PROGRAM SZKOLEŃ DLA ANIMATORÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLEŃ DLA ANIMATORÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOLEŃ DLA ANIMATORÓW W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODWEJ ANIMATOR Łącznie 600 godzin MODUŁY SZKOLENIOWE: I. Wprowadzenie do Projektu ANIMATOR 20 godzin II. Psychologia z elementami socjologii -150 godzin III. Praca socjalna z elementami pedagogiki (społecznej) -40 godzin IV. Rynek pracy -120 godzin V. Aktywne metody poszukiwania pracy -30 godzin VI. Ekonomia i przedsiębiorczość -120 godzin VII. Szkolenia informatyczne -120 godzin 1

2 I. Wprowadzenie do Projektu ANIMATOR 1. Prezentacja Partnerstwa ANIMATOR 2. Wprowadzenie do tematyki funduszy strukturalnych Wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z tematem funduszy strukturalnych Dostępne w Polsce fundusze UE 3. Europejski Fundusz Społeczny Czym jest EFS? Rodzaje i zakres potencjalnych projektów w ramach EFS SPO RZL, ZPORR Zasady finansowania działań i projektów Kwalifikowalność kosztów Gdzie i kiedy moŝna składać Wnioski aktualnie ogłoszone konkursy 4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Cele, zasady, tematy i Działania EQUAL Partnerstwo na Rzecz Rozwoju organizacja, cechy działania, zasady ZaangaŜowanie grup dyskryminowanych Współpraca ponadnarodowa Mainstreaming Zasady promocji EFS i EQUAL 5. Partnerstwo Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR Geneza Projektu ANIMATOR Cele i idea Projektu Struktura organizacyjna, regulamin i sposób podejmowania decyzji Zakres terytorialny Projektu Skład Partnerstwa i omówienie poszczególnych Partnerów oraz ich zadań w Projekcie Beneficjenci Ostateczni grupy docelowe projektu Główne działania prowadzone w ramach Projektu Zakładane rezultaty Projektu Zakres obowiązków i odpowiedzialności Animatora 2

3 6. Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Czym jest PEFS? Formularz PEFS jakie dane naleŝy zbierać? 7. Współpraca Ponadnarodowa Umowa TCA I ROMA Umowa TCA II PEGASES Współpraca Ponadnarodowa Umowa TCA III NOVA 3

4 II. Psychologia z elementami socjologii Cele szkolenia: uświadomienie sobie swoich mocnych stron; uświadomienie sobie przeŝywanych emocji i ich odbioru przez innych; udoskonalenie umiejętności porozumiewania się, współpracy i budowania relacji międzyludzkich; ukształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych z wykorzystaniem negocjacji; opanowanie technik zachowań asertywnych; nabycie umiejętności planowania kariery zawodowej w oparciu o zidentyfikowane zasoby własne oraz konstruowania IPD; nabycie umiejętności stymulowania bezrobotnych do efektywnego działania i podejmowania właściwych decyzji zawodowych; pobudzenie zdolności kreatywnego myślenia i twórczej postawy wobec sytuacji zadaniowych; opanowanie technik radzenia sobie ze stresem; przygotowanie do pracy z grupą. poznanie teoretycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem grupy, w tym szczególnie: dynamiki grupy, ról podejmowanych przez uczestników, trudnych sytuacji w przebiegu procesu grupowego zaznajomienie uczestników kursu z problematyką stresu - podstawy problematyki stresu, w tym sytuacje wywołujące stres, sposoby reakcji w sytuacji stresu, mechanizmy radzenia sobie ze stresem i poznają róŝnorodne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Tematy szkolenia: 1. Trening rozwoju osobistego Zajęcia integracyjne Poczucie własnej wartości WyraŜanie emocji i uczuć 4

5 Planowanie Ŝycia 2. Trening kompetencji społecznych Rodzaje komunikacji - łańcuch komunikacyjny Preferowany system reprezentacji sensorycznej NLP Poziomy komunikacji wg analizy transakcyjnej Techniki aktywnego i biernego słuchania Bariery w komunikacji Zasady budowania informacji zwrotnej 3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania Rodzaje konfliktów Fazy rozwoju konfliktu Przesłanki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów Sposoby rozwiązywania konfliktów Metoda Daniela Dana 4. Zasady i przebieg negocjacji Style negocjacji Warunki konstruktywnej negocjacji Niezbędne umiejętności negocjacyjne Role uczestników negocjacji stół króla Artura Fazy negocjacji 5. Trening asertywności Kategorie zachowań interpersonalnych Mapa asertywności Czynniki utrudniające bycie asertywnym Prawa Fensterheima Praktyczne wykorzystanie zachowań asertywnych 6. Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego człowieka. Kariera zawodowa. Rozwój zawodowy człowieka fazy rozwoju Atuty osobiste przydatne w pracy zawodowej /cechy osobowościowe predysponujące do wykonywania określonych zawodów/; Własna hierarchia wartości jako wyznacznik motywacji do pracy; Dotychczasowe osiągnięcia Ŝyciowe; Korzystanie z uniwersalnych umiejętności w kierunkowym szkoleniu 5

6 zawodowym; 7. Zasady konstruowania Indywidualnego Planu Działania Analiza potrzeb Indywidualna ocena zawodowa Etapy konstruowania IPD 8. Psychologiczne aspekty doradztwa personalnego Sposoby przekazywania informacji na temat zawodów; Źródła informacji o zawodach; Klasyfikacja zawodów wg typów relacji; Zasady przeprowadzania badań diagnostycznych /predyspozycje kluczowe/; Konfrontowanie oczekiwań beneficjenta wobec swojej przyszłości zawodowej z jego moŝliwościami psychofizycznymi; Zasady przeprowadzania rozmowy doradczej; Planowanie kariery zawodowej formułowanie celów Ŝyciowych, własnego systemu wartości i oczekiwań wobec Ŝycia; Umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. 9. Trening myślenia twórczego Style myślenia wg de Bono; Techniki stymulacji myślenia twórczego: Operacje intelektualne myślenia twórczego; Strategia Disney`a 10. Zasady pracy z grupą Cele grupy Normy grupy Role podejmowane przez uczestników grupy Fazy rozwoju procesu grupowego Sytuacje trudne Zasady skutecznego prowadzenia grupy Cechy osobiste lidera grupowego 11. Stres i sposoby radzenia sobie z nim Rodzaje stresorów Sposoby reakcji na stres 6

7 Techniki radzenia sobie ze stresem Opracowanie własnego planu działania w sytuacji stresu Metody i formy prowadzenia zajęć: praca w parach, w małych grupach, indywidualna, zespołowa metody aktywizujące /burza mózgów, scenki, psychodramy/, dyskusja, miniwykład. Sposób sprawdzania zdobytej wiedzy: testy, ocena sposobu wypełnienia kwestionariuszy i innych materiałów osobo poznawczych, ocena sposobu praktycznego rozwiązania sytuacji konfliktowej, ocena umiejętności wykorzystywania w praktyce poznanych technik, sposób wykonania ćwiczenia po zakończeniu jednostki tematycznej, ocena umiejętności posługiwania się technikami negocjacyjnymi w ćwiczeniach, praktyczne rozwiązywanie sytuacji trudnych w relacjach interpersonalnych, ocena sporządzonego IPD, praktyczne sprawdziany umiejętności prowadzenia zajęć grupowych. 7

8 III. Praca socjalna z elementami pedagogiki (społecznej) Cele szkolenia: W zakresie pracy socjalnej: dostrzec róŝnicę między tradycyjnym i aktualnym modelem pracy socjalnej, wykorzystać w praktyce zasady diagnozy problemów, dostrzegać znaczenie tworzenia sieci usług socjalnych współpracując z róŝnymi instytucjami, organizacjami i specjalistami obecnymi w społeczności lokalnej, zaktywizować klienta do samodzielnego działania. W zakresie pedagogiki: omówić podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki ogólnej oraz pedagogiki społecznej, wskazać relacje pomiędzy pedagogiką ogólną, społeczną i pracą socjalną, dostrzec czynniki wspomagające i ograniczające jakość społecznego funkcjonowania jednostek, grup, środowisk, docenić znaczenie zasobów tkwiących w jednostkach i uwzględniać je w podejmowanych działaniach wychowawczych, dobrać metody i formy oddziaływań wychowawczych uwzględniając zróŝnicowane problemy i sytuacje Ŝyciowe klientów celem prowadzenia właściwego poradnictwa i doradztwa. Tematy szkolenia: 1. Praca socjalna jako celowe działanie: istota i zakres pojęcia praca socjalna, praca socjalna jako proces rozwiązywania problemów, modele interwencji socjalnej, praca socjalna jako działalność indywidualna i zespołowa, moŝliwości realizacyjne po reformie ustrojowej z 1999 r. / nowe zadania, kompetencje, instytucje/. 2. Profesjonalizacja pomocy społecznej: 8

9 szkoły pracowników socjalnych, zastosowanie diagnozy indywidualnej i społecznej, wywiad środowiskowy, koncepcja państwa opiekuńczego, osiągnięcia w dziedzinie opieki i pomocy społecznej w Polsce i na świecie. 3. Osobowy i środowiskowy wymiar pracy socjalnej: pierwszy kontakt z klientem elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasady organizacji spotkania, wykorzystanie elementów środowiska do wprowadzania zmian, stymulacja rozwoju jednostki i środowiska. 4. Praca socjalna w róŝnych sytuacjach Ŝyciowych: ratownictwo pomoc w sytuacji kryzysu, opieka charakter i funkcja, pomoc zadania i ich realizacja. 5. Metody zbierania informacji o człowieku: obserwacja przedmiot, cechy, rodzaje, uŝyteczność w pracy socjalnej, rozmowa i wywiad funkcja, sposób i zasady prowadzenia, znaczenie dla pracy z podopiecznym, diagnoza społeczna, analiza i synteza informacji, które pochodzą z róŝnych źródeł. 6. Przedmiot i zadania pedagogiki oraz pedagogiki społecznej: pedagogika społeczna jako dyscyplina pedagogiki ogólnej, podstawowe pojęcia pedagogiki ogólnej i społecznej. 7. Środowisko jako zespół czynników współwyznaczających rozwój jednostki: pojęcie środowiska, typologia środowisk, pomiar środowiska, diagnoza warunków środowiskowych, środowiskowe zagroŝenia rozwoju i egzystencji człowieka. 8. Specyfika oddziaływań wychowawczych związanych ze środowiskiem pracy: praca jako czynnik rozwoju i aktywności, funkcje zakładu pracy, wychowawcze aspekty pracy podmiotowość, intelektualizacja, humanizacja, kultura pracy, wypalenie zawodowe istota, charakterystyczne symptomy, profilaktyka. 9

10 9. Społeczny sens kształcenia ustawicznego: tradycyjne ujęcie oświaty dorosłych, nowe strategie tworzenia systemu kształcenia ustawicznego. Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda seminaryjna, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków. 10

11 IV. Rynek pracy Celem szkolenia jest przybliŝenie animatorom podstawowych pojęć i informacji na temat rynku pracy, uwarunkowań społeczno-gospodarczych mających wpływ na zjawisko bezrobocia, zmian zachodzących na rynku krajowym, regionalnym, lokalnym - w tym takŝe w odniesieniu do rynku pracy krajów UE,zapoznanie z kierunkami oddziaływania państwa na krajową politykę rynku pracy w powiązaniu z Europejską Strategią Zatrudnienia, przygotowanie animatorów do udzielania pomocy i informacji związanych z poszukiwaniem ofert pracy na polskim rynku pracy oraz poza nim, praktyczne przygotowanie do nabycia umiejętności aktywnego i samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz diagnozowania problemów zawodowych osób bezrobotnych, a takŝe podejmowania działań w celu ich rozwiązywania. Animatorzy otrzymają niezbędną wiedzę na temat umiejętnego, samodzielnego poruszania się po rynku pracy w kraju i za granicą. Tematy szkolenia: 1. Zasady funkcjonowania rynku pracy w Polsce i za granicą. zapoznanie animatorów z podstawowymi pojęciami dot. rynku pracy, zmian zachodzących na rynku, złoŝoności zjawiska bezrobocia w Polsce i jego negatywnego oddziaływania, uwarunkowaniami prawnymi, społeczno -gospodarczymi rynku pracy w okresie przemian gospodarczych, przybliŝenie krajowej polityki rynku pracy w powiązaniu z Europejską Strategią Zatrudnienia, działania i instrumenty wykorzystywane w kraju przy rozwiązywaniu problemów dot. zatrudnienia i bezrobocia, w tym przy pomocy środków z Funduszu Pracy i EFS, przybliŝenie zasady swobodnego przepływu pracowników oraz moŝliwości podejmowania legalnego zatrudnienia w krajach UE, ocena aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz sytemu pomocy świadczonej przez publiczne słuŝby zatrudnienia oraz instytucje i organizacje 11

12 zobowiązane do świadczenia róŝnego rodzaju wsparcia na rzecz osób zagroŝonych marginalizacją społeczno-zawodową. 2. Kierunki rozwoju rynku pracy. tendencje zachodzące na krajowym rynku pracy oraz rynku pracy w krajach UE, znaczenie i wpływ globalizacji oraz gospodarki opartej na wiedzy w zmian dokonujących się na nowoczesnym rynku pracy, prozatrudnieniowe programy rynku pracy, znaczenie wsparcia władz samorządu województwa, powiatu i gminy w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, zmiany w zakresie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na regionalnym i lokalnym rynku pracy, działania na rzecz ograniczania zatrudnienia na czarno, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój sektora MŚP, podnoszenie jakości i poziomu usług świadczonych przez publiczne słuŝby zatrudnienia, rola i znaczenie współpracy partnerów rynku pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i bezrobociem. 3. Instytucje rynku pracy. przybliŝenie prawnych rozwiązań dot. zadań i kompetencji organów i instytucji odpowiedzialnych za politykę rynku pracy na szczeblu krajowym, regionalnym, powiatowym, prezentacja publicznych i niepublicznych instytucji zajmujących się usługami na rzecz osób bezrobotnych, działania i programy realizowane na terenie województwa, ocena ich przydatności w procesie aktywizacji społeczno zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, nowe formy i metody wykorzystywane w procesie aktywizacji zawodowej osób zagroŝonych długotrwałym bezrobociem, marginalizacją społeczno -zawodową wolontariat, spółdzielnie socjalne, znaczenie kształcenia ustawicznego w dostosowywaniu się do potrzeb na rynku pracy, pracodawca na lokalnym rynku pracy jego oczekiwania i wymagania względem kandydatów na pracowników. 4. Regulacje prawne rynku pracy. ustawodawstwo polskie regulujące problematykę rynku pracy, w tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulacje Wspólnotowe związane z tą problematyką, 12

13 priorytety i zasady obowiązujące przy realizacji zadań państwa w zakresie zatrudniania, pośrednictwa pracy krajowego i międzynarodowego, równość szans w dostępie do rynku pracy, Europejskie SłuŜby Zatrudnienia i ich znaczenie w procesie poszukiwania pracy, rola i zadania policji legalności zatrudnienia, migracje zarobkowe zasady dostępu do rynku pracy w krajach UE 5. MoŜliwości uczestnictwa w programach pro-zatrudnieniowych. prezentacja programów specjalnych realizowanych przez publiczne słuŝby zatrudnienia na rzecz osób z grup szczególnie zagroŝonych marginalizacją społeczno-zawodową, działania i przedsięwzięcia instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób z grup szczególnego ryzyka, programy i działania realizowane na terenie regionu przy wsparciu środków z EFS w ramach ZPORR i SPO RZL, baza danych o programach, moŝliwości uzyskiwania informacji w tym zakresie oraz udziału w ich realizacji. 6. Diagnozowanie potrzeb zatrudnieniowych na lokalnym rynku pracy. przygotowanie animatorów do umiejętnego poszukiwania informacji o zmianach zachodzących na wojewódzkim i lokalnym rynku pracy, analizowania w oparciu o informacje przekazywane w środkach masowego przekazu gdzie i kiedy mogą pojawić się potrzeby kadrowe (np. inwestycje infrastrukturalne), przygotowanie do wywiadu i pracy z osobą mającą trudności w sprecyzowaniu swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, prawidłowego weryfikowania informacji o poziomie kwalifikacji zawodowych, sytuacji rodzinnej, doświadczeniu zawodowym itd. wykorzystywanie informacji o oczekiwaniach pracodawców względem kandydatów do pracy, przygotowanie do podejmowania współpracy z przedstawicielami róŝnych instytucji, organizacji, jednostek samorządu powiatu, gminy itp. w celu zgromadzenia informacji o ofertach pracy, programach na rzecz osób pozostających bez pracy, instrumentach rynku pracy. 7. Wybrane aspekty prawne dot. zasad zatrudnienia w Polsce w oparciu o Kodeks pracy. 13

14 przekazanie najwaŝniejszych informacji o rodzajach umów, świadczeniach przysługujących z tytułu pracy, obowiązkach pracownika i pracodawcy, uprawnień dot. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przykłady nieprawidłowości i uchybień występujących u nierzetelnych pracodawców, łamanie przepisów prawnych dot. bhp i p.poŝ, wydawaniu dokumentów po zakończeniu stosunku pracy, informacje o obowiązku ubezpieczenia pracownika, odprowadzaniu składek itd. Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład połączony z prezentacją oraz konkretnymi przykładami, analizą przypadków, warsztatami praktycznymi, w trakcie wykładu prowadzona będzie dyskusja merytoryczna z uczestnikami, przewidziana jest moŝliwość zadawania pytań, przedstawiania własnych uwag i opinii itp. 14

15 V. Aktywne metody poszukiwania pracy Cele szkolenia: przybliŝenie animatorom podstawowych pojęć i informacji na temat rynku pracy, uwarunkowań społeczno-gospodarczych mających wpływ na zjawisko bezrobocia, zmian zachodzących na rynku krajowym, regionalnym, lokalnym - w tym takŝe w odniesieniu do rynku pracy krajów UE,zapoznanie z kierunkami oddziaływania państwa na krajową politykę rynku pracy w powiązaniu z Europejską Strategią Zatrudnienia, przygotowanie animatorów do udzielania pomocy i informacji związanych z poszukiwaniem ofert pracy na polskim rynku pracy oraz poza nim. Tematy szkolenia: Praktyczne przygotowanie animatorów do umiejętnego wskazywania źródeł poszukiwania informacji o ofertach pracy, planowania działań w tym zakresie, wykorzystywania róŝnorodnych metod i form nawiązywania kontaktów z pracodawcą na lokalnym i wojewódzkim rynku pracy, Przedstawienie głównych błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy, Dostarczenie wiedzy na temat segmentacji rynku pracy, właściwego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą (duŝym, małym), przygotowania dokumentów takich jak CV, list motywacyjny, rekomendacje, Korzystanie z publicznych słuŝb zatrudnienia i niepublicznych agencji zatrudnienia dot. ofert pracy, w tym poprzez EURES, Przygotowanie animatorów do wypełniania roli opiekuna i doradcy względem osoby potrzebującej pomocy. Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład połączony z prezentacją oraz konkretnymi przykładami, w trakcie wykładu prowadzona będzie dyskusja merytoryczna z uczestnikami, moŝliwość zadawania pytań, przedstawiania własnych uwag i opinii itp. 15

16 VI. Ekonomia i przedsiębiorczość Cele szkolenia: Celem szkolenia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości jest zapoznanie Animatorów z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania gospodarki rynkowej. Poprzez zajęcia wykładowe, maja oni nabyć niezbędną wiedzę dla płynnego poruszania się na rynku pracy, którego podstawowymi trzonami są przedsiębiorstwa. Zagadnienia realizowane w formie warsztatowej i ćwiczeniowej, mają na celu praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy oraz powinny wspomóc rozwój praktycznych umiejętności potrzebnych do prawidłowej oceny i uczestnictwa w rynku pracy. Animatorzy ponadto powinni nabyć umiejętności związane z analizą, diagnozą oraz kreowaniem prawidłowych reakcji na zmiany gospodarki w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. Tematy szkolenia: 1. Podstawy zarządzania Proces, funkcje i umiejętności zarządzania definicja pojęć: organizacja, struktura, zarządzanie, kierowanie; funkcje zarządzania; definicja menedŝera (lidera, kierownika), podstawowe umiejętności i role; Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako obiekt zarządzania definicja przedsiębiorstwa; identyfikacja otoczenia; nowoczesne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem Planowanie wizja, misja i cele przedsiębiorstwa; planowanie strategiczne a zarządzanie strategiczne planowanie operacyjne; model planowania operacyjnego, programy, projekty, procedury; funkcje planowania; cechy dobrych planów; 16

17 Elementy zarządzania strategicznego istota zarządzania strategicznego; etapy procesu zarządzania strategicznego; strategia przedsiębiorstwa; metody scenariuszowe; analiza 5 Sił wg M. Portera; analiza potencjału przedsiębiorstwa; analiza SWOT; Metody planowania i kontroli Struktura Podziału Pracy (WBS SPP) Wykresy sieciowe (CPM/PERT) Harmonogramy K. Adamieckiego i H. Gantt`a Proces decyzyjny podział decyzji; proces decyzyjny; Organizowanie istota procesu organizowania i struktury organizacyjnej; rodzaje struktur organizacyjnych; zasady budowy nowoczesnych struktur organizacyjnych Motywowanie definicja motywowania; tradycyjne koncepcje motywowania pracowników: treści, procesu, wzmocnienia (Maslow, ERG, Herzberg); style przywódcze (Lewin, Blake-Mouton, Tannenbaum-Schmidt, Hersey-Blanchard, Fiedler); Kontrolowanie istota kontroli; cel, znaczenie i zakres kontroli; etapy procesu kontroli; formy kontrolowania 2. Biznes plan Istota i cel biznes planu. Rodzaje zastosowania istota biznes planu; 17

18 cel sporządzania biznes planu; zakres zastosowań biznes planu; pomysł na działalność gospodarczą a biznes plan; Ogólne zasady planowania istota i konieczność planowania; podstawy formułowania załoŝeń planistycznych; zasady planowania; metody oceny planu; Konstrukcja i zawartość merytoryczna biznes planu układ i treść biznes planu; znaczenie i współzaleŝność komponentów biznes planu; prezentacja case-studies; ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu biznes planu; ZałoŜenia marketingowe biznes planu produkt i jego cechy; określenie rynku zbytu i potencjalnego popytu; moŝliwości sprzedaŝy a potencjał ekonomiczno-finansowy podmiotu gospodarczego; analiza otoczenia gospodarczego w układzie: dostawcy - zaopatrzenie - kooperacja; analiza konkurencji; wybrane etapy analizy SWOT; analiza perspektyw rozwoju danego segmentu rynku; ZałoŜenia finansowe biznes planu finansowe konsekwencje załoŝeń marketingowych; źródła finansowania przedsięwzięcia; nakłady inwestycyjne; przychody ze sprzedaŝy; koszty działalności operacyjnej; koszty finansowe; wynik finansowy; wstęp do analizy struktury majątkowej i kapitałowej podmiotu gospodarczego; kapitał obrotowy; 18

19 obsługa zadłuŝenia; płynność finansowa; Sporządzanie prognoz finansowych na potrzeby biznes planu prognoza przychodów metody kalkulacji; prognoza kosztów przedsięwzięcia metody kalkulacji; zastosowanie arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia do sporządzania prognoz; rozliczenie spłaty zadłuŝenia finansującego przedsięwzięcie; prognozy finansowe a sprawozdania finansowe; zasady oceny prognoz finansowych; memoriałowe i kasowe ujęcie prognozowania; Konstrukcja sprawozdań finansowych w biznes planie sporządzanie rachunku zysków i strat; projekcja bilansu; rachunek przepływów pienięŝnych; wykorzystanie narzędzi analitycznych na podstawie sprawozdań finansowych; wskaźniki finansowe; metody oceny efektywności przedsięwzięć projekcja bilansu; rachunek przepływów pienięŝnych; wykorzystanie narzędzi analitycznych na podstawie sprawozdań finansowych; wskaźniki finansowe; metody oceny efektywności przedsięwzięć Analiza case-studies prezentacja opracowanych biznes planów i skutków ich realizacji; projekcja bilansu; rachunek przepływów pienięŝnych; wykorzystanie narzędzi analitycznych na podstawie sprawozdań finansowych; wskaźniki finansowe; metody oceny efektywności przedsięwzięć 3. Ekonomia Podstawowe pojęcia współczesnej ekonomii ekonomia jako nauka; gospodarka w rozumieniu lokalnym, krajowym i globalnym; 19

20 Popyt i podaŝ jako czynniki współczesnego rynku pojęcie popytu i podaŝy; determinanty popytu i podaŝy; równowaga rynkowa; analiza krzywych popytu i podaŝy; pojęcie elastyczności; cena; Wprowadzenie do mikroekonomii produkcja i jej czynniki; koszty; analiza popytowo-podaŝowa; konkurencja; cykl Ŝycia produktu; Wprowadzenie do makroekonomii pojęcie okręŝnego obiegu dochodów; inflacja i bezrobocie; rachunek dochodu narodowego; inwestycje; handel zagraniczny; rozwój i wzrost gospodarczy. 20

21 VII. Szkolenia informatyczne Cele szkolenia: Zdobycie kluczowych wiadomości poprawiających orientację w środowisku informatycznym, usystematyzowanie wiedzy w zakresie pakietu Office, łatwiejsze dostosowanie się do wymogów rynku pracy, zwiększenie efektywności i wydajności na swoim stanowisku pracy. Tematy szkolenia: 1. Obsługa Internetu i Poczty elektronicznej Historia Internetu, struktura sieci Strony WWW Posługiwanie się przeglądarką Sposoby wyszukiwania informacji Poczta internetowa Konfiguracja klienta poczty- Outlook Express Wysyłanie i odbieranie wiadomości Wiadomości z załącznikami KsiąŜka adresowa 2. Obsługa programu Word Wprowadzenie do pakietu Office Podstawowe funkcje programu Otwieranie i zamykanie dokumentu Formatowanie dokumentu Tworzenie tabel Formatowanie tabel Wstawianie grafiki Kopiowanie i przenoszenie elementów dokumentu Zapisywanie dokumentów na dysku 3. Obsługa programu Excel 21

22 Terminologia stosowana w programie Excel Otwieranie i zamykanie skoroszytu Poruszanie się po arkuszu Wprowadzanie danych Formatowanie danych Przenoszenie i kopiowanie komórek Konstruowanie tabelek Wstawianie dodatkowych komórek Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy Zapisywanie arkuszy kalkulacyjnych na dysku 4. Obsługa programu Power Point Pojęcia i terminy Uruchomienie programu Power Point Pulpit Nowa prezentacja Zapisywanie prezentacji Praca nad tekstem Dodawanie wykresu do slajdu Grafika Dodawanie dźwięku i filmu Pokaz slajdów 22

23 LITERATURA Psychologia z elementami socjologii 1) Corey Mariana, Corey Gerald, (1995): Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 2) de Bono Edward, (1995): Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima 3) Dobre praktyki, (2005); Warszawa: Wydawnictwo PARP 4) Eicher James, (1995): Sztuka komunikowania się. Łódź: Wydawnictwo Ravi 5) Fijewska - Król Maria, (2004): Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Intra 6) Fijewski Piotr, (1993): Jak rozwinąć skrzydła. Warszawa: Intra 7) Fisher Roger, Ury William, (1994): Dochodząc do tak. Warszawa: PWE 8) Gałdowa Anna /red/, (1995): Wybrane koncepcje osobowości. Kraków UJ. 9) Goleman D., (1999): Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina 10) Grzesiuk Lidia, (1994): Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa 11) Grzesiuk Lidia, Trzebińska Ewa, (1978): Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa: Nasza Księgarnia 12) Gut Jerzy, Wojciech Haman, (1993): Docenić konflikt. Warszawa: Wydawnictwo Kontrakt 13) Hindle Tim, (2000): Skuteczne negocjacje. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i śycie 14) Hurlock Elizabeth B., (1961): Rozwój dziecka. Warszawa: PWN 15) Jak Ŝyć z ludźmi /Umiejętności interpersonalne/, (1989): Warszawa: MEN 16) Jarosz Marek, (1976): Psychologia i psychopatologia Ŝycia codziennego. Warszawa: PZWL 17) Kossewska J. Kliś M.,(1994): Empatia a inteligencja, cechy osobowości i temperamentu. Psychologia Wychowawcza 18) Leder Stefan, Kosewska Anna, (1973): Dynamika małych grup. Zob. Bardaszko- 19) Litlauer Florence, (2001): Osobowość lidera. Oficyna Wydawnicza: Logos 20) Majewska-Opiełka Iwona, (1998): Umysł lidera. Warszawa: Wydawnictwo Medium 21) Matczak Anna, (2001): Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Warszawa: PTP 22) Myers David G., (2003): Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka 23) Nęcka Edward, (1992): Psychologia twórczości. Kraków Wydawnictwo UJ 23

24 24) Nęcka Edward, (1994): Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 25) Nęcki Zbigniew, (1995): Negocjacje w biznesie. Kraków: Wyd. PSB. 26) Nosal Czesław, (1999): Psychologia decyzji kadrowych. Kraków: 27) Paszkowska - Rogacz Anna, (2002): Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: Kowel 28) Paszkowska - Rogacz Anna, (2003): Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU 29) Pease A., (1993): Język ciała. Kraków: Gemini 30) R. Stach, L.Górniak, (1995): Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Kraków: CD i EwR. 43) Reykowski Janusz /red/, (1976): Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa: KsiąŜka i Wiedza 44) Selye Hans, (1963): Stres Ŝycia. Warszawa: PZWL 45) Skłodowski Henryk,(1999): Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Łodź: Wydawnictwo UŁ 46) Łyskowska Halina: Terapia grupowa w psychoterapii. Warszawa: PZWL 47) Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa ) Radwan-Pragławski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa ) Niesporek A., Wódz K., Praca socjalna w Polsce, Katowice ) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn ) Matrzec-Holka K., Pomoc społeczna praca socjalna, Bydgoszcz ) Krzyszkowski J., Majer R., (red.): Problemy społeczne, pomoc społeczna, wymiar polski i europejski, Częstochowa ) Kwieciński Z., Śliwiński B. Pedagogika T1,T2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ) Literatura dla uczestnika kursu: 55) Oyster C. Grupy, Wydawnictwo Zysk i ska ) Gade E. Listing T. Skuteczne prowadzenie grupy, Wydawnictwo WAM ) Cooper C, Palmer S. Pokonać stress, petit ) Terelak J. Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta ) Albright M., Carr C., Największe błędy menedŝerów, Wyd. Amber, Warszawa

25 60) Boone L.E., Kurtz D.L., Management, McGraw-Hill, New York ) Cieślicki M., O zarządzaniu słów kilka, Wyd. WSB, Gorzów Wielkopolski ) DrąŜek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa ) Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa ) Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa ) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa ) Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa ) Penc J., Zarządzanie w praktyce. MenedŜerskie myślenie i działanie, Wyd. INFOR, Warszawa ) Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa ) Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa ) Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa ) Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Stadnicka D., Podstawy zarządzania, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ) Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław ) Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, PWE ) Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. ToŜsamość, PWE, Warszawa ) Weihrich H., Koontz H., Management. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York ) Oyster C. Grupy, Wydawnictwo Zysk i ska ) Gade E. Listing T. Skuteczne prowadzenie grupy, Wydawnictwo WAM ) Cooper C, Palmer S. Pokonać stress, petit

26 81) Terelak J. Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta 1995 Praca socjalna z elementami pedagogiki (społecznej) 1) Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa ) Radwan-Pragławski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa ) Niesporek A., Wódz K., Praca socjalna w Polsce, Katowice ) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn ) Matrzec-Holka K., Pomoc społeczna praca socjalna, Bydgoszcz ) Krzyszkowski J., Majer R., (red.): Problemy społeczne, pomoc społeczna, wymiar polski i europejski, Częstochowa ) Kwieciński Z., Śliwiński B. Pedagogika T1,T2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ekonomia i przedsiebiorczość 1) Albright M., Carr C., Największe błędy menedŝerów, Wyd. Amber, Warszawa ) Boone L.E., Kurtz D.L., Management, McGraw-Hill, New York ) Cieślicki M., O zarządzaniu słów kilka, Wyd. WSB, Gorzów Wielkopolski ) DrąŜek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa ) Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa ) Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa ) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa ) Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa ) Penc J., Zarządzanie w praktyce. MenedŜerskie myślenie i działanie, Wyd. INFOR, Warszawa

27 11) Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa ) Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa ) Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa ) Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Stadnicka D., Podstawy zarządzania, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ) Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław ) Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, PWE ) Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. ToŜsamość, PWE, Warszawa ) Weihrich H., Koontz H., Management. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, Projekt Postaw na siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Postaw na siebie realizowanego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ C I ip K Z BYDGOSZCZ STYCZEŃ UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE, JAKO KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ POŻĄDANA PRZEZ PRACODAWCÓW NIE DAJ SIĘ STRESOWI JAK NIM ZARZĄDZAĆ? Uczestnicy będą mili możliwość przyjrzeć się swojemu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim w miesiącu grudniu 2008r. zakończył realizację projektu: Wykorzystaj Szansę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim w miesiącu grudniu 2008r. zakończył realizację projektu: Wykorzystaj Szansę WYKORZYSTAJ SZANSĘ P R O J E K T W S P Ó Ł F I N A N S O W A N Y P R Z E Z U N I Ę E U R O P E J S K Ą Z E U R O P E J S K I E G O F U N D U S Z U S P O Ł E C Z N E G O W R A M A C H P R O G R A M U O

Bardziej szczegółowo

( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW)

( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW) Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Opracował doradca zawodowy: Andrzej Podorski ( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Opracowali doradcy zawodowi: Ewa Szczerbetka, Grażyna Śliwa (WG POMYSŁU WŁASNEGO ZGODNIE Z

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009 r.

PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w PUP w Świdniku w ramach klubu pracy PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii menadżerskiej Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-201-GO-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE Centrum Aktywizacji Zawodowej BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INFORMACJI GRUPOWEJ 2016 r. ABC POSZUKIWANIA PRACY Cel szkolenia: Nabycie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Kształtowanie kadry kierowniczej Developing of management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-503-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólne, moduł Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Podstawy i Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Studia licencjackie Moduł H- do wyboru dla WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Zarządzania UŁ Dr GraŜyna Broniewska Katedra

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie socjalne i wspierane sposób na reintegrację zawodową i społeczną

Zatrudnienie socjalne i wspierane sposób na reintegrację zawodową i społeczną Zatrudnienie socjalne i wspierane sposób na reintegrację zawodową i społeczną Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt w ramach IW EQUAL. Organizacje ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów Kod przedmiotu 14.9-WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Bardziej szczegółowo