenia zlecenia; 11. pozostałe, szczególne instrukcje klienta. W zleceniu wpisuje się jego szczególny/unikalny/jednostkowy numer kolejny. (3) Składanie zlecenia, z ustępu 2 przez pełnomocnika jest dopuszczalne, tylko jeżeli dysponuje on uprawnieniami do wykonywania czynności podziału instrumentów finansowych i przedstawi oświadczenie opisane w art. 13, ustęp 3. (4) W przypadku składania zleceń drogą telefoniczną, pośrednik inwestycyjny jest zobowiązany do wykonania zapisu rozmowy z klientem. W przypadku gdy zlecenia podaje się w inny sposób na odległość, pośrednik inwestycyjny jest zobowiązany do zachowania na nośniku danych przekazanych przez klienta w związku ze zleceniem. Zlecenia przekazane faksem przechowuje się w formie papierowej. Powyższych zaleceń nie stosuje się do zleceń składanych, podawanych przez pełnomocnika, który uprzednio nie przedstawił IP dokumentów z art. 13, ustęp 3, a także w przypadku przenoszenia zdematerializowanych instrumentów finansowych z rachunku osobistego z rachunku pomocniczego klienta, do IP u Centralnego Depozytariusza. (5) Zlecenia klientów, dotyczące transakcji na instrumentach finansowych, potwierdzenia zawartych transakcji i inne dokumenty, co do których wymagana jest forma pisemna, mogą być sporządzone jako dokumenty elektroniczne i podpisane podpisem elektronicznym zgodnie z Ustawą o dokumencie elektronicznym i podpisie elektronicznym z zachowaniem wymogów Rozporządzenia nr 38. Art. 42. (1) Klient nie ma prawa dawać zleceń odnośnie instrumentów finansowych w przypadku, gdy posiada informację poufną o instrumencie finansowym, którego dotyczy zlecenie lub o jego emitencie, jeżeli instrument finansowy, którego dotyczy zlecenie lub podstawa wydania instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Klient nie ma prawa składać zleceń sprzedaży lub zamiany instrumentów finansowych, które są zablokowane w instytucji depozytowej, gdzie są przechowywane, lub są złożone lub zastawione, z wyłączeniem przypadków z art. 19, ustęp 4 powyżej. Klient nie ma prawa składać zleceń na zawarcie transakcji, które są ukrytym nabyciem lub sprzedażą instrumentów finansowych. (2) Instrumenty finansowe przedmiot zlecenia sprzedaży, w chwili składania zlecenia IP muszą znajdować się na subkoncie klienta lub podkoncie klienta u powiernika w instytucji depozytowej. Sprawdzenie czy instrumenty znajdują się na subkoncie klienta i czy nie są przedmiotem blokady, zastawu lub zajęcia, dokonuje powiernik z jego inicjatywy lub na żądanie pośrednika inwestycyjnego, przez którego zawierana jest transakcja. Gdy kontrolę instrumentów finansowych klienta przechowywanych u powiernika przeprowadza pośrednik inwestycyjny, pośrednik wymaga od powiernika informacji jak w zdaniu poprzednim. Pośrednik inwestycyjny zachowuje w swoim archiwum przedstawioną informację o wynikach kontroli, a także całą korespondencję z powiernikiem, jeżeli powiernik nie może dokonać takiej kontroli. Pośrednik inwestycyjny wymaga od klienta zgody na dokonanie kontroli u powiernika, w przypadku gdy instrumenty finansowe są w ten sposób przechowywane. Art. 43. Klient zobowiązuje się wykonywać rzetelnie swoje zobowiązania. Odpowiada on za autentyczność przekazanych do sprzedaży instrumentów finansowych, a także za rzetelność zdeponowanych u IP dokumentów, które powinny mieć wymaganą formę. W przypadku stwierdzenia wad dokumentów, powinny być one wymienione na nowe. W przypadku, gdo to nie nastąpi i dojdzie do niemożności przeprowadzenia transakcji, relacje między stronami będą uregulowane jak w przypadku zawinionego niewywiązania się z obowiązków. Art. 44. (1) Klient, który składa zlecenie nabycia instrumentów finansowych, jest zobowiązany zapewnić środki finansowe, niezbędne do wykonania zlecenia, przy składaniu zlecenia, oprócz sytuacji gdy 19

20 klient poświadcza, że wywiąże się ze swojego zobowiązania płatności, jak i w innych przypadkach uregulowanych Rozporządzeniem. (2) W przypadku gdy zasady wykonania transakcji w miejscu jej wykonania dopuszczają zawarcie transakcji w której płatność i przeniesienie instrumentów finansowych nie następuje równocześnie, zastosowanie ma art. 23, ustęp 2 powyżej. X. WYNAGRODZENIE Art. 46. (1) Klient jest zobowiązany wypłacić IP wynagrodzenie za każdą zawartą i wykonaną transakcję na warunkach, w wysokości, terminie i w sposób, uzgodniony w konkretnej umowie. (2) W przypadku gdy nie jest uzgodniona wysokość wynagrodzenia, stosuje się zasady opisane w Tabeli Opłat, art. 12, ustęp 2 powyżej. (3) IP ma prawo do wynagrodzenia za uzyskane przez niego na rzecz klienta kwoty, co jest przedmiotem oddzielnej umowy. (4) W przypadku pośrednictwa, IP ma prawo do wynagrodzenia od obu stron transakcji. (5) Wynagrodzenie jest wypłacane w terminie 3 (trzech) dni od przeprowadzenia transakcji, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej. (6) Płatność bezkasowa uważana jest za zrealizowaną gdy środki są zaksięgowane na rachunku IP. XI. WYDATKI, ODSETKI I SZKODY Art. 47. Wydatki związane z wykonaniem zawartej umowy określane są w konkretnej umowie i w Tabeli Opłat IP. Kary itp. za niewykonanie, określone są w umowie między klientem i IP. XIІ. NIEMOŻLIWOŚĆ Art. 48. W przypadku gdy wykonanie określonej transakcji okaże się niemożliwe, klient jest zobowiązany zapłacić IP poniesione koszty i wynagrodzenie, odpowiednio do wykonanej pracy. XІІІ. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Art. 49. Klient, jako Strona umowy, świadomie i w pełnym wymiarze akceptuje ryzyko związane z realizacją udostępnionych przez niego instrumentów finansowych i z realizacją transakcji na instrumentach finansowych, opisanych w art. 10 powyżej. Art. 50. (1) W przypadku gdy IP zleci wykonanie zleconej transakcji, dotyczącej instrumentów finansowych innej osobie, nie mając prawa do zastępstwa, odpowiada on za działania zastępcy jak za swoje. 20

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo