RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza Zabłudów Podlaski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Białymstoku

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 16

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Bożena Chomicka, Jadwiga Piotrowicz. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja lekcji Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby Indywidualny wywiad pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) nd nd Badanie na próbie pełnej 23 Nauczyciele zróżnicowani pod względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Pracownicy inni niż nauczyciele Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy pierwsze (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd nd 3 / 16

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Gimnazjum Zabłudów Mickiewicza Numer 22 Kod pocztowy Urząd pocztowy Zabłudów Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 206 Oddziały 12 Nauczyciele pełnozatrudnieni 26 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 7.92 PODLASKIE białostocki Zabłudów gmina miejsko-wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 16

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, wynikające z badania obszaru efekty, informacje o szkole. Ze zgromadzonych danych wynika, że w szkole w szerokim zakresie analizuje się wyniki i osiągnięcia uczniów, uwzględnia przy tym czynniki kontekstowe, mające wpływ na ostateczne rezultaty. Nauczyciele wykorzystują przy tym kalkulator Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz informacje z platformy edukacyjnej Librus (kartoteka ucznia). Podejmowane działania przyczyniają się do systematycznego wzrostu efektów kształcenia. Warto podkreślić, że dyrektor szkoły inspiruje do korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych i metodologicznych. Przekłada się to na wykorzystywanie w procesie kształcenia platformy edukacyjnej, dziennika elektronicznego, tablic interaktywnych, internetu. Uatrakcyjnia to lekcje, daje uczniom możliwość przyjmowania odpowiedzialności za własną naukę, a także wpływa na doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. W gimnazjum podejmuje się wiele działań wychowawczych i profilaktycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na program "Nastolatek", który stwarza młodzieży możliwość kształtowania pożądanych zachowań oraz rozwijania kompetencji społecznych. 5 / 16

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Komentarz: Przeprowadzone ewaluacje zewnętrzna i wewnętrzna potwierdzają, że w szkole analizuje się wyniki egzaminów gimnazjalnych za pomocą różnorodnych metod, następnie wyciągane są i wdrażane wnioski, które służą poprawie jakości pracy gimnazjum i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Poniżej zostaną przedstawione argumenty uzasadniające bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania. Należy zacząć od faktu, że w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Potwierdzają to dyrektor i nauczyciele. Z ich wypowiedzi wynika, że analizuje się wyniki egzaminu zewnętrznego na poziomie pojedynczych uczniów oraz na poziomie zespołów klasowych. W zespołach nauczycielskich analizowano informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów, stopień opanowania wiedzy i umiejętności, stopień trudności zadań, wstępnie formułowano wnioski, natomiast na posiedzeniu rady pedagogicznej ogólnie omawiano wypracowane przez zespoły informacje. Taka forma analizy jest ich zdaniem przydatna w konstruowaniu programu naprawczego, gdyż niektóre kompetencje (np. ortografia) kształcone są na wszystkich przedmiotach. Nauczyciele w ankiecie (22/23) potwierdzili również, że otrzymali pełną informację na temat wyników egzaminu z poprzedniego roku szkolnego. Z analizy dokumentacji oraz wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że w gimnazjum wykorzystuje się ilościowe i jakościowe metody analizy. Ilościowo analizuje się: - Edukacyjną Wartość Dodaną (trzyletnie wskaźniki z kolejnych roczników); - zestawienie wyników staninowych; - liczby punktów uzyskane przez uczniów z poszczególnych umiejętności, rozkłady wyników, łatwość zadań; - wyniki poszczególnych klas; - zestawienie osiągnięć uczniów w poszczególnych umiejętnościach; - zestawienie wyników z innymi szkołami w powiecie, województwie, kraju; Informacje ilościowe stanowią materiał do analizy jakościowej, szczególnie wykorzystywany jest kalkulator EWD w szkole (opracowuje się przedziały ufności ze względu na potencjał uczniów, dojeżdżanie, płeć, klasy, efekty w poszczególnych klasach). Analizuje się powody uzyskanego wyniku egzaminu (frekwencja, udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych, praca ucznia w domu, zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uczniów do egzaminu). Wstępne wyniki są przedstawiane na radzie pedagogicznej w czerwcu. Następnie zespoły przedmiotowe dokonują analizy jakościowej i opracowują programy naprawcze dla poszczególnych bloków przedmiotowych. Materiał ilościowy i informacje stwierdzające, z czym uczniowie poradzili sobie słabo na egzaminie, przekładają się na wnioski, które stanowią podstawę do stworzenia programu poprawy jakości pracy szkoły. Z analizy dokumentów wynika, że wnioski dotyczą motywowania uczniów dojeżdżających, włączenia rodziców w proces dydaktyczny, podjęcia skuteczniejszych działań w pracy z uczniem zdolnym, wskazania chłopcom korzyści wynikających z uzyskania lepszego wyniku na egzaminie. Warto dodać, że wnioski z powyższych analiz są wdrażane. Zdaniem dyrektora i ankietowanych nauczycieli wykorzystuje się je przy: - planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej (dostosowanie treści do możliwości uczniów, zmiany w planach wynikowych, modyfikacje programów nauczania, opracowanie programu naprawczego); - organizowaniu procesu nauczania: ćwiczenie tego, co sprawiło uczniom trudności (np. atrakcyjniejsze ćwiczenia, bardziej związane z życiem), zmiana metod pracy, modyfikacja oceniania (wprowadzanie elementów oceniania kształtującego), indywidualizacja pracy z uczniem (zdolnym i mającym trudności), wykorzystanie w pracy nowoczesnych środków dydaktycznych (tablica interaktywna, platforma edukacyjna: każdy nauczyciel ma możliwość zamieszczenia realizowanego tematu na platformie do wykorzystania przez słabych czy nieobecnych 6 / 16

7 uczniów), wspieranie i motywowanie ucznia; - organizacji zajęć dodatkowych (zajęcia wyrównawcze, konsultacje, koła zainteresowań); - realizacja pomysłów uczniowskich (proponowane przez nich treści na lekcji oraz sposób pracy); - wyrównywanie braków uczniów z niższego etapu kształcenia; - wprowadzenie dodatkowych godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (np. w ramach projektu Rozwój przez kompetencje ). Na zakończenie warto podkreślić, że wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Potwierdziły ten fakt wypowiedzi dyrektora i nauczycieli oraz badana dokumentacja. Nauczyciele realizują tzw. programy naprawcze, zmienili metody pracy (częściej pracują metodą projektów, wykorzystują tablicę interaktywną oraz platformę edukacyjną), organizują zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem platformy (np. "Korepetycje z matematyki"). Działania te zaczęto realizować od 2009 roku. Rosnące wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wskaźniki EWD wskazują, że podejmowane działania są skuteczne i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Wyniki egzaminu zewnętrznego w ostatnich latach kształtowały się na następującym poziomie: 1. część matematyczno-przyrodnicza: : 2 stanin czyli wynik bardzo niski; : 4 stanin, wynik niżej średni; : 5 stanin, wynik średni. 2. część humanistyczna: : 2 stanin, wynik bardzo niski; : 5 stanin, wynik średni; : 4 stanin, wynik niżej średni. Edukacyjna Wartość Dodana również sukcesywnie rośnie: 1. część matematyczno-przyrodnicza: od -5 do -2; od -5 do -2; od -3 do -1; od -1 do część humanistyczna: od -7 do -5; od -6 do -4; od -4 do -2; od -3 do 0. Także partnerzy i przedstawiciele samorządu lokalnego zwracali uwagę, że poziom efektów jest bardzo dobry. Ich zdaniem efekty kształcenia są rosnące, w tej chwili lepsze niż kilka lat temu, a wprowadzenie dziennika elektronicznego i nowoczesnych środków dydaktycznych pomaga uczniom. Zwrócili też uwagę, że młodzież pochodzi z różnych środowisk i szkoła jest w stanie im pomóc (działania szkoły są sprawne, co pozwala osiągnąć dobre efekty nawet tym uczniom, którzy sobie nie radzą z rożnych względów), organizowane są zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne. Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania. Na szczególne podkreślenie zasługuje długotrwałe i systemowe analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych z pełnym wykorzystaniem kalkulatora EWD oraz czynników kontekstowych, co sprawia, że efekty kształcenia systematycznie rosną. Poziom spełniania wymagania: A 7 / 16

8 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Komentarz: Zgromadzone informacje pozwalają stwierdzić, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową, a w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Poniżej zostaną wskazane argumenty uzasadniające wysoki poziom spełnienia wymagania. Po pierwsze, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Ze szkolnej dokumentacji wynika, że osiągnięcia edukacyjne uczniów są analizowane pod kątem umiejętności opisanych w podstawie programowej. Na tej podstawie każdy nauczyciel opracowuje plan działań dotyczący wdrażania wniosków z tych analiz, mających na celu wyeliminowanie braków, z uwzględnieniem umiejętności, które należy kształtować, treści z podstawy programowej (na bazie których będzie to realizowane), sposobu realizacji i przykładowych tematów zajęć. Corocznie prowadzi się z przedmiotów wiodących testy diagnozujące, które dają informację, w jakim stopniu młodzież opanowała treści programowe i na które elementy podstawy należy zwrócić uwagę przy planowaniu pracy na kolejny rok szkolny. Ankietowani nauczyciele ocenili poziom opanowania w poprzednim roku szkolnym wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej na 5,8 (w skali ośmiostopniowej, dominanta 6). Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu w wywiadzie przyznali, że za szczególnie istotne umiejętności nabywane przez młodzież w gimnazjum uznają zwłaszcza te, które umożliwiają dzieciom kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia. Ich zdaniem ważne są również kompetencje językowe, informatyczne, związane z zainteresowaniami młodzieży (strzeleckie, dziennikarskie), a także społeczne (akceptacji i tolerancji, nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie). Odsetek niepromowanych uczniów w ostatnich latach kształtował się na następującym poziomie: /09: 1 uczeń (0,4%); /10: 11 uczniów (4,9%); /11: 3 uczniów (1,4%). Warto dodać, że analizuje się osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, co znalazło potwierdzenie w wypowiedziach dyrektora i nauczycieli oraz szkolnej dokumentacji. Analizuje się głównie wyniki sprawdzianów, testów, prac klasowych (20 z 23 ankietowanych nauczycieli), egzaminów zewnętrznych (9/23), kartoteki ucznia w dzienniku internetowym (9/23). Dyrektor dodatkowo w wywiadzie wyjaśniła, że osiągnięcia młodzieży bada się od momentu przyjęcia dziecka do gimnazjum na podstawie wyników uzyskanych ze sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej i tzw. "sprawdzianu na wejściu". Analiza dokumentacji ponadto wykazała, że corocznie prowadzi się testy diagnozujące stopień opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej, analizuje uczestnictwo ucznia w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań, tworzy się zestawienia uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem. Potencjał uczniów jest brany pod uwagę również podczas prowadzenia szkolnych analiz Edukacyjnej Wartości Dodanej. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym przyznali także, iż obserwują, czy uczeń osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, czy trzeba go dodatkowo mobilizować i wskazywać kierunki pracy, aby odniósł sukces. W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć gimnazjalistów. Nauczyciele stwierdzili (wywiad), że dotyczą one przede wszystkim wskazania tych umiejętności uczniów, które nie zostały opanowane w wystarczającym stopniu i wymagają podjęcia dodatkowych działań (np. odczytywania wykresów, rozwiązywania zadań z treścią, czytania ze zrozumieniem, działań na liczbach). Ankietowani drugoklasiści ocenili poziom trudności zajęć lekcyjnych średnio na 4,2 (w ośmiostopniowej skali, gdzie 1 oznaczał bardzo łatwe zajęcia, a 8 - bardzo trudne). Uczniowie klas III wskazali, że lekcje prowadzone w dniu ankietowania były średnio trudne (wskaźnik 4,4). Większość z nich (41/58) przyznała, że były one dostosowane do ich możliwości. Trzeba też zauważyć, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Ankietowani nauczyciele ocenili w skali ośmiostopniowej, że uczniowie są zdyscyplinowani (średnia 6,9 dominanta 7), mają chęć do nauki (średnia 6,3, dominanta 6), uzyskują lepsze wyniki (średnia 6, dominanta 6), przejawiają własną inicjatywę (średnia 6,4, dominanta 6), są zaangażowani i aktywni (średnia 6,9, dominanta 7). Uczniowie w wywiadzie potwierdzili, że nauczyciele w nich wierzą, próbują zachęcić, żeby pracowali na lekcjach, motywują, 8 / 16

9 dostrzegają, jeśli uczeń robi coś z własnej inicjatywy. Szczególnie motywujące są ich zdaniem zajęcia realizowane w ramach projektów. Również zdecydowana większość ankietowanych rodziców (38/45) wyraziła przekonanie, że nauczyciele wierzą w możliwości młodzieży. W wywiadzie podkreślali, że "wyciągają rękę do ucznia, nie zostawiają go samego, oceniają pozytywnie, motywują do dalszej pracy poprzez rozmowy, dawanie przykładu, pokazywanie wzorców, angażowanie uczniów w dodatkowe zajęcia". Ich zdaniem wszystkie dzieci są traktowane jednakowo, sprawiedliwie oceniane, każdy ma możliwość uczestnictwa w konkursach lub innych przedsięwzięciach organizowanych przez gimnazjum. Na zakończenie należy dodać, że w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Potwierdzili to w wywiadach dyrektor i nauczyciele. Zrealizowano m.in. wnioski dotyczące programów naprawczych, zmian w metodologii pracy z młodzieżą, kształtowania umiejętności argumentowania, czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia na lekcjach tych umiejętności, które słabo wypadły na sprawdzianie i sprawiają uczniom problem, odejście od testów wyboru na rzecz testów z pytaniami otwartymi. Wdrożono również dwa projekty dotyczące zajęć z matematyki ("Wspólnie zadbajmy o przyszłość Gminy Zabłudów" i "Edukacja kluczem do rozwoju Gminy Zabłudów"), w trakcie realizacji jest trzeci projekt na lata "Rozwój przez kompetencje". Powyższe działania przekładają się na wzrost efektów kształcenia, co szczególnie potwierdzają rosnące wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. Powyższe argumenty uzasadniają wysoki poziom spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Uczniowie są aktywni Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że uczniowie są zaangażowani w lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę, podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. W gimnazjum są realizowane działania zainicjowane przez młodzież. Poniżej zostaną wskazane argumenty uzasadniające wysoki poziom spełnienia wymagania. Należy zacząć od tego, że zajęcia organizowane przez szkołę angażują większość uczniów, co znalazło potwierdzenie w wypowiedziach gimnazjalistów, nauczycieli, rodziców i podczas prowadzonych obserwacji. Ankietowani uczniowie, oceniając atrakcyjność zajęć lekcyjnych stwierdzili, że duża ich część (55/124) lub wszystkie (26/124) są wciągające. Podobnie ocenili zajęcia pozalekcyjne 92 gimnazjalistów uznało, że są ciekawe. Większość ankietowanych rodziców również przyznała, że ich dzieci angażują się w lekcje (34/45) i chętnie uczęszczają zajęcia pozalekcyjne (28/31). Przeprowadzone obserwacje wykazały, że w zajęcia angażowała się duża grupa młodzieży, a ta aktywność zawsze miała związek z działaniami nauczyciela. Uczniowie byli aktywizowani poprzez zadawanie pytań, ciekawie skonstruowane zadania, rozwiązywanie problemów w grupach, pracę z użyciem tablicy interaktywnej. Również ankietowani nauczyciele wysoko ocenili stopień zaangażowania uczniów podczas lekcji (za pomocą ośmiostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało "zdecydowanie niezaangażowani" a 8 "zdecydowanie zaangażowani ) - odpowiedzi wszystkich respondentów znalazły się po prawej stronie skali (czyli były bliższe twierdzeniu o dużym zaangażowaniu młodzieży), skupiały się wokół 7 (13/23) i 6 (8/23). Niemal identyczne wybory dotyczyły zajęć pozalekcyjnych znalazły się również po prawej stronie skali, skupione wokół 7. Opisując sposób angażowania się gimnazjalistów w zajęcia, nauczyciele najczęściej wskazywali na: - wykonywanie prac dodatkowych (prezentacji, referatów, materiałów) (20/23); - chętne wykonywanie poleceń nauczyciela (19/23); - zgłaszanie pomysłów i inicjatyw (10/23); - udział w dyskusji (9/23). W wywiadzie stwierdzili, że aktywizują młodzież poprzez pochwały, dostrzeganie nawet najmniejszych osiągnięć, ocenianie, zadawanie dodatkowych prac, angażowanie do uczestnictwa w konkursach i zawodach, stosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych (tablica interaktywna) oraz metod pracy (drama, projekt). Warto podkreślić, że uczniowie podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Większość 9 / 16

10 ankietowanych drugoklasistów (54/66) przyznała, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Również uczniowie klas III stwierdzili, że w dniu ankietowania mieli wpływ na przebieg lekcji (39/58). W opinii młodzieży uczniowie mają wpływ na planowanie i prowadzenie zajęć przede wszystkim w kwestii ich organizacji (63/124), stosunku nauczycieli do uczniów (61/124) oraz zakresu omawianego materiału (40/124). W wywiadzie gimnazjaliści podkreślali, że mogą się rozwijać ("poszerzać wiedzę, dokształcać, rozwijać zdolności, poszerzać horyzonty, wykorzystywać wiedzę") poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań i pracę w Samorządzie Uczniowskim. Uczą się dokonywania wyborów, współdziałania w grupie i przestrzegania zasad. Mają wpływ na to, co się dzieje na lekcji i wiedzą, że mogą inicjować wiele działań. Ankietowani nauczyciele wskazywali w większości (18/23), że odbywa się to głównie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego. Propozycje uczniów dotyczą zarówno zajęć pozalekcyjnych, organizowanych przedsięwzięć i akcji, jak również zapisów w regulaminach. W wywiadzie stwierdzili ponadto, że gimnazjaliści inicjują działania wychowawcze, realizowane w ramach programu "Nastolatek". Podkreślano, że młodzi ludzie chętnie uczestniczą w różnorodnych działaniach społecznych na rzecz lokalnego środowiska. Podobne stanowisko zaprezentowała pani dyrektor podczas wywiadu. Jej zdaniem to dzieci same wybierały, "co dobrego chciałyby zrobić" (np. pomoc w schronisku dla zwierząt, akcja "Szlachetna paczka"), były pomysłodawcami szkolnych konkursów ("Dzień Kiczu", "Walentynki", "Szał kolorów"), z ich inicjatywy powstała grupa teatralna i rozpoczęto wydawanie szkolnej gazety "Jesteśmy". Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu jako przykłady uczniowskich inicjatyw związanych z uczeniem się i rozwojem podali pisanie listów w ramach akcji Amnesty International, współpracę z Sybirakami, zjazdy rycerskie, działalność wolontariatu. Rodzice w wywiadzie podkreślali, że dzieci mają wpływ na wybór kół zainteresowań, organizację wycieczek, tematykę zajęć pozalekcyjnych, realizowane akcje społeczne. Na zakończenie należy dodać, że szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. Uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że nie zdarzyło się, żeby odrzucano ich inicjatywy. Dyrektor i nauczyciele również przyznali, że pomysły zgłaszane przez młodzież są realizowane. Obserwacja placówki wykazała, iż na gazetkach ściennych na korytarzach i w klasach zamieszczane są informacje na ten temat. Powyższe argumenty uzasadniają wysoki poziom spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Komentarz: Ze zgromadzonych danych wynika, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i respektują normy społeczne. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów, podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, analizuje się je i ocenia ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. Poniżej zostaną wskazane argumenty uzasadniające wysoki poziom spełnienia wymagania. Uczniowie czują się bezpiecznie. Większość ankietowanych trzecioklasistów przyznała, że w dniu badania czuła się bezpiecznie podczas lekcji (51/58) oraz w czasie przerw (53/58). Również większość ankietowanych drugoklasistów przyznała, że na terenie szkoły poza zwykłymi godzinami jej pracy (np. po zajęciach pozalekcyjnych lub kiedy przychodzą na boisko) ma poczucie bezpieczeństwa (57/66). Stwierdzili również, że w ciągu ostatniego roku w szkole bywali obrażani (27/66). Sporadycznie zdarzały się bójki (4/66) i kradzieże (6/66). Ponadto większość drugoklasistów (39/66) stwierdziła, że w szkole nie ma miejsc, w których czują się mało bezpiecznie. W trakcie obserwowanych lekcji uczniowie siedzieli w ławkach, na większości z nich (5/9) był porządek, a nauczyciel panował nad klasą. Na pozostałych było stosunkowo głośno, uczniowie przeszkadzali w zajęciach, nie słuchali napomnień nauczyciela. Nie zaobserwowano sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów. W trakcie wywiadów pracownicy niepedagogiczni, partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego oraz rodzice również podkreślili, że młodzież czuje się w szkole bezpiecznie, a wpływ na to mają: - wielkość szkoły ("To jest mała szkoła, małe środowisko, wszyscy się znają, nie jest się anonimowym"); - monitoring wizyjny; - dyżury nauczycieli na korytarzach i wokół szkoły na zewnątrz; 10 / 16

11 - brak informacji na temat niebezpiecznych zachowań ("Dzieci nie zgłaszały, że coś złego się działo"). Ponadto partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego zwrócili uwagę, że na poczucie bezpieczeństwa uczniów ma wpływ pedagog szkolny (dobry kontakt i współpraca z policją, "Nie ukrywa się sytuacji trudnych"). Warto dodać, że uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Zdecydowana większość ankietowanych drugoklasistów (61/66) oraz trzecioklasistów (54/58) przyznała, że zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne (nawet jeśli nie zawsze ich przestrzegają). Do najważniejszych obowiązków zaliczyli: naukę, zmianę obuwia, punktualność, przygotowanie do zajęć, przestrzeganie regulaminów, zasad. Dostrzegli, że mają prawo do własnego zdania, do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach, wyrażania opinii, korzystania z komputerów w bibliotece na przerwach. Nie wolno im korzystać z telefonów w czasie zajęć, ubierać się jak na dyskotekę, palić, pić alkoholu, zażywać narkotyki. Większość drugoklasistów (50/66) oceniła również, że nauczyciele przestrzegają zasad, które sami głoszą. Zdaniem partnerów i przedstawicieli samorządu uczniowie najczęściej prezentują zachowania zgodne z oczekiwaniami. W szkole i miejscach publicznych są grzeczni, ("Kindersztuba jeszcze funkcjonuje", "Nie zauważyłem wulgaryzmów i popychanek", "Nawet jeśli się zdarzy, że "wyleci" im wulgarne słowo, to przepraszają", "Są wyjątki, które zdarzają się wszędzie, ale nasze dzieci utrzymują normy uznane za właściwe"). Ich zdaniem młodzież jest swobodna, otwarta, podejmująca inicjatywy, chętna do pracy ("Nie jest ani lepsza ani gorsza, jest normalna"). Obserwacje uczniów podczas przerw w szkole potwierdziły, że zachowują się oni właściwie. Należy zauważyć, że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Znalazło to potwierdzenie w wypowiedziach dyrektora i rodziców oraz w szkolnej dokumentacji. Diagnozuje się zachowania uczniów poprzez codzienną obserwację - jeżeli dostrzega się zachowania odbiegające od normy, to następuje natychmiastowa reakcja), a problem jest zgłaszany pedagogowi oraz wychowawcy klasy. Na posiedzeniu zespołu wychowawczego (w którym uczestniczy również dyrektor) omawia się takie sprawy. Diagnoza zagrożeń również jest prowadzona poprzez obserwacje, a dodatkowo przeprowadzane są ankiety, wywiady, rozmowy z rodzicami. Ilość zdarzeń w szkole pozwala określić charakter i rozmiar zagrożeń. Powołany przez dyrektora zespół opracowuje wyniki. Zespoły nie są stałe - uczestniczą w nich różni nauczyciele. Potem wnioski z diagnoz są omawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej: "na świeżo" i na podsumowaniu rocznej pracy. W dokumentacji szkolnej znajdują się informacje dotyczące diagnozy zagrożeń: - samodiagnoza nauczycieli (tu: określenie najczęściej występujących zagrożeń, określenie ich przyczyn, propozycje działań naprawczych), na tej podstawie stwierdzono, że główne problemy to konflikty rówieśnicze, przemoc (głównie słowna), palenie papierosów, próby alkoholowe, wagary; - ankiety dla uczniów (związane z paleniem papierosów, alkoholem, narkotykami, niedożywieniem), na ich podstawie stwierdzono, że część uczniów jest zagrożona, określa się konkretnych uczniów zagrożonych, ale działania podejmuje wobec wszystkich uczniów. Większość ankietowanych rodziców przyznała, że otrzymuje informacje na temat zagrożeń występujących w szkole (35/45). Zauważają też, że pozytywne zachowania ich dzieci są dostrzegane przez nauczycieli (39/45). Warto podkreślić, że w oparciu o powyższe diagnozy podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Z analizy dokumentacji oraz wypowiedzi dyrektora (ankieta i wywiad) wynika, że z początkiem każdego roku na godzinach wychowawczych zapoznaje się uczniów z obowiązującymi normami (opisanymi w statucie, regulaminach, WSO) lub je przypomina. Każda sytuacja niewłaściwego lub ryzykownego zachowania jest analizowana, przy głębszych problemach - także z udziałem rodziców, prowadzone są rozmowy z uczniem. Organizuje się również zajęcia pozalekcyjne (aby młody człowiek mógł bez szkody dla siebie i innych spędzać wolny czas) oraz socjoterapeutyczne, na które kierowani są uczniowie częściej niż inni sprawiający problemy, szkoła współpracuje z Ośrodkiem ETAP, Stowarzyszeniem DROGA, policją, MOPS-em, GKRPA oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Opracowano również procedury postępowania w sytuacji zachowań ryzykownych. Na Szkolnej Platformie Edukacyjnej powstała baza scenariuszy lekcji traktujących o zagrożeniach. W ocenie większości ankietowanych rodziców nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe (36/45) oraz ryzykowne (34/45) zachowania uczniów. Podczas obserwacji szkoły nie dostrzeżono agresywnych zachowań młodzieży. Natomiast pożądane zachowania są wzmacniane poprzez: - realizację programów profilaktycznych "Nastolatek" (już piąta edycja, myślą przewodnią jest pokazanie przykładów właściwych, pożądanych zachowań, a nie mówienie o zagrożeniach, co roku dotyczy innego rodzaju działań związanych z profilaktyką (np. spotkania z kosmetyczką "Styl życia a wygląd naszego ciała", warsztaty dla rodziców "Jak radzić sobie z internetem", konkurs na prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia, warsztaty profilaktyczne "Bezpieczne wakacje", zajęcia "Dopalaczom nie", wycieczka integracyjna dla uczniów klas I do parku linowego, bardzo dużo różnorodnych wyjazdów, wycieczek, w tym do Centrum Nauki Kopernik); - nagradzanie, listy gratulacyjne dla rodziców, ranking najlepszych uczniów z zachowania i postępy w nauce, 11 / 16

12 pochwałę na apelach, na forum klasy, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły (o dorobku uczniów publikuje się artykuły w gazecie lokalnej); - "prowadzenie" przez gimnazjalistów lekcji wspólnie z nauczycielami. W ocenie większości ankietowanych rodziców pozytywne zachowania ich dziecka są dostrzegane przez nauczycieli (33/45). Podczas wywiadu rodzice zwrócili uwagę, że nauczyciele chwalą za właściwe zachowanie (np w teatrze), wpisują do zeszytu pochwały za dobrze wykonaną pracę, uczniowie otrzymują nagrody na koniec roku (np. odznaka od Burmistrza). W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Zdaniem dyrektora skuteczność tych działań bada się na koniec ich realizacji. W przypadku programu "Nastolatek" są ankietowani nauczyciele, uczniowie i rodzice (jakie były jego cele, stopień satysfakcji z udziału w zadaniach, czy nabyli wiedzę, co jest mniej znane, jakie działania chcieliby prowadzić). W przypadku pozostałych działań, skuteczność się bada poprzez obserwację uczniów - jeśli niewłaściwe zachowania się powtarzają, tzn., że trzeba spróbować eliminować je w inny sposób. Nauczyciele podczas wywiadu zwrócili uwagę na sposób prowadzenia analiz: - zestawienia wyników uczniów w zachowaniu, ocen z zachowania, porównywanie z latami ubiegłymi; - wychowawca analizuje sytuację klasy, przedstawia na radzie pedagogicznej, pedagog to zestawia i opracowuje całość sytuacji w szkole; - analiza uwag, pochwał, wpisów w dokumentacji; - analiza wyników ankiet umieszczanych na platformie; - rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicem. Trzeba zauważyć, że działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. Zdaniem dyrektora i nauczycieli wynikało to z przeprowadzonej ewaluacji programu "Nastolatek" - uczniowie nadal palą, więc powstał nowy program o nikotynizmie - uczniowie klas III będą z młodszymi kolegami prowadzić na te temat zajęcia. Postanowiono wykorzystać Platformę edukacyjną - uczniowie opracują szkolny poradnik, który będzie dostępny dla młodzieży na Platformie. Dodatkowo nauczyciele podczas wywiadu zwrócili uwagę na wprowadzenie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz zmian w regulaminie szkoły (zakaz noszenia kapturów, czapek, szalików w szkole). Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego wiedzą, co szkoła robi, by wzmacniać pożądane zachowania uczniów i przeciwdziałać niepożądanym oraz wiedzą o modyfikacjach tych działań. Wskazali, że nauczyciele kontrolują, pytają, jak uczniowie się zachowują w miejscach publicznych ("Pani dyrektor mocno trzyma "rękę na pulsie"), dzięki współpracy z policją, każda sytuacja jest wyjaśniana, nawet trudne sprawy są rozwiązywane zgodnie z procedurami, poprzez realizację programu "Nastolatek" następuje uświadamianie zagrożeń, zapobieganie, profilaktyka, przedstawianie konsekwencji i piętnowane niewłaściwych zachowań. W szkole kładzie się nacisk na wartości, kształtowanie pozytywnych postaw (patriotyczne, chrześcijańskie), współpracuje z różnymi instytucjami w tym zakresie, organizuje konkursy dla młodzieży. Zwrócili również uwagę na fakt, że w tak niedużym gimnazjum znają się wszyscy: nauczyciele, rodzice, uczniowie. Wzmacnianie pozytywnych zachowań następuje ich zdaniem również poprzez oceny z zachowania, nagrody za naukę i zachowanie ("Również samorząd dorzuca nagrody", "Jest to bardzo motywujące, publicznie wręczana nagroda lub wyróżnienie na forum szkoły"), dostrzeganie najdrobniejszych osiągnięć, nie tylko tych spektakularnych, nauczyciele wiedzą, doceniają, chwalą, budują poczucie własnej wartości uczniów. Warto podkreślić, iż przy modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy gimnazjalistów. Fakt ten znalazł potwierdzenie w wypowiedziach uczniów, dyrektora i nauczycieli. Młodzież dostrzega, że może zgłaszać pomysły dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów. Jako przykład podali pomysł zmian w regulaminie szkolnym dotyczący wprowadzenia zakazu noszenia w szkole kapturów, czapek i szalików. Również w porozumieniu z panią pedagog w ramach programu "Nastolatek" współorganizują zajęcia profilaktyczne, wyjazdy i wycieczki. Pani dyrektor oraz większość ankietowanych nauczycieli (20/23) przyznała, że podejmowane przez nich działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i/lub opinie uczniów. Podczas wywiadu nauczyciele dodatkowo wskazali propagowanie zdrowego stylu życia, organizację debaty z burmistrzem, rodzicami i policją (okazało się, że należy wprowadzić więcej dyżurów). Na zakończenie należy stwierdzić, że uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Zdaniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (wywiady) osiągnięciem szkoły w kształtowaniu wymaganych zachowań uczniów jest fakt, że uczniowie potrafią zachować się właściwie w miejscach publicznych ("Jestem dumna z naszych dzieci, gdy wyjeżdżamy na zewnątrz - znają zasady właściwego zachowania"), są kulturalni, potrafią przyznać się i przeprosić za niewłaściwe zachowanie. Wypracowano również zasady dotyczące właściwego stroju na apelach i uroczystościach, na godzinach wychowawczych zapoznano uczniów z zasadami 12 / 16

13 savoire-vivre u (np. na stołówce), zmniejszyła się liczba palących uczniów, została wyeliminowana agresja fizyczna (bójki). Incydentalnie nadal zdarza się palenie papierosów, alkohol, częściej - spóźnianie się, brak zmiany obuwia oraz wulgaryzmy (ok. 10% uczniów). Pani dyrektor poinformowała, że w tym i poprzednim roku szkolnym nie wymierzono kar statutowych. Z obserwacji zajęć wynika, że uczniowie zachowują się w zasadzie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (w klasie panowała dyscyplina i porządek, uczniowie wykonywali polecenia nauczyciela, zgłaszali się do odpowiedzi), jednak zdarzali się i tacy, którzy przeszkadzali i nie reagowali na upomnienia dyscyplinujące nauczyciela, czasem również nauczyciel nie reagował na niegrzeczne zachowania uczniów. Podczas obserwacji zwrócono również uwagę, że większość nauczycieli wzmacniała pożądane zachowania młodzieży (chwalili, dziękowali za dobrze wykonaną pracę, zwracali się po imieniu). Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B 13 / 16

14 Wnioski z ewaluacji: 1. Nauczyciele analizują wyniki i osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem czynników kontekstowych (np. potencjał uczniów, płeć, dowożenie), wykorzystują przy tym w szerokim zakresie kalkulator Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz informacje z platformy edukacyjnej Librus (kartoteka ucznia), co przyczynia się do systematycznego wzrostu efektów kształcenia. 2. Wykorzystywanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych technologii informatycznych (platforma edukacyjna, dziennik elektroniczny, tablice interaktywne) uatrakcyjnia zajęcia oraz daje uczniom możliwość przyjmowania odpowiedzialności za własną naukę. 3. Dzięki działaniom wychowawczym i profilaktycznym podejmowanym w szkole, a zwłaszcza programowi "Nastolatek" oraz szeroko zakrojonej współpracy z różnymi instytucjami, stwarza się gimnazjalistom możliwość kształtowania pożądanych zachowań oraz rozwijania kompetencji społecznych. 4. Pani dyrektor inspiruje nauczycieli do korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych i metodologicznych, co wpływa na doskonalenie ich kompetencji zawodowych. 14 / 16

15 Wymaganie Obszar: Efekty Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Poziom spełniania wymagania A B B B 15 / 16

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Bożena Chomicka Jadwiga Piotrowicz Kurator Oświaty: / 16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Szudziałowie Szudziałowo Podlaski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Olkusz Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja a kontrola Ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce, ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH, BUDOWANIE WARTOŚCI Lp. Zadania Forma realizacji/działania Spodziewane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CO ROBIMY DOBRZE? CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA? CO MUSIMY ZROBIĆ ABY USPRAWNIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA/SZKOŁY? OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Co wynika z raportów z ewaluacji? SP Lubojna SP Turów G nr 1 Rędziny SP i G Kłomnice SP i G Rzerzęczyce

Co wynika z raportów z ewaluacji? SP Lubojna SP Turów G nr 1 Rędziny SP i G Kłomnice SP i G Rzerzęczyce Co wynika z raportów z ewaluacji? SP Lubojna SP Turów G nr 1 Rędziny SP i G Kłomnice SP i G Rzerzęczyce Ważne dla uczniów: organizacja konkursów, wyjazdów, wystrój, wyposażenie szkoły, udział w konkursach,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów. 1.WZROST EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY ROK SZKOLNY 212/213 WYMAGA: 2.5 Kształtuje się postawy uczniów Pytania kluczowe: Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat kształtowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY I Liceum Ogólnokształcące im. A.J. Ks. Czartoryskiego Puławy Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4 Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo