Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015"

Transkrypt

1 Regulamin i program Kursu Organizatora i Animatora InO marzec 2015 Kierownik Kursu: Dariusz Walczyna Warszawa, marzec 2015

2 Spis treści 1. Regulamin Organizatora i Animatora InO Regulamin Organizatora InO Regulamin Animatora InO Szkolenie specjalistyczne Organizatorów i Animatorów Program szkolenia Organizatora i Animatora Program Kursu Wykłady Zajęcia terenowe Egzamin Zasoby kadrowe Kadra Kursu Komisja Egzaminacyjna Kursu... 7 Mazowiecka Komisja InO PTTK 2/7

3 1. Regulamin Organizatora i Animatora InO 1.1 Regulamin Organizatora InO 1 1. Organizator imprez na orientację, zwany dalej Organizatorem InO, jest członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem organizowania i rozwoju InO. 2. Organizatorem InO może zostać kandydat spełniający następujące warunki: a. jest członkiem PTTK, b. ukończył 15 lat, c. ukończył szkolenie ogólne wg Systemu kształcenia w PTTK, d. posiada małą brązową odznakę InO, e. ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne lub zdał egzamin eksternistyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Oddziału PTTK z materiału zawartego w Programie szkolenia specjalistycznego Organizatorów InO PTTK. 3. Uprawnienia Organizatora InO nadaje Zarząd Oddziału PTTK albo Komisja InO ZG PTTK na wniosek komisji egzaminacyjnej szkolenia specjalistycznego Organizator InO ma obowiązek wcielania w życie programu PTTK przez swoją działalność organizacyjno-popularyzatorską, a w szczególności przez: a. pełnienie powierzonych mu samodzielnych funkcji przy organizowaniu InO, za wyjątkiem funkcji kierownika InO przed ukończeniem 18 lat, b. czynne uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku, c. propagowanie zasad ujętych w Karcie Turysty, d. przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w InO, e. zdobywanie i propagowanie zdobywania Odznaki Imprez na Orientację Organizator InO ma prawo do: a. noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Organizatora InO, b. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane w PTTK, c. korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK, d. potwierdzania pieczątką i podpisem udziału w InO, e. zasiadania w składzie regionalnego, oddziałowego lub klubowego referatu weryfikacyjnego Ewidencję Organizatorów InO prowadzą oddziały PTTK. 2. Uprawnienia Organizatora InO nadaje się na 1 rok z możliwością przedłużenia ich ważności. 3. Przedłużenia ważności dokonuje zarząd oddziału PTTK na wniosek jednostki organizacyjnej, w której działa Organizator InO. 1.2 Regulamin Animatora InO 1. Animator Turystycznych Imprez na Orientację, zwany dalej Animatorem InO, jest inicjatorem organizowania i rozwoju InO. 2. Animatorem InO może zostać kandydat spełniający następujące warunki: a. ukończył 15 lat, b. posiada popularną odznakę InO, c. uczestniczył w szkoleniu specjalistycznym Animatorów InO. 3. Certyfikat Animatora InO nadaje Komisja InO ZG PTTK na wniosek organizatora szkolenia Animator InO ma za zadanie: Mazowiecka Komisja InO PTTK 3/7

4 a. propagowanie uczestnictwa w turystycznych InO, b. popularyzowanie zdobywania Odznaki Imprez na Orientację, c. przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w InO, d. propagowanie zasad ujętych w Karcie Turysty Animator InO ma prawo do: a. posługiwania się certyfikatem Animatora InO, b. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy specjalistyczne z zakresu turystycznych InO wyższych stopni, c. korzystania ze zniżek dla Animatorów InO. 4 Ewidencję Animatorów InO prowadzi Komisja InO ZG PTTK 2. Szkolenie specjalistyczne Organizatorów i Animatorów I. Założenia ogólne szkolenia 1. Szkolenie organizuje zarząd oddziału PTTK, regionalna Komisja InO PTTK lub, za zgodą KInO ZG PTTK, inna jednostka organizacyjna PTTK. 2. Szkolenie może być organizowane wspólnie przez zarządy kilku oddziałów. 3. Szkolenie odbywa się w systemie jednostopniowym i jest to wyłącznie szkolenie specjalistyczne obejmujące: a godzin wykładów teoretycznych, b. ćwiczenia praktyczne z organizacji InO, c. ćwiczenia praktyczne z zakresu sędziowania, d. uczestnictwo w szkoleniowej imprezie na orientację. 4. W szkoleniu uczestniczy maksymalnie 20 osób. 5. Szkolenie zakończone jest egzaminem. 6. Nadanie uprawnień Organizatora InO odbywa się na podstawie: a. pozytywnego wyniku egzaminu złożonego w trakcie szkolenia przed komisją egzaminacyjną, b. zaliczenia ćwiczeń praktycznych z sędziowania i organizacji InO. 7. Nadanie certyfikatu Animatora Turystycznych Imprez na Orientację odbywa się na podstawie uczestnictwa w szkoleniu. II. Warunki uczestnictwa w szkoleniu 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie powinien: a. być członkiem PTTK (Organizator InO), b. mieć ukończone 15 lat, c. posiadać małą brązową odznakę InO (Organizator) lub popularną odznakę InO (Animator), d. posiadać ukończone szkolenie ogólne wg Systemu kształcenia w PTTK lub posiadać inne uprawnienia kadry programowej PTTK (Organizator). III. Wykładowcy i komisja egzaminacyjna 1. Wykładowców oraz komisję egzaminacyjną powołuje organizator szkolenia spośród Przodowników InO lub Młodzieżowych Przodowników InO. 2. Kierownikiem szkolenia może być wyłącznie Przodownik InO. IV. Program szkolenia 1. Wykłady są prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez KInO ZG PTTK Programem szkolenia specjalistycznego Organizatorów i Animatorów InO PTTK. V. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu 1. O przeprowadzonym szkoleniu organizator zawiadamia KInO ZG PTTK, wymieniając kierownika szkolenia, wykładowców i skład komisji egzaminacyjnej oraz załączając listę uczestników z numerami uzyskanych uprawnień. Mazowiecka Komisja InO PTTK 4/7

5 3. Program szkolenia Organizatora i Animatora Program szkoleń specjalistycznych Animatorów i Organizatorów InO powinien obejmować wszystkie wymienione poniżej zagadnienia. Szkolenia Animatorów InO powinny obejmować wszystkie zagadnienia w zakresie podstawowym. Szkolenia Organizatorów InO powinny obejmować wszystkie zagadnienia w zakresie rozszerzonym. Zaleca się położenie szczególnego nacisku na doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie organizacji InO (części III-V). I. Historia, kadra programowa, formy i rodzaje InO 1. Początki i rozwój InO. 2. Kadra programowa i struktura organizacyjna PTTK w zakresie InO. 3. Imprezy turystyczne i sportowe. 4. Ranga imprezy. 5. Podział na kategorie. II. Podstawy terenoznawstwa 1. Sposoby określania stron świata. 2. Kompas i busola. 3. Pomiar i wyznaczanie azymutu. 4. Orientowanie mapy. 5. Marsz według mapy. III. Organizacja imprezy na orientację 1. Zespół organizacyjny i jego zadania. 2. Baza imprezy. 3. Regulamin. 4. Program. 5. Praca sekretariatu. 6. Odprawy i komunikaty techniczne. 7. Organizacja startu i mety. 8. Protokół. IV. Przygotowanie trasy 1. Koncepcja trasy i mapy. 2. Pozyskiwanie i przygotowanie map. 3. Punkt kontrolny i jego wyposażenie. 4. Lokalizacja punktu kontrolnego (PK), punktu stowarzyszonego (PS) i punktu mylnego (PM). 5. Limit czasu. 6. Rodzaje zadań i zadania specjalne. V. Sędziowanie 1. Zasady punktacji. 2. Karta startowa. 3. Wyniki etapów i mapy wzorcowe. VI. Regulaminy 1. Regulamin Odznaki Imprez na Orientację. 2. Uprawnienia i obowiązki Organizatora InO. VII. Inne 1. Metodyka szkolenia początkujących. 2. Ochrona przyrody i bezpieczeństwo w InO. 3. Uczciwe współzawodnictwo w InO. Mazowiecka Komisja InO PTTK 5/7

6 4. Program Kursu 4.1 Wykłady Zajęcia teoretyczne obejmują wykłady ułożone w bloki tematyczne obejmujące zagadnienia zgodnie z programem szkolenia specjalistycznego Sprawy organizacyjne, zapisy 00:30 Historia InO & PTTK 00:45 Regulaminy, odznaki 00:30 Inne (metodyka ) 00:45 Łącznie: 02: Podstawy terenoznawstwa 01:30 Trasa InO 01:30 Łącznie: 03: Organizacja imprezy 01:30 Oprogramowanie 01:00 Łącznie: 02: Przygotowanie trasy 01:20 Sędziowanie - teoria i praktyka 01:20 Sprawy przedegzaminacyjne 00:15 Łącznie: 02: Egzamin 02:30 Łącznie [kurs]: 13: Zajęcia terenowe 27. OrtInO (Warszawa-Wola, 4 marca 2015): praktyczne umiejętności działania podczas InO rangi regionalnej XIX Nocne Manewry 2015 (Budy Grabskie, marca 2015): praktyczne umiejętności podczas organizacji InO rangi MP 4.3 Egzamin Postępowanie egzaminacyjne dla kandydatów na Organizatora InO obejmuje: pisemny egzamin teoretyczny weryfikacja przyswojenia materiału prezentowanego podczas wykładów, ustny egzamin teoretyczny omówienie planowanej imprezy/trasy na orientację praktyczne zajęcia terenowe praktyczny udział we współorganizacji imprezy na orientację pod nadzorem kierownika. Postępowania egzaminacyjnego dla Animatorów InO zgodnie z Regulaminem - nie przeprowadza się. Terminy egzaminów na Organizatora InO PTTK zostały przedstawione poniżej: wtorek, r. (Warszawa) egzamin teoretyczny pisemny i ustny, inne uzgodnione z Komisją Egzaminacyjną. Mazowiecka Komisja InO PTTK 6/7

7 5. Zasoby kadrowe 5.1 Kadra Kursu Kadrę kursu stanowią Przodownicy i Organizatorzy Imprez na Orientację PTTK działacze środowiska InO w woj. mazowieckim. Kadra kursu nadzoruje praktyczne zajęcia terenowe, a ich przeprowadzenie należy do kierowników imprez. Spośród kadry wybierana jest komisja egzaminacyjna na egzamin teoretyczny i praktyczny. Dariusz Walczyna kierownik Kursu. Sekretarz Komisji InO ZG PTTK, przewodniczący Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację, członek Zarządu Klubu InO STOWARZYSZE, członek Komisji InO OM PTTK, wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK, członek Zarządu O/PTTK w Radzyniu Podlaskim, Przodownik InO 420, Turystyki Kolarskiej 5259 i Turystyki Pieszej nr 10, Animator InO nr 0049/2009, Organizator Turystyki nr 27/2012. Anna Natusiewicz skarbnik Mazowieckiej Komisji InO, wiceprezes Zarządu OM PTTK, wiceprzewodniczący Komisji InO OM PTTK, skarbnik Klubu InO STOWARZYSZE, członek Komisji InO i Komisji Ochrony Przyrody OM PTTK, Przodownik InO665, Organizator InO, Organizator Turystyki, członek TRW OM PTTK. Wyróżnienia: zasł. st. srebrny, zasł. st. złoty nr 22/ZdOM/2013/Z, Dyplom PTTK; Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży - brązowa nr 004. Barbara Szmyt członek Komisji InO ZG PTTK, wiceprzewodniczący Mazowieckiej Komisji InO, wiceprzewodniczący Zarządu OM PTTK, przewodniczący Komisji InO OM PTTK, prezes Klubu InO STOWA- RZYSZE, członek Komisji InO OM PTTK, Przodownik InO660, Organizator InO, Organizator Turystyki 10/2009, PTG 7733, PTP 10677, IOnZ 33, PTKOl Wyróżnienia: zasł. st. srebrny, zasł. st. złoty nr 23/ZdOM/2013/Z, Dyplom PTTK; Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży - brązowa nr 005 Tamas Dombi wiceprezes Klubu InO STOWARZYSZE, wiceprzewodniczący Komisji InO oraz członek Komisji ds. OT, Turystyki Górskiej, Turystyki Pieszej OM PTTK, Przodownik InO 645, Animator InO nr, Organizator Turystyki 12/2003, Przodownik Turystyki Górskiej 7174, Turystyki Pieszej 10553, Instruktor Ochrony Przyrody, Instruktor Krajoznawstwa. Wyróżnienia: zasł. st. złoty, zasł. st. honorowy nr 20/ZdOM/2013/H, srebrna odzn. hon.; Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży - brązowa nr 003, "Za zasługi dla turystyki" (MSiT ) Szymon Bijak Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, członek Zespołu ds. Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, Organizator InO, Animator InO. Wiceprezes Komisji Rewizyjnej OM PTTK, przewodniczący Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami OM PTTK, członek Komisji Turystyki Narciarskiej OM PTTK 5.2 Komisja Egzaminacyjna Kursu Komisja Egzaminacyjna jest powoływana przez Mazowiecką Komisję InO PTTK we współpracy z kierownikiem Kursu. MKInO PTTK powołuje następujący skład Komisji Egzaminacyjnej: Dariusz Walczyna kierownik Kursu (Przewodniczący Mazowieckiej KInO PTTK) Anna Natusiewicz zastępca przewodniczącego Komisji Tamas Dombi (członek Komisji) Barbara Szmyt (członek Komisji) Andrzej Krochmal Anna Malanowska Na potrzeby egzaminu skład komisji może zostać poszerzony. Członkiem Komisji mogą zostać osoby posiadające uprawnienia Przodownika lub Organizatora InO PTTK. Mazowiecka Komisja InO PTTK 7/7

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści 280 Regulamin sędziów narciarskich... 3 281 Sprawy sędziowskie... 3 282 Sędziowanie... 3 283 Stopnie sędziowskie... 3 284 Nadawanie stopni sędziowskich... 3 285 Upoważnienie do sędziowania...

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

XVII Walny Zjazd PTTK

XVII Walny Zjazd PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze XVII Walny Zjazd PTTK SPRAWOZD OZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEG0 z XVI kadencji 2005-2009 Warszawa 4-6 września 2009 r. Wydawnictwo PTTK Kraj 1 Opracowanie: Pion Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 2009-2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 2009-2013 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w latach 009-0 Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie wybrany na Zjeździe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Dziennik Ustaw Nr 60 3850 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 34

Bardziej szczegółowo

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie Tekst jednolity wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 22/485/14 z 13.11.2014 STATUT XI 2014 rok ROZDZIAŁ 1 Nazwa i typ szkoły, kierunki kształcenia 1. 1. Medyczna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY S T A T U T ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU UL. WROCŁAWSKA 120 1 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA.

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. 1 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. P R O G R A M KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW PODSTAWY METODYCZNO SZKOLENIOWE OPRACOWANIE KOMISJA SZKOLENIA PZMW i NW. 2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo