RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) Respektowane są normy społeczne. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) A B Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D) W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 6/26

3 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 2/26

4 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Zuzanna Włodyjowska, Grzegorz Społowicz. Badaniem objęto dzieci (38 dzieci uczestniczyło w wywiadzie grupowym - 2 grupy), rodziców (71 rodziców wypełniło ankietę, 4 uczestniczyło w wywiadzie grupowym) i nauczycieli (10 nauczycieli wypełniło ankietę, 3 uczestniczyło w wywiadzie grupowym). Przeprowadzono także wywiad indywidualny z dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole, grupowy z partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i zabaw dowolnych dzieci oraz przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca". Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 3/26

5 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Zuzanna Włodyjowska, Grzegorz Społowicz. Badaniem objęto dzieci (38 dzieci uczestniczyło w wywiadzie grupowym - 2 grupy), rodziców (71 rodziców wypełniło ankietę, 4 uczestniczyło w wywiadzie grupowym) i nauczycieli (10 nauczycieli wypełniło ankietę, 3 uczestniczyło w wywiadzie grupowym). Przeprowadzono także wywiad indywidualny z dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole, grupowy z partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i zabaw dowolnych dzieci oraz przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca". Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 3/26

6 Obraz przedszkola Raport, do lektury którego Państwa zapraszamy, zawiera najważniejsze, płynące z badań informacje o funkcjonowaniu Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca" we Wrocławiu zebrane w trakcie ewaluacji zewnętrznej problemowej. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" zlokalizowane jest niedaleko historycznego centrum Wrocławia, na osiedlu Szczepin. Jest to nowoczesne przedszkole w pełni dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Sale są widne, dzieci mają odpowiednią przestrzeń do zabawy, zajęć ruchowych oraz wypoczynku. Ich aranżacja jest adekwatna do potrzeb wychowanków. Stoliki, krzesła, sanitariaty dostosowane są do ich wieku. Pomieszczenia przedszkola wyposażone są w zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy oraz różnorodnych zabawek dostosowanych do poziomu danej grupy wiekowej. W salach organizowane są kąciki tematyczne i stałe. Dużym atutem przedszkola jest własna kuchnia i zaplecze kuchenne. Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, poszerzona, m.in. o kształcenie umiejętności językowych, działalność teatralną, taneczną i szachową. Nauczyciele wykorzystują aktywne, problemowe i twórcze metody pracy, uwzględniające podstawową formę aktywności dziecka, co gwarantuje osiąganie przez dziecko jak najlepszych rezultatów w różnorodnych dziedzinach życia. Przedszkole pomaga wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne, proekologiczne i związane z bezpieczeństwem. Stwarza optymalne warunki rozwoju dzieci, ich zainteresowań, wrażliwości i umiejętności. Oferta edukacyjna przedszkola dostosowana jest do potrzeb dzieci i oczekiwań ich rodziców. Przedszkole "Mały Twórca" zaangażowane jest w projekty edukacyjne, np.: "Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", "Żywioły i ogień", "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie". Kadra przedszkola była organizatorem I Przeglądu Małych Form Teatralnych "Małego Twórcy". Przedszkolaki wykazują się zaangażowaniem w różnorodnych formach aktywności, osiągają pierwsze sukcesy w konkursach oraz ogólnopolskich programach edukacyjnych. Uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, prezentują swoje umiejętności podczas organizowanych imprez i uroczystości. Nauczyciele monitorują zachowania dzieci i reagują na niepożądane zachowania. Pracują w sposób zorganizowany. Planują, monitorują i modyfikują podejmowane działania w celu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz doskonalenia własnego rozwoju. Placówka współdziała z rodzicami przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych oraz konkursów. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne formy aktywności. Mają wpływ na ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Dzieci rozwijają swój wewnętrzny potencjał. Wyrażają siebie poprzez różnorodne środki wyrazu ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej. W Przedszkolu "Mały Twórca" sięga się po nowatorskie rozwiązania edukacyjne i organizacyjne, które wszechstronnie wspomagają rozwój dzieci, istotnie wpływają na ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewnią im łatwiejszy start w edukacji szkolnej. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 4/26

7 Informacja o placówce Nazwa placówki Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 4 Przedszkole Wrocław Chojnowska Kod pocztowy Urząd pocztowy Wrocław Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 122 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Wrocław gmina miejska Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 5/26

8 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) Respektowane są normy społeczne. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) A B Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D) W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 6/26

9 Wnioski 1. Procesy wspomagania i rozwoju edukacji dzieci dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, są wynikiem wspólnych ustaleń nauczycieli, a systematyczny ich monitoring wpływa na wzrost efektywności tych procesów. 2. W Przedszkolu "Mały Twórca" realizowane są nowatorskie rozwiązania edukacyjne i organizacyjne, które wszechstronnie wspomagają rozwój dzieci, istotnie wpływają na ich zainteresowania i uzdolnienia oraz zapewnią im łatwiejszy start w edukacji szkolnej. 3. Nauczyciele przedszkola systematycznie prowadzą diagnozy i obserwacje dzieci, analizują wyniki prowadzonych badań, a wnioski z nich płynące wykorzystują w planowaniu i modyfikowaniu swoich działań, które przyczyniają się do wzrostu kompetencji dzieci. 4. Dyrektor i pracownicy "Małego Twórcy" umiejętnie kształtują przestrzeń do budowania korzystnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność i zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań prowadzone są w ścisłej współpracy z rodzicami co sprawia, że większość dzieci posiada wiedzę na temat norm postępowania w grupie i na ogół się do nich stosuje. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 7/26

10 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Poziom spełnienia wymagania: A Działania edukacyjne i wychowawcze podejmowane w przedszkolu są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy z dziećmi oraz organizują przestrzeń pracy dziecka w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom edukacyjnym, rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Wnioski, które wynikają z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci nauczyciele wykorzystują do planowania i modyfikowania działań dydaktycznych i wychowawczych, indywidualizacji pracy z dziećmi zdolnymi i mającymi trudności oraz ustalania form współpracy z rodzicami w wspieraniu ich rozwoju dzieci. Realizowane w przedszkolu nowatorskie działania oparte o edukację poprzez ruch, metody uczenia czytania globalnego (np. "Czytanie globalne jako metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym" wg G. Domana, "Edukacja przez ruch" kinezjologiczne zabawy interaktywne wg programu D. Dziamskiej ) oraz multimedialny przepływ informacji rozszerzają zadania wynikające z podstawy programowej i odpowiadają na potrzeby rodziców i zainteresowania ich dzieci. Umożliwiają poznawanie przez dzieci otaczającego je świata poprzez twórcze działanie, zabawę i doświadczanie. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 8/26

11 Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej W przedszkolu podejmuje się szereg planowych działań wynikających z wniosków z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w celu wsparcia ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych. Nauczyciele przedszkola rozpoznają indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości dzieci poprzez obserwacje dzieci w trakcie zajęć, rozmowy indywidualne z rodzicami oraz z dziećmi, analizę dokumentacji każdego dziecka, diagnozy, obserwacje udziału dzieci w konkursach, konsultacje z psychologiem i logopedą, obserwacje czynności samoobsługowych oraz zachowań podczas wyjść poza przedszkole, analizę wytworów prac dzieci. W wyniku tych działań dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci - tworzą indywidualne programy pracy, organizują i realizują procesy wychowawcze, współpracują ze specjalistami w zakresie terapii, wspomagają dzieci w samorealizacji, nauczaniu przyjętych zwyczajów i norm zachowań, potrzebnych do współżycia z innymi, stale kontaktują się z rodziną dzieci w celu zapewnienia optymalnego ich rozwoju. Według zdecydowanej większości rodziców otrzymują oni informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu (rys.1j) i to, jak nauczycielki pracują z dziećmi odpowiada ich potrzebom i możliwościom (rys.2j). W toku obserwacji zajęć zauważono, że dzieci otrzymują zadania o różnym poziomie trudności i wymagające różnych form aktywności. Według dyrektora, w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, realizowane są stałe działania takie jak: prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi i rodzicami, ukierunkowywanie oddziaływań w zakresie niwelowania niepowodzeń, modyfikowanie planów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy, stosowanie wzmocnień pozytywnych, objęcie dzieci zajęciami logopedycznymi w zakresie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, prowadzenie zajęć warsztatowych kształtujących kompetencje społeczne, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych, kierowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanie dla dzieci zainteresowanych i uzdolnionych zajęć dodatkowych- szeroka oferta działań poprzez różnorodne warsztaty: teatralne (Przegląd Małych form teatralnych "Małego Twórcy"), muzyczne, plastyczne (program autorski Art-Start w oparciu o wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych), ruchowe (gimnastyka ogólnorozwojowa, Taekwon-do), informatyczne - warsztaty komputerowe, codzienne zajęcia z języka angielskiego Organizowane są projekty edukacyjne poszerzające wiedzę, rozwijające aktywność własną poprzez rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności: np. "Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", udział w przedszkolnym Dniu Małego Odkrywcy, "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie" i inne. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. przewidziano czas na różnorodną aktywność dzieci i wyciszenie, w tym: zabawy dowolne, czynności higieniczne, ćwiczenia poranne, zintegrowana działalność dydaktyczną, wyjście do ogrodu przedszkolnego, spacery, zabawy ruchowe, spożywanie posiłków, relaks z książką, udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, tanecznych lub inne zajęcia dodatkowe, ćwiczenia wspomagające, gry stolikowe, manipulacyjne, logiczne, konstrukcyjne itp. Warunki lokalowe i wyposażenie, zdaniem rodziców, są odpowiednie, systematycznie wzbogacane i modernizowane. Wyposażenie jest świetnej jakości, np. krany w łazienkach są na fotokomórkę, jest też klimatyzacja w salach, nowoczesne i wysokiej jakości nagłośnienie, nowoczesne zabawki i pomoce edukacyjne. Rodzice zwrócili też uwagę na wyposażenie w m.in. nakładki na ołówki i nożyczki dla dzieci leworęcznych. Dzieci mają do dyspozycji duże, przestronne, estetycznie urządzone sale, które wyposażone są w sprzęt i różnorodne pomoce dydaktyczne adekwatnie od potrzeb rozwojowych dzieci, w tym np. kąciki zabaw, zainteresowań, Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 9/26

12 literaturę dziecięcą, różnego rodzaju klocki, układanki, gry planszowe, przybory do rysowania, malowania, wycinania. W salach jest bogaty zbiór nagrań, piosenek na CD, instrumenty muzyczne. Dzieci mają zapewnione warunki do odpoczynku, kąciki wyciszające, karimaty, a najmłodsze dzieci leżaczki. Dodatkowo dzieci mają do dyspozycji salę gimnastyczną wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowy oraz salę komputerową. W przedszkolu jest też nowoczesny sprzęt audiowizualny. Sprzęt, wyposażenie przedszkola posiadają stosowne certyfikaty. Plac zabaw ogrodzony, trawiasty, zadbany. Urządzenia placu zabaw bezpieczne. Są miejsca wydzielone do zabaw zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Takie warunki sprzyjają rozwojowi dzieci. Dzieci lubią najbardziej chodzić na gimnastykę ("bo można grać w zbijaka"), ćwiczyć, biegać, bawić się ("bo dzieci takie są"), jeść ("bo jest smaczne jedzenie"), występować ("bo mogą zobaczyć nas rodzice"), "chcę się więcej nauczyć i być mądrym", "lubię się uczyć się i budować z klocków", "bo mogę uczyć swoich rodziców", "tworzyć z papieru", malować," uczyć się na komputerach", "przynosić w piątek zabawki", "lubię pomagać". Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. W przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są prowadzone zespołowo w sposób planowy, z wykorzystaniem wniosków z monitorowania. Wypracowane wnioski służą m.in. do modyfikowania planów pracy, warsztatu i sposobów pracy, do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz mającym trudności. Zdaniem dyrektora procesy edukacyjne planowane są w oparciu o działania realizujące: własną koncepcję pracy, podstawę programową wychowania przedszkolnego, przyjęte programy wychowania przedszkolnego, wnioski z nadzoru pedagogicznego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w danym roku szkolnym, Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 10/26

13 programy własne, projekty edukacyjne, roczne zadania pracy przedszkola, roczne plany pracy wychowawczo-dydaktyczne, miesięczne plany pracy, tygodniowe zamierzenia wychowawczo-edukacyjne, kalendarz uroczystości, harmonogram imprez, wyjść, wycieczek, dzienne zapisy w dziennikach zajęć poszczególnych grup,analizę osiągnięć dzieci,obserwację pedagogiczną, diagnozy pedagogiczne dla 5 i 6 latków, uwzględnienie podstawy programowej szkoły podstawowej w zakresie nauczania w klasie I. Natomiast monitorowanie procesów edukacyjnych polega na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb, umiejętności, zdolności oraz możliwości dzieci, diagnozie i obserwacjach pedagogicznych w zakresie funkcjonowania dziecka w grupie, sprawozdaniach nauczycieli z pracy po wstępnych obserwacjach, diagnozach pedagogicznych, ewaluacji oraz podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-edukacyjnej. Monitorowana jest realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup wiekowych w oparciu o treści nauczania, analizę kart pracy, wytworów dziecka, obserwacje uroczystości przedszkolnych, udział dzieci w projektach, konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie kontroli w zakresie dokumentacji nauczyciela, codzienną obserwację pracy wychowawczo-edukacyjną z uwzględnieniem czynności higienicznych, samoobsługowych, radzenia sobie przez dzieci w trudnych sytuacjach, przestrzegania procedur m.in. bezpieczeństwa dzieci, zdrowego racjonalnego żywienia, współpracę z rodzicami w zakresie kontaktów indywidualnych, przekazywanie informacji, Ponadto polega na konsultacjach (ustalanie wspólnych kierunków oddziaływań wychowawczych dom-przedszkole), warsztatach, imprezach, zajęciach otwartych, festynach, stałym prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, przestrzeganiu procedur m.in. bezpieczeństwa dzieci, zdrowego racjonalnego żywienia. Prowadzone przez dyrektora działania planowe mają odpowiedzieć na pytania: W jakim zakresie procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci uwzględniają indywidualne potrzeby, możliwości oraz umiejętności? Które obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymagają zintensyfikowania działań, by grupa osiągnęła umiejętność i wiedzę opisaną w podstawie? Na jakim aktualnie poziomie rozwoju znajduje się dziecko, grupa? W jakich sferach rozwoju dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia, wspomagania, w zakresie pracy wyrównawczej? Czy dzieci potrzebują pogłębionej diagnozy psychologicznej, które dziecko wymaga pomocy specjalistów (logopedy, psychologa, poradni pedagogiczno-psychologicznej)? Jakie zainteresowania, uzdolnienia przejawiają dzieci, jakimi zajęciami, warsztatami należy objąć dzieci zdolne? Jakie twórcze, nowatorskie działania mają znaczny wpływ na doświadczenia i wiedzę dzieci? Jakie sytuacje edukacyjne planowane w planach pracy wymagają indywidualizacji pracy? Jakie efekty uzyskujemy wdrażając zasady bezpieczeństwa, czy dzieci w przedszkolu czują się bezpieczne? Jakie efekty uzyskujemy wdrażając zasadę zdrowego odżywiania i promowania zdrowego stylu życia? Czy oferta zajęć jest wystarczająca i spełnia oczekiwania odpowiednio do zainteresowań i umiejętności dzieci? Czy realizowany proces edukacyjny w pełni zapewnia dziecku wystarczająca wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do uzyskania gotowości szkolnej? W jaki sposób wspomagać rozwój dziecka przy ścisłej współpracy z rodzicami? Czy podjęte działania wspierają, rozbudzają ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci? Czy przynoszą efekty i jaki mają wpływ na stymulowanie rozwoju a jeśli nie to dlaczego? Wnioski wypływające z monitorowania zaplanowanych działań służą do: planowania i podnoszenia jakości pracy przedszkola w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, przygotowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla wszystkich dzieci, przygotowania warunków sprzyjających bezpiecznej, atrakcyjnej pracy i zabawie, modernizacji przedszkola, umiejętnego angażowania rodziców w działania przedszkola, planowania indywidualnej pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 11/26

14 Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są skuteczne. Podejmowane działania sprzyjają kształceniu takich umiejętności, które zwiększają szanse edukacyjne dzieci, rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia. Zmiany, wprowadzone w wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania procesów, mające wpływ na rozwój umiejętności dzieci to przede wszystkim:- udział w zajęciach języka angielskiego, warsztatach plastycznych, muzycznych, tanecznych, ruchowych, szachowych, komputerowych;- udział w konkursach (plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, teatralnych) i w festiwalach (np. Tańczące przedszkolaki, Śpiewające przedszkolaki); - projekty edukacyjne: "Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata, udział w przedszkolnym Dniu Małego Odkrywcy - pt. Żywioły i ogień ; Tydzień wiedzy o Wrocławiu ; W Tuwimowie ;- zorganizowanie I Przeglądu Małych Form Teatralnych Małego Twórcy ; - udział w przedszkolnych projektach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci; - organizowanie wyjść, wycieczek, zajęć w muzeum, Humanitarium; - organizowanie zajęć w bibliotece, księgarniach. Zdaniem dyrektora wszystkie wymienione działania umożliwiły dzieciom osiągnięcie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Wpłynęły znacząco na kształtowanie wiadomości i umiejętności w zakresie uzyskania wysokiego poziomu gotowości szkolnej. Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. W przedszkolu są stosowane nowatorskie rozwiązania oraz realizowane są programy - np. "Czytanie globalne jako metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym" wg G. Domana, "Edukacja przez ruch" kinezjologiczne zabawy interaktywne wg programu D. Dziamskiej, "Tanecznym krokiem przez Europę". Zorganizowano pracownię komputerową dla dzieci (prowadzenie zajęć komputerowych w oparciu o program autorski "Komputer przyjacielem, komputer nauczycielem"), wprowadzono tablicę multimedialną w celu stałego przepływu informacji dla rodziców w zakresie planowanych imprez, wyjść, wycieczek oraz ważnych informacji dotyczących organizacji w placówce. Działania te wpływają na wszechstronny rozwój dzieci oraz w istotny sposób wspomagają działania profilaktyczne placówki. Zdaniem dyrektora i nauczycieli w pracy z dziećmi realizuje się nowatorskie rozwiązania. Są to mi.in.: - programy własne - "Będę Przedszkolakiem" - adaptacja dzieci 3 letnich do warunków przedszkolnych;- Czytanie globalne jako metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym wg G. Domana; -"Tanecznym krokiem przez Europę" jestem europejczykiem;- Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w przedszkolu prowadzenie codziennych zajęć w każdej grupie w oparciu o metodę TPR, która opiera się na założeniu przysłuchiwania się i stosowania ruchu fizycznego;- "W krainie teatru" doskonalenie umiejętności uzewnętrzniania przeżyć za pomocą technik parateatralnych. - Integracja w zakresie wspólnych działań przedszkolnych z dziećmi autystycznymi. Ponadto, dyrektor i nauczyciele wskazują na realizowanie programu: "Akademia Zdrowego przedszkolaka", "Zdrowy ząbek", "Szkoła w ruchu", "Cała Polska czyta dzieciom". Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 12/26

15 W przedszkolu stosowane są nowatorskie metody pracy, np.: Edukacja przez ruch kinezjologiczne zabawy interaktywne wg programu D. Dziamskiej. Wprowadzono również organizacyjne rozwiązania nowatorskie: bufet szwedzki w postaci komponowania samodzielnie kanapek, zorganizowano pracownię komputerową dla dzieci (prowadzenie zajęć komputerowych w oparciu o program autorski "Komputer przyjacielem, komputer nauczycielem"), wprowadzono tablicę multimedialną w celu stałego przepływu informacji dla rodziców w zakresie planowanych imprez, wyjść, wycieczek oraz ważnych informacji dotyczących organizacji w placówce. Dyrektor i nauczyciele uważają, że wykorzystanie powyższych programów wpływa u dzieci na rozwijanie zainteresowań, rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny, usprawnianie i stymulowanie ich rozwoju. W trakcie obserwacji części zajęć preferowane było ukierunkowanie zabawy i aktywności swobodnie wykonywanych przez dzieci, które w efekcie prowadziły do automatycznych reakcji. Podczas zajęć odbywało się kształtowanie i utrwalanie pożądanych zachowań poprzez odwoływanie się do emocji dzieci i ich zaangażowania, zachęcano wychowanków do podejmowania pożądanych zachowań. Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach każdego dziecka. Poziom spełnienia wymagania: A W przedszkolu dba się oto, by planowanie działań odbywało się z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej i wynikało z celów wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w umiejętny sposób prowadzą monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć dzieci kładąc przede wszystkim nacisk na codzienne obserwacje wychowanków w różnych sytuacjach, prowadzenie analiz, diagnoz i pozyskiwanie jak największej informacji od rodziców. Kładzie się szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, zapraszanie do współpracy rodziców i różnych specjalistów. W wyniku prowadzonych analiz i wdrożonych wniosków z analiz indywidualizuje się oddziaływania dydaktyczno- wychowawcze. Tworzone i realizowane w przedszkolu programy własne, liczne projekty edukacyjne, organizowane wycieczki, warsztaty plastyczne, teatralne i muzyczne, lekcje biblioteczne, przedstawienia teatralne, zajęcia karate oraz codzienne zajęcia z języka angielskiego przekładają się na wzrost umiejętności i zainteresowań dzieci. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 13/26

16 Obszar badania: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Stosowane w przedszkolu procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej. Podejmowane działania dydaktyczne i wychowawcze wynikają z celów wychowania przedszkolnego. Ze zgodnych wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że stosowane są w procesie edukacji zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej (rys.1w), tj.: właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej, współpracę z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej. Obserwacja zajęć w przedszkolu wskazuje, że nauczyciele w pracy z dziećmi uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Z obserwacji wynika, że dbano o różnorodne zagospodarowanie czasu. Zajęcia wraz z poprzedzającym je powitaniem oraz gimnastyką miały zróżnicowany przebieg. Dzieci miały wyznaczony czas na swobodną zabawę, ruch na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe. Zwracano szczególną uwagę na kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie dzieci w sytuacjach zadaniowych, przestrzeganie reguł, wspomaganie mowy, ćwiczenie motoryki, wychowanie przez sztukę i rożne formy plastyczne, wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, wprowadzanie treści prozdrowotnych i troskę o bezpieczeństwo dzieci. Podczas zajęć umiejętnie indywidualizowano i stopniowano trudności zadań. Rys.1w Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 14/26

17 Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wszyscy nauczyciele przedszkola monitorują i analizują osiągnięcia wychowanków oraz wykorzystują wnioski z nich płynące do wspomagania ich rozwoju. Cyklicznie prowadzą obserwacje pedagogiczne (wstępne, półroczne i roczne) posługując się arkuszami obserwacji i diagnozy oraz dokonują ich analizy. Wdrażają sformułowane wnioski i oceniają skuteczność swoich działań w kontekście rozwoju dziecka. Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, że w przedszkolu monitoruje się osiągnięcia wszystkich dzieci, prowadząc obserwacje, diagnozy gotowości szkolnej, analizując wytwory prac dzieci i dokumentację pracy własnej oraz prowadząc rozmowy z rodzicami i analizy wyników badań specjalistycznych. Wnioski wynikające z procesów monitorowania zostały wdrożone, poprzez realizację poniżej wymienionych zajęć i sposobu ich prowadzenia:- udział w zajęciach języka angielskiego, - warsztaty plastyczne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych), muzyczne (muzyka z elementami muzykoterapii, koncerty "Dziadka Bacha"), taneczne, ruchowe (gimnastyka, taekwon-do, basen, tenis), szachy, komputerowe,- udział w konkursach i w festiwalach (plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, teatralnych), - projekty edukacyjne poszerzające wiedzę, rozwijające aktywność własną ("Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", Dniu Małego Odkrywcy - pt. "Żywioły i ogień", "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie"), zorganizowanie I Przeglądu Małych Form Teatralnych "Małego Twórcy" - Tanecznym krokiem przez Europę",- udział w przedszkolnych projektach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci,- organizowanie wyjść i wycieczek (do teatru lalek, opery, teatru muzycznego - Capitol, filharmonii, kina, Humanitarium), - organizowanie zajęć w bibliotece, księgarni i muzeum. W wyniku przeprowadzonych analiz wyciągnięto wnioski i przygotowano ofertę zajęć dodatkowych dla uzdolnionych oraz wyłoniono dzieci potrzebujące wsparcia. Przygotowano dla nich zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, a nauczyciele uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach w zakresie pracy indywidualnej z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi pomocy. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali osiągnięcia wychowanków sprawdzając w jaki sposób dzieci wykonują zadania, zadając pytania, tworząc możliwość zadawania pytań i zachęcając dzieci do pytań oraz sprawdzając czy dzieci zrozumiały polecenia i omawiane kwestie. Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. Nauczyciele podejmują szereg działań, które skutecznie przekładają się na wzrost umiejętności dzieci opisanych w podstawie programowej. W przedszkolu podejmuje się szereg działań wynikających z wniosków z monitorowania. Wśród najważniejszych, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności i zainteresowań dzieci, dyrektor i nauczyciele wymieniają: Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 15/26

18 wyłaniane dzieci, które mają trudności i tych, które przejawiają uzdolnienia, udział w zajęciach dodatkowych (np. w zajęciach języka angielskiego), udział dzieci w warsztatach plastycznych, tanecznych, ruchowych, udział przedszkolaków w konkursach i w festiwalach (plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, tanecznych i teatralnych), zaangażowanie w projekty edukacyjne poszerzające wiedzę, rozwijające aktywność dzieci ("Jestem małym badaczem otaczającego mnie świata", "Żywioły i ogień", "Tydzień wiedzy o Wrocławiu", "W Tuwimowie"), zorganizowanie I Przeglądu Małych Form Teatralnych "Małego Twórcy" udział w przedszkolnych projektach charytatywnych (Szlachetna Paczka, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci), organizowanie wyjść i wycieczek (do teatru lalek, opery, teatru muzycznego, filharmonii, kina, Humanitarium), organizowanie zajęć w bibliotece, księgarni i muzeum, współpraca z przedszkolem specjalnym. Ankietowani rodzice są zdania, że przedszkole realizuje różne działania mające wpływ na rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (Rys.1j). Rys. 1j Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 16/26

19 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne. Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci. Poziom spełnienia wymagania: B Dyrektor i pracownicy "Małego Twórcy" dbają o zapewnienie dzieciom będącym pod ich opieką poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, umiejętnie budują korzystne relacje pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność. Większość dzieci posiada wiedzę na temat norm postępowania w grupie i na ogół zgodnie z nimi się zachowuje. Nauczycielki stosują wobec dzieci wzmocnienia pozytywne, adekwatnie reagują we wszystkich sytuacjach, w których są łamane normy. W przedszkolu systematycznie prowadzony jest monitoring działań wychowawczych, a sformułowane w jego wyniku wnioski skutkują wprowadzaniem koniecznych modyfikacji. Ważnym podmiotem w funkcjonowaniu przedszkola są rodzice, którzy włączani są do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań. Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Działania dyrektora i pracowników "Małego Twórcy", sprzyjają kształtowaniu przestrzeni bezpieczeństwa i akceptacji dla dzieci będących pod ich opieką oraz budowaniu korzystnych relacji interpersonalnych pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi przedszkolną społeczność. W przedszkolu dominują zachowania oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dowodem potwierdzającym ten sąd są wypowiedzi rodziców, którzy w wywiadzie wskazali, m.in. że doświadczają życzliwości, wsparcia, fachowej pomocy ze strony pracowników przedszkola, a dyrektor, nauczyciele oraz zatrudnieni specjaliści (np. logopeda, psycholog) "nie limitują czasu do kontaktu". Deklarują, że mają poczucie bezpieczeństwa, gdy oddają swoje dzieci pod opiekę pracowników przedszkola (pedagogicznych i niepedagogicznych), bowiem ufają im. Uważają też, że relacje pomiędzy rodzicami są "przyjemne" i podkreślają, że przedszkole tworzy klimat do współpracy pomiędzy rodzicami, dodają przy tym "... na nasze relacje ma wpływ też to, że nasze dzieci się lubią". Rodzice zwrócili też uwagę na działania kadry przedszkola związane z uczeniem ich dzieci norm i zasad funkcjonowania w grupie (zwerbalizowane lub spisane), kształtowanie, m.in. postaw altruistycznych (opieka nad młodszymi i potrzebującymi, udział w akcji "Szlachetna paczka"), a także na wysoką kulturę osobistą jaka cechuje wszystkie zatrudnione Panie "...łącznie z kucharkami". O korzystnych relacjach interpersonalnych panujących w "Małym Twórcy" świadczą też wypowiedzi dyrektora, pracowników niepedagogicznych oraz obserwacje różnorodnych sytuacji edukacyjnych podczas prowadzonych Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 17/26

20 badań. Wynika z nich, że dzieci traktowane są podmiotowo, z dużą uwagą i zainteresowaniem dla ich potrzeb, nauczycielki dbają o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne swoich podopiecznych. Dzieci uczone są zasad i norm jakich należy przestrzegać poprzez: - odpowiednio zaplanowane i zorganizowane zajęcia edukacyjne o tematyce wychowawczej (np. wypracowanie "Kodeksu zachowań", czytanie bajek terapeutycznych, realizacja programu "Bezpieczny Przedszkolak"), - wzmacnianie pożądanych zachowań (pochwały indywidualne, przed całą grupą, rodzicami, dyrektorem), - wdrażanie do odpowiedniego zachowania podczas codziennych zajęć i zabaw, wyjść, wycieczek, w trakcie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, - prowadzenie z rodzicami rozmów mających na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, - organizowanie dla dzieci przez przedszkolnego psychologa warsztatów kształtujących kompetencje społeczne dzieci. Kadra przedszkola otwarta jest na potrzeby rodziców związane z edukacją ich dzieci oraz na nieustanny dialog z nimi. Z wypowiedzi przedszkolaków wynika, że lubią jak nauczycielki prowadzą zajęcia, bawią się z nimi i "... jak kucharki robią naleśniki". Z deklaracji zdecydowanej większości rodziców (62 z 71 - rys. 1j) wynika, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, przy czym 6 rodziców wskazało, że raz lub kilka razy ich dzieci wspomniały o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia, natomiast raz lub kilka razy wyraźne sygnały o poczuciu zagrożenia pojawiły się u dzieci 3 ankietowanych rodziców. Pomieszczenia przedszkolne, w których przebywają dzieci (sale, korytarze, łazienki) urządzono tak, by były bezpieczne dla dzieci. Sale są duże, estetycznie urządzone, wyposażone w certyfikowane meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wydzielono w nich miejsca do pracy przy stolikach, zabaw dowolnych (np. kąciki tematyczne), odpoczynku oraz zabaw ruchowych. Dzieci mają do dyspozycji przestronne, nowocześnie i adekwatnie do potrzeb urządzone łazienki. Również przedszkolny plac zabaw jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym dla dzieci, wyposażonym w atestowany sprzęt ogrodowy, zachęcający dzieci do aktywnego ruchu, do zabaw. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu organ prowadzący/dyrektor dba, m.in. o: systematyczne szkolenia BHP pracowników (wszyscy pracownicy przeszkoleni są też z zakresu udzielania pierwszej pomocy), zapewnienie monitoringu wizyjnego obiektu przedszkolnego i przylegającego do niego terenu, prowadzenie bloku żywieniowego w oparciu o system HACCP, przestrzeganie procedur pobytu w warunkach przedszkolnych (w budynku i ogrodzie), a także odbierania dzieci z przedszkola tylko przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby. Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 18/26

21 Rys. 1j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w przedszkolu otrzymują Państwo jako organ prowadzący? Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w przedszkolu? (8966) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 - monitoring wizyjny, domofon,kodowane zabezpieczenie, zamontowany jest system antynapad, obiekt nadzoruje firma ochroniarska, zakup sprzętu i wyposażenia, zarówno do przedszkola, jak i ogrodu przedszkolnego, posiadającego stosowne certyfiakty 3 - optymalny sposób zagospodorowania przedszkolnej przestrzeni, 4 - dbałość o blok żywieniowy, w tym HACCP 5 - szkolenia BHP dla pracowników, wszyscy przeszkoleni sa z zakresu udzielanmia pierwszej pomocy, 6 - opracowane są procedury pobytu w warunkach przedszkolnych, tj w ogrodzie przedszkolnym i wewnątrz budynku 7 - dzieci mogą odbierać z przedszkola tylko rodzice lub upoważnione przez nich osoby 8 - realizowany jest program "Bezpieczny przedszkolak" Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 19/26

22 Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Skuteczność działań wychowawczych potwierdza fakt, że większość dzieci posiada wiedzę na temat norm postępowania w grupie i na ogół stosuje się do nich. Zdecydowana większość rodziców (58 z 71) jest przekonana, że ich dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać, przy czym co 10 rodzic jest odmiennego zdania (rys. 1j, tab. 1). Z wywiadu z dziećmi wynika, że na ogół potrafią powiedzieć jak należy się zachowywać (zob. tab. 3), często odnoszą się w tym zakresie do wypracowanego wspólnie z nauczycielami Kodeksu zachowań. Nieco trudności sprawia im uzasadnienie, dlaczego należy być grzecznym (zob. tab. 4). W trakcie obserwowanych zajęć i swobodnej zabawy większość dzieci wykazywała się umiejętnością wspólnej zabawy, pomagała sobie nawzajem, potrafiła wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy i wyciszyć się. Rys. 1j Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 20/26

23 Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru Treść pytania: Czy Pana/i zdaniem dzieci w przedszkolu są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać? (2879) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 71 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak Brak odpowiedzi 0 0 Razem Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są im przekazywane? Proszę o uzasadnienie. (8384) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi Cytaty 1 znają zasady i potrafią zachowywać się kulturalnie np. podczas spożywania posiłków, podczas wyjść na podwórko, poza przedszkolem i w szatni, podczas czynności samoobsługowych 2 pomagają sobie podczas posiłków, czynności samoobsługowych 3 stosują formy grzecznościowe proszę, dziękuję, przepraszam Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy wiecie, jak należy się zachowywać? Jak powinien zachowywać się każdy przedszkolak? (co wolno, a czego nie wolno robić) (8330) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 Gr. VI: trzeba zachowywać się dobrze; być grzecznym; słuchać Pani; nie bić innych; wykonywać Pani polecenia; nie rozmawiać przy jedzeniu; nie bić się; nie mówić brzydkich słów; nie przeszkadzać Pani i dzieciom; nie skarżyć; 2 Gr. V: należy zachowywać się dobrze, nie wolno się bić, trzeba pomagać Pani, razem się bawić, nie wolno się kłócić, zgodnie się bawić, nie wolno sie obrażać, trzeba przestrzegać Kodeksu, trzeba się dzielić Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 21/26

24 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Dlaczego należy być grzecznym? (8331) Tab.4 Numer Treść odpowiedzi 1 Gr. VI: żeby się więcej dowiadywać, żeby wybrać zabawę z Panią, ma się wtedy przyjaciół, Pani nie upomina, nie siedzi się przy stoliku 2 Gr. V żeby nikomu nie zrobić przykrości Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczycielki podejmują spójne działania, aby dzieci zachowywały się w oczekiwany, zgodny z normami, sposób. W tym celu stosują, m.in. wzmocnienia pozytywne, adekwatnie reagują we wszystkich sytuacjach, w których są łamane normy. W "Małym Twórcy" nauczycielki wzmacniają pożądane, zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, zachowania dzieci, odpowiednio reagują też na zachowania niepożądane. Dowodem potwierdzającym ten sąd są spójne wypowiedzi rodziców (zob. tab 1) i pracowników niepedagogicznych przedszkola (zob. tab. 2) oraz poczynione w trakcie badań obserwacje. W trakcie zajęć zorganizowanych oraz zabaw dowolnych nauczycielki stosowały różne pochwały, np. indywidualnie chwaliły dziecko na forum grupy. W sytuacjach zachowań odbiegających od przyjętych w przedszkolu zasad nauczycielki tłumaczyły dziecku, dlaczego postępuje niewłaściwie (np. przerywa wypowiedź innego dziecka, zbyt głośno się zachowuje), niekiedy odwoływały się też do wypracowanego wspólnie Kodeksu zachowań. Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu dba się oto, żeby dzieci zachowywały się w oczekiwany (zgodny z normami) sposób? (2862) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 - wspólne ustalanie Kodeksu przedszkolaka 2 - przykład własny nauczycieli 3 - rozmowy z dziećmi 4 - formy teatralne 5 zapraszanie ciekawych osób na spotkania z dziećmi np. policjant 6 - system pozytywnego wsparcia np. naklejki, pieczątki, dyplomy, pochwały przy rodzicach i na forum grupy 7 system kar np. siedzenie na poduszce za niewłaściwe zachowanie z minutnikiem, siedzenie przy stoliku, odsunięcie od zabawy, Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 22/26

25 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Co robi się w przedszkolu, aby eliminować niewłaściwe zachowania? W jaki sposób wzmacnia się właściwe? Czy Państwo jesteście włączani w te działania? Jeśli tak, to w jaki sposób? (2869) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 - wspólne ustalanie zasad i reguł obowiązujących w danej grupie 2 - rozmowy z dziećmi nt. włściwych zachowań, tłumaczenie 3 - wzmocnienia pozytywne, np. pochwały słowne, nagradzanie (symbole, słodkości) 4 - realizacja programów dotyczących właściwych zachowań w miejscach publicznych Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Nauczycielki Przedszkola Niepublicznego "Mały Twórca" tworzą dzieciom różnorodne sytuacje do dokonywania wyboru rodzaju zabawy i sposobu pracy. Z wypowiedzi dzieci oraz obserwacji zajęć zorganizowanych oraz zabaw dowolnych wynika, że nauczycielki w większości sytuacji zachęcają dzieci do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie. Podczas zajęć aranżowały sytuacje, w których dzieci, np. pracowały w grupach wspólnie rozwiązując przydzielone zadania, tworzyły też prace plastyczne, z których każda zawierała elementy pracy także innych dzieci (praca metodą D. Dziamskiej). Z kolei po zakończonych zajęciach dzieci zaangażowane były (wg. ustalonych zasad), m.in. w czynności porządkowe - odnosiły na wyznaczone miejsce nożyczki, kredki, klej, sprzątały pozostałe po wykonanych pracach resztki papieru. Zapytane o to, czy mogą same wybierać zabawy, w które chcą się bawić, dzieci odpowiedziały, że tak, np. w grę Memory, klockami, na sali gimnastycznej, podczas zabaw "wolnych". Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. W przedszkolu systematycznie prowadzony jest monitoring działań wychowawczych, a sformułowane w jego wyniku wnioski skutkują wprowadzaniem koniecznych modyfikacji. Dyrektor i nauczyciele deklarują, że działania wychowawcze są na bieżąco monitorowane. Wśród sposobów monitorowania wskazują na: - indywidualną kartę z informacjami o dziecku jaką przekazują im rodzice przy zapisywaniu dziecka do przedszkola oraz w dniach adaptacji, zawierającą informacje np. o zainteresowaniach, zachowaniu dziecka, - obserwacje dziecka w różnych sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu, w tym zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i z personelem przedszkola, - obserwacje zachowań dziecka podczas wycieczek, wyjazdów poza teren przedszkola i miejsc użyteczności Przedszkole Niepubliczne "Mały Twórca" 23/26

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach Bażanowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo