. B. i Z ku. DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI. Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle. 9dznaczonei. medalami I rmie krajowej: uapiesk,bj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". B. i Z ku. DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI. Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle. 9dznaczonei. medalami I rmie krajowej: uapiesk,bj"

Transkrypt

1 _2!;~il!;sz, numer zawie\ra 20 gro" ~ł su Pol kieo". 4 strony,.no~ałku LiterackasJołeczneno". i 8 stron. Dodatku lustrowanego" Dz."'~ uf7azeta Sparto a,t zi.,.gazeta HandQw,.. &r p.!ta PDcztowa uszczona rlczałtbm. Łódź, Niedziela grudnia 1927 r Roli X DZENNK POLTYCZNY. SPOŁECZNY i LTERACK. RedaKc!a i Adsnłni.trac,a. Łódź. PiotrKowsKa nr 106 lłl C. t:l.q 'ł1 Telefony Gł~!!u. POlskiego:" - Redakc!a dzienna l/hBla Konto cz_kowe wp. K. O. Nr. 61, ,88 ena. U droszy. nocna redakcja 1. dru~arnla od p"odz. 9 wiecz: 7-99, ad2t!łnlstrac7ta 1 elt.ped3"cia $t!!,,!!?a i!! Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle W dn. n-)'1d b. m. _ niedzielę OTVVEB.A. przy ul. Piotrkowskiej Nr. 96 (Pałac Siemensa) pod własnym Zarządem FLJĘ FABRYCZ Ą W ŁODZ. Zaopatrzoną w nieby- C 1z' M ' C h l d p. eh ' t wale wielki asortyment Unrow, arcepanow, zeno a y, lernlnow. P. WElki wy~~r galanterii ŚWiątECZDCJ. Towary otrzymuje się z Warszawy codziennie bagażem. Ceny ściśle fabryczne. NOWOSC!! Z aparatu włoskieqo.. La Pavoni u wydaje się Kawę "Mocea", czekoladę i KaKao Filii--.nka t~lłi.o 50 gr. r. B i Z ku jest ft taki otrzymasz tylko UJ na:starszei wielokrołn~b T 9dznaczonei. medalami rmie krajowej: Zak.łady Radiotechniczne t Rok założenia Warszawa. " ~ódt, Piotrkowslia J52. Tel Kralł6w. Kierownik polityki uapiesk,bj Zgon posla Kardynał Gaspari złożył prośbę o dvmisi~. Na dworcu przed wagonem salonowym stoją obok marszałka z prawej strony wicepremjer Bartel z porucznikiem Zaćwil'chowskim l gen. KrzemińSki, z lewej gen. Kutrzeba i pułk. daleszewski, komendant główny policji pcństwowej.. Prof. Józef Wierusz Kowalski, po seł Rzplitej przy rządze ' tureckim, zmarł w Angorze..'

2 ...::; ,:;t._1.,.x;.:.:.;.h,:,,;..-:-.j!!:.05 f'o5k;.;'_ '3'T zporzą zenie. Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 28 lipca 1922 roku o ordynacji wyborczej do Sejmu (Oz. U, Rz. P. Nr. 66, poz. 590 z 1922 r.) wzywa się wszystkich właści.. cieli nieruchomości, położonych w obrębie miasta Łodzi, do złożenia wykazów imiennych obojga płei, posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu, a zamieszkałych \li ich domach. Każdy właściciel nieruchomości lub jego zastępca obowiązany jest zgłosić się do Komisarjatu Policji Państwowej, w którego obrębie położona jest jego nieruchomość, w dniu 11 grudnia 1927 roku po odbiór właściwych formularzy i złotyć wypełnione iormularze z powrotem do tegoż Komisarjatu P. P. za pokwitowaniem najpmniej w dniu 12 grudnia 1927 roku do godz. 20-ej. Wykazy powinny być sporządzone ściśle według wskazówek podanych '! formularzach, i zlotone w przepisanym czasie. Właściciele nieruchomości wzg!. ich zastępcy winni niezastosowana sie do niniejszego rozporządzenia, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej z art. 139 Kodeksu Karnego. Łódź, dni~ 9 grudnia "1927 roku. Prezydent m. Łodzi (-) Br. Ziemh:cki. Komisarz Rządu na m. Łódź p. o. (--) J. Strzemiński. ZWEDZAJCEl Jesz~ P!lrę -sza ZWEDZAJCEl dni Targi Gwiazdkowe w Łodzi przy ul.' Al. Kościuszki Nr. 73, tel Dziś i dni następnych od godz. 10-ej rano do -ej wiec%:. ".. "ki.k... oza 1 Sprzedaż n aj rozmaitszych artykuł6w po naj tańszych. cenach. Wiele niespodzianek! Ppemi artośolowel Lote.. ja fantowal Raj dla dzlacu Restauracja na miejscu! Orkiestra, koncertyl Wejście za wyjątkiem niedziel i świąt, 01 godz. 10 r. do 4 pp gr. Wieczorem 1 złoły, dla dzieci i młodziety ceny ulgowe. Uwaga!!! Wał:ne dla P. P. Kupc6wl Wobec rozszerzenia terenu orzeznaczonego na kioski pozostaje jeszcze pewna ilość stoisk, które w drodze rozloso~'ania przypadną w udziale szcz-ęśliwym P. P. Kupcom o 5lo/ 0 taniej, a nawet bezpłatnie. ~. nje~o",ce dam~kfe z S!abardyny % eksam1tnemi wylog-ami wysokie Zł " " " niskie " ', z trykotu.jersey" z a){s8u1, wyłogami niskie 19.- K.:o!ł2E\ nlęliue C:1~pl " cbillłłkie.. 11':t ~.... u D :!.,,' p' l Z... N-rj-~-, 40 tuż jesteśmy od tych ezasów l Jut chyba do nich nie powtó Clmy. W dzisiejszej Europie nie List pasterski, wydany na stronie wiary f nauki kośdoła rytoryczn ego ro~gnj~cfa i progu kampanji wyborczej za- nie powinni dopu cfć do te<7o, nie dawały się rozwiązać na wfera w sobie ~acznie więc~j ab~ w ich szeregach powstały drodze wyznaniowej. Daleko pierwiastków pohtyoznych, nt jakle~ szkodliwe rozłamy i po 'Się zrazu mote wydawać. działy. W tym nakazie kato. Wskazany V nim został imien Uckiej jedności na wyborach nie tylko jeden wróg - ko- mieści się właściwy sens pollrt1unizm, lecz z całego listu tyczny listu, który łatwo da'e ma jut państwa anł stronnłctw wynika, ~e w tym potępionym sl~ odczytać na tle naszych teokratycznych, a stniejące kierunku skupiła się właściwie warunków konkretnych i istniekwintensencja tych rozkłado- jącyoh ugrupowań partyjnych. głaszają swe programy poli part je klerykalne wyra1nie o wych antireligijnycb i annnaro Katolicyzm. jako taki. nie tyczne. spolec:tne j gospodarcze, nie zasłaniając się nic nie cłowych prądów, kt6re podko- określa bynajmniej łre oi poupuią współczesne państwa. tycznej stronnictwa, które wy mówiącem powoływaniem się Zagarniają one pod swą wla- stępuje pod jego sztandarem. na zasady katolickie. w danym razie. skoro list biskupów dze to wszystko, co wychodzi Były przecie1i długie stulecia, po za grann:e ścisłej prawo- w których Europa pozostawawierności chrześcijańskiej, któ- la w dziedzinie wiary pod niekom jedność l soudamość. na ~łeca swym wiernym owieczrei stróżem i kierownikiem podzielnem panowaniem Rzyjest kościół katolicki. To te! mu, w których nle było jesz pytanie, dokąd joh zamierza suwa się bardzo naturalne walka wyborcza, która się cze reformacji' ł przynajmniej prowad~ f jakie wskazuje stanowisko V sprawach czysto obecnie zaczyna, toczyć się zewnętrznie nic nie zakłócało będzie o panowanie zasad jedności religijnej. A jednak świeokkh, w których operowa~ chrześcijańskich w fyciu pań- i wtedy istniały sprzeczne dą trzeba pojęciami, zaczerpruęłemi z doświadczenia współczes stwowem i społeczncm. wal łżenia społeczne i polityczne, czyć będą tylko dwie przeciw- istniały antagonizmy i walki, nego.. ne siły i ci, którzy stoją po które domagały się swego me- l $ Nie.znajduJąc na to pyta n ie, wyraźnej odpowiedzi w liście.. ' muslmy Je skonstruować sami, Dantejskie sceny posilkąjąc się danemi naszej własnej w podziemiach Pittsbursa rzeozywisto ci. W świetle.~ych danych jedność chrześclańska, jaką zaleca list pasterski bardzo przypomina rozgrywały alę Pierwsze sprawozdania dzien- C olorado, z innymi robotnikami ników amerykańskich o katastro- natychmiast po ogłuszającym wyfie w Pittsburgu donoszące, :te buch u, który ich rzucił wszystkich polaków niema na li~cie zabitych, na ziemit:, zagasły światła i obecokazały się nieścisłe. ni w przeświadczeniu jakiegoś Chjeny i zawiera główne ele dobrze nam znaną jednośc Jak donosi prasa polsko-amery- nieszczęścia, które si~ widocznie menty. jel ideologji. Obó7 kańska, rozpoznano w miejscowej wydarzyło, pozostali V clemnośkostnicy indetyczność dwuch po- ciach. chrześcjański ł narodowy laków: Jana Kochanowskiego', lat Malinowski usiłował schodami byt tylko jeden, a kto ' 52 i Pawła Orłowskiego, lat 37. ~ wydostać się na górę, odrzuciły za nim, teb n~łeiy iut Z uwagi, te wybuch rozsypa go jednak wielkie malcy wody, munizmu, Jest przyr w gruz szereg budynków, pod które wtargnęły do piwnicy. Przez p61 komunistą i wrogie gruzami których znajdować się zerwaną wybuchem tamę, woda gji i Polski. W takien musi szereg dalszych ofiar, nie zalała piwnice pewnej części miajest definitywnie ustalona lista dal ala. Windy nie funkc\onowały. wiefiiu rzeczy orze szych ofiar. Okoto zbawczego o'woru, pro- trakto",aniu najwa~n Będzie ona jednak przy pusz wadzącego na gór~, toczyła si~ spraw z goła niepodot. czalnie dość znaczna z uwagi, :te rozpaczliwa walka. Wdzierająca, wił; agitacja WybOrcZi dotychczas nie odnaleziono się woda rzucała ludźmi od ściasób, wśród których znajdują się ny do ściany jak piłkami. Poziom utonąć w falach de: następujące pol~kie nazwiska: Fe- dosięgnął wkrótce powyżej pasa takiej, jaką już znamy oj. poprzednich wyborów. liks Zyskus, Andrzej Kawalkiewicz, i zwiększał się z kamą sekundą. Marjan Wieliński, Józef Wasyluk, Malinowskiemu z wielkim wy Jan Kwiatkowski, John Leut alias siłkiem udało się kurczowo uch Prawicowa demagogia, zwat.. Jan Guziński, Jan Unda, Józef wycić felażnej balustrady schodów czająca demagogię lewicową, Witkowski. po której wspinanając się z tru- nie zna łatwiejszego i skuteczniejszego oręta od przyznania Robotnicy polscy. którzy ocaleli dem wydobył się na powierzchnię. w tej strasznej katastrofie, opo, Promień światła dziennego był dla wiadają o dantejskich scenach, niego zwiastunem uratowanego t.yktóre się rozgrywały w chwili po cia. Co się pótniej działo, nie papowaniu prawowierności wy Jub odmówienia danemu ugruwybuchu. mięta bo zemdlał. Młody ten czło- znaniowej. j narodowej. Tę Oto w jednej piwnicy, gdzie wiek, wydarty cudem z gardzieli prawowiernoś~ w oezach wy" pracował niejaki J. Malinowski z śmierci - osiwiał. borców mają stwierdzać uznani eksperci hierarchii kościelnej. Warto przypomnieł, ~e w poprzednich wyborach Wieści z Palestyny posługi- Profesor Wajeman Muzeum w Jeroza'imie. wanie się orężem wyznanio-., sjoniimie. John Rockefeller ofiarował 2 wym doprowadziło do zlla- Profesor Wajeman, przywódca mil. dolarów rządowi palestyńskie- nilennych skandali. Jednostki rachu sjonistycznego, bawi obec- mu na urządzenie i utrzymanie z kleru figurowały nie tylko w nie w Bukareszcie. W dniu 2 grud muzeum archeologicznegó w Jero- Chiene, lecz tal{że w Piaście nia profesor udzielił wywiadu pra- zolimie. Na zasadzie listownej wy- i W zapomnianej dzisiaj grupie, b k t ń k" Sle u aresz e s lej; w któ rym wyniany zdań mit:dzy Rockefellerem p. Skuls' t'ego. Gdy zawrzała i lordem Pulmerem muzeum ma r.. świetlił sprawę kolonizacji Pale- być poświęcone wyłącznie' archeo- walka konkurencyjna, partyjni. styny. Są dwie zasadnicze kwestie logji. Gmach muzeum ma być ey z kleru, należący do prze ~ w ewolucji sjonizmu - powiedział,.... wzmesiony ' poza murami' Jeroza- ~iwnych ugrupo\\ań sięgneli profes<?r - kapitał 1. lmml!łracja. limy.w takim punkcie, z ldórego swym zwyczaj'em do oręża P. Waleman, który medawno?d- byłaby widoczna Góra Oliwna. by~ podrót. do P~le~t~ny, wyniósł Plac pod budową musi dać rząd wy znaniowego i zaczęli sobie najlepsze wr~fetlle.l le~t z~.dowo- palestyński. Wymienione dwa mil. nawzajem zarzucać nied9wiar- 10n'y. z wyntkó.w lmmlgr~cll. Po dolarów będą wypłacane ratami; stwo lub wjjrost herezję. Na wojnte ludnośc żydo~sklej, były ostatnia rata będzie wydana l tle tych reminisceocji tern zrow P.al~styme. 50.~ meszkanców, stycznia 1931 r. Lord Plurner w. l. obecme zaś. lt~zba ch wzrosł,a d? liście swoim w imieniu rządu i zumla szym Się staje obecny NajWększy procent lmml- narodu palestyńskiego dziękuje nakaz bjskupów zachowania ~ranlów dostarc~a Polska. Załoto- Rockfelerowi za jego ofiarność i jedności partyjnej j nie rozpra ~o.!' ty~ okrese 60 n~wych ko zapewnia, że muzeum będzie wy- szania się po współzawodni- On]1 rolntczyc~ życt~wsklch. budowane zgodnie z życzenia ni czących ugrupowaniach. Co do kaplta.łu mezbędne~o do ofiarodawcy. rozbudowy KraJU, p. Walcman List pasterski przesądza niewskazał, fe z bud~etu rocznego l t k. t. d jednego mil. f. st. większa część ma pos awy eru 1 s WC za używana jest na roboty technicz- na odnośnym terenie klęskę l?su..,zlłni,~ miejscowoś,ci błotnistyc~ Jak wynika ze sprawozdana ne, jak elektryfikacja, kanalizacja, Z010 dla Polski polilyki sanacyjnej. Zresztą znaczenie jego przekracza bez l rozwol kultury mtelektualnej. '. ' B R - pośrednie rachuby wyborcze Uniwersytet tydowski, kt6ry ucier- zwlązkowe2o anku ezerw w. ~. tł óż 't piał od trzęsienia ziemi, funkcjo- New Yorkn. w pierwszym tvgo' i rzuc~... W13 ~ na r ne s r~:>ny nuje znowu. Elektryfikacja kraju dniu bieżącego miesiąca Wysłano naszej sytuacj wewnętrzne]_ rozj>.0cz~ie ~i~ w bliskiej przysz- do Polski złota za 3 mljony do i. J Mazurski łośc1. Rowmez olldowa portu w laro (). H.jfe mu się ro~poc:ząć l stycznia w. Z }~, r...

3 ... ~ -.;.;.- ~ ---.Jl~.x;.;.:n_....;G:.;.:Ł:..:O~S.:... ~P~()L:.:.;S:o;.:KT~~l927~óJ:':- ~.!.. a" e '.. " o brzydli sukces podróży Bezpośrednie pytanie marszałka nnarszalka Piłsudskiego przecie;ło węzeł gordyjs 1\i zadowolony Nocne posiedzenie (tjarszale l oina~ CZy pokój? GENEWA, 10 grudnia. (PAT), GENEWA, 10 grudnia. (PAT). zajął miejsce w fotelu w pierw" O godzinie 0.20 marszałek Plłsud "Pokój" odpowiedział Waldemaras K~r~ed godziną 11 zebrała się ra- szym rzędzie wśród miejsc prze- ski z ppłk. Beckiem udał się na da 1~i w komplecie na nocną se- znaczonych dla dyplomatów. 0- dworzec. Wsiadajcąego do ~ago- G E!';] EWA. 10 grudnia. Godz. 19 min. 15 po po!. s,(ę dla ostatecznego załatwienia becni byli również wszyscy ba- nu żegnała okrzy ldem "niech (Telegram w~. Gł. Polskiego). s rawy konfliktu polsko - litew- włący w Genewie dz!ennikarze.,' żyje" kolonia polska i Uczna pu- Zglot!nia ~ naszemi przewidywaniami s~rawa slitego. Przy stole obrad Polskę Sprawozdawca odczytał raport, bliczność. M«rszał<owi wręczono uregu~o\vania s~osunków litewsko-p.uls "'ich posurc'prezentował mln. Zales.kf. za-l poczem zapropo!!ował przyjęcie, wiązankę czerwono - białych róż. nęł? S!~ ~,?O"ł'];lzny liro!, na p,. ~ ó7j, acz1~ohy1ek: nie proszono również; do stołu Wal- rezolucjf. Marszałek przyjął na krótkiem m?zn~ Je, jeszc:e!:e!':dędzae uwai!!ać Z3 ostatecznie demarasa. Marszałek Piłsudski posłuchaniu p. Saerwcina które" zhkwjcf.łowaną. Teraz już wiadomo nap~y~o, że Li. mu miał oświadczyć że ~ rezul- twa zgodzi się oficjalnie na z;raies~enie stan!.l w:.j- Przyjmując do w~adomości oświadczc~;e ~rzed tatów, osiąl!niętych' przez przy- ny z P~lsk~, poczyni _je,l'nak zastrzeienia natury sławiciela Litwy, że Litwa nie uznaje się za ba jiazd swój do Genewy, jl..'s,t zado" ~a_sadnaczej sw s~~o;nvle Wilna. f'a-zedha;żone zost~~y P 1_ d t wolony ponieważ chodziło mu o m~ne nar~uly nad ostatecznym tekstem formuły, d ą C ą _ W S ta nie wojny, _. z O SlA.ą ra plrz"~mu o ',li. ~e' usłyszenie jednego słowa "poktórą "adn 15Z " ~ - o!.. d ;,. l"'_ "" ~.. y wie za.n.. e?e!j"wane s~rllny do wiadomośc onwladczeme 'delegata PulsJ.u, kó'" DecydUjący W!Dływ n <:l ost21'~eczne rozs!c-zv!jnięże repubhka Polska uznaje i uszanuj,e n iezale-' l cie sprawy wywarł oczywiście marsz. pahuu;l.~.~ ż~ość p~litycz~ą Litwy zaleca obu rządom ną..!l!!!~~~ B~~~~d3 Dza~ias pa-zed 'p0łlld~i~m! ~ i~a~~c!e t~3neij sesji -;. oaązanae w n&,b;;ł!jzym czasse bezpeśrednich 7:.- Ch ~ m!'r~r'a ;, n!3 udzla!e_m!i"zedstawc3eh PU~,~,Hł waelłuch mocarstw t kt i~ to.:j ił l K PoDsiu ~.sbvy, marszałek PtłsuTiski zadał Wahle. per ra acj, mających na cela! usialen~e sio GENH'UTA 10 d' (PAT) m arasdv11 be2'""'!)średnio kró.l"~ -, -. r d ki' h a '! r - L V\, gru ma..." ;1:,.. le pyo:anle, nae zno.. sun k OW, O oryc. za ezy pn"{o ~,, Briand oraz sir Austen Chamber' S:ii!:ące niedom6w : eń w od po lli i~dzi. Ofiaruwuie życzliwą pomoc lig; narqd~'m i lain ptzedstawili na pouinem po- - WOjn2, czy pok6j? ' jej organizacji łe:-hnicznlfch w w ':J ~a 'Unl~ gd, \ siedzeniu rady ligi narodów swo" p~ z3_danau t~go pytania, a ozc3n3jąc2go węzeł by pomoc ta o~azała się pożądana w pes.iratt.ajie zapatry\vania, dotyczą c e punk gordylskt,. na s~h za2egła ZU z:3 e}z13 cis.;!!a. Waldem31 \acjach, które rada zaleca. tu widzenia reprezentowanego w ras namysdał Się przez pół mlnu~y, floczem rzucił sprawie kontliktu polsko - itew' ledno słowo Dacyduie, że skarga r%~rju itewside"jlj, o.,.,~_, skiego przez Waldemarasa i mar - P~k~';. ' sząca się do ij0stęlłowania wnbec os':''!),~~zyka Bub : szatka Pilsudskiego. rlapl~~le.ogolne usłą~ao miejsca a!.czucau ulgi. pochodzenia litewskiego, o których moi1'.r3 lu od. l stniala calkowita zgoda po- Marsza&ek?ałsudsk. zakonk!l.dował k~ótko: wołaniu rządu litewskiego, będą zbatłane przez ; glądów co do tego, że o dalszem - 'Yobec tego nie mam tu D1ic do roboty! komisję, złozoną z przewodniczącego ra rł y i 2 ' trwaniu formalnego stanu wojny r~arsza ~ ek opuśc~ Genewę w r:.iiedzielę w goczłonz~ów, przez,niego wyznaczonych. Ko c ~ i s j r:2 la. między obu państwami nie może dzmach pr.ze~poludnlow:r~h. pr:!:ejsławi radzie sp. awozdanie ze swy::h czyn. ; być żad:lej mowy. J. Warsz. nosc. _.. _.., l Walclemaras domagał się ener- rijlłlcr3~!'?1~fe~lijl;]~[ijli1~lij8'ił~ B;~q~~~filiiJrm D~cyduJ~, ze w ~azle m~yde~19~ g "an J ~zi'j:f~bj gicznie gwarancji w s-prawie nie 'ub nlehazpleczeństwa takoł;,yy~n i111~7!1ellta7n-se. za!,eżr:ości oraz terytorjalnej niekrełarjat gen eralny ligi będzie magt na żądanse \ naruszalno}ci Litwy. Marszałek jednej ze stron zasiągnąć rady prz~wodnic:p!ące:jja : Fil s u d ~, ki oświadczył gotow o ść U" ligi ~ sprawozdawcy tej sprawy, p!j~zem ~::Jdję~e : znania zdeklarowanej niczawislozostaną środki, zm. erzające ku uspokojeniu. ści są s iadującego z Pols'ką państwa. Rada stwierdza, te obie ztrony obowiązane są ułatwić w tym ' wypadku zbadanie sprawy przez ligc; narodów, przy j mując z zadowo \ l,~rgm J y leniem do wiadomości.oświadczenie przedstawiciela Polski, ż e obywa- \\ i~ n ~ l'p' ~ rli'i lt? mń ~~~ m~ il1 ~ z. tełe lsc. dł' l t k' b d l', UUU;., 3 UlU ~U i'.. ilail (.!l po Y. wspom11laol w o wo amu l ews lm, ę ą mo,; sw ODO", ::'~ ł.a np dnia. Dowróci~ ~o Polski bez ~ajnvch trudności. Jeżeli trudności takie ~'h\ Hu Hne ~ O wymkn.ą, udziel pom.ocy, by Je usunąć. Rada oświadc7a, ze powyższa i WEDEŃ, 10 gntdnia. (PAT). rezolucja p o wyższa Ole przesądza sprawy co do których mięjzy.' obu N ene f' rele P resse " d onosl. z Ge rządami zachodzą różn1ce poglądów. ". newy, ze marsz. P't su dsl, n W roz- Po odczytaniu tei rezolucji, u- zwracając się do minis!ra lale.: mowach z m ~ża:ni stanu wielkich dzialono głosu min. Zaleskiemu, skiego, wyraził mu podziękowa- ~ n:~cars t :v. o s w12dczył.. z n~c:~ który oświadczył, że rezolucję nie za życzliwe stowa i p'rzekona l s,o~m: ~e lest zwol:jlp;!nem pol! przyjmuje. Premjer Waldemaras nie, że dalszy ci ą,! porozumienia : tyki ligi narodów me ma mc ł złożył takie same oświadczenie.. będzie znacznie łatwi e js 'ly. Na; przeciwko. za?roponowane~nnl Przewodniczący rady zapytał tern posiedzenie rady ligi zam-! przez. Br~anda ~bm:-~crl~~na i członków rady. czy niema sprze- knieto. ', rozwlazamu kwest)! ht,* wsklei, f ciwu. ~ezollfcja,przyjęta została Marszałek PHsudsld powstał z l pragnie, aby je jaknajrychlej prze; jednomyślnie. fotelu, zbliżył się do podium, na! prowadzono... Minister Zaleski podziękował,tór m zasiadała rada i żegnał Briand i ~hambe:lam zapoznal przewodniczącemu rady. sprawo- się po kolei z cztol1lmmi rady, jak! m~rszał~a :lłsudsklcg~ ~ zarysa~ zdawcy, sekretarzowi generalne- również z premierem itewsk!m mi pohtylt1 genewskie], l<tóre] mu i dyrektorowi sekcji potitycz- Waldemarasem, poczem wśród; celem jest pacyiikacja Europy ł nej za trudy położone przy zała-' tłumów opuścił salę obrad. wschodniej przez traldaty i pacy", twianiu tego konfliktu, oraz wal- 'W kuluarach marszał~ l{ rozma- ~ fikacja Europy ~łudniowej. demarasowi za dobrą wolę i po- wiał jeszcze z min. Chamb~r- \ Chamberlain i~t f-torllwvm rzecz i jednawczość. Premjer litewski lainem, pocz~m udał się do ho- nikiem tej polityki, jakkolwie!~ l Wałdemaras podziękował wzru- telu. nie chce być jej gwarantem. szonym głosem za współpracę, a Co d{) kwestji porozumien' ~ ~ między Po!ską a Niemcami, Ż 2.- \. Ho tlikt zasadniczo 'z 81łatwiony dna z de!egacji nie wątpi w po- _.'.. myślny wynik rozmór miedzy GENEWA, 10 (paf)- -Na dzls1ejszem rannem poufnem poslectze-, ' p. dskl ';trc. d l" d' 'l".. d ł marsza {l~m hsl ni t ~ - /ilu ra y 1 ~ 1 naro. ow premjer " ttewskl, Waldemaras, OSWJa czy.. na. semannem. S P od.. t"'.:.'" Ziewają s...,... wyra ż ne zapytame, że stan wojenny m l ędzy Li t u/ą a Polską me stme ' t. ko' one zostaną w '. \\! ' d 'ć t _. d. d t., l' w s ycznm 11- ucz Je. w Ja omos o em OSWla czemu, złożonem wobec prze s awcje l W. okowania spra-. t. d' ł. arszawle r w 14 rans w, zasla ających w radze ligi, obiegła lotem b yskawlcy t kt t handlo e o n:n.mi"'- l t. t l h t 1..., Od t wie ra a u w g 1'''... gmilc 1 se ; re arja u genera nego, o e e l po całem mlescle ej d P l k N'emcami n.<\.('zem l 1 1' b. d. - l. zy o s ą a, ł'v~ C' Wl 1 ze rant yplomacl 1 po itycy oraz dziennikarze uważają kwe- st i konferenc'", polityczne.. "J~,. k on 'kt lkl't k' d". W. naapą 1..- l u po s o" l ews lego w zasa Zle za załatwloną. SZYStklCh. ir. teresuje formuła, która ma wypracować sprawozdawca holenderski minister spraw zagrani~znych. Bellaerts van 8oc~en~.... \ D S J SZWp g Do godz Wlecz. me było żadnych wlacl.omoścl o termllle r... rosiedzellia ra~y. Możliwe jest odbycie nocnego posiedzenia, którel powrócił zoslałoby ukonczone o godz. 10 lub 11 wiecz. Niezależnie od wyni"...' ku pertrakt;jcji tych marsz. Piłsudski, jak podają ostatnie depesze z l wznowł przyjęca. Genewy, wyjeżdża o,godz. 1 min. 10 w nocy. l ZawadZ!ka 6, tel , Cf/awef obok llajdrojiszljch podarunkó/ij K1set iri GwiazjkO\ve Elida wyró:!. nia)ą się przez swoją ele g ancję i praktyczność. Nic tak nie ucieszy obdarowana osoby jak wytwornej Kasetka nie!:równalyrh wyrobów Elida.

4 Do b oku nie przyst~pią sionisci z Małopolski LWÓW. 10 grudnia. (PAT)..,Dziennik Lwowski" donosi: \"1 dniu wczorajszym zakończyły się obrady rady partyjnej krajowej orr.:-hn izacji sjonistycznej Matopolski Wschodniej. Na porządku dziennym była między inncmi kwest ja W schodniei H.X. - GŁOS POLSK 1927 Nr. 34J \Vielkie orkany na kanactyjskicn jeziorach przy ' ta;pienia sjonistów do bloku mniejszo- ~ONDYN, poszczególnych działaczy sjomstycznych >Ó!ścia razem z blo 10 grudnia. Hel. W~. "Glosu Po.lskicgo"). Wedłllg doniesień z Toro,nto na kanadyjskitch jeziorach Huron li Superi or dem. Nastroje warstw żydowski-ch w Małopolsce, kończy,,dzienpanuje gwaltowna burza. nik Lwowski", są takie, że nie- Dwa wielkie statki frach to\ve chcą one walki z rządem obec z załogą 50 ludzi zaczęły tonąć. nym. Mimo usilnej pracy skutkiem małopolskich KRAK ()W, 10 r.-rudnia. Odiby~o wielkiej fali, ~ie udało się d'osię tu posiedzenie koblisji poli-! ty~~cz,as lodzlo1~ ratun~owym ści. Referaty wygjoshi dr. Reich J tycznej organizacji o'gólno - sjo-, zbhzyc do tonących okrętowo Griinbaum. W dłuższej dyskusji nisltyczne1 zachodniej MalopolSkiJ' Trzeci parowiec frachtowy widocznem byto. że misja sjonistów Kongresówki za wiodła na z prowincji. Omawiano proble-' wano, 5 dalszych okrętów zagi i ~ląska przy udziale delegatów już zatonął, zalqgę okrętu urato catej Hnji i że organizacja matopolska do bloku nie przystąpi. sejmu, pr.zyczem w celu powzię- dnej wiadomości. maty związane z wyborami do nęlo f na razie niema o nich ża Charakterystyczna jest uchwala, cia odr;owi'ednich uchwal postanowiono zwołać w najbliższym po d'kreślająca obowiązek bezwzględnej dyscypliny, a zwr6co czasie radę partyjną organizacji. Dd!!!~!,:~!..~~!!!'k na prz.e,ciw ewentualnym próbom firganiz8cja -komitetu zachowawczego P. Stroński pominięty. "'.. Z Łodzi p. Solański War. kor.,.g. P." (StJ:r.) tel.: W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu zachowawczego, powołanego do życia przez 3 ugrupowania konserwa tywne w myśl wspólnej deklaracji. lański. Wydział wykonawczy komitetu tworzą dwaj książęta i jeden hrabia, mianowicie ks. Janusz Radziwiłł, Eustahy Sapieha i Adam hr. Zółtowski. List. biskupó~ niema na celu akcji przeciwrz ądowej Minister August laieskł w chwili odjazdu z dworca warszawskiego na posiedzenie ligi narodów do Genewy Zatarg w tramwajach zlili widowany. Należy zaznaczyć, że ze strony Chrześcijańsko-Narodowej nie \vszedł do komitetu p. Stroński. Z łódzkich przedstawicieli konserwy znajduje się w komitecie w charakterze zastępcy, p. Maksymiljan 50- Warsz. kor... Głosu Pol~ddgo" (St. Gr.) telefonuje: p.. l- f"" W,.Dzieniku Ustaw ogfqszono ratowncy przyję graty ł.u8cję proponowczoraj roz.p'orządze?ie obniż~ją- waną prz~z dyrekcję K. E. Ł. ce d(}zwolone p-raw:tllc odsetk od pożyczek z 16 proc. rqcz.nie do PÓŻDym wieczorem odbyło się nie szybkiej nterwencji prezy- 12 J}roc. rocznie. wczoraj zebranie pracowników denta miasta Ziemlęckiego. tramwajowych, zwolane w celu W tern miejscu zebrani przer- WdziDcznościoWB wiece zajęcia stanowiska wobec propo- wali mówcy olrrzykaml "Ni~ch li zycjł zarządu K. E. L. żyje prezydent llemjęcki". chcą urządzit goście Członek zarządu związku zre- Po referacie uchwalono narakomunist6w moskiew- ferował przebieg całej akcji, zie przyjąć propozycję dyrekci] skich dzięki które) dyrekcja ustąpiła z K. E. L., co do gratyfikacji i za- MOSKWA, 8. (AW)-Liczne de zajętego poprzednio nieprzejedna znaczyć, że prac6wnicy uie rezylegacje. wysłane przez zagraniczne nego stanowiska l zaproponowa- gnoją z żądania zniesienia kla~yzwiązki zawodowe przyjmowane by ła gratyiikację w wysokości 10- fikacji i walkę o ten słuszny poły podczas uroczystości jubileu- dniowego zasadniczego zarobku, stulat podejmą przy najbliższej szowych w Moskwie niezwykle go- odrzucaj'ac jednak żądanie znie- sposobnoścl ścinnie. Przed wyjazdem z Moskwy de sienla klasyfikacji. legacie te obowiązały się zorgani- Referent zaznaczył, iż akcję zować w swoich krajach wiece, można byto przeprowadzić tak na których szerzyć m~ją propagan SZYbko d~ięki energicmej postadę przez zachwalene zdobyczy : ' bolszewickich, uzyskanych na wszy we władz rządowych, a szczegół W ten sposób zatarg został zlikwidowany, a zapo- '''' h,,"v strejk protestacyjnyny. (b) Warsz. kor "Głosu Polski.ego d~a, że taka interpereta~ia listu s~~::h. (St. Gr.) telefonuje: biskupów jest catkowicie dowol- ~ii.iii!~ ---coo-:- We wczorajszym,,dniu Pol- na, nie odpowiadająca intencjom OilBracla serca. C.. t. rz dl~ bezwyznaniowców s.ki", organie konserwatystów, u- episkopatu polskiego. Dwaj pacjenci, których oddech' fii ell a Q. kazalq się następujące oświadcze Ust biskupów w sprawie wy- osłabł jut 'loupełnie, zostali w szpi- Akcja słow. wo'nomyślideli nie: borów należy rozumieć jako talu w ~eerby po.d.stokholmern W roku 1921 uchwaliła rada sekretarz, dr. Czesław Zylberzwcig uratow~d1 od śmerc z~pom o cą!.. l' J ' ć t rz dl bez- 8 skarbnik Teodor Szulc - gos'10 Wobec t~>t.. o, że wśród pew- wezwanie wszystkkh katolików operacj serca wykonane) przez lltle1s \a za,07.y cmen a ~ '.... '"'6 d 'l ł d h h" ó O" wyzn a niow cć w i wvbudowame lue,; darz, op. Omcberg-, Blttner, Mart\' n " "... h kół l stnl e;'" wyraz'na t,enden o z]'ednoczenia na platformie 0-.. m o yc C lruw w Da' pa-, 'd ' d k" M k' P k J J... J'" i '". 111 J. f matorjmn jectnak poprze ma ra a nows oraw~. " acanows. :>, cja do uczynienia b z listu bisku- brony interesów kościoła i mo- CJencl cle:t e t b' na, ł' r?~ OSl~:! miejsiw dc!1wa ły tej nie wprowa- ł Rutkowsld, Sieradzki, Zys i Skri.y~ }>Ów odskoczni dla akcji prze- rajności chrześcijańskiej, przy zu przycz.em. rom l zalę) JU. sej dziła w życie członkowie. ciw!korządowe]', dowiadu}'emy się pelnem zaniechaniu walki z rzą- ~t;... uclskają~ do t~go rop~la k ar-,()bec~ie nowoobranv zarząd i Na dzień 6 stycznia zwcłu;ą er\lę, ~rowa, ~ącą o ~ ue, zeł re~ stowarz'-'szetjia wolnomyślicieli po f wolnomyśliciele wielki wiec, na z najbardzielj miarodajnego źró- d em, z ewej d t ć CZęSC Mł d serca h' ne mog D a Cl SH~ r ;'J stanowł wszc z ąć krok!. w ce l u zre ki' orym omawane.. b ę d ą pos t u a t \ wy os Oa. f OdY c 1furgt'.~. d e- alizowania tej uchwały. wolnomyślicieli wobec nowvch cp 000. ~en~e St ra wbor kw a~ys egcjl ł,~a \ Noy zarząd ukonstytuował się władz miejskich, a więc: obsadze.. rom aec a, z e~y owa ~~ę jak następuje: nie świeckiemi siłami szpitali, o- bez n~mysłu na operację, przeciął Jan Haneman.--prezes, Czesław ' chronek, szkół i tp., uświecczenia Z.... : mana ustroju plenlęznego t~!j~~ ~ ut~~n;łp~~~~o~~~ul~~~~wr~: Bajer-.--wkeprezes, Stefan Kirylukurzędu stanu cywilnego itd. Dwuzłotówki zostaną.yaofane z obiegu bieg krwi,. a tem samem i życie. "'~~J'- O~ra.C!a taka zosłała po raz Warsz. kor. "Oto~ Polskiego" ma zlota będzie ogtaszana od- pierwszy wykonana przez niemiec- nrą.. "ł~ł2!1.nnd md,unm (St. Gr.) telefonuje: tąd raz w miesią-cu (w k06cu kiego chirurga dra Trendelellbur- r S~ti}~! n~~~fifi!ił łly~u ~ m!esią~a), a nie codzień, J'ak to ga, historja medycyny podaje jed- Na jednym z mniej eleganckich \V "Dzienniku Ustaw" oglo- nak1e tylko dwa, czy trzy wypad- bulwarów paryskich popisywał się szono wczoraj dwa rozporządze mialo miejs-ce dotychczas. ki, w których operacje te odniosły pod gołym niebem odgadywacz nia, stanowiące wykonanie roz- Drugie rozj)orządzenle zapo- pomyślne rezultaty. myśli; posługujący się w tym celu porząd.zenia o zmianie ustr.ojulwiada, że zdawkowe b11ety d;wu Zabieg tego rodzaju wymaga jasno,widzącem medjum. Właśnie nadzwyczaj drobiazgowej obser- zdołał on był, ku szczeremu o- pieniężnego w Polsce. zlotowe, z dniem 31 marca 1928 wacji pacjenta, przyczem chirurg dziwowi tłumu, wprowadzić j w Pierwsze z tycl1 rozporządzeń r. przestaną być prawnym środ- ma do dyspozycji bardzo niewiele stan niezbędnego snu hypnotyczustala. te wartość jednego gra- kiem płatniczym. czasu, bo zaledwie 15 minut. neho i wytłumaczyć słuchaczom, przez siebie preparatem chetjjc.znym smaruje on końce papierosów, lub cygar - wystarcza lekkie potarcie, by tytoń zapalił s i ę Kilku londyńskich fabrykantów wyrobów tabacznych nabyło jut nowy patent, choć istnieje obawa, że papierosy będą samorzutnie za, palać się w kieszeniach ldijentów te medjum oddaliło się w zaświaty astralne, trącąc wszelki kontakt Umuzykalniająca z ziemią, gdy nagle rozległ się okrzyk:.baczność policja'-. Uśpio zabawa ne medjum zrywa się, jak opatrzone z krzesła i poczyna zmykać, zytor E. Westberg wpadł na po Szwedlci kapelmistrz i kompo, Wyrok na mordercę nie troszcząc się nawet o los swo m)'sł zapoznania szerokiego ogółu "pięknej Zośki" modelki krakowskich malarzy jego impresarja. Publiczność zbyt z utworami muzucznymi za pomocą dowcipnie pomyślanych kon W Krakowie przed trybttrnalem l ki". których nies~częśl.iw-e d,zieci dobrze widokiem tym się ubawiła, sądu przysiągfych zakończył się od wyrodne<go Ojca nrgldy dotąd by tądać zwrotu datków. kursów. Słuchacze otrzymuj :! ksią:beczkę, zawierającą sensacyjny proces o zamordowa- nie d-ostaly. nazwiska ni e.. pięknej Zośki"..Po naradzie. sędziowie J}rzysię kompozytorów i tytuły utworów, SamozapahiB 1 gh wszystkimi 12 gl'osami wy- które mają być odegrane w cią g u ~a.stępc~. posz~~o~anych, dali wyrok, zatwierdzający pyta papierosy sezonu. Po pewnym czasie, dostatecznym dla zapoznania się z ~W~ Jg ą meje.tnch dzieci l ~kar nie w kierunkl1 zbrodni zabójzyc.lcl, ~ubhczny, ~o!"agah ~lę ł stwa. Na podstawie tego wyrok ar~ smj,erci. dla "dzklego z:'tle- ku trybunał zasądził Palu-c ha na. BENGALSK szczęścia u ludzi l - W jednych koncerty bez programów druko~ BALSAW Stanowczo, zapałki nie mają tymi utworami, rozpoczynają się rza.- Macłela ~aluch~. klóry karę ciężkiego więzienia przez krajach są one jakoby zbyt drogie, wanych. po,k tlk~:~etnje!t m~lu~z'k lł..m;., ~nę-i lat 15, obos~rz.oneg? t:ward.em lo' KARP A SK EGO jak na przykład w Francji, w drugim ~ an u S", nad swa?lcszczyshwą żem co m e SiąC' : c~emmcą W! ZNEC%UWA.CY zaś uskar~ają się na ich nie- Publiczność musi odgadnąć, m n ą. zamordowat.:ą, a zwlok rocznicę zbrodni SPłAWA NATYCHMMloWĄ dbały wyrób. Wobec tego, iż ma- jaki utwór został 'Odegrany, oraz ULC..Ę w 8ÓLAOł nieszczęśliwej ofiary poćwiartp--.. kontentów jest cała armja, pewien wypełnić kwestjonarjusze, dotycz ą wawszy na drobne kawal'ki Przy wymiarze kary trybunał REUMATYCZNYCJ.ł anglik postanowił umożliw:ć pala- ce nazwiska, narodowości i hivczom obywanie się. bez nich, j to grafji kompozytorów. Za najlepsze wrzucił do rzeki OlubnL lmie~ nie przyj~t żadnej okollczności ARTR ETYCZNY"" niem osieroconych dzieci. żądał łagodzącej. N EWRALCJa.NYC H 11:. bez uciekania się do pomocy odpowiedzi otrzymuje się nagrod y za st ępca sirony poszilwdowanej Ogloszenie wyroh przyjęła skomplikowanych, zr.wodnych i nie wortościowe, jak fortepiany, gra. s y.mbo1ilc.zne~(} odszkodowania w hlczl1a pubiicl-ność :... alerli 0-. pachnących ma!'zyne k benzyno- mofony, głośniki, nuty i 1. 1)..~ci.. mu DOS-Zy.,na cukier.- klas~~ ~ O> ' iiii-iiiiizij~;i:;iiiiiiiiiicmlsi_iiiii_i.łl wych. Mianowicie, wynalezionym.-",

5 ryl.;.; _<Jł'łO.-.,;.,...:.l~1.~X~TJ~..;;;.~G~t~O:..;S:...:.;.POLSKJ - tgn torca świata Ży e oszczę (Specjalna służba korespondencyjna "Głosu Polskiego") nie * sz.czycić ta'kijtn wpływem. jak Franciszek R-r. Paryż, w {rudniu. można w jeden wiecz6r ZłOŻYĆ! paryskie kobiety wsp6łczesne. Paryżanka byla zawsze znacz kilka wizyt. Widzi się wszędzie nieskończenie skromniejsza pod wz~lędem Urządza się tutaj malo wie~- nie wiele bnmatnych twarzy i zewnętrznego wyglądu. niż too kich przyjęć, a kto mmi zrobić kruczo-czarnych wrosów. Parysię wydawało cudzoziemcom. wię 1ksze przyjęcie wvnajmuie sa~ żanki smaruja wlosv olejem. aby Mimo to w ramach tego piękne- lę w eleganckim hotel!1 i staluj~ miały połysk, a na skroniach go miasta wyglą,dala eleganc1m i tam kolację. każda ma wąski zakrętasik. Nie' gustownie. Po większej części paryskie Hczne blondynki. które jeszcze Od czasu wojny Zlmienito się towarzystwo żyje w odosobni e- nie wsadziły?:lów do atramentu, too nie do poznania. Z natu:ry 0- niu, i domowym zaciszu. czekaja cierp1iwie na podniesieszczędnl francuzi, przystosowali GMwnym tematem rozmów, nie się jasnow~osych akcji. się niebywale do ogómego zubo' specjalnie u młodej g-eneracji lest Ruth Elder jest drugą bohaterżenia swegoo kraju. Cofnęli się 0- sport. ką dnia, Portret ej z prześji.cwą ni w zacisze domowe i ustapih Porusza mnie zawsze niezwy- fryzura "a la?:arconne" można miejsca boga~rn cudzoziemcom. kle zainteresowanie i znawstwo podziwiać we wszystkich 0- - Musieliśmy na pewien czas tutejszych meżczyzn w dziedzi- knach wystawowy'ch. (Pewien wy<lzieria wić Paryż, - rzekl nie toalet kobiecych. Paryżani- fryzjer nawet anonsuje ondulajeden stary paryżanin z rezygna nowii nie można t?k zamydhć 0- cje wodna a la miss Elcied. cją. czu. jak innym męż,cz y znom. Dla Podziwia się ogólnie piękną Podczas. g'dy }(iiedvś tjnlko nie tego paryżanka musi wbić wszel Ruth. lecz wszyscy maią iei za wielka ilość lokali była azylem l kie starania toaletowe z niezwy- za zte. że potraktowała meża, dla cudzoziemców. obecnie na-l klą pies'z,czolowit~ścią. Jednak,.iako.. Quantite neg-ig-eable". Nawet w najelegantszych l{)lkalachl kto ma iakie takie podstawy. mo leży przecież choć zachować poniema prawie wcale francuzów. że w Paryżu upiększyć się do l zory... Paryżanka uważa, że Spotyka się i~h jeszcze w :na- niepoz,nania. Ruth Elder ;e st niekobieca. nie ~'Ych teatrzykach - nie na ~ew: * dlatego. że się puściła. bo to ro- Jach - i na. odczytach z dz,ledzl Filozofowie. twórcy religji, do bi wiele kobiet. lecz że nie okauy sztuki i hteraturv. w6dcy wojsk nie moga s'ie po- zala poczucia taktu. Nie można rohić.kakao z zapałek! Tanie kakao pozostawia zawsze osad na dnie filiżanki, gdyż zawiera bezwartościowe domieszki.,suchard Kakao wyrabiane jest tylko z najlepszego d oj r z a ł e g o z i a r n a k a k a o w e g o, a temsamem jest w 100 /. pożywne i nie pozostawia żadnego osadu. SUCHARD-HAKAO najleosze wzmacnia mielni. - śniadanie spakaja lita)'. SUCHARD-CZEKOLADA od pruszło 100 lał uzna... la ujteplul w Śwlf!,c. N. drohze od ",~ MLKA VELHA BT TRA Wszyscy stosują się do Z13.Sa- brunatna Josephine Baker na: (0)(0> dy: nie ŻYĆ wystawnie.!-!!!!!!!!!!!n!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!~_ Na ulicach' włdzi się kobiety po. PRAWO i SĄD części ubrane sportowo; futrza" ny kołnierzyk, t>rzypiety do je- Poseł bułgarski na Zamku Odpowiedzialność państwa siennego paltoc'ka. lub sportowe paletko i skromny filcowy kape- za czyny urzednl ko' w lusik. Gdy z.obaczycie jakąś do- 6 mę z koołnierzem nurkoowym lub Do kancelatji jednego z Sę- ści jest uz.nawana. Spory teoregronostajowym. możecie być pe dziów śledczych stolicy wchodzi! tyczne np. we Francji toczą się wni. że jest too cudzoziemka. Pa- wychudły i zapłakany mężczyz- jedynie o podstawę prawną o.wej. ryżanka zrezygnowała nawet z na. "Ja do pana sędziego z b'la- odpo\viedzialnośd. t. j. czy?plera droonych oz'dób tooaletowych. jak galną,prośbą" - mówi przybyły sie ona wyłącznie na prawie cy~ kwiatki nrzv kołnierzu i t. p. do urzędującego przedstawicie,la l wilnem czy też wyni.ka ze stan?- * Temidy. Dziś wczesltvm ranlldem wislka prawno - pu'hhcznego,pan- Paryż przez pewien czas był żonę moją, matkę dwojga. cho-~ stwa. zalany stale potokami światla. ry'ch dzieci zabrała po'licja wprost W Polsce podstawą prawną ocr Obecnie człowiek zdumiony jest, 'Z lóżka do aresztu. PoHcjanci 0- ~ powiedzialności państwa P'l'zed widząc dużo ciemnych ulic i va znajmili mb. iż żona moja ma od- ; 1921 r. była w b. zaborze pruców, a nawet miejsca rozrywko- być karę z wyroku sądu pokoju. ~ s:kim niemiecka ustawa o odp )- we z jaskrawymi szydą.mi i re- WYrO'k taki, skazujący żonę na ' wiedzialności państwa. zaś w b. klamami świetlnemi nie Mysz- zapjlacenie grzywny ż ewentual-. Kongresówce podstawę tę zawieczą tak. jak ongiś. Rytm ulicy ną zamianą na a;r, e's~t istotnie za- ' ra Kod. NapoleoOna wart p. zdaje s~ę naśla<lować kapelę padł przed 2 laty l ja wówczas 3. W praktyce,powstała Jednak. jazzba'l1dową. Ruch automobilo- l ostatnie grosze tytulem grzywny; wątpliwość czy normę prywatnowy rozwinął się wprost fanta- wp'lachem na ręce sekretarza do ' plra wną kodeksu zastosować moż styczn~e. i każdy szofer paryski pądu. który wydał mi kwit. Te- \ na do pallstwa. Kwestię tę poo' przy zmianie zawodu mógrby z l raz podobno wv'kryto w tym są- ; noszono w r wdośnvm pro powodzeniem zostać "człowie- dzie wielkie nadużycia, okazuje J cesle Oliicksberga przeciw skar- dem weżem" w kabarecie. ' się. że kwity wydawane byty fl- i bowi państwa 'o odszkodowanie Na MoOntmarcie zamieniono ca- kcyj,ne. pienic\idze wpłacone sekre za zabrane mu,przez żandarmerte uli'oe na "lunaparki". Z dzwię- : tarz przywłaszczył sobi'e, a a/kta l ję podczas rewizji w hotelu.,polo kiem trą.b automobilowych mle- spora wy schował pod sulooo. O- nja" kosztowności. Sąd okręgosza się muzyka katarynek niezli i becnie po wykryciu nadużyć wy- wy V Warszawie opad się "';ów czonych karuzeli i bud widowri-! roki wszys'fkie są wykonywane, j czas na plf'(jlklamowanym w roku skowych. (aresztowano więc i moją żonę, artv,kule 121 naszej 'konsty- Wiel'ką rulete oob~ala tłumy l a ja kwit zgubiłem. Może pan sę- tuch. ~dzie zasada odpowiedziałpubiticznoścl. St~wka wynosi (dzia, jako że uwięził owego se- no~ci p aj1stwa za.,dzialalność u~ pięćdziesiąt centymów. wygraną!kretarza i prowadzi jego Slprawę, rzedową" or l?:anów władzy niejest cukierl Moma przegrać staw naikaże zwolnienie mej żony". ; z.godną z prawem lub obowiąz kę lub wvgrać pdęć kilo cukru. "Procedura nie daje mi prawa l karni służby postawiona jest zu- Ta konkutencja Monte - Carlo wstrzymywania wykonywania ~ perltie wyraźnie. Art. 121 konstynie prowad'zi jeszcze własnej sta wyroków. oznajmia sędzia. Skar- l tucji lącz :nie z art p. 3 Kod. tystyki samobójstw. P. Vladimir Robew, PoOseł nadzwyczajny Bułgarjl złożył ge pana zakomunikuję prezesowi Napoleona zapewnia obywatelom Na ruchliwym hulwarze Mont- prezydentowi {zpbtej swe listy uwierzytelniaj ące. sądu, może się da coś wymy- poszkodowanym orzez bezpra w- maitre można podziwiać dwie '".rm_ ślić". ne czyny urzędnilków odzyskadamy w 1óżku. Strzela sie do Zholaly nędza;rz z iskierką na- j nie ich strat. Jedna tylko uwaga: nich: a kto trafi w określony dziei w oku wy.chodzi. \j artykuł 121 w ostatniej swej czę punkt. ten przewraca obie damy Blok z ydows1r} WystąP- Ta'kich obrazików krzywdy. ma ści de'kretuje:.. P:rzeprowadzenie w różowych wjamach razem z fi jącei swe źródlo w ujawniony,ch tej zasady okreś'lają osobne ustałóżkiem. Możną tam usłyszeć...., d h ostatnio naduż,"ciach w kilku są-! wv". świetne pr&y parys'kiego dow- przecw bloliowl mole JSZOSCl naro OWyc dach pokoju Warszawy. których, Niektórzy praktycy Sa zdania, cipu..... sekretarze powędrowali do wię- ii wobec braku tej kapitalnej u" :: Warsz. kor. "Grosu Polskiego" Klrschb.rauna l Pryluckego, ~o- zienia możnaby przytocz~'ć wię-, stawy szczególowej nie sposób "Towarzystwo" spotyka się telefonuje: \ stanowono utworzyć blok zy- cej. Jeden niewinnie utracił wol- stosować pomienionego artykułu, na wsi. w SWych po~iadtośdach W związlku z wiadomością, po dowski, który zasadniczo ma Wy ność. W innej. z.nów spra.wie WY- który Jest do dziś dnia tylko deziemskich. Obecnie bvł czas wie daną przez nas w dniu wczo~aj- J stępować przeciwko blok,j".\'i konal kom~rntk eg-z~kucje z w'{-, zyoeratem 'Dra~odawcy. kich polowań i w pieknych zam- a doty c rokowań zai-~ mniejszościowemu. roku od lj:orego.ztozona apelację.. Naszem zd~men:t w.konstytuk h t ~ " 't s~y.m, czą ą - ł. " dłużnika niesumienny sekretar'b i Cjl dezyderatow mema. lest tylko ch~dz:~k ~~~~~~1 ~~!rkr r~~h. po- 1JcJowanych P'l'zez Agudę w spra W sklad bloku zydowskjego wlożvł pod sukno. Te wvpad'kr ' pra wo. Sześć lat od ogłoszenia Tradvcv.ine.. białe bale" urzą- wie utworzenia poza blokiem wchodzą narazic ortodoksi, ~~ron tragi,cznej krzywdy wysuwają na konstytucii minęł,o. czas więc naj dzane S1Pecialnie dla mrodych pa- mniejszo 'ściowym b0,ku żydow- nictwo ludowe, oraz organizacja porza.de~ dzien.nv kwestję iei n~- V(yiszv. abv. ustawe ~dpowie<lnienek. bowiem na nich jedynie skiego, dowiaduję się, iż na ze- drobnych handlarzy. Obecnie to- pr~wlel1j~ cz~ll problem Odlpowle ma. O;p'racowac cory,:hle.1 l ewenmogły one tań,czyć. stałv sde te- b'. kt' się a czą się pertraktacj'e wciągniecie dzlalnoścl panstwa za czyny U-l tualme w drodze dekretu p~ezył' b M6.. ral1ju wczora]szem. ore z o rzędników denta Rzeczv1)Q(;polltej w zycie rab z z~pe me z ~telczne.. ~lk51~ 1 kończyło późno w nocy po prze do tego hloku również i '3tlJv,.a- W więk~zośd państw nowożyt ją wprowadzić ~ A S P o ecme o SOO1"Cle pomewaz a7... k' h..' '.. dy umie sam prowldzić auto, mówiemach byłych postów rzyszenia kup'ców z9dows ~c. nych zasada tej odpowledzlalno- Dziś i t.ni następnych! 2 asy szlagierowe w jednym programie ) Mistrz maski. Człow s ek o stu twarzach Norman E L = Z _ ~_~ Clt""'~"!,?". '. ~Z!!l'!S!!!",~_~.!!!!'!!!~~!!!!!!!~!'!!!!~'!!!!!!!J Ch ney lery n!ezap~mnieni b?haterzy wiel- Jean Grawford w sensacyjno erooraz fi. kego flmu "Upl6r w Operze, tycznym 8-10 aktowym dra m acie p. t. "DEMO CYRKU" (człowiek bez rąk) 2) Nie z wycieźeni królowie śmiec h u Charles Hurra". oraz Jack Hulhalt w najnowszej 8-mio aktowej Lrsie świata, pełnej niesamowitych przygód pod tytułem "MA A NlE POZWALA" r~~~~~~ła bomba Początek seansó w o 4 p. p. W sobotę, niedziele i świ<:ta o l-ej. Ceny miejsc na l-szy seans o 50 groszy~ - - Orkiestra pod dyr. p. R. Kantora..

6 r;... / a,.._~.;..;.!1 ]:JJ.~QS P(JLS.(J...:;;.:~1:.;;:;921~ pos'b s, Się... _.~...,t:.., Q> C., f,. og "... _~-... Oicieco-licbwiarz i wystrychnie ci wspólnicy Johna D. Rockefellera Eksperymenty 6 Ostatnio wyszła w Londynłe kslątka, z3lwlerająca charakterystykę nał rozwoju produkcji oleju ziemne- widualny konsumentów; każdy Radca dworu profesor dr. Dubogatszych ludzl świata, pod tył... Wfalci ~6b staj! się wielcy bogaci', go, był odbiotcą. rig Z Wie{!nia wykonał, jak do- Wyjmujemy z niej następujące ciekawe szczegóły, dotyczące amerykańskie- - * - Na takiej masowej produkcji noszą pisma naukowe, kuka eks.. go króla naftoweco. (RedGkc}a). R k.t 11 dk l. t d b'ć d b - int dzl oc ele er o upywa suro- mozna w e 'Y zro lory e- perymentów, które wzbu ć mu Rockefeller pochodzi z wysoce na zalożenie interesu byto tego wy olej od t. zw. "dzikich poszu- res, gdy posiada się masowego SZ~ł zainteresowan!e wszystldch niemmanty'cznej, pó[wieśniaczej mazo. Skąd więc wziąć plemą- kiwaczy nafty", kazał go czyścic konsumenta. a to udało się osią- sfer wyf,ształconyt.:h, szczegóinle mieszcza1skiej rodziny. Wbrew dze na założenie j,nteresu? Udal i sprzedawał dalej. Aby interes gnąć Rockefellerowi. intelektualistów w c1asnent zna' poglądowi, że genjusze są 1lWy- się do ojca. Ten ofiarował się mógł dawać jaknajwiększe korzy Chciał on zacząć sprzedawać czenlu tego słowa, t. f, uczonyell. kle ostatniemi dziećmi, "Jonny" pożyczyć syll1o\vi tysiąc dolarów, ści, założyf w Ewelandzie raft- swą nafte nietylko. w Ameryce, poetów l fejetonłstów. jest najstarszym z rodzeństwa. lecz na dziesięć procent rocznie. nerj~. W celu z.dobyda większe- ale i za Oceanem. Prawdziwym Chodziło o ustaleni~ stosun!m Zaraz po nim urodzit się drugi Młody RockefelJer zgodził się na go kaoitału obrotowe~o, przy- arcydziełem byto z.dobycie,przez mędzy pracą duchową i funkcjo chtooiec, z którym Jonny razem to: uwazat, że o ile i.nteres bę- ciągn:~r do s-półki dwuch braci Rockefel1era Chin, jako konsu- nowaniem żołądka. Chodziło o spędzlt dzieciństwo, chodził do dzie szedł. to i na to star'czy. swego wspólni'ka Carka i pew menta nafty. Kazał on przygoto stwierdzenie, czy przy usilnej wiejskiej szkoly i otrzymał pierw Dręczyło go coś innego: z su' nego młodego, zdolnego technika wać tvs1ące lamp i niżej ceny,1 pracy n ózg~''vej głód J pożąd~.. 5(,1 wskazówki handlowe od oj' mą tysiąca lub tysiąca pięciuset Andrewsa (anglika), który wsła- kosztu. po siedem i p61 centa, roz nje żywtrości wzrasta, czy teł ca. Nie należy uważać, że począt dolarów nie można robić inte,re- wit się jakiemś drobnem odkry- PT'zedał je w Chinach. Następnie słabnie. kowe nauki handlowe ojca, wy- s6w na wielką scalę, Chciał ko ciem w dziedzinie rafinerji, urządził tam d'oskonałą reklamę, Nie mówi sę o tern, w Jak spo wady wielki wpływ na charak- niecznle wynadć jeszcze jakieś - * po'stal olbrzymie zapasy nafty.; sób profe.sor Durłg wykonał te ter p6ź.niejsz.e~o mihonera. John źródło pieniężne. Ponieważ mto- Przedsiębiorstwo rozwijało s!ę W ten sposób zdobył sobie włel-f eksperymenty. KróUków nie mógł D. okazywal już w bardzo mło- demu, niezna,nemu człowiekow bardzlo pomyślnie Rockefeller ki rynek zbytu i powiększył nte-' chyba do nich utyw~~, pc}n~eważ dym wieku wielkie zainteresowa nikt nie pożyczytby pieniędzy, uważał, że jest bardzo niewy- zwykle swoje przedsiębiorstwo. one, zdaje się, mało ljl'acują urny nie dla pieniędzy. starał się na muslar wziąć sobie wsp6lnrka z g.odnie dzielić się zarobkami z ty W podobny s'pos6b postąpjf i z in słowo, a w katdym razie nie wtasną rękę zarobić kllka cen- kapitałem. W błurze. w którem loma wspólnikami; chciał w ja- nemi krajami azjatyckiem, zdradzają swej pracy umysłowej t6w, a pootem i kilka dolar6w. pracował, miar kolegę, posiada- kiś sposób rozwiązać som'ke. Po w końcu amerykańska nafta 0- przed śwłatem. Być mofe wtęci Ody ojciec zabierał go ze sobą jącego niewielki kapitał. Morris drugich przekonywaniach udało świetma nawet najciemnieisze za że wziął on kilku trycznych pe. do 'Pobliskiego miasta, kupował B. CJark - tak się nazywał ów mu się sktonić wspólników do li- kątki Afryki. etów zml~rzył zawartość ich za pieniądze, zarobione na sprze- pierwszy wspónik RoOckefellera kwidacji firmy, Lecz kto miar ob Oddział departamentu handlo- żołądków przed po Urycz!1ym (aży "wlasn~h" kur. k{)lon5-alne - miar okoto trzydzie stu lat f jąć dobrze pros.perujące rentow- wego w Waszyngtonie, który utworze. rowary. aby sprzedać ~ w Rich- dwa tysiące dolar6w. Założyli ne przedsiębiorstwo? John D czuwał nad trustem, zauważył, Okazało sę, cn nast~pu~:.ford z zarobkiem. oni razem przedsiębiorstwo pod Rock,efeUer znalazł f na to radę że pewne sprawy nie są w po- przy rozpoczynaniu dzlatalnoścl -* - fitmą "Clark and Rockefeller", Uczynił swym wspólnikom ku' rzą.dku. "Standard on Compagny duchowej trawienie słabnie, by W szesnastym roku tycia Jon- * - piecko - prawną propozycję. aby of ndiana" miało jakoby w ta- w końcu zamrzeć zupełnfe. Jedno ny ukończył swe teoretyezne W owym okresie czasu narwię podzielić całą Urme na pięć czę- jemnicy uprawiać nadużycia ko- cześnie znika równief uczucie wykształcenie: Zaczęła się prak- cej korzyści moż,na było osią- ści między wsp61ników t urzą- lejowe. WyUcz,ono dokładnie. że, głodu ł im więcej cz.łowle, myty'ka życia. Początkowo praco- gnąć z interesów naftowych. Nie dzić licytację. Tak też zroolono: w wypadkach John miał się śn tern mnłej jest g~')dny mnej wal w firm\e tlewitt i Tuttle z należy uważać, że Rochfeller icytaoja została urządzona cat- uspra,viedliwlć J)rzedstawić m~i jeść. Dobrze napisany»oczątkową pensją cztery dota- odkrył handlowe znaczenie oleju kiem oficjal,nle,pod kierunkiem książki do kontroli. wiersz, złoźony z ośmiu TY tygodniowo, Pilność jego su ziemnego i w ten sposób doszedł adwokata Rockefe1lera, kt6ry - * może zastąp" pn-każny s: :.. ", mienność zwróciła uwagę szefa. do majatku. Już w roku 1857 zoo tymczasem pożyczył sobie ple- Gdy doniesio'71o 68-1etniemu włederlsjd z garn!turem. wi~ wp6ttora roku p6tniej. gdy stało stworzone.. Towarzystwo niądze. został zwycięzca,. Za R.ockefellerowi o wyroku, grał w firmie zwolniła się posada po- wydobywania oleju ziemnelto" dolar6w przejął ca'ą fir- wla~nle w golfa. Przez c11wtccz nl~e~~!:~:t f;::~~~ (.; mocnika buchaltera. oddano Ją DYTektorowł telto towarzystwa mę, w~r.pfacit,cztery czę~c' swym kę zastanawiał się a potem rzekł k f n 'bardzo często źle Q.}}łar:a,... osiemnastoletniemu R.oc e ~ e- pa,nu L. E. Drake, udało się w 2 dotychczasowym wspólnikom z nie wzruszonym spokojem: do dostają do Jedzenia. Oka~ufe rowi. lata póżniej, wskutek technicz- został jedynym wlaśdclelem. - Będzie jeszcze drugo trw~' się Jednak, że nie potrzebują ot1i Tak rzeczy stały przez jeden nych ulepszeń sposobu borowa- Uwatał on. że hurt nie może lo,. dopóki ten wyrok zmtame d,. ł~ś'( N l. ł b" łaściwie k Młod mb'tny Rockdeller f P y1 jl..ł b.( d ć t k' h kó j k d t ",\, P k'lk. t h ł2z0 ~ "'. a cza10 1'0 y. a l;' n a. w ens wan wy'ljo' ywa~ awa a lc zys w, a e a. wyn.onany.- o, U mmu ac prowadzić dalej te.v dośwladczeumiał ocenić własną wartość, Wi większe ilośc oleju zemnego; dlatego postanowił sam dos tar grał dalel w golfa. Spokój ten nle t b d ć on' cza w dzl at. ile zarabiaj'" ~ szefowie ł Ue' węcej mż. t onnę d' zlenn e. W t en cza ć t owar spo ż ywcom. ~. St a n - b y r wca \' e u d any, pon i'" ewal; s t a- ma i z a.. a J, czy n e są dobrz... - Z t sam wcląz jest warta Jego p-raca. _rozultl1 a, sposób eszcze za e., otworzyła się droga do dard Oil" wy,sylaf o tysiące wa- TY Rockefeller zna doskonale a- ł ł te o ile ktoś chce do czegoś używania do celów ośwetlena gonów, naładowanych naftą, ł merykańskie sądy i ne boi się p acan. o'ojść. musi przestać być praco' nafty, która dotychczas była dostarczało naftę do domu rodot ch. Jakże mą!k'ze ZOflantzowane wni~iem, a zaczać hyć szefem. sprzeda wana po dolarze za flasz nikom w miastach farmerom po Jeg.o przepowiednia, że ~ko- Jest gospodarstwo matkl.. natury. i! * * kę i służyła ndjanom wylącznie. wsiach. Udało się to uczynić, po nanle wyroku da na sebe drugo Jut od dawna 'Wiiedzcl1śmYt że Lecz jak zacząć?.john D. jako!rodek lecz)nf.t~zy. Oświetle- niewai chodziło o tak o~6-nie po czekać, okazała się prawdziwa: praca umysłowa ustępuje sen. Rockefeller zaos~zędzjł sobie nie naftbwe roz;pow5zechnlfo się trzebny produkt, Jak nafta. Tu owe 29 miljonów dolarów nie ~o Kant sypia t godzinę n~ dobę. coprawda kilkaset dolarów. lecz, bardzo szybko i dar.o mpuls do nie rozchod~ilo się o gust indy- stały - nigdy zaptacone, Obecnie profesor Durlg pownien rozszerzyć swe dośwladcze Koleje losu Maiera Amschela f jego pięciu We Frankfurcie na jeduej ze starych ulic stoi dziś jeszcze wąski dom, w którym znajdował si~ kiedyś największy dom bankowy obt>cnych czas6w. MaJer Amschel Rotschild założył w tym domrt fundament pod niezwykłe bogactwo cał"'; rodziny, L bezprzyrdadn~m zbogaceniem się Rothschilda wiąte się wiele legend; lecz dokładnych wiadomości o tem brak d6 dziś dnia, Ustatnio Ęgon Ce~ar Corti, tnany autor wielu monografji historycznych, wypełnił tą lukę. Obecnie ukazał się pierwszy tom jego dzieła w którym opisuje on "Zbogacenie się domu Rothschildów od roku 1770 do roku Niezwykła to książka! Niema na świecie dzieła gospodarczego, kt6 ręby od pierwszej do ostatniej strony można było c:zybć z takim zainteresowaniem. C"rti skorzystał z tysj~c:! listow i aktów, które zna jdo wały sj~ w rozmaitych i1r-chi wach; łvlko archiwum domu RotschildÓw pow s tało dla niego 1:amknięte, poniewat nie chcieli olli, 'ni rlle mogll, wydać swych tajemnic bankowych. Mimo to opowieść j ~go nłewyką:;uje hdnych synów c ' frankiurtczy'ków nla na dziedzinę temperatury i polecić swym ttryk'jtn tworzyć okres tycia ludzkiego, aby dojść względnie naigenjalniejszy z pięciu ła~6wkom, d~wanym Oencow poezje nago na ostrym mrozie. do takich bogactw. frankfurlczyk6w. przeniósł się do kto ly ~ył perwszym doradcą Zobaczymy: moi;j nie p.otrzebuiiił Lepiej, nii inni ludzie wsp6ł- Anglji i zdobył sobie iam nadzwy Mettermcha. i l i h 9 cześni, rozumiał on, jakę inteli- czajne stanowisko: był prawą reką Rothschildowie umieli prz.v-, om rówmez pa t z mowyc gpncjc:, zręcznoś~ i odwag~ po- komisarza do spraw pienie;żnych stosowywać swe pogiądy poli- yictor AuburtJn. siadać trzeba, aby,stworzyć taki przy wojskach angielskich. Przy tyczne do okoliczności: Natan w. ~~pe!!te'!","!i~~!-'~ swiatowy dom bankowy. pomocy Natana, bank we Frank- Londynie był liberałem. Salomon ~.. -- Droga Rothschilda nie była furcie m6gł przeprowadzać ol- w Wiedniu, Amschel we Frank- Radio~il1"'~OrZ'U W BmB wcale łatwa. le trudności musiał brzymie op<>racje finansowe, które furcie i James w Pa rytu byli li ~ j u, przezwyciężyć całkiem niewy. wówczas, w czasach chwiejnego reakcjonistami, gdy motna było z ryce kształcony, niebogaty bankowiec kursu dewiz, przynosiły wielkie tego ciąhną~ korzyści; W S'-~ b d b t t t M ' A h l R t h'łd b i k' D R th 'ld6 b '1 i... ac,c noc;totlyc s a ys y- al~f msc e o se t, a y s ę ",{S l.. om o S \V Z Og~Cl Karol najmniej' zdolny z ~ot. k d..,,' l !1'" 91;0 wybić 51'" wowczas szalenie na zabroolo-.' - a Jrz;ę owa ViYł'az.\lJ~ ~... uj. ra W F kf.... h dl t. scht1dów. wysłany prz:ez Metter djoamałorów zarejestrowanych. OlbTZ\' e ran urcle w owym czasle nym an U przemy nczym.. 1 d Wł h' ol. panował nastrój. wcale nieprzy- Rotschldowie nie byli tylko ~uc.la o oc.' graf _ ~ ~ prl y- rnla ta c,,!ra. zarelestrowaqyr." ra<!jq;ł chylny dla tydów' chr~eścijań3cy bankierami- rzneah sit: oni ' na jaclela wolnoś~l wło\lkte " gdy W mlltqrów.tiwl2dezy o \Vret~lem ri)~pf).. battkieri:y byli bezkonkurencyjni wszelkie rentowne in teresy małe.m pańs.twl~ zaczęto!1!ena wsi:eelmteuiu się r'ldia w Ameryce. Mimo to. Rothschild osiągnął MMądro~ć starego 'Maiera widzlee austrlakow. upragniony cel Zawdzięcza on Amschela doprowadziła Rołhschłl- W tym świecie, w którym ty- ~~.&!!ii&r~ _~ to przedewszystkięm stosunkom d6w do bliskich stosunków % tuły { szlachectwo grały wielką ro finansowym % ówc:cesnym land pi~\s~y 'l1 don:k" finans1wy m l~, Rothschildowie. zwracali rów- niełylko honorem, ale i można by. grafem, a póiniejs%ym wielkim wrelkiego księcia heskiego, tajl1y~ nje~ specjalną, uwa~ę na te zew- lo z tego eiqgn~ć zyski. księciem hesteru Wijhelmem, doradcą Cedarusem. ten ostatn nętr~ne oznaklj ohylerałyone prze- Rothschildowie w perwszej po Ten irsiąże który napełniał WSlr1p:ł. ~o ~an ku;, jako cichy ciet. drogę do nalleps~egq towa- łowie Wie~lł dzie\vl~tnaste:ro os:,!,] swą kasę pienlc;dzmi pochodzący- w5pól '~k l oblllcał.r.teresy swej~o r;z;ystwa. nęli miljolly na u<1deliltlht subsv mi ze sprzedazy swych z;ołnierzy pana przeprowadzać przez tch Maje! Amschel poznał :;!ę na d, h~ itądowj anf.!iels~łem" i"!, A l" b ł d6 'b bank. tem jut jako młody cl.łowiek i francuskiej l~ot1trybucj\ w~j~nlh;j. i1g 31, Y,po. w~~zas. nal o W t>j1 sposób postepowa1i dl d b ł b' f t ł P W epoce re.. tnufncll znrob'h v{11 gatszym człowjeklem W Nemczech r~ '..',atego z o y so Je y u,,0-,.., ' Majątek jego WYflOlllł kilka d:!: lesiąt :t:lw.gz~ ~,O,\hsc hlldovlle: zdo?y~ah mocnilrll finansowego dworu hes- mezwyk ł e wprost sumy na udziemiljonów. Rotschiloowi u da ło się sodle łaskt możnych t~go. swlatal skiego lan1u pożyczek.. '.. d a potem wy'/..yskiwah łeb bez,. W czasach wtefklej,.ewoluc; W zr~czny sposób zblity~ o nego SYl10wie l.ego wspftlal~,.~~ę da. foc'zny dochód Majera Amseh~!a i przezwyciężyl niechęć ksl~cia skrupułów. lej po drabłme szlac?~cklel w ro- oceniano na dwa do trzech tysi~cy i dzięki jego pomocy usunął Między innemi fłn"neowali oni ku 1822 zdobyli 50ble tytuł befo- gultlen6w; majątek jego synów.. W$~y:ltl<ich bankierów nil bok z wjai'!d Ludwika XV do Pafy~a nów Rozmaite ordery ~dobłły Jch Ó ł t k,. J'.. J C!0ethe,!\tóry luf.! był wcale kll$sel. Z czasem po1rafił on stać i jeden z braci, Jame,s,. stał SC; piet;l, Jame$ i Nałan 7:ostali au- wzr li ~ t~.!"nlfl W ~~e 11 t luk dział w rokj.i 1 &28. <lo E ~kermana: księela we wsz~lkicq operacjach Burbonów. i wlkutek tego człontarni ciała do l. "bankrułow j ( -,.. Trz~ba być c%ęmś, aby cośwansowyc f h.. W Austrii usadowił si~!rank- d yp'ovlaty.cznego. O sl~gnę ' l ó' na { me.. ~,l sw ) pr~yjj)(llelem Rutschilda, powie 8il1 niezbędnym pomocnikiem potem motem zaufanlą 1 <1Qfadcą strjllckiemł kon8~lamł ~Mr8lnymi Ę~~S;~ r;~oj~~~~ gljr~~~g~ ~tl~~ ~ %robić... Dom RothscQilda j~s.t~o. W roku Ma~./mschel furcki _ dom bank~wy.", d.zł:ękl.an:,cel: P.~~Y lc.b s~~ze:~~a~~l_ :~. Dr. f. U.. ~ty, lecz ~. *'" _ ~.,,,,.~.. :u.ma!!.o.-:-a :-sju, lego 'l ' _ nj _~...: ~g~~m,.$pp!~,~. ~e:e,l-v ~.. l; ~_.~,,:..Yl~ 4

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u. Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska 106. 1.8.111 łua

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska r ' Wiel~ft ilou [ennv[~ nft~roo - - DLA UCZESTNIKóW Czy POSIADASZ już ~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ f!!:}~2.~~la!,::~,=na '=~ łódź, iroda. 1 styllznia 1911 r~~~...

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych

b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych Opłata pocztowa aiuczana ryczałtem Nr. 29 Czwartek, dnia 30 stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 ' Telefony: Redakcji 1 81 06 1 Administracji 1 63 66 DZEllRllC BEZPAlłT~JR~

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

STANO S O I. ZA SKI GO

STANO S O I. ZA SKI GO o lłuąelł ZAW ElłA l'. y Ą 8 DODATCU Ul.USTlłOWA EGG OpłAta pocztow ai.cezo.aa ryezałtedj Nr. S Niedziela, dnia S stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 DZERlłllC Telefony:

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R.

REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. S p o r t Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr.205 DRUGI TRAGICZNY WYŚCIG na torze w Rudzie Pabianickiej. Dżokej

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

27 tistopada 1932 ROKU.

27 tistopada 1932 ROKU. Nr 48 (ELCf, DNA 27 tstopada 1932 ROKU ROK POŚ\JJ;'CONA SPRA~ QEllCJNYr\, OS\lATQ\J~r\ sdoł::eczn~ Cena ledne&o elzemplarza 10,rOS)', z Drz~l)'luł; półrocznie 3 zlote, rocznie 6 złot)'ch Konto P 1( O 66,166

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność.

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność. Bosi 3 rt 60 Jt. (przy taplacie tgóry) Prauumarata lagranlezna 4 A SB gr. Artykuły nadesłana bt* esnaeoenla bonorurjuid uwalano aa sa bezpłatne Rękopisów zarówno uzytyoh Jak i Odmiennych redakcja nie Rok

Bardziej szczegółowo