. B. i Z ku. DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI. Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle. 9dznaczonei. medalami I rmie krajowej: uapiesk,bj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". B. i Z ku. DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI. Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle. 9dznaczonei. medalami I rmie krajowej: uapiesk,bj"

Transkrypt

1 _2!;~il!;sz, numer zawie\ra 20 gro" ~ł su Pol kieo". 4 strony,.no~ałku LiterackasJołeczneno". i 8 stron. Dodatku lustrowanego" Dz."'~ uf7azeta Sparto a,t zi.,.gazeta HandQw,.. &r p.!ta PDcztowa uszczona rlczałtbm. Łódź, Niedziela grudnia 1927 r Roli X DZENNK POLTYCZNY. SPOŁECZNY i LTERACK. RedaKc!a i Adsnłni.trac,a. Łódź. PiotrKowsKa nr 106 lłl C. t:l.q 'ł1 Telefony Gł~!!u. POlskiego:" - Redakc!a dzienna l/hBla Konto cz_kowe wp. K. O. Nr. 61, ,88 ena. U droszy. nocna redakcja 1. dru~arnla od p"odz. 9 wiecz: 7-99, ad2t!łnlstrac7ta 1 elt.ped3"cia $t!!,,!!?a i!! Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle W dn. n-)'1d b. m. _ niedzielę OTVVEB.A. przy ul. Piotrkowskiej Nr. 96 (Pałac Siemensa) pod własnym Zarządem FLJĘ FABRYCZ Ą W ŁODZ. Zaopatrzoną w nieby- C 1z' M ' C h l d p. eh ' t wale wielki asortyment Unrow, arcepanow, zeno a y, lernlnow. P. WElki wy~~r galanterii ŚWiątECZDCJ. Towary otrzymuje się z Warszawy codziennie bagażem. Ceny ściśle fabryczne. NOWOSC!! Z aparatu włoskieqo.. La Pavoni u wydaje się Kawę "Mocea", czekoladę i KaKao Filii--.nka t~lłi.o 50 gr. r. B i Z ku jest ft taki otrzymasz tylko UJ na:starszei wielokrołn~b T 9dznaczonei. medalami rmie krajowej: Zak.łady Radiotechniczne t Rok założenia Warszawa. " ~ódt, Piotrkowslia J52. Tel Kralł6w. Kierownik polityki uapiesk,bj Zgon posla Kardynał Gaspari złożył prośbę o dvmisi~. Na dworcu przed wagonem salonowym stoją obok marszałka z prawej strony wicepremjer Bartel z porucznikiem Zaćwil'chowskim l gen. KrzemińSki, z lewej gen. Kutrzeba i pułk. daleszewski, komendant główny policji pcństwowej.. Prof. Józef Wierusz Kowalski, po seł Rzplitej przy rządze ' tureckim, zmarł w Angorze..'

2 ...::; ,:;t._1.,.x;.:.:.;.h,:,,;..-:-.j!!:.05 f'o5k;.;'_ '3'T zporzą zenie. Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 28 lipca 1922 roku o ordynacji wyborczej do Sejmu (Oz. U, Rz. P. Nr. 66, poz. 590 z 1922 r.) wzywa się wszystkich właści.. cieli nieruchomości, położonych w obrębie miasta Łodzi, do złożenia wykazów imiennych obojga płei, posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu, a zamieszkałych \li ich domach. Każdy właściciel nieruchomości lub jego zastępca obowiązany jest zgłosić się do Komisarjatu Policji Państwowej, w którego obrębie położona jest jego nieruchomość, w dniu 11 grudnia 1927 roku po odbiór właściwych formularzy i złotyć wypełnione iormularze z powrotem do tegoż Komisarjatu P. P. za pokwitowaniem najpmniej w dniu 12 grudnia 1927 roku do godz. 20-ej. Wykazy powinny być sporządzone ściśle według wskazówek podanych '! formularzach, i zlotone w przepisanym czasie. Właściciele nieruchomości wzg!. ich zastępcy winni niezastosowana sie do niniejszego rozporządzenia, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej z art. 139 Kodeksu Karnego. Łódź, dni~ 9 grudnia "1927 roku. Prezydent m. Łodzi (-) Br. Ziemh:cki. Komisarz Rządu na m. Łódź p. o. (--) J. Strzemiński. ZWEDZAJCEl Jesz~ P!lrę -sza ZWEDZAJCEl dni Targi Gwiazdkowe w Łodzi przy ul.' Al. Kościuszki Nr. 73, tel Dziś i dni następnych od godz. 10-ej rano do -ej wiec%:. ".. "ki.k... oza 1 Sprzedaż n aj rozmaitszych artykuł6w po naj tańszych. cenach. Wiele niespodzianek! Ppemi artośolowel Lote.. ja fantowal Raj dla dzlacu Restauracja na miejscu! Orkiestra, koncertyl Wejście za wyjątkiem niedziel i świąt, 01 godz. 10 r. do 4 pp gr. Wieczorem 1 złoły, dla dzieci i młodziety ceny ulgowe. Uwaga!!! Wał:ne dla P. P. Kupc6wl Wobec rozszerzenia terenu orzeznaczonego na kioski pozostaje jeszcze pewna ilość stoisk, które w drodze rozloso~'ania przypadną w udziale szcz-ęśliwym P. P. Kupcom o 5lo/ 0 taniej, a nawet bezpłatnie. ~. nje~o",ce dam~kfe z S!abardyny % eksam1tnemi wylog-ami wysokie Zł " " " niskie " ', z trykotu.jersey" z a){s8u1, wyłogami niskie 19.- K.:o!ł2E\ nlęliue C:1~pl " cbillłłkie.. 11':t ~.... u D :!.,,' p' l Z... N-rj-~-, 40 tuż jesteśmy od tych ezasów l Jut chyba do nich nie powtó Clmy. W dzisiejszej Europie nie List pasterski, wydany na stronie wiary f nauki kośdoła rytoryczn ego ro~gnj~cfa i progu kampanji wyborczej za- nie powinni dopu cfć do te<7o, nie dawały się rozwiązać na wfera w sobie ~acznie więc~j ab~ w ich szeregach powstały drodze wyznaniowej. Daleko pierwiastków pohtyoznych, nt jakle~ szkodliwe rozłamy i po 'Się zrazu mote wydawać. działy. W tym nakazie kato. Wskazany V nim został imien Uckiej jedności na wyborach nie tylko jeden wróg - ko- mieści się właściwy sens pollrt1unizm, lecz z całego listu tyczny listu, który łatwo da'e ma jut państwa anł stronnłctw wynika, ~e w tym potępionym sl~ odczytać na tle naszych teokratycznych, a stniejące kierunku skupiła się właściwie warunków konkretnych i istniekwintensencja tych rozkłado- jącyoh ugrupowań partyjnych. głaszają swe programy poli part je klerykalne wyra1nie o wych antireligijnycb i annnaro Katolicyzm. jako taki. nie tyczne. spolec:tne j gospodarcze, nie zasłaniając się nic nie cłowych prądów, kt6re podko- określa bynajmniej łre oi poupuią współczesne państwa. tycznej stronnictwa, które wy mówiącem powoływaniem się Zagarniają one pod swą wla- stępuje pod jego sztandarem. na zasady katolickie. w danym razie. skoro list biskupów dze to wszystko, co wychodzi Były przecie1i długie stulecia, po za grann:e ścisłej prawo- w których Europa pozostawawierności chrześcijańskiej, któ- la w dziedzinie wiary pod niekom jedność l soudamość. na ~łeca swym wiernym owieczrei stróżem i kierownikiem podzielnem panowaniem Rzyjest kościół katolicki. To te! mu, w których nle było jesz pytanie, dokąd joh zamierza suwa się bardzo naturalne walka wyborcza, która się cze reformacji' ł przynajmniej prowad~ f jakie wskazuje stanowisko V sprawach czysto obecnie zaczyna, toczyć się zewnętrznie nic nie zakłócało będzie o panowanie zasad jedności religijnej. A jednak świeokkh, w których operowa~ chrześcijańskich w fyciu pań- i wtedy istniały sprzeczne dą trzeba pojęciami, zaczerpruęłemi z doświadczenia współczes stwowem i społeczncm. wal łżenia społeczne i polityczne, czyć będą tylko dwie przeciw- istniały antagonizmy i walki, nego.. ne siły i ci, którzy stoją po które domagały się swego me- l $ Nie.znajduJąc na to pyta n ie, wyraźnej odpowiedzi w liście.. ' muslmy Je skonstruować sami, Dantejskie sceny posilkąjąc się danemi naszej własnej w podziemiach Pittsbursa rzeozywisto ci. W świetle.~ych danych jedność chrześclańska, jaką zaleca list pasterski bardzo przypomina rozgrywały alę Pierwsze sprawozdania dzien- C olorado, z innymi robotnikami ników amerykańskich o katastro- natychmiast po ogłuszającym wyfie w Pittsburgu donoszące, :te buch u, który ich rzucił wszystkich polaków niema na li~cie zabitych, na ziemit:, zagasły światła i obecokazały się nieścisłe. ni w przeświadczeniu jakiegoś Chjeny i zawiera główne ele dobrze nam znaną jednośc Jak donosi prasa polsko-amery- nieszczęścia, które si~ widocznie menty. jel ideologji. Obó7 kańska, rozpoznano w miejscowej wydarzyło, pozostali V clemnośkostnicy indetyczność dwuch po- ciach. chrześcjański ł narodowy laków: Jana Kochanowskiego', lat Malinowski usiłował schodami byt tylko jeden, a kto ' 52 i Pawła Orłowskiego, lat 37. ~ wydostać się na górę, odrzuciły za nim, teb n~łeiy iut Z uwagi, te wybuch rozsypa go jednak wielkie malcy wody, munizmu, Jest przyr w gruz szereg budynków, pod które wtargnęły do piwnicy. Przez p61 komunistą i wrogie gruzami których znajdować się zerwaną wybuchem tamę, woda gji i Polski. W takien musi szereg dalszych ofiar, nie zalała piwnice pewnej części miajest definitywnie ustalona lista dal ala. Windy nie funkc\onowały. wiefiiu rzeczy orze szych ofiar. Okoto zbawczego o'woru, pro- trakto",aniu najwa~n Będzie ona jednak przy pusz wadzącego na gór~, toczyła si~ spraw z goła niepodot. czalnie dość znaczna z uwagi, :te rozpaczliwa walka. Wdzierająca, wił; agitacja WybOrcZi dotychczas nie odnaleziono się woda rzucała ludźmi od ściasób, wśród których znajdują się ny do ściany jak piłkami. Poziom utonąć w falach de: następujące pol~kie nazwiska: Fe- dosięgnął wkrótce powyżej pasa takiej, jaką już znamy oj. poprzednich wyborów. liks Zyskus, Andrzej Kawalkiewicz, i zwiększał się z kamą sekundą. Marjan Wieliński, Józef Wasyluk, Malinowskiemu z wielkim wy Jan Kwiatkowski, John Leut alias siłkiem udało się kurczowo uch Prawicowa demagogia, zwat.. Jan Guziński, Jan Unda, Józef wycić felażnej balustrady schodów czająca demagogię lewicową, Witkowski. po której wspinanając się z tru- nie zna łatwiejszego i skuteczniejszego oręta od przyznania Robotnicy polscy. którzy ocaleli dem wydobył się na powierzchnię. w tej strasznej katastrofie, opo, Promień światła dziennego był dla wiadają o dantejskich scenach, niego zwiastunem uratowanego t.yktóre się rozgrywały w chwili po cia. Co się pótniej działo, nie papowaniu prawowierności wy Jub odmówienia danemu ugruwybuchu. mięta bo zemdlał. Młody ten czło- znaniowej. j narodowej. Tę Oto w jednej piwnicy, gdzie wiek, wydarty cudem z gardzieli prawowiernoś~ w oezach wy" pracował niejaki J. Malinowski z śmierci - osiwiał. borców mają stwierdzać uznani eksperci hierarchii kościelnej. Warto przypomnieł, ~e w poprzednich wyborach Wieści z Palestyny posługi- Profesor Wajeman Muzeum w Jeroza'imie. wanie się orężem wyznanio-., sjoniimie. John Rockefeller ofiarował 2 wym doprowadziło do zlla- Profesor Wajeman, przywódca mil. dolarów rządowi palestyńskie- nilennych skandali. Jednostki rachu sjonistycznego, bawi obec- mu na urządzenie i utrzymanie z kleru figurowały nie tylko w nie w Bukareszcie. W dniu 2 grud muzeum archeologicznegó w Jero- Chiene, lecz tal{że w Piaście nia profesor udzielił wywiadu pra- zolimie. Na zasadzie listownej wy- i W zapomnianej dzisiaj grupie, b k t ń k" Sle u aresz e s lej; w któ rym wyniany zdań mit:dzy Rockefellerem p. Skuls' t'ego. Gdy zawrzała i lordem Pulmerem muzeum ma r.. świetlił sprawę kolonizacji Pale- być poświęcone wyłącznie' archeo- walka konkurencyjna, partyjni. styny. Są dwie zasadnicze kwestie logji. Gmach muzeum ma być ey z kleru, należący do prze ~ w ewolucji sjonizmu - powiedział,.... wzmesiony ' poza murami' Jeroza- ~iwnych ugrupo\\ań sięgneli profes<?r - kapitał 1. lmml!łracja. limy.w takim punkcie, z ldórego swym zwyczaj'em do oręża P. Waleman, który medawno?d- byłaby widoczna Góra Oliwna. by~ podrót. do P~le~t~ny, wyniósł Plac pod budową musi dać rząd wy znaniowego i zaczęli sobie najlepsze wr~fetlle.l le~t z~.dowo- palestyński. Wymienione dwa mil. nawzajem zarzucać nied9wiar- 10n'y. z wyntkó.w lmmlgr~cll. Po dolarów będą wypłacane ratami; stwo lub wjjrost herezję. Na wojnte ludnośc żydo~sklej, były ostatnia rata będzie wydana l tle tych reminisceocji tern zrow P.al~styme. 50.~ meszkanców, stycznia 1931 r. Lord Plurner w. l. obecme zaś. lt~zba ch wzrosł,a d? liście swoim w imieniu rządu i zumla szym Się staje obecny NajWększy procent lmml- narodu palestyńskiego dziękuje nakaz bjskupów zachowania ~ranlów dostarc~a Polska. Załoto- Rockfelerowi za jego ofiarność i jedności partyjnej j nie rozpra ~o.!' ty~ okrese 60 n~wych ko zapewnia, że muzeum będzie wy- szania się po współzawodni- On]1 rolntczyc~ życt~wsklch. budowane zgodnie z życzenia ni czących ugrupowaniach. Co do kaplta.łu mezbędne~o do ofiarodawcy. rozbudowy KraJU, p. Walcman List pasterski przesądza niewskazał, fe z bud~etu rocznego l t k. t. d jednego mil. f. st. większa część ma pos awy eru 1 s WC za używana jest na roboty technicz- na odnośnym terenie klęskę l?su..,zlłni,~ miejscowoś,ci błotnistyc~ Jak wynika ze sprawozdana ne, jak elektryfikacja, kanalizacja, Z010 dla Polski polilyki sanacyjnej. Zresztą znaczenie jego przekracza bez l rozwol kultury mtelektualnej. '. ' B R - pośrednie rachuby wyborcze Uniwersytet tydowski, kt6ry ucier- zwlązkowe2o anku ezerw w. ~. tł óż 't piał od trzęsienia ziemi, funkcjo- New Yorkn. w pierwszym tvgo' i rzuc~... W13 ~ na r ne s r~:>ny nuje znowu. Elektryfikacja kraju dniu bieżącego miesiąca Wysłano naszej sytuacj wewnętrzne]_ rozj>.0cz~ie ~i~ w bliskiej przysz- do Polski złota za 3 mljony do i. J Mazurski łośc1. Rowmez olldowa portu w laro (). H.jfe mu się ro~poc:ząć l stycznia w. Z }~, r...

3 ... ~ -.;.;.- ~ ---.Jl~.x;.;.:n_....;G:.;.:Ł:..:O~S.:... ~P~()L:.:.;S:o;.:KT~~l927~óJ:':- ~.!.. a" e '.. " o brzydli sukces podróży Bezpośrednie pytanie marszałka nnarszalka Piłsudskiego przecie;ło węzeł gordyjs 1\i zadowolony Nocne posiedzenie (tjarszale l oina~ CZy pokój? GENEWA, 10 grudnia. (PAT), GENEWA, 10 grudnia. (PAT). zajął miejsce w fotelu w pierw" O godzinie 0.20 marszałek Plłsud "Pokój" odpowiedział Waldemaras K~r~ed godziną 11 zebrała się ra- szym rzędzie wśród miejsc prze- ski z ppłk. Beckiem udał się na da 1~i w komplecie na nocną se- znaczonych dla dyplomatów. 0- dworzec. Wsiadajcąego do ~ago- G E!';] EWA. 10 grudnia. Godz. 19 min. 15 po po!. s,(ę dla ostatecznego załatwienia becni byli również wszyscy ba- nu żegnała okrzy ldem "niech (Telegram w~. Gł. Polskiego). s rawy konfliktu polsko - litew- włący w Genewie dz!ennikarze.,' żyje" kolonia polska i Uczna pu- Zglot!nia ~ naszemi przewidywaniami s~rawa slitego. Przy stole obrad Polskę Sprawozdawca odczytał raport, bliczność. M«rszał<owi wręczono uregu~o\vania s~osunków litewsko-p.uls "'ich posurc'prezentował mln. Zales.kf. za-l poczem zapropo!!ował przyjęcie, wiązankę czerwono - białych róż. nęł? S!~ ~,?O"ł'];lzny liro!, na p,. ~ ó7j, acz1~ohy1ek: nie proszono również; do stołu Wal- rezolucjf. Marszałek przyjął na krótkiem m?zn~ Je, jeszc:e!:e!':dędzae uwai!!ać Z3 ostatecznie demarasa. Marszałek Piłsudski posłuchaniu p. Saerwcina które" zhkwjcf.łowaną. Teraz już wiadomo nap~y~o, że Li. mu miał oświadczyć że ~ rezul- twa zgodzi się oficjalnie na z;raies~enie stan!.l w:.j- Przyjmując do w~adomości oświadczc~;e ~rzed tatów, osiąl!niętych' przez przy- ny z P~lsk~, poczyni _je,l'nak zastrzeienia natury sławiciela Litwy, że Litwa nie uznaje się za ba jiazd swój do Genewy, jl..'s,t zado" ~a_sadnaczej sw s~~o;nvle Wilna. f'a-zedha;żone zost~~y P 1_ d t wolony ponieważ chodziło mu o m~ne nar~uly nad ostatecznym tekstem formuły, d ą C ą _ W S ta nie wojny, _. z O SlA.ą ra plrz"~mu o ',li. ~e' usłyszenie jednego słowa "poktórą "adn 15Z " ~ - o!.. d ;,. l"'_ "" ~.. y wie za.n.. e?e!j"wane s~rllny do wiadomośc onwladczeme 'delegata PulsJ.u, kó'" DecydUjący W!Dływ n <:l ost21'~eczne rozs!c-zv!jnięże repubhka Polska uznaje i uszanuj,e n iezale-' l cie sprawy wywarł oczywiście marsz. pahuu;l.~.~ ż~ość p~litycz~ą Litwy zaleca obu rządom ną..!l!!!~~~ B~~~~d3 Dza~ias pa-zed 'p0łlld~i~m! ~ i~a~~c!e t~3neij sesji -;. oaązanae w n&,b;;ł!jzym czasse bezpeśrednich 7:.- Ch ~ m!'r~r'a ;, n!3 udzla!e_m!i"zedstawc3eh PU~,~,Hł waelłuch mocarstw t kt i~ to.:j ił l K PoDsiu ~.sbvy, marszałek PtłsuTiski zadał Wahle. per ra acj, mających na cela! usialen~e sio GENH'UTA 10 d' (PAT) m arasdv11 be2'""'!)średnio kró.l"~ -, -. r d ki' h a '! r - L V\, gru ma..." ;1:,.. le pyo:anle, nae zno.. sun k OW, O oryc. za ezy pn"{o ~,, Briand oraz sir Austen Chamber' S:ii!:ące niedom6w : eń w od po lli i~dzi. Ofiaruwuie życzliwą pomoc lig; narqd~'m i lain ptzedstawili na pouinem po- - WOjn2, czy pok6j? ' jej organizacji łe:-hnicznlfch w w ':J ~a 'Unl~ gd, \ siedzeniu rady ligi narodów swo" p~ z3_danau t~go pytania, a ozc3n3jąc2go węzeł by pomoc ta o~azała się pożądana w pes.iratt.ajie zapatry\vania, dotyczą c e punk gordylskt,. na s~h za2egła ZU z:3 e}z13 cis.;!!a. Waldem31 \acjach, które rada zaleca. tu widzenia reprezentowanego w ras namysdał Się przez pół mlnu~y, floczem rzucił sprawie kontliktu polsko - itew' ledno słowo Dacyduie, że skarga r%~rju itewside"jlj, o.,.,~_, skiego przez Waldemarasa i mar - P~k~';. ' sząca się do ij0stęlłowania wnbec os':''!),~~zyka Bub : szatka Pilsudskiego. rlapl~~le.ogolne usłą~ao miejsca a!.czucau ulgi. pochodzenia litewskiego, o których moi1'.r3 lu od. l stniala calkowita zgoda po- Marsza&ek?ałsudsk. zakonk!l.dował k~ótko: wołaniu rządu litewskiego, będą zbatłane przez ; glądów co do tego, że o dalszem - 'Yobec tego nie mam tu D1ic do roboty! komisję, złozoną z przewodniczącego ra rł y i 2 ' trwaniu formalnego stanu wojny r~arsza ~ ek opuśc~ Genewę w r:.iiedzielę w goczłonz~ów, przez,niego wyznaczonych. Ko c ~ i s j r:2 la. między obu państwami nie może dzmach pr.ze~poludnlow:r~h. pr:!:ejsławi radzie sp. awozdanie ze swy::h czyn. ; być żad:lej mowy. J. Warsz. nosc. _.. _.., l Walclemaras domagał się ener- rijlłlcr3~!'?1~fe~lijl;]~[ijli1~lij8'ił~ B;~q~~~filiiJrm D~cyduJ~, ze w ~azle m~yde~19~ g "an J ~zi'j:f~bj gicznie gwarancji w s-prawie nie 'ub nlehazpleczeństwa takoł;,yy~n i111~7!1ellta7n-se. za!,eżr:ości oraz terytorjalnej niekrełarjat gen eralny ligi będzie magt na żądanse \ naruszalno}ci Litwy. Marszałek jednej ze stron zasiągnąć rady prz~wodnic:p!ące:jja : Fil s u d ~, ki oświadczył gotow o ść U" ligi ~ sprawozdawcy tej sprawy, p!j~zem ~::Jdję~e : znania zdeklarowanej niczawislozostaną środki, zm. erzające ku uspokojeniu. ści są s iadującego z Pols'ką państwa. Rada stwierdza, te obie ztrony obowiązane są ułatwić w tym ' wypadku zbadanie sprawy przez ligc; narodów, przy j mując z zadowo \ l,~rgm J y leniem do wiadomości.oświadczenie przedstawiciela Polski, ż e obywa- \\ i~ n ~ l'p' ~ rli'i lt? mń ~~~ m~ il1 ~ z. tełe lsc. dł' l t k' b d l', UUU;., 3 UlU ~U i'.. ilail (.!l po Y. wspom11laol w o wo amu l ews lm, ę ą mo,; sw ODO", ::'~ ł.a np dnia. Dowróci~ ~o Polski bez ~ajnvch trudności. Jeżeli trudności takie ~'h\ Hu Hne ~ O wymkn.ą, udziel pom.ocy, by Je usunąć. Rada oświadc7a, ze powyższa i WEDEŃ, 10 gntdnia. (PAT). rezolucja p o wyższa Ole przesądza sprawy co do których mięjzy.' obu N ene f' rele P resse " d onosl. z Ge rządami zachodzą różn1ce poglądów. ". newy, ze marsz. P't su dsl, n W roz- Po odczytaniu tei rezolucji, u- zwracając się do minis!ra lale.: mowach z m ~ża:ni stanu wielkich dzialono głosu min. Zaleskiemu, skiego, wyraził mu podziękowa- ~ n:~cars t :v. o s w12dczył.. z n~c:~ który oświadczył, że rezolucję nie za życzliwe stowa i p'rzekona l s,o~m: ~e lest zwol:jlp;!nem pol! przyjmuje. Premjer Waldemaras nie, że dalszy ci ą,! porozumienia : tyki ligi narodów me ma mc ł złożył takie same oświadczenie.. będzie znacznie łatwi e js 'ly. Na; przeciwko. za?roponowane~nnl Przewodniczący rady zapytał tern posiedzenie rady ligi zam-! przez. Br~anda ~bm:-~crl~~na i członków rady. czy niema sprze- knieto. ', rozwlazamu kwest)! ht,* wsklei, f ciwu. ~ezollfcja,przyjęta została Marszałek PHsudsld powstał z l pragnie, aby je jaknajrychlej prze; jednomyślnie. fotelu, zbliżył się do podium, na! prowadzono... Minister Zaleski podziękował,tór m zasiadała rada i żegnał Briand i ~hambe:lam zapoznal przewodniczącemu rady. sprawo- się po kolei z cztol1lmmi rady, jak! m~rszał~a :lłsudsklcg~ ~ zarysa~ zdawcy, sekretarzowi generalne- również z premierem itewsk!m mi pohtylt1 genewskie], l<tóre] mu i dyrektorowi sekcji potitycz- Waldemarasem, poczem wśród; celem jest pacyiikacja Europy ł nej za trudy położone przy zała-' tłumów opuścił salę obrad. wschodniej przez traldaty i pacy", twianiu tego konfliktu, oraz wal- 'W kuluarach marszał~ l{ rozma- ~ fikacja Europy ~łudniowej. demarasowi za dobrą wolę i po- wiał jeszcze z min. Chamb~r- \ Chamberlain i~t f-torllwvm rzecz i jednawczość. Premjer litewski lainem, pocz~m udał się do ho- nikiem tej polityki, jakkolwie!~ l Wałdemaras podziękował wzru- telu. nie chce być jej gwarantem. szonym głosem za współpracę, a Co d{) kwestji porozumien' ~ ~ między Po!ską a Niemcami, Ż 2.- \. Ho tlikt zasadniczo 'z 81łatwiony dna z de!egacji nie wątpi w po- _.'.. myślny wynik rozmór miedzy GENEWA, 10 (paf)- -Na dzls1ejszem rannem poufnem poslectze-, ' p. dskl ';trc. d l" d' 'l".. d ł marsza {l~m hsl ni t ~ - /ilu ra y 1 ~ 1 naro. ow premjer " ttewskl, Waldemaras, OSWJa czy.. na. semannem. S P od.. t"'.:.'" Ziewają s...,... wyra ż ne zapytame, że stan wojenny m l ędzy Li t u/ą a Polską me stme ' t. ko' one zostaną w '. \\! ' d 'ć t _. d. d t., l' w s ycznm 11- ucz Je. w Ja omos o em OSWla czemu, złożonem wobec prze s awcje l W. okowania spra-. t. d' ł. arszawle r w 14 rans w, zasla ających w radze ligi, obiegła lotem b yskawlcy t kt t handlo e o n:n.mi"'- l t. t l h t 1..., Od t wie ra a u w g 1'''... gmilc 1 se ; re arja u genera nego, o e e l po całem mlescle ej d P l k N'emcami n.<\.('zem l 1 1' b. d. - l. zy o s ą a, ł'v~ C' Wl 1 ze rant yplomacl 1 po itycy oraz dziennikarze uważają kwe- st i konferenc'", polityczne.. "J~,. k on 'kt lkl't k' d". W. naapą 1..- l u po s o" l ews lego w zasa Zle za załatwloną. SZYStklCh. ir. teresuje formuła, która ma wypracować sprawozdawca holenderski minister spraw zagrani~znych. Bellaerts van 8oc~en~.... \ D S J SZWp g Do godz Wlecz. me było żadnych wlacl.omoścl o termllle r... rosiedzellia ra~y. Możliwe jest odbycie nocnego posiedzenia, którel powrócił zoslałoby ukonczone o godz. 10 lub 11 wiecz. Niezależnie od wyni"...' ku pertrakt;jcji tych marsz. Piłsudski, jak podają ostatnie depesze z l wznowł przyjęca. Genewy, wyjeżdża o,godz. 1 min. 10 w nocy. l ZawadZ!ka 6, tel , Cf/awef obok llajdrojiszljch podarunkó/ij K1set iri GwiazjkO\ve Elida wyró:!. nia)ą się przez swoją ele g ancję i praktyczność. Nic tak nie ucieszy obdarowana osoby jak wytwornej Kasetka nie!:równalyrh wyrobów Elida.

4 Do b oku nie przyst~pią sionisci z Małopolski LWÓW. 10 grudnia. (PAT)..,Dziennik Lwowski" donosi: \"1 dniu wczorajszym zakończyły się obrady rady partyjnej krajowej orr.:-hn izacji sjonistycznej Matopolski Wschodniej. Na porządku dziennym była między inncmi kwest ja W schodniei H.X. - GŁOS POLSK 1927 Nr. 34J \Vielkie orkany na kanactyjskicn jeziorach przy ' ta;pienia sjonistów do bloku mniejszo- ~ONDYN, poszczególnych działaczy sjomstycznych >Ó!ścia razem z blo 10 grudnia. Hel. W~. "Glosu Po.lskicgo"). Wedłllg doniesień z Toro,nto na kanadyjskitch jeziorach Huron li Superi or dem. Nastroje warstw żydowski-ch w Małopolsce, kończy,,dzienpanuje gwaltowna burza. nik Lwowski", są takie, że nie- Dwa wielkie statki frach to\ve chcą one walki z rządem obec z załogą 50 ludzi zaczęły tonąć. nym. Mimo usilnej pracy skutkiem małopolskich KRAK ()W, 10 r.-rudnia. Odiby~o wielkiej fali, ~ie udało się d'osię tu posiedzenie koblisji poli-! ty~~cz,as lodzlo1~ ratun~owym ści. Referaty wygjoshi dr. Reich J tycznej organizacji o'gólno - sjo-, zbhzyc do tonących okrętowo Griinbaum. W dłuższej dyskusji nisltyczne1 zachodniej MalopolSkiJ' Trzeci parowiec frachtowy widocznem byto. że misja sjonistów Kongresówki za wiodła na z prowincji. Omawiano proble-' wano, 5 dalszych okrętów zagi i ~ląska przy udziale delegatów już zatonął, zalqgę okrętu urato catej Hnji i że organizacja matopolska do bloku nie przystąpi. sejmu, pr.zyczem w celu powzię- dnej wiadomości. maty związane z wyborami do nęlo f na razie niema o nich ża Charakterystyczna jest uchwala, cia odr;owi'ednich uchwal postanowiono zwołać w najbliższym po d'kreślająca obowiązek bezwzględnej dyscypliny, a zwr6co czasie radę partyjną organizacji. Dd!!!~!,:~!..~~!!!'k na prz.e,ciw ewentualnym próbom firganiz8cja -komitetu zachowawczego P. Stroński pominięty. "'.. Z Łodzi p. Solański War. kor.,.g. P." (StJ:r.) tel.: W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu zachowawczego, powołanego do życia przez 3 ugrupowania konserwa tywne w myśl wspólnej deklaracji. lański. Wydział wykonawczy komitetu tworzą dwaj książęta i jeden hrabia, mianowicie ks. Janusz Radziwiłł, Eustahy Sapieha i Adam hr. Zółtowski. List. biskupó~ niema na celu akcji przeciwrz ądowej Minister August laieskł w chwili odjazdu z dworca warszawskiego na posiedzenie ligi narodów do Genewy Zatarg w tramwajach zlili widowany. Należy zaznaczyć, że ze strony Chrześcijańsko-Narodowej nie \vszedł do komitetu p. Stroński. Z łódzkich przedstawicieli konserwy znajduje się w komitecie w charakterze zastępcy, p. Maksymiljan 50- Warsz. kor... Głosu Pol~ddgo" (St. Gr.) telefonuje: p.. l- f"" W,.Dzieniku Ustaw ogfqszono ratowncy przyję graty ł.u8cję proponowczoraj roz.p'orządze?ie obniż~ją- waną prz~z dyrekcję K. E. Ł. ce d(}zwolone p-raw:tllc odsetk od pożyczek z 16 proc. rqcz.nie do PÓŻDym wieczorem odbyło się nie szybkiej nterwencji prezy- 12 J}roc. rocznie. wczoraj zebranie pracowników denta miasta Ziemlęckiego. tramwajowych, zwolane w celu W tern miejscu zebrani przer- WdziDcznościoWB wiece zajęcia stanowiska wobec propo- wali mówcy olrrzykaml "Ni~ch li zycjł zarządu K. E. L. żyje prezydent llemjęcki". chcą urządzit goście Członek zarządu związku zre- Po referacie uchwalono narakomunist6w moskiew- ferował przebieg całej akcji, zie przyjąć propozycję dyrekci] skich dzięki które) dyrekcja ustąpiła z K. E. L., co do gratyfikacji i za- MOSKWA, 8. (AW)-Liczne de zajętego poprzednio nieprzejedna znaczyć, że prac6wnicy uie rezylegacje. wysłane przez zagraniczne nego stanowiska l zaproponowa- gnoją z żądania zniesienia kla~yzwiązki zawodowe przyjmowane by ła gratyiikację w wysokości 10- fikacji i walkę o ten słuszny poły podczas uroczystości jubileu- dniowego zasadniczego zarobku, stulat podejmą przy najbliższej szowych w Moskwie niezwykle go- odrzucaj'ac jednak żądanie znie- sposobnoścl ścinnie. Przed wyjazdem z Moskwy de sienla klasyfikacji. legacie te obowiązały się zorgani- Referent zaznaczył, iż akcję zować w swoich krajach wiece, można byto przeprowadzić tak na których szerzyć m~ją propagan SZYbko d~ięki energicmej postadę przez zachwalene zdobyczy : ' bolszewickich, uzyskanych na wszy we władz rządowych, a szczegół W ten sposób zatarg został zlikwidowany, a zapo- '''' h,,"v strejk protestacyjnyny. (b) Warsz. kor "Głosu Polski.ego d~a, że taka interpereta~ia listu s~~::h. (St. Gr.) telefonuje: biskupów jest catkowicie dowol- ~ii.iii!~ ---coo-:- We wczorajszym,,dniu Pol- na, nie odpowiadająca intencjom OilBracla serca. C.. t. rz dl~ bezwyznaniowców s.ki", organie konserwatystów, u- episkopatu polskiego. Dwaj pacjenci, których oddech' fii ell a Q. kazalq się następujące oświadcze Ust biskupów w sprawie wy- osłabł jut 'loupełnie, zostali w szpi- Akcja słow. wo'nomyślideli nie: borów należy rozumieć jako talu w ~eerby po.d.stokholmern W roku 1921 uchwaliła rada sekretarz, dr. Czesław Zylberzwcig uratow~d1 od śmerc z~pom o cą!.. l' J ' ć t rz dl bez- 8 skarbnik Teodor Szulc - gos'10 Wobec t~>t.. o, że wśród pew- wezwanie wszystkkh katolików operacj serca wykonane) przez lltle1s \a za,07.y cmen a ~ '.... '"'6 d 'l ł d h h" ó O" wyzn a niow cć w i wvbudowame lue,; darz, op. Omcberg-, Blttner, Mart\' n " "... h kół l stnl e;'" wyraz'na t,enden o z]'ednoczenia na platformie 0-.. m o yc C lruw w Da' pa-, 'd ' d k" M k' P k J J... J'" i '". 111 J. f matorjmn jectnak poprze ma ra a nows oraw~. " acanows. :>, cja do uczynienia b z listu bisku- brony interesów kościoła i mo- CJencl cle:t e t b' na, ł' r?~ OSl~:! miejsiw dc!1wa ły tej nie wprowa- ł Rutkowsld, Sieradzki, Zys i Skri.y~ }>Ów odskoczni dla akcji prze- rajności chrześcijańskiej, przy zu przycz.em. rom l zalę) JU. sej dziła w życie członkowie. ciw!korządowe]', dowiadu}'emy się pelnem zaniechaniu walki z rzą- ~t;... uclskają~ do t~go rop~la k ar-,()bec~ie nowoobranv zarząd i Na dzień 6 stycznia zwcłu;ą er\lę, ~rowa, ~ącą o ~ ue, zeł re~ stowarz'-'szetjia wolnomyślicieli po f wolnomyśliciele wielki wiec, na z najbardzielj miarodajnego źró- d em, z ewej d t ć CZęSC Mł d serca h' ne mog D a Cl SH~ r ;'J stanowł wszc z ąć krok!. w ce l u zre ki' orym omawane.. b ę d ą pos t u a t \ wy os Oa. f OdY c 1furgt'.~. d e- alizowania tej uchwały. wolnomyślicieli wobec nowvch cp 000. ~en~e St ra wbor kw a~ys egcjl ł,~a \ Noy zarząd ukonstytuował się władz miejskich, a więc: obsadze.. rom aec a, z e~y owa ~~ę jak następuje: nie świeckiemi siłami szpitali, o- bez n~mysłu na operację, przeciął Jan Haneman.--prezes, Czesław ' chronek, szkół i tp., uświecczenia Z.... : mana ustroju plenlęznego t~!j~~ ~ ut~~n;łp~~~~o~~~ul~~~~wr~: Bajer-.--wkeprezes, Stefan Kirylukurzędu stanu cywilnego itd. Dwuzłotówki zostaną.yaofane z obiegu bieg krwi,. a tem samem i życie. "'~~J'- O~ra.C!a taka zosłała po raz Warsz. kor. "Oto~ Polskiego" ma zlota będzie ogtaszana od- pierwszy wykonana przez niemiec- nrą.. "ł~ł2!1.nnd md,unm (St. Gr.) telefonuje: tąd raz w miesią-cu (w k06cu kiego chirurga dra Trendelellbur- r S~ti}~! n~~~fifi!ił łly~u ~ m!esią~a), a nie codzień, J'ak to ga, historja medycyny podaje jed- Na jednym z mniej eleganckich \V "Dzienniku Ustaw" oglo- nak1e tylko dwa, czy trzy wypad- bulwarów paryskich popisywał się szono wczoraj dwa rozporządze mialo miejs-ce dotychczas. ki, w których operacje te odniosły pod gołym niebem odgadywacz nia, stanowiące wykonanie roz- Drugie rozj)orządzenle zapo- pomyślne rezultaty. myśli; posługujący się w tym celu porząd.zenia o zmianie ustr.ojulwiada, że zdawkowe b11ety d;wu Zabieg tego rodzaju wymaga jasno,widzącem medjum. Właśnie nadzwyczaj drobiazgowej obser- zdołał on był, ku szczeremu o- pieniężnego w Polsce. zlotowe, z dniem 31 marca 1928 wacji pacjenta, przyczem chirurg dziwowi tłumu, wprowadzić j w Pierwsze z tycl1 rozporządzeń r. przestaną być prawnym środ- ma do dyspozycji bardzo niewiele stan niezbędnego snu hypnotyczustala. te wartość jednego gra- kiem płatniczym. czasu, bo zaledwie 15 minut. neho i wytłumaczyć słuchaczom, przez siebie preparatem chetjjc.znym smaruje on końce papierosów, lub cygar - wystarcza lekkie potarcie, by tytoń zapalił s i ę Kilku londyńskich fabrykantów wyrobów tabacznych nabyło jut nowy patent, choć istnieje obawa, że papierosy będą samorzutnie za, palać się w kieszeniach ldijentów te medjum oddaliło się w zaświaty astralne, trącąc wszelki kontakt Umuzykalniająca z ziemią, gdy nagle rozległ się okrzyk:.baczność policja'-. Uśpio zabawa ne medjum zrywa się, jak opatrzone z krzesła i poczyna zmykać, zytor E. Westberg wpadł na po Szwedlci kapelmistrz i kompo, Wyrok na mordercę nie troszcząc się nawet o los swo m)'sł zapoznania szerokiego ogółu "pięknej Zośki" modelki krakowskich malarzy jego impresarja. Publiczność zbyt z utworami muzucznymi za pomocą dowcipnie pomyślanych kon W Krakowie przed trybttrnalem l ki". których nies~częśl.iw-e d,zieci dobrze widokiem tym się ubawiła, sądu przysiągfych zakończył się od wyrodne<go Ojca nrgldy dotąd by tądać zwrotu datków. kursów. Słuchacze otrzymuj :! ksią:beczkę, zawierającą sensacyjny proces o zamordowa- nie d-ostaly. nazwiska ni e.. pięknej Zośki"..Po naradzie. sędziowie J}rzysię kompozytorów i tytuły utworów, SamozapahiB 1 gh wszystkimi 12 gl'osami wy- które mają być odegrane w cią g u ~a.stępc~. posz~~o~anych, dali wyrok, zatwierdzający pyta papierosy sezonu. Po pewnym czasie, dostatecznym dla zapoznania się z ~W~ Jg ą meje.tnch dzieci l ~kar nie w kierunkl1 zbrodni zabójzyc.lcl, ~ubhczny, ~o!"agah ~lę ł stwa. Na podstawie tego wyrok ar~ smj,erci. dla "dzklego z:'tle- ku trybunał zasądził Palu-c ha na. BENGALSK szczęścia u ludzi l - W jednych koncerty bez programów druko~ BALSAW Stanowczo, zapałki nie mają tymi utworami, rozpoczynają się rza.- Macłela ~aluch~. klóry karę ciężkiego więzienia przez krajach są one jakoby zbyt drogie, wanych. po,k tlk~:~etnje!t m~lu~z'k lł..m;., ~nę-i lat 15, obos~rz.oneg? t:ward.em lo' KARP A SK EGO jak na przykład w Francji, w drugim ~ an u S", nad swa?lcszczyshwą żem co m e SiąC' : c~emmcą W! ZNEC%UWA.CY zaś uskar~ają się na ich nie- Publiczność musi odgadnąć, m n ą. zamordowat.:ą, a zwlok rocznicę zbrodni SPłAWA NATYCHMMloWĄ dbały wyrób. Wobec tego, iż ma- jaki utwór został 'Odegrany, oraz ULC..Ę w 8ÓLAOł nieszczęśliwej ofiary poćwiartp--.. kontentów jest cała armja, pewien wypełnić kwestjonarjusze, dotycz ą wawszy na drobne kawal'ki Przy wymiarze kary trybunał REUMATYCZNYCJ.ł anglik postanowił umożliw:ć pala- ce nazwiska, narodowości i hivczom obywanie się. bez nich, j to grafji kompozytorów. Za najlepsze wrzucił do rzeki OlubnL lmie~ nie przyj~t żadnej okollczności ARTR ETYCZNY"" niem osieroconych dzieci. żądał łagodzącej. N EWRALCJa.NYC H 11:. bez uciekania się do pomocy odpowiedzi otrzymuje się nagrod y za st ępca sirony poszilwdowanej Ogloszenie wyroh przyjęła skomplikowanych, zr.wodnych i nie wortościowe, jak fortepiany, gra. s y.mbo1ilc.zne~(} odszkodowania w hlczl1a pubiicl-ność :... alerli 0-. pachnących ma!'zyne k benzyno- mofony, głośniki, nuty i 1. 1)..~ci.. mu DOS-Zy.,na cukier.- klas~~ ~ O> ' iiii-iiiiizij~;i:;iiiiiiiiiicmlsi_iiiii_i.łl wych. Mianowicie, wynalezionym.-",

5 ryl.;.; _<Jł'łO.-.,;.,...:.l~1.~X~TJ~..;;;.~G~t~O:..;S:...:.;.POLSKJ - tgn torca świata Ży e oszczę (Specjalna służba korespondencyjna "Głosu Polskiego") nie * sz.czycić ta'kijtn wpływem. jak Franciszek R-r. Paryż, w {rudniu. można w jeden wiecz6r ZłOŻYĆ! paryskie kobiety wsp6łczesne. Paryżanka byla zawsze znacz kilka wizyt. Widzi się wszędzie nieskończenie skromniejsza pod wz~lędem Urządza się tutaj malo wie~- nie wiele bnmatnych twarzy i zewnętrznego wyglądu. niż too kich przyjęć, a kto mmi zrobić kruczo-czarnych wrosów. Parysię wydawało cudzoziemcom. wię 1ksze przyjęcie wvnajmuie sa~ żanki smaruja wlosv olejem. aby Mimo to w ramach tego piękne- lę w eleganckim hotel!1 i staluj~ miały połysk, a na skroniach go miasta wyglą,dala eleganc1m i tam kolację. każda ma wąski zakrętasik. Nie' gustownie. Po większej części paryskie Hczne blondynki. które jeszcze Od czasu wojny Zlmienito się towarzystwo żyje w odosobni e- nie wsadziły?:lów do atramentu, too nie do poznania. Z natu:ry 0- niu, i domowym zaciszu. czekaja cierp1iwie na podniesieszczędnl francuzi, przystosowali GMwnym tematem rozmów, nie się jasnow~osych akcji. się niebywale do ogómego zubo' specjalnie u młodej g-eneracji lest Ruth Elder jest drugą bohaterżenia swegoo kraju. Cofnęli się 0- sport. ką dnia, Portret ej z prześji.cwą ni w zacisze domowe i ustapih Porusza mnie zawsze niezwy- fryzura "a la?:arconne" można miejsca boga~rn cudzoziemcom. kle zainteresowanie i znawstwo podziwiać we wszystkich 0- - Musieliśmy na pewien czas tutejszych meżczyzn w dziedzi- knach wystawowy'ch. (Pewien wy<lzieria wić Paryż, - rzekl nie toalet kobiecych. Paryżani- fryzjer nawet anonsuje ondulajeden stary paryżanin z rezygna nowii nie można t?k zamydhć 0- cje wodna a la miss Elcied. cją. czu. jak innym męż,cz y znom. Dla Podziwia się ogólnie piękną Podczas. g'dy }(iiedvś tjnlko nie tego paryżanka musi wbić wszel Ruth. lecz wszyscy maią iei za wielka ilość lokali była azylem l kie starania toaletowe z niezwy- za zte. że potraktowała meża, dla cudzoziemców. obecnie na-l klą pies'z,czolowit~ścią. Jednak,.iako.. Quantite neg-ig-eable". Nawet w najelegantszych l{)lkalachl kto ma iakie takie podstawy. mo leży przecież choć zachować poniema prawie wcale francuzów. że w Paryżu upiększyć się do l zory... Paryżanka uważa, że Spotyka się i~h jeszcze w :na- niepoz,nania. Ruth Elder ;e st niekobieca. nie ~'Ych teatrzykach - nie na ~ew: * dlatego. że się puściła. bo to ro- Jach - i na. odczytach z dz,ledzl Filozofowie. twórcy religji, do bi wiele kobiet. lecz że nie okauy sztuki i hteraturv. w6dcy wojsk nie moga s'ie po- zala poczucia taktu. Nie można rohić.kakao z zapałek! Tanie kakao pozostawia zawsze osad na dnie filiżanki, gdyż zawiera bezwartościowe domieszki.,suchard Kakao wyrabiane jest tylko z najlepszego d oj r z a ł e g o z i a r n a k a k a o w e g o, a temsamem jest w 100 /. pożywne i nie pozostawia żadnego osadu. SUCHARD-HAKAO najleosze wzmacnia mielni. - śniadanie spakaja lita)'. SUCHARD-CZEKOLADA od pruszło 100 lał uzna... la ujteplul w Śwlf!,c. N. drohze od ",~ MLKA VELHA BT TRA Wszyscy stosują się do Z13.Sa- brunatna Josephine Baker na: (0)(0> dy: nie ŻYĆ wystawnie.!-!!!!!!!!!!!n!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!~_ Na ulicach' włdzi się kobiety po. PRAWO i SĄD części ubrane sportowo; futrza" ny kołnierzyk, t>rzypiety do je- Poseł bułgarski na Zamku Odpowiedzialność państwa siennego paltoc'ka. lub sportowe paletko i skromny filcowy kape- za czyny urzednl ko' w lusik. Gdy z.obaczycie jakąś do- 6 mę z koołnierzem nurkoowym lub Do kancelatji jednego z Sę- ści jest uz.nawana. Spory teoregronostajowym. możecie być pe dziów śledczych stolicy wchodzi! tyczne np. we Francji toczą się wni. że jest too cudzoziemka. Pa- wychudły i zapłakany mężczyz- jedynie o podstawę prawną o.wej. ryżanka zrezygnowała nawet z na. "Ja do pana sędziego z b'la- odpo\viedzialnośd. t. j. czy?plera droonych oz'dób tooaletowych. jak galną,prośbą" - mówi przybyły sie ona wyłącznie na prawie cy~ kwiatki nrzv kołnierzu i t. p. do urzędującego przedstawicie,la l wilnem czy też wyni.ka ze stan?- * Temidy. Dziś wczesltvm ranlldem wislka prawno - pu'hhcznego,pan- Paryż przez pewien czas był żonę moją, matkę dwojga. cho-~ stwa. zalany stale potokami światla. ry'ch dzieci zabrała po'licja wprost W Polsce podstawą prawną ocr Obecnie człowiek zdumiony jest, 'Z lóżka do aresztu. PoHcjanci 0- ~ powiedzialności państwa P'l'zed widząc dużo ciemnych ulic i va znajmili mb. iż żona moja ma od- ; 1921 r. była w b. zaborze pruców, a nawet miejsca rozrywko- być karę z wyroku sądu pokoju. ~ s:kim niemiecka ustawa o odp )- we z jaskrawymi szydą.mi i re- WYrO'k taki, skazujący żonę na ' wiedzialności państwa. zaś w b. klamami świetlnemi nie Mysz- zapjlacenie grzywny ż ewentual-. Kongresówce podstawę tę zawieczą tak. jak ongiś. Rytm ulicy ną zamianą na a;r, e's~t istotnie za- ' ra Kod. NapoleoOna wart p. zdaje s~ę naśla<lować kapelę padł przed 2 laty l ja wówczas 3. W praktyce,powstała Jednak. jazzba'l1dową. Ruch automobilo- l ostatnie grosze tytulem grzywny; wątpliwość czy normę prywatnowy rozwinął się wprost fanta- wp'lachem na ręce sekretarza do ' plra wną kodeksu zastosować moż styczn~e. i każdy szofer paryski pądu. który wydał mi kwit. Te- \ na do pallstwa. Kwestię tę poo' przy zmianie zawodu mógrby z l raz podobno wv'kryto w tym są- ; noszono w r wdośnvm pro powodzeniem zostać "człowie- dzie wielkie nadużycia, okazuje J cesle Oliicksberga przeciw skar- dem weżem" w kabarecie. ' się. że kwity wydawane byty fl- i bowi państwa 'o odszkodowanie Na MoOntmarcie zamieniono ca- kcyj,ne. pienic\idze wpłacone sekre za zabrane mu,przez żandarmerte uli'oe na "lunaparki". Z dzwię- : tarz przywłaszczył sobi'e, a a/kta l ję podczas rewizji w hotelu.,polo kiem trą.b automobilowych mle- spora wy schował pod sulooo. O- nja" kosztowności. Sąd okręgosza się muzyka katarynek niezli i becnie po wykryciu nadużyć wy- wy V Warszawie opad się "';ów czonych karuzeli i bud widowri-! roki wszys'fkie są wykonywane, j czas na plf'(jlklamowanym w roku skowych. (aresztowano więc i moją żonę, artv,kule 121 naszej 'konsty- Wiel'ką rulete oob~ala tłumy l a ja kwit zgubiłem. Może pan sę- tuch. ~dzie zasada odpowiedziałpubiticznoścl. St~wka wynosi (dzia, jako że uwięził owego se- no~ci p aj1stwa za.,dzialalność u~ pięćdziesiąt centymów. wygraną!kretarza i prowadzi jego Slprawę, rzedową" or l?:anów władzy niejest cukierl Moma przegrać staw naikaże zwolnienie mej żony". ; z.godną z prawem lub obowiąz kę lub wvgrać pdęć kilo cukru. "Procedura nie daje mi prawa l karni służby postawiona jest zu- Ta konkutencja Monte - Carlo wstrzymywania wykonywania ~ perltie wyraźnie. Art. 121 konstynie prowad'zi jeszcze własnej sta wyroków. oznajmia sędzia. Skar- l tucji lącz :nie z art p. 3 Kod. tystyki samobójstw. P. Vladimir Robew, PoOseł nadzwyczajny Bułgarjl złożył ge pana zakomunikuję prezesowi Napoleona zapewnia obywatelom Na ruchliwym hulwarze Mont- prezydentowi {zpbtej swe listy uwierzytelniaj ące. sądu, może się da coś wymy- poszkodowanym orzez bezpra w- maitre można podziwiać dwie '".rm_ ślić". ne czyny urzędnilków odzyskadamy w 1óżku. Strzela sie do Zholaly nędza;rz z iskierką na- j nie ich strat. Jedna tylko uwaga: nich: a kto trafi w określony dziei w oku wy.chodzi. \j artykuł 121 w ostatniej swej czę punkt. ten przewraca obie damy Blok z ydows1r} WystąP- Ta'kich obrazików krzywdy. ma ści de'kretuje:.. P:rzeprowadzenie w różowych wjamach razem z fi jącei swe źródlo w ujawniony,ch tej zasady okreś'lają osobne ustałóżkiem. Możną tam usłyszeć...., d h ostatnio naduż,"ciach w kilku są-! wv". świetne pr&y parys'kiego dow- przecw bloliowl mole JSZOSCl naro OWyc dach pokoju Warszawy. których, Niektórzy praktycy Sa zdania, cipu..... sekretarze powędrowali do wię- ii wobec braku tej kapitalnej u" :: Warsz. kor. "Grosu Polskiego" Klrschb.rauna l Pryluckego, ~o- zienia możnaby przytocz~'ć wię-, stawy szczególowej nie sposób "Towarzystwo" spotyka się telefonuje: \ stanowono utworzyć blok zy- cej. Jeden niewinnie utracił wol- stosować pomienionego artykułu, na wsi. w SWych po~iadtośdach W związlku z wiadomością, po dowski, który zasadniczo ma Wy ność. W innej. z.nów spra.wie WY- który Jest do dziś dnia tylko deziemskich. Obecnie bvł czas wie daną przez nas w dniu wczo~aj- J stępować przeciwko blok,j".\'i konal kom~rntk eg-z~kucje z w'{-, zyoeratem 'Dra~odawcy. kich polowań i w pieknych zam- a doty c rokowań zai-~ mniejszościowemu. roku od lj:orego.ztozona apelację.. Naszem zd~men:t w.konstytuk h t ~ " 't s~y.m, czą ą - ł. " dłużnika niesumienny sekretar'b i Cjl dezyderatow mema. lest tylko ch~dz:~k ~~~~~~1 ~~!rkr r~~h. po- 1JcJowanych P'l'zez Agudę w spra W sklad bloku zydowskjego wlożvł pod sukno. Te wvpad'kr ' pra wo. Sześć lat od ogłoszenia Tradvcv.ine.. białe bale" urzą- wie utworzenia poza blokiem wchodzą narazic ortodoksi, ~~ron tragi,cznej krzywdy wysuwają na konstytucii minęł,o. czas więc naj dzane S1Pecialnie dla mrodych pa- mniejszo 'ściowym b0,ku żydow- nictwo ludowe, oraz organizacja porza.de~ dzien.nv kwestję iei n~- V(yiszv. abv. ustawe ~dpowie<lnienek. bowiem na nich jedynie skiego, dowiaduję się, iż na ze- drobnych handlarzy. Obecnie to- pr~wlel1j~ cz~ll problem Odlpowle ma. O;p'racowac cory,:hle.1 l ewenmogły one tań,czyć. stałv sde te- b'. kt' się a czą się pertraktacj'e wciągniecie dzlalnoścl panstwa za czyny U-l tualme w drodze dekretu p~ezył' b M6.. ral1ju wczora]szem. ore z o rzędników denta Rzeczv1)Q(;polltej w zycie rab z z~pe me z ~telczne.. ~lk51~ 1 kończyło późno w nocy po prze do tego hloku również i '3tlJv,.a- W więk~zośd państw nowożyt ją wprowadzić ~ A S P o ecme o SOO1"Cle pomewaz a7... k' h..' '.. dy umie sam prowldzić auto, mówiemach byłych postów rzyszenia kup'ców z9dows ~c. nych zasada tej odpowledzlalno- Dziś i t.ni następnych! 2 asy szlagierowe w jednym programie ) Mistrz maski. Człow s ek o stu twarzach Norman E L = Z _ ~_~ Clt""'~"!,?". '. ~Z!!l'!S!!!",~_~.!!!!'!!!~~!!!!!!!~!'!!!!~'!!!!!!!J Ch ney lery n!ezap~mnieni b?haterzy wiel- Jean Grawford w sensacyjno erooraz fi. kego flmu "Upl6r w Operze, tycznym 8-10 aktowym dra m acie p. t. "DEMO CYRKU" (człowiek bez rąk) 2) Nie z wycieźeni królowie śmiec h u Charles Hurra". oraz Jack Hulhalt w najnowszej 8-mio aktowej Lrsie świata, pełnej niesamowitych przygód pod tytułem "MA A NlE POZWALA" r~~~~~~ła bomba Początek seansó w o 4 p. p. W sobotę, niedziele i świ<:ta o l-ej. Ceny miejsc na l-szy seans o 50 groszy~ - - Orkiestra pod dyr. p. R. Kantora..

6 r;... / a,.._~.;..;.!1 ]:JJ.~QS P(JLS.(J...:;;.:~1:.;;:;921~ pos'b s, Się... _.~...,t:.., Q> C., f,. og "... _~-... Oicieco-licbwiarz i wystrychnie ci wspólnicy Johna D. Rockefellera Eksperymenty 6 Ostatnio wyszła w Londynłe kslątka, z3lwlerająca charakterystykę nał rozwoju produkcji oleju ziemne- widualny konsumentów; każdy Radca dworu profesor dr. Dubogatszych ludzl świata, pod tył... Wfalci ~6b staj! się wielcy bogaci', go, był odbiotcą. rig Z Wie{!nia wykonał, jak do- Wyjmujemy z niej następujące ciekawe szczegóły, dotyczące amerykańskie- - * - Na takiej masowej produkcji noszą pisma naukowe, kuka eks.. go króla naftoweco. (RedGkc}a). R k.t 11 dk l. t d b'ć d b - int dzl oc ele er o upywa suro- mozna w e 'Y zro lory e- perymentów, które wzbu ć mu Rockefeller pochodzi z wysoce na zalożenie interesu byto tego wy olej od t. zw. "dzikich poszu- res, gdy posiada się masowego SZ~ł zainteresowan!e wszystldch niemmanty'cznej, pó[wieśniaczej mazo. Skąd więc wziąć plemą- kiwaczy nafty", kazał go czyścic konsumenta. a to udało się osią- sfer wyf,ształconyt.:h, szczegóinle mieszcza1skiej rodziny. Wbrew dze na założenie j,nteresu? Udal i sprzedawał dalej. Aby interes gnąć Rockefellerowi. intelektualistów w c1asnent zna' poglądowi, że genjusze są 1lWy- się do ojca. Ten ofiarował się mógł dawać jaknajwiększe korzy Chciał on zacząć sprzedawać czenlu tego słowa, t. f, uczonyell. kle ostatniemi dziećmi, "Jonny" pożyczyć syll1o\vi tysiąc dolarów, ści, założyf w Ewelandzie raft- swą nafte nietylko. w Ameryce, poetów l fejetonłstów. jest najstarszym z rodzeństwa. lecz na dziesięć procent rocznie. nerj~. W celu z.dobyda większe- ale i za Oceanem. Prawdziwym Chodziło o ustaleni~ stosun!m Zaraz po nim urodzit się drugi Młody RockefelJer zgodził się na go kaoitału obrotowe~o, przy- arcydziełem byto z.dobycie,przez mędzy pracą duchową i funkcjo chtooiec, z którym Jonny razem to: uwazat, że o ile i.nteres bę- ciągn:~r do s-półki dwuch braci Rockefel1era Chin, jako konsu- nowaniem żołądka. Chodziło o spędzlt dzieciństwo, chodził do dzie szedł. to i na to star'czy. swego wspólni'ka Carka i pew menta nafty. Kazał on przygoto stwierdzenie, czy przy usilnej wiejskiej szkoly i otrzymał pierw Dręczyło go coś innego: z su' nego młodego, zdolnego technika wać tvs1ące lamp i niżej ceny,1 pracy n ózg~''vej głód J pożąd~.. 5(,1 wskazówki handlowe od oj' mą tysiąca lub tysiąca pięciuset Andrewsa (anglika), który wsła- kosztu. po siedem i p61 centa, roz nje żywtrości wzrasta, czy teł ca. Nie należy uważać, że począt dolarów nie można robić inte,re- wit się jakiemś drobnem odkry- PT'zedał je w Chinach. Następnie słabnie. kowe nauki handlowe ojca, wy- s6w na wielką scalę, Chciał ko ciem w dziedzinie rafinerji, urządził tam d'oskonałą reklamę, Nie mówi sę o tern, w Jak spo wady wielki wpływ na charak- niecznle wynadć jeszcze jakieś - * po'stal olbrzymie zapasy nafty.; sób profe.sor Durłg wykonał te ter p6ź.niejsz.e~o mihonera. John źródło pieniężne. Ponieważ mto- Przedsiębiorstwo rozwijało s!ę W ten sposób zdobył sobie włel-f eksperymenty. KróUków nie mógł D. okazywal już w bardzo mło- demu, niezna,nemu człowiekow bardzlo pomyślnie Rockefeller ki rynek zbytu i powiększył nte-' chyba do nich utyw~~, pc}n~eważ dym wieku wielkie zainteresowa nikt nie pożyczytby pieniędzy, uważał, że jest bardzo niewy- zwykle swoje przedsiębiorstwo. one, zdaje się, mało ljl'acują urny nie dla pieniędzy. starał się na muslar wziąć sobie wsp6lnrka z g.odnie dzielić się zarobkami z ty W podobny s'pos6b postąpjf i z in słowo, a w katdym razie nie wtasną rękę zarobić kllka cen- kapitałem. W błurze. w którem loma wspólnikami; chciał w ja- nemi krajami azjatyckiem, zdradzają swej pracy umysłowej t6w, a pootem i kilka dolar6w. pracował, miar kolegę, posiada- kiś sposób rozwiązać som'ke. Po w końcu amerykańska nafta 0- przed śwłatem. Być mofe wtęci Ody ojciec zabierał go ze sobą jącego niewielki kapitał. Morris drugich przekonywaniach udało świetma nawet najciemnieisze za że wziął on kilku trycznych pe. do 'Pobliskiego miasta, kupował B. CJark - tak się nazywał ów mu się sktonić wspólników do li- kątki Afryki. etów zml~rzył zawartość ich za pieniądze, zarobione na sprze- pierwszy wspónik RoOckefellera kwidacji firmy, Lecz kto miar ob Oddział departamentu handlo- żołądków przed po Urycz!1ym (aży "wlasn~h" kur. k{)lon5-alne - miar okoto trzydzie stu lat f jąć dobrze pros.perujące rentow- wego w Waszyngtonie, który utworze. rowary. aby sprzedać ~ w Rich- dwa tysiące dolar6w. Założyli ne przedsiębiorstwo? John D czuwał nad trustem, zauważył, Okazało sę, cn nast~pu~:.ford z zarobkiem. oni razem przedsiębiorstwo pod Rock,efeUer znalazł f na to radę że pewne sprawy nie są w po- przy rozpoczynaniu dzlatalnoścl -* - fitmą "Clark and Rockefeller", Uczynił swym wspólnikom ku' rzą.dku. "Standard on Compagny duchowej trawienie słabnie, by W szesnastym roku tycia Jon- * - piecko - prawną propozycję. aby of ndiana" miało jakoby w ta- w końcu zamrzeć zupełnfe. Jedno ny ukończył swe teoretyezne W owym okresie czasu narwię podzielić całą Urme na pięć czę- jemnicy uprawiać nadużycia ko- cześnie znika równief uczucie wykształcenie: Zaczęła się prak- cej korzyści moż,na było osią- ści między wsp61ników t urzą- lejowe. WyUcz,ono dokładnie. że, głodu ł im więcej cz.łowle, myty'ka życia. Początkowo praco- gnąć z interesów naftowych. Nie dzić licytację. Tak też zroolono: w wypadkach John miał się śn tern mnłej jest g~')dny mnej wal w firm\e tlewitt i Tuttle z należy uważać, że Rochfeller icytaoja została urządzona cat- uspra,viedliwlć J)rzedstawić m~i jeść. Dobrze napisany»oczątkową pensją cztery dota- odkrył handlowe znaczenie oleju kiem oficjal,nle,pod kierunkiem książki do kontroli. wiersz, złoźony z ośmiu TY tygodniowo, Pilność jego su ziemnego i w ten sposób doszedł adwokata Rockefe1lera, kt6ry - * może zastąp" pn-każny s: :.. ", mienność zwróciła uwagę szefa. do majatku. Już w roku 1857 zoo tymczasem pożyczył sobie ple- Gdy doniesio'71o 68-1etniemu włederlsjd z garn!turem. wi~ wp6ttora roku p6tniej. gdy stało stworzone.. Towarzystwo niądze. został zwycięzca,. Za R.ockefellerowi o wyroku, grał w firmie zwolniła się posada po- wydobywania oleju ziemnelto" dolar6w przejął ca'ą fir- wla~nle w golfa. Przez c11wtccz nl~e~~!:~:t f;::~~~ (.; mocnika buchaltera. oddano Ją DYTektorowł telto towarzystwa mę, w~r.pfacit,cztery czę~c' swym kę zastanawiał się a potem rzekł k f n 'bardzo często źle Q.}}łar:a,... osiemnastoletniemu R.oc e ~ e- pa,nu L. E. Drake, udało się w 2 dotychczasowym wspólnikom z nie wzruszonym spokojem: do dostają do Jedzenia. Oka~ufe rowi. lata póżniej, wskutek technicz- został jedynym wlaśdclelem. - Będzie jeszcze drugo trw~' się Jednak, że nie potrzebują ot1i Tak rzeczy stały przez jeden nych ulepszeń sposobu borowa- Uwatał on. że hurt nie może lo,. dopóki ten wyrok zmtame d,. ł~ś'( N l. ł b" łaściwie k Młod mb'tny Rockdeller f P y1 jl..ł b.( d ć t k' h kó j k d t ",\, P k'lk. t h ł2z0 ~ "'. a cza10 1'0 y. a l;' n a. w ens wan wy'ljo' ywa~ awa a lc zys w, a e a. wyn.onany.- o, U mmu ac prowadzić dalej te.v dośwladczeumiał ocenić własną wartość, Wi większe ilośc oleju zemnego; dlatego postanowił sam dos tar grał dalel w golfa. Spokój ten nle t b d ć on' cza w dzl at. ile zarabiaj'" ~ szefowie ł Ue' węcej mż. t onnę d' zlenn e. W t en cza ć t owar spo ż ywcom. ~. St a n - b y r wca \' e u d any, pon i'" ewal; s t a- ma i z a.. a J, czy n e są dobrz... - Z t sam wcląz jest warta Jego p-raca. _rozultl1 a, sposób eszcze za e., otworzyła się droga do dard Oil" wy,sylaf o tysiące wa- TY Rockefeller zna doskonale a- ł ł te o ile ktoś chce do czegoś używania do celów ośwetlena gonów, naładowanych naftą, ł merykańskie sądy i ne boi się p acan. o'ojść. musi przestać być praco' nafty, która dotychczas była dostarczało naftę do domu rodot ch. Jakże mą!k'ze ZOflantzowane wni~iem, a zaczać hyć szefem. sprzeda wana po dolarze za flasz nikom w miastach farmerom po Jeg.o przepowiednia, że ~ko- Jest gospodarstwo matkl.. natury. i! * * kę i służyła ndjanom wylącznie. wsiach. Udało się to uczynić, po nanle wyroku da na sebe drugo Jut od dawna 'Wiiedzcl1śmYt że Lecz jak zacząć?.john D. jako!rodek lecz)nf.t~zy. Oświetle- niewai chodziło o tak o~6-nie po czekać, okazała się prawdziwa: praca umysłowa ustępuje sen. Rockefeller zaos~zędzjł sobie nie naftbwe roz;pow5zechnlfo się trzebny produkt, Jak nafta. Tu owe 29 miljonów dolarów nie ~o Kant sypia t godzinę n~ dobę. coprawda kilkaset dolarów. lecz, bardzo szybko i dar.o mpuls do nie rozchod~ilo się o gust indy- stały - nigdy zaptacone, Obecnie profesor Durlg pownien rozszerzyć swe dośwladcze Koleje losu Maiera Amschela f jego pięciu We Frankfurcie na jeduej ze starych ulic stoi dziś jeszcze wąski dom, w którym znajdował si~ kiedyś największy dom bankowy obt>cnych czas6w. MaJer Amschel Rotschild założył w tym domrt fundament pod niezwykłe bogactwo cał"'; rodziny, L bezprzyrdadn~m zbogaceniem się Rothschilda wiąte się wiele legend; lecz dokładnych wiadomości o tem brak d6 dziś dnia, Ustatnio Ęgon Ce~ar Corti, tnany autor wielu monografji historycznych, wypełnił tą lukę. Obecnie ukazał się pierwszy tom jego dzieła w którym opisuje on "Zbogacenie się domu Rothschildów od roku 1770 do roku Niezwykła to książka! Niema na świecie dzieła gospodarczego, kt6 ręby od pierwszej do ostatniej strony można było c:zybć z takim zainteresowaniem. C"rti skorzystał z tysj~c:! listow i aktów, które zna jdo wały sj~ w rozmaitych i1r-chi wach; łvlko archiwum domu RotschildÓw pow s tało dla niego 1:amknięte, poniewat nie chcieli olli, 'ni rlle mogll, wydać swych tajemnic bankowych. Mimo to opowieść j ~go nłewyką:;uje hdnych synów c ' frankiurtczy'ków nla na dziedzinę temperatury i polecić swym ttryk'jtn tworzyć okres tycia ludzkiego, aby dojść względnie naigenjalniejszy z pięciu ła~6wkom, d~wanym Oencow poezje nago na ostrym mrozie. do takich bogactw. frankfurlczyk6w. przeniósł się do kto ly ~ył perwszym doradcą Zobaczymy: moi;j nie p.otrzebuiiił Lepiej, nii inni ludzie wsp6ł- Anglji i zdobył sobie iam nadzwy Mettermcha. i l i h 9 cześni, rozumiał on, jakę inteli- czajne stanowisko: był prawą reką Rothschildowie umieli prz.v-, om rówmez pa t z mowyc gpncjc:, zręcznoś~ i odwag~ po- komisarza do spraw pienie;żnych stosowywać swe pogiądy poli- yictor AuburtJn. siadać trzeba, aby,stworzyć taki przy wojskach angielskich. Przy tyczne do okoliczności: Natan w. ~~pe!!te'!","!i~~!-'~ swiatowy dom bankowy. pomocy Natana, bank we Frank- Londynie był liberałem. Salomon ~.. -- Droga Rothschilda nie była furcie m6gł przeprowadzać ol- w Wiedniu, Amschel we Frank- Radio~il1"'~OrZ'U W BmB wcale łatwa. le trudności musiał brzymie op<>racje finansowe, które furcie i James w Pa rytu byli li ~ j u, przezwyciężyć całkiem niewy. wówczas, w czasach chwiejnego reakcjonistami, gdy motna było z ryce kształcony, niebogaty bankowiec kursu dewiz, przynosiły wielkie tego ciąhną~ korzyści; W S'-~ b d b t t t M ' A h l R t h'łd b i k' D R th 'ld6 b '1 i... ac,c noc;totlyc s a ys y- al~f msc e o se t, a y s ę ",{S l.. om o S \V Z Og~Cl Karol najmniej' zdolny z ~ot. k d..,,' l !1'" 91;0 wybić 51'" wowczas szalenie na zabroolo-.' - a Jrz;ę owa ViYł'az.\lJ~ ~... uj. ra W F kf.... h dl t. scht1dów. wysłany prz:ez Metter djoamałorów zarejestrowanych. OlbTZ\' e ran urcle w owym czasle nym an U przemy nczym.. 1 d Wł h' ol. panował nastrój. wcale nieprzy- Rotschldowie nie byli tylko ~uc.la o oc.' graf _ ~ ~ prl y- rnla ta c,,!ra. zarelestrowaqyr." ra<!jq;ł chylny dla tydów' chr~eścijań3cy bankierami- rzneah sit: oni ' na jaclela wolnoś~l wło\lkte " gdy W mlltqrów.tiwl2dezy o \Vret~lem ri)~pf).. battkieri:y byli bezkonkurencyjni wszelkie rentowne in teresy małe.m pańs.twl~ zaczęto!1!ena wsi:eelmteuiu się r'ldia w Ameryce. Mimo to. Rothschild osiągnął MMądro~ć starego 'Maiera widzlee austrlakow. upragniony cel Zawdzięcza on Amschela doprowadziła Rołhschłl- W tym świecie, w którym ty- ~~.&!!ii&r~ _~ to przedewszystkięm stosunkom d6w do bliskich stosunków % tuły { szlachectwo grały wielką ro finansowym % ówc:cesnym land pi~\s~y 'l1 don:k" finans1wy m l~, Rothschildowie. zwracali rów- niełylko honorem, ale i można by. grafem, a póiniejs%ym wielkim wrelkiego księcia heskiego, tajl1y~ nje~ specjalną, uwa~ę na te zew- lo z tego eiqgn~ć zyski. księciem hesteru Wijhelmem, doradcą Cedarusem. ten ostatn nętr~ne oznaklj ohylerałyone prze- Rothschildowie w perwszej po Ten irsiąże który napełniał WSlr1p:ł. ~o ~an ku;, jako cichy ciet. drogę do nalleps~egq towa- łowie Wie~lł dzie\vl~tnaste:ro os:,!,] swą kasę pienlc;dzmi pochodzący- w5pól '~k l oblllcał.r.teresy swej~o r;z;ystwa. nęli miljolly na u<1deliltlht subsv mi ze sprzedazy swych z;ołnierzy pana przeprowadzać przez tch Maje! Amschel poznał :;!ę na d, h~ itądowj anf.!iels~łem" i"!, A l" b ł d6 'b bank. tem jut jako młody cl.łowiek i francuskiej l~ot1trybucj\ w~j~nlh;j. i1g 31, Y,po. w~~zas. nal o W t>j1 sposób postepowa1i dl d b ł b' f t ł P W epoce re.. tnufncll znrob'h v{11 gatszym człowjeklem W Nemczech r~ '..',atego z o y so Je y u,,0-,.., ' Majątek jego WYflOlllł kilka d:!: lesiąt :t:lw.gz~ ~,O,\hsc hlldovlle: zdo?y~ah mocnilrll finansowego dworu hes- mezwyk ł e wprost sumy na udziemiljonów. Rotschiloowi u da ło się sodle łaskt możnych t~go. swlatal skiego lan1u pożyczek.. '.. d a potem wy'/..yskiwah łeb bez,. W czasach wtefklej,.ewoluc; W zr~czny sposób zblity~ o nego SYl10wie l.ego wspftlal~,.~~ę da. foc'zny dochód Majera Amseh~!a i przezwyciężyl niechęć ksl~cia skrupułów. lej po drabłme szlac?~cklel w ro- oceniano na dwa do trzech tysi~cy i dzięki jego pomocy usunął Między innemi fłn"neowali oni ku 1822 zdobyli 50ble tytuł befo- gultlen6w; majątek jego synów.. W$~y:ltl<ich bankierów nil bok z wjai'!d Ludwika XV do Pafy~a nów Rozmaite ordery ~dobłły Jch Ó ł t k,. J'.. J C!0ethe,!\tóry luf.! był wcale kll$sel. Z czasem po1rafił on stać i jeden z braci, Jame,s,. stał SC; piet;l, Jame$ i Nałan 7:ostali au- wzr li ~ t~.!"nlfl W ~~e 11 t luk dział w rokj.i 1 &28. <lo E ~kermana: księela we wsz~lkicq operacjach Burbonów. i wlkutek tego człontarni ciała do l. "bankrułow j ( -,.. Trz~ba być c%ęmś, aby cośwansowyc f h.. W Austrii usadowił si~!rank- d yp'ovlaty.cznego. O sl~gnę ' l ó' na { me.. ~,l sw ) pr~yjj)(llelem Rutschilda, powie 8il1 niezbędnym pomocnikiem potem motem zaufanlą 1 <1Qfadcą strjllckiemł kon8~lamł ~Mr8lnymi Ę~~S;~ r;~oj~~~~ gljr~~~g~ ~tl~~ ~ %robić... Dom RothscQilda j~s.t~o. W roku Ma~./mschel furcki _ dom bank~wy.", d.zł:ękl.an:,cel: P.~~Y lc.b s~~ze:~~a~~l_ :~. Dr. f. U.. ~ty, lecz ~. *'" _ ~.,,,,.~.. :u.ma!!.o.-:-a :-sju, lego 'l ' _ nj _~...: ~g~~m,.$pp!~,~. ~e:e,l-v ~.. l; ~_.~,,:..Yl~ 4

7 , DD Ł-ODZ 8e 1l grudnia 1927 rollu c:::::z::: DODATE SPECJALNY NEDZELNY LTERACKO-SPOLECZNY ; ~ DD LODZ D8 11 gruddia 1927 roku dy śmie ć za.wiera szczęście... ja Erenburg: "Sześć opowieści o łatwych skonach" W tygodniu błefącym znakomity f ładnym wypadlm odt!~ć cało- do dziejów, narodów i klas, lecz autor rosyjski, J]ja Erenburg, wnło j kształtu życia tak trafnie, tak do- do jednostki, żywego, konkretne si w Łodzi JednegO weczoru odczyt. sadnie i w takiej doskonałej peł- go człowieka - do motyla ~ a następnego dna będzie recytował n. Bezwzględnie: forma Erenebur jest tak straszne, tak oknttne ł fragmenty ze swych utworów. t L h nieitościwe, wymaga tak bez- (RedakcJa). na - U1esamowl a. ecz c cąc ga jest często więcej niż dziwacz miernej ofiarności i tak wielkiej JlekriJć mówi się o Erenburgu na - niesamowita. Lecz chcąc siły duchowej, że' przekracza to - ni~ sposób ominąć formy utwo wyświetlłć.życie - operatorzy potencjał przeciętnego człowieka ru, zwłaszcza - drobnych opo' kinowi muszą ustawiać swe apa- i, jeśli idzie o szczęście - szukać wiadań. Forma ta jest tak dalece raty naifantastyczniejszy 5PO- go pozostaje jedynie - w ~mierodmienna, że trzeba się do niej sób i ~ręclć ' ec~c, skacząc lub ci... CzyŻ nie wielkie, stotnie, przyzwycz~i~, lak do nowej piso- zwisając nad pr'zepaścią... naczej szczęście spotkało starego Herwul, by Ule przeszkadzała, by życia dziś uchwycić nie można... sza Jchenzona, zegarmistrza z Ży nie utrudniała czytania i pojmo- *. - E tomierskiej w Berdyczowie i f b ł ł i id Al Ja renburg wan a a u y tresc eowel. - Ne sposób spostrzec jeszcze (w knrt' liturze) c'szyfkarta fl ), że, jako Mesj1sza, bowiem w danym wypadku ze-. dn witał zabójcę swej jedynej ukownętrzna szata Językowa miast Je J :go. bohateró znanego lei... Przypomina sobie ciągle chanej córki, że podczas strasz,. ułatwić 1 zachęcić - odpycha ra- ros;j:k~eg~ poety L. w Andreiewa francję, Paryż, Versailles i kwia nego pogromu i wymordowania czej czytelnika, pictrząc n!eprze-. tó na ziemi i ty - lecz nie wraca, jedzie da- całej kamienicy _ on jedyny, b t d i t d t wraca z zaswla w ę l.. J.' eh tntno~c w POS ł ac z w~ zn6w staje się zwykłym człowie ej, naprzód w głąb Ros!l, w ser- snadź, nie przeżył Zgrozy mąk fidy,c Wf yrabzudw - zw asdzc~a za kiem. Lecz twarz ]ego zachowa- CLe rtewotucji... Nic właściwie Paul przedśmiertnych,, świadomości z wn e z u owanyc h z ano ł dt d d. p ou s nie ma z nią wspólnego. niewinnie zarzynanej istoty. On Każdy jednak, kto te wszystkie a o ą ~ mertn y. wyraz; a- Nie rozumie J ej. Jest mu całkiem trząc na DegO moznll byto odra także umarł, czy został zabity. pozorne trudnoścł przezwycietył, '... obca... Lecz w lalderach i skórzu poznać że on juz był tam Ale na twarzy jego promieniał - oswoił się z językiem poety i do- j..d l '. t",., kowych rękawiczkach musi oddn ~ UZ W z a "o, co Wszyscy,., "uśmiech". tarł do se a rz~y przyzna" i j ó' i b.1 y garmać łopatą smeg, jak jego. i ł wczcsn e cz" P Zl1le ęuz musi, że pierwsze wrazen e by o h" ć em b przygodna znajoma która mówi, Ni esw oj o robi si ę natomiast w danym wyp~dku całkiem myl- zl muszien~ ZOl a': 7): oecz.:zeb~f) o. że niemasz wieks;ej radości niż wtedy, gdy autor z uluhtonym 1 E i f k my s.. sm erte me. ren urgu,"., i bi s rkazmem nie ne, nie odj)ow adające a tyczne- j k '" l.. OSy' k.ej wtedy, we dwójkę na przekór... przez s e e a, mu stanowi rzeczy. Forma nie a o po~e.e r~~~ UC11 Zr.!!; ł ' Lecz dalej naprzód i _ spala się, szczędząc życia, Oddaje jego tłajest tu sztucznym wytworem, re- rozptrra':laj~ roi zme.. pe"d.\"~enl!' jak motyl:.. Zabija go na swem gizm, tembardziei dranhltyczny, życia tego heroizmu i żaru praw dziwej bezinteresownej miłości, jak Berta SamuJówna J Natasza z "Doświadczalnej wzorówłii M. 62". Taki sam heroizm--w odmiennej, coprawda, formie przejawia ł Biełow ("Witvion"). Biedak - ne posiadał tyle sił, żeby walczyć z życiem o swoją ideę do końca. Sprawdziła się ua nim groźna zapowiedź, że człowek stane się ofiarą przez siebie samego stworzonych sil: zabija go jego własne dziecię - Witvłon. Ale, jak zegarmistrz z Berdyczowa, umarł nieświadomy rzeczywist.ości, hołdując swej sduce idei, z ukochanym imieniem na ustach... Zabił ch ciężar burzll wego życia, lecz ono dało m lek ki skon - szczęście w śmicrcl.. Zdaje się: że takle szczęście w śmierci - w toni morskiej - znajduje i książę Duh-Duponowski ("Zepsltty film") gdy rzuca sę w spienione fale tuż za "Giocondą... Zdaje się - gdyż trudno zrozumieć, co czyni ten książe, o co wog61e idzie w całej tej 0110 zas zezemam mozna po zle le.. t k i nrz az'n!e z do klamą, która ma zwabić czytelm- ł.. E b i od podwórzu, gdzieś na kresach mla ze spo Y a s ę v ew ' wieści. ka Jak odne obecnie dziwaczne za ozente, ze ren urg n e - t l ł d d i mieszką odcienia komicznego., m d ol cji całej jej pelni s a os Z? ały z g o u, nę zy roz Ale myli się gruntownie kinookładki z zagadk0;vemi pstrem n:~e d:~w S~~ńCZ~nego obrazu ży~ paczy dorożkarz... Czyżby ś~ierć Franclszl<a van operator, krzycząc w rozpaczy: rtyctnamt hleroghfaml miast i- cia rosyjskiego z ostatniego dzie Pau-l.ouis umiera na mrozie. der Mer tez miała być laftwym "Zepsuty film... er. j. d k T - t t skonem? Coprawda gdy rane i O., Naodwrót: doznaje się wraże- sięciolecla. Jedno es.t]~ na ~e na sme!!u -. ecz mys l!ego u szek umi erał rteć...:... cei i zada-. powlesć "Zepsuty film" jest nla, że gdyby nie ta wła~nte for- wne: czytając g~, wldwny w Je- przed smierch~. Pfz.ed. skonem nie wsz stkl~h.' o z uań i najlep~zym filmem, gdyż jest sa- d ł b t go opowiadam ach całokształt były przyjemne, h,ogle, czul się t d' Y d J~ł POCi by t mem zyclem - niezrozumłałem ma n e u a o y su~ au o:-ow w... d 't d b ru ow - po nos a s ę ezls an strasznych dzejów, duch ogolny bo aj szczęs wym; "g y y na-. l groteskowem. - ó t fi czas w,,,0 wasme, ' co mi'jony, wet pociąg zajechał tutaj - nie' t file, ecz Podkr tylko ' i w t termorne D. Rolln. istot ludzkich musiały przeżyć, wsiądzie" - by wrócić do Pary- rze... es,en e ego pr.z y -!!!!!!~!!!!!~!!!!!~~~~!!! Fiedor Sołogub lecz czego wszyscy się boimy -/ża. Albowiet:03 - tutaj właśnie, pad~owego ~biegu brzmi trojjją jak śmierci, jak bytu zaświat6w. w głodzie, chłodzie j nędzy - odbtja tra.~ncznym komizm~ju... Zmarły niepawno w Len ingra *. (poznał miłość... Dziwną, we Raczej mozna widzieć w ten! zedz:e poeta Fiedor Kuzmi C'll Soło t lo r cz e człowieka gub naletał do najpoczytnieiszych Lecz Z yc le to - rewotucia,'l... wstrętnych, cllchn<>cych lachma- k ms ę su, a ąc go d powie ciopisarzy wsoółczesnej Ro- przewroty, stoiące na samej kra- nach - lecz prawdziwą, wszyst tórego jedynem za an em w Sl' i. Był on przywódcą rosyj' skich d i t i nad noo'7en aścią ko łączacą w~zystko tłumiąca czasie wojny i rewolllcil był wę z S men a, v l L l-'., v..,. J t dekadentów a każde jego dzieło śmierci, kt6ra czyha na wszysh miłość... Taldej nie było w Pary- Zy~~ i dorobek - racze ł ze~~ ą ~~z~~~1ęy~y~ned~n~l,:ra~i~~uj'$zyk~~ kich na każdym kroku, ciągle ł iu, ani w całej Francji... Dlatego dziejów względ:m cz ow e a k ł, i d ró wnież powie ci i tez Paul - Louis umiera - z u- dóry nikczemnte Wyzys lwa należy romans p. t. "Miel- zawsze - pos a a. ił. j i d i kij bies <"Mały bies ), który mu swój urok. Nie o zapał rewolu- śmieciłem na ustach... Dlatego clę~k e po ozeme <ra u i u ł Z przyniósł wielki rozgłos nawet za- cyjny, nie o heroizm bohaterów też jest to powieść o - ;,łatwym ;deow.ych,, by grubo nab ć w a granicą. Sołogub naleźał rów- tu chodzi _ nie o tern mówi E- skonie"... G4y st~je się źle, gdy sną kleszen".. Ale, z drugiej stronież do naj pracowitszych pisarzy. b h Sześciu opo- lift gorzej być nie może <>'dy tra- ny, Franciszek van der Mer do Nie było w Rosji czasopisma ani ren urg w swyc "., '.,..' ł r d' ier rażenia gł~ gazety, kt6rej by on nie był współ- wles'c lach o łatwych skonach". cimy już wsz"'jj<~ 1l3d?:ie e - za- zna p ze sm. Clą W o'., ' b ki i któ pracownikiem. Pisma jego przy- (Wyd. "Rój" 1927). Najprzecięt- ezynamy szukać szczęścia w o ego - wrazen a, re m z~ nosiły mu tak duże dochody, że niejszy śmiertelnik zdobędzie się śmierci. Nie tllgi-właśnie szczę- czasem wstrzasnąć cał~m jeste me, t y lk o ky... ł wygo d' me, ale także na narazeme. ZyC3.. b Y ue h Y l ć sela.,. T _ g d y me. wemy. i co mamy stwem człowieka i całkiem prze mógł w swoim domu urządzać kotary i spojrzeć jednym rzutem powiedzieć, gdzie znaleźć dobro rodzić go. przyjęcia dla świata literackego. J t t. l ł d d W czasie zamachu bolszewic- wzroku, przelotnem drgnięciem w bezmierze zła - bo bez tego es o JJrzezyc e Ule a a, g y kiego mieszkanie jego zostało za- oka - co się dzieje - "tam... człowiek istnieć nie może - widzi się, ja!{ ręka z podnłesiorekwirowone a dz:eła jego rów- lu też h.ldzi zgineło - bez po- stwierdz~my: "jakie sfjotkało go nym kamisl1jem opada i pragnienież zajęte na rzecz państwa. wodu celu _ bo nie mogli u- szczeście: jak piękną miał nie zemsty i zabójstwa nagle u- Przez cały czas rewolucji żył on stać spokojnie za murem i musieli śmierć... stępuje miejsca litości t współ- jednym pokoiku wraz' z żoną, 1 t czuciu... ZV'lłaszcza - że dzieje w domu dla literatów w Lenigra- wychylić głowę, chociaż ku e, Właśnie dlatego są to opow e- dzie. Nie ma \ ąc środków do ży- jak grad, przeszywały powi"trze. ści -.,0 t2twych skonach". Ato- się to w d~:szy Jegorycha - chłocia musiał na stare lata sam cho- Nie o zwykła również cieka- li poeta nie mówi w nich wyłącz pa i chmj1a, w pojęciu Franciszka dzić do lasu po chrust na opał. wość tu idzie; jeste~my zbvt sła nie o śmierc. Przeciwnie: PUlSl1- van der Mera - wcale nie czło- Humor literatów. dealna żona. Do Marcelego Prevosta przyszedł pewnego dnia przyjaciel i prosił go o dobrą radę, Chce si~ ożenić i może wybrać wśród kilku młodych kobiet, które mu jednako są sympatyczne. - Powiedz mi, jako wybitny znawca kobiet, jaką ma właściwie być idealna żona?.,..- dealną żoną - odparł Prevost - jest ta, ktora ci jest wierna, a przytem traktuje cię tak o ględ!1ie i życzliwie, jakgdyby cię zdradzała. Warłośł W czasie. Pewna aktorka skarżyła się komedio-pisarzowi francuskiemu Labiche'owi na skąpstwo dyrektora teatru, który jej dawał złe role i nędz.nie płacił. - Powiedz pan, mistrzu, czy nie jestem warta pięciu ludwików za wieczór? - Oczywiście -" odparł Labiche - ale po przedstawieniu. W roku 1921 rozstrzelono jego bi wobec takich zdarzeń i Gzieie je w nich życie realne, toczy się wieka... przyjaciela poetę Gumilewa, Żona Cyrkularz. jego codziennie spodziewała się, te na przeciętna!~dn ost!h~ wywie z wyiahmwą SZ;1~!\O~1ci~ i poś)i~ Zreszta, o opowiadaniu "Mer- Przyjaciółka młodego Wedekinże i Fiedora ten ' sam łus spotka, rają Jakiś wpływ niezrozum!ajy, chcm, niszczy, pali i buduje. Są to cur de Russie" - najciekawszem da była żona wielkiego kupca P. gdyż mąż jej nie krył się ze swoi- hypnotyzujący... _ powieścl o rewolucji, o zrodzo najgtębszem z tych sześciu - Gdy ten ostatni spostrzegł, co się mi anty~at j a~i,do b.olsz e w~ków. Boimy się, a iedl''ł~ze~njr n:3st i nej z niej ł ją S1)mą rodząc~j n+' należałoby osobny rozdział napi- dzieje, napisał do kochanka swej w dobawkle l łzycle mdęzła, ktohrego!lc!2kać stoimy zdrętwi'łli na łoścl ("Doświadczalna wzorów- sać: tak dużo w niem życia t y- żony wściekły, pełen obelg i in- bar zo oc la a, popa a w c oro-.. d i wektyw list. Daremnie. Wówczas bę nerwową i pewnego dnia w miejscu lub, ]~t< motyl, t c!my na ka nr. 62"), o ogrome nę zy u-, fe tu poruszono zagadn en... zaczaił się przed domem poety i przystępie rozdrażnienia rzuciła ogi~ń... Nic możp w!;c w żn1cn du i zróżniczkowania klasowego'l Zresztą, jeżeli porównamy przystąpił doń, groźnie wymachusię do ~ewj J uto n ęła. Sm!erć i ~posób Paul - Louj~ ( "D~ba" ) Jako głównych czynnikach ruchu Franciszka z jego bratem Emi' jac kijem, ż?ny podch;ł~ strudj?n~ ~eklem usiedzi e ć na mi";scu ~ hcz,pl~cz~1 powstańczego ("Towarzystwo lem - bezprzecznie wyi:szym - Panie - rzekł - jestem P. Sły poety, ~z wreszce smlerć po'lnem i pięknym P a ryż ', i {)()dczas Akcyjne.. Mercur de Russie"),,) jest pierwszy, gdyż umarł przy Wczoraj pisałem do pana... ło~yła kres lego mękom.. _:.... C7,~t... k l' t k _ - Tak, przypomin3m sobie - W'\.<" k l ł m:>rws'lych fl':1;sł. ~~~nl('l",, ~ <';:l, zagad tll~f!lac h sztu. rewo UCYl pracy, na pos erun u, rzecz D przerw"ł mu Wedekind flt!m'v-,1:>cwe lego nazwls o )Y o ' : ,,... - '~-J Fip.dor Pieternikow. - lat rewolucj ~sdzlc dq Rosl. ne} (.. ~.'tvjon J..:..'.. na -:- nie... d~owym. Dlatego, tez WŚCe otrzymałem ' pań.ski ~rku-. Jak motyl n., ozied - Jafel :,... &., Alelne J)rZeJawił w ostatniej chwili lat z_

8 _! ;;;,;;;L~.X1_.:.;...;".- OtOs POLSK prasy lińskiet - E b ń w Warszawie Kilka imponujących cyfr Ja ren urei Humor \jjie;~ich łtów. z ok:,~~:';:~~~:n~j~odo. Mieszkańcy miasta rodzinnego Julio Jurenity nie wstąpili jeszcze w dniu 6 grudnia Finlandja do "Kominternu".-BurzJiwy Żywot krawca Rotszwanca.- 5tudia fesora f. H:rl!)erna. Poniżej f~ś~7.0d~rzl~~~:~~ą~welię ni~o~~~~~~ nad Tałmudem~ '.;.- Za dużo soli.. to niezdrowo. -- Miłość czarny 2: łek. gólnym dziedzinom życia tego trzy lo N r t'lm i, pół milionowego narodu, warto anny ey laoo Poszukiwania. ri1u~y" Niebawem ukaże si~ ną półkach kslęgarskłcb śwetny zbór anegdot mull"cz.n:vch pod redakcją llro l3it!llesz tego zbiorku kuka pere- (Rcdakela). zwrócić uwagę na jeden zwłasz- (Sp~cJalny wywład warszawskiego współpracownika "Głosu Polskiego") Gdy DonizeUi przerabiał w my. eza wvmowny objaw rozwoju kul-., śli ide~ muzyczną, wpatrywał się turalnego Finlandji, miaj10wicie na ncjatywa zaproszenia Eren- nik. Tamtejsi mieszkańcy, widząc wy zywot kra~";a Rotszwanca'. zwykle w jakiś przedmiot, nie od- ~dumiewająey wprost rozkwit czy- burga do Polski wyszla wtaści- delegata komunisty'czn~go, odpo- Poruszę tu w formie satyvycznej rywając pr7ez długą chwilę wzrotejnictw:j,? nrzedewszyst!dem wie z Łodzi - nie mniej jednak wiedzieli mu w swej ni~~wiado- problem żydowskt Do książki ku.pewnego razu właściciel pary.s pra~~ skutek tioo-letmeau okresu uważał impresarjo t6dzki za sto- mości o co właściwie. chodzi t czyniłem dtużs7:e przygotflwania kiego magazyn~ bielizn~ damskiej ~ d l jak k' j J l' J.! k p d' l i zauważył człoweka, kiory od ty~ łączności ze Szwecją, Finlandja Sowne rozpocząć o sto. łcy, o lm est U! 10 urer:;to, 7.e... n e nau owe. ~ rz~sru jowa e~ s e- godnia obserwuje czepek w wy. nie posiada. analfabetów, chociat że się jej to z honoru ł z w'zędu mogli tego zrobić, gdyż nie roz- dem tomów Talmudu w J'!'zy'ku stawowem oknie. Przeczuwając język szwedzki przez szereg wie- należy. strzygnęli jeszcze w ~pf3wie przy francuskim ł zbierałem legendy włamywacza, obmyślającego plan ków zajmował w niej stanowisko Bilety na dwa pierwsze odczy- stąpienia do,,kominternu".., chasydzkie wśr6d żyd6w, pacho- ~radzie~y, ~yszedł za próg sklepu dominujące, jako język sfer panu- ty ("Romantyzm naszych cza- - A co porabia uezeli wielki~- dzącyeh z Galicji i Kongres6wki. energiczne zap,yt~ł: jących. A. "R t j h go ml'strza, 11~a? - Jaki l'est pański stosunek do ka?~czego właścwie pan tu szu' Dopiero w r 1650-ym zezwo- suw. ecy acje na nowszyc U" J " lono na wydawanie ksiątek fiń- tworów) były już wysprzedane -. Najwięcej się o t.em można kwestji żydowskiej?.. "Finału do 3-go aktu "ŁucW skich, wykraczających poza dzie- na kilka dni przed przyjazdem dowtedtieć z jego ksi~źek... - Sól jest rzeczą bardzo do- - odparł dobrodusznie Donizetti, dzinę zagadnień religijnych i go- wybitnego pisarza rosyjskiego do - Czy dostrzega jut Boga, WY brą ł r.iezwykle pożytp.czn~, ale Butelka Bacha". spodarskich' w tym też roku ot- lk' t i h d " warta została pierwsza powszechna Warszawy. Pomi'mo wie lej po- amającego s e z c aosu i eowe- za du:'!o soli, na 'groma<łzonej na Brahms wybrał c;ię z kolegami szkoła z wykładowym językiem pularnośei autora "Trzynastu fa- go powojennej El.lropy? jednem miejscu, to stanowczo nit> do knajpy i za~ądal najlepsze~o fińskim. Dopiero po zanotowaniu jek" wśród licznych rzesz jego - Widzi go. ale w niezbyt ja- zdrowo. tym.i., świadomi swe~ gatunku wina. Gospodarz zakładu, tych faktów ocenić motna ogrom czytelników i niebywałego zatn- snych kolorach. Nie nastraja go specyficzności rasowe!. moga wie sp.ełniaiąc. tyczenie dost?inego 'gop!acy,.dokonanei na polu w~daw- teresowania jego osobą - uważa do optymistyc.. ~ej ","tary... le dobreg-o spein1ć, bed~ rozsia- f~~' stawa ' butelk~ Wina, dodan~czem V t.ym stosunkowo medłu la cala prasa polska (prócz Epo- - A czy tchnę'ła. ~. autora "Wa ni wśród innych narodów..przewyższa ono 'iszystkie ga. glm C 2.;l ",., 'N P l,,)" l t d k f c: ki" R j Licząc :t.ciledwie p9u.000 ludno- ki' i., aszego rzeg ądu za e a.zwon owego l... - ls a - Czy prawdą je~t to, co O})O- ~unki win w tym samym stopniu, ści, zamieszkującej w miastach,' stosowne przejść do porządku sowiecka jaka,ś now~ wiarę. Jej wiadają o szybkietn tempie" w Jak muzyka Brahmsa każdą inną Finlandja posiada obecnie 135 dziennego nad przyjazdem wiel- tw6r'czość li!eracka ł artystycz-jakiem,~an ponoć oisze? m~z~ę;. k'. pism codziennych, w czem 109 w kiego pisarza rosyj'skiego do na? _ T k. st Zb'eram bowiem.. a m razle-rze~ze Brahms k f' k' 155' d.... a Je. l.. - proszę zabrać to WnO z po- Języ ~ ms m, oraz ~~rjo. y- Polski. Nie mniej rośnie zaintere- - Nie Jest pohty1nem, Jaką cały potrzehny 1'1atenat. a póź- wrotem i po ' dać nam butelkę.baków nnych, w czem 125 fmsklch,.. Niema tam robotnika czy chłopa, sowame st?hcy dla.erenburg~ z artysta widzi piękne i brzydkie niej przystępuję do pisania ~ całą cha. któryby nie abonował przynaj dnia na dzeń, tak, ze wygłos on strony - ja - jako satyry,l( ww intensywnością...ju,~ę J~renitę" Marsz żałobny.. mniej 2 pism: dziennika i tygqd- trzeci odczyt na t~mat kina. sze prawie więcej brzydkich.., napisałem w ptzecią~u 28 dni - W przeddzień pogrzebu Meyernika ilustrowanego. Chcąc zaspokoić ciekawość - Co będzie tematem pański~j p(\wleść piszę prz-cciętnie od 1 do beera przyszedł do Rossini'ego. T? t~ż na~ład. pism~ jak' n~ tak czytelników ł6dzklch postarałem najnowszej powieści? Z miesięcy. krewniak zmarłego twórcy -Hugomewlelkl kraj, lest mponujący. b l ł" R!=\ d i' d,. J k k' t,. d notów" i, pr1.edstawiaj ąc rękopis, Suomen Kuvalehtic (Fińska lu- Się zaraz po przy yc.u 'J Lren- -,...ą to z eje zy a l\.rawca 2. - a i jest pans l s osune'l\ o W. d i l k A. ~~ 6~. ł C', stracj'a) bbe 100,000 egzemplarzy, burga do arsza wy o wywla. om a, tury pvur Lltr;'.po ca ym kina? - V'fysza, ~ em, i M t'ć prosił mistrza o prz~jrzenie skom- ~e" os. ł ponowanego przezen marsza tapisma stołeczne, jak "Uusi Suami dla.. Głosu Polskiego~'.! świecie. TytUł powieści: "Burzli- Joan.ny Ney" została sfilmowana? łobnego Heisingin Sanomat, posiadające - Co porabia mistrz Juljo JU-! ""Jlłffl,MAUUii/lłilliJHi!!MWM*.!6J?1!P!4i4#!~ - W poniedr latek ma się od- Po przejrzeniu utworu Rossini. ~~z~bary4~.jg~mj:ie~!:~esa, biją renito, albo raczej ~~ch jego nie-l Wiwat b~urokrafyzm! być ~ "U~a Palast" w.berli~ie wręczając rękopis, rzeld: Wszystkl 'e redakcj'e posl'adal'ą śmiertelny od chwdl, gdy się z N t l d kl' prem:tera flmu według tej 'powle- b "Byłoby lepiej, gdyby Meyer i k t k? t a cen ra nym worcu o ejo- ś..,... P b t t _ eer dla pana marsza żałobne' własne olbrzymie gmachy, zaopa- z ems ą rozstał po~ o~ ą - o o wym w Dreznie zdarzył się 'przed ci. ~ rezysenl a.s a les em ~a napisał trzone we wszelkiego rodzaju DO- pierwsze pytanie, z ktorem zwr6- kilku miesięcami tragiczny wypa- dowolony, ale uwazam. że f\tm woczesne urządzenia. citem się do tjl Erenburga. dek: pasater pewien. w c. h wili gdy odznacza się typową nfe~najomo- Ostatnie słowa Rame W roku 1924 pra~a fińska zu- _ Od śmierci jego w r, 1914 siadał do wagonu,. padł, rato~~ śdą stosunków rosyjskich. 1 bk. Kiedy Ram~a~.umiel'at,. odw lyła ton paper~. Sumy niewiele się zniie!~no. Niemniej apopleksi~. Spadkobiercy z~róclh np. przedstawiono scenę, w któ dzł go.z3pfzylazntony z mm prowpływające za ogłoszema, wyraża,... Sę obecnte do zarządu kole, żą... boszcz Siadł przy łożku. ją się w budźecie pism stołec.z-i przestał on luz być ~~ mme a- dając wypłacenia im ceny biletu. rej b?h~ter - komumsta }... ndrzej Monotonne rzęr zenie konającenych kwotą około 15, ma- ktualny. Poszła mnie Je d!: ak bar- ponieważ zmarły z niego nie zdo- modli Sę w cerkwt.. ~ go natchnęło proboszcza do zain rek fińskich roczl1ie. dzo ciekawa wiadomość o auten- łał skorzystać. Dyrekcja uwzględ- - Czy uważa pan,.miłość Jo- tonowania psalmu. Poczt~ w r~~u ubiegłym dorę- tyc~nym fakcie. Oto niedawno niła to podanie.. potr~c~wszy jed- anny Ney" za utwór fi1mow7? Nagle Rame~u, otworzył oczy j czyła w Fm1!lndJl ponad 120,000,000 zjawił się w Konatopie, miejsco oak sumę lo CU, fent~ow.- war- _ Jest to, mojem zdaniem, nai- sz,eptem przemowlł;, numerów psm. ' ' ł d l tość t. zw. "peronówk - wycho b d' f'l k. żk ł._ "Ale~ ~obo~zczu, Jak można Oto garść cyfr, dotyczących WOŚC, gdzie m strz zffi.~r, e e dząc z założenia, ii nieboszczyk ar z~e~! mow~.slą a naj tak fałszywie śpewać?" kraiu o g i, pół miljonowej ludno- gat z Mos.kwy z zapytamem, czy. za prawo wstępu na peron zapła- bardziej hterackl film. Były to słowa, po których wyści! wystawiono już Jureni :::ie... pom cić w katdym razie winien. ł~enryk Ad~. dał ostabie tchnienie.... :!J _Jf!łtt'!!l!_..lX:"'Saz::e.g49W~.._. 4&. _.!22&F-l~ l!!2!!±2.2e!_. S E &ltee L$i ~ - E, nie! Mnie chodzi o ten obrót, od którego i lap powtórzył mu wykład Zdzisława Chlorka. BEMEbYKT HERTZ trzeba płacić podatek. - A więc, rozumie pan - zakończył - it podej- - - Aha, rozumiem. - Gruhasek spowatniał. - \Vy l rzewać mnie, internistę, że mam jakieś obroły handlowe, obraś sobie, że posiadasz 1000 zł. kapitału... żadnego niema ~ensu. Kł opot ~ po d at k owe pana d o k tora" Syrenga westchnął melancholinie i pol<ręcił gło,wą. - Naturalnie, panie doktorze, naturalnie -- potwier-! - Otóż zaczynasz tym kapitałem obracać... - ciąg dził grze."czny urzędnik - to nie ma sensu. nął Chlorek. Lekarz wysze."dł uspokojony. Czuł nawet pewne 4a- Dr. Eskulap Syrenga, po krótkich lecz ciężkich cier - W palcach?, do wolenie z dokonanego czynu: bądź co bądź, wlał pieniach, przeniósł się z raju bolszewickiego na ojcyzny - Nie w palcach, tylko handlowo obracać. Kupu- ' nieco światła do jednej z głów skarbowości państwowej. łono. Tu odsapnął. Cierpienia okazały się znacznie jesz więc jakiś towar, poczekasz, aż zdrożeje i sprzedasz W dalszym tei ciągu kpił z kolegów, wciąż łamiących lżejsze. Zato bez porównania dłutsze. z zyskiem, np. za 1500 zł. sobie mózgownice nad wynalezieniem różnicy mic;dzy po- Obleciawszy rozmaitych dawllych przyjaciół, otrzymał - Czyż to możliwe? jęciami.dochód" i "obrót". Jut miał zamiar wygłosić na posadę w. biurze stręczenia mamek z świeżym pokarmem, - Przy obecnej wałce z lichwą, więcej osiągnąć na ten temat prelekcje: w tow. lekarskim, gdy wręczono gdzie za 250 zł. miesięcznie obowiązany był padać trudno. Ale na tem nie koniec. Teraz kupujesz towaru mu - "l1akaz płatniczy za pierwsze półrocze podatku 0:1 stan zdrowia wioskowych dziewic. Ponieważ oensja jut nie za 1000, lecz za 1300 zł. Sprzedajesz za 2000 obrotu", starczyła tylko na pierwsze potrzeby pierwszej połowy i t. d., i t. d. Otóż przy tych dwu operacjach miałeś Zdumiał. miesiąca, zatęsknił nieborak za t. zw. wolną praktyką i - obrotu He? Jakaś komisja szacunkowa wykalkulowała, te miał po zapłaceniu magistratowi za prawo przybicia szyldzika - Bo ia wiem?.. 10,000 zł. obrotu. _.- stał się lf'karzem nietylko wolno, ale nawet bardzo - No, policz-żet Tysiąc plus 1500 plus 1300 plus Pobiegł zn61y do urzędu. Teraz wskazano mu' inny wolno praktykującym. Praktykował bowiem z szybkością ' równa się pokój, gdzie za słołem sied"liał ogromnie sympatyczny równomierną 4-6 pacjentó\v na tydzień, czyli 0;002 t - Aha, więc to się wszystko dodaje. garbusek w binoklach. Przyjął doktora bardzo uprzejmie, pacjenta na godzinę. l-o, właśnie, jakbyś wiedział, Bo faktycznie, choć poprosił siedzieć, wysłuchał cierpliwie i wreszcie przyznał: Dawało to wszystko w kupie (wraz z mamkami) i twój kapitał obrotowy stanowił tylko 1000 zł., jednak - Ma pan najzupełniejszą racj~, to jest absolutne 330 do 448 zł, na miesiąc, dzięki czemu dr. Syrenga obróciłeś kapitałem głupsło. Naturalnie! Obroty handlowe mogą mieć kupcy, w źaden żywy sposób nie mógł sobie pozwolić na śmierć - Powiedz 'mi teraz, drogi Zdźisiu, jakie ja, będąc przemysłowcy, agenci.. Ale wdlnopraktykujący lekarz?., ani z głodu, ani z przejedzenia. lekarzem, mogę mieć obroty handlowe? Oczywiście, oczywiście, skądte!,.. Zdziwił się więc ogromnie, gdy pewnego dnia zapy~ - Ano, m02esz mieć. Przypuśćmy, te posiadasz Dr. Syrenga znów powrócił do domu wielce zadotał go ktoś mimochodem, czy złożył już.zeznanie o obro gabil'et dentystyczny. l<upujesz złoto pa plomby, kupu- wolony i znów drwił w duszy z kolegów, mających głowy. cie za półrocze pierwsz~? fesz kauczuk, z~by sztuczne... Wszystko to sprzedajesz zagwożdżone ćwiekiem podatku obrotowego. Tak tryqm Wzruszył ramianami. z zyskiem, niezależnie od hononarjum za swą pracę. fował całe dwa tygodnie... At raptem przestał. ~ O iakim znów obrocie? Mnie.t pensji stale coś - Dobrze. Ale ia jestem internistą. Nic nie kupuje, Na swem biurku znalazł.protokół sekwestracyjny tam strącają na podatki. nic nie sprzedaję. Któt więc może 1:ądać wykazów za nieuiszczenie 'ani grzywny, ani podatku ebrotowego. - to widz~ł te pan nic nie wie. obrotów? Biurko było opieczętowane. A gdy je w kilka dni potem Doktór zachnął się. Jakto nie wie. - Kto?.. Człowiek, uż}wający terminów, których pr;:enoszono na stojącą przed djmem platformę, komor- '- A c6t ja ma.m za obroty? Przecież lmpcem nie nie rozumie. nik, uprzejmie ~egnając Eskulapa, najzupełniej podżielał lesiem. Bardzo zadowoll)ny z tych wyjaśnień, Syrenga prze- zdanie;. Znajomy uczynił lewą ręką jakiś nieokreślony gest stał myśleć o całej sprawie, a gdy widział, że się nią -- Tak jest, panie doktorze - mówił ~ pretensja i poszedł sobie. Zbudziło to pewne wątpliwości w duszy inni zajmowali. uśmiechnął się tylko pobłażliwie. do pana jest całkiem bezpodstawna. To poprostu absurd, doktom : Aż pewnego dnia znalazł w puszcze do listów dru- Trzasnęły drzwi.. - A może ja istotnie nic nie wiem? - pomyślał. czek. Co to? "Orzeczenie karne za niezłotenie zeznania Doktór poskrobał się w głowc: i po przeniesieniu do UpOLował tedy dawnego szkolnego kolegę Chlorka: o obrocie". gabiniełu prostego, kuchengo stołu, napisał odwołanie " klóry byt podwójnym przysięgłym buchalterem, i powiada: - Widać, jakieś nieporozumienie - pomyślał. Na do "urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych. - ZGlk!1u kochany, dobrze tern cię złapał. Po- zajutrz, t samego rana, przed pójściem do kantoru mamek, Słyszałem, te pozostowiono je bez uwzględnienia, wiedz mi, co to jest obrót? udał się do tlrz~du skarbowego. Po odszukaniu starannie choć nawet sam naczelnik przyznawał, że to nie m~ - Ano, rozmaite bywają obroty - odrzekł jowialny ukrytego woźnego, zapukał do wskazanych przezqń drzwi. żadnego sen<;u. Obecnie dr. Syrenga -.. wzorem i"nyci. grubasek z fioletowym noskiem..,...,. planeta może się ob Przy stole zawalonyl} odwołaniami, zastał ogromnie mi-, kolegów - głowi się nad Rytaniem, czen róini się srm: racać dokoła swojej osi, człowiek mo1e się obracać.łego szatyna bez wąsów. Lekarz pokazał mu druczek. ł obrotów od sumy dochodów zarobkującego własnym mózw proszek... &a!j!l ::.J4Jłwił lic. foład dłonie i tzekał. co dalej? Esku-. giem 2łowodzielnilca? /

9 :.:,Ht:.:...:;:3:.:,;40;;..- -'-}.X. - GŁOS POLSK Salvator Swiat zbawią warjaci! Smiejecie shf~... Już?.,. Zaczekajcie chwileczkę, bę- SJYSl, biemy się śmiać razem. Wysłuchajcie hlstorji ani przykrótkiej. ani przydługiej, a bardzo ludzkieh iezwykłe kluby i stowarzyszenia nosaci, pantotlarze~ długowłosi i nieszczęśliwie za~ ochani--łączcie się! Mówi się, ~e Niemcy są kra- jątkiem okresu choroby żony) i chociaż godzinę dziennie spędzać jem klubów. Wszędzie, gdzie spo conajmniej raz w tygodniu bawić w klubie i podczas tego czasn nie * tyka się pięciu lub sześciu ludzi się wieczorami poza domem, nie mówić, ani słowa. Zrozumiałe jest, Od roku 1918 istnieje llga na- jednakowych pogl~dów, powstaj~ zdając z tego sprawy żonie. O ile że mężczyźni w Manczestrze od- _ zaraz stowarzyszene. Ze statystyk te zamiary udadzą się ~Klub bo- noszą się bardzo sceptycznie do rodó w. stnieje też rada ambasa wynika, ze htdy przeciętny oby- haterów pantoflowych" zamierza wyników pracy tego klubu. dorów. stnieje rada ligi narodów watel należy conajmniej do trzech wprowadzić jeszcze wiele innych.,klub wygwizdanych" ma na stnieje trybunał rozjemczy w Ha stowarzyszeń. Lec7 zdaje się, że inow'acji. celu pocieszanie wyśmianych litedze. w innych krajach jest tak samo Przeciwieństwem tego jest ratów, których sztuki po wystawie W \.:ehl? du~o stowarzyszonych. "Klub ucieśnionych małż tm ek", nlu odniosły zupełnie fiasko. 8ta Specjalnie wyróżnia się pod który stał się sławny przez wystą- ją się oni mechanicznie członka Oodzenia naro(łów, wyrówny- tym względem Ameryka, Tam - pienie przec~wko panu Lewine, m ' klubu. O ile fiasko jest tak wanla różnic, utrwalania pokoju. l~dzje wyszukają sobie specjalnie któ~y przelecał Oc~an bez pozwo- wielkie, że publiczność biegnie do Ze skutkem? oryginalne cele i zawiązują dzi- lema swej małżonk. do kasy i żąda zwrotu pieniedzy, Pomyślnym d1a załnteresowa- waczne stowarzyszenia_ Anglj~, właściwa ojczyz~a klu wówczas autor staje się członkiem nych... w dostawach zbrofenło- W Ameryce istnieje stowarzy- b6w! poslad~ t~ż. w tej d.zledzinie honorowym i jest uczony specjal-. szenie ludzi za wysokich. Często s~o}e osobhwosc. Na p~erwszym nym uroczystym obiadem. wych. spotykają ich wielkie nieprzyjem- mejscu można tu umieścć "Klub Nie mniej ciekawe stowarzysz e- Jak dotąd.wsrzystko w po'ząd- ności, na przykład, gdy siedzą w ludzi o małych nosach" założony nia spotykamy we Francji. Przeku. Jest Jak Jest, będzie jak było. przed kimś w kinie lub w teatrze. przez pewnego pana, który posia- dewszystkiem rzuca się w oczy A jak jest, jak było ~ wiemy do- Często rzuca im ktoś ordynarne d~ł tak maleń~i nosek, że prawie "Klub nieszczęśliwie zakochanych~ brze. słowo, całkiem niesłuszne, Bo- nu; ~ył? go Wdać.. W tym klubie w Saint Elienne do którego nale- oto teraz przy chodzi czło- wiem, czy oni są winni, ~e za- ~OW.su,: po CZęŚC o tern, że nos żą ofiary nieszczęśli wych mał-... on _ bardzo urośli? Stworzyli więc Jest mep,ot:zebnym przeżytkiem. żeństw. Wele, człow~ek jak ty: Ja, stowarzyszenie ze statutami, wie- Przeciw,leństwem tego jest Młode paryżanki zaś zało~yły tyle tylko, ze troszenkę obłąka- czorkami, balami i t. d. ch cele? "Klub nosow"; od członków wy- _ Związek amatorek małżeństwa". ny, a przez to niedoceniający Swiat ma się do niech przystoso- m~ga się, aby posiadali nos zwra- Czł0t:lkinie tego towarzystwa notrudności rozwiązywanta proble- wać. W składach konfekcyjnych ma- cający ogó~n~ uwagę szą na bluzeczkach zielone wstąmatów współczesnych i rozwią- ją być gotowe rzeczy, większych Nie mole) ~udaczny,jest cel żeczki, kolor nadziei, jako egityu' nierozwiązaln~ ~a oczach rozmiarów, w hotelach dłuższe łuż- "Klubu grubianow". Zm~lenia się mację i stałą propozycję małżeń, z Je. ka, w których mogliby wygodnie tam wszystko, cokolwek może stwa. Człowtek ten, manujący się w wypocząć nie kurcząc nóg. być ~ważane za dobry ton. Kto w W Paryżu wzbudza wielkie swym memoriale (bardzo krót- Nie mniej oryginalny jest p.rzecl~gu całe~o. rok,u odznaczy zdziwienie "Klub długowłosych"; kim zresztą. Jak wszystkie utwo- "j<ub łysych, który nakazuje Się. najordynarnle]sze"!l słowami i,i ziwne jest bowiem, że powstał ry genialne) królem polsktm, Zy swym członkom p.ielęgnować ły- najgorszym zachowamem, zostaje on w kolebce fryzur "a la garconsl'ny prezydentem. gmuntem V dekretuje". ne".. f f' bk t Bardziej socjalnym celem służ-,. ~~Joso?hwszym klubem na W klubie "dyskusji- trzy razy "dla ro:zstrzygn ęc a szr o by klub czyścicieli okien w dra- SWlaCle Je~t "K~b-westchnień" tygodniowo rozmawia się o najpokojowo a bezapelacyjrtle kon- paczach nieba w New-Jorku. Człon- Wstęp do meg? mają tylko zako- watniejszych zagadnieniach ogólfliktu PQlsko - litewskiego posta- kiem jego może zostać tylko taki c~ad1, natura!lle tylko nieszczęśli- noludzkich. Czasami dyskusje te nawtam przemłanować od dziś ki człowiek, który zawodowo czyś- Wie zakocham.. Obyczaj wymaga, są tak gorące, że policja musi (data memoriału) Kowno na Wił-' ci okna, poczynając od dziesiąte- aby czł~nk?we p:zychodzili do prżerywać posiedzenia. go piętra. "towarzyszenie to u- klubu z JakimŚkolwek przedmio- Klub pieszych" broni intereno, ~Vłlno na Kowno. _ rządziło na Broadway dom klubo- te? n,ajeiącym ~o przedmiotu mi. resów mieszkańców Paryża prze Mmisterjum spraw wewnętrz wy dla swych członków, w którym ł~sc l ~zdychal,1 c~ociaź raz na ciw szoferom, którzy urządzają donych, które otrzymuje od pewne mogą odpocząć po swych po- JJęĆ. ml~ut. Rowmeż wymagane prawdy dzikie harce na ulica~h, go czasu sporo skryptów odwar wietrznych podróżach. są hsty poetyczne wiersze. zagrażające życiu chodzących plejat6w (nu. nrojekt pomnika unl- W Chicago znajduje się klub. Bar?zo ciężkie. zadania mają szo..". wersalnego) odłożyło projekt mężów, którzy chcą odzyskać swe rowmez cz~onkowle "Klubu mil- "Klub ludzi stu kllowych przyj- '., utracone prawa. Zebrało sic: w czących kobet" w Mapnestrze. muje w poczet członków, osoby.,króla Zygmunta ~V mędzy ko tym klubie kilkaset mężów, ktorzy Klu? ten m,a ' na celu wychowanie ważące nie mniej niż sto kilo. O~ szulkl aktów archwalnych. 7.obowiązal i się nie spełniać ża d - kobiet, ktore potrafiłby milczeć. czasu do czasu protestują 0!ll, A Jednak - śwat mtłenłlby nych posług domowych (za wy- W tym celu członkinie muszą przeciw ciasnocie autobusów i 10- swe oblicze, gdyby projekt na- _ Ę szego Wttsona został przyjęły przez dyplomację, rządy. Ugę na ~.-""_-----_'_---o:. rodów. \ Proszę - oto:.:iągnłe się od lat Ferro- Elektricum już spór mędzy Anglią a Egiptem o Sudan. Anglja twierdzi, że Sudan Jest Jei kolonją. Egipt, że Surlan - jego prowincją. Zastosujmy \j'ojekt naszego warjata. Stolicą Egiptu jest Kair, Sudanu - Khartum. Kair zostaje przemianowany na Khartum, Khartum - na Kair. Zgoda! PokóJ! Pax! JtaJja rości pretensje do Fran- Sp. z ogr. odp. ŁODZ, Piotrkowska 123 tel. nr i Tanie źródło zakupu żarówek odkurzaczy motorów materjałów elekt rotechnicznych. cji o Nizzę, która da być włoską. Nizza jest stolicą Riviery francuskiej. Nerwi-perł~ Riviery wło Skiej. Nizza zostaje przemianowana na Nerwi. Nerwl - na Nizzę. konflikt zdmuchnięty jak płomyk świecy! A teraz wyobraźmy sobie, że w Genewie na miejsce ligi narodów powstaje centralna komisjtl denominacyjna. Komisja ta roz- 'ł. strzyga w sposób Wyżej opisany wszystkie konflikty miedzy państwami europejskiemł. Przemia~ nowule stolice, mias~!), a gdy potrzeba - nawet prowincje. RUDOLPH VALENTNO w pr.tedśmiednej kreacji p. t. "Syn Szeika" - wkrótce w Grand Kinie. Proste? Prawda? Wszystkie rozwiązania genjal- + Pax europaeica! Bez konferen cli, bez ekspertów, bez arbitrażu. 1.1awet bez Locama Brianrl'a. "c są proste. Trzeba je tylko wymy~teć. A że wymyślił je c7.łowiek o błąkany ~ród zdrowych- til nic! Albowiem: pewien statystyk angielski obliczył, że za &00 lat (trochę cierpliwości!) cała ludzko~ć zostanie dotkn:ęta ohłędem. W roku 1897 przypadał jeden w<trjat na.~j2 ludzi normalnych. "V 1916 fede.n na 150. Stosując. p...,c\!ik. otrzyuude statrstyk w r stosunek: jeden warjat na 100 normalnych, a w r wariatów na 100 mieszkańców globu. Dzisiaj nie potrafimy jeszcze ocenić bezmiaru zdrowego roz k! sądku zawartego w proj(} Cle i warjata. A zatem - dowidzeni.a! Za trzysta lat! NOWE upbr Six 19Z " MODELE ",, Wyzsza sprawnosc większy luksus n izsze ceny Przedstawicielstwo Generalne STRODACH SZULClEWSK Sp. z o. o. Łódź, Ewangielicka 5, tel nych środków lokomocji w t en sposób, że wsiadają razem po 1.0 osób do autobusu iwyśmiewalą się z kontrolera, który nie może się między niemi przecisnąć. Hiszpanja posada "Związek sr')gich sędzi6w, jest to najkrwawszy klub na świecie. Czechosłowacja może się pocwwalić "Związkiem rozwiedzio nych kobiet" i Towarzystwem nieżonatych, które broni interesów formalnie niezaślubionych ludzi. Zabawny jest czechosłowacki "związek miłośników długich wąsów", którzy pielęgnują pieszczołowicie tę znikającą ozdobę męskiej twarzy. We Włoszech "Związek przeciw przekleństwom" jest nawet popierany przez państwo, a w Tnrcji.Stowarzyszenie wif'cznych enuuchów u prześladowane jest przez rząd, jako związek reakcyjny. Równie?: i na Wschodzie spotykamy rozmaite kluby i związki, które po części noszą charakter tajemniczy i do których nie przyjmują niewolników, ani kobiet. W Melanczji istnieją kluby męskie i kobiece oddzielnie, w Polinezji istnieje "Areoi kluw" do któr~go należą wszyscy marynarze z tamtych okolic..związek - kakian" w Ceramie prowadzi walkę przeciw obcemu panowaniu. W niemieckim Kamerume nieje "Klub-Jogób", który ma n~ celu opiekowanie się starca mi l dostarczanie im środków żywno ści i odzieży.. Przytoczyliś my powyżej drobną ilość z najrozmei tszych stowarzyszeń świata lecz i to wystarcza do stwierdzeni~, że obok klubów ze zrozumiałemi celami, istnieje cały szereg stowarzyszeń, nad któremi można tylko ze zdziwieniem popotrząsnąć głową H U D S O N E 'S E X E W... 0.:..,,-'"

10 UC~'''' == as Ratu1cie WłOSY. Nawet zupełnie łysi mogą odzyskać piękne włosy, utywając balsamu na porost włosów, który p o..obiega wypadaniu, niszczy łuaież, usuwa swędzenie głowy i po- _ budza do życia obumatłe cebulki włosów, równieź perfumy, mydła, pudry, wody kolońskie i inne posmetyki krajowe i zagraniczne po cenach naj niższych. Do nabycła w Składzie Aptecznym H. HErmalina, Piotrkowska 11. Z dawien dawna wszyscy mo- śmiechy. ()d~o5 upadartia na złe po angielsku f po rumuńsku, m6- wszorzędną technikę. A jednak narchowie, prezydenci republik i mię. 00 którym znów rozij ga się wi bowiem jednak-owo obu jęl.y- w ~y~h filmac~ współpracują przeinni władcy, padają ofiarą natar- nowa kaskada śmiechu. Któl sę kami. wazne europelczycy. Autorzy sceczywości dziennikarskiej i czy chcą bawi l Komendant Mardare, u- Nastęonie rozkoszny monarcha n~rjuszów, re~yserty, arłyśc:i te~h: czy tjie chcą, muszą udzielać. wy- śmie<:hając się. zauważa, że do pokazuie mi z dumą swój poma- mcy przybywają '!' znacz~el CZęSC wiadów. niego to od-nosi sl~ wtadca Ru- lowany na czerwono tramwaj e- z Europy,,znęc~m wyso~lem wy Nie uniknął tej.pańszczyzny" munjl z każdą zepsuta zabawką, lektryczl1v i wspaniafe auto, u ~agrodzel1lern 1. t~ryl,~oplero robią r6wnie~ i 6-letni władca Rutnunji, z prośba o jei naprawienie. szkodzone lekko wskutek zde- hlmy "am~rykanst\le, król Mchał, który w tych dniach W p'ięć minut później przyjmll rzenia się... z drzwiami. Przed Z posro~ wybltnvrh aut<jro\" udzielił interwiewu w Bukareszcie je mnie król rumuński. Gdvby stawiwszy mi cały stereg-,:ęk- których dzle~a p~ze.robiono na UWAGA: najorygi nalniejsze poda- wybitnemu dziennikarzowi pary- ne bvł tak wybitną osobistośocią, nych zabawek, król Michał po- g~ośne scenar)usze filmowe. mamy runki gwiazdkowe. skiemu, p. Geo Londonowi. możnaby. ujrzawszy go. powie- daje mi do wiadomości. iż po- kl~u frartcuzow: Henryk Murf;er, Oto jak wizy~ę tę opisuje pu dziec poprostu: _ "Jaki ładnv siada prawdziwego.,poney'a", JuljuSZ Ver~le, Dumasj anghkow: yw ad z oe. ł Władca Rumunji dopytuje się o tatusia i zainteresowanie tylko dla pomalowanego czerwono tramwaju ma. na "PUmy aitlry~afj J:!i~~ S"obią VJłaś.ciwie europejczycy Fil~y, ~ręcone,!. Ameryce, nazywają!hę oczywscle filmami amerykańskimi, bo są sentymentalne, moralne i posiadają pier- bhcysta francusk: chłopak!". Ma jasne włosy. btę- którego dosiada codzień rano. Copan DOYJc, Jerome K. Jetome,. lic.jego królewska ń1bś~, któl kitne oczy i uśmiechnięte ustecz Konik ten nie jest jednak dofjusz ' J?hn Galsworthy, Bertlard Siw w; P Sil WiernO~ rumuński Michał, skończył 25 paź - ka. U boku J Kr. Mości w pel- czony do apartamentów kr61ew- hszpana:. Blasco lbaneza, ausfrjaoparta jest wyłącznie dziernika 6 wiosen. Nie wyobra- nej szacunku postawie znajduje skich. Pakt tell dziwi i oburza k~: Schmtzlera: z węgrów: Franna węc h u taicie sobie jednak, 11; przepisy się. i1urse" angi,elka... Nurse" na- widocwie malego króla. Zwr2l..:a c,szek Molnar, Ludwik Biro, rosjasurowe ceremonjału nie obowią- pta wde królewska. Od 25 lat pie się do mn! e z prośba, abym sam nna: TołstOja: niemców: Su der- Następująca historyjka jest do- zuią tego, kto ma zbliżyć si~ do lęgnne rozmaite dzieciaki. mnej wydal wyrok: CZy to je'st spra-! man,. Wolff, Lothet i inni. v,,'or.1em, zaprzeczającym tylekroć malutkiego władcy. lub więcej przeznaczone dla ko- wiedliwe. J Wśrod. reżyser6w mamy francuzów: opiewane; psiej wierności. Dziennikarz, chcąc być przyję-' rony w tjaństwach bal1kańs'kkh. Poznawszy tych kitka donio- ' Beaud!n, Cabanne, Fitzmaurice, W pociągu pośpiesznym Ka. trm na ~udjeucji przez króla, mu- Król Michal patrzy ze zdziwie słych.. tajemnic państwowych" T?urn:ur: rosjanina: Buchowieckij szeu Budapeszt siedział w jednym Si uczynć cały szereg zabiegów, niem. iż zbliża się doń dziennr' źe;tnam się z J Kr, M.. która po lle~cow, Lllbilsch i Mendes, z przedziałów jakiś pan z pse m i przede wszystkie m l1 ministra do- karz bez aparatu fotograficzne.~o zwoma mi laska wie pobawić się anglików: Rexngram, Loyd, Oerzabawiał obecnych opowiadaniem mu królewskiego.. J. E. p. Hioto, Jeg-o dzie -cięca lo~ika wyrywa z nla przez chwilę. bert ~renon; wegrów: Zukora i o wierności swego ulubieńca Je- p~łnego kurtu~zll ~yplomaty. P. mu :t ust nastę, pują'ca. uwa~ę: Nk zdradzając innych tajem- Laszky ~g?. den ze współtowarzyszy podróży HlOto z8statlawla Się długo ~ad - f you have tlo camera, y~u nic państwowv'ch. poważniej- PrzeJdz~y do.artystow: Paweł zaprzeczał wywodom posiadacza w.atny~ 'pro~l~mem prośby ~zlen- are not a journaust (Sko~o me sżych od po.przednich. mam moż Wegener, Jest nemcem, Marja psa i twierdził stanowczo, że wier- mkar,sklej. 0. le przyjmuje Ją ła- masz, p~n apara!u f9tograhcz.ne- n.ość stwierdzenia. iż mlody król Cord~, R~ardo Cortez, (pseudon,l. ność tych czworonogów opiera skawe, oddaje dzennkarza w rę- go. me Jesteś dzenmkarzem). zachował żywe ws.nomnienle o m~) 1 g~lazda Mae M1)rray, ktosię wyłącznie na zmyśle powonie- ce.generała Con?esco,.szefa domu. w tel samej chw~1i dziecia1<, swym ojcu 'księciu Karolu. Mów,j rej nazwisko brzm.i pop~ostu Lott~ nia. Poglądy swoje opierał na WOlskowego kr~la {v\lchała. uw Jakby chcąc l>tzeprosć za te slo- o nim często. domaga się "via- Koen \g, sq austryjal<a.ml. Z RO~;i faktach prawdziwych. Mianowicie bardzo dekoracyjny 1 bardzo l1de- wa, dorzuca:. domclścl o tatusiu",.. Mała dt\- ma~y Werę We!omkę, Lya?e gdy żona jego sprzedała kied Ś kor.uwany. dy~nitarz powierza w - will. give you a nice b~g sz~czka.orje~.tui.e się n;oże Pf;d- PuttJ, ~war\ Petrocck, Paweł ~ln' stare rzeczy, pies ich zniknął i o~- koncu dzlenmkarz~ w ręce korne n; photo of mme. (Dam panu moją ŚWadome. lz Jakaś mesz.~zęsll- ~!lty 1 ~lesz Korda ~ z Węgler~ naleziono go u handlarza startyz.. danta Mardare.8de de camp piękną fotografie). wa katastrofa &padła na jego o- SZpanja dała AntoOla Moreno 1 ny. Posiadacz psa wałtownie królewskiego. Na rozkaz władcy, jego aide gnisko rodzinne, Miał cztery la-?otj Alvarecja. Ądolf. Menlonu zaprzeczał i między gobydwoma W towarzystwie komendanta de camp wnosi natychmiast du- ta., ~dv ojciec jego odjechał... Mo Jest francuzem. Eml Jamngs mem panami ~ywiązała sie wałtowna Mardare ocz.ekuję w saonie pa- żą foto~rafje. ProS'zę o dedy'ka- że ~achowar w. pamię,ci obraz cem, urodzonym w Amery.~~.. dyskusja.. g łacowytj1 ha chwile audjencji u cię. Mały król usprawiedliwia swe] matki z usmlechem!la ewa- Z pon: ocą łych wszystkch sd Gdy na najbliższej stacji przeciwnik psie wierno~ci wysiadł posiadacz psa zawołał na ~w~ wierne zwierzę, chcąc się popisać jego zdolnościami przed współto. warzyszami podt6ty. Lecz napró! no przywoływał psa~ zwierze zniknęło. Wreszcie jeden z posażerów wyjaśnił tę zagadkę, pytając, czy nie chodzi tu o psa, któ rego zabrał z sobą ten pan, który wysiadł niedawno z dużą skórzaną walizą i nosił Młte palto. Okazało się, że przeciwnik psiej wierności dał namacalny dodów swych wywodów. Mianowic~e zabrał palto i walizkę właścic1ela psa, a pies, kieruiąc Sl~ wyłączni~ zmysłem powonienia, udał Się za włanośnią swego pana. (w). Skarby sułtana tureckiego. króla. Z g6rnego pętra dolatują się neco zawstydzony. iż nie u- rzy, A dziś matka ta jest smut- robi Się filmy,łartjerykańslde". mnie radosne krty1d. głośne mie jeszcze pisać. zapewnając na, bardzo smutna... ł mnie. ż niedlu~o będze pisał l Dyrekcła kontert6w...:. ALFRED STRAUCH. Tet SAL JUTRO gr FLHARMO J ROBERT o godz wiecz. Rząd turecki polecii niedawno,ztokholmskiemu jubilerowi Joan Johnsonowi oszacowanie bajecznych skarbkw państwa ottomańskiego. P. Johnson, który powrócił niedawno z Turcji, opowiada :te widok trch skarbów poprost~ go oszołomił; zdawało mu się, te to nie rzeczywistość. lecz sen, lub bajka z tysiąca i jednej nocy. Szczegół, w programach. Leżały tam garściami szmaragdy, rubiny, djamenty i perły olbrzymich wielkości, pomiędzy tem Bilety w kasie Fi1harmonjL mezmiernej rzadkości niebieskie i czerwone diamenty. P. Johnson wid7.iał np. sztylet, którego głownia była wy konana z Jednego jedynego, 8zmarag-~u. Jeden djament.ważyłi 2~ karatow, a klka pereł posiadało ~& menaturalną wprost wielkość. fip ł ' ~~;~e ~f:g z~~~i ~~ita~:.do~~r- lu!a py nie wyst6rczają WoronowoYJi kosz~owniejst.ym je2nak przedmio-:.. temow łym cuoovtnym zbiorze; H.o~owla na Welką skalę małp l Jak sam ogłasza w pismach ranbyło krzesło tronowel wykonane, na RiWerze przez słynnego.od- \ cuskich, uciekanie sit: do pomocy z czystego złota, a ozdobione mładzacza", doktora Woronowa, gruczołów, wyjętych z człowieka ~9.~Ou,Pereł i wielu tysiącami fu-' nie może jednak, jak się okazuję. bezpośredni? po jego śmien:i, ja blllow 1 szmaragdów. wystarczyć zapotrzebow~nlem ~ i ko że zdamem przedsiębiorczego Skarb te o któr ch kr Ż tym. kleru.n~t~. Zbyt we.lu ludz! doktora,. potrzebne dla celów odwiele op~wiadatl i leger!c, ł oc~ ~ tentu)e naazlel.a odzyskama utra- mł~dzaula narządy za~ho.wywać wają w Serailu w Konsta,;t :0 olu cone) młodo~cl,. aby biedne. szym- mają prz,ei sześć godzn Jeszcze człowiek zaś, któr ra Yni/. e pa~sy! przem~slo~e z pus~yn af.ry- po zgodme człowieka pełna t.yzwiedzi~, musi pr z e6yć ~lefe bral~ kansklch, gdz!e gln~ły tysiącam.z wotność. ~aluczko, a gotowiśmy strzeżonych rzez uzbro'on ch P?wodu na.dmler~ej, su~zy, na. Ri- docz~kać SU~ całego handlowo zostraźników O~tatnia braml ~ :-,"erę,gdzie mają l Cepły kllmat garmzowanego przemysłu, zaopakonana z bronzu jest tak ~ięik~' 1 wody. po~dostatkiem, mogły na- trującego instytuty odmładzania w te trzeba 8 ludz( b:v J'ą otworzyć' starcz.yc Dl~nasyconym apetytom potrzebne do tego gruczo!y, wyję-l ludzkm. Naj nowszym eksperymen te z truoów ludzkich. tem c1o~ Woron\?wa ma twć Ostatnie mohi a i CZNwon~S~orzy z powieści' nieszczęścia,.!<arola. Maya Bre! Ha.rta nal<:tą Następnie rzucaj",. w lut dzś do przeszłośc. KrwlO- ogień celem wypędzenia szatana. żerczy wodzowie indjan, o ile nie Największą cześć budzi wsród :-,"yginę1i Vf walce z a!11erykan~;ni l' indjan z Dakota oglei't. ~ą w mew~lę do. mpres,afjow W specjalnym bud) nku płonie hlmowych,. )ako. fguranc. '!" wieczny. ogień; a wartownicy obrazach,.llustrujących dzele którzy plnu j ą, by ogierl ten nigdy Stan~w,Zle~n~Czonych. lość nie wygasł, cieszą siq wśród plemon. mdyjsluch, które pozo- ludności specjalnym szacunkiem. ~taty :-,"!e~zn~ swym tradycjom, Jeśli jednak ogień ugaśnie, war- Jest dzsiaj zmkoma. łownicy płacą za to swem Plemieniem takiem jest dziś Zyciem szczep ind)an z Dakota w Na 'czele szczepu stoi wódz, Czarnyc~ Gorach... który jednak nie może decydować Jest ch Z~chowah O? o losach swego.,państwa lc bez dot~chczas P?ganskle..0byczaJe porozumienia si~ z radą dziesieciu S~O~.h przodkowo.ndjahle z pro- w skład kłórej wchodzą czaro WnC)! Dakota Ży.Wą kult ba~wo- wnley i kapłaói. chwalczy dla dzwacznych bostw Wielkiem dorocznem świetem pogańskich, rzeźbionych w drzewie. jest w prowincji Dakota obćhód ~a,tdy b01;elc o~nacza, jakąś na cześć wiosny, zwany. świ~tem z~ra~ll'~ą chorobę,. tak ~e, ilekroć zmartwychwstania świata". zj.aw~ 5e w os~d~le epdemja, in- Uroczyste to świ~to poprzedza djame odprawiają obrzędy swe dzień postu który indjanie sp<:dzaprzed danym. boźkiem i zanoszą ją na modłach. doft błagama o odwrócenie N ł,m PRÓBV Jeneralne zastępstwo.. ~ "..:... na Województwo Łódzkie BURO TECHNCZNO-HANDLOWE fnz. tl. i J. P O Z N A m s «) V, Ł6di. ul. Piotriiowsła 90. tel ' r~ajndwsze mp~.ałe na rd~ ~9?B stale na akładzie.

11 .2~' A "",:.;; --ll~x. _-yłos POLSK ityka u o Z Domy robotnicze i higjeniczne mieszkania dla biednej ludności Specjalny wywiad ł,głosu Polskiego" z ławnikiem wydziału bu ~ owlanego, p! Roma nem zdebskim Przebrzmiały jut tryumfalne e się to zbiegało z opinią władz nad mów robotniczych etc., a' wtedy Jeśli chodzi o plany regulacyicha zwycięstwa socjalistów, odnie- zorczych i społeczeństwa. oceni się znaczenie reorganizacji. ne miasta, które zostały opracowasionego przy ostatnich wyborach - Obecnie wydział budowlany ne przez prof. Mi::halewskiego - do rady miejskiej i magistratu na- Reorganizacja wydziału prowadzi!drace nad wykończeniem, mówi p. zdebski-nie są one doszego miasta. P J zasłużonym suk- - - Na czem panie ławniku po szeregu gmachów miejskich, a mia tąd zatwierdzone przez radę mlejcesie, nastąpiło przejęcie władzy: legać będzie reorganizacja wydzia- no wicie 3-ch szkół powszechnych ską. Postararn się jednakże spranaslał więc czas, kiedy większość łu budowlanego-pytamy. przy ul. Łęczyckiej, Aleksandrow- wę tę iaknajszybciej pchnąć na to socjalistyczna wkroczyła w okres W tej chwili trudno jeszcze po ski ej i Podmiejskiej, domu dla ry realne. Już obecnie pracu j ę nad systematycznej, twórczej pracy, któ wiedzieć, jak będzie ona wygląda- bezdomnych, domu wychowawcze niemi, w przeświadczeniu, że w rej imperatywem jest dobro całej ła. W każdym razie musimy się go domów dla pracowników miej- najbliższym czasie zdołamy okreludności wielkiej, ale jakże małej ściśle trzymać statutu organizacyj- skich i nauczycieli szkół powszech ślić, które place zarezerwowane zo jeszcze pod względem urządzeń nego. Narazie pójdzie ona w kię- a na cele te magistrat zaciągnie staną na stworzenie ulic, arterji pubjiczfiych Łodzi. runku wydzielenia władz wykonaw pożyczkę. Wniosek nasz w tej komunikacyjnych etc. Najkardynalniejszą, straszliwie czych od czynności kontrolujących sprawie został już uchwalony przez Ob ł ś. ci ścia ogromną bolączką naszego grodu tak, aby praca wydziału polegała radę miejską w drugiem czytaniu. a o C o prze mle jest brak mieszkań, brak dachu przeważnie na projektowaniu i Na wczorajszej lustracji wyżej Ze sprawą tę łączy się ściśle nad głową dla ubogiej ludności wznoszeniu budowli. wspomnianych gmachów, ustaliłem polityka przedmieść. Aczkolwiek Po niei zaś wolno dopiero wyli- Dziś powiedzieć mogę stanow- źe dopóki pogody dopiszą, prace sama sprawa opieki nad niemi czać inne bolączki - całą litanję czo, że roboty budowlane magi. nad wykończeniem domów kont y podlega kompetencji wydziału smutnych niedomagań społecznych stratu będą przeprowadzone przez nuowane będą bez przerwy. przedslębiorstw miejskich, gdyż Nowe władze naszego miasta, przedsiębiorców budowlanych, któ Zamierzenia budowlane chodzi tu przedewszyslkiem o za~ podjęły się właśnifl szczytnego za- rzy staną do konkursów magistra- Ławnik Roman zdebski.. łożenie komunikacji tramwajowej dania usunięcia tych ra~ących bo- tu. Sprawy te zostaną przekazane l.. ~olj chodzi o nasze zamierze i oświetlenie ulic-wydział budolączek, trapiących nas w sposób specjalnie utworzonemu oddziało- od-rdostawc6w---prywat~y;h~--z. po- n!a, są one w...ul-''::~~)~ci uzależ- wlany za pośrednictwem od?z ału tak dotkliwy. Hasłem nowych władz wi budowy gmachów miejskich na lityki tej wypłyną dla m:asta ko- mone od możllwoścl fman:;gwych t komunikacyjnego 7a mi: się lntenstał się więc rozwój rozbudowy czele. ~tóreg~ stanie. najpr~wdopo- ' losalne korzyści. 1 mi~sta, tj. o~ pożyczki inwest~cyi sy ;.rnie.brukow.aniell: ~lic, dot~d miasta, budowanie zdrowych, hi- dobolej spec1alny klerowmk. Proszę sobie wyobrazić-mówi ' nel.przypuszcz~m, że prezydjum pozbawlonych Jezdm 1 OdpOW1~gjenicznych mieszkań dla beldom- Ostate~znie k~esti.a.ta zostanie lawnik zdebski- że cena cegieł magstratu b~dzle o nią ubiegał dni.ch chodni~ó~. ~a cele t~ ro: nych tułaczy, przedewszystkiem rozstrzygmęta najdaleł Jutro 12 b. miejskich z tegorocznej kampanii w dalszym ciągu..,. ~n1eż pragmeml uzys~~ć srodk~ dla ludności gnietdżącej się w m. Drug~ reorgan.izacją wewnętr~- wahała się około 50 zł. za 100 Kredyty te są CZęSClOWO. ;uż u-!man~owe, gdyż. w ChWlh ob~cnej brudnych stęchłych kątach, po 10 ną wydp.ału będzl~ ur~g~10.wan1e sztuk, przyczem rozmiar cegiel od z~sk~ne.. Plan ~a~zych rob?t prz~- )estesmy zupełme skrępowam bu nieraz osab (siei) w izbie. Po nie- czynnoscl warsztatow mejskch. powiada przepisom ustawowym WdUJe, Jak to luz wszystkm wla dżetem. waż ta sprawa wzbudziła najwię- _. d d.. t ' domo - budowę domów robotniksze zainteresowanie w społeczeń- Warsztaty miejskie po cza s, g y cegle me prywa ne! czych i mieszkalnych s ok Rozbudowa miasta zniczem nieuzasadnionych przy-'. na. zer ą stwie, i ponieważ pierwszy z po- Według założenia statutu orga- czyn pobierały za tysiąc cegieł 100 s~alę. 'Yyłom~na na osta~~lem po W nowym budżecie, do opraśród wszystkich wydziałów magi- nizacyjnego warsztaty miejskie win proc. drożej tj. sto zł. rozmiar sl~~zemu ma~lstrat~ spe~lalna ko cowan.ia którego. przystąpiliśmy stratu zabrał się do konkretnej pra ny być samowystarczalne. Jak Rię cegły był natomiast dale1(o mniej- mlsja p~zwolt zamlerzema te sz~b obecme, uwzględm!lly. poważme cy wydział budowlany, co się uja- jednak okazało, gospodarka doty- sży od rozmiarów ceg i eł z miej- k? z~eahzowd~. Sprawę tę posu~le sprawę za?iu.kowama ulc. wniło w złożonych przez magistrat ch czasowa zbyt mało znaczenia ski ch cegielni. rowmeż naprz.od przysz~y komtet W bu~zecle dodatk?wy~ podo rady miejsk:ej wnioskach w przy\\iązywała do zadań warszta- Warto w K ońcu zaznaczyć. Ź e budowy domow ~o~otmczych. Pra staralo'y Się utrzymać. jed):'n~e te sprawie zaciągnięcia pożyczek na tów miejskich. Wiele robót, jakie pobory pracowników cegielni miej l gnę()' przy SPOb!lOSC zaznaczyć, że P?zYCJe, które są. najbardziej k.o ~ wykończenie domów - zwróciliś- można było powierzyć warsztatom skich były naogół wyższe od pry- wooo~e wszelkie planowe. roboty nleczne. Wszystke pot.rzeby ZWlą my się do ławnika tegoż resortu z oddano przedsiębiorcom prywa- watny ch o 10 proc.. Rozumie się, wydzału budowlanego me będą zane z rozbudow~ masta. b~dą prośbą o scharakteryzowanie pla- tnym, warsztaty zaś nieraz były że przy lichwie prywatnych dostaw i prow~dzone ~ez kontaktu ze spo - SZer?k~ uwzględmone dopiero w nu swej pracy w tej dziedzinie, unieruchomione. Obecnie pójdzie- ców miasto zbyt wiele na tem tra- łeczenstwem 1 prasą budzecle na rok przedewszyłtkiem zaś w sprawie my w kierunku tworzenia ciągłoś- cito Plany trzech domów mieszkal Preliminarz budżetowy, opraco reorganizacji prac wydzlału. ci w pracach. warsztatów miejskich : nych przygotowały coprawda stare wany przez dotychczasowe władze Ławnik zdebski chętnie udzie- i w zależności od możliwości te- Co buduje magistrat?.władze mi~iskie, mt1sin:y je j~dnak przy.sła~o mi do przejrzenia i uzu- ~ił. nan: następujący.ch cennych wy chnicznych, otrzymają one wszyst-..'.1 z ~ u~god!11ć ~ naszeml zaml~rze- pełmema....' jasmen o rzeczowej pracy swego kie roboty magistratu. ReorgamzaCja wydziału w tej maml. Narazle zaaprobowahśmy Po ścsłem zbadamu zajmę S H~ wydziału. dtiedzinie, poz ""oli WięC prócz u- place, a więc miejsce, gdzie do przekształceniem odnośnych pozy - Zanim przejd~ do wy jaśnie- P~se~ cegłą.. niezależnienia gospodarki miej- my te mają w przyszłości stanąć. cji w racjonalnej proporcji do mo nia panu całokształtu zagadnień nteresuje mme poważm~ procz s~iej- ce~ę. cegły wykalkulować o ich planów i zamierzeń... be:dących moją troską, jako kiero- P?W~ŻSz~C?,.sprawa r?zwoj~ c~. Wiele tame) Dziękując za rzecz owe OSWlewnika prowadzonego przezemnie gle.lm mlejsklcn. Wydzlał m?j p UJ- Ma to dla nas ogromne znacze R e ~ u lacja miasta tlenie zaclań i stanu prac wydziału wydziału-rozpoczął nasz rozmów- d7.1e w tym kerunku, aby metylko nie. Proszę Z\\13.żyć - ciąg nie la- - Jak ie są zamierzenia p ła- budowlanego _ pożegnaliśmy naca:-musze: zgóry zaznaczyć, że wy prowadzić cegi~lnie,. ale l r~zwij~ć wnik zdebski -że obecnie zamie- wnika odnośnie do. kwestji r~gula szego rozmówcę. dzał budowlany, co do samej swe} Je poto, by moc umezależmć SH~ rzamy wybudować ca ł y szereg do- cji miasta? G. struktury, jest Jedyną wewnętrzną instytucją magistratu, która wybiega poza ramy statutu organizacyjnego. d r ~ l Ł d. _Warszawa, Clili mtr.) - Po przejęciu przezemnie wła- WYJeZ ~alą we wt9renpr Ze i:..ilstawcle e o Zł TransmiSja koncertu dzy, już w pierwszym dmu, rzuci- Na odbywający się we wtorek, zarządu kasy chorych i ma być z filharmonii waiszawskiel. Wykooaw ła mi się ta okoltczność w oczy. cy: Orkiestra filharmonicza pod dyr. Sprawa dotyczy przedewszystkiem środę i czwartek zjazd kas cho- zdecydowana sprawa 13-ej pen- J. OZimińskie.go. Janina Turczyńska oddziału architektoniczno-budowla- rych wytieżdżają z 1ódzkiej kasy sji, pp. Kalużyński i Samborski (śpiew), Maria W i łkomirska (fortep.) i nego, którego zakres działalności chorych przewodniczący zarządu wrócą wieczorem do Łodzi spe- Kaz.imierz WiJkomirski (wiolonczela). obejmuje między innemi. projekto- p. Kalużyński i dyrektor kasy dr. cjalnie na to posiedzenie, a na- W programe utwo:'y Beethovena, Ciekawe anomalje 00 Warszawy / na zjazd kas churych Co usłyszymy dziś przez radio? wanie l budowę wszystkich gma- Sambor ski, a z okręgowego' stępnego rana wyjadą znów do ~4: O.dCZY1 p. t. "Co s!ę chów miejskich. W statucie wyraź-.. dzieje w pasiece zimą" uie oznaczono tę czynność wspo- ZWązku kas chorych wl1oeprezy- Warszawy Transmisja koncertu mnianego oddziału tymczasem po- dent dr. Wieliński i prezes Danie- Zjazd obradować będzie nad symfonicznego z fi1harmonh warszaw przednie władze, oddając kierowni- lewi.cz. sprawami polityki kas chorych, skiej, WykonaV'cy: Orkiestra filharm<l dwo jego arch. inż. Lisowskiemu, Ponieważ we wtorek w, iecz6rl metod lecznictwa kasowego i t.p. niczna pod dyr. fitelberga oraz Robert zawarły z nim jednoczesnie umo- odjlbywa S'ę.. d. (b) Casadesus (fort.). k k' 'k' b d wazne poste zeme 174"18 30 Ad' 1';1 ck wę, la o z lerowm lem u owy.. v-. - u YCla vera a. gmachów miejskich. Powstała stąd Odczyt P. t. "Znaczerażąca anomalja polegająca na tern,ni.; historii w życiu narodów wspólże jedna i ta sama władza wyko- ;zesnych" nuje funkcje i pełni jednocześnie Na srebrnym Odczyt p. t. "Nasi we nad memi nadzór. Jest to moim ekranie francji". zdaniem niedopuszczalny stan rze l>.00 - Odczyt p. t. "Królowa Wtorek d. 15 oraz środa d 14 czy, przeto dążyć b~dą do wypo- CP ': ry" grudnia 1927 r. o godz w. rzel< - Amaz<'nka"; wiedzenia zawartej w swoim cza- t',c"u Kon..:ert wieczorny. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Ozi sie umowy z inż. Lisowskim. Wy wietlany obecnie w kino Dwa Wienory Literackie Ponieważ w sprawie tej otrzy- teatrze,czary" film sensacyjnomałem nawet upomnienie z urzę- salonowy p. t.,szatański wyścig" mióokiego, gnacy Dygas (śpiew) i pro du wojewódzkiego, aby zreorgani- jest pierwszorzędnej jakości zować istniejący stan rzeczy-wy- wną rolę odtwarza doskonały Art ~tąpić z ojpowiedtllm wnioskiem Acord. dl) magistratu naj prawdopodobniej Jak Art Acord interpretuje swą - wiec, swoją siłą i kocią zr~cznością oszałamia wprost.' widzów.--:- J Uż Vt' bieżącym tygodniu. BCidzie rolę-trudno opisać, to trzeba zobaczyć. Art Acord dobry sporto. stolca kata Wielce ciekawa akcja odbywa Sę (Jpor('zy~"~ za.parcle.. 'k 1 - cz"'ściowo w stepach amerykańly grilo~: :.szkl, Z:ls:O w kisz ac l, skich WZ~"::C. i.... :le V bokach p rzechodzą. przy' 1!2:~'waniu,ano! wieczór po Na dopełnienie programu da ~'l. klanecr.ce naturalne) wody gorz- na jest dos :wnała dwuaktowa ko kip.\ "Franciszka JÓzefa". Powagi medja. lustracja muzyczna.pod lekarskie potwierdzają, że woda kierunkiem p. Niewiadomsklego Franr.ł~zka - )lizefa ~aw.et 'przy bardzo dobra. sqo:lno~c: ÓO podrażlllel11a kiszek dzt:ła be.zbolewie..l.ądać w apt..--awypełni XLJ"A ERENBU!G Słynny powleścopl8arz ros~iski Uenjalny autor.julio Jurenito",.Mllośl:1 Joanny Neyk.Trustu u. E..., 15 Fajek i in. Piert.vs~y w~eozór Romantyzm fłaszycn ~zasów Drugi wieczor UTWORY WLRSłłE (niedrullow ane). fesur Ludwik Urstein (akomp.); Transmisja z Krakowa (Ciąg dalszy koncertu): Transmisja muzyki tamecznej. Rzym (450) Opera Don i.zettiego,,don PasQuale". Wiedeń (517,2) Koncert (M. in. "Podrói po Renie:: i Muzyka żałobna ze "Zmierzchu Bogów" Wagnera, Rapsodia hiszpańska Liszta, "Szeherezada" R. Korsakowa) Kwartet smyczkowy Verdiego, staro - włoskie arie, Utwory fortepianowe Szopena i Rói)'lCkiego (wyk. Burhath) Operetka Lehara "paga'ruln.i" pod bat~tą, koll,pozł3tor a.. Praga (348.9} Koncert symfoniczny. frankfurt (428,6) Operetka Lehara "frasqutta". Hamburg (394.7) ~ Operetka Kalma,na "Czardaszka". Monachium (535.7) Koncert skrzypcowy Czajko,w ski ego (Stuhlfau,th) i Suita na orkiestro G-dur Zilchera. "ARAR~T~' Teatr Kameralno.Rewlowy nod kier. M. Broderzona. Biała Sala MANTEUFLA Zachodnia 45 OSTATNE DN! Dziś W niedzielę 2 przedsta-wienia 1-<;!o Wielkiego prograr.u p. t.,mezynka wydana" P~czątek o godz. 745 i 10 wiecz. punkt. Bilety do nabycia W kasie teatru, od godz. 5-ej po pol Weksel kupiecki który u W al> leży i płatny będzie dopiero za!<llka tygodni,,gdy już nas tutaj nie będzie, radzimy: teraz gdy l'i ę odbywd wyprzedaz tkwldacyjna po cenacli nader niskich zamienić na SOlldJlą l odpowiednią garderobę lub blem; nę. wldry, kapy. Korzystajcie :t okazji! H. Szmechell Syti6wie, s. a'l Piotrkowska lt,;q.

12 10 tt.xu.::- 01'.05 POLSK_' 1_ N..;.;.'lo_Z_4_0 POD c OSTHY~ KĄTEM \V odpowitdzi,~blnłjoniścle' w tygodniku.,praca" z dł1ta 4 M' -a~to podz-e one na 199 o ~do~ W 2ntdnia b. r. jakiś.,legionista" z - ~.., "r: b '" okazji publikowanych życiorysów obecnie urzędujących członków przy wy ora"'h o ra y mg eis -et magistratu w Łodzi wystapił z ~ ej ~ zapvtał1iem pod icb adresem. co,\ 'robin dla Połsld w latach W d j k "()- urzędników. którzy b ~~da tam peł będą tylko z list. przedłożonych, nacj wybqrczel do seimu t sena dalej zaoytuje co robili w le zoę;tri~~ :ac:~:a~~:'~t~ r~z. ł1ić dvżurv i rozdawać z~łas.za- PUez t.en urząd. tu. w dillu 15 2tudł1ia b. r. czasie przepleknej służby legjono- porządzenie. podplsał1e przez p. iącym sie ~łaśctciejo~.. adnuni- Co Sle tyczy oodzlału Lodzl n~ ł\omisie wyborcze sldadać si~ Wf\i w latach 19tJ Je.. k ł d Lód' stratorom ł1lcrtlchom~ 1 kwestio obwody wyborcze. to według bodą z 5 członlr..t,v t lu' "'... v -. o. omlsarza rzą u na m. z" ~ e d km b d 11 ~ t t h.\.1, Y z.,(t- t1y ". ~+~wiać sprawę ł1le dema-. P. Strzemhiskie!!o i prezydenta nar;llsz,e twyb,)o~czm' J ~"ob ryc _'.. a o' m C ~nzr<;etz;rpr n ę YC Pt"zetz Ónh~s 1 d s{opców w mzdvn1 obwodzie. i nie mieć na uwadze m LOd.żł p Ziemleckiego ~ spra WCla1!~ e e y,,; a a,;> Y. u Lo f ". Jf\ ~ 'T.ą łf "n m. ~'L.'\ przyczcm jednego członka komi- # fektu niezorjentowatteł' 'J 'd c ł t l t prawnone do głosowania do sej ollóln3 ich dość bedzle v/yno- sil obwodowe ł t łeczeństwa ols kle o a! we SPQrzą zenla s m eł1fjyc mu i senatu. Ur7.ednlcv ci bcd:t Siła 199. tak samo. jak prtv wy" ego" J, c.qo zas ępce 1) ~, l wszvstkjch osób. zamieszkałych Jednocześne udzelać zalnłercso- borach do rady mi~jskjeł 'Vie- wydcl -,.,Ule komlsanat rządu. po ~ónoś~ł społeczeństwa J na terenie Lodzi. posiadających wanym Odnośnych nformacj. kszej lloścł obwodó'; ni~ utwo. 3 członków ł a :r;3steoców rada, nalez~fobv ująć sora- '- czynne orawo wyborcze do sej- W. k t t" 1'1 A miejska. zaś orzewodnlczacy 0- ycznłe wykazać ofiar. J m' ł t R' d t y~łn one ut wet;!on3f usze rzono z tego wzp.: cdu. te J os" krc~owęi (remi., bo f' obvwate!ska i wojslco-- ł seł1a U. t1. 'DOhrzą złe~ ': lel~ ZQstana 1>1'7~7 tych te ufzcdników wvborc6w dl') se. mu t senatu w zn~czy do k~:d iwy komrcz.c. ~vb: -..' ~zvwa,,:s~ys k t c w asclc odebrane oddane rc'feratowł wy kaidvm obwod7.je bedzie wję. '. e z 1511 <;.~ywate'h patnotów. ~tó OleruchomosCl m. Lodzl. aby w borczemu 1>1'zV maj!lstracle km- ksza o 10 a ł1ałwytej 200 osób wodowych przewodrtlczącel!o i lis. łak zreszta ł di.~wntej, clagu dnia to b. m. z!dosij sie ~o TY na tch podstawt~ przystąpi do od liczby wyborców do rady zastępce. "towarzvszam. o- oonośnvch komisariatów potleli. d' N l..a. i S'- rjmt 'tvsnó nei pracy wat- i M. d 12 b' k sporzą zen a l t wyborców. a e- miejskiej. tat{ Le ta sama nb~ć PlbY wyborców s"ór2'~dzolle, ""'dź 'towar~''''sza 3(f"a. u ~ ~mel i(ld ki' m. PkOtó we-. ŻV oodkreśnć. te mnrrtstrat na. h o- obwodów bedzł~ w luljełnoścj być muszą ttajdaleł do dnia 25~go r\.. <, ~.l - S onar.ll1sze tu, w ryc t t ł t d 1 t t Ni ~ d d; r... d 15 mi W.;l, '. "?yictym i uświęco- zamłes~czolłe bcd:l Wytc3ZV o's6b s a ~łem sw:m ogs e :zen!1 ~~ a ~v~.ar~zalaca b e~naczn3 zwdvz. 2f! 11 ~. ~;~sw mac 1;d ~ ł b'd', nvm 1>orzadkiem wszystkich za- u1)rawnionyclt do idosowania. ndowsnńra?daza~ tlwl a ojlf"łsóacowwnybowr_ 'WY a CZ oyt,,~yt orc.w r SOOWO o s y:.zm~ t w. r' b wy o.~;tcf,.( ę ą borców. że władza od Bo~a po Niestosowanle sic do powyższe- o ;JV z.. a ~ ~..,,:ana.z s.. Je em, '1:" p awo wy- W mag!s racl(~. v l.!tnol.lw \,; W'V' cl.odzi tow3rzv~zami 7 ood zna-. A d ł d' l ców, nie droga ogłoszan. lak to blerama do sejmu senatu mają horcom sprawdzanie. czv zosta!ł., " " u go roz1jurza zenla spowo u,e w b ł borach do r"'dy osob s k ł t t t do ł11 l,! t \'" t.t. ku ProJetarl3tczvka" t P. P. S'f stosunlm do właścicieli wzgle- y,o przy wy,... ~ v, 1:mme z, 3 a na e eł1 e c '\'\ CągU ęcl. 1'/ YmLC' 58- którzv wypisali na swoim szt.ał1- dnie do administratorów' domów, miejskiej, lec~ tvl!o z300średnt.... Lodzi od 4 v.rudn!a 1926 r.. pod- mym czase od dnia 2 do ts-go darze: 'VoJność t Nłeood!e~ osć. 'surowe ka twem P. U. P. P.. aby w ten spo cza~ {!dv do w'tborów do rady stycznia t928 r. beda mo~łv być Przeciez pan J egjqnista" dtv- TY. sób zatrudnić bezrobotnych ora miej~kj.ei f!urawnjqne bvty o~nby, wnoszone reklamacje. zaś do ba bvł ślepv. ieśit nle widział. że W dniu wczorał~zvm referat cowników mr.vsł!)wvcb. Odnośne, z~mi~szkujac~ f1;~ mnieł nit 6 dnia 22 stycznia '\lolno bedzie pierwsze zastępy lodzl co walkę wyborczy orzv magistracle m. Lo pismo do P. U. P. P. zostało Ju! ; mleslęcv w Łodzi. składać' sf}fzecłw 'przectwko reo niepodległość 'l'łl'łóstw'a wol- dzt.c dejevował.do wszystkich przez referat wvborczy wysto 1 Podział miasta na ob~ody O- i klamacjl. (p) nqść duszy po's~~(>i 1)towadzłlt z komzsarjatów pohcji specjalnych sowane ł pracownic v an~atowanj głoszony zost.mie. w mys ordy- ~ PTzed 2-ch dziesątków lat. to właśnle towarzysze - to towarzvsze. których zwyciestwo na C.., terenie Polsk w wyborach samo- ' leszcle Sę gosposie. rzadowvch tak bardzo kole w 0- czv ludz małodusznych. Występy Zenobii Janczewsltiei w Wiedniu i we Lwowie ludzi, Elektrownia wprowadza na rynek anarat którzy łeśl1 moż.,., J)1"zeszJi le~jo- Jł' Pani Z. JaonczeWsKd., znana kie wać będzie ńa swych \\'łoczorach nowe szere1rl. nie widza Jednak do gotowania rowniczka szkoty plastyki t ryt- wspaniały lhw~r Kasprowicza wieldei J>OteJd Met te1rlonowej. miki w Łodzi [ utalentowana ar-.. ~więtv Boie, Swlęty Mocny". wyrażającej sie w orzyszłem Dyrekcja ł6dżkiej el~ktrowni tryczn~go odbył się, Jak wspom tystka dramatyczna (b. artystka ilustrując plastyką tra~iczńy nazwycięstwie dernokracfi polskie), azprosiła przedstawiceli prasy na nie1iśmy jut przed przedstawicie- teatqt 'Wle,tkiego i Ro 'zmaitości strój poetllatu. Wykona szereg pozbawione; wszelkiej zawłśc1 z sp~cjalny poka?: nowego wynataz lami prasy, zaproszymi gosćmi; w Warszawie) udaje się na tour- utworów p,a-etvckich Własnych: cias'"( ~-:'1.~{'> ~vdr!oc~ Oa.rtJt. skaza- ku w dziedzinie g,ospodarstwa do- in:tynierami, elektrotechnikami etc., nee artystyczne do Wiedna do "Wiosnę" tylokrotne oklas1c1n'<tnei na uwiąd starczy. ł mowego. Jest mm aparat elek prócz tego zauwa:tyliśmy wśród. Lwo\va. l1ą w fhharmonji przez pu Pane. L!~J!)trlsto '_ czy PM. niej tryczny do gotowania i pieczenia, obecnych dyrektora związku elek- Podczas ostatniego pobytu jej ność łódzką, oraz rzect zauważył. Jeśli pan był w szere- który pozwol,! w prat{t~ce za- trowni inz. Kuźmłckiego, który w Wiedniu tamtejsze sfery art y- "Ode do stanca", która w. ł!ach te~donowych, Jedyne towa'- oszcz~d2ić wlel~ pracy czasu specjalnie w tym celu przybył styczne zainteresowat.v się bar- czeniu z plast~'ką wywiera rzyszy z pod znaku P. p. S.? przy sporządzan u gotowanych po- z Warszawy.. dz{) orvg\ralna twór'c7.ościa pani żne wrażene. ŻVC2YĆ nalei Czy pan zna t-s.za kadrówke? traw. Dla gospod,m;twa domowego Słowo wstępne wy~losh in:);. Janczewskiei, flojegoaiaca na lel" wszcchstro'i1nie nt:l\etltowan Czy pał1 pamęta s!dad oterw wyn~lazek ten ma wję~. bardzo Dzieniakowski, który treściwie zo- czeniu pl:!stvki z mclodcldan~a- tystce powodzenia na g-ośdl.'. J ~ S7C1!O demokratvczne:;to rz:tdtt donlosł~.w,agę, tembar~zlej, :te c~- brazował zebranym w og01nvch cją. Pani J::mczewska (}roduko- \vystępach zmtanlcą. polskieo-o? raz CZęSCH~J spoty\':a Sę wypadkl, zarysach rozwój techniki ostatiliej (Nc.;)(o\(o~".oyo\(ó\,o. (0)'0'..'O'lrl'. ~'O'{ov.:.,.... że prócz głowy rodziny i mat!{a doby, zaznaczając, przedewszyst-' '::.,. - ~" -'.J_. Ṿ.),... ~/)~,N \'..~J..:!}\::'.l _ ~\VA J.\'-AV.J~\\J..'ó. CZY pan 7.na kartę historii 1"0- jest zajęta pracą poza domem, tal<, kiem <? wynalazkach w dzied~il1ie.r=_-.,:c:!a1d1:'!1m!_a:....._ ku ? że zaledwie znikoma ilość czasu gospodarstwa domowego. CZy pan ł1lo wfdzlał przede- pozostaje jej do dyspozycji dla Dzięki aparatowi elektrycznemu, wszvstklem w szere~ach wolska potrzeb gospodarstwa. Je5t to ob- który przedslawiony został zebta Polski niepom~łeł dawnych to jaw nie pożądany, niemniej jednak nym będzie moina ugotować obiad warzyszy z Jat i to- często spotykany. w ciągu 45 minut. Jest to ogrom warzyszy leg]o'l1fstó- z lat 1914 Z drugiej znów strony nierzad- ne uzgodnienie tembardziej, że ? ko, "modna" i wspólczesna pani gotowanie nie wymaga obsługi. CZY pan, panie.,le~jonisto", nie chce zadać sobie wiele trudu Nale~y tylko przygotować powidzi tylko podwórko ł6dzłde, w czynnościach Jwiązanych z go- trawę, i włączyć kontakt elekfrycz dlatego. że N. P. R. poniosła sro- towaniem obiadu, czy też kolacji. ny. Po uskutecznieniu tej czynmotna a zashl!!oł1a klęske? Ne W każdym bądź razie nowy ności mo:tna się śmiało oddalić, stać już pana na dalsze widzenie, wynalazek zasługuje na uwagę, gdy z po upływie 45 minut prąd nie widzi pan kraju? z tych praktycznych względów, a w elektryczny zostaje automatycznie W kraiu Polska DJ'ac!dąca, Pot- szczególności dla swej taniości, wyłączony, zaś obiad zachowuje ska walki. zwycięży: ta Pots,ka, gdy t wed~ug obliczeń elektrowni go.rącą ' temperaturę przez 3-4 goktóra pan oos~dla na łamach ugotowame obiadu nie b~dzie wię- dzny. bankfutuiaccizo tygodnilra od czc1 cej kosztowało, jak.., gro- Po krótkiej przemo~ie ~sł~pnej za teł SynÓW _ towarzyszy. za szyj pozałem. stos?nkowo dr.ogi zademonstrowano dzlałame no ich ofiarny trud dła wolności l aparat amory:zuje Slę naj dale) V we go p01ytecznego wynalazku. nie1>odt~iości. ciągu 3-ch lal Po godzinie zebrani raczyli si~.. ' l' Pokaz nowego aparatu elek- wyśmienicie ugotowanemi potra. wami w nowym aparacie elek ~ Na olerws~e nasze wystąp!e- trycznym. n!e ~ sprawie. artykuliku. LegJo- Najmilszy podarek Nowe aparaty znajdą się. welllsty odpowle~ział w ostatnlm na. gwiazdl\ę! dług zapowiedzi elekhowni w naj. num.erze Pracy dr, Pichna w 0- blitszym czasie w sprzedaty. strel formie. oburzony tem. że autor odpowiedzi nie miał jako- D -elby odwaltl podpis3~ S'Wf"1!O nazwi l sl(a. Jeśli o to P. Ficłmlc cb(łdzł.! to powinien wpłynąć' prz~r.fl'wszy Strajk Ul ~.DobrzynCB". st!dem na swói OT!Zan partviny. a- D W fabryce obrzynka" przy by dawnił l1l]zwif,l,o Owe1ZO "Le- Ada fi LEUR$ ul. Sienkiewicza wybuchł strej'k na v,i.or;if;1v". pf,.v pierwszy wvstą- ~ ()U ph pod maska z inwektywami C't!4. t<j1 Ue niepłacenia robotnikom za pr:::~l'iwko ~złontmm P. P. S. ~. n.a '(j' postoje, oraz z powodu niewyta p~; -"1<> 'Vvd~l... dn r~wniez' ~'" '7, ~ A 'tv bia~ic stawek zasadniczych. ~ r'~ - ". ~ ~J - «-'" '" Q ~ ~. W celu interwencji udał srę z t:.,. ~() szeregu z.. r~ntów: posła- cf!/um.ei'le C.A.;; >,;) ~ ramienia klasowego związku' do -:\' onych metodom pubhcys!ycz- F tt'7 ~ firmy p. Dallielewicz lecz infer n~l:::.j~~acy".?dezwał si~ ledy- d,. ~ 'f,2;a~ weucja jego nie od~lo5 1a skulku 11", D. ~lchna ~ POrusZ~!.ledY~le Q ~_...t1 ~ w ~, bec czego sprawa oparła si~ o ten jed:,;.p zar ",!lt. Pyt.1_.S!f1V.się, ~.. "1$ '--~ 4J~%~~~~~, " lnspektora pt~cy. co romh OP. Flcbla WOlewod:!-1 i p, : /otil'&.eo. (b) ki y' ł~tnch , a otrzy" łlt~t. pie»wjzc.lfdltjc~ mahśmv odpowiedź. :te D. Ficbna 2'~meldował sie w l'~lm 1920 ~411~U{o1!R:1AC, " froslle~d świąteczny ~o wols!i~. Przyjmujemy to ()-, łł s'~:jadcz2~le.1, przyx~mno~cb do Cudo,vn-r zapach!,.roju y:~ ~:.!o:mosct ł uawzah~m p.rzypo-.. mln~mv P. fichnb. Że w r Tow. Wyd.Ró! J W~rszawa, <;lormowal sic Dułk 201 prawie ri j k t i ń Kredytowa 1, wykonczyła Jut dwu ~vi~cznie socjalistyczny który st? i wo s a )OFi Sk ełgo. rr~ barwny ilustrowany prospekt no ~ -.. mmau1v to p CM e aby pom- óś ł.,. ł tal, sie odz,n3czył w "'alce pod f...'... i', W C ego nllesląca 1 ro~ sy a go. d B N olmował o tern clcjmwcgo a n e i bezpłatnie wslvstlnm, Uv tego R ~ dz~ml1l~m. na uglem l ar- znane~..le1donistę'. t włą. ze hstoria tego pułku zapl- (). zażąda. się złotemi zgłoskami,,,/,~ (., _~,.' nż. 1. Hele r S- Telefon łódź, Piotrkowska 142. Jedynie naszej niedoścignionej jakości odbiorniorniki mogą zadowolnić naj wybredniejsze w y m a g a n i li Aparaty na Ządajeie naszycb katalogów, cenników i ofert' n 5 NAD PROGRAMt A.. i lin l następn. ' =. Szczyt sensacji! Dziś AC Komedja amerykałlska \V 2-ch aktach' uw AGA: Na pier~. s~y seans w!i%rstkie miejsca po 75 groszy.

13 ..;N~r,;..,.;.;.. ::l 4;.;.Ó --!.11 XTl. - Otos POLSK F~d ko łami ramw ;u. W dniu wczorajs~ym w godzinach p południowych przechodnie na ulicy Przejazd byli gwiadkat11f nieszczęśliwego wypadku. Przed domem N! lt ptzechodziła przez jezdnię i4 1etllla Maria Zmigrodzka zamieszkała przy ulicy Andrze ja 58, uc~enica jednego z miejscow)'ch gimnazjów. W pew nej chwili poślizgnęła się i upadła wprost pod t1adjezdzająćy tramwaj linji Nr. 15, zdą~ający ku uhey Piotrkowskej. Z piersi oso b, przyglądającydt się tej st~nie wydarł się okrzyk zgrozy. Syttlaći~ utatował.iednak przytomność umysłu trlotorniczego, który VJ miejscu niemal zahamował wagon) tak że deska ochronrta popchnęłll tylko nieco dzlewczynk~ naprzód. Wydobyto ją natychmiast i pueniesiono do bramy: dokąd. te~ zawezwano pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził ogąlne dość poważne potłuczenia i ódwiózł dziewczynk~ do donllt. TE T l, MUZ A Towarzystwo Swalczania raka W c~wa1"tek. dn. 8 b. m. \V in NotatKi! DZSEJSZY PORANEJ( SYM- Starsklego. dr. Pietraszka l A. Własta. stytucie lecze'nia radem ł ód z kiew L d t b to d fi l fonczn\'o Według wieści zaktjli~owych rewa go towatz\tstwa zw::tlcznni a raka mat fr::: ~::r:,~~~ o ';:':~:". ; Dtlś odhędzie sio o godz. 12 w JX)lu- / śk:ada ale t całego Stere~u slla~icr(jo. przy tl. Piotrkowskiej 175., odby Jest to traledla ćórkl blałegó kołoolśty dnie poranek SymfOł!lCZt1Y z udz i ałem l w~ch l1umerów. tw ł>rei11leue bler~e lo się uruch{)rtllenie i przekazanie i murzyńskiej k&łężtjijczkł, zwracająca świetnego,pianisty Zbigniewa Drze- udz i ał cary zespo ()r~z gościnnie wy- do użytku publiczności wielkiesę O!tro ()tz~c'h.. ko u()rz!llwitejo"ane- wleckego, kt6ry odegra l)ierwszy ru stol'ujl\cy pp. Jl1n ina Madt!ar6wtla, tłd- go aparatu roentgetlo\vskie g-o do mu stanowisl,u białej rasy. l.agadnie~t \ od lena Or''k6wn a l' Benedyl"t, Hertż. g'ębok'ch "aś"''etla~ nat)vterro ( w t. zl Debussy'ego Danse sacre! t, K u '".... lloruszone w sztuce, wywołało W an- Daatse pr04ane Otaz Franeka WarJacle bzlt w niedzielę trzy przedstawilj- PWrz~f'Z ~VmS!enione. tołjvf:t~:' stw o g' 'el s k' le j op l n.j'j łł pu bl' lczn"'j...s~ W~e.. lk ą sensa- s nmłon, i czne. Pozatem orkiestra fi- n'a' l o g o d z. 545,, 745' W'ecz A umie lemens,al..>! ". b' cję i ożywione debat)'. harmoniczna wyko'na 4-tą symfonę 'R' AR At" ' t pakr~t zm~ntow a n y pod 1 o.sa l. * CzaJkowskiego oraz uwerturę do op,,... S em. lerownctw em spec1() me. w O '. R, '~ói d'ys" Laló., Zbliż ai " się ju?; osta,tnie prze<fsta. tym celu przybyłe g o z Berlina d chwili t)twarćła teatru "fot- O~'Y- i ł wien ia U-gO programu p. to Merynka ~nż. Boettigera. posiada kamer ę 'ł No...}'ftl JGrkd ZWłodt.fłv L! "hlltedrę \ECTAL POETYCK "KWADRYG d.1 ki> b t d ' -i.' t ;i lzolacvina w samei lampie 1 Jlltu1" cttej'y mti!on)' ós6b, Ottul~z~ to Dzisiaj o godż.12 w tlorudnle w Sal! wy ana... '. or: lód y k'. zle n"m ~m.. wszelkie naj'nowsze ' udo'skonale. ł d l J k J odb d'. ' 1 tem pu"llcznoścl. z lel V przecągu drooną fr~weueje. V w1so.ko~ ~ tr- ra Y m.es!e'j e tl~ SC) reelta 'oe-" ma techniczne.. OT7 edsta'.:via siec)' ludzi. tyckl tnfodych autorów, grupujątych se osztatmcb tygodni. bl' ~_.. naiwviszv wyraz 7 ~PM (' 7 e"ne <Yo. *. d kol k l' achwyt prasy pu CZn.O"",,1 P.óW-. " _.,,., o a warszaw:!; eg{) pl5lrta lteta... kle- b Ć od dl :k' stanu nauki roe nt łgeno log-i ~znel go W Kwadryga"! nlen y b źcem a WSZYł. - ch ", '" - J " vstawłona.., tych dnłach tm 'taż'" tycb którzy tego programu ieszczlł Aparat przeznaczony 1est wy- J)łetw6zr '" Londyrue "mała łrag~ia" i W recitalu błot" um.aj naśtępuhtcj'., "d' r tjzj.ś,a t" d l. łacznie do leczenia (naśw ietla ń B. Shawa f) t. Wgląd'" rzeczywl. ' poeci: M i eczysław Bibrowskl, Stani w / me W zle l. "r~rad ~ e.. pler- gfebokkh) i to w pierw -~ vm ~ z ę st()ść" jest M~śctwj'e sztuka rezonerską ł sław Ryszard Dobrowolski, Stefat! Pu- wsze 2 z ostatdlcb prze stawlen tego d'zi" dla- ch<>rvch dotkni~ tyc h rako ki Z 11 t to o niezbyt SiłneOl napięciu dttmałycznem ~s, ~rgm n "t ki Al k d' programu, k'" r.'., AJ<'OC '. e 5:ln e, "lem i nnynn nówotwor ami. Miody wło'skl brabla dost~e ~e - X~ i ~\alhszewskl, Whdyslaw SebYla, Wfo- \1.1 ten smsób lódzld instvtllt 6tulectu - \V ręc6 Chłopów, wvnadę- l dz~mlerz Slob~nik, Nina Rydzew~ka, JtJTRiEJSzY J<ONCERT leczenia radem stal się pi e r w szą Onegdaj o godzinie 7 wie~:to tych, by go zamordować. Ma on śwła- Wlesfaw WernlC Tadeusz ZaJą.czkow- MSTRZOWS(. tego rodzaiu placówką w Polsce. 'tem wydatzył sic na Pla~u Rey domość śwej groźne! sytllaćll i w obu..! Skl. J~k już P6dalfśmy, jutf!1 Ó godzi bogactwem urządzenia przew,'z- ~onta tra~iczn~ ~ypadek tratnwa: ctu ~tn~t'cl tyskuje po raz perwszy Jak wlildo.mo, gtllp~ ta wysuwa hasło 8.30 wieczorem ó<lbę<!z.le się g tlbona" stając'\! podobne ins~ytllcje na ',':et JOwy. Mlanovilcle, gdy tramwaj wgląd w "rzectywsłość". Rteczywtsto. 1 nawrotu do zagadnień społecznych w mentowy kolicett mistrwwski, M kt6- unhversvteckie. Nr. 4 zdążający w stronę Chojen ~cią, wedłot Shawa, Jest tyjkq dusza bo! poet» i pod tym znakiem odbyć sę hu rym Wystąpi planista o wszech~\v!~toznalazł 8i~ w pełnym, biego - na- hatera. która przetrwa inder~ f jel występ l6de/kl. we! stawie Robert Caśadeslls! wyko. gle pod koła tramwajtl dostał się :;: "GONG". na: utwory: ScatlaHiegó. Beet.hovl)n-a. starszy. mę~czyzl1a. Rozległ. się 1'0-\ Przcdwczorał doszło w kołońsld!m te-! Dzl~ fi1lrno nl~słabn!\cego J!Mvodze- Ravela, Oebussy'eg~, Albeniza! n zpatrzl~~y krzyk przechodntów, a l &trze kametalnym do skandalll podczas l nja po raz o,statnl rewa l). t. "Precz lnych, Przy jaro znak:omitego artysty. O W chwli potem,wstr%ywano t~am- przedstawienia "Dziec Lyonela" Bru- ' r~z;wodaml". w, koncertowern WYkOna- którym prasa eut01jelska wyrata sę waj. ~ pod kół za POJJł?cą pue-l osa i Steguwełła. W drogm akole lwa mu eatego zespołu. niebywatym zachwytem, wywolał V chodm6w wydostano. ttlef:>rtytom- f CZę5Ć publiczności za.częła gwizdać Prll:t! Jutro premjera nowej rewi w 1Z o~ m i eście naszetn wielkie tainteresowa ~~~o, ~roczącego.krwą mętclytt1ę, : raźliwie 119 ł.'aloocfl hata..,owa~. Oby- brazacb p. t. "Szkoła pocałunków" pió- ł nie i sala filha'l'mo,nii za pełn i o,na bę,ory Sb1ę, n~ks.tępme oka:ta~ 57 let-l dwaj autorzy pojawr słę na.\!cenie.1 ra Nela, W. Jastrzębca. B. Hertza, J. dzie doborową publicznoiśćią. mm ~o 0\\11 lem kanalizacli Adatn t MJ)Qwledzieli gwlzda.njem na pa1ćacb w "'~.i~~i!łił8ij.a"ilt&w~4.>'v!~flr" Kędzlerskl. kierunku wkkrwnl - Zawezwany lekau pogotowia * M t t d h.' stwierdził. P4 k tih:tle ctśstkf Kę- '. 80lS ra O nos Się przyc v "le dzierskłego; zarządaił przewieźć Powleśc.!e.pjsarz niemecki ljertryk l } rannego do szpitala sw'. Jótefa ~ann ~ygłasza. obe~nle cykl ooczytów 1 dó t t.ji. ik6 - ki h przy ul. Dtewnow~ki~. Start ollai)' w Paryzu. a m~anowicl~ w Sorbonnl(\ pos U a vw pra(own w m ejs Ci przejechania jest be~t1adziejhy. (i) w.ecolt> Norruale w lldze f)t3lw CZlo-l W sprawie 13 pensji ' l wieka. Pozatem Mima wełmłe udz.lał w W dniu wczorajszym odbyła 1) PracowniCY stali, etatowi DRZE ~t ~ 'fck (l;'otl~p'nń) Program: LALO: Uwedłlra do ot'.,roi d'ys". ttr.\nck: Wlł rjacje symfoniczrt. DEtlUS ::-, y ljanse!'lcr~ Dallse proflłne ezakowskl4-tasymtonja.,: Bilety sptzedaje kasa Filhllt v~ l' ~ motjl. ~~ Referat wyli l fcz" magistratu m. W zwią.zilru z rozpist ' wyijjorami do ciał l.1s CZydl magistrat na Dosie dn. 9 b. m. postanowił l r SiP'e,cja1nv referat wvbor..:.. 1. h, ry, W f)orozumieniu z władzami adminisłracy,inemi. Za1mle się przvgo10waniem i op r acowani ę l11 spisów wyborców. Na l<ierownt~ ka referatu wvborcze~f) ws znaczony zostaf wiccdvrektor zarządu ~f6wnego M, 'Kp linowskt na zastęrx:e naczelnik wydziafu statystycznego P. E. Rosset. DO lłmbryh-, A.AA A ~.A. Ao. uroczystości na cześ~ WiktGra liugo, na i'". ' k i'" ". ~~Vv.". która przybędą 'ównłet Herriot. WeUs : Sę W magstrace konferencja. on traktowi ma.ą otrzyma\.: graj B1aSCłł ba.net... prezydjum miasta z delegatami tyfi'kacje w wysokośćł calomłe" zyc%enia śwlątec2 pracowników miejskich w spra slęczl1ej pensj. syłać mozna p o Fi'armo!11czna W łodzi. Raph. wie t. zw. ł3 pensji. KonferenCj 2) Robotnicy sezonowi ottty- Urząd te~graficzny! -.,.,.~..., tej, która miała charakter infor mają gratyf i:kac j ę w wy s oko~c po specjalnel taryfie zł.! ktor! Alfted Strauch macyjtty ł opinjodawczy, prze- dwudnlowegcj laro&ku za kaź,cly z życzeniami świ~teczm JA FLtiARMONJ.. TEATR MEJSK. wodniczyt prezydent Ziertlię.cki. przępracowany mie~iąc w roku. woróctnemi do Ameryki.. Dz ~ ś.o godz 12-eł w Dz i ś trzy przedstaw~eniai o go~z : 121 Na wst pie rzedstawiciele 3) Co do pracowników gazowo Depesz te.. 7L" prz, pol. w pol. po raz ostatm "czaroozlclska l. ę p.. są do dnia 21 jeśli idz fu jarka" dla dzieci; o g<)dz. 3 pól po pracowmków zgtoslh cały sze- ni. magistrat, uwz ględniając ich czenia świąteczne i do d P D rane ~ SY łnfo nłclny ~ en a ch i!o-pula.rl1ych "Peer Gynt"; o g. reg postulatów, nad którymi wy- l\ryjąt'kowo dężką pracę, ~ton.. m. noworoczne. Dyrel;r nt 8 mi. 30 trzeci wys t ęp znakomitego ar wi ą zara się dluisza dys.'ku~i a, w ny jest wyptaclć gratyfikację V Nadawca za op ła tą 7 z, mo ' C! T o d ar Ryder t~s~; Jullusta Oster wy w nwyzw()\e- t toku której okazato się. że ma- wysokości j cd n omj c~! ę c znej pen- ~ysłać depeszę te~jyni6.weclug Sol'sta: OlU t t d i' pr y l S J"ł " 'bre'" temll co d"'tychczas F.'dn. ego z trzydzlescl wz6row. po- J t. 730 t k gis ra o nos Się z ca ł. ą z c y w w '" u ro o goqz., oraz d h d t 1 f w ctwar e ł <;1a anyc przez urzą e egra 1czny tbgn!w o 7,30 przedstawienie z wią zkowe rl~ 7-1 nosclą do przedłożonych memo- by lo praktykowane, gdyz dotyc ł do których to wzorów dopisujp zwo1enle", rjatów. czas pracownicy otnymywau 50 się jedynie adres nadawcy. We wto rek.. W ~' zwolcnie" z ], 0- J edyną trudności~ W' zteali- proc. pensji. (b) eterwi!, tla dochód "Gtliazda", Bilety t! zowaniu postulat6w pracowni- MOgą jedyni.e, 'W realizowaniu!!~ h 'ł a" i. datą 1>!C\ltk()\l;ą wdne są ha to prted- 'ków jest to. że poprzednie wra- tego stanowska magistratu. zajść insnu!11a ~l~ a Z~JUhK stawien!e. dz,e miejskie pozostawiły w te odchylenia, że ze wz~lę:du na SUlniSiy. We środq prz':ldosta tn! wystę».t1iu-! spad!ku teraźniejszemu magistra- cały szere~ terminowych płatno W swoim czasie po ś m ierc i sza Osterwy w,,\vy7; wo!eniu". Cenr t 1 < k popularne. tow ZUpe ł nie prozne asy, co w ści a pustjtch kas. gratyfikacja prezesa miejscowej organizacji TEATR KAMETU ł NV Dziś Po raz ostatn na przecłsbf/!erllu popoludn!owen1 "Sonata Kreutze Ceny ro wska" z K. A<łwentow ic z e m. zn iżone. Początek o godz. Ś. Wieczorem o gooz. 9 oraz do Czwart ku ",J,e~zótem \Vląctnlo... ruta titotny", lokal fabryczny składający si<: z 4-ch dużych sal LJA ERENBURG. przy ul. Narutowicza 125 do wy: Naj w y-b!tł1;o]szy prżedst a wiciel naj- Lampy wielkiej mierze tartluje zakrojone zostanie wypłacona w dwóch ra sjonistycznej Józefa Urysch na pona wie. k ą s k a l ę prace t ' p l' any so- t ac. h stanowiono ł d P' przewi e źć zw'old.. cjalistyczneg.o samorządu. Ostatec:Dny wniosek w tej spra ~mar ego. o a estyny l pochowac, Je na Oo~ze Oliwnej w Jeroz o- Na zakończenie wiceprezydent wie magistrat opracuje dnia 13 b. limie. Wieliński w imieniu prezjtdjum w mies. i przedstawi g() do ucbwa- Specjalny komitet zajął si~ tą następujący sposób sprecyzowal ły rady miejskiej w czwartek, sprawą i w dniu 14 b. m. 01bf;- stallowlśko wladż miejskich: dnia 15 b m dzie się ekshumacja zwłok i prze-. wiezienie ich do Palestyny. ~ Si aa:sl.41'&ła._~i:lyam~&;~ji1xllj4 D_ azowe dzif'rzawienia zaraz, now' s z eł lheratuly rosyjsk:e!, n!ezro- Wiadomość w biurze Toma- wnany autor "Miłośc. i joanny Ney"" szowskiej Fabryki S.tucznego Jed- "Julio. ]urenit{)",,.13 faj ek",,.trustll Z 4 pokojowego mieszkania do sprzedania. Szkolna 24, m. 5. wabiu, _ Ewangielicka D. :e..'! in., l!a Eerenburg, przybywa l ~ FXlr.:ii3a:' rl:1!e~uj: rf-,'-,. :. -; ~;1\ ' ' ".. ;1fi:.,~;;;r~rĄ'; ~7.;!!A llaj~~ "'!'flo1:"~ Hi JutU, do tjlłsz~gd n!astll aby we wto \ '1 1=-:::J!d:'.ł1:>il~ 1~u;sr.t::.!lZ.;,. " -- "~-,",,,",V:i!.t...:,... l~~~~ : 3:.L'lt.a~Mte~~ ; " KUPMY ~, =',_ rek l Śtodę, dn. t3 i 14 b. nt. tv salt : J filharmqinji o godz wiecz. wygla- ' łło.cne dyżury apfe~ f ~~! ~~~et~~~~:~ ~:~tz~~kl:, r~~!~:;: Dziś w ~ocy dyżlruja następu l mie naul'cb Czasów. a w ~rodł recy-, ) łą~e aptek: L. Pawowsklego :!(łwae zaś będzłe litwory własm (r1le_ " nasl;ynę parową o Sle 80 do 120 k. z odpowledn m kotłem, POtrkowska 309). S. Hambur~e. ; drukowane>. Przyjazd Erenburga dol w dobrym stanie, oraz ra (Główna?O). B. GJuchowskle- 1 Ł<lQz l będz i e stanow i ć n i ewątpliwi e go (Naruto<w?cza 4), J. Sitkiewi-. ft lelada sen~acj ę dla naszej!ntel!gell.1 LoBomobilę O sile 90, 100 do 110 k. komplet. Oferty pod eza (Ko~ttlka?6), A. Charettlzy l clil ktćta llezawodnl' n :Orpore \o- j,. Slła" do admirt, "Głosu Polskiego". (:pomorska 10) 1 A. t'ołesza (Pl.!pidzy na odctytt grenburta do fil. :"',,.,... :."'\ Kościelny 10). hartttonjł ł tgotuj. trlitrzowi.rowa en. PERWSZA AASKARAiJA KA~ŃA.. tlltjlstycue przylot/e, l Kilimy, makaty zakopiańskie WALOWA. TeATR POPUUnNY oru li innych pierwszorzc!tdn;ych W7tWD!'lli Wzorem tat ubiegłych (Gw. "Nedola Dz.lś o godl. 4,20 pp. i 8,20 wlect. D Ś t t d ń t cfziec!ę<:a" rozlpo~lynłl karnawał, ur&ą- powtórzenie \\'czoraiszei pr cm jęry Zł OS a n Złe wys awy dzalqc '.t Sil! filbatmofljt d.dl. 31 rru. "CllrOl>ÓW, wr. ReYtT10Ha, W r"!ilth, Vi Gra:n.C. :J3.o1;e~u. Salon dna. r. b. walk.! syłw6strowy bal ft'j.1- gfcjwhyth cm. Werl!!s6wna,.M ad a JlńSkl'l Otwarta do godziny 10 ej wiecz. "2...rf " skowy. Bronowska, Biskupska, Mi ec z yńska, DO 1$<eO... TCK" Koml1tOł baju p~l1>t~ł Jtłt do pr.", S~:lfratl s k il B\}lk()\vski. WW ~ c~, cz~njąc, śtll.rall..la, «by zab~\\'a. wy *' *.. ))adla Ja,kinalW~'l1tllllle, Ż :;toołl l E! 1: tra- D~! ~ o gód ~, " po!xl!, 8,20 wiej!:t. (}ycl. imprez teł sl'jdtycznej wstrtucli.j w sali Geyera operetka w 3 aktach li: Warszawy, (Gssolh\skich ).. '- -, - -,,.Ci.i:~pf' ~, Yl: p.r.oow.ej obsad~... (b) Dziś f8\via mó ~ ~Ul ~l!: a watotvych Ul L ~nt~; Dużem zalnteruowaniem cieszy się dz!slejaza rewja mody karn&walowej firm stotecznych, l apow cdz 1 0na na g. 11 przed pot w kino "C a ~ i n o. Cala Ł6df wyb:l'ra s i ę na tu tak rzadkie Widowisko. Porost ale karty w,iępu przy we]~cłil, " ~ YZ W~~ K ~n ' ;,/; Z powodu na waru mat er jału bieta::ego sprawotdanie z pre rn jcrv.. WyZwulena". które teatr mici5k'.vys:a w ił przedw;zoraj z wicl~ l em c8t,:crn za ~rutol'len1 1>000odz.en cm, u!l at e s ę we wtorkowym numerze.. Głosu Polskiego". Dziś pra&'l1iemy tvlko pod.kr e ślć, te ~rcvd:liero Wy~p,;J ńsk le ~o otrzymaro w Łodzi godną vprawq, Cały szereg attystó\\' ftas:tych z genalnym wprost tj. Osłerw" na tl!ele u;::zy l1 ił ~' szy stko, ab}f dlłć «,ldowisko el~kawe i picknc. ODCZYT CZ~WONEGO (RZYiA. Curwony krzyż; )ll'zypoo1i:n:l, li: w dn.!u dz1sicjszym o godz, 12 min. 3{) w %X)l. V sali P()L~k:ej Y. M. C. A. P:otrko\\'ska 89, p. dr. JuSl,man wyglos! odczyt Da tem...o alkobolwtllc - clu ~'.~ '.( ~l* be2'l.p~

14 ;,CiŁOS POLSK" Lódż 11 grudnia 1927 r. o. "GŁOS POLS!H" Łódź 11 grudnia 1927 r WSZYSCY zjednoczyli się handl~jący przędzą na terenie Łodzi W związku z akcją handlują~ cych przędza w sprawie zniesienia podatku obrotowego odbyla sie w dniu wczorajszym w lokalu stowarzyszenia kupców m. Łodzi konferencja handlującv,ch przedza bawetn i aną. czesankową i sztuczno - jedwabną. Zasadniczym tematem dyskusji była sprawa polaczenia sie tych \, szystkich branż aby doprowadzić do znie"ien:a podatku obrotowe~o od przeclzv. lub też g-dybv to bvto możliwe. do obnżenia stawki podatku do p6! procent. W wyniku ożywionej dvskusji postanowiono dokonać zjedno(:zenia h (l pr1!:t iacvch nrzędzą, zarówno bawełniana czesankową. jak i sztuczno - jedwabna i w na i b1iż<:zvm czasie zwotac wal ne zebranie wszystkich handujących przed za w celu,':vstapienla do min. nrzem""tu i handht oraz skarbu w sprawie ulg w podatku obrotowym. p) rark "H E l [ N O W" Slizgawka przed restauracją, Ceny dla dzieci 30 gr., dla dorosłych 60 gr s. NĪ Dr. med. lerwsze gi o Prezent noworoczny ministra skarbu dla kupiectwa łódzkiego a owe C h Pierwsze łódzkie targi gwiazdkowa zec. OWCZa targi gwiazdkowe zyskały -Jak należało przypuszczać, s ob~<! popularność w Łodzi Poza najtańszem źródfem kupna najroz maitszych artykułów, gdyż po Wobec rozpoczęcia przed paru Ł6dź, to sprawa ta interesuje han stąpić egzelkudii. Sprawa ta mia- prostu wszystko na targach dotygodniami energi('znei ak,ch e- de włókienniczy, w szczeg-ólno- la być już kilkakrot'11ie unormo- stać można po najniższych cegzeku'cyjnei przez łódzkie organa ści zaś tych hllrtowników. któ- wana przez władze skarbowe, 0- nach - jest to najmilsze miejskarbowe w kierunku uzyskania rzy hand~u 'ią firankami. ko.cami, becnie jednak musi ona byc de- sce spędzenia,czasu dla dorozaległości podatkowych, organi- chustkami i t. P. wyrobami kra- Hnitywnie załatwiona. a zawiado- słych i rajj dla dzieci. zacie kuniect\va ródzkieg-o podję- jowymi. S'Prawa ta wymag-a bez- mi enie poszczeg-6lnych płatni- Komitet targów gwiazdkoty na terenie rządu energiczne wzglednergo nreirulowania. ponle- ków o terminach. maiącvch się wych, które są finansowane:: zabieg-l w kierunku uzyskania ul~ waż w swoim czasie tej kateg-o- odbyć kv ta~ ji musi być przepro- przez towarzystwo propagandy podaiikowvch i ograniczenia rui- rii hurtowników wfóikienniczych wadzone niezależnie od wydawa l rozwoju polskieg-o przemysłu i nującvch egzekucii. W pi,erw- przyznano stawkę 1 - procento' nia ro z porz ą dzeń w so'rawi-e u- handlu w ci~u bardzo krótkiego szvm rzecizie wv"unioto na osta' wą podat1m obrotow-ego. nastę- stawowych term in ów wv7nac~a- czasu przeprowadzil gruntowne tnich konferencjach w min. skar- pnieiednak wtadze skarbowe do icl Cvch eg-zekuc.ie. On i e ' rając się inwestyrc}e i wi'ele kapitalnych bu z, p. Koszko kon i,eczn. st050- magaty się do ptaty za miniony zaś na samych 'PT7-eplsaeh usta- zmian w hal.i wystawowej kowania ulg loroc. dla hurtowni- okres. gdyż ustalono, że wyroby wy. należv stosować wobec no- sztem powaznej sum v ' zł. ków którzy nie nrowadza bia:g te nie są tkaninami, co oczywi- da t'ników z p ośród 1)od~tnikńw e- Dzję~i temu wielka hala, która handlowych dla udowod'11if'nia sta nie odpowiada istot'llemu sta- konom ic zn~e ~r 8 Dv,ch jrkna'd,de,i do medawna była bez wszelkich hurtowe~o ch a r~kteru swych nowi rzeczy. Co ~się zaś tyczy idące ulgi, a to biorąc pod uwa- ko~!eczmyrc~ t~d()g~dnień.t instaprzedsiębiorstw. Nie mniej ważną obchodzącej og-ót lmpiectwa włó ge stan ekonop1iczny poszczeg-61- lac,h,. przemlemla ~ę w Ciągu t y sprawę f?- C7ąC8 sie z tym postu- kienkz,e~o sprawy egzekucii po' nvch przedsiehiorstw. Na skutek g?dma". d?,?ch, Jak. z~ ~o.tkmęlatem. iest konieczność nrzvzna- datkowyd ' to naczelnvm postu- tej ener.!!icznei inhnyenc.ii mi l. C1em r.ozidzkl <:z~rod~ejslkle]. we wania przez władze skarbowe latem jest tutaj konie,czność sto- skarbu ob.ic.car w:vd. ać n naibliż- ' w~pamatą?ajwlę'kszą rozmlaratych ul~ Drzv Do datk!t obroto- sowania indywidualnych 7.J.wia- szym czasie zarzadze'1la o tych m w ŁodZ. hale wystawową. wvm za rok Jeżeli chodzi o damian pttatnik6w o mają 'cej na' u gach podatkowvch. (p) 1i~la, ta, po:nlmo ogromny.ch roz- Przediuienie g n d~ i n hand'g ro:zstrz:ygnie się we wtorek We wtorek odbędzie się ple' rajszej giemzie pieniężnej w narne posiedzenie radzieckiej ko- W~rszawie nie ulegty żadnym. " d '1 h d' zmmnom. ms]l o spraw?~o?yc z U. Z~' W obrotach prywatnych przy tem przedstawcel orgamzacjlj niewielkich obrotach i nadmierkupieckich i Dra.cowniczvch. nej podaży ma terja!u dolaro\v:cgo dwie az Ski Na po.siedzertie to zaproszony l kurs.dola.ra wynosił ~\.VczoraJ w ~ zostal również in spektor pracy ŁodZ 8~88 w otacemu ~ pecja S a C.oro s orr:yc, wene p. Wojtklc\vi'cz. Przedmiotem, 8 oddawamu ' w 'l WarszaWe zas rycznych l moczopłcowych... ~., l po. P rzy,mule " od :.J "d o 9 Wlecz,.,. ~ narad będz e ostateczne zadec:y-, Bank Polsk: ofiaruj'e nadal zal t 1 ' S' " l q 5 f dowame sorawv przed lllzema go dolara zl 8,85 i 8.84 (za bankno- 18nłllewlcza 34, te e dzin handlu w okrc'de przed- ty jedno i dw l1d olarowe). S. l' t h 'b k' ł l'.,. r. ś\viątecznym, przeciwko.;::zemu \ Na ~ieldzie akcyjnej w War- wvstąpitvzwia.zki pracownicze. ; s-zawie uwi 'doczniała się w dniu ORTOPEDA l '(p) wczora j~zym nj ~.c o mocniejsza tendencja dla ak,cn. Dr SCHMORAK SowiCY kupu j ą we ~ ną l.n~ pogieldzie p 07 irll~ ku.rs~w b. dług~letni asystent Uniwersyteckiego tv Rus'iraUi ~fy~j(;~rch po zqs tal mezmlemo' nst. Ortopedycznego prof. Lorenza l sz,itala Ortoped.. nrof. Sroitzy Og-ólnorosvjski syndykat teks- ł przen ' ósł się Z Wiednia do W2rszawy tylny otworzy t w Sydney (Au- Cedu ł a 9ie~ d y pi>e";ę:zne ] i przyjmuje od 6-7 po poł. stralja) filję pod nazwa Textil _ warszawskiej Zielna 12. Tel mport Co. Nowoutworzona pla- j notówka.: lil illb F cówka rozporządza kapitalem 3i Dolary miljonów rubl. W bieżącym sezo CZEK: Pranbul' Londyn i trzy czwarte nie sowiety zakupiły za pośred- Nowy Jork 8.9<1 Znana w.arszawska f~~ryka.czekola- tlictwem swej placówki 42,000 Paryż dy l cukrow "Franboh otwiera w l ł bel wełny wartości 1 i ćwierć Praga i p61 Łodzi pr~y ul. Piotrkows~i.ej, nr. 96 w l miljona fu~tów szterling-ów. Szwajcar!a palacu Semensa własną filję fabrycz,ną... < Wiedeń i pór Poświęcena pięknego nowego lokalu, Jak Wiadomo, w Ubegłym se- : Wło,ehy urządzonego z wyjąikow~ komfor- zonie rosyjski syndykat tekstyl- : Sztokholm tern i stanowiącego prawdziwą bombo- ny catlwwftą prawie ilość ZUŹy-! Dierkę wykwintu i dobrego smaku do- wanej wełny zakupywał w kona w n i edz i el~ dn. 11 b. m. o godz. fordzie. (z) 11 przed połudnem ks. prałat W. Maczyń s Brad-l ki. filja łódzka "franboli" posiadać bę- dzie na składzie za wsze świeże cukry, marcepany, czekolady i pierniki. Nezwykłą atrakcją dla naszej publi<:zności stanowić będzie zainstalowany aparat włoski "La Pavoni", z którego wydawana będzie w filiżankach ka wa mocca, czekolada, kakao DO niebywale niskiej cenie 50 gr. Będzie to więc nowy rodzaj lokaju. które zagranicą c i eszą się olbrzymiem ;lowodzeniem, brak którego odczuwa,\ s : ę doltkliwie w Łodzi. l~ Sklep otwarty będzie od 9-ej do 11 ~1\ wiecz., lak r6wnież l w św i ęta. ~ Nowej placówce życzymy powodze- ~ nia. -' Pielf,gnowanie rak Skóra rąk zdradza starzenie się. Celem zapobieżenia marnieniu ich i wyrównania nieświeżości, nie wystarcza wcieranie bylejakiego kremu. Wskazane jest m a s o w a n i e od końców palców ku górze o ż y w C z y m k r e m e m.oxd Dra Lustra, poczem kąpie się ręce w gorącej wodzie i zmywa tłuszcz delikatnetn my- ~ dłem, n, p. n e u t r a l n e m D r a g Lustra. ~ " e w lokalu Kina \, luna" --_.._ mlarow, ]e'st dobrze opalana, stale przygrywa znakomita orkiestra w zes.pole. sktadający:rn R.ynek plenlęzn.y się z 20 muzyków. Restauracja, Bank Polski 'ki,oski z winami, miodami np. firmy Makowskiego z Kruszwicy, , Dolar i akcie Bank Zarobkowy 90.-, 89.50, Kursy walut obcych na wczo- Bank Zachodni dalej w$lpaniałv 'kios'k firmy "Pro 30.:0 Bank Powsz. Kre<ly.t. tos" uzupel'niają miłą, ładną a po 25. żyteczną haję targową. Cukier Z powo' Nobel du rozs.zerzenia terenu kios'kowegopozostalą potowę całej 43.- Modrzejów ilości w:)lnych stoisk dyrekcja roz 9. Pocisk 2.75 losowuje między firmami darmo. Żyrardów drqgą potowę Węg i el wolnych stoisk Lilj}Op oddaje w dzierżawę o 50 proc. ; taniej od cen naznaczonych. AKCJE: Bank Dyskontowy 1~ Bank Handlowy 123 Ortwein n, Starachowice 66.50, '> Borkowski 3.80, 3.85 PAPrf.RY P.\.~STWOWF LSTY Dolarówka 64.75, Dolarowa 8l.- 5 proc. konwersyjna 66,50 8 Dwe. lis ty zastawne B301(u OOSP Krai pro:. k<llej:}\va , pro:. konw. kole jowa 62.5'.) 8 Dr listy za5 ' RJn';u Roln. P3 8 proc. listy zas!" w ne ziemskie zl ~ Wystaf; li1 kilimów i makat zakolliań~kich oraz z innych pierwsz j rzędnych wytwórni w Grand-H<ltelu, która wzbudziła duże zainteresowane wśród naszej, dbającej o estetykę wnętrz swych m ; eszkań. publicznośc. została przedłużona o jeden dzień, mianowicie o dz:sieiszą niedz.ielę. Wszyscy cj, którzy nie zdążyli dot ąd odwiedzić tej ciekawej ze względu na znakomity dobór okazów wystawy, mają sposobność nabycia tam pięknego upominku na - zbliżające s i ę święta dzisiaj do godziny 10-ei wieczorem. 4 pól!,"rx:. listy za:>tawnr Liemsk:e , Anglicy nadal handluia, z Sow!etami Jak donosi.financjal News za dyskontowane akcepty gwaran grl1pa banków londyńskich zawar- tować będzie Gossbank. ła układ z grupą importerów drze- Układ ten jest po dłuiszej wa, celem finansowania importu przerwie p i erwszą transakcją kre drzewa rosy:skiego do Anglii. Na dytową angielsko-sowiecką i ze mocy zawartego układu importe- wzglądów natury politycznej spo rzy otrzymali kredyty dysltonto tkał się z ostrą krytyką angielwe w wysokości l i 3/4 miijonów skich sfer przemysłowo - handlofuntów szterl. pod warunkiem, że wych. Teatr Literacko-Artystyczny ziś 3 przedstawienia O godzinie 5.45, 7.45 i 10 wieczór poraz ostatni wielka rewja r z Z zw Jutro premiera programu Nr. 6 g p. t. 'Z ł /~a oea~u Ó~", 'k':& dalszy nast ~.tj~iii1i.!._~,_~_q,. ~.

15 ..,.t:pa::a.ł);~..:;m.. l ŁAD RA. JO- LEKT OTEC :NY~,- 19 e G o SK, Lódź, Zgier lo a, Tel Żyrandole, Zarówki, Liczniki, S.. POLECA....,';. ~ Odbiorniki, "8terje... odo.e, Pr2ewodniki, ~ Głośniki, nst acje antegj, Baterie, oraz wszelkie inne artykuły. : Lam py, KadofoYlB,"Philipa i Telefunken" oraz wszelkie czq ci składowe do bodowy odbiorników Dla większ7ch odbiorc6w' specjaln7 rabat. G POTRKOW"SKA 19. TELEFON POLECA WELK WYBÓR pj:ócien, bielizn.y. ~yrc>bó~ dzianych. sprze~aż rabatowa Od 10 do 500J0 tylko do 15 gr:ldnia Wielka sprzedał Kino Spół. Prac. Państw. Sionktewic:ca 40. Od wtorku, dnaa 6 grud"!. do poniedziałku wl Motto: Slub naatępc)l tronu jest sprawą partstwową.. Kochać nikt mu zabronić nie może. Nasze dusze od \lleków nale~łl. do siebie... Hemon Kobiet Dramat erotyc.zny w 10 wielkicb Bandct tte l a ~ta" formuje nogi, le.. <:V żylaki i gruczoły. aktach. qfjmatttyczne przygody księcia Don ilirciarźś. urwiladaco. ulubieniec kobiet KER.R..Y. reta. Ni.sen ' h rl z\!;zly tydzień: )NlSTKr PocząteK w um powszednie o godz. 5,50 o5tatni o 9,50. W soboty, niedziele i łwięta o U. 2,30 po południu N pierwszy seans ceny miejsc zniżonel Miejski Oświatowy Wodoy Rynek(róg Roklcfńskiej). Dojazd tramwajaltii 16 JO Od wtorku 6 do poniedzialku 12 grudnia 1927 r. DLA OOkOSt YCtt Komedja w 10 aktach. Płomienna noc \V roli Sllównel: LAURA LA PLAN "re Nad program; K$dalt()wani~ alę wybrzeża i życie w morzu DLA MŁODZEżY: Komedja w 8-mlu aktac!b Pat i Patachon lako Miljarderzy Nad progr~m: Obraz wybrzeta morskiesto i p olów krabów. W poczel<alniach kina codziennie do ~"dz. Q2 ludycje raq;[)foł1iczne LECZNCA le~arz7 5pecialistów i gabinet dent)r.t7czd7 przy Uórnym kynku, PiotrKow.Jta 294, tel przy przystanku (tremw. pabianickich) przyjmuje chorych W chorobach wszyst kch specj8lno~c od l!. W rano do L el po pol. Szcze~ienie ospy, anahzy (mo~ czu, kalu, krw, p!wcicm etc.) operacje opatrunk. POrada 3 złote. Wzyty na miescie Za.bie11 operacje od umowy. Kąpiele ~wletltle. Elektryzacja Naświetlania lampa {Warco wą Hoentgen. Zęb)' sztuczne, korony złote, platynowe l mosty W niedzele l tlwląla do ) :. '.! po pol Jako naj praktyczniejszy poleca. Tanie żródło PREZENT na GWAZDKĘ zakupu obuwia damskiego, męsldego i dzecinnego &lłdlle obuwie w/asneslo wyrobu oraz za~tanicztlego.. CEDA- ezwajcar.lllej firm)" HBall7'" oraz W'7łllczna slłrzedał czesluej.. Tip-Top" Łódi, Piott Jiowska 35 J W N D A Łódź, Piałrł[ow i{a 35 T.,łon 1%-%3.. Telefon UWAGA. Nadszedł wielki transport KALOSZY i SNEGOW'COW kralow7ch zagraniczn7ch l~q~.~~1r~l" M.lZDROW-fZA ł ('#()LLMLCH) VA.lPOŻVWV/:..SZA. Artyst. Zakłady Fotograficzne " ~medh.fa N~A" N C S 6 pocztówek 5 zł ~ h O' tk wykonują zdjęcia a za nr po cenach zniżonych..., :,! "'JRJ- - - ', W:rtW'6rnia. Plecy Kuchen \ lndy damskie pooperacy jne, urabiające figurę i inr.e. PrzenoiD7Ch, ' nagrodzona fla wv- Włlladlti na płaskie stopy sławie Oospod.Hv- ; glełtlcżntl., ŁOdzi. dużvm srebrnym Suspensorja mf'dl!lem wszelkiego rodzaju dostać można Koł.min,eM. H Cł6wna51. w pracowni ortopedvcznej UWAGA! Ł6d:t. 14 Nawrot ::le.a. Tamże ur,uwa sle nsjsttfsze najbar Sklad mói zostal przeniesi6n:r % ul. Napi6rkow!'derlo? on ul. RZCOWSKA zaopatrzony W wielki wytlór 1 śnie- goweów, kaloszy. kapeluszy, czapek.... i. a:... D.iii..,!H*P!Jii... a-. ~;~~:~r~~kż:y~;:... "A PiotrkoUlska 65. Wielki wybór: Koronek JedVVabl a.z k "Wyrobó'W" dżeto"w"yeh Ponczoch, guzikóur i inny(~h noulości sezonourych "' " ~----"U....J. żda Z Pań!!! -... _<DEJ mw.iszii~ DT'. sned. Zygmunt zawsze 'pięknie wygląda po farbowaniu, D~!!.!!.er r~ J;;;';r~ dl W1%i~~~::kł;~~::dm.i::~~~r~~: M A~!~. 2 ~l.!~ " === Konstant7hows ł,a'" f2.. _.. ~. '!~~~O~~~~ń~ k!~.. Gabnet czynny 10-1 i 3-7.J i _U..w_a~.18.;.W_Z.8_k_1S... d.zi.e,.w..,!;.p.ó.p.r.ac.u.. ją H.<.O.N..Sl:..A_W_i.L.E_O.~_:;., r.m.y.a.d.<l.m., _J Tel dziej zaniedbane ruptury. f'lrlnl eg~)'6tuje od r. lt! A. LEW ll\skl. SK LAD FUTER Zakla d Kuśnierski. SZWA~C"AN parasoli ł różne' 11\ '-. narutowicza 4Z (sklep fronlowy) Zą dajcie wszędzie łóżka polowe!klatlene "Palma Patent" za które gwaran tujemy na 3 lata. Stale na składzie lóżka meta:owe,.. ameryk. " stól " polowe, wózki sportowe i krzeselktl dzieci". ne oraz materace \'ly:!iclelane i miękkie. Północna 24, tel. 31 8~. DoKtór H. YlotkoWJski Zachodnia ~7 (C~gleh1lt'lna 19) tel Chorobv skórne l weneryczne. Leczenłr. lampą kwarcową. PrzVilnllje od Slocl! 1-2 t od 4-S W niedziele i ŚWlę ta od - J. ndry po cena~h Telef. 66.:n nskich poleca $lotowe lutra oamsltle i tl'ęslde O. CWAJUHAPf, oraz skórki poied}ńcze wszelkiel10 ro Rzgowska. ~ dzaju. po cenach przystępnvch. na doł godnych warunkach. Obejrzenie me udowią.tujt! do kupna. DR. MED. Cecylja fokszańska gimnastyka leczrticza, oddechowa i masaż. Lampa kwarcowa, Solux, Kąpiele świetlne i t. p. Piotr kawska 101, tel Godz. przyjęć od ,. 6 pp. Dr. med. A. Mazur. Spt!clallsta chorób uszu, n058, ~ (! r a la i krtani, wady głosu i wymowy przeprowadził się na ul. Wschodnią H:: 65 (We.l~cie też przez ul. PlotrkowsKu A 6.) Tel Ordynuje od 11 i pól do 12 pół 5-5. Dr. St. Bibergal MoniUszki 11 tel choroby skórne i weneryczne przyjmuje od 8-10 rano i wie cz Dr. med. S. Bogusławski Dla pan od lecz7 - naturan.. bez1.eliar. Oddzielna.twow-. motod.. hl! ęgat"stwa. 'llczekalni9 chorob71. nerwowe, wewnętrzne, przellllany materji (astma) i kobiece. Dr. med. a ' J Godz pr~,..j'2ć od 4 do 7 w iecz Ą ~ OZ3110r Ul. PlotrkOUl. slta 85, Ui p. t r~.af. Dzietna Ci}.U! a Gi!i. ~ai Tel.,'\} 2~ 93. Choroby skórne. ' weneryczne i mo. cz.opcowe. PrzVlmuie od 8-tO i od 5-8 l.eozenle lampą kw8rcowa Odd1:ielna poczek_ta d~a paar OTWOCK. ul. l(rólew!>!(8 ]2, wilia. Wertheimówka"..,Dom Dziecka", n. F!'utatówny, l""em.,unat dla dzle ;; ł od!:j t k :n tl.u tu pr.ied5z1~ole lekcle d>lorowc W zakres~e n l ższe ~ o glmnazlum. Sci~łe ogramczona liczba d2ieci. lntormacje na miejsc,," i

16 J~ ~ /~,~ ~l~l. ~~l~. ~r~'~t~~~~~p~n~t~_~~~~l.~~l~pe ą. _ - 3" Dnia 16 i 17 grudnia !40 Suknie wieczorowe Fut1l:"a Kapelusze W7hwintna bielizna pokazywac! będzie najnowsze' modele balowe przez niątek i sobotę bieżącep-o tygodnia W ~a i Gnach.,iRBltD-HOTELU" Wykwintne podarki gwiazdkowe. 25 W wielkim wyborze, również samochody, rowery, drezyny, mebelki dziecilnnle, wózki dla lalek, mnóstwo giier towarzyskich " oraz Ozd.oby c.ł"> c>i:n.~ovve poleca p O cenach najniższych" UWAGA: Kliniha lalek na Dliejscu.!LE aj Dziec ęcy" 34 ul. NARUTOWCZA 34. Nadeszły Śn egowce Tretorp szwedzlue damslue Kwadrat r7slue Gentleman Pepege., Sniegowce dziecinne Od zł K A L O S Z E: Męskie, damskie i dziecinne Skład śniegowców i kaloszy w liodzi, uł. m.mm~ _~r..,m ro~~qra.,f ANTULS" Ogrodowa Z (róg nowomiejskiej) Telefon Pantofle domowe fiłcowe Zł. 4.- para Przyjmuje się reperacje śniegowcdw i kaloszy OfyłoU P~Dm tyzm R.....~ ~rterio" ~[\erosa Oliary kwasu moczowego polecany przez Prolesora Lancereaux byłego f'rezesa Akademjl Medycznej Zatruty kwasem moczowym, torturowany bólami, może być uraldwanym tvllw przez U R O D O N A L Ponieważ, U R O ij O N,. L rozpuszcza kwas moczowy. Genera!.na Reprezentac;a War~zawa, ft'redry 4, telpfon Prawdzwy U<ODONAL tylko z polską i trancuską etykietą n (~:- ' ~~ Zegary, z~r~rm~~:r.r!ga, Zenilb ~U i in. złote, srebrne i niklowe, obrączki ślubne z' 11" '- oraz wszelką biżuterję poleca: ~':i.;~..(~ Zakład Ze~armistrzowski ~~" f"zll" r- '~ JAN CHMEL, Piutrkowska 100 telef Przyjmuje wszelkie reperacje zegarmistrzowskie i jubilersliie. Wylionanie szy!liiie i solidne. ~V!S~ ~~~~!V~S HOD~~a~2~Y!LLES poleca ostatnie nowości, P ev_ Faktom z~prze~zy~ ma:re c_ Ole muzna. Chcąc dać możność najszerszym sferom naszego miasta i okolicy zapoznać z naszymi renomowanymi wyrobam, postanowiliśmy na nadchodzą c e śwęta w y p r z e d a ć o 60% niżej PAR na lepszeqo i naj trwalszego OBUWA cen normalnych. D3m~lde od zł. 19~ NęsklB od zł Korzystajcie póki zapas starczy! VS Czas k rótkil Piotrkowska 83 zimowe po cenach najprzyst~pniejszycb. Cegielniana H! 26, front, p., telefon Na Gwiazdkę! PLATERY,KRYSZTALY PORCELANĘ i t. p. - poleca- M. SEGELBERG - "-AK JESr~ Vlsl~~_ ~ trwałe wytworne i tanio Uwadze Sz. Pań! t zwróć się do znanej solidnej firmy p0leca Pracownia Sukien A. Haszkowskiei Jo NASE SR Piotrkowska 117, tel TYLKo POTRKOWSKA 9 na SEZON KARNAWAŁ\JWY Front, laze piętro. TELEFON wielki wybór sukien wizytowych i wie- CENY HAjTANSlE! czorowych, jak również obstalunki z po- WARUNK NAJDOGODNEJSZE! werzonych maierjałów. Dodatd paryskie. Wielki wybór lóżek metalowych! Oszczędność bogaci! ~ajlepszym źródłem zakupu.re., b., 1.,1 jest firma Z. Bocian. Piotrkowska 41, w podw6rzu. a nie inaczej ~ jeżali c ~ cesz mie~ ~ ~!~~~:~~~!!~!r~~:!~ - poleca - Pracownia Sukien Damskich Na nadchodzą c e święta ' zaopatrzeni jeste ś my w wielki E::. Za ołoo k iejwybór róinve l Rrzesel wiedeńskich, bujaków, ł taboretek pia:..'lowych oraz urządzenia saloników. ) u....._z_a_tn_e_n_h_o_f_a....:!-..r_._1_7.._ ij

17 Z notafnika damy t t.xtt. - Gt()S P()LSKT 1927 ' Humor władców Mój ojciec zarabiat pienłądle, B-edny, 'poczc - WY t' mdżów sanu. aby mnie utrzymywać. Mój pierw 10 rus 'l szy mąż zarabiał peniądze, aby Panu jest dobrze! mnie utrzymywać. Mój drug mąt Pr6bka talentu llowehstycmeto _ Niewolno bić dzieci! Mili- leś? Ja ukradłem i odeszłem z Franciszek J6zef J. miał oczybędzie zarabiał pięniądze, aby.łodej, b. zdolnej { p0()11amej autor cja! rynku spacerowym krokiem. Jedz wiście świetn~ k~chnię.. mnle utrzymywać. Potem rr.'ój syn ki rosyj$klej. (Redakcja). Milicja była dla Andrzejka je- co przyniosłem.. Zdarzyło Sę lednak pewne~o A potem mól wnuk... Mały Piotruś jest wesołym szcze wi.;kszym postrachem, niż Od tego dnia chłopcy słali się r~zu, te rut1! szł v k był. poprostu Czy oni rzęczywiścle tjtfzymu" chłopcem. Gdy śpiewa _My chłop- bicie. Uwolnił się szybko % trzy- przyjaciółmi. Kupowali papierosy O~ do ~okralania. SędZ1WV cesarz, Y m kł' j!. ż mających go rąk i uciekł. Zatrzy i ziarnka słonecznika. Zajmowali kt~ry obadował en deux, z.e swym Ją mn!e? Skąd znowu. UtrzymuJą c, y ujące e e, nostmy no e mał się na jakiejś oddalonej ulicy, się han(llem, ale niedługo. Piotruś a~ l utantem. ~aron~m Welgdsber' krawców szewców kuś~ierzy ta c~o~ewką, wszystkim. robi się usiadł pod płotem i zaczął płakać był bardzo lekkomyślny. Gdy mie. glem.. daremne ug1low. al poradzć ', '1 ' ' radosnte na duszy. Kobety boją b d jubilerów, kwiacarz'!. aptekarzy, się, chocia1; chłopcy nie mają no. Krew i kurz zamazały mu całą li pieniądze, piu piwo, kupowali SOle z ooorn~m. a~l~m.. bieuźnłarkt, lokaj, służąc~. modyst ty, ani nawet cholewek, tytko twarz. Pociuł gł6d~ musiał udać irysy i kiełbasę. W ten ~posób Po~czas 1el ctę~kle, pracy SOO k, tapecłarzy, lekarzy chorób ner brudne, podrapane nogi. Piotruś si~ na poszukiwanie chleba. Po wydawali wszystko i musieli zn6w rz~ł, meco wyczerpany, na swego wowych.. hafclarkf; stolarzy fo~o. umie r6wr.ież robić wiele drobnych szedł w stronę dworca, tutaj do żebrać. adjutanta:. t' sztuczek. gonił go Piotruś. Nadeszły ciężkie czasy. Pio - C?t pan na to? grafów, nauczycieli muzyk. jęzr Ody e bod. k ś d - O ty głupcze! Zatrzymaj iruś rozwijał plany na przysz- - Nte Jest wcale tak źle ków fechtunku. Ale mttle?! m6wi on ~~ę~kim~l bł!~ainym a:.~: sit: nareszelel Cieszę się, :te cię łość: - Dla pena nie kochany ba Penądze tylko 1)'!eChod'l~ przez sem: złapałem! Dokąd lecisz?. - Do zimy musimy zebrać. ronie - westchnął ce~~rz. - Pan moje rece. A Jeśli na tym ŚWiece, - Proszę o pomoc, łaskawa - Na dworzec. ::>ieniądze na prowadzenie handlu, mo'-esz.. prosto stąd POjŚĆ do re Jest choclat cleń sptawledllwoścl, pani, dla moie! ' matki. Jest ona - Oczyść sięl Taki brudasl...ebrać w zimie iest badzo cięż stauracjl. od trzech dni chora i ma rócz Biedny jesteś. Lecz kto jest wio ko. / eszłej zimy spałem na lo _ to chyba człowiek, który tyłu lu- mnie,.ieszcze troje dzieci. ' p nien? Dlaczego uciekałeś z rynku? komotywie; Zrana zawsze twarz Głupców nie eksportodzlom 'POmaga do ułrzytjywattla O ile ta dama nic mu nie daje Gdy nie masz nic w kieszeni, stój moia pełna była sadzy. nigdzie waf się, zasługuje od czasu do ezasa obrzuca ją stekiem wyzwisk i szyb spokojnie i rozmawiaj z ludtmi. mnie nie chcieli wpuścić. "Ładnie Wi e-lki ksiaże toskański skar- Da łyk szampana. ko umyka. A gdy ktoś ' si~ pyta: Poc~ek~j troch~, chcę zakupić po wyglądasz! Skąd przychodzisz?". żył się posłowi wenec1demu, że $..Kim jesteś? Dlaczego tebrzesz?- tyw1eole. A gdy się ma pieniądze, moina rząd tego posla przysłał do po-. wymyśla na poczekaniu niezwykłą Potem usiedli w ogródku i coś zrobić. Czy znasz Schiler a? k. ł. k kt' Cóż z tego, że onł D;!ł mne pra- historj',., od kt6re)' słucha'lącemu Piotruś rzekł: Ma on nietylko dom, ale i kochano ważnycn ro owan cz owle a, ory.. si~ bardto niewłaściwie zachował. eują? KaMa dama zostaje urodzo zaczyna się kręcić w głowie. astat- - To ia oczyściłem kieszeni(> kę. a jest młodszy odemnie. Poseł usiłował się usorawied1iwić: 1a przez matkę i na każdą damę nio pytają się bardzo rzadko. W tej pani, a ty za mnie dostałeś O sobie i o swojej przeslło~ci _ stotnie łyl~ głupców \V WepracuJe stu mężczyzn.' Jul tak schronls.kach dla dzieci niema wal- lanie. Piotrnś nigdy nie opowiadał. Tylko necji, Wasza WysOl{OŚĆ!. ś nych m1ejsc. Po chwili dodał wesoło: kiedyś, gdy ;aki.ś pan na ulic~ _ U nas we Florencji istnleie Jest. Takim Jest porzą~ek wiała. Piotruś ma wesołe 'oczy, które - Dlaczego właściwie ucieka wykrzyczał go 1 rzekł do swe) r6wniei wielu głu~c6w _ odparł A komu sę łt) nte Po~ob.,a, ten po- wszystko widzą. wie o k...l ł h t jak du'-o teraz 'lest łych.roz' l slą~e-a ~ nte wysyamy Je zawstałe przeciwko porządkow kiem na świecie., Manifesty, odez ł 'd b d eci! Sil one wie. granicę, jako naszych reprezenśwata. wy itd., rozumie wszystkie i objaś Z notatnika gentlemana al ac-zonyc Zl '1 \ tantów ): nia chłopcom. Dziwne to trochę, kiem niebezpieczeństwem dla pań - poniewat nie umie nawet dobrze Ody jesteś dla kobiety dobry, stwa~.... Złośliwośł Ludwn~a XRV_ Prawdziwa dama life zaczyna czytać. Chłopcy chcą koniecznie sądz ona, że ci się p.jdoba. Drę- Potruś.odpowledz1ał... żadnej sprawy ł tadą.ef nie koń n~leteć do bandy Piotrusia, lecz czysz Ją _ sądzi że cię interesu' :- ~le lest, gdy matka l Ojciec czy. Naprzykłatl: J)f3wdztwa da' on nie wszystkich przyjmuje. Naj- '. Umlerall\ z głodu. h '. b je. Nie zauważasz jej - myśli, te _ Czy twoi umarli?; głodu? ma spóźna sę do teątru l opu$z- c ętme\ l.egll sam. się Jej boisz. Nie kochasz jej - _ To nikogo nie obchodzi. eza zaciszne ognsko do~owe o!,!o ~:'a~~e~~;y~~~~ju~ęo~odł~!~~~ przypuszcza, że ją kochać bę- Pewnego razu chłop~y zoba~r.~dzeń wcześniej, nl~by Ją mąt WJ piotrusia, lecz to mu się nie uda- dziesz. Kochasz ją - sądz~ że jej ti ~hłopczyka z gołe mi kolaljaml, rzucjl. je. Nareszcie.przed tygodniem nie opuścisz. Ody i~ OPUŚCiłeś. - stol~e2~b~~~~dc~~ap~~ z długiemi *.. sprawa lidała się całkiem pr.zypad- przysięga, te do naej powrócsz. włosami! r Jie przypomnieć. Nie mo- dzi, :2:e ma lat dwanaście, a wy i że lerzyć' że ona bez wam Sę Nadja.! "'rz-un4'\mn1eć ~łążkl. kilt gląda na dziewięć. Taki mały i n e mo,uw. - Nadja? A dlaczegq nosisz... 3"'~ ciebie żyć nie może. spodnie? ;ała, sztuki teafr..tlnej, kłó- ChuKd y ł. d r d'.. :: - W lecie dziewczęta mogą ręcl Sę mtę zy u zml 1. ilz1ata, Pieniędzy, które wy- tniknął. Andrzej<!k szukał go i Kobieta nie może stnleó ani mt się ubierać. jak chłobcy....' dała, sukni, kłór.ą zdjęła, listu, któ szukał, lecz napróino. Rozpychał t ab o S bie nle mówić,' -.D?hrze, -:- rzekł Plotms,!~ t ł k ó b dł t nu y, y o a gdze lest two1a matka? l'y n3pasa a, poca un U, kt ry o z całych sił tłum, o sze rzy ra- ani minuty, aby mężczyzna o niej _ Moja matka P9 szła na ry. trzymała ł czasu. który przeżyła_ zy cały rynek; wszystko naprótno; nie mówił. Dlatego wlanśle na nek. Czy wasza matka tet poszła Kcbteta tyle wyt~cznle w terat< nie ~l1alad Pi?trusia, świecie ~... st t"te zbytecznego na rynek załatwiać sprawunki? 'c ' Nagle kob1ety zaczęły krzycze~. 'ii 3 t l1iejs1.oścl. Zawso::re w teraznlej~~o Andrze'ek poszedł w kierunku zgiełku Tak, pos r ła tet, lecz żeby kraś. ort czasu, Jak.. niewdzięczna ści. To w całości tłomacz.y lei ge- krzycz~cych kobiet, aby zobaczyć, *. Słuchaj, przynieś nam 1rochę chle ojczyzna" złotyła go ad acta, Cleme'tlcean przemawia rzadko, ale _Ad.,& n t j, 1 l W tł. ba. Lecz nie m6w, że potrzebu ~ nj!l ą m ~\< ~ gen,a ną g tł co się stało. tłum1e s a a la- _ Jak ty jeste mądry! O Uez jesz dla nas, powiedz, ~e to dla barclzo ostro. Oto kilka jego "aforyz'--- p": połe. kaś kobieta, wylrząsała swą białą mądrzejszyodemnie! ciebie. '" kieszeń i gadała:. k ł b ł _ Tylko na jedną mlnut~... na Tak mówi każda bez wyjątku Dziewczyn a przymos a u eez.. Polncare jest wielkim talentem Kobieta zapomina? Jakaż nle- ko~o. Piotru~ poszedł na rynek, We wszystko kobieta może uwie _ Sześcioletnit>, delikatne słwogdz1e sprzedal~ stare rzeczy. Anpomyłka tkwi w tern drzejek udał si~ za nim. Lecz rzyć tylko nie w ło, że możesz rzonko odpowiedziało: :u! Kobieta poprostu nie piotruś jest bardzo mały. Twier żyć bez niej. jeszcze w jedno 1 - ~ie ie~tem chłopcem, nazy- Ludwik XV. zapytał pewnego szlachcica, posiadającego chorobliwą wprost ambic;ę: - Zna pan hisznański? - Nie, wasza Kr6leswka Mość - Szkoda, bardzo szkoda. Szlachcic sądził, że zosf:-nie Dosłem, gdy opanuje ten ; ję"yk. Zaczął usi lnie prac " wać i po roku zameld ował się u kaóla: -Obecnie znam jut hiszp 31i " \ - Czy może pan swoboi;i' ' Dorozumiewać się z hiszpanami 7- zapytał król. - Tak jest, Wasza Królewska Mość! - Na to winszuję panu! Teraz mme pan jut czytać.don Kiszota-.,Tygrys" kąsa. w oryginale Kobieta ne '1lote Shb1.e pny- jedną jedyną minutę wło~yłam kobeta do ukochanego mężczyz- k! i cia~tka. ~jedzono i zaczt:.to prawniczym. Wprost fenomenem nlea.? M i rocz na 'st ' d k. ł W' d Sę baw1ć. DZewczynka zapros1ła d k t oom \< - o e, p ~ e... Q. wa, portmonetkę o leszem ]e. ny. A przytem myśli w duchu. chłopców na swoje podw6rze~ aby a wo a a. łł!oże. Jakże ~wlełnt~ prz}'pomjna nei r~ce trzymałam zakupy, w dru "Jakże Ja muszę być mądra, jeśli tam obejrzeli iej małe pieski. Wca. W kamei sp rawie posiada on sobie kobieta dram~t. który jutro giej chusteczkę,. Tylko na jedną Jestem mądrzejsza nawet od tego le nie zauważono, iak matka ze gruntownie wypracowane dwa po- ZObaczy. su1m1~, któ~a Jutro wlo- j;!~ut~ak N~a:ił~:Ćn!~~i? co to mętczyzny, który Jest mą(kzej- słutącą wróciły z rynku... glądy: jeden pro i jeden contraty, męzczyztlę! kf61'elo lutro 0:8 Wieśniacy, m~tczyini i kobiety, od l t" - Nadja, z kim ty S~ bawsz? "Briand nie wie nk i rozumie łować będzie. kt6rzy przyszli do miasta ze szy emn e *. Kto to są ~i Chłopcr?d. ł wszystko Poincare wie wszystko.' b' otoczyl J ą - Nad]a odpowe Z3 a: ' i nie rozumie nic" * SWOmi wyro am1, ( d) J i W' h tk ł k ~ -. k ł Cre o a w erze. terzę w - c ma a posz a na ryne C 11 kt6 i d. Przed kohl t d W w o o. ' d k. oc t e my si" bawimy al aux, ry pas a 3 nalczem e a o czu a _ W kieszeni'?... W zewn~trz- wierność pani Pompa our, w mą- ras~, vmczas ~,.. większą łysinę w pałacu Burbo. lęk? Przed włe~iem, 1lł'zed metry nej kieszeni... KaMy ' musi st~ć drość Kleopatry, w ntewinnośćl S ~~? K~a~~? b' hl n6w, ~alił się pewnego dnia w o- ką, przed nailepszą przyjaciółk:;, się złodziejem,~d~ nawet sam nie Messatiny, wierzę w piękność regoz~ni~ n~l~a~tw?1i al Si~ j:tcy~ becności Clemencean:,. przed zeszłoroczna mod,. przed chce. Jaka pant merozwatna. łagodność Ksantypy. pozywienie lecz nazajutrz jedli tyl- - M.am bóle w kolame... wierzycielam, przed plenvs!'ą _ O ile trzymasz pieniądze " * ko suche k~rtofle. -:-- Mgrena?-zapy!"ł z wsp6łzmarszczką, PTl'OO ostatlttą miło' kje8z~ni, to trzymaj na nich rękę, Ody pewien mąż zauważył, że. _ ~c~, co to za tycie! Pies ' CZUCem stary tygrys śclą, przed dentystą, nt1!ed poran- gapo. Jego żona mów prawdę... prawdę ~YJe lepl~ l... B ki d ortom-afja przed ot y- j -::-- Lecz nalety poszukać zło d' d niedzieli Trzeclego dnta PotruŚ sam wy oczna n!a. :m. prze _",..«.! dzej a,, od rana o wlecz01'a. o szedł z cmentarza, na kt6rym Ksiąie Rf'uSS spotkał na szosie łosclą. przed dmem Ut'OfiZln, przed,.:ły człowiek z żółtą twarzą do soboty, od Nowego Roku do spali: ' podczas wyciecz~i starca, prowarocm1cą ślubu, przed 1)udząc~ się; spojrzał krzywo na Andrzejka i Sylwestra - oddał ją w korcu - Mam pewien plan... Umó dzącego za rączkę małą dziewczynmiłością swej córk. przed ;nał-, rzekł: do domu zdrowia. wiłem się z kimś. Czekaj na mnie k~. Rzeźki wygląg staruszka skło. telistwem swego!yna. Przed bar t - Kradną zawsze tacy. jak ten *. jutro w naszym kąciku. Nie mo nił księcia rzucenia pytania:. i t r...ł~", ~ (' t! tam. Trzeba zrewidować tego ło. gę cię zabrać z sobą, jesteś zbyt - Naipewniei pańska najwam, czbam., ml~j,;n"owo, ~ am.,! buza i wogó\e wszystkich tych Większość mężczyzn ma SWÓJ delikatny. młodsza latorośl? wospomnlenłamf, fw'les.ądom1. T!t,1 chłopaków. Trzymajcie chłopaka! \ typ. Blondynka. czy brunetka, Andrzejek czekał jeden dzień, _ Nie,, Ekscelencjo, to jest.o' przed Jedną rzęczą ne odczu- Zajrzyjcie mil do kieszeni. wysmukła CZy okrągła taka, cty dwa, trzy. Piotruś zniknął. Przez mojej Orety. wa kobieta lęku. Przed swoim - Ech!. taki chłopiec. który nna... T~ rodzaj, do którego sę kilka tyg~d~i był śmier!elnie smut - Pańska Oreta jest szczęśu, mężem kradnie, ne czeka, at go zła-, aj rz stosowuie ny. WCląZ przychodzł na cmen- \va po ślubie?. $ ' pią.,przyzwycz a.. o Y, tarz i woł a ł: jesł _ Tacy głnpc;y istnieją obec- ~przy którym czuje się, Jak w do- _ Piotrusiu! Piotrusiul -- Po ślttbi,~ jeszcze nie. Kogo kobieta kocha? Ola kogo nie między dorosłymi; dzieci Są,' mu. Ten rodzaj. który kocha. Ale Nikt nie odpowiadał. la mała stanowi, jak si~ to u pat? Dl l. ł ko ł ń nów m6wi, boczną Hnję. fest pię ma. a '11.0g? e eganc? już zbyt mądre. prawdziwe nieszczęście rozpoczy ~otem. nadeszła jes ~. Ansię ubiera? Ol~ "ogo ~st młoda. Andrzejek popatrzyl V prawo i na się dopiero wtedy, gdy męż- dr~el~a WZ1ęto ~o schron~ska?l~ O ite1 waznle!sze Jest. komu na w lewo Zrobiło mu się nieswojo' k h J stę kobiecie dzle~l. ~ecz 11le m6gł l.ar. om nl e" t. '. C.': czyzna za oc u e w ' o PotrUSU. Całe noce mysl a ł: złość Jest piękna. elegancko s ę chocl~t me. on skradł. hclał, która nie jest Jego tvpem. Wów' _ Co się stało z Piotrusiem? stras%ny kraj. ijblera, jest młoda i komu na ~trześclshnąć.sł lę przez k łtl~m;. nagle czas mężczyzna zatraca rozsądek Po oicu i make nie płakał, a Na lon"'yńskie, wystawie obrał A. kbk o c wyc go %8 o merz. t l ł t.. l u z os~... oc a. _ Stój! Dlaczego ucieka~z? wyłazi ze sl,óry, defrauduje, ~trze eraz.wy e~a w 8Jemmcy Wie e z6w obserwuje jakaś przera7(\na.$. Andrzejek próbował się uwol la sobie w łeb, opuszcza swoją gor~~c~a~r~ś płocłe, mimo desz- dama futurystyczne ma!owitllo, filozoija twierdzi Ze dwie praw mć. Baby o~ocz~ły go~ chcąc zre r{)dzlnę, marnieje, ginie. czu i wiatru pozostał przyklejony które według katalogu, przelista, widować. N1c nte znalazły a l e ł 'ktć. wia kubański krajobraz. To objaś dy niszczą się nawzajem. A dwa pobiły go mocno.. ' A więc: mętczyzna.1lo'pe n ~ kawałek gazety,. w rej motna nienie katalogowe skłania ją w kłamstwa w miłości? leż dzieci _ Napewno oddał to co, u. zawsze największe szalenstwa m było przeczytać.. końcu do westchnienia: zrodziło sie już z tego, że dwoje kradł, sw~mu koledze. ' łosne, gdy kocha kobietę, które, Rabusie uciekali i strzelali. W - Jakit to stras(;ny kraj musi ludzi uawzaiem się okła'my' wafo! Nagle do kłótni wmieszała się nie kocba. zamieszaniu wstał zabity jakiś tla- być ta ~uba L ~ jakaś pallienlw. L Lakatos.,' ły, nieman, włóclep. Tł. Ow.,j, ' '.

18 ~. t~t~.x~~. ~G~Ł~O~S~P~O~L~S~KJ~~l~~~~~ Nr. 339 LON FEUCHTW ANGER czytelnik angiels Znakomty literat esteta niemi eckl wygłosił na powy1:szy temat w Lon : teracb osób działającycb. ' Ne-- ko O uczucłacb opiniach, o śwla ków ł czytelników Wyższy~b. dynie odczyt przez radio, który "tv streszczeniu przytaczamy. (Redakcja) miec chce być zdumiony różno- topoglądzie autora: cbce również C równieź pragną, aby boba- Angielscy i zagraniczni rzeczo.. u wszystkich białoskórycb nao-: rodnością tyr.ów na świecie, an- przez lekturę wzbogacić swój za- terowie ch ulubionych ksi~żek r:nawcy oświadczają, źe gusty an gół jednakowe: sport, miłość, nie glik - róźnorodnością prze zna- pas po~ytywnej wiedzy faktów. byli konsekwentni, prze!rzyści, giehkiego czytelnika nie są zbyt bezpieczeństwo, sukces, zbrodnia czenia we wszechświecie. Lubi on przejrzysty, Wyraźny o- zwarci, nie zbyt problematyczni. wysokie. Twierdzą oni. że anglik i jej odkrycie, niepowodzenie, wta Jeśli badać głębiej wyżej, ja- pls wielkich, związany:::h ze sobą Anglik jest naogół liberalny i przy lekturze chętnie ucieka od dza, interes, a w ostatnich cza- kie dzieła odpowiadają wybra- zagadnień, lubi powieść społecz- humanhamy w ocenie postaci nieprzyjemne), monotonnej rze- sach również troch(' polityki. Zda nym czytelnikom angielskim i ną historyczną. Lubi absolutną swych powleśc~, nne narody staczywistoścł do barwnego, tanim Je się jednak, że w ailgi~lskim krytyce, to wychodzą na Jaw te Jasność. A tymczasem niemiec rają się wydoby~ na Jaw brzydkosztem szczęśliwego świata fan' czytelniku "magazynów" 1:mysł same zasady, tylko w godniej- często wpada przez swe. sympa- kie i nleszlachetne p1erwlastki natazji, Pozatem stara się on uni- dla zewnętrznego prawóopodo- szych oficjalniejszycb szatacb. tje dla clemnóści ł głębi. W Niem tury ludzkiej. Anglik, podkreślakać wysiłków intelektualnych 1 bieństwa realnych przesłanek le- W tej warstwie czytelników rów czech często czytać moźna recen ląc te złe strony ludzi tylko poprzykrvch wyj~śnień i doświad- piej jest rozwinięty. niż gdziein- nież uderza zdecydowany zmysł zje, których zasadniczym moty średnio,,,"oll podkreślić cecby do czeń. Zahartowany w powszed- dziej, Oczywiście, że ~ w angiel- faktów_w książl{ach, litóre. cie- wem jest: "ten nie może być wie datnie.. Lubi on, gdy mu się preniości swego życia zarobkowego skich miesiecznh{ach znajduje się szą się powodzeniem wśród mia- te wart, bo go przecież rozumie- zentuję. poczciwość serca.. Oczypragnie on zaspokoić swój głód olbrzymia ilość najgol'szych noł1- rodajnych czytelniktjw. angiel- my". W Anglji natomiast zrozu- wiście nie zbyt bez}jośrednlo, a humanitarności zapomoca senty- sensów. Jednak angielski czy tel- sklch i u krytyki, stan faktyczny miałość jest wat.mkiem podsta': raczej ukrytą za pewną szorstko- ' mentalnej lektury. Krótko mówiąc nil{ domaga się nawet Od tych jest uchwytniejszy i bardziej wowym ksiąźki; to dążenie do ścłą zewnętrzwł'. Lubi on szczew istocie rzeczy lektura Jest dlat] nonsensów więcej logiki j metody przejrzysty, UlZ gdziekolwiek zrozumiałości idzie tak daleko, że gólnle',., gdy autor po.zwala mu środkiem do intelektualnego ozdo niż czytelnicy 'Rnych kr2iów od bądź. Podczas gdy w Niemczach książki, które się 'w AngljJ wy- przy czytaniu stawać się w przy~ biena oieintelektualnej powszed~ swoich nonsensów. autor chętnie przechodzi do po- chwala ze względu na icb jasność. t zwolty spcsób sentymentalny~. nioścl. Francuz np. ~da S1..cZYipty ta- rządku dziennego nad stanem fa- uchodziłyby w Niemczech wła~-ł OczYwlścłe autor nie moze lep Taką jest opinja wspomnianych niej wiedzy retorycznej o sercu ktycznym, a publiczność bez sto- nie dlatego za płytkie i trzeź.we. ~ szej. sferze czytelników podawać rzeczoznawców. Nalęży podkre- ludzkiem, niemiec-odrobiny męt wa toleruje pełną błęd6w i Pozatem istotną cechą gustu sentymentalnoścł zbyt niezdarne; ślić. że ryczałtowa ocena mental nego idealizmu i mglistej metali- sprzeczności logicznych akcję, - angielskiego jest zmysł prezencji, musi ~otrzeć d~ niej w SPOSób leno~ci 40 miljonów ludzi posiarla~ zyki. Anglik natomaist - miesza- we wszystkich książkach,, mają- upodobanie do pierwiastk'a deko- gimistyczny, wydzielać ostrożnie musi tak liczne źródła pomyłek. niny zmysłu rzeczywistości, zro- cych powodzenie w Anglii, znaj- racyjnego, do pewn~o ~rzepy- jej dawki, ukrywając Je mądrze iż uważałem za właściwe na elro zml1iałości, sentymentu i logiki. dujemy zdumiewająl'ą precyzje w chu. Pruderja, o którą czytelnik w kapsułkacb. Ale sentyment mudze doświadczalnej sj>rawd~ić jej Od bob.. Zer6w hir~orji magazy" szczegółach fabuły. Widocznie an angielski był pomawiany przed si być. wartość, zbadać, J~!d9 właściwo' nowych domaga się np. niemiec gielskiemu czytelnikowi popr~stu wojną, zdaje się ostatecznie nale-. Jeszcze słowo.0 serdecznym na ~cł wykazywać wintto dziej[. ł- jakie~oś szczel!ółu. czegoś. c~ te- przeszkadza fałszywe przedsta- żeć -do przeszłośc. : szcześcle stosunku angielskego terackle, aby wzruszyć serce prze go bohatera charakteryzuje. jako wien;e zewnętrznych detalów, Mimo to jeszcze dzisiaj rzeczy, czytelnijc3 do swego autora. W ctętn~o czytelnika angielskip,g-n. odrębne indywiduum. Można dać podczas gdy niemiec tego wyma- o których we Francji ~ w Niem- nny,ch krajach czytelnik również Naogół przyszedłem do wni<)51w, niemcowi najgłupszą, najabsurdal i ga. Jest to zrozumiałe. stnieją cze~h mówi się bezpośrednio, so- widzi w pisarzu, szczególnie w że w czytelniku angielskim mniej niejszą fabułę. POłknie ją,. aby; wypadki, gdy autor odczuwa czyście, bez or-ódek, w anglel- t>isarzu z oaz,wiskiem, nietylko jest rozwinięty zmysł dla Bl'YCZ- tylko postacie miały jakieś drob- : wprots potrzebę nieszanow:łu1a, skich ksłąźkach ledwie się zatrą- au.tora do.brej książki, ale szuka nych, w właściwym sen.'iie poe- ne cechy specjalne, czyniące z. a nawet niszczenia zewnętrznej ca. Zagadnienia seksualne odgry- w nilit p~łego człowieka. Jednak tycznych pierwiastków.!l-ardzłej nich indywidua. Natomi3fł anglik, rzeczywistości, aby w ten SpOsób wają w powieścj:lch anigelsklch o wiele intymniejszy. serdecznejnatomiast dla czynniktw epic- kontrollljąc o wiele skrupulatniej zbliżyć się do wid;1,ianel przezeń o wiele mniejszą rolę~ niż w lite- szv l bardzł2j ludzk Jest stosukich. akcję, zadawała się zaw's7,e tern i wewnętrznej prawdy jego świa- raturze innych kranw. Podczas' nek angielskiego czytelnika do Zbadajmy naipierw nainlższy samemi postaciami: słodlijetri. łub ta. Ja np. napisałem wraz z Brech gdy gdzleindziel powieści nie mo autora z. chwuą, "2dv ten aute!' "typ czytelnika. Należy tk. ze~ć do demonicznemi kobietaml, stereo- tern dramat p. t... Żyde Edw.ard2 gą liczyć na szeroki r~fos', Je- zvskał Jego sympatję_ Czytelnik porządku dziennego nad ~3 miljo- typowymi wesołkami. posładaja-, króla Angljj", traktujące o tem śn nie dotykała dziedziny erotvcz anstielski widzi w ks1ążce coś wlę nami egzemplarzy dzieł autora cymi byle jaką, aby sympatyczn., samem, co ponure potęźne d'lieło nej, ' to w Anglji osiągają niezwy- cel. niż rozrywkę; w swej lektubarwnych przygód Nata Goulda. cechę charakteru. anglika Marlowe'a. Ze względów kłą popularność k51ą.j:ki. które WY rze szuka on dialogu miedzy s0- Nie jest on tak samo charaktery- Z pewnemi zastrzeżeniami moż właśnie przytoczonych staraliśmy kazują nieomal chłopięco pr~tą ba l człowiekiem. w którego znastyczny dla gust6w angielskich. na skonstatować następującą rói się ukryć jaknajg~ębiej nasze wesołość. H~~mo.r żadnego naro" iomość świata humanitarność Jak rozpłaksana Courłhs-Mahter nicę między zwykłym typem nie- skromne wiadomości z historii da nie jest tak przyjemny, tak głeboko wierzy. dla gustów niemeckich, Werbic- mieckiej.i angielskiej historji z Anglji, a gdy się okazywało, że jasny i SUChY,. tak wprost niet"u- stnieją może narody, które kaja - dla rosyjskich. (Mnisz- miesięcznika. Jeśn w takiej an- jakiś fakt jednak się z~ad'lał z rze stv. jak angiel~.'{i. realmją na książkę bardziej bez kówna - dl.) polskich. PrzyP. stielskiej noweli maga?ynowej bo- czywistością, zmienialiśmy gv To. co było pówiedzia~ ' o pośrednio, artystycznie!. nif an Red.) Zacząe należy raczej od hater i bohaterka nic naletą w czemprędzej. W Anglii od czasów względne~ bezprete!lsjonalności an glicy. Nie ulega wątpliwośct, że Jnnego rozpowszechnionego typu, końcu do siebie, to. winę ponoszz Szekspira żądania, stawiane utwo gielsktego czytelnika miesięczni- 2usta synów ł cór Albionu nte są Jaki stanowi czyłelnił{ lekturo- okoliczności. zewnętrzne, czyli sy rowi literackiem~, zj11i~nity się ków \!l) do charakterów Jego le- l zbyt uczucjo~e. Ale gusta te są, wycb mesięczników. Tematy, tuacja bohaterów. W niemiecki2~ zasadniczo. Czytelnik angielski ktury, dotyczy' równieź odpovlledj wiary pełne, uczciwe i trwałe_ które ten czyłpl"ik orerenjje. :.ą noweli trudno~ci :: tkwi~ w charak chce być poil1form~w~ny niety.- "io zmodyfikowane. Je$to kryty LEE ==-~~,~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - To mi się jeszcze nigdy nie,ległości dwustu kroków poznałem pękła na pół, a cbłodnica została przytrafiło, - zauważył pan Ar- pana Artuela, który ciągnął za cu- zgnieciona. ture.. gle mego Zeusa, inrandzkiego f>.an Arture opatrzył moją rallę S P O r t O "\\T -J. e c Zawołano mnie ponieważ przy- ogiera, pełne i krwil Powierzcbowna, - skonstanto szedł ;akiś interesant. Zen'> kulał, a pan Arturel był wał z zadowoleniem, całkiem po- U wspólnych ptzyjac.ió~.,po. l nisowym, czekał na mnie już przy- Podczas, gdy rozmawiałem z cały pokryty kurzem. wierzchna. ~ałem Ąrtura Arturela. Mowtllsmy g~towany. Zdjął marynarkę i ka. nim, usłyszałem nagle iakieś stra- - Ten koń jest bardzo dziki, Mimo ' to przeprosiłem go i o sporcie. Byłę'm zachwycony mizelkę, lecz pozostał w butach szljwe hałasy w mej sali fechtun- - krzyczał z daleka pan Arlurele. poszedłem się położyć. Po dziewszechstronnośc ą tego małeq'o. na wysokich obcasa:.:h, i biegał z kowej, która znajdowała się akurat - Tylne nogi ma bardzo słabe. sięciu min ulach do sypialni wszed pana w dziedzinie spurtu. Zach- l zapałem po moim cudownie ubi- pod gabinetem. Trzeba mu rob,ić natryski, koniecz- pan Arturel w?odróżnym ubraniu wycał się wszystkim: jazdą autem, tym placu, którego urządzenie Co się stało, - zapytałem o'. nie.., znam się na tern, ie~tem._ Kochany panie, chcc: panu konną jazdą, tenisem, fechtunkiem kosztowało mnie dziesięć tysięcy grodnika, który pracował tu! przed prawie wete~.vnarzem. Udzielę wska ć łk t. i bilardf'm. franków. oknem. zówek pańskim ludziom, jak le- wyzna ca iem o warce:.pan nah. pewno szybko powróci do zdro - C:zv pan uważa uę w bi- ' Nle zwróciłem mu na to uwa Ten obcy pan fec tuje SiC: z czyć. wia, lecz pański plac tenisowy lard też ~a sport, p~nie A~tur~l?- gi. Prawdopodobnie zapomniał lokajem. Zatrzymałem auto wysiadłem, zna:duje się w op~aka nem stanie. - Za na]sztachetmejszy l najład zabrać z sob::; tenisowe pantofle, Po pewnym r:zasie hałas ustał. aby obeirzeć konia Potem kaza- Pański bilard i auto muszą pójść nielszv! - Zachwycałem się ~a-;a moich nie mogłem mit pożyczyć. Spotkałem pana Arturela; spaceru- łem szoferowi zaprowadzić konia do reperacji, pański koń jest chory nem Arturelem do tego stopma, : Zagr~łęllł z' nim. trzy part je, i po- jącego w ogrodzie. do domu, a sam zwróciłem się wszystkie klingi połamane. że zaprosiłem go na kilka dni, do l zwoliłem mu w.::i~r7. <srać DO le'pszej' - Już pan skończył? -. zapy" do mego gościa, aby zapropono mnie - na wipś. Przed niedaw stronie placu, aby n!emyślał o zmia- tałem. wać mu powr:st autem... W tych warunkach nie może nym czasem kupiłem sobie willę nie miejsc, i aby nieszczęście o- - Niestety. P olamałem wszyst- Lecz on siedzał już przy ki e- tyć prawdziwy sportowiec. Czuł i urządziłem tam wszystko tak, graniczyło się do jednej strony. kie klingi. Mam za mocne ude- rownicv. bym s!~ teraz u pana, jak dusza aby można było uprawiać wszel- Lecz uparł się i chciał po każ- rzenie... Szkoda, że niema ich - Wie pan, wolę cięższe auto, w ogniu czyściowym, a toby pana kie sporty. dych trzech partjach. zmieniać pan więcej, pokazałbym panu rzekł, - lecz i taki młynek do tylko żenowało... Przyjadę kiedy Pierwszego czerwca, w dwa miejsce.. Była już pora obiadu. Popołud- kawy jest bardzo miły. Pan za ind?iej, gdy wszystko będzie znów dm po przyjeździe na wieś, ujrza- Wpadłem w zły bumor i zaczą. niu musiałem pojechać na folwark. płacił pewno za nie 20 tysięcy w porządku. łem pana Arturela wysiadaj ącego łem przegrywać. Arturel trjumfo- Przeprosiłem więc pana Arturela. franków? Przy drzwiach, odwrócił się i 'Z pociągu.! wał. Aby móc się trewanżować, - Nic nie szkodzi, - rzekł, - Czterdzieści, szepnąłem dodał: -- To bardzo ładnie z pana zaprowadziłem go do sali bilardo- zabawię się tu bez pana. Niech zawstydzony. Chciałem panu ieszc~e pow lestrony, rzekłem, - że pan przy we; pa.n się ~ mnie nie. troszczy i bę- Pan Arłurel musiał prowadzić dzieć. iż zabrałem sobie z pańskiej jechał. Zastanie pan u mnie 8 Po kilku uderzeniach, skonsta- dzie cał~iem spok?jny... auto, lecz chciał mi pokazać ele- bib1joteki książk~ do czytania na ~!J.i, l towałem, że był bardzo przecięt- Cał!{lem. spokojny, meste.ty, ~le gancl\ą ' jazdę i przed samem do- drogę. Czternaście, opdowiedział nym. graczem. Lecz ponieważ byłem. \yziąłem, małe, auto l. spie- mem skręcił w bok, tak nieszczę. wesoło. chciał koniecznie przekonać mnie szyłe!ll Się,. aby ]aknajpn::.dzej p~. śliwie, że wpadliśmy na bramę l\astępnego dnia stwierdziłem Miałem jeszcze coś do załat o swych zdolnościach, spróbował wrócć. Ml~O to zab~wiłe~ dosć wjazdową. że zabrał,.manon Lescaut", eg, wienia, więc popr o siłe~ pana Ar- wykonać kilka odważnych pchnięć długo. MUSiałem przejrzeć lllwen- Ud. b ł t k'l zemplarz oprawiony w jedwab, tuela, aby przeszedł Się po ogro i udało mu się zręczne m uderze~ tarz, i konferować z kilkoma ro- dełrzeme. t y? a b'ł Si ne, b~e pochodzący za bibljoteki znanegu dzie. niem zrobić wielk dziurę w botnikami. Jut było po czwartej, wypa em z. au a l zro l.e~ so ie zbieracza książek, - najładniesze _ T.? - t ł k" ą, dy wracałem do domu. porządną dziurę w: głowie. Prze i najbardziej wartościowe dzieło ems. zapy a em. su me. g. ł t 'j zwyci~żyłem ból l wstałem aby. h b' t' - Cudowme! Muszę tu zaznaczyć że kilka Nagle ujrza em z au a koma,." d ' z molc z 10 ow. Za dwadzieścia minut będą na dni temu, poluyłem stół bilardo ' l którego k.toś p~owad~i.ł Z i1 cugle. obejrzeć szko Y'... pańskie u~łu~i.. wy nowym suknem, niezwykłego ~ ~ardzlej s~ę zbh~ałe l J., tern P1n Artur~l. siedzl~ł spokojn!e Gdy ZJ31\'1łem Się na placu te- koloru i gatunku. Więcej byłem niespokojny. Z od- na 'em mtejscu; Jedna latarrua (TłOm. Dw.)

19 l~l~.x~l~r.,_- _-,~GŁ~Q~s.pQ~L~S~K~ t~~~ -3--~ ZYMUSOWE L YT c Magistrat m. Lodzi -- Wydział Podatkowy niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu 21 grudnia 1927 r. między godz. D-tą rano a 4-t. po południu odbędą się licytacje przymusowe ruchomoici u niżej wymienionych osób za niewplacone podatki: 1. Adłerowa Ch., Konstantynowska 59, lustro Z. Alunbach M., ZgiersKa 52, szafa 4. Apelowlcz Q., Ale1asudrowska ł. meble 5. Akerma1l A.. Jakóba 7, meble 6. AJzy.kowiez Ch., Brtezi1\sb lir. 14, meble 7. Blnke D.. Młynarska 4. meble 8. Baum O.. Alekśandrowska l, mydlo, nafta 9. Brau.ner ta., Zgierska 146. meble 10. Bodau L., Nowomejska 5, meble 11. Beeker B., PrllDCMmftska!lr... nteble 12. Biernaekt '.. RJbaa 3, meble 70. OoldszWtt P., KOlStanb'Do...!ka a, 1~. ~obe1 S., Złlerska 43-45, meble 72. Orynwureel Ch., MłJ'!llarsita 2, meble, maszyna do s.zycja 73. 0l4ksberc S., Koastaatnowska 3.\ meble 74. Outerma:t! M., Koestaatl'llo... lka 38, maszyua do szycia, meble 7S. 001dber, 1., Pieprzowa 15, kredell5 76. Oebert Ch., Drew nowska 12, szafa 1~. Rozeufarb M., Wolborska ;C, meble %70. Krumhołe C., Brz:ez!ńska %3 meble meble 134. Kołatka M., Północna 14, meble 200. Serpl6skl Sz., Brzezińska 17. meble Z71. Klrszenbatmt J., Podrzec~na 9, 71. Ooldfarb J.,... ral1c:.lszkaj1sk.a nr. 53. tremo 3. Aptekarz N., Polna 12 meble pro<1u~ty sp(}żywcze 135. Oaus B. Alebandrowska 32, meble 201. Szternrys O., Marys!dska 6, meble, 272. Król Segat, N<lwomlelska 26, Karpiński C., Brzezińska nr , szafa Lewin O., Brzezlilska 43, zegar. 13. Ba.ss.łtt R., JtoosłaDtyuowska M. 38, maszylta do szycia 14. Banachowski M.. ()g'rodowa m. 36, 50. ~ cukru 15. Blumberg R., P61nocna 21, meble 16. Przem:vk B., PTalldszkaóska n.r. ł4, szafa 11. Bat L., l"r3:le1szka6ska 38, meble 18. BOl'llstłałft M., Plac Wo!.nośeł 12, was.a, szafa 19. Brunsztck S., Brzezlmka 51, meble 20. Berkau N. Wołborska 30, meble 21. Borkowska S., AleksacdT0wska 2, zeiu n. Balleki 1-., Aleksamdrow6ka nr. 36, obuwie 23. Berliaennan S" Bruzińs" tr. Zl, przędza 24. Brał e., Zi\e-rska 92, ~*' 10 ~:lczek świec 25. Brauner M., Stary RYBdt k,. SYropu 26. BUcher T.. Północna'. szaf.. ma ~lyn.a z~ar Lenler D., COł!StamtybO'Wska nr. 50, szala Lewin S., CMstantynowska.54 u rzad~nle sklepu. ' waga 202. Serafińsld M., Zawiszy 1J,. szafy, maszyna do szycia Z03. Sochaczewsld C., Aleksa.ndrow$ka 108, meble 204. Szer P., Pieprzowa ls, :wau, cukerk Z05. Szmelemau t.. PćłnOG1l11 1, meble 306. Szydlowska, Północna 7. meble sztuk towaru 273. Kohn R., Podrzeezna 15, ao pac,zek tektury 274. Krunholc D., Plae KO\ŚCielny 4, 50 gjrnk6w 275. Llbennan N., Nowomejska lo, 30 sztuk pł6tna 276. Lewlnsoo $z., Pomorska 20 kredens, waga ' 77. OOldsztajn L., Brzezl6s1ca ar. 28, 140. Leszczyt1.sk! J., Nowomiejska 7, becz w~a, 12 butelek seku. meble 207. euasz tak. Brzulńska 38, meble 277. Makower Ber, Pomorska ~,... ar ta syropu. 78. Oundwald P.. Aleksand rowska 28, 141. Ła.baaow M., Zcferska lu, meble Senderowlcz R., Zgle"ska 38, meble sztat tkacki meble 278. PachteT J., Pomorska 8, kredens 142. LŁmanowkz S., Brzezi6ska T, oto Slberman M., Podrzeczna 19, me- 7ł. Olłtma.n P., Krqto... a t, m.ta 279. Powodowska Ch., Pomorska 19, mana. ble ra S" Zg!erska ss. ur~. l.fa Lewkowie; A., ZClerska 56, mebte Słycharz T., PótnOCl1a 14, meble, szafa cukerni 280. Rak A., Ogrodowa 2-4, 10 pacl~ 1+1. t,azyąer J Aleksandryjska:4 5 maszyny piekarskie 81. OrOStńall S., PótUOC1lll 6, meble czekolady work6w maki. ' Zl1. Smszek e.. Brzezińska 10, meble ra M., Z~er5ka S. 10 stollkó... ZSL Rozenberg M.. Ogrodowa 5, wy Lichawsld J., Lutomterska 29, me Szalnrok Ch., Brzezńska 32, szafa roby ~elazjle 83. Outbecalł S., Młyuars\f:a 2, meble. ble Św/eezka M., Brzez/6ska 60, szafa 282. Rapoport J., Północna 12, szafa 84. Oulbas S., Brzezińska nr. 53, materały piśmienne 1,(7. Lesman A., Stary Rynek 5, obu- dzenie sklepu 146. LkJlJ1c l., Krótka Samburska H.. Zgerska 28, urzl\ 'Ryniard A., półn ocna 26, szafa 85. Orynbaj J., Brze~i1iska 7. 2 szafy wie, meble Sztorn M., RaJtera 15, szafa 86. Oedyger J., Aleksattdryjska nr, 11, 148. Lalzerow/cz J., Zgierska 14, meble meble 216. Szapszowlcz Ch., Zzler$ka 13, 149. Leszczyński A., Zgierska 1, Oryn,ba,um A., Wolborsk-a 35, dwie meble ki,. czekolady.. szafy 143 Z17. SZllPszowicz S., meble 150. Llbermall Ch., Aleksa,ndrowska 88. Orunwald M.. Zdetska nr. 43, maszyna do $%y<:!a 151. Lall,e R., Brzed'6ska 38, meble. szyna do szycia szafa Szer M., Frltncisz.kańska 30, ma 89. OoldszŁaln J., Aleksandryjska 24, 219. Szlezyngler L.. Stary Rynek 6, 284. Rakowski B., Pomorska 6, kr<:dens 285. Strycharz: f., Póhlocna 14, 2 szafy, tyrandol 286. SzelJer A., Północna 16, mydła 287. Szaibe, Półnoona 27, 25 kilo>gra mów bawełny 288. Szefner H., Wo1borska 15, urzll,dze 152. Lisiak M., Marysińska 36, maszy- meble nie Jatki beczka śledz na do szyci a Tenenbaum M" Północna 8, szafa 90. Orynblat L., Stary RYJJe<k 10, Melszpajs S., Północna 24, meble. ZZ(). Szuk C., Chmelna 2, szafa kht. herbaty 290. Talerman M., Prusa 14, kredens 154. MUlclt Z., Konstantynowska 7, 221. Socltac~ewska S" Zgierska 13, m>- 91. Ha.iurek S., Aleksandrowska nr. 46, 291. Tsalrumaklsowa A., Zaehodnia 16, rowar w sklep.le meble. blc k f krede ns 155. M/ ~..oew'-z J., Brzezi~ska 70, otr'" 222. Storcb l., Zglers a 56, sza a 92. Hofs~1!1 J.. Pieprzowa 4, meble 'W\J... U Waldma.n. Zawadllka 16 SO kilo,graby tytnle Szalewlez B., Aleksandrowska 46, mów przędzy,. 93. Himelfarb N.. Marysltlsb ZS, meble 156. Maslo Ch., Ltłtomierska 1.(, pasza. meble k Wajnberg 1., Wschodnia 16, meble do sn'cła 94. Hanower M Konstantynowska 24, 151 M '.' W Al k._.1 o ka TaJtelbaum M., Drewn~ws a ' meble. US.,..., e silnr ws, meble 294. Wolski K., Zachodnia 30, 50 bute- 27. Bender M.. Brze2i6sta 29, meble mąka. l k ~. Hau'er H., francisz;kaóska 28, t& Maudel M., Jak6ba 10. meble TOlUl A., KOłstantYiuowska "lo, me-, e 28. wina Bof... a B., Alebandrnska 18. meble wary spotyweze, myd'tl bel ZUberring M., Podrzeczna 19, 2 ~ L.. AleksandTOW&ka lir. 6ó, 96. Herll1tger W., Pomorska 6, meble 159. Mlj)WlSld M., Dre1'l1towska 6, me Taeitelbaum M., Drewnowska 5, szafy ~.. Brzezi6śka 5, meble 1~ L., J>rewaowsb l, meble.der H.. Brzez6Sika 17. towar -kleplo lennu A., K.on.stant,.owska 30 meble, paa!no 34. Cetla. S., PleJ)rmwa 6. szafa m. Herszkowcz A.. Aleksandryjska 25, ble. meble. fortepian meble 160. Motel JeUn, P6łtlOala lo, meble Tron P., Pranclszkadska 28, meble 98, Hermowlez N., Stary RYttck 12, 161. Mar,kowlcz B.. Ja1l:óba 2, meble Tajgman 1., Zgierska 27, zegar meble 162. Mallnberg N., Aleksandrowska 31, 229. Tyberg N., Stary Rynek 10, meble 99. HQ!sler 8" HiłJQtecma 16, 10 ty- szafa, "'ps Toska Ch., Brzezińska 7, meble slęcy sztuk eecle' 163. Marmor H., Z,ierska 84, meble Widzil\skl M., Wschodnia 2.(, meble 100. Haberman H Brzezl6ska 30. meble 232 W tlce M Porno ska 3 szała 164. Morgensztern H., Podrzec,zna 19,. o r., r, lot. HCt'ukawa A., Stary Rynek nr. i towary spożywcze Wysocki S., parue1cl. Rynek 2, me szafa 165. Nowak e., BraJera 18, meble. ble 35. Czapił\ski M.. AłelF:.saftdrawska ls! 102. zble1cl. M., Alelcsandrowska nr. 72, N b M W łb sk 234. Wainberg A., Prancs.~ańska 34, szafa..,. meble 166, ren er", " o or a 15-17, meble, waga towar w Jatce.. Dłut1tJo_skl ~.. l.o1lsta~wsb Jakabo... kz tł., Plac Wolności 12, 167. Najfe\4 e., WS;hodnla 10 ut'za,dze Wieuor B., Konstantyuowska 57, lit. SB. mas.qlla da sucla waca, ~ koszyków nie sklej)u., meble 111. Dobr'ty6skl l P6łnocaa 23. m6ble, 104. Jesse L., Aleksandrówska 24 4-ry 168. Orenbaeh J., Zgler~ka 40, szafa. Z36. WaJnkranc S., Plac Wolności 12,!JtaDdol w-orki euk~u' meble, wag W dniu 22 grudnia r. b. między godz. 9-ta rano, a 4-tą popołudniu. 1. Aurbachl>wa e., Południowa 11, ze gar 2. Abramowiet M., Wschodnia 72, kredetls 3. Brzezńsk L. Narutowicza 29, szafa 4. Betchatowlcz J., Narutowicza 31, meble, maszyna do szycia S. Besterman A., Narutowicza 47, otomana 6. Br1ner B., południowa 20, zegar as. n.& SL, latomersb. 4. Meble tos. JeUtt A. Północna 10, meble 169. ~~:~ń:~s!:' Aleksandrowska 74, 237. Wajnkrln~ Ch., Pomorska 8, me- 7. Bender M., Przejazd 30, kredem,!p. DatJClcłef Q.. Wschodnia nt.~, 106. lnlo\4 M. Sztuka: 4, kredens. ble słodycze 8. Brauner K., Piotrkowska lz0, kre Of""llaeJl A.. Aleksan<lrowska 7, "38 W'lf n S D'" G dens meble 107. JatoetYtiska M., Lutomlerslra nr. 13 hl... o owez Ą, tary Ąyne~,... D1maat B., Wscbodna lcs. meble 50 d,. clfkru 171 mpe le. t... B 'ń ka 51 bl meble 9. Bagltisld C" Wólczań~ka 74, oto-. er mu er!j., rzez S, m~' e, Z3" W d C B l" k 56 mana :tł. Dzfałowsk! M.. AJek'SatldroWlSb 93, 108. Jriewl~ St., Zgierska C)9, meble ma~zyna do szyc\.&. ". a.., rzez, us a,maszyna e.b. ' do szyca 10. Ber ~ak, Południowa 6, meble lu e 109. Jedwab t:......łewnleka 18, meble 172. Pr!cke R., ZaWszy 31, meble, ""0 W t b J B '" k A.,....- D f O B l'..,. W h.l k d ~ ~ a en er: rze,.. s a "" rnome er n L., sc Qun a 55, re em 'WP. au er " ~... SA.~... oeltlo Ch K"4A' P l t.., b 3 at. ". ttwała anauyna dg pili ftl wan"ow cz., ~le na n r.,. er mu er.,...,y na,sz a. Ul. WodlanoJ M., Z,ierska 26, meble 43. Dabruikt W" Z"'terska ;. k:user"'" towary lrolonla1ne 174. Pełzowsk! N., Lutomierska 36, me-.. ot 243. Wilk D. E" Stary RJ"1ek 5, ku- «Dymaat J.. NowomieJska 2!), meble lu. Ju.dklewJcz D., Jero,oU."ska nr. t, be. dens "! Dr...!., A my'4lo, tyran l 175. Pakuła H., Młynarska 20, meble. "'43 W t) B l" k Ar bl,.,. ~a,... ow""". A.Jeks.aodTl'\ska ~. e ~ ". rzez ~,s a -..;, me e.l. r 11 w'-.' 112. Juiklewlcz P., Wolbofska 36 lae PlechQCk P., Pranclszkańska 24 ' u. _ ' ' Wla1er Ch., Zgierska 17, meble 046.!mr:vc:4., Zclel'lt. 38, meble dens, W$;g a, meble. -n. ~łke R., Br%e;-.liasb 49 meble 113. Józefowfcz.f., Brzezińska 11, meble 177. Rosenberg O., Aleksandrowska 107, 245. Wysqrod~l A., Zgierska 82, me et. ' 114. J~ubollllep; 0., Aleksaondryjska za, meble, ble.es. enwels l., Kośefelaa., wqa meble Roze.nS2ltaln Ct., Aleoksaonrowska 246. Wals J" WQlborsb 16. meble 12. Braun L, Wschodnia 55, meble 13. Chęclński S., Połud.nlowa 18, meble 14. Cud,nowskl A., Wsehodnia 32, maszyaa do sjy.cla 15. Cederbaum M., Wscltoodl1ia 65, 2 biurka 16. Dldsztaj.n W., Aleie Kościuszki 24,. maszyna do pl$ania 17. Dudelczyk J., Aleje 1 Maja 37, kre, <fens, 1Uuz::vna do szycia 18.!ngelman Ch., 'rz;eiazd 36, meble 49. PtYdman Not Sta,ry ~ydck łr. U, 115. K~!)lO'Wlcz A., Podr:r;e.em:j. 39, szafa Zł, towar kolonalny Wą,insztok S., Pieprrowa 6, dwie i ówte ~fy 116. Kolmal M., AleksattdrQw.ska lir Rozettberg L.. XawiSlY 32, szafa. s%afy J 50. Huco P.. CmeataT'l~, mene meble 180. RQJenberg J., Brzezlóska 47, trefl1ó Z48. Welli1Uew<;k! B., BneziQ6k/l.Ja, 5J. F1an<:baum A.. ~a 15 to>war 111 K tt A K k meble. wan 19. Puterko M., Wólcza6ska ls, meble V skle»le '. me()bloe n., Otstantynows a nr. 66, 181. Rozmjały Ch., MłY'Zlarska ZB, ml\ka 249, tytnleki S., Kielma 1', meble 18 1 t) q. fjd1er W Dr..._... k. M, szafa, r., "a111o ",z., K cms t a'ntynows k a 31, Perster J.. Wschodnia 57, kredens mąk Kac e., AleksandTowska %6. zegar meble.. ~. Zysmau D., Plo.c W noścl 1, kro 21. Ool<lbe.rg B., Narutowicza 9, cze- &3 P a 'K ' 119. Krzykac.z B., Brzezióską 10. meble 183. ~()zdzlar()wa ~., Konstant~t1()w.ska dens kolada... esmer -', Ołtsta.ntynow8ka 136, 1Z0. Karzyńskl K., ZgiersKa nr. 87, dwa An 1 k ZSl. Zynger M.. Zg(~rska ~l, sutą. 2", Oad W., pa'udn'lowa 9, "'eble "" kic. euqu met-y"'.... "P', O. 'tira, "5'" Z t.. N Al k --' l t. ~ bl" '..." S4 Pal-u A W- ł1..- t.. _ bl '..,.." Rak A., Ogrod()Wa lo, meble. <t. jj. a,,~., " e sanuryh;a <}\, me, ~ 23. Oela4e A Narutowicza 41, kred~ls, -". u.... r$."a V", \l1e e 121. KJai111:H1 Cn., Boryszu 3. 4 worki 253. Zygmunt ł1enoeh, Lut'omierska 34, S!. Pank Cn., PieUfwwa 20, m~\)le mąki 185. Ro!enblum L.. Zgierska 24, meble. meble ~4. ~~:SkOf) H,. Wó'czańs~a 37, kre 5t. FinkelutlJł J., PieprJawa, lir. 1, J:łZ. Krus~ F" Bf~Tiń$ką 68., meble, 186. RubltlszteJn M Alok~alldrowska!O Z~. Zylber:;~taitt A., Zghmb 4<{, '1eblc ts. Qeeow S., W,ehod"la 3J, 51!afą ~rod~a. mas~~la do '1;y"l" $u.ła. '55, Z~l!ósk! A., Zgierlka l~s, mqble ~6, Qoldntaln ~" Wschodllia 55, meble ST. f"oltfblum!!., Pieprzowa 19, meble lzs. Koper J. Sr~tziń$ka 150. t()waf 181, Rubinsztain N' Piepqowa 6, ma Zatorski J., Głucha l. szafa 27. Go-theU li., W:schodnla 55, kredens 38. Prenkiel A., P~prao"'l J!. meble w ~kleplą' $W111 do SU'Q, Brym B., Nowomiej~kll 21a, ka!a ~8. liifsl;ber~ i 13irnbaum, pi.otrkowska M. Frlde R.. Złłcr$ka sa, waga ni. l{rrs;1l!()f1ą,l( A., Mar,!Ji~ł 1:r, łf. les. R.lSn~ J., piepn: owa 6, meble, mą~ o~niotrwata 96, kasa ogniotrwała. ~ Murka 60. Pangart J., lłr!!e!!r\lka 48 meble meblo S~)'łlll da U3,ofą 2~8 ~Ott~~ł~1\ M., P. Wolno sol 1Z, 25 ~g. l10fman l Wschodnia 50, wąga til, Pralmólft A" MitTYail\sK ~S, ~~aą l~~ Kla]n 11., WO!hOTl«t nr. 9, r~i\dafl 11~o9, ~óżhnie'kmi M p ". PlęPfZQWll lz 8, k",oodble '59 Bire~c~ajg J Gdańska 10 'neble 30. Jesse B., Al. Kościu!\zj,:i 11. l:tebl~ nie sklel, 1'.,... er.:. lępr~owa re ens -,. '., 31. Hamer t, Ws.:łlodnia 74, meble 62. Pr6nklel t.. Hrlo~("ka tł. meble l'... C n 'A, ~'2 bl 1'1. Retklnski. M.. WOlb<,rska' as meblq : 360. Ci:)Tlialcow l'3., Północnl 13, 'łch!e: S". ""owalezy".-" A" N~r"lo, n'k!", 31, ~ Wl. J _\J. "r\lm li> :: "",Tzę7.~,..a 'f> me e, ""t r " J P "8.. ft k""..., "~,, ""... ~'-4~nta "Ceglelnia.na nr, 51, kro ~. '., 192. Rotenberg S., l~'er$h 30, pttlta, 4\>, ł '\~., Oll10r~"ą,~" ł)$l':u 2Q stolików d~ns, SJąfa ~27. Kruma!(}w~ka C~.. Alęl(s:lnd,}'l~~ą ko-dry, 26;}. Frenkle! D., Ri\itera 3. l>!elizna ~3, Krep12c1 M., Narutowicza 42. zegar f.4. ł'ry~",lln ~._ PÓłm)ena 14 meble l 8 nr, 9, meblq 193. :gajchml\l'l S., t6rnwia O, meblę, ag3. ONS110.n $z.. północna 8, meble ~... l<reut.!:berl?; A., <()Perntka ss ka$a 65. ł"alersjlt"'1... M WOlbAr-k': nr 10 ' V... " a. 'Keistenb;uun l., Alok,androwsko t94. Rotbard t., WS(:hr:xlnia l~ nr "Z meble.., łtrz!\~ ~M. Oros A., Północna łu Ol u P'ł 6, nafą t".. Q~lotr\Vl\rą,!llcble. f.500 J)UQelek szprqiów " : ~ '.''. dzenic sklepu."". ner p'\. o locn~ -, ~ sza y 35, <rakowska M.. P9morska 69. l;>:ur- 66, faletnj.f M., Ws.cbodnia ~,mef,lc J_9. K:'ńsk!,A,., ft1ary!ll1j:;ka H. h"tro 195. Ro~enlm " B.. l_ut01l1ier$kn 11, m~ ;66. Qertler M.. Północna 19, ~eble \ kq. pillnillq, 61 F'... a ń t, '.m ~rtllg.j. Stefanl} 3, WOfC)k cukrll b/e 1_67. Ooldbęr~ n. P. Wolnośc ó Ke17:er fi Porudnowa 18 q 11rkb tu()w " p~~.l s a 10, mqble,' l(o~~(\>:3, 196. RQlt J., Pieprzowa 17, ~zf\fa kąpehlszy.' J7: Killzlęr R: S-b, Wólcz~ńs~ą ':$. 6t. <ltyp.f~d ):oil., ;!awat\zh ~. ~~ł\fa. laj. ~raljt M. J\lebandryjska 14, zegar 197, Rs5 M.. Brzezińska,,'/, meble 26S. Gro ~ Si!.. Półllocna 3. oto:mana 2 biurka. ł/j. O~"'Mńs.kf)., Afflłi~\lfle!fOW$k~ ~,131. <uijierbę111' M., Al~~sandTowS:Hj z, ll)~t R'lS1;cC~a M., BrzeZińska 13, mą J<ł~l~~kf T. P6łtl<lc"a 36, meble,1, ~--,,~.. -.,- " ,-~", W1l\'~.., sjtl~pl~ szaf~ J)i;łYJi(!l~, CVokończel1jA na $t!. ll.ó~t.),

20 H~r~. ~S3~g:.-..:-... ~t JJ~Jt~ r:~/)~..fq~.2e" - ~..."'!"', 2~ n tf.:.~i -. TAC, ' (Dokończenie). 38. Kaczmarek L., Wschodnia 38, me ~ 39. Landsberger, Zylenfeld i Peslel, Narutowicza 6. maszyna do pi.~'tl1ia. 40 Liberman N., Narutowicza 22. Z sztuki towaru 4!. Lipsk: fi., Przejazd 30, ze~ar ł.z. Lang(' J. W61cz a ńska 49 51, kasa. ogniotrwała 43. Huhert Mihle fir1l1a, Leszno 3, kasa ogniotrwała b:urka, stoliki 44. Michalsk[ W., Narutowicza D, trzy stoliki 45. Monczki R. W$chodnia 76, krf!den~ 46. MaJranc H.. Narutowicza 12, 20 t metr, towaru! l 47. Menkes M., Naruto\\ icza 44, szafa 48. Mcnkes M., P:r amowicza 3, weble.fil. Millei r. PrzeJazd 2. meble 50. 1\1 ihle O Przejazd 20, meble 51. Minc W., W6lczań s ka 53, meble 52. Majer A., Wschodni a 55, kasa o gniotrwała 53. M:sala W., Zachod nia 41, ma':zyna do pisania 54. Nowak B.. Wschod nia 38, 40 klgr. jabłek 55 Ostrowski M., Narutowicza 22, 4 stolik! 56. Pechman M, Sicnk:ewicza 39, sz,fa 57. P rzybyslew icz S., W6lczańska 3', meble! 58. Przygoda A. Wschoonla 55, meble 59. Pomeranc N., Wschodnia 55, otomana 60. Pomeranc P., Wschodnia 70, 2 szafy 61. Rabinowicz L, Piotrkowska 5fl, szafa 62. Rozen S., Narutowicza 56, szafa 63. Rotnogiel L., PoJudniowa 16 meble 64. Rajchman M, Południowa 23, k~edens 65. Rotherg M., Przejazd 30, biurko 66. Reichma,n O., Narutowicza 25, meble 67. Rochwcrger t., Aleje 1 Maja 37, kredens 68..,Rowa". Wierzbowa 15, biurko 69. Rotberg Sz., W6lczańska 53, urz ą - dzenie kantoru ł 70. Rozencwajg Ch., Wschodnia 29, meble 71. Rotman t., Wschodnia 55, urządzenie sklepu 72. Rokman Sz., Wschodnia 55, obuwie 73. Ryński. Wschooll!a 74, szafa 74. Sztein L., Narutowcza 44, biurko 75. Tyller Ch., Tramwajowa li, dwa biurka 76. Tepler P" Wschodnia 74, zegar 77. tnbrich P., Andr leja 54, kredens, maszyna d-o szycia 78. Wolberg 1., Aleje t Maja 5, meble 79, Wlener S., Sienkiewicza 2, meble, maszyna do szyca 80. Weller D., Przejazd 2, bielizna ---, -- 2EE TANO i NA DOGODNYCH WARUNKACH NABYC pojed,..ńcze i ko.np letne urządzenia niecha j się uda do znanej firm)'. M. TERKELTAUB 'egz'yst oej 1882 r,) E 112 ataarutowbcza 12 w poclw6rzu la... Tel. 54-lR. Wielki wyb.órl-wltas:ny v.fyrobl-długoletnia!zwarancjal ~Vygodzki D., Nowo-Cegielnianr; 52. maszyna do szycia 8Z. Wie ner D.. P.ctrkowska 56, meble 83. Wajnberger H. Kilińskiego 8u, dwa dywany, mebl~ 84. WaJnberg A., Wschoo,nia 50, 2 wagi 85. Wi~zowski B., Wschodnia 55, meble 86. Zylberberg B-cia, Narutowicza 7. szafa 87. Zylberszac E., Narutowicza n, dwie szafy 88. Ziembiński P., Narutowicza 2-1, 2 szafy 89. Zelmamowicz L, Południowa Z, meble Jt.~.~ "MAGAZYN MEBL" ~ Zjednoczonych Stolarzy i Tapicerów... Spółdz. z ogr. odp. w Ł o D Z, Narutowicza 45 Posiada na składzie kompletne urządzenia mieszkań od najskromniejszych do luksuiowych jako to: urządzenia pokoi sypialnych, stołowych, gabinetów, salonów, kuchni, meble klubowe, biurowe, ~yrandole, ample, obrazy i l p. - jak równie~ przyjmuje wszelkie zamówienia w zakresie wewnętrznej ~O architektury.. ~ tjn _$-l ~ "HiS Master's Vnice" te trzy slowa oznaczala 11a ca łej kuli ziemsf<iej szczyt tech, nicznei doskonało~ci i prec)'zyjnośc s;tramofonów i płyt Świato wej stawy artyści-paderewski, Kreisłer, Heifetz, Caruso, Fleta, Szalapin,. Hufo, Batt.slinl nni!;ą wytacznle dla POWVżSzei marki zakont'raf<towani. Ostatnie szlagun'y taneczne. 2U s O(O płyt na składzie, -- _iii 12!S.1. us Zarząd. Demolstr. s ' ę bez przym. kupna. ~"!"B! The lramophone Lfd. hondon Jen. Reprezent. na Polskę JÓZff 'Vet sfer rok z ało~. l~ol WARSZAWA. Marszałk KRAKÓW, Floriań.ska 25, L,"VÓW. 5;yi'istuska 2. Wenne, tualetowe, kieslon l{owe oraz wszelkie przybory S Z li L A N U S_po~eczk~. - ~araf. 1.1 ki, kle!rszln t. Pll. Hurtowo najelegantsze \... i dełahcznie.. wykonanie NAJTANEJ POLECA SZYMON MEDZYBOWSH. Gdańska 42, tel Dla hurtowników specjalny rabat. Aadzę się przekonać~ Radzę się przekona t UWAGA: Najtansze żruuio szyb do samochodów Mf;S ~ ~akła d krawi'edci M. Chęci.ński Piotrkows ~ a 209 Poleca r.a sezon nadc:hodzącv wielki wybór naj mod nie jszych maienałów na ubrania i palta. Równie ż dla uczniów poleca mundurki - Warunki dogodne na weksle do 5-tiu miesięcy. Wy~ o anie vunktualne sol dne r.odłu!! ostatniej mody. KŁA li. E. U Poszul(u ~ ę D tor 4 0 p~ elektryczny. FUTER NiBbyw~ła okazja :.1 t.,.alaska" 19 Piotrkowska 19, tel ljlel> FUTRA n9o'. 'lajnowsz,\ch modeli. M.a skladz e wielki wybór saóre i' V po cenach pr~ystępnrc 1. " UWA A- ł"lo~nl,!\uś n i" rsl( l' na m 'e ~,u ;lrty.rnu je wszelkie roboty wl:t-odzące w zal<rd'!<uśrll ers k, OrH,lna ny pll der francuski. Duże pudełko po zł. 50 poleca Per.1:u..r. ') er'; a Płotrl'~ow!ił\a 83 ~r~ ~ Zbrudzone buciki w mig się oczyszczą przez dziell c.ały prześ!icz,ic się błyszczą D::> szkoły my się nigdy nie spóźnimy Bo nasze buciki 95~9-4 Urbin'em czyścimy, / CZOPK ~nus"l cg~. LeCZN CZY ŚROOE-< W'VPRÓBOWANY, SPROWADZAJĄCY ULGĘ V CERPENACH WYSTRZEGAĆ SĘ PODRABAŃ. PRAWDZWY tylko w PUDEł.KACH,PLOr.1B\ PRZEDSTAWCELE NA RZECZPOSPOLTĄ POLSKĄ DOM HANDLOWV ED.KOCH iw.bormann WARSZAWA, ul,boouena NQ1.., Q m., li fi P L li ' D~~~~~~~~~.:!!!!!f Place węglowe... z BOCZNCĄ KOLEJOWĄ przy st. ŁÓ D,i: - F A3RY CZf!A zajęte dotychczas przez f,ódzką, SpÓłkę WęglOWą od zaraz do wydz i erżawien i a. Oferty uprasza się składać do kancelarji Rdw. "F T E R G U T R f,ódź, RndrzeJa 7. od 5-7 pp. po cenach nlakich poleca, - Dr. med. H. GUTST ft. DT AKUSZER.GNEKOLOG po'w'r6eił Zachodnia 62 (Cegielniana 23) Telefon przyjmuje od 12-2 po poło 4-ej do 7-ej wieczorem. i od Miód CZysto pszczelny te<;!oroczny, kuracyjny, najlepszej jaf<o~ci wysyła za pobraniem pocztowem wraz z opakowallem i opłatą poczto ~ą... i. brutto 5 kg. Zt ts, 10 k~. Zł ~7, 2iJ k~ Z. 55. A. Llwensohn,.&liS. Tarnopol ł1uska "APSZ DO MNE Swiatowej stawy psyrho j:!rafolo~ Sl,y\\er - Szko1nik. redaktor p s m a,swit~, opowie Ci, kim jegłęś, kim być możesz? Nade~lij charakter pisma swói, lub zainteresowane osob)', zakomunikui mię, rok, miesiąc urodzena. kawaler, żonaty, wdol1jiec:, lość osób najbliższej rodziny Otrzvmasz szczegółową anal'zę cbaraltteru, określenie zalet, wad, zdolności. przeznaczente. lak równleź horoskop słynnego medjum M-le EVi<;!uy. Wszystkim czyte,nikom.głosu Polskiego" analizę wysyła się po otrzymaniu tylko 2 zlo tych (zamiast zł. 5 '. Na przesył\{ę zatoczyć znaczki pocz.towe. Osobiście przyjmulę 12-., Protokóły, odezwy. podzękowania najwybltlllejszych os60 stolcy. Warszawa. Psycho-Orafolog Szyl1er-Szkolnik. RedaltcJa.Św lt, No Wowiejska :i., m. 6, róg Mar!lzalkowsltiej, 1-'. S, Niniejsze ogtoszenie wyciąć i załączyć do lstu C> W 00 rowooo<ikldljd 00 CD Dr. med. P. Markowicz PrzYJmuJe P:io'trko"CVska g~ od 3-7; w niedz święta od 11 - l Choroby skóry i włosów. Leczenie defektów cery, masaże, elektroterapa Gabinet kossnetyczny. T e li' -;" " R.UF" nowoczesna prostą, przejrzysta sino- K~t:6011J : ~i' szwajeona, ~ }'lj.,lt carska OSZCZ;DZA na czasie pracy i kosztach, PRZEJśCE na tę metodę Jest łatwe W każdej chwili możliwe Broszurki (wysyłam) bezpłatnie - REORGANZACJE Kontrola 5iąg Handlowych Sporządzanie blhuisów przyjmule bilższych informacji udziela O. R. 4.:JO:fe:i:f:fer Łódź, Kopernika (Milsza) 57, Tel. ho 85. "/(9-5 fabryka lamp i wyrobów z bronzu TANO! TANO! M Durallows"l FUTRA wszelkiego r.odzaju _,AJ 11 n l \V surowym l goto- Pdt} 1(" 01>'.\.;1,:3 37; - Te~eiol1 2 1~25! wym stanie.. OPATOWSK,.Konsumentom. E~ek~rowll1.na ~platę! K łńsk lego 134. Tel Do-!ataml DleSlPc:zneml,i jazd tramwajem 4. 6, 10,

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2013 - PROJEKT -

Umowa Nr /2013 - PROJEKT - Załącznik if J do zapylania ofertowe go na wykonanie przeglądów nieruchomości komunalnych stanowiących mienie tfminy Lein/nwice Umowa Nr /2013 - PROJEKT - Zawarta w drtłu w Leśniowicach pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo