Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112"

Transkrypt

1 Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał Chrystus bowiem zmartwychwstał, Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego życia. Redakcja Program Wielkanocnej Procesji Konnej Mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy jak i wszystkich chêtnych goœci do wziêcia udzia³u w corocznej Procesji Konnej, tradycyjnie odbywaj¹cej siê w Poniedzia³ek Wielkanocny w Pietrowicach Wielkich, aby wspólnie prze- yæ ten dzieñ zgodnie z duchem wieloletniej tradycji chrzeœcijañskiej Zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie GS -u w centrum Pietrowic Wielkich Wyjœcie z placu GS-u w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji i przejœcie do Koœció³ka Œw. Krzy a Nabo eñstwo b³agalne w P¹tniczym Koœciele p.w. Œwiêtego Krzy a Zakoñczenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z konnym objazdem pól Wjazd jeÿdÿców do Pietrowic. Tradycyjny galop przy ul. Œwierczewskiego Konny Festyn Wielkanocny na boisku LKS z licznymi atrakcjami: - zawody skoków przez przeszkody z udzia- ³em czo³owych zawodników tej dyscypliny, - pokaz uje d ania koni w wykonaniu zawodników jeÿdzieckiego Klubu Lewada najlepszego klubu w Rankingu Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego, - pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu Rafa³a i Martina Grüner (poczta wêgierska, d ygitówka, koñ w ogniu). Ca³oœæ uroczystoœci popo³udniowych odbywaj¹cych siê na boisku sportowym bêdzie mia³o charakter pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, obs³ugi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci oraz zabawy tanecznej, która rozpocznie siê o godz. 18:00. Ks. Proboszcz Parafii Pietrowice Wielkie Damian Rangosz Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek G³os Gminy marzec

2 Podsumowanie roku 2004 Drodzy Mieszkañcy Gminy Pietrowice Wielkie! Miniony 2004 rok na zawsze odszed³ ju do historii. By³ to rok pe³en wezwañ, trudów, lecz nie brakowa³o w nim równie tych, jak e piêknych i wzruszaj¹cych chwil; które to zapewne na d³ugo pozostan¹ w pamiêci wielu mieszkañców naszej gminy i nie tylko. W ubieg³ym roku, przy wspó³pracy z pracownikami urzêdu gminy, so³tysami, radami so³eckimi, rad¹ gminy, lokalnymi proboszczami oraz mieszkañcami, których nie sposób wymieniæ, dokonano w naszej gminie wielu znacz¹cych inwestycji, zadañ oraz imprez, które u³atwi³y oraz umili³y ycie naszym mieszkañcom. Pozwoli³y równie zaprezentowaæ nasz¹ gminê na Forum Powiatu. Pozwólcie, e pokrótce je przytoczê. W Amandowie zosta³ utwardzony odcinek ul. Wiejskiej, wykonanono oznakowanie ulic nowymi tablicami oraz zagospodarowanie placu zabaw. W Gródczankach zosta³ wykonany odcinek kanalizacji na ul. Wiejskiej, oznakowanie ulic oraz doposa enie œwietlicy wiejskiej. W Kornicy wykonano odcinek kanalizacji ul. Spó³dzielczej, doinwestowano œwietlicê wiejsk¹ oraz oznakowano ulice. W Krowiarkach wykonano odcinek chodnika przy ul. Wyzwolenia, dokonano utwardzenia ul. Szkolnej, odcinka drogi na ul. Folwarcznej, oznakowania ulic, zakupiono sprzêt na placyk zabaw ze œrodków RPA. W Makowie wykonano remont dwóch mieszkañ, odcinka oœwietlenia ulicznego, przeprowadzono remont w Wiejskim Centrum Kultury oraz wykonano ogrodzenie wokó³ œwietlicy wiejskiej. Zakupiono te plac zabaw oraz oznakowano ulice. W Lekartowie wykonano ogrzewanie œwietlicy wiejskiej, oznakowanie ulic oraz zakupiono sprzêt wykorzystany na plac zabaw. W Paw³owie dokonano modernizacji drogi do cmentarza, utwardzono drogê - przed³u enie ul. Pietrowickiej do cmentarza oraz boiska, wyremontowano remizê OSP, z szatniami dla LKS Paw³ów i œwietlicy wiejskiej, która s³u y mieszkañcom oraz cz³onkom chóru Cantate oraz Mniejszoœci Niemieckiej. W szkole wymieniono okna, powiêkszono sto³ówkê oraz wyremontowano 2 pomieszczenie dla biblioteki szkolnej, jak i ogólnej. Wykonano nowy chodnik do szko³y. W Pietrowicach Wielkich przy udziale œrodków pozyskanych z SAPARD zosta³ wymieniony odcinek sieci wodoci¹gowej od ul. Parkowej do ul. Fabrycznej z wymian¹ przy³¹czy, dokonano modernizacji ul. Wyzwolenia z po³o eniem krawê nika i nowego dywanika asfaltowego, wymiany chodnika i czêœci kanalizacji deszczowej. W budynkach przy ul. 1-go Maja 16, 17 wykonano remonty dachów, utwardzono drogê transportu rolnego, przed³u enie ul. Œwierczewskiego. Dokonano wymiany okien wraz z malowaniem, wymiany CO i pieca wraz z dociepleniem w przedszkolu, w szkole i w gimnazjum. Wymieniono kanalizacjê, wykonano szatnie oraz posadzki na korytarzach i salach lekcyjnych oraz pracowniê jêzykow¹. Uda³o siê wyremontowaæ most oraz czêœciowo wymianiæ okna w Oœrodku Zdrowia. Wymieniono te oznakowanie ulic. W Samborowicach po³o ono kolejny odcinek chodnika przy ul. D³ugiej, oznakowano ulice, dokonano remontu przy remizie OSP oraz placu zabaw przy szkole. W erdzinach po³o ono kanalizacjê przy ul. Powstañców Œl¹skich z poszerzeniem ulicy, oznakowano ulice, wykonano plac zabaw i wydzier- awiono szko³ê na potrzeby zak³adu krawieckiego. Dofinansowano dzia³alnoœæ lokalnych LKS-ów w Paw³owie, Pietrowicach Wielkich, Cyprzanowie, Samborowicach. Wykonano bie- ¹ce naprawy dróg gminnych. Gmina przy³¹czy³a siê do zorganizowania wraz z Parafi¹ Wielkanocnej Procesji Konnej po³¹czonej z festynem na boisku. Tradycyjnie odby³a siê EKO Wystawa daj¹ca mieszkañcom oraz przyby³ym goœciom mo liwoœæ zapoznania siê z nowinkami zwi¹zanymi z modernizacj¹ systemów grzewczych we w³asnych budynkach i nie tylko. Odwiedzaj¹cy wystawê mogli podpatrzyæ nowoczesne systemy zwi¹zane z modernizacj¹ budynków mieszkalnych oraz ich otoczenia. Wspó³organizowaliœmy jubileusze naszych lokalnych LKSów w Samborowicach i Pietrowicach Wielkich. Do ynki Gminne w Cyprzanowie oraz w So³ectwach Gminy, jak i tradycyjny festyn w Kornicy, majówka w Krowiarkach, biesiada czy spotkania kó³ rencistów oraz wystêp kolêdowy chórów w koœciele w Paw³owie to równie przedsiêwziêcia, do których organizacji przyczyni³ siê nasz urz¹d. Jest w dyspozycji gminy namiot, który pozwala nam zabezpieczyæ lokalne imprezy. Zosta³y tak e wyposa one nasze jednostki OSP w pompy szlamowe oraz wyposa enie osobiste stra aków. We wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliœmy zimowy i letni wypoczynek naszych dzieci szkolnych wraz z pobytem grupy dzieci nad morzem. We wspó³pracy z Prezesem LKS-u Pietrowice Wielkie i nauczycielami wf-u zorganizowany zosta³ Turniej Dzikich Dru yn. Zorganizowano równie Turniej o Puchar Wójta w tenisie sto³owym oraz pi³ce no - nej i pi³ce siatkowej. Odby³y siê kolejne edycje rajdu rowerowego Sudicki Okrug oraz zawody stra ackie wraz z jubileuszem 80 lecia OSP Paw- marzec 2005 ³ów. Doposa yliœmy Zak³ad Komunalny w ci¹gnik i p³ug odœnie ny i piaskarkê oraz przekazany przez Gminê Liderbach samochód Volkswagen Transporter. W minionym roku uda³o nam siê nawi¹zaæ kontakt z niemieck¹ Gmin¹ Liderbach oraz z w³osk¹ Grugliasco. Mia³y miejsce ju pierwsze wizyty i rewizyty, co w konsekwencji zapewne zaowocuje podpisaniem partnerstwa. Podpisanie tego typu partnerstwa polega miêdzy innymi na wymianie doœwiadczeñ, organizowaniu wymian m³odzie y, poszerzaniu kontaktów mieszkañców oraz mo liwoœci korzystania ze œrodków pomocowych. Jestem œwiadomy, e jest jeszcze wiele do zrobienia, lecz nie mo na wszystkiego za³atwiæ od razu. Na pewne sprawy potrzeba czasu i konsekwencji. Pozostaje mi wiêc prosiæ Pañstwa o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ. Jestem œwiadomy wielu problemów, z jakimi musicie siê Pañstwo zmagaæ, na co dzieñ. Niech te codzienne troski nie przes³aniaj¹ ca³kowicie dobra naszej Ma³ej Ojczyzny. To dobro czêsto nie wiele kosztuje a w gruncie rzeczy jest bezcenne. Wielu z Was wyje d a. Opuszczaj¹c nasz¹ Ojczyznê zostañcie honorowymi ambasadorami naszej Gminy, bo to jaka ona jest, to jak yjemy, jakie stwarzamy w niej warunki przede wszystkim zale y od nas samych. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek Zawiadomienie Przypominamy o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych w nastêpuj¹cych terminach: 1) od dnia r r. wydanych w latach , 2) od dnia r r. wydanych w latach , 3) od dnia r r. wydanych w latach , 4) od dnia r r. wydanych w latach , 5) od dnia r r. wydanych w latach Wniosek sk³ada siê osobiœcie. Do wniosku nale y do³¹czyæ: - 2 aktualne fotografie ukazuj¹ce g³owê w lewym pó³profilu i widocznym lewym uchem - dowód uiszczenia op³aty 30 z³. Kasa Urz¹d Gminy - odpis skrócony aktu urodzenia kawaler, panna - odpis skrócony aktu ma³ eñstwa onaci, mê atki, rozwodnicy. Okres oczekiwania na nowy dowód osobisty 1 miesi¹c. G³os Gminy

3 Wieœci Gminne NOWA GMINNA SPÓ KA WODNA Kronika policyjna Charakter rolniczy Gminy Pietrowice Wielkie zmusza szczególnie w okresie ostatnio wystêpuj¹cych na naszym terenie anomalii pogodowych (wichury, ulewne deszcze), do koniecznoœci konserwacji jak i odtworzenia urz¹dzeñ melioracyjnych, s³u ¹cych do odprowadzania wód deszczowych. Dzia³ania te dotycz¹ wszystkich mieszkañców, odprowadzaj¹cych wodê deszczow¹ z posesji. Zadania te nie nale ¹ do zadañ w³asnych gminy. Mo e byæ jedynie udzielona dotacja czêœciowa na takie dzia³ania. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, do wykonywania wspomnianych dzia³añ mo e powo³aæ spó³ki wodne. Zgodnie z brzmieniem art.164 ust.1. Spó³ki wodne s¹ formami organizacyjnymi, które nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku, zrzeszaj¹ osoby fizyczne lub prawne i maj¹ na celu zaspokajanie wskazanych ustaw¹ potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 178 w/w ustawy nadzór i kontrolê nad dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych sprawuje starosta. Stan urz¹dzeñ wodnych ( rowów, przepustów ) w naszej gminie, jak wielu z nas wie, wymaga wielu nak³adów. Wiele z nich wymaga ca³kowitego odtworzenia lub gruntownego oczyszczenia. Brak dzia³alnoœci spó³ki wodnej przez prawie 4 lata doprowadzi³ do zniszczenia istniej¹cych jeszcze rowów. Przez ostatnie 3 lata trwa likwidacja Gminnej Spó³ki Wodnej. Zgodnie z posiadanymi informacjami ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu, proces likwidacji zosta³ zakoñczony. Jednak koniecznoœæ podjêcia dzia³alnoœci spó³ki wodnej na terenie gminy, jak ju wspomniano nie ulega w¹tpliwoœci. Problem ten zosta³ podjêty przez so³tysów z poszczególnych so³ectw naszej gminy. Podczas spotkania w tej sprawie, œwiadomi aktualnego stanu urz¹dzeñ wodnych, podjêli odwa n¹ decyzjê o koniecznoœci utworzenia nowej spó³ki wodnej. Zobowi¹zali siê równie do osobistego dozoru nad prawid³ow¹ dzia³alnoœci¹ tej spó³ki. Wskazano równie, i spó³ka nie mo e tworzyæ struktur administracyjnych, poch³aniaj¹cych pieni¹dze. Powinna dzia³aæ poprzez coroczne planowanie robót, zlecenie ich wykonania i ich nale yty odbiór. Owocem w/w ustaleñ by³o spotkanie za³o- ycielskie spó³ki wodnej w dniu 11 stycznia 2005 r. na którym zatwierdzono statut i powo³ano spó³kê wodn¹. Statut m. in. zapewnia, i œrodki pieniê ne zebrane w danym so³ectwie bêd¹ w ca³oœci przeznaczone na prace spó³ki wodnej wykonywane w tym so³ectwie. Aktualnie trwa proces rejestracji spó³ki wodnej, zatwierdzenia statutu przez Starostê Powiatu Raciborskiego. Dla w³aœciwego dzia³ania spó³ki niezbêdne jest cz³onkostwo w jej strukturach mieszkañców gminy, bêd¹cych w³aœcicielami gruntów i budynków. Istotne zatem dla interesu spo³ecznoœci naszej gminy jest istnienie takiej spó³ki. Stosowne deklaracje cz³onkowskie bêd¹ rozdawane przez so³tysów ok r. przy okazji zbierania I raty podatku. Sekretarz Gminy Adam Wajda W 2000 roku w celu okreœlenia polityki przestrzennej, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy uchwali³a Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie. Studium stanowi bazê do tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wa nego planu zagospodarowania przestrzennego mo na uzyskaæ pozwolenie na budowê. Od czasu uchwalenia Studium minê³o ponad 4 lata. W okresie tym nast¹pi³y zmiany w przepisach prawnych, uwarunkowaniach i kierunkach polityki przestrzennej gminy. W tej sytuacji w celu dalszego prowadzenia poprawnej polityki przestrzennej Rada Gminy w listopadzie 2004 roku podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany Studium (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W dzia³aniach planistycznych wa n¹ rolê, tak- e w pracach nad projektem Studium, odgrywa spo³ecznoœæ miejscowa. Przepisy prawne przewiduj¹ uczestnictwo spo³eczeñstwa w dwóch etapach procesu planistycznego. Pierwszy dotyczy wnoszenia wniosków do projektu. Drugi, uczestnictwa w wy³o eniu projektu, debacie publicznej oraz wnoszenia ewentualnych uwag. Obecnie prace nad zmian¹ Studium s¹ w pocz¹tkowych etapach proceduralnych. Do dnia 16 marca 2005 roku w siedzibie Urzêdu Gminy sk³adaæ mo na wnioski do Studium. Wniosek powinien zawieraæ niezbêdne dane dotycz¹ce osoby wnioskuj¹cej, treœci wniosku oraz oznaczenia nieruchomoœci której wniosek dotyczy, w tym tak e terenu ca³ej gminy. Trzeba mieæ jednak œwiadomoœæ, e nie wszystkie wnioski mog¹ byæ rozpatrzone pozytywnie. Obowi¹zek rozpatrzenia ka dego z³o onego w wyznaczonym terminie wniosku spoczywa na Wójcie. Rozpatrzenie wniosków zale ne jest od obowi¹zuj¹cych przepisów i uwarunkowañ, m.in. przyrodniczych, spo³ecznych, ekonomicznych, oraz realnych potrzeb gminy. Zatem Wnioskodawca sk³adaj¹cy wniosek powinien mieæ œwiadomoœæ jego zasadnoœci i realnoœci. W miesi¹cu styczniu tego roku policjanci Posterunku w Pietrowicach Wielkich zatrzymali do kontroli kierowcê, który prowadzi³ samochód pomimo orzeczonego wczeœniej zakazu przez S¹d prowadzenia pojazdów mechanicznych. tj. nie stosowa³ siê do wyroku S¹du. W dniu 31. grudnia 2004 roku nieznani sprawcy podpalili drewniany barak usytuowany na boisku w Makowie. W dniu 14 stycznia tego roku w Pietrowicach Wielkich mia³o miejsce w³amanie do samochodu osobowego marki Fiat. W wyniku w³amania sprawcy skradli z wnêtrza plecak wraz z dokumentami. Dnia 6 lutego 2005 roku w Pietrowicach Wielkich mia³o miejsce usi³owanie w³amania do budynku mieszkalnego. Sprawcy dostali siê do œrodka lecz niczego nie zabrali. 0 Planowanie terenów budowlanych i innych Wnioski do Studium gminy Mieszkañcy, którzy byli w przesz³oœci rolnikami a posiadaj¹ du e zbêdne budynki gospodarcze lub stodo³y, które kiedyœ mog³yby byæ wydzier awione lub sprzedane i wykorzystane na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ handlow¹, b¹dÿ produkcyjn¹ proszeni s¹ o zg³oszenie tego do tut. Urzêdu, aby zapis studium i planu zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza³ takiego wykorzystania przedmiotowych dzia³ek W zwi¹zku z powy szym prosi siê wszystkich mieszkañców gminy zainteresowanych w najbli szych 10 latach jak¹kolwiek budow¹, przebudow¹, zmian¹ konstrukcji dachu b¹dÿ sprzeda ¹ lub zakupem gruntów o zainteresowanie siê w tutejszym Urzêdzie Gminy na jakie cele ma byæ dana dzia³ka przeznaczona zarówno w studium jak i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wzór wniosku uzyskaæ mo na w siedzibie Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich. mgr in. Przemys³aw M. Nowacki projektant zmiany Studium REGIOPLAN Sp. z o.o. Wroc³aw G³os Gminy marzec

4 ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Podczas zbiórki wielkogabarytów: 1. Nie mo na wystawiaæ : - odpadów niebezpiecznych (akumulatorów, baterii), - opon powy ej 125cm œrednicy 2. Mo na wystawiaæ np.: - meble, - tapczany, - sprzêt AGD (lodówki bez agregatu) - sprzêt RTV - opony do 125 cm œrednicy Zbiórka wielkogabarytów w 2005r. na terenie Gminy Pietrowice Wlk. odbêdzie siê w terminach: Data r r r. Miejscowoœæ Maków, Kornice, Paw³ów, erdziny Pietrowice Wlk., Gródczanki Cyprzanów, Samborowice, Lekartów, Krowiarki, Amandów Odpady wielkobarytowe nale y wystawiæ najpóÿniej w dniu wywozu do godz Odpady nale y wystawiæ w miejscach nie stwarzaj¹cych zagro enia w ruchu pieszym i ko³owym Og³oszenie Nowelizacja Ustawy o systemie oœwiaty z dnia 16 grudnia 2004r. nak³ada na gminy obowi¹zek przyznawania uczniom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej pomocy w formie stypendiów lub zasi³ków szkolnych. Pomoc materialna przys³uguje uczniom publicznych szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz s³uchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych oraz kolegiów pracowników s³u b spo³ecznych do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u ej jednak ni do 24 roku ycia, a ponadto wychowankom publicznych i niepublicznych oœrodków umo liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie y (równie niepe³nosprawnym) realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki. Œwiadczeniami pomocy materialnej s¹ stypendia szkolne lub zasi³ki szkolne. Stypendium mo e byæ przyznawane jako ca³kowita lub czêœciowa refundacja zajêæ edukacyjnych wykraczaj¹cych poza zajêcia szkolne, pomoc rzeczowa (np. zakup podrêczników), dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów kszta³c¹cych siê poza miejscem zamieszkania lub œwiadczenie pieniê ne. O stypendium lub zasi³ek szkolny ubiegaæ siê mog¹ uczniowie którzy ukoñczyli 18 lat, a dla uczniów m³odszych rodzice lub opiekunowie. Wniosek o przyznanie stypendium mo e równie z³o yæ dyrektor szko³y do której uczeñ uczêszcza. Kryterium dochodowe na cz³onka rodziny ubiegaj¹cego siê o stypendium nie mo e przekroczyæ kwoty 316 z³. Druk wniosku oraz za³¹czniki niezbêdne do ubiegania o pomoc materialn¹ mo na pobraæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 2 oraz w sekretariatach szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy. Wnioski nale y sk³adaæ do dnia 31 marca 2005r do sekretariatu Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod nr tel Wójt Gminy Pietrowice Wielkie /-/ Andrzej Wawrzynek UWAGA!!! Rok kontroli Ubieg³y rok by³ pe³en pracy i wysi³ków wielu osób. Jednak wyró nia³ siê tak e iloœci¹ przeprowadzonych w Urzêdzie Gminy kontroli. Goœcili u nas miêdzy innymi cz³onkowie: - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Wojewódzkiego Urzêdu Pracy - Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach Wydzia³ Nadzoru Prawnego - SANEPID-u oddzia³u Racibórz - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddzia³u w Czêstochowie - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Zadañ Obronnych - akcja kurierska - Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach Wydzia³u Rozwoju Regionalnego Efekty kontroli mo na oceniæ jako zadawalaj¹ce, nie wykazano wiêkszych uchybieñ. Posiadane pisemne wyniki kontroli bêd¹ zaprezentowane na stronie internetowej Sekretarz Gminy Adam Wajda OG OSZENIE Z dniem 25 lutego 2005 roku zosta³ uruchomiony specjalny ratunkowy numer komórkowy na który osoby niepe³nosprawne (w szcze-gólnoœci niewidome) poprzez przes³anie informacji SMS - em, mog¹ wezwaæ Policjê. Jednoczeœnie informujemy, e dokonywana jest pe³na rejestracja danych z telefonów komórkowych oraz wyci¹gane bêd¹ z ca³¹ surowoœci¹ konsekwencje za fa³szywe powiadamianie Policji o wydarzeniach, które nie mia³y miejsca Zastêpca Œl¹skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. mgr Miros³aw Cygan Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich prosi w³aœcicieli, u ytkowników lub zarz¹dców nieruchomoœci, którzy w 2004r. nie z³o yli oœwiadczenia o zbiornikach bezodp³ywowych, o z³o enie tego oœwiadczenia u So³tysa lub w Urzêdzie Gminy przy okazji wp³aty I raty podatku. Oœwiadczenia s¹ niezbêdne do uzupe³nienia ewidencji tych urz¹dzeñ prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach (Dz.U. nr 132z 1996r., poz. 622, z póÿn. zm.). Dane z ewidencji bêd¹ wykorzystywane m.in. przy planowaniu budowy kanalizacji œciekowej oraz opracowywaniu programu gospodarowania odpadami. Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich przypomina równie o obowi¹zku przedk³adania wójtowi informacji o wystêpowaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest dotyczy to m.in. eternitowego pokrycia dachowego wszystkich rodzajów budynków. W przypadku zast¹pienia wyrobów azbestowych innymi wyrobami nale y równie przed³o yæ informacjê o czasie i sposobie wymiany. Informacje (druki u So³tysa lub w Urzêdzie Gminy) nale y sk³adaæ w Sekretariacie Urzêdu lub w pok. nr 3. Obowi¹zek ten na³o y³o Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia r. w sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³ lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. nr 192 poz. 1876). Dane s¹ wykorzystywane np. przy opracowywaniu strategii zagospodarowywania odpadów niebezpiecznych czy okreœlaniu potrzeb œrodków na dotacje (udzielane przez Starostwo Powiatowe). 4 marzec 2005 G³os Gminy

5 UWAGA! Wa na informacja dla osób zg³aszaj¹cych siê z drukami 411 oraz 401 dot. ustalenia uprawnieñ do pobierania za granic¹ œwiadczeñ rodzinnych na cz³onków rodziny zamieszka³ych na terenie Polski. Druki 411, oraz 401 rozpatrywane i podbijane s¹ tylko i wy³¹cznie w Regionalnym Oœrodku Polityki Spo³ecznej w Katowicach. Oœrodki Pomocy Spo³ecznej ani Urzêdy Gminy nie posiadaj¹ uprawnieñ do rozpatrywania ww. spraw, ani wpisywania na tych drukach adnych adnotacji. Jedyn¹ mo liwoœci¹ jest wystawienie do druku 401 przez Urz¹d Gminy poœwiadczenia na osobnym formularzu o zameldowaniu, lub zaœwiadczenia z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej e dana osoba nie z³o y³a wniosku o ustalenie uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych od maja 2004r. Ka da sprawa w Regionalnym Oœrodku Polityki Spo³ecznej rozpatrywana jest indywidualnie. Numery telefonów pod którymi nale y kontaktowaæ siê z osobami za³atwiaj¹cymi sprawy: , , US UGI TRANSPORTOWO- HANDLOWO-ROLNE B. Meissner Pietrowice Wielkie ul. Zawodzie 2 tel. (032) POLECAMY: * sprzeda opa³u, flotu, mu³u, wêgla groszku do pieców ekologicznych oraz brykietów (posiadamy równie opa³ w workach) * wszelkie rodzaje paszy dla trzody i drobiu * butle gazowe ró nych producentów * piasek, wir * us³ugi transportowe * us³ugi koparko-spychark¹ OSTRÓWEK * us³ugi rolne w róznym zakresie (m. in.sianie kukurydzy siewnikiem 8-rzêdowym) Zapraszamy od 8.00 do Z prac rady W dniu 28 grudnia 2004r. odby³a siê sesja Rady Gminy, na której g³ównym tematem by³o uchwalenie bud etu. Zgodnie z uchwa³a bud etow¹ prognozowane dochody bud etu gminy wynosz¹ z³, natomiast wydatki bud etu gminy okreœla siê na kwotê z³. Kwota dochodów do odprowadzenia do bud etu pañstwa na rok 2005 wynosi z³. Ponadto przyjêto Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pietrowice Wielkie, przekazano Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich samochodu marki Volkswagen, uchwalono Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Pietrowice Wielkie, okreœlono wymiar zatrudnienia dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oœwiatowych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, uchwalono Roczny Program Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi. Podsumowanie pierwszej akcji Weso³e Œwiêta Pierwsza zainicjowana przez M³odzie- ow¹ Radê Gminy akcja Weso³e Œwiêta okaza³a siê trafnym posuniêciem. Nasz apel spotka³ siê z ywym zainteresowaniem spo³ecznoœci gminnej Ludzie chêtnie wype³niali oznaczone kartony s³odyczami, zabawkami i artyku³ami szkolnymi, które potem m³odzi radni podzielili na ok. 150 paczek dla najubo szych dzieci z terenu gminy, które zosta³y rozdane 22 grudnia 2004r. Zaskoczeni obdarowani z uœmiechem dziêkowali. A my widz¹c radoœæ na ich twarzach, czuliœmy, e nasza akcja faktycznie przyczyni siê do rozweselenia. Dziêkujemy wszystkim Ofiarodawcom, dziêki którym niejedno dziecko poczu³o magiê Weso³ych Œwi¹t. M³odzie owa Rada Gminy G³os Gminy marzec

6 Kolarstwo w naszej gminie Tradycje kolarskie w Gminie Pietrowice Wielkie siêgaj¹ lat siedemdziesi¹tych, kiedy z du- ym powodzeniem œcigali siê tacy kolarze zrzeszeni w klubach, jak pan Gieroñ (popularny Bubuœ), pan Alfons Gola, w póÿniejszym czasie jego synowie Marek i Dawid. Zawodnicy ci rodem z Makowa wygrywali niejeden ogólnopolski wyœcig. W póÿniejszym czasie pod okiem nestora œl¹skiego kolarstwa, pana Jana Filipa, z du ym powodzeniem tê dyscyplinê sportu uprawiali: pan Piotr Swoboda, równie z Makowa oraz panowie Adrian i Robert Antczakowie z Pietrowic Wielkich. Robert do dziœ, wielki sympatyk kolarstwa, pomaga i doradza m³odszemu pokoleniu m³odzie y naszej gminy, która uprawia ten sport.. Aktualnie dziewiêciu zawodników z terenu naszej gminy jeÿdzi w raciborskich klubach UKS Siódemka Racibórz i CYKLO KLUB Ziemia Raciborska. Z du ym powodzeniem uprawiaj¹ Olimpijskich w sprintach na torze, w Kaliszu oraz pi¹te miejsce na 500 m ze startu lotnego na tym samym torze. Zdoby³ tak e trzy medale na Torowych Mistrzostwach Œl¹ska - z³oty, srebrny i br¹zowy. Tomek uzyska³ tak e wiele znacz¹cych wyników w kolarstwie szosowym: - srebrny medal na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach Œl¹ska - Jazda Indywidualna na Czas. - pierwsze miejsce w Tyskim Kryterium Fiata - czwarty na Ma³ym Wyœcigu Pokoju w Obornikach Œl¹skich - czwarty na Miêdzywojewódzkich Mistrzowstwach Œl¹ska ze Startu Wspólnego. Bardzo wysokie pozycje w wyœcigach miêdzynarodowych na szosie: - pi¹ty w Aleksandrowie ódzkim - szósty w K³omicach ko³o Radomska - szósty w Droszewie ukasz Strzedu³a (trzeci z lewej) przed strartem do drugiego etapu Giro dell Istria Umag - Labin o d³ugoœci 100 km. Wszyscy zawodnicy raciborskich klubów, którzy zajmowali miejsca na podium w 2004 r. (Szeœciu z naszej gminy) medal w jeÿdzie indywidualnej na czas w Mistrzostwach Ma³opolski. Czwarta by³a na kryterium nocnym w Dar³owie, na Pucharach Polski w Dar³owie, Ko³obrzegu, Bornem Sulinowo, Nowej Rudzie, Kozieg³owach i Miliczu zajmowa³a miejsca w pierwszej dziesi¹tce. Wygra³a kryterium w Pietrowicach Wielkich, trzecia by³a w Pajêcznie i w Raciborzu. Podobnie jak bracia jeÿdzi tak e prze³aje w 2004; na Mistrzostwach Œl¹ska w Czêstochowie by³a czwarta natomiast w lutym 2005 w Sosnowcu by³a druga. Wygra³a Challange Województwa Œl¹skiego za 2004 r w kategorii Juniorki. Najstarszy z rodzeñstwa Strzedu³ów ukasz sezon 2004 mo e równie zaliczyæ do bardzo udanych. Pod koniec sezonu 2004 dosta³ siê do kadry Narodowej Juniorów i reprezentowa³ nasz kraj na Pucharze Œwiata w wyœcigu etapowym GIRO DELL ISTRIA w Chorwacji. Wygra³ kilka wyœcigów w kraju i w Czechach. Na Puchaten piêkny sport startuj¹c na wyœcigach miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych, w kraju i za granic¹. Niektórzy z nich maj¹ ju za sob¹ udane starty na Mistrzowstwach Polski, Pucharach Polski, Nadziejach Olimpijskich, a nawet na Pucharze Œwiata reprezentuj¹c barwy naszego kraju. W dniu 5 lutego na dorocznym balu sportowca w Miêdzyszkolnym Oœrodku Sportowym w Raciborzu, z r¹k Starosty raciborskiego H. Siedlaczka, wiceprezydenta M.Szypowskiego oraz raciborskich olimpijczyków R.Wolnego i A.Zaj¹czkowskiego tytu³ SPORTOWCA ROKU 2004 ZIEMI RACIBORSKIEJ nadany przez Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miasta Racibórz, otrzyma³ Tomasz Strzedu³a, kolarz pochodz¹cy z Paw³owa, a je d ¹cy w UKS 7 Racibórz. Do najwiêkszych sukcesów tego zawodnika w roku 2004 zaliczyæ mo na trzy medale (dwa srebrne i jeden br¹z) na M³odzie owych Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Torowym w Szczecinie. Ponadto z³oty medal w Pucharze Nadziei 6 - dziewi¹ty na Memoriale Jana Veseleho w Czechach. Równie dobre miejsca w wyœcigach Ogólnopolskich: - pi¹ty w Niemodlinie - szósty w Pajêcznie - szósty w Strykowie ko³o odzi - szósty w Rudzie Œl¹skiej Poza tym uda³o mu siê wygraæ kilka wyœcigów lokalnych typu - Wyœcig w Pietrowicach. Zim¹ w sezonie 2004 Tomek startowa³ tak e w wyœcigach prze³ajowych: zdoby³ miêdzy innymi srebrny medal na Prze³ajowych Mistrzowstwach Œl¹ska w Czêstochowie i Br¹zowy medal na Ogólnopolskim Wyœcigu Prze³ajowym abieniec Cross. Bardzo udany sezon kolarski mieli tak e Marysia i ukasz Strzedu³owie starsze rodzeñstwo Tomka. Marysia na Finale Pucharu Polski w Turawie zajê³a drugie miejsce, wygra³a wyœcig miêdzynarodowy w miejscowoœci Stara Ves w Czechach, by³a pierwsza na wyœcigach ogólnopolskich w Poczesnej i Rudzie Œl¹skiej, zdoby³a z³oty marzec 2005 rach Polski w Skomlinie, Zamoœciu, Ciechanowie, Kozieg³owach i Turawie zajmowa³ miejsca w pierwszej dziesi¹tce, nie le jeÿdzi tak e wyœcigi prze³ajowe (4 na Mistrzostwach Œl¹ska). W Challange Województwa Œl¹skiego za 2004r by³ trzeci. Wschodz¹c¹ gwiazd¹ œl¹skiego kolarstwa jest Agnieszka Zaj¹c z Paw³owa wygra³a w swojej kategorii wiekowej miedzy innymi Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski w Sobótce ko³o Wroc³awia w wielu innych wyœcigach zajmowa³a miejsca na podium. W Challange Województwa Œl¹skiego za 2004r. by³a trzecia. Od kilku dni jest Mistrzyni¹ Œl¹ska w Kolarstwie Prze³ajowym / Sosnowiec r./ Dobrze zapowiadaj¹cymi siê kolarzami s¹ tak e Kamil Stein, Mariusz Durszlag i Kamil Kucyniak z Pietrowic Wielkich, Kamila Zajonc z erdzin oraz Szymon i Emilia Strzedu³a z Paw- ³owa. Chêtni z poœród dzieci i m³odzie y naszej gminy do uprawiania sportu kolarskiego mog¹ siê zg³osiæ pod nr tel Klub wyposa a w rower i strój kolarski. A. Strzedu³a G³os Gminy

7 EKO PLAN 2005 W tym artykule pragnê cofn¹æ siê myœl¹ do roku 2001, kiedy Kaplica Ÿródlana przy Koœció³ku Œw. Krzy a z polecenia Stacji Sanitarnej w Raciborzu zosta³a zamkniêta. Badanie wody ze Ÿród³a wykaza³o silne ska enie bakteriami coli oraz innymi zanieczyszczeniami. Brak mo liwoœci korzystania z uzdrowicielskiej wody by³ dla mieszkañców Gminy oraz p¹tników ogromnym rozczarowaniem. W miesi¹cu styczniu 2002 roku zrodzi³ siê zamys³ opracowania Programu Ochrony Ÿród³a wody w kaplicy. Jego za³o enia zosta³y szeroko omówione z ówczesnym Proboszczem ks. Ludwikiem Dziechem, cz³onkami Komisji Ekologii Rady Gminy, w³adzami samorz¹dowymi, oraz specjalistami ró nych dziedzin nauki. W wyniku tych szerokich konsultacji zosta³ opracowany Plan Ochrony Przyrody i Ekologicznego Sprawozdanie finansowe z realizacji Eko Planu Koœció³ka za 2004 rok. Stan konta bankowego na dzieñ ,47 z³ Stan kasy na dzieñ ,37 z³ Przychody ogó³em to kwota 5.702,44 z³ w tym: Odsetki bankowe 2,04 z³ Wp³aty Parafii Ks. Proboszcz 2.000,00 z³ Zbiórka przy Koœció³ku 1.681,67 z³ Wp³aty w Urzêdzie Gminy 631,73 z³ Wp³aty u So³tysa z Cyprzanowa 392,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Krowiarek 10,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Gródczanek 225,00 z³ Wp³aty u So³tysa z erdzin 100,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Lekartowa 200,00 z³ Wp³aty u So³tysa z Pietrowic W 10,00 z³ Wp³aty w Banku Spó³dzielczym 450,00 z³ Wydatki ogó³em to kwota 6.849,05 z³ w tym: Prowizja bankowa 66,00 z³ Zakup zamków, zasuw, blachy celem zabezp. gara u 2.428,54 z³ Zakup nawozów, œr. ochrony roœlin, trawy 1.614,87 z³ Zakup rozdzielni i z³¹cza pomiarowego pr¹du 680,52 z³ Zakup tablic korkowych, mater. biurowych 132,38 z³ Materia³y budowlane, impregnacyjne, farby, urz¹dzenia i sprzêt podrêczny i inne oraz napoje i posi³ki dla osób pracuj¹cych spo³ecznie w 2004 roku przy realizacji Eko Planu Koœció³ka 1.926,74 z³ Stan kasy na dzieñ r 556,11 z³ Stan konta bankowego na dzieñ r 131,12 z³ Brak jakichkolwiek zobowi¹zañ z tytu³u zakupów i dostaw. Jednoczeœnie zwracamy siê z proœb¹ o dalsze wsparcie finansowe. Wp³aty mo na dokonywaæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 2 u so³tysów oraz w Banku Spó³dzielczym w Pietrowicach Wielkich nr Cecylia Pawlasek Zagospodarowania terenu w obrêbie kaplicy Ÿródlanej i Koœció³ka Œw. Krzy a w Pietrowicach Wielkich na lata Wszystko co dotychczas wykonano i ci¹gle jest wykonywane jest konsekwencj¹ wczeœniejszych uzgodnieñ i przemyœleñ zapisanych w Planie. Zdarzenia, które wy ej opisa³em zapocz¹tkowa³y ca³y ci¹g ekologicznych przemian wewn¹trz i wokó³ kaplicy. Jakoœæ wody Ÿródlanej zosta³a doprowadzona do stanu u ywalnoœci. Wszelkie realizowane zadania by³y na bie ¹co opisywane na ³amach G³osu Gminy b¹dÿ publikowane w formie ulotek informacyjnych. Przed nami zadania przewidziane na rok Do najwa niejszych zaliczy³bym zakoñczenie zagospodarowania ogrodu dendrologicznego. Polegaæ bêdzie na zakoñczeniu nasadzeñ nowych odmian drzew i krzewów, oraz ca³orocznej pielêgnacji drzewostanu i ca³ego terenu, wykonaniu ³awek i pergoli w miejscach utwardzonych przewidzianych na odpoczynek dla zwiedzaj¹cych, dokonanie inwentaryzacji ca³ego drzewostanu w arboretum, oraz przyst¹pieniu do przygotowania tabliczek opisowych dla ka dego drzewka i krzewu. Nowy parking zosta³ równie ekologicznie zagospodarowany, dlatego podlega sta³ej pielêgnacji. Polegaæ bêdzie g³ównie na wymianie palików, zak³adaniu siatek ochronnych, oraz uzupe³nianiu drzewostanu. Ponadto przewidujemy dalsze utwardzenie u lem dróg przejazdowych, oraz koszenie trawy i prace pielêgnacyjne nasadzeñ. Czêœæ dolna parku wokó³ oczka wodnego bêdzie równie wymaga³a prac pielêgnacyjnych drzewek i krzewów. Pragniemy oœwietliæ teren wokó³ kaplicy, oraz dokonaæ wymiany pokrycia dachowego gara u i przyleg³ych ubikacji. Jest jeszcze sporo ciekawych pomys³ów, które mog¹ przysz³oœciowo upiêkszyæ teren wokó³ Koœció³ka Œw. Krzy a. Wiele bêdzie zale a³o od spo³ecznej yczliwoœci, zrozumienia, oraz wsparcia finansowego przez wszystkich którym podoba siê to co dotychczas wykonano. Na realizacjê Eko Planu Koœció³ka mo na dokonaæ wp³atê: u So³tysów naszej Gminy, w Urzêdzie Gminy pokój nr 2 oraz w Banku Spó³dzielczym Pietrowice Wielkie konto nr W oczekiwaniu na dalsze wsparcie wraz z podziêkowaniem dla wszystkich za dotychczasow¹ pomoc w imieniu Spo³ecznego Komitetu Ekologii ³¹czê wyrazy szacunku. Leon Mludek Terminarz Rundy Rewan owej LKS START Pietrowice Wielkie Kobyla Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Grzegorzowice, Juniorzy: Nieboczowy Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Studzienna, Juniorzy: Rzuchów Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Dzimierz, Juniorzy: Jed³ownik Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Zawada Ks., Juniorzy: Ruda Koz. Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Ocice R-rz, Juniorzy: Gamów Pietrowice, Juniorzy: Pietraszyn Pietrowice, Juniorzy: Pietrowice Olza, bez juniorów Babice Pietrowice, bez juniorów Pietrowice Bieñkowice, bez juniorów. Na mecze wyjazdowe wyjazd Autobusem z przystanku PKS godzinê przed meczem juniorów. UWAGA! NOWOŒÆ! Informujemy, e wyniki meczów naszych dru yn bêd¹ prezentowane na stronie internetowej bezpoœrednio po zakoñczeniu spotkañ. Ucieszy to zapewne kibiców mieszkaj¹cych lub pracuj¹cych za granic¹. red. G³os Gminy marzec

8 Posterunek w akcji Policjanci z posterunku w Pietrowicach Wielkich w 2005 roku zamierzaj¹ przeprowadziæ kilka dzia³añ profilaktycznych, maj¹cych na celu zachowanie bezpieczeñstwa i porz¹dku w ca³ej gminie. Na uwadze w szczególnoœci bêd¹ mieli utrzymanie czystoœci na terenie wszystkich so³ectw. Policjanci bêd¹ sprawdzaæ, czy ka de gospodarstwo posiada kub³y na œmieci. Ma to przeciwdzia³aæ spalaniu odpadów lub nielegalnemu ich wywo eniu i pozbywaniu siê w lasach czy w przydro nych rowach. Pod koniec ubieg³ego roku sporz¹dzone zosta³y cztery wnioski do s¹du o ukaranie osób, które dopuœci³y siê tego procederu. Zajm¹ siê tak e problemem wa³êsaj¹cych siê psów. Wiêkszoœæ z nich ma w³aœcicieli. Mog¹ byæ one nie tylko niebezpieczne dla ludzi, lecz tak e stanowi¹ zagro enie w ruchu drogowym. Biegaj¹c bezpañsko po ulicach mog¹ spowodowaæ wypadek - mówi m³. asp. Zdzis³aw Kozub, kierownik posterunku w Pietrowicach Wielkich. Wystawa w Makowie W dniach 15 i 16 stycznia odby³a siê w Makowie wystawa drobnego inwentarza, go³êbi rasowych, ptaków egzotycznych oraz zwierz¹t futerkowych. Wystawê zorganizowa³o Zrzeszenie Mi³oœników Drobnego Inwentarza, z siedzib¹ w Raciborzu, aby pokazaæ dorobek hodowców, co mo na hodowaæ, z czego byæ zadowolonym a tak e by zachêciæ innych do hodowli drobiu i go³êbi ozdobnych. W wystawie udzia³ wziê³o 14 hodowców, którzy zaprezentowali ok. 220 zwierz¹t, kilkanaœcie ras go³êbi, kilkadziesi¹t ras kur ozdobnych, kaczek, gêsi, królików, papug oraz egzotyki drobnej. Do oceny ptaków zaproszono dwóch sêdziów, do go³êbi P.W. Obruœnika oraz do drobiu P.J. Salomona. Sêdziowie oraz zarz¹d Zrzeszenia przyznali tytu³y Champion, V-ce Champion oraz 1 miejsce wystawy za najwy ej punktowane ptactwo w rasach go³êbi King Champion R. Stach- Micha³kowice, V-ce E. Piórkowski- Branice, Strasser A. Kocur- T³ustomosty, V-ce J. Nowak- Kietrz Lachore 1 miejsce P. D³ubacz- Krowiarki, gar³acz koroniasty Ch. G. Wolny- Racibórz V-ce R. Warkocz-Racibórz, ysek Œl¹ski 1 miejsce J. Leœniok Ciechowice, turkok bucharski 1 miejsce M. Simmert- Dziergowice, gar³acz pomorski 1 miejsce I. Knura- Maków W drobiu przyznano - w kurach du ych Orpington Ch. G. Wolny kury œrednie, bia³oczuba holendrska Ch. P. Przybylla, oraz kury miniaturki cochina Ch. P. Przybylla z Krowiarek. W kaczkach za mandarynkê Ch. I. Knura- Maków! miejsce G. Wolny Racibórz. Za gêsi abêdziowate Ch. M. Zapotoczny W³odzienin a w królikach za olbrzyma belgijskiego J. Nowak Kietrz. Za udzia³ w wystawie dla hodowcy królików miniaturek oraz œwinek morskich J. Spata z Cyprzanowa.Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê króliki olbrzymy belgijskie dochodz¹ce do 8 kg wagi, na temat ich hodowli i chowu informacji udziela³ ich w³aœci- Je eli policjanci ustal¹ w³aœciciela wa³êsaj¹cego siê czworonoga, bêd¹ domagaæ siê okazania œwiadectwa szczepienia psa. W przypadku braku stosownego zaœwiadczenia gro ¹ konsekwencje karne. Kolejn¹ spraw¹ jest kwestia nielegalnej wycinki drzew. Na prze³omie tego roku wiele drzew zosta³o wyciêtych. Najprawdopodobniej palono nimi w piecach, oszczêdzaj¹c przy tym na zakupie wêgla. Je eli zaobserwujemy u kogoœ du ¹ iloœæ pociêtego drewna, to poprosimy o œwiadectwo pochodzenia drzewa. W przypadku, kiedy gospodarz nie bêdzie w stanie tego udokumentowaæ, bêdzie ukarany - ostrzega kierownik Kozub. Dzia³ania te realizowane s¹ przy wspó³pracy z Urzêdem Gminy. Z posterunkiem mo na siê skontaktowaæ, dzwoni¹c pod stacjonarny numer telefonu , kom lub za poœrednictwem internetu: (Adk) ciel P. Nowak z Kietrza. Na uwagê zas³ugiwa³y go³êbie ró nych ras np. loczki z pokrêconymi piórami na skrzyd³ach czy inne rasy z piórami na nogach lub z perukami wokó³ g³owy. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê dziêki przepiêknemu upierzeniu kaczki ras mandarynka i karolinka. Jednak najwiêksz¹ uwagê przyci¹ga³y kury du e z piórami na nogach osi¹gaj¹ce wagê 6 kg. W rasach œrednich najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê holenderki, czarne z bia³ym czubem na g³owie. Na wystawie zaprezentowano tak e kilka ras ba antów np. owny cynamonowy, Z³ocisty i inne, papugi - aleksandretty obro ne, nimfy, faliste oraz egzotykê drobn¹, zeberki, ry owce amadyny oraz nowoœæ spotykan¹ tylko u nielicznych hodowców w ca³ej Polsce go³¹bki diamentowe szeki, które równie cieszy³y oczy zwiedzaj¹cych. Ca³a wystawa cieszy³a siê du ym powodzeniem, zwiedzi³o j¹ kilkaset osób Po rozmowach z odwiedzaj¹cymi mo na by³o odczuæ, e wystawa by³a strza³em w dziesi¹tkê. Wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych po raz pierwszy obejrza³a takie gatunki zwierz¹t. Opuszczano nas z uœmiechem na twarzy i dopytywano siê kiedy bêdzie nastêpna wystawa. Za pomoc w organizacji wystawy, organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Wójtowi Gminy panu A. Wawrzynek, so³tysowi z Makowa panu J. Czeka³a, panu Alkowi Zebra³a oraz panu Alojzemu Wilczek z Krowiarek za nieodp³atne wypo yczenie sto³ów na wystawê. Puchary na wystawê ufundowali Wójt pan A. Wawrzynek, So³tys pan J. Czeka³a oraz pani Krystyna Kurzeja. Fachowych informacji na temat ptaków, drobiu oraz jego hodowli dostarczy³ P. Ireneusz Knura prezes zwi¹zku któremu w imieniu Wójta jak równie swoim w³asnym serdecznie dziêkujemy za du y wk³ad pracy i poœwiêcony czas przy organizacji wystawy. M³. asp. Zdzis³aw Kozub, kierownik posterunku w Pietrowicach Wielkich Serdeczne podziêkowania dla wszystkich hodowców, którzy zaprezentowali swoje pierzaste hobby w naszej Gminie sk³adam w imieniu wójta oraz swoim w³asnym. Dziêkujemy Wam za poœwiêcony czas i cierpliwoœæ w udzielaniu informacji o sposobie hodowli i karmienia swoich skrzydlatych przyjació³. Zapewniam Was, e w naszej wiosce a myœlê e równie w ca³ej Gminie bêdziecie zawsze mile widziani. Wszelkich informacji o hodowli ró - nych ras drobiu i ptaków udziela Raciborskie Zrzeszenie Mi³oœników Drobnego Inwentarza tel. kontaktowy So³tys so³ectwa Maków J. Czeka³a OG OSZENIE PZU YCIE S.A. Przedstawicielstwo w Raciborzu informuje o mo liwoœci przyst¹pienia mieszkañców PIE- TROWIC WIELKICH oraz KORNI- CY do specjalnego programu ubezpieczenia grupowego dla rolników i cz³onków ich rodzin oraz mieszkañców so- ³ectwa. W marcu br. skontaktuje siê z Pañstwem Przedstawiciel PZU YCIE z Raciborza Pan Arkadiusz Maliñski, który bezpoœrednio udzieli odpowiedzi na pytania i pomo e za³atwiæ formalnoœci zwi¹zane z przyst¹pieniem do ubezpieczenia. Osoby zainteresowane mog¹ równie wpisaæ siê na listê u Pana So³tysa. Takim ubezpieczeniem s¹ ju objêci mieszkañcy so³ectw, Krowiarki, Paw³ów i Samborowice a tak e inne so³ectwa powiatu raciborskiego. 8 marzec 2005 G³os Gminy

9 Jubileuszowa kornicka Biesiada Wiejska Wzorem lat ubieg³ych u progu Nowego 2005 Roku odby³a siê Biesiada Wiejska w Kornicy. By³a to ju pi¹ta tego typu impreza. Stanowi- ³o to okazjê, by uczciæ j¹ z nieco wiêkszym rozmachem. Ze wzglêdu na wy sz¹ frekwencjê siêgaj¹c¹ liczby 65 osób, organizatorzy postanowili nieco zmodyfikowaæ jej dotychczasowy przebieg. Jako pierwszy swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ przyby³ych mieszkañców Kornic sam œw. Miko³aj. Po serii arcyciekawych pytañ, na które notabene ma³o, kto z goœci zna³ odpowiedÿ, przy œpiewie kolêd œwiêty obdarowa³ wszystkich podarunkami. Zdaniem uczestników œw. Miko³aj doskonale wywi¹za³ siê z obowi¹zków. Kolejne pó³torej godziny biesiady nale a³o do Ciotki Berty & Piotra Szefera. Kabaret ten rozbawia³ wszystkich goœci znakomitymi œl¹skimi szlagrami i kawa³ami. Ostatnim akcentem by³a huczna zabawa taneczna. Tradycyjnie ju do tañca przygrywa³ zespó³ Palermo z Krzanowic. Szampañska atmosfera pozwoli³a wielu osobom, choæ przez chwilê zapomnieæ o bólach reumatycznych i innych dolegliwoœciach. Mam nadziejê, e t¹ imprez¹ sprawiliœmy mieszkañcom wsi wiele radoœci i zadowolenia. Za poœrednictwem GG w imieniu Rady So- ³eckiej wsi Kornice, Pani So³tys, i organizatorów pragnê z³o yæ szczególne podziêkowania wszystkim biesiadnikom, jak i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczynili siê do uœwietnienia biesiady. Dziêkujê Panom Damianowi Tunk i Zygfrydowi Wieczorek za profesjonaln¹ obs³ugê nag³oœnienia, ksiêdzu Proboszczowi, ksiêdzu Wikaremu, Panu Wójtowi. Dziêkujê RSP w Kornicy, która sponsorowa³a wystêp kabaretu. Myœlê, e ten rok szybko minie a kornicka œwietlica niebawem znów rozgrzeje siê karnawa³ow¹ atmosfer¹. Zygfryd Lasak Karnawa³ na Sportowo Tradycyjnie w trzeci¹ sobotê karnawa³u w Pietrowicach odbywa siê Bal Sportowy. W tym roku na balu bawi³o siê 80 roztañczonych par a do tañca przygrywa³ zespó³ SATURN, który ju po raz czwarty bawi³ sportowców LKS-u. Na balu oprócz zawodników, dzia³aczy i trenerów bawi³a siê równie du a grupa m³odzie y, dla których by³ to pierwszy bal w yciu. Dziêki sponsorom uda³o siê zorganizowaæ loteriê fantow¹, której g³ównymi nagrodami by³ rower górski, hulajnoga i pi³ka z podpisami, któr¹ ufundowa³ Jacek Trzeciak - by³y pi³karz W³ókniarza Kietrz, a obecnie zawodnik Polonii Bytom. Pi³ka ta zanim trafi³a w szczêœliwe rêce, by³a przedmiotem konkursu podbijania pi³ki. W konkursie brali udzia³ nie tylko zawodnicy LKS, ale równie zawodnicy z innych klubów, z którymi START rywalizuje na boiskach. Nikomu nie uda³o siê odbiæ wiêcej ni 10 razy. Dopiero na sam koniec do konkursu przyst¹pi³ trener LKS Szlezinger Piotr i pokaza³ swoj¹ klasê odbijaj¹c 25 razy i ju teraz wezwa³ zawodników do rewan u, który odbêdzie siê tradycyjnie w trzeci¹ sobotê karnawa³u 2006 w sali O.S.P. przy akompaniamencie zespo³u SATURN Zarz¹d LKS START i zawodnicy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji balu i sponsorom, którzy ufundowali nagrody rzeczowe oraz wszystkim uczestnikom Balu Sportowego. Prezes LKS Pawlasek Wili Chcemy dzia³aæ M³odzie owej Radzie Gminy uda³o siê w³¹czyæ niemal e wszystkich mieszkañców gminy Pietrowice Wielkie w akcjê pn.: Weso³e œwiêta. Polega³a na zbiórce produktów ywnoœciowych, zabawek i artyku³ów szkolnych, z których zrobili œwi¹teczne prezenty i podarowali dzieciom z potrzebuj¹cych rodzin. Dziêki ofiarnoœci lokalnego spo³eczeñstwa uda³o im siê przygotowaæ 120 paczek. Powodzenie, z jakim spotka³o siê to przedsiêwziêcie, upewni³o ich w s³usznoœci tego, co robi¹ i zmobilizowa³o do dalszych dzia³añ. Szykuj¹ siê do kolejnej akcji, adresowanej do uczniów klas V i VI szkó³ podstawowych. Bêdzie to konkurs plastyczny, muzyczny i literacki pn.: Mówiê stop narkotykom i alkoholowi. Prace nale- y z³o yæ w szkolnych sekretariatach do 21 lutego. Cz³onkowie MRG przewiduj¹ dla zwyciêzców atrakcyjne nagrody. Maj¹ nadziejê, e uda im siê takie pozyskaæ. Postaraj¹ siê tak e, by laureaci konkursu mogli zaprezentowaæ swoje dokonania publicznie podczas jednej z gminnych imprez. Konkurs ma byæ tylko jednym z elementów planowanej przez nich akcji profilaktycznej. Zamierzaj¹ organizowaæ w szko³ach pogadanki na temat narkotyków z udzia³em policjanta i pedagoga, po³¹czone z prezentacj¹ dotycz¹cych tego problemu filmów. Mo e zaprosimy te kogoœ, kto by³ uzale niony. Zawsze to ciekawsze i bardziej przemówi do wyobraÿni m³odych ludzi - zastanawia siê Magdalena Jawor z Pietrowic Wielkich, radna MRG. Magda Jawor, Daniel Legan, Iwona Pawlasek i Dominika Kowacz na zebraniu W sk³ad rady wchodzi 15 uczniów szkó³ œrednich. Reprezentuj¹ wszystkie so³ectwa gminy. Chc¹ dzia³aæ na rzecz m³odych ludzi. W mojej miejscowoœci nie ma adnej œwietlicy, gdzie m³odzie mog³aby siê spotkaæ, spêdziæ czas. Podobnie jest gdzie indziej. Najgorsza jest nuda, bo wtedy ludziom przychodz¹ do g³owy g³upoty. Chcielibyœmy dla nich coœ stworzyæ. Razem mo emy to zrobiæ - mówi Dominika Kowacz z Krowiarek, przewodnicz¹ca MRG. Rada uczy nas odwagi w dzia³aniach, przedsiêbiorczoœci, wspó³pracy a przede wszystkim robienia czegoœ dla innych - zapewnia Iwona Pawlasek z Pietrowic Wielkich, wiceprzewodnicz¹ca. Opiekunami MRG s¹ AdamWajda, sekretarz gminy i Ewa Pierzcha³a. Uczestnictwo w niej jest dla m³odzie y szko³¹ demokracji. Ucz¹ siê tu wyra ania swoich pogl¹dów i uzyskiwania porozumienia za pomoc¹ dyskusji. Rada integruje te m³odzie z naszej gminy, która po wyjœciu z gimnazjów ma ze sob¹ s³abszy kontakt. Swoim dzia³aniem wskazuj¹ te innym, e zamiast siedzieæ i narzekaæ na to, e nic siê nie dzieje, warto samemu coœ zrobiæ - twierdzi A. Wajda. W przysz³oœci m³odzie planuje w³¹czyæ siê w organizowanie wielkanocnej procesji konnej oraz innych imprez na terenie gminy. (Adk) G³os Gminy marzec

10 Diety radnych Rady Gminy Pietrowice Wielkie za rok Na podstawie uchwa³y Rady Gminy Nr III/ 47/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. radnemu przys³uguje dieta za udzia³ w posiedzeniu sesji lub posiedzeniu komisji Rady Gminy. Kwota diety radego za uczestnictwo w posiedzeniu sesji lub komisji wynosi 110 z³. Przewodnicz¹cy komisji otrzymuje za udzia³ w posiedzeniu dietê w kwocie 130 z³. Przewodnicz¹cy i Zastêpca przewodnicz¹cego Rady Gminy otrzymuj¹ dietê w formie rycza³tu miesiêcznego. Przewodnicz¹cy otrzymuje miesiêcznie kwotê 800 z³, natomiast Zastêpca Przewodnicz¹cego otrzymuje miesiêcznie kwotê 500 z³. W przypadku, gdy radny nie z³o y oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym za dany rok wyp³ata diety z mocy prawa zostaje wstrzymana. Poni szy wykaz przedstawia dochody radnych z tytu³u pobrania diety w roku Piotr Bajak 2.013,0 z³ 2. Gerard Bula 1.899,7 z³ 3. Ilona Gawlica 2.755,3 z³ 4. Zdzis³aw Hudak 3.706,4 z³ 5. Zdzis³aw Kozub 1.994,9 z³ 6. Gerard Labud 2.789,6 z³ 7. Zygfryd Lasak 2.902,9 z³ 8. Leon Mludek 6.120,0 z³ (zastêpca przewodnicz¹cego) 9.Anna Rostek 2.459,6 z³ 10.Joachim Wieczorek 2.735,3 z³ 11.Leonard Wiglenda 2.009,7 z³ Radni Henryk J. Marcinek, (Przewodnicz¹cy Rady), Henryk Marcinek, Norbert Nowak oraz Ryszard Schmid nie z³o yli oœwiadczeñ maj¹tkowych wymaganych przepisami prawa, dlatego te nie otrzymuj¹ diet. Joachim Wieczorek Urodzenia i zgony w roku 2004 Na co mog¹ liczyæ mieszkañcy? 28 grudnia 2004 roku zosta³ uchwalony bud et na rok Poni ej prezentuje-my zamierzenia inwestycyjne, jakie wpisano do tegorocznego bud etu. To czêœæ bud etu która zawsze podgrzewa atmosferê obrad Rady Gminy, kiedy jest on omawiany i uchwalany. A planowane jest: 1)Utwardzenie ³¹cznika ul. Powstañców Œl¹skich i Stawowej w erdzinach. 2)Prze³o enie chodnika ul. Powstañców Œl¹skich w erdzinach. 3)Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Krowiarkach. 4)Kontynuacja remontu nawierzchni ul. Wiejskiej w Amandowie. 5)Kontynuacja budowy chodnika przy ul. D³ugiej w Samborowicach. 6)Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Janowskiej w Cyprzanowie. 7)Utwardzenie odnogi ul. M³yñskiej w Cyprzanowie. 8)Utwardzenie ul. Polnej do posesji przy nr. 1 w Lekartowie. 9)Utwardzenie drogi do koœcio³a i cmentarza (odnoga ul. Raciborskiej) w Makowie. 10)C.d. remontu kanalizacji przy ul. Wiejskiej w Gródczankach. 11)Wykonanie nawierzchni ul. Osiedleñczej w Paw³owie. 12)Utwardzenie ul. Zawodzie w Pietrowicach Wielkich. 13)Utwardzenie i odwodnienie ul. Sienkiewicza w Pietrowicach Wielkich. 14)Budowa chodnika przy ul. Janowskiej w Pietrowicach Wielkich. 15)Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich. 16)Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum so³ectwa Pietrowice Wielkie. 17)Remont drogi transportu rolnego w Samborowicach. 18)Remont drogi transportu rolnego w Paw³owie. 19)Wymiana dachu na budynku WDK w Samborowicach przy ul. Opawskiej. 20)Podzia³ lokalu na dwa mieszkania w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 maja )Modernizacja budynku ZSP w Krowiarkach. 22)Rozpoczêcie budowy hali sportowo-widowiskowej w Pietrowicach Wielkich. 23)Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich 24)Przystosowanie oœrodka zdrowia dla osób niepe³nosprawnych. 25)Wymiana okien w budynku œwietlicy œrodowiskowej w Kornicy. 26)Remont szatni LKS w Samborowicach. Na te zadania zapisano kwotê oko³o 1mln z³, co stanowi oko³o 10% wydatków bud etu. Joachim Wieczorek PODATKI od budynków mieszkalnych lub ich czêœci 0,53 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 2. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni rolnicza lub leœna 16,58 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 3. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,61 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 4. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,37 od 1 m 2 powierzchni u ytkowej 5. od pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego, 5,30 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej. 6. od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. 7. od gruntów : a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni rolnicza lub leœna, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64 z³ od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 z³ od 1 ha powierzchni, c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego, 0,27 z³ od 1 m 2 powierzchni. Miejscowoœæ Urodzenia Zgony Pietrowice Wielkie Cyprzanów 7 4 Kornice 1 1 Gródczanki 1 2 Samborowice 5 2 Paw³ów 4 7 Maków 5 4 Amandów 0 0 Krowiarki 8 16 erdziny 0 3 Lekartów 2 2 Razem OG OSZENIE Serdecznie zapraszamy na spotkanie m³odzie z Gminy Pietrowice Wielkie, które odbêdzie siê 8 kwietnia (pi¹tek) o godz. 17:00 w sali narad w Gminie Pietrowice Wielkie. Cel spotkania to dyskusja na temat drêcz¹cych problemów m³odzie y Pietrowice Wielkie. M³odzie owa Rada Gminy Pietrowice Wielkie 10 marzec 2005 G³os Gminy

11 20 pytañ do... Czy wiemy co naprawdê myœl¹ co jest wa ne dla osób, które piastuj¹ funkcje publiczne w naszej gminie. Postanowiliœmy spojrzeæ na te osoby z innej strony. Pytania, na które dziœ odpowiedzieli (tzw. kwestionariusz Prousta): pani Marzena Kopczewska (skarbnik gminy) oraz pan Henryk J. Marcinek (przewodnicz¹cy rady gminy) tworz¹ subtelny portret psychologiczny tych osób. W XIX wieku kr¹ y³y wœród bywalców europejskich salonów. 1. Podaj swoje imiê i nazwisko - Henryk Joachim Marcinek 2. G³ówna cecha mojego charakteru - konsekwencja 3. Cechy, których szukam u mê czyzny - zdecydowanie, elokwencja, pracowitoœæ, prostolinijnoœæ, szczeroœæ 4. Cechy, których szukam u kobiety - w sprawach poza osobistych: zdecydowanie, elokwencja, pracowitoœæ, prostolinijnoœæ, szczeroœæ 5. Co ceniê u przyjació³ - szczeroœæ i prostolinijnoœæ 6. Moja g³ówna wada - upór 7. Moje ulubione zajêcie - praca 8. Moje marzenie o szczêœciu - móc siê realizowaæ, pomyœlnoœæ i zdrowie najbli szych 9. Co wzbudza we mnie obsesyjny lêk - dojœcie do w³adzy komunistów, nazistów i nawiedzonych 10. Co by³oby dla mnie najwiêkszym nieszczêœciem - utrata zdrowia przez najbli szych 11. Kim (lub czym) chcia³bym byæ, gdybym nie by³ tym, kim jestem - premierem Polski lub ministrem gospodarki 12. Kiedy k³amiê - kiedy pozwala mi na to sumienie 13. S³owa, których nadu ywam - logistycznie 14. Ulubieni bohaterowie literaccy - zwierzêta z Folwarku zwierzêcego G. Orwella 15. Ulubieni bohaterowie ycia codziennego - Jack Welch by³y prezes General Electric 16. Czego nie cierpiê ponad wszystko - lizusostwa 17. Dar natury, który chcia³bym posiadaæ - nie chcê adnego 18. Jak chcia³bym umrzeæ - szybko 19. Obecny stan mojego umys³u - twórcza energia 20. B³êdy, które naj³atwiej wybaczam - b³êdy nieumyœlne 1. Podaj swoje imiê i nazwisko - Marzena Kopczewska 2. G³ówna cecha mojego charakteru -Tolerancja, zdolnoœæ do samooceny, otwartoœæ Cechy, których szukam u mê czyzny -Kulturalny, zadbany, pracowity, szarmancki wobec kobiet, a tak e skromny i potrafi¹cy zauwa yæ piêkno kobiece 4. Cechy, których szukam u kobiety -Szczeroœæ 5. Co ceniê u przyjació³ -To, e zawsze mogê na nich liczyæ 6. Moja g³ówna wada -³atwowiernoœæ, a co za tym idzie naiwnoœæ 7. Moje ulubione zajêcie -S³uchanie muzyki, taniec 8. Moje marzenie o szczêœciu -Jest takie i mam nadziejê, e kiedyœ siê spe³ni 9. Co wzbudza we mnie obsesyjny lêk - Panicznie bojê siê psów i szczurów potrafiê opanowaæ strach przed ma³ym zamkniêtym pomieszczeniem 10. Co by³oby dla mnie najwiêkszym nieszczêœciem -Gdyby coœ z³ego spotka³o faceta mojego ycia, czyli syna Paw³a 11. Kim (lub czym) chcia³abym byæ, gdybym nie by³ tym, kim jestem -Cz³owiek ma to do siebie, e zawsze chcia³by mieæ to czego nie ma i byæ tym kim nie jest, ja cieszê siê z tego co mam i kim jestem. Nie chcê tego zmieniaæ, bo mo e byæ gorzej. 12. Kiedy k³amiê -Staram siê nie k³amaæ-nie wychodzi mi to 13. S³owa, których nadu ywam -Chyba nie ma takich s³ów 14. Ulubieni bohaterowie literaccy Ulubieni bohaterowie ycia codziennego Czego nie cierpiê ponad wszystko -K³amstwa, ob³udy i braku szacunku dla drugiego cz³owieka 17. Dar natury, który chcia³bym posiadaæ -Wiedzieæ wiêcej Jak chcia³bym umrzeæ -Bezboleœnie, nie cierpi¹c, czyli najlepiej we œnie 19. Obecny stan mojego umys³u -Nie da siê go opisaæ 20. B³êdy, które naj³atwiej wybaczam -To zale y, jestem tolerancyjna, wybaczam wiele, ale... nie zawsze zapominam PODZIÊKOWANIA Wójtowi Gminy Panu Andrzejowi Wawrzynek, Sekretarzowi Gminy Panu Adamowi Wajda, Komisji Ekologii z Panem Leonem Mludkiem na czele oraz Panu Alojzowi Strzedu³a i jego pracownikom, którzy siê szczególnie ciê - ko napracowali, chcia³em podziêkowaæ za usuniêcie dzikiego wysypiska œmieci w Makowie na tak zwanych Górkach. Trzeba zaznaczyæ, e za³atwiono dwie sprawy jednoczeœnie i to jednym kosztem, poniewa gruzem, który zalega³ na wy ej wymienionym œmietniku zosta³a czêœciowo utwardzona droga polna, co ma niema³e znaczenie, kiedy na wszystko brakuje funduszy a dziêki dobrym pomys³om mo na du o zaoszczêdziæ. W zwi¹zku z odtworzeniem drogi, proszê u ytko-wników o korzystanie z niej a nie je d enie po polu, jak to odbywa³o siê do tej pory. Trzeba by te podziêkowaæ Panu Ireneuszowi Knura za zorganizowanie wystawy go³êbi rasowych i drobiu ozdobnego przy wsparciu so³tysa Pana Jerzego Czeka³a. Panu Januszowi Rusnak za zabawê taneczn¹, na któr¹ wstêp by³ bezp³atny. Dziêki takim osobom wieœ to nie tyl- ko zabudowania ale dzia³ania, które integruj¹ spo³eczeñstwo. Ka dy hobbysta, obojêtnie czy to hodowca go³êbi, filatelista, muzykant, hafciarka lub sportowiec, poœwiêca swój czas oraz pieni¹dze by zrobiæ coœ dobrego i ciekawego. Tym samym odci¹ga dzieci i m³odzie od alkoholu i narkotyków rozbudzaj¹c ich zainteresowania w nowych dziedzinach. Dlatego myœlê, e takie inicjatywy oraz ludzi hoduj¹cyh zwierzêta i ptaki, maj¹cy ciekawe zainteresowania, nale y popieraæ a za interesuj¹ce pomys³y dziêkowaæ. Józef Wawrzynek G³os Gminy marzec

12 CIEKAWI LUDZIE PRZEZ ILE DRÓG MUSI PRZEJŒÆ KA DY Z NAS? Wywiad z Panem Jerzym Bulokiem. Damian Tunk: Wiêkszoœæ mieszkañców zapewne siê orientuje, kim Pan jest. Proszê jednak w imieniu czytelników GG by zechcia³ Pan powiedzieæ kilka s³ów o sobie; Gdzie ma Pan swoje korzenie rodzinne? Kiedy siê Pan urodzi³? Jerzy Bulok: Data moich urodzin nie jest jak¹œ tam szczególn¹ tajemnic¹; Urodzi³em siê 10 stycznia 1925 roku w Pietrowicach Wielkich, mo na by rzec, e jestem mieszkañcem Pietrowic Wlk. z dziada pradziada. Damian Tunk: Jak Pan wspomina swoj¹ m³odoœæ? Jerzy Bulok: Moja m³odoœæ to przede wszystkim czas wojny, biedy, g³odu, ale równie czas nauki i pracy. Po ukoñczeniu szko³y œredniej w Raciborzu chciano mnie wcieliæ do niegdyœ elitarnej formacji wojskowej SS, jednak odmówi³em. Dobrowolnie zdecydowa³em siê na naukê w trzyletniej szkole wojskowej. Nastêpnie wybuch Drugiej Wojny Œwiatowej no i oczywiœcie si³¹ rzeczy w roku 1942 dosta³em siê na front wschodni. Damian Tunk: Gdzie Pan walczy³? Jerzy Bulok: Walczy³em w okolicach Kijowa. Damian Tunk: To pewien nietakt pytaæ o tak traumatyczne doœwiadczenia, ale mimo wszystko zdecydujê siê na to; Jak tam by³o? Jerzy Bulok: Odpowiem, e nie by³o ³atwo. Walczy³em z walcz¹cymi do 7 stycznia 1944 roku, nastêpnie zosta³em podstrzelony przez rosyjskiego o³nierza pociskiem rozbryzgowym. By³o to straszne doœwiadczenie, tylko cudem nie amputowano mi nogi. Damian Tunk:, Co Pan czuje do tego o³nierza, wybaczy³ mu Pan? Jerzy Bulok: Z perspektywy czasu dziêkujê Bogu w modlitwie za tego Rosjanina, bo gdyby nie on pewnie by mnie dzisiaj nie by³o wœród ywych mieszkañców Pietrowic Wlk. 19 listopada 1944 roku przetransportowano mnie do szpitala w Monachium. Muszê jeszcze wspomnieæ o tym, e przez jakiœ czas le a³em jako ranny w tej samej klasie szko³y w Raciborzu, w której siê wczeœniej uczy³em. Blisko rok trwa³a moja rekonwalescencja. Po orzeczeniu o powrocie na front wróci- ³em, lecz front by³ ju w okolicach Krakowa. Tam walczy³em do czasu, gdy wraz z koleg¹ zostaliœmy z³apani przez Rosjan. Zamknêli nas w stodole i kazali przygotowaæ siê na œmieræ, tego strachu nie mo na zapomnieæ, taki strach pamiêta siê do koñca ycia. Jednak na szczêœcie przyszed³ rosyjski oficer i tak z rêkoma na g³owie do- ³¹czono nas do grupy innych jeñców. Dosta³em siê do niewoli. Damian Tunk: Beznadzieja, czy to jest adekwatne s³owo do okreœlenia niewoli? Jerzy Bulok: Nie wiem, to zale y, od jej okolicznoœci. Owszem w niewoli by³o ciê - ko, nawet bardzo, lecz beznadzieja w moim przypadku to chyba za mocne okreœlenie. Pracowaæ by³o trzeba na pocz¹tku nosi- ³em wodê, potem by³em kucharzem, szewcem a na koñcu nawet krawcem. Damian Tunk,:Co by³o póÿniej, ju po wojnie? Jerzy Bulok: Wróci³em do domu 1 sierpnia 1945 roku i pracowa³em na gospodarstwie. W roku 1948 rozpocz¹³em pracê w Zak³adach W³ókienniczych w Kietrzu, pracowa- ³em tam do 1954 roku, kiedy to rozpocz¹- ³em pracê w cegielni. Nastêpnie w roku 1960/61 zosta³em oddelegowany na szkolenie do Krotoszyna /k.poznania. By³a to tzw. Szko³a mistrzów. Oko³o 7 lat pracowa³em jako mistrz. W roku 1967 zosta³em magazynierem w GS-ie; W 1975r. by³em kierownikiem MTM-u w Pietrowicach Wlk. a nastêpnie kierownikiem PAGET-u. W roku 1983 zosta³em wybrany przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej GS-u. Damian Tunk: Jak mi wiadomo jest Pan Zapalonym stra akiem, mo e opowie Pan coœ o dzia³alnoœci w OSP? Jerzy Bulok: Tak jestem zapalonym stra- akiem zreszt¹ nich Pan zerknie na mebloœciankê na ca³y zastêp œw. Florianów. Damian Tunk: Rzeczywiœcie to robi wra- enie Jerzy Bulok: Wracaj¹c do sprawy OSP, zapisa³em siê do stra y w Pietrowicach Wlk. zaraz po wojnie w lipcu 1946 roku. W roku 1958 zosta³em wybrany Prezesem OSP piastowa³em ten urz¹d do roku W roku 1973 obj¹³em stanowisko Komendanta Gminnego, równie by³em nim do 2000 roku. W tym te roku zosta³em odznaczony Z³otym Krzy em Ochotniczych Stra y Po arnych RP. Damian Tunk: Co przez te bez ma³a 42 lata w OSP jest takiego, z czego jest Pan szczególnie dumny? Jerzy Bulok: Nie ja sam, tych dumnych osób mo e byæ znacznie wiêcej. Damian Tunk: W zasadzie tak, lecz to Pan by³ tym motorem przez te 42 lata. Jerzy Bulok: - Z czego ja mogê byæ dumny (???) Przede wszystkim z budowy remizy wraz z oddaniem jej do u ytku w stulecie OSP w roku Nawi¹zanie wspó³pracy z niemieck¹ jednostk¹ w Metjendorfie. Liczne wzajemne wizyty i rewizyty ca³ych rodzin stra ackich, w³adz gminnych. Szczególnie przychodzi mi tu na myœl mój serdeczny przyjaciel z okresu wojny Burkhart Willenbrock. By³ on moim odpowiednikiem za zachodni¹ granic¹ w FVF. To g³ównie dziêki niemu otrzymaliœmy w prezencie na 110 lat istnienia OSP samochód marki, Magirus a na 120 lat Mercedesa. Oczywiœcie oba auta w pe³ni wyposa one. Damian Tunk: Niemal ca³e ycie by³ Pan dowódc¹, kierownikiem, mistrzem a co Pan robi dzisiaj, nie brakuje Panu tego? Jerzy Bulok: Nadal jestem dowódc¹, lecz w domu ( ) prawda Ala? Damian Tunk: Ala to Pana wnuczka? Jerzy Bulok: Dok³adnie ( ) to moja wnuczka. Damian Tunk: Ka dy cz³owiek ma jakieœ zainteresowania, czasem nawet nieœwiadomie, pope³ni³bym gafê gdybym nie spyta³ o Pana hobby? Jerzy Bulok: Moim hobby s¹ pszczo³y i ptaki zw³aszcza sikorki. Zawsze kocha³em przyrodê i gdyby nie te wszystkie wydarzenia, o których opowiada³em, na pewno zosta³bym leœniczym. Zami³owanie do natury jednak nie przepad³o gdy odziedziczy³ je mój wnuk Tomek i kontynuuje. Damian Tunk: Obecne czasy s¹ czasami mediów; Jakie filmy szczególnie lubi Pan ogl¹daæ? Jerzy Bulok: Najbardziej lubiê tzw. Heimat-filmy ; Limes-filmy nie robi¹ na mnie szczególnego wra enia. Systematycznie ogl¹dam wiadomoœci. Damian Tunk: Jaki jest Pana przepis na d³ugowiecznoœæ? Jerzy Bulok: Wed³ug mnie przepisem jest 12 marzec 2005 G³os Gminy

13 uregulowany tryb ycia, czyli: godzina 6:00 pobudka, poranna toaleta, do po³udnia pasieka, zim¹ moje 50 sikorek, o 12:00 obiad, godzina 18:30 kolacja, chwila telewizji, o godz.21: 00 k³adê siê spaæ. Ponadto codziennie zjadam z¹bek czosnku, i wypijam 25 gram miodówki, czyli miodu rozrobionego w spirytusie. Taki jest mój przepis na d³ugowiecznoœæ. Damian Tunk: Które czasy wed³ug Pana by³y lepsze te obecne czy te minione? Jerzy Bulok: Ka dy czas ma swój urok i ten obecny i ten miniony. Zmieniaj¹ siê jedynie pewne uwarunkowania ekonomiczno-spo³eczne. Damian Tunk: Myœlê, e w obecnych czasach postkomunistycznych mo emy zaobserwowaæ wzrost znaczenia filozofii Okhama, i jego brzytwy by rzeczywistoœæ poobcinaæ do niezbêdnego minimum. Dotyczy to równie sfery finansowej. Jakie s¹ Pana osobiste odczucia w tej kwestii odnoœnie naszej gminy? Jerzy Bulok:W moim osobistym odczuciu wiele siê w ostatnim czasie zmieni³o Pamiêtam jeszcze ca³kiem niedawno knajpy pêka³y w szwach ludzie zalewali siê do nieprzytomnoœci. Dzisiaj wiêkszoœæ ludzi ycie zmusi³o do oszczêdzania i pracy nad sob¹. Czy im siê to podoba, czy nie, staj¹ siê wszyscy lepszymi ludÿmi. Lepsi ludzie zaœ ¹daj¹ lepszego otoczenia i to widaæ w Pietrowicach Wlk. Nowe drogi, lepsze ich oœwietlenie, wspania³e oddolne inicjatywy jak Eko Plan Koœció³ka w Gródczankach. Chocia sport nigdy mnie zbytnio nie interesowa³ widzê, e zaczynaj¹ od ywaæ lokalne stadiony, remizy, przychodnie, szko³y itd. Damian Tunk: Wczeœniej Pana spyta³em, z czego jest Pan dumny; Teraz zapytam odwrotnie czy gdyby cofn¹æ czas to znalaz³by Pan w swoim yciu rzecz, której Pan a³uje lub, któr¹ chcia³by Pan rozegraæ inaczej? Jerzy Bulok: Taka rzecz nie istnieje, niczego nie a³ujê i gdybym móg³ swoje ycie prze yæ raz jeszcze nie zmieni³bym niczego, prze y³bym je dok³adnie tak samo. Damian Tunk: W imieniu wszystkich czytelników naszej gazetki sk³adam na Pana rêce gor¹ce podziêkowania za te wszystkie lata pracy na rzecz OSP no i oczywiœcie za udzielony wywiad. Pozostaje mi yczyæ Panu z okazji niedawno obchodzonych urodzin B³ogos³awieñstwa Bo- ego na dalszej drodze i doczekania jeszcze wielu piêknych chwil. Jerzy Bulok: Ja równie dziêkujê i pozdrawiam wszystkich czytelników G³osu Gminy. Kraina miodem p³yn¹ca Ju od d³ugich dziesiêcioleci na terenie naszej gminy mieszkañcy zajmowali siê pszczelarstwem. Zainteresowanie hodowl¹ pszczó³ najczêœciej przechodzi z ojca na syna, aczkolwiek zdarzaj¹ siê przypadki, e w nasze szeregi wchodz¹ nowi mi³oœnicy. Jednak obserwujemy niepokoj¹ce zjawisko zmniejszania siê grona pszczelarzy ze wzglêdu na brak nastêpców. Dlatego namawiam wszystkich, którzy nie boj¹ siê pszczó³ a chocia trochê je lubi¹ i s¹ zainteresowani hodowl¹ pszczó³ - zg³aszajcie siê. Nasi pszczelarze maj¹ d³ugoletnie doœwiadczenie i pe³n¹ wiedzê o tych przesympatycznych i ze wszechmiar po ytecznych owadach. Ka dy z nas pszczelarzy z pewnoœci¹ podzieli siê swoj¹ wiedz¹ i udzieli pomocy wszystkim odwa nym nowicjuszom. Rolniczy charakter naszej gminy oraz prowadzone uprawy roœlin miododajnych sprzyjaj¹ pszczelarstwu. Przydomowe ogrody w okresie kwitnienia drzew i mniszka lekarskiego s¹ równie cennym po- ytkiem dla pszczó³. Jak ju wszystkim wiadomo nie jest to tylko korzyœæ jednostronna. Pszczo³y odwzajemniaj¹ siê tym, e poprzez zapylanie kwiatostanów pomna aj¹ wielkoœæ plonów rolnikom i ogrodnikom. Id¹c dalej tym tropem trzeba przyznaæ, e nasi rolnicy i ogrodnicy te potrafi¹ doceniæ ciê k¹ pracê pszczó³ i wynikaj¹ce z tego korzyœci. Ka - dy wie, e wtedy, kiedy coœ zaczyna zakwitaæ, nie wolno stosowaæ adnych oprysków, gdy pszczo³y pracuj¹ od wczesnego ranka do póÿnych godzin wieczornych. O takie zachowanie ostro noœci corocznie prosz¹ pszczelarze a kolegom rolnikom dziêkujemy za zrozumienie i odpowiedzialnoœæ. W przesz³oœci mieliœmy ju przypadki bezmyœlnego stosowania oprysku plantacji rzepaku w czasie kwitnienia przy piêknej, s³onecznej pogodzie. Czêsto straty w pasie- ce powoduj¹ rolnicy, wykonuj¹cy w dzieñ wiosenne zabiegi pielêgnacyjne upraw pszenicy, celem zniszczenia ju kwitn¹cej w niej gorczycy itp. W takich przypadkach zostaj¹ wytrute pszczo³y lotne. Oby takich przypadków nie by³o w przysz³oœci, gdy wtedy dochodzi do niepotrzebnych konfliktów i roszczeñ odszkodowawczych. W Gminie Pietrowice Wielkie w miarê prê nie funkcjonuje Ko³o Pszczelarzy. Lokalizacja pasiek pszczelich jest rozmieszczona w wiêkszoœci naszych so³ectw. Najwiêcej rodzin pszczelich znajduje siê w Pietrowicach Wlk., Paw³owie oraz Krowiarkach. ¹cznie w naszej gminie jest zlokalizowanych 276 rodzin, co w pe³ni zabezpiecza potrzeby rolnictwa i ogrodnictwa. Warto nadmieniæ, e pszczo³y lotne penetruj¹ po ytki w promieniu do 5 kilometrów. Póki co z niecierpliwoœci¹ oczekujemy pierwszych ciep³ych dni kiedy to mo na bêdzie dokonaæ oceny si³y rodzin pszczelich po trudnym okresie zimowania. W miêdzyczasie odwiedzi³em starszych kolegów wiekiem i po fachu Huberta Horaka z Pietrowic Wielkich oraz Jerzego Rohowskiego z Krowiarek by zadaæ pytanie co s³ychaæ w pasiece? Uzyska³em potwierdzenie e zimowanie pszczó³ przebiega spokojnie i prawid³owo. Natomiast do uli nie nale y siê przybli- aæ by nie niepokoiæ pszczó³ znajduj¹cych siê w zwartym k³êbie. Kiedy pszczo³y odpoczywaj¹, my pszczelarze winniœmy przygotowywaæ sprzêt pasieczny, ramki pracy i wiele innych rzeczy, o czym ka dy z nas musi pamiêtaæ, by zd¹ yæ na czas. Do maja ju blisko. Wtedy spodziewamy siê pierwszego miodobrania, by zaspokoiæ apetyty naszych smakoszy. Miodu wystarczyæ powinno dla wszystkich mieszkañców naszej gminy. Od siebie pragnê dodaæ, e miód nie tylko leczy ale równie ywi, dlatego warto umieœciæ go w naszym codziennym jad³ospisie. Leon Mludek Harmonogram spotkań doradcy rolniczego w czasie trwania akcji pomocy przy sporządzeniu wniosków na dopłaty obszarowe w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie ( sala narad ) w okresie od 15 marca do 15 maja 2005r. L.p. Doradca Miesiąc U.G Biuro ODR (czwartek) PietrowiceWielkie data dyżuru Data dyżuru 1. Genowefa Zapotoczna Marzec w godz w godz w godz w godz w godz Genowefa Zapotoczna Kwiecień w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz Genowefa Zapotoczna Maj w godz w godz w godz G³os Gminy marzec

14 S³u ba zdrowia w gminie Oœrodek zdrowia w Pietrowicach Wielkich Godziny pracy: Poniedzia³ek - pi¹tek, w godzinach od 8.00 do Adres: ul. Janowska 15, Pietrowice Wielkie Telefon: Oœrodek zdrowia w Krowiarkach Godziny pracy: Poniedzia³ - pi¹tek, w godzinach od 8:00 do 16:00 Biblioteka w Pietrowicach Wlk. Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Tel. (032) wew.121 Biblioteka w Krowiarkach Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Biblioteka w Makowie Poniedzia³ek - nieczynna Wtorek - nieczynna Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa jednak nie mo e- adres redakcji: Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Adres: ul. Wyzwolenia 62, Krowiarki Telefon: Uwaga! W godzinach nocnych, w soboty, niedziele i œwiêta ca³odobow¹ bezp³atn¹ opiekê lekarsk¹ zapewnia poradnia w Raciborzu przy ul. Ocickiej. tel W nag³ych zachorowaniach, urazach i wypadkach pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe tel Œroda Czwartek Pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Biblioteka w Paw³owie Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek - nieczynna Pi¹tek - nieczynna W soboty biblioteka jest nieczynna Biblioteka w Samborowicach Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Reklamy w G³osie Gminy my tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -Fundacji Wspierania M³odzie y, -Rad Rodziców przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a z³, -1 strona A4 czarno-bia³a z³. Dodatek za drugi kolor - 20 % Dodatek za pe³ny kolor - 50 %. Po przed³o eniu dowodu wp³aty w Redakcji reklama zostaje przyjêta do druku. Wydanie nastêpnego numeru G³osu Gminy planowane jest na 15 czerwca 2005 r. W zwi¹zku z powy szym materia³y do druku nale y sk³adaæ w Biurze Rady Gminy (pokój nr 6) lub w sekretariacie Urzêdu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2005 r. K R O N I K A PARAFIALNA MAKÓW Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, T³ustomosty - godz KROWIARKI Parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, PAW ÓW Parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz (jêz. niemiecki), godz CYPRZANÓW Parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 erdziny - godz PIETROWICE WIELKIE Koœció³ parafialny p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w soboty i niedziele: Pietrowice: sobota - godz niedziela - godz. 7.00, godz (jêzyk niemiecki) Koœció³ œw. Krzy a: - godz (niedziela) - godz (pi¹tek) - w okresie letnim - godz (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE Parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, marzec 2005 G³os Gminy

15 CZYSTO I ZIELONO Pomimo, e za oknem jest mroÿno i sypie œniegiem a dooko³a piêkna, bia³a,œnie na szata,musimy ju pomyœleæ o szybko nadchodz¹cej wioœnie. Wkrótce s³oñce mocniej przygrzeje, œnieg zniknie a przyroda szybko bêdzie powracaæ do ycia. Ogarniaæ nas bêdzie radoœæ gdy wokó³ nas bêdzie czysto i zielono. Lecz jeszcze ci¹gle tak nie jest. Wczesn¹ wiosn¹ dok³adnie widaæ jak wygl¹daj¹ pobocza naszych dróg, zagajniki i wiele innych zacisznych miejsc. W ka - dym roku niepotrzebnie wydajemy pieni¹dze z bud etu gminy na likwidacjê kilku dzikich wysypisk œmieci. Dwukrotnie w roku z pomoc¹ przyrodzie przychodzi nasza m³odzie szkolna a nawet przedszkolna. Wiosn¹ odbywa siê Sprz¹tanie Œwiata. Jest to akcja o zasiêgu miêdzynarodowym z udzia- ³em m³odzie y, samorz¹dowców i mieszkañców. Natomiast w miesi¹cu wrzeœniu organizowana jest kolejna akcja Dzieñ Ziemi Ci¹gle oczekujemy wiêkszej mobilizacji mieszkañców gminy w obydwu akcjach. To wszystko nas podatników kosztuje, poniewa kochamy przyrodê i czyste otoczenie, w którym siê poruszamy. Nale y zadaæ sobie pytanie, czy my mieszkañcy gminy nie jesteœmy zbyt obojêtni wobec osób, które pozbywaj¹ siê ró norakich odpadów nielegalnie. S¹ to osoby, które systematycznie tak czyni¹ a s¹siedzi zazwyczaj o tym wiedz¹ i poprzez milczenie wydaj¹ ciche przyzwolenie. Czy nie nadszed³ ju czas ujawnienia tych osób kompetentnym organom. Aktywnoœæ w tym zakresie nast¹pi³a ze strony miejscowego Posterunku Policji. Kilka osób ukarano wysokim mandatem i nakazano ponowny odwóz œmieci. Postanowiono równie, e w przysz³oœci bêd¹ ujawniane ich nazwiska w kolejnych wydaniach G³osu Gminy. Na nielegalny wywóz œmieci nie ma przyzwolenia. Samorz¹d Gminy stworzy³ takie wa- LEGENDA O POWSTANIU MAKOWA runki mieszkañcom, e wyzbywanie siê odpadów mo e odbywaæ siê legalnie i w sposób cywilizowany. Bardzo dobrze funkcjonuje w naszej gminie system segregacji odpadów. Nawet urz¹dzenia wielkogabarytowe mo na wystawiæ w wyznaczonym dniu zbiórki w miesi¹cu marcu. Wszystko odbywa siê bezp³atnie dla mieszkañców. W naszej Gminie szczególn¹ uwagê zwracamy na edukacjê ekologiczn¹ m³odzie y w szko- ³ach i przedszkolach. Nauczyciele ekolodzy w tych placówkach przekazuj¹ swoim podopiecznym stosown¹ wiedzê z dziedziny ekologii i ochrony œrodowiska. Mamy nadziejê, e ten wysi³ek nauczycieli w kolejnych latach zaowocuje. Póki co bêdziemy zbieraæ porzucone œmieci w rowach, oraz likwidowaæ dzikie wysypiska do chwili dopóki wszyscy nie zrozumiemy, e za nale yte zagospodarowanie swoich œmieci jesteœmy osobiœcie odpowiedzialni. Do zobaczenia wiosn¹ podczas kolejnej akcji Sprz¹tania Œwiata Leon Mludek Rosn¹ artyœci... To nie arty, bowiem co roku w marcu uczniowie ZSP w Samborowicach maj¹ szansê sprawdziæ swoje umiejêtnoœci wokalne i nie tylko Organizowany przez nauczycielkê Ewê Nagaba Z inicjatywy Kierownika Biblioteki Publicznej w Makowie pani Eleonory Broda zorganizowano konkurs na najbardziej prawdopodobn¹ Legendê o Makowie. Udzia³ móg³ wzi¹æ ka dy mieszkaniec naszej wioski od 5 do 100 lat. Ostatecznie na konkurs nap³ynê³o 17 prac w ró nych grupach wiekowych. Nasze dzieci i m³odzie wykaza³y siê du ¹ wyobraÿni¹ oraz talentem. Wykonano nawet jedn¹ pracê przestrzenn¹ z pysznego ciasta, by³a ³¹ka, by³ koœció³ i m³yn. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹ - kowe oraz okolicznoœciowe dyplomy ufundowane przez radê so³eck¹. Wiêkszoœæ prac napi- sana by³a urzêdowym jêzykiem polskim ale by³y te prace napisane w naszej piêknej gwarze œl¹skiej. Zabawa by³a œwietna bo na koniec zosta³ podzielony na kawa³ki ca³y Maków z ciasta i zjedzony razem z m³ynem i koœcio³em. Za pomoc w przygotowaniu i pracach przy ocenie legend podziêkowania sk³adam wspomnianej ju pani Eleonorze oraz by³ym nauczycielom w naszej szkole pani Urszuli Guba³a oraz pani Genowefie Bujak. So³tys so³ectwa Maków J. Czeka³a Mini Playback Show wszed³ do tradycji naszej placówki. Wykonawców by³o wielu, zwyciêzców tak e, lecz najm³odsi przedszkolacy zawsze prezentuj¹ siê najlepiej Ilona Gawlica G³os Gminy marzec

16 Z ycia szkó³ GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM - teoretycznej test jednokrotnego wyboru, sk³adaj¹cy siê z 25 pytañ, - praktycznej przejazd rowerem po sprawnoœciowym torze przeszkód. W wyniku koñcowej klasyfikacji, I miejsce zajê³a dru yna z Samborowic, w sk³adzie: Anita Gawlica kl. V, Daniel Ottlik kl. IV, Pawe³ Wittek Dnia r. w ZS-P w Samborowicach odby³ siê Gminny Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla szkó³ podstawowych z Gminy Pietrowice Wlk. G³ównym celem Turnieju by³o dzia³anie na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie y szkolnej poprzez : - popularyzowanie przepisów i zasad bez- Wszyscy uczestnicy turnieju. piecznego poruszania siê po drogach - kszta³towanie partnerskich zachowañ wobec innych uczestników ruchu - popularyzowanie podstawowych zasad i umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - popularyzowanie roweru jako œrodka transportu, a tak e rekreacji i sportu. W Turnieju wziê³y udzia³ 3 osobowe dru- yny z: PSP z Pietrowic Wlk., ZS-P z Krowiarek i ZS-P z Samborowic. Turniej sk³ada³ siê z dwóch czêœci: Zwyciêska dru yna ZSP Samborowice. kl. V. Drugie miejsca egzequo,zajê³y dru yny z Krowiarek i Pietrowic Wlk. W turnieju wy³oniono indywidualnego zwyciêzcê, którym zosta³ Daniel Ottlik z Samborowic najm³odszy uczestnik zawodów. Jako ciekawostkê podajemy, e sprawnoœciowy tor przeszkód pokona³a równie pani Lidia Ottlik - mama najm³odszego zwyciêzcy turnieju, uzyskuj¹c bardzo dobry wynik. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali poczêstunek i pami¹tkowe nagrody. Serdecznie dziêkujemy pani Bogumile Muzyk, w³aœcicielce sklepu rowerowego przy ul. Klasztornej w Raciborzu (budynek Soko³a ), która od kilku lat sponsoruje nasz Turniej BwRD i która w tym roku ponownie okaza³a siê hojnym darczyñc¹. Samborowicki Turniej BwRD przebiega³ w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji, a ca³ej imprezie towarzyszy³a mi³a, yczliwa atmosfera. Dziêkujemy wszystkim zaproszonym goœciom, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹, tj. Sekretarzowi Gminy Pietrowice Wielkie panu Adamowi Wajdzie, Inspektorowi ds. Oœwiaty pani Cecylii Pawlasek, przedstawicielowi Policji panu Januszowi Rudyszynowi. Nad przebiegiem Turnieju czuwa³a pani Alfreda Staniek dyrektor ZS-P w Samborowicach. Organizatorki turnieju Jolanta Koz³owska Jolanta Burdzy KOLÊDOWANIE W PAW OWIE Z inicjatywy pani Danuty Cymerman 9 stycznia 2005 roku ju po raz drugi odby³ siê w Koœciele Parafialnym w Paw³owie koncert kolêd. Placówki oœwiatowe naszej gminy by³y reprezentowane przez chóry, zespo³y i zespo³y wokalno- instrumentalne. Koncert poprowadzi³ i opatrzy³ piêknym s³owem wi¹zanym Pawe³ Stanik. Chór CANTATE z Paw³owa pod dyrekcj¹ pani Marii Hercog otworzy³ uroczyœcie to muzyczne spotkanie przy stajence. Nastêpnie Nowonarodzonemu œpiewa³y: Zespó³ z Gimnazjum z Pietrowic Wielkich przygotowany przez pani¹ Danutê Olbrich; grupa œpiewaj¹ca z Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego w Krowiarkach pod kierunkiem pani Moniki yczko; zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Pietrowicach przygotowany przez pani¹ Annê Mróz oraz z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Paw- ³owie pod kierunkiem pani Danuty Cymerman. Goœciem honorowym by³ Zespó³ Wokalno- Instrumentalny HULAJNIKI z Milówki. Za- ³o ony w 1999 roku przez pañstwa Wandê i Kazimierza POTASIAKÓW, skupia dzieci oraz m³odzie gimnazjaln¹ i licealn¹. Koncertuje na estradach ca³ej Europy zdobywaj¹c wszêdzie najwy sze laury. Zespó³ prezentuje folklor Ziemi ywieckiej poprzez stroje, gwarê, zabawy, pieœni i tañce, które by³y w tradycji przypisane dzieciom. Wszystkich s³uchaczy zachwyci³y piêkne kolêdy i pastora³ki wykonane przez ten zespó³. Zebrani goœcie oraz zespo³y uda³y siê nastêpnie do budynku Szko³y Podstawowej w Paw³owie. Wszyscy zostali poczêstowani ko³aczem oraz ciep³ym napojem. M³odzie szkolna z Paw³owa przedstawi³a dla zebranych goœci oraz mieszkañców Paw³owa Jase³ka, nad którymi czuwa³a pani Krystyna Plewik i pani Danuta Cymerman. Na zakoñczenie spotkania na scenie pojawi³ siê jeszcze raz zespó³ Hulajniki. Dzieci zatañczy³y piêkne góralskie tañce. Widzowie d³ugo oklaskiwali tañcz¹cych, zachwycaj¹c siê nie tylko figurami tanecznymi, ale tak e autentycznymi strojami z Beskidu ywieckiego. Chóry i Zespo³y uczestnicz¹ce w tym spotkaniu otrzyma³y okolicznoœciowe dyplomy. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie pan Andrzej Wawrzynek podziêkowa³ uczestnikom przegl¹du oraz wrêczy³ mieszkañcom Milówki foldery o naszej gminie. R. Strzedu³a 16 marzec 2005 G³os Gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo