MONITOR POLSKI... &IQDfJWY IIEBZTPnP8LITEJ POItRIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI... &IQDfJWY IIEBZTPnP8LITEJ POItRIEJ"

Transkrypt

1 Numer podwójny - zł 15' Oplata poe:złowa uiszczona ryczahem Nr 32 Warszawa 4 marca 1947 roku l~ok XXVI MONITOR POLSKI... &IQDfJWY IIEBZTPnP8LITEJ POItRIEJ RedakcJa Administracja I Ekspedycja~ ł.ódż Piotrkowska 133- tel Oddział Redakcji w Warszawie: Piera(lkiego 11 tel Prenumeratę "Monitolll Polskiego'" przyjmują wszystkie oddziały P.A.P. KRAKÓW Rynek Kleparski ł; KATOW ICE. Jana 11: POZNANo Pierackie~o 8: BYD?OSZCZ. Libella ł~ LUBLIN Spokojna ł; KIELCE Focha 39; TORUN Lazll~nna 1; SZCZECIN. 5-go Lipca Nr 9 SOPOT" ul. Grunwaldz~a ~/6; WROC~~ W" :Vldawska SlJo: OLSZTYN. l.go Maja l; BIALYSTOK. Grottgera 2. Konto czekowe 130 P.K.O. Lódź "MonUer Polski" oraz Bank Gospodarstwa Społdzle]czego OdozIał Glown) wl.odzl konto óv. TRESC DZIAlU URZĘDOWEGO: Zarządzenia Władz Nacze1nych Poz Uchwałą P'rezydium Krajowej Rady Narodowej 11 dnia 30' grudnia 1946 r. o odmacze:niach za wybitne zasługi w dziele zo.rganizowania Odrodzonego W ojska Polsldego i bohaterskie czyny w WIllIlee z niemiec~im najew.źoą. DZIAL URZł;DOWY. Zarządzenia Władz Naczelnych UCHWAŁA Prezydirullll. Krajowej Rady Na.rodowej na posiedzeni1u w dniu 30 grudnia 1946 r. uchwałiło z.a w~ Mtne zasługi w dziele ~org3!niz!owania Odrodzonego Wojska ibo'ljs;kiego i bohatemkie cz~ny w wal1ce z nilem1'cdkim naje~dlźcą na{lać nas1tępu;ją(b odzmalczenia: ORJDER "K[R.ZYŻ G RUNW AI.A)U" III KL. 1. kpt. Afam..asjew Mikolad 2. por. Sidorow Grzegorz p~oir. Kia~ińsUri Tade~sz: S2.. Wor.. Lubowski Bro- I nhlaw 83. P'P'or. Łaoa zewskj. ZdzJ1slaw 84. ppoł'. I IillS'zczowlSki J'ózef 85. ppor; Mrukówlka Stanisława I S6.ppor. :Markuszews'ki Jerzy 87. pipor. MierzPjew-! Elki Leon 88. PPoT.Moczygęba Antoni 89.prpor.! Piętak Kazimierz 90. ppor. Piotrowski JÓz.el\. 91. ppor. PieńkowSiki Wa~la w 92.p[lor. Po' lanoiwsiki Je.rzy 93. ppor. Sieradzki Zdzisław 94. I :ppo-r. Sier::vd~ki Adblf 95. PPOł'. Skrobiszewski Tadeoo~ 96. p[lqil'. Te.j'chel Jan 97. chor.blll'da Józef 98. ChOT. Gałek HalilIl'a" 99. chor. Kroi Stanisław 100. chor. Liwaez Jóief 101. chor. SienJkiewic.z Bog (La.n 102. chor. ŻY1chQrws'ki Anzelm. BRĄZOWY KRlZYŻ ZASŁUGI 100. por. Po tem!'.lk i (~ :a!}isjaw 104 st. ogniom. D~bl'orwska BarhaTa st. sierż. Dzidziński Michlał 106. st. sierż. Jasku}1olwska Halina 107. st. sierż. Koren Józef 108. sierż. Krupski Micha~ 109. sierż. Maz~ana Walenty 110. plut.. HarahalIl AntQni 111. rpilf\1t. OiIe&ielsiki 'Vła{lysl.alw" 112. plut. Sulilga Zenon 113. plut. Wia:trowski Jąn 114. kpr. Jędzcjl0zlak Ka- 7lirilierz 115. kpr. :M:arcinkiewiez Zenon 116. kpr. MO'" rawski Z:dzisł!aw 117. kipi'. Ncsek Br'O'uilSław s-t. Sltrz. Ozer'wi ński Stanisł iajw 119. st. stl'z. Chmielewski StanilSław 120. st. strz. J aki:mowiez Ignac~ 121. t. Sltrz; Królikiewi'czRyszanl 122. st. stn. Kochrrnan. S'tanilsl31W st. strz. Kabala Bole\Slaw 124. sze'r.! MaZlUTikiewicz Bolesław 125. szej'. SlZlabel.~ki Stanisł'aw 12'6. szer. ZMvodowski Józef 127. sz er. ZaJle'wski Józef.. SRiEi~Y MEID.AL ~AS4U:ż.GtN-YM.NA: ;POLU ORiDER "VIRTUTI MILITARI" V KL. OBWAŁY:' 3. poir. ZawoTSikf :MarCin 4. ppor. Keiwalczyk m8. lilpt. GirY1~ew: Gr~~~oi" ' 1:1.>. P<l'r. Lekach Michał. Radlael 130. poł'o NlapieTaj Al-ojz~ 131. por. Pmpi8'rski Jan 132. por. RaJdziszew:ski Leon 133. pot. S~rajh ORDER "POLONiA RESTITUTA" V KL. man Aleksander 134. ppor. Mal'gules Józef 135. PIPOl'. SZOlstak Eugeniusz 136. ppor Sztejnberg Da~ 5. ppłk LEHVlkowi'cz Stef!an 6. mj'i. Ruchajło wid 13. ppor. Siaszczuk Stefan 138. ppor. Świder Teodor 7. mjr. Woro8z.yło Antoni 8. 'kpt. Bakłanow Siki Roman 139. ehor. Gruszka Jerzy 140. chor. Ka Grzegorz" 9. l{\pt. F'ał'ibaIi Henryk 10. kpt. Kł'~k'l.lll. łuż/ł; Edhmrd 141. chor. K'and'l'yik Jan 142. chor. Jam. 11. kjpt. Łysienko Jan 12. kpi Nagorn~j Je- Bil1kowski Zdz.isław Ram~ajew.a Anna 143. st. s"ierż fim :L3. kpt. Nowikow Mikolaj" 14. kpt. Ohleg Jan 144. st. aiem. Lewkowic-z Józef st. sierż. WOIj- 15. kpt. Popow Mikołaj 16. kpt.pollakow Bazyli 17. por. KOllld'rat MieczysłaJw" 18. POl? Lirpa Franciszka ciechowicz Józef 146. st. sierż. ŻygaJ:ło Henryk Ot b k' W ł I sier iż. Cicho'cikiJ Br'OnisJa1w 148.;)lu1. Dzi'admvicz.Jan. por. rę s l ac aw kpr. Kostek Micha.ł 150. lvnr. Rejno Kazimier~ 151. kpr. Tomaszewicz Michał 152. st strz. Matwiej- "K[RJZYŻ W ALECZNYcn" I cwk Wł'adysl.ław st. stl'z. Rekiel JÓlzef szer. 20. mjr. Nildtin Walenty 21. kpt. Baliclrkki ~kran-i OSltojsS'ki bm~rlk'anm'.15 h 5 ł ciszek 22. klpt. Duhro'vHki Borys_'" 23 k:p't. om ow 156. szer. re ma szer. Mar:h W::.wrzYlIlie'c lic 'a. Aleksander 24. kr)t. Kazancew :~~UJgelllusz. 25. kpt. KaEikow Alelksamder 26. l'cip't. K\rIianow MIchał 27. BRĄZOWY MEDAL klpt. K'ramslki JI!lJn 28. kpt. Niezdolij Wm;.yl 29. klpt. "ZASŁUŻONYM NA. POLU CIIWAł"Y" Ochal Aleksander 30. kpt. Pogoreły P81Wlel 31. kpt. 1:57. st. sierrl. Ma'zur Ronald ]58. sierż. Chmielowski Miecz~sław.159. piut. Kow:z.lezYk Mieczy Radziecki Aleks'Y 32. kpt. Szers:tobajew Grzegor~ 33. ppor. AnQszko Stanisław 34. por. GoMman WQlf si'aw 100. plut. Kowalczuk Zygmunt 16il. kipr Bielen 35. pol'. GO'l1tarz Eruward: 36. por. Jer emczeniko Jakub 37. por. K'ozbiel Bronisła.rw 38 prp'o~. BlaSlZczymallczuk Jan 164. kpr. Rluclruw's:ki Tadeusz 165. kpr. Zd:z.iJSlaw 162. kpr. Derkacz FraJJlciS'zek 163. kpr. Rokiewicz Piotr. 39. ppor. ChadzYliski Bolesław 40. Sztybrych Edward 166. st...trz. Aniszkiewicz Wladysl1alw 167. st. sltrz.bie~z1czakjan 168. Sit. sh'z. Za ppor. Drożyliski Wincenty 41 ppor. Fryd:man ~ate<usz 42. ppor. Lercel Zygmunt 43. ppor. ł.jukaslak rza.ckibronisl'aw 169. szer. Siarowo!ski. Józd 170. Marian 44. ppor. Piasecki Jan 45. PPOT. Znojek Jan szer.hoczkowslki Józef s.zer. BieT1lacki Cezar h01:. Godlewski Leon 47. ~hor. J'aniszerwlski Sianisł.aw 48. chor. ŚWię-tk'OWi:ilki Zygmunt 49. chor. Zieliitski ZdziiSław 50. sl sierż. GzaplejClw1icz Antoni 51. Sit. sierż..j'asińsiki Jan 52. st.. sie1"ż. Sekreta R<~d'olf 53. sierż. zmvod. K wiek J 6z.ef. 54. sierż. Miara R~szard 55. plut. TOllSki Zhigniew 56 plut. Sabada vvladyeilaw 57. plsut. Taleeki Sit a nilslay\ 58. kpr. Lisaj Józd 59. st. strz. Kosowicz Jan 60. szer. Ł'ó\' gowski Sabin 61. szer. Kamieniecki Roman 62. SlZle r. OstrOWiski StanisJ~lw 63. ;;zel'. R:1Jdzilusz Stanisław. szer. Fedol'owicz Eugeniusz 173. srjtr Kłos Miee:zysław 174. szer. Kuucewicz 'Józef 175. szer. Murach St.anisław szer. Nowilcki vvładysła w 177. srzer. PugaWllm. Bazyl 178. szer. Rekiee AJleks:aIl.'der 179. szer. Strelikowski Francisz.ek 180. szer. \Vyiszyński W'ładysław. Publikacje Urzędowe bilet bankowy wartości 2 złote II emisji 'l datą ~ maja 1946 ł'. Do w~1koll'ani.a biletu użyto papieru gładzonego białego.z odci.2niem jasno kremowym. zaolpatrzqnego w zna:k wodny przedstawiający j ' a.4niejsze i ciemniejs'ze fragmenty uldadające się w gwiazdę. Wymiar hiletu w~nq>si 104x57 mm: Sa'lnegQ z.aś ł'ysunku 74x47 mm. Szerokość m'/ł.il lginesu z leiwc'j strony wynosi 25 mm. Strona prz.ednia w~konana jest w kolorze zielonym. Rysunek biletu w ks~tal' cie prostokąta sk1iada się z trzech czqś'ci. VV części prawej i lewej występują pl' os toik ą.tn e pola wypełnione ornamentami O' mot~wach ludow~ch; pośrodku rrmź!dego prostoką.ta na' tle owalnej ro'zety figuruje c~fra 2". W c~ęślci środkowej r~sunku widać 8tyli~owaną vrurczę w Mórej na tle białego oi"l11la umies:zcwłlo napis: "DWA ZŁOTE". Powierzchnię r~sunlm hiletu wypełniają napisy: Podpigy: PREZE:S (-) NARODOWY BANK POLSKI SREBRNY KR:ZYŻ ZASŁUGI KOMUNIKA.T SĄD GRODZKI W KUTNIE 64. por. Grzelaik :BJdwal'd. 65 p:o: Jasil1~ki. P~otr. Oddział Hipoteczny S ą du Grodzkiego w Kutnie niniejo wprowadzeniu w obie.g biletu Narodowego Banku szym obwieszcza że na dzień 5 czerwca 1947 roku wyzna- 66.por.Kl1lej Stanisław 67. POI'. l\{whalruk I\..~'Zll~lerZ~ 68. por. Michałowski Zdzisł'aw 69: p~r. Pa~orSlkI. T~ Polskiego wartości 2 zł II emisji z dat.ą 15 maja ' czony został termin zamknięcia postępowań spadkowych d sz 70. por. Perechuda Antom. /1. pol. Podw:v r. I po zmarłych: t~l l. J ~3 szyitski Z.d-zils ław 72. por. Po;vie ewlcz ~ an I. po:. Narodowy Bank Polski komunikuje że n a pod- 1) w dniu 13 marca 1930 roku MOjsie Wołku vel Mostawie art. 14 i 16 dp\"'ptu z dnia 15 styc~nia 1945 r. szku Wolfie Szulcu PI.1]'aws'ki Jan 74. por. RadoszKo Jan 7;). por. Wasko I Edmund 76. ppor. Bohryk WaJdaw 77. P'P'Ol'. Dobrowolski Ryszard. 78. ppor. Gizińslki Pi~tr 79. ppor. I poz. 14) wiprowa.dtja. z -dniem 15 madca 1947 r. do vel Chajmanów Szulc właścicielach "Nieruchomości Nr 342 o NarodQwym Banku Polsl\;im (Dz. U. R. P. Nr. 4 ł 2) w dniu 5 marca 1942 roku Chanie z Chejmanów Jasz'cziUk Maikls.ym 80. ppor. Klaznowskl Leonard 81. OIbieiu..' u. w mieście Kutnie" DWA ZŁOTE 2 2 WARSZAWA 15 MAJA 1946 ROKU N AOZE:Y...NY DYREKTOlł (-) SKJARJBNffi: (_._).. Na m31':ginesie YJlewej strony biletjtt II dołn "';- stęp.uje Zlłożona rozeta gilos'z;owa z 'cyfrowym o:m1:r' czeniem wartości 2" pośrodku. Strona odwrotna utrzyinana jegt w Jmlone zielonym. RY8illnek hi:letu w ksztalcie pro.stotką;ba" którego' boki z prawej i lewej strony przedstawi'alją szerokie pagy giloszowe. W górnej wąs!ki'ej pil'aszczyź" nie na ciemnym tle znajduj.e się napis "N AR ODO WY BANK POL8KI" "''lo" dolnej nmieszczono teks:t klauziuli p'rawnej. Środek p'ola biletu wy[}elnia dulź:a Z'fQlŹOna rozeta giloszowaz c~frą 2" pośrodku i nl3. pisem "DWA ZŁOTE". Powier7Jchnię bijetu w~pe 'łni.a tekst: NARODOWY BANK POLSKI DWA 2 Z ŁOTE Bi.:10ty N ar 00 owcgo Banku Polskie'go są prawnym środkiem p"iatni'cz.ym w PQIsec. Bilet nie posiiada oznaczenia serii i numeru. KC-:M95 Obwieszczenia sqdowe POSTĘPOWANIE Sł\D 5PADKO~E GRODZKI W SIEDLCACH. Oddział Hipołeozlny SąJdu Grojzklego w Siedkadh ogłasza o otwarciu p ostępowan :a spajkowego po 7Jmarl:yc'h elce BUmie ve.1 Elce Ubie Rozelnbergoweji BejJi Rywce Rajc'henbachowej wsivółwlaśdcielkaclh po 1/9 części każda nierucho mości. palożone.j w mieści'e Łosice p owla!u siedlecki'e'go Nr. alip. 154/39 Nr rep. hip. 32. Termin zamknięcia poslępowani!a ISpa'd'kowego wyzn-a. czony został na dzień następujący po u'p!yw;e 6-c'iu miesięcy od daty pierwszego ogl'oszenia. W t.ym lermilli'e osoby zainteresowaue winny zgłosić <swoje prawa i zlo~yć Q(1kumel11'ly wka'lwejarii Wydzial'll Iiipotecznego Są.du Grodzkiego w Siedlca ch pod skutkami prekluzji. 2-KA-1860-kor.

2 2 3) ~ W dniu 6 paździ ernika 1941 roku Joseiie szulc:u~ l właśc. "Nieruchomości Nr 819 w mieście Kutnie" 4) w dniu 6 października 1942 roku Sżaji Szulcu właścicielu "Nieruchomości Nr 824 w miegcie Kulmie" 5) w dniu 5 marca 1941 mku Abrahamie vel Abramie GutgIassie' wierzycielu sumy dolarów USA tytułem kaucji zaberzpieczonej w dziale 1 v pod Nr 4 wykazu hipo.. tecznego "Nieruchomości Nr 342 w mieście Kutnie". W terminie powyższym osoby zainteresowane wi:nny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. (P) GB-169 Oddział Hipoteczny Sądu Gl~od.zk iego w Kutnie niniejszym obwieszcza że na dzień 20 wa:ześnia 1947 roku wyzna CZO!I1y został termin zamknięcia postępowania spadkowego po zmaii'łych : 1) w dniu 30 czerwca 1940 roku Majlechu Asperszte'jnie 2) w dniu 30 września 1940 I'oku Szajndli-Gitli z Gielbardtów Aspersztejn i. 3) w dniu 31 Upca 1941 roku Chanie-Surze Aspers.ztejn współwłaściciela 'ch "Nieruchomości Nr 773 w mieście Kutnie". W terminie powyższym osoby zai~teresowane winny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji.?-ga-i095 Oddział H~te czny Sądu Grodzkiego w Kutnie nirue.l SZym obwieszcza że na dzień 20 września 1947 roku wyzna_ czony został termin zamknięcia po.stępowania spadkowego po zmarłym w dniu 30 września 1939 roku Szlamie Borows i~im właścicielu nieilmchomości pod nazw ą : "Nieru chomość Nr 754 w mieście Kutnie". W terminie powyższym osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. II-GA-7:i5(b)-kor Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie niniejszym.obwieszcza że na dziell 20 WirzeŚTIia 1947 roku wyzna C2lOny został termin zamk'nięcia po-stępowania spadkowego po zmarłych: 1) w dniu 31 grudnia 1943 roku J 'Clckubie Landesbergu i 2) w dniu 31 grudnia 1940 mku Małce z Goldmanów Landesberg właśdcielach "Nieruchomości Nr 1305 w mieście Kulnie". W terminie powyższym osoby zainte'resowane winny zgłosić swe prawa pod skutlmmi prekluzji. :l--gb-211 Oddział Hipoteczny Sądu Gr.odzlkiego w Kutnie niniejszym obwieszcza że na dzień 20 Wł'Ześnia 1947 ro-ku wyznacrony został termin zamknięcia postępo 'wan i a spadk() wego po zmarłych: 1) w dniu 28 lutego 1942 roku Chaimie Breslerze 2) w dniu 31 marca 1943 IJoku Hindzie z Lidzbarski'ch!hes1er właścicielach resz:ty działki Nr 27 obejmujsicej tę re ' sztę pow~erz chni mtr. kw. wchodzącej w skiad "Nieruchomości Kolonie Nowe Krośniewice powiatu kutnowskiego Nr rep. 444" 3) w dniu 31 maja 1941 roku Nysenie Grinbaum vel Grynbaum 4) w dniu 30 czerwca 1941 ro-ku Chanie z Erlichów vel Chanie - Ryfce z Erlichów Grinbaum vel Grynbaum wlaścicielach "Nieruchomości Nr 685 w mie ś cie Kumie". W terminie powyższym osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. 2-GB--209 Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie ogłasza ż..otwarty został spadek po Adolfie Klawer zmarłym w Kutnie w roku 1941 jako po właścicielu nieruchomości Nr hipoteczny 1166 w mieście Kutnie i wyzn8icza się na podstawie art. 127 Prawa Hipotecznego z dnia 16/18 VI 1830 (Dz. Pr. XIII 116) termin zamknięcia tego spadku na dzień 20 września 1947 roku na godzinę 11 celem zgłosz enia praw do tego spadk' 'J myśl art. 128 Prawa HipotocZJllego z 1818 roku. GB-212-II SĄD GRODZKI W RADOMIU Na zasadzie art. 71 par 2 i 3 art. 72 i 73 Dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym (Dz. U. Nr 63 z 1946 r. poz. 346) Sąd Grodzki w Radomiu wzywa aby w ciągu 6 miesięcy t.j do dnia 1 września 1947 r. zgłosili się do tutejszego Sądu spadkobiercy stałych mies~ańców Radomia właścicieli nieruch.omości w Radomiu przy ul. Wałowej 27.oznaczonej nr hip. 216 Jakuba Icka i Sury małż. M.oszkowicz zmarłych w Skarżysku-Kamiennej w dniu: Jakub Icek Mo-szkowicz 7 kwietnia 1943 r. zaś Sura Moszkowdcz- 12 maja 1943 r. i udow.odnili swoje prawa do spadku gdyż w przeciwnym razie m.ogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku. KC-2769 Na zasa~ie art. 71 par. 2 i 3 art. 72 i 73 Dekiretu z dnia S listopada 1946 r. o post~powani u spadkowym (Dz. U. Nr 6S z 1946 r poz. 346) Sąd Grod2lkoi w Radomiu wzywa aby w cią~ 6 miesi ęcy tj. do dnia 1 września 1947 r. zgłosili się do tutejszeg.o Sądu spadkobiercy.ostatnio zamies2lkałych w Radomiu właścicieli 50 pr.oc. nieruchomości w Radomiu przy ul. Żeromskiego 29 oznaczonej nr hip. 74 lit. A. Zy>ndla i Cha i Sury małż Radzickich zmarłych w o-bozie koncentracyjnym w Pła szowie w dniu 5 lutego 1943 r. i udowodnili swoje prawa do spadku. gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku. KC SAlD GlRODZKl W OLKUSZU. Od.dziaJl Hiipolteczny Są.d u Gr'.ld z.kiego w Ol kuszu oobwie S'bcza. że toczą ls.ię postę])owa nia sr adkowe po: 1). Mor'(L:~ Mood:llll Zysmanie wbaścidelu ~: zę ści r ; ie.n1chomos c ~ w 0.1- kuszu hl:j). Nr. 59; Z) l.losz1ku - Mend kl i Esterze z LewitŁÓ"w malż Ołlkach Waisbrot wlaścicie:la~h częśc~ ()i eruchomości w Wolbrom i<l1 hip. Nr. 168; 3} Qh:aH Berko1wicz Aronie - Szla- "J\l10NwOR POLSKI" - Duia 4 marca 1947 r. l. ' mie AHerzc - BencjarI i e. S7Jlamie i.lv\olsz.ku. SYriach J all~:i\ljba Madera Wajcmail1adl wsj>ółwł a śc lde1a 'ch nierucihomo.ści IV Olkuszu h itp. Nr. 118; 4) Mos.z:ku - Mendlu EtS1'r:a;j.ciherze wsp.ólwja IŚcicie1u illi eru chomości w W )1 br-om iu hip. Nr. 112; 5) F.ai g1i~ohai SZlPig;lerównie córce Ben:c jana vel Benjamilrla WOll~a wi'erzyci'eice je.dnego tys i ąci! dnl.arów Stanów Zjedt Ilocz'ooyoh Ame IY"k i Półn.ocEei ;: kaucją 200 dolarów na kary za zwlokę zrubez'p iec.z~)liyc b pod. Nr 5 i do N-l'u.5 Dzialu IV wyka7ai l1ierucl1omości w W)!'b~i)m~u hi'p Nr Termii! 'zarn!kln i ęci a tych gpadków wyma'czony jest na llc:zerwca 1947 L. i w rllliu tym :'mby z ainteresow.all'i'f\ w inny &tawi ć się do kancelarii tegoż OddJziału tli'poteczln.~go z od!pow'h~dn.imi dokumentaiilli cua Zlsr~'oszcrria swych praw po-d skllrbkaiilli' 'P:rel]"hlzji. KC ~ROW ADl'ENIE W POSIADANIE SPADKU. SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH Wydmał Zamiejscowy w Białej Podło J.osi! Goldberg zam. w Białej-Podlaskiej ul. Grabanowska Nr 31 zwrócił się do Sądu Okręgowego w Siedlcach Wydz iał Zan1'iejscowy w Białej-Podlaskiej o wqrowadzenie w posiadanie w trfbie art. 770 K. C. 1) Szyi Gliksberga _ spadku po ż.onie Surze-Ruchli Gliksberg właścicielce nieruchom.ości w Białej Podlaskiej: a) przy placu Wolności Piłsudskiego i PocztOil.vej hip. Nr 119 i b) 1/12 części przy pl. Woln.ości i Terespołskiej hip. Nr 3-13; 2) Lejby Goldberga - spadku po ż.onie GitIi Goldberg właścicielce 20 pr.oc. nieruchomości w Białej-Pod!. ul. Grabanowska 31 hip. Nr 219. Wzywa się wszystkich zainteresowanych by w terminie miesiąca.od dnia obwieszczenia zgłosili swe prawa do powyż_ szych spadków w wymienionym wyżej Wydziale Zamie1scowym pod skutkami prekluz!ji. (Nr 7/46). 3-KB-4532-(lm) Wzywa się wszystkkh spadk.obierców MimUi N.ortm.an która zma'r1a dnia 31 października 1942 roku właściciclk.i 1/3 nieruchomości w Białej - Podlaskiej przy ul. Jatk.owej Nr hip. 166 aby zgłosili swe prawa d.o spadku w Wydzia'le Zamiejscowym Siedleckieg.o Sądu Okręgowego w Białej-Po.dlaskiej pod skutkami prekluzji gdyż w przecivw1yid razie zostanie wprowadzony w posiadamie na zasadzie art. 770 K. C. mąż Mind'li Nortman - Dawid Nortman w osobach nabywców jego praw. 3-KB-374l-IIJ PIERWIASTKOWA REGULAC. 'JA HIPOTEKI SĄD GRODZKI WGRAJEWIE Oddział Hipoteczny Sądu Gl'odzkiego \v Gmjewie w grudniu 1946 r..ogłasm: 1) o wywo-łaniu do ponownej regulacji hipotecznej nieruchomości miejsktiej w m. Grajewie przy ul. 11 Listopada pod Na- 7 (płac 3125 m. kw. z budynkami) wobec zagubienia księgi hipotecznej "Grajew.o Litera L. Place Budowlane". 2) o otworz&lliu postępowania spadkowego do spadku po zmarłym Władysławie Dębowskim który pozosta.wił p.owyższą nieruchomość do której jako spadkobiercy zgłaszają się siotstrzeńcy zmarłeg.o Józef i Stefan Tomaszewscy i wzywa się innych spadkobierców aby w przeciągu 6 miesięcy od daty niniejszego ogłoszeni'a zgłosilii swe prawa do tut. Oddziału HipOltecznego. KC UZNANIE ZA ZMARŁEGO I STWIERDZENIE FAKTU ŚMIERCI SĄlD O~OI:m( I W WA!RSZAW)IJ:. Są:d Orod:zki w Wa r:s za wie Odd rzja ~ 7 wzywa Zygmwntta Po'lttera syna Wa~e riail1a ~ Alrmy z d{)m:u ri~:~owlskie.j Uirod!Z. 23 ['itsitolpaldta r. w Piklu'szka'Cih kolo Wilna ostatnio zam. w Warszawie ares.zjtowane go przez Niemców z EllelktroW.JI trarmwajolwej w' sierpniu 1944 r.aby w termiln:e 3-mj.es ięc ~. nym ~g!os :ił się dlo Są du gdyż po tym Łemtii!lrie Sąd uma go za Zlma.r'lerg'o or.az wzywa wszystkie osoby. kltóre mogą 'il'dz!ilehó jaki~h;kollwie:k wiadomości o zag'l1i1ouym alby w terminie POW~s.zy;rn <lo:"ios~y o nic'h Sądowi Ak'ta Zg. 45{47 r. KC-411i6 S ą;d Grodzfki w WarSlZlawie Oddz i ał 7 wzywa Hede.nę N:artanię z d. Ba'dziall1 GroKJ.isges CÓrikę LgrJ.aiCcgo i M<wrii ~ domu B~ki e'sz maillż. B rud Z1ail1 ów Ui~ 27 l ijp~ 1689 ~. w TryflHsie os.tatniozam. w Warszawie ares'ztowan:r w dn. 13. Z 1944 r. i Q:sa'dzoną na Pawia:ku ahy w tel'ltiiillie 3.:nie'się~zuym lsta.wlla /S 'ię d-o Sądu g'dyź /')otylltl te't'minje Są..d UZflJ lt\ za llmarlą. wzywa :się wszy~likie osoby. kt6re moga ud zieliić jakj!.cbko1w.ielk wi 'adomości o zrugf.n.ionei. aby w powytszy:m tel1min ie d onio's'~y o nich S ą..dowl. Akt'ł {46 r. ~C-41r5'5 S ą;d Gro dziki w Warszawie Oddz ia ł 7 wzywa Wojoieaha - StalOislawa Wiznera syna Allbiala ; Wi kto r:ii z Ohetchowskidl urodz r. we W"; Luce\l pow. GO'sty n h\. ostatnio zam. w Warszawie. wywezionego we wrz eś:n iu 1944 r. 'l Wanszawy do R['usZlkowa po którym od tej po'ry wslz'enki ślad za.ginąl~. alby w tel1mirnie 3 - m:esięcznym.staw'ł si p do Sąd'u &dlyi po tylm termil1'i'e Są;d u~n a go z.a zma r/.ego oraz wzywa wszystkie osoby które rnog;:j udz.jelić jakichkolwi'ek wiadomości o zaginionyijn alby w powyższym terminie' doniosty o nidh Sądowi. Akta Z'R' 421 /47 KC-4151 Sąd GrodZJki w Wars zawie Oddział i WZyWil Witolda Pietizalka syna Jana i OtY'lfi ze 5zmidtó\vurodz ro:lm\ \v' Warszawie osta'tnio zam. we \WoohaOh w 1944 f~ ~r. 32 wywiezioneg.o do obozu w Oś więc:i miu a n astępnie.do f'los' senbu11&ia aby Vi te-r;rl]linie 3-mics:Q:; WVFI ZgtOtS!! s i ę d o Sąodu gdyż p'o tym termii1 ie S ą d uzn.t go za zmartego or az wzywa w\szys rt;;de osoby Móre ITliOg'l udz'ev ;:' jaki.chkoi\viek wiad omaści o zalgil1ionym alby w po wyż~zy m terminie do i l.os./y o :nklh Sądowi. Aktta Zg. 2121/47 r. KC Sąd Grodziki w Warsza wi'e Oddz ia ł 7 wzywa Sta.nis:la wa OłID.! ewiokiego syna Jana i franc'szki z O ; szewsą( ; cb urod:z. w Groc.1wwie pow. Sokolowski dn:'a.1 lis:topada 1893 roku ostatll'!o i.. am. w War-szawi'e K api tal1!l Wojsk POltSbch po.. wola.n:ego do wo}si[(a we wr.z e ś.niu 199 r.. który przelbyw'ti w Kozjelsku aby w terminie trz1' ni lesi ęcznym zlglosh 5ię dio Sądu g:!y'ż 'PO tym tc\1min ie S ąd uzna go z.a ~111.a r lergo oraz wzywa wszys~ k i e osfyby które mogą udzje.jić j kiq~ol\viek wi'a:domości o zag;f1iol1ym aby w powyż szyi1l! teil1minie d1onios:!y.o nich Sądowi. Akt" Zg 3297/46 r. KC-4060 Sąd Grod'z:ki w Wall'Szaw-i-e Odd.z ~a' l 7 wzywa Zygmun.ta OSi'eddego syna B:oles!awa Bronisla'..vy - rranciszki 'l OhrZlanowslkich urodz. w W a rsz'awie d.n r. ostatnio zaiill. w Warszawie z aginio.nego \V czasie pows-tania w:anszawskietgo a;by w 1 el'j11~nj e.3 -mjc ' ;r! c~r;ym Ma wił się do Sądu gd.ytż po tym :terminie Sąd l1zn" gu za zmarle.go oru w!zywa się wszystkie OtSoiby które mag! udzi. e1ić jakicljk:olwiek wiadomości o zag.ilnionym aby \V \:lowyższym (1emlinie.uol1iosl!y o nio'h sadowi. Ak ta Zg. 110/47 r. KC-4059 Sąd Grod:zki w Warszawie Odd ział 7 wzywa.jana Nd ehhczy;ka syna Szczepana i Anto.niny l Wojciechows-kidl. wrodz. 18 Hpca 1919 r. w Uleńcu :pow UI'ój eicki ostaltl1io zami'eszjk. w Warszawie zaaresz:.towa.nego przez Niemców \V r. alby w termiil1ie 3-m i es i ęcznym sta"i~ się d.o Są;du. g d yż p.o tym termi'nie Są d uzna ~o za ZJmarkgo opaz wzywa WSZY6tkie otsdby które mogą udzielić j':ikich!kolwiek wiad<lmości o z a.gitn.icnym alby w powyższy m termil1ie d (i rt'()s!~' o nklh Sądo wi. AIK:ota ng. 308/47 r. KC-ł058 Sąd Grodzki w Warszawie Od. dz'a.ł 7 wzywa JuIT iana Tadeusza SylPf1ic\v&kie:go sylia fa!bian'a : Marianny z BętkowS'ki.cn urodz r. w Krurzelo \v.e o'sta'trl. zam. 11;' Rellnbertowie wywiezionego \V 1944 r. i os:a.dzonego na Pawiaku arby w tenmi:nie 3-rrn i es i ęc :mym zglosi!/i się do Sqdu. gd:yż 11>0 tym tenm1'nie Są;d UZina go za zmarłe.go oraz wzywa 'Wszystkie osoby krtóre mo lgą u.d zi el i ć jakic'hkolwiek wiadomjoiści o zaginionylti a'by w.powy;~szy!m t'ei1ml!1i!' doniots ly o II1Ldh Sąd 'owi Alkta Zg. 211/47 r. KC-40S7 Sąd GrodzJki w Warsza wie Oddział 7. wzywa Es!tere StekI córkę Albrama i Łaj; z Seide ndorfó";v rna' :ż. Eit'stei:n urodz. 4 stycznia 1892 f. \V vvar szawie L's.ta t!1 i o zam. w Warsz.awie. ZJJ.~l l1 ; On'l w sty c zniu r. \V Majdan.ku arby w termiltiie 3-rni 'e'sięc zn ym sta w :~a Si.; dc} Stdu gdy 'ż po tym te!1minie S ąd it\zg1a jq za zmadą oraz w~ zywa w.szys ttkie o'soby które mogą ud z l e '! i ć iakichkoh v;ek \v i allol11wśc : i o zagiro'ionel aby 'v' pow y!ż sznm term;n ie doli iosjly o rl ich S:\d1O \Vi. A i~ta Zg-. 296<;/46 r.. KC l SątG Grodzki w W a rszawie ()ddz' a~ VJl WZy Wd Br'on <i'- 6ława Pozienns:kiego urodwlleg;o 3 luk\!;o ;9fl6 r. w \Vars'zawie lsyna Torna'sz a i Mari anny z Andrze.kzyków. osltatnio zarnieszkale'go w Wars'l.1\v i e rohotni'ka zag.inionego podczas 'pows'tania warszaws!dego aiby w terminie 3-c'lJ mfe'sięcziilymzg!osi'l się do S ądu gdyż po tym tel1m i:nie Sąd uzmra go za.zmar łe'go o ra ~ \vzywa wszys.tlde osolby ki(~rę mo gą u.dzie1ić }akichikohviek wia uoltiości o z'a:gil1'ic.ny'iti aby w powyżs zym t:e1111iniedoni-os ' ly o -n:i<oh S ą : :liowi. Z'naik akt VII Zg. 4:52{47. K:C-405'5 Są.d Oro'dz:ki w Warszawie Oddzia<l l wzywa Mariana D(]brzenfeokie'go urod.zonergo 6 kwj'etnia 1915 roku w V\'arsZlawre /Syna fgnac'ego i ElIJgeoi'i 7. Biszof6w oslalooi o zg!'oo. mies~af.eg:o w WaJ1szaw'ie. ares7.jt.o\v3.iwgo przez Niel111'c'ów i: wywiezione go d o H!łJl11 lbu!"'ga a'by w teriininie 3-dh mlclsięcznym stawi! si 'ę do Sąrdiu ) g.dy>ż po' 'ym termi!nie Sąd U"llna go rza Z!I11ai11ogQ oraz wzywa wszystkie.osoby kt6re mo.gą udzielić jaldclhkóilwiek wiadomośc i o zaginiooym. alby w ;po. wyższym :terminie doni.osły () nkin Sądow i. Akta Zg. 206/47_ ~C Są d Orodzlk'i w W:ar l~za \Vi'e' Oddział I. wzywa Stanisława Ohr6ścfelews lkiego 'syna.f-'ra:ncis:oka - ' Ksawerego i Ma. ltii - Apolonii z Bicrna'ckich urodzone.o:-o 1!listopada 1891 r. \V W i'll'lic ) o/statnio zamlesz:kalego IV Warszawie. przebywd i <jceg.o w' 1943 r. w Ko-zie.lslku aby \v tel"mi nie 3-miesjt;cZnym stawił się do Sąd l1 gdyż po up!ywilc. te'gn terminu Sąd uzna g'o.za. zmarte!g'o oraz wzywa 'vszy'~ ' ti kie nso'by która mo gą UdZii 1e\]Lć j.a1kichl\wlwielk wiadomo~ci o z-atginior;ym. alby w IPOWYlŻJSZYIITI tel111ti()ie don ios.ly o nkh Sadowi. Akita I. Zg 452{47. KC ą)d Grodziki w Warszawie Odd z iał 7 wzy\\a Józefa Symu-Łysa urodz. w 1878 r. na Utwie \V m. Judlany s ~rna Jama! DomiceH z domu Ul1bani's ostatnio zam. \V Warszawie mo'torniczego tramwal6w mlejskl (j łt. po'wolanego w roku 1914 do armii czynl1ej --- r03 yjs~;iej i o M6n"n; do dnia dzisi ej 's~e go niema żad tnej wia : d am oścf. a:by w terl11inie '. mi e5 i ęcz.n ym stawił się {jo Sfjdu. gtdyż po ty'm te rminie S'ł-d uzna go za 'lima.fll ego ora z wzywa wszystkie osoby. k tój'e n1:o gą ud 'ziehć ialkfchko h"iek wi.a:!oihu-ści o zaglnivr1ym. alby w 'Powyższym terminie doniosjy o n ich S ądowi. A'kta Zg 316a/4ti r. K'C- 4Q5Ia

3 Nr ~~ ~~~~~~--~--~ Sąd Gwdz'ki w Warszawie Oddzia:łl 7 wzywa f.ranciszka Ro'suera s~~n~) Jana i Katarzyny z domu Dal1e'k urodz r. w'willamowicach woj Kra~owSlki 'e os1atn.io zam. w Warszawie majora \Vojsk "olskich który ood 1939 TOku przebywal! w Rosji l ~. ' w tenninie 3 '1mit';slęcznym staw;! si'ę do Sądu gdyż po tym terminie S~d UZela go za Zlmarłego oraz wzywa wszys 'U~:ic O'soby kt6re mo ogą udzielić jakiclj1kohvi'ek wi<ldomości o zag;l1ioiny1ti aby w powyższym tel1minie donio61!y Q :lich Sądowi. Akta Zg. 3388/46 r. KC Sąd Grodzki w Warszawi'e OddziaJ 7 wzywa Jadwi!~ę Pran!wWlS'ką z domu Bieńkows.ką córkę W ~ktor.a i Hden'y z Bar'&ów urodz. dnia 2 maja 1895 T. w Osow'cu woj. BiarostockIe o'sltaulio zam. w W'arszawie are sztowaną w dnin 6 styczil1ia 1943.T i wywiezi 'oną do OihOZl1l w Oświęcimiill: aby w terminie 3-mies i ęczlnym stawiła 3ię do Sądug'dyż po tyil11 terminie Sąd nzf1a ją za znnadą OidZ wzywa wszystkie osoby które molgą udzielić jakic:hlwlwj'ek wiadomości () zagillionei aby w powyższym terminioe doniosły o nich Sądowi. Akta Zg. 2143/46 r. KC Sąd Grodz:ki w Warszawie Oddział I wzyw;a Stani>sława - Józefa Czerwińslkietg1o s. Stanisława i Heleny z Kuśrnierskich malrźoruków ZJbi1erzClhowskich umdzonego 21 stycznia 1920 r. w \Varszawie wywiez1onego w czasie powstania warszawskiego koleino do olboz6w: Oświęcim F.Jossenburg i Uiomierzyce aby w terminie 3-m:e 'sięcznym sitaw1ł się do Sądug;dyż po lipływ i ' e tego terminu Sądi uzn.a go za zmarłego OriLZ wzywa Wszys'tlkie osoby któr.e magą udzielhć jaki'chkolw iek wiadomości o zaginiol1ym lljby w Powyżlszym terminie do lniosły o nich Sądowi. Alkta Zg. 1061/46. KC Sąd GrodZiki w Warszawie Oddzia'll 7 wzyw1. Kazimierza Pietrzaka vel Piotrowskiego urodz. w Warszawie '903 r. syna Mateusza i Ga:brieU z domu K«dzierskieJ ooslta:tnio zam. w Warszawie wywiezi'onelgo w 1943 r. do jlhozu koncentrac.yjnego w Oświęcimiu aby w terminie 3-miesięcznym stawi! się odo Sądu gldyż po tym t'ermiuie Sąd '!lwa go za zmarlegco oraz wzywa w.szystkie o>soby które mngą udzielić jaokichko!lwiek wiadamośc'l o zaginionym aby w po~ wyższym terminie dolliols'!y Q Il ich Sądow :. Akta Zg. 2214/46. KC-4048 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Józefę z Miklińskich Tępińską. c6rkę Andrzeja i Zofii z Krzeczyń_ skich urodz. dnia 26 lutego 1899 r. w Ursynowie pow. Kozienieckiego zaginioną w 1944 roku w czasie powstania war_ szawskiego aby w terminie 3~miesięcZlnym stawiła się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna ją za zmarłą ooraz wzywa wszystkie oosoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionej aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 331/47 -ko'r. Sąd GrodzJki w WClIrsza:W]e Oddział l wzy:wa Władysława Dacreckie'go s. Antoniego i An:ton;ny z Młynarsiki:c:h uoodwn. l paź~iemolka 1901 r. w wars:za:wi'e ostabnio zami'es:zjkałego w Warszawj.e areszjtowaln!ego pz'ez Nilemców 15 st}'iclln:ia 1943 roiku w dmdzle z Warrezawy do Zamościa i osadwnego na MajdanIku alby w termi!ni'e 3-miesJię 1czn)l1IIl s'taw ił s! ię do Sądu gdyż po upływie te.go termonu Sąd uzna go Z'aJ zmarłego" oraz wzywa wslzy6;~kie osoby które mogą udz]elić jaib::hkqlwieik wiadomosci o za g~ltijon}1rn alby w powyższym telrmf.iu'le donnosly o 11Jtdh S~dio'wi. f~kta Zg. 6/47. KC-34 l 9 SĄD GRODZKI W ŁODZI Sątd Grodziki w Łodz.i Oddział Cywilny Ila ljodsta wc art. 5 1 Dekf.e1tu z dnia 29 sierpnia 1945 r. fjdz. Ust RP. Nr. 40/4:5. poz. 226) w 6prawie Nr. Zg 1637/46 oglasza że Ila wj);osek Jalnil1y Pemckie'j zam. w Łodlz-i u~. KHińsildelgo 84 m. 42 ws - z;częto pos~ęlpowaluie o uz(]anle za zmarlego zaginionega frauciszjka Peru:ckieg'o urod:wnego w Starym Samborze dnia 9 paźclziemika 1893 r. Zagil1iony do 193i9 r. zami.esz:kiwal w Dolbromilu prz'y ul. Klasztornei a następn;e w koń cu październi'ka 1939 r. został 2're-sztowany i ooadzony w w ięzie lni'll przy ul. Kaz~mierzowskle.j we Lwowie.i od tej chwi'l:i brak wiadomqiści o zaginiollym. W związku z powyższym wzywa się zagiui'onego aby w tenn:inie trzy miesięc'znym od ukazlljnia s i ę niniejszego ogloszenia zglolsi l~ się w Sądzie Groldzk.im w Łodzi Oddział Cywi:ll1Y gdyri w przedwtiym -azie może być uznany za zmarłego. Jednocześ-nie wzywa się wszys1kie osoby które mogą udzie'ji:ć wiadomoś ci o zagiuionym aby w t'el1milnie powyższym.dof'li'oslly o ni'ch Sądowi. ' KC-1246 Sąd Grodzki w Łodzi Oddzia!! Cywilny na podstaw:e a'j'lt. 5 1 Dekretu z dnia 29 s.i.erpn:a 1945 of. (Dz. Ust. R.P. Nr. 40/45. poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 1443/46 ngłasz a ż'e na Wlniosek Cywil Reichert z domu LidhknsZ!tain zam. w War'szawie ul. PoznańlSlka 3 m. 33 wszczęto postępowal1ie o limanie za z;marlych zagil1iouych: 1) Moszka Pi1l1kusa Uchtensztailla ur. 30 Jipca 1868 r. w Puszczykowie 2) Becalela LiahtensZ't.ajna ur. 15 marca 1881 r. w ŁodZI 3) Ab rama UcMellsztajna ur. 28 września 1871 r. w Puszczyko wi'e 4) lolska Rywe1na UoMe1nsztajr:a Ul' 10 maja 1889 r. w Widawie 5) Abrama Chailma Liclbtensz:taim ur. ze maja 1898 r. ~ Łodzi 6) Beucjol1a Lichtens1tajna ur. 23 1i<sto:pada 1897 r. w Łodzi. Zaginieni zamieszikiwa'li w Łodzi byli przeni.esieni do ghetta i wszelki ś'kd po nieh zaginąl!. W związku z powyższym wzywa się zagin ionych ll'by w tle.rmiil1ile sześciomiesięcznym.)d nkazar.ia się niniei'slego ~lolszellla zgłosili się w Są;dzie Grodzkim w Łodzi Oddziat "MON]iOR [Pi0LSK["- Dnia 4 marca 1947 '1". Cywi':IlY gayż w przeciwnym raz Ie mogą być uznani za zmaf'lycih. JedlI!ocześl1ie wzywa się wszystki'e osoby które mogą ugzi'evć wiadomości o zaginiony'ch a'by w termlf1k powyższym doniosły o nich Są!dowi. KC~1745 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział CyvvHny na podstawie art. 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 220/47 ogłasza że na wniosek Jerzego Ge:rmaniuka zam. w Rudzie Pabianickiej ul. Mi:ielnicldego 19 WSZiClZęto postepowanie o uznanie za zmarłą zaginionęj IZijas:ł~.wy Germaniuk z Zająciów uroodzonej w TarJlQPolu dnia 17 grudnia 1917 roku córki Jana i Marii z JarillmWSlkich. Zaginiona w 1939 r. zamieszkiwała we Lwowie a następnie wszelld śiad po niej zaginął i po dziś d~eń nie daje iadnego <:naleu życia. W zwią2ku z powyższym wzywa się zaginioną aby w terminie trzymiesięcznym ood ukazania się niniejszeg.) oogłoszetijia zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uz.nana za zmarłą. Jednocześnie wzywa się wszymkie osoby które mogą u dzielić wiadomości o zaginionej aby w terminie powyższym donrosły o nich Sądowi. KC-4011 Sąd Gl'odzki w Łodzi Oddział Cywilny na PQdstawie art. 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 PQZ. 226) w sprawie Nr Zg. 24/47 oogłasza że na wniosek Stefanii 01czyk zam. VI Łodzi Obywatelska 39 wszczętoo postępowanie o stwierdzenie zgonu zaginionego Michała OJczyka s. Jana i Józef y z Kmieciaków ur. w Przecławiu dnia r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi a następnie został wywieziony na roboty do Niemiec gdzie pracował w fabryce samochodów w Branszweigu. W Hswpadzie 1942 r. dostał cho'roby psychicmeoj na skutek które1j podobno zmarł w grudni.u 1942 r. W związklu z powyższym wzywa się zaginionego aby w tenninie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Ło'dzi Oddział Cywilny gdyż w pi'zeciwnym razie może nast.ąpić stwie<rdzenie jego zgonu. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które mo~ gą udzielić wiadomości o 7JaginiOlIlym aby w texmi:n.ie powyższym dqlili"~sł~' o nich Sądo'\vi. KC Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (D~. Us.t. R. P. N!.' 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1556/46 ogłasza Ż2 na wniosek Zofii Rózga zam. w Ładzi przy ul. Hipoiecznej Nr 4-a wszczęta postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Stefana Rózgi syn.a.tózefa i Katarzyny z domu. Hejduk w'odlonego w Tomaszowie Mazowieckim dnia 27 maja (ósmego czerwca) 1895 r. Zaginiony w 1939 r. zamiesl'..:;kiwal w Łodzi a następnie w 1944 r. ZJostał aresztowany ~...:ez władze niemielckie. VI związku z polwyższym wzywa się zaginionego aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przecivmym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym daniosły o nich Sądowi. aby w terminie powyżs?ym KC-299:2 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 148/47 ogłasza że na wniosek Julianny Zielińskiej zam. w Łodzi przy ul.. PI'ZYrodniczej Nr 14 wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Bronisława Zielińskiego męża Julianny z Moraskich urodzony we wsi Zakowice 9 sie['1)nia 1875 roku syna Antoniego i Marianny z Kamińskich. Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Łodzi a następnie został aresztowany w dniu 7 listopada 1939 roku i osadzony w więzieniu przy ul. Sterlinga i od tej pary wszelki ślad po nim zaginął. terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłaszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym. aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-2991 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5! Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. ijst. R. P. Nr 40/45 PQz. 226) w sprawie Nr Zg. 1299/46 ogłasza że na wniosek Walerii Kaźmiercz.ak zam. w Łodzi przy ulicy kpt. Pogonowskiego Nr 30 m. 5. wszczęto postępqwanie o uznanie za zmarłego zaginionego Stefana Kaźmierczaka męża Walexii z Niezgodzkich syna Wawrzyńca i Rozalii z Trzesiaków mał:ijonków Kaźmierczaków urodzonego dnia 23 października 1911 raku w Pedawicach. Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Ładzi a następnie dostał się do niewoli niemieckiej i od 1942 roku nie daje o sobie żadnego znaku życia. W związku z polwyższym wzywa się zaginionegoo aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie wz;ywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadamości o zaginianym aby w terminie PQwyższym doniosły o nich Sądawi. KC-2990 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 778/46 ogłasza że na wni()sek Janiny Biegańskiej zam. Karolew ul. Grodzieńska 2-a wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego.. zaginionego Józefa Szymańskiego. syna Józefata I Emilii z Ruprechtów uroodzone.go w Łodzi dnia 29 kwietnia 1889 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi. W 1944 r. przebywał w więzieniu na Radogoszczu gdzie b:'! jeszc z;) dnia '15 r. Od tej pory brak o nim wiadohl.0ś :i. W związku z powy;~:;zym wzywa si ę zaginionego aby w terminie 3 miesięcy od ukazan.ia się nimejszego ogłoszenia zgłoosił się w Sądzie Grodzk;.m w Łodzi Oddzbł Cywilny gdyż TN przeciwnym razie może być UZ!'\8.ny za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszysi::eie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w tetr.linie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-2989 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poo;. 226) w sprawie Nr Zg. 1618/46 ogł2sza że na wniosek Hełeny Zarzyckiej zam. w Łodzi przy ul. Napiórkowskiego 65 wszczęto postępowanie o uznanie za :zmarłego zaginionego Mieczysława Konstantego Zarzyckiego urodzonego w Patnowie dnia 17 sierpnia 1882 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Ło.dzi a następnie był aresl'jtowany przez Niernctlw i osadzony w więzieniu i po dziś dzień nie ma o nim żadnej wiadomości. W związku z powyższym wzywa się zaginionego aby.." terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie moźe być uzna11y za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-2988 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekreltu z dll~a 29 sie~pnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 pq!z 226) w sprawie Nr Zg. 1454/46 ogłasza że na I wniosek Kazimierza Rzewuskiego zam. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 143 wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłe.go zaginionego Kazimierza Józefa Rzewuskiego. syna KazimieI'Za i Marii z d. Plater-Syberg urodzoonego w Warszawie dnia 23 marca 1924 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w BCI!rtos.zewicach gm. Dmosin paw. Łowicz nie został aresztowany w 1941 r. i wywieziony do Niemiec przez okupacyjne władze niomieckie. Ostatnia wiadomoćś od zagilnionego pochodzi ze s:tyc:znia 1945 r. z Gross-Rosen. 3 a następ te.rminie trzymiesięcznym od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grcdzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o z>! ginionym aby w terminie po wyższym doniosły o nich Sądowi. KC-143 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1564/46 ogłasza że na wniolsek Maryli Moslwwiez zam. w Łodzi przy ul. Zachadniej Nr 68 wszczęto postępowanie o u.=anie za zmarłego zaginionego Adama Moskowicza syna Jankla i Pessy urodzonego w Łodzi dnia 5 czerwca 1907 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwilł w Łodzi a następnie w ghetcie łódzjdm po czym w sierpniu '. przewieziony z ostał do obozu w 0- &więdmiu. teranilnie U'zech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłol5fł ~ię w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmalt' ł 'go. Jednoc:le ~n>ie wzywa się wszystkje o.soby które mogą udzielić wi".domośei o zaginionym aby w ternnłnie powyższym donio!sły o nich Sądowi. KC-li~91 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 po'z. 226) w sprawie Nr Zg. 108/47 ogłasza że na wniosek Władysława Jana Nowaka zam. w Londynie w Anglii obierającego prawne zamies~kanie w Łodzi Gdańska 73 WS21częto postępowanie o uznanie za zma['łą zaginionej Danuty Marii z Ziarkiewiczów Nowakowej urodzonej w sta~ nisławowie córki Adama ' i JHniny Ziarklewiczów Zaginiona w 1939 r. zamieszkiwała w Stan~s];aw!()IWj:e następnie była uwięzioona przez okupanta i strawna w Si& nisławowie w więzieniu. DoO dziś dnia nie ma o niej wiadomości. W związku z powyższym wzywa si~ zagmloną aby w terminie miesiąca ood ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie GroOdzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą. JednoOcześnie wzywa się wszystkie oosoby które mogą ud:ziehć wiadomości o zaginionej aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-24'19 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie a'rt. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 745/46 ogłasza że na wniosek Reginy Droillzkiewicz zam. w Łodzi ul. PoOmorska 23 m. 10 wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego Stanisława Dronzkiewlcz syna Konstantego i Kanstancji z Dobosiaków urodzonego w Łodzi dnia 15 listopada 1912 mku. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi ul. Franciszkańska 66 1 października 1939 r. został aresztoowany pi'zez gestapo i od tej pory brak o nim wiadomości. terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi. Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie maże być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomo'ści o zaginianym aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-968

4 ~ ~--~I ~ 4.:N10NiliOR LPIOLSKtI" - Dnia 4 marca '. Xr. 32 Sąd Grodzki IN Ledzi Oddział Cywilny na podstawie am. 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nil' 40/45 po.z. 226) w sprawie Nr Zg. 935/46 ogł asza że na wniosek Reginy Hinz zam. Rud". Pabia nioka ul. Ogrodowa Nr 51 wsz~zęto postępovlan ie o uznanie za zmadeku za'ginioneeo Erwlna Willy Hinza syna Edwarda i Olgi z FraielI'ów UIl'Odwnego w ładz.! dnia 2 czerwca 1915 r. Zaginiony w 19:19 r. zamieszkiwał w Ł o dzi ul. DowboTczy:ków ~3 i 5 B następnie w s'ierpniu 1939 r. zos tał powc-iany da Wojska Polskiego i od tej po~y brak a nim wiadom o śc i. W zwi ązl!m z powyż szym wzywa s ię zaginionego Ó!by w terminie 3 mi es ięcy ad ukazania się ninic<jf'.zego ogłoszerua zgło s ił się w S ą dzie Grodzkim w Łodz i Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie mo że być uznany za zmlwłego. Jedno cz e ś nie wzywa s i ę wszys.tkie osoby które mogą udzielić wiadomoś c i o zaginionym aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-~.169 Sąd Grudzki w Łodzi Oddział Cywilny na PQdstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg ogłasza że na wniosek Marii Patora zam. w Łodz i ul. Gdyńska Nr 28 wszczęto post ępowan ie o u znanie za z marł ego zagiu\onego Józefa Patom syna Paw ła i W il-:: 1;orii z Janiszewskk h urodzonego' w Pustkowiu pow. łęcz ycki dnia 24 lutego 1902 r. Zaginiony w 1939 r. zami eszkiwał w Ł o dzi ul. GdYl1sk a 28. został zmobilizowany do w ojsk a i od tej pory brak o n im wiadomości. Dokumenty jego zosta ły zło :orne Pl'Ze.Z nie zn:;mą osob ę w Szpi talu Św. Roch a w War szawie. W związku z p owy ż szym wzywa s ię zaginionego aby w terminie 3 m ies i ęcy od uk azani a si ę niniejszego ogłoszenia zgłasił się w S ądz ie Grod~kim w Ł adzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie mo że być u znany za 7.m a rłego. Jednocześnie w zywa s i ę w szystkie osoby które mogą udzielić wi a d orr 1i:1 Ści o zaginion ym aby w terminie don i OSły Q nich Sądowi. POowyżs zym KC-972 S ąd Grodzki w Ło d z i Oddzia ł Cyw ilny na poodstawie art. 5 ] Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. N[' 40/45 poz. 226) w sp r awie N.r Zg. 748/46 ogła sza że na wniosek Mich a ła Kmina zam. w Ł o dz i - Chocianow ice N.r 241 w szcz ę to p os tępowanie a u znanie za zmarl ą zagi.nionej Małgorzaty Kmin z domu Kraw iec córki Antoniego i Antoniny urodz. w Choclanowicach gm. Widzew pow. łaskiegoo dnia 3/15 maja 1892 roh.-u. ZaginiQna w 1939 r. zamie&k iwe\ła we wsi Ciechanowice gminy Widzew powiatu hskiego w miesiącu marcu 1943 roku została aresljtowana przez Niemców a następnie osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck skąd ost atnią wiadomość podała w list o~)8- dzie 1944 r. a od t ego czasu w szelki ś la d pa niej z a gin ą ł. W związku z POl\Vyższym wllywa się zaginioną aby w teli'm1nie trzech miesięcy od ukazania się niniejszegoo Oo głoszenia zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w ŁodzI Oddział Cyw11ny gdyż w przeelwnym razie może być uzn an ą za zmarłą. Jednocześnie wzywa. Się wszystkie osoby które mogą udziel1ć wiadomości o zaginionej aby w terminie povryższym donlofłły o nich Sądowi. KC-970 Sąd Gl'ad~i w Łodzt Oddział Cywi1ny na pods tawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 l' (Dz. T;st. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Na' Zg. 62/47 o głas.za ż e na wniosek Alf.redy Kowalskiej zam. w Łodzi przy Ulicy Knia- ziewlcza 12 wszczęte post ępoowani e o uznanie za zmarłego zaglni9negoo I~alka-Krystynca Kowalsld ego syna J ózefa i Anłmllny z Bazelskich urodzonego w TOkarkach gm. Ka~i~ mierz dnia 9 listopada 1905 roku. ZaginIony w 1939 r. 7.amieszklwał w ł.iodz i a nast ępnie w roiku 1942 ZOostał aresztolwany jako więz ień poutyczlily i osadzony w więzieniu w Radogoszczu i w 1943 roku m1ał być wr az z innymi więźni am i wy Wieziony do obozu - po dzi3 dzień n ie dał o sobie znaku :1ycia. W związikiu z PQwyższym wzywa się.. ag.inionego aby w terminie 3 miesięcy od ukazania S'ię n in iejszego ogło Sl'enia fcłosił się w Sądzie Gredzkim w Ł odzi Oddział Cywilny idyż w przeciwnym razie mo że by ć uznany za binł'otłego. JednOocześnie wzywa si ę wszystkie osoby kjtóre mogą udzielić wiadomoś c i o z':j.gin jonym ab y w terminie powy ższym bk>sły Q nioh Sądowi. :KC~2894 Sąd Grodz:ki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie Ia'<t. 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nil' poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1525/46 ogłasza ze na wniosek Janiny ~arowski ej zam. w Łodzi przy ut Strzelc6w Kaniowskich 22 w szczęto p ostępoowanie o U1lIlanie 1Ja zma~lejoo zaginionego Stefana Karowskiego syna Parwła i Marianny z domu Ugorek urodzonegoo w Buszlrowie. ~ow!at KJOronowo dnia 12 kwietnia '. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Ł Ood z i a n astępnie w r został ał'e szt owany przez gestapo i asadzony w abozie na Radogoszczu. W związku z POow yzszym wzywa się zaginionego aby w terminie 3 m i!&si ę cy od u!tazanill si ę niniejszego agłuszenla zgloosn się w SądZ i e Grodz.kim w Łodz i Oddz1lłł Cywilny gdy z w przeciwnym razie moze być uznany za zmarłego. Jednacześni e wzywa się wszystkie osoby które mogą udzie ~ lic'! wi a d om o ś ci o 131.inionym aby W terminie powyzszym ' donio s ły o nich S ądowi. KC~2993 Sąd Grodzki w Łodz i OddZ ia ł CywHny na podstawie art. ~ 1 Dekretu Z dniu 29 sierpnia 1945 r. (Dt. Ust. R. P. Nr oło /4!\ poz 226) W sprawie Nr zg. 1MB /46 Oogłasz a ze na wnio ~ć l t Etonislawy owczarl'\ltl cj zam. w Łodz!. przy ul. Podrozn iczej Hl wszczęto postqpowanle a uznanie za zmarlli'go zaginionego Wład ys ł awa owczar sl<;iego syna J ózef~ i Marianny urod żan e go w Rozwadach gminy Rszcronow dnia 15 wr ześ ni a 1942 r. Zaginiony w 1939 r. zami~wał W Łodzi a nast ępnie w 1940 r. wywlez\k)ny zoilitał na roboty do Niemiec poc:z.em w 1944 r. osadzony w obozie Dachau. W związku z powyższym wzywa się zagiuionego aby w terminie trzymie sięczlilym od dnia ukazani.a się niniejszego ogłoszeni a zgłosił się w Sądzie GrodrJdm w Łodzi Oddział CywH[!y gdyż w przeciwnym razjie m<y.le być uznany za zmad ego. Jednoc.ześ nie wzywa się wszys'ticie osoby ld óre mogą uchiel.ić wi 'adomości o zaginionym aby w terminie powyższym dqniosły o nich S ą dowi KC-3377 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cyw.iLny na podstawie art. 5 l D~kretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1619/46 og[asz.a że na wniosek Józef y Klekowskiej zam. w Łoózi przy uł. Wschodniej 21 W S2lczęto postępowanie o uzna.nie ~a zmadego zaginionego Piotra IGeikowsldego syna St&lDJ~lRwa i Mar.:ian ny urodz'oł'lego w Łodzi dnia 2 stycmia 1892 l'. Zaginiony w 1939 r. zamieszildwał w u)(lzi a nas ~ ;~pnie YAle v'lmeśn.iu 1939 r. został aii'e$wwany przez PQlioję niemiecką. W zwią7jtu z POowyższym wzywa się za.gir.i!onego aby w term inie trzymi esi ęcznym od dnia ukazania się niniejszego og~oszenia zgłosił się w Sądzje Grodzkim w Łodzi Odd~iał Cywilny g dyż w przeciwnym r~e może być uznany za zmarłego. JedIllOc z eśnie W7!;lwa się w szystkie osoby kt óre mog ą udzielić w~adomości o zaginionym aby w terminie powyiszym doni!()sły o nioh S ądowi. KC-3376 Sąd GrocWki w Łodzi Oddział CyWtilny na pod9tawie a'rt. 5 1 Dekretu z dnia 29 siel'lpnia 1945 r. (Dz Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sptawie Nr Zg. 1496/46.ogłasza że na wniosek Józef y Świstak zam. w Łodzi przy ul. Pogonowsokiego Nr 60 wszczęto pos tępowani e o uznanie za zmadegoo zaginionego Stanis ława Świstaka syna FrancisZl!l:i urdzonego w Daniszewicach parafii Mierzyn dnia 17. (29) mar~a 1897 r. Zaginiony w 1922 ł'. zamieszkiwał naprzód we wsi Mierzyn a na stępnie w Łodz i skąd w tymże!'oku wy'jechał do Frarncji. W związku z powy ższym wzywa się zaglmoinego arby w terminie trzymies i ęcznym od dnia ukazania się niniejszego Oogło szenia z głosił s ię w Sądzie Grodzkim w!jodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym rewie może być uznany za zmarł e go. Jednocześni e wzywa s ię wszy.st kie osoby które mogą ud z i e lić w iadomo ś'ci o zagini.onym aby ' N terminie p o wy ższym donio sły o n'i<:h S ądowi. KC-3375 Sąd Gro<wki w Łodzi Oddział CyWJi.Lny na poostaw.ie alrt. 5 1 Dekretu z dnlia 29 s!e."pnia 1945 ł'. (Dz Ust. R. P. Nr 40 '45 poz. 226) VI sp~'awie Nt' Zg 867/46 ogmsza że na ~nio ~ ek BaIl'ba'l'Y Spruch zam. w ł.jod7i Marys!:n III ul. Prom ienna Nr 24 wszc z ę to postępowanie o u~na.nie :za zma rłego zaginionego Henryka Sprucha syna Stanisła'"va i.józefy z domu Janasżkiewicz urodzonego w Łodzi dni a 19 grml[!ia 1913 r. Zaginiony 'w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi a następnie aresztowany 11 gn tdnia 1942 rok"..! zastał w ywieziany do więzien i a n a Montelup!dl w K'm 1row ie j tam mijał być zamordowany. VI zw ią7jku z powy ższym wzywa się zag.inionegd aby w termifiie trzym i es ięcznym od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w S ą dzie Grod~kim w l:jodzi Oddzlał CywHfiy gdyz w prz~iwnym r aq;ie może b )' {: u r.many za zmarłego. Jed no cześn ie wzywa się wszystkie osoby które mo gą ud 'Ł i<~l.ić wi a d omo ś ci o z3 ;sink nym ab y w ter.minie p o wy ższym d oni os~y o nich Są o1''wl KG - ~'l3 7 '! Sąd Gl"Od'llki w Łu dzi Oddzia ł CywHny na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 s.ierpnia 1945 r. (Dz Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1134/46 ogłasza że na wniosek Hilarc'gtl Orzecha zam. w Łodzl ul. F1ra;nd:~ zkańska 15 wszczęto po stępowanie o twnafiie za liltialfłą. zaginionej Chany Orzech z domu GoreUk córki Hii'8za i Rej.?Jl~ z Wa:jnszte.lnów urodzonej dn. 1'7 maja 1901 r. włodei. Zaginliona w 1939 r. zamies~kiwała w Łodzi a następn ie umieszczona została w ghetcie WiIlt'szawsklm. W zw;1qzkju z powyższym wzywa się zag lillliion ą aby w terminie trtymies!ęcl)nym od ukaza.nia się njnjiejlszego ogło szenia lgłosiłll s'ię w Sądzie Grodzkim w Łod.zi OddtJiał Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być ~n.arią ~a zmall'łą. JednocZ8rrk! wzywa się wszystkie osoby które mogą udt ie UĆ w1adomośc.i o zaglnioo~ j aby w ~rmlnie powyzszym don1~ o IllIich S ądowd. KC-aDS! Sąd Gr~ki w ł.odzi Oddział Cywilny na podstawie art. c l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/48 porl. 226) w sprawie N[' Zg. 1669/46 ogłasza że na wmo!lek D"ll'a MikołBJja Boomsztejna zam. w Łodz'i przy ul. TrAugutta 9 wszczęto po.stępowa.nle o umanie za ~marłych zag.inlmych: zqny Rozalti z Pa~anówskich córki Noecha I SZlWY'ncy z Jakuoowiczów urodz.onej w Piotrkowie 2 kwh~t ~ n!.q 1911 r. o.raz teścia Lajzera Noecha Pacanowskleg'o Ilyna Zl'lmana - Het'sza I Jachedy Małkl z Llp!;zyców ul'. dniu 4116.X 188' ł'. Zaglnie.ni w 1939 r. zamieszkiwali w Łodz i a następnde przebywali w WArszawie do. powśtan1la. W czasie powtltlljn1a Wa~Mwgkiego byli na Złotej skąd odprowadz.ono ICh na Wolę gdtie prawdopodobnie zał}iro. W zwią.zkju z powyzszyfn wzywa się zaginio.nych a.by w tel:"ti1llnie trzymiesięc ~nym ad dnia ukazania się niniejszego ogło\!!zenia z.głosll! się w SądZie Grodzkim w Łodzi Odduał Cywilny gdyz w przeciwnym razie mogą być uzmmi za zmail'lych. Jednocze ś nie wzywa się wszystkie osoby lttól'e mo gą udzielić wiadomości o zaginionych aby w termi.nie POowytszym dqni~y D nich Sądowi. KC-2994 S ąd Grodz'kl w Ł od z i Oddlllał Cywilny na podstawie ał't. 5 1 Dekl't!tu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40145) w ~prawie Nr Zg. 1564/46 ogła sza. ż e na wnio.sek Irmy Heleny Maurer zam. w Łodzi }tr<ly ul. Piotrkowskiej 162 ~ttto postępqw6>nte O udj.anie ta ~Ildegó zaginio.. nego Leona Maurera syna Walentego Lorenca i AUJl'eli Mar.ii urodzonego w Łodzi dnia 1 ma~ c a 1906 r. Zaginiony w 1939 r. ZJamiesZikiwał w Lod:.i we wrz~ntu tegoż ['oku został ZIln nbhizowany do woljsku do sta ł się do nie"'ivoh niem ~ eckie 'j i przebyw ał w w i ę z i en i u Stl'alsund. W związku z pow yż szy m wzyw a ~h za.g.ini.o.ncgo aby w terminie trzym ii esię cznym od dnia t\'kazan ia si ę niniejszego ogłoszeni a zgło~il s ię w S ądzie Grod~k;m w Ładzi Oddział Cywilny. gdyż w przeciwnym r ;;.l.ie może b yć uznany za..marłego. J ednoc ześ nie wzywa s i ę wszystkie osoby które mogą udzi euć wiadomo ści o zapjnioi1ym aby w te::-mi.rrie powyższym doniosły o nich S ą dow i. KC-::588 (P) Sąd GrodzJki w Łodzi. Oddz iał Cywilny na padstawie ar t. 5 1 Dekreltu z dnia 29 sierpnia ". (Dz. Ust. R. P. Nr 40!4!l PQrl. 226) 'TV spra'wie Nr Zg ogł asza że na -wmiosek.tózefy Pytel zam. w łjoozi przy u l. lvlagis 'tn.'8.(;kiej Nr 15/13 wszczęto POiS tępo\v-?.'llie o uznanie za zm a.rłego zaginionego Stefana Pyrbla S. Aleksandra i Zofii z Pawłowsk ich ur. w War.S7.awie dnia 8 grudn'ioa 1909 roku. Zagi~ 1rl o ny w 1939 r. zamieszkiwał w łjodzi zo ~tał pow o łany do WOjsk a wyjechał i przepadł bez wieści. W związku z powyżs:zy 1U- wzywa się zaginionego aby w ' terminlie trzymiesięcznym od dni'a ukazania się Iliniejszego ogł'oszeni a zgłosił się w Sądzie Gr odzkim w Łodzi Oddział CywiLny gdyż w przeciwnym r azie mwe być u 1.?Jllany za zmarłego. Jednocześnie wzyw a si ę wszyztlde os:oby które mogą udz'i f'u ć wiadqliiloś ci o zaginionym aby w terminie powy7lszym doni'osly o nich S ą do wi. KC-3060 Sąd Grodzki w!jodzi Oddział Cywilny na podstawie art. 5 1 De..'{l'eItu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Us t. R. P. Nil' 40i45 poz. 226) w 5pr3JWie N[' Zg. 1638/46 o gł asza że na wu1oosek Łaj i Gil1;is zam. w L odzi pr zy ulicy KiEń sk iegoo Nr 82 w=ęto postępowanie o uznanie za zm arrł0.go zaginionego Szmwa Berka Grynszbajna syna Moszka i Cyny urodzone'j Ko'n urodz'ol1ego w Łodzi dni'a 19 grudnia j 921 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w!jodzi a nast~pnie przebywał w ghetoie warszawskim i zos tał w ywieziony do obozu koncentracyjnego gdzie prawdopodobnie zma'tl poni eważ był już ba'l'óz'o wyczer.pany i os łab.iony. W związku z powy.ższym wzywa się zaginionego aby w tel'mijnie trzymiesi~znym od dni'a uka:runia się nin'iejszeg.o ogłoszeni a zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny g dyż w przeciwnym r azie może by ć U0Ilany za z marłegoo. Jedn.ocześnie wzywa się wszystkie o&oby które mogą udzielii. ć wi'ado.mośd o zag.lnionym aby w terminie powyższym don iosły e nich Sądow i. KC-3058 Sąd Grodzki w Łodz i Oddział Cywilny na podstawie a.rt. 5 1 Dekrotu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1585/46 ogłasza że na wn.iosek Anny Hyś zam. w Łod z i przy ullky Lim8:I1JOwskiego Nr 73 wszczęto postępowanie o uznanie za zmadego zagi. uianego syna Klemensa Rysia syna Wojciecha i Anny z Łarz;ucnOowlc;z ów urod:conego w Łodzi dnia 18 maja 1914 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w ł.ndzi a na stępnie został zmobilizowany i udał się do 28 pu łku Strzelców ~a_ n!qwskich i od tego czasu n ie dał o sobie żadnego znaku zycia. W zwi ązku z powy ż szym wzywa s i ę zug!.i1\onego aby w terminie trz Y'ł1 1~ es[ ęc "nym od d nia uk azania się nin'iejszego ogłó\szeni a zgłosił s ię w S ądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywf!ny gdyż w przeciwnym raz ie może być uznany za zmall'łego. Jednocześni e wzywa się wszys tkie OSOby które mogą udzielić wi'adomoości o zaginionym aby w terminie po wyźsźym don io sły o n ich S ąd o wi. KC-3057 S ąd GrodZJki w Łodzi Oddział Cywi1ny n 3 podstawie art. 5 1 Dekxetu z dni'a 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. N[" 40/45 parz. 226) w sprawie Nr Zg. 1310/46. ogłasza ż.e na wniosek Uł1mul~ Wedel' zam. w Łodzi przy ul. AIl1drzeja 54 w~ęto po istępowanie o uznaalie za Ilrnade.go zagi nionego Stanisława Wedet'a syrna Mateu sza i Ursz\lli z Bagdzionów urodzonego w WIlnie dnia 22 lutego 1908 r. Zaginiony w 1939 r. zamle~kiwał w Wilinie a następni e w 1944 r. zastal ("resztowany przez gestapo i osaórony w wi ęzieniu na Łuklszkach. ZOInaJty był z Bronisławą SzaTlkowską córką Józefa 1 JadWi-gl. W zwi ązku z powyższym wzywa się zaginionego ii.by w termdnie trz~h mie6ięcy od \likailania się nmlejszego o głoszenia zgłosił s ię w Sądzie Grod?lkim w Łodzi Oddział CywiLny gdyż w pr:geciwnym razie może by ć u zn an y ZJa zmarłego. Jednocześnie wzywa s i ę wszystkie osoby k tóre mogą udzielić wiadomośoci o zaginionym aby w tenninie powyższym doniosły Q ni'ch S ądo 'wi. KC S ąd Grodzki w Łodzi Oddz i a ł Cywilny na podstawie art 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 T (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1035/46 ogł a sza że na wniosek Zofii Szym a ń skiej z domu Król zam. w Łodzi Ruda Pabianicka ul. StaszIca 40 w sz c zęt u p o s t ę pow a nie a uznanie za zm a1'łego Stani s ław a Stym ailskiego syna J ózefa I Franclsl!kl urodzonego w Łodz i dnia 29 kwietnia '. Zaginiony w 1939 r. zamie szkiw ał w Ł o d z i przy uj. Par)'skiel 3 a następnie w dniu 16 maja 1944 r. zo s t ał aresztowany I Wywletiony de Grossrosen i dotąd n ie wr ó cił. W zwlą:tjku z pow yższym wzywa si ę zaginionego aby w terminie trzech mies ięcy od ukazania s ię n iniejszego 0- głoozeni.il zgłosił s ię w Sądz ie Grodz.kim w Łod z i. O dd 7. iał Cywilny gdyż W przeciwnym razie me ż e by ć uznany za zmarłego. Jednocaeśni e w zywa się wszystkie osoby. kt.ól"e lńogą udl!'; ielfć wiadomo5ci o zaginionym aby w terminie p o~ wy ż s tym donios ły o nich Sąd ow i. (Zg ). K C~2224(kOl; ) Sąd Grodzki w Łod z i Oddział Cywilny n a podstaw ie a.1't. S 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. i Nr 40(45 w spr3jwie Nr Zg. 1139/46) ogłasza ze na wniosek

5 Nil'. 32 "lvlonilloli. PUL.'SK-l - Dnia 4 marca 1947 T. Ludwisiak Loonardy wszczęto postępowanie o uznanie za zmułcgo Ludwisiaka Wacława syna Józefa i Ewy z Geseków zamieszkałego w Lodzl urodzonego dnia 3 lipca 1906 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Rudzie Pabian~ckiej a ll88tępnle wywieziony ~ost.ał na roboty do Niemie:c rzekomo zmari w 1945 r. w mie'ście GIe:ra w Turyngii. W zwiąrz;ku z powyżsa:ym wzywa się zaginionego aby w tea.-minie trzech miesięcy od u.kazania się niniejszego o głoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przetc'jwnym razie może być uznany Zla zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby. które mogą udzielić wiadomości o zagulionym aby w tetnnit"l..ie powyższym doniosły o nich S ądowi. KC-146 Sąd Gro&ki w Łodzi Oddział Cywiliny na podstawie art. 5 l Delm'etu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nil' Zg. 1456//18 ogłasza że na wniosek Heleny Łakowskiej zam. w Lodzi przy ul. Miedzianej 11 wszczęto postępowan:ie o U2lnanie za zrna:rlego naginionego Józefa Łaikowsikiego syna Fraltlic1szika l Emilii u rodzonego we wsi Szadku parafii Buczek pow. Łask dnia 22 lutego 1889 r. Zagin~'ony w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi :l następnie w 1940 r. został aresztowany przez policję niemiecką. W zwiąlliku z powyższym wzywa się zaginionego aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego o głoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w i'.. odzi Oddział Cywiliny gdyż w ~eciwnym razie może być wznany za zmarłego. Je.dnocze śnie wzywa się wszystkie osoby które mo.gą udzielić wiadomości o ~ginionym aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KC-2987 Sąd Gro&ki w Łodzi Oddział Cywiliny na podstawie a!'t. 5 l Deilm'etu z dnie. 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. N~' 40/45 poz. 226) w 5p["awie NI' Zg. 1553/46 ogłasza że na wniosek Józef y Zyman zam. w Łodzi przy ul. 11 Li\Stopada Nr 40 wszczęto postępowanie o stwjeli'drzenie zgonu za:gip..ionago Józefa Zymana syna Mtchała i Magdaleny urodzonego Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywiliny na podstawie art. 5 l Dekietu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nil' 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 26/47 ogłasza że na wniosek Walentego i Antoniny małż. Sobańskich zam. w Lodzi przy ul. Zachodniej 32 wszczęto postępowanie o u.znanie za zmarłego zagmionego Kazimierza Sobańskiego syna Wałentego i Antorniny z WrzeslllsIr.ich urodzxm.e~ w Łodzi dnia 4 mairca 1911 r. Zagi niony w 1939 r. zamieszkiwał ostatnio w ł.jodzi ul. DrewIlcwska lo skąd dn r. został wymeldc.wany do wojska. We<llug informaeji Polskiego Czelrwonego Krzyża Od&:ia ł w Zamośdu zginął w boju w SUChOiWOli pow. Zamość dnia 26 września 1939 r. terminie trzymiesięcznym od elinia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jed:i1oc;z eśnie wzywa się wszystlcie osoby które mogą urlziel.ić wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższym terminie o nich Sądowj. KC-3380 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział CywHny na podstawie art. 5 l DeikrE'itu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1651/46 ogłasz a że na wniosek Cichosz Ele'onory zam. Konstantynów ul. Sienkie_ wicza Nr 11 ws:zjczęto postępowanie o uznanie za zma'rłego zaginionego Stefana C~cho sza syna Woddecha i Marj.anny ze Stasczyków urodzmlego w Przątowie dnia 9 paździefulika 1906 r. Zaginiony w 1939 r. zamieszkiwał w Konstant y_ nowlie przy ul. Sienkiewkza 18 we \vrześniu 1939 r. poszedł w kienmlru Warszawy i od tej pory brak o nim wi.adomości. Polski ~erw'ony Krzyż był w posiadaniu depozytu zaginionego zlawie!ra.jące go jego dokumenty i futografje. terminie fu:'e.ymiesięcznym od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lodzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym razie moie być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby kt.óre mogą udzi e1.i ć wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższym doll1ios ły o nich Sądowi. KC w Łodzi dnia 8 marca 1902 r. Zaginiony w 1934 r. zamieszki-! wał w Łodzi a następnie w tymże roiku wyjechał do SQ:pitala starozakonnych w Warszawie w którym po kilku dniach Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. zmarł. I 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr W zwi~ku z powyższym wzywa się zaginionego aby 40/45 poz. 226) w sprawie N!' Zg. 1481/46 ogłasza że na w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego 0- 'I wniosek Genowefy Adamskiej zam. Łódź_Chojny ul. Powgłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lodzi Oddział szecooa 18 m. 3 w~częto postępowanie o umanie za zmar Cywiliny gdyż w przeciwnym razie może być uznany za lego zaginionego Antoniego Adamskiego syna Franciszka i zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby które l MalI"ianny z Miłaików urod:ronego dnia 29 czocwca 1901 r. VI mogą udzielić wiadonlości o ZlagmlOnym aby w terminie po- Krzyżanowie. Zaginiony w 1939 r. zamiesikiwal w Łodzi wyższym doniosły o nich Sądowi. KC l przy ul. Średniej Nr 1. DnIa g listopada 1939 r został "li'esz- towany przez władze niemieckie i osadzony w więzieniu na I Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie Radogoszczu gdzie przebywał do r. Brak dal_ art. 5 l Delk:retu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. szych o nim wiadomości. Nt' 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1506/46 ogłasza że na W związku z powyższym wzywa się zaginionego aby w wniooek Kazimiery Karpiak zam. w Łodzi przy ul. prusa. \ terminie trzymie sięcznym od dnia ukazania Się niniejszego Nr 24 wszczęto postępowanie o uzmanie za zmarłe:~o zagi- oglo'sze!ilia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział nionego Leona Karpiaka syna Andr;zeja i Heleny z Wierz- Cywilny gdyż w przeciwnym ra-me moie być uznany za b6w urodrzonego w Kterach parafii S1Jrzegocin powiat Łę- zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie OSo.by które czym dnia 14(27) czerwca 1902 r. Zaginiony w 1939 r. za- mogą udzielić wiadomośd o zaginionym aby w termini.e p<:>mieszkiwał w Łodzi a następnie został zmobilizowany w wyższym dojlliosły o nich Sądowi. lcc-3378 siet'pniu 1939 r. do 4 p. a. c. Wojska Polskiego. W ~wiązku z powyższym wzywa się zaginionego aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego 0- gloszooia zgłosił się w Sądz i e Grodzkim w Łodzi Oddzi a ł Cywiliny gdyż W p~eciwnym razie moie być uznany z'a zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie o.soby które mogą udzielić wiadomości o zaglillonym aby w terminie powyiszym doniosły Q nich Sądowi. KC-a05!l Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art.!5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 po.z. 226) w sprawie NII' Zg. 1696/46 ogłasza że na wniosek Jadwigi Nawrockiej 2am. w Łodzi przy ulicy Srebrzyński~ N.r 93 m. 6 wszczęto postępowani e o uznanie za zmarłego zagijn.ion~go Tadeusza NaWl'ookiego męża Jadwigi z Jasc1.ak6w syna Czesława i Stefanii z Jaworsk1ch urodzonego w Łodzi dnia 27 lipca 1907 roku. Zaginiony w 1939 r. umieszkiwał W Lodzi a następnie został aresztowany przez _apa i osadziony w wlęzieni:u na Radog.os1lczU i w dniu 16 styoonjia 1945 roku z transpo:rt~m więźniów wstał wywieziony niewiadomo dok!ld i odtąd nie ma o nim ~8dnych wiadom~ct. W zw1~u z powyższym W'Lywa si.ę zaginionego aby w terminie trzymiesięcznym od dnia ukazania się niniejszego ogłostm1a zgrosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywilny gdyt w przeclwll'lym razie może być uznany.za r.mat1'łego. Jednocześnie wzywa się wszystkjie oooby ktore mogą udt1e1ić wiadomości o zaginionym aby w terminie powywym doniosły o nich Sądowi. KC-3383 Sąd Grodzki w Łodzi Oddział Cywilny na podstawie art. ~ 1 Delttetu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. ust. R. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1124/46 ogłasza że na wniosek Ireny Ettinger zam. w Łodzi przy ulicy Plot.rkowsklej Nr 80 W!!zczęto postępowanie o umanie za zma.rłego ~8gl:nlonego Jakuba Szmulowieza gy:na Dawida I Zysy urodz. Se~ urodzonego w Łodzi dnla 13 listopada 1868 r. ZaatltltOihy W 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi a następnie przebywał 'Ii gheteie łódzkim Skąd w koncu sierpnia 1944 r. został wyw!~lony do obo~u koncentracyjnego w Oświęcimiu gdzie ws~lkt ślil.d po nim zaginął... t&rmlnie trtymiesięc~nym od dnia ukazania się niniejszego ol!ł08mt\ia zgłosił się W Sądzie Grodzkim w ŁO.dzi Oddział Cywilny gdyż w przeciwnym ra~ie może byc uznan y. 7 a żlnftdeg'o. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby Idore moi~ udzielić wiadomości o taglnlonym aby w terminie po.~tn donioeły o nich SąClo WL. KC-3381 S'ld Grodzki w tadzi Odl dz~a! CywiiLny na po : ds ta w~e art. 5 1 Dekre'tu z dn ;ia 29 si e ' n!)f1i.~ 1945 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 40/45 Poz. 226) w sprawje Nr Zg. 15'.~9 /46 o'&!:asza ż e na wlnios'ek JÓZlefy StoJarskiej zalmies7..1kaf.~j w Łodzi przy 1lJ1k;y Przędziailrn i 'alll 'ej Nr 24 wszczęto postęijowanie o uznalllie ~a zltiartego zaginionego Józefa Sto'lH.<;k'eg>o syna '.Vi'ncentego i Marci'am:ny Uiro'(]zol1ego w todz: dnia 16 lutego 1896 rolm. Zagin i'omy VI 1939 ro:ku zami es'lkiwa ł w ŁO'dz:i a llals>tillpnie 'W 1940 roku zostal areszuo'wany przez gles.ta.po. W z'wi ązlku z PowYlŻszym wzywa się Ilagiilli.on'ego abw N tel1mi'ni'e trzecih m iesię cy od!ukazania się niniejszego oglosvenia zlglolsil si ę w S ąjd zi' e ' Gro:d zikim w Łod iz i Oddzilal Cywi~l(1y gdyż w prze'ciwnym razie mo~' e być uzn a'lly zazmart.e:go. - Je:d :no cz e śn i 'e wzywa się wszystkie osoby Które mogą udzie_ lić wiadom oiści o z.algilnio:nyllti alby w termilni'e POWy'Ż szym doniosły o nic'h Sądow i. K'~3062 Sąd Grodzki w Łodzi Odldzia'l Cywi:!ny na Do:ds 'ławie art. 5 l Delkmtu z dn;la 29 sierjlni:t 1945 roku (Dz. Ust. g. P. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg. 1373/46 o'glasza że na w~nil o 'sek Irel!1Y Woźniak zall11ieszikaf'e ' j w Łodzi.prz~ ulky ZgiICr Slkiej 107 WlSZCZęto pootępowanw o u-znal!1ie za zmar.t'ego zatginio ne:g'o C zes ~awa Woźn i aka syna WladY'slawa i Józefy 1HOdZOinego w Łod zi drjii:a 3 czerwcu 1915 roku. Z8Igilliiony w 1939 rokiu zamieszik.wa~ w Łod~i a na s'tępnie w 1943 roku zosta1 a're.szitowany przez gestapo. W związlku z powylszym wzywa. si 'ę zagijll'iooego aby \V tct1milnie 1rzec!h mjesięcy nd ukaza.. ia się (\if\:iej~zego ogłoszeni'a ~głooit się w S~dzie ' Gwdz/ktm w Łod :zi Oddział CywiQ'I1Y g d yrż w przcciwllym razie może być uz.nany za zmarleij?lo. -.rednoczewd'e wzywa s ię wszystki'e osoby które mogą U'dzi'e_ lić wi~domo<ści o za:gi'nionyil11 alby w 1ef!lTltni'e powy!ższylm donioslyoni'oh S ą:dowi. KC-298S S"d Gf'Odzk'i w Łndzi Odldz>iaf Cywjlny. :na podstawie ai1t. 5 l DekretJw z dll i'a 29 sierpn:a 1945 roku (DIz. Ust. g. P. Nr 40/4'5' poz. 226) w sprawie Nr lig. ~!i68/44{j ogla6za że na wniosek Eug'elllii Briomlboszcz zam. w Łodzi przy ul. Oda/L skiei 76 WlSzc'Zęto IPOstę!powanie o UZ'!1alll;e za zmarłą za:gin ~one.i Pani Go1:dlbla't córki Józ'efa ' Bejl1:i maiż Markus uro_ dzonej w Łodzi dnia 12 paździemikn 1889 roku. Zag ill1i~jna W 1939 ro'ku za.mie s~k i watu w Łodzi a następnie w DUibnie gdz'{.~ w 1942 r. w czasie hlkwilclacji ghetta '1.0_ sta'l a aresżtowana fjrzet policję ukraiń~ą. W 1JW i ~Z1ku z powyulzym wzywa się ragliniol1ą a'by N -termini'e trze~ m!esi-ęcy; od wkazal1lia s1~. ni'l.'i'lljs~-e~ p.gloszcnia 1.Iglosi~ a si~ w Sądzie GrodlZ hi:m w Łodzi Oddział Cyw~ ny gdyż w IlJirze-ci!w1I1ym razi'c może hyć uznana za 2itl1arłą. J.edllocześnie wzywa s'ię ws7.ysl~kie o'soby któr'e mogą udzie_ Jiić wiadomoś ci o zagil!1ionei a'by w terminie VowYŻlSzym doniosły () nilch Sąd 'owi. KC-3063 Sąd Grod'zki w Łod t i. Oddział Cywilny na pod~taw:e ai1t. 5 l Dekretu z dinia. 29 s.ierp't1;a '. (Dz. Ust. R.P. Nr. 40/4'5. P01Z. 2L26) w sprawie Nr. Zg. 16{)5/46 ogłasza te na wnjiosek Oha'ny Munk 'lam. w Łodz i przy ut Pomorskiej Nr. 4 m. 12 wszczęto j:jost'aj.owan le o uzi!1.alnle za 7JI1l3'rły.c11 zagijlionych W ilgdo'ra Kotl1O. ve[ Kohena syna Dawida i Ohawy RaizJ'i z d omu Ka"mel U'!'odzclle>go W' Lublillie \\' 1884 roku oraz Sory v:e! Sury K'l:l"!n vel Kohen córki Mooz.. ka L Rajzli z W n1-e1s onó-" małż orrk6w Roz enbllujtl1 urodzone; dn. 14 paź dzierni'ka 1383 rdku w Ł'od:zi. Za.gini'enr zami'.!szlki. walii w 1939 rokiu w Łodzi na stę jjlll i e byli ares i~towani i u mieszczeni w obozie na Ma jdanku iw -d z :~ dzień Ilie dają o s'obi'e żadnego ZIl3Jlru życia. W związku z powyższym wzywa się zagilli'ollych aby w terminie trzymi'esięcznylti Qd ukazania si~ Ili.ni'e!jsz.ego n~ro szenia Zigłosili się w Sąd~ l e Gmdzkim w Łodzi OdJdz al Cywi:]OlY gdyż w przeciwnym ':a::::'e mogą być uznarni 7'i ZlmarJyclh. Jeolllo 'cześnie wzywa się w~z'yls;j:ki e OSQJby k1t6re 1110 'gą u d zi e.jić wiadomo 'ści o Zagilliomydh aby' w It'errnillie powyższym doni ' osły o Ilich S ądowi K:e Sąd Grodzki w Łodz i Oddzia:! Cywi.!ny na pod&taw:~ art. 5 1 Dekretu z dniill 29 sier]}ll'a 1945 II'. (Dz. USlt. RP. Nr. 40/45 poz. 2'26) w ~1!Jr"wi 'e Nr /46. o'g./asza że na WI!1ioseIk Heleny Pa\'iijfczak zam. w Łas'klu uli. Warszaw.. sika 16 wszc'zęto pos.t ~powanie () ijlzli1a:n;e za zmarłeg'o zag. nionego Są efa 'n a Pawli cz ak a. syna Marianny z KUCJnanskil.:b Pawlkzak urodz. w I:mielnie dn ia 7 ierpnia r. Zagi nio-lly w 1939 r. zarrni'eszkiwa'l w Łodzi przy ul SuwaJJ.Stkiei 29 a nals itępn ie '.V dnil1 11 1i!pca 1939 roku z'o's1a ~ powo łany do wo.fslka do 26 p.. a.1. i od 1 wrz eśnia 1939 r. brak () nim wiadomo'śc i. W z\.iązlku z powyższym wzywa się Z8lgi.niof1ego" arby w t ermiinie trzy m:'e się DZI1Y1m ~d ukazania się fljnieisze'go ogloszenia ZJg!O'sit si ę w Sądzie GTC'dZikim w Łodzi OddzlaJ CyWi1n:y ~dyż w przeciwnym razie moze być uzl1a!ly!a z:ma'i1lego. J ed l no cześ!l1 i e wzywa się ws7.ys:tki'e osoby które mo.gą udzi eji'ć wiado<l11o 'ś ci o za gj'ni onym arby w ienninie POWyżs zyim d'on ios'ly o rich S ądowi. K e-.140 Sąd Grod'zki w Łodz i Oddzia ~ł Cywilny na podsiaw:e al't. :; 1 Dekretu z dl!1ia 29 sierpn:a 1945 r.. (Dz. Ust. RP. Nr. 40/45. poz w s'prawie Nr /46 ogłasza z e Oil wnioselk tf.e~eny ŁOdY iga zam. w ŁodzI Uli Lima'11owskiego 51 wszczęto po 'stępowanie o u2lnal!1ie za zmarf.ego zagi:nlone.g'o Stallislawa Łodyki vel Łody gl syna FiHpa ; Mariaoo'Y z d. Kol'os urodz.of1. VI Łodzi d:j':.a 20 l1$lropada 1911 r. Zaginiony w 1:939 r. zami eszkiwa!1 w Łodzi przy ul. Umaulow. ski'ego 51 m. 29 a nas'tępnie w 1943 r. zos'ta'~ aresz-towany przcz oikuipa.cy'il1 e wiadrze ifliemie~kie! wywiez.ioily do obozu ko il~cel1'traicyj 'nego kolo Orallierubunga w Ni'emczech. Osta::tnia wiadomość o zagi'niollym była z o'bozu we \WZeśrt:-ol 1943 r. W związlku z powyższyrrn wzywa s ' : 'ę za~nionego alby w tel'mini'e trzy mie.slę czmym ocl U1kaz.a-llia srę n-inlej's-zergo og!oszellia z~!osi'ł s i ę \V Sądzie Grodzkim w Ło-clzl Oddziaf Cywilny g1dyż w przeciwnym raz:e może być uznany 1'-a zma~le.go. Jedil10cześJri e wzywa się ~zystikie osoiby k1t6re ltio gą udzk'lić wia l do'l'hośd o za'ginionym. alby w term;ni'e po_ wy'żs'zyil11 domiosj'y o nich S~dowi. K~l4'l Są d Orodzki w Łodzi OdJdzfa! Cywl!nyna pod$~awje art. 5 1 D-ekrefut z d ~n ia 29 sier.pnla 1945 r. roz. Ust. R.P. Nr. 40/45. poz. ~) w sprawie Nr. Zg. 1449/46 ogłasza te na wni'ose~ Irelny CICihej zam. w Rudzi.e Palbian:ckiel Przy ul. Odnańs.kiej 40 \"' ;~c z ęt o ' postępow an i e o 'llzn'anle za zmarłego zalginionego \'i"tadys'lawa C chego. ~y;na KOfi1sta'nteg'o i JÓlzefy z d. Uberski'ei l\1'i'o-dzolle.g-o wosad'zie Staw dn ;a 31 grudnia ls8s r. Za;gilniooy w 1939 r. zamies~k\wał W' Ło ~zi przy Al. 1 ;g0 Maja Nr. 4Q a nalstęp:nie w Hs:to'j)-adzle 1939 ro lru zos:lal o.sadzo!lly pr~ez wlacl~e ri':'emlecki'e w wi'ę1.\enlu przy ul SZl(.erl i~lg a i Q d1ąd brak Ó zagin.lotlym wiadomości. W związlku z powy~szym wzywa s~'ę zalg'ill ionego alby w te'rrninie 1'fZY m iesięczlnym od uikau'l1'ia się nlniel's<ze:r<> og-ioszenia zl\' ~o s i 't się w Sądzie Grodtk'm w Łodz i OddztaJ Cywi!ny g d yż \". -pr zeclw~ym razil/) mate być U!Ulany za za zmarłe go. Jedlnocze 'śnie wzywa 'd ę wszys'tkie osoby kt6-.re mog ą udz ie :1ić wiado'mośc i o z a (t :łlionym aby.w terml:nml powyżs'z ym d>o:n:'()sly o nioh SljJdowi. KC-142 Są d Grod rki VI' t.od1.i. Oddział Cywil.':\ na pod$~awie art. S 1 De kretu l d'l1'a?9 sierr.ll ia 1945 r. (Dz. Ust. RP. Nr. 40/45 poz. ur)) \V sprawie N' 7.'!. 1.\ j l /4fi o~lasza :te na wlniose:k Józef y Tarkowe!. za'm. w Ł r.dz i przy ul. [JUibelskioc'j lo wszczęto post~powa n ; e o u1.cl~ li ie za zm i!l rł e~ o :tal1.'!:n;<lllego Józefa Tarka syna Ka cfl)fa i Mnriann y z Szafll-' ków urodzo.nego w Zagl'iluach d!llia 12 lutego 1901 r. Zagi! niony w 1939 r. zamicszlkiwal " Łod z!. przy u'l. LubelskieJ' Nr. 10 m. 41 a illa~ ' tę'pn i e \V 1943 r. 7.o :;tal wywiez i Oł1Y przez ok'u:pa cyjne w/adze l1iemiec:k :'e do S1.czecina do olbow karnego. Od 1944 r. brak o za'gil:1iotly.m wia-domo śc i. W ZWiąZlku z powyższym wzywa si\;: za.giniollego alby w tenminie t'tzy mi esięcznym od ukazania si ę tlinieisze~.) ogłoszen i a ~g losil się \V Sądz ie Grod7k;'1T: w Łod i. Oddllll Cywi ]ł1'y gdyż w przeciwf1ym razie ITOŻt. być u;: nany t :': vmarlego. Jednocześnie wzywa się wszystki'e QsoLy które mogą udztelić wiad OIl11ości o zaginioolym a:by w tel1l11!llie po.'j:"yższym 'doni'os:!y () llicih Sl~dowi! KC-lł4

6 6 1\-fONIDOR ;B0IJSK[" - Dnia 4 marca 1947 :t. Nr. 32 Sąd GrodZIki \V Łodz i o.:1dziar CywiJtlY na podstawie ~rt. 5 l Dekrebu z d:nia 29 sierpnia 194:5 r. (Dz R.P. Nr. 40/45 Poz.?.26) w ~praw i e Nr. Zg. 622/46 ogłasza że na WIniosek J6z.efy Skonieczn.ej zam. w Łod.ZI 'ul. Grabowa le w.szczęto posfępo wa.'1 i.e o uwan"e za zmarr'ego za'giluioillelgo Wal entego Sk on ieczflcgo syl1a PawIa i Anny z Sowów urodz. w J6zef'nie dnia 30 siyo;zni.a 188'5 r. Zagiuiony w 1939 r.. zamieszliówa! w Łod'zi ulsosnowa 14. następnie 'zaiginąr. W związku z PowyższYm wzywa s ię zagi'nioneg'o aby w t-erminie trzy mi-esięczlnym od uitazauia się ni.niejszeg{) Og~o s.z enia zlg!os i! s i ę w Sąd z ie Grodz'kim w Lodzi Oddzial Cyw i'łny gdyż w -Pl'zeciwoym razie moie hyć uznany za zmarlego. Jed ln oc'ześn;c wzywa si'ę wszystkie osobykjtóre mogą udz i e~ić wiadomo ś;ci o za;girti.onym alby w ternnin:ie powyższym don io'sly o nich Sądowi. KG-141S S ąd Gmdz!ld w Łodz i Od!dziat Cywj]uy na pods~awie ł!rt. 5 l Dekrebu z d:n ia 29 sier;pnia 194'5 r. ('Dz. u.s:t. R.P. Nr 40/45 'Poz. 226) w SiJ)rawLe Nr Zg. 1082/46 olgłasza że na wnicsek Heleny M1!ewskiei wszczęto jjos<twowanie o uznanie za zmariego zagilniolnego Stanis!alwa Millewskiego syna Mateusza i Antcnl;ny urodzone go w m Józefka pow. częstochowskiego dnia 9 listopada 1911 r Zag'nl'ony w '. zam:es~ki'wat w Lo'eLzi a uas l~pniep(}wo 'lany do armii po;:.. skiei uie dał o so'bie dotąd ża:dnei w i!adomośc i. W zwi ą 'zku z powyższym wzywa s ię zaglnione.go" aby w terminie trzy mi ' esi ęcz:nym 00 ukazania się ninie'iszego ogobosze.nia zgłosił się w Sądzi ' e Grodzkim w Łodzi. Oddzial Cywil:ny gdyż w przeclwllym raz:e może.być u~[jany za znnarłego. Jed noc'ześn.ie wzywas j'ę wszysfkie {)soby które mogą udz i e1 i ć w i adomo ś ' ci o za'g;fjionym a:by 'W 1el1minje powyżlszynn doniol>ly o n:'dn Sądowi. KC-l48 Sąd Gmdzki w Łodzi Oddział CywHry na podsitawie art. 5 1 De:krebu z d:nia 29 sie!1pnia 1945 r. (Oz Ul>t. RP. Nr 4.Q/45 poz. 2e6) w s<prawie Nr Zg. 7'62/46 ogłasza że na wniosek A.J.eksamdry WeglTIerowicz zam. w Łodzi przy u~. RooseveIta Nr. 7 m. 12 wsz częto postę!}owanie o umante za zmarłego za;gtniqf;lego Sta(\:s~awa Wegnerowicza syna Jana i MariaullYz OSynnków urodzonego w Łodzi dnia 16 szerwca 1904 rolru. ZagicdQuy w r. zamieszikiwał 'w Łod zi a następn i e w.djnfu 11 ł.~;>t()pada 1943 r. zostat rzaaresztowany przez wtadze olrupacyjne niemieckie w Łod zi i osa " dzooy w w i ęzi eniu przy ul. SZJterE'1Jga. Ostatnia wi.a d.olt10ść o ie'go pobyci'e w więz i eniu poaho'dzi z dnia 15 lute'go 1944 ~. W związku Z powyżl>zynl wzywa ~.ję zaginioil1e g'o aby w terminie trzy mi-esięczq1ym od ukazania się ninie'iszego {lgl\o'szenia Zigllos i.f się w Sądz;je Grodzkim w Łodzi Odd'zia! Cywąny gdyż w l'rzeclwnym razie może być uzl1any za zmarłego. Jedinoc ze śnie wzywa silę wszysli'kie osoby które mogą ud lzie :lić ' wiadomości o za'gii;:ionym alby 'W Iermjuie powy~zyrrn doni-o:>ly o u ~ch Sądo 'w-i. KC-149 Sąd G rod zik i 'W Łod'zi Oddz;a! Cywilny na po<ls'tawie!rt. 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945r. (:Dz. Ust. R P. Nr. 4.Q!45 poz. 226) w s.prawie Nr. Zg oglasza że na wniosek Ireny MNewskie.i WSlZCZę t O po<;tępowamie o' s~wi erdzenie ~go nu zaginionelgo Józefa MUew:ski.ego. syn.a Jana i Antoniny urodzone'go w Łodzi. dnia 2 sierpillia 1904 r. Zag:niony w 1939 r. zamieszkiwa'l w Łod:zi a następn.le aresztowany przez Niemców w 1939 t' prtelbywał w więzieniu łódzk im przy ul. S~ter1in.ga s ikąd w dniu 10 grudnia 1939 r. wstał wywlielziof1y d'o lasów Juómierskkh skąd nie pow.róch. W związkju z powyiżs.zyjth wzywa się zagi'lli00 ego aby w terminie 1 miesiąca od ukazania s. ię niniejszego o:gtosze.:. n'ia Zlg'losi i ł się w SądJzie Grodzkim w Łodz~ _ Od~z; a: Cywilliny gdyż w przeciwnylm razi'e może być uznany za zma ' r~ e lgo. Jednocześl1ie wzywa się wsiz!ysltk:e osoby ktoóre mogą udzielić wiadomości o zaginio(\ym ' aby w >termlil1ie powyż $Izym donios'ly {} ul-ch Sądowi. KC-150 Sąd Grod ~ki 'W Łod 'zi Odd'zia-l Cyw iłny ua podstawie art. 5 1 Delkreltu z dnia 29 sie'ilpnia 1945 r. ([)z. Ust. :R. P. Nr. 40/45 poa:. 226) w sprawie Nr. Zg. 1326/46 oglasza że na WIniosek Sa1biny z Gzyżewskiclh He rebe J'lgowe i zam. w Łodz'i. przy uil. Brzeźne i 4 m. 3 wsz. cz ęt'o postępowall1. le o uznan:e za zm.arłego zaginiol1ego kdama Hercberga męża Sab;"y syna Ceme:la i Sury z Bhnkows'kioh malżonków Hercbergów urodzouego w Chodczu dnia 14 siel1pnia 1894 roku. Zagi(\iony w 1939r. zamie'5zkiwal w Łodzi a ua.s'łę :ptile znalazł się w O'bo~ i e prrucy dla Żydów w :Ry dze sikąd zos'tal wywieziolly na Utwę do prac przy Jowil>ku gdzie prawdopodobc1ie zositai wraz z fnnynni więźlllam i Sltraco.ny. W związkju z powyższym wzywa się zaginione.go aby w terminie trzy miesięczq1ym od ukazal1ia się ninieiszeg o ogo~o 'szen ia. z.golos:1 się w Sądzie Grodzkim w Łodzi Oddział Cywil:ny gdyż w prz eciwł1ym raz'ie może być uznany za mnarłe go. J'ednocześni 'e wzywa się ws'zystkie o'so;by które mogą udz ielić wiadomo' ci o zagin'onym alby w terminie powyżs zym doniosły o uich Są.dowi. KC-151 Sąd Grod ~ki w Łod'zi Oddzi...1 Cywilny ua podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 si'erijnia 194'5 r. (.Dz. Ust. R. P. Nr. 40/45 poz. 226) w spraw;'e Nr. Zg /46 ogłasza że na wuiosek A'1f'reda Ra.jtbergera 'lam w Łodz i przy ul. Piotr. knwskiei 107 wszczęto P('5 itępnwallie D uznani.e za zmarlego. zaginiooego Izraela - Izlamv "et] Stdana Olattera SY'l1a Lajzera i Estery urodzo.nego w Częst')o~ lhowie dnia 27 c;ierpnia 1899 r. Zaginio.ny w 1939 r. z3.m i e~~kilwał w Łodzi przy ut Narutowicza 39 m. 4 a nas'nę PIlie w Hs10padzie 1939 r. ' został wywiea:i'oti-y przez Niemców w niezllanym kierooku odjtajd brak c zaginiooym wia:domośct. W związku z po-wyiższym \V~ywa się zaginionego aby w terminie 1rzy mi 'esi:ęczititym od ukaz:mia się niniejszego. n'g!oszenia Zlglosi! się w Sądzie Grodzxim w Łodzi Odld:zial Cywilny gdy'ż w vrzec.iwlnym razie moż e być uznany za z:marle'go. J.ednoc;ześ nie wzywa się wszys'ukie osoby które mogą udzi elić wiadomości o zag;niony11\ aby w term'l1i~ J)owyższym doniols ły o f1j.ch Sądowi KC-152 Sąd Grodzki tw Łodz' i Oddz:at ~ywi.lny na podstawie al1t. 5 l Ve!kretu 'L dnia 29 Sile'l1Jm'a IQ45 r. (Oz. '..:st. R. P. Nir. 40/4 1 5 lp'o.z. 2126) w :Si)}.rawie Nr. Z?: ogłasza że na wm!'osek Lu<iom ~~y Woiltas zam. w Ł.odzi ul!. Dlugos7:a.13 m. 7 wszcz'ęto :IJOs.tępowanie> o ulznanie za zmarle'gd 'za gintionego Stanisława - Frandszka Woitasi.a syria!ignacego ~ Ag1I1ieszki z Mklhalskich urod'zonego w l~b l eszewie dnia 21 stycz.nia 1907 r. Zaghl1 ilorw w 1939 f. zamieszkiwali w 1:.0- dzi przy ul. Wierz!bowej W a na 'SJlęDfi i e 'prze!bywa! VI 05- tasl;lmwie (Z.S.tR.-R.). W związ!i!tt -:; powy!żs zym wzywa się zaginiol ego aby.vi termiinie trzy mie silę owym Gd u1azar.ia się ninl'eiszei('.) o~los.zenia >ZIglosH się w Sądzie Grodzldm w Łodz i OdlCłziat Cyw~lny gdyż w przeciwlnyn1 razie mo'że być uznany za zmarle'go. Jedno cze~nie wzywa się wszys'til{ie osoby :k'tóre mo'gą udzielić wiadomaśc i o zaginionym. aiby w termiuie powyrhszym don iosły 'o!l1 ich Są'd')wi. KC-779 Sąd GrodZIki IW Łodzi Odd-zia1 Cywilny ua po-dstawie al1t. 5 1 Deikreltuz dnia 39 siet;p.nia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 40/4'5 poz. Ze6) w SiPrawie Nr. ZP;. 1274/46 ogla\sza że lla wniosek Zinaidy Ba}ras.zewskiej zam. we Wrocl'awill.. SĄ D GRODZKI W PULAWACH przy ul :RUlskli ei ws z 'C;zęto POs~ęDowauie o UZlnanie za Janina Ru:sinelc. za.micszlkała we wsi Wórka Kątm.a grumy zmarłego zrugini'onego Ml\IIStalfy Bairasze\VlSkieg!o u.~odzlone ~Ll Ma.r1kusZĆ.w pow. Puh~v'Y :t.a.stq'i_';.o.na przez adwokata Wiesława-Jana Szcz'epańskego Lu'b'JiI1 ul. P:rzy Krzyżu 3 m. 3 w KopyH pow. Shllckiega dl1.;a 20 kwietllia 1899 :r('ku. Zagiuiony w 1918 r. zamieszkiwał w Nkświe żu a na s it ęp ni e wyiechat na Krym i odt ąd ni e ma o nim i.adnyc.h wir.domośc:. wnosi uznanie zaginionego jej męża Józefa Rusi'lllka za :z;marłego wyj &śni aj ąc że Józef Rusinek urodzony 19 lute W zw i ą1;ku z powyższym wzywa sie zaginionego aby go 1913 r. we wsi Abramów gm. WJelkie pow:iat Lubartów.w termi:ni'e trzy miesię.czq1ym od ukazania Slię ni(jied'szeglo I syn Piotra i Józef y z \Vójtow1cZÓW jako żołnierz armii polskiej brał udział w wo.jnie 1939 r. przeciwko NiemC'om :z;a 0!g4oszenlia IZi~losil s.lę w Sądzie Grodzkim w Łodz' OddJzia1 Cyw1lny gdyż w prze.clwlny'm razie moż e być uznal1y za I brany został prlzez nilch do niewo.li d w;\''wie'ziony do jednego zmarłe'go. Jednocze śnie wzywa Się wszys1kie osoby które z oboz.ów dla jeńców wojennych w Niemczech skąd następnie wysłany został na karne roboty i o.d kilku lat nie daje /lllo'gą udziel1ć wiadomośc i o zaginionym aby w term'r: ie I powyższym dor.ilosjy o ni'ch Sądowi. KG o so.bie żadn ej ' wiadomości. Są.d GrodZiki 'W Łod' z' i Oddz;a! Cywilny [la pods'tawie al1t. 5 1 [)etkroeltuz dnia 29 silerpnia 1945 r. (Dz. Ust. 1(. P. Nr. 48/4 i fi poz. 2126) w Siprawie Nr. Zg. 12/47 og./asza" że na WI1uose:k ZOJii Konopkazam. w Łodzi UlI. Jarac?" Nr. 1) 'WISZ częt-o 1~}DIS 'tę:r.owanr.e O uz.nanie za zmarł'ego zagi:n!vl1e:go \VrtoJda Jerze~o KonQpki urodz. w Łodzi dnia 2.1 kwietnia 1911 roku. Zaginiony w r. zamieszkiwa'i w Ł.od.z. i a nas1ęp!!lie zosia'! :pow.ołany dl() w{)jska uda'! się' na fro'nt d po dz i 'ś dzi 'eń nie dat o ~obi e ZTIlJ.k.u życ'ia.. W związlku z powyższym wzyw~a się zaginior. ego alby w termiulie trzy miesięcwym od I1'kaza'nia snę niuie>i'szeg'o Oig!os. zeniazigłos.i! si ę w Sądzie Grodzkim w Łodz: Odldzi ał CywUl1y" gdyż w przeci\vlnym r:lizie mo'ż e być uzmal1y za zma rlego. J ednocześni.e wzywa s i ę wszys'~kie o'soby które 1!'I10 'gą u-dziejiić wiadomości I) za"ini'onym a'by w term1nie po wyższym d'onfo!>vy o njch Sąldowi. K'C-1341 Są :d. Gro'dzki w Łod~i O d"iz i.a'l Cyrw:lI1Y na podstawie art. fi 1 Dekre'tu zd:nia 29 si:!rpnia 1945 r. (Dz. {ht. RF. Nr 48/4-5 VOZ. 226) w sprawie Nr. Zg. 162!46 ogłasza. że na WITliose:k He.]el1Y JlIszczak zam. w Łodzi przy 1\1'i. W ~jl::-z 1 ń skiei 181 wsz:ezęto!)ios 'tępowanie O uzn.al1ąe za z.ma r1ego z.algi.nionego Józefa J:uszczaka urodzo"'ego w Ł1-dz; di1ia 28 1i.pca 1902 r. Zalgimiony w 1939 r. zamie sizk i włl w Łodz' pl1zy ul. \v6.1czańsk i e 'i 181 a nas tętmi e w 1940 r zgsta l wywieziony do Niemiec.na [{)'boty. ~ikąd z fj!iny.schlo'cihauer nadszedł JiS!t z da 'tą 1' r. za l\\"iad:amlai~cy. że Józef Jusvcza!k Zlma1"l w szipita'iu. W związku z PowyżSJzym wzywa się zag:ti!onego aby w termm-ie trzy miesi'ę.cz.nym od ukazania się nini ejlszego Oigroszenia ~~dosh si ę w Sądz i e Grndzkim w Łodzi Odid :zia 'ł Cywill1Y ~dyż w pr.zeciwmynn Tazie mo.że być uznany za zmarlelgo. Jedno lc.ześ 'nie wzywa ~ię \Vszvs't:kie osoby które rno.gą :udziel'ić wiadomocśd o zagini'onym alby \V tel"111'rlie powy'żiszym doini osły o nioh Sądowi. KC~150l Sąd Grodzki w Lodzi Oddział Cywilf'iy: podstaw'e art. 5 l Dekre1u.z dnia 29 s.ierpnia 1945 j' " f. ljs't. RP. Nr 40/45 poz. 226) w sprawie Nr Zg 83'Z(46 o?jasza ż e na wm:iosek Mari'i Makiewk:z zam. w Łodzi ul. K;Jliska 1.3 m. 3 wsz częto pos>tę-powauie o uzna:!'e z;; zmadegc zaginionegjo Floriana Makiewi.cza urorlzqonego w Rzgowie dnia 20 Ikwietnia 1000 r. ZaginiOllY ostatnio zamieszikiwal w :Rzgowie ul. :Rawslka 12; w o.kl"esie 1938 r. wstał umies.z.czony w szipj1ta:lu d!la umyslo'wo c:t:orych. Od rozpoczęcia woiny w 1939 r. brak o Florian ;e Makilewiczu wia.clom-)śc'. W zwliązku z porwy.ższym W7;Ywa się zagił1 i01:1e go.:1by w termijnie trzy mies.ięczlnym odu!kazani'a!>ię nil1ie.j~zel?' 'l ogłoszenia ZI~osil l się w Sądzie Grodl:{im \V Łod>z' Oddz'1 j Cywi1f1Y gdy t w przedi\vnym r.uzie może być uznany za zmarłe 'go. Jednocześn i e wzy'wa!;ię wszystkie osoby któce mogą udzi e.l lić w iad\omośc'i o zagltilon ym aby w termi~l'e powyższym {loniosly o nich Sądowi KC-15:)2 SĄD GRODZKI W KIELCACH Na skutek wniosku złożonego. przez Reginę Ludwiko.wską w Suchednio.wie o uznanie za zmarłego jej męża Bro.nisława-Franciszka Wilczyński.ego vel Ludwikowskiego. Sąd Grodzki w Kielcach wzywa Bronisława-Franciszka Wilczyński ego vel Ludwikowskiego. syna Stanisława i Teresy z d. Barlel urodzonego. we Lwowie 13 sierpnia 1887 roku.. aby zgłosił się najpó:miej w terminie 3-ch miesięcznym od daty wydruko.wania ni.niejszego ogłoszenia w Monitorze Polskim gdyż po upływie terminu nastąpi stwierd;:enie daty jego śmiru-ci. Bronisław-Frrunciszek Wilczyń s ki vel Ludwikowski jako poruc7jilik rezerwy W. P. w 1939 mku zo.stał powo.łany na wojnę następpje w październiku 1939 r. został aresztowany i o.sadzony w więzieniu we Włod.zimierzu-Wołyńskim zkąd zoste'j zabrany 13 stycznia 1940 roku na przesłuchanie i od tego czasu wsze1.~i ślad po nim zaginął. Sąd wzywa wszystkich którzy o żytuu lub śmierci wym i(~nlonego BronisłalWa Franciszka Wilczyńskiego. vel Lml"'lil :ow.skiego posi>adają wia domośd by o znanych sobie fakt~! ':h zawi.adomili Sąd najpóż-lld~j w powyższym terminie d{) Syg. Co. 99/46. KB-5792 Na wnio.sek Bernarda d Marii małż. Krzyżkiew1cz zam. w Kielcach ul Okrnei 10 - Są:d GrodzIki w Kiekach wzywa Toouasz.a-Adama Krzyż'k. iewicza syna Bemarda i Marii-Hele!lY z P' cłczyńskich ur. w Kiekach 10 stycznia 1900 roku a>by ~g.łos ił się nej7>óźn.iej w termi!iliie 3 miesięcy od daty wy Wukows.ni'!1. niniej!"ze.go ogłoszenia w przeciwnym bowiem rajzie na:stą.pi SitIwi erdzenie daty jego Śffi1erct. To.masz-Adam K!'~:.1';illt i ewicz na począa:jku września 1939 roku. zo.stał poc.;vołany do wojska jako. rezerwista wyjechał z Kielc na fro'njt i o.d teg"j czasu niema o nim żadnej wiadomości. Sąd wzyw'a wszystkich którzy o. żydu lub śmierci wymienionego posj. adają wiad'omct'ci aby o znanych sobie faktach zaw.ia domiji Sąd n tl.jpóź.."iej Vi." pcy\ovyższym termin'ie do Sygn. Co 1436/46. KC-575 Są.d Gl'ocWki 'W Puławach zgodn'ie z Pljzyto.czonym wnioskiem wzywa J ózefa RusmJ{a aby w te'ridinie 4 miesięcznym o.d Uikazania się niniejszego ogłoszenia :z;głosił się ~dyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby które mogą udzi e lić wiado:ności o. zaginio.nym wzywa się aby doniosły o ntch Sądowi w tymże tetminie do sprawy Zg 91 /46. KC-822 Władysława Lewtak zamieszkała w Witowkach gmina Końsiko.woła zgłosiła wniosek o stwierdzenie zgonu męża Jej Ludwika Lewtaka syna Andrzeja i Maria!llllyz Muratów urodzonego. 14 kwietn.ia 1908 r. we wsi Starawieś gminy KońskO'Wola ostatruio zamieszkałego. w Wito.wi'cach który melromo miał Zlginąć w dniu 17 wrześni a 199 r. w miejscowości Sarporzyn powiat Równe Wolyńsk ie. Sąd Grodzki w Puława<:h wzywa zaginionego aby w terminie trzymi.esięc Zillym licząc od dinia ukazania s i ę nmiejszeg{) zgł{)sił się gdy:t w przeciwnym razie może tyć uznany za "marłego; wzywa się ponadto wszystkich pos iada ją;cych wiadomoś ci ozagtinionym aby w powyższym termin.ie donieśli o nich sądowi do sprawy. Zg. 39 /46. KC Zgo.dnie z wnioskiem Abrama Heksla zamieszlkaiego. w PUlławach ul. Lubelska 43 Sąd Grodzki w Puławach wzywa: 1) Lubę Hekse1 'Urodzoną w r w Puławach córkę Mojżesza-Chaima i Toby-Gołdy z Kwaterów małż. He wsel rzekomo zammdowaną w r w Treblince i 2) Mendla Heks ela u:mazonego w r w PU!<l. wa.ch syna Mojżesza Chaima i Toby-Gołdy z Kwater6w I"zekomo. poległego po.d Stald!IlJgradem (Rosja) - aby w terminie 4 (cztero) m i es i ęcz nym zgłosili się gdyż w przeciwnym razie mogą być. =an:i za zmarłych. Ponadto Sąd wzywa wszystkie osoby które po_ siadają wjadomości o. zagi.nkmych a.oy W tymże t ermill1ie domosły o nich SądoWli do s.pra;wy Zg. 75/46. KC Ewa Jabłońska z'arnieszkała w Mysło 'wiocaeh. Ul. Zachęty Nr 23 - złożyła wnioseik o uznanie za zmarłych: 1) Chaima Chilela Szajnzychta syna Abrama i Mindli z KaliJszerów urodzonego. i zamieszik'ałeg'o w Irenie w dniu 18 I:istopada 1901 r. za-bitego. rzeko.mo. przez Niemców 11 grudnia 1942 r. na stacji kol. w D ęblinie 2) Frymety z Luksemburgów Szajnzycht C. Berka i Chai uro.dzonej i zamieszikałej wiremie w roku I ch dziecli: a) Cywii urodlzonej w Irenie w 1931 roku b) Moń 'ka w 1933 r i c) Eli w 1935 r. Wszyscy troje w październiku 1942 r. zostali wywiezieni z Ireny pod Opole lub. i od tego cza:su nie dają o sob~e ż ad nej wia do.mości. _ Braci Chaima: 1) Iccho.ka Szajnzychta Ufodzonego w Irenie w 1908 r " jego. żony CywH urodzonej w Irenie w 1909 r " C. Hers'zka i Bajli z H ermanów 2) Srula Szajnzychta modzonego w Irenie w 1910 r. 3) Chai z Szajnzychtów Ro.z8nmanowej urodzonej w Irenie w 1904!" jej męża Biuma syna Lejzora i Bajli Zymall. urodzon tcj w Irenie w 1902 r. Fajgi Szajnzycht. UT'odzcnej w Irenie w 191>' 1'. 'i Rajzli Szajnzycht urodzonej w Irenie w '. oraz Małki Szajnzycht urodzonej w Irenie w 1914 r. jako sióstr Cha ima-chilela. - WszystJkie wymienione osoby zostaly wywiezi'one do. Sobiboru i tam rzekomo zamordowane Sąd Gro dzik i w Puławach wzywa wymienione wyż e j o.soby aby w terminie 'l-miesięcznym licząc od dnia ukazania się nrniej'ezego zgłosi1y się gdyż w przec:'.'vllym razir mogą być u:onane za zmarłe; wzywa eię ponadto wszystkli ch posiadających wiadomo.ści o zaginionych aby w powyższym terminie donieśli o nich Sądowi do sprawy /46. KC-82J

7 Oiloby "MONlOR ~OLSlK[" - Dnia 4 marca 1947 r. S4-D GRODZKI W PSZCZYNIE Na wniosek Marty' Noras z Bielunia Starego pow. pszczyna wszczęto postępowanie o I.llzua.DJie za zmarłego jej męża Ludwika ostatn.io za.mies'zkałego w Bieruniu StaTym 1dóry w lutym 1943 wysłany zost.ał na front rosyjski skąd d'oltąd nie powl ocił. Wzywa s!ę zaginionego aby w terminie 3-mi esięcznym od daty n iniejszego ogl'oszenia zgłosił się gdyż w pneciwnym razi-e może być uznany za zmarłego. Osoby które mogą udz ii:'lić Wliadomości o zagini~mym wzywa się aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 124/46. KC-204 Na WIIllosek Gertrudy Bryłowej żony Ignacego z Ja'IlIkowic pow. Pszcl2:yna wezc zęto postępow8al!ie o uznanie jej męźa I.gnace.go za zmarłeg' o ostatnio zamieszlkałego w Jankowicach który w listopadzie 1944 roku jako żołnierz niemiecki zaginął. Wzywa się z<:.gi.n.i onego aby w terminie 3-mlesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił s ię gdyż w przeciwnym rwe może być uznany za :wnarłego. - Osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym wzy'wa się aby w terminie powyższym doniosły o tym S ą dowi. Zg. 132/47. KC-3372 Na wniosek Walerii Hycz żony Stefana z Bierunia Star ego powiat P= r:zyna WlS 'ZCZ.ęto postępowanie o uznanie jej męża Stefana za zmarłego llltóry w czerwcu 1941 powołamy '/:ostał do wojska niemiecki ego i wysłany w niewi.ado:mym kierunku skąd dotąd nie powróci!. Wzywa s.ię zaginionego aby w term-i:nie 3 -mies ięeznym od da.ty ni:niejszego ogłoszenia zgłosił się gdyż w przed wnym ra.me może być uznany za :zrrnatł ego.-- Osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym wzywa Silę aby w tennt\i1ie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 12/47. KC-3371 Na wniosek WlJkJtorll Pendiz:! ał ek żony Je!l'zego z KOb16ra powiat PszC!zyna ws~częto postępcv:a.:njie o u=anie jej męża Jer'zegv za zmarłego ostatnio z.a mieszkałego w Kobi6rze ul. Mikołowska 169 który w l)a:?idzierniku 194'2 r. powołany został do wojska ni.emieckiego i. wy~łany n a front zachodlni. do li'racrlcji skf!!d dotąd nie powirócił. Wzywa się zaginionego aby w t erminie 3-m iesięczlllym od daty niniejszego oglosz.enia zgłosił się gdyż w ptzeiciwnym razie meże być uznany za zma:rłego. Osoby któr'e mogą. udzielić wia<.lomoś c i o zaginicnym wzyvva si ~ aby w tel'mjc'ie powyższym donio sły o tym S ą dowi. Zg. 21/47. KC-3370 Na wn1ose k Marii ZieloIllko żony Leona z KrYlI' powiat Pezozyna ws~częto postę[lowani\e o ulznanie jej męża Leona re ~marłeg'o. kt6ry w czerv.ncu 1942 powołany z.ostał d'o wojsk niemieekiego i wysłany na front wschodni skąd dotąd nie powróc ił. Wzywa się zaginionego aby w terminie 3-miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia z:głosił się gdyż w przeciwnym raz..ie może być uznany za zmarłego. Osoby które mog udzi '2l il~ whdomości o zagi"lli'oillym wzywa się aoy w termildie po ;wyższyrn doliliosły o tym S ądowi. Zg. 8/47. KC Na wniosek Anny Tendera żony Karola zamieszikalej w l'iszczydjie ul BieruflSika Nr 14 wszczęto posltępowani e o u znanie jej brata Ludwika G aży ostatniq zamieszkałego w Ja:nik.owic'. ch za zmarłego ltóry w marcu 1941 powchmy z'ostał do wojska niemieckiego potem wysłany na front wsooodni gd2je w d'niu pod mi ejscowością Ore'l zaginął. Wzywa się zaginionego aby w termńnie 3-mi esięc znym od daty niniejszeg.o ogłoszenia zgł'osił się gdyż w przeciwlllym razie moż e być u~any za Ziffi arłego. - Osoby które mogą udzjielić w iadomo ś'c i o zaginionym wzywa się aby w terminie powyż;:zym doniosły o tym Sądowi. Zg. 6/47. KC-3368 Na wniosek Łucji Saternus żony Pawła z Bierunia Sta!'ego ul. Słowackiego lo wszczęto postępowanie o uznanie jej męre Pawła za zmarłego który w 1942 r. powołatny został do wojska 1JIi'emieckiego a w siet1y.lliu 1944 pod miejscowoś'cią Jassy w Rumunii zagi.nął. Wzywa się zagini'onego aby. w termini e 3 -miesięoznym od daty niniejszego ogł06zenia zgłosił eię gdy ż w pit'zeciwnym ('azie z ob'tatllie u'znany za zmarłego. Osoby które moią udzielić wiadomości o zaginionym wzywa się aby w tenn1nie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 5/47. KC-33M Nt!. wniosek Gertrudy Pękałowej żony Józefa 'z Czarkowe. pów. Plłz'c~yna W\921CZęto postępowanie o 1121lla.nie jej mę :ile. Józefa za. ZI!l1arłego ostatnio zamiel!!1lli:ałego w JalllkoWl! aaoh który w maju 1944 jako żołnierz niemieclki wysłany na front w Jugosł!twll zaginął. Wzywa się zaginionego aby w t erminie 3-mies-ięC 'ZIll)'1n od daty ninrtejszego o-grosl'jenia zgłosił się gdyż w przeciwnym razie moż e być uzmany za zmarłego. -- Osoby które m'o gą udzielić wiadomosci o zaglnlcnym wzywa się aby W terminie powyższym doniosły o tym Sądo wi. Zg. 31/47. KC-3366 Na WIlliooek Cecyl1l Stula tony AUig'u.styna z UrbM"loWiic l'owiat Ps:oczyna wszc!zętto postępowani e o. u'liuanie jej męż a Augustyna za Z;ffiM'łego ostatnio zam ieszik ałeg o w UrbamowIcach kltóry jako żołnierz polslki na frolil~ie pod Tar8al!to we ~'zech w październiku.1944 zaginął. Wzywa się zaginionego a by w terminie 3-miesięc'znym od daty niniejszego ogłosz.eni a zg~osił się gdyż w przeciw. nym razie moż e być u'znany za zmarł ego. - Osoby które mo ~lj. udzielić wiad omości o ~ ::tg inionym wz.ywa się aby w terminie powyższym donlo.s ły o tym Sądowi. Zg. 29/47. ;KC-3365 W sprawie Genowefy Ka;pias żony Wincentego w Bojszow3!ch Dolnych powiat Pszczyn.a WSZIC:Zęto postępowan i e o UlZnamie jej męża za Ziffiarłego ostatnio zamieszka!ego w BojB.ZOwa.ch ul. Kości elna 6 któ:ry w kwietniu 1945 roku będąc na froncie w Czechosł ovłacji za.gln~ł. Wzywa się zaginionego aby w terminie 3-miesięcznym cd daty!l2injiejs3ego ogłoszenia 7;g~osa się gdyż w przeciwnym razie mcże być U'Zillany za zmarłego. - - Osoby które mogą udzielić wi adcmości Ci.zaginionym wzywa się aby w t&mi;nie powyższym donio.sły o tym Sądowi. Zg. 35/47. KC-3364 N a wniosek Augwtyny Kę dzior żony Grzegorza z Piasku!powiat PSiZCzyi::l:a Wg 'ZiC:2'.ętO postępowanie o lllziilunie jej męża Grzeg'orza za zana1 łego który we Wirześniu 1944 jako ŻoOłn i e.r:;: niemiecki dostał się d.o niewoli i dotąd nie powrócił. Wzywa się zaginionego. aby w termillie 3"miesięcznym od daty nidjiejs.zego ogl'osljenia zglosił się gdyż w przeci:.vnym razie może być u2lllany za 2lmarłego.. o które mogą u&i elić 'wiadomości o zaginionym wzywa się aby w terminie powyiszym doniosły o tym S ą dowi. Zg. 28/47. KC N a \\r;:jios ek lvl:arii :Machura w Bj eruniu Starym wszczęto postępowanie o uz!llanie jej męża Edwarda za :mnarłego ostatlilio Zami eszka łego w Bieruniu Starym który w marcu 1943 r. powołany został do. armii niemieclciej i wysłany na fj. O'Dlt skąd. dotąd nie powróc!i. Wzywa się zaginion-ego aby w terminie 3-miesięoznym. od daty niniejszego ogros21enia zgłosił się gdyż w przeciwnym razie może być umany za zmarłego..-- Osoby kt.6're mogą udzi eli ć wiadomości o zagidjonym wzywa się aby w terminie powyższym doniosły {) tym Sądowi. Zg.26/47 KC Na WIlliosek VValeski F.;e.inertowej żony Kaspra z Psl'Jczyny Podstarzyniec 2 ws zczęto po stępow a nie o uznamie jej męża Kaspra za zmarłego pracownika kolejowego ostat.nio zamiesz!kałego w PS2lczynie który jako robotnik podczas okupacji pracował we firmie Weis w Oświęcim.iu skąd dotąd nie pow1'ócił. Wzywa się zaginionego ruby w terminie 3-miesięc=ym od daty nidliejszego ogros1jenia zgłosił się gdyż w przeciwnym r azie może być U'wany. za 2lmarłego. - Osoby które mogą uw.ielić 'Ni adom ości o zagin!onym wzywa się aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 22/47. KC-3361 N a wn iosek Moniki SOl'lIlek żony Brunona z Urbanowie powiat Pszezyna WSZiCZęto postępowanie o uznanie jej męża Brunona za zmarł.ego osta.tnio zarnrues'zlka1ego w Urbanowicach który jah"'o :?;Qmierz niemiecki wysłany został na ilr'onit wschodin! i w maron 1945 bez wieści zaginął. Wzywa się zaginionego aby w termiidie 3-miesięcZlllym od daty m niejszeg o zgłosi ł się gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego..- Os'oby które mogą udzi'elijć wiadomości o zagtnionym 'wzywa się aby w terminie powyższym donio:.ły o tym S ądowi. Zg. 25/47. KC-3360 Zg. 19/47. Na wniosek Franciszki SkroboJ żony Jana w Lędzinach powiat Pszczyna wszczęto po~tępowanie o uzna. nie jej męża Jana za zmarłego ostatnijo zamieszkałego w Lędzinach który w lujtym 1945 r. został WywieziOll'lY w niewiadomym kierunku skąd dotąd nie powrócił. Wzywa się zaginionego. aby w terminie 3 miesięc:mym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosi! się gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym wzywa się aby w terminie powywyrjl don'fosły o tym Sądowi. KC-3359 Zg. 15/47. Na wniosek Heleny Saternus żony Antoniego z Bierunia StaTego powiatu Pszczyna wszczęto postępowanie o uznanie jej m ęża Antoniego za zmarłego który w maircu 1942 r. zaciągnięty został do armii niemieckiej a w styczniu 1943 r. podczas walk na froncie wschodnim zaginął. Wzywa się za.ginionego aby w terminie 3 miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Osoby które mogą udzi elić wiado.mości o zaginionym wzywa się aby w terminie powyższym doliliosły o tym Sądowi. KC-3358 Zg. 134/46. Na wniosek Marii Kłosowej żony Teodora z Pszćzyny w stc zęto postępowanie o uznanie za zmarłego jej męża Teodora ostatnio zamiesllkałego w Pszczynie który w dniu 22-go stycznia 1942 r. został wysłany na Jiront wsohodni skąd dotąd nie powrócił. Wzywa się zaginiolilego aby w terlthinie 3 miesięcznym od daty niniejszego ogłos zeni a zgłosił się gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Osoby które mogą udzielić wiadomo 'ści o zaginionym wzywa się aby w terminie powższym doniosły o tym Sądowi. KC Zg. 13ii46. Na wniosek Mar!! Mand1owej żony Ludwika z Bo.jsz6w Nowych pow. Pszczyna wszco:ęto postępowanie o uznanie za zmarłego jej męża Ludwika ostatnio zamieszkałego w Bojs zowach NowY'Ch który w 1941 r. został wys łan y na front wschodni jako żołnierz niemiecki skąd d()tąd nie powrócił. Wzywa s ię zaginionego aby w terminie 3 m iesięcznym.od dat.y niniejszego ogłoszenia zgłosił s ię g dy ż w przeciwnym r azie może być uznany za zma rłego. Osoby które mog: udzi elić wiadomoś ci o zaginionym wzywa się aby w terml minie powyższym doniosły o tym Sądowi. KC-2242 II. Zg. 129/46. Na wniosek Franciszki Gaża :ilony Józefa z J~nkowic pow. Pszczyna wsz 'częto postępowa nie o uznanie za zmarłych : 1) Józefa Gaży syna Franciszka i Józef y z Jankowie który w 1943 r. został aresztowany przez władze niemieckie i osadzcny w obozie w Aschendorfermoor Ems skąd dotąd nie powrócił 2) Franciszka Lukaska syna Jana i Franciszki z Jankowie który w lipcu 1942 r. został wysłany na front wschodni jako rolnierz niemiecki skąd dotąd nie powrócił. Wzywa s ię zaginionych aby w terminie 3 miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zglosili się gdyż w przeciwnym ra'zie- mogą być umani za zmarłych. Osoby które mogą udzielić wiadomości o z-aginionych wzywa się aby w terminie powyższym doliliosły o tym Sądowi. KC-2241 Zg. 1/47. Na williosek.julii Gamonio'wei żony Pawła z Jankowie pow. Pszczyna wszczęto postępowanie o UZIIlanie za zm&łego jej męża Pawła ostatnio zamieszjkałego w Jan. kowicach który został 12 listopada 1942 r. zaciągnięty do armij niemieckiej i wys~any na front wschodni skąd dotąd nie powrócił. Wzywa się zaginionego aby w tetlninie 3 miesięcznym od daty ni..l'liejszego ogłoszenia 2lgłosił się gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Osoby kt6re mogą udzielić wiadomości o zaginionym wzywa się a w terminie powyższym donic~ły o tym Sądowi. KC-2240 SĄD GRODZKI W PŁONsKU Na wniosek Ma.rianny z Pokorskich DlugO&Zewskie ~ zam. we wsi Polesie gm. S1J!rbiewo pow. Płońskiego wsu::zy_ na się postępowanie celem um1ania za zmacle/1"o: Piotra Dłu. goszewskiego syna Józef y Długoszewskiej-niezamę:ilnej ur. 26 lipca 1881 r. we wsi Dziektarzewo pow. Płońskiego w 110ku 1940 aresztowanego przez "Gestapo" i w dniu 14 sierpnia 1942 r. zmarłego w Berlinie. Wzywa się wymbnionego aby w ciągu 4-ch miesięcy od dat.y ogłoszenia niniejszego w "Monitorze Polskim" zglosił się do Sądu Grodzkiego w Płońsku gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby które mogą udz ielić wiadomcści o rzekomo zmru-łym wzywa się aby 'w terminie powyż szym doniosły o tym Sądowi. (Nr Ns. 55/46). KC--715 Na wniosek Józef y Owczarek z Wojnarowski.ch zam. we wsi SieklukJ gm. Wojty -Zamoście pow. płońsk ieg o wszczyna się postępowanie celem uznania za zma!j:] :;:p;o : Władysła wa Owcrerka syna Marcina i Józef y z S~yms ńs kich ur. 'I r. w Kupiskach żonatego w d\'liu 25 sierpnia 1939 r. powolanego do Wojska Polskiego który drj tlnia z«rl:emia wmook1.i nie dał żadnej wiadomości że żyje. Wzywa się wymienionego aby w ciągu 4-ch miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego w "Moni tor~e Polskim" zgłosił się do Sądu Grodzkiego w Płońsku gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłeio. Wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o rzelromo zmarłym wzywa się aby w terminie powyższym doniosły O tym Sądowi. (Nr Ns. 9/47). KC-3433 Na wniosek Czesławy Toma&Zewicz ~. w Płońsku ul. 19.9o Styc:z.ni:a ws2lczyna się postępowanie celem uznania za zmarłego: Władysława Toro.aszewicza syna St&ni.slawa i Brron.isławy z Kurkowskich ur r. w Płońsku ż0- natego 1 września 1939 roku powołane.go do Wojska Pol.. skiego który prbwdopodobnie został zabity podczas nalotu we wsi Ryki. Wzywa się wymienionego aby w ciągu 4.-ch mi~ięcy od daty ogłoszenia niniejszego w "Monitorze Polskim" zgłosił się do Sądu Grodzkiego w Prońsku gdyż w przeciwnym razie może być uznany z a :Lmarłego. Wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o rz~komo zmarłym wzywa się aby w ternl'm.ie powyższym doniosły o tym Sądowi. (Nr N. 7/47). KC-M32 Na wniosek Ireny Dylewskiej z Fersklch zam. w Płońsku przy ul. Szosa-Pl-ocka l wszczyna się postępowanie celem uznania za zmarłego: Jerzego Ferskiego syna Mieczysława i Janiny z Bugajenków urodzonego w Płońsku dnia 31 grudnia 1922 roku który w 1939 roku przez władze nie. mieckie został aresztowany i osa<bony w więzieniu w Sanoku a potem przetransportowany do ~ęzienia w Tarnowie i ' od czasu tego ślad po nim zaginął. Wzywa się wymienionego aby w Ciągu 4.-ch m i esięcy od daty ogło sz enia ninfthszego W "Monitorze Polskim" zgłosił się do Sądu Grodtklego W Płońsku gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie ()$oby kt6re mogą ud zielić wiadomo ści o rzekomo zma.rłym wzywa sil. aby w term1.nie powyższym doniosły o tym Sądowi. (Nr Na. 10/47). KC-34S4 Na wniosek Heleny Olszewskiej z Popio.łkowskich tam. we wsi Szerominek gm. W... Zamośc1e pow. PłOńskiego wszczyna się postępowanie Celem uznania za zmarł!!go: Wła. dysława OlszeWSkiego syna Pawła i J6zefy z Szymańskich ur r. we wsi Pruszkowo pow. Płońskiego 05tatnio zam. we wsl Szerominek w dniu 20 marca 1944 r. areeztowanego przez "Gestapo" a następnie przewiezionego do Stutthofu gdzie rzekomo zmarł. Wzywa Się wymienionego aby w ciągu 4.-ch miealęcy od daty ogłoszenia niniejszego w "Monitorze Polskim" ziłosił s ię do Sądu Grodzkiego w Płońsku gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zma rłego. Wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o rzekomo z ma.rłym wzywa st. aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. (Nr N. 2/47). KC-2188

8 s.. MONITiOR PiOLSKlI" - Dnia 4 marca ". Nr. 3:l SĄD GRODZKI W MYSŁOWICACH Sąd GrodiZJki w!\1ysłowicad1 dbwie>s~cza. że wszcza1 postę;powalruie o urznaluhe ullis;t;ępują c.ycih osób za zmajrle: - J) Z wnloslku Eleonory Brzozowskiej. zam. w Małej Dąbrówce. Siemi'an:cw:lcka 54. Józ.efa Brzozow->bego. lat 43. powołan ~go w roiku 1939 do WOj 3:ka Polskiego z Malej Dąbrówki (Zg. 5/ 47). ~).Z Wł~: '05Iku ŁUIr;j~ Hrzihkow~j zam. w Mysłowiuch OS\'llęc :ms.ka 2. Otolna Hrz.ibka. lat 41. rz~komo po'j.~!'ego w rdbu 1944 w mi'ejsoowclki Dorotka nad Wi<sła. z Mysbwic. (Zg. 11/47). -.3) Z wn'eosku Otyliiii KubaJlowej. zam. w Szopien'ilCa;('h uj. R~rtal~ la 20. Wal;Lelra Kubali. lalt 35. żołnierza al~m iii n;em~ec:bej od roiku z Swpieruic. (Zg. 18/47).. 4) Z wmlo&ku Ad~!i Stych1iOk z:am. w Szopi ' 6nKa<:lh. J. Wl'ecwJ'k 6. Hel1lIl.aJna Stychlolka. Jalt 35 żołnberza armii niem:>ec'kiej od roku z Swpi~ l l1jic.. (Zg.' 24/47). 5) Z 'WIf'.llo&ku Heleny pud~k. zam. w Janówie Plac WylJWOlenlia 3. Franciszka Dludka. lat 51. powołaniego w roku 1939 do Woj~ka POll~lci'ego. z Ni'kiSŁOwc:a. (~. 27/47). 6) Z wnio~ku Cecyb; Mal'echa. Ziam. w Brzę;c.zkowiuch O&wi ęcimska 95 Karola MaiIeclly. "at 42. żołlnierza armii niemieckiej od roku Słu;lJInej. (Zg. 36/47). 7) Z W1!liiooiku Kla;ry Wawro. Z.aJm. w Szopienbcach. Wa:rszawska 11. MUi.d.1.ała Wawry. la1t 60. za~niqnego w roku 1945 na tereni.e WO<j ew ~twa śl~slbego z SZOpben~. (Zg. 34/47)._ 8) Z wnios:ku Horer.<tyny łhśn:1lk. zam. w Sz!klarn.i.p. Brzezi'ruka. Leśna 13. Wcrncet!~ego HaśDlih lalt 37. powohn~go w roku 1939 do Wojska Pol5<be~o. z Brzeznnki (~. 35/47). 9) Z Wrui051kl\l WaIcri) GkJwa1czowei. zam. w Mysło;<J'itca:dh. M~kołow~ka 30. FralnCl!sz!ka GłOWaJCla. lat 44. żołnierza Wojsk Polskic:h od roiku 1939 z Siiupneij. (Zg. 43/47). 19) Z wnvosku Gertrudy Gar.v-Ec;:ek :z;am. w MysłowJlcach. Sobieskiego 8.0tena Gcw/ llic:z!ka. lajt 44. żolnierza all1i11ib;. n~em~kiej od ro'lru z Mysłowic. (Zg. 44/47). 11) Z wnio~ku Juli~; Bandzi'a. ZaJm. w BrzeZJiIooe. Hajdow:bz;na 145. F rajnlci52ika B:llndrzj'a. lart 37. żołnierza armiiii niemiueckiej od roi~u z Bl"Z!ezinlki. (Zg. 50/47). 12) Z wn:iosku Agmi'e:sz:ki Cylba. zam. w MysłOWliuc.h. 9-.go Ma~a I O. ~]lh.elma Cyby. lat 2i. żołlll lre'rzja a'rmfii niemieidkiej cd rdku z SlO:[J:'t'J..IlIi.C. (Zg. 51/47). 13) Z wlliiios'ku Au~us 'ty:ny Tomcz}ikoweO. zam. w Mysłowicach Nalrultow:iaa 40. Heleny Gierl-altikÓW1Ily. I'alt 32. alresztowam'ej przez oikuipallita w 1942 L. Z ].a':lio'w'a?ow. Katowice. (Zg. 52/47). 14) Z wniosku Macr-ili Gał.kowej zam. w GFszCWOO. A~aJty I. Jana Gałkti. lat 50 kt6ry iulcthodiił prz>ed u!kupaln '~em w roku 1939 z GrozQ\'{ca. (Zg. 48/47). Sąd wzywa WYTnienuonych zagfnionych. aby w termrin~e 3 milesięcy od daity ogłosłenia zgłooil1i Slię do Sądu" ~yż. w przeciwnym raz.1e będą U1WaJżamJi za 7JIl1arł)"dh zas osoby któr'e; mogą 1Udz.~!eilrić Vi~achm~i o :mlgil!llf<.mych. alby w ' ter<min1:'e " powyższym doniosły o tym SądOwi. T(C-2866 SĄD GRODZKI W PNIEWACH Zg. 2/47 Eustaelina Stadnikowa z Podrzewia powiatu ~amotulskiego. (woj ew. poznańskie) wniosła c u~nanie z'a zmatłego jej męża Mariana Stadnika th'odzonego dnia 6 grudnia 1912 w Drohoby;C7JU. syna Jana Stadnika i Joanny z d. Wojtowicz. a ostatnio zamieszkałego w Drohobyczu i od r. nie dającego maiku życia. Wzywa się Maxiana Stadn~a by zgłosił się najpóźniej dnia 15 maja 1947 o godz. lo-ej w Sądzie Grodzkim w Pniewach gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. KtoJrolwiek może udzielić wiadomości o z8ginionym wi nien w terminie polwyższym donieść o tym Sądowi. KC-2381 SĄD GRODZKI W PIŃCZOWIE. Sąd Grodzki w Pińczowie ogłasza że na wnio.sek J ózefy Ciszewskiej zamieszkałej we wsi Będ:ziaki gminy Złota wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego: Władyshwa Ciszewskiego syna Pawła i Marianny z Rejów urodzonego w grudniu 1910 roku mieszkańca wsi Będziaki który jako strzelec 4 pułku legioolów w roku 1939 powolany został do Kielc brał koło Kielc udział w walkach i od tego czasu nie ma o nim wiadomości. Wzywa się Władysława Ciszewskiego. syna Pawła by zgłosił się w Sądzie w terminie 3 miesięcy lub dał znak życia o sobie w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego wszystkie zaś osoby które mają nim w.i:adomości winne zawiadomić w tymże terminie tutejszy Sąd. (Zg. 2/47). KC-1920 SĄD GRODZKI W PRUDNIKU Sąd Grod2ki w P.rudniiku na wniosek Kazimiery Szatran zam. w Maciejowicach wszczął postąpqwanie c uznanie za zmadego jej męża Tadeusza Szafrana syna Tomasza i Marii z domu Żyłka urodz. 28 paździe-rnika 1913 r. w Hołoskcwie pow. Tłómacz który w kwietniu 1944 r. w Otynii. pobrany do Wojska Polskiego wyruszył na front i zaginął bez wieści. Wzywa się zagmlonego aby w terminie trzymiesięcznym od ukazania się ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Prudniku gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie OSQby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 5147). KC-2412 SĄD GRODZKI W PRUCHNIKU S ąd Grodzki w Pmchni'ku ogłasza o wszczętym postępowajil.iu o U2Jnanie za zmarr-łego zaginionego Jana Michuły syna Józefa i Józef y z Foltów utodzonego dnia 27 stycznia 1909 r. w Pruchni:ku Wsi i tamże ostatnio z.an1ieszkalego i wzywa zaginionego do z}awieni'a się w tutejszym Sądzie oraz osoby mające o nim jakąkolwiek wiadomość o doniesienie jej Sądowi w terminie trzymiesięcmym od daty tego ogłoszenia albowiem po tym terminie w razie braku tych wiaoomości lub niezgłoszenia się aginionego zostanie on za zmarłego uznany. (Zg. 1/46). KC-3889 Sąd Grodzki w Pruchniku. na w niosek Józef y Masłowskiej Z Pruchn~ka postanawia ws?czqć postępowanie o uznanie za zmadego jej męża Karola Masłowskiego. urodzonego 2 lipca 1910 T. syna Kazimierza i Paraskewii cstatnio za_ mieszkałego w Pruchniku pow. Jarosław który był ateszto_ wany przez okupanta 2 lipca 1944 r. w Drohobyczu i od tego czasu zaginął. Wzywa się wszystkie osoby mające o zaglnionym wia_ domości aby doniosły o nich Sądowi w terminie 3-ch miesięl cy od daty niniejszego ogłoszenia gdyż po tym terminie Sad może uznać zaginionego Karola Ma SłOWSkiego za zmarłeg~. (Zg. 8 /46). KC--31l90 Sąd GroeWki w Pruchnilw. na wniosek Anieli Będź postanowił wszcząć postępowanie o uznanie za zma.rłego Mi_ kołaja Będzia urodzonego w Chorzowie dni.a 19 grudnia 1911 r. syna Andrzeja i Katan:yny. ostatnio zamieszkalega w Chorzowie. który został zmobilizowalily dnia 10 sierpnia 1939 r. do 24 pułku artylerii polowej 'IN Ja rosławiu. Wzywa się wszystkie osoby mające wiadomość Q zaginionym by w terminie 3 miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia donio'sły o tym Sądowi do sprawy Zg. 12/46 gdyż po upływie tego terminu zaginiony zostanie uznany za =ar_ łego. (Zg. 12/46). KC-3891 REJESTR HANDLOWY SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY Do rejestru hallldlowego Sądu Okr..;. Bydgoszezy A. 'fiir 90 w:pisano cłrria 4 glrudnlia 1946r. firmę. Blawalt" wl:asc. J. Berndt W. Młyńs :ki i J. S7.:ll lraf:iiń :;!ki spół 'ka jawna. Sedzibą spółilci jest Bydgos.zcz ul PodIw:a!'e 15. Przedmiotem spój ki jest sprzedaż towarów bława~n)"ch. galalnlterii ) konfekcji. Sp óll:n~kami są : ].m Bemdt. Wład~ław Mł)"ńs.'lci. Jal!l Szarafi 'ńsiki. Do reprezenltowalllli.a spółki 'kolllłec7lll 'e jest łącme dziułalnie dlwóch s~ Jni ków. KB-9374 Do. rejestru handlowego Sądu Okr. w Byd~()szay A. i n'r 709 (Inowrocław) przy filrmi'e KomUfna.)n.a KlliSa Os.z:c:zędnoścl Po.wiat.u Ln~~octaws:k; iiego w J.nOlWrodawiu wpi-saoo dnia 21 paidz:iemiika 1946 r. że w mń ejsce u~tępu;j za Sltępcy dyrekttora mr.z.ądza:jącego \Viincen:te'go K05ma~slki ego wytbralno zastępcą d)"reiktora zarządzającego Hen-r)"ka Gogolew5:kue~0. KB-b~ 19 Do rejestru hallldlowego Sądu Okr. w Bydgoszczy A. nr 85 'WIpi:samo dn~ ;a 23 paźd~l'efln l;ika 1946 r. fumnę Dom Bławatów CzesłaJW Borys i Syn. Si.edZJiibą spó~1ci Bydgos.zcz. Plac TeaJtral1ny 2/ 1. Przed!miot'em przeds iębiolr5twa jest detadi'czna sprzedaż. IDwairów teksty'b)"cn. Spóln~ lkami s 'ą: Czesław Hor/s Heniryk Borys. Do I1e!pIezenltowamia ~póllki UJprawniony J'est kaidy z SiPÓ :llll~ków ' ZOISOOUia. Na 'W)'\padelk ustano'wi~iia ptokury. Slpóbk-: ma prajwo r'eprezjenltolw1ac proi~;jujrenlt łąc~nie z jednyttn spcs;linjlki.em. ~B Do rejes:t1ru handlowe'gq Sądu Okr. w Bydgoszczy A. nr 78 przy ~runie Stan:i'staw T. Rus;z;lrows'ki Spadkobiercy w Bydgo'szczy wpislaoo dna 29 :paździ '6l1niiika 1946 ot.. że nazjwisko spadlkcibi ~~cz}'lllli Dobrosławy Emibi~ ~rystyny RuszJkowSlkiej obeonie brzmi: Dobrosława EmEria. ~ryslty1na S7JWalbe z domu Ruszikows:kJa. KB-7030 Do rejest:ru hmdllowego Sądu Oh. w Bydgoszczy A. nr 89 WlpillsalllO druia 11 g.rudnia 1946 r. firmę Bławaty i Konfe:kJcja wł'aśc. Wadaw Wl1us. Siedzibą prziedsiębiorstwa jeslt Bydgoszcz. UlI. Jezuudka 7. PrzedimlOltem przedsiębiors'ljwa jest deta;lliczlna Slprzedai blawatów kontfekqj'l galalllt'erii.1 KB-9729 Do rejestru halndjovvlego Sądu Okr. w Bydgo$Z:czy A. nr 91 wlp:i~ano cbia 19 grudnia 1946 r. fi :rmę "LUlga" L. Gawlaik i Ska. S~edzibą spó~lki jeslt BydgO'SZJCZ ut Śn:il3.deCl~ich 30. PrzedmilOltem przeds:ięb :orstwa jest w}1rób cu~i'el'ków iwahi. SpóLllliikann:i są: Ludw::lk GaJWl'alk. T.adeusz J abłollllka. Bolesław Pubam:.. Spó~~ I'eprez;einltua'e SipÓ)nci1k Ludwk Gawlaik jledl1cosobowo i sajmodzli~ln liie. KB-IOOn Przetargi PRZETARG Centrala Tekstylna w Łodzi ul. Moniuszki Nr 6 ogłasza niniejszym przetarg nieograliliczony ńa wykonanie robót remontowych w Składnicy Wyrobów Bawełnianych Nr 2 przy ul. Kilińskiego Nr 2. Slepy kosztorys i warunki składania ofert i wszelkie informacje udz iela W y d z iał Gospodarczy Centrali Tekstylnej Łód ż ul. Dr. Więckowskie go Nr 35 prawa oficyna II p. w podwórzu' codziennie od god;~ 12-el j do 14-tej. Do przetargu dopuszczone będą tylko firmy zarejestrowane. Wadium w wysokości 3 proc. od sumy oferowanej nale ży wpłacić przed przetargiem w Narodowym Banku Polskim na konto Centrali Tekstylnej Nr 402 za.zn aczając w dowodzie wpłaty "Kaucja przetargowa" Kiliń sk ie go 2. Kwit opłacenia wadiu."!l należy dołączy ć do oferty w csobnej kopercie z napisem "Pokwitowanie wadium". Od złożenia wadium żadna firma n ;.e jest zwolniona bez względu na ewentllaine p03iadane w tym wzgl ę dzi e do)n' Tr ~ nt:v. Nifzlożcnic wadi.um wykl\lcz8 ofelrentu z p::zetargu Ofert 3 winna z3wierać termin ro.zpoczęcia i ulmńczenia budowy w dniach r.oboczych oraz ceny ma teriałów główny.: h przy jętych z kalkulacji. Otwarcie ofert na stąpi w Wydziitie Gospodarczym Centrali Tekstylnej przy ul. Więckowski ego Nr 35 dnia 17 marca 1947 roku o godz. lo-ej. Central :ł Tekstylna zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub un i eważnienia przetargu bez podania powodów jako też zaniechani3 robót w całości lub części co nie może być powodem i:ądan: a odszk o dowań. KC-3383 Ogłoszenia prywatne Ogłoszenie I Na podstawie zezwolenia Sądu Okręgowego w WarS3awie Wydzial II Handlowy z dn. 2 stycznia 1947 r. Emanuel Grynszpan jako akcjonariusz spółki akcyjnej pod firmą "Fabryka Garbarska "Standard" Spółka Akcyjna" zwołuje na dzień 26 marca 1947 r. na godzinę ll-tą rano w kancelarii noltal'iusza Siennickiego w Warszawie. Kapucyńska 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariUSZÓW powyższej Spółki z porządkiem dzieanym: wybory włndz spółki. 2 --KC--308-(kor. 12 di O g ł o s z e n i e II Firma "Kalwit" Tow. Przem. H andl. Spółka z oogr. odp w Krakowie ul. Św. Jana 3 ogłasza likwidację i wzywa wszystkich wierzycieli do zgloszenia swoich pretensji w terminie trzech mi es i ęcy od daty ninie.isz~go og łosze nia. 3-KC-2218(dt) O g łoszenie Likwidatorzy spółki "ABI" Archite.ktura. Inży nieria In~ stalacja Budownictwo. s półka z ogr a niczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu ul. Szajnochy 11 zawiadamiają że z dn. 1 stycznia 1947 roku została otwarta likwidacja spółki i wzywają wierzycieli o zgłoszenie swych wierzytelności do spółki w ciągu _trzech m.iesięcy od ostatniego ogłosz en ia. 3 KC-2447 Ogłoszenie R3da Nadzorcza Opatowsko - Sando;nierskiej RaJonej Spółki Akcyjnej w Ostrowcu zawiadamia akcjonariuszy że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów Zwyczajne odbędzie się w dniu 27 kwietnia 1947 r oku o godzinie 10 w Ostrowcu w lokalu Sp ó łki Handlowej przy Alei 3 Maja 13. Porządek dzienny: 1) Zagajenie i Wybór przewodnicząceg.o 2) Zatwierdzenie' bilansu i rachunku zysków i strat na dzień r. 3) Zatwierdzenie dotychczasowej d z i a ł a lno ści Rady i Zarz ą du 4) Sprawa sprze d aż y nieruchomości Spólki 5) Wybory Rady N'ldzorczej. KC-880 Ogłoszenie Zarząd spółki akcyinej "Paniarei" Powszechne Zakłady M&.gazynowe i Transportowe SpÓłka Akcyjna w Gdyni zwołuje akcjonariuszy na walne zebranie które odbędzie się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38 dnia 12 kwietnia Ul47 r. o godz. 2-ej. z następujący m porządkiem obrad: l) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sptawozdania Zarządu bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1945 i za rok 1946; 2) powzięcie uchwały o podziale lub o pokryciu strat; 3) udzielenie władzom spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 2 KC-2715 SPROSTOW ANTf W oglosz'eniu Sąl d'u Gro-ctz ki.e2; o \\ Krakowie KB-liSO \V sprawie uz:naf1 ia za z.marlą Zloty f(t:hterowei wyd'rukowonym w Nr. 65 Moni'to ra Poli>ki'ego z dnia 20 lipca 1946 r. przepuszczono sygt1a turę Są l du która wima br zmieć: T '!. Zg KB-l ISO-kor. II II OD WYDAWNICTWA Prosimy o nadsyłanie przetargów i wszelki;) ogłoszeń terminowych conajmniej na tydzień przed wyznaczonym dniem publ'kacj;. gdyź przeciwnym razie Wydawnictwo nie jest w lll" i-.. ym.. a_ć.. ża d.a_n.y.c~h te.nn i.no.'w.~ j '-w..n_o.ś.a..d.o.~ w uqen1imerata. Monitora Polskie~o" wynosi miesięcznie zł Nume'T poiedyńczy kqsztuie zł Numer p()dwójnv zł r.ena nciłc1~1.ei'q: Ogłoszenia u rzędowe. sąo 'owe przetarg1 itp zł 10.- za wyraz. - 00łOSZOOl8 o zagubl'onych dokumentach zł 6 - a O h l?(l. T "" k ś. 'ed.". z wyraz - glosze\llia la tekslem od o~ól i instylucij orv... ~łnv" " ~ W1Prs mn Im rowy. AZero o ~.1 ne] szpaltv (strona 3 szpaltv\. - Za układ tabelarvczny dolkza się 50%. - Edykty naasvl'j1lp OrzPl Starostwa IRpf ~pra" lnwal!d-zkirhl7.ł 4.- za wyraz. _.- Za termino>wv d'mlk ~łou.. ń 'vrlilwn1rlwo nip odpowiada. Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. iłedaguje K~mitet Redakcytn~ ' Drltkaraia Nr.. Spóld~ ~ydaw'qiiczej.. Czy te1a Lk" ł.6dź. twirki 2

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Dzieci Jana i Cecylii Czachorowskich z Czachorowa

Dzieci Jana i Cecylii Czachorowskich z Czachorowa Dzieci Jana i Cecylii Czachorowskich z Czachorowa Cecylia-Marianna z Czachorowskich Ostrowska (córka Jana i Cecylii z Czachorowa) Mąż Jan Ostrowski Akt urodzenia 1920 wrzesień urodził się Roman Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Techmański Piotr Anna Ciesielczuk, zapis 2, str, 51 [ , Piotr Techm. Lat 22, Anna Ciesielczuk lat 19]

Techmański Piotr Anna Ciesielczuk, zapis 2, str, 51 [ , Piotr Techm. Lat 22, Anna Ciesielczuk lat 19] KZ 546 1876 KZ 546 1876 KZ 547 1877 KZ 547 1877 KZ 548 1878 KZ 548 1878 KZ 549 1879 KZ 550 1880 KZ 551 1881 Techmańska Franciszka, zapis 64, str. 34 [urodzona 29.09.1877, ojciec Piotr Techm. lat 24, matka

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Korzyści Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Du a liczba dokumentów Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo