Systemy bezpieczeństwa i oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy bezpieczeństwa i oprogramowania"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 28 października 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych poniŝej równowartości euro Systemy bezpieczeństwa i oprogramowania Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM: 1

2 1.Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków strona internetowa na której dostępna jest SIWZ. 2.Tryb udzielania zamówienia Prowadzone postępowanie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości euro. Gdziekolwiek w specyfikacji przytoczona jest ustawa lub przepis bez podania dalszego wyjaśnienia naleŝy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem postępowania są Systemy bezpieczeństwa i oprogramowania. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne. CPV , CPV , CPV , CPV Opis części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6,7. 6.Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Termin wykonania zamówienia 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Dla pakietu nr 3 termin wykonania zamówienia wynosi 4 tygodnie. 8.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania określonej działalności lub czynności umoŝliwiające wykonanie zamówienia. c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŝliwiającej zrealizowanie zamówienia. e) Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający dokona oceny wyŝej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 2

3 podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego prze zamawiającego warunku. 9.Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek złoŝyć wraz z ofertą Oferta ma zawierać następujące dokumenty: Lp. 1 3 Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŝeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŝniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru handlowego) lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. JeŜeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upowaŝniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 4 Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 1 5 Opis przedmiotu zamówienia Cena wg Załącznika nr 3 6 Oferent przedstawi konkretny typ oferowanej macierzy dla pakietu nr 2. 7 Opis koncepcji systemu wsparcia zespołu Helpdesku dla środowiska Szpitala JPII ( jakie moduły, jaki program kliencki, rodzaj bazy danych) dla pakietu nr 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ; JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczone za zgodność z oryginałem kopie. Poświadczenia, za zgodność dokonuje osoba upowaŝniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak równieŝ złoŝenie ich 3

4 w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje wykluczenie wykonawcy - z zastrzeŝeniem art. 26 ust 3. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o moŝliwości zastrzeŝenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeŝone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. ZastrzeŜenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złoŝonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed moŝliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złoŝenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania dokumentów 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. 2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/106/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie organizacji przetargu jest: Aneta Sieradzka tel. (0-12) fax. (0-12) , wtorek i czwartek w godz Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Piotr Sroczyński - Zespół Technologii Informatycznych i Telemedycznych tel , od poniedziałku do piątku w godz Termin związania ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 13.Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta powinna zawierać: - wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeŝeń lub zmian ze strony Wykonawcy, 2. Oferta powinna być: - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ. - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inna trwałą techniką. złoŝona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ-271/106/2011:. Systemy bezpieczeństwa i oprogramowania - Nie otwierać przed dniem przed godziną Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. 4. KaŜdy z Wykonawców moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. 5. Ceny oferty muszą być zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyŝszą starannością oraz ewentualne rabaty. Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie. 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem 4

5 terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana" lub wycofanie". 14.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 14.1 Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w pokoju nr 23 Budynek Administracyjny I (kancelaria dziennika podawczego) do dnia: do godziny 10:00 Oferty złoŝone po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez otwierania Miejsce i termin otwarcia ofert Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych. 15.Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr Ogólny wzór do obliczania ceny: Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat Współczynnika stawki podatku Vat wynosi odpowiednio: - 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat, - 1,05 dla 5 % stawki podatku Vat, - 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat, - 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat. Na przykład: Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyŝszego towaru wynosi: 25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN 16.Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich. 17.Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 17.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniŝszej tabeli. L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium (R j ) Maksymalna ilość punktów, jakie moŝe otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena R 1 = 100 % 100 punktów suma: 100 % 17.2 Sposób oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max ) wg poniŝszego wzoru. Dla powyŝszych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: 5

6 W = C gdzie: 1. kryterium cena C = R 1 x C min / C b C min cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej R 1 znaczenie procentowe kryterium cena UWAGA: W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 18.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 29.Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 20.Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w wysokości: 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 6

7 upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 - dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitraŝowym), jeŝeli ustawa nie stanowi inaczej. 10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 11. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP. Załączniki 1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. Załącznik nr 2 Wzory umów 3. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia cena. ZATWIERDZAM: 7

8 Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Pełna nazwa Wykonawcy: adres Wykonawcy: tel. (0.) fax. (0.). www: Oświadczam, Ŝe - spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 8 SIWZ, - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,......, dnia Podpisy i pieczątki imienne osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 8

9 Załącznik nr 2 Wzory umów Wzór Umowy dla Pakietu nr 1 Zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez : - dr n.med. Annę Prokop-Staszecką - Dyrektorem, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą, zwaną dalej WYKONAWCĄ. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia wniosku o dokonanie wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 1. Przedmiot umowy Wykonawca; 1. Oferuje System Wsparcia HelpDesku 2. WdraŜa proponowany system 3. Organizuje szkolenie powdroŝeniowe 4. Świadczy gwarancję i wsparcie dla oprogramowania 5. Do instalacji oprogramowania Wykonawca udzieli licencji według wymagań określonych w załączniku nr 3 Warunki techniczne systemu oraz instalacji i konfiguracji, a takŝe szkolenia i wymagania gwarancyjnoserwisowe określa załącznik nr Cena i warunki zamówienia. 1. Całkowity koszt wynosi zł. brutto, zgodnie z ofertą z dnia./ załącznik nr 3/ 2. Termin wykonania umowy wynosi 6 tygodni roboczych od momentu zamówienia.. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia, 3. Warunki płatności. 1. Zapłata naleŝności wynikającej z faktury wystawionej na wydany towar nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 9

10 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Jeśli zwłoka w dostawie towaru całości lub części przekracza 21 dni Zamawiający moŝe od umowy odstąpić w całości lub części, naliczając z tego tytułu karę w wysokości 10% ceny umowy określonej w Za nieterminowe zrealizowanie obowiązków wynikających z udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 4. PowyŜsze postanowienia nie uchybiają prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody przewyŝsza zastrzeŝoną karę umowną. 5. Postanowienia końcowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. Wykonawca nie moŝe dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyraŝonej pod rygorem niewaŝności na piśmie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem niewaŝności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŝdej ze stron. ( podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego ) 10

11 Wzór Umowy dla Pakietu nr 2 Zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez : - dr n.med. Annę Prokop-Staszecką - Dyrektorem, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą, zwaną dalej WYKONAWCĄ. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia wniosku o dokonanie wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 1Przedmiot umowy Wykonawca; 1 Dostarczy i zainstaluje macierz (wraz z niezbędnymi komponentami) zgodną z wymaganiami wg załącznika 2 Dokona migracji danych określonych w załączniku nr 3 3 Zrekonfiguruje mechanizm Mirroru na aktualnie pracującej macierzy 4 Zainstaluje stosowne oprogramowanie określone w załączniku 3 5 Zorganizuje szkolenie wdroŝeniowe dla zespołu techników określone w załączniku 3 6 Świadczyć będzie gwarancję i wsparcie dla oprogramowania i sprzętu określone w załączniku 3 7 Do instalacji oprogramowania Wykonawca udzieli licencji według wymagań określonych w załączniku nr 3 2 Cena i warunki zamówienia. 1. Całkowity koszt wynosi zł. brutto, zgodnie z ofertą z dnia./ załącznik nr 3/ 2. Termin wykonania umowy wynosi 6 tygodni roboczych od momentu zamówienia.. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia, 3 Warunki płatności. 1. Zapłata naleŝności wynikającej z faktury wystawionej na wydany towar nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 11

12 4 Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Jeśli zwłoka w dostawie towaru całości lub części przekracza 21 dni Zamawiający moŝe od umowy odstąpić w całości lub części, naliczając z tego tytułu karę w wysokości 10% ceny umowy określonej w Za nieterminowe zrealizowanie obowiązków wynikających z udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 4. PowyŜsze postanowienia nie uchybiają prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody przewyŝsza zastrzeŝoną karę umowną. 5 Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wykonawca nie moŝe dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyraŝonej pod rygorem niewaŝności na piśmie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem niewaŝności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. 4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŝdej ze stron. ( podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego ) 12

13 Wzór Umowy dla Pakietu nr 3 Zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez : - dr n.med. Annę Prokop-Staszecką - Dyrektorem, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą, zwaną dalej WYKONAWCĄ. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia wniosku o dokonanie wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 1 Przedmiot umowy Wykonawca; 1. Dostarczy i zainstaluje macierz oraz kartę FC (wraz z niezbędnymi komponentami) zgodną z wymaganiami wg załącznika 3 2. Zainstaluje stosowne oprogramowanie określone w załączniku 3 3. Świadczyć będzie gwarancję i wsparcie dla sprzętu określone w załączniku 3 4. Do instalacji oprogramowania Wykonawca udzieli licencji według wymagań określonych w załączniku nr 3 2 Cena i warunki zamówienia. 1.Całkowity koszt wynosi zł. brutto, zgodnie z ofertą z dnia./ załącznik nr 3/ 2.Termin wykonania umowy wynosi 4 tygodni roboczych od momentu zamówienia.. 3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia, 3 Warunki płatności. 1. Zapłata naleŝności wynikającej z faktury wystawionej na wydany towar nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 13

14 4 Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Jeśli zwłoka w dostawie towaru całości lub części przekracza 21 dni Zamawiający moŝe od umowy odstąpić w całości lub części, naliczając z tego tytułu karę w wysokości 10% ceny umowy określonej w Za nieterminowe zrealizowanie obowiązków wynikających z udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 4. PowyŜsze postanowienia nie uchybiają prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody przewyŝsza zastrzeŝoną karę umowną. 5 Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wykonawca nie moŝe dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyraŝonej pod rygorem niewaŝności na piśmie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem niewaŝności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. 4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŝdej ze stron. ( podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego ) 14

15 Wzór Umowy dla Pakietu nr 4 Zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez : - dr n.med. Annę Prokop-Staszecką - Dyrektorem, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą, zwaną dalej WYKONAWCĄ. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia wniosku o dokonanie wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 1Przedmiot umowy Wykonawca; 1.Dostarczy system Zapory Ogniowej Firewall, w tym: sprzęt oraz oprogramowanie wraz ze stosownymi licencjami - zgodną z wymaganiami wg załącznika 3 2.Zainstaluje stosowne oprogramowanie określone w załączniku 3 3.Przeprowadzi szkolenie powdroŝeniowe zgodnie z wymaganiami w załączniku 3 4.Świadczyć będzie gwarancję i wsparcie dla sprzętu i oprogramowania określone w załączniku 3 5.Do instalacji oprogramowania Wykonawca udzieli licencji według wymagań określonych w załączniku nr 3 2 Cena i warunki zamówienia. 1.Całkowity koszt wynosi zł. brutto, zgodnie z ofertą z dnia./ załącznik nr 3/ 2.Termin wykonania umowy wynosi 6 tygodni roboczych od momentu zamówienia.. 3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia, 3 Warunki płatności. 1.Zapłata naleŝności wynikającej z faktury wystawionej na wydany towar nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 15

16 4 Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1.W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2.Jeśli zwłoka w dostawie towaru całości lub części przekracza 21 dni Zamawiający moŝe od umowy odstąpić w całości lub części, naliczając z tego tytułu karę w wysokości 10% ceny umowy określonej w 2. 3.Za nieterminowe zrealizowanie obowiązków wynikających z udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny brutto towaru, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 4.PowyŜsze postanowienia nie uchybiają prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody przewyŝsza zastrzeŝoną karę umowną. 5 Postanowienia końcowe. 1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 2.Wykonawca nie moŝe dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyraŝonej pod rygorem niewaŝności na piśmie. 3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem niewaŝności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. 4.Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŝdej ze stron. ( podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego ) 16

17 Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia - cena PAKIET I SYSTEM WSPARCIA ZESPOŁU HELPDESK A. Wymagania wobec oferentów: 1) Zamówienie dotyczy SYSTEMU WSPARCIA ZESPOŁU HELPDESK (licencje na oprogramowanie, wdroŝenie i szkolenia oraz ewentualny niezbędny hardware). 2) Oferent przedstawi opis koncepcji systemu wsparcia zespołu Helpdesku dla środowiska Szpitala JPII ( jakie moduły programowe, jaki program kliencki, rodzaj bazy danych). 3) Oferent zapewni trzydniowe szkolenie wdroŝeniowe na miejscu u klienta związane z administracją wdroŝonego systemu 4) Oferent, przed złoŝeniem oferty, powinien zapoznać się z istniejącą infrastrukturą i warunkami technicznymi w Szpitalu KSS im. Jana Pawła II. Szpital posiada platformę serwerową i bazodanową z którą naleŝy skonfrontować potrzeby sprzętowe proponowanego systemu B. Wymagania techniczne: 1. FUNKCJONALNOŚĆ OBSŁUGI CENTRUM HELPDESKU a. Oprogramowanie ma umoŝliwiać zgłaszania przez uŝytkowników z poziomu przeglądarki WWW awarii sprzętu, usług, problemu z oprogramowaniem i innych typów awarii zdefiniowanych przez administratora. b. Oprogramowanie ma umoŝliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu HTTPS. c. Oprogramowanie ma umoŝliwiać kontrolę obciąŝenia działu IT, optymalizację podziału pracy pomiędzy pracowników działu IT oraz przegląd awaryjności sprzętu oraz aplikacji. d. Oprogramowanie ma umoŝliwiać uwierzytelnianie uŝytkowników wykorzystując bazę Active Directory poprzez protokół LDAP oraz wewnętrzną bazę uŝytkownik hasło. e. Oprogramowanie ma umoŝliwiać automatyczne autoryzowanie określonych stanowisk i uŝytkowników, aby uniknąć kaŝdorazowego uwierzytelniania przed korzystaniem z systemu zgłoszeń. f. Oprogramowanie ma umoŝliwiać sortowanie listy zgłoszeń awarii, wg daty zgłoszenia, priorytetu, statusu. g. Oprogramowanie ma umoŝliwiać filtrację zgłoszeń wg priorytetu oraz statusów zgłoszeń, stanowisk oraz inŝynierów obsługujących zgłoszenia. h. Oprogramowanie ma umoŝliwiać dodawanie przez administratora nowego wpisu historii, jak i umoŝliwia zmianę statusu sprawy. UŜytkownik takŝe ma moŝliwość dodawania nowego wpisu do zgłoszonego problemu wraz ze zmianą statusu. i. Oprogramowanie ma umoŝliwiać administratorowi ustalanie statusów z zaznaczeniem, który ze statusów moŝe uŝywać uŝytkownik zgłaszający problem. j. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przesyłanie uŝytkownikom powiadomień pocztą elektroniczną o nowych wpisach i zmianach statusu danego zgłoszenia łącznie ze zmianą inŝyniera obsługującego zgłoszenie. 17

18 k. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie wielopoziomowych list kategorii zawierających nazwę i opis kategorii z moŝliwością definiowania listy pytań formatujących. Zapisane przez administratora rozwiązania problemów wiąŝe się z kategoriami i są wyświetlane uŝytkownikom podczas przeglądania kategorii problemów. Rozwiązanie powinno posiadać posiada znacznik określający czy są dostępne dla uŝytkowników, czy są wewnętrznymi uwagami działu IT. l. Oprogramowanie ma umoŝliwiać administratorowi wprowadzenie do systemu problemu uŝytkownika, który nie ma dostępu do PC (np. telefonicznie informuje, Ŝe zepsuł mu się komputer). m. Oprogramowanie ma umoŝliwiać delegowanie zgłoszenia innemu administratorowi (technikowi), jak równieŝ przejęcie innego zgłoszenia (np. w przypadku nieplanowanej nieobecności pracownika). n. Oprogramowanie ma umoŝliwiać informowanie pracowników o przestojach serwera, awaria za pomocą komunikatów wprowadzanych na stronę główną panelu zgłaszania usterki, bądź do poszczególnych kategorii. o. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenia baz umów serwisowych powiązanych z bazami firm serwisowych (dostawców sprzętu, oprogramowania, lokalnych serwisów). MoŜliwość powiązania kaŝdej umowy z zakupionymi licencjami oprogramowania lub z zakupionym sprzętem. p. Oprogramowania ma umoŝliwiać dostęp do bazy wiedzy z poziomu interfejsu www uŝytkownika z moŝliwością wyszukiwania treści po temacie, treści oraz słowach kluczowych q. Oprogramowania ma umoŝliwiać rejestrację zgłoszeń serwisowych za pomocą poczty elektronicznej (protokół POP3, IMAP4) 2. FUNKCJONALNOŚĆ INWENTARYZACJI OPROGRAMOWANIA a. Oprogramowanie ma umoŝliwiać automatyczną inwentaryzację zainstalowanego na komputerach kaŝdego oprogramowania. b. Oprogramowanie ma umoŝliwiać globalny przegląd wszystkich programów zainstalowanych na komputerach. c. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych typów programów (freeware, shereware itp.). d. Oprogramowanie ma umoŝliwiać porównanie ilości posiadanych licencji programów z ilościami zainstalowanymi. e. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przegląd historii instalacji oprogramowania na komputerach. f. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie wykazów z zainstalowanym, dowolnie wybranym programem. g. Oprogramowanie ma umoŝliwiać zdalne oraz automatyczne odinstalowywanie wybranych aplikacji względem stanowisk lub grup stanowisk h. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przypisywanie do zainstalowanego oprogramowania skanów faktur zakupów (dodawanie, wydruk). i. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie zestawień duplikatów kluczy licencyjnych dotyczących zainstalowanego oprogramowania na komputerze. j. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych systemów operacyjnych na komputerach. k. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przesyłanie raportów oprogramowania (lista programów zainstalowanych na stacji, informacje odczytywane z rejestru systemowego) na wskazany adres . l. Oprogramowanie ma umoŝliwiać automatyczną, okresową inwentaryzację aplikacji zainstalowanych na stanowiskach PC pracujących poza LAN/WAN. m. Oprogramowanie ma posiadać filtry pozwalające na zdalne usunięcie nielegalnych danych np. plików *.avi, *.mp3. 18

19 3. FUNKCJONALNOŚĆ INWENTARYZACJI SPRZĘTU a. Oprogramowanie ma umoŝliwiać okresową automatyczną inwentaryzację parametrów sprzętowych stanowiska: HDD, RAM, CPU, karta sieciowa, system operacyjny, karta graficzna itp. b. Oprogramowanie ma umoŝliwiać analizę sprzętową: - płyty głównej w zakresie model, producent, nr. seryjny, - CPU w zakresie nazwy, modelu, producenta, częstotliwości, - HDD w zakresie numeru seryjnego dysku, numeru seryjnego partycji, rozmiaru pamięci, wolnej przestrzeni pamięci, - RAM w zakresie wielkości pamięci, - karty sieciowej w zakresie model, adres IP, adres MAC, - karty graficznej w zakresie model. - zainstalowanych drukarek c. Oprogramowanie ma umoŝliwiać odczyt informacji dotyczących systemu operacyjnego w zakresie nazwy, wersji, daty instalacji, zainstalowanych poprawek, kluczy licencyjnych, produktu ID. d. Oprogramowanie ma umoŝliwiać odczyt informacji sieciowych w zakresie adresu IP, adresu MAC, nazwy sieciowe, trybu DHCP oraz WINS. e. Oprogramowanie ma umoŝliwiać odczyt informacji sprzętowych z BIOS w zakresie nazwy BIOS, daty, wersji, producenta oraz ServiceTag jednostki PC. f. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przegląd historii zmian parametrów sprzętowych komputerowych. g. Oprogramowanie ma umoŝliwiać globalny przegląd stanowisk komputerowych pod względem parametrów sprzętowo-systemowych. h. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przepisywanie do komputera skanów dotyczących faktur (dodawanie, wydruk). i. Oprogramowanie ma umoŝliwiać automatyczne wykrywanie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów. j. Oprogramowanie ma umoŝliwiać zapis dodatkowych informacji inwentaryzacyjnych dotyczących całego stanowiska komputerowego w zakresie numeru seryjnego komputera, numeru seryjnego monitora, numeru seryjnego drukarki, numeru seryjnego dowolnych urządzeń peryferyjnych, k. Oprogramowanie ma umoŝliwiać wydruk kartoteki sprzętowej stanowiska komputerowego. l. Oprogramowanie ma umoŝliwiać automatyczną, okresową inwentaryzację konfiguracji sprzętowej stanowisk pracujących poza LAN/WAN. m. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przesuwanie urządzeń komputerowych (zasobów) za pomocą dwuetapowego protokołu przesunięć (przygotowanie, wydruk, akceptacja, anulowanie, historia przesunięć) 4. FUNKCJONALNOŚĆ NADZORU PROCESÓW SYSTEMOWYCH W STACJACH a. Oprogramowanie ma umoŝliwiać okresowe skanowanie aktualnie uruchomionych procesów systemowych i informowanie administratora o wykrytych nieprawidłowościach. b. Oprogramowanie ma umoŝliwiać zapisywanie informacji o procesach w bazie danych i powinny zawierać następujące informacje: nazwa procesu, lokalizacja, zajmowana pamięć, nazwa stanowiska gdzie po raz pierwszy wystąpił proces, data i czas wykrycia. 19

20 c. Oprogramowanie ma umoŝliwiać skanowanie całościowe (z zapisem do bazy danych) oraz okresowe skanowanie z częstotliwością 24 godzin oraz róŝnicowe polegające na zapisywaniu tylko nowo wykrytych procesów z moŝliwością okresowego skanowania z częstotliwością 1 godz. d. Oprogramowanie ma umoŝliwiać informowanie administratora poprzez o wszystkich nowych procesach otwartych na komputerze. e. Oprogramowanie ma umoŝliwiać blokowanie wybranych procesów z moŝliwością wskazania stacji wyjątków. 5. FUNKCJONALNOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA KOMPUTERAMI a) Oprogramowanie ma umoŝliwiać przechwytywanie (podłączenie) pulpitu wybranego uŝytkownika i/lub pulpitu grupy wybranych stanowisk uŝytkowników poprzez administratora za pomocą dedykowanej aplikacji do zdalnego zarządzania. b) Oprogramowanie ma umoŝliwiać całkowita interakcję administratora z uŝytkownikiem, polegającą na podłączeniu do stanowiska administratora stanowiska uŝytkownika, bez konieczności uprzedniego wylogowywania uŝytkownika. c) Oprogramowanie ma umoŝliwiać administratorowi dokonanie wyboru, kto posiada kontrolę nadrzędną nad sterowaniem pulpitem, administrator czy uŝytkownik. d) Oprogramowanie ma umoŝliwiać zdalne zarządzanie kontami uŝytkowników w zakresie (tworzenie, usuwanie, edycja, zmiana hasła oraz typ konta). e) Oprogramowanie ma umoŝliwiać wysyłanie polecenia Wake-on LAN. f) Oprogramowanie ma umoŝliwiać zarządzanie połączeniami z uŝytkownikami poprzez dodatkowy manager podłączania zdalnych pulpitów uŝytkowników, rezydujący na stacji administratora, w formie widocznej lub ukrytej zakładki na ekranie. g) Oprogramowanie ma umoŝliwiać zdalną dwukierunkową linię poleceń CMD działającą na prawa Administratora. h) Oprogramowanie ma umoŝliwiać przesyłanie plików/katalogów od zdalnego uŝytkownika do administratora i/lub od administratora do zdalnego uŝytkownika. i) Oprogramowanie ma umoŝliwiać konfigurację przez administratora parametrów połączenia z uŝytkownikiem w zakresie: ilość kolorów, ilość klatek/sekundę, ukrywanie kursora myszy, skalowanie okna uŝytkownika, jeŝeli jest ono większe niŝ rozdzielczość stacji administratora. j) Oprogramowanie ma umoŝliwiać szyfrowanie połączenia z uŝytkownikiem (min. algorytm AES 256 bitów lub równowaŝny, musi istnieć moŝliwość definiowania róŝnych kluczy szyfrujących dla róŝnych stanowisk/grup uŝytkowników). 6. FUNKCJONALNOŚĆ NADZORU APLIKACJI I WWW a) Oprogramowanie ma umoŝliwiać zestawienie najpopularniejszych adresów (jakie stanowiska je wywoływały, kiedy). b) Oprogramowanie ma umoŝliwiać zestawienie najaktywniejszych stanowisk (pod kątem WWW), jakie adresy odwiedzały, kiedy, wszystkie zestawienia do poziomu : Grupa\Stanowisko\Zalogowany UŜytkownik. c) Oprogramowanie ma umoŝliwiać filtrację okresową oraz wg. grup stanowisk, grup Aplikacji, grup Adresów WWW, grup UŜytkowników. KaŜdy w/w filtrowany obiekt moŝe naleŝeć do wielu grup. d) Oprogramowanie ma umoŝliwiać analizę uruchamianych aplikacji (aktywność stanowisk, wykorzystanie zainstalowanych aplikacji). e) Oprogramowanie ma umoŝliwiać blokadę stron www (biała i czarna lista adresów, blokada pełna lub selektywna). f) Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie statystyk aktywności stron WWW 20

21 g) Oprogramowanie ma umoŝliwiać wydruki tabelaryczne oraz graficzne (wykresy aktywności). h) Oprogramowanie ma umoŝliwiać analizę aktywności WWW oraz aplikacji stanowisk pracujących poza LAN/WAN. C. Wymagania ogólne: a. SYSTEM WSPARCIA ZESPOŁU HELPDESK powinien obsługiwać w momencie wdroŝenia, 500 stacji z moŝliwością elastycznego zwiększania ilości obsługiwanych stacji. Szpital posiada 100 licencji na system ITManager (ArchCreator funkcja inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania) oraz 40 licencji na wszystkie moduły ITManagera. JeŜeli proponowane przez dostawcę rozwiązanie moŝe wykorzystać te licencje to Zamawiający zgadza się na ich wykorzystanie. b. Dostarczone licencje na oprogramowanie mają być bezterminowe. c. Oprogramowanie ma posiadać polski interfejs językowy. d. Oprogramowanie ma posiadać procedurę uwierzytelnienia i autoryzacji Administratora w konsoli zarządzającej poprzez zabezpieczony fizycznie klucz HASP wraz z hasłem dostępowym, wymagane jest minimum 10 kluczy HASP. e. Oprogramowanie ma umoŝliwiać zarządzanie wszystkimi wskazanymi wyŝej funkcjami z poziomu jednej konsoli zarządzającej f. Oprogramowanie ma umoŝliwiać rozbudowę systemu zarządzania o kolejne grupy funkcyjne (moduły). g. Oprogramowanie musi wspierać systemy operacyjne w wersji 64 bit h. Oprogramowanie ma współpracować z MsSQL Server. i. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przypisywanie wybranych grup stanowisk do poszczególnych kluczy HASP (uŝytkowników konsoli). Wszelkie raporty, zestawienia oraz funkcje grupowe obejmują wtedy tylko w/w przypisane grupy. j. Oprogramowanie musi posiadać dokumentację w języku polskim z podziałem na uŝytkowników, serwisantów, administratorów. k. Całość sprzętu i oprogramowania musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego. Wszystkie elementy systemu, łącznie z istniejącymi u Zamawiającego i wskazanymi do wykorzystania w projekcie, musza ze sobą współpracować i umoŝliwiać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w SIWZ. Nie dopuszcza się zastosowania systemów nie współpracujących ze sobą. l. Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie moŝe być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaŝy. D. Warunki gwarancji i wsparcia dla oprogramowania: a. Na dostarczane oprogramowanie musi być udzielona min. 12 miesięczna gwarancja od daty zakończenia wdroŝenia, oparta o świadczenie gwarancyjne producenta oprogramowania, niezaleŝnie od statusu partnerskiego wykonawcy; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji oprogramowania. b. Zamawiający w zaproponowanych pakietach serwisowych musi otrzymać bezpośredni dostęp do aktualizacji oprogramowania przez Producenta (telefon, lub WWW). c. Oprogramowanie musi być dostarczone z min. 24 miesięcznym wsparciem Wykonawcy dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie 21

22 techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i uŝytkowaniem oprogramowania. Wsparcie wymagane w wymiarze 1 godziny miesięcznie z moŝliwością odpłatnego zwiększenia w razie zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego (w dni robocze). d. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej ( tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niŝ 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert. e. Zamawiający wymaga zapewnienia Oferenta, Ŝe korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. E. Terminy wykonania: a. Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niŝ w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Formularz cenowy Lp. NAZWA Wartość netto 1 System Wsparcia Zespołu HelpDesk PLN Stawka podatku VAT RAZEM Wartość brutto PLN Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:... (wypełnić!!! W wypadku gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa powinien w sposób nie budzący wątpliwości zaznaczyć to w niniejszym polu)......, dnia... Podpisy i pieczątki imienne osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 22

23 Pakiet II Macierz EMC / upgrade macierzy / F. Wymagania wobec oferentów: 1) Zamówienie dotyczy zakupu i instalacji macierzy oraz migracji danych z macierzy aktualnie pracującej u Zamawiającego (Clariion CX3), instalacji niezbędnego oprogramowania oraz rekonfiguracji mechanizmu mirror u na aktualnie pracującej macierzy CX4 i dostarczenie wszelkich niezbędnych komponentów instalacyjnych ( kable, patchcords, światłowody). 2) Oferent zapewni szkolenie wdroŝeniowe na miejscu u klienta związane z administracją wdroŝonego systemu 3) Oferent, przed złoŝeniem oferty, powinien zapoznać się z istniejącą infrastrukturą i warunkami technicznymi w Szpitalu KSS im. Jana Pawła II G. Wymagania techniczne: 1) Urządzenie powinno być wyposaŝone w przynajmniej dwa moduły do transmisji i obsługi danych z zastosowaniem protokołu blokowego FC. 2) Macierz musi być wyposaŝona w redundantne kontrolery odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID. 3) Moduły obsługujące przestrzeń dyskową powinny być wyposaŝone w pamięć cache o pojemności, co najmniej 4 GB DDR3 kaŝdy. Pamięć cache zapisu powinna być zabezpieczona mechanizmem mirroringu. Macierz musi umoŝliwiać rozbudowę pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski Flash do pojemności 100GB. 4) Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: kontrolerów, ścieŝek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń pomiędzy kontrolerami macierzowymi, słuŝących do mirrorowania zawartości pamięci cache. 5) Macierz powinna współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i mniej wydajnymi dyskami Near Line SAS. Macierz powinna być wyposaŝona, w co najmniej: a. 5 dysków SAS o pojemności 600 GB i prędkości obrotowej 15k rpm, b. 42 dyski NL-SAS o pojemności 2 TB i prędkości obrotowej 7,2k rpm. 6) Macierz musi umoŝliwiać pracę dysków SAS, Near Line SAS i Flash w obrębie jednej półki dyskowej. 7) Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 75 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line. 23

24 8) KaŜdy dysk powinien posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do kaŝdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps. 9) Urządzenie powinno umoŝliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej: RAID 0, 1, 10, 3, 5 i 6. 10) Macierz dyskowa musi posiadać moŝliwość wyposaŝenia jej w globalne, dedykowane, zastępcze napędy dyskowe (ang. hot-spare disk), które w momencie wykrycia awarii dowolnego napędu dyskowego w macierzy (poza innymi dyskami zastępczymi), automatycznie i bez ingerencji uŝytkownika/administratora przejmują wszelkie funkcje niesprawnego napędu do czasu jego wymiany. 11) Macierz musi obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping. 12) Macierz powinna umoŝliwiać podłączenie, co najmniej 512 serwerów oraz pozwalać na utworzenie, co najmniej 512 LUN-ów. 13) Macierz musi oferować funkcjonalność rozszerzania grup RAID o dodatkowe dyski on-line, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. 14) Macierz musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w dwóch trybach: concatenate i striping. 15) Macierz musi pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy róŝnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a. 16) Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych. 17) Oferowane urządzenie powinno być wyposaŝone, w co najmniej: a. 4 porty FC 2/4/8 Gbps do komunikacji z hostami. 18) Macierz powinna być zarządzalna zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak równieŝ poprzez interfejs graficzny (GUI). 19) Macierz musi wspierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych (snapshotów), jak i pełnych kopii danych (clone-ów) z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie równocześnie kopii pełnej jak i migawkowej z kaŝdego źródła, w liczbie, co najmniej 8 kopii ze źródła. Wymagane jest, aby źródło i kopia były tworzone na osobnych grupach dyskowych, wymaga się równieŝ, aby organizacja grupy dyskowej źródła mogła być róŝna od grupy dyskowej kopii (róŝna pojemność dysków, róŝne poziomy RAID, róŝna liczba dysków w grupie). Licencja umoŝliwiająca wykorzystanie powyŝszych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. 20) Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niŝ jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliŝenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć moŝliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. Licencja umoŝliwiająca wykorzystanie powyŝszej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. 21) Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym). Licencja umoŝliwiająca wykorzystanie powyŝszych funkcjonalności jest przedmiotem oferty. 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 9.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Zakup: macierzy, serwera pocztowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę centralnego systemu backupu o dwie wirtualne biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej - wsparcie techniczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HERCULE II Wsparcie Techniczne (OLAF) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ > 200 000 EURO NA ZADANIE dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo