RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) Respektowane są normy społeczne. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) A B Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D) W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 6/26

3 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 2/26

4 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Zuzanna Włodyjowska, Grzegorz Społowicz. Badaniem objęto dzieci (38 dzieci uczestniczyło w wywiadzie grupowym - 2 grupy), rodziców (71 rodziców wypełniło ankietę, 4 uczestniczyło w wywiadzie grupowym) i nauczycieli (10 nauczycieli wypełniło ankietę, 3 uczestniczyło w wywiadzie grupowym). Przeprowadzono także wywiad indywidualny z dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole, grupowy z partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i zabaw dowolnych dzieci oraz przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca". Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 3/26

5 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Zuzanna Włodyjowska, Grzegorz Społowicz. Badaniem objęto dzieci (38 dzieci uczestniczyło w wywiadzie grupowym - 2 grupy), rodziców (71 rodziców wypełniło ankietę, 4 uczestniczyło w wywiadzie grupowym) i nauczycieli (10 nauczycieli wypełniło ankietę, 3 uczestniczyło w wywiadzie grupowym). Przeprowadzono także wywiad indywidualny z dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole, grupowy z partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i zabaw dowolnych dzieci oraz przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca". Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 3/26

6 Obraz przedszkola Raport, do lektury którego Państwa zapraszamy, zawiera najważniejsze, płynące z badań informacje o funkcjonowaniu Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca" we Wrocławiu zebrane w trakcie ewaluacji zewnętrznej problemowej. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" zlokalizowane jest niedaleko historycznego centrum Wrocławia, na osiedlu Szczepin. Jest to nowoczesne przedszkole w pełni dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Sale są widne, dzieci mają odpowiednią przestrzeń do zabawy, zajęć ruchowych oraz wypoczynku. Ich aranżacja jest adekwatna do potrzeb wychowanków. Stoliki, krzesła, sanitariaty dostosowane są do ich wieku. Pomieszczenia przedszkola wyposażone są w zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy oraz różnorodnych zabawek dostosowanych do poziomu danej grupy wiekowej. W salach organizowane są kąciki tematyczne i stałe. Dużym atutem przedszkola jest własna kuchnia i zaplecze kuchenne. Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, poszerzona, m.in. o kształcenie umiejętności językowych, działalność teatralną, taneczną i szachową. Nauczyciele wykorzystują aktywne, problemowe i twórcze metody pracy, uwzględniające podstawową formę aktywności dziecka, co gwarantuje osiąganie przez dziecko jak najlepszych rezultatów w różnorodnych dziedzinach życia. Przedszkole pomaga wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne, proekologiczne i związane z bezpieczeństwem. Stwarza optymalne warunki rozwoju dzieci, ich zainteresowań, wrażliwości i umiejętności. Oferta edukacyjna przedszkola dostosowana jest do potrzeb dzieci i oczekiwań ich rodziców. Przedszkole "Mały Twórca" zaangażowane jest w projekty edukacyjne, np.: "Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", "Żywioły i ogień", "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie". Kadra przedszkola była organizatorem I Przeglądu Małych Form Teatralnych "Małego Twórcy". Przedszkolaki wykazują się zaangażowaniem w różnorodnych formach aktywności, osiągają pierwsze sukcesy w konkursach oraz ogólnopolskich programach edukacyjnych. Uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, prezentują swoje umiejętności podczas organizowanych imprez i uroczystości. Nauczyciele monitorują zachowania dzieci i reagują na niepożądane zachowania. Pracują w sposób zorganizowany. Planują, monitorują i modyfikują podejmowane działania w celu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz doskonalenia własnego rozwoju. Placówka współdziała z rodzicami przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych oraz konkursów. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne formy aktywności. Mają wpływ na ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Dzieci rozwijają swój wewnętrzny potencjał. Wyrażają siebie poprzez różnorodne środki wyrazu ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej. W Przedszkolu "Mały Twórca" sięga się po nowatorskie rozwiązania edukacyjne i organizacyjne, które wszechstronnie wspomagają rozwój dzieci, istotnie wpływają na ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewnią im łatwiejszy start w edukacji szkolnej. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 4/26

7 Informacja o placówce Nazwa placówki Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 4 Przedszkole Wrocław Chojnowska Kod pocztowy Urząd pocztowy Wrocław Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 122 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Wrocław gmina miejska Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 5/26

8 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) Respektowane są normy społeczne. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) A B Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D) W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 6/26

9 Wnioski 1. Procesy wspomagania i rozwoju edukacji dzieci dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, są wynikiem wspólnych ustaleń nauczycieli, a systematyczny ich monitoring wpływa na wzrost efektywności tych procesów. 2. W Przedszkolu "Mały Twórca" realizowane są nowatorskie rozwiązania edukacyjne i organizacyjne, które wszechstronnie wspomagają rozwój dzieci, istotnie wpływają na ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewnią im łatwiejszy start w edukacji szkolnej. 3. Nauczyciele przedszkola systematycznie prowadzą diagnozy i obserwacje dzieci, analizują wyniki prowadzonych badań, a wnioski z nich płynące wykorzystują w planowaniu i modyfikowaniu swoich działań, które przyczyniają się do wzrostu kompetencji dzieci. 4. Dyrektor i pracownicy "Małego Twórcy" umiejętnie kształtują przestrzeń do budowania korzystnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność i zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań prowadzone są w ścisłej współpracy z rodzicami co sprawia, że większość dzieci posiada wiedzę na temat norm postępowania w grupie i na ogół się do nich stosuje. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 7/26

10 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Poziom spełnienia wymagania: A Działania edukacyjne i wychowawcze podejmowane w przedszkolu są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy z dziećmi oraz organizują przestrzeń pracy dziecka w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom edukacyjnym, rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Wnioski, które wynikają z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci nauczyciele wykorzystują do planowania i modyfikowania działań dydaktycznych i wychowawczych, indywidualizacji pracy z dziećmi zdolnymi i mającymi trudności oraz ustalania form współpracy z rodzicami w wspieraniu ich rozwoju dzieci. Realizowane w przedszkolu nowatorskie działania oparte o edukację poprzez ruch, metody uczenia czytania globalnego (np. "Czytanie globalne jako metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym" wg G. Domana, "Edukacja przez ruch" kinezjologiczne zabawy interaktywne wg programu D. Dziamskiej ) oraz multimedialny przepływ informacji rozszerzają zadania wynikające z podstawy programowej i odpowiadają na potrzeby rodziców i zainteresowania ich dzieci. Umożliwiają poznawanie przez dzieci otaczającego je świata poprzez twórcze działanie, zabawę i doświadczanie. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 8/26

11 Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej W przedszkolu podejmuje się szereg planowych działań wynikających z wniosków z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w celu wsparcia ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych. Nauczyciele przedszkola rozpoznają indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości dzieci poprzez obserwacje dzieci w trakcie zajęć, rozmowy indywidualne z rodzicami oraz z dziećmi, analizę dokumentacji każdego dziecka, diagnozy, obserwacje udziału dzieci w konkursach, konsultacje z psychologiem i logopedą, obserwacje czynności samoobsługowych oraz zachowań podczas wyjść poza przedszkole, analizę wytworów prac dzieci. W wyniku tych działań dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci - tworzą indywidualne programy pracy, organizują i realizują procesy wychowawcze, współpracują ze specjalistami w zakresie terapii, wspomagają dzieci w samorealizacji, nauczaniu przyjętych zwyczajów i norm zachowań, potrzebnych do współżycia z innymi, stale kontaktują się z rodziną dzieci w celu zapewnienia optymalnego ich rozwoju. Według zdecydowanej większości rodziców otrzymują oni informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu (rys.1j) i to, jak nauczycielki pracują z dziećmi odpowiada ich potrzebom i możliwościom (rys.2j). W toku obserwacji zajęć zauważono, że dzieci otrzymują zadania o różnym poziomie trudności i wymagające różnych form aktywności. Według dyrektora, w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, realizowane są stałe działania takie jak: prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi i rodzicami, ukierunkowywanie oddziaływań w zakresie niwelowania niepowodzeń, modyfikowanie planów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy, stosowanie wzmocnień pozytywnych, objęcie dzieci zajęciami logopedycznymi w zakresie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, prowadzenie zajęć warsztatowych kształtujących kompetencje społeczne, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych, kierowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanie dla dzieci zainteresowanych i uzdolnionych zajęć dodatkowych- szeroka oferta działań poprzez różnorodne warsztaty: teatralne (Przegląd Małych form teatralnych "Małego Twórcy"), muzyczne, plastyczne (program autorski Art-Start w oparciu o wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych), ruchowe (gimnastyka ogólnorozwojowa, Taekwon-do), informatyczne - warsztaty komputerowe, codzienne zajęcia z języka angielskiego Organizowane są projekty edukacyjne poszerzające wiedzę, rozwijające aktywność własną poprzez rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności: np. "Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", udział w przedszkolnym Dniu Małego Odkrywcy, "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie" i inne. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. przewidziano czas na różnorodną aktywność dzieci i wyciszenie, w tym: zabawy dowolne, czynności higieniczne, ćwiczenia poranne, zintegrowana działalność dydaktyczną, wyjście do ogrodu przedszkolnego, spacery, zabawy ruchowe, spożywanie posiłków, relaks z książką, udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, tanecznych lub inne zajęcia dodatkowe, ćwiczenia wspomagające, gry stolikowe, manipulacyjne, logiczne, konstrukcyjne itp. Warunki lokalowe i wyposażenie, zdaniem rodziców, są odpowiednie, systematycznie wzbogacane i modernizowane. Wyposażenie jest świetnej jakości, np. krany w łazienkach są na fotokomórkę, jest też klimatyzacja w salach, nowoczesne i wysokiej jakości nagłośnienie, nowoczesne zabawki i pomoce edukacyjne. Rodzice zwrócili też uwagę na wyposażenie w m.in. nakładki na ołówki i nożyczki dla dzieci leworęcznych. Dzieci mają do dyspozycji duże, przestronne, estetycznie urządzone sale, które wyposażone są w sprzęt i różnorodne pomoce dydaktyczne adekwatnie od potrzeb rozwojowych dzieci, w tym np. kąciki zabaw, zainteresowań, Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 9/26

12 literaturę dziecięcą, różnego rodzaju klocki, układanki, gry planszowe, przybory do rysowania, malowania, wycinania. W salach jest bogaty zbiór nagrań, piosenek na CD, instrumenty muzyczne. Dzieci mają zapewnione warunki do odpoczynku, kąciki wyciszające, karimaty, a najmłodsze dzieci leżaczki. Dodatkowo dzieci mają do dyspozycji salę gimnastyczną wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowy oraz salę komputerową. W przedszkolu jest też nowoczesny sprzęt audiowizualny. Sprzęt, wyposażenie przedszkola posiadają stosowne certyfikaty. Plac zabaw ogrodzony, trawiasty, zadbany. Urządzenia placu zabaw bezpieczne. Są miejsca wydzielone do zabaw zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Takie warunki sprzyjają rozwojowi dzieci. Dzieci lubią najbardziej chodzić na gimnastykę ("bo można grać w zbijaka"), ćwiczyć, biegać, bawić się ("bo dzieci takie są"), jeść ("bo jest smaczne jedzenie"), występować ("bo mogą zobaczyć nas rodzice"), "chcę się więcej nauczyć i być mądrym", "lubię się uczyć się i budować z klocków", "bo mogę uczyć swoich rodziców", "tworzyć z papieru", malować," uczyć się na komputerach", "przynosić w piątek zabawki", "lubię pomagać". Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. W przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są prowadzone zespołowo w sposób planowy, z wykorzystaniem wniosków z monitorowania. Wypracowane wnioski służą m.in. do modyfikowania planów pracy, warsztatu i sposobów pracy, do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz mającym trudności. Zdaniem dyrektora procesy edukacyjne planowane są w oparciu o działania realizujące: własną koncepcję pracy, podstawę programową wychowania przedszkolnego, przyjęte programy wychowania przedszkolnego, wnioski z nadzoru pedagogicznego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w danym roku szkolnym, Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 10/26

13 programy własne, projekty edukacyjne, roczne zadania pracy przedszkola, roczne plany pracy wychowawczo-dydaktyczne, miesięczne plany pracy, tygodniowe zamierzenia wychowawczo-edukacyjne, kalendarz uroczystości, harmonogram imprez, wyjść, wycieczek, dzienne zapisy w dziennikach zajęć poszczególnych grup,analizę osiągnięć dzieci,obserwację pedagogiczną, diagnozy pedagogiczne dla 5 i 6 latków, uwzględnienie podstawy programowej szkoły podstawowej w zakresie nauczania w klasie I. Natomiast monitorowanie procesów edukacyjnych polega na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb, umiejętności, zdolności oraz możliwości dzieci, diagnozie i obserwacjach pedagogicznych w zakresie funkcjonowania dziecka w grupie, sprawozdaniach nauczycieli z pracy po wstępnych obserwacjach, diagnozach pedagogicznych, ewaluacji oraz podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-edukacyjnej. Monitorowana jest realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup wiekowych w oparciu o treści nauczania, analizę kart pracy, wytworów dziecka, obserwacje uroczystości przedszkolnych, udział dzieci w projektach, konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie kontroli w zakresie dokumentacji nauczyciela, codzienną obserwację pracy wychowawczo-edukacyjną z uwzględnieniem czynności higienicznych, samoobsługowych, radzenia sobie przez dzieci w trudnych sytuacjach, przestrzegania procedur m.in. bezpieczeństwa dzieci, zdrowego racjonalnego żywienia, współpracę z rodzicami w zakresie kontaktów indywidualnych, przekazywanie informacji, Ponadto polega na konsultacjach (ustalanie wspólnych kierunków oddziaływań wychowawczych dom-przedszkole), warsztatach, imprezach, zajęciach otwartych, festynach, stałym prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, przestrzeganiu procedur m.in. bezpieczeństwa dzieci, zdrowego racjonalnego żywienia. Prowadzone przez dyrektora działania planowe mają odpowiedzieć na pytania: W jakim zakresie procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci uwzględniają indywidualne potrzeby, możliwości oraz umiejętności? Które obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymagają zintensyfikowania działań, by grupa osiągnęła umiejętność i wiedzę opisaną w podstawie? Na jakim aktualnie poziomie rozwoju znajduje się dziecko, grupa? W jakich sferach rozwoju dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia, wspomagania, w zakresie pracy wyrównawczej? Czy dzieci potrzebują pogłębionej diagnozy psychologicznej, które dziecko wymaga pomocy specjalistów (logopedy, psychologa, poradni pedagogiczno-psychologicznej)? Jakie zainteresowania, uzdolnienia przejawiają dzieci, jakimi zajęciami, warsztatami należy objąć dzieci zdolne? Jakie twórcze, nowatorskie działania mają znaczny wpływ na doświadczenia i wiedzę dzieci? Jakie sytuacje edukacyjne planowane w planach pracy wymagają indywidualizacji pracy? Jakie efekty uzyskujemy wdrażając zasady bezpieczeństwa, czy dzieci w przedszkolu czują się bezpieczne? Jakie efekty uzyskujemy wdrażając zasadę zdrowego odżywiania i promowania zdrowego stylu życia? Czy oferta zajęć jest wystarczająca i spełnia oczekiwania odpowiednio do zainteresowań i umiejętności dzieci? Czy realizowany proces edukacyjny w pełni zapewnia dziecku wystarczająca wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do uzyskania gotowości szkolnej? W jaki sposób wspomagać rozwój dziecka przy ścisłej współpracy z rodzicami? Czy podjęte działania wspierają, rozbudzają ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci? Czy przynoszą efekty i jaki mają wpływ na stymulowanie rozwoju a jeśli nie to dlaczego? Wnioski wypływające z monitorowania zaplanowanych działań służą do: planowania i podnoszenia jakości pracy przedszkola w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, przygotowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla wszystkich dzieci, przygotowania warunków sprzyjających bezpiecznej, atrakcyjnej pracy i zabawie, modernizacji przedszkola, umiejętnego angażowania rodziców w działania przedszkola, planowania indywidualnej pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 11/26

14 Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są skuteczne. Podejmowane działania sprzyjają kształceniu takich umiejętności, które zwiększają szanse edukacyjne dzieci, rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia. Zmiany, wprowadzone w wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania procesów, mające wpływ na rozwój umiejętności dzieci to przede wszystkim:- udział w zajęciach języka angielskiego, warsztatach plastycznych, muzycznych, tanecznych, ruchowych, szachowych, komputerowych;- udział w konkursach (plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, teatralnych) i w festiwalach (np. Tańczące przedszkolaki, Śpiewające przedszkolaki); - projekty edukacyjne: "Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata, udział w przedszkolnym Dniu Małego Odkrywcy - pt. Żywioły i ogień ; Tydzień wiedzy o Wrocławiu ; W Tuwimowie ;- zorganizowanie I Przeglądu Małych Form Teatralnych Małego Twórcy ; - udział w przedszkolnych projektach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci; - organizowanie wyjść, wycieczek, zajęć w muzeum, Humanitarium; - organizowanie zajęć w bibliotece, księgarniach. Zdaniem dyrektora wszystkie wymienione działania umożliwiły dzieciom osiągnięcie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Wpłynęły znacząco na kształtowanie wiadomości i umiejętności w zakresie uzyskania wysokiego poziomu gotowości szkolnej. Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. W przedszkolu są stosowane nowatorskie rozwiązania oraz realizowane są programy - np. "Czytanie globalne jako metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym" wg G. Domana, "Edukacja przez ruch" kinezjologiczne zabawy interaktywne wg programu D. Dziamskiej, "Tanecznym krokiem przez Europę". Zorganizowano pracownię komputerową dla dzieci (prowadzenie zajęć komputerowych w oparciu o program autorski "Komputer przyjacielem, komputer nauczycielem"), wprowadzono tablicę multimedialną w celu stałego przepływu informacji dla rodziców w zakresie planowanych imprez, wyjść, wycieczek oraz ważnych informacji dotyczących organizacji w placówce. Działania te wpływają na wszechstronny rozwój dzieci oraz w istotny sposób wspomagają działania profilaktyczne placówki. Zdaniem dyrektora i nauczycieli w pracy z dziećmi realizuje się nowatorskie rozwiązania. Są to mi.in.: - programy własne - "Będę Przedszkolakiem" - adaptacja dzieci 3 letnich do warunków przedszkolnych;- Czytanie globalne jako metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym wg G. Domana; -"Tanecznym krokiem przez Europę" jestem europejczykiem;- Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w przedszkolu prowadzenie codziennych zajęć w każdej grupie w oparciu o metodę TPR, która opiera się na założeniu przysłuchiwania się i stosowania ruchu fizycznego;- "W krainie teatru" doskonalenie umiejętności uzewnętrzniania przeżyć za pomocą technik parateatralnych. - Integracja w zakresie wspólnych działań przedszkolnych z dziećmi autystycznymi. Ponadto, dyrektor i nauczyciele wskazują na realizowanie programu: "Akademia Zdrowego przedszkolaka", "Zdrowy ząbek", "Szkoła w ruchu", "Cała Polska czyta dzieciom". Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 12/26

15 W przedszkolu stosowane są nowatorskie metody pracy, np.: Edukacja przez ruch kinezjologiczne zabawy interaktywne wg programu D. Dziamskiej. Wprowadzono również organizacyjne rozwiązania nowatorskie: bufet szwedzki w postaci komponowania samodzielnie kanapek, zorganizowano pracownię komputerową dla dzieci (prowadzenie zajęć komputerowych w oparciu o program autorski "Komputer przyjacielem, komputer nauczycielem"), wprowadzono tablicę multimedialną w celu stałego przepływu informacji dla rodziców w zakresie planowanych imprez, wyjść, wycieczek oraz ważnych informacji dotyczących organizacji w placówce. Dyrektor i nauczyciele uważają, że wykorzystanie powyższych programów wpływa u dzieci na rozwijanie zainteresowań, rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny, usprawnianie i stymulowanie ich rozwoju. W trakcie obserwacji części zajęć preferowane było ukierunkowanie zabawy i aktywności swobodnie wykonywanych przez dzieci, które w efekcie prowadziły do automatycznych reakcji. Podczas zajęć odbywało się kształtowanie i utrwalanie pożądanych zachowań poprzez odwoływanie się do emocji dzieci i ich zaangażowania, zachęcano wychowanków do podejmowania pożądanych zachowań. Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach każdego dziecka. Poziom spełnienia wymagania: A W przedszkolu dba się oto, by planowanie działań odbywało się z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej i wynikało z celów wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w umiejętny sposób prowadzą monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć dzieci kładąc przede wszystkim nacisk na codzienne obserwacje wychowanków w różnych sytuacjach, prowadzenie analiz, diagnoz i pozyskiwanie jak największej informacji od rodziców. Kładzie się szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, zapraszanie do współpracy rodziców i różnych specjalistów. W wyniku prowadzonych analiz i wdrożonych wniosków z analiz indywidualizuje się oddziaływania dydaktyczno- wychowawcze. Tworzone i realizowane w przedszkolu programy własne, liczne projekty edukacyjne, organizowane wycieczki, warsztaty plastyczne, teatralne i muzyczne, lekcje biblioteczne, przedstawienia teatralne, zajęcia karate oraz codzienne zajęcia z języka angielskiego przekładają się na wzrost umiejętności i zainteresowań dzieci. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 13/26

16 Obszar badania: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Stosowane w przedszkolu procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej. Podejmowane działania dydaktyczne i wychowawcze wynikają z celów wychowania przedszkolnego. Ze zgodnych wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że stosowane są w procesie edukacji zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej (rys.1w), tj.: właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej, współpracę z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej. Obserwacja zajęć w przedszkolu wskazuje, że nauczyciele w pracy z dziećmi uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Z obserwacji wynika, że dbano o różnorodne zagospodarowanie czasu. Zajęcia wraz z poprzedzającym je powitaniem oraz gimnastyką miały zróżnicowany przebieg. Dzieci miały wyznaczony czas na swobodną zabawę, ruch na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe. Zwracano szczególną uwagę na kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie dzieci w sytuacjach zadaniowych, przestrzeganie reguł, wspomaganie mowy, ćwiczenie motoryki, wychowanie przez sztukę i rożne formy plastyczne, wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, wprowadzanie treści prozdrowotnych i troskę o bezpieczeństwo dzieci. Podczas zajęć umiejętnie indywidualizowano i stopniowano trudności zadań. Rys.1w Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 14/26

17 Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wszyscy nauczyciele przedszkola monitorują i analizują osiągnięcia wychowanków oraz wykorzystują wnioski z nich płynące do wspomagania ich rozwoju. Cyklicznie prowadzą obserwacje pedagogiczne (wstępne, półroczne i roczne) posługując się arkuszami obserwacji i diagnozy oraz dokonują ich analizy. Wdrażają sformułowane wnioski i oceniają skuteczność swoich działań w kontekście rozwoju dziecka. Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, że w przedszkolu monitoruje się osiągnięcia wszystkich dzieci, prowadząc obserwacje, diagnozy gotowości szkolnej, analizując wytwory prac dzieci i dokumentację pracy własnej oraz prowadząc rozmowy z rodzicami i analizy wyników badań specjalistycznych. Wnioski wynikające z procesów monitorowania zostały wdrożone, poprzez realizację poniżej wymienionych zajęć i sposobu ich prowadzenia:- udział w zajęciach języka angielskiego, - warsztaty plastyczne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych), muzyczne (muzyka z elementami muzykoterapii, koncerty "Dziadka Bacha"), taneczne, ruchowe (gimnastyka, taekwon-do, basen, tenis), szachy, komputerowe,- udział w konkursach i w festiwalach (plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, teatralnych), - projekty edukacyjne poszerzające wiedzę, rozwijające aktywność własną ("Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", Dniu Małego Odkrywcy - pt. "Żywioły i ogień", "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie"), zorganizowanie I Przeglądu Małych Form Teatralnych "Małego Twórcy" - Tanecznym krokiem przez Europę",- udział w przedszkolnych projektach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci,- organizowanie wyjść i wycieczek (do teatru lalek, opery, teatru muzycznego - Capitol, filharmonii, kina, Humanitarium), - organizowanie zajęć w bibliotece, księgarni i muzeum. W wyniku przeprowadzonych analiz wyciągnięto wnioski i przygotowano ofertę zajęć dodatkowych dla uzdolnionych oraz wyłoniono dzieci potrzebujące wsparcia. Przygotowano dla nich zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, a nauczyciele uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach w zakresie pracy indywidualnej z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi pomocy. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali osiągnięcia wychowanków sprawdzając w jaki sposób dzieci wykonują zadania, zadając pytania, tworząc możliwość zadawania pytań i zachęcając dzieci do pytań oraz sprawdzając czy dzieci zrozumiały polecenia i omawiane kwestie. Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. Nauczyciele podejmują szereg działań, które skutecznie przekładają się na wzrost umiejętności dzieci opisanych w podstawie programowej. W przedszkolu podejmuje się szereg działań wynikających z wniosków z monitorowania. Wśród najważniejszych, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności i zainteresowań dzieci, dyrektor i nauczyciele wymieniają: Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 15/26

18 wyłaniane dzieci, które mają trudności i tych, które przejawiają uzdolnienia, udział w zajęciach dodatkowych (np. w zajęciach języka angielskiego), udział dzieci w warsztatach plastycznych, tanecznych, ruchowych, udział przedszkolaków w konkursach i w festiwalach (plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, tanecznych i teatralnych), zaangażowanie w projekty edukacyjne poszerzające wiedzę, rozwijające aktywność dzieci ("Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", "Żywioły i ogień", "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie"), zorganizowanie I Przeglądu Małych Form Teatralnych "Małego Twórcy" udział w przedszkolnych projektach charytatywnych (Szlachetna Paczka, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci), organizowanie wyjść i wycieczek (do teatru lalek, opery, teatru muzycznego, filharmonii, kina, Humanitarium), organizowanie zajęć w bibliotece, księgarni i muzeum, współpraca z przedszkolem specjalnym. Ankietowani rodzice są zdania, że przedszkole realizuje różne działania mające wpływ na rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (Rys.1j). Rys. 1j Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 16/26

19 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne. Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci. Poziom spełnienia wymagania: B Dyrektor i pracownicy "Małego Twórcy" dbają o zapewnienie dzieciom będącym pod ich opieką poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, umiejętnie budują korzystne relacje pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność. Większość dzieci posiada wiedzę na temat norm postępowania w grupie i na ogół zgodnie z nimi się zachowuje. Nauczycielki stosują wobec dzieci wzmocnienia pozytywne, adekwatnie reagują we wszystkich sytuacjach, w których są łamane normy. W przedszkolu systematycznie prowadzony jest monitoring działań wychowawczych, a sformułowane w jego wyniku wnioski skutkują wprowadzaniem koniecznych modyfikacji. Ważnym podmiotem w funkcjonowaniu przedszkola są rodzice, którzy włączani są do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań. Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Działania dyrektora i pracowników "Małego Twórcy", sprzyjają kształtowaniu przestrzeni bezpieczeństwa i akceptacji dla dzieci będących pod ich opieką oraz budowaniu korzystnych relacji interpersonalnych pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność. W przedszkolu dominują zachowania oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dowodem potwierdzającym ten sąd są wypowiedzi rodziców, którzy w wywiadzie wskazali, m.in. że doświadczają życzliwości, wsparcia, fachowej pomocy ze strony pracowników przedszkola, a dyrektor, nauczyciele oraz zatrudnieni specjaliści (np. logopeda, psycholog) "nie limitują czasu do kontaktu". Deklarują, że mają poczucie bezpieczeństwa, gdy oddają swoje dzieci pod opiekę pracowników przedszkola (pedagogicznych i niepedagogicznych), bowiem ufają im. Uważają też, że relacje pomiędzy rodzicami są "przyjemne" i podkreślają, że przedszkole tworzy klimat do współpracy pomiędzy rodzicami, dodają przy tym "... na nasze relacje ma wpływ też to, że nasze dzieci się lubią". Rodzice zwrócili też uwagę na działania kadry przedszkola związane z uczeniem ich dzieci norm i zasad funkcjonowania w grupie (zwerbalizowane lub spisane), kształtowanie, m.in. postaw altruistycznych (opieka nad młodszymi i potrzebującymi, udział w akcji "Szlachetna paczka"), a także na wysoką kulturę osobistą jaka cechuje wszystkie zatrudnione Panie "...łącznie z kucharkami". O korzystnych relacjach interpersonalnych panujących w "Małym Twórcy" świadczą też wypowiedzi dyrektora, pracowników niepedagogicznych oraz obserwacje różnorodnych sytuacji edukacyjnych podczas prowadzonych Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 17/26

20 badań. Wynika z nich, że dzieci traktowane są podmiotowo, z dużą uwagą i zainteresowaniem dla ich potrzeb, nauczycielki dbają o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne swoich podopiecznych. Dzieci uczone są zasad i norm jakich należy przestrzegać poprzez: - odpowiednio zaplanowane i zorganizowane zajęcia edukacyjne o tematyce wychowawczej (np. wypracowanie "Kodeksu zachowań", czytanie bajek terapeutycznych, realizacja programu "Bezpieczny Przedszkolak"), - wzmacnianie pożądanych zachowań (pochwały indywidualne, przed całą grupą, rodzicami, dyrektorem), - wdrażanie do odpowiedniego zachowania podczas codziennych zajęć i zabaw, wyjść, wycieczek, w trakcie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, - prowadzenie z rodzicami rozmów mających na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, - organizowanie dla dzieci przez przedszkolnego psychologa warsztatów kształtujących kompetencje społeczne dzieci. Kadra przedszkola otwarta jest na potrzeby rodziców związane z edukacją ich dzieci oraz na nieustanny dialog z nimi. Z wypowiedzi przedszkolaków wynika, że lubią jak nauczycielki prowadzą zajęcia, bawią się z nimi i "... jak kucharki robią naleśniki". Z deklaracji zdecydowanej większości rodziców (62 z 71 - rys. 1j) wynika, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, przy czym 6 rodziców wskazało, że raz lub kilka razy ich dzieci wspomniały o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia, natomiast raz lub kilka razy wyraźne sygnały o poczuciu zagrożenia pojawiły się u dzieci 3 ankietowanych rodziców. Pomieszczenia przedszkolne, w których przebywają dzieci (sale, korytarze, łazienki) urządzono tak, by były bezpieczne dla dzieci. Sale są duże, estetycznie urządzone, wyposażone w certyfikowane meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wydzielono w nich miejsca do pracy przy stolikach, zabaw dowolnych (np. kąciki tematyczne), odpoczynku oraz zabaw ruchowych. Dzieci mają do dyspozycji przestronne, nowocześnie i adekwatnie do potrzeb urządzone łazienki. Również przedszkolny plac zabaw jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym dla dzieci, wyposażonym w atestowany sprzęt ogrodowy, zachęcający dzieci do aktywnego ruchu, do zabaw. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu organ prowadzący/dyrektor dba, m.in. o: systematyczne szkolenia BHP pracowników (wszyscy pracownicy przeszkoleni są też z zakresu udzielania pierwszej pomocy), zapewnienie monitoringu wizyjnego obiektu przedszkolnego i przylegającego do niego terenu, prowadzenie bloku żywieniowego w oparciu o system HACCP, przestrzeganie procedur pobytu w warunkach przedszkolnych (w budynku i ogrodzie), a także odbierania dzieci z przedszkola tylko przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 18/26

21 Rys. 1j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w przedszkolu otrzymują Państwo jako organ prowadzący? Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w przedszkolu? (8966) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 - monitoring wizyjny, domofon,kodowane zabezpieczenie, zamontowany jest system antynapad, obiekt nadzoruje firma ochroniarska, zakup sprzętu i wyposażenia, zarówno do przedszkola, jak i ogrodu przedszkolnego, posiadającego stosowne certyfiakty 3 - optymalny sposób zagospodorowania przedszkolnej przestrzeni, 4 - dbałość o blok żywieniowy, w tym HACCP 5 - szkolenia BHP dla pracowników, wszyscy przeszkoleni sa z zakresu udzielanmia pierwszej pomocy, 6 - opracowane są procedury pobytu w warunkach przedszkolnych, tj w ogrodzie przedszkolnym i wewnątrz budynku 7 - dzieci mogą odbierać z przedszkola tylko rodzice lub upoważnione przez nich osoby 8 - realizowany jest program "Bezpieczny przedszkolak" Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 19/26

22 Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Skuteczność działań wychowawczych potwierdza fakt, że większość dzieci posiada wiedzę na temat norm postępowania w grupie i na ogół stosuje się do nich. Zdecydowana większość rodziców (58 z 71) jest przekonana, że ich dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać, przy czym co 10 rodzic jest odmiennego zdania (rys. 1j, tab. 1). Z wywiadu z dziećmi wynika, że na ogół potrafią powiedzieć jak należy się zachowywać (zob. tab. 3), często odnoszą się w tym zakresie do wypracowanego wspólnie z nauczycielami Kodeksu zachowań. Nieco trudności sprawia im uzasadnienie, dlaczego należy być grzecznym (zob. tab. 4). W trakcie obserwowanych zajęć i swobodnej zabawy większość dzieci wykazywała się umiejętnością wspólnej zabawy, pomagała sobie nawzajem, potrafiła wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy i wyciszyć się. Rys. 1j Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 20/26

23 Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru Treść pytania: Czy Pana/i zdaniem dzieci w przedszkolu są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać? (2879) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 71 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak Brak odpowiedzi 0 0 Razem Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są im przekazywane? Proszę o uzasadnienie. (8384) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi Cytaty 1 znają zasady i potrafią zachowywać się kulturalnie np. podczas spożywania posiłków, podczas wyjść na podwórko, poza przedszkolem i w szatni, podczas czynności samoobsługowych 2 pomagają sobie podczas posiłków, czynności samoobsługowych 3 stosują formy grzecznościowe proszę, dziękuję, przepraszam Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy wiecie, jak należy się zachowywać? Jak powinien zachowywać się każdy przedszkolak? (co wolno, a czego nie wolno robić) (8330) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 Gr. VI: trzeba zachowywać się dobrze; być grzecznym; słuchać Pani; nie bić innych; wykonywać Pani polecenia; nie rozmawiać przy jedzeniu; nie bić się; nie mówić brzydkich słów; nie przeszkadzać Pani i dzieciom; nie skarżyć; 2 Gr. V: należy zachowywać się dobrze, nie wolno się bić, trzeba pomagać Pani, razem się bawić, nie wolno się kłócić, zgodnie się bawić, nie wolno sie obrażać, trzeba przestrzegać Kodeksu, trzeba się dzielić Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 21/26

24 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Dlaczego należy być grzecznym? (8331) Tab.4 Numer Treść odpowiedzi 1 Gr. VI: żeby się więcej dowiadywać, żeby wybrać zabawę z Panią, ma się wtedy przyjaciół, Pani nie upomina, nie siedzi się przy stoliku 2 Gr. V żeby nikomu nie zrobić przykrości Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczycielki podejmują spójne działania, aby dzieci zachowywały się w oczekiwany, zgodny z normami, sposób. W tym celu stosują, m.in. wzmocnienia pozytywne, adekwatnie reagują we wszystkich sytuacjach, w których są łamane normy. W "Małym Twórcy" nauczycielki wzmacniają pożądane, zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, zachowania dzieci, odpowiednio reagują też na zachowania niepożądane. Dowodem potwierdzającym ten sąd są spójne wypowiedzi rodziców (zob. tab 1) i pracowników niepedagogicznych przedszkola (zob. tab. 2) oraz poczynione w trakcie badań obserwacje. W trakcie zajęć zorganizowanych oraz zabaw dowolnych nauczycielki stosowały różne pochwały, np. indywidualnie chwaliły dziecko na forum grupy. W sytuacjach zachowań odbiegających od przyjętych w przedszkolu zasad nauczycielki tłumaczyły dziecku, dlaczego postępuje niewłaściwie (np. przerywa wypowiedź innego dziecka, zbyt głośno się zachowuje), niekiedy odwoływały się też do wypracowanego wspólnie Kodeksu zachowań. Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu dba się oto, żeby dzieci zachowywały się w oczekiwany (zgodny z normami) sposób? (2862) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 - wspólne ustalanie Kodeksu przedszkolaka 2 - przykład własny nauczycieli 3 - rozmowy z dziećmi 4 - formy teatralne 5 zapraszanie ciekawych osób na spotkania z dziećmi np. policjant 6 - system pozytywnego wsparcia np. naklejki, pieczątki, dyplomy, pochwały przy rodzicach i na forum grupy 7 system kar np. siedzenie na poduszce za niewłaściwe zachowanie z minutnikiem, siedzenie przy stoliku, odsunięcie od zabawy, Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 22/26

25 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Co robi się w przedszkolu, aby eliminować niewłaściwe zachowania? W jaki sposób wzmacnia się właściwe? Czy Państwo jesteście włączani w te działania? Jeśli tak, to w jaki sposób? (2869) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 - wspólne ustalanie zasad i reguł obowiązujących w danej grupie 2 - rozmowy z dziećmi nt. włściwych zachowań, tłumaczenie 3 - wzmocnienia pozytywne, np. pochwały słowne, nagradzanie (symbole, słodkości) 4 - realizacja programów dotyczących właściwych zachowań w miejscach publicznych Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Nauczycielki Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca" tworzą dzieciom różnorodne sytuacje do dokonywania wyboru rodzaju zabawy i sposobu pracy. Z wypowiedzi dzieci oraz obserwacji zajęć zorganizowanych oraz zabaw dowolnych wynika, że nauczycielki w większości sytuacji zachęcają dzieci do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie. Podczas zajęć aranżowały sytuacje, w których dzieci, np. pracowały w grupach wspólnie rozwiązując przydzielone zadania, tworzyły też prace plastyczne, z których każda zawierała elementy pracy także innych dzieci (praca metodą D. Dziamskiej). Z kolei po zakończonych zajęciach dzieci zaangażowane były (wg. ustalonych zasad), m.in. w czynności porządkowe - odnosiły na wyznaczone miejsce nożyczki, kredki, klej, sprzątały pozostałe po wykonanych pracach resztki papieru. Zapytane o to, czy mogą same wybierać zabawy, w które chcą się bawić, dzieci odpowiedziały, że tak, np. w grę Memory, klockami, na sali gimnastycznej, podczas zabaw "wolnych". Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. W przedszkolu systematycznie prowadzony jest monitoring działań wychowawczych, a sformułowane w jego wyniku wnioski skutkują wprowadzaniem koniecznych modyfikacji. Dyrektor i nauczyciele deklarują, że działania wychowawcze są na bieżąco monitorowane. Wśród sposobów monitorowania wskazują na: - indywidualną kartę z informacjami o dziecku jaką przekazują im rodzice przy zapisywaniu dziecka do przedszkola oraz w dniach adaptacji, zawierającą informacje np. o zainteresowaniach, zachowaniu dziecka, - obserwacje dziecka w różnych sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu, w tym zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i z personelem przedszkola, - obserwacje zachowań dziecka podczas wycieczek, wyjazdów poza teren przedszkola i miejsc użyteczności Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 23/26

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne Bolesław Bolesław Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne Stanisława Rak-Lisowska Złocieniec Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ niepubliczne przedszkole elf Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Gminne Bierzwnik Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne Ustronie Morskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Przedszkole nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie Choszczno Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Językowe "BUS" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWAŁY: Paulina Karczewska Mirosława Nowakowsk Wymagania 2. Procesy wspomagania rozwoju i

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów" Joanna Cichosz Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Przygoda" Stargard Szczeciński Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne w Człopie Człopa Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole w Kleosinie Kleosin Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI

KONCEPCJA PRACY KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI CELE PRACY PRZEDSZKOLA 1. Diagnozowanie i rozwijanie różnorodnych inteligencji dzieci 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w Koncepcja pracy przedszkola str. 1 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Adaptacja Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy w oddziałach przedszkolnych

Koncepcja pracy w oddziałach przedszkolnych Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 6/09/2015/2016 z dnia 15 września 2015 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE Koncepcja pracy w oddziałach przedszkolnych z dnia 15 września 2015 r. I. CELE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIepubliczne Przedszkole Kamyczek Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 2 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2014r. ~ 1 ~ Cel ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo