Animator formacji odpowiada za formację duchową wspólnoty lokalnej (Statut, rozdz. VI, 34, 4).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animator formacji odpowiada za formację duchową wspólnoty lokalnej (Statut, rozdz. VI, 34, 4)."

Transkrypt

1 1 5. POSŁUGI W WŻCH. ODPOWIEDZIALNI: ANIMATOR I KOORDYNATOR Plan spotkania: 1. Wprowadzenie do medytacji 2. Medytacja 3. Konferencja 4. Refleksja 5. Dzielenie w grupach 6. Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum Wstęp Jesteśmy jedną Wspólnotą Światową i mamy budować jedno Ciało Apostolskie. Dlatego też wszyscy członkowie WŻCh powinni przyczyniać się do budowania tej jedności przez służenie tym darem, który otrzymali od Boga dla dobra wspólnoty. Do najważniejszych posług w naszej wspólnocie należy zaliczyć posługę koordynatora i animatora formacji, które pełnią świeccy oraz asystenta kościelnego, którym jest zazwyczaj jezuita. Koordynator i animator formacji określani są jako odpowiedzialni wspólnoty podstawowej (Statut, rozdz. V, 33, 8). Ogólnym celem tych posług jest pomoc grupie, aby wzrastała ona w swoim życiu osobistym, chrześcijańskim i wspólnotowym ku misji. Każda z posług nie jest tylko wyborem czysto ludzkim, ale wypływa z rozeznania, kto i jak w konkretnej sytuacji wspólnoty powinien ją pełnić. Duch Święty udziela każdemu swoich darów i czyni zdolnym do podejmowania różnych dzieł i posług, mających na celu odnowę i pożytek dla Kościoła (por. 1Kor 12,7). I ANIMATOR 1. Wybór animatora We wspólnotach podstawowych, tworzonych w większości przez członków zwyczajnych, animator formacji może być wybierany spośród członków zwyczajnych tej wspólnoty, którzy przeszli dłuższą drogę formacji duchowej. W prewspólnotach i wspólnotach podstawowych tworzonych głównie przez członków uczestniczących animatorem formacji powinien być członek zwyczajny o dłuższej drodze formacji duchowej z innej wspólnoty podstawowej (Statut, rozdz. V, 33, 6). 2. Odpowiedzialność i zadania animatora Odpowiedzialność za rozwój duchowy wspólnoty podstawowej spoczywa na animatorze formacji (Statut, rozdz. V 33, 5).

2 2 Animator formacji odpowiada za formację duchową wspólnoty lokalnej (Statut, rozdz. VI, 34, 4). Animatorem formacji jest osoba odpowiednio przygotowana, znająca ignacjański proces rozwoju. Do jego zadań należy: pomoc grupie w rozeznawaniu procesów zachodzących w poszczególnych osobach i we wspólnocie; troska o realizację drogi WŻCh; pomoc wspólnocie i jej koordynatorowi w poszukiwaniu i korzystaniu z odpowiednich środków formacji potrzebnych do rozwoju grupy i wspierających realizację jej misji. Uczestnictwo animatora formacji w pełnym wymiarze życia grupy zależy od jego obiektywizmu, potrzebnego do skutecznego wypełniania tej posługi. Animatora formacji wybiera wspólnota, a zatwierdza wspólnota lokalna lub narodowa( NO 41 b). Do ważniejszych zadań animatora formacji należy: Pomaganie grupie w rozeznaniu i podejmowaniu decyzji, a więc rozwijanie świadomości tego, co się dzieje na płaszczyźnie wewnętrznych odczuć, relacji i procesów zachodzących w grupie oraz zaangażowań apostolskich; pobudzanie grupy do stanięcia wobec zaistniałej sytuacji i pojęcia decyzji, troska o rewizję ich realizacji, a także rozeznania przemian zachodzących w każdym z uczestników, jak i całej grupie Troska o to, aby całość procesu formacji i rozwoju przebiegała w pedagogice i dynamice ĆD Współpraca z koordynatorem i asystentem nad formacją we wspólnocie [Na szczeblu wspólnoty podstawowej więź z asystentem kościelnym jest zazwyczaj utrzymana za pośrednictwem animatora formacji wspólnoty podstawowej (NO 45)] Proponowanie odpowiednich środków formacji ( a więc treści i metod pracy), tak, aby każdy aspekt życia członków grupy został zintegrowany z doświadczeniem Boga, prowadząc ku temu, by nasza wspólnota chrześcijańska, będąca częścią żywego Kościoła, coraz bardziej stawała się żywym znakiem obecności Boga w świecie, wyzwalała z Chrystusem świat z różnorodnych form ubóstwa i niesprawiedliwości Animator formacji powinien zachować pewien dystans między sobą a grupą, aby być wystarczająco wolnym w dostrzeganiu procesów i zjawisk, jakie zachodzą w grupie i jej zaangażowaniu. 3. Osobista praca animatora i przygotowanie do podjęcia posługi Zanim nastąpi nie tylko formalne, ale i faktyczne podjęcie posługi animatora formacji potrzebny jest pewien okres intensywnej formacji osobistej i wspólnotowej. Animator o tyle pełni swoją posługę wobec innych, o ile pogłębia swoją formację i rozumie sens ustawicznej pracy nad sobą. Posługa animatora formacji wymaga integralnego przygotowania i formacji. Należy tu wymienić przede wszystkim: Pogłębione doświadczenie ĆD, znajomość procesów, jakie w nich zachodzą w aspekcie życia człowieka świeckiego oraz rozumienie społecznego wymiaru drogi ĆD Znajomość historii, drogi, duchowości WŻCh, życie Przymierzem, bycie świadkiem żywotności tej drogi Znajomość Pisma św., nauki społecznej Kościoła Świadomość społecznych, ekonomicznych i politycznych problemów współczesnego świata

3 3 Dojrzałość w relacjach międzyludzkich, umiejętność odczytywania przekazu w wypowiedziach słownych oraz pozawerbalnych Znajomość współczesnej psychologii Wiedzę, wyczucie dotyczące formacji w WŻCh Zdrowy rozsądek Szacunek do doświadczenia innych Wolność wewnętrzną pozwalającą być darem dla innych Głęboką świadomość i żywą wiarę, które pozwalają dostrzegać Chrystusa we wspólnocie, co w praktyce wyraża się w dużym zaangażowaniu na rzecz formacji, a jednocześnie nie absolutyzowaniu swojego zaangażowania (por. Suplement do Programu procesu formacji we Wspólnotach Życia Chrześcijańskiego nt. różnych funkcji w WŻCh, publikacja Światowej WŻCh, Rzym 1986) II. - KOORDYNATOR 1. Posługa koordynatora w świetle dokumentów WŻCh We wspólnocie podstawowej główna odpowiedzialność za koordynowanie jej życia spoczywa na wybranym przez nią koordynatorze. Koordynator ściśle współpracuje z animatorem formacji oraz posiada inne uprawnienia, jakich udziela mu wspólnota (NO 41 a) Członkowie WŻCh zorganizowani w ramach wspólnoty podstawowej wybierają spośród siebie koordynatora, który jest odpowiedzialny za całą działalność tej wspólnoty podstawowej (Statut WŻCh w Polsce, rdz. V, 33, pkt ) Koordynator kieruje pracami Rady Wspólnoty Lokalnej, podejmuje bieżące decyzje w czasie pomiędzy posiedzeniami Rady i odpowiada za całą działalność wspólnoty lokalnej. (Statut WŻCh w Polsce, rdz. V, 34, pkt 3) Takich informacji na temat posługi koordynatora dostarczają nam dokumenty WŻCh. A w praktyce co to oznacza? Jakie cechy powinna posiadać osoba, której powierzamy tak dużą odpowiedzialność za wspólnotę, która będzie kierować jej życiem i zaangażowaniem, będzie ją reprezentować na zewnątrz, w świecie, w WŻCh i w Kościele? Jakie są jej zadania? Komu powinniśmy powierzyć taką odpowiedzialność? 2. Odpowiedzialność i zadania koordynatora a. odpowiedzialność Zanim odpowiemy na postawione wyżej pytania zastanówmy się, jakie zadania stoją przed koordynatorem i za co on odpowiada na poziomie wspólnoty podstawowej lub lokalnej. Koordynator jest wybrany na określony czas (koordynator wspólnoty lokalnej zazwyczaj na 3 lata, wspólnoty podstawowej na 1-3 lata). Koordynuje życie wspólnoty w każdym wymiarze, w tym także w zakresie jej zaangażowania apostolskiego; stara się tak kierować życiem wspólnoty w ten sposób, aby każdy z jej członków był w nie włączony i znalazł tam swoje miejsce. Dzieli zadania pomiędzy poszczególne osoby, czuwa nad całością. Na nim spoczywa odpowiedzialność za całość życia i zaangażowania wspólnoty wobec Kościoła.

4 4 b. zadania Do jego ważniejszych zadań należy: troska o należyte przygotowanie i prowadzenie spotkań; właściwy rozkład czasu i energii w życiu wspólnotowy na rozwój duchowy, pogłębienie życia wspólnotowego oraz zaangażowań apostolskich; opracowanie programu apostolskiego wspólnoty i troska o jego realizację i rewizję. Program ten powinien włączać w życie i zaangażowanie apostolskie wspólnoty, zaangażowania apostolskie indywidualnych osób, zadania podejmowane przez całą grupę, jak też programy proponowane przez wspólnotę narodową zapewnienie uczestnikom grupy wystarczającej informacji i odpowiednich materiałów, które winny dopomagać grupie w podejmowaniu decyzji koniecznych do dalszego życia i rozwoju wspólnoty troska o kontakty między uczestnikami grupy tak, aby służyły one poczuciu przynależności do niej, aktywnemu uczestnictwu w jej życiu, jak również poszanowaniu odpowiedzialności w grupie reprezentowanie grupy we wspólnocie lokalnej w WŻCh i narodowej oraz w kościele i w świecie aktywna współpraca z animatorem formacji oraz asystentem odnośnie życia i zaangażowania wspólnoty, a szczególnie w sprawach dotyczących programu formacji i treści spotkań we wspólnocie Posługa koordynowania rozwija się przez: regularną analizę spotkań, życia i zaangażowania apostolskiego grupy wzrost dojrzałości społecznej i eklezjalnej w trakcie podejmowania odpowiedzialności za wspólnotę udział w dniach formacji, seminariach, kursach, oraz ćwiczeniach duchownych organizowanych przez WŻCh kontakty z innymi koordynatorami, sekretariatem narodowym Na początku życia grupy, zazwyczaj na koordynatora wybierany jest naturalny przywódca, a w miarę jej rozwoju na koordynatora wybiera się osobę, którą cechuje dojrzałość w realizacji drogi WŻCh, odpowiedzialność, poświęcenie dla innych. Ideałem koordynatora jest człowiek, który z natury posiada zdolności do podejmowania inicjatywy, mobilizowania i prowadzenia ludzi w kierunku realizacji konkretnego celu. Szczególnie cenione winno być u koordynatora poczucie odpowiedzialności za innych oraz umiejętność rozwijania współpracy ze wszystkimi uczestnikami grupy. (por. Suplement do Programu procesu formacji we Wspólnotach Życia Chrześcijańskiego nt. różnych funkcji w WŻCh, publikacja Światowej WŻCh, Rzym 1986)

5 5 W dokumentach WŻCh posługa koordynatora pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynamy mówić o wspólnocie; nie pojawia się on w prewspólnocie, gdzie pełna odpowiedzialność za formację i życie grupy spoczywa na animatorze. Dlaczego tak jest, możemy zapytać. Odpowiedź jest prosta. Tak rozległej odpowiedzialności nie możemy powierzyć osobie, która dopiero niedawno uczestniczy w życiu wspólnoty, nie zna drogi WŻCh, ani Ćwiczeń Duchownych, nie rozumie, czym jest apostolstwo w WŻCh. Z tego względu błędem w grupach o dłuższym stażu życia wspólnotowego jest wybieranie na koordynatora osoby, która od niedawna uczestniczy w życiu WŻCh, nie zawarła jeszcze przymierza i nie zna drogi, ani Ćwiczeń Duchownych. Wspólnota, zarówno podstawowa jak i lokalna, nie może funkcjonować bez koordynatora. Nawet wtedy, gdy wszystkie zadania podzielimy pomiędzy poszczególnych członków wspólnoty, potrzebny będzie ktoś czuwający nad całością. Pan Bóg objawia nam swą wolę i działa we wspólnocie przez ludzi. Bez odpowiednio przygotowanego koordynatora życie i działanie wspólnoty może być bardzo trudne. 3. Cechy koordynatora Na podstawie doświadczeń koordynatorów udało się wypunktować następujące cechy potrzebne do sprawowania tej posługi: 1. Doświadczenie we wspólnocie, znajomość ludzi; 2. Zdolności przywódcze, umiejętności kierowania zespołem ludzkim; 3. Umiejętność i odwaga podejmowania samodzielnych decyzji; 4. Umiejętność rozeznawania; 5. Umiejętność planowania; 6. Posiadanie wizji wspólnoty, świadomość celu, do którego ma dojść; 7. Umiejętności motywowania ludzi do działania; 8. Dyspozycyjność (czas, który może poświęcić wspólnocie); 9. Umiejętność dzielenia pracy w ten sposób, aby każdy wykonywał to, do czego ma największe zdolności; aby zrekompensować brak niektórych cech u siebie lub innych. 10. Intensywne życie modlitewne; znajomość drogi ignacjańskiej, ĆD, otwartość na kierownictwo duchowe. W odkryciu tych cech i zmotywowaniu osób we wspólnocie do podjęcia posługi koordynatora powinien pomóc animator formacji. Często się zdarza, że u osób, które na początku drogi w niewielkim stopniu wykazywały takie zdolności, dzięki formacji i wzrostowi w zaangażowaniu, następuje znaczny rozwój umiejętności potrzebnych do skutecznego koordynowania wspólnoty.

6 6 III. TROSKA O ODPOWIEDZIALNYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH WSPÓLNOTY Szczególnym wyrazem troski na poziomie światowym i narodowym o pełną realizację drogi WŻCh jest pogłębianie formacji animatora formacji oraz koordynatora każdej wspólnoty podstawowej (NO 13). A. Na szczeblu Wspólnoty Krajowej Aby ułatwić posługę animatorom formacji Rada Wykonawcza organizuje spotkania formacyjne i seminaria dla animatorów wspólnot i prewspólnot. B. Na szczeblu Wspólnoty Światowej i Europejskiej Zgromadzenie Ogólne w Fatimie o posłudze odpowiedzialnych: Podążając śladami Jezusa Chrystusa, WŻCh pragnie odpowiedzialnych, którzy będą służyć swoim wspólnotom i którzy mogą wspomagać proces: rozeznanie posłanie wspieranie rewizja. Zgromadzenie wyraża swoją wdzięczność za różne formy pełnienia posługi odpowiedzialnego WŻCh, za zakres i jakość pomocy formacyjnych oraz za dary, które wielu członków WŻCh wnosi do wypełniania tej posługi. Zgromadzenie dostrzega również konieczność troski o rozwój odpowiedzialnego i konieczność zachęcania odpowiednich ludzi do podejmowania tej roli, a także wagę wspierania ich (Dokument Końcowy III, 3.10). Najwyższym priorytetem jako WŻCh musi być formacja naszych członków...aby formacja [członków WŻCh] była prawdziwie głęboka, będziemy musieli współpracować...obejmować ona będzie teologię, psychologię, antropologię... głównie jednak musi odbywać się w Życiu Duchem, abyśmy wszyscy doskonalili narzędzia, aby stać się wewnętrznie wolnymi, prawdziwie rozeznawali Wolę Bożą, poddawali się Duchowi i w sposób radosny poznawali Jego drogi... (Przemówienie o. generała A. Nicolasa w czasie ZO w Fatimie). Zgromadzenie Europejskie w Alicante o posłudze odpowiedzialnych Formacja nieustannie pozostaje kwestią budzącą naszą troskę...zachęcamy każdą wspólnotę narodową do uczestnictwa w dzieleniu się materiałami, wiedzą, doświadczeniem oraz innym dobrem. Szczególnie ważną, odczuwaną przez wszystkich potrzebą jest formacja animatorów. W tym bardzo wymagającym i angażującym wiele umiejętności zadaniu, pomocą dla wspólnot narodowych mogą być wskazówki wspólnoty światowej oraz lokalne inicjatywy wspierające szerzenie dobrych praktyk. (Dokument Końcowy p. 14).

7 7 Refleksja osobista: Kontemplacja obrazu św. Rodziny (można porównać rolę Maryi do animatora, Józefa zaś do koordynatora) PYTANIA DO REFLEKSJI I DZIELENIA: 1. Jaką rolę pełni koordynator i animator w życiu mojej wspólnoty? 2. Jakie są najważniejsze różnice w posłudze animatora i koordynatora? Dlaczego każdy z nich jest ważny we wspólnocie? Dodatkowe pytania do refleksji i dzielenia w gronie animatorów: 1. Co już funkcjonuje w moim życiu i pracy animatora i jakie są tego owoce? 2..Na co powinienem zwrócić większą uwagę, co podjąć w mojej pracy osobistej i wspólnotowej, aby dojrzalej pełnić posługę animatora formacji? 3. Jakie widzę potrzeby na polu formacji animatorów? 4. W jaki sposób udoskonalić formację animatorów na różnych poziomach wspólnoty? 5. Jak zachęcić doświadczonych członków wspólnot do podejmowania posługi animatora? Dodatkowe pytania do refleksji i dzielenia w gronie koordynatorów: Bibliografia: 1. Co już funkcjonuje w moim życiu i pracy koordynatora i jakie są tego owoce? 2. Na co powinienem zwrócić większą uwagę, co podjąć w mojej pracy osobistej i wspólnotowej, aby dojrzalej pełnić posługę koordynatora? 3. Jakie widzę potrzeby na polu formacji koordynatora? 4. W jaki sposób udoskonalić formację koordynatora na różnych poziomach wspólnoty? 5. Jak zachęcić doświadczonych członków wspólnot do podejmowania posługi koordynatora? 1. Dokument Końcowy, Zgromadzenie Europejskie, Alicante Dokument Końcowy, Zgromadzenie Ogólne, Fatima Dokumenty WŻCh w Polsce (ZO, NO, Statut), W-wa Nicolas A., Wskazówki dla prowadzonej Duchem Bożym profetycznej wspólnoty ludzi świeckich, Fatima Posługi we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w: Orientacje nr 3, W-wa Program procesu formacji we Wspólnotach Życia Chrześcijańskiego, W-wa Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, W-wa Załącznik 5.1: Posługi we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego wg Orientacje nr 3, W-wa 1988 (prezentacja multimedialna na CD) Opracowała: Małgorzata Sosińska i Danuta Dworakowska

NORMY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŹYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 7 września 1990

NORMY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŹYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 7 września 1990 NORMY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŹYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 7 września 1990 I. Członkostwo 1. Członkiem Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego można zostać w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

3. STYL ŻYCIA WŻCH. 6. Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum

3. STYL ŻYCIA WŻCH. 6. Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum 1 3. STYL ŻYCIA WŻCH [DUCHOWOŚĆ IGNACJAŃSKA, PROCES: R-P-W-R (rozeznanie posłanie wspieranie - rewizja) PROSTOTA ŻYCIA, UKIERUNKOWANIE APOSTOLSKIE] Plan spotkania: 1. Wprowadzenie do medytacji: 2. Medytacja:

Bardziej szczegółowo

STATUT 1 WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE

STATUT 1 WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE STATUT 1 WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE Wstęp Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (dalej: WŻCh) jest światowym, publicznym stowarzyszeniem wiernych działającym na prawie papieskim zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy naszej drogi: animatorzy i proces RPWR

Kluczowe elementy naszej drogi: animatorzy i proces RPWR PROJECTS PROJETS PROYECTOS Nr 149, Lipiec 2011 Oryginał w jęz. angielskim CHRISTIAN LIFE COMMUNITY COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA Łącze między Radą Wykonawczą a Światową Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE

MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE III. W : MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE 38 Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017 D Temat: Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia PRZEBIEG Zawiązanie wspólnoty Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

6. Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum

6. Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum 1 2. WŻCH JAKO POWOŁANIE Plan spotkania: 1. Wprowadzenie do medytacji: 2. Medytacja: 3. Konferencja: 4. Refleksja: 5. Dzielenie w grupach: 6. Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum ZO 4: Naszą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum

Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie na forum 1 4. WŻCH JAKO WSPÓLNOTA I STOWARZYSZENIE (DUCH I CIAŁO WSPÓLNOTY) Plan spotkania: Wprowadzenie do medytacji Medytacja Konferencja Refleksja Dzielenie w grupach Podsumowanie pracy w grupach - spotkanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

ZASADY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZASADY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WSTĘP 1. Trzy Osoby Boskie, widząc ludzkość rozdartą przez tak wiele grzechów, postanawiają poświęcić się całkowicie ludziom aby wybawić je od wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego

DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego Ktoś kiedyś powiedział, że ruch dzieli się na tych, którzy pełnią jakieś posługi i tych, którzy będą je pełnili. To bardzo ogólne, pozornie

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy stopień Nazwa/tytuł Cel podstawowy Cele szczegółowe Treści duchowe - formacja chrześcijańska Duchowość kalasantyńska Pedagogika pijarska

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE WŻCH WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA. a) Zasady Ogólne:

1. MIEJSCE WŻCH WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA. a) Zasady Ogólne: 1 6. WYMIAR EKLEZJALNY WŻCH 1. MIEJSCE WŻCH WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA a) Zasady Ogólne: Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Tomasz Kot SJ KIEROWNICTWO DUCHOWE W ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH. REFLEKSJE BIBLIJNE... 17 Kierownictwo duchowe nazewnictwo problematyczne... 17 Tria-log... 20 Tria-log

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...9 Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...........................................9 Wstęp.................................................. 11 I. TEOLOGICZNE PODSTAWY REGUŁ O TRZYMANIU Z KOŚCIOŁEM Piotr Kasiłowski SJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. WSTęP...7

SPIS TREŚCI. WSTęP...7 SPIS TREŚCI WSTęP...7 1. JEZUS SZUKA WOLI SWOJEGO OJCA...13 łaska Boga i ludzki wysiłek w szukaniu i pełnieniu woli Bożej...14 Odkrywanie prawdziwego obrazu Boga warunkiem pełnienia woli Bożej...15 Moim

Bardziej szczegółowo

Spotkanie wprowadzające. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Spotkanie wprowadzające. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA Spotkanie wprowadzające Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA Cel => ewangelizacja Wszystko co robimy jest dla ewangelizacji i wynika z pasji do ewangelizacji Ewangelizacja to głoszenie kerygmatu,

Bardziej szczegółowo

7. Bóg daje ja wybieram

7. Bóg daje ja wybieram 7. Bóg daje ja wybieram 1. CELE LEKCJI WYMAGANIA OGÓLNE wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego powołania do świętości. 2. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE uczeń: po lekcji

Bardziej szczegółowo

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW TPO 2-7 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele 1 CHARYZMATY Biblijne teksty 1 Kor 12, 4-11 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie

Bardziej szczegółowo

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE Spis treści Wstęp... 5 Czym są Ćwiczenia duchowne Mieczysław Bednarz SJ Całościowa wizja Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli... 13 Istota Ćwiczeń duchownych... 14 Przeżycie Ćwiczeń duchownych... 18

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia.

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Źródło zdjęć: 1. Drogowskazy. [online], [dostęp: 16 maja 2013], Dostępny w Internecie: . 2.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne, historia. Ruch "Światło życie"

Informacje ogólne, historia. Ruch Światło życie Ruch "Światło życie" Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. (Misja współdzielona, posługi pijarskie i procesy włączenia w Kościół i w Szkoły Pobożne)

Wprowadzenie. (Misja współdzielona, posługi pijarskie i procesy włączenia w Kościół i w Szkoły Pobożne) Uczestniczyć w Szkołach Pobożnych (Misja współdzielona, posługi pijarskie i procesy włączenia w Kościół i w Szkoły Pobożne) Wprowadzenie 1. 46. Kapituła Generalna wezwała Zakon do ożywienia procesu wzmacniania

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII

KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII wykład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJECTS: Światowy Dzień WŻCh Rodzina

PROJECTS: Światowy Dzień WŻCh Rodzina PROJECTS: Światowy Dzień WŻCh Rodzina Nr 161, grudzień 2014 Matka Jezusa była tam. Zaproszono także Jezusa i uczniów Jego Św. Jan, 2:1-2. Drodzy Przyjaciele w Panu Światowa Rodzino WŻCh. Serdeczne pozdrowienia

Bardziej szczegółowo

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI wolontariat Organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA jest Misja WIOSNY Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Wizja WIOSNY Tworzymy i doskonalimy systemy

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WŻCh, listem Chrystusowym napisanym przez Ducha Bożego, posłanym do dzisiejszego świata NASZA WSPÓLNA MISJA

WŻCh, listem Chrystusowym napisanym przez Ducha Bożego, posłanym do dzisiejszego świata NASZA WSPÓLNA MISJA WŻCh, listem Chrystusowym napisanym przez Ducha Bożego, posłanym do dzisiejszego świata NASZA WSPÓLNA MISJA Ten dokument jest owocem pracy XIII Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. w Murowanej Goślinie

Przedmiotowy System Oceniania. RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. w Murowanej Goślinie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości, zapewniamy wszechstronny, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ZESPOLE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W BORKACH WYRKACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ZESPOLE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W BORKACH WYRKACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ZESPOLE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W BORKACH WYRKACH Szkoła jest miejscem edukacji i kształtowania postaw młodego pokolenia. Temu służą powoływane od 2002 roku Szkolne Koła

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Katolickie Stowarzyszenie Theoforos

Statut Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Katolickie Stowarzyszenie Theoforos Statut Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Katolickie Stowarzyszenie Theoforos Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Katolickie Stowarzyszenie Theoforos zwane dalej Stowarzyszeniem jest prywatnym stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY Stanisław Wróblewski MWSD V KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY 1. Cel ogólny katechezy Ukazanie sportu jako możliwości dojścia do Boga 2. Cele operacyjne. Uczeń

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago Styczeń 2011

Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago Styczeń 2011 Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago 2011-16 Styczeń 2011 (Archdiocese of Chicago/Brian Brach) Wprowadzenie Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Łącze między Światową Radą Wykonawczą i Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego

Łącze między Światową Radą Wykonawczą i Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego Łącze między Światową Radą Wykonawczą i Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego PROJECTS Nr 160, sierpień 2014 Wersja oryginalna: angielski Język Mądrości Drogie Siostry i Bracia w WŻCh, Podejmując na nowo kwestie

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Preambuła Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (f2009) i ks. Andrzeja Buczela

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

PREAMBUŁA ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE

PREAMBUŁA ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE ŻYCIE I MISJA DIECEZJALNEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI ŚŚ. CYRYLA I METODEGO W BIELSKU-BIAŁEJ (KONSTYTUCJE WSPÓLNOTY ŚŚ. CYRYLA I METODEGO) PREAMBUŁA Wypełniając nakaz misyjny Jezusa Chrystusa, ewangelizujemy

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym Historia Pierwsze grupy charyzmatyczne pojawiły się w USA. Historyczną datą jest rok 1967, kiedy grupa studentów i profesorów z katolickiego Uniwersytetu pod wezwaniem Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Emilia Kijanka Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 marca 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH Pod redakcją Józefa Augustyna SJ duchowość ignacjańska Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 297 SPIS TREŚCI Wstęp.......................................

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne?

BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne? BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne? I. Pięć obszarów, w które warto w życiu "inwestować" 1. Związek z Bogiem - rozwój moralnoduchowy 2. Rozwój osobowościowy 3.

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna

Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna Pielgrzymka wewnętrzna Podróż medytacyjna Laurence Freeman OSB Pielgrzymka wewnętrzna Podróż medytacyjna Przełożył Andrzej Ziółkowski Spis treści Koło modlitwy 9 Symbole podróży 23 Poziomy świadomości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ. Preambuła

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ. Preambuła STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ. Preambuła Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PREAMBUŁA Kodeks Etyki Radnego Powiatu Poznańskiego precyzuje wartości i standardy zachowań radnego powiatu, który jest przedstawicielem władzy lokalnej, jaką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

MODLITWA WSTAWIENNICZA

MODLITWA WSTAWIENNICZA MODLITWA WSTAWIENNICZA 1. Co to jest modlitwa wstawiennicza? 2. Kto może być wstawiennikiem? 3. Przygotowanie. a. Osoby posługującej. b. Osoby omadlanej. 4. Przebieg. 5. Zakłócenia. 6. Owoce. 7. Egzorcyzmy.

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Nikt nie jest samotną wyspą - wskazuje źródłowe podstawy godności człowieka; - wyjaśnia, do czego dążą wspólnoty religijne; - podaje definicję

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo