Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112"

Transkrypt

1 Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał Chrystus bowiem zmartwychwstał, Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego życia. Redakcja Program Wielkanocnej Procesji Konnej Mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy jak i wszystkich chêtnych goœci do wziêcia udzia³u w corocznej Procesji Konnej, tradycyjnie odbywaj¹cej siê w Poniedzia³ek Wielkanocny w Pietrowicach Wielkich, aby wspólnie prze- yæ ten dzieñ zgodnie z duchem wieloletniej tradycji chrzeœcijañskiej Zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie GS -u w centrum Pietrowic Wielkich Wyjœcie z placu GS-u w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji i przejœcie do Koœció³ka Œw. Krzy a Nabo eñstwo b³agalne w P¹tniczym Koœciele p.w. Œwiêtego Krzy a Zakoñczenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z konnym objazdem pól Wjazd jeÿdÿców do Pietrowic. Tradycyjny galop przy ul. Œwierczewskiego Konny Festyn Wielkanocny na boisku LKS z licznymi atrakcjami: - zawody skoków przez przeszkody z udzia- ³em czo³owych zawodników tej dyscypliny, - pokaz uje d ania koni w wykonaniu zawodników jeÿdzieckiego Klubu Lewada najlepszego klubu w Rankingu Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego, - pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu Rafa³a i Martina Grüner (poczta wêgierska, d ygitówka, koñ w ogniu). Ca³oœæ uroczystoœci popo³udniowych odbywaj¹cych siê na boisku sportowym bêdzie mia³o charakter pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, obs³ugi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci oraz zabawy tanecznej, która rozpocznie siê o godz. 18:00. Ks. Proboszcz Parafii Pietrowice Wielkie Damian Rangosz Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek G³os Gminy marzec

2 Podsumowanie roku 2004 Drodzy Mieszkañcy Gminy Pietrowice Wielkie! Miniony 2004 rok na zawsze odszed³ ju do historii. By³ to rok pe³en wezwañ, trudów, lecz nie brakowa³o w nim równie tych, jak e piêknych i wzruszaj¹cych chwil; które to zapewne na d³ugo pozostan¹ w pamiêci wielu mieszkañców naszej gminy i nie tylko. W ubieg³ym roku, przy wspó³pracy z pracownikami urzêdu gminy, so³tysami, radami so³eckimi, rad¹ gminy, lokalnymi proboszczami oraz mieszkañcami, których nie sposób wymieniæ, dokonano w naszej gminie wielu znacz¹cych inwestycji, zadañ oraz imprez, które u³atwi³y oraz umili³y ycie naszym mieszkañcom. Pozwoli³y równie zaprezentowaæ nasz¹ gminê na Forum Powiatu. Pozwólcie, e pokrótce je przytoczê. W Amandowie zosta³ utwardzony odcinek ul. Wiejskiej, wykonanono oznakowanie ulic nowymi tablicami oraz zagospodarowanie placu zabaw. W Gródczankach zosta³ wykonany odcinek kanalizacji na ul. Wiejskiej, oznakowanie ulic oraz doposa enie œwietlicy wiejskiej. W Kornicy wykonano odcinek kanalizacji ul. Spó³dzielczej, doinwestowano œwietlicê wiejsk¹ oraz oznakowano ulice. W Krowiarkach wykonano odcinek chodnika przy ul. Wyzwolenia, dokonano utwardzenia ul. Szkolnej, odcinka drogi na ul. Folwarcznej, oznakowania ulic, zakupiono sprzêt na placyk zabaw ze œrodków RPA. W Makowie wykonano remont dwóch mieszkañ, odcinka oœwietlenia ulicznego, przeprowadzono remont w Wiejskim Centrum Kultury oraz wykonano ogrodzenie wokó³ œwietlicy wiejskiej. Zakupiono te plac zabaw oraz oznakowano ulice. W Lekartowie wykonano ogrzewanie œwietlicy wiejskiej, oznakowanie ulic oraz zakupiono sprzêt wykorzystany na plac zabaw. W Paw³owie dokonano modernizacji drogi do cmentarza, utwardzono drogê - przed³u enie ul. Pietrowickiej do cmentarza oraz boiska, wyremontowano remizê OSP, z szatniami dla LKS Paw³ów i œwietlicy wiejskiej, która s³u y mieszkañcom oraz cz³onkom chóru Cantate oraz Mniejszoœci Niemieckiej. W szkole wymieniono okna, powiêkszono sto³ówkê oraz wyremontowano 2 pomieszczenie dla biblioteki szkolnej, jak i ogólnej. Wykonano nowy chodnik do szko³y. W Pietrowicach Wielkich przy udziale œrodków pozyskanych z SAPARD zosta³ wymieniony odcinek sieci wodoci¹gowej od ul. Parkowej do ul. Fabrycznej z wymian¹ przy³¹czy, dokonano modernizacji ul. Wyzwolenia z po³o eniem krawê nika i nowego dywanika asfaltowego, wymiany chodnika i czêœci kanalizacji deszczowej. W budynkach przy ul. 1-go Maja 16, 17 wykonano remonty dachów, utwardzono drogê transportu rolnego, przed³u enie ul. Œwierczewskiego. Dokonano wymiany okien wraz z malowaniem, wymiany CO i pieca wraz z dociepleniem w przedszkolu, w szkole i w gimnazjum. Wymieniono kanalizacjê, wykonano szatnie oraz posadzki na korytarzach i salach lekcyjnych oraz pracowniê jêzykow¹. Uda³o siê wyremontowaæ most oraz czêœciowo wymianiæ okna w Oœrodku Zdrowia. Wymieniono te oznakowanie ulic. W Samborowicach po³o ono kolejny odcinek chodnika przy ul. D³ugiej, oznakowano ulice, dokonano remontu przy remizie OSP oraz placu zabaw przy szkole. W erdzinach po³o ono kanalizacjê przy ul. Powstañców Œl¹skich z poszerzeniem ulicy, oznakowano ulice, wykonano plac zabaw i wydzier- awiono szko³ê na potrzeby zak³adu krawieckiego. Dofinansowano dzia³alnoœæ lokalnych LKS-ów w Paw³owie, Pietrowicach Wielkich, Cyprzanowie, Samborowicach. Wykonano bie- ¹ce naprawy dróg gminnych. Gmina przy³¹czy³a siê do zorganizowania wraz z Parafi¹ Wielkanocnej Procesji Konnej po³¹czonej z festynem na boisku. Tradycyjnie odby³a siê EKO Wystawa daj¹ca mieszkañcom oraz przyby³ym goœciom mo liwoœæ zapoznania siê z nowinkami zwi¹zanymi z modernizacj¹ systemów grzewczych we w³asnych budynkach i nie tylko. Odwiedzaj¹cy wystawê mogli podpatrzyæ nowoczesne systemy zwi¹zane z modernizacj¹ budynków mieszkalnych oraz ich otoczenia. Wspó³organizowaliœmy jubileusze naszych lokalnych LKSów w Samborowicach i Pietrowicach Wielkich. Do ynki Gminne w Cyprzanowie oraz w So³ectwach Gminy, jak i tradycyjny festyn w Kornicy, majówka w Krowiarkach, biesiada czy spotkania kó³ rencistów oraz wystêp kolêdowy chórów w koœciele w Paw³owie to równie przedsiêwziêcia, do których organizacji przyczyni³ siê nasz urz¹d. Jest w dyspozycji gminy namiot, który pozwala nam zabezpieczyæ lokalne imprezy. Zosta³y tak e wyposa one nasze jednostki OSP w pompy szlamowe oraz wyposa enie osobiste stra aków. We wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliœmy zimowy i letni wypoczynek naszych dzieci szkolnych wraz z pobytem grupy dzieci nad morzem. We wspó³pracy z Prezesem LKS-u Pietrowice Wielkie i nauczycielami wf-u zorganizowany zosta³ Turniej Dzikich Dru yn. Zorganizowano równie Turniej o Puchar Wójta w tenisie sto³owym oraz pi³ce no - nej i pi³ce siatkowej. Odby³y siê kolejne edycje rajdu rowerowego Sudicki Okrug oraz zawody stra ackie wraz z jubileuszem 80 lecia OSP Paw- marzec 2005 ³ów. Doposa yliœmy Zak³ad Komunalny w ci¹gnik i p³ug odœnie ny i piaskarkê oraz przekazany przez Gminê Liderbach samochód Volkswagen Transporter. W minionym roku uda³o nam siê nawi¹zaæ kontakt z niemieck¹ Gmin¹ Liderbach oraz z w³osk¹ Grugliasco. Mia³y miejsce ju pierwsze wizyty i rewizyty, co w konsekwencji zapewne zaowocuje podpisaniem partnerstwa. Podpisanie tego typu partnerstwa polega miêdzy innymi na wymianie doœwiadczeñ, organizowaniu wymian m³odzie y, poszerzaniu kontaktów mieszkañców oraz mo liwoœci korzystania ze œrodków pomocowych. Jestem œwiadomy, e jest jeszcze wiele do zrobienia, lecz nie mo na wszystkiego za³atwiæ od razu. Na pewne sprawy potrzeba czasu i konsekwencji. Pozostaje mi wiêc prosiæ Pañstwa o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ. Jestem œwiadomy wielu problemów, z jakimi musicie siê Pañstwo zmagaæ, na co dzieñ. Niech te codzienne troski nie przes³aniaj¹ ca³kowicie dobra naszej Ma³ej Ojczyzny. To dobro czêsto nie wiele kosztuje a w gruncie rzeczy jest bezcenne. Wielu z Was wyje d a. Opuszczaj¹c nasz¹ Ojczyznê zostañcie honorowymi ambasadorami naszej Gminy, bo to jaka ona jest, to jak yjemy, jakie stwarzamy w niej warunki przede wszystkim zale y od nas samych. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek Zawiadomienie Przypominamy o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych w nastêpuj¹cych terminach: 1) od dnia r r. wydanych w latach , 2) od dnia r r. wydanych w latach , 3) od dnia r r. wydanych w latach , 4) od dnia r r. wydanych w latach , 5) od dnia r r. wydanych w latach Wniosek sk³ada siê osobiœcie. Do wniosku nale y do³¹czyæ: - 2 aktualne fotografie ukazuj¹ce g³owê w lewym pó³profilu i widocznym lewym uchem - dowód uiszczenia op³aty 30 z³. Kasa Urz¹d Gminy - odpis skrócony aktu urodzenia kawaler, panna - odpis skrócony aktu ma³ eñstwa onaci, mê atki, rozwodnicy. Okres oczekiwania na nowy dowód osobisty 1 miesi¹c. G³os Gminy

3 Wieœci Gminne NOWA GMINNA SPÓ KA WODNA Kronika policyjna Charakter rolniczy Gminy Pietrowice Wielkie zmusza szczególnie w okresie ostatnio wystêpuj¹cych na naszym terenie anomalii pogodowych (wichury, ulewne deszcze), do koniecznoœci konserwacji jak i odtworzenia urz¹dzeñ melioracyjnych, s³u ¹cych do odprowadzania wód deszczowych. Dzia³ania te dotycz¹ wszystkich mieszkañców, odprowadzaj¹cych wodê deszczow¹ z posesji. Zadania te nie nale ¹ do zadañ w³asnych gminy. Mo e byæ jedynie udzielona dotacja czêœciowa na takie dzia³ania. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, do wykonywania wspomnianych dzia³añ mo e powo³aæ spó³ki wodne. Zgodnie z brzmieniem art.164 ust.1. Spó³ki wodne s¹ formami organizacyjnymi, które nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku, zrzeszaj¹ osoby fizyczne lub prawne i maj¹ na celu zaspokajanie wskazanych ustaw¹ potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 178 w/w ustawy nadzór i kontrolê nad dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych sprawuje starosta. Stan urz¹dzeñ wodnych ( rowów, przepustów ) w naszej gminie, jak wielu z nas wie, wymaga wielu nak³adów. Wiele z nich wymaga ca³kowitego odtworzenia lub gruntownego oczyszczenia. Brak dzia³alnoœci spó³ki wodnej przez prawie 4 lata doprowadzi³ do zniszczenia istniej¹cych jeszcze rowów. Przez ostatnie 3 lata trwa likwidacja Gminnej Spó³ki Wodnej. Zgodnie z posiadanymi informacjami ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu, proces likwidacji zosta³ zakoñczony. Jednak koniecznoœæ podjêcia dzia³alnoœci spó³ki wodnej na terenie gminy, jak ju wspomniano nie ulega w¹tpliwoœci. Problem ten zosta³ podjêty przez so³tysów z poszczególnych so³ectw naszej gminy. Podczas spotkania w tej sprawie, œwiadomi aktualnego stanu urz¹dzeñ wodnych, podjêli odwa n¹ decyzjê o koniecznoœci utworzenia nowej spó³ki wodnej. Zobowi¹zali siê równie do osobistego dozoru nad prawid³ow¹ dzia³alnoœci¹ tej spó³ki. Wskazano równie, i spó³ka nie mo e tworzyæ struktur administracyjnych, poch³aniaj¹cych pieni¹dze. Powinna dzia³aæ poprzez coroczne planowanie robót, zlecenie ich wykonania i ich nale yty odbiór. Owocem w/w ustaleñ by³o spotkanie za³o- ycielskie spó³ki wodnej w dniu 11 stycznia 2005 r. na którym zatwierdzono statut i powo³ano spó³kê wodn¹. Statut m. in. zapewnia, i œrodki pieniê ne zebrane w danym so³ectwie bêd¹ w ca³oœci przeznaczone na prace spó³ki wodnej wykonywane w tym so³ectwie. Aktualnie trwa proces rejestracji spó³ki wodnej, zatwierdzenia statutu przez Starostê Powiatu Raciborskiego. Dla w³aœciwego dzia³ania spó³ki niezbêdne jest cz³onkostwo w jej strukturach mieszkañców gminy, bêd¹cych w³aœcicielami gruntów i budynków. Istotne zatem dla interesu spo³ecznoœci naszej gminy jest istnienie takiej spó³ki. Stosowne deklaracje cz³onkowskie bêd¹ rozdawane przez so³tysów ok r. przy okazji zbierania I raty podatku. Sekretarz Gminy Adam Wajda W 2000 roku w celu okreœlenia polityki przestrzennej, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy uchwali³a Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie. Studium stanowi bazê do tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wa nego planu zagospodarowania przestrzennego mo na uzyskaæ pozwolenie na budowê. Od czasu uchwalenia Studium minê³o ponad 4 lata. W okresie tym nast¹pi³y zmiany w przepisach prawnych, uwarunkowaniach i kierunkach polityki przestrzennej gminy. W tej sytuacji w celu dalszego prowadzenia poprawnej polityki przestrzennej Rada Gminy w listopadzie 2004 roku podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany Studium (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W dzia³aniach planistycznych wa n¹ rolê, tak- e w pracach nad projektem Studium, odgrywa spo³ecznoœæ miejscowa. Przepisy prawne przewiduj¹ uczestnictwo spo³eczeñstwa w dwóch etapach procesu planistycznego. Pierwszy dotyczy wnoszenia wniosków do projektu. Drugi, uczestnictwa w wy³o eniu projektu, debacie publicznej oraz wnoszenia ewentualnych uwag. Obecnie prace nad zmian¹ Studium s¹ w pocz¹tkowych etapach proceduralnych. Do dnia 16 marca 2005 roku w siedzibie Urzêdu Gminy sk³adaæ mo na wnioski do Studium. Wniosek powinien zawieraæ niezbêdne dane dotycz¹ce osoby wnioskuj¹cej, treœci wniosku oraz oznaczenia nieruchomoœci której wniosek dotyczy, w tym tak e terenu ca³ej gminy. Trzeba mieæ jednak œwiadomoœæ, e nie wszystkie wnioski mog¹ byæ rozpatrzone pozytywnie. Obowi¹zek rozpatrzenia ka dego z³o onego w wyznaczonym terminie wniosku spoczywa na Wójcie. Rozpatrzenie wniosków zale ne jest od obowi¹zuj¹cych przepisów i uwarunkowañ, m.in. przyrodniczych, spo³ecznych, ekonomicznych, oraz realnych potrzeb gminy. Zatem Wnioskodawca sk³adaj¹cy wniosek powinien mieæ œwiadomoœæ jego zasadnoœci i realnoœci. W miesi¹cu styczniu tego roku policjanci Posterunku w Pietrowicach Wielkich zatrzymali do kontroli kierowcê, który prowadzi³ samochód pomimo orzeczonego wczeœniej zakazu przez S¹d prowadzenia pojazdów mechanicznych. tj. nie stosowa³ siê do wyroku S¹du. W dniu 31. grudnia 2004 roku nieznani sprawcy podpalili drewniany barak usytuowany na boisku w Makowie. W dniu 14 stycznia tego roku w Pietrowicach Wielkich mia³o miejsce w³amanie do samochodu osobowego marki Fiat. W wyniku w³amania sprawcy skradli z wnêtrza plecak wraz z dokumentami. Dnia 6 lutego 2005 roku w Pietrowicach Wielkich mia³o miejsce usi³owanie w³amania do budynku mieszkalnego. Sprawcy dostali siê do œrodka lecz niczego nie zabrali. 0 Planowanie terenów budowlanych i innych Wnioski do Studium gminy Mieszkañcy, którzy byli w przesz³oœci rolnikami a posiadaj¹ du e zbêdne budynki gospodarcze lub stodo³y, które kiedyœ mog³yby byæ wydzier awione lub sprzedane i wykorzystane na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ handlow¹, b¹dÿ produkcyjn¹ proszeni s¹ o zg³oszenie tego do tut. Urzêdu, aby zapis studium i planu zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza³ takiego wykorzystania przedmiotowych dzia³ek W zwi¹zku z powy szym prosi siê wszystkich mieszkañców gminy zainteresowanych w najbli szych 10 latach jak¹kolwiek budow¹, przebudow¹, zmian¹ konstrukcji dachu b¹dÿ sprzeda ¹ lub zakupem gruntów o zainteresowanie siê w tutejszym Urzêdzie Gminy na jakie cele ma byæ dana dzia³ka przeznaczona zarówno w studium jak i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wzór wniosku uzyskaæ mo na w siedzibie Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich. mgr in. Przemys³aw M. Nowacki projektant zmiany Studium REGIOPLAN Sp. z o.o. Wroc³aw G³os Gminy marzec

4 ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Podczas zbiórki wielkogabarytów: 1. Nie mo na wystawiaæ : - odpadów niebezpiecznych (akumulatorów, baterii), - opon powy ej 125cm œrednicy 2. Mo na wystawiaæ np.: - meble, - tapczany, - sprzêt AGD (lodówki bez agregatu) - sprzêt RTV - opony do 125 cm œrednicy Zbiórka wielkogabarytów w 2005r. na terenie Gminy Pietrowice Wlk. odbêdzie siê w terminach: Data r r r. Miejscowoœæ Maków, Kornice, Paw³ów, erdziny Pietrowice Wlk., Gródczanki Cyprzanów, Samborowice, Lekartów, Krowiarki, Amandów Odpady wielkobarytowe nale y wystawiæ najpóÿniej w dniu wywozu do godz Odpady nale y wystawiæ w miejscach nie stwarzaj¹cych zagro enia w ruchu pieszym i ko³owym Og³oszenie Nowelizacja Ustawy o systemie oœwiaty z dnia 16 grudnia 2004r. nak³ada na gminy obowi¹zek przyznawania uczniom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej pomocy w formie stypendiów lub zasi³ków szkolnych. Pomoc materialna przys³uguje uczniom publicznych szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz s³uchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych oraz kolegiów pracowników s³u b spo³ecznych do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u ej jednak ni do 24 roku ycia, a ponadto wychowankom publicznych i niepublicznych oœrodków umo liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie y (równie niepe³nosprawnym) realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki. Œwiadczeniami pomocy materialnej s¹ stypendia szkolne lub zasi³ki szkolne. Stypendium mo e byæ przyznawane jako ca³kowita lub czêœciowa refundacja zajêæ edukacyjnych wykraczaj¹cych poza zajêcia szkolne, pomoc rzeczowa (np. zakup podrêczników), dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów kszta³c¹cych siê poza miejscem zamieszkania lub œwiadczenie pieniê ne. O stypendium lub zasi³ek szkolny ubiegaæ siê mog¹ uczniowie którzy ukoñczyli 18 lat, a dla uczniów m³odszych rodzice lub opiekunowie. Wniosek o przyznanie stypendium mo e równie z³o yæ dyrektor szko³y do której uczeñ uczêszcza. Kryterium dochodowe na cz³onka rodziny ubiegaj¹cego siê o stypendium nie mo e przekroczyæ kwoty 316 z³. Druk wniosku oraz za³¹czniki niezbêdne do ubiegania o pomoc materialn¹ mo na pobraæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 2 oraz w sekretariatach szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy. Wnioski nale y sk³adaæ do dnia 31 marca 2005r do sekretariatu Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod nr tel Wójt Gminy Pietrowice Wielkie /-/ Andrzej Wawrzynek UWAGA!!! Rok kontroli Ubieg³y rok by³ pe³en pracy i wysi³ków wielu osób. Jednak wyró nia³ siê tak e iloœci¹ przeprowadzonych w Urzêdzie Gminy kontroli. Goœcili u nas miêdzy innymi cz³onkowie: - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Wojewódzkiego Urzêdu Pracy - Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach Wydzia³ Nadzoru Prawnego - SANEPID-u oddzia³u Racibórz - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddzia³u w Czêstochowie - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Zadañ Obronnych - akcja kurierska - Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach Wydzia³u Rozwoju Regionalnego Efekty kontroli mo na oceniæ jako zadawalaj¹ce, nie wykazano wiêkszych uchybieñ. Posiadane pisemne wyniki kontroli bêd¹ zaprezentowane na stronie internetowej Sekretarz Gminy Adam Wajda OG OSZENIE Z dniem 25 lutego 2005 roku zosta³ uruchomiony specjalny ratunkowy numer komórkowy na który osoby niepe³nosprawne (w szcze-gólnoœci niewidome) poprzez przes³anie informacji SMS - em, mog¹ wezwaæ Policjê. Jednoczeœnie informujemy, e dokonywana jest pe³na rejestracja danych z telefonów komórkowych oraz wyci¹gane bêd¹ z ca³¹ surowoœci¹ konsekwencje za fa³szywe powiadamianie Policji o wydarzeniach, które nie mia³y miejsca Zastêpca Œl¹skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. mgr Miros³aw Cygan Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich prosi w³aœcicieli, u ytkowników lub zarz¹dców nieruchomoœci, którzy w 2004r. nie z³o yli oœwiadczenia o zbiornikach bezodp³ywowych, o z³o enie tego oœwiadczenia u So³tysa lub w Urzêdzie Gminy przy okazji wp³aty I raty podatku. Oœwiadczenia s¹ niezbêdne do uzupe³nienia ewidencji tych urz¹dzeñ prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach (Dz.U. nr 132z 1996r., poz. 622, z póÿn. zm.). Dane z ewidencji bêd¹ wykorzystywane m.in. przy planowaniu budowy kanalizacji œciekowej oraz opracowywaniu programu gospodarowania odpadami. Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich przypomina równie o obowi¹zku przedk³adania wójtowi informacji o wystêpowaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest dotyczy to m.in. eternitowego pokrycia dachowego wszystkich rodzajów budynków. W przypadku zast¹pienia wyrobów azbestowych innymi wyrobami nale y równie przed³o yæ informacjê o czasie i sposobie wymiany. Informacje (druki u So³tysa lub w Urzêdzie Gminy) nale y sk³adaæ w Sekretariacie Urzêdu lub w pok. nr 3. Obowi¹zek ten na³o y³o Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia r. w sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³ lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. nr 192 poz. 1876). Dane s¹ wykorzystywane np. przy opracowywaniu strategii zagospodarowywania odpadów niebezpiecznych czy okreœlaniu potrzeb œrodków na dotacje (udzielane przez Starostwo Powiatowe). 4 marzec 2005 G³os Gminy

5 UWAGA! Wa na informacja dla osób zg³aszaj¹cych siê z drukami 411 oraz 401 dot. ustalenia uprawnieñ do pobierania za granic¹ œwiadczeñ rodzinnych na cz³onków rodziny zamieszka³ych na terenie Polski. Druki 411, oraz 401 rozpatrywane i podbijane s¹ tylko i wy³¹cznie w Regionalnym Oœrodku Polityki Spo³ecznej w Katowicach. Oœrodki Pomocy Spo³ecznej ani Urzêdy Gminy nie posiadaj¹ uprawnieñ do rozpatrywania ww. spraw, ani wpisywania na tych drukach adnych adnotacji. Jedyn¹ mo liwoœci¹ jest wystawienie do druku 401 przez Urz¹d Gminy poœwiadczenia na osobnym formularzu o zameldowaniu, lub zaœwiadczenia z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej e dana osoba nie z³o y³a wniosku o ustalenie uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych od maja 2004r. Ka da sprawa w Regionalnym Oœrodku Polityki Spo³ecznej rozpatrywana jest indywidualnie. Numery telefonów pod którymi nale y kontaktowaæ siê z osobami za³atwiaj¹cymi sprawy: , , US UGI TRANSPORTOWO- HANDLOWO-ROLNE B. Meissner Pietrowice Wielkie ul. Zawodzie 2 tel. (032) POLECAMY: * sprzeda opa³u, flotu, mu³u, wêgla groszku do pieców ekologicznych oraz brykietów (posiadamy równie opa³ w workach) * wszelkie rodzaje paszy dla trzody i drobiu * butle gazowe ró nych producentów * piasek, wir * us³ugi transportowe * us³ugi koparko-spychark¹ OSTRÓWEK * us³ugi rolne w róznym zakresie (m. in.sianie kukurydzy siewnikiem 8-rzêdowym) Zapraszamy od 8.00 do Z prac rady W dniu 28 grudnia 2004r. odby³a siê sesja Rady Gminy, na której g³ównym tematem by³o uchwalenie bud etu. Zgodnie z uchwa³a bud etow¹ prognozowane dochody bud etu gminy wynosz¹ z³, natomiast wydatki bud etu gminy okreœla siê na kwotê z³. Kwota dochodów do odprowadzenia do bud etu pañstwa na rok 2005 wynosi z³. Ponadto przyjêto Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pietrowice Wielkie, przekazano Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich samochodu marki Volkswagen, uchwalono Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Pietrowice Wielkie, okreœlono wymiar zatrudnienia dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oœwiatowych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, uchwalono Roczny Program Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi. Podsumowanie pierwszej akcji Weso³e Œwiêta Pierwsza zainicjowana przez M³odzie- ow¹ Radê Gminy akcja Weso³e Œwiêta okaza³a siê trafnym posuniêciem. Nasz apel spotka³ siê z ywym zainteresowaniem spo³ecznoœci gminnej Ludzie chêtnie wype³niali oznaczone kartony s³odyczami, zabawkami i artyku³ami szkolnymi, które potem m³odzi radni podzielili na ok. 150 paczek dla najubo szych dzieci z terenu gminy, które zosta³y rozdane 22 grudnia 2004r. Zaskoczeni obdarowani z uœmiechem dziêkowali. A my widz¹c radoœæ na ich twarzach, czuliœmy, e nasza akcja faktycznie przyczyni siê do rozweselenia. Dziêkujemy wszystkim Ofiarodawcom, dziêki którym niejedno dziecko poczu³o magiê Weso³ych Œwi¹t. M³odzie owa Rada Gminy G³os Gminy marzec

6 Kolarstwo w naszej gminie Tradycje kolarskie w Gminie Pietrowice Wielkie siêgaj¹ lat siedemdziesi¹tych, kiedy z du- ym powodzeniem œcigali siê tacy kolarze zrzeszeni w klubach, jak pan Gieroñ (popularny Bubuœ), pan Alfons Gola, w póÿniejszym czasie jego synowie Marek i Dawid. Zawodnicy ci rodem z Makowa wygrywali niejeden ogólnopolski wyœcig. W póÿniejszym czasie pod okiem nestora œl¹skiego kolarstwa, pana Jana Filipa, z du ym powodzeniem tê dyscyplinê sportu uprawiali: pan Piotr Swoboda, równie z Makowa oraz panowie Adrian i Robert Antczakowie z Pietrowic Wielkich. Robert do dziœ, wielki sympatyk kolarstwa, pomaga i doradza m³odszemu pokoleniu m³odzie y naszej gminy, która uprawia ten sport.. Aktualnie dziewiêciu zawodników z terenu naszej gminy jeÿdzi w raciborskich klubach UKS Siódemka Racibórz i CYKLO KLUB Ziemia Raciborska. Z du ym powodzeniem uprawiaj¹ Olimpijskich w sprintach na torze, w Kaliszu oraz pi¹te miejsce na 500 m ze startu lotnego na tym samym torze. Zdoby³ tak e trzy medale na Torowych Mistrzostwach Œl¹ska - z³oty, srebrny i br¹zowy. Tomek uzyska³ tak e wiele znacz¹cych wyników w kolarstwie szosowym: - srebrny medal na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach Œl¹ska - Jazda Indywidualna na Czas. - pierwsze miejsce w Tyskim Kryterium Fiata - czwarty na Ma³ym Wyœcigu Pokoju w Obornikach Œl¹skich - czwarty na Miêdzywojewódzkich Mistrzowstwach Œl¹ska ze Startu Wspólnego. Bardzo wysokie pozycje w wyœcigach miêdzynarodowych na szosie: - pi¹ty w Aleksandrowie ódzkim - szósty w K³omicach ko³o Radomska - szósty w Droszewie ukasz Strzedu³a (trzeci z lewej) przed strartem do drugiego etapu Giro dell Istria Umag - Labin o d³ugoœci 100 km. Wszyscy zawodnicy raciborskich klubów, którzy zajmowali miejsca na podium w 2004 r. (Szeœciu z naszej gminy) medal w jeÿdzie indywidualnej na czas w Mistrzostwach Ma³opolski. Czwarta by³a na kryterium nocnym w Dar³owie, na Pucharach Polski w Dar³owie, Ko³obrzegu, Bornem Sulinowo, Nowej Rudzie, Kozieg³owach i Miliczu zajmowa³a miejsca w pierwszej dziesi¹tce. Wygra³a kryterium w Pietrowicach Wielkich, trzecia by³a w Pajêcznie i w Raciborzu. Podobnie jak bracia jeÿdzi tak e prze³aje w 2004; na Mistrzostwach Œl¹ska w Czêstochowie by³a czwarta natomiast w lutym 2005 w Sosnowcu by³a druga. Wygra³a Challange Województwa Œl¹skiego za 2004 r w kategorii Juniorki. Najstarszy z rodzeñstwa Strzedu³ów ukasz sezon 2004 mo e równie zaliczyæ do bardzo udanych. Pod koniec sezonu 2004 dosta³ siê do kadry Narodowej Juniorów i reprezentowa³ nasz kraj na Pucharze Œwiata w wyœcigu etapowym GIRO DELL ISTRIA w Chorwacji. Wygra³ kilka wyœcigów w kraju i w Czechach. Na Puchaten piêkny sport startuj¹c na wyœcigach miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych, w kraju i za granic¹. Niektórzy z nich maj¹ ju za sob¹ udane starty na Mistrzowstwach Polski, Pucharach Polski, Nadziejach Olimpijskich, a nawet na Pucharze Œwiata reprezentuj¹c barwy naszego kraju. W dniu 5 lutego na dorocznym balu sportowca w Miêdzyszkolnym Oœrodku Sportowym w Raciborzu, z r¹k Starosty raciborskiego H. Siedlaczka, wiceprezydenta M.Szypowskiego oraz raciborskich olimpijczyków R.Wolnego i A.Zaj¹czkowskiego tytu³ SPORTOWCA ROKU 2004 ZIEMI RACIBORSKIEJ nadany przez Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miasta Racibórz, otrzyma³ Tomasz Strzedu³a, kolarz pochodz¹cy z Paw³owa, a je d ¹cy w UKS 7 Racibórz. Do najwiêkszych sukcesów tego zawodnika w roku 2004 zaliczyæ mo na trzy medale (dwa srebrne i jeden br¹z) na M³odzie owych Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Torowym w Szczecinie. Ponadto z³oty medal w Pucharze Nadziei 6 - dziewi¹ty na Memoriale Jana Veseleho w Czechach. Równie dobre miejsca w wyœcigach Ogólnopolskich: - pi¹ty w Niemodlinie - szósty w Pajêcznie - szósty w Strykowie ko³o odzi - szósty w Rudzie Œl¹skiej Poza tym uda³o mu siê wygraæ kilka wyœcigów lokalnych typu - Wyœcig w Pietrowicach. Zim¹ w sezonie 2004 Tomek startowa³ tak e w wyœcigach prze³ajowych: zdoby³ miêdzy innymi srebrny medal na Prze³ajowych Mistrzowstwach Œl¹ska w Czêstochowie i Br¹zowy medal na Ogólnopolskim Wyœcigu Prze³ajowym abieniec Cross. Bardzo udany sezon kolarski mieli tak e Marysia i ukasz Strzedu³owie starsze rodzeñstwo Tomka. Marysia na Finale Pucharu Polski w Turawie zajê³a drugie miejsce, wygra³a wyœcig miêdzynarodowy w miejscowoœci Stara Ves w Czechach, by³a pierwsza na wyœcigach ogólnopolskich w Poczesnej i Rudzie Œl¹skiej, zdoby³a z³oty marzec 2005 rach Polski w Skomlinie, Zamoœciu, Ciechanowie, Kozieg³owach i Turawie zajmowa³ miejsca w pierwszej dziesi¹tce, nie le jeÿdzi tak e wyœcigi prze³ajowe (4 na Mistrzostwach Œl¹ska). W Challange Województwa Œl¹skiego za 2004r by³ trzeci. Wschodz¹c¹ gwiazd¹ œl¹skiego kolarstwa jest Agnieszka Zaj¹c z Paw³owa wygra³a w swojej kategorii wiekowej miedzy innymi Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski w Sobótce ko³o Wroc³awia w wielu innych wyœcigach zajmowa³a miejsca na podium. W Challange Województwa Œl¹skiego za 2004r. by³a trzecia. Od kilku dni jest Mistrzyni¹ Œl¹ska w Kolarstwie Prze³ajowym / Sosnowiec r./ Dobrze zapowiadaj¹cymi siê kolarzami s¹ tak e Kamil Stein, Mariusz Durszlag i Kamil Kucyniak z Pietrowic Wielkich, Kamila Zajonc z erdzin oraz Szymon i Emilia Strzedu³a z Paw- ³owa. Chêtni z poœród dzieci i m³odzie y naszej gminy do uprawiania sportu kolarskiego mog¹ siê zg³osiæ pod nr tel Klub wyposa a w rower i strój kolarski. A. Strzedu³a G³os Gminy

7 EKO PLAN 2005 W tym artykule pragnê cofn¹æ siê myœl¹ do roku 2001, kiedy Kaplica Ÿródlana przy Koœció³ku Œw. Krzy a z polecenia Stacji Sanitarnej w Raciborzu zosta³a zamkniêta. Badanie wody ze Ÿród³a wykaza³o silne ska enie bakteriami coli oraz innymi zanieczyszczeniami. Brak mo liwoœci korzystania z uzdrowicielskiej wody by³ dla mieszkañców Gminy oraz p¹tników ogromnym rozczarowaniem. W miesi¹cu styczniu 2002 roku zrodzi³ siê zamys³ opracowania Programu Ochrony Ÿród³a wody w kaplicy. Jego za³o enia zosta³y szeroko omówione z ówczesnym Proboszczem ks. Ludwikiem Dziechem, cz³onkami Komisji Ekologii Rady Gminy, w³adzami samorz¹dowymi, oraz specjalistami ró nych dziedzin nauki. W wyniku tych szerokich konsultacji zosta³ opracowany Plan Ochrony Przyrody i Ekologicznego Sprawozdanie finansowe z realizacji Eko Planu Koœció³ka za 2004 rok. Stan konta bankowego na dzieñ ,47 z³ Stan kasy na dzieñ ,37 z³ Przychody ogó³em to kwota 5.702,44 z³ w tym: Odsetki bankowe 2,04 z³ Wp³aty Parafii Ks. Proboszcz 2.000,00 z³ Zbiórka przy Koœció³ku 1.681,67 z³ Wp³aty w Urzêdzie Gminy 631,73 z³ Wp³aty u So³tysa z Cyprzanowa 392,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Krowiarek 10,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Gródczanek 225,00 z³ Wp³aty u So³tysa z erdzin 100,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Lekartowa 200,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Pietrowic W 10,00 z³ Wp³aty w Banku Spó³dzielczym 450,00 z³ Wydatki ogó³em to kwota 6.849,05 z³ w tym: Prowizja bankowa 66,00 z³ Zakup zamków, zasuw, blachy celem zabezp. gara u 2.428,54 z³ Zakup nawozów, œr. ochrony roœlin, trawy 1.614,87 z³ Zakup rozdzielni i z³¹cza pomiarowego pr¹du 680,52 z³ Zakup tablic korkowych, mater. biurowych 132,38 z³ Materia³y budowlane, impregnacyjne, farby, urz¹dzenia i sprzêt podrêczny i inne oraz napoje i posi³ki dla osób pracuj¹cych spo³ecznie w 2004 roku przy realizacji Eko Planu Koœció³ka 1.926,74 z³ Stan kasy na dzieñ r 556,11 z³ Stan konta bankowego na dzieñ r 131,12 z³ Brak jakichkolwiek zobowi¹zañ z tytu³u zakupów i dostaw. Jednoczeœnie zwracamy siê z proœb¹ o dalsze wsparcie finansowe. Wp³aty mo na dokonywaæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 2 u so³tysów oraz w Banku Spó³dzielczym w Pietrowicach Wielkich nr Cecylia Pawlasek Zagospodarowania terenu w obrêbie kaplicy Ÿródlanej i Koœció³ka Œw. Krzy a w Pietrowicach Wielkich na lata Wszystko co dotychczas wykonano i ci¹gle jest wykonywane jest konsekwencj¹ wczeœniejszych uzgodnieñ i przemyœleñ zapisanych w Planie. Zdarzenia, które wy ej opisa³em zapocz¹tkowa³y ca³y ci¹g ekologicznych przemian wewn¹trz i wokó³ kaplicy. Jakoœæ wody Ÿródlanej zosta³a doprowadzona do stanu u ywalnoœci. Wszelkie realizowane zadania by³y na bie ¹co opisywane na ³amach G³osu Gminy b¹dÿ publikowane w formie ulotek informacyjnych. Przed nami zadania przewidziane na rok Do najwa niejszych zaliczy³bym zakoñczenie zagospodarowania ogrodu dendrologicznego. Polegaæ bêdzie na zakoñczeniu nasadzeñ nowych odmian drzew i krzewów, oraz ca³orocznej pielêgnacji drzewostanu i ca³ego terenu, wykonaniu ³awek i pergoli w miejscach utwardzonych przewidzianych na odpoczynek dla zwiedzaj¹cych, dokonanie inwentaryzacji ca³ego drzewostanu w arboretum, oraz przyst¹pieniu do przygotowania tabliczek opisowych dla ka dego drzewka i krzewu. Nowy parking zosta³ równie ekologicznie zagospodarowany, dlatego podlega sta³ej pielêgnacji. Polegaæ bêdzie g³ównie na wymianie palików, zak³adaniu siatek ochronnych, oraz uzupe³nianiu drzewostanu. Ponadto przewidujemy dalsze utwardzenie u lem dróg przejazdowych, oraz koszenie trawy i prace pielêgnacyjne nasadzeñ. Czêœæ dolna parku wokó³ oczka wodnego bêdzie równie wymaga³a prac pielêgnacyjnych drzewek i krzewów. Pragniemy oœwietliæ teren wokó³ kaplicy, oraz dokonaæ wymiany pokrycia dachowego gara u i przyleg³ych ubikacji. Jest jeszcze sporo ciekawych pomys³ów, które mog¹ przysz³oœciowo upiêkszyæ teren wokó³ Koœció³ka Œw. Krzy a. Wiele bêdzie zale a³o od spo³ecznej yczliwoœci, zrozumienia, oraz wsparcia finansowego przez wszystkich którym podoba siê to co dotychczas wykonano. Na realizacjê Eko Planu Koœció³ka mo na dokonaæ wp³atê: u So³tysów naszej Gminy, w Urzêdzie Gminy pokój nr 2 oraz w Banku Spó³dzielczym Pietrowice Wielkie konto nr W oczekiwaniu na dalsze wsparcie wraz z podziêkowaniem dla wszystkich za dotychczasow¹ pomoc w imieniu Spo³ecznego Komitetu Ekologii ³¹czê wyrazy szacunku. Leon Mludek Terminarz Rundy Rewan owej LKS START Pietrowice Wielkie Kobyla Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Grzegorzowice, Juniorzy: Nieboczowy Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Studzienna, Juniorzy: Rzuchów Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Dzimierz, Juniorzy: Jed³ownik Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Zawada Ks., Juniorzy: Ruda Koz. Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Ocice R-rz, Juniorzy: Gamów Pietrowice, Juniorzy: Pietraszyn Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Olza, bez juniorów Babice Pietrowice, bez juniorów Pietrowice Bieñkowice, bez juniorów. Na mecze wyjazdowe wyjazd Autobusem z przystanku PKS godzinê przed meczem juniorów. UWAGA! NOWOŒÆ! Informujemy, e wyniki meczów naszych dru yn bêd¹ prezentowane na stronie internetowej bezpoœrednio po zakoñczeniu spotkañ. Ucieszy to zapewne kibiców mieszkaj¹cych lub pracuj¹cych za granic¹. red. G³os Gminy marzec

8 Posterunek w akcji Policjanci z posterunku w Pietrowicach Wielkich w 2005 roku zamierzaj¹ przeprowadziæ kilka dzia³añ profilaktycznych, maj¹cych na celu zachowanie bezpieczeñstwa i porz¹dku w ca³ej gminie. Na uwadze w szczególnoœci bêd¹ mieli utrzymanie czystoœci na terenie wszystkich so³ectw. Policjanci bêd¹ sprawdzaæ, czy ka de gospodarstwo posiada kub³y na œmieci. Ma to przeciwdzia³aæ spalaniu odpadów lub nielegalnemu ich wywo eniu i pozbywaniu siê w lasach czy w przydro nych rowach. Pod koniec ubieg³ego roku sporz¹dzone zosta³y cztery wnioski do s¹du o ukaranie osób, które dopuœci³y siê tego procederu. Zajm¹ siê tak e problemem wa³êsaj¹cych siê psów. Wiêkszoœæ z nich ma w³aœcicieli. Mog¹ byæ one nie tylko niebezpieczne dla ludzi, lecz tak e stanowi¹ zagro enie w ruchu drogowym. Biegaj¹c bezpañsko po ulicach mog¹ spowodowaæ wypadek - mówi m³. asp. Zdzis³aw Kozub, kierownik posterunku w Pietrowicach Wielkich. Wystawa w Makowie W dniach 15 i 16 stycznia odby³a siê w Makowie wystawa drobnego inwentarza, go³êbi rasowych, ptaków egzotycznych oraz zwierz¹t futerkowych. Wystawê zorganizowa³o Zrzeszenie Mi³oœników Drobnego Inwentarza, z siedzib¹ w Raciborzu, aby pokazaæ dorobek hodowców, co mo na hodowaæ, z czego byæ zadowolonym a tak e by zachêciæ innych do hodowli drobiu i go³êbi ozdobnych. W wystawie udzia³ wziê³o 14 hodowców, którzy zaprezentowali ok. 220 zwierz¹t, kilkanaœcie ras go³êbi, kilkadziesi¹t ras kur ozdobnych, kaczek, gêsi, królików, papug oraz egzotyki drobnej. Do oceny ptaków zaproszono dwóch sêdziów, do go³êbi P.W. Obruœnika oraz do drobiu P.J. Salomona. Sêdziowie oraz zarz¹d Zrzeszenia przyznali tytu³y Champion, V-ce Champion oraz 1 miejsce wystawy za najwy ej punktowane ptactwo w rasach go³êbi King Champion R. Stach- Micha³kowice, V-ce E. Piórkowski- Branice, Strasser A. Kocur- T³ustomosty, V-ce J. Nowak- Kietrz Lachore 1 miejsce P. D³ubacz- Krowiarki, gar³acz koroniasty Ch. G. Wolny- Racibórz V-ce R. Warkocz-Racibórz, ysek Œl¹ski 1 miejsce J. Leœniok Ciechowice, turkok bucharski 1 miejsce M. Simmert- Dziergowice, gar³acz pomorski 1 miejsce I. Knura- Maków W drobiu przyznano - w kurach du ych Orpington Ch. G. Wolny kury œrednie, bia³oczuba holendrska Ch. P. Przybylla, oraz kury miniaturki cochina Ch. P. Przybylla z Krowiarek. W kaczkach za mandarynkê Ch. I. Knura- Maków! miejsce G. Wolny Racibórz. Za gêsi abêdziowate Ch. M. Zapotoczny W³odzienin a w królikach za olbrzyma belgijskiego J. Nowak Kietrz. Za udzia³ w wystawie dla hodowcy królików miniaturek oraz œwinek morskich J. Spata z Cyprzanowa.Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê króliki olbrzymy belgijskie dochodz¹ce do 8 kg wagi, na temat ich hodowli i chowu informacji udziela³ ich w³aœci- Je eli policjanci ustal¹ w³aœciciela wa³êsaj¹cego siê czworonoga, bêd¹ domagaæ siê okazania œwiadectwa szczepienia psa. W przypadku braku stosownego zaœwiadczenia gro ¹ konsekwencje karne. Kolejn¹ spraw¹ jest kwestia nielegalnej wycinki drzew. Na prze³omie tego roku wiele drzew zosta³o wyciêtych. Najprawdopodobniej palono nimi w piecach, oszczêdzaj¹c przy tym na zakupie wêgla. Je eli zaobserwujemy u kogoœ du ¹ iloœæ pociêtego drewna, to poprosimy o œwiadectwo pochodzenia drzewa. W przypadku, kiedy gospodarz nie bêdzie w stanie tego udokumentowaæ, bêdzie ukarany - ostrzega kierownik Kozub. Dzia³ania te realizowane s¹ przy wspó³pracy z Urzêdem Gminy. Z posterunkiem mo na siê skontaktowaæ, dzwoni¹c pod stacjonarny numer telefonu , kom lub za poœrednictwem internetu: (Adk) ciel P. Nowak z Kietrza. Na uwagê zas³ugiwa³y go³êbie ró nych ras np. loczki z pokrêconymi piórami na skrzyd³ach czy inne rasy z piórami na nogach lub z perukami wokó³ g³owy. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê dziêki przepiêknemu upierzeniu kaczki ras mandarynka i karolinka. Jednak najwiêksz¹ uwagê przyci¹ga³y kury du e z piórami na nogach osi¹gaj¹ce wagê 6 kg. W rasach œrednich najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê holenderki, czarne z bia³ym czubem na g³owie. Na wystawie zaprezentowano tak e kilka ras ba antów np. owny cynamonowy, Z³ocisty i inne, papugi - aleksandretty obro ne, nimfy, faliste oraz egzotykê drobn¹, zeberki, ry owce amadyny oraz nowoœæ spotykan¹ tylko u nielicznych hodowców w ca³ej Polsce go³¹bki diamentowe szeki, które równie cieszy³y oczy zwiedzaj¹cych. Ca³a wystawa cieszy³a siê du ym powodzeniem, zwiedzi³o j¹ kilkaset osób Po rozmowach z odwiedzaj¹cymi mo na by³o odczuæ, e wystawa by³a strza³em w dziesi¹tkê. Wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych po raz pierwszy obejrza³a takie gatunki zwierz¹t. Opuszczano nas z uœmiechem na twarzy i dopytywano siê kiedy bêdzie nastêpna wystawa. Za pomoc w organizacji wystawy, organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Wójtowi Gminy panu A. Wawrzynek, so³tysowi z Makowa panu J. Czeka³a, panu Alkowi Zebra³a oraz panu Alojzemu Wilczek z Krowiarek za nieodp³atne wypo yczenie sto³ów na wystawê. Puchary na wystawê ufundowali Wójt pan A. Wawrzynek, So³tys pan J. Czeka³a oraz pani Krystyna Kurzeja. Fachowych informacji na temat ptaków, drobiu oraz jego hodowli dostarczy³ P. Ireneusz Knura prezes zwi¹zku któremu w imieniu Wójta jak równie swoim w³asnym serdecznie dziêkujemy za du y wk³ad pracy i poœwiêcony czas przy organizacji wystawy. M³. asp. Zdzis³aw Kozub, kierownik posterunku w Pietrowicach Wielkich Serdeczne podziêkowania dla wszystkich hodowców, którzy zaprezentowali swoje pierzaste hobby w naszej Gminie sk³adam w imieniu wójta oraz swoim w³asnym. Dziêkujemy Wam za poœwiêcony czas i cierpliwoœæ w udzielaniu informacji o sposobie hodowli i karmienia swoich skrzydlatych przyjació³. Zapewniam Was, e w naszej wiosce a myœlê e równie w ca³ej Gminie bêdziecie zawsze mile widziani. Wszelkich informacji o hodowli ró - nych ras drobiu i ptaków udziela Raciborskie Zrzeszenie Mi³oœników Drobnego Inwentarza tel. kontaktowy So³tys so³ectwa Maków J. Czeka³a OG OSZENIE PZU YCIE S.A. Przedstawicielstwo w Raciborzu informuje o mo liwoœci przyst¹pienia mieszkañców PIE- TROWIC WIELKICH oraz KORNI- CY do specjalnego programu ubezpieczenia grupowego dla rolników i cz³onków ich rodzin oraz mieszkañców so- ³ectwa. W marcu br. skontaktuje siê z Pañstwem Przedstawiciel PZU YCIE z Raciborza Pan Arkadiusz Maliñski, który bezpoœrednio udzieli odpowiedzi na pytania i pomo e za³atwiæ formalnoœci zwi¹zane z przyst¹pieniem do ubezpieczenia. Osoby zainteresowane mog¹ równie wpisaæ siê na listê u Pana So³tysa. Takim ubezpieczeniem s¹ ju objêci mieszkañcy so³ectw, Krowiarki, Paw³ów i Samborowice a tak e inne so³ectwa powiatu raciborskiego. 8 marzec 2005 G³os Gminy

9 Jubileuszowa kornicka Biesiada Wiejska Wzorem lat ubieg³ych u progu Nowego 2005 Roku odby³a siê Biesiada Wiejska w Kornicy. By³a to ju pi¹ta tego typu impreza. Stanowi- ³o to okazjê, by uczciæ j¹ z nieco wiêkszym rozmachem. Ze wzglêdu na wy sz¹ frekwencjê siêgaj¹c¹ liczby 65 osób, organizatorzy postanowili nieco zmodyfikowaæ jej dotychczasowy przebieg. Jako pierwszy swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ przyby³ych mieszkañców Kornic sam œw. Miko³aj. Po serii arcyciekawych pytañ, na które notabene ma³o, kto z goœci zna³ odpowiedÿ, przy œpiewie kolêd œwiêty obdarowa³ wszystkich podarunkami. Zdaniem uczestników œw. Miko³aj doskonale wywi¹za³ siê z obowi¹zków. Kolejne pó³torej godziny biesiady nale a³o do Ciotki Berty & Piotra Szefera. Kabaret ten rozbawia³ wszystkich goœci znakomitymi œl¹skimi szlagrami i kawa³ami. Ostatnim akcentem by³a huczna zabawa taneczna. Tradycyjnie ju do tañca przygrywa³ zespó³ Palermo z Krzanowic. Szampañska atmosfera pozwoli³a wielu osobom, choæ przez chwilê zapomnieæ o bólach reumatycznych i innych dolegliwoœciach. Mam nadziejê, e t¹ imprez¹ sprawiliœmy mieszkañcom wsi wiele radoœci i zadowolenia. Za poœrednictwem GG w imieniu Rady So- ³eckiej wsi Kornice, Pani So³tys, i organizatorów pragnê z³o yæ szczególne podziêkowania wszystkim biesiadnikom, jak i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczynili siê do uœwietnienia biesiady. Dziêkujê Panom Damianowi Tunk i Zygfrydowi Wieczorek za profesjonaln¹ obs³ugê nag³oœnienia, ksiêdzu Proboszczowi, ksiêdzu Wikaremu, Panu Wójtowi. Dziêkujê RSP w Kornicy, która sponsorowa³a wystêp kabaretu. Myœlê, e ten rok szybko minie a kornicka œwietlica niebawem znów rozgrzeje siê karnawa³ow¹ atmosfer¹. Zygfryd Lasak Karnawa³ na Sportowo Tradycyjnie w trzeci¹ sobotê karnawa³u w Pietrowicach odbywa siê Bal Sportowy. W tym roku na balu bawi³o siê 80 roztañczonych par a do tañca przygrywa³ zespó³ SATURN, który ju po raz czwarty bawi³ sportowców LKS-u. Na balu oprócz zawodników, dzia³aczy i trenerów bawi³a siê równie du a grupa m³odzie y, dla których by³ to pierwszy bal w yciu. Dziêki sponsorom uda³o siê zorganizowaæ loteriê fantow¹, której g³ównymi nagrodami by³ rower górski, hulajnoga i pi³ka z podpisami, któr¹ ufundowa³ Jacek Trzeciak - by³y pi³karz W³ókniarza Kietrz, a obecnie zawodnik Polonii Bytom. Pi³ka ta zanim trafi³a w szczêœliwe rêce, by³a przedmiotem konkursu podbijania pi³ki. W konkursie brali udzia³ nie tylko zawodnicy LKS, ale równie zawodnicy z innych klubów, z którymi START rywalizuje na boiskach. Nikomu nie uda³o siê odbiæ wiêcej ni 10 razy. Dopiero na sam koniec do konkursu przyst¹pi³ trener LKS Szlezinger Piotr i pokaza³ swoj¹ klasê odbijaj¹c 25 razy i ju teraz wezwa³ zawodników do rewan u, który odbêdzie siê tradycyjnie w trzeci¹ sobotê karnawa³u 2006 w sali O.S.P. przy akompaniamencie zespo³u SATURN Zarz¹d LKS START i zawodnicy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji balu i sponsorom, którzy ufundowali nagrody rzeczowe oraz wszystkim uczestnikom Balu Sportowego. Prezes LKS Pawlasek Wili Chcemy dzia³aæ M³odzie owej Radzie Gminy uda³o siê w³¹czyæ niemal e wszystkich mieszkañców gminy Pietrowice Wielkie w akcjê pn.: Weso³e œwiêta. Polega³a na zbiórce produktów ywnoœciowych, zabawek i artyku³ów szkolnych, z których zrobili œwi¹teczne prezenty i podarowali dzieciom z potrzebuj¹cych rodzin. Dziêki ofiarnoœci lokalnego spo³eczeñstwa uda³o im siê przygotowaæ 120 paczek. Powodzenie, z jakim spotka³o siê to przedsiêwziêcie, upewni³o ich w s³usznoœci tego, co robi¹ i zmobilizowa³o do dalszych dzia³añ. Szykuj¹ siê do kolejnej akcji, adresowanej do uczniów klas V i VI szkó³ podstawowych. Bêdzie to konkurs plastyczny, muzyczny i literacki pn.: Mówiê stop narkotykom i alkoholowi. Prace nale- y z³o yæ w szkolnych sekretariatach do 21 lutego. Cz³onkowie MRG przewiduj¹ dla zwyciêzców atrakcyjne nagrody. Maj¹ nadziejê, e uda im siê takie pozyskaæ. Postaraj¹ siê tak e, by laureaci konkursu mogli zaprezentowaæ swoje dokonania publicznie podczas jednej z gminnych imprez. Konkurs ma byæ tylko jednym z elementów planowanej przez nich akcji profilaktycznej. Zamierzaj¹ organizowaæ w szko³ach pogadanki na temat narkotyków z udzia³em policjanta i pedagoga, po³¹czone z prezentacj¹ dotycz¹cych tego problemu filmów. Mo e zaprosimy te kogoœ, kto by³ uzale niony. Zawsze to ciekawsze i bardziej przemówi do wyobraÿni m³odych ludzi - zastanawia siê Magdalena Jawor z Pietrowic Wielkich, radna MRG. Magda Jawor, Daniel Legan, Iwona Pawlasek i Dominika Kowacz na zebraniu W sk³ad rady wchodzi 15 uczniów szkó³ œrednich. Reprezentuj¹ wszystkie so³ectwa gminy. Chc¹ dzia³aæ na rzecz m³odych ludzi. W mojej miejscowoœci nie ma adnej œwietlicy, gdzie m³odzie mog³aby siê spotkaæ, spêdziæ czas. Podobnie jest gdzie indziej. Najgorsza jest nuda, bo wtedy ludziom przychodz¹ do g³owy g³upoty. Chcielibyœmy dla nich coœ stworzyæ. Razem mo emy to zrobiæ - mówi Dominika Kowacz z Krowiarek, przewodnicz¹ca MRG. Rada uczy nas odwagi w dzia³aniach, przedsiêbiorczoœci, wspó³pracy a przede wszystkim robienia czegoœ dla innych - zapewnia Iwona Pawlasek z Pietrowic Wielkich, wiceprzewodnicz¹ca. Opiekunami MRG s¹ AdamWajda, sekretarz gminy i Ewa Pierzcha³a. Uczestnictwo w niej jest dla m³odzie y szko³¹ demokracji. Ucz¹ siê tu wyra ania swoich pogl¹dów i uzyskiwania porozumienia za pomoc¹ dyskusji. Rada integruje te m³odzie z naszej gminy, która po wyjœciu z gimnazjów ma ze sob¹ s³abszy kontakt. Swoim dzia³aniem wskazuj¹ te innym, e zamiast siedzieæ i narzekaæ na to, e nic siê nie dzieje, warto samemu coœ zrobiæ - twierdzi A. Wajda. W przysz³oœci m³odzie planuje w³¹czyæ siê w organizowanie wielkanocnej procesji konnej oraz innych imprez na terenie gminy. (Adk) G³os Gminy marzec

10 Diety radnych Rady Gminy Pietrowice Wielkie za rok Na podstawie uchwa³y Rady Gminy Nr III/ 47/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. radnemu przys³uguje dieta za udzia³ w posiedzeniu sesji lub posiedzeniu komisji Rady Gminy. Kwota diety radego za uczestnictwo w posiedzeniu sesji lub komisji wynosi 110 z³. Przewodnicz¹cy komisji otrzymuje za udzia³ w posiedzeniu dietê w kwocie 130 z³. Przewodnicz¹cy i Zastêpca przewodnicz¹cego Rady Gminy otrzymuj¹ dietê w formie rycza³tu miesiêcznego. Przewodnicz¹cy otrzymuje miesiêcznie kwotê 800 z³, natomiast Zastêpca Przewodnicz¹cego otrzymuje miesiêcznie kwotê 500 z³. W przypadku, gdy radny nie z³o y oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym za dany rok wyp³ata diety z mocy prawa zostaje wstrzymana. Poni szy wykaz przedstawia dochody radnych z tytu³u pobrania diety w roku Piotr Bajak 2.013,0 z³ 2. Gerard Bula 1.899,7 z³ 3. Ilona Gawlica 2.755,3 z³ 4. Zdzis³aw Hudak 3.706,4 z³ 5. Zdzis³aw Kozub 1.994,9 z³ 6. Gerard Labud 2.789,6 z³ 7. Zygfryd Lasak 2.902,9 z³ 8. Leon Mludek 6.120,0 z³ (zastêpca przewodnicz¹cego) 9.Anna Rostek 2.459,6 z³ 10.Joachim Wieczorek 2.735,3 z³ 11.Leonard Wiglenda 2.009,7 z³ Radni Henryk J. Marcinek, (Przewodnicz¹cy Rady), Henryk Marcinek, Norbert Nowak oraz Ryszard Schmid nie z³o yli oœwiadczeñ maj¹tkowych wymaganych przepisami prawa, dlatego te nie otrzymuj¹ diet. Joachim Wieczorek Urodzenia i zgony w roku 2004 Na co mog¹ liczyæ mieszkañcy? 28 grudnia 2004 roku zosta³ uchwalony bud et na rok Poni ej prezentuje-my zamierzenia inwestycyjne, jakie wpisano do tegorocznego bud etu. To czêœæ bud etu która zawsze podgrzewa atmosferê obrad Rady Gminy, kiedy jest on omawiany i uchwalany. A planowane jest: 1)Utwardzenie ³¹cznika ul. Powstañców Œl¹skich i Stawowej w erdzinach. 2)Prze³o enie chodnika ul. Powstañców Œl¹skich w erdzinach. 3)Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Krowiarkach. 4)Kontynuacja remontu nawierzchni ul. Wiejskiej w Amandowie. 5)Kontynuacja budowy chodnika przy ul. D³ugiej w Samborowicach. 6)Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Janowskiej w Cyprzanowie. 7)Utwardzenie odnogi ul. M³yñskiej w Cyprzanowie. 8)Utwardzenie ul. Polnej do posesji przy nr. 1 w Lekartowie. 9)Utwardzenie drogi do koœcio³a i cmentarza (odnoga ul. Raciborskiej) w Makowie. 10)C.d. remontu kanalizacji przy ul. Wiejskiej w Gródczankach. 11)Wykonanie nawierzchni ul. Osiedleñczej w Paw³owie. 12)Utwardzenie ul. Zawodzie w Pietrowicach Wielkich. 13)Utwardzenie i odwodnienie ul. Sienkiewicza w Pietrowicach Wielkich. 14)Budowa chodnika przy ul. Janowskiej w Pietrowicach Wielkich. 15)Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich. 16)Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum so³ectwa Pietrowice Wielkie. 17)Remont drogi transportu rolnego w Samborowicach. 18)Remont drogi transportu rolnego w Paw³owie. 19)Wymiana dachu na budynku WDK w Samborowicach przy ul. Opawskiej. 20)Podzia³ lokalu na dwa mieszkania w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 maja )Modernizacja budynku ZSP w Krowiarkach. 22)Rozpoczêcie budowy hali sportowo-widowiskowej w Pietrowicach Wielkich. 23)Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich 24)Przystosowanie oœrodka zdrowia dla osób niepe³nosprawnych. 25)Wymiana okien w budynku œwietlicy œrodowiskowej w Kornicy. 26)Remont szatni LKS w Samborowicach. Na te zadania zapisano kwotê oko³o 1mln z³, co stanowi oko³o 10% wydatków bud etu. Joachim Wieczorek PODATKI od budynków mieszkalnych lub ich czêœci 0,53 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 2. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni rolnicza lub leœna 16,58 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 3. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,61 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 4. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,37 od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 5. od pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego, 5,30 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej. 6. od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. 7. od gruntów : a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni rolnicza lub leœna, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64 z³ od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 z³ od 1 ha powierzchni, c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego, 0,27 z³ od 1 m 2 powierzchni. Miejscowoœæ Urodzenia Zgony Pietrowice Wielkie Cyprzanów 7 4 Kornice 1 1 Gródczanki 1 2 Samborowice 5 2 Paw³ów 4 7 Maków 5 4 Amandów 0 0 Krowiarki 8 16 erdziny 0 3 Lekartów 2 2 Razem OG OSZENIE Serdecznie zapraszamy na spotkanie m³odzie z Gminy Pietrowice Wielkie, które odbêdzie siê 8 kwietnia (pi¹tek) o godz. 17:00 w sali narad w Gminie Pietrowice Wielkie. Cel spotkania to dyskusja na temat drêcz¹cych problemów m³odzie y Pietrowice Wielkie. M³odzie owa Rada Gminy Pietrowice Wielkie 10 marzec 2005 G³os Gminy

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Wypieki Wielkanocne. Gazeta Nowobrzeska

Wypieki Wielkanocne. Gazeta Nowobrzeska Gazeta Nowobrzeska Szanowni czytelnicy Gazety Nowobrzeskiej ho³duj¹c staropolskiej tradycji chcia³bym w imieniu w³asnym, radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Urzêdu Gminy i Miasta Nowe Brzesko z³o yæ

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. ISSN 1730-587X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem

Bardziej szczegółowo

W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie

W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach - zwyciêzcy konkursu wiedzy o Józefie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo