Formularz SA-QSr 2/2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz SA-QSr 2/2003"

Transkrypt

1 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2003 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Netia S.A. Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 2 kwartał roku obrotowego 2003 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,96-51,48-0,45-13,90 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,74-27,89 1,74-6,96 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,74 7,79-27,89-19,06 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) inwestycji w sieć telekomunikacyjną Pozycje pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 240 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,96-51,48 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) pokrycia straty z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) rejestracja emisji akcji z 2002r Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty za I kwartał b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na II. Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,53 5,23-6,90-3,30 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -12,86-35, do ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) obniżenie wartości nominalnej akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych b) zmniejszenia (z tytułu) rejestracja emisji akcji z 2002r pokrycia straty z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty za I kwartał b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2003 okres od 1/4/03 do 30/6/03 1/1/03 do 30/6/03 2 kwartał / 2002 okres od 1/4/02 do 30/6/02 1/1/02 do 30/6/02 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych inne wpływy z aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4. Inne wpływy finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 2 kwartał / 2003 okres od 1/4/03 do 30/6/03 1/1/03 do 30/6/03 2 kwartał / 2002 okres od 1/4/02 do 30/6/02 1/1/02 do 30/6/02 II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: "KOMENTARZ" Warszawa, 12 sierpnia 2003 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2003 ROKU Netia S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje raport okresowy za drugi kwartał 2003 roku. Niniejszy raport zawiera zarówno jednostkowe wyniki finansowe Spółki, jak i skonsolidowane dane finansowe spółek zależnych i powiązanych ze Spółką ( Grupa Netia ). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych na 30 czerwca 2003 r. nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wszelkie dane finansowe zostały przedstawione z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U Nr 151 poz. 591 z późn. zm.) ( Ustawa o Rachunkowości ) oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy raport kwartalny zawiera wyłącznie wybrane dane wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U nr 139, poz z późn. zm.). 1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Status procesu restrukturyzacji W roku 2002 Grupa Netia dokonała restrukturyzacji finansowej, której celem była redukcja zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych uprzednio przez holenderskie spółki zależne Emitenta oraz zawartych umów swap. Restrukturyzacja została przeprowadzona zgodnie z warunkami Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej dnia 5 marca 2002 r. pomiędzy Spółką, komitetem reprezentującym obligatariuszy, instytucjami finansowymi oraz znaczącymi akcjonariuszami, oraz zgodnie z warunkami Umowy Wymiany zawartej w dniu 14 czerwca 2002 r. pomiędzy Spółką i znaczącą większością wierzycieli wyrażających zgodę na restrukturyzację. Proces restrukturyzacji obejmował postępowania sądowe w trzech krajach - polskie i holenderskie postępowanie układowe oraz postępowanie na podstawie artykułu 304 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Na podstawie Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Wymiany Netia Holdings B.V. ( NH BV ), spółka w całości kontrolowana przez Emitenta, wyemitowała 23 grudnia 2002 r. obligacje 10% Senior Secured Notes o wartości tys. EUR (co stanowiło równowartość tys. zł wg kursu z dnia 23 grudnia 2003) o terminie wymagalności w 2008 roku (zwane dalej Obligacjami 2002 ) dla posiadaczy istniejących obligacji oraz JPMorgan Chase Bank ( JPMorgan ) w zamian za ich roszczenia z tytułu istniejących obligacji i umów swap. Ponadto, wierzyciele Emitenta mieli możliwość objęcia w zamian za swoje zredukowane wierzytelności poukładowe akcji serii H wyemitowanych przez Netię. W dniu 23 grudnia 2002 r. wierzyciele Grupy Netia złożyli zapisy na akcji serii H zaoferowanych przez Emitenta w celu zaspokojenia tych roszczeń. W dniu 30 stycznia 2003 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii H. W dniu 13 lutego 2003 r akcji serii H zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym w związku z przyjęciem akcji serii H do Krajowego Depozytu Papierów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 Wartościowych S.A. w dniu 10 lutego 2003 r. Do dnia 2 stycznia 2003 r., wszystkie orzeczenia sądowe w postępowaniach układowych w Holandii i Polsce stały się prawomocne. W następstwie tego faktu, restrukturyzacja nie może zostać anulowana, pod warunkiem wypełniania przez spółki Grupy Netia postanowień tych orzeczeń. Zarząd Spółki jest zdania, że Grupa Netia będzie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z układów holenderskich i polskich. Orzeczeniem z dnia 7 marca 2003 r. amerykański sąd upadłościowy potwierdził skuteczność wcześniejszych postanowień sądów polskich i holenderskich dotyczących postępowań układowych. Sąd orzekł ponadto, że depozyt o wartości tys. EUR ustanowiony w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań z tytułu jednej serii obligacji sprzed restrukturyzacji, zostanie zwrócony Spółce niezwłocznie po zakończeniu ostatniego etapu restrukturyzacji, jakim było przydzielenie warrantów subskrypcyjnych akcjonariuszom Spółki sprzed restrukturyzacji. Warranty subskrypcyjne zostały przydzielone uprawnionym akcjonariuszom w dniu 16 maja 2003 r. i w związku z tym depozyt został zwrócony Emitentowi w dniu 29 maja 2003 r. W dniu 24 marca 2003 r. Spółka dokonała wykupu Obligacji 2002 o łącznej wartości tys. EUR (równowartość tys. zł wg kursu obowiązującego w tym dniu) obejmującej również naliczone odsetki realizując decyzję w tej kwestii podjętą 13 lutego 2003 r. przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Zarządu Emitenta. Na podjęcie takiej decyzji wpłynęły przede wszystkim wysokie koszty obsługi zadłużenia oraz konieczność ustanowienia zabezpieczeń zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2002 r. określającą warunki emisji Obligacji 2002, a także istotne ograniczenia w prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej Grupy Netia wynikające z tych warunków. Zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz Umową Wymiany podmioty posiadające akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. zostały uprawnione do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie akcji serii J stanowiących 15% kapitału zakładowego Spółki po restrukturyzacji (po uwzględnieniu akcji, stanowiących 5% kapitału zakładowego, które mają zostać przeznaczone na realizację planu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Emitenta). W dniu 12 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych w wysokości 2,53 zł. W dniu 16 maja 2003 r zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz Umową Wymiany podmioty posiadające akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. otrzymały łącznie dwuletnich i trzyletnich warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie akcji serii J. W dniu 27 maja 2003 r. warranty subskrypcyjne zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2003 r warrantów subskrypcyjnych zostało zamienionych na akcje, wobec czego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o akcji serii J. Sytuacja finansowa Grupy Netia Restrukturyzacja finansowa zadłużenia Grupy Netia spowodowała powstanie nadwyżki w wysokości mln. zł, obliczonej jako różnica między wartością łącznego zadłużenia podlegającego restrukturyzacji, tj mln zł a sumą następujących wartości: (i) wartością zdyskontowaną zredukowanych roszczeń poukładowych nie zamienionych na akcje, tj. 5 mln zł, (ii) wartością emisji obligacji 2002, tj. 199 mln zł, oraz (iii) wartością emisji akcji serii H, tj. 338 mln zł i została wykazana w Pozostałych kapitałach rezerwowych niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia. Zakończenie postępowań układowych w Polsce i Holandii pozwoliło spółkom z Grupy Netia odzyskać wypłacalność. Układy zawarte w tych postępowaniach zostały następnie zatwierdzone przez amerykański sąd upadłościowy w postępowaniu na podstawie art. 304 Kodeksu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych. Restrukturyzacja nie doprowadziła do całkowitej eliminacji zadłużenia Grupy Netia. Będzie ona musiała spłacić pozostałe do spłaty zobowiązania poukładowe, nie zamienione na akcje serii H, o wartości nominalnej tys. zł w latach Na dzień 30 czerwca 2003 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia wykazuje kapitał własny w wysokości mln zł oraz nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 63 mln zł. Z uwagi na fakt, że restrukturyzacja finansowa została zakończona w momencie przydziału warrantów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 subskrypcyjnych, Zarząd Emitenta nie uważa, by istniały okoliczności wskazujące na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Netia. Niemniej jednak Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi poprzez między innymi: znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i wydatków na działalność operacyjną w porównaniu z wcześniejszymi planami; działania prowadzące do odroczenia, bądź umorzenia pozostałych do zapłaty opłat z tytułu przyznanych spółkom Grupy Netia koncesji telekomunikacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2003 r. Grupa Netia dysponowała środkami pieniężnymi oraz krótkoterminowymi papierami wartościowymi w łącznej wysokości 193 mln zł. Koszty finansowe Na dzień 30 czerwca 2003 r. Grupa Netia nie wykazywała zadłużenia, za wyjątkiem pozostałej do spłaty części zobowiązań wynikających z restrukturyzacji finansowej w wysokości tys. zł, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Netia w wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności, tj tys. zł. Do dnia wykupu Obligacji 2002, tj. do dnia 24 marca 2003 r., Grupa Netia naliczyła koszty odsetek od tychże obligacji, co obciążyło koszty finansowe Grupy w 2003 r. kwotą 4,8 mln zł. Ponadto wskutek tego, że zobowiązania z tytułu obligacji były wykazywane przez Grupę Netia do dnia 24 marca 2003 r., a zobowiązania z tytułu opłat koncesyjnych stanowiące na dzień bilansowy wartość 93,4 mln EUR wykazywane były przez całe pierwsze półrocze 2003 r., duży wpływ na osiągnięte przez Grupę Netia wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2003 roku miała znaczna deprecjacja złotówki wobec euro w tym okresie, co spowodowało konieczność uwzględnienia w wyniku Grupy Netia kosztów netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 31,7 mln zł. Ponadto, w związku z wykupem Obligacji 2002 Grupa Netia dokonała w marcu 2003 r. jednorazowego odpisu kosztów emisji obligacji w wysokości 41,2 mln zł. Rezygnacje i odłączenia klientów Na skutek pogarszających się warunków ekonomicznych w Polsce wielu klientów Grupy Netia zdecydowało się zrezygnować z usług świadczonych przez spółki Grupy Netia. Ponadto w wyniku działań windykacyjnych dokonano odłączeń klientów, którzy nie płacą w terminie rachunków telefonicznych. W wyniku tych dwóch trendów, w drugim kwartale 2003 r klientów (w tym 96 klientów instytucjonalnych) zostało odłączonych z powodu zaległości płatniczych, a dodatkowe klientów (w tym klientów instytucjonalnych) zrezygnowało z usług Grupy Netia na własne żądanie. Efekty redukcji kosztów usług telekomunikacyjnych przez klientów Grupy Netia Wielu klientów Grupy Netia, na skutek ogólnoświatowego osłabienia gospodarczego, podjęło działania zmierzające do redukcji swoich kosztów operacyjnych. Efektem tych działań są w przypadku wielu klientów instytucjonalnych znaczne ograniczenia w korzystaniu z telefonów przez pracowników. Odbiło się to niekorzystnie na poziomie średnich miesięcznych przychodów na linię generowanych przez klientów Grupy Netia. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku. W związku z osiągniętymi przez spółki zależne Emitenta wynikami finansowymi, w okresie trzech miesięcy zakończonym 30 czerwca 2003 r., Spółka dokonała odpisu z tytułu trwałej częściowej utraty wartości aktywów finansowych dotyczących udzielonych pożyczek i naliczonych od nich odsetek w łącznej wysokości 234,9 mln zł, oraz dokonała zmniejszenia uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji w jednostkach powiązanych w wysokości 2,7 mln zł. Dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie mają wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Netia. 3. Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy oraz raportów złożonych przez akcjonariuszy w Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, na dzień 30 czerwca 2003 r. znaczne pakiety akcji Spółki były w posiadaniu następujących podmiotów: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Podmioty zależne od Montpelier Asset Management Ltd posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 9,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo pan Nicholas Cournoyer, dyrektor zarządzający Montpelier Asset Management Ltd, posiadał akcji Spółki. Następujące podmioty zależne od Montpelier Asset Management Ltd posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Consulta Emerging Markets Debt Fund Limited ,09% Montpelier Funds Plc, Montpelier Global High Yield ,81% Cusco LLC ,59% Ashfield Investments NV ,19% Bessemer Trust Company ,19% Podmioty zależne JP Morgan Chase & Co. posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 7,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od JP Morgan Chase & Co. posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki J.P. Morgan Securities Ltd ,92% J.P. Morgan GT Corporation ,07% J.P. Morgan GT Corporation ,33% Podmioty zależne od SISU Capital Limited posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 6,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od SISU Capital Limited posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki SISU Capital Fund Limited ,66% SISU Capital Fund Limited II, Ltd ,17% SISU Capital Fund LP ,29% ARVO Master Fund ,78% Podmioty zależne od Griffin Capital Management Ltd posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 5,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od Griffin Capital Management Ltd posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Griffin Eastern European Fund ,36% Griffin European Equity Fund ,04% Griffin European Opportunities Fund ,23% Griffin Eastern European Value Fund ,31% Podmioty zależne od Warburg Pincus LLC posiadały łącznie (a) akcji Spółki stanowiących 0,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez podmioty zależne od Warburg Pincus LLC Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez podmioty zależne od Warburg Pincus LLC stanowić będą maksymalnie 2,59% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 2,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu podmiotów zależnych od Warburg Pincus LLC. Ponadto zgodnie z raportem złożonym przez Warburg Pincus LLP w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych podmioty zależne od Warburg Pincus LLP posiadają opcje na nabycie łącznie akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę od spółki TeliaSonera publ. w wykonaniu umowy pomiędzy tymi podmiotami po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. Następujące podmioty zależne od Warburg Pincus LLC posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Warburg, Pincus Equity Partners, L.P ,40% Warburg, Pincus Ventures International, L.P ,02% Warburg, Pincus Ventures International, L.P ,42% Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiadał (a) akcji Spółki stanowiących 2,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. stanowić będą maksymalnie 5,66% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 5,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu Polish Enterprise Fund IV, L.P. Ponadto zgodnie z raportami złożonym przez Warburg Pincus LLP i TeliaSonera publ. w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych Polish Enterprise Fund IV, L.P. zgodził się kupić od spółki Telia Sonera publ akcji Spółki do dnia 31 lipca 2003 r. oraz posiadał opcje na nabycie od spółki TeliaSonera w terminie 90 dni od 28 maja 2003 r warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Spółka TeliaSonera publ. posiadała (a) akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących 1,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez spółkę TeliaSonera publ. warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez spółkę TeliaSonera publ. stanowić będą maksymalnie 7,22% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 7,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu spółki TeliaSonera publ. Ponadto zgodnie z raportem złożonym przez spółkę TeliaSonera publ. w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych (a) TeliaSonera publ. zgodziła się zbyć na rzecz Polish Enterprise Fund IV, L.P akcji Spółki do dnia 31 lipca 2003 r.; (b) TeliaSonera publ. udzieliła Polish Enterprise Fund IV. L.P. opcji na nabycie w terminie 90 dni od 28 maja 2003 r warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę; (c) TeliaSonera publ. udzieliła spółkom zależnym od Warburg Pincus opcji na nabycie łącznie akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy oraz raportów złożonych przez akcjonariuszy w Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, od dnia 30 czerwca 2003 r. do dnia 11 sierpnia 2003 r. miały miejsce następujące zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji Spółki: Na dzień 11 sierpnia 2003 r. podmioty zależne JP Morgan Chase & Co. posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 4,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4,92% ogólnej liczby Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych opcji uprawniających do nabycia akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką. Dane dotyczące opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką na podstawie planu motywacyjnego obowiązującego przed wprowadzeniem nowego planu opisanego poniżej : osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem opcje na akcje Spółki stan na 31/03/ BRAK opcje na akcje Spółki stan na 30/06/2003 BRAK BRAK BRAK Liczba opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku uległa zmianie w porównaniu do ogólnej liczby opcji przyznanych na dzień 31 marca 2003 roku w wyniku rezygnacji Mariusza Piwowarczyka z funkcji członka Zarządu. Posiadane przez niego opcji wykazanych na dzień 31 marca 2003 r., przestało być traktowanych jak opcje należące do osób zarządzających. W dniu 10 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła szczegółowe warunki wykonania Planu Premiowania Akcjami Netii, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 roku. W drugim kwartale 2003 r. przyznano opcje czterem członkom Zarządu Spółki stanowiące łącznie 2,35% kapitału zakładowego Spółki oraz czterem pracownikom spółek Grupy Netia w łącznej liczbie 8,081,943. Przyznane opcje wygasną w dniu 20 grudnia 2007 roku. osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem opcje na akcje Spółki stan na 30/06/ BRAK Pozostałe opcji przewidzianych w Planie premiowania Akcjami Netii, zostanie przyznanych członkom Zarządu do dnia 12 czerwca 2006 r. Informacje o akcjach Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką: osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem ilość posiadanych akcji Spółki - stan na 31/03/2003 BRAK ilość posiadanych akcji Spółki - stan na 31/06/2003 BRAK Na dzień 30 czerwca 2003r. Andrzej Radzimiński, członek Rady Nadzorczej, posiadał akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych serii A1, dających prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Nicholas Cournoyer, przewodniczący Rady Nadzorczej, dyrektor zarządzający Montpelier Asset Management Ltd, posiadał akcji serii A Spółki 5. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie drugiego kwartału 2003 roku. W dniu 10 kwietnia 2003 Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Elizabeth McElroy na stanowisko członka Zarządu i jednocześnie przyjęła rezygnację Pana Stefana Albertssona ze stanowiska członka zarządu Spółki. W dniu 11 czerwca 2003 roku Pan Mariusz Piwowarczyk, członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację ze stanowiska członka Zarządu Spółki. 12 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Paula Kearney a na stanowisko członka Zarządu - Wiceprezesa Wykonawczego ds. Technologii. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 W drugim kwartale 2003 r. nie odnotowano żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń (łącznie z wynikającymi z umów doradczych) ponoszonych przez Grupę Netia na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta wyniosły odpowiednio 8,3 mln zł i 8,5mln zł w okresie dwóch pierwszych kwartałów roku 2003 i Koszty wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2003 r. obejmują również odprawy dla członków Zarządu, którzy zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji. 7. Opis dokonań Grupy Netia w okresie drugiego kwartału 2003 roku. Dane operacyjne Według stanu na dzień 30 czerwca i w drugim kwartale 2003 roku, Grupa Netia osiągnęła następujące wskaźniki operacyjne: ilość linii dzwoniących ilość instytucjonalnych linii dzwoniących , to jest 31,6% całości linii dzwoniących średni miesięczny przychód na linię abonencką zł średni miesięczny przychód na mieszkaniową linię abonencką - 74 zł średni miesięczny przychód na instytucjonalną linię abonencką zł Zawarcie umowy nabycia 100% akcji TDC Internet Polska SA W kwietniu 2003 r. Netia Świat S.A., spółka zależna od Emitenta, nabyła 100% akcji spółki TDC Internet Polska S.A., która jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących spółek: Polbox Sp. z o.o., Pik Net Sp. z o.o., Publiczny Dostęp do Internetu Sp. z o.o., Multinet S.A., Internet Data Systems S.A., Polska On-Line Holding S.A oraz Polska On-Line Sp. z o.o.. Nabycie znaczących pakietów udziałów W kwietniu 2003 r., w wykonaniu umowy opcji kupna udziałów w spółce Telko Sp. z o.o. ("Telko") z dnia 17 grudnia 1996 r., Emitent nabył 21 udziałów, stanowiących 26,25% udziałów w kapitale zakładowym powyższej spółki i dających prawo do 13,29% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Po wykonaniu powyższej transakcji Emitent posiada 60 udziałów w kapitale zakładowym Telko, stanowiących 75% udziałów powyższej spółki i dających prawo do 87,34% głosów na zgromadzeniu wspólników. Objęcie udziałów w spółce zależnej W dniu 7 maja 2003 roku Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Netia Ventures Sp. z o.o. po cenie nominalnej wynoszącej 500 złotych za udział. Udziały objęte przez Spółkę uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Netia Ventures Sp. z o.o. Nabycie udziałów i akcji w spółkach zależnych W związku z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z Grupy Netia i w celu uproszczenia jej struktury kapitałowej, w dniu 13 czerwca 2003 r. Emitent zawarł ze swoimi spółkami zależnymi umowy sprzedaży udziałów i akcji, w wyniku których nabył udziały i akcje spółek dotychczas zależnych pośrednio i stał się jedynym udziałowcem i akcjonariuszem oraz bezpośrednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych spółek. Emisja obligacji I, II i III serii W dniu 29 kwietnia 2003 r., na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 2 grudnia 2002 r., Spółka przeprowadziła subskrypcję obligacji I, II i III serii na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych, uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii J (w przypadku obligacji I i II serii) oraz akcji serii K (w przypadku obligacji III serii) ( Obligacje Oferowane ). W ramach oferty subskrypcji zaoferowanych zostało Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 Obligacji Oferowanych. Obligacje I, II i III serii nie stanowią istotnego zadłużenia długo- lub średnioterminowego Spółki. Obligacje I i II serii miały na celu umożliwienie odłączenia warrantów subskrypcyjnych, natomiast obligacje III serii mają na celu umożliwienie wprowadzenia w życie Planu Premiowania Akcjami przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami. Wykonanie warrantów subskrypcyjnych Na dzień 30 czerwca 2003 roku Spółka wyemitowała akcji na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki. Cena emisyjna każdej emitowanej akcji serii J wynosi 2,53 zł. Na każdą wyemitowaną akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Główne założenia średnioterminowej strategii Grupy Netia W maju 2003 r. Zarząd Netii S.A. przedstawił główne założenia pięcioletniego planu strategicznego Grupy Netia, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. Głównym założeniem jest kontynuacja dotychczasowych wyników, konsekwentny rozwój trendu dwucyfrowego wzrostu przychodów Grupy Netia i zwiększania marży EBITDA poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biznesowym. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez: (i) przejęcia innych firm/podmiotów, (ii) ekonomicznie uzasadnioną rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, poszerzającą obszary dostępu metodą rozwoju organicznego i/lub nabywania aktywów oraz (iii) wprowadzanie nowych produktów i usług. Inwestycje na rynku masowym ukierunkowane będą na obniżenie ilości rezygnacji oraz wyłączeń abonentów (churn) i utrzymanie istniejącej bazy klientów. Rozwój Grupy Netia będzie finansowany ze środków własnych Spółki oraz oszczędności uzyskiwanych dzięki: (i) optymalizacji działalności na rynku masowym, (ii) wprowadzaniu kolejnych ulepszeń operacyjnych oraz (iii) efektowi synergii finansowych, powstałych w wyniku połączeń z nabytymi podmiotami. Równocześnie przejęcia dużych podmiotów, włączając fuzje, mogą wymagać odrębnego finansowania. 8. Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Doręczenie wypowiedzenia umowy dotyczącej ADRów Zgodnie z żądaniem Emitenta, The Bank of New York ( Depozytariusz ) wysłał wypowiedzenia do posiadaczy Amerykańskich Kwitów Depozytowych Spółki ( ADR ) dotyczące Umowy Depozytowej z dnia 3 sierpnia 1999 roku z późniejszymi zmianami ( Umowa Depozytowa ), zawartej pomiędzy Spółką, Depozytariuszem, posiadaczami i uprawnionymi z ADRów wyemitowanych na podstawie tej umowy. Umowa Depozytowa zostanie rozwiązana zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie z wypowiedzeniem dnia 29 września 2003 roku. Na podstawie Umowy Depozytowej posiadacze ADRów Emitenta uprawnieni będą do dnia 26 marca 2004 roku do złożenia swoich ADRów u Depozytariusza w celu ich wymiany na akcje złożone w depozycie. Począwszy od dnia 29 marca 2004 roku Depozytariusz uprawniony będzie do sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji pozostających w depozycie w dniu 29 marca 2004 roku oraz do przechowania przychodów netto z tej sprzedaży na rzecz posiadaczy ADRów. Po zakończeniu sprzedaży Depozytariusz dokona podziału przychodów netto ze sprzedaży na rzecz posiadaczy ADRów, którzy nie złożyli swoich ADRów w celu ich wymiany na zdeponowane akcje. Plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi W związku z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Grupy Netia została podjęta decyzja o połączeniu w trybie art. 492 ust. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki z jej spółkami jednoosobowymi (łączenie się przez przejęcie), mającymi siedziby w Warszawie i działającymi pod następującymi firmami: Netia Telekom S.A., Netia South Sp. z o.o., Netia Telekom Mazowsze S.A., Netia Telekom Warszawa S.A., Netia Telekom Modlin S.A., Netia Telekom Lublin S.A., Netia Telekom Ostrowiec S.A., Netia Telekom Świdnik S.A., Netia Telekom Toruń S.A., Netia Telekom Włocławek S.A., Netia Telekom Kalisz S.A., Netia Telekom Piła Sp. z o.o., Netia Telekom Silesia S.A., Netia Telekom Telmedia S.A., Optimus Inwest S.A., Netia Network S.A., Telekom Building Sp. z o.o., Netia 1 Sp. z o.o. i Telko Sp. z o.o., z których wszystkie za wyjątkiem Telekom Building Sp. z o.o. oraz Optimus Inwest S.A., prowadzą działalność telekomunikacyjną. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd . 1 2 . 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 . 7 8 . 9 Warszawa, 1 marca 2005 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU Netia S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje raport okresowy za

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny

Skonsolidowany Raport Kwartalny Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Investment Friends Capital S.A.

Investment Friends Capital S.A. Investment Friends Capital S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU ŚRÓDROCZNE SPRA WOZDANlE FINANSOWE ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo