PDF created with FinePrint pdffactory trial version Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko"

Transkrypt

1 obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego znajdą cos dla siebie a amatorzy dzikich zwierząt mogą oddać się przyjemności polowań. Przez gminę Obrzycko przebiegają dwa znakowane piesze szlaki turystyczne: zielony z Szamotuł w dolinę Noteci i czerwony ze Słopanowa przez Mokrz w okolice Sierakowa. Na terenie rezerwatu Świetlista Dąbrowa znajduje się świetnie przygotowana ścieżka dydaktyczna pod nazwą Dębowy Las, która wiedzie po najbardziej interesujących zakątkach rezerwatu. Wzdłuż całej ścieżki rozmieszczono tablice informacyjne. Ścieżka oznaczona jest małym zielonym listkiem dębowym na białym tle i liczy ok. 8 km. Przez tereny gminy biegnie także tzw Transwielkopolska Trasa Rowerowa, która rozpoczyna się w Poznaniu w Parku Sołackim a kończy po 200 km w Okonku, najbardziej na północ wysuniętego miasteczka w województwie wielkopolskim. Prawie cała trasa wiedzie wśród lasów, jedynym wyjątkiem jest Obrzycko, przez które trasa wiedzie dalej na północ w kierunku Zielonejgóry i leśniczówki Chraplewo, która leży już na terenie Puszczy Noteckiej. Po kilku kilometrach trasa opuszcza teren gminy Obrzycko i powiat szamotulski. Będąc na terenie gminy warto wybrać się do miejscowości Jaryszewo, gdzie Niemcy podczas wojny wymordowali około 2000 ludzi. Obecnie, na miejscu dwóch zbiorowych mogił, znajdują się olbrzymie głazy z tablicami upamiętniającymi tamte wydarzenia. W niektórych miejscowościach gminy, głównie tych leżących na obrzeżach lasów i w dolinie Warty, rozwinęły się gospodarstwa agroturystyczne. Do miejscowości tych należą: Piotrowo, Stobnicko, Jaryszewo, Zielonagóra, Koźmin i Słopanowo. W Kobylnikach zaś, turyści zwiedzający ziemię obrzycką mogą znaleźć nocleg, działa tam bowiem Pałac w Kobylnikach, który świadczy usługi hotelarsko - gastronomiczne. Przez gminę przebiegają szlaki komunikacyjne: droga powiatowa A2 Szamotuły Czarnków, Szamotuły Wronki. Przez teren gminy przebiega łącznie 101 km dróg, w tym 24 km przypada na drogi wojewódzkie, 35 km długości mają drogi powiatowe i 24 km drogi gminne, z czego 60% to drogi utwardzone. 20

2 Struktura użytkowania gruntów w gminie (w ha) przedstawia się następująco: Użytki rolne ,20 % powierzchni ogólnej, Lasy i grunty leśne ,06 % powierzchni ogólnej, Grunty zadrzewione 18 0,16 % powierzchni ogólnej, Wody stojące 15 0,14 % powierzchni ogólnej, Wody płynące 110 0,99 % powierzchni ogólnej, Rowy 64 0,57 % powierzchni ogólnej, Drogi 366 3,30 % powierzchni ogólnej, Tereny zabudowane 15 0,14 % powierzchni ogólnej, Tereny niezabudowane 5 0,04 % powierzchni ogólnej, Tereny zieleni 28 0,25 % powierzchni ogólnej, Tereny kolejowe 42 0,38 % powierzchni ogólnej, Tereny różne 24 0,21 % powierzchni ogólnej, Nieużytki 62 0,56 % powierzchni ogólnej, RAZEM ,00 % powierzchni ogólnej Pozostałe Tereny zabudowane Drogi Wody Lasy i grunty leśne, tereny zadrzewione Użytki rolne 0 46,20 47,22 1,13 3,30 0,14 2,01 Struktura gruntów w gminie Obrzycko w % Gmina ma korzystne ukształtowanie przestrzenne. Sieć osadnicza cechuje się równomiernym rozłożeniem miejscowości wiejskich. Głównym ośrodkiem gminy jest Obrzycko, które pełni funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego i usługowego dla całej gminy. 21

3 Sieć osadniczą na terenie gminy tworzy 13 miejscowości wiejskich. Gmina podzielona jest na 11 sołectw. Według wielkości zaludnienia wsie gminy można podzielić na następujące grupy: - wsie duże (powyżej 500 mieszkańców): Zielonagóra, Gaj Mały - wsie średnie ( mieszkańców): Piotrowo, Kobylniki - wsie małe ( mieszkańców): Słopanowo Huby, Słopanowo, Pęckowo, Ordzin, Obrowo, Koźmin, Karolin - wsie bardzo małe (mniej niż 150 mieszkańców): Żurawiniec, Stobnicko, Obrzycko Zamość, Obrzycko Zamek, Nowina, Modrak, Lisbona, Karczemka, Jaryszewo, Dobrogostowo, Daniele, Chraplewo, Bugaj, Brączewo, Borownik, Antoniny, Annogóra. Sieć osadnicza w gminie Obrzycko. Mieszkańcy Gospodarstwa domowe Miejscowość Liczba % Liczba mieszkań Liczba budynków Annogóra 37 0, Antoniny 5 0, Borownik 25 0, Brączewo 120 2, Bugaj 4 0, Chraplewo 4 0, Daniele 5 0, Dobrogostowo 111 2, Gaj Mały , Jaryszewo 139 3, Karczemka 8 0, Karolin 168 3, Kobylniki 335 7, Koźmin 226 5, Lisbona 8 0, Modrak 18 0, Nowina 3 0, Obrowo 242 5, Ordzin 214 5, Obrzycko Zamek 42 0, Obrzycko Zamość 16 0, Pęckowo 233 5,

4 Piotrowo , Słopanowo 171 4, Słopanowo Huby 197 4, Stobnicko 141 3, Zielonagóra , Żurawiniec Źródło: Dane własne gminy 2 0, Teren gminy Obrzycko jest w większości obszarem rolniczym z przewagą pól uprawnych. Kompleksy leśne zajmują północną część gminy. Przez południową część gminy przepływa rzeka Sama, a przez środkową część gminy przepływa rzeka Warta Ludność i zatrudnienie. Stan ludności gminy Obrzycko, określany wg faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 XII 2001 r. wyniósł 4290 osób, w tym 2141 kobiet. W 2001 roku ludność gminy Obrzycko stanowiła 5,02 % ludności powiatu szamotulskiego i 0,13 % ludności województwa wielkopolskiego. W 1995 r. społeczeństwo gminy Obrzycko liczyło 4217 osób. W okresie od 1995 do 2001 r. liczba mieszkańców systematycznie wzrastała, przybyło 98 osób. Ludność w gminie Obrzycko w latach Rok Mieszkańcy Gminy Obrzycko ogółem mężczyźni kobiety Źródło: Dane własne gminy

5 liczba osób Ludność w gminie Obrzycko w latach W 1999 roku stan ludności gminy w podziale na tzw. ekonomiczne grupy ludności przedstawia się następująco: - wiek przedprodukcyjny 1157 osób (27,05 %) - wiek produkcyjny 2557 osób (59,77 %) - wiek poprodukcyjny 564 osób (13,18 %) 59,77 Wiek poprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek przedprodukcyjny 27,05 13,18 Struktura wiekowa ludności gminy Obrzycko wg ekonomicznych grup wiekowych w % 24

6 Gminę cechuje niski wskaźnik gęstości zaludnienia. Wynosi on 38,8 osoby na 1 km 2 powierzchni ogólnej gminy (powiat szamotulski 76 na 1 km 2, Województwo wielkopolskie 112 osób na 1 km 2 ). Struktura zatrudnienia w gminie Obrzycko. Wyszczególnienie ogółem osób % Ogółem zatrudnienie: ,0 A. Rolnictwo, leśnictwo 77 11,2 B. Działalność produkcyjna ,9 C. Budownictwo - - D. Handel, usługi 15 2,2 E. Transport, magazyny łączność - - F. Pośrednictwo finansowe - - G. Obsługa nieruchomości - - H. Administracja publiczna 10 1,5 I. Edukacja 53 7,7 J. Ochrona zdrowia i opieka socjalna 4 0,5 K. Pozostała działalność usługowa, komunalna - - L. Pozostałe działalności - - 1,50 2,20 7,70 0,50 Rolnictwo, leśnictwo 0,50 Działalność produkcyjna 11,2 Handel, usługi 26,9 26,90 50,0 Administracja publiczna 2,2 Edukacja 1,5 11,20 Ochrona zdrowia i opieka socjalna 7,7 Pozostała działalność usługowa, komunalna 0,5 Pracujący w sektorach gospodarki w gminie Obrzycko ogółem w %. 25

7 Liczba osób bezrobotnych w gminie Obrzycko na dzień r. wynosiła 531, w tym 302 kobiety. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Obrzycko (wraz z miastem) Wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie Ogółem Z prawem do zasiłku Razem Kobiety Razem Kobiety Ogółem poprzednio pracujące z e. 02 poprzednio pracujące do momentu zarejestrowania - z w. 02 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy - z w. 01 dotychczas nie pracujące Niektóre kategorie bezrobotnych z wiersz 01 Niepełnosprawni Zamieszkali na wsi w tym posiadający gospodarstwo rolne Źródło: Dane własne gminy Tabela porównawcza stanu bezrobocia na teranie miasta i gminy Obrzycko między stanem na koniec marca 2000 r., a stanem na koniec grudnia 2001 r. Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie Różnica (+, -) Razem Kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety Ogółem poprzednio pracujące z w. 02 poprzednio pracujące do b. d. b. d momentu zarejestrowania - z w. 02 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy - z w. 01 dotychczas nie pracujące Źródło: Dane własne gminy

8 Poza rolnicza działalność gospodarcza. Gmina Obrzycko jest rejonem o charakterze rolniczo - przemysłowym. Produkcję rolniczą uzupełnia przetwórstwo rolno spożywcze oraz usługi produkcyjne i społeczne. W ewidencji działalności gospodarczej w dniu r. figurowało 180 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 1999 r. było zaewidencjonowanych 155 podmiotów gospodarki narodowej z terenu gminy Obrzycko. Struktura podmiotów gospodarczych w gminie wg form własności w - 7 podmiotów sektora publicznego, podmioty osób fizycznych, - 7 spółek prawa handlowego - 0 spółdzielnie r. przedstawiała się następująco: W 4 spółkach prawa handlowego odnotowano udział kapitału zagranicznego. Według kryterium przedmiotu działalności gospodarczej podział podmiotów zarejestrowanych ewidencji w 2001 r. był następujący: - rolnictwo 31 podmiotów - działalność produkcyjna 31 podmiotów - budownictwo 22 podmioty - transport, składowanie, łączność 12 podmiotów - handel i naprawy 28 podmiotów - hotele i restauracje 4 podmioty - pozostałe 52 podmioty Pozostałe 2,22 6,67 15,56 12,22 17,22 17,22 28,88 Hotele i restauracje Handel i naprawy Transport, składowanie, łączność Budownictwo Przemysł Rolnictwo Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Obrzycko w 2001 r. w % 27

9 Rolnictwo Podstawowym kierunkiem działalności gospodarczej w gminie jest produkcja rolnicza. Powierzchnia gruntów użytkowanych na cele rolnicze (ustalona według granic administracyjnych) przedstawia się następująco: - użytki rolne 4978 ha, - grunty orne 4439 ha, - sady 23 ha, - łąki 357 ha, - pastwiska 159 ha. Gospodarstwa indywidualne władają 2972 ha użytków rolnych (wg granic administracyjnych), co stanowi 60 % użytków rolnych w gminie. Użytki rolne w gminie Obrzycko Wyszczególnienie 1. Użytki rolne w tym: grunty orne sady łąki pastwiska 2. Lasy i grunty leśne 3. Pozostałe grunty i nieużytki Źródło: Dane własne gminy Grunty ogółem Gospodarstwa indywidualne ha % ha % , , , ,5 23 0,4 19 0, , , ,2 75 2, Pozostałe grunty i nieużytki 797 Lasy i grunty leśne 5290 Pastwiska Łąki 357 Sady Grunty rolne 4978 Struktura gruntów rolnych w gminie w ha 28

10 O rolniczym charakterze gminy świadczy wysoki wskaźnik powierzchni użytków rolnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wynosi on w gminie 1,15 ha, zaś w powiecie szamotulskim 0,78 ha, a w województwie 0,57 ha. Najważniejszym, nie zastępowalnym elementem w produkcji rolniczej jest gleba. Na terenie gminy wiejskiej Obrzycko najwięcej gleb, wykorzystywanych rolniczo występuje w klasie IIIa stanowią one 35% wszystkich gruntów ornych, w klasie IIIb udział ten wynosi 16%, nieco mniej jest gleb drugoklasowych 7%. Całkowity jest natomiast brak gleb gruntów klasy I. Porównując jakość gruntów ornych gminy Obrzycko do całego powiatu szamotulskiego, należy podkreślić, iż gmina posiada znacznie więcej gleb w wyższych klasach bonitacyjnych niż pozostałe gminy z terenu powiatu. następująco: Udział gruntów ornych w poszczególnych klasach bonitacyjnych gleb przedstawia się - Klasa II 144 ha ( 5,4 %) - Klasa IIIa 940 ha (35,1 %) - Klasa IIIb 416 ha (15,5 %) - Klasa IVa 342 ha (12,8 %) - Klasa IVb 172 ha (6,4 %) - Klasa V 400 ha (14,9 %) - Klasa VI 252 ha (9,4 %) - Klasa VIRZ 14 ha (0,5 %). 9,9 6,4 14,9 12,8 40,4 Klasa II i II A - 40,4 Klasa III B - 15,5 Klasa IV A - 12,8 Klasa IV B - 6,4 Klasa V - 14,9 Klasa VI - 9,9 15,5 Udział gruntów ornych w klasach bonitacyjnych gleb 29

11 Gleby klas najsłabszych (V i VI klasa) stanowią 24,8 % ogółu powierzchni gruntów ornych w gminie (w województwie wielkopolskim gleby tych klas zajmują 40 % gruntów). W gminie Obrzycko występują korzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia produkcji rolnej. Indywidualne gospodarstwa rolne w gminie wg grup obszarowych Grupy obszarowe gospodarstw 1 do mniej niż 2 ha 2 do mniej niż 5 ha 5 do mniej niż 7 ha 7 do mniej niż 10 ha 10 do mniej niż 15 ha powyżej 15 ha razem Źródło: Dane własne gminy Liczba gospodarstw Łączna powierzchnia użytków rolnych Udział grupy obszarowej (w %) w: ogólnej liczbie łącznej gospodarstw powierzchni 32,9 21,8 8,6 12,0 15,0 9,7 100,0 użytków rolnych 5,8 10,0 7,2 14,6 26,6 35,8 100, od 1 do 2 ha od 2 do 5 ha - 96 od 5 do 7 ha - 38 od 7 do 10 ha - 53 od 10 do 15 ha ha i wicej Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych w poszczególnych grupach obszarowych Przedstawiając strukturę agrarną gminy należy podkreślić, że grupa gospodarstw do 5 ha licząca 241 gospodarstw (55 % ogółu gospodarstw indywidualnych) zajmuje tylko 474 ha tj. 15,8 % powierzchni użytków rolnych należących do indywidualnych gospodarstw rolnych. 30

12 Powierzchnia, zbiory i plony głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w gminie w 1999 i 2000 roku Uprawy Zboża ogółem w tym: pszenica ozima pszenica jara żyto jęczmień ozimy jęczmień jary owies pszenżyto mieszanki zbożowe Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik Pozostałe uprawy Źródło: Dane własne gminy Powierzchnia upraw na ha Zbiory w dt Plony z 1 ha w dt ,3 26, ,0 37, ,0 29, ,0 15, ,0 39, ,0 25, ,0 20, ,0 54, ,0 21, ,0 210, ,0 410, ,0 28, ROK Zboża ogółem Kukurydza - 20 Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik - 45 Pozostałe uprawy Powierzchnia upraw w ha 31

13 Finanse gminy. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2000 R. Dział Treść Wykonanie % 40 Rolnictwo ,8 45 Leśnictwo ,8 50 Transport Gospodarka komunalna ,7 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne ,1 79 Oświata i wychowanie ,6 83 Kultura i sztuka ,2 86 Opieka społeczna ,8 87 Kultura fizyczna i sport Różna działalność Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych ,4 jednostek nie posiadających osobowości prawnej 91 Administracja państwowa i samorządowa ,5 93 Bezpieczeństwo publiczne Finanse ,7 97 Różne rozliczenia Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa Razem: ,00 93,8 Źródło: Dane własne gminy WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2000 R. Dział Treść Wykonanie % 40 Rolnictwo ,6 45 Leśnictwo Transport ,5 70 Gospodarka komunalna ,4 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi ,1 79 Oświata i wychowanie ,2 83 Kultura i sztuka ,7 85 Ochrona zdrowia ,7 86 Opieka społeczna ,8 87 Kultura fizyczna i sport ,9 89 Różna działalność Administracja państwowa i samorządowa ,3 93 Bezpieczeństwo publiczne Finanse Różne rozliczenia Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa Razem ,0 Źródło: Dane własne gminy 32

14 DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2001 ROK Dział Treść Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem: Źródło: Dane własne gminy WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2001 ROK Dział Treść Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem: Źródło: Dane własne gminy

15 2.2. Ocena społeczna gminy analiza SWOT ANALIZA Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron Gminy Obrzycko oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem, niezbędna w procesie budowania strategii. Analiza objęła następujące dziedziny: - gospodarczą, - społeczną, - ekologiczną, - techniczną. 34

16 DZIEDZINA GOSPODARCZA Mocne strony Korzystna lokalizacja gminy bliskość ośrodków miejskich Wysoka kultura rolna Wysoka jakość gruntów ornych Korzystna struktura agrarna w gminie Wysoka wydajność w rolnictwie Wysoka towarowa produkcja rolna Dobrze rozwinięta produkcja trzody chlewnej Przewaga średnich gospodarstw rolnych Duża podaż siły roboczej Dobrze funkcjonujące miejscowe banki Możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwie Möbel Oase i Garten Holtz Hadryś, Lasy Państwowe i innych Rezerwy terenów do zagospodarowania na cele działalności gospodarczej Dobry układ sieci dróg Dobrze rozwinięta sieć wodociągów Bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki Przychylność władz miejscowych do rozwoju działalności gospodarczej Słabe strony Niski kapitał własny podmiotów gospodarczych w gminie Mała liczba podmiotów gospodarczych z siedzibą na terenie gminy Brak inwestorów Bardzo słabo rozwinięte przetwórstwo płodów rolnych Brak związków branżowych producentów rolnych Niska opłacalność produkcji w rolnictwie Słabo rozwinięta specjalizacja produkcji w gospodarstwach rolnych Duże trudności w zbycie produkcji rolniczej Brak bazy turystycznej Brak uzbrojonych terenów pod aktywizację gospodarczą i dla inwestorów zewnętrznych Mała liczba i mała różnorodność zakładów usługowych Brak większych możliwości powiększenia gospodarstw rolnych Nieczynna linia kolejowa, zły stan sieci energetycznej Przerost zatrudnienia w rolnictwie Niesprawna melioracja użytków rolnych Słabo rozwinięta infrastruktura w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków 35

17 DZIEDZINA GOSPODARCZA Szanse Korzystne położenie gminy mała odległość od miast, ukształtowanie terenu Możliwość wysokiej jakości produkcji rolniczej w gminie Wielkopolska kultura i Wielkopolska jakość produkcji Rozwój turystyki, usług rekreacyjnych i agroturystyki Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gminy Możliwości wymiany gospodarczej z Zachodem, zwłaszcza z firmami z Niemiec Nawiązanie wymiany parterowej z firmami z państw Europy Wschodniej Rozwój rzemiosła, usług i produkcji wyrobów regionalnych Tworzenie nowych miejsc pracy w gminie (pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz i lokalizacja zakładów pracy na terenie gminy), zmniejszenie bezrobocia Zagrożenia Niewłaściwa polityka gospodarcza Państwa Zła polityka rolna brak strategii państwa w zakresie rolnictwa Nieustabilizowany rynek zbytu płodów rolnych Brak płynności finansowej gospodarstw rolnych i bardzo ograniczone możliwości inwestowania w rolnictwie Bardzo niska opłacalność produkcji rolniczej Okres przejściowy w związku z integracją Polski z UE Bardzo wysokie podatki i inne obciążenia Zbyt mało publicznych środków finansowych przekazywanych do gmin Brak pełnej infrastruktury technicznej w gminie Tworzenie grup producenckich w rolnictwie Zagospodarowanie obiektów zabytkowych (obiektów pałacowych) 36

18 DZIEDZINA SPOŁECZNA Mocne strony Silna więź społeczności gminy Stosunkowo dobrze działające organizacje społeczne Bogate dziedzictwo historyczne Dobrze rozwinięte szkolnictwo na poziomie podstawowym i średnim Opieka szkolna w gminie Brak narkomanii i innych społecznych zjawisk patologicznych Zadbane placówki oświatowe Słabe strony Słabo rozwinięta sieć usług medycznych Brak odpowiedniej całorocznej bazy sportowo rekreacyjnej Wzrastające bezrobocie w gminie Niski poziom wykształcenia ludności gminy Mała przedsiębiorczość mieszkańców Niewystarczające nakłady finansowe na opiekę społeczną Mała aktywność mieszkańców gminy w zakresie kultury Dobrze rozwinięta profilaktyka przeciwalkoholowa Dobry księgozbiór bibliotek szkolnych i punktów bibliotecznych Obecność liderów w różnych dziedzinach życia w gminie 37

19 DZIEDZINA SPOŁECZNA Niska średnia wieku Szanse Wyższa uczelnia w Szamotułach Bliskość do różnorodnych szkół Pielęgnowanie tradycji wielkopolskiej i szamotulskiej Wprowadzenie reform społecznych Upowszechnienie średniego wykształcenia Zagrożenia Nie dofinansowanie przez budżet państwa reform społecznych Zbyt duże obciążenie gminy kosztami wprowadzania reform społecznych Brak kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia Brak środków finansowych na inwestycje w oświacie Odpłatność za szkolnictwo wyższe Wysokie bezrobocie wśród kobiet i młodzieży Niskie płace w sferze budżetowej i poza budżetowej. Wysokie podatki i inne obciążenia Bezkrytyczne przyjmowanie złych wzorów 38

20 DZIEDZINA EKOLOGICZNA Mocne strony Brak przemysłu niszczącego środowisko Duże walory krajobrazowe gminy Sąsiedztwo Puszczy Noteckiej Czyste i bogate środowisko przyrodnicze Niskie zaludnienie na terenie gminy Średnio zorganizowany odbiór nieczystości stałych i ich segregacja Kanalizacja we wsiach: Ordzin, Pęckowo, Kobylniki, Słopanowo Huby, Obrowo, Koźmin. Słabe strony Brak infrastruktury w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków we wsiach położonych w północnej stronie gminy. Brak wysypiska śmieci. Brak gazyfikacji terenu gminy Dzikie wysypiska śmieci i wylewiska ścieków Zanieczyszczanie lasów, rzek i rowów Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa DZIEDZINA ELOKOLOGICZNA Szanse Planowane wsparcie finansowe na ochronę środowiska ze strony UE Edukacja ekologiczna społeczeństwa Nowe technologie bezpieczne dla środowiska Promocja zdrowego styku życia Tworzenie ścieżek dydaktycznych związanych z przyrodą i krajobrazem Zagrożenia Zanieczyszczenie środowiska przez mieszkańców gminy, zakłady pracy, turystów Zanieczyszczenie wód Brak środków finansowych na ochronę wód i lasów Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa Brak współdziałania gmin w zakresie ochrony środowiska Rosnące niszczenie środowiska przez mieszkańców gminy i turystów 39

21 DZIEDZINA TECHNICZNA Mocne strony Dobrze rozbudowana sieć wodociągów na terenie gminy Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg Dobrze rozwinięta sieć sklepów spożywczych Duże zainteresowanie mieszkańców gminy rozbudową infrastruktury technicznej Słabe strony Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna Brak sieci gazowej Przestarzała sieć elektryczna Niesprawna melioracja na użytkach rolnych Zły stan techniczny chodników i ich niedostateczny rozwój Brak własnych środków finansowych w gminie na modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej DZIEDZINA TECHNICZNA Szanse Dynamiczny rozwój nowych technologii Bliskość rurociągu gazowego możliwość zaopatrzenia mieszkańców gminy w gaz ziemny Linia kolejowa na terenie gminy Żeglowna rzeka Warta Możliwość pozyskania publicznych środków finansowych na rozbudowę infrastrukturę Zagrożenia Wysokie koszty inwestycji Duże trudności w pozyskaniu dotacji na rozbudowę infrastrukturę Brak środków finansowych na modernizację sieci energetycznej Brak środków na wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii 40

22 2.3. GŁÓWNE PROBLEMY W GMINIE OBRZYCKO 1. Brak inwestorów i środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację bezrobocia w gminie. 2. Brak przetwórstwa rolno spożywczego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. 3. Brak sieci gazowej w gminie. 4. Brak wysypiska śmieci. 5. Trudności w przekwalifikowaniu zawodowym mieszkańców gminy. 6. Trudna sytuacja w rolnictwie. 7. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna. 8. Zanieczyszczenie środowiska. 9. Brak całorocznej bazy sportowo rekreacyjnej. 41

23 3. Program rozwoju Gminy Obrzycko 42

24 3.1. Wizja i misja gminy. Społeczeństwo gminy Obrzycko i reprezentujący Go Samorząd, u progu Trzeciego tysiąclecia pobejmują program zróżnicowanych działań, w wyniku których gmina Obrzycko będzie: - przyjaznym i bezpiecznym miejscem zamieszkania, - ośrodkiem wzrostu gospodarczego o stabilnym rynku pracy, - gminą o wysokiej wydajności rolnictwa z nowoczesnym przetwórstwem rolnospożywczym, - interesującym celem podróży dla turystów i atrakcyjnym miejscem do wypoczynku, - gminą zapewniającą wysoki poziom usług społecznych. Rozwój gminy będzie miał charakter zrównoważony, zmiany będą dokonywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego tej Ziemi. Powyższa wizja pozwala sformułować następującą misję gminy Obrzycko: Gmina Obrzycko będzie gminą wyróżniającą się spośród gmin powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego, dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, dobrze rozwiniętą działalnością gospodarczą w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, wysokim poziomem rolnictwa i przetwórstwem rolno spożywczego, stabilnym rynkiem pracy, aktywnie chronionym środowiskiem naturalnym i dobrze zachowanym dziedzictwem kultury. 43

25 3.2. Strategiczne cele rozwoju. We wcześniejszych etapach pracy nad strategią liderzy społeczności gminy określili najważniejsze problemy do rozwiązania w gminie Obrzycko. Wskazali mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia w jej rozwoju. Na podstawie tych informacji oraz uwarunkowań zewnętrznych gminy ustalono cel nadrzędny i cel główny. Sformułowano również cele strategiczne rozwoju gminy Obrzycko. Cel nadrzędny: Wysoka jakość życia społeczeństwa gminy Obrzycko Cel główny: Trwały, akceptowany społecznie i bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno gospodarczy gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów pracy i kapitału oraz walorów położenia geograficznego. Cele strategiczne: 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną. 2. Aktywizacja gospodarcza gminy. 3. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. 4. Rozwój mieszkalnictwa. 5. Obrzycko gminą dbającą o historię i środowisko. 44

26 Cele operacyjne. Dla każdego celu strategicznego wyznaczono cele operacyjne. Cel strategiczny 1: Kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną. Cele operacyjne: 1. Gazyfikacja gminy. 2. Sanitacja wsi. 3. Modernizacja sieci dróg. 4. Usprawnienie gospodarki wodą. Cel strategiczny 2: Aktywizacja gospodarcza gminy. Cele operacyjne: 1. Poprawa konkurencyjności gospodarczej terenów gminy. 2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 3. Turystyczny rozwój gminy. 4. Wspomaganie modernizacji rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego. 5. Profesjonalny marketing gminy. Cel strategiczny: 3: Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach. Cele operacyjne: 1. Wysoki poziom kształcenia w szkołach. 2. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej szkół. 3. Rozwój kultury fizycznej. Cel operacyjny: 4: Rozwój mieszkalnictwa. Cele operacyjne: 1. Wypracowanie programu mieszkalnictwa. Cel strategiczny 5: Obrzycko gminą dbającą o historię i środowisko. Cele operacyjne: 1. Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego. 2. Ochrona przyrody. 45

27 Projektowane cele strategiczne w rozwoju gminy Obrzycko są zbieżne z generalnymi celami strategicznymi województwa wielkopolskiego przyjętymi w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Generalnymi celami strategicznymi województwa wielkopolskiego są: 1. zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia. 2. zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy. 3. wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzennej. 4. dostosowanie potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwań XXI wieku i wymagań jednoczącej się Europy. Każdy z celów generalnych województwa wielkopolskiego zawiera zbiór celów strategicznych. Są to: 1. Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia Praca (stworzenie warunków do trwałego i efektywnego generowania miejsc pracy dający ludziom szanse na spożytkowanie swych talentów i umiejętności; dążenie do zapewnienia godziwych dochodów z pracy) Byt materialny (zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, lecznictwa i wypoczynku; uzyskania wysokiego poziomu obsługi mieszkańców (gospodarstw domowych) dotyczących usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie) Rozwój duchowy (zapewnienie warunków rozwoju duchowego, w tym: kształcenia, kultury, podróży, dostępu do informacji, rozwoju różnych form aktywności społecznej; tworzenie klimatu do samoorganizacji społecznej). 46

28 1.4. Bezpieczeństwo (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość, zabezpieczenie dorobku życia; opieka nad rodziną, troska o wychowanie młodego pokolenia, upowszechnienie postaw solidarności społecznej, w tym: troski o osoby biedne, samotne, w starszym wieku, niepełnosprawne). 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy Unowocześnienie struktury gospodarki (konsekwentna restrukturyzacja gospodarki w kierunku zwiększenia udziału przemysłów nowoczesnych technologii, a także specjalistycznych usług [komunikacyjnych, handlowych, naukowych i kulturalnych], znalezienie i wykorzystanie nowych kół napędowych gospodarki, w tym budownictwa mieszkaniowego; wielofunkcyjny rozwój wsi) Wzrost efektywności gospodarki (zdecydowana modernizacja dziedzin tradycyjnych, w tym kompleksu rolno spożywczego; poprawa transferu technologii; wzrost konkurencyjności gospodarki) Trwałość i harmonia (generowanie rozwoju uwzględniające oszczędne, racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i walorów; rozwój i uelastycznianie kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich aktywności gospodarczej [intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw]; przebudowa, a w znacznej części budowa nowego zaplecza infrastrukturalnego). 3. Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzennej Wewnętrzna integracja regionu. (scalenie społeczne i gospodarcze całego regionu, przy uwzględnieniu jego wewnętrznego zróżnicowania i specyfikacji układów subregionalnych; przezwyciężenie partykularyzmów terytorialnych). 47