PDF created with FinePrint pdffactory trial version Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko"

Transkrypt

1 obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego znajdą cos dla siebie a amatorzy dzikich zwierząt mogą oddać się przyjemności polowań. Przez gminę Obrzycko przebiegają dwa znakowane piesze szlaki turystyczne: zielony z Szamotuł w dolinę Noteci i czerwony ze Słopanowa przez Mokrz w okolice Sierakowa. Na terenie rezerwatu Świetlista Dąbrowa znajduje się świetnie przygotowana ścieżka dydaktyczna pod nazwą Dębowy Las, która wiedzie po najbardziej interesujących zakątkach rezerwatu. Wzdłuż całej ścieżki rozmieszczono tablice informacyjne. Ścieżka oznaczona jest małym zielonym listkiem dębowym na białym tle i liczy ok. 8 km. Przez tereny gminy biegnie także tzw Transwielkopolska Trasa Rowerowa, która rozpoczyna się w Poznaniu w Parku Sołackim a kończy po 200 km w Okonku, najbardziej na północ wysuniętego miasteczka w województwie wielkopolskim. Prawie cała trasa wiedzie wśród lasów, jedynym wyjątkiem jest Obrzycko, przez które trasa wiedzie dalej na północ w kierunku Zielonejgóry i leśniczówki Chraplewo, która leży już na terenie Puszczy Noteckiej. Po kilku kilometrach trasa opuszcza teren gminy Obrzycko i powiat szamotulski. Będąc na terenie gminy warto wybrać się do miejscowości Jaryszewo, gdzie Niemcy podczas wojny wymordowali około 2000 ludzi. Obecnie, na miejscu dwóch zbiorowych mogił, znajdują się olbrzymie głazy z tablicami upamiętniającymi tamte wydarzenia. W niektórych miejscowościach gminy, głównie tych leżących na obrzeżach lasów i w dolinie Warty, rozwinęły się gospodarstwa agroturystyczne. Do miejscowości tych należą: Piotrowo, Stobnicko, Jaryszewo, Zielonagóra, Koźmin i Słopanowo. W Kobylnikach zaś, turyści zwiedzający ziemię obrzycką mogą znaleźć nocleg, działa tam bowiem Pałac w Kobylnikach, który świadczy usługi hotelarsko - gastronomiczne. Przez gminę przebiegają szlaki komunikacyjne: droga powiatowa A2 Szamotuły Czarnków, Szamotuły Wronki. Przez teren gminy przebiega łącznie 101 km dróg, w tym 24 km przypada na drogi wojewódzkie, 35 km długości mają drogi powiatowe i 24 km drogi gminne, z czego 60% to drogi utwardzone. 20

2 Struktura użytkowania gruntów w gminie (w ha) przedstawia się następująco: Użytki rolne ,20 % powierzchni ogólnej, Lasy i grunty leśne ,06 % powierzchni ogólnej, Grunty zadrzewione 18 0,16 % powierzchni ogólnej, Wody stojące 15 0,14 % powierzchni ogólnej, Wody płynące 110 0,99 % powierzchni ogólnej, Rowy 64 0,57 % powierzchni ogólnej, Drogi 366 3,30 % powierzchni ogólnej, Tereny zabudowane 15 0,14 % powierzchni ogólnej, Tereny niezabudowane 5 0,04 % powierzchni ogólnej, Tereny zieleni 28 0,25 % powierzchni ogólnej, Tereny kolejowe 42 0,38 % powierzchni ogólnej, Tereny różne 24 0,21 % powierzchni ogólnej, Nieużytki 62 0,56 % powierzchni ogólnej, RAZEM ,00 % powierzchni ogólnej Pozostałe Tereny zabudowane Drogi Wody Lasy i grunty leśne, tereny zadrzewione Użytki rolne 0 46,20 47,22 1,13 3,30 0,14 2,01 Struktura gruntów w gminie Obrzycko w % Gmina ma korzystne ukształtowanie przestrzenne. Sieć osadnicza cechuje się równomiernym rozłożeniem miejscowości wiejskich. Głównym ośrodkiem gminy jest Obrzycko, które pełni funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego i usługowego dla całej gminy. 21

3 Sieć osadniczą na terenie gminy tworzy 13 miejscowości wiejskich. Gmina podzielona jest na 11 sołectw. Według wielkości zaludnienia wsie gminy można podzielić na następujące grupy: - wsie duże (powyżej 500 mieszkańców): Zielonagóra, Gaj Mały - wsie średnie ( mieszkańców): Piotrowo, Kobylniki - wsie małe ( mieszkańców): Słopanowo Huby, Słopanowo, Pęckowo, Ordzin, Obrowo, Koźmin, Karolin - wsie bardzo małe (mniej niż 150 mieszkańców): Żurawiniec, Stobnicko, Obrzycko Zamość, Obrzycko Zamek, Nowina, Modrak, Lisbona, Karczemka, Jaryszewo, Dobrogostowo, Daniele, Chraplewo, Bugaj, Brączewo, Borownik, Antoniny, Annogóra. Sieć osadnicza w gminie Obrzycko. Mieszkańcy Gospodarstwa domowe Miejscowość Liczba % Liczba mieszkań Liczba budynków Annogóra 37 0, Antoniny 5 0, Borownik 25 0, Brączewo 120 2, Bugaj 4 0, Chraplewo 4 0, Daniele 5 0, Dobrogostowo 111 2, Gaj Mały , Jaryszewo 139 3, Karczemka 8 0, Karolin 168 3, Kobylniki 335 7, Koźmin 226 5, Lisbona 8 0, Modrak 18 0, Nowina 3 0, Obrowo 242 5, Ordzin 214 5, Obrzycko Zamek 42 0, Obrzycko Zamość 16 0, Pęckowo 233 5,

4 Piotrowo , Słopanowo 171 4, Słopanowo Huby 197 4, Stobnicko 141 3, Zielonagóra , Żurawiniec Źródło: Dane własne gminy 2 0, Teren gminy Obrzycko jest w większości obszarem rolniczym z przewagą pól uprawnych. Kompleksy leśne zajmują północną część gminy. Przez południową część gminy przepływa rzeka Sama, a przez środkową część gminy przepływa rzeka Warta Ludność i zatrudnienie. Stan ludności gminy Obrzycko, określany wg faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 XII 2001 r. wyniósł 4290 osób, w tym 2141 kobiet. W 2001 roku ludność gminy Obrzycko stanowiła 5,02 % ludności powiatu szamotulskiego i 0,13 % ludności województwa wielkopolskiego. W 1995 r. społeczeństwo gminy Obrzycko liczyło 4217 osób. W okresie od 1995 do 2001 r. liczba mieszkańców systematycznie wzrastała, przybyło 98 osób. Ludność w gminie Obrzycko w latach Rok Mieszkańcy Gminy Obrzycko ogółem mężczyźni kobiety Źródło: Dane własne gminy

5 liczba osób Ludność w gminie Obrzycko w latach W 1999 roku stan ludności gminy w podziale na tzw. ekonomiczne grupy ludności przedstawia się następująco: - wiek przedprodukcyjny 1157 osób (27,05 %) - wiek produkcyjny 2557 osób (59,77 %) - wiek poprodukcyjny 564 osób (13,18 %) 59,77 Wiek poprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek przedprodukcyjny 27,05 13,18 Struktura wiekowa ludności gminy Obrzycko wg ekonomicznych grup wiekowych w % 24

6 Gminę cechuje niski wskaźnik gęstości zaludnienia. Wynosi on 38,8 osoby na 1 km 2 powierzchni ogólnej gminy (powiat szamotulski 76 na 1 km 2, Województwo wielkopolskie 112 osób na 1 km 2 ). Struktura zatrudnienia w gminie Obrzycko. Wyszczególnienie ogółem osób % Ogółem zatrudnienie: ,0 A. Rolnictwo, leśnictwo 77 11,2 B. Działalność produkcyjna ,9 C. Budownictwo - - D. Handel, usługi 15 2,2 E. Transport, magazyny łączność - - F. Pośrednictwo finansowe - - G. Obsługa nieruchomości - - H. Administracja publiczna 10 1,5 I. Edukacja 53 7,7 J. Ochrona zdrowia i opieka socjalna 4 0,5 K. Pozostała działalność usługowa, komunalna - - L. Pozostałe działalności - - 1,50 2,20 7,70 0,50 Rolnictwo, leśnictwo 0,50 Działalność produkcyjna 11,2 Handel, usługi 26,9 26,90 50,0 Administracja publiczna 2,2 Edukacja 1,5 11,20 Ochrona zdrowia i opieka socjalna 7,7 Pozostała działalność usługowa, komunalna 0,5 Pracujący w sektorach gospodarki w gminie Obrzycko ogółem w %. 25

7 Liczba osób bezrobotnych w gminie Obrzycko na dzień r. wynosiła 531, w tym 302 kobiety. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Obrzycko (wraz z miastem) Wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie Ogółem Z prawem do zasiłku Razem Kobiety Razem Kobiety Ogółem poprzednio pracujące z e. 02 poprzednio pracujące do momentu zarejestrowania - z w. 02 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy - z w. 01 dotychczas nie pracujące Niektóre kategorie bezrobotnych z wiersz 01 Niepełnosprawni Zamieszkali na wsi w tym posiadający gospodarstwo rolne Źródło: Dane własne gminy Tabela porównawcza stanu bezrobocia na teranie miasta i gminy Obrzycko między stanem na koniec marca 2000 r., a stanem na koniec grudnia 2001 r. Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie Różnica (+, -) Razem Kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety Ogółem poprzednio pracujące z w. 02 poprzednio pracujące do b. d. b. d momentu zarejestrowania - z w. 02 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy - z w. 01 dotychczas nie pracujące Źródło: Dane własne gminy

8 Poza rolnicza działalność gospodarcza. Gmina Obrzycko jest rejonem o charakterze rolniczo - przemysłowym. Produkcję rolniczą uzupełnia przetwórstwo rolno spożywcze oraz usługi produkcyjne i społeczne. W ewidencji działalności gospodarczej w dniu r. figurowało 180 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 1999 r. było zaewidencjonowanych 155 podmiotów gospodarki narodowej z terenu gminy Obrzycko. Struktura podmiotów gospodarczych w gminie wg form własności w - 7 podmiotów sektora publicznego, podmioty osób fizycznych, - 7 spółek prawa handlowego - 0 spółdzielnie r. przedstawiała się następująco: W 4 spółkach prawa handlowego odnotowano udział kapitału zagranicznego. Według kryterium przedmiotu działalności gospodarczej podział podmiotów zarejestrowanych ewidencji w 2001 r. był następujący: - rolnictwo 31 podmiotów - działalność produkcyjna 31 podmiotów - budownictwo 22 podmioty - transport, składowanie, łączność 12 podmiotów - handel i naprawy 28 podmiotów - hotele i restauracje 4 podmioty - pozostałe 52 podmioty Pozostałe 2,22 6,67 15,56 12,22 17,22 17,22 28,88 Hotele i restauracje Handel i naprawy Transport, składowanie, łączność Budownictwo Przemysł Rolnictwo Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Obrzycko w 2001 r. w % 27

9 Rolnictwo Podstawowym kierunkiem działalności gospodarczej w gminie jest produkcja rolnicza. Powierzchnia gruntów użytkowanych na cele rolnicze (ustalona według granic administracyjnych) przedstawia się następująco: - użytki rolne 4978 ha, - grunty orne 4439 ha, - sady 23 ha, - łąki 357 ha, - pastwiska 159 ha. Gospodarstwa indywidualne władają 2972 ha użytków rolnych (wg granic administracyjnych), co stanowi 60 % użytków rolnych w gminie. Użytki rolne w gminie Obrzycko Wyszczególnienie 1. Użytki rolne w tym: grunty orne sady łąki pastwiska 2. Lasy i grunty leśne 3. Pozostałe grunty i nieużytki Źródło: Dane własne gminy Grunty ogółem Gospodarstwa indywidualne ha % ha % , , , ,5 23 0,4 19 0, , , ,2 75 2, Pozostałe grunty i nieużytki 797 Lasy i grunty leśne 5290 Pastwiska Łąki 357 Sady Grunty rolne 4978 Struktura gruntów rolnych w gminie w ha 28

10 O rolniczym charakterze gminy świadczy wysoki wskaźnik powierzchni użytków rolnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wynosi on w gminie 1,15 ha, zaś w powiecie szamotulskim 0,78 ha, a w województwie 0,57 ha. Najważniejszym, nie zastępowalnym elementem w produkcji rolniczej jest gleba. Na terenie gminy wiejskiej Obrzycko najwięcej gleb, wykorzystywanych rolniczo występuje w klasie IIIa stanowią one 35% wszystkich gruntów ornych, w klasie IIIb udział ten wynosi 16%, nieco mniej jest gleb drugoklasowych 7%. Całkowity jest natomiast brak gleb gruntów klasy I. Porównując jakość gruntów ornych gminy Obrzycko do całego powiatu szamotulskiego, należy podkreślić, iż gmina posiada znacznie więcej gleb w wyższych klasach bonitacyjnych niż pozostałe gminy z terenu powiatu. następująco: Udział gruntów ornych w poszczególnych klasach bonitacyjnych gleb przedstawia się - Klasa II 144 ha ( 5,4 %) - Klasa IIIa 940 ha (35,1 %) - Klasa IIIb 416 ha (15,5 %) - Klasa IVa 342 ha (12,8 %) - Klasa IVb 172 ha (6,4 %) - Klasa V 400 ha (14,9 %) - Klasa VI 252 ha (9,4 %) - Klasa VIRZ 14 ha (0,5 %). 9,9 6,4 14,9 12,8 40,4 Klasa II i II A - 40,4 Klasa III B - 15,5 Klasa IV A - 12,8 Klasa IV B - 6,4 Klasa V - 14,9 Klasa VI - 9,9 15,5 Udział gruntów ornych w klasach bonitacyjnych gleb 29

11 Gleby klas najsłabszych (V i VI klasa) stanowią 24,8 % ogółu powierzchni gruntów ornych w gminie (w województwie wielkopolskim gleby tych klas zajmują 40 % gruntów). W gminie Obrzycko występują korzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia produkcji rolnej. Indywidualne gospodarstwa rolne w gminie wg grup obszarowych Grupy obszarowe gospodarstw 1 do mniej niż 2 ha 2 do mniej niż 5 ha 5 do mniej niż 7 ha 7 do mniej niż 10 ha 10 do mniej niż 15 ha powyżej 15 ha razem Źródło: Dane własne gminy Liczba gospodarstw Łączna powierzchnia użytków rolnych Udział grupy obszarowej (w %) w: ogólnej liczbie łącznej gospodarstw powierzchni 32,9 21,8 8,6 12,0 15,0 9,7 100,0 użytków rolnych 5,8 10,0 7,2 14,6 26,6 35,8 100, od 1 do 2 ha od 2 do 5 ha - 96 od 5 do 7 ha - 38 od 7 do 10 ha - 53 od 10 do 15 ha ha i wicej Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych w poszczególnych grupach obszarowych Przedstawiając strukturę agrarną gminy należy podkreślić, że grupa gospodarstw do 5 ha licząca 241 gospodarstw (55 % ogółu gospodarstw indywidualnych) zajmuje tylko 474 ha tj. 15,8 % powierzchni użytków rolnych należących do indywidualnych gospodarstw rolnych. 30

12 Powierzchnia, zbiory i plony głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w gminie w 1999 i 2000 roku Uprawy Zboża ogółem w tym: pszenica ozima pszenica jara żyto jęczmień ozimy jęczmień jary owies pszenżyto mieszanki zbożowe Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik Pozostałe uprawy Źródło: Dane własne gminy Powierzchnia upraw na ha Zbiory w dt Plony z 1 ha w dt ,3 26, ,0 37, ,0 29, ,0 15, ,0 39, ,0 25, ,0 20, ,0 54, ,0 21, ,0 210, ,0 410, ,0 28, ROK Zboża ogółem Kukurydza - 20 Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik - 45 Pozostałe uprawy Powierzchnia upraw w ha 31

13 Finanse gminy. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2000 R. Dział Treść Wykonanie % 40 Rolnictwo ,8 45 Leśnictwo ,8 50 Transport Gospodarka komunalna ,7 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne ,1 79 Oświata i wychowanie ,6 83 Kultura i sztuka ,2 86 Opieka społeczna ,8 87 Kultura fizyczna i sport Różna działalność Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych ,4 jednostek nie posiadających osobowości prawnej 91 Administracja państwowa i samorządowa ,5 93 Bezpieczeństwo publiczne Finanse ,7 97 Różne rozliczenia Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa Razem: ,00 93,8 Źródło: Dane własne gminy WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2000 R. Dział Treść Wykonanie % 40 Rolnictwo ,6 45 Leśnictwo Transport ,5 70 Gospodarka komunalna ,4 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi ,1 79 Oświata i wychowanie ,2 83 Kultura i sztuka ,7 85 Ochrona zdrowia ,7 86 Opieka społeczna ,8 87 Kultura fizyczna i sport ,9 89 Różna działalność Administracja państwowa i samorządowa ,3 93 Bezpieczeństwo publiczne Finanse Różne rozliczenia Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa Razem ,0 Źródło: Dane własne gminy 32

14 DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2001 ROK Dział Treść Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem: Źródło: Dane własne gminy WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2001 ROK Dział Treść Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem: Źródło: Dane własne gminy

15 2.2. Ocena społeczna gminy analiza SWOT ANALIZA Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron Gminy Obrzycko oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem, niezbędna w procesie budowania strategii. Analiza objęła następujące dziedziny: - gospodarczą, - społeczną, - ekologiczną, - techniczną. 34

16 DZIEDZINA GOSPODARCZA Mocne strony Korzystna lokalizacja gminy bliskość ośrodków miejskich Wysoka kultura rolna Wysoka jakość gruntów ornych Korzystna struktura agrarna w gminie Wysoka wydajność w rolnictwie Wysoka towarowa produkcja rolna Dobrze rozwinięta produkcja trzody chlewnej Przewaga średnich gospodarstw rolnych Duża podaż siły roboczej Dobrze funkcjonujące miejscowe banki Możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwie Möbel Oase i Garten Holtz Hadryś, Lasy Państwowe i innych Rezerwy terenów do zagospodarowania na cele działalności gospodarczej Dobry układ sieci dróg Dobrze rozwinięta sieć wodociągów Bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki Przychylność władz miejscowych do rozwoju działalności gospodarczej Słabe strony Niski kapitał własny podmiotów gospodarczych w gminie Mała liczba podmiotów gospodarczych z siedzibą na terenie gminy Brak inwestorów Bardzo słabo rozwinięte przetwórstwo płodów rolnych Brak związków branżowych producentów rolnych Niska opłacalność produkcji w rolnictwie Słabo rozwinięta specjalizacja produkcji w gospodarstwach rolnych Duże trudności w zbycie produkcji rolniczej Brak bazy turystycznej Brak uzbrojonych terenów pod aktywizację gospodarczą i dla inwestorów zewnętrznych Mała liczba i mała różnorodność zakładów usługowych Brak większych możliwości powiększenia gospodarstw rolnych Nieczynna linia kolejowa, zły stan sieci energetycznej Przerost zatrudnienia w rolnictwie Niesprawna melioracja użytków rolnych Słabo rozwinięta infrastruktura w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków 35

17 DZIEDZINA GOSPODARCZA Szanse Korzystne położenie gminy mała odległość od miast, ukształtowanie terenu Możliwość wysokiej jakości produkcji rolniczej w gminie Wielkopolska kultura i Wielkopolska jakość produkcji Rozwój turystyki, usług rekreacyjnych i agroturystyki Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gminy Możliwości wymiany gospodarczej z Zachodem, zwłaszcza z firmami z Niemiec Nawiązanie wymiany parterowej z firmami z państw Europy Wschodniej Rozwój rzemiosła, usług i produkcji wyrobów regionalnych Tworzenie nowych miejsc pracy w gminie (pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz i lokalizacja zakładów pracy na terenie gminy), zmniejszenie bezrobocia Zagrożenia Niewłaściwa polityka gospodarcza Państwa Zła polityka rolna brak strategii państwa w zakresie rolnictwa Nieustabilizowany rynek zbytu płodów rolnych Brak płynności finansowej gospodarstw rolnych i bardzo ograniczone możliwości inwestowania w rolnictwie Bardzo niska opłacalność produkcji rolniczej Okres przejściowy w związku z integracją Polski z UE Bardzo wysokie podatki i inne obciążenia Zbyt mało publicznych środków finansowych przekazywanych do gmin Brak pełnej infrastruktury technicznej w gminie Tworzenie grup producenckich w rolnictwie Zagospodarowanie obiektów zabytkowych (obiektów pałacowych) 36

18 DZIEDZINA SPOŁECZNA Mocne strony Silna więź społeczności gminy Stosunkowo dobrze działające organizacje społeczne Bogate dziedzictwo historyczne Dobrze rozwinięte szkolnictwo na poziomie podstawowym i średnim Opieka szkolna w gminie Brak narkomanii i innych społecznych zjawisk patologicznych Zadbane placówki oświatowe Słabe strony Słabo rozwinięta sieć usług medycznych Brak odpowiedniej całorocznej bazy sportowo rekreacyjnej Wzrastające bezrobocie w gminie Niski poziom wykształcenia ludności gminy Mała przedsiębiorczość mieszkańców Niewystarczające nakłady finansowe na opiekę społeczną Mała aktywność mieszkańców gminy w zakresie kultury Dobrze rozwinięta profilaktyka przeciwalkoholowa Dobry księgozbiór bibliotek szkolnych i punktów bibliotecznych Obecność liderów w różnych dziedzinach życia w gminie 37

19 DZIEDZINA SPOŁECZNA Niska średnia wieku Szanse Wyższa uczelnia w Szamotułach Bliskość do różnorodnych szkół Pielęgnowanie tradycji wielkopolskiej i szamotulskiej Wprowadzenie reform społecznych Upowszechnienie średniego wykształcenia Zagrożenia Nie dofinansowanie przez budżet państwa reform społecznych Zbyt duże obciążenie gminy kosztami wprowadzania reform społecznych Brak kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia Brak środków finansowych na inwestycje w oświacie Odpłatność za szkolnictwo wyższe Wysokie bezrobocie wśród kobiet i młodzieży Niskie płace w sferze budżetowej i poza budżetowej. Wysokie podatki i inne obciążenia Bezkrytyczne przyjmowanie złych wzorów 38

20 DZIEDZINA EKOLOGICZNA Mocne strony Brak przemysłu niszczącego środowisko Duże walory krajobrazowe gminy Sąsiedztwo Puszczy Noteckiej Czyste i bogate środowisko przyrodnicze Niskie zaludnienie na terenie gminy Średnio zorganizowany odbiór nieczystości stałych i ich segregacja Kanalizacja we wsiach: Ordzin, Pęckowo, Kobylniki, Słopanowo Huby, Obrowo, Koźmin. Słabe strony Brak infrastruktury w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków we wsiach położonych w północnej stronie gminy. Brak wysypiska śmieci. Brak gazyfikacji terenu gminy Dzikie wysypiska śmieci i wylewiska ścieków Zanieczyszczanie lasów, rzek i rowów Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa DZIEDZINA ELOKOLOGICZNA Szanse Planowane wsparcie finansowe na ochronę środowiska ze strony UE Edukacja ekologiczna społeczeństwa Nowe technologie bezpieczne dla środowiska Promocja zdrowego styku życia Tworzenie ścieżek dydaktycznych związanych z przyrodą i krajobrazem Zagrożenia Zanieczyszczenie środowiska przez mieszkańców gminy, zakłady pracy, turystów Zanieczyszczenie wód Brak środków finansowych na ochronę wód i lasów Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa Brak współdziałania gmin w zakresie ochrony środowiska Rosnące niszczenie środowiska przez mieszkańców gminy i turystów 39

21 DZIEDZINA TECHNICZNA Mocne strony Dobrze rozbudowana sieć wodociągów na terenie gminy Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg Dobrze rozwinięta sieć sklepów spożywczych Duże zainteresowanie mieszkańców gminy rozbudową infrastruktury technicznej Słabe strony Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna Brak sieci gazowej Przestarzała sieć elektryczna Niesprawna melioracja na użytkach rolnych Zły stan techniczny chodników i ich niedostateczny rozwój Brak własnych środków finansowych w gminie na modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej DZIEDZINA TECHNICZNA Szanse Dynamiczny rozwój nowych technologii Bliskość rurociągu gazowego możliwość zaopatrzenia mieszkańców gminy w gaz ziemny Linia kolejowa na terenie gminy Żeglowna rzeka Warta Możliwość pozyskania publicznych środków finansowych na rozbudowę infrastrukturę Zagrożenia Wysokie koszty inwestycji Duże trudności w pozyskaniu dotacji na rozbudowę infrastrukturę Brak środków finansowych na modernizację sieci energetycznej Brak środków na wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii 40

22 2.3. GŁÓWNE PROBLEMY W GMINIE OBRZYCKO 1. Brak inwestorów i środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację bezrobocia w gminie. 2. Brak przetwórstwa rolno spożywczego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. 3. Brak sieci gazowej w gminie. 4. Brak wysypiska śmieci. 5. Trudności w przekwalifikowaniu zawodowym mieszkańców gminy. 6. Trudna sytuacja w rolnictwie. 7. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna. 8. Zanieczyszczenie środowiska. 9. Brak całorocznej bazy sportowo rekreacyjnej. 41

23 3. Program rozwoju Gminy Obrzycko 42

24 3.1. Wizja i misja gminy. Społeczeństwo gminy Obrzycko i reprezentujący Go Samorząd, u progu Trzeciego tysiąclecia pobejmują program zróżnicowanych działań, w wyniku których gmina Obrzycko będzie: - przyjaznym i bezpiecznym miejscem zamieszkania, - ośrodkiem wzrostu gospodarczego o stabilnym rynku pracy, - gminą o wysokiej wydajności rolnictwa z nowoczesnym przetwórstwem rolnospożywczym, - interesującym celem podróży dla turystów i atrakcyjnym miejscem do wypoczynku, - gminą zapewniającą wysoki poziom usług społecznych. Rozwój gminy będzie miał charakter zrównoważony, zmiany będą dokonywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego tej Ziemi. Powyższa wizja pozwala sformułować następującą misję gminy Obrzycko: Gmina Obrzycko będzie gminą wyróżniającą się spośród gmin powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego, dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, dobrze rozwiniętą działalnością gospodarczą w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, wysokim poziomem rolnictwa i przetwórstwem rolno spożywczego, stabilnym rynkiem pracy, aktywnie chronionym środowiskiem naturalnym i dobrze zachowanym dziedzictwem kultury. 43

25 3.2. Strategiczne cele rozwoju. We wcześniejszych etapach pracy nad strategią liderzy społeczności gminy określili najważniejsze problemy do rozwiązania w gminie Obrzycko. Wskazali mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia w jej rozwoju. Na podstawie tych informacji oraz uwarunkowań zewnętrznych gminy ustalono cel nadrzędny i cel główny. Sformułowano również cele strategiczne rozwoju gminy Obrzycko. Cel nadrzędny: Wysoka jakość życia społeczeństwa gminy Obrzycko Cel główny: Trwały, akceptowany społecznie i bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno gospodarczy gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów pracy i kapitału oraz walorów położenia geograficznego. Cele strategiczne: 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną. 2. Aktywizacja gospodarcza gminy. 3. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. 4. Rozwój mieszkalnictwa. 5. Obrzycko gminą dbającą o historię i środowisko. 44

26 Cele operacyjne. Dla każdego celu strategicznego wyznaczono cele operacyjne. Cel strategiczny 1: Kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną. Cele operacyjne: 1. Gazyfikacja gminy. 2. Sanitacja wsi. 3. Modernizacja sieci dróg. 4. Usprawnienie gospodarki wodą. Cel strategiczny 2: Aktywizacja gospodarcza gminy. Cele operacyjne: 1. Poprawa konkurencyjności gospodarczej terenów gminy. 2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 3. Turystyczny rozwój gminy. 4. Wspomaganie modernizacji rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego. 5. Profesjonalny marketing gminy. Cel strategiczny: 3: Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach. Cele operacyjne: 1. Wysoki poziom kształcenia w szkołach. 2. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej szkół. 3. Rozwój kultury fizycznej. Cel operacyjny: 4: Rozwój mieszkalnictwa. Cele operacyjne: 1. Wypracowanie programu mieszkalnictwa. Cel strategiczny 5: Obrzycko gminą dbającą o historię i środowisko. Cele operacyjne: 1. Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego. 2. Ochrona przyrody. 45

27 Projektowane cele strategiczne w rozwoju gminy Obrzycko są zbieżne z generalnymi celami strategicznymi województwa wielkopolskiego przyjętymi w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Generalnymi celami strategicznymi województwa wielkopolskiego są: 1. zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia. 2. zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy. 3. wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzennej. 4. dostosowanie potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwań XXI wieku i wymagań jednoczącej się Europy. Każdy z celów generalnych województwa wielkopolskiego zawiera zbiór celów strategicznych. Są to: 1. Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia Praca (stworzenie warunków do trwałego i efektywnego generowania miejsc pracy dający ludziom szanse na spożytkowanie swych talentów i umiejętności; dążenie do zapewnienia godziwych dochodów z pracy) Byt materialny (zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, lecznictwa i wypoczynku; uzyskania wysokiego poziomu obsługi mieszkańców (gospodarstw domowych) dotyczących usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie) Rozwój duchowy (zapewnienie warunków rozwoju duchowego, w tym: kształcenia, kultury, podróży, dostępu do informacji, rozwoju różnych form aktywności społecznej; tworzenie klimatu do samoorganizacji społecznej). 46

28 1.4. Bezpieczeństwo (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość, zabezpieczenie dorobku życia; opieka nad rodziną, troska o wychowanie młodego pokolenia, upowszechnienie postaw solidarności społecznej, w tym: troski o osoby biedne, samotne, w starszym wieku, niepełnosprawne). 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy Unowocześnienie struktury gospodarki (konsekwentna restrukturyzacja gospodarki w kierunku zwiększenia udziału przemysłów nowoczesnych technologii, a także specjalistycznych usług [komunikacyjnych, handlowych, naukowych i kulturalnych], znalezienie i wykorzystanie nowych kół napędowych gospodarki, w tym budownictwa mieszkaniowego; wielofunkcyjny rozwój wsi) Wzrost efektywności gospodarki (zdecydowana modernizacja dziedzin tradycyjnych, w tym kompleksu rolno spożywczego; poprawa transferu technologii; wzrost konkurencyjności gospodarki) Trwałość i harmonia (generowanie rozwoju uwzględniające oszczędne, racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i walorów; rozwój i uelastycznianie kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich aktywności gospodarczej [intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw]; przebudowa, a w znacznej części budowa nowego zaplecza infrastrukturalnego). 3. Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzennej Wewnętrzna integracja regionu. (scalenie społeczne i gospodarcze całego regionu, przy uwzględnieniu jego wewnętrznego zróżnicowania i specyfikacji układów subregionalnych; przezwyciężenie partykularyzmów terytorialnych). 47

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r.

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r. 1 Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Tarnowiec Krosno 1999 r. 2 SPIS TREŚCI: Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice XI. ZAŁĄCZNIKI Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice Uwagi ogólne: 1. Moderator wyjaśnił uczestnikom, że oczekiwane są odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 ANKIETA na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron Gminy Chrzypsko Wielkie. szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem została uzgodniona

ANALIZA SWOT. Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron Gminy Chrzypsko Wielkie. szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem została uzgodniona 3. ANALIZA SWOT Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron Gminy Chrzypsko Wielkie oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem została uzgodniona przez uczestników procesu budowania strategii. Analizy

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZYSTAJŃ do roku 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZYSTAJŃ do roku 2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZYSTAJŃ do roku 2015 Dokument pod nazwą "Strategia rozwoju Gminy Przystajń" został przyjęty uchwałą nr XXVIII/17/2001 z dnia 30 marca 2001 roku. Uchwałą nr XXXI/189/05 z dnia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ III: MISJA I CELE ROZWOJU GMINY

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ III: MISJA I CELE ROZWOJU GMINY 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ III: MISJA I CELE ROZWOJU GMINY I. Misja i wizja rozwoju miasta i gminy Strzelce Opolskie Formułując misję gminy należy określić ideę i ogólny kierunek

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/64/03. Rady Gminy Dąbrowice. z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Uchwała Nr IX/64/03. Rady Gminy Dąbrowice. z dnia 27 sierpnia 2003 r. Prawo lokalne nazwa dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice Uchwała Nr IX/64/03 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Analiza SWOT

PROJEKT. Analiza SWOT PROJEKT Analiza SWOT Strona 2 z 9 I. Analiza SWOT Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się gmina. Służy ona porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru Schemat dokumentu 1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne MOF Biłgoraj na tle dokumentów strategicznych Uwarunkowania wynikające z położenia administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie komunikacyjne- bliskość granicy słowackiej, dobre połączenie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020 PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020 2020 założenia, kierunki działań strategia MiG Pleszew Pleszew, 22 stycznia 2015 r. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010-2014 2014 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010-2014 2014 PRZEDSIĘWZIĘCIA,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Analiza SWOT Poniższa tabela przedstawia zestawienie mocnych i słabych stron gminy Bełżec. Zgodnie z metodologią przeprowadzania analizy SWOT, są to czynniki wewnętrzne, które stanowią potencjał rozwojowy

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY II PROMOCJA LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SEKTORA MŚP W CELU OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO GMINY

CEL STRATEGICZNY II PROMOCJA LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SEKTORA MŚP W CELU OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO GMINY CEL STRATEGICZNY II PROMOCJA LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SEKTORA MŚP W CELU OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO GMINY zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku Cel pośredni 4 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo