Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity. ANDRZEJ DUDA 5 - tym Prezydentem Rzeczypospolitej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity. ANDRZEJ DUDA 5 - tym Prezydentem Rzeczypospolitej"

Transkrypt

1 Maj 2015r. Echo Miechowa Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim) ANDRZEJ DUDA 5 - tym Prezydentem Rzeczypospolitej PANIE PREZESIE MELDUJĘ WYKONANIE ZADANIA! Andrzej Duda - 51,55 %, Bronisław Komorowski - 48,45 proc. uprawnionych do głosowania. W numerze: Wszyscy Przyjaciele Powiatu - str. 2 Co słychać w Miechowie - str. 3 Felieton polityczny I - str. 4 Felieton polityczny II - str. 5 Ciekawostki z kraju i ze świata - str. 6 Sport. Ze świata, z kraju i z Miechowa - str. 7 Poczynania Burmistrza, humor - str. 8 Zaproszenie : Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe informacje, zdjęcia lub pomysł na artykuł prasowy. Zastrzegamy sobie prawo dysponowania nadesłanymi pocztą materiałami. W N U M E R Z E ECHO 05/15 (103) str.2 - Echa z powiatu str.3 - Echa z gminy i miasta str.4 - Felieton I str.5 Felieton II str.6 - Z kraju i ze świata str.7 - Sport str.8 Diariusz miechowski

2 ECHA Z POWIATU Wszyscy Przyjaciele Powiatu Miechowskiego. Nagroda Starosty Miechowskiego przyznawana jest osobom lub instytucjom za zasługi dla lokalnej społeczności i promowanie (popularyzowanie) powiatu miechowskiego poprzez szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności zawodowej, charytatywnej i kulturalnej. Nagroda przyznawana jest dorocznie 3 maja, przy okazji świętowania kolejnych rocznic przyjęcia Ustawy Rządowej 1791r., w czasie okolicznościowych spotkań w miechowskim starostwie. Inicjatorem ww. nagrody był starosta Mieczysław Bertek, który po raz pierwszy wręczył ją w 2005r. Nagroda ma kształt statuetki z wyobrażeniem wieży bazyliki Grobu Bożego, a jej autorką jest miechowianka Elżbieta Kolarz. Starosta Marian Gamrat przyznaje nagrodę od roku 2011 pod nazwą,,przyjaciel Powiatu. Laureaci: 2005 Włodzimierz Barczyński regionalista i pasjonat dziejów Miechowa i ziemi miechowskiej; za różne formy upowszechniania tej wiedzy (wydawnictwa, działalność społeczna i edukacyjna) 2006 ks. dr Andrzej Gliński - Boksiński historyk sztuki; za kompleksową inwentaryzację zabytków i dzieł sztuki bazyliki Grobu Bożego w Miechowie oraz pozostałości zabytków skarbca i księgozbioru po miechowitach, jak również za działalność naukową i wydawniczą 2007 Michał Biernacki przewodniczący Miechowskiego Stowarzyszenia Odnowy Zabytków; za działania na rzecz ochrony i odnowy cennych i zabytkowych nagrobków cmentarnych 2008 ks. infułat Jerzy Gredka proboszcz miechowskiej parafii; za całokształt wieloletnich inicjatyw i skutecznych działań nad zachowaniem, przywróceniem do świetności i udostępnieniem dziedzictwa po Zakonie Bożogrobców w Miechowie 2009 kpt. Piotr Kuler,,chłopiec z Glinicy żołnierz I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka i społecznik; za działalność dobroczynną i szerzenie patriotyzmu wśród młodego pokolenia, wsparcie dla placówek oświatowych i wychowawczych w powiecie, a szczególnie na rzecz wychowanków SOSW w Zagorzycach Rotary Club Kraków Wyspiański krakowska i międzynarodowa organizacja charytatywna; za wielokrotne wsparcie materialne i logistyczne na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Miechowie dr Waldemar Michaldo prezes Sądu Rejonowego w Miechowie; za znakomitą rewitalizację budynku sądu usytuowanego w zabytkowej części klasztornej po miechowskim bożogrobcach 2011 s. Kinga, Grażyna Mrozek kierownik Hospicjum; za działalność opiekuńczą i charytatywną na rzecz osób starszych i nieuleczanie chorych 2012 lek. med. Marian Tambor b. dyrektor i ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala św. Anny w Miechowie; za współinicjatywę budowy nowego szpitala, za 27 - letnie kierowanie największym zakładem pracy w powiecie i promowanie zdrowia wśród mieszkańców miasta i powiatu 2013 Maria Słuszniak dyrektor PiMBP w Miechowie; za upowszechnianie słowa drukowanego i czytelnictwa wśród miechowian i mieszkańców powiatu, pomnażanie zasobów bibliotecznych oraz unowocześnianie bazy czytelniczej 2014 Marek Hołda - artysta malarz; za całokształt twórczości malarskiej promującej historię i obyczajowość Miechowa i ziemi miechowskiej 2015 Jan Żebrak - wójt Gminy Charsznica; za wieloletnią, wszechstronną i skuteczną działalność samorządową i administracyjną na rzecz społeczności gminy oraz aktywność na forum powiatu i województwa Kozłów. Dość nietypowo bo w 2 etapach został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora nowo powstającego Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie. W ogłoszonym przez gminę terminie konkursu, czyli 28 kwietnia, Komisja Konkursowa zapoznała się z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów i stwierdziła, że obydwoje kandydatów czyli Iwona Nowak i Leszek Misiak, spełniają warunki ustalone przez gminę. Potem okazało się, że zjawił się tylko jeden z dwóch kandydatów, którzy złożyli dokumenty uprawniające do startu w konkursie. Komisja ustaliła, że nieobecna kandydatka nie została skutecznie poinformowana o terminie konkursu. W związku z tym komisja przerwała swą pracę i kolejne spotkanie odbyła 8 maja. Po przesłuchaniach kandydatów odbyło się głosowanie 10 członków komisji konkursowej. Komisja jednogłośnie wskazała Leszka Misiaka. Najbiedniejsze w Polsce powiaty. Polska od 2007 r. podzielona jest na 66 podregionów. Taki podział, prezentowany przez GUS, pozwala lepiej ocenić różnice w poziomie rozwoju niż podział na województwa. Podregiony nie stanowią jednostek administracyjnych, grupują sąsiadujące ze sobą powiaty i zostały stworzone do monitorowania rozwojowych trendów regionalnych przez Komisję Europejską. Najniższy w Polsce produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca ma podregion przemyski. Podregion ten tworzą powiaty przemyski, jarosławski, lubaczowski i przeworski oraz powiatowe miasto Przemyśl. PKB per capita stanowi tam zaledwie niewiele ponad połowę średniej ogólnopolskiej, gdy w Warszawie jest trzykrotnie większy od tej średniej. Źródło : GUS Poniżej tabela pokazująca PKB na 1 mieszkańca w 10 najsłabszych gospodarczo podregionach w latach 2007 i 2013 oraz udział podregionów w krajowym PKB. Pozycja w Podregion Śr. Polska = 100 Zmiana Udział w PKB Polski w 2013 roku 2007r. 2013r pkt proc. pozycji w rankingu Nowosądecki 56,5 60,3 3,8 3 1,2% Przemyski 57,3 53,9-3,4-1 0,6% Puławski 58,9 62,8 3,9 6 0,8% Bialski 59,0 60,6 1,6 2 0,5% Chełmsko-zamojski 59,6 56,3-3,3-3 0,9% Tarnowski 60,9 69,7 8,8 10 0,8% Krośnieński 61,4 60,3-1,1-2 0,8% Łomżyński 63,1 62,1-1,0 0 0,7% Krakowski 63,2 71,2 8,0 9 1,3% Ełcki 63,9 59,2-4,7-7 0,4% Komentarz: Cieszy duży awans naszego podregionu Krakowskiego. Tak trzymać.

3 ECHA Z GMINY I MIASTA. Rocznica II wojny światowej. które miały miejsce w okresie II wojny światowej i pierwszych miesiącach po wyzwoleniu na terenie powiatu miechowskiego. Inscenizację słowno muzyczną nawiązującą do okresu II wojny przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Macieja Miechowity oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie (zdj. z prawej). Wiersze i utwory muzyczne zaprezentowane przez młodzież na okoliczność 70. rocznicy zakończenia działań wojennych świadczyły o pamięci i głębokim zrozumieniu tej ważnej daty. W obchodach rocznicowych uczestniczył wicestarosta miechowski - Jerzy Pułka, Burmistrz gminy i miasta Miechów - Dariusz Marczewski, ks. Tadeusz Jakubek, miechowscy kombatanci, przedstawiciele krakowskiego Zarządu Kombatantów, dyrektorzy szkół i zakładów pracy oraz młodzież szkolna (zdj. z lewej). Po spotkaniu w Domu Kultury, harcerze z Komendy Hufca ZHP w Miechowie złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upamiętnionych walką i martyrologią narodu polskiego w latach Nowy Honorowy Obywatel Miechowa. Nasze miasto ma nowego Honorowego Obywatela. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja uhonorowano tym tytułem prof. Wincentego Kućmę. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miechowa prof. Kućmie wręczył, prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj oraz Burmistrz Dariusz Marczewski (zdj. obok). Pan Profesor od 20 lat jest związany z naszym miastem. Poprzez swoją działalność zasłużył się dla dziedzictwa kultury i sztuki Miechowa oraz popularyzacji wiedzy o jego historii. Artysta zrealizował w Miechowie kilka wystaw, wykonał plakietę Z kart starego i osobliwego Miechowa oraz drugą, upamiętniającą 40. rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Miechowie i 10. rocznicę nadania miechowskiej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Prof. W. Kućma aktywnie uczestniczył w tworzeniu pomnika Macieja Miechowity. Laudację wygłosił Bolesław Kot - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie. Odczytał on życiorys prof. Kućmy oraz przedstawił jego zasługi dla miasta. Profesor ze wzruszeniem dziękował za przyznane wyróżnienie. W uroczystej sesji udział wzięli: wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego - Kazimierz Barczyk, radny sejmiku województwa małopolskiego - Adam Domagała, Grażyna Fijałkowska - radna rady miasta Krakowa, wicestarosta miechowski - Jerzy Pułka, radni gminy Miechów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz młodzież szkolna. W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Miechowie. Po uroczystej sesji, w Galerii BWA U Jaksy odbył się wernisaż wystawy prof. Kućmy Wokół witrażu - Światło w cieniu'' oraz jubileuszowe spotkanie z artystą zorganizowane w 80. urodziny i 65-lecie jego pracy twórczej. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Miechowie. OSP Pojałowice ma 65 lat. 14 maja w Domu Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane na okoliczność 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Organizatorami wydarzenia był samorząd gminy Miechów i powiatu miechowskiego oraz Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła w Miechowie. Spotkanie rozpoczęło się odegraniem hymnu państwowego. Następnie prezes Zarządu Powiatowego ZKiBWP mjr Józef Jarno przybliżył historię wydarzeń, 20 maja o godz. 9-tej przed Miechowskim Domem Kultury zaparkował czerwony ambulans RCKiK czyli mobilny punkt poboru krwi. Zakup takich ambulansów sfinansowało Ministerstwo Zdrowia ze środków Programu Zdrowotnego pn. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych. Na zdj. z prawej współorganizator akcji w naszym mieście p. Wiesław Napora. W ręku ma koszulkę z dowcipnym tekstem: Oddaje Pan krew i ma pan kompleks wyższości. To normalne! Brawo krwiodawcy! 17 maja w Pojałowicach odbyły się uroczystości związane z 65- leciem powstania OSP Pojałowice. W czasie uroczystości przekazano strażakom lekki samochód gaśniczy m-ki Mercedes (zdj. z prawej). Święto było również okazją do zaprezentowania odnowionego ze środków europejskich budynku świetlicy i remizy (zdj. z lewej). Uroczystość rozpoczęło złożenie raportu przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego OSP druha Wiesława Manterysa. Raport odebrał Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st.bryg. Grzegorz Kosiński, który w asyście dowódcy uroczystości dokonał przeglądu pododdziałów. Zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego druh Zenon Czekaj a Prezes OSP w Pojałowicach druh Krzysztof Pasiński przedstawił zebranym rys historyczny jednostki. Prezes Zarządu Powiatowego Związku druh Adam Domagała oraz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zenon Czekaj w asyście Prezesa OSP Pojałowice Krzysztofa Pasińskiego udekorowali sztandar jednostki. Następnie Proboszcz parafii Nasiechowice ks. Wiesław Wójcik poświęcił samochód pożarniczy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Domagała, Burmistrz Dariusz Marczewski oraz Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński. Przy okazji strażackiego święta wręczono medale i odznaki osobom związanym z działalnością miechowskich strażaków ochotników. Eugeniusz Manterys otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany mu przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Jerzy Żurek, Stanisław Bibrowski, Tadeusz Pasiński, Sławomir Muszyński, Zbigniew Słota, Adam Kozioł. Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Elżbieta Dąbek, Irena Piwowarska, Jan Górzyński, Łukasz Gumula, Wojciech Wesołowski i Stanisław Kara. Brązowymi medalami odznaczono strażaków: Michał Łazarczyk, Wojciech Kardas, Piotr Kozioł, Marcin Umiński, Marian Dąbek, Tomasz Piwowarski, Jolanta Antosiewicz, Renata Pasińska, Mirosław Kopeć, Mariusz Motyka, Łukasz Piwowarski, Jacek Barański. Ponadto 21 osób wyróżniono odznaką "Wzorowy strażak". Oto one: Grzegorz Dąbek, Zbigniew Kopeć, Sławomir Gęsiarz, Sławomir Antosiewicz, Mateusz Piwowarski, Marcin Motyka, Jerzy Pasiński, Szymon Motyka, Katarzyna Dziura, Paulina Mastrzykowska, Kamil Szwajca, Mariusz Nowak, Mariusz Borek OSP Bukowska Wola, Mirosław Nowak, Paweł Soczówka, Piotr Soczówka, Zbigniew Nowak, Jan Świdziński, Damian Pawlik, Marcin Gęgotek i Krzysztof Krawiec.

4 Felieton - POLITYKA -- Wybory prezydenckie - akt I. Wstęp. Kampanię ad 2015 przed wyborami Prezydenta RP zdominowały ataki wszystkich kandydatów na urzędującego Prezydenta. Poza tym kandydaci prześcigali się w deklarowaniu działań miłych sercu każdego wyborcy. I bez znaczenia dla Szanownych Kandydatów był fakt, że gros wygłaszanych deklaracji była oderwana od rzeczywistości, miała się nijak do możliwości finansowych kraju i kompetencji Urzędu Prezydenta RP. Fabuła. A. Działania kandydatów, jak we wstępie, mogły wynikać z niewiedzy lub z zamierzonej manipulacji wyborcami. Np. kandydat Korwin- Mikke zadeklarował, że jako Prezydent zniesie podatek dochodowy! Jego zdaniem Amerykanie chcą się posłużyć Ukrainą do walki z Rosją, a Polska nie powinna się pchać w rozgrywki między mocarstwami. - Część Amerykanów ma cel, by zrobić wojnę światową, póki jeszcze Chiny i Rosja nie są dość silne - mówił. Duda przywróci wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Mało tego obiecał, że jeśli nie uda mu się tego dokonać w 1-szym roku swego urzędowania w Belwederze to poda się do dymisji! Zgodził się także z opinią, że w sprawie wysokości podatków powinno odbyć się ogólnokrajowe referendum! Ten doktor prawa nie wie, że nasza Konstytucja tego nie dopuszcza! Kandydat PiS postulował także utworzenie sieci "diamentowych ambasad" i odbudowę "zniszczonej" polskiej armii. Braun chce ukrócenia roszczeń żydowskich bo trzeba bronić Polaków przed lichwiarską międzynarodówką. Roszczenia żydowskie wobec Polski wysuwane przez lata muszą być odrzucone, zwłaszcza, że towarzyszy im kampania oszczerstw - podkreślał. Uważa, że Unia Europejska jest narzędziem realizacji niemieckiej racji stanu. - Wybieramy pewnie na resztę naszego życia, więc nie wybierajmy produktu polskopodobnego - apelował. Kowalski, który przedstawił się jako głos młodych chłopaków "pomordowanych na stadionach", chce likwidacji ZUS-u. Praca w Polsce dla Polaków, nie dla korporacji zagranicznych. Nie pozwolę robić z Polaków parobków. Wejście do UE otworzyło drzwi do grabieży polskiego społeczeństwa - stwierdził. Wilk przekonywał, że Polska nie jest mocarstwem, a więc musi wchodzić w różne sojusze, by prowadzić politykę zagraniczną. - Musimy już myśleć o tym, co po Unii Europejskiej, która prawdopodobnie się rozpadnie. Powinniśmy także stawiać na współpracę gospodarczą z Chinami. Albo bazy amerykańskie w Polsce, albo nasze silne wojsko. Wilk mówił, że polskie prawo podatkowe "do niczego się nie nadaje". Wilk twierdził, że "mamy najgorszą konstytucję w historii" i w związku z tym należy napisać ją od nowa. Jego zdaniem naszemu krajowi brakuje trójpodziału władzy. Ogórek, kandydatka SLD podkreśliła, że chce pokazać, iż kobiety też mogą walczyć, a ponadto dzięki niej młodzi mają szansę mieć reprezentację w Pałacu Prezydenckim. Zaproponowała również obniżenie podatku CIT i napisanie prawa podatkowego od nowa. Obiecała, że za 860 mln, które wydał obecny prezydent, naprawi to, co w państwie kuleje. Kukiz stwierdził, że chyba wszyscy jesteśmy zgodni jak ważne jest obniżenie podatków. Zwraca uwagę, że to państwo stymuluje gospodarkę. Obywatele są okradani za pomocą różnych przetargów. Postuluje zwiększenie liczebności armii do 100 tys. żołnierzy. Szkoda, że nie wyjaśnił jak pogodzić obniżkę podatków ze znacznym zwiększeniem wydatków na wojsko. Kandydat PSL Jarubas zwracał uwagę na konieczność rozwoju polskiego przemysłu. Polak powinien dawać zarobić Polakowi - wyjaśniał. Jeśli Polacy mają godnie żyć, to powinniśmy wspierać polskie przedsiębiorstwa. Zwracał uwagę, że Polacy mają dość kolejek do lekarza i przedłużających się spraw w polskich sądach. - Trzeba przywrócić zaufanie do państwa, m.in. przez obniżanie podatków i reformę sadownictwa. Palikot ostrzegał: nie zdziwię się, jak po wysłuchaniu programów innych kandydatów kolejne tysiące młodych ludzi opuszczą ten kraj. Jego zdaniem należy rozwiązać konkordat i zmniejszyć liczbę posłów. W kwestii KRUS-u i ZUS-u postulował wprowadzenie "tych samych zasad gry". Chce także walki z biurokracją i zgłasza postulat, by księża płacili podatki. Tanajno powoływał się na Adama Mickiewicza i "Polskę Chrystusa narodów". Jego zdaniem Polacy mają już dość poświęcania się. - Jako prezydent jestem zwolennikiem polityki cynicznej i wyrachowanej - mówił. - Czas na sprawną i korzystną politykę zagraniczną. Bądźmy pragmatyczni, powinien liczyć się tylko zysk. To tylko niektóre przykłady pobożnych życzeń i wyborczego folkloru. Czy i w jakim zakresie, jak to zgrabnie ujął klasyk PiS-u J.Kurski, "ciemny lud to kupił" okazało się przy urnach. B. Wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich prześcigali się w wymyślaniu ataków na urzędującą głowę państwa. Ale, jak było do przewidzenia, wszystkich w tej "konkurencji" pobił na głowę kandydat PiS Andrzej Duda. Poniżej zamieszczamy listę "zbrodni" Bronisława Komorowskiego przeciwko własnemu narodowi, którą opublikował komitet wyborczy kandydata Dudy (patrz foto). 1. Zgoda na odbieranie dzieci rodzicom z powodu biedy. 2. Zgoda na GMO (żywność modyfikowana genetycznie). 3. Przeciwnik nauczania historii latki do szkół wbrew rodzicom. 5. Zgoda na wyprzedaż majątku narodowego. 6. Zgoda na "zwijanie" Polski powiatowej. 7. Zgoda na podwyższenie wieku emerytalnego. 8. Nie ma wyrównania dopłat dla rolników. 9. Zgodził się na podniesienie podatków. 10. Nie doprowadził do likwidacji abonamentu telewizyjnego. Powyższe brednie można by potraktować jako niskiego lotu dowcip gdyby nie posiadały oficjalnego certyfikatu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Idąc tropem sposobu myślenia sztabowców Dudy można by jeszcze do powyższego zestawu dodać np.: trzęsienie ziemi w Nepalu, zabójstwo 15-letniej dziewczynki w Krapkowicach czy powódź w 2013 roku w gminie Sobótka, że już o biciu żony przez niejakiego Jarosława K. z Warszawy nie wspomnę. Aż dziw bierze, iż Duda jeszcze nie żąda Trybunału Stanu lub po prostu szafotu dla "autora" podobnych zbrodni. Przy prowadzonej na takim poziomie kampanii oburzanie się PiS na sztab Prezydenta Bronisława Komorowskiego, że w spocie wyborczym informuje o fakcie, iż kandydat Duda podpisał się pod petycją żądającą karania więzieniem kobiet za stosowanie in vitro jest po prostu śmieszne. C. Kandydaci nie byliby chyba sobą gdyby nie starali się dowalić innym współzawodnikom. Korwin-Mikke atakował Dudę - to jego partia podpisała ratyfikację z Unią Europejską. Ona jest odpowiedzialna za to, że lekarstwa są sześć razy droższe - przekonywał. Natomiast Palikot uważa, że Korwin-Mikke i Kukiz wygadują "bzdury". - To są opary absurdu. Albo ja i postęp, albo konserwa, stagnacja i emigracja. Tanajno twierdził, że pozostali kandydaci składają puste obietnice, nie wspominając o konsekwencjach. Pozwolił sobie na małą uszczypliwość wobec Kukiza. Zacytował piosenkę "znanego polskiego muzyka" - "Bo tutaj jest jak jest". Korwin-Mikke oświadczył, że może wycofać się z wyborów i poprzeć Kukiza, jeśli wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii będą zgodne z jego obliczeniami. - Daję słowo honoru, że jeśli się okaże, iż Jednomandatowe Okręgi Wyborcze wzmacniają wielkie partie, to będzie znaczyło, że pan się dał omamić maniakom - mówił Kukizowi. Było to nieoczekiwane kopnięcie w kostkę bo wróżono im już wspólną partię i sukces w wyborach do Sejmu, a tu nagle Korwin skrytykował ukochane dziecko Kukiza, który ripostował - A ja daję słowo honoru, że jak pan Korwin-Mikke zostanie królem, to ja się z JOW-ów wycofam. Muzyk wytknął europosłowi, że ten zachował się "prawie jak Ruscy 17 września Prawda, że prawdziwy Wersal? CIEKAWOSTKA WYBORCZA: Kandydat Andrzej Duda przemawiał 2 maja w Strachocinie k. Sanoka z ambony!!! Wyniki I tury wyborów: A. Duda - 34,76%, B. Komorowski - 33,77%, P.Kukiz - 20,80%, J.Korwin-Mikke - 3,26%, M.Ogórek - 2,38%, J.Palikot - 1,42%, A.Jarubas - 1,60%, G.Braun - 0,83%, M.Kowalski - 0,52%, J.Wilk - 0,46%, P.Tanajno - 0,20%. Frekwencja w 1-szej turze - 48,96%. Najwyższa w woj. Pomorskim - 50,11%, najniższa w woj. Warmińsko-Mazurskim - 42,03%

5 Felieton - POLITYKA -- Wybory prezydenckie - akt II. Wstęp. Sondaż wykonany tuż po pierwszej turze wyborów, w którym pytano na kogo zagłosujesz w II turze wyborów, przyniósł następujące wyniki: Andrzej Duda - 44%, Bronisław Komorowski - 40%. Przed II turą wyborów obydwa sztaby prześcigały się w pomysłach na zdobycie głosów zarówno tych, którzy w 1-szej turze głosowali na pozostałych 9-ciu kandydatów jak i tych jeszcze niezdecydowanych. Nie próżnowali także eksperci, którzy skrupulatnie wyliczyli ile potrzeba będzie pieniędzy na spełnienie obietnic wyborczych obydwu kandydatów. W tej konkurencji zdecydowanie wygrał A.Duda, którego obiecanki wyceniono na astronomiczną kwotę 291,5 miliardów złotych!!! Dla porównania dochody budżetowe państwa w zeszłym roku wyniosły ,5 mld zł. Przy tych sumach Komorowski wypada blado. Spełnienie jego obietnic wyborczych wymagałoby zaledwie 34,5 mld zł. Najciekawszymi wydarzeniami kampanii przed 2-gą turą wyborów Prezydenta RP były jednak niewątpliwie dwie telewizyjne debaty Dudy i Komorowskiego. Fabuła. A. 1-szą debatę 17 maja, będącą wspólnym przedsięwzięciem TVP i Polsat obejrzało rekordowe 10,6 miliona widzów. Oto jej najistotniejsze fragmenty w telegraficznym skrócie. 1. Komorowski wytknął Dudzie, że od 9 lat blokuje etat na UJ. (dziennikarze wykryli, że europoseł Duda, pracownik UJ w Krakowie, będąc na bezpłatnym urlopie dorabiał w prywatnej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Poznaniu bez zgody swego pracodawcy czyli rektora UJ. W ciągu 3 lat zarobił z tego źródła ponad 220 tys. zł). 2. Duda zarzucił Komorowskiemu niszczenie pamięci historycznej w kontekście wypowiedzi w Jedwabnem. 3. Komorowski odpowiadając Dudzie wyjaśnił, że on już się z radykalizmu wyspowiadał i wyleczył. I tego samego życzył rywalowi. 4. Duda wyparł się swojej asystentki i jej radykalnych poglądów w sprawie in vitro. Sam nie chciał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. 5. Duda przypomniał rywalowi nagłą zmianę poglądów po 1-szej turze ws. jednomandatowych okręgów wyborczych. Pan niszczy urząd prezydenta - stwierdził. 6. Komorowski ujawnił zmienność poglądów Dudy cytując na dowód jego własne wypowiedzi i opinie z wypełnionych ankiet europosła. Po tej debacie zmienił się wynik sondażu: Komorowski - 47%, Duda - 44%. B. 2-ga debata 21 maja, w telewizji TVN obfitowała w ostre starcia obydwu kandydatów. Kandydat Duda momentami wręcz obraźliwie odnosił się do Prezydenta Komorowskiego. Debatę zakończyły oświadczenia/przesłania do wyborców przed głosowaniem 24 maja. Andrzej Duda - oświadczenie. - Uważam, że trzeba rozmawiać i szukać tego, co dla nas wspólne, opierająca się na tych wartościach, które w naszym kraju są krzewione od tysiąca lat. Polskie rodziny wymagają dzisiaj wsparcia, stąd propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku i obniżenia wieku emerytalnego. Te dobre zmiany są możliwe, tylko musicie podjąć odpowiednią decyzję przy urnach wyborczych - powiedział Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta. Bronisław Komorowski - oświadczenie. Bronisław Komorowski przekonywał w swoim oświadczeniu, że wybory to czas poważnych decyzji. - To nie będzie randka w ciemno, tylko decyzja o tym kto będzie sternikiem nawy państwowej. Na tym stanowisku trzeba mieć wiedzę i doświadczenie gromadzone latami, dlatego proszę o państwa głosy. W niedzielę będzie się decydowała przyszłość Polski - powiedział Komorowski. Ostatni sondaż przedwyborczy dawał 0,7% przewagę Dudzie. Ciekawostki kampanijne. 1. Memy z internetu. 2. "Głos Pomorza" opublikował artykuł, w którym ujawnił wpisy na jednym z portali społecznościowych katechety z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy (pow. Bytowski, woj. Pomorskie). We wpisie nauczyciela religii znalazły się takie stwierdzenia, jak (oryginalna pisownia): "Bronek leb ci urżnąć debilu", "Putin zapraszam cie do PL wyrznij wszystkich z PO z bronkiem obornikiem", "PO wy debile na szafot, Nalecz do obory bedziesz prof. cielaków bronka, któremu dobrze robisz", "ale mamy glupego prezydenta bronka...do lamusa...i PO też debile sludzy moskwy bolszewicy, Polacy obudzcie sie...". Co za Wersal!!! C. 24 maja Polacy poszli do urn i wybrali Prezydenta RP na kadencję Został nim Andrzej Duda (PiS), którego poparło 51,55 procent Polaków. Na Bronisława Komorowskiego swój głos oddało 48,45 proc. uprawnionych do głosowania. W Małopolsce kandydat PiS wygrał wynikiem 62,09% przy frekwencji 58,88%. Duda przegrał natomiast w rodzinnym Krakowie uzyskując 47,42% głosów przy frekwencji 63,53%! W gminie Miechów A.Duda otrzymał 5689 głosów a B.Komorowski Komorowski wygrał tylko w 2 okręgach wyborczych: nr 2 (ulice: Jagiellońska, Targowa, Wesoła i Os. Młodych) i nr 8 (Os. gen.w. Sikorskiego bloki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 55%. Kilka komentarzy: #/ Zwycięzca rajdu Dakar, Rafał Sonik zarzucił Andrzejowi Dudzie stosowanie populizmu. - Nie powinno się obiecywać ludziom czegoś, czego nie da się zrealizować. Ja się nie zgadzam z populizmem w polityce. Wiem, ile kosztuje ludzi. Dodał, że zachowanie kandydata PiS było "ryzykowne, ale jak widać skuteczne". #/ Wygrał kandydat, który obiecywał zmianę, nową energię. Poprowadził zdecydowanie lepszą kampanię, królował w nowych mediach. Kandydatowi PiS zwycięstwo dali m.in. wyborcy Pawła Kukiza, którzy są niezadowoleni z elit politycznych, a także wyborcy sfrustrowani obecną sytuacją społeczno-gospodarczą - Norbert Maliszewski - ekspert dr hab. Uniwersytet Warszawski. #/ Andrzej Celiński - polityk. Bardzo żałuję. Bronisław Komorowski to świetny człowiek. Gwarantował, że Polska nie wypadnie gdzieś na zakręcie. Nie jest tak, że naród się nie myli. I, że demokracja zawsze ma rację. Zdarzają się narodowi i w demokracji pomyłki. Sprawa etatu A.Dudy w poznańskiej uczelni to rzecz jego osobistej pazerności, która pojęcia honoru nie zna. Ani pojęcia odpowiedzialności. Jak można sprawnie wykonywać obowiązki europosła dorabiając na uczelnianym etacie? Jak godzi się brać bezpłatny urlop z Uniwersytetu Jagiellońskiego biorąc lepiej płatny etat? Stosując przy tym swoistą inżynierię podatkową. Czyli uszczuplając dochody budżetu państwa, którego staje się dzisiaj prezydentem. Większości to nie wadzi. Mnie tak.

6 Z KRAJU I ZE ŚWIATA. 22 maj - Europejski Dzień Walki z Otyłością. 22 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością. Od 2009 roku ten dzień wyraźnie zaznacza potrzebę mówienia o problemie otyłości. Rozmowa o zapobieganiu nadwadze oraz informowanie zainteresowanych osób, gdzie mogą szukać pomocy są niezwykle ważne. Ten dzień jest naprawdę dobrym pretekstem, aby bliżej przyjrzeć się problemowi nadwagi i otyłości w Polsce mówi Konrad Gaca, trener oraz ekspert do spraw żywienia. Dyskusja wokół tego tematu jest tym ważniejsza, ponieważ aż 38% społeczeństwa określa ją mianem choroby jedynie niekomfortowej! Komentarz ekspercki na temat "Polacy są jednymi z najgrubszych Europejczyków!" znajdą Państwo na stronie: Biuro prasowe Gaca System. Inne namiary w tym samym temacie: Maryla Pałasz tel: STTRONNIICZYY PPRZEEGLLĄD PPRASYY II IINTTEERNEETTU.. Ojciec Tadeusz Rydzyk 3 maja skończył 70 lat. Zdaniem jednych jest wybitnym, oddanym swojej misji księdzem i prawdziwym duchowym przewodnikiem. W ocenie innych kumuluje w sobie wszystkie największe przewinienia polskiego Kościoła. Bogactwo, zaangażowanie w politykę i antysemityzm. Oto największe sekrety najbardziej kontrowersyjnego duchownego w Polsce. Ojciec Tadeusz Rydzyk jest nieślubnym dzieckiem. Pochodzi z Olkusza. Jego mamą była Stanisława z domu Piątek. Nazwisko duchowny odziedziczył po mężu matki, ale nie był jego synem. Po śmierci męża, pani Stanisława związała się z Bronisławem Kordaszewskim, i to on był ojcem Tadeusza, ale nigdy nie wzięła z nim ślubu. Poniżej kilka epizodów "finansowych" z bogatej działalności toruńskiego kapłana. Sprawę kradzieży 580 tys. zł z konta Radia Maryja wykryli agenci Generalnego Inspektora Informacji Finansowej to podległa ministrowi finansów służba specjalna, która śledzi podejrzane transakcje bankowe. Jak wyszło na jaw, do banku BGŻ, gdzie rozgłośnia ojca Rydzyka ma konta, zadzwonił mężczyzna, który znał stan konta oraz wszelkie hasła i loginy dostępu do rachunku. Zlecił poprzez dom maklerski zakup akcji, tym samym przeprał 580 tys. zł, a następnie wpłacił te pieniądze na inne konto. Rachunek ten zablokowali inspektorzy GIIF i zaalarmowali Komisję Nadzoru Finansowego, prokuraturę oraz ojca Rydzyka. Dyrektor Radia Maryja właśnie w ten sposób dowiedział się o kradzieży, a jego pełnomocnik dołączył się do zawiadomienia złożonego w prokuraturze. To ze strony ojca Rydzyka nowe podejście do kradzieży jego pieniędzy. Zupełnie inaczej było w 1995r., gdy skradziono jedną ze słynnych reklamówek zawierającą 217 tysięcy niemieckich marek. Ukradł ją z mieszkania współpracowniczki ojca dyrektora młody student teologii Michał W., określany też przez policję jako seminarzysta (złapano go dopiero w 2001 r.). W trakcie śledztwa po kradzieży wyszło na jaw, że wiele takich reklamówek regularnie było wywożonych do Niemiec przez elektronika Piotra R. Ten kupował w Berlinie sprzęt na potrzeby radia i przywoził go do Polski jako niepodlegającą ocleniu darowiznę na cele kultu religijnego. Prokuratura w Bydgoszczy wszczęła w związku z tym dwa śledztwa. Prokurator chciał przesłuchać osoby zajmujące się w Radiu Maryja księgowością. Ojciec dyrektor odmówił wskazania takich i oba dochodzenia umorzono! ZNALEZIONE W INTERNECIE. #/ Nawrócony. Prokuratura nie dopatrzyła się złamania prawa przez prof. Chazana. Przypominamy: kobiecie, w klinice kierowanej przez profesora, u której zdiagnozowano rozległe uszkodzenia płodu, odmówiono wykonania aborcji powołując się na tzw. klauzulę sumienia. Nie wskazano także, wbrew obowiązującej ustawie, innej placówki do tego zabiegu. Przez te zawirowania minął termin, w którym można było dokonać aborcji. Potwornie zdeformowany noworodek (wisząca gałka oczna, mózg na zewnątrz, rozszczepienie twarzy, uszkodzenia centralnego układu nerwowego), który przyszedł na świat przeżył zaledwie 9 dni. Matka zgłosiła sprawę do prokuratury a Prezydent Warszawy zdjęła 71-letniego Boghdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala. Tak sprawę skomentował na forum jeden z uczestników dyskusji: ~matt : oto właśnie dwulicowość katoli. "Lekarz", który jak sam przyznaje przeprowadził ok. 500 aborcji teraz twierdzi, że aborcja to zabijanie dzieci. Czyli według tego co sam głosi jest masowym mordercą dzieci i nie ma znaczenia, że to było kiedyś. To tak jakby zbrodniarz hitlerowski tłumaczył się przed sadem, że co prawda zabił 500 osób ale to było kiedyś i nie zdawał sobie sprawy z tego co robi. Co za obłuda! #/ Dobre wieści z rynku pracy. W kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc. wobec 11,7 proc. w marcu - poinformował Szef Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w kwietniu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13 proc. W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było o 295 tys. osób bezrobotnych mniej niż przed rokiem. Z danych wynika, że w kwietniu br. liczba bezrobotnych zmniejszyła się wobec marca o 76 tys. osób. Najlepszy wynik odnotowano na Mazowszu, gdzie liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 7,7 tys. Sytuacja na rynku pracy wyraźnie poprawiła się również w Małopolsce i na Śląsku spadek wyniósł po 6,9 tys. #/ Uzdrowiciel?! 7-letni Aidan Fenton z Sydney uczestniczył w warsztatach medycyny alternatywnej, na której chiński uzdrowiciel Hongchi Xiao, poddawał kursantów kontrowersyjnej terapii. Poprzez bicie i zmuszanie do wymiotów znachor oczyszczał organizm chorego na cukrzycę dziecka z toksyn. Za tygodniową terapię uzdrowiciel inkasował 1,8 tys. dol. Po jednej z sesji Aidan źle się poczuł wymiotował i był cały posiniaczony. Do ośrodka, w którym odbywały się warsztaty, wezwano karetkę ale chłopiec zmarł nim przyjechała. Śledczy ustalają, czy Xiao kazał rodzicom zaprzestać leczenia syna insuliną. Jeśli tak, to chiński uzdrowiciel może usłyszeć zarzuty o morderstwo. #/ Dyktator. Według źródeł południowokoreańskich, minister zapłacił życiem za drzemkę, którą uciął sobie podczas uroczystości wojskowych z udziałem Kim Dzong Una. Hyon Yong-chol został oskarżony o zdradę, nielojalność oraz brak szacunku dla przywódcy kraju i rozstrzelany 30 kwietnia z broni przeciwlotnicznej! Egzekucję obserwowały setki ludzi. Pod koniec kwietnia władze Korei Południowej poinformowały, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku Kim Dzong Un nakazał stracenie 15 wysokich rangą osobistości za podważanie jego autorytetu. CYTATY. #/ " Zwycięstwo Dudy nie może dziwić, ponieważ znaczna część Polski jest "konserwatywna, wiejska, katolicka i sceptyczna wobec postępu " ( "Die Welt" - Niemcy ) #/ "Polska wybrała prezydenta sobie na złość. (...) Taki wybór jest nieodpowiedzialny" ( Rosyjska "Niezawisimaja Gazieta" ) #/ "Zwycięstwo pana Dudy oznacza radykalne przemeblowanie polskiej sceny politycznej. Ja powiem wprost, że to jest aksamitna droga do dyktatury " (Redaktor naczelny Gazety Wyborczej - Adam Michnik). #/ " Zwycięstwo Andrzeja Dudy to preludium do katastrofy politycznej, jaka może spotkać Polskę jesienią. Byłoby nią zwycięstwo w wyborach parlamentarnych skrajnej prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jego przybudówek (prof. Jan Hartman) #/ " Młodzi wyborcy zagłosowali na komedianta " (Marek Belka - b. premier, szef NBP ) Czy wiesz że #/ Według profesora Andrew Ellisa z University of Aston w Birmingham, już za 8 lat możemy dotrzeć do granicy przepustowości sieci internetowej. Zapotrzebowanie na szybkie łącza rośnie w takim tempie, że nie będziemy w stanie mu sprostać. Co więcej, wyraźnie wzrośnie też koszt samych usług przez gigantyczny pobór energii do zasilania całej infrastruktury. #/ Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło 3,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

7 SPORT. Z KRAJU. Przebiegł 73,4km w 4g 48min!!! W niedzielę 3 maja już po raz drugi odbył się charytatywny bieg "Wings for life", który polega na tym, że zawodnicy nie biegną do mety, lecz przed nią uciekają. Dla biegaczy zakończeniem zawodów jest doścignięcie przez samochód metę, który wystartował pół godziny po rozpoczęciu biegu i po każdej godzinie przyspieszał o jeden kilometr. Biegaczy, wśród których były również osoby niepełnosprawne na ulicach Poznania dopingowali kibice. W Polsce zawodnikiem, który biegł najdłużej, był Bartosz Olszewski. Pokonał on dystans 73,4 km. Meta samochód prowadzony przez kierowcę rajdowego Michała Kościuszkę - dogoniła biegacza po 4 godzinach i 48 minutach. Polak był czwarty na świecie i pobił ubiegłoroczny polski rekord Grzegorza Urbańczyka (49,080 km miejsce na świecie). Głównym celem "Wings for life world run" jest pomoc osobom z przerwanym rdzeniem kręgowym. Dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na sfinansowanie badań i metod leczenia tego schorzenia. Siatkówka - Liga Światowa. 28 maja nasi siatkarze zainaugurowali w gdańskiej Ergo Arenie tegoroczne rozgrywki w ramach Ligi Światowej. W 1-szym meczu nasi siatkarze gładko pokonali Rosjan 3:0 (25:16, 25:17, 25:20). Doskonały debiut w reprezentacji zaliczył 21-letni siatkarz z Kielc Mateusz Bieniek. Dzień później rozegrano mecz rewanżowy. Polscy siatkarze w swoim drugim meczu w Lidze Światowej 2015 stoczyli zażarty bój o zwycięstwo z podrażnioną pierwszą klęską Rosją. Mistrzowie świata pokonali w gdańskiej Ergo Arenie mistrzów olimpijskich 3:2 (25:19, 24:26, 20:25, 25:19, 18:16). Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Bartosza Kurka, który po długiej przerwie powrócił do reprezentacji. Po tych zwycięstwach nasi siatkarze są zdecydowanym liderem grupy B rozgrywek Ligi Światowej. Ze świata - uwaga na petrodolary. Kolejny raz okazuje się, że arabskie petrodolary potrafią zmienić wszystko. Tym razem przekonało się o tym kolarstwo. Okazuje się, że mistrzostwa świata na szosie w 2016 roku zostaną przesunięte na październik z powodu upałów panujących we wrześniu w Katarze, gdzie odbędzie się impreza. To z kolei oznacza, że złamana zostanie długoletnia tradycja, według której nowy mistrz świata występuje po raz pierwszy w tęczowej koszulce podczas jednego z najważniejszych startów klasycznych Giro di Lombardia. Jeden z kolarskich wyścigów -pomników odbędzie się bowiem 10 października, a katarskie mistrzostwa rozpoczną się dzień wcześniej wyścigiem drużyn. Elita mężczyzn stanie na starcie 16 października. Sport w Miechowie. Seniorzy nie próżnują. Seniorzy, a raczej bardziej dokładnie seniorki, z Miechowskiego Klubu Seniora realizują zadanie publiczne pn Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta Miechów z wykorzystaniem krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjno - sportową w Miechowie. Uczestnicy zajęć sportowo rekreacyjnych w sposób przyjemny a zarazem pożyteczny spędzają wolny czas, podnosząc własną sprawność fizyczną oraz zdobywając praktyczne umiejętności pływackie. Miechowscy seniorzy aktywnie uczestniczą także w zajęciach z ćwiczeń fitnessu aquafitness, nauki pływania oraz gry w kręgle. Podsumowaniem zajęć na kręgielni będą II Zawody Kręglarskie Seniorów o Puchar Burmistrza, które odbędą się w dniu 8 czerwca br. godz na obiekcie krytej pływalni w Miechowie. Stowarzyszenie Feniks działa. 30 maja Stowarzyszenie Turystyki Rekreacji i Sportu FENIKS zorganizowało w Sołectwie Brzuchania Dzień Sportu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, którego koordynatorem jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. Zorganizowano trzy turnieje. W Turnieju Piłki Siatkowej zagrały 4 drużyny w tym drużyna KKS ATAK z Krakowa. Kolejne kilkadziesiąt osób wzięło udział w turniejach: tenisa stołowego i strzeleckim. Za pośrednictwem naszej gazety Stowarzyszenie pragnie podziękować Panu Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu za pomoc w organizacji imprezy i ufundowanie i pucharów. Władze Stowarzyszenia dziękują również Zarządowi Powiatowemu LOK oraz sponsorom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie, Panu Wiesławowi Zdebowi, Panu Aleksandrowi Gładyszowi oraz Panu Tomaszowi Bujakowi. Oprócz zawodów sportowych zorganizowano zabawy dla dzieci (zjeżdżalnia dmuchana, jazda na dziecięcych kładach). Oddzielnym punktem imprezy był pokaz jazdy akrobatycznej na motorze Mateusza Kowala, mieszkańca wsi Brzuchania. Poniżej fotoreportaż z imprezy. MKS Pogoń walczy o awans. Miechowska Pogoń, po rozegraniu 27 z 30-tu kolejek olkuskiej klasy "A", zajmuje 2-gie miejsce w tabeli, premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Jednak nad trzecią w tabeli drużyną Bolesławem z Bukowna mają tylko 2 punkty przewagi. Nasi mają imponującą, najwyższą w swej lidze, ilość zdobytych bramek - aż 131! Oto ostatnie wyniki naszej drużyny. 23 kolejka: Pogoń - Strumyk Zarzecze 10:0. 24 kolejka: Dłubnia Trzyciąż - Pogoń 1:4. 25 kolejka: Pogoń - Pilica Wierbka 5:0. 26 kolejka: Sokół Gołaczewy - Pogoń 0:8. 27 kolejka: Pogoń - Legion Bydlin 5:1.

8 DIARIUSZ MIECHOWSKI. Burmistrz Miechowa kadencji i działa. Data i miejsce urodzenia: , Miechów. Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -- Wykształcenie: wyższe. Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Zawód: pracownik samorządowy. Prawa i Administracji. Wynik b. dobry. Studia Podyplomowe UJ Kraków #/ Nowe sieci wodociągowe. Gmina Miechów zakończyła budowę II etapu sieci wodociągowej w miejscowości Sławice. Inwestycja dofinansowana była z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres prac obejmował: - budowę sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Sławice Szlacheckie i części miejscowości Parkoszowice i Pojałowice. - budowę przyłączy wodociągowych od projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Parkoszowice, Sławice Szlacheckie i Pojałowice do granic działek wraz z wykonaniem montażu węzłów włączeniowych. - budowę komory redukcyjnej ciśnienia w miejscowości Szczepanowice. Przypominamy, że pierwszy etap budowy wodociągu w sołectwie Sławice zakończył się w miesiącu grudniu 2014 r. Łączna wartość obydwu etapów tej inwestycji to prawie 1,1 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie z PROW stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych. #/ KAWKA w Miechowie. Gmina Miechów realizuje zadanie pn. "Likwidacja niskiej emisji w Mieście Miechów etap 2 w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 2. KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Obecnie trwa podpisywanie umów zawieranych pomiędzy gminą, a mieszkańcami, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu składając w UGiM stosowny wniosek. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja w budynku lub lokalu mieszkalnym wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, podłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione są koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę. W przypadku zadań polegających na likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła - dotacja nie przekroczy poniesionych kosztów, udokumentowanych fakturami lub rachunkami, (nie więcej niż 500,00 zł za każdy kw nowo powstałego źródła ciepła i nie więcej niż: ,00 zł). Po podpisaniu umowy beneficjent przystępuje do realizacji zadania. Na etapie składania wniosku, 148 osób wyraziło zainteresowanie przyznaniem dotacji celowej z budżetu gminy, do inwestycji związanej z wymianą systemów ogrzewania, która realizowana będzie latach W 2015 roku, powyższym projektem objętych zostanie 59 beneficjentów z terenu miasta Miechowa. W najbliższych dniach, przygotowane zostaną również stosowne umowy dotacji na realizację powyższego zakresu prac w miechowskich wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto, w ramach realizowanego zadania pn. "Likwidacja niskiej emisji w Mieście Miechów etap 2, na osiedlu Sikorskiego zostanie zlikwidowana kotłownia K1, która obecnie wyposażona jest w 6 kotłów węglowych oraz rozbudowana zostanie kotłownia K2 o 3 kotły gazowe do której podłączeni zostaną mieszkańcy obsługiwani przez K1. W ramach inwestycji zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które wspomagać będą prace Kotłowni K2. W pawilonie handlowym, na osiedlu XXX lecia wymienione zostaną 2 kotły węglowe na kocioł gazowy kondensacyjny. Także w budynku MDK zostaną zlikwidowane 2 kotły węglowo miałowe i zastąpione dwoma kotłami kondensacyjnymi. #/ "Powodziówki". W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z modernizacją dróg w sołectwach, na realizację których gmina Miechów otrzymała dotację z budżetu państwa. W ramach zadania pn.: Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, przeprowadzony zostanie: #/ remont drogi gminnej Nasiechowice Przemysłowa #/ remont drogi gminnej Kalina Mała Rędziny #/ remont drogi gminnej Zarogów Laskowiec. Łączna wartość powyższych zadań to ,01zł, w tym otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ,00 zł. Przekazanie placu budowy pod realizację powyższej inwestycji odbyło się przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Miechów - Dariusza Marczewskiego, radnych Rady Miejskiej: Arkadiusza Kluski i Piotra Sowy, mieszkańców sołectw, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli wykonawcy. Modernizację dróg w sołectwach przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Starachowicach. Ponadto, w ramach środków z powyższej dotacji prowadzony jest remont drogi gminnej na odcinku Jaksice-Krępa oraz ul. Ogrodowej w Miechowie. #/ Południowa obwodnica Miechowa. Ruszyła realizacja obwodnicy, która pozwoli ruchowi tranzytowemu na linii wschód - zachód, omijać nasze miasto. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpisał właśnie przetarg na wykonanie tej inwestycji. W ramach inwestycji wykonanych będzie m.in. cztery ronda, most nad rzeką Cichą oraz wiadukt na d torami kolejowymi. Droga ma prowadzić od Podmiejskiej Woli w kierunku Siedlisk i dalej aż do Bukowskiej Woli. Głównym inwestorem trasy jest województwo małopolskie. W kosztach inwestycji partycypowały będą także samorządy powiatowy i gminny. Burmistrz Dariusz Marczewski nie ukrywa satysfakcji: To będzie jedna z pierwszych dróg, która powstanie w ramach nowego programu budowy obwodnic. Ogłoszenie przetargu to dla mieszkańców doskonała informacja. Obwodnica znacznie bowiem odciąży centrum miasta. Zadowolenie burmistrza jest tym bardziej uzasadnione, że przy planowaniu budowy uwzględniono wnioski samorządu gminnego. Chodzi o budowę ścieżek rowerowych, które powstaną wzdłuż nowej drogi wyjaśnia Marczewski. Mają się one przecinać z byłą trasą kolejki wąskotorowej, na której też planowane jest powstanie dróg dla rowerów. HUMOR nadesłane przez czytelników. Kierowca ciężarówki pyta stojącego nad brzegiem rzeki policjanta: - Jak tu można się przedostać na drugą stronę rzeki? Policjant: - Można przejechać przez rzekę, tu jest bardzo płytko. Samochód wjeżdża do rzeki i... znika pod wodą. Policjant wygląda na zdziwionego i myśli sobie - Jak to możliwe, przed chwilą przeszła tędy kaczka i było jej ledwo po pas. ECHO MIECHOWA ISSN Ns. Rej. Pr 152/08 Wydawca : Stowarzyszenie Im. Macieja Miechowity ul. Targowa 6/ Miechów Redakcja : os. Młodych 5 Redaktor naczelny: J.P.Janus Tel. red Kor:

Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity

Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity Luty 2011r. Echo Miechowa Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim) Pogrom szkół podstawowych. Mimo, że

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury

W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury W numerze m. in.: W numerze miedzy innymi: List Burmistrza w sprawie rewitalizacji centrum Kowala Nie będzie podwyżki opłat za odpady O zakończeniu bardzo udanego roku szkolnego 2014/2015 O Jarmarku Kazimierzowskim

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

Ząbki wśród najlepszych w Polsce

Ząbki wśród najlepszych w Polsce Nr 14(206) I 17 lipca 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Medialna szopka pod szpitalem Dwie aktywistki ugrupowania

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 3(31) Kwiecień - Maj 2012 W NUMERZE BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ O INWESTYCJACH

BURMISTRZ O INWESTYCJACH ISSN 1640-257X Sierpień 2007/08 (92) AMBASADOR W KOLNIE BURMISTRZ O INWESTYCJACH W KOLNIE Fot. Maria Misierewicz 2 Sierpień 2007 WYDARZENIA Ambasador USA w mieście odkrywcy Ameryki Liczymy, panie ambasadorze,

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XVIII 18 (339) Bielawa, 1-15 grudnia 2010 r. ISSN 1508-1362 Otwarcie zmodernizowanej ulicy Sikorskiego Nowa nawierzchnia, ronda, bezpieczne chodniki i ścieżka

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Uciekła z piekła! Trafiła z dziećmi na bruk!

Uciekła z piekła! Trafiła z dziećmi na bruk! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 20 LISTOPADA (CZWARTEK) 13 listopada 2014 rok 6 nr 285. Nakład: 6800 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 REKLAMA AUTORYZOWANY DEALER MARKI ŚRUBA ARTYKUŁY METALOWE SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Premier z dobrą nowiną

Premier z dobrą nowiną Premier z dobrą nowiną NR 23 CZERWIEC 2014 ISSN 2299-14-17 150 milionów zł na rewitalizację Wałbrzycha i odblokowanie budowy trasy S3 do Czech. To zapowiedział premier Donald Tusk podczas wizyty w wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

Nadchodzący sezon żużlowy

Nadchodzący sezon żużlowy 2 LUDZIE Trzej mistrzowie w Tarnowie Nadchodzący sezon żużlowy będzie z pewnością wyjątkowy dla tarnowskich kibiców. Wszystko za sprawą bardzo mocnego i ciekawego składu miejscowej drużyny. Wśród wychowanków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Hubertus 2010. Nr 11 (186) listopad 2010 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Koniec kadencji, czas na refleksje. Odznaczony przez Prezydenta

Hubertus 2010. Nr 11 (186) listopad 2010 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Koniec kadencji, czas na refleksje. Odznaczony przez Prezydenta Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 4 Koniec kadencji, czas na refleksje 8 Odznaczony przez Prezydenta 9 Wybory samorządowe 2010 Nr 11 (186) listopad 2010 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł Hubertus 2010

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Olkuski. powiat Wiola Woźniczko. W każdej z sześciu gmin naszego powiatu Andrzej Duda (PiS) pokonał Bronisława

Olkuski. powiat Wiola Woźniczko. W każdej z sześciu gmin naszego powiatu Andrzej Duda (PiS) pokonał Bronisława OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d 29.05.2015 r. nr 22/1009 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Andrzej Duda zgarnął całą

Bardziej szczegółowo

OD KAMPANII DO KAMPANII

OD KAMPANII DO KAMPANII OD KAMPANII DO KAMPANII Jeszcze niedawno aktywnie angażowaliśmy się w kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Na początku września oficjalnie podsumowaliśmy ją w Wałczu. Chwilę później rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 ISSN 1233-2917 MESIĘCZNIK - LUTY-MARZEC 2009 - NR 2-3/212-213 EGZ. BEZPŁATNY Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze Podczas otwarcia wystawy kustosz karczewskiego

Bardziej szczegółowo

NR 6-7 (140-141) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY CZERWIEC-LIPIEC 2008

NR 6-7 (140-141) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY CZERWIEC-LIPIEC 2008 NR 6-7 (140-141) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY CZERWIEC-LIPIEC 2008 Czas festynów Fot. Agencja Reklamowa i Wydawnictwo INTRADA 3 Wakacje na trzeźwo rozmowa z dr Jerzym Pietrzakiem- Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo