PROGRAM SZKOLEŃ DLA ANIMATORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLEŃ DLA ANIMATORÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOLEŃ DLA ANIMATORÓW W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODWEJ ANIMATOR Łącznie 600 godzin MODUŁY SZKOLENIOWE: I. Wprowadzenie do Projektu ANIMATOR 20 godzin II. Psychologia z elementami socjologii -150 godzin III. Praca socjalna z elementami pedagogiki (społecznej) -40 godzin IV. Rynek pracy -120 godzin V. Aktywne metody poszukiwania pracy -30 godzin VI. Ekonomia i przedsiębiorczość -120 godzin VII. Szkolenia informatyczne -120 godzin 1

2 I. Wprowadzenie do Projektu ANIMATOR 1. Prezentacja Partnerstwa ANIMATOR 2. Wprowadzenie do tematyki funduszy strukturalnych Wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z tematem funduszy strukturalnych Dostępne w Polsce fundusze UE 3. Europejski Fundusz Społeczny Czym jest EFS? Rodzaje i zakres potencjalnych projektów w ramach EFS SPO RZL, ZPORR Zasady finansowania działań i projektów Kwalifikowalność kosztów Gdzie i kiedy moŝna składać Wnioski aktualnie ogłoszone konkursy 4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Cele, zasady, tematy i Działania EQUAL Partnerstwo na Rzecz Rozwoju organizacja, cechy działania, zasady ZaangaŜowanie grup dyskryminowanych Współpraca ponadnarodowa Mainstreaming Zasady promocji EFS i EQUAL 5. Partnerstwo Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR Geneza Projektu ANIMATOR Cele i idea Projektu Struktura organizacyjna, regulamin i sposób podejmowania decyzji Zakres terytorialny Projektu Skład Partnerstwa i omówienie poszczególnych Partnerów oraz ich zadań w Projekcie Beneficjenci Ostateczni grupy docelowe projektu Główne działania prowadzone w ramach Projektu Zakładane rezultaty Projektu Zakres obowiązków i odpowiedzialności Animatora 2

3 6. Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Czym jest PEFS? Formularz PEFS jakie dane naleŝy zbierać? 7. Współpraca Ponadnarodowa Umowa TCA I ROMA Umowa TCA II PEGASES Współpraca Ponadnarodowa Umowa TCA III NOVA 3

4 II. Psychologia z elementami socjologii Cele szkolenia: uświadomienie sobie swoich mocnych stron; uświadomienie sobie przeŝywanych emocji i ich odbioru przez innych; udoskonalenie umiejętności porozumiewania się, współpracy i budowania relacji międzyludzkich; ukształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych z wykorzystaniem negocjacji; opanowanie technik zachowań asertywnych; nabycie umiejętności planowania kariery zawodowej w oparciu o zidentyfikowane zasoby własne oraz konstruowania IPD; nabycie umiejętności stymulowania bezrobotnych do efektywnego działania i podejmowania właściwych decyzji zawodowych; pobudzenie zdolności kreatywnego myślenia i twórczej postawy wobec sytuacji zadaniowych; opanowanie technik radzenia sobie ze stresem; przygotowanie do pracy z grupą. poznanie teoretycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem grupy, w tym szczególnie: dynamiki grupy, ról podejmowanych przez uczestników, trudnych sytuacji w przebiegu procesu grupowego zaznajomienie uczestników kursu z problematyką stresu - podstawy problematyki stresu, w tym sytuacje wywołujące stres, sposoby reakcji w sytuacji stresu, mechanizmy radzenia sobie ze stresem i poznają róŝnorodne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Tematy szkolenia: 1. Trening rozwoju osobistego Zajęcia integracyjne Poczucie własnej wartości WyraŜanie emocji i uczuć 4

5 Planowanie Ŝycia 2. Trening kompetencji społecznych Rodzaje komunikacji - łańcuch komunikacyjny Preferowany system reprezentacji sensorycznej NLP Poziomy komunikacji wg analizy transakcyjnej Techniki aktywnego i biernego słuchania Bariery w komunikacji Zasady budowania informacji zwrotnej 3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania Rodzaje konfliktów Fazy rozwoju konfliktu Przesłanki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów Sposoby rozwiązywania konfliktów Metoda Daniela Dana 4. Zasady i przebieg negocjacji Style negocjacji Warunki konstruktywnej negocjacji Niezbędne umiejętności negocjacyjne Role uczestników negocjacji stół króla Artura Fazy negocjacji 5. Trening asertywności Kategorie zachowań interpersonalnych Mapa asertywności Czynniki utrudniające bycie asertywnym Prawa Fensterheima Praktyczne wykorzystanie zachowań asertywnych 6. Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego człowieka. Kariera zawodowa. Rozwój zawodowy człowieka fazy rozwoju Atuty osobiste przydatne w pracy zawodowej /cechy osobowościowe predysponujące do wykonywania określonych zawodów/; Własna hierarchia wartości jako wyznacznik motywacji do pracy; Dotychczasowe osiągnięcia Ŝyciowe; Korzystanie z uniwersalnych umiejętności w kierunkowym szkoleniu 5

6 zawodowym; 7. Zasady konstruowania Indywidualnego Planu Działania Analiza potrzeb Indywidualna ocena zawodowa Etapy konstruowania IPD 8. Psychologiczne aspekty doradztwa personalnego Sposoby przekazywania informacji na temat zawodów; Źródła informacji o zawodach; Klasyfikacja zawodów wg typów relacji; Zasady przeprowadzania badań diagnostycznych /predyspozycje kluczowe/; Konfrontowanie oczekiwań beneficjenta wobec swojej przyszłości zawodowej z jego moŝliwościami psychofizycznymi; Zasady przeprowadzania rozmowy doradczej; Planowanie kariery zawodowej formułowanie celów Ŝyciowych, własnego systemu wartości i oczekiwań wobec Ŝycia; Umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. 9. Trening myślenia twórczego Style myślenia wg de Bono; Techniki stymulacji myślenia twórczego: Operacje intelektualne myślenia twórczego; Strategia Disney`a 10. Zasady pracy z grupą Cele grupy Normy grupy Role podejmowane przez uczestników grupy Fazy rozwoju procesu grupowego Sytuacje trudne Zasady skutecznego prowadzenia grupy Cechy osobiste lidera grupowego 11. Stres i sposoby radzenia sobie z nim Rodzaje stresorów Sposoby reakcji na stres 6

7 Techniki radzenia sobie ze stresem Opracowanie własnego planu działania w sytuacji stresu Metody i formy prowadzenia zajęć: praca w parach, w małych grupach, indywidualna, zespołowa metody aktywizujące /burza mózgów, scenki, psychodramy/, dyskusja, miniwykład. Sposób sprawdzania zdobytej wiedzy: testy, ocena sposobu wypełnienia kwestionariuszy i innych materiałów osobo poznawczych, ocena sposobu praktycznego rozwiązania sytuacji konfliktowej, ocena umiejętności wykorzystywania w praktyce poznanych technik, sposób wykonania ćwiczenia po zakończeniu jednostki tematycznej, ocena umiejętności posługiwania się technikami negocjacyjnymi w ćwiczeniach, praktyczne rozwiązywanie sytuacji trudnych w relacjach interpersonalnych, ocena sporządzonego IPD, praktyczne sprawdziany umiejętności prowadzenia zajęć grupowych. 7

8 III. Praca socjalna z elementami pedagogiki (społecznej) Cele szkolenia: W zakresie pracy socjalnej: dostrzec róŝnicę między tradycyjnym i aktualnym modelem pracy socjalnej, wykorzystać w praktyce zasady diagnozy problemów, dostrzegać znaczenie tworzenia sieci usług socjalnych współpracując z róŝnymi instytucjami, organizacjami i specjalistami obecnymi w społeczności lokalnej, zaktywizować klienta do samodzielnego działania. W zakresie pedagogiki: omówić podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki ogólnej oraz pedagogiki społecznej, wskazać relacje pomiędzy pedagogiką ogólną, społeczną i pracą socjalną, dostrzec czynniki wspomagające i ograniczające jakość społecznego funkcjonowania jednostek, grup, środowisk, docenić znaczenie zasobów tkwiących w jednostkach i uwzględniać je w podejmowanych działaniach wychowawczych, dobrać metody i formy oddziaływań wychowawczych uwzględniając zróŝnicowane problemy i sytuacje Ŝyciowe klientów celem prowadzenia właściwego poradnictwa i doradztwa. Tematy szkolenia: 1. Praca socjalna jako celowe działanie: istota i zakres pojęcia praca socjalna, praca socjalna jako proces rozwiązywania problemów, modele interwencji socjalnej, praca socjalna jako działalność indywidualna i zespołowa, moŝliwości realizacyjne po reformie ustrojowej z 1999 r. / nowe zadania, kompetencje, instytucje/. 2. Profesjonalizacja pomocy społecznej: 8

9 szkoły pracowników socjalnych, zastosowanie diagnozy indywidualnej i społecznej, wywiad środowiskowy, koncepcja państwa opiekuńczego, osiągnięcia w dziedzinie opieki i pomocy społecznej w Polsce i na świecie. 3. Osobowy i środowiskowy wymiar pracy socjalnej: pierwszy kontakt z klientem elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasady organizacji spotkania, wykorzystanie elementów środowiska do wprowadzania zmian, stymulacja rozwoju jednostki i środowiska. 4. Praca socjalna w róŝnych sytuacjach Ŝyciowych: ratownictwo pomoc w sytuacji kryzysu, opieka charakter i funkcja, pomoc zadania i ich realizacja. 5. Metody zbierania informacji o człowieku: obserwacja przedmiot, cechy, rodzaje, uŝyteczność w pracy socjalnej, rozmowa i wywiad funkcja, sposób i zasady prowadzenia, znaczenie dla pracy z podopiecznym, diagnoza społeczna, analiza i synteza informacji, które pochodzą z róŝnych źródeł. 6. Przedmiot i zadania pedagogiki oraz pedagogiki społecznej: pedagogika społeczna jako dyscyplina pedagogiki ogólnej, podstawowe pojęcia pedagogiki ogólnej i społecznej. 7. Środowisko jako zespół czynników współwyznaczających rozwój jednostki: pojęcie środowiska, typologia środowisk, pomiar środowiska, diagnoza warunków środowiskowych, środowiskowe zagroŝenia rozwoju i egzystencji człowieka. 8. Specyfika oddziaływań wychowawczych związanych ze środowiskiem pracy: praca jako czynnik rozwoju i aktywności, funkcje zakładu pracy, wychowawcze aspekty pracy podmiotowość, intelektualizacja, humanizacja, kultura pracy, wypalenie zawodowe istota, charakterystyczne symptomy, profilaktyka. 9

10 9. Społeczny sens kształcenia ustawicznego: tradycyjne ujęcie oświaty dorosłych, nowe strategie tworzenia systemu kształcenia ustawicznego. Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda seminaryjna, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków. 10

11 IV. Rynek pracy Celem szkolenia jest przybliŝenie animatorom podstawowych pojęć i informacji na temat rynku pracy, uwarunkowań społeczno-gospodarczych mających wpływ na zjawisko bezrobocia, zmian zachodzących na rynku krajowym, regionalnym, lokalnym - w tym takŝe w odniesieniu do rynku pracy krajów UE,zapoznanie z kierunkami oddziaływania państwa na krajową politykę rynku pracy w powiązaniu z Europejską Strategią Zatrudnienia, przygotowanie animatorów do udzielania pomocy i informacji związanych z poszukiwaniem ofert pracy na polskim rynku pracy oraz poza nim, praktyczne przygotowanie do nabycia umiejętności aktywnego i samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz diagnozowania problemów zawodowych osób bezrobotnych, a takŝe podejmowania działań w celu ich rozwiązywania. Animatorzy otrzymają niezbędną wiedzę na temat umiejętnego, samodzielnego poruszania się po rynku pracy w kraju i za granicą. Tematy szkolenia: 1. Zasady funkcjonowania rynku pracy w Polsce i za granicą. zapoznanie animatorów z podstawowymi pojęciami dot. rynku pracy, zmian zachodzących na rynku, złoŝoności zjawiska bezrobocia w Polsce i jego negatywnego oddziaływania, uwarunkowaniami prawnymi, społeczno -gospodarczymi rynku pracy w okresie przemian gospodarczych, przybliŝenie krajowej polityki rynku pracy w powiązaniu z Europejską Strategią Zatrudnienia, działania i instrumenty wykorzystywane w kraju przy rozwiązywaniu problemów dot. zatrudnienia i bezrobocia, w tym przy pomocy środków z Funduszu Pracy i EFS, przybliŝenie zasady swobodnego przepływu pracowników oraz moŝliwości podejmowania legalnego zatrudnienia w krajach UE, ocena aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz sytemu pomocy świadczonej przez publiczne słuŝby zatrudnienia oraz instytucje i organizacje 11

12 zobowiązane do świadczenia róŝnego rodzaju wsparcia na rzecz osób zagroŝonych marginalizacją społeczno-zawodową. 2. Kierunki rozwoju rynku pracy. tendencje zachodzące na krajowym rynku pracy oraz rynku pracy w krajach UE, znaczenie i wpływ globalizacji oraz gospodarki opartej na wiedzy w zmian dokonujących się na nowoczesnym rynku pracy, prozatrudnieniowe programy rynku pracy, znaczenie wsparcia władz samorządu województwa, powiatu i gminy w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, zmiany w zakresie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na regionalnym i lokalnym rynku pracy, działania na rzecz ograniczania zatrudnienia na czarno, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój sektora MŚP, podnoszenie jakości i poziomu usług świadczonych przez publiczne słuŝby zatrudnienia, rola i znaczenie współpracy partnerów rynku pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i bezrobociem. 3. Instytucje rynku pracy. przybliŝenie prawnych rozwiązań dot. zadań i kompetencji organów i instytucji odpowiedzialnych za politykę rynku pracy na szczeblu krajowym, regionalnym, powiatowym, prezentacja publicznych i niepublicznych instytucji zajmujących się usługami na rzecz osób bezrobotnych, działania i programy realizowane na terenie województwa, ocena ich przydatności w procesie aktywizacji społeczno zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, nowe formy i metody wykorzystywane w procesie aktywizacji zawodowej osób zagroŝonych długotrwałym bezrobociem, marginalizacją społeczno -zawodową wolontariat, spółdzielnie socjalne, znaczenie kształcenia ustawicznego w dostosowywaniu się do potrzeb na rynku pracy, pracodawca na lokalnym rynku pracy jego oczekiwania i wymagania względem kandydatów na pracowników. 4. Regulacje prawne rynku pracy. ustawodawstwo polskie regulujące problematykę rynku pracy, w tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulacje Wspólnotowe związane z tą problematyką, 12

13 priorytety i zasady obowiązujące przy realizacji zadań państwa w zakresie zatrudniania, pośrednictwa pracy krajowego i międzynarodowego, równość szans w dostępie do rynku pracy, Europejskie SłuŜby Zatrudnienia i ich znaczenie w procesie poszukiwania pracy, rola i zadania policji legalności zatrudnienia, migracje zarobkowe zasady dostępu do rynku pracy w krajach UE 5. MoŜliwości uczestnictwa w programach pro-zatrudnieniowych. prezentacja programów specjalnych realizowanych przez publiczne słuŝby zatrudnienia na rzecz osób z grup szczególnie zagroŝonych marginalizacją społeczno-zawodową, działania i przedsięwzięcia instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób z grup szczególnego ryzyka, programy i działania realizowane na terenie regionu przy wsparciu środków z EFS w ramach ZPORR i SPO RZL, baza danych o programach, moŝliwości uzyskiwania informacji w tym zakresie oraz udziału w ich realizacji. 6. Diagnozowanie potrzeb zatrudnieniowych na lokalnym rynku pracy. przygotowanie animatorów do umiejętnego poszukiwania informacji o zmianach zachodzących na wojewódzkim i lokalnym rynku pracy, analizowania w oparciu o informacje przekazywane w środkach masowego przekazu gdzie i kiedy mogą pojawić się potrzeby kadrowe (np. inwestycje infrastrukturalne), przygotowanie do wywiadu i pracy z osobą mającą trudności w sprecyzowaniu swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, prawidłowego weryfikowania informacji o poziomie kwalifikacji zawodowych, sytuacji rodzinnej, doświadczeniu zawodowym itd. wykorzystywanie informacji o oczekiwaniach pracodawców względem kandydatów do pracy, przygotowanie do podejmowania współpracy z przedstawicielami róŝnych instytucji, organizacji, jednostek samorządu powiatu, gminy itp. w celu zgromadzenia informacji o ofertach pracy, programach na rzecz osób pozostających bez pracy, instrumentach rynku pracy. 7. Wybrane aspekty prawne dot. zasad zatrudnienia w Polsce w oparciu o Kodeks pracy. 13

14 przekazanie najwaŝniejszych informacji o rodzajach umów, świadczeniach przysługujących z tytułu pracy, obowiązkach pracownika i pracodawcy, uprawnień dot. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przykłady nieprawidłowości i uchybień występujących u nierzetelnych pracodawców, łamanie przepisów prawnych dot. bhp i p.poŝ, wydawaniu dokumentów po zakończeniu stosunku pracy, informacje o obowiązku ubezpieczenia pracownika, odprowadzaniu składek itd. Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład połączony z prezentacją oraz konkretnymi przykładami, analizą przypadków, warsztatami praktycznymi, w trakcie wykładu prowadzona będzie dyskusja merytoryczna z uczestnikami, przewidziana jest moŝliwość zadawania pytań, przedstawiania własnych uwag i opinii itp. 14

15 V. Aktywne metody poszukiwania pracy Cele szkolenia: przybliŝenie animatorom podstawowych pojęć i informacji na temat rynku pracy, uwarunkowań społeczno-gospodarczych mających wpływ na zjawisko bezrobocia, zmian zachodzących na rynku krajowym, regionalnym, lokalnym - w tym takŝe w odniesieniu do rynku pracy krajów UE,zapoznanie z kierunkami oddziaływania państwa na krajową politykę rynku pracy w powiązaniu z Europejską Strategią Zatrudnienia, przygotowanie animatorów do udzielania pomocy i informacji związanych z poszukiwaniem ofert pracy na polskim rynku pracy oraz poza nim. Tematy szkolenia: Praktyczne przygotowanie animatorów do umiejętnego wskazywania źródeł poszukiwania informacji o ofertach pracy, planowania działań w tym zakresie, wykorzystywania róŝnorodnych metod i form nawiązywania kontaktów z pracodawcą na lokalnym i wojewódzkim rynku pracy, Przedstawienie głównych błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy, Dostarczenie wiedzy na temat segmentacji rynku pracy, właściwego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą (duŝym, małym), przygotowania dokumentów takich jak CV, list motywacyjny, rekomendacje, Korzystanie z publicznych słuŝb zatrudnienia i niepublicznych agencji zatrudnienia dot. ofert pracy, w tym poprzez EURES, Przygotowanie animatorów do wypełniania roli opiekuna i doradcy względem osoby potrzebującej pomocy. Metody i formy prowadzenia zajęć: wykład połączony z prezentacją oraz konkretnymi przykładami, w trakcie wykładu prowadzona będzie dyskusja merytoryczna z uczestnikami, moŝliwość zadawania pytań, przedstawiania własnych uwag i opinii itp. 15

16 VI. Ekonomia i przedsiębiorczość Cele szkolenia: Celem szkolenia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości jest zapoznanie Animatorów z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania gospodarki rynkowej. Poprzez zajęcia wykładowe, maja oni nabyć niezbędną wiedzę dla płynnego poruszania się na rynku pracy, którego podstawowymi trzonami są przedsiębiorstwa. Zagadnienia realizowane w formie warsztatowej i ćwiczeniowej, mają na celu praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy oraz powinny wspomóc rozwój praktycznych umiejętności potrzebnych do prawidłowej oceny i uczestnictwa w rynku pracy. Animatorzy ponadto powinni nabyć umiejętności związane z analizą, diagnozą oraz kreowaniem prawidłowych reakcji na zmiany gospodarki w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. Tematy szkolenia: 1. Podstawy zarządzania Proces, funkcje i umiejętności zarządzania definicja pojęć: organizacja, struktura, zarządzanie, kierowanie; funkcje zarządzania; definicja menedŝera (lidera, kierownika), podstawowe umiejętności i role; Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako obiekt zarządzania definicja przedsiębiorstwa; identyfikacja otoczenia; nowoczesne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem Planowanie wizja, misja i cele przedsiębiorstwa; planowanie strategiczne a zarządzanie strategiczne planowanie operacyjne; model planowania operacyjnego, programy, projekty, procedury; funkcje planowania; cechy dobrych planów; 16

17 Elementy zarządzania strategicznego istota zarządzania strategicznego; etapy procesu zarządzania strategicznego; strategia przedsiębiorstwa; metody scenariuszowe; analiza 5 Sił wg M. Portera; analiza potencjału przedsiębiorstwa; analiza SWOT; Metody planowania i kontroli Struktura Podziału Pracy (WBS SPP) Wykresy sieciowe (CPM/PERT) Harmonogramy K. Adamieckiego i H. Gantt`a Proces decyzyjny podział decyzji; proces decyzyjny; Organizowanie istota procesu organizowania i struktury organizacyjnej; rodzaje struktur organizacyjnych; zasady budowy nowoczesnych struktur organizacyjnych Motywowanie definicja motywowania; tradycyjne koncepcje motywowania pracowników: treści, procesu, wzmocnienia (Maslow, ERG, Herzberg); style przywódcze (Lewin, Blake-Mouton, Tannenbaum-Schmidt, Hersey-Blanchard, Fiedler); Kontrolowanie istota kontroli; cel, znaczenie i zakres kontroli; etapy procesu kontroli; formy kontrolowania 2. Biznes plan Istota i cel biznes planu. Rodzaje zastosowania istota biznes planu; 17

18 cel sporządzania biznes planu; zakres zastosowań biznes planu; pomysł na działalność gospodarczą a biznes plan; Ogólne zasady planowania istota i konieczność planowania; podstawy formułowania załoŝeń planistycznych; zasady planowania; metody oceny planu; Konstrukcja i zawartość merytoryczna biznes planu układ i treść biznes planu; znaczenie i współzaleŝność komponentów biznes planu; prezentacja case-studies; ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu biznes planu; ZałoŜenia marketingowe biznes planu produkt i jego cechy; określenie rynku zbytu i potencjalnego popytu; moŝliwości sprzedaŝy a potencjał ekonomiczno-finansowy podmiotu gospodarczego; analiza otoczenia gospodarczego w układzie: dostawcy - zaopatrzenie - kooperacja; analiza konkurencji; wybrane etapy analizy SWOT; analiza perspektyw rozwoju danego segmentu rynku; ZałoŜenia finansowe biznes planu finansowe konsekwencje załoŝeń marketingowych; źródła finansowania przedsięwzięcia; nakłady inwestycyjne; przychody ze sprzedaŝy; koszty działalności operacyjnej; koszty finansowe; wynik finansowy; wstęp do analizy struktury majątkowej i kapitałowej podmiotu gospodarczego; kapitał obrotowy; 18

19 obsługa zadłuŝenia; płynność finansowa; Sporządzanie prognoz finansowych na potrzeby biznes planu prognoza przychodów metody kalkulacji; prognoza kosztów przedsięwzięcia metody kalkulacji; zastosowanie arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia do sporządzania prognoz; rozliczenie spłaty zadłuŝenia finansującego przedsięwzięcie; prognozy finansowe a sprawozdania finansowe; zasady oceny prognoz finansowych; memoriałowe i kasowe ujęcie prognozowania; Konstrukcja sprawozdań finansowych w biznes planie sporządzanie rachunku zysków i strat; projekcja bilansu; rachunek przepływów pienięŝnych; wykorzystanie narzędzi analitycznych na podstawie sprawozdań finansowych; wskaźniki finansowe; metody oceny efektywności przedsięwzięć projekcja bilansu; rachunek przepływów pienięŝnych; wykorzystanie narzędzi analitycznych na podstawie sprawozdań finansowych; wskaźniki finansowe; metody oceny efektywności przedsięwzięć Analiza case-studies prezentacja opracowanych biznes planów i skutków ich realizacji; projekcja bilansu; rachunek przepływów pienięŝnych; wykorzystanie narzędzi analitycznych na podstawie sprawozdań finansowych; wskaźniki finansowe; metody oceny efektywności przedsięwzięć 3. Ekonomia Podstawowe pojęcia współczesnej ekonomii ekonomia jako nauka; gospodarka w rozumieniu lokalnym, krajowym i globalnym; 19

20 Popyt i podaŝ jako czynniki współczesnego rynku pojęcie popytu i podaŝy; determinanty popytu i podaŝy; równowaga rynkowa; analiza krzywych popytu i podaŝy; pojęcie elastyczności; cena; Wprowadzenie do mikroekonomii produkcja i jej czynniki; koszty; analiza popytowo-podaŝowa; konkurencja; cykl Ŝycia produktu; Wprowadzenie do makroekonomii pojęcie okręŝnego obiegu dochodów; inflacja i bezrobocie; rachunek dochodu narodowego; inwestycje; handel zagraniczny; rozwój i wzrost gospodarczy. 20

21 VII. Szkolenia informatyczne Cele szkolenia: Zdobycie kluczowych wiadomości poprawiających orientację w środowisku informatycznym, usystematyzowanie wiedzy w zakresie pakietu Office, łatwiejsze dostosowanie się do wymogów rynku pracy, zwiększenie efektywności i wydajności na swoim stanowisku pracy. Tematy szkolenia: 1. Obsługa Internetu i Poczty elektronicznej Historia Internetu, struktura sieci Strony WWW Posługiwanie się przeglądarką Sposoby wyszukiwania informacji Poczta internetowa Konfiguracja klienta poczty- Outlook Express Wysyłanie i odbieranie wiadomości Wiadomości z załącznikami KsiąŜka adresowa 2. Obsługa programu Word Wprowadzenie do pakietu Office Podstawowe funkcje programu Otwieranie i zamykanie dokumentu Formatowanie dokumentu Tworzenie tabel Formatowanie tabel Wstawianie grafiki Kopiowanie i przenoszenie elementów dokumentu Zapisywanie dokumentów na dysku 3. Obsługa programu Excel 21

22 Terminologia stosowana w programie Excel Otwieranie i zamykanie skoroszytu Poruszanie się po arkuszu Wprowadzanie danych Formatowanie danych Przenoszenie i kopiowanie komórek Konstruowanie tabelek Wstawianie dodatkowych komórek Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy Zapisywanie arkuszy kalkulacyjnych na dysku 4. Obsługa programu Power Point Pojęcia i terminy Uruchomienie programu Power Point Pulpit Nowa prezentacja Zapisywanie prezentacji Praca nad tekstem Dodawanie wykresu do slajdu Grafika Dodawanie dźwięku i filmu Pokaz slajdów 22

23 LITERATURA Psychologia z elementami socjologii 1) Corey Mariana, Corey Gerald, (1995): Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 2) de Bono Edward, (1995): Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima 3) Dobre praktyki, (2005); Warszawa: Wydawnictwo PARP 4) Eicher James, (1995): Sztuka komunikowania się. Łódź: Wydawnictwo Ravi 5) Fijewska - Król Maria, (2004): Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Intra 6) Fijewski Piotr, (1993): Jak rozwinąć skrzydła. Warszawa: Intra 7) Fisher Roger, Ury William, (1994): Dochodząc do tak. Warszawa: PWE 8) Gałdowa Anna /red/, (1995): Wybrane koncepcje osobowości. Kraków UJ. 9) Goleman D., (1999): Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina 10) Grzesiuk Lidia, (1994): Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa 11) Grzesiuk Lidia, Trzebińska Ewa, (1978): Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa: Nasza Księgarnia 12) Gut Jerzy, Wojciech Haman, (1993): Docenić konflikt. Warszawa: Wydawnictwo Kontrakt 13) Hindle Tim, (2000): Skuteczne negocjacje. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i śycie 14) Hurlock Elizabeth B., (1961): Rozwój dziecka. Warszawa: PWN 15) Jak Ŝyć z ludźmi /Umiejętności interpersonalne/, (1989): Warszawa: MEN 16) Jarosz Marek, (1976): Psychologia i psychopatologia Ŝycia codziennego. Warszawa: PZWL 17) Kossewska J. Kliś M.,(1994): Empatia a inteligencja, cechy osobowości i temperamentu. Psychologia Wychowawcza 18) Leder Stefan, Kosewska Anna, (1973): Dynamika małych grup. Zob. Bardaszko- 19) Litlauer Florence, (2001): Osobowość lidera. Oficyna Wydawnicza: Logos 20) Majewska-Opiełka Iwona, (1998): Umysł lidera. Warszawa: Wydawnictwo Medium 21) Matczak Anna, (2001): Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Warszawa: PTP 22) Myers David G., (2003): Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka 23) Nęcka Edward, (1992): Psychologia twórczości. Kraków Wydawnictwo UJ 23

24 24) Nęcka Edward, (1994): Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 25) Nęcki Zbigniew, (1995): Negocjacje w biznesie. Kraków: Wyd. PSB. 26) Nosal Czesław, (1999): Psychologia decyzji kadrowych. Kraków: 27) Paszkowska - Rogacz Anna, (2002): Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: Kowel 28) Paszkowska - Rogacz Anna, (2003): Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU 29) Pease A., (1993): Język ciała. Kraków: Gemini 30) R. Stach, L.Górniak, (1995): Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Kraków: CD i EwR. 43) Reykowski Janusz /red/, (1976): Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa: KsiąŜka i Wiedza 44) Selye Hans, (1963): Stres Ŝycia. Warszawa: PZWL 45) Skłodowski Henryk,(1999): Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Łodź: Wydawnictwo UŁ 46) Łyskowska Halina: Terapia grupowa w psychoterapii. Warszawa: PZWL 47) Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa ) Radwan-Pragławski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa ) Niesporek A., Wódz K., Praca socjalna w Polsce, Katowice ) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn ) Matrzec-Holka K., Pomoc społeczna praca socjalna, Bydgoszcz ) Krzyszkowski J., Majer R., (red.): Problemy społeczne, pomoc społeczna, wymiar polski i europejski, Częstochowa ) Kwieciński Z., Śliwiński B. Pedagogika T1,T2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ) Literatura dla uczestnika kursu: 55) Oyster C. Grupy, Wydawnictwo Zysk i ska ) Gade E. Listing T. Skuteczne prowadzenie grupy, Wydawnictwo WAM ) Cooper C, Palmer S. Pokonać stress, petit ) Terelak J. Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta ) Albright M., Carr C., Największe błędy menedŝerów, Wyd. Amber, Warszawa

25 60) Boone L.E., Kurtz D.L., Management, McGraw-Hill, New York ) Cieślicki M., O zarządzaniu słów kilka, Wyd. WSB, Gorzów Wielkopolski ) DrąŜek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa ) Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa ) Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa ) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa ) Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa ) Penc J., Zarządzanie w praktyce. MenedŜerskie myślenie i działanie, Wyd. INFOR, Warszawa ) Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa ) Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa ) Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa ) Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Stadnicka D., Podstawy zarządzania, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ) Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław ) Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, PWE ) Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. ToŜsamość, PWE, Warszawa ) Weihrich H., Koontz H., Management. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York ) Oyster C. Grupy, Wydawnictwo Zysk i ska ) Gade E. Listing T. Skuteczne prowadzenie grupy, Wydawnictwo WAM ) Cooper C, Palmer S. Pokonać stress, petit

26 81) Terelak J. Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta 1995 Praca socjalna z elementami pedagogiki (społecznej) 1) Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa ) Radwan-Pragławski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa ) Niesporek A., Wódz K., Praca socjalna w Polsce, Katowice ) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn ) Matrzec-Holka K., Pomoc społeczna praca socjalna, Bydgoszcz ) Krzyszkowski J., Majer R., (red.): Problemy społeczne, pomoc społeczna, wymiar polski i europejski, Częstochowa ) Kwieciński Z., Śliwiński B. Pedagogika T1,T2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ekonomia i przedsiebiorczość 1) Albright M., Carr C., Największe błędy menedŝerów, Wyd. Amber, Warszawa ) Boone L.E., Kurtz D.L., Management, McGraw-Hill, New York ) Cieślicki M., O zarządzaniu słów kilka, Wyd. WSB, Gorzów Wielkopolski ) DrąŜek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa ) Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa ) Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa ) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa ) Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa ) Penc J., Zarządzanie w praktyce. MenedŜerskie myślenie i działanie, Wyd. INFOR, Warszawa

27 11) Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa ) Robbins S.P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa ) Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa ) Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ) Stadnicka D., Podstawy zarządzania, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ) Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław ) Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, PWE ) Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. ToŜsamość, PWE, Warszawa ) Weihrich H., Koontz H., Management. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy NASZE SZKOLENIA MOTYWUJĄ,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie Warszawa, 2008 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera opracowane i przetestowane metodyki wsparcia motywacyjnego, określania postaw przedsiębiorczych i potrzeb szkoleniowodoradczych oraz praktycznych form prowadzenia Inkubatora Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo