REGULAMIN KONKURSU MAGIA ŚWIĄT. 1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą MAGIA ŚWIĄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MAGIA ŚWIĄT. 1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą MAGIA ŚWIĄT"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MAGIA ŚWIĄT I. Nazwa promocji. 1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą MAGIA ŚWIĄT II. Organizator Konkursu oraz Fundator nagród. 1. Konkurs jest organizowany przez spółkę AKON Joanna Papierska Sp. J. z siedzibą w Warszawie, , ul. Krasickiego 51 lok.1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP zwaną dalej Organizatorem. 2. Fundatorem nagród jest firma Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Domaniewska 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , - zwana dalej Fundatorem. 3. Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540). III. Zasady prowadzenia Konkursu. 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która: a) jest konsumentem w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121; zwanej dalej Kodeksem cywilnym ), b) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, c) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, d) w okresie wskazanym w ust. 3 lit. c) powyżej dokonała zakupu, w sklepach Dayli na terytorium Polski, minimum jednego dowolnego produktu marki Syoss znajdującego się w ofercie handlowej Fundatora zwanym dalej Produktem Konkursowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem. e) spełnia wszystkie pozostałe warunki Regulaminu. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, ani pracownicy innych podmiotów związanych ze zlecaniem, organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej. 3. W celu przystąpienia do Konkursu oraz uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody, o których mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu (zwane dalej Nagrodami ) Uczestnik zobowiązany jest do: a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz ich przestrzegania, b) spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie, c) zakupienia w dowolnym sklepie sieci Dayli na terytorium Polski w okresie od do roku jednego dowolnego Produktu Konkursowego i zachowania oryginalnego paragonu zakupu. d) zgłoszenia udziału w Konkursie (zwane dalej Zgłoszeniem ) poprzez przesłanie własnej, autorskiej odpowiedzi odpowiadając na pytanie: Jaki jest Twój sposób na piękne włosy zimą? (zwane dalej Pytaniem Konkursowym ). Zgłoszenie w formie wiadomości e- mail należy przesłać na adres e) Każde prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania (korespondencyjny) Uczestnika Konkursu, numer paragonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przygotowaną według następującego wzoru:

2 Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez AKON Joanna Papierska Sp.J. z siedzibą w Warszawie, , ul. Krasickiego 51 lok. 1, przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Domaniewska 41 oraz DAYLI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, , ul.balicka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), moich danych osobowych w celu wysłania wiadomości oraz dla potrzeb realizacji Konkursu MAGIA ŚWIĄT zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu w tym wydania nagrody i ogłoszenia wyników na stronie oraz Zostałem/am poinformowany/a przez AKON Joanna Papierska Sp.J. z siedzibą w Warszawie, , ul. Krasickiego 51 lok. 1, przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Domaniewska 41 o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. f) Rozwiązanie Zadania Konkursowego wraz ze spacjami nie może przekroczyć 250 znaków. Dopuszcza się użycie liter drukowanych. g) Zgłoszenia dokonywać można codziennie w dniach od roku od godz. 09:00 do roku do godz. 23:59:59 z zastrzeżeniem pkt III Przyjęcie Zgłoszenia przez Organizatora Konkursu zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną na adres , z którego Zgłoszenie zostało wysłane. zwrotny zostanie wysłany w sposób automatyczny, w ciągu trzech dni roboczych od dnia Zgłoszenia. Dniem roboczym są dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. Treść wiadomości zwrotnej: Witamy w konkursie MAGIA ŚWIĄT. Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie 5. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z ust. 3 lit. e), zawierające nazwy obraźliwe oraz ogólnie uznane za wulgarne, jak i niezwiązane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane po terminie, o którym mowa w ust. 3 lit. g), nie będą brały udziału w Konkursie. 6. Każdy paragon potwierdzający zakup co najmniej jednego dowolnego Produktu Konkursowego uprawnia do Zgłoszenia 1 (jednej) autorskiej odpowiedzi do Konkursu. Jednorazowy zakup większej liczby Produktów Konkursowych na podstawie jednego paragonu nie uprawnia do wysłania większej liczby wiadomości zgłoszeniowych do Konkursu. 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu Produktu Konkursowego poprzez wysłanie wiadomości może mieć miejsce wyłącznie po zakupie jednego dowolnego Produktu Konkursowego, tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości . Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego Zgłoszenia do Konkursu, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu co do każdego Zgłoszenia oddzielnie. Jeżeli Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia , Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania wszystkich oryginałów paragonów dotyczących wszystkich Zgłoszeń w celu weryfikacji prawa do Nagrody. W przypadku wielokrotnego Zgłoszenia przez Uczestnika do udziału w Konkursie takiej samej, autorskiej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zastosowanie znajdzie ust. 9 poniżej. 8. Każdy Uczestnik Konkursu musi zachować oryginalny paragon zakupu Produktu Konkursowego, gdyż będzie on podstawą do przyznania prawa do Nagrody, o której mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu. Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagród (jest to warunek konieczny wydania Nagrody). W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu

3 zakupu (paragonu) potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi duplikat paragonu wydany przez sklep, w którym dokonał zakupu. 9. Jeden Uczestnik ma prawo tylko do 1 Nagrody w Konkursie niezależnie od ilości Zgłoszeń. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba będzie przesyłać Zgłoszenia z różnych adresów , a zakwalifikuje się do więcej, aniżeli jednej Nagrody. 10. Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. 11. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 lit. d): a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Konkursowych, c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 12. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania zadania konkursowego, zwanego dalej również Utworem, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w lit. od a) do c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. IV. Nagrody 1. W Konkursie zostanie przyznanych:

4 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) nagród w postaci Bonów Prezentowych Dayli o jednostkowej wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) wraz z premią pieniężną w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych, zero groszy) stanowiącą równowartość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania Nagrody. 2. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 8.400,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych, zero groszy). 3. Każda z 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) nagród zostanie przyznana 150 Laureatom, których odpowiedzi zostaną najwyżej ocenione tj. autorom najwyżej ocenionych odpowiedzi na pytanie konkursowe w trakcie trwania Konkursu określonym w pkt. III.3.d V. Czas trwania Konkursu. 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia roku od godz. 09:00 do roku do godz. 23:59: Sprzedaż Produktów Konkursowych upoważniających do udziału w konkursie odbywać się będzie w sklepach sieci Dayli na terenie całego kraju od dnia roku do roku. VI. Obszar, na którym organizowany będzie Konkurs. 1. Konkurs przeprowadzony jest na terenie całej Polski we wszystkich sklepach sieci Dayli. VII. Sposób prowadzenia Konkursu, w szczególności miejsce i termin wyłonienia Laureatów. 1. Wszystkie Zgłoszenia będą rejestrowane przez serwer systemu informatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego Zgłoszenia. 2. Wybór Laureatów zostanie dokonany przez komisję, zwaną dalej Komisją Konkursową. Komisja Konkursowa to zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i wyboru Zgłoszeń. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora i jeden przedstawiciel Fundatora. Komisja Konkursowa będzie oceniać zgłoszoną, autorską odpowiedź na Pytanie Konkursowe. 3. Komisja Konkursowa posiada swobodę wyboru Laureatów Nagrody, mając na uwadze następujące kryteria: trafność, unikalność oraz oryginalność odpowiedzi. [Wyłonienie Laureatów Nagród] 4. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń przesłanych w trakcie trwania Konkursu t.j. od roku do roku wyłonionych zostanie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) najlepszych odpowiedzi na pytanie: Jaki jest Twój sposób na piękne włosy zimą?. Wyłonienie Laureatów nagrody nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do dnia W przypadku, gdy okaże się, że wybrana przez Komisję Konkursową odpowiedź na Pytanie Konkursowe powtórzy się w identycznym brzmieniu w innym Zgłoszeniu, dokonanym przez innego Uczestnika Konkursu, prawo do Nagrody nabywa osoba, której Zgłoszenie wpłynęło do wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego Zgłoszenia Konkursu jako pierwsze (zgodnie z czasem odnotowanym przez serwer systemu informatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego Zgłoszenia). 6. Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa, zaś Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

5 VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników. 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie od dnia roku. Lista zawierać będzie zwycięską odpowiedź, inicjały Laureata oraz dzień Zgłoszenia. Dane Laureatów umieszczone będą na stronie internetowej, po uprzednim otrzymaniu przez organizatora zgody Uczestnika na ich wykorzystanie i opublikowanie. 2. Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe została wyłoniona jako zwycięska zgodnie z pkt VII ust. 2 i 3 Regulaminu i którego Zgłoszenie spełnia wszystkie warunki Regulaminu, zostanie poinformowany przez wyspecjalizowany podmiot przyjmujący Zgłoszenia poprzez wiadomość podany w Zgłoszeniu, z którego Zgłoszenie zostało wysłane w ciągu 10 dni roboczych od dnia wyłonienia. 3. Uczestnik, który otrzyma informację, o której mowa w ust. 2, posiada oryginał paragonu zakupu Produktów Konkursowych oraz spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie zobowiązany jest przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej następujące dane: a) oryginał paragonu uprawniającego do otrzymania Nagrody, b) imię, nazwisko wraz z numerem telefonu kontaktowego, c) adres zamieszkania, d) własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem MAGIA ŚWIĄT i wyrażam zgodę na jego treść. Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w Konkursie, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jaki jest Twój sposób na piękne włosy zimą?, zwanego dalej: Konkursem. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego. Powstałe w z związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jaki jest Twój sposób na piękne włosy zimą? treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec AKON Joanna Papierska Sp.J. z siedzibą w Warszawie oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić AKON Joanna Papierska Sp.J. z siedzibą w Warszawie oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. uzupełnioną o właściwe dane oraz własnoręcznie podpisaną pisemną zgodę na odprowadzenie podatku od nagrody o treści: Jako uczestnik Konkursu MAGIA ŚWIĄT wyrażam dobrowolnie zgodę na odprowadzenie przez organizatora podatku od przyznanej mi nagrody. Adres wysyłki: AKON ul. Krasickiego 51 lok Warszawa z dopiskiem MAGIA ŚWIĄT.

6 Powyższe dane, oświadczenia oraz oryginał paragonu muszą zostać przesłane w terminie do 7 dni roboczych (decyduje data nadania) od daty powiadomienia o przyznanym prawie do nagrody, zgodnie z pkt. VIII.2. Dokumenty i dane, o których mowa powyżej, mogą zostać dostarczone drogą pocztową (list polecony lub zwykły) lub pocztą kurierską. 4. Laureat traci prawo do Nagrody w szczególności w przypadku: a) nie spełnił wszystkich warunków Regulaminu w tym w szczególności opisanych w pkt III pt. Zasady prowadzenia Konkursu, b) nie spełnił innych warunków Regulaminu. w tym określonego w pkt VIII pt. Sposób i termin ogłaszania wyników ust. 3 c) W każdym z tych przypadków (a i b) Organizator powiadomi o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość na adres zawarty w Zgłoszeniu. 5. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest spółka AKON Joanna Papierska Sp.J. z siedzibą w Warszawie, , ul. Krasickiego 51 lok. 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Administratora w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i opublikowaniem wyników Konkursu; MAGIA ŚWIĄT na stronie Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 6. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemnie zgodę na wykorzystanie i ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Zakres i treść zgody zostanie przedstawiony do akceptacji Uczestnika w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne. IX. Miejsce i termin wydawania nagród. 1. Każda z nagród zostanie przekazana jej Laureatowi w terminie do r. 2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Pocztą Polską lub przesyłką kurierską. 3. Nieodebranie nagrody przekazanej Pocztą Polską lub przesyłką kurierską przez Laureata w pierwszym terminie z przyczyn niezawinionych przez Laureata powoduje, iż Organizator Konkursu zobowiązany jest skontaktować się z Laureatem i wyznaczyć mu drugi ostateczny termin odbioru nagrody, nie dłuższy jednak niż do r. Laureat, który nie odbierze nagrody w drugim wyznaczonym przez Organizatora konkursu ostatecznym terminie traci prawo do jej otrzymania a nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 4. Każdy z Laureatów może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.). 6. Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 7. W przypadku braku odbioru nagrody w Konkursie lub niewydania z braku spełnienia warunków Regulaminu t.j. nie przysłania podpisanych dokumentów oraz paragonu, przechodzi ona do dyspozycji Organizatora.

7 X. Odpowiedzialność Organizatora 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. XI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres biura Organizatora w terminie od dnia r. będącego dniem rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia r. O zachowaniu terminu Zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone r. 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, nie później jednak niż do r. 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

REGULAMIN KONKURSU Nowy wymiar koloryzacji! Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Nowy wymiar koloryzacji!

REGULAMIN KONKURSU Nowy wymiar koloryzacji! Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Nowy wymiar koloryzacji! 1 REGULAMIN KONKURSU Nowy wymiar koloryzacji! I. Nazwa promocji Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Nowy wymiar koloryzacji! II. Organizator Konkursu oraz Fundator nagród Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Technologia dla Twojego piękna

REGULAMIN KONKURSU Technologia dla Twojego piękna REGULAMIN KONKURSU Technologia dla Twojego piękna I. Nazwa i rodzaj promocji 1. Promocja (zwana dalej Konkursem ), jest organizowana pod nazwą Technologia dla Twojego piękna. 2. Konkurs nie jest grą hazardową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza Regulamin Konkursu Znajdź współpracza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Znajdź współpracza (dalej zwanej Konkursem ) jest Formatic Piotr Karpiński, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LUKSUS, NA KTÓRY MOŻESZ SOBIE POZWOLIĆ I.

REGULAMIN KONKURSU LUKSUS, NA KTÓRY MOŻESZ SOBIE POZWOLIĆ I. REGULAMIN KONKURSU LUKSUS, NA KTÓRY MOŻESZ SOBIE POZWOLIĆ I. Nazwa promocji Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Luksus, na który możesz sobie pozwolić Konkurs realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czas na wiosenną przemianę

REGULAMIN KONKURSU Czas na wiosenną przemianę 1 REGULAMIN KONKURSU Czas na wiosenną przemianę I. Nazwa promocji Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Czas na wiosenną przemianę II. Organizator Konkursu oraz Fundator nagród Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dzień Matki w Natura

REGULAMIN KONKURSU Dzień Matki w Natura REGULAMIN KONKURSU Dzień Matki w Natura I. Nazwa i rodzaj promocji 1. Promocja (zwana dalej Konkursem ), jest organizowana pod nazwą Dzień Matki w Natura. 2. Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu,,Momenty z kawą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu,,Momenty z kawą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu,,Momenty z kawą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród pod nazwą Momenty z kawą (dalej zwanej Konkursem ) jest Formatic Piotr Karpiński, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyraź siebie. Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Wyraź siebie

REGULAMIN KONKURSU Wyraź siebie. Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Wyraź siebie REGULAMIN KONKURSU Wyraź siebie I. Nazwa promocji Promocja zwana dalej Konkursem, jest organizowana pod nazwą Wyraź siebie II. Organizator Konkursu oraz Fundator nagród Konkurs jest organizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zmień swój look ze Schwarzkopf

REGULAMIN KONKURSU Zmień swój look ze Schwarzkopf REGULAMIN KONKURSU Zmień swój look ze Schwarzkopf I. Nazwa i rodzaj promocji 1. Promocja (zwana dalej Konkursem ), jest organizowana pod nazwą Zmień swój look ze Schwarzkopf. 2. Konkurs nie jest grą hazardową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Przejażdżka z nagrodami

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Przejażdżka z nagrodami REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Przejażdżka z nagrodami 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przejażdżka z nagrodami zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie http://www.uniqabonusclub.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród!

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród! REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Wakacje warte nagród! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Wakacje warte nagród! zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie http://www.uniqabonusclub.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Udekoruj choinkę z UNIQA

REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Udekoruj choinkę z UNIQA REGULAMIN KONKURSU dla Uczestników UNIQA BonusClub Udekoruj choinkę z UNIQA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Udekoruj choinkę z UNIQA zorganizowanego dla zarejestrowanych na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Super start każdego dnia

Regulamin konkursu Super start każdego dnia Regulamin konkursu Super start każdego dnia 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane 1.1 Organizator-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Miękki duet ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Miękki duet ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Miękki duet ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Miękki duet (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako Konkurs ) jest KORE Sp. z o.o., z siedzibą w z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj lato w Kaufland!

REGULAMIN KONKURSU Poczuj lato w Kaufland! REGULAMIN KONKURSU Poczuj lato w Kaufland! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Poczuj lato w Kaufland!. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

W ŚLAD ZA LESZKIEM ZE STOKROTKĄ! 1. Postanowienia ogólne

W ŚLAD ZA LESZKIEM ZE STOKROTKĄ! 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU W ŚLAD ZA LESZKIEM ZE STOKROTKĄ! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą W ŚLAD ZA LESZKIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KIBIC! 1. Definicje

Regulamin konkursu KIBIC! 1. Definicje Regulamin konkursu KIBIC! 1. Definicje Zawarte w 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1 Organizator- organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kupuj herbaty Saga i wygrywaj!

Regulamin konkursu Kupuj herbaty Saga i wygrywaj! Regulamin konkursu Kupuj herbaty Saga i wygrywaj! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dzień Matki z Henkel & Schwarzkopf w sieci drogerii Natura

REGULAMIN KONKURSU Dzień Matki z Henkel & Schwarzkopf w sieci drogerii Natura REGULAMIN KONKURSU Dzień Matki z Henkel & Schwarzkopf w sieci drogerii Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Dzień Matki z Henkel & Schwarzkopf (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Karnawał z Nowakiem. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Regulamin konkursu pod nazwą Karnawał z Nowakiem. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: Regulamin konkursu pod nazwą Karnawał z Nowakiem DEFINICJE Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: Konkurs oznacza konkurs o nazwie Karnawał z Nowakiem, którego zasady opisuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Podaruj najpiękniejsze Święta w sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Podaruj najpiękniejsze Święta w sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Podaruj najpiękniejsze Święta w sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Podaruj najpiękniejsze Święta (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu UNILEVER ENGINEERS LEAGUE 2015

Regulamin konkursu UNILEVER ENGINEERS LEAGUE 2015 Regulamin konkursu UNILEVER ENGINEERS LEAGUE 2015 1. Organizatorem konkursu pod nazwą UNILEVER EGINEERS LEAGUE 2015 zwanego dalej Konkursem, jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka Regulamin Konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Odkryj moc doskonałej czystości - Twój Market

REGULAMIN KONKURSU Odkryj moc doskonałej czystości - Twój Market REGULAMIN KONKURSU Odkryj moc doskonałej czystości - Twój Market I. Nazwa i rodzaj promocji 1. Promocja (zwana dalej Konkursem ), jest organizowana pod nazwą Odkryj moc doskonałej czystości. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bananagrams

Regulamin Konkursu Bananagrams Regulamin Konkursu Bananagrams I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Bananagrams, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 19, w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Zmień koloryzację w luksusowe doznanie w sieci drogerii Super-Pharm (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU PT. Zmień koloryzację w luksusowe doznanie w sieci drogerii Super-Pharm (dalej: Regulamin) REGULAMIN KONKURSU PT. Zmień koloryzację w luksusowe doznanie w sieci drogerii Super-Pharm (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pt. Zmień koloryzację w luksusowe doznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kobieta zmienną jest z Palette! w sieci Drogerie Polskie

REGULAMIN KONKURSU Kobieta zmienną jest z Palette! w sieci Drogerie Polskie REGULAMIN KONKURSU Kobieta zmienną jest z Palette! w sieci Drogerie Polskie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Kobieta zmienną jest z Palette! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. SYOSS SALONPLEX BOX W DROGERIACH HEBE (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PT. SYOSS SALONPLEX BOX W DROGERIACH HEBE (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PT. SYOSS SALONPLEX BOX W DROGERIACH HEBE (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Syoss SalonPlex Box w drogeriach Hebe (dalej: Konkurs) jest Albedo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Świętuj i wygrywaj 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Świętuj i wygrywaj 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Świętuj i wygrywaj 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Świętuj i wygrywaj (zwanego dalej konkursem ) jest Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maybelline New York i Drogerie Natura

Regulamin konkursu Maybelline New York i Drogerie Natura Regulamin konkursu Maybelline New York i Drogerie Natura 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Ben 10 Dzień Dziecka zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wielki Konkurs Janex (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Wielki Konkurs Janex (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Wielki Konkurs Janex (dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Wielki Konkurs Janex (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako: Konkurs ) jest Agencja Interaktywna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU NA TROPIE MORŚWINA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą NA TROPIE MORŚWINA zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Urodziny w Klubie Organique (dalej zwanego Konkursem ) jest ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Velvet wspiera młodych kucharzy. ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Velvet wspiera młodych kucharzy. ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Velvet wspiera młodych kucharzy ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Velvet wspiera młodych kucharzy (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zimowe wyzwanie na smaczne chrupanie

REGULAMIN KONKURSU Zimowe wyzwanie na smaczne chrupanie REGULAMIN KONKURSU Zimowe wyzwanie na smaczne chrupanie 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma pod nazwą Brand

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I. Nazwa i rodzaj promocji Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Wybierz Vidaron, wygraj nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU. I. Nazwa i rodzaj promocji Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Wybierz Vidaron, wygraj nagrody!. REGULAMIN KONKURSU I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Wybierz Vidaron, wygraj nagrody!. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w ramach akcji promocyjnej,,poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej rywalizacji. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu w ramach akcji promocyjnej,,poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej rywalizacji. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu w ramach akcji promocyjnej,,poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej rywalizacji 1 Postanowienia Ogólne 1) Organizatorem Konkursu pod nazwą Poczuj na własnej skórze ducha piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Hatchimals, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 19, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Lubię Tatrzańską bo

REGULAMIN KONKURSU. Lubię Tatrzańską bo REGULAMIN KONKURSU Lubię Tatrzańską bo Organizator 1 Organizatorem konkursu jest Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar i Adam Zawisza, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU WYMARZONY SERWIS OBIADOWY NA ŚWIĘTA 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymarzony Serwis Obiadowy na Święta zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Fa poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN KONKURSU. Fa poczuj się fantastycznie! REGULAMIN KONKURSU Fa poczuj się fantastycznie! I. Nazwa i cel promocji. 1.1. Promocja (zwana dalej Konkursem ) jest urządzana pod nazwą Fa poczuj się fantastycznie!. Promocja urządzana jest w celu promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Śliwkobranie Złotobranie ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Śliwkobranie Złotobranie ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Śliwkobranie Złotobranie ( dalej: Regulamin ) A. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Śliwkobranie Złotobranie (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako Konkurs ) jest KORE Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nakręć się na nagrody! (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Nakręć się na nagrody! (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Nakręć się na nagrody! (dalej Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Nakręć się na nagrody!! (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań DJ em, baw i graj!

REGULAMIN KONKURSU Zostań DJ em, baw i graj! REGULAMIN KONKURSU Zostań DJ em, baw i graj! 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma pod nazwą Brand Space, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Zatrzymaj lato z Raffaello

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Monster High - Zelektryzowani, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Palmolive w Carrefour jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PT. ROCKOWE ZADANIA- ZADANIE NR 1 ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH AKCJI BARBIE GŁOS MA SIŁĘ!

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PT. ROCKOWE ZADANIA- ZADANIE NR 1 ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH AKCJI BARBIE GŁOS MA SIŁĘ! ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PT. ROCKOWE ZADANIA- ZADANIE NR 1 ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH AKCJI BARBIE GŁOS MA SIŁĘ! 1. W Regulaminie Konkursu ROCKOWE ZADANIA-ZADANIE NR 1 odbywającego się w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem ( Organizator ) konkursu Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew (Konkurs) jest: 1.2 Konkurs trwać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. SCHWARZKOPF LOOKS W SUPER-PHARM

REGULAMIN KONKURSU PT. SCHWARZKOPF LOOKS W SUPER-PHARM REGULAMIN KONKURSU PT. SCHWARZKOPF LOOKS W SUPER-PHARM (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Schwarzkopf Looks w Super-Pharm (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OPERACJA M.E.A.L! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU OPERACJA M.E.A.L! (dalej: Regulamin) REGULAMIN KONKURSU OPERACJA M.E.A.L! (dalej: Regulamin) 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają następujące znaczenie: 1.1 Organizator firma pod nazwą Brand Space Beata Zbańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NAGRODA GŁÓWNA wersja A

Załącznik nr 1 NAGRODA GŁÓWNA wersja A Załącznik nr 1 NAGRODA GŁÓWNA wersja A Oświadczenie dla Zwycięzcy Nagrody Głównej, który dokonał zakupu na podstawie faktury VAT na potrzeby prowadzonej działalności/przedsiębiorstwa (Uczestnik w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. BĄDŹ EXPERTKĄ TEGO LATA w drogeriach Super-Pharm (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU PT. BĄDŹ EXPERTKĄ TEGO LATA w drogeriach Super-Pharm (dalej: Regulamin) REGULAMIN KONKURSU PT. BĄDŹ EXPERTKĄ TEGO LATA w drogeriach Super-Pharm (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pt. Bądź Expertką tego lata (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cheestrings 3

Regulamin Konkursu Cheestrings 3 Regulamin Konkursu Cheestrings 3 I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Cheestrings 3, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Biała Kolekcja Colgate

Regulamin konkursu Biała Kolekcja Colgate Regulamin konkursu Biała Kolekcja Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Biała Kolekcja Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo