Formularz SA-QSr 2/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz SA-QSr 2/2003"

Transkrypt

1 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2003 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Netia S.A. Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 2 kwartał roku obrotowego 2003 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,96-51,48-0,45-13,90 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,74-27,89 1,74-6,96 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,74 7,79-27,89-19,06 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) inwestycji w sieć telekomunikacyjną Pozycje pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 240 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,96-51,48 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) pokrycia straty z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) rejestracja emisji akcji z 2002r Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty za I kwartał b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na II. Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,53 5,23-6,90-3,30 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2003 stan na stan na koniec kwartału / 2002 stan na Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -12,86-35, do ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2003 okres od do 2 kwartał / 2002 okres od do do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) obniżenie wartości nominalnej akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) obniżenie wartości nominalnej akcji b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych b) zmniejszenia (z tytułu) rejestracja emisji akcji z 2002r pokrycia straty z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty za I kwartał b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2003 okres od 1/4/03 do 30/6/03 1/1/03 do 30/6/03 2 kwartał / 2002 okres od 1/4/02 do 30/6/02 1/1/02 do 30/6/02 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych inne wpływy z aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4. Inne wpływy finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 2 kwartał / 2003 okres od 1/4/03 do 30/6/03 1/1/03 do 30/6/03 2 kwartał / 2002 okres od 1/4/02 do 30/6/02 1/1/02 do 30/6/02 II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: "KOMENTARZ" Warszawa, 12 sierpnia 2003 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2003 ROKU Netia S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje raport okresowy za drugi kwartał 2003 roku. Niniejszy raport zawiera zarówno jednostkowe wyniki finansowe Spółki, jak i skonsolidowane dane finansowe spółek zależnych i powiązanych ze Spółką ( Grupa Netia ). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych na 30 czerwca 2003 r. nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wszelkie dane finansowe zostały przedstawione z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U Nr 151 poz. 591 z późn. zm.) ( Ustawa o Rachunkowości ) oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy raport kwartalny zawiera wyłącznie wybrane dane wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U nr 139, poz z późn. zm.). 1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Status procesu restrukturyzacji W roku 2002 Grupa Netia dokonała restrukturyzacji finansowej, której celem była redukcja zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych uprzednio przez holenderskie spółki zależne Emitenta oraz zawartych umów swap. Restrukturyzacja została przeprowadzona zgodnie z warunkami Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej dnia 5 marca 2002 r. pomiędzy Spółką, komitetem reprezentującym obligatariuszy, instytucjami finansowymi oraz znaczącymi akcjonariuszami, oraz zgodnie z warunkami Umowy Wymiany zawartej w dniu 14 czerwca 2002 r. pomiędzy Spółką i znaczącą większością wierzycieli wyrażających zgodę na restrukturyzację. Proces restrukturyzacji obejmował postępowania sądowe w trzech krajach - polskie i holenderskie postępowanie układowe oraz postępowanie na podstawie artykułu 304 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Na podstawie Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Wymiany Netia Holdings B.V. ( NH BV ), spółka w całości kontrolowana przez Emitenta, wyemitowała 23 grudnia 2002 r. obligacje 10% Senior Secured Notes o wartości tys. EUR (co stanowiło równowartość tys. zł wg kursu z dnia 23 grudnia 2003) o terminie wymagalności w 2008 roku (zwane dalej Obligacjami 2002 ) dla posiadaczy istniejących obligacji oraz JPMorgan Chase Bank ( JPMorgan ) w zamian za ich roszczenia z tytułu istniejących obligacji i umów swap. Ponadto, wierzyciele Emitenta mieli możliwość objęcia w zamian za swoje zredukowane wierzytelności poukładowe akcji serii H wyemitowanych przez Netię. W dniu 23 grudnia 2002 r. wierzyciele Grupy Netia złożyli zapisy na akcji serii H zaoferowanych przez Emitenta w celu zaspokojenia tych roszczeń. W dniu 30 stycznia 2003 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii H. W dniu 13 lutego 2003 r akcji serii H zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym w związku z przyjęciem akcji serii H do Krajowego Depozytu Papierów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 Wartościowych S.A. w dniu 10 lutego 2003 r. Do dnia 2 stycznia 2003 r., wszystkie orzeczenia sądowe w postępowaniach układowych w Holandii i Polsce stały się prawomocne. W następstwie tego faktu, restrukturyzacja nie może zostać anulowana, pod warunkiem wypełniania przez spółki Grupy Netia postanowień tych orzeczeń. Zarząd Spółki jest zdania, że Grupa Netia będzie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z układów holenderskich i polskich. Orzeczeniem z dnia 7 marca 2003 r. amerykański sąd upadłościowy potwierdził skuteczność wcześniejszych postanowień sądów polskich i holenderskich dotyczących postępowań układowych. Sąd orzekł ponadto, że depozyt o wartości tys. EUR ustanowiony w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań z tytułu jednej serii obligacji sprzed restrukturyzacji, zostanie zwrócony Spółce niezwłocznie po zakończeniu ostatniego etapu restrukturyzacji, jakim było przydzielenie warrantów subskrypcyjnych akcjonariuszom Spółki sprzed restrukturyzacji. Warranty subskrypcyjne zostały przydzielone uprawnionym akcjonariuszom w dniu 16 maja 2003 r. i w związku z tym depozyt został zwrócony Emitentowi w dniu 29 maja 2003 r. W dniu 24 marca 2003 r. Spółka dokonała wykupu Obligacji 2002 o łącznej wartości tys. EUR (równowartość tys. zł wg kursu obowiązującego w tym dniu) obejmującej również naliczone odsetki realizując decyzję w tej kwestii podjętą 13 lutego 2003 r. przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Zarządu Emitenta. Na podjęcie takiej decyzji wpłynęły przede wszystkim wysokie koszty obsługi zadłużenia oraz konieczność ustanowienia zabezpieczeń zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2002 r. określającą warunki emisji Obligacji 2002, a także istotne ograniczenia w prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej Grupy Netia wynikające z tych warunków. Zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz Umową Wymiany podmioty posiadające akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. zostały uprawnione do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie akcji serii J stanowiących 15% kapitału zakładowego Spółki po restrukturyzacji (po uwzględnieniu akcji, stanowiących 5% kapitału zakładowego, które mają zostać przeznaczone na realizację planu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Emitenta). W dniu 12 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych w wysokości 2,53 zł. W dniu 16 maja 2003 r zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz Umową Wymiany podmioty posiadające akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. otrzymały łącznie dwuletnich i trzyletnich warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie akcji serii J. W dniu 27 maja 2003 r. warranty subskrypcyjne zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2003 r warrantów subskrypcyjnych zostało zamienionych na akcje, wobec czego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o akcji serii J. Sytuacja finansowa Grupy Netia Restrukturyzacja finansowa zadłużenia Grupy Netia spowodowała powstanie nadwyżki w wysokości mln. zł, obliczonej jako różnica między wartością łącznego zadłużenia podlegającego restrukturyzacji, tj mln zł a sumą następujących wartości: (i) wartością zdyskontowaną zredukowanych roszczeń poukładowych nie zamienionych na akcje, tj. 5 mln zł, (ii) wartością emisji obligacji 2002, tj. 199 mln zł, oraz (iii) wartością emisji akcji serii H, tj. 338 mln zł i została wykazana w Pozostałych kapitałach rezerwowych niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia. Zakończenie postępowań układowych w Polsce i Holandii pozwoliło spółkom z Grupy Netia odzyskać wypłacalność. Układy zawarte w tych postępowaniach zostały następnie zatwierdzone przez amerykański sąd upadłościowy w postępowaniu na podstawie art. 304 Kodeksu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych. Restrukturyzacja nie doprowadziła do całkowitej eliminacji zadłużenia Grupy Netia. Będzie ona musiała spłacić pozostałe do spłaty zobowiązania poukładowe, nie zamienione na akcje serii H, o wartości nominalnej tys. zł w latach Na dzień 30 czerwca 2003 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia wykazuje kapitał własny w wysokości mln zł oraz nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 63 mln zł. Z uwagi na fakt, że restrukturyzacja finansowa została zakończona w momencie przydziału warrantów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 subskrypcyjnych, Zarząd Emitenta nie uważa, by istniały okoliczności wskazujące na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Netia. Niemniej jednak Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi poprzez między innymi: znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i wydatków na działalność operacyjną w porównaniu z wcześniejszymi planami; działania prowadzące do odroczenia, bądź umorzenia pozostałych do zapłaty opłat z tytułu przyznanych spółkom Grupy Netia koncesji telekomunikacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2003 r. Grupa Netia dysponowała środkami pieniężnymi oraz krótkoterminowymi papierami wartościowymi w łącznej wysokości 193 mln zł. Koszty finansowe Na dzień 30 czerwca 2003 r. Grupa Netia nie wykazywała zadłużenia, za wyjątkiem pozostałej do spłaty części zobowiązań wynikających z restrukturyzacji finansowej w wysokości tys. zł, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Netia w wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności, tj tys. zł. Do dnia wykupu Obligacji 2002, tj. do dnia 24 marca 2003 r., Grupa Netia naliczyła koszty odsetek od tychże obligacji, co obciążyło koszty finansowe Grupy w 2003 r. kwotą 4,8 mln zł. Ponadto wskutek tego, że zobowiązania z tytułu obligacji były wykazywane przez Grupę Netia do dnia 24 marca 2003 r., a zobowiązania z tytułu opłat koncesyjnych stanowiące na dzień bilansowy wartość 93,4 mln EUR wykazywane były przez całe pierwsze półrocze 2003 r., duży wpływ na osiągnięte przez Grupę Netia wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2003 roku miała znaczna deprecjacja złotówki wobec euro w tym okresie, co spowodowało konieczność uwzględnienia w wyniku Grupy Netia kosztów netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 31,7 mln zł. Ponadto, w związku z wykupem Obligacji 2002 Grupa Netia dokonała w marcu 2003 r. jednorazowego odpisu kosztów emisji obligacji w wysokości 41,2 mln zł. Rezygnacje i odłączenia klientów Na skutek pogarszających się warunków ekonomicznych w Polsce wielu klientów Grupy Netia zdecydowało się zrezygnować z usług świadczonych przez spółki Grupy Netia. Ponadto w wyniku działań windykacyjnych dokonano odłączeń klientów, którzy nie płacą w terminie rachunków telefonicznych. W wyniku tych dwóch trendów, w drugim kwartale 2003 r klientów (w tym 96 klientów instytucjonalnych) zostało odłączonych z powodu zaległości płatniczych, a dodatkowe klientów (w tym klientów instytucjonalnych) zrezygnowało z usług Grupy Netia na własne żądanie. Efekty redukcji kosztów usług telekomunikacyjnych przez klientów Grupy Netia Wielu klientów Grupy Netia, na skutek ogólnoświatowego osłabienia gospodarczego, podjęło działania zmierzające do redukcji swoich kosztów operacyjnych. Efektem tych działań są w przypadku wielu klientów instytucjonalnych znaczne ograniczenia w korzystaniu z telefonów przez pracowników. Odbiło się to niekorzystnie na poziomie średnich miesięcznych przychodów na linię generowanych przez klientów Grupy Netia. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku. W związku z osiągniętymi przez spółki zależne Emitenta wynikami finansowymi, w okresie trzech miesięcy zakończonym 30 czerwca 2003 r., Spółka dokonała odpisu z tytułu trwałej częściowej utraty wartości aktywów finansowych dotyczących udzielonych pożyczek i naliczonych od nich odsetek w łącznej wysokości 234,9 mln zł, oraz dokonała zmniejszenia uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji w jednostkach powiązanych w wysokości 2,7 mln zł. Dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie mają wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Netia. 3. Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy oraz raportów złożonych przez akcjonariuszy w Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, na dzień 30 czerwca 2003 r. znaczne pakiety akcji Spółki były w posiadaniu następujących podmiotów: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Podmioty zależne od Montpelier Asset Management Ltd posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 9,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo pan Nicholas Cournoyer, dyrektor zarządzający Montpelier Asset Management Ltd, posiadał akcji Spółki. Następujące podmioty zależne od Montpelier Asset Management Ltd posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Consulta Emerging Markets Debt Fund Limited ,09% Montpelier Funds Plc, Montpelier Global High Yield ,81% Cusco LLC ,59% Ashfield Investments NV ,19% Bessemer Trust Company ,19% Podmioty zależne JP Morgan Chase & Co. posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 7,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od JP Morgan Chase & Co. posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki J.P. Morgan Securities Ltd ,92% J.P. Morgan GT Corporation ,07% J.P. Morgan GT Corporation ,33% Podmioty zależne od SISU Capital Limited posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 6,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od SISU Capital Limited posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki SISU Capital Fund Limited ,66% SISU Capital Fund Limited II, Ltd ,17% SISU Capital Fund LP ,29% ARVO Master Fund ,78% Podmioty zależne od Griffin Capital Management Ltd posiadały łącznie akcji Spółki stanowiących 5,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Następujące podmioty zależne od Griffin Capital Management Ltd posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Griffin Eastern European Fund ,36% Griffin European Equity Fund ,04% Griffin European Opportunities Fund ,23% Griffin Eastern European Value Fund ,31% Podmioty zależne od Warburg Pincus LLC posiadały łącznie (a) akcji Spółki stanowiących 0,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez podmioty zależne od Warburg Pincus LLC Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez podmioty zależne od Warburg Pincus LLC stanowić będą maksymalnie 2,59% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 2,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu podmiotów zależnych od Warburg Pincus LLC. Ponadto zgodnie z raportem złożonym przez Warburg Pincus LLP w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych podmioty zależne od Warburg Pincus LLP posiadają opcje na nabycie łącznie akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę od spółki TeliaSonera publ. w wykonaniu umowy pomiędzy tymi podmiotami po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. Następujące podmioty zależne od Warburg Pincus LLC posiadały akcje Spółki: Spółka Liczba akcji Procent kapitału akcyjnego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Warburg, Pincus Equity Partners, L.P ,40% Warburg, Pincus Ventures International, L.P ,02% Warburg, Pincus Ventures International, L.P ,42% Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiadał (a) akcji Spółki stanowiących 2,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. stanowić będą maksymalnie 5,66% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 5,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu Polish Enterprise Fund IV, L.P. Ponadto zgodnie z raportami złożonym przez Warburg Pincus LLP i TeliaSonera publ. w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych Polish Enterprise Fund IV, L.P. zgodził się kupić od spółki Telia Sonera publ akcji Spółki do dnia 31 lipca 2003 r. oraz posiadał opcje na nabycie od spółki TeliaSonera w terminie 90 dni od 28 maja 2003 r warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Spółka TeliaSonera publ. posiadała (a) akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących 1,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; (b) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku wykonania wszystkich posiadanych przez spółkę TeliaSonera publ. warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, akcje Spółki posiadane przez spółkę TeliaSonera publ. stanowić będą maksymalnie 7,22% kapitału zakładowego Spółki i dawać uprawnienie maksymalnie do 7,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że kapitał akcyjny Spółki z dnia 30 czerwca 2003 r. zostanie powiększony wyłącznie o liczbę akcji wynikających z wykonania warrantów subskrypcyjnych będących w posiadaniu spółki TeliaSonera publ. Ponadto zgodnie z raportem złożonym przez spółkę TeliaSonera publ. w Komisji PapierówWartościowych w Stanach Zjednoczonych (a) TeliaSonera publ. zgodziła się zbyć na rzecz Polish Enterprise Fund IV, L.P akcji Spółki do dnia 31 lipca 2003 r.; (b) TeliaSonera publ. udzieliła Polish Enterprise Fund IV. L.P. opcji na nabycie w terminie 90 dni od 28 maja 2003 r warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę; (c) TeliaSonera publ. udzieliła spółkom zależnym od Warburg Pincus opcji na nabycie łącznie akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy oraz raportów złożonych przez akcjonariuszy w Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych, od dnia 30 czerwca 2003 r. do dnia 11 sierpnia 2003 r. miały miejsce następujące zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji Spółki: Na dzień 11 sierpnia 2003 r. podmioty zależne JP Morgan Chase & Co. posiadały łącznie akcji Spółki, stanowiących 4,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4,92% ogólnej liczby Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych opcji uprawniających do nabycia akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką. Dane dotyczące opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką na podstawie planu motywacyjnego obowiązującego przed wprowadzeniem nowego planu opisanego poniżej : osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem opcje na akcje Spółki stan na 31/03/ BRAK opcje na akcje Spółki stan na 30/06/2003 BRAK BRAK BRAK Liczba opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku uległa zmianie w porównaniu do ogólnej liczby opcji przyznanych na dzień 31 marca 2003 roku w wyniku rezygnacji Mariusza Piwowarczyka z funkcji członka Zarządu. Posiadane przez niego opcji wykazanych na dzień 31 marca 2003 r., przestało być traktowanych jak opcje należące do osób zarządzających. W dniu 10 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła szczegółowe warunki wykonania Planu Premiowania Akcjami Netii, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 roku. W drugim kwartale 2003 r. przyznano opcje czterem członkom Zarządu Spółki stanowiące łącznie 2,35% kapitału zakładowego Spółki oraz czterem pracownikom spółek Grupy Netia w łącznej liczbie 8,081,943. Przyznane opcje wygasną w dniu 20 grudnia 2007 roku. osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem opcje na akcje Spółki stan na 30/06/ BRAK Pozostałe opcji przewidzianych w Planie premiowania Akcjami Netii, zostanie przyznanych członkom Zarządu do dnia 12 czerwca 2006 r. Informacje o akcjach Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką: osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem ilość posiadanych akcji Spółki - stan na 31/03/2003 BRAK ilość posiadanych akcji Spółki - stan na 31/06/2003 BRAK Na dzień 30 czerwca 2003r. Andrzej Radzimiński, członek Rady Nadzorczej, posiadał akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych serii A1, dających prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Nicholas Cournoyer, przewodniczący Rady Nadzorczej, dyrektor zarządzający Montpelier Asset Management Ltd, posiadał akcji serii A Spółki 5. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie drugiego kwartału 2003 roku. W dniu 10 kwietnia 2003 Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Elizabeth McElroy na stanowisko członka Zarządu i jednocześnie przyjęła rezygnację Pana Stefana Albertssona ze stanowiska członka zarządu Spółki. W dniu 11 czerwca 2003 roku Pan Mariusz Piwowarczyk, członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację ze stanowiska członka Zarządu Spółki. 12 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Paula Kearney a na stanowisko członka Zarządu - Wiceprezesa Wykonawczego ds. Technologii. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 W drugim kwartale 2003 r. nie odnotowano żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń (łącznie z wynikającymi z umów doradczych) ponoszonych przez Grupę Netia na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta wyniosły odpowiednio 8,3 mln zł i 8,5mln zł w okresie dwóch pierwszych kwartałów roku 2003 i Koszty wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2003 r. obejmują również odprawy dla członków Zarządu, którzy zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji. 7. Opis dokonań Grupy Netia w okresie drugiego kwartału 2003 roku. Dane operacyjne Według stanu na dzień 30 czerwca i w drugim kwartale 2003 roku, Grupa Netia osiągnęła następujące wskaźniki operacyjne: ilość linii dzwoniących ilość instytucjonalnych linii dzwoniących , to jest 31,6% całości linii dzwoniących średni miesięczny przychód na linię abonencką zł średni miesięczny przychód na mieszkaniową linię abonencką - 74 zł średni miesięczny przychód na instytucjonalną linię abonencką zł Zawarcie umowy nabycia 100% akcji TDC Internet Polska SA W kwietniu 2003 r. Netia Świat S.A., spółka zależna od Emitenta, nabyła 100% akcji spółki TDC Internet Polska S.A., która jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących spółek: Polbox Sp. z o.o., Pik Net Sp. z o.o., Publiczny Dostęp do Internetu Sp. z o.o., Multinet S.A., Internet Data Systems S.A., Polska On-Line Holding S.A oraz Polska On-Line Sp. z o.o.. Nabycie znaczących pakietów udziałów W kwietniu 2003 r., w wykonaniu umowy opcji kupna udziałów w spółce Telko Sp. z o.o. ("Telko") z dnia 17 grudnia 1996 r., Emitent nabył 21 udziałów, stanowiących 26,25% udziałów w kapitale zakładowym powyższej spółki i dających prawo do 13,29% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Po wykonaniu powyższej transakcji Emitent posiada 60 udziałów w kapitale zakładowym Telko, stanowiących 75% udziałów powyższej spółki i dających prawo do 87,34% głosów na zgromadzeniu wspólników. Objęcie udziałów w spółce zależnej W dniu 7 maja 2003 roku Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Netia Ventures Sp. z o.o. po cenie nominalnej wynoszącej 500 złotych za udział. Udziały objęte przez Spółkę uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Netia Ventures Sp. z o.o. Nabycie udziałów i akcji w spółkach zależnych W związku z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z Grupy Netia i w celu uproszczenia jej struktury kapitałowej, w dniu 13 czerwca 2003 r. Emitent zawarł ze swoimi spółkami zależnymi umowy sprzedaży udziałów i akcji, w wyniku których nabył udziały i akcje spółek dotychczas zależnych pośrednio i stał się jedynym udziałowcem i akcjonariuszem oraz bezpośrednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych spółek. Emisja obligacji I, II i III serii W dniu 29 kwietnia 2003 r., na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 2 grudnia 2002 r., Spółka przeprowadziła subskrypcję obligacji I, II i III serii na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych, uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii J (w przypadku obligacji I i II serii) oraz akcji serii K (w przypadku obligacji III serii) ( Obligacje Oferowane ). W ramach oferty subskrypcji zaoferowanych zostało Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 Obligacji Oferowanych. Obligacje I, II i III serii nie stanowią istotnego zadłużenia długo- lub średnioterminowego Spółki. Obligacje I i II serii miały na celu umożliwienie odłączenia warrantów subskrypcyjnych, natomiast obligacje III serii mają na celu umożliwienie wprowadzenia w życie Planu Premiowania Akcjami przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami. Wykonanie warrantów subskrypcyjnych Na dzień 30 czerwca 2003 roku Spółka wyemitowała akcji na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki. Cena emisyjna każdej emitowanej akcji serii J wynosi 2,53 zł. Na każdą wyemitowaną akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Główne założenia średnioterminowej strategii Grupy Netia W maju 2003 r. Zarząd Netii S.A. przedstawił główne założenia pięcioletniego planu strategicznego Grupy Netia, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. Głównym założeniem jest kontynuacja dotychczasowych wyników, konsekwentny rozwój trendu dwucyfrowego wzrostu przychodów Grupy Netia i zwiększania marży EBITDA poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biznesowym. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez: (i) przejęcia innych firm/podmiotów, (ii) ekonomicznie uzasadnioną rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, poszerzającą obszary dostępu metodą rozwoju organicznego i/lub nabywania aktywów oraz (iii) wprowadzanie nowych produktów i usług. Inwestycje na rynku masowym ukierunkowane będą na obniżenie ilości rezygnacji oraz wyłączeń abonentów (churn) i utrzymanie istniejącej bazy klientów. Rozwój Grupy Netia będzie finansowany ze środków własnych Spółki oraz oszczędności uzyskiwanych dzięki: (i) optymalizacji działalności na rynku masowym, (ii) wprowadzaniu kolejnych ulepszeń operacyjnych oraz (iii) efektowi synergii finansowych, powstałych w wyniku połączeń z nabytymi podmiotami. Równocześnie przejęcia dużych podmiotów, włączając fuzje, mogą wymagać odrębnego finansowania. 8. Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Doręczenie wypowiedzenia umowy dotyczącej ADRów Zgodnie z żądaniem Emitenta, The Bank of New York ( Depozytariusz ) wysłał wypowiedzenia do posiadaczy Amerykańskich Kwitów Depozytowych Spółki ( ADR ) dotyczące Umowy Depozytowej z dnia 3 sierpnia 1999 roku z późniejszymi zmianami ( Umowa Depozytowa ), zawartej pomiędzy Spółką, Depozytariuszem, posiadaczami i uprawnionymi z ADRów wyemitowanych na podstawie tej umowy. Umowa Depozytowa zostanie rozwiązana zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie z wypowiedzeniem dnia 29 września 2003 roku. Na podstawie Umowy Depozytowej posiadacze ADRów Emitenta uprawnieni będą do dnia 26 marca 2004 roku do złożenia swoich ADRów u Depozytariusza w celu ich wymiany na akcje złożone w depozycie. Począwszy od dnia 29 marca 2004 roku Depozytariusz uprawniony będzie do sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji pozostających w depozycie w dniu 29 marca 2004 roku oraz do przechowania przychodów netto z tej sprzedaży na rzecz posiadaczy ADRów. Po zakończeniu sprzedaży Depozytariusz dokona podziału przychodów netto ze sprzedaży na rzecz posiadaczy ADRów, którzy nie złożyli swoich ADRów w celu ich wymiany na zdeponowane akcje. Plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi W związku z prowadzonym procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Grupy Netia została podjęta decyzja o połączeniu w trybie art. 492 ust. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki z jej spółkami jednoosobowymi (łączenie się przez przejęcie), mającymi siedziby w Warszawie i działającymi pod następującymi firmami: Netia Telekom S.A., Netia South Sp. z o.o., Netia Telekom Mazowsze S.A., Netia Telekom Warszawa S.A., Netia Telekom Modlin S.A., Netia Telekom Lublin S.A., Netia Telekom Ostrowiec S.A., Netia Telekom Świdnik S.A., Netia Telekom Toruń S.A., Netia Telekom Włocławek S.A., Netia Telekom Kalisz S.A., Netia Telekom Piła Sp. z o.o., Netia Telekom Silesia S.A., Netia Telekom Telmedia S.A., Optimus Inwest S.A., Netia Network S.A., Telekom Building Sp. z o.o., Netia 1 Sp. z o.o. i Telko Sp. z o.o., z których wszystkie za wyjątkiem Telekom Building Sp. z o.o. oraz Optimus Inwest S.A., prowadzą działalność telekomunikacyjną. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 Celem wewnętrznej konsolidacji jest uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystą struktury kapitałowej Grupy Netia. W opinii Zarządu wpłynie to korzystnie na jej funkcjonowanie, a w szczególności ułatwi realizację pięcioletniego planu strategicznego. Decyzja Ministra Infrastruktury dotycząca zobowiązań z tytułu opłat koncesyjnych W dniu 7 sierpnia 2003 r. Minister Infrastruktury wydał decyzje następującym spółkom Grupy Netia: Netii Telekom Telmedia S.A., Netii Telekom Mazowsze S.A., Netii Telekom Silesia S.A., w których Minister odroczył płatności opłat koncesyjnych w wysokości tys. EUR (równowartość tys. zł wg średniego kursu z dnia 7 sierpnia 2003 r.) do dnia 30 września 2004 r., odroczył płatność opłaty prolongacyjnej naliczonej przy poprzednich odroczeniach uzyskanych przez Grupę Netia w wysokości tys. zł (przeliczonej w decyzji na tys. EUR przy użyciu średniego kursu Euro z dnia 29 listopada 2002 r.) oraz udzielił promesy umorzenia powyższych zobowiązań z tytułu opłat koncesyjnych oraz opłaty prolongacyjnej pod warunkiem spełnienia przez spółki Grupy Netia obowiązku wynikającego z Art. 8 ustawy obowiązującej od grudnia 2002 r. Na podstawie otrzymanych decyzji Grupa Netia będzie mogła dokonać umorzenia wszystkich istniejących zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych na podstawie wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2001 i 2002, pod warunkiem, że zostaną one w pełni zweryfikowane i zaakceptowane przez Ministra Infrastruktury zgodnie z przepisami ustawy. 9. Informacje o wszczęciu przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Netii S.A. lub spółek z Grupy Netia, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Netii S.A. Kevin Daroch 8 stycznia 1999 r. przeciwko Emitentowi wystąpiono z roszczeniem o zapłatę tys. USD w związku z usługami doradczymi świadczonymi dla Emitenta. Po uzyskaniu opinii prawników, Zarząd Emitenta jest zdania, że nie jest możliwe określenie, czy w związku z tym postępowaniem sądowym mogą wyniknąć zobowiązania dla Emitenta oraz że nie jest możliwe oszacowanie kwoty potencjalnego zobowiązania. W związku z tym w księgach rachunkowych nie ujęto żadnego zobowiązania z tego tytułu. Sofitec Emitent nie uznaje również roszczenia dochodzonego we Francji na kwotę tys. USD powiększonego o odszkodowanie w wysokości 350 tys. USD w związku z usługami doradczymi świadczonymi dla Emitenta. Po uzyskaniu opinii prawników, Zarząd Emitenta jest zdania, że nie można określić, czy w związku z tym postępowaniem sądowym mogą wyniknąć zobowiązania dla Emitenta oraz że nie jest możliwe oszacowanie kwoty potencjalnego zobowiązania. W związku z tym w księgach rachunkowych nie ujęto żadnego zobowiązania z tego tytułu. Millennium W sierpniu i wrześniu 2000 r. Emitent podpisał umowy związane z zakupem akcji Millennium Communications S.A. ( Millennium ), integratora usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego na terenie miasta Warszawy. Cena nabycia zawierała się w przedziale od tys. USD do tys. USD, w zależności od wyników finansowych Millennium w 2001 roku. Zgodnie z umowami Emitent przekazał do Millennium tys. zł oraz tys. EUR, z czego kwota tys. zł została następnie zwrócona przez Millennium. W grudniu 2000 r. Emitent rozpoczął postępowanie sądowe i arbitrażowe, zmodyfikowane następnie w październiku 2001 r., z powodu niewykonania umowy nabycia przez Millennium. Emitent żąda zwrotu niespłaconej części kwot przekazanych do Millennium oraz odszkodowania w wysokości tys. zł. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 r. utworzona została rezerwa na całą wartość należności dochodzonych od Millennium na drodze sądowej. Na podstawie orzeczenia sądu z dnia 8 maja 2003 r. Emitent przejął 100% udziałów Millennium Genesis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej Millennium w celu zabezpieczenia roszczeń Emitenta z tytułu pożyczki udzielonej Millennium. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 W dniu 15 października 2002 r. Emitentowi został doręczony wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z dnia 1 października 2002 r. w sprawie toczącej się miedzy Emitentem a Millennium i Newman Finance Corporation ( Newman ). Sąd oddalił powództwo główne Millennium i Newman przeciwko Spółce o ustalenie, że umowa objęcia akcji z dnia 8 sierpnia 2002 r. jest nieważna i nieskuteczna. Sąd oddalił także powództwo Spółki dotyczące zapłaty przez Millennium i Newman kwoty 8,5 mln zł tytułem odszkodowania za niewykonanie tej umowy. W dniu 12 listopada 2002 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego w Warszawie skargę o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego. Millennium złożyło natomiast wniosek o zatwierdzenie tego wyroku. Odrębnie od powyższego postępowania, toczy się postepowanie z powództwa Spółki przeciw Millennium w Sądzie Okręgowym w Warszawie o zwrot pożyczki w kwocie 2,9 mln Euro (równowartość 12,8 mln zł wg kursu z dnia 31 marca 2003 r.). W dniu 11 lutego 2003 r. Sąd zasądził od Milllennium na rzecz Spółki zwrot pożyczki wraz z odsetkami. Millennium złożyło apelację od tego wyroku. W dniu 28 lutego 2001 roku Millennium wytoczyło powództwo przeciwko Emitentowi o odszkodowanie w kwocie 50 mln zł w odniesieniu do określonych czynów nieuczciwej konkurencji. Zdaniem Zarządu Emitenta pozew Millennium ma charakter taktyczny i został wniesiony w odpowiedzi na powództwo Emitenta przeciwko Millennium, zaś zarzut nieuczciwej konkurencji wniesiony przez Millennium jest całkowicie bezzasadny. Zarząd Emitenta uważa, że spór ten nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na wynik finansowy, działalność bądź płynność finansową Grupy Netia. Akcjonariusze mniejszościowi Dnia 1 sierpnia 2002 roku Spółka otrzymała odpis pozwu złożonego przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Warszawie o unieważnienie ustępów 10, 11 i 13 Uchwały nr 2 podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 4 kwietnia 2002 roku. Zdaniem akcjonariusza dystrybucja warrantów subskrypcyjnych, które miałyby zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach przyszłej restrukturyzacji finansowej jest krzywdząca dla akcjonariuszy mniejszościowych i narusza zasadę dobrych obyczajów. Dnia 14 sierpnia 2002 roku Spółka złożyła odpowiedź na pozew, wnioskując o odrzucenie pozwu przez Sąd. Spółka otrzymała również pozew złożony przez innego akcjonariusza mniejszościowego, także o unieważnienie ustępów 10, 11 i 13 uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 4 kwietnia 2002 roku. Uzasadnienie pozwu, co do zasady, było identyczne jak poprzedni pozew akcjonariusza mniejszościowego. Dnia 17 stycznia 2003 roku Spółka złożyła odpowiedź na ten pozew i wnioskowała o jego oddalenie przez Sąd Okręgowy. Spółka otrzymała ponadto postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lipca 2002 roku, w którym Sąd Okręgowy postanowił przekazać pozew złożony przez innego akcjonariusza mniejszościowego o unieważnienie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 4 kwietnia 2002 roku do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Spółka nie otrzymała odpisu tego pozwu i nie posiada informacji co do meritum sprawy. Jednakże, jeżeli pozew ten posiada takie same podstawy jak poprzedni pozew akcjonariusza mniejszościowego otrzymany dnia 1 sierpnia 2002 roku, który Zarząd Spółki uważa za bezpodstawny, Spółka spodziewa się, że także w tym przypadku wnioskowała będzie o jego oddalenie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 PODPISY Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wojciech Mądalski Prezes Zarządu Zbigniew Łapiński Członek Zarządu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 1/2004

Formularz SA-QSr 1/2004 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 1/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Netia S.A. Zgodnie z 57

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2004

Formularz SA-QSr 2/2004 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Netia S.A. Zgodnie z 57

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd . 1 2 . 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 . 7 8 . 9 Warszawa, 1 marca 2005 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU Netia S.A. ( Spółka lub Emitent ) przekazuje raport okresowy za

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo