1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 6 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 6 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU 9"

Transkrypt

1

2 2

3 Spis treści WSTĘP 5 1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 6 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU 9 4. DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE Obszar I - potrzeby lokalnego rynku pracy Obszar II - oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników Obszar III - współpraca szkół z pracodawcami/ przedsiębiorcami NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INTERESARIUSZY SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadania dla szkoły Zadania dla pracodawcy Zadania dla jednostek samorządu terytorialnego Zadania dla instytucji rynku pracy Zadania dla instytucji otoczenia biznesu (stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) Zadania dla wyższych uczelni WYBRANE PROPOZYCJE PROCEDUR WYMIANY INFORMACJI I WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRACODAWCAMI ORAZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH MODERNIZACJI OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ ZAWODOWYCH/PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIĄZANIU Z PRACODAWCAMI Lokalne partnerstwa w obszarze edukacji dla rynku pracy Rady programowe szkół Monitoring zapotrzebowania młodzieży na kierunki kształcenia Monitoring losów absolwentów (Szkolna Internetowa Baza Absolwentów) Certyfikacja dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych Innowacje pedagogiczne jako element oferty edukacyjnej szkoły 83 BIBLIOGRAFIA 85 Warszawa, 2012 r. 3

4 4

5 WSTĘP Najważniejszym celem projektu Koordynacja 3.0 jest zapewnienie innowacyjnego, stabilnego i trwałego mechanizmu koordynacji kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy oraz aktywne zaangażowanie pracodawców a także wszystkich najważniejszych interesariuszy tego procesu (należą do nich przedsiębiorcy, pracodawcy, instytucje rynku pracy, dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie i placówek kształcenia zawodowego, uczniowie szkół zawodowych, słuchacze placówek kształcenia zawodowego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele wyższych uczelni, eksperci). Zaproponowane przez autorów projektu innowacyjne rozwiązania służące modernizacji oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z pracodawcami będą próbą realizacji tego celu. Ogólnie można wnioskować o dużej bezwładności systemu szkolnictwa zawodowego w stosunku do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kontekście jego zmienności). Współpraca szkół zawodowych/placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i instytucjami badającymi rynek pracy ma charakter bardziej doraźny niż strategiczny i długofalowy wskazane byłoby więc systemowe opracowanie zasad, zakresu i przedmiotu tej współpracy (między szkołami, urzędami pracy i pracodawcami). Mając świadomość istniejącego rozdźwięku między kwalifikacjami nabywanymi w szkole zawodowej a wymaganiami pracodawców, należy ten rozdźwięk minimalizować i traktować pracodawców jako kluczowe źródło informacji o potrzebach rynku pracy oraz wymaganiach wobec przyszłych pracowników, w tym dotyczących ich umiejętności zawodowych. Właśnie w ten kontekst wpisuje się projekt Koordynacja 3.0 Dla przypomnienia uwzględnia on trzy wymiary innowacyjności produktu: y poszerza grono uczestników procesu dopasowywania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy do przedstawicieli potencjalnie wszystkich grup interesariuszy z obszaru rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego i obszaru gospodarki. y daje nowe narzędzie i możliwości do rozwiązania problemu powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy Internetowy Portal Koordynacja 3.0. y daje nowe formy wsparcia dla uczniów Innowacyjny Pakiet Indywidualnego Planera Kariery (IP IPK) Portal Koordynacja 3.0 jest próbą poszukiwania rozwiązań i narzędzi, które w sposób ciągły monitorować będą oczekiwania pracodawców i sytuację na RP, a jednocześnie przetwarzać uzyskane dane w sposób dostępny i zrozumiały dla poszczególnych grup interesariuszy tego procesu (szkoły, nauczyciele, uczniowie, pracodawcy, instytucje rynku pracy). Najważniejszym efektem wdrożenia Portalu Koordynacja 3.0 będzie uzyskanie przepływu szerokiego strumienia informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami i ustanowienie stałego dialogu i współpracy pomiędzy nimi. Jak wskazują doświadczenia wielu krajów świata jedynie ciągły dialog i negocjacje pomiędzy wszystkimi interesariuszami pozwalają na efektywne dopasowywanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Poniższy raport ma na celu dokonanie inwentaryzacji umiejętności zawodowych w 5 branżach (ekonomicznej, logistyczno-spedycyjnej, telekomunikacyjnej, mechatroniczno-elektronicznej,, turystycznej) oraz zaproponowanie procedur wymiany informacji i współpracy szkół zawodowych i pracodawców. Autorzy raportu zestawili umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu przypisanego do danej branży, uwzględniając istniejące Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych oraz Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodzie. Wynika to z faktu, że w Polsce funkcjonują obok siebie Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dla Potrzeb Rynku Pracy oraz Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego. W przyszłości, kiedy zakończą się prace nad Polską Ramą Kwalifikacji i kiedy powstanie Krajowy Rejestr Kwalifikacji, można będzie liczyć na pełną spójność i integrację obu klasyfikacji. Dziś istnieją pomiędzy nimi różnice. 5

6 Na początku raportu zostanie przedstawiona terminologia. W dalszej kolejności zostanie zaprezentowany katalog umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu przypisanego do branży. Umiejętności zawodowe wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie zostały w ramach poszczególnych branż porangowane, w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracodawców i przedsiębiorców1. Badania te przeprowadzili eksperci zatrudnieni w projekcie do wypracowania materiałów stanowiących produkty innowacyjne. Aby zaproponować rekomendacje dotyczące procedur wymiany informacji i współpracy szkół zawodowych oraz pracodawców, autorzy postanowili zaprezentować w raporcie aktualną diagnozę funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce2. Diagnoza ta została dokonana z punktu widzenia jego najważniejszych interesariuszy tego systemu. Uwzględnia takie obszary jak: potrzeby lokalnego rynku pracy, oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników, współpraca szkół z przedsiębiorcami/ pracodawcami. Jest podstawą do określenia najważniejszych zadań dla każdej z zaproponowanych kategorii interesariuszy. Na końcu raportu zostaną zaproponowane wybrane innowacyjne rozwiązania służące modernizacji oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z pracodawcami. 1 Diagnoza umiejętności zawodowych prowadzona w ramach projektu Portal Koordynacja 3.0 stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy, Raport z badań, ECORYS Polska, Badania GFK Polonia dotyczące Funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa

7 1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 3 wykorzystuje następujące definicje istotnych z punktu widzenia raportu pojęć: ZAWÓD - zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych. ZADANIE ZAWODOWE - logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. CZYNNOŚCI ZAWODOWE - działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Czynności mogą mieć charakter motoryczny lub intelektualny. UMIEJĘTNOŚĆ zawodowego. ZAWODOWA - zdolność do wykonania czynności prowadzących do zrealizowania zadania KWALIFIKACJE ZAWODOWE - układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych. STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - akceptowana przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych partycypujących w gospodarce i rynku pracy norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w układzie pięciu poziomów kwalifikacji, z podziałem na: kwalifikacje związane z typowymi stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi, kwalifikacje ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla zawodu opisujące zbiory niezbędnych umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych odpowiadających zadaniom zawodowym i kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie i gwarantujących jakość wykonywania zawodu. Inne ważne definicje związane z umiejętnościami zawodowymi zawarte zostały w wydanym przez Instytut Badań Edukacyjnych Słowniku kluczowych pojęć związanych z Krajowym Systemem Kwalifikacji 4. UMIEJĘTNOŚCI (definicja przyjęta przez Komitet Sterujący KRK w 2011 r.) - oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Definicja ta nawiązuje bezpośrednio do definicji umiejętności podanej w Zaleceniu Parlament Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku. W Europejskiej Ramie Kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów). Deskryptory w ramie kwalifikacji (Europejskiej Ramie Kwalifikacji i Polskiej Ramie Kwalifikacji) opisują efekty uczenia się w trzech kategoriach. Jedna z nich obok wiedzy i kompetencji są umiejętności. W kontekście zawodowym umiejętność to zdolność do wykonania czynności prowadzących do zrealizowania zadania zawodowego. Umiejętności można zdobywać w różnych sposób (formalny, nieformalny, pozaformalny). Doskonalenie umiejętności wymaga systematycznego ćwiczenia. Ważne życiowo umiejętności można opanować w różnych sytuacjach zarówno podczas wykonywania obowiązków w miejscu pracy, jak i w czasie wolnym. Europejskie Ramy Kwalifikacji koncentrują się na efektach uczenia się w formie wiedzy, umiejętności i kompetencji i te elementy są postrzegane niezależnie od programów edukacyjnych lub kontekstów zawodowych. KWALIFIKACJA - to określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważniona instytucję stosownym świadectwem, certyfikatem, dyplomem. Kwalifikacja jest tylko taki zestaw efektów uczenia się (kompetencji), który jest wpisany do krajowego rejestru kwalifikacji i tym samym przyporządkowany do odpowiedniego poziomu 3 Sektorowy Program Operacyjny Zasobów Ludzkich, projekt Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy 4 Słownik kluczowych pojęć związanych z Krajowym Systemem Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję odpowiedniego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu itp.) po dokonaniu oceny efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one wymaganiom dla danej kwalifikacji. Podane definicja kwalifikacji nawiązuje do definicji podanej w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Zgodnie z tą definicją kwalifikacje można uzyskać tylko po sprawdzeniu, że osoba ucząca się uzyskała efekty uczenia się zgodne z wymaganiami dla danej kwalifikacji. W polskim systemie kwalifikacji wyróżnia się kwalifikacje pełne, kwalifikacje cząstkowe, kwalifikacje złożone oraz kwalifikacje składowe. EFEKTY UCZENIA SIĘ - są tym, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Definicja nawiązuje do definicji zawartej w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji. Również w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (kwiecień 2011) analogicznie zdefiniowano efekty kształcenia jako zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - to udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym) zdolność stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii. Definicja ta jest spójna z definicją podaną w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. W Zaleceniu dla oznaczenia trzeciej kategorii efektów uczenia się (obok wiedzy i umiejętności) używany jest wyraz competence (w liczbie pojedynczej). Ponieważ w języku polskim wiedza i umiejętności to także kompetencje więc dla lepszego uchwycenia sensu tej kategorii efektów uczenia się, przyjęto termin kompetencje społeczne. WIEDZA - to zbiór uzasadnionych sądów (opisów faktów, teorii oraz zasad postępowania) będących wynikiem poznawczej działalności człowieka. Wiedza jest przyswajana w procesie uczenia się. Wiedza podstawą działań w obszarze pracy i organizacji społeczeństwa. Definicja ta jest modyfikacją definicji podanej w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. oraz definicji podanej w opracowaniu CEDEFOP. Deskryptory w ramie kwalifikacji (Europejskiej Ramie Kwalifikacji i Polskiej Ramie Kwalifikacji) opisują efekty uczenia się w trzech kategoriach. Jedną z nich jest wiedza. 8

9 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU Zanim przedstawimy inwentaryzację umiejętności zawodowych w wybranych zawodach, ciekawym wydają się w świetle przeprowadzonych badań, zaprezentowanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników 5. Wyniki badań na temat opinii i preferencji pracodawców w obszarze oczekiwanych kompetencji społecznych absolwentów szkół zawodowych wskazują, że wymagają oni od absolwentów szkół zawodowych skutecznego komunikowania się, umiejętności pracy zespołowej, dostrzegania i rozwiązywania problemów oraz samokształcenia. Niezależnie od stopnia złożoności pracy wykonywanej na różnych stanowiskach, pracodawcy oczekują od pracowników przede wszystkim rzetelności i dokładności. Według pracodawców w kształceniu zawodowym uczniów ważne są nie tylko umiejętności zawodowe, ale i umiejętności, które wskazują na zaangażowanie pracowników w rozwój jego firmy. Za najbardziej pożądaną cechę przyszłego pracownika pracodawcy uważają doświadczenie zawodowe, któremu towarzyszy znajomość branży, operatywność, dyspozycyjność i samodzielność. Ważne są również ich zdaniem umiejętności zawodowe i wykształcenie, które powinno być zgodne ze zgłaszanym przez pracodawców zapotrzebowaniem. Zdaniem ekspertów przygotowanie absolwentów do pracy i funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy wymaga kształtowania u uczniów umiejętności uniwersalnych, ponadzawodowych, zwanych umiejętnościami kluczowymi. Pojęcie to wiąże się z nowymi wymaganiami wobec pracownika, od którego oczekuje się nie tylko umiejętności rozwiązywania zadań typowych dla danego zawodu, ale jednocześnie wykonywania trzech różnych zakresów czynności: planowania, realizacji i kontroli wyników swoich działań. Najczęściej wymieniane przez ekspertów umiejętności kluczowe mające wpływ na treści i metody kształcenia zawodowego, to: y umiejętność komunikowania się, y umiejętność pracy w grupie, y umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, y umiejętność korzystania ze swoich praw, y umiejętność samokształcenia, y umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy, y umiejętność posługiwania się komputerem, y umiejętność poruszania się (mobilności) na zmieniającym się rynku pracy, y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy. Zdaniem wszystkich badanych grup interesariuszy (przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie i CKP, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczniowie szkół zawodowych/ placówek kształcenia zawodowego, eksperci), zmiany w gospodarce, rozwój nowoczesnych technologii, ukierunkowanie strategii przedsiębiorstw na wiedzę i pozyskiwanie coraz lepiej wykształconych, kompetentnych i elastycznych pracowników, to jeden z wielu czynników sprawiających, że większe szanse na pracę i rozwijanie kariery zawodowej mają osoby nastawione na chęć doskonalenia się, podejmowania nowych wyzwań i uczenia się przez całe życie. 5 Badania GFK Polonia dotyczące Funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa

10 W raporcie analizowano w ramach poszczególnych branż, następujące zawody szkolne 6 : Branża ekonomiczna y technik ekonomista [331403]. y technik handlowiec [522305]. y technik prac biurowych [411004]. y technik usług pocztowych i finansowych [421108]. y technik administracji [334306]. y technik rachunkowości [431103]. y technik agrobiznesu [331402]. Branża logistyczno-spedycyjna y technik logistyk [333107]. y technik eksploatacji portów i terminali [333106]. y technik spedytor [333108]. Branża mechatroniczno-elektroniczna y mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych [731102]. y mechanik pojazdów samochodowych [723103]. y mechanik precyzyjny [731103]. y mechanik-monter maszyn i urządzeń [723310]. y monter mechatronik [742114]. y operator obrabiarek skrawających [722307]. y ślusarz [ ]. y elektromechanik [741201]. y elektromechanik pojazdów samochodowych [741203]. y elektryk [ ]. y monter elektronik [742102]. y monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych [742202]. y technik elektronik [311408]. y technik elektryk [311303]. y technik mechanik [311504]. y technik mechanik lotniczy [315317]. y technik mechatronik [311410]. y technik telekomunikacji [ ]. y technik teleinformatyk [351103]. y technik elektroniki i informatyki medycznej [311411]. Branża telekomunikacyjna y technik realizacji nagrań i nagłośnień [352122]. y technik telekomunikacji [352203]. y technik realizacji dźwięku [352120]. y monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych [742202]. y technik teleinformatyk [351103]. y technik informatyk [351203]. y technik tyfloinformatyk [351204]. 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 10

11 y technik elektronik [311408]. y monter elektronik [742102]. y technik mechatronik [311410]. y monter mechatronik [742114]. Branża turystyczna y technik obsługi turystycznej [422103]. y technik hotelarstwa [422402]. y Kucharz [512001]. y kelner [513101]. y technik turystyki wiejskiej [515203]. y pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [911205]. y technik żywienia i usług gastronomicznych [343404]. 11

12 Zestawienie: Inwentaryzacja umiejętności zawodowych w 5 branżach (katalog umiejętności zawodowych) Zawód y umiejętność czuwania nad efektywnością i prawidłowością wydawania pieniędzy w podmiocie gospodarczym działającym na rynku y umiejętność planowania i prowadzenia działalności gospodarczej Branża ekonomiczna technik ekonomista y umiejętność analizowania sprawozdań finansowych y umiejętność tworzenia planu finansowego firmy y umiejętność prowadzenia działalności firmy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prawno-gospodarczymi y umiejętność prowadzenia rachunków finansowych firmy y umiejętność sporządzania sprawozdań ze swojej działalności y umiejętność analizowania procesów wytwarzania dóbr, zasad podziału tych dóbr, ich konsumpcji i wymiany pomiędzy ludźmi y umiejętność czuwania nad właściwym przebiegiem procesu gospodarczego w organizacji, która go zatrudnia y umiejętność obliczania podatków y umiejętność prowadzenia spraw kadrowo-płacowych y umiejętność prowadzenia rachunkowości y umiejętność wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 12

13 Zawód y umiejętność organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży y umiejętność wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży y umiejętność prowadzenia działań reklamowych i marketingowych y umiejętność organizowania i prowadzenia działalności handlowej y zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa Branża ekonomiczna technik handlowiec y umiejętność organizowania komórki handlowej w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym lub zespołu pracowniczego w firmie handlowej y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej y umiejętność analizowania rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych y umiejętność badania możliwości wzrostu udziału firmy na rynku oraz wejścia na nowe rynki, w tym zagraniczne, rozpoznawania barier rozwoju oraz określania sposobów ich pokonywania y umiejętność prowadzenia działań marketingowych y umiejętność prowadzenia negocjacji z dostawcami i odbiorcami wyrobów gotowych, towarów, usług, surowców i materiałów, przygotowania oraz zawierania umów handlowych, opracowywania oferty handlowej y umiejętność zamawiania, przyjmowania oraz wydawania wyrobów gotowych, towarów, surowców i materiałów, dokonywania ich odbioru ilościowego i jakościowego, zgłaszania reklamacji do dostawców y umiejętność stosowania zróżnicowanych form i technik sprzedaży na poszczególnych szczeblach obrotu towarowego: w zbycie, skupie, hurcie i detalu y umiejętność dokumentowania sprzedaży, prowadzenia rozliczeń handlowych, kontroli należności, załatwiania reklamacji odbiorców y umiejętność kierowania zespołem pracowniczym y umiejętność współpracy z przełożonymi, innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz podmiotami jego otoczenia zewnętrznego y umiejętność badania poprawności stosowanych w handlu procedur oraz prowadzonej dokumentacji handlowej y umiiejętność kontrolowania jakości pracy w działalności handlowej 13

14 Zawód y umiejętność organizowania pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność organizowania biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych Branża ekonomiczna technik prac biurowych y umiejętność przyjmowania i obsługiwania interesantów y umiejętność organizowania spotkań z kontrahentami, pracownikami i klientami oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa y umiejętność zapewniania przepływu informacji i dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji y umiejętność redagowania korespondencji biurowej w języku polskim i obcym y umiejętność prowadzenia dokumentacji prawnej i spraw kancelaryjno-biurowych organizacji zgodnie z przyjętym systemem kancelaryjnym y umiejętność sporządzania umów, dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych, pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością jednostki gospodarczej y umiejętność przechowywania i archiwizowania informacji, dokumentów oraz akt spraw y umiejętność przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych y umiejętność gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji y umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej y umiejętność obsługiwania sprzętu biurowego y umiejętność tworzenia i prowadzenia bazy danych kontrahentów y umiejętność kierowania zespołem pracowników administracyjno-biurowych y umiejętność dokonywania samooceny jakości wykonywanych zadań zawodowych 14

15 Zawód y umiejętność przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich y umiejętność prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora y umiejętność wykonywania czynności rozdzielczoekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji y umiejętność prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych Branża ekonomiczna technik usług pocztowych i finansowych y umiejętność przyjmowania i wydawania/doręczania przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych (przesyłki listowe, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie) y umiejętność realizacji usługi,,przekaz pocztowy (wpłaty i wypłaty/doręczanie przekazów pocztowych, przekazów ze świadczeniami emerytalno-rentowymi) y umiejętność obsługi masowych płatności (wpłaty na rachunki bankowe, opłaty RTV, rachunki telefoniczne i inne) y umiejętność świadczenia usług umownych na rzecz banków komercyjnych (obsługa obrotu oszczędnościowo-czekowego) oraz Banku Pocztowego S.A. (obsługa konta giro, kredyty, lokaty i inne) y umiejętność sprzedaży znaczków pocztowych, sprzedaży i skupu walut, sprzedaży kart drogowych i innych walorów, przyjmowania przedpłat na prenumeratę oraz zamawiania i utrzymania zapasu znaczków, druków płatnych i walorów filatelistycznych y umiejętność świadczenia innych usług (usługi biuro-faksowe, przyjmowanie telegramów) y umiejętność rozliczenia z przyjętych i wydanych/doręczonych przesyłek oraz sporządzania dokumentów eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych y umiejętność prowadzenia dokumentów związanych z usługami finansowymi i ich rozliczaniem y umiejętność informowania o usługach i promowania oferowanych usług pocztowych y umiejętność identyfikowania potrzeb klienta oraz obsługi klienta zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej y umiejętność przestrzegania procedur świadczenia usług pocztowych, finansowych i innych y umiejętność przestrzegania tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej y umiejętność przestrzegania przepisów BHP 15

16 Zawód Branża ekonomiczna technik administracji y umiejętność organizowania pracy i zarządzania w jednostce organizacyjnej y umiejętność organizowania pracy własnej na stanowisku technika administracji, usprawniania pracy oraz doskonalenia osobistych kompetencji y umiejętność organizowania spotkań służbowych y umiejętność obsługiwania interesantów y umiejętność wykonywania prac administracyjnych związanych z ogólną działalnością jednostki organizacyjnej y umiejętność sporządzania dokumentacji prawnej oraz dokumentacji spraw pracowniczych związanej z działalnością jednostki organizacyjnej y umiejętność przygotowywania i udostępniania dokumentacji do kontroli y umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji ekonomicznych i statystycznych w pracy pracownika administracyjnego y umiejętność wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej y umiejętność sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych y umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego y umiejętność stosowania przepisów prawa w pracy zawodowej y umiejętność wykonywania prac biurowych y umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki y umiejętność współpracy z otoczeniem zewnętrznym jednostki organizacyjnej y umiejętność oceniania jakości i efektywności własnych działań zawodowych 16

17 Branża ekonomiczna Zawód technik rachunkowości y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej y umiejętność obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych y umiejętność prowadzenia uproszczonych form ewidencji dla celów podatkowych y umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych y umiejętność księgowania operacji gospodarczych na podstawie zadekretowanych dokumentów księgowych w księgach rachunkowych y umiejętność prowadzenia rozrachunków i dokonywania rozliczeń finansowych y umiejętność sporządzania podstawowych planów i analiz finansowych y umiejętność prowadzenia rachunkowości y umiejętność rozliczania danin publicznych y umiejętność rozliczania wynagrodzeń y umiejętność rozliczania składek pobieranych przez ZUS y umiejętność prowadzania analizy finansowej y umiejętność współpracy w zespole komórki księgowości y umiejętność współpracy z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości y umiejętność przechowywania i bieżącego sprawdzania poprawności dokumentacji księgowej Branża ekonomiczna technik agrobiznesu y umiejętność organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie y umiejętność realizacji czynności związanych z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, y umiejętność realizacji czynności związanych z promocją i reklamą produktów rolnych, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych y umiejętność organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą y umiejętność obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej y umiejętność organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem y umiejętność prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych y umiejętność prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie 17

18 Zawód Branża logistyczno-spedycyjna technik logistyk y umiejętność przygotowywania procesu logistycznego y umiejętność przygotowywania taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalania należności za usługi logistyczne y umiejętność sporządzania dokumentów logistycznych oraz zawierania umów sprzedaży usług logistycznych w co najmniej dwóch językach obcych y umiejętność prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi y umiejętność analizowania kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych y umiejętność organizowania pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność organizowania przyjęcia i wydania towarów z magazynu y umiejętność organizowania logistyki miejskiej y umiejętność organizowania recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej y umiejętność zarządzania zespołami ludzi w działalności logistycznej y umiejętność planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw y umiejętność zarządzania zapasami y umiejętność organizowania prac związanych z gospodarką magazynową y umiejętność zarządzania gospodarką odpadami y umiejętność planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych y umiejętność zarządzania zapasami i ustalania planu dostaw w działalności logistycznej y umiejętność podejmowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych y umiejętność oceniania jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań 18

19 Zawód Branża logistyczno-spedycyjna technik spedytor y umiejętność prowadzenia poradnictwa spedycyjnego y umiejętność organizowania przewozów zbiorowych i konsolidowanych w odniesieniu do przesyłek drobnicowych y umiejętność opracowywania koncepcji logistycznej przewozu ładunków typowych i nietypowych y umiejętność sporządzania i kompletowania dokumentów przewozowych y umiejętność monitorowania procesu przewozowego y umiejętność sporządzania i kompletowania dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym y umiejętność monitorowania przepływu należności z tytułu wykonanych usług spedytorskich y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy spedytora zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność współpracy z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich y umiejętność współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami spedytorskimi y umiejętność planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków y umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych y umiejętność prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi y umiejętność wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego y umiejętność kierowania pracami podwykonawców usług spedytorskich y umiejętność kontrolowania jakości procesów przewozowych i załadowczych y umiejętność samokontroli i doskonalenia umiejętności zawodowych spedytora 19

20 Zawód Branża logistyczno-spedycyjna technik eksploatacji portów i terminali dla zawodu nie opracowano Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych y umiejętność planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali y umiejętność organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach y umiejętność organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach y umiejętność prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach 20

21 Zawód Branża mechatroniczno-elektroniczna mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych y umiejętność produkcji, obsługi, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów precyzyjnych - przede wszystkim aparatury pomiarowo-kontrolnej i automatyki sterująco-regulującej y umiejętność wytwarzania, konserwowania i naprawy urządzeń i przyrządów y umiejętność konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej, zapewnienia sprawnego funkcjonowania precyzyjnych mechanizmów urządzeń pomiarowych i sterowniczych y umiejętność naprawy lub wymiany niesprawnych (wadliwych) części urządzeń y umiejętność dokonywania obowiązkowych przeglądów aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej y umiejętność sprawdzania i regulacji urządzeń i aparatury y umiejętność posługiwania się narzędziami konserwatorskimi i specjalistycznymi przyrządami pomiarowo-kontrolnymi y umiejętność montowania układów automatyki przemysłowej y umiejętność montowania urządzeń precyzyjnych y umiejętność uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych y umiejętność obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych 21

22 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód mechanik pojazdów samochodowych y umiejętność przyjmowania pojazdów samochodowych do naprawy y umiejętność obsługiwania urządzeń kontrolno-pomiarowych dla pojazdów samochodowych y umiejętność ustalania przyczyn uszkodzeń poszczególnych podzespołów pojazdu samochodowego y umiejętność organizowania oraz utrzymywania w czystości stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami: ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność dobierania narzędzi i przyrządów do wykonania czynności obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych y umiejętność wykonywania czynności obsługowo-naprawczych silnika pojazdu samochodowego y umiejętność wykonywania czynności obsługowo-naprawczych podzespołów układu napędowego pojazdów samochodowych y umiejętność wykonywania czynności obsługowo-naprawczych układu hamulcowego pojazdów samochodowych y umiejętność wykonywania czynności obsługowo-naprawczych układu kierowniczego pojazdów samochodowych y umiejętność wykonywania czynności obsługowo-naprawczych zawieszenia pojazdów samochodowych y umiejętność wykonywania czynności obsługowo-naprawczych kół jezdnych i ogumienia pojazdów samochodowych y umiejętność wymieniania elementów bezpieczeństwa biernego pojazdów samochodowych y umiejętność sprawdzania jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy mechanika pojazdów samochodowych zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność współpracy w zespole mechaników pojazdów samochodowych y umiejętność wykonywania rozliczeń kosztów usług obsługowonaprawczych pojazdów samochodowych y umiejętność użytkowania pojazdów samochodowych y umiejętność diagnozowania pojazdów samochodowych y umiejętność naprawiania pojazdów samochodowych 22

23 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód mechanik precyzyjny dla zawodu nie opracowano Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych y umiejętność montowania i naprawiania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych y umiejętność montowania, naprawianie i konserwowania przyrządów pomiarowych y umiejętność montowania i naprawiania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych y umiejętność łączenia (zespalania) części lub podzespołów w dalsze zespoły lub gotowy wyrób y umiejętność dokonywania montażu maszyn i urządzeń Branża mechatroniczno-elektroniczna mechanik-monter maszyn i urządzeń y umiejętność montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń y umiejętność rozpoznawania i usuwania wadliwych części podczas montażu y umiejętność demontażu maszyny lub urządzenia, oczyszczenia i konserwacji, posegregowania części według stopnia ich zużycia y umiejętność pobrania z magazynu części podlegających wymianie lub dorobienia elementów maszyny lub urządzenia y umiejętność sprawdzenia przyrządami pomiarowymi stanu części i podzespołów y umiejętność próbnego rozruchu urządzenia, jego regulacji, konserwacji powłokami antykorozyjnymi i dekoracyjnymi y umiejętność posługiwania się narzędziami montażowymi i konserwatorskimi oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowo-kontrolnymi y umiejętność obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń y umiejętność instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń 23

24 Zawód y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność zabezpieczania materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność ustalania zakresu prac montażowych oraz czasu ich trwania y umiejętność ustalania zakresu napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania y umiejętność wykonywania montażu elementów, urządzeń i podzespołów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych y umiejętność wykonywania montażu elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych y umiejętność wykonywania montażu elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych y umiejętność wykonywania montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych y umiejętność wykonywania montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych y umiejętność uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność wykonywania napraw, konserwacji oraz regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność współpracy z przełożonymi oraz z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań zawodowych y umiejętność monitorowania pracy urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność oceniania jakości wykonywanych prac z zakresu montażu oraz napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność montowania urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych y umiejętność wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych Branża mechatroniczno-elektroniczna monter mechatronik 24

25 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód operator obrabiarek skrawających dla zawodu nie opracowano Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych y umiejętność przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki y umiejętność wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej y umiejętność wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej 25

26 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód ślusarz y umiejętność szkicowania części maszyn i elementów konstrukcji oraz ich wykonywania, umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych do wykonania określonego wyrobu. y umiejętność wykonywania prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów i elementów maszyn. y umiejętność wykonywania typowych prac ślusarskich na podstawie rysunków wykonawczych lub szkiców. y umiejętność wykonywania prac ślusarskich z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technologicznych (wiertarki, gwinciarki itp.). y umiejętność dobierania niezbędnych narzędzi, przyrządów, uchwytów oraz parametrów obróbkowych na podstawie dokumentacji technologicznej, umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych na wykonanych wyrobach. y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, normami i przepisami bhp. umiejętność przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych. y umiejętność wypełniania dokumentacji warsztatowej wykonywanych prac, umiejętność dobierania materiałów na podstawie dokumentacji technologicznej. y umiejętność wykorzystywania techniki komputerowej w pracy ślusarza. y umiejętność szacowania, kalkulowania i obliczania kosztów związanych ze zużyciem potrzebnych materiałów, narzędzi oraz kosztów wykonywania zadań zawodowych, operacji, usług itp. y umiejętność gospodarowania materiałami i odpadami poprodukcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami. y umiejętność współpracy w zespole, organizacji pracy własnej i zespołu. y umiejętność wprowadzania innowacji na stanowisku pracy stosownie do potrzeb i zgodnie przyjętymi normami, umiejętność podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymaganiami miejsca pracy. y umiejętność oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz bieżącego usuwania drobnych usterek. y umiejętność obsługiwania przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanego zadania technologicznego, zgodnie z dokumentacją technologiczną. y umiejętność wykonywania elementów maszyn i urządzeń y umiejętność naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi y umiejętność wykonywania połączeń y umiejętność konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 26

27 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód elektromechanik y umiejętność wykonywania urządzeń elektrycznych stosowanych we wszystkich dziedzinach techniki i w gospodarstwie domowym oraz dokonywania ich remontów y umiejętność wykonywania instalacji przyłączających urządzeń elektrycznych pod napięcie oraz montażu układów sterujących ich pracą y umiejętność dokonywania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń elektrycznych y umiejętność montażu elektrycznej aparatury pomiarowej oraz dokonywania jej pomiarów i odpowiednich regulacji y umiejętność wykonywania wszelkich połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją technologiczną y umiejętność naprawy sprzętu AGD y umiejętność montażu, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych y umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem monterskim i urządzeniami y umiejętność montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej y umiejętność oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów y umiejętność montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej 27

28 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych y umiejętność ustalania metodami diagnostycznymi rodzaju niesprawności w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych y umiejętność usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych y umiejętność demontowania zespołu, weryfikacji, wymiany lub naprawy części y umiejętność montowania części i podzespołów instalacji elektrycznej, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych y umiejętność kontrolowania i regulowania układów i podzespołów elektrycznych pojazdów samochodowych y umiejętność konserwacji urządzeń elektrycznych i dokonania przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i jej zespołów w pojeździe samochodowym y umiejętność przyjmowania pojazdów samochodowych lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzania protokołu przyjęcia y umiejętność dokonywania rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych y umiejętność przeprowadzania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu y umiejętność stosowania przepisów ruchu drogowego i kierowania pojazdami samochodowymi na potrzeby zadań zawodowych y umiejętność organizowania stanowiska pracy elektromechanika pojazdów samochodowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność współpracy z przełożonymi w zakresie realizacji zadań usługowo-naprawczych y umiejętność sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych y umiejętność oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych y umiejętność naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych y umiejętność prowadzenia pojazdów samochodowych 28

29 Zawód y umiejętność montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej y umiejętność wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej y umiejętność oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów y umiejętność montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej y umiejętność montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej Branża mechatroniczno-elektroniczna elektryk y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii y umiejętność eliminowania zagrożeń porażeniowych y umiejętność wykonywania lub przebudowywania istniejących instalacji elektrycznych y umiejętność konserwowania, diagnozowania, wykrywania i usuwania uszkodzeń instalacji elektrycznych y umiejętność przebudowywania istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej y umiejętność instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji y umiejętność instalowania, konserwowania lub remontowania opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu y umiejętność diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych y umiejętność diagnozowania stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywania prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw y umiejętność montowania zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciążeniowych oraz przeprowadzania ewentualnych remontów tablic rozdzielczych y umiejętność wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych y umiejętność wykonywania drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego y umiejętność montowania i demontowania elektrycznych urządzeń technicznych y umiejętność współpracy z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych y umiejętność kontrolowania jakości wykonywanej przez siebie pracy 29

30 Zawód Branża mechatroniczno-elektroniczna monter elektronik y umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną do wykonywania i użytkowania układów oraz urządzeń elektronicznych y umiejętność montowania i testowania poszczególnych modułów urządzeń elektronicznych y umiejętność dokonywania typowych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych y umiejętność lokalizowania usterek oraz dokonywania napraw elementów i układów urządzeń elektronicznych y umiejętność wykonywania na podstawie dokumentacji technicznej prostych układów elektronicznych y umiejętność instalowania urządzeń elektronicznych y umiejętność sprawdzania działania i współdziałania mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektronicznych, dokonywania zabiegów konserwacyjnych y umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy montera elektronika zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska y umiejętność prowadzenia punktu serwisu sprzętu elektronicznego y umiejętność współpracy z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych montera elektronika y umiejętność przeprowadzania kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach y umiejętność montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych y umiejętność montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach y umiejętność instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych y umiejętność montażu i naprawy komputerów y umiejętność montażu i naprawy urządzeń do nagrywania, odtwarzania i przesyłania dźwięków i obrazów y umiejętność montażu i naprawy elektronicznych instrumentów muzycznych y umiejętność montażu i naprawy elektronicznego sprzętu medycznego y umiejętność montażu i naprawy elektronicznych systemów sygnalizacyjnych 30

31 Branża mechatroniczno-elektroniczna Zawód monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych y umiejętność budowania i konserwacji kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, linii napowietrznych (budowy studni kablowych, układania rur przewodowych, budowy obiektów ochronnych, montażu rurociągów i zasobników, montażu słupów i osprzętu) y umiejętność budowania i konserwacji telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych (układania kabli, wciągania kabli do rurociągów i kanalizacji, montażu kabli napowietrznych), umiejętność montowania złączy kablowych i elementów zakończeń kabli (montażu złączy kablowych na kablach miedzianych, montażu głowic, łączówek, puszek, skrzynek, szaf kablowych i innych elementów biernych sieci kablowych) y umiejętność montowania i konserwacji przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych (montażu konstrukcji przełącznic, montażu bloków połączeniowych, montażu zabezpieczeń, montażu okablowania stacyjnego urządzeń telekomunikacyjnych) y umiejętność wykonywania i konserwacji instalacji wewnętrznych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w budynkach y umiejętność wykonywania i konserwacji instalacji antenowych, systemów radiowych i telewizyjnych, umiejętność montowania siłowni i akumulatorów zasilających urządzenia telekomunikacyjne, budowy instalacji zasilających dla urządzeń telekomunikacyjnych y umiejętność montowania i konserwacji urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej (montowania aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali sieciowych i radiowych itp.) y umiejętność sporządzania raportów dla służb eksploatacyjnych i obsługi klienta (wywiad techniczny, wykazy zmian itp.) y umiejętność współdziałania przy budowie linii z geodetami i przedstawicielami innych użytkowników infrastruktury (energetyka, gaz, wodociągi, itp.) oraz z właścicielami (zarządcami) instalacji budynkowych, w celu zapewnienia odpowiedniego usytuowania sieci i instalacji teletechnicznych y umiejętność analizowania dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w celu przygotowania odpowiednich materiałów i narzędzi, doboru trasy i wyboru rozwiązań technologicznych, umiejętność organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami bhp, w szczególności oznaczania i zabezpieczania stanowiska pracy przez stosowanie znaków, zapór i zastaw, w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku pracy y umiejętność montowania i utrzymania linii telekomunikacyjnych; y umiejętność montowania i uruchamiania urządzeń sieci telekomunikacyjnych y umiejętność konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych y umiejętność testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych 31

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4 Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów, podzespołów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji PROFIL GOSPODARKI ŁODZI I REGIONU MONOKULTURA PRZEMYSŁOWA WIELOŚĆ BRANŻ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali M1 Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M1.J3 Planowanie pracy portów i terminali Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach Prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter-elektronik; symbol 742102 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E.

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E. Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E.19 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów,

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52]

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] Burzyński Marek Jabczyński Janusz Fronckiewicz Bolesław 1 Spis treści I. Ogólny opis zawodu w zakresie praktyki zawodowej....

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu Kierunki kształcenia Technik archiwista (archiwista dokumentów elektronicznych, pracownik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: lulb@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu już od 1.09.2013r.

Kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu już od 1.09.2013r. Kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu już od.09.203r. I. Informacje ogólne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oparte są na nowej podstawie MEN, skierowane do osób, które ukończyły 8 lat bez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR www.elektryka.zstjaslo.pl I. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywać kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Wy I MY Trochę faktów WEJHEROWO ZAWODOWO, SPORTOWO i PROFESJONALNIE TECHNIK EKONOMISTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje po polsku

Kwalifikacje po polsku Kwalifikacje po polsku Zarządzanie bezpieczeństwem przemysłowym dr inż. Zygmunt Niechoda Polski Komitet Normalizacyjny mgr inż. Wojciech Szczepka SIEMENS Poland VII Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń

Bardziej szczegółowo