Formularz SA-QSr 2/2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz SA-QSr 2/2003"

Transkrypt

1 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2003 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Netia S.A. Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 2 kwartał roku obrotowego 2003 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,96-51,48-0,45-13,90 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,74-27,89 1,74-6,96 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,74 7,79-27,89-19,06 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) inwestycji w sieć telekomunikacyjną Pozycje pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 240 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,96-51,48 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) pokrycia straty z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) rejestracja emisji akcji z 2002r Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty za I kwartał b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na II. Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,53 5,23-6,90-3,30 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -12,86-35, do ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) obniżenie wartości nominalnej akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych b) zmniejszenia (z tytułu) rejestracja emisji akcji z 2002r pokrycia straty z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty za I kwartał b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2003 okres od 1/4/03 do 30/6/03 1/1/03 do 30/6/03 2 kwartał / 2002 okres od 1/4/02 do 30/6/02 1/1/02 do 30/6/02 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych inne wpływy z aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4. Inne wpływy finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 2 kwartał / 2003 okres od 1/4/03 do 30/6/03 1/1/03 do 30/6/03 2 kwartał / 2002 okres od 1/4/02 do 30/6/02 1/1/02 do 30/6/02 II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: "KOMENTARZ" Warszawa, 12 sierpnia 2003 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2003 ROKU Netia S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje raport okresowy za drugi kwartał 2003 roku. Niniejszy raport zawiera zarówno jednostkowe wyniki finansowe Spółki, jak i skonsolidowane dane finansowe spółek zależnych i powiązanych ze Spółką ( Grupa Netia ). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych na 30 czerwca 2003 r. nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wszelkie dane finansowe zostały przedstawione z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U Nr 151 poz. 591 z późn. zm.) ( Ustawa o Rachunkowości ) oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy raport kwartalny zawiera wyłącznie wybrane dane wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U nr 139, poz z późn. zm.). 1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Status procesu restrukturyzacji W roku 2002 Grupa Netia dokonała restrukturyzacji finansowej, której celem była redukcja zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych uprzednio przez holenderskie spółki zależne Emitenta oraz zawartych umów swap. Restrukturyzacja została przeprowadzona zgodnie z warunkami Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej dnia 5 marca 2002 r. pomiędzy Spółką, komitetem reprezentującym obligatariuszy, instytucjami finansowymi oraz znaczącymi akcjonariuszami, oraz zgodnie z warunkami Umowy Wymiany zawartej w dniu 14 czerwca 2002 r. pomiędzy Spółką i znaczącą większością wierzycieli wyrażających zgodę na restrukturyzację. Proces restrukturyzacji obejmował postępowania sądowe w trzech krajach - polskie i holenderskie postępowanie układowe oraz postępowanie na podstawie artykułu 304 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Na podstawie Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Wymiany Netia Holdings B.V. ( NH BV ), spółka w całości kontrolowana przez Emitenta, wyemitowała 23 grudnia 2002 r. obligacje 10% Senior Secured Notes o wartości tys. EUR (co stanowiło równowartość tys. zł wg kursu z dnia 23 grudnia 2003) o terminie wymagalności w 2008 roku (zwane dalej Obligacjami 2002 ) dla posiadaczy istniejących obligacji oraz JPMorgan Chase Bank ( JPMorgan ) w zamian za ich roszczenia z tytułu istniejących obligacji i umów swap. Ponadto, wierzyciele Emitenta mieli możliwość objęcia w zamian za swoje zredukowane wierzytelności poukładowe akcji serii H wyemitowanych przez Netię. W dniu 23 grudnia 2002 r. wierzyciele Grupy Netia złożyli zapisy na akcji serii H zaoferowanych przez Emitenta w celu zaspokojenia tych roszczeń. W dniu 30 stycznia 2003 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii H. W dniu 13 lutego 2003 r akcji serii H zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym w związku z przyjęciem akcji serii H do Krajowego Depozytu Papierów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 Wartościowych S.A. w dniu 10 lutego 2003 r. Do dnia 2 stycznia 2003 r., wszystkie orzeczenia sądowe w postępowaniach układowych w Holandii i Polsce stały się prawomocne. W następstwie tego faktu, restrukturyzacja nie może zostać anulowana, pod warunkiem wypełniania przez spółki Grupy Netia postanowień tych orzeczeń. Zarząd Spółki jest zdania, że Grupa Netia będzie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z układów holenderskich i polskich. Orzeczeniem z dnia 7 marca 2003 r. amerykański sąd upadłościowy potwierdził skuteczność wcześniejszych postanowień sądów polskich i holenderskich dotyczących postępowań układowych. Sąd orzekł ponadto, że depozyt o wartości tys. EUR ustanowiony w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań z tytułu jednej serii obligacji sprzed restrukturyzacji, zostanie zwrócony Spółce niezwłocznie po zakończeniu ostatniego etapu restrukturyzacji, jakim było przydzielenie warrantów subskrypcyjnych akcjonariuszom Spółki sprzed restrukturyzacji. Warranty subskrypcyjne zostały przydzielone uprawnionym akcjonariuszom w dniu 16 maja 2003 r. i w związku z tym depozyt został zwrócony Emitentowi w dniu 29 maja 2003 r. W dniu 24 marca 2003 r. Spółka dokonała wykupu Obligacji 2002 o łącznej wartości tys. EUR (równowartość tys. zł wg kursu obowiązującego w tym dniu) obejmującej również naliczone odsetki realizując decyzję w tej kwestii podjętą 13 lutego 2003 r. przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Zarządu Emitenta. Na podjęcie takiej decyzji wpłynęły przede wszystkim wysokie koszty obsługi zadłużenia oraz konieczność ustanowienia zabezpieczeń zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2002 r. określającą warunki emisji Obligacji 2002, a także istotne ograniczenia w prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej Grupy Netia wynikające z tych warunków. Zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz Umową Wymiany podmioty posiadające akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. zostały uprawnione do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie akcji serii J stanowiących 15% kapitału zakładowego Spółki po restrukturyzacji (po uwzględnieniu akcji, stanowiących 5% kapitału zakładowego, które mają zostać przeznaczone na realizację planu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Emitenta). W dniu 12 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych w wysokości 2,53 zł. W dniu 16 maja 2003 r zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz Umową Wymiany podmioty posiadające akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. otrzymały łącznie dwuletnich i trzyletnich warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie akcji serii J. W dniu 27 maja 2003 r. warranty subskrypcyjne zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2003 r warrantów subskrypcyjnych zostało zamienionych na akcje, wobec czego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o akcji serii J. Sytuacja finansowa Grupy Netia Restrukturyzacja finansowa zadłużenia Grupy Netia spowodowała powstanie nadwyżki w wysokości mln. zł, obliczonej jako różnica między wartością łącznego zadłużenia podlegającego restrukturyzacji, tj mln zł a sumą następujących wartości: (i) wartością zdyskontowaną zredukowanych roszczeń poukładowych nie zamienionych na akcje, tj. 5 mln zł, (ii) wartością emisji obligacji 2002, tj. 199 mln zł, oraz (iii) wartością emisji akcji serii H, tj. 338 mln zł i została wykazana w Pozostałych kapitałach rezerwowych niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia. Zakończenie postępowań układowych w Polsce i Holandii pozwoliło spółkom z Grupy Netia odzyskać wypłacalność. Układy zawarte w tych postępowaniach zostały następnie zatwierdzone przez amerykański sąd upadłościowy w postępowaniu na podstawie art. 304 Kodeksu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych. Restrukturyzacja nie doprowadziła do całkowitej eliminacji zadłużenia Grupy Netia. Będzie ona musiała spłacić pozostałe do spłaty zobowiązania poukładowe, nie zamienione na akcje serii H, o wartości nominalnej tys. zł w latach Na dzień 30 czerwca 2003 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia wykazuje kapitał własny w wysokości mln zł oraz nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 63 mln zł. Z uwagi na fakt, że restrukturyzacja finansowa została zakończona w momencie przydziału warrantów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 subskrypcyjnych, Zarząd Emitenta nie uważa, by istniały okoliczności wskazujące na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Netia. Niemniej jednak Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi poprzez między innymi: znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i wydatków na działalność operacyjną w porównaniu z wcześniejszymi planami; działania prowadzące do odroczenia, bądź umorzenia pozostałych do zapłaty opłat z tytułu przyznanych spółkom Grupy Netia koncesji telekomunikacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2003 r. Grupa Netia dysponowała środkami pieniężnymi oraz krótkoterminowymi papierami wartościowymi w łącznej wysokości 193 mln zł. Koszty finansowe Na dzień 30 czerwca 2003 r. Grupa Netia nie wykazywała zadłużenia, za wyjątkiem pozostałej do spłaty części zobowiązań wynikających z restrukturyzacji finansowej w wysokości tys. zł, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Netia w wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności, tj tys. zł. Do dnia wykupu Obligacji 2002, tj. do dnia 24 marca 2003 r., Grupa Netia naliczyła koszty odsetek od tychże obligacji, co obciążyło koszty finansowe Grupy w 2003 r. kwotą 4,8 mln zł. Ponadto wskutek tego, że zobowiązania z tytułu obligacji były wykazywane przez Grupę Netia do dnia 24 marca 2003 r., a zobowiązania z tytułu opłat koncesyjnych stanowiące na dzień bilansowy wartość 93,4 mln EUR wykazywane były przez całe pierwsze półrocze 2003 r., duży wpływ na osiągnięte przez Grupę Netia wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2003 roku miała znaczna deprecjacja złotówki wobec euro w tym okresie, co spowodowało konieczność uwzględnienia w wyniku Grupy Netia kosztów netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 31,7 mln zł. Ponadto, w związku z wykupem Obligacji 2002 Grupa Netia dokonała w marcu 2003 r. jednorazowego odpisu kosztów emisji obligacji w wysokości 41,2 mln zł. Rezygnacje i odłączenia klientów Na skutek pogarszających się warunków ekonomicznych w Polsce wielu klientów Grupy Netia zdecydowało się zrezygnować z usług świadczonych przez spółki Grupy Netia. Ponadto w wyniku działań windykacyjnych dokonano odłączeń klientów, którzy nie płacą w terminie rachunków telefonicznych. W wyniku tych dwóch trendów, w drugim kwartale 2003 r klientów (w tym 96 klientów instytucjonalnych) zostało odłączonych z powodu zaległości płatniczych, a dodatkowe klientów (w tym klientów instytucjonalnych) zrezygnowało z usług Grupy Netia na własne żądanie. Efekty redukcji kosztów usług telekomunikacyjnych przez klientów Grupy Netia Wielu klientów Grupy Netia, na skutek ogólnoświatowego osłabienia gospodarczego, podjęło działania zmierzające do redukcji swoich kosztów operacyjnych. Efektem tych działań są w przypadku wielu klientów instytucjonalnych znaczne ograniczenia w korzystaniu z telefonów przez pracowników. Odbiło się to niekorzystnie na poziomie średnich miesięcznych przychodów na linię generowanych przez klientów Grupy Netia. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku. W związku z osiągniętymi przez spółki zależne Emitenta wynikami finansowymi, w okresie trzech miesięcy zakończonym 30 czerwca 2003 r., Spółka dokonała odpisu z tytułu trwałej częściowej utraty wartości aktywów finansowych dotyczących udzielonych pożyczek i naliczonych od nich odsetek w łącznej wysokości 234,9 mln zł, oraz dokonała zmniejszenia uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji w jednostkach powiązanych w wysokości 2,7 mln zł. Dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie mają wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Netia. 3. Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy oraz raportów złożonych przez akcjonariuszy w Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, na dzień 30 czerwca 2003 r. znaczne pakiety akcji Spółki były w posiadaniu następujących podmiotów: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Podmioty zależne od Montpelier Asset Management Ltd posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 9,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo pan Nicholas Cournoyer, dyrektor zarządzający Montpelier Asset Management Ltd, posiadał akcji Spółki. Następujące podmioty zależne od Montpelier Asset Management Ltd posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Consulta Emerging Markets Debt Fund Limited ,09% Montpelier Funds Plc, Montpelier Global High Yield ,81% Cusco LLC ,59% Ashfield Investments NV ,19% Bessemer Trust Company ,19% Podmioty zależne JP Morgan Chase & Co. posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 7,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od JP Morgan Chase & Co. posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki J.P. Morgan Securities Ltd ,92% J.P. Morgan GT Corporation ,07% J.P. Morgan GT Corporation ,33% Podmioty zależne od SISU Capital Limited posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 6,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od SISU Capital Limited posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki SISU Capital Fund Limited ,66% SISU Capital Fund Limited II, Ltd ,17% SISU Capital Fund LP ,29% ARVO Master Fund ,78% Podmioty zależne od Griffin Capital Management Ltd posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 5,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od Griffin Capital Management Ltd posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Griffin Eastern European Fund ,36% Griffin European Equity Fund ,04% Griffin European Opportunities Fund ,23% Griffin Eastern European Value Fund ,31% Podmioty zależne od Warburg Pincus LLC posiadały łącznie (a) akcji Spółki stanowiących 0,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez podmioty zależne od Warburg Pincus LLC Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez podmioty zależne od Warburg Pincus LLC stanowić będą maksymalnie 2,59% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 2,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu podmiotów zależnych od Warburg Pincus LLC. Ponadto zgodnie z raportem złożonym przez Warburg Pincus LLP w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych podmioty zależne od Warburg Pincus LLP posiadają opcje na nabycie łącznie akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę od spółki TeliaSonera publ. w wykonaniu umowy pomiędzy tymi podmiotami po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. Następujące podmioty zależne od Warburg Pincus LLC posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Warburg, Pincus Equity Partners, L.P ,40% Warburg, Pincus Ventures International, L.P ,02% Warburg, Pincus Ventures International, L.P ,42% Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiadał (a) akcji Spółki stanowiących 2,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. stanowić będą maksymalnie 5,66% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 5,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu Polish Enterprise Fund IV, L.P. Ponadto zgodnie z raportami złożonym przez Warburg Pincus LLP i TeliaSonera publ. w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych Polish Enterprise Fund IV, L.P. zgodził się kupić od spółki Telia Sonera publ akcji Spółki do dnia 31 lipca 2003 r. oraz posiadał opcje na nabycie od spółki TeliaSonera w terminie 90 dni od 28 maja 2003 r warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Spółka TeliaSonera publ. posiadała (a) akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących 1,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez spółkę TeliaSonera publ. warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez spółkę TeliaSonera publ. stanowić będą maksymalnie 7,22% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 7,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu spółki TeliaSonera publ. Ponadto zgodnie z raportem złożonym przez spółkę TeliaSonera publ. w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych (a) TeliaSonera publ. zgodziła się zbyć na rzecz Polish Enterprise Fund IV, L.P akcji Spółki do dnia 31 lipca 2003 r.; (b) TeliaSonera publ. udzieliła Polish Enterprise Fund IV. L.P. opcji na nabycie w terminie 90 dni od 28 maja 2003 r warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę; (c) TeliaSonera publ. udzieliła spółkom zależnym od Warburg Pincus opcji na nabycie łącznie akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy oraz raportów złożonych przez akcjonariuszy w Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, od dnia 30 czerwca 2003 r. do dnia 11 sierpnia 2003 r. miały miejsce następujące zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji Spółki: Na dzień 11 sierpnia 2003 r. podmioty zależne JP Morgan Chase & Co. posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 4,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4,92% ogólnej liczby Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych opcji uprawniających do nabycia akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką. Dane dotyczące opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką na podstawie planu motywacyjnego obowiązującego przed wprowadzeniem nowego planu opisanego poniżej : osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem opcje na akcje Spółki stan na 31/03/ BRAK opcje na akcje Spółki stan na 30/06/2003 BRAK BRAK BRAK Liczba opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku uległa zmianie w porównaniu do ogólnej liczby opcji przyznanych na dzień 31 marca 2003 roku w wyniku rezygnacji Mariusza Piwowarczyka z funkcji członka Zarządu. Posiadane przez niego opcji wykazanych na dzień 31 marca 2003 r., przestało być traktowanych jak opcje należące do osób zarządzających. W dniu 10 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła szczegółowe warunki wykonania Planu Premiowania Akcjami Netii, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 roku. W drugim kwartale 2003 r. przyznano opcje czterem członkom Zarządu Spółki stanowiące łącznie 2,35% kapitału zakładowego Spółki oraz czterem pracownikom spółek Grupy Netia w łącznej liczbie 8,081,943. Przyznane opcje wygasną w dniu 20 grudnia 2007 roku. osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem opcje na akcje Spółki stan na 30/06/ BRAK Pozostałe opcji przewidzianych w Planie premiowania Akcjami Netii, zostanie przyznanych członkom Zarządu do dnia 12 czerwca 2006 r. Informacje o akcjach Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką: osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem ilość posiadanych akcji Spółki - stan na 31/03/2003 BRAK ilość posiadanych akcji Spółki - stan na 31/06/2003 BRAK Na dzień 30 czerwca 2003r. Andrzej Radzimiński, członek Rady Nadzorczej, posiadał akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych serii A1, dających prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Nicholas Cournoyer, przewodniczący Rady Nadzorczej, dyrektor zarządzający Montpelier Asset Management Ltd, posiadał akcji serii A Spółki 5. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie drugiego kwartału 2003 roku. W dniu 10 kwietnia 2003 Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Elizabeth McElroy na stanowisko członka Zarządu i jednocześnie przyjęła rezygnację Pana Stefana Albertssona ze stanowiska członka zarządu Spółki. W dniu 11 czerwca 2003 roku Pan Mariusz Piwowarczyk, członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację ze stanowiska członka Zarządu Spółki. 12 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Paula Kearney a na stanowisko członka Zarządu - Wiceprezesa Wykonawczego ds. Technologii. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 W drugim kwartale 2003 r. nie odnotowano żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń (łącznie z wynikającymi z umów doradczych) ponoszonych przez Grupę Netia na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta wyniosły odpowiednio 8,3 mln zł i 8,5mln zł w okresie dwóch pierwszych kwartałów roku 2003 i Koszty wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2003 r. obejmują również odprawy dla członków Zarządu, którzy zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji. 7. Opis dokonań Grupy Netia w okresie drugiego kwartału 2003 roku. Dane operacyjne Według stanu na dzień 30 czerwca i w drugim kwartale 2003 roku, Grupa Netia osiągnęła następujące wskaźniki operacyjne: ilość linii dzwoniących ilość instytucjonalnych linii dzwoniących , to jest 31,6% całości linii dzwoniących średni miesięczny przychód na linię abonencką zł średni miesięczny przychód na mieszkaniową linię abonencką - 74 zł średni miesięczny przychód na instytucjonalną linię abonencką zł Zawarcie umowy nabycia 100% akcji TDC Internet Polska SA W kwietniu 2003 r. Netia Świat S.A., spółka zależna od Emitenta, nabyła 100% akcji spółki TDC Internet Polska S.A., która jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących spółek: Polbox Sp. z o.o., Pik Net Sp. z o.o., Publiczny Dostęp do Internetu Sp. z o.o., Multinet S.A., Internet Data Systems S.A., Polska On-Line Holding S.A oraz Polska On-Line Sp. z o.o.. Nabycie znaczących pakietów udziałów W kwietniu 2003 r., w wykonaniu umowy opcji kupna udziałów w spółce Telko Sp. z o.o. ("Telko") z dnia 17 grudnia 1996 r., Emitent nabył 21 udziałów, stanowiących 26,25% udziałów w kapitale zakładowym powyższej spółki i dających prawo do 13,29% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Po wykonaniu powyższej transakcji Emitent posiada 60 udziałów w kapitale zakładowym Telko, stanowiących 75% udziałów powyższej spółki i dających prawo do 87,34% głosów na zgromadzeniu wspólników. Objęcie udziałów w spółce zależnej W dniu 7 maja 2003 roku Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Netia Ventures Sp. z o.o. po cenie nominalnej wynoszącej 500 złotych za udział. Udziały objęte przez Spółkę uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Netia Ventures Sp. z o.o. Nabycie udziałów i akcji w spółkach zależnych W związku z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z Grupy Netia i w celu uproszczenia jej struktury kapitałowej, w dniu 13 czerwca 2003 r. Emitent zawarł ze swoimi spółkami zależnymi umowy sprzedaży udziałów i akcji, w wyniku których nabył udziały i akcje spółek dotychczas zależnych pośrednio i stał się jedynym udziałowcem i akcjonariuszem oraz bezpośrednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych spółek. Emisja obligacji I, II i III serii W dniu 29 kwietnia 2003 r., na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 2 grudnia 2002 r., Spółka przeprowadziła subskrypcję obligacji I, II i III serii na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych, uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii J (w przypadku obligacji I i II serii) oraz akcji serii K (w przypadku obligacji III serii) ( Obligacje Oferowane ). W ramach oferty subskrypcji zaoferowanych zostało Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 Obligacji Oferowanych. Obligacje I, II i III serii nie stanowią istotnego zadłużenia długo- lub średnioterminowego Spółki. Obligacje I i II serii miały na celu umożliwienie odłączenia warrantów subskrypcyjnych, natomiast obligacje III serii mają na celu umożliwienie wprowadzenia w życie Planu Premiowania Akcjami przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami. Wykonanie warrantów subskrypcyjnych Na dzień 30 czerwca 2003 roku Spółka wyemitowała akcji na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki. Cena emisyjna każdej emitowanej akcji serii J wynosi 2,53 zł. Na każdą wyemitowaną akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Główne założenia średnioterminowej strategii Grupy Netia W maju 2003 r. Zarząd Netii S.A. przedstawił główne założenia pięcioletniego planu strategicznego Grupy Netia, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. Głównym założeniem jest kontynuacja dotychczasowych wyników, konsekwentny rozwój trendu dwucyfrowego wzrostu przychodów Grupy Netia i zwiększania marży EBITDA poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biznesowym. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez: (i) przejęcia innych firm/podmiotów, (ii) ekonomicznie uzasadnioną rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, poszerzającą obszary dostępu metodą rozwoju organicznego i/lub nabywania aktywów oraz (iii) wprowadzanie nowych produktów i usług. Inwestycje na rynku masowym ukierunkowane będą na obniżenie ilości rezygnacji oraz wyłączeń abonentów (churn) i utrzymanie istniejącej bazy klientów. Rozwój Grupy Netia będzie finansowany ze środków własnych Spółki oraz oszczędności uzyskiwanych dzięki: (i) optymalizacji działalności na rynku masowym, (ii) wprowadzaniu kolejnych ulepszeń operacyjnych oraz (iii) efektowi synergii finansowych, powstałych w wyniku połączeń z nabytymi podmiotami. Równocześnie przejęcia dużych podmiotów, włączając fuzje, mogą wymagać odrębnego finansowania. 8. Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Doręczenie wypowiedzenia umowy dotyczącej ADRów Zgodnie z żądaniem Emitenta, The Bank of New York ( Depozytariusz ) wysłał wypowiedzenia do posiadaczy Amerykańskich Kwitów Depozytowych Spółki ( ADR ) dotyczące Umowy Depozytowej z dnia 3 sierpnia 1999 roku z późniejszymi zmianami ( Umowa Depozytowa ), zawartej pomiędzy Spółką, Depozytariuszem, posiadaczami i uprawnionymi z ADRów wyemitowanych na podstawie tej umowy. Umowa Depozytowa zostanie rozwiązana zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie z wypowiedzeniem dnia 29 września 2003 roku. Na podstawie Umowy Depozytowej posiadacze ADRów Emitenta uprawnieni będą do dnia 26 marca 2004 roku do złożenia swoich ADRów u Depozytariusza w celu ich wymiany na akcje złożone w depozycie. Począwszy od dnia 29 marca 2004 roku Depozytariusz uprawniony będzie do sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji pozostających w depozycie w dniu 29 marca 2004 roku oraz do przechowania przychodów netto z tej sprzedaży na rzecz posiadaczy ADRów. Po zakończeniu sprzedaży Depozytariusz dokona podziału przychodów netto ze sprzedaży na rzecz posiadaczy ADRów, którzy nie złożyli swoich ADRów w celu ich wymiany na zdeponowane akcje. Plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi W związku z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Grupy Netia została podjęta decyzja o połączeniu w trybie art. 492 ust. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki z jej spółkami jednoosobowymi (łączenie się przez przejęcie), mającymi siedziby w Warszawie i działającymi pod następującymi firmami: Netia Telekom S.A., Netia South Sp. z o.o., Netia Telekom Mazowsze S.A., Netia Telekom Warszawa S.A., Netia Telekom Modlin S.A., Netia Telekom Lublin S.A., Netia Telekom Ostrowiec S.A., Netia Telekom Świdnik S.A., Netia Telekom Toruń S.A., Netia Telekom Włocławek S.A., Netia Telekom Kalisz S.A., Netia Telekom Piła Sp. z o.o., Netia Telekom Silesia S.A., Netia Telekom Telmedia S.A., Optimus Inwest S.A., Netia Network S.A., Telekom Building Sp. z o.o., Netia 1 Sp. z o.o. i Telko Sp. z o.o., z których wszystkie za wyjątkiem Telekom Building Sp. z o.o. oraz Optimus Inwest S.A., prowadzą działalność telekomunikacyjną. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2004

Formularz SA-QSr 2/2004 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Netia S.A. Zgodnie z 57

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd . 1 2 . 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 . 7 8 . 9 Warszawa, 1 marca 2005 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU Netia S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje raport okresowy za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3/2003

Formularz SA-Q 3/2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-11-04 17:37:29 Do : EM Kancelaria Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 3/2003 (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q 12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ (Emitent PAP poniedziałek, 10 lutego 16:52 Raport kwartalny SAFQ ) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2003

Formularz SA-QSr 2/2003 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2003 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurofaktor za dwa kwartały 2004 roku 1.1. Skonsolidowany bilans SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa I. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo