przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XVI.2011 przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z późn. zm.) oraz 40 ust. 1 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 lipca 2011 r. 1. Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 13 lipca 2011 r. w godzinach od do Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych, Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Prezes Klubu Zastal p. Rafał Czarkowski oraz dziennikarze lokalnej prasy, radia oraz telewizji 2. Wniosek Prezydenta Miasta wraz z projektami uchwał radni otrzymali na piśmie i w wersji elektronicznej. 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał: Porządek obrad 1) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158, 2) zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157, 3) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego druk nr Zamknięcie sesji. Zmiany porządku obrad Po otwarciu obrad sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak przedstawiał - w dniu 12 lipca 2011 r. Prezydent Miasta przedłożył projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr z wnioskiem o ujęcie projektu w porządku obrad sesji oraz autopoprawkę do projektu uchwały na druku nr 159. Autopoprawka jest zawarta w projekcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia 1 Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 1 lipca 2011 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Załącznik nr 1 2 Lista obecności Załącznik nr 2 3 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr 160 Załącznik nr 3.4

2 nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 159A 1. Radnym projekty przekazano do skrzynek i w formie elektronicznej w dniu 12 lipca 2011 r. Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta zgłosił jeszcze jeden wniosek o zmianę porządku obrad, polegający na ujęciu w porządku następnego projektu w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr Uzasadniał chodzi o to, żeby można było na 3 lata taką umowę z zewnętrzną firmą zawrzeć. Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad wnioskami o zmianę porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad: 1) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr 160. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos. 2) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr 161. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 2 głosy. Porządek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158, 2) zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157, 3) w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 159A, 4) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr 160, 5) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr Zamknięcie sesji. 1 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 159A Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr 161 Załącznik nr 3.5 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 2

3 2. PODJĘCIE UCHWAŁ 2.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158 1, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn. Uzasadniała podatek od nieruchomości nie był podnoszony od 2009 r. pomimo tego, że Minister Skarbu podnosił co roku stawki podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą; w roku 2009 ten wskaźnik wynosił 4,2 %, w rok ,4%, w roku ,6%. Jednocześnie dochody budżetu Miasta z tego tytułu nie wzrastały, rosły natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli, szkół, żłobków, działalnością kulturalną, działalnością sportową. W związku z tym Prezydent Miasta przygotowując projekt uchwały budżetowej na rok 2012 chce być wcześniej przygotowany z zakresem podatku od nieruchomości i wnosi o zwiększenie podatku od nieruchomości. Będę podawała z autopoprawką Prezydenta: dla gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Prezydent Miasta proponuje stawkę 70 groszy, dla gruntów pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi proponuje prezydent stawkę 2 zł 34 groszy, dla pozostałych gruntów niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, ale na prowadzenie działalności statutowej poprzez organizacje pożytku publicznego 30 groszy od m 2, dla budynków mieszkalnych prezydent proponuje 42 groszy, dla budynków związanych z działalnością gospodarczą 18 zł 60 groszy, dla budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,42 zł, dla obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych 4 zł 1 grosz i dla pozostałych w tym zajętych na prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego kwotę 6 zł 60 groszy. Stawka od budowli jest stawką maksymalną, w związku z tym nie ma możliwości podniesienia stawki w tym zakresie. Uzupełnię pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego, jest to stawka 6 zł 40 groszy (autopoprawka). Łączny wzrost z tego tytułu daje do budżetu Miasta dodatkowych dochodów 6,5 mln zł. Te środki mogłyby być przeznaczone m.in. na utrzymanie żłobków, przedszkoli, dotację dla MZK, gdzie te wydatki znacznie wzrosły w roku 2009, 2010, 2011 i nie znajdą pokrycia w planowanych dochodach roku Stąd propozycja Prezydenta Miasta o takim wzroście. Pytania Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński z przedstawionych wyliczeń, może nam potencjalnie wpłynąć ok. 6,5 mln zł. Czy Prezydent ma pomysł, w jaki sposób będzie te pieniądze lokował, w co, w jakie priorytety w przyszłym budżecie? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przemyślenia są od dawna wszystkim znane. Priorytetem dla władz Miasta w tej kadencji jest po pierwsze Park Naukowo-Technologiczny, po drugie poprawa jakości komunikacji poprzez drogi, czyli naprawa dróg zwłaszcza lokalnych, mam nadzieję, że uda się z tych środków wygospodarować na to, na co zabrakło nam w tym roku, czyli na: kulturę, sport. Myślę, że to są te elementy najważniejsze dla władz Miasta, ale przypomnę, że to są tylko i wyłącznie moje priorytety, o ostatecznym kształcie budżetu zadecydujecie Państwo po tym, jak zostanie złożony Radzie Miasta. Radny p. Mariusz Marchewka czy Prezydent planuje, że ewentualna podwyżka dziś w podatku od nieruchomości pozwoli na pokrycie różnicy w utrzymaniu MZK na tyle, by nie podnosić po raz kolejny cen biletów jednorazowych. Czy są jakieś szacunki w tym zakresie, propozycje? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na dzisiaj nie są nam znane współczynniki, które posłużą do konstrukcji budżetu, więc mogę powiedzieć, że tak, wystarczy. Ale jeżeli w trakcie prac nad budżetem okaże się, że oświata, która jest dość ważnym elementem, trudnym do oszacowania, oświata będzie na pewno przed MZK, więc jeśli trzeba będzie wrócimy z tematem bilety MZK. Ale to dopiero, kiedy będziemy mieli więcej danych bezpośrednio związanych właśnie z tym. Jesteśmy zwolennikami tego, aby dotacja dla zakładu w roku przyszłym nie wzrastała. Natomiast czekają nas również rozmowy z wójtem, bo wójt też korzysta z usług MZK. Najpierw trzeba przedłużyć umowę z wójtem, potem podejdziemy do planu finansowego MZK. Mogę powiedzieć, że zatrudnienie w MZK po tym jak zmieniliśmy sposób funkcjonowania zmalało. 1 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158 Załącznik nr 3.2 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 3

4 Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński miałem nadzieję, że prezydent określi 3, 4 priorytety, a tu cały worek został otwarty. Czy w tym worku jest szansa, aby znalazło się coś, o czym zapomniano od wielu lat, mianowicie budownictwo socjalne? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jest na tej sali 25 radnych. Jeżeli chodzi o budownictwo również przedstawialiśmy swoją koncepcję tj. KTBS jeszcze raz KTBS, który ma doprowadzić do tego, że przybędzie nam mieszkań. Osoby lepiej usytuowane wyprowadzą się z mieszkań komunalnych, nie tylko my nad tym pracujemy, ale również rząd, który chce zmienić zasady funkcjonowania tak, aby mieszkania komunalne nie były dziedziczone etc, etc. Bo teraz jest sytuacja, że bardzo często w zasobach komunalnych mieszkają osoby, które są majętne i ich status pozwalałby na to, ażeby mogli skorzystać z innych form budownictwa. W związku z tym ten kierunek, że oddajemy dużą ilość mieszkań w KTBS jest dobrym kierunkiem. Jeżeli radni podejmą decyzję i będą środki na to, aby wrócić do tematu budownictwo socjalne, jestem jak najbardziej za, aby budownictwo socjalne również funkcjonowało. Tylko, jak pan radny stwierdził, priorytetów jest dużo, każdy z nas jest gotów dorzucić jeszcze wiele, które są zapomniane, bo mogę patrząc na radną Mrozek przypomnieć zapomniany kompleks sportowo-rekreacyjny przy Budowlance, obiecaną salę dzieciom, które tam są, mogę przypomnieć gimnazjum nr 6, mogę poczekać aż zgłosi się Jacek Budziński do głosu i przypomni kilka innych zapomnianych sytuacji. To są pieniądze, które znajdą się w budżecie i to wy będziecie podejmowali decyzje, jakie są priorytety. Modrzewiowa, również ważny temat, nie ma chyba radnego, który siedzi na tej sali, który nie byłby w stanie wymienić 10 inwestycji, które są niezbędne. Nie ma żadnych rzeczy, które są zbędne w tym budżecie. Radny p. Robert Dowhan mam pytanie w nawiązaniu do moich pytań z poprzednich sesji. Czy w trakcie tego czasu prezydent konsultował to z największą organizacją pracodawców Ziemi Lubuskiej? Jeżeli chodzi o podatki, inne rzeczy, a jeżeli były takie konsultacje to, kiedy i z kim? Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk rozmawiałem na ten temat z prezesem OPZL p. Januszem Jasińskim. Rozmawiałem nawet wczoraj z prezesem J. Jasińskim również na ten temat. Nie trzeba być na miejscu, żeby z kimś rozmawiać. Było zrozumienie, co do potrzeb Miasta w zakresie wydatków bieżących, nie było negatywnej opinii. Radny p. Mariusz Marchewka wrócę jeszcze do MZK i prosiłbym o uściślenie, ponieważ stwierdził pan, że waszym zamiarem jest nie pozostawienie dotacji na tym samym poziomie, co była, natomiast wzrost podatków od nieruchomości ma być przeznaczony na wzrost kosztów utrzymania MZK. Więc prosiłbym o uściślenie, że chcemy aby ta dotacja pozostała na niezmienionym poziomie czy jednak faktycznie będziemy ją zwiększać. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki kto jest w stanie odpowiedzieć jak będzie się kształtowała cena paliwa, która jest jednym z największych elementów kosztowych w MZK. Bo ok. 30 punktów procentowych to są koszty paliwa, które wzrosły. Jestem zwolennikiem, aby dążyć do tego, aby dotacja dla MZK nie wzrastała. Takie jest moje założenie, ale to i tak Państwo decydujecie w trakcie uchwalania budżetu, jakie pieniądze są przeznaczane w poszczególnych branżach. Radny p. Krzysztof Machalica czy już wiadomo, ile podmiotów będzie zwolnionych z podatków, z jakich branż, oprócz tych, które są wymienione w uchwale w 2. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn ustawa o podatkach od nieruchomości określa, że zwolnione z podatku od nieruchomości są obiekty Inne zwolnienia reguluje ustawa o pomocy de minimis Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak radny pyta o zwolnienia podmiotowe, nie przedmiotowe, czy przewidujecie w tej chwili jakie będą zwolnienia, ewentualnie jaka będzie skala, kto skorzysta, jakie podmioty. Czy to już w tej chwili jest wiadome? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn z tego zwolnienia korzystają te podmioty Trudno mi mówić o zwolnieniach ile podmiotów. W sprawozdaniu było wykazane 5 podmiotów. Radny p. Andrzej Brachmański prezydent mówił, że w zakresie dochodów bieżących miasto jest w dosyć trudnej sytuacji, jednocześnie wymienił Pan sporo potrzeb i myślę, że wszyscy na tej sali o tych potrzebach wiedzą, ponieważ Pana pierwotny projekt przewidywał wzrost stawek podatkowych do poziomu średnich podatków w miastach wielkości podobnych do Zielona Góra. Ten projekt, który Pan zaproponował, tak naprawdę spowoduje, że Zielona Góra ciągle będzie miała jedne z najniższych podatków w Polsce wśród miast o tej wielkości. Wiem, że podatki to rzecz trudna, nikt z nas nie lubi ich płacić, choć najbardziej na nasze kieszenie mają wpływ podatki ogólnokrajowe, a więc PIT, CIT itp. a mniej lokalne. W związku z tym chciałbym zapytać, jaka jest Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 4

5 motywacja pańskiego wycofywania się z tego typu podwyżek i w związku z tym, że w pierwotnym projekcie było chyba 11 mln, czego nie uda się wykonać, jeżeli przyjmiemy ten projekt na tym poziomie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki aby podjąć uchwałę, potrzebna jest zgoda rady, większość po konsultacjach stwierdziła, że proponuje nie jednorazowe, a skokowe podwyżki podatku, w związku z tym podnosimy raz i będziemy je podnosić co roku. Na co zabraknie. W pierwszej kolejności na pewno będziemy mieli problemy z wykonaniem wszystkich inwestycji drogowych, ta przysłowiowa dziura w drodze, dziura w chodniku dalej będzie funkcjonowała i na pewno nie będziemy w stanie zadowolić wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy Miasta w zakresie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych. Więc będzie proporcjonalnie mniej na to również. Radny p. Robert Dowhan w nawiązaniu do odpowiedzi prezydenta Kaliszuka, jeżeli konsultacje w tak ważnej sprawie odbywały się przez chwilę, telefonicznie z przebywającym na urlopie szefem OPZL, to gratuluję fachowości. W związku z tym, że zniknęły pieniądze w pozycji, które były w tamtym roku na kluby sportowe poprzez dofinansowanie przez promocję na sport tj. kwota 4 mln, a planowane wpływy są na poziomie 6,5 mln, czy nie idzie zaoszczędzić obcinając inne rzeczy z wydatków bieżących, aby nie utrudniać w tak ciężkim okresie mieszkańcom i przedsiębiorcom szczególnie z tych małych firm życia, jeszcze podnoszeniem podatku od nieruchomości. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki ależ oczywiście, że idzie zaoszczędzić; można np. zmienić sposób prowadzenia przedszkoli 0,5 mln oszczędności, można zaoszczędzić na administracji poprzez łączenie jednostek kolejne prawie 0,5 mln oszczędności, tylko do tego potrzeba dobrej woli nie tylko prezydenta, ale również radnych. Bez tej zgody nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrealizować. Nikt z nas nie lubi podwyższać podatków, jeżeli ktoś uważa, że ta zaproponowana przeze mnie podwyżka jest za wysoka, może zawnioskować o obniżenie tych podatków. Jestem jak najdalej od tego aby dążyć do podwyższania podatków, ale któż z państwa nie robi zakupów, któż nie płaci rachunków za energię za prąd, każdy z nas. Inflacja ma to do siebie, że wymusza pewne rzeczy, nic nie stoi w miejscu, poza podatkami, które w mieście stanęły od pewnego momentu. Nie da się. Jeżeli wynagrodzenia nauczycieli w przeciągu 8 lat wzrosły o kilkadziesiąt procent, a podatki wzrosły o kilka, to skądś te pieniądze trzeba wziąć. Jestem pod wrażeniem wypowiedzi, że subwencja nam wystarcza, na płace tak, na resztę nie. Czy uważacie, że rok do roku uda nam się utrzymać dopłaty do przedszkola na tym samym poziomie? Tam subwencja wynosi zero. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie dzieci w Zielonej Górze mają prawo pójść do przedszkola, dopłacamy do tego, dopłacaliśmy 12, dopłacamy 30 mln. W przyszłym roku będzie to już wyższa kwota. Tylko coś za coś, skądś trzeba brać. Tutaj powtórzę to co mówił radny Brachmański inne Miasta z bólem, ale robią to. Możemy się porównać do Gorzowa, który będzie i tak zdecydowanie wyżej niż my, a jestem przekonany, że Gorzów będzie podnosił te podatki. Oczywiście możemy nie podnosić podatków, ale ta cała lista życzeń, która jest zgłaszana, co roku, będzie coraz trudniejsza do realizacji. Z tym spotkaliśmy się już w tym roku. Mówiłem na początku nie podniesiemy cen biletów MZK, zabraknie pieniędzy w budżecie. Wszyscy mówiliście, jakoś to będzie. Nie, nie będzie to jakoś. Możemy nie podnosić podatków Radny p. Mariusz Marchewka moje pytanie dotyczy uzasadnienia do uchwały, chciałbym się dowiedzieć, kto i dlaczego skonstruował uzasadnienie, które jest niezgodne z raportem agencji Fitsch Ratings. Wpisano tutaj, że agencja wskazała na konieczność zwiększenia dochodów operacyjnych Miasta, natomiast w raporcie Fitsch Ratings takie stwierdzenia, że jest to konieczne nie znajdziemy. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Fitsch spodziewa się, że miasto podniesie stawki podatków lokalnych na rok Przepraszam, jeżeli nie jest to jednoznaczne, w rozmowach z nami wyraźnie wskazywali na to, że jeżeli oczekujemy utrzymania oceny stanu naszych finansów, powinniśmy podnieść podatki. Fitsch nie rozumie, chcemy się rozwijać, chcemy inwestować, chcemy modernizować drogi, a nie chcemy sięgać po środki, które możemy zdjąć, tylko sięgamy po kredyt. Użyli sformułowania - spodziewa się podniesienia. Dla mnie to jest jednoznaczne z koniecznością. Radny p. Kazimierz Łatwiński moje pytanie związane jest ze zwolnieniami od podatku. Dotyczy zapisu w 2, gdzie oprócz zwolnień ustawowych zwalnia się pewne grupy z podatku. Czy nie warto przy okazji tej uchwały rozważyć zwolnienia dla takiego rodzaju działalności gospodarczej, która koncentruje się na deptaku np. księgarnie i antykwariaty. Proszę rozważyć możliwość prawną takiego zapisu, wtedy na deptaku będą księgarnie, a nie inne podmioty, które zaczynają dominować. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 5

6 Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - tak naprawdę księgarni na deptaku nie ma. Są ludzie, którzy wynajmują pomieszczenia, więc jak to zapisać. A wszelkie takie pojedyncze zwolnienie musi być rozpatrywane oddzielnie i konsultowane. Radny p. Mirosław Bukiewicz Panie Prezydencie, czy mógłby Pan wytłumaczyć, że dzięki temu, że mamy niskie podatki, to nasze miasto rozwija się lepiej i dzięki temu możemy podnieść te stawki i nie będzie to takie drastyczne podnoszenie. Chciałbym prosić, żeby Pan wytłumaczył również, że te zbyt wysokie stawki mogą spowodować, ze sięgniemy za głęboko do kieszeni naszych podatników, może Pan również wytłumaczyć, że strzyżenie owcy do gołej skóry przyniesie odwrotny skutek? Czyli strzyżenie owcy do gołej skóry może spowodować taki skutek, że owieczka zmieni sobie pastwisko, patrz przeniesie się do innego miasta, bądź też padnie, czyli zejdzie z tego świata, a mówiąc normalnie zlikwiduje działalność gospodarczą. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nie jestem specjalistą od hodowli owiec, ale wydaje mi się, że te owieczki potrafi się dwa razy w roku strzyc do gołej skóry. Ta skóra odrasta, więc nie wiem czy to był dobry przykład. Myślę, że wariant, że podniesiemy podatki i będziemy podnosić, co roku w sposób skokowy jest lepszy niż jednorazowa terapia szokowa, w związku z tym podnośmy te podatki co roku, spokojnie, tak aby każdy mógł się do tego przygotować. Mówimy dzisiaj tak, podniesiemy te podatki, ale mówimy również to nie jest nasze ostatnie słowo w sensie podwyżek, one będą. Tak jak z wodą. Będziemy podwyższać, co roku, aby to było mniej odczuwalne. Nie podnieśliśmy podatków od budynków mieszkalnych, staramy się, aby w mniejszym stopniu dotknęło to mieszkańców, czyli żeby to, co płacą spółdzielnie mieszkaniowe, to co płacą wspólnoty było na mniejszym poziomie. Jest to próba takiego bardziej łagodnego rozwiązania tematu, tu nigdy przy żadnej podwyżce nie ma rozwiązania doskonałego, idealnego. Taka była koncepcja, aby w mniejszym stopniu obciążyć mieszkańców, w większym stopniu firmy. Dla przykładu ktoś może stwierdzić, czemu robimy prezent tak dużym firmom jak placówki sieciowe, które płaca podatki w każdym dużym mieście na poziomie 21,05 zł u nas płacą 16. To jest po kilkaset tysięcy zł w roku każda sieć handlowa dostaje w prezencie od Zielonej Góry, taki prezent im robimy w tej chwili. Radny p. Robert Dowhan nie trzeba się skupiać tylko na wielkich sieciach handlowych, bo oprócz kilku marketów mamy kilkaset przedsiębiorców. Mam pytanie do Skarbnik Miasta - w kilku poprzednich budżetach, kiedy były prognozy, wyliczano, że ze sprzedaży nieruchomości ma wpłynąć określona kwota. Tutaj słyszymy o kwocie 6,5 mln zł czy to jest kwota minimalna, maksymalna, czy są brane pod uwagę rzeczy związane z tym, że część przedsiębiorców zamknie swoją działalność czy nie będzie w stanie płacić. Jak ta kwota ma się do realiów, bo często przy planowaniu budżetu słyszymy o różnych kwotach, kiedy przychodzi do rozliczenia okazuje się, że bardzo dużo rzeczy jest wziętych z księżyca. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki sprzedaż nieruchomości, stawki podatku, daleka droga. Myślę, że bez hamletyzowania na tej sali powinno się to odbywać, w sposób spokojny, bo Dlaczego nowe przedsiębiorstwa lokują się w takich miastach, gdzie są o wiele wyższe stawki podatku niż w Zielonej Górze. Idąc tokiem rozumowania Pana, powinniśmy mieć drzwi, które się nie zamykają, bo wszyscy powinni być tutaj. Stawka podatku od nieruchomości w działalności każdej z firm jest minimalnym obciążeniem, to jest tak jak kiedyś przeliczaliśmy podwyżki wody na cenę chleba i chyba 0,0002 ceny chleba stanowiła cena wody w tym produkcie. Więc w tym przypadku też nie jest to sytuacja taka, która zaburzy funkcjonowanie firm w naszym mieście. Radny p. Mariusz Marchewka pytanie dotyczące tego raportu, mówi Pan, że Fitsch dziwił się, że nie podnosimy podatków i że stwierdził, że spodziewamy się, że zostaną podniesione w 2012 r. Natomiast spodziewają się, ponieważ w obecnej kadencji prezydent poinformował, że zamierza jednak zmienić politykę i podnosić stawki podatków lokalnych. Skoro Pan im mówi takie rzeczy, to nie ma się, co dziwić, że w raporcie się znajduje, że Fitsch Ratings spodziewa się tych podwyżek. Natomiast absolutnie nie można stwierdzić, tak jak jest to w uzasadnieniu, że Fitsch Ratings wskazuje na konieczność. Zwróciłem się z zapytaniem do tej agencji czy faktycznie Fitsch Ratings wskazał na konieczność podwyżki podatków, otrzymałem informację, że absolutnie nie, że Prezydent Kubicki poinformował, że miasto zamierza podnieść podatki od nieruchomości, natomiast Fitsch Ratings wskazuje przede wszystkim, że po stronie wydatków można znaleźć wiele oszczędności. Tutaj cytat Zielona Góra posiada elastyczność w zakresie ograniczenia wydatków operacyjnych o ok. 5%. Dlaczego w uzasadnieniu znajdują się inne stwierdzenia niż te z raportu? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki w takim razie, aby uszczegółowić uzasadnienie, proszę o dołączenie do uzasadnienia do uchwały całego raportu Fitsch Ratings, bez zdań wyrwanych. Wiem, że Fitsch spodziewa się w 2011 r., że dochody operacyjne wzrosną o 4%. Proponuję Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 6

7 dołączyć cały raport. Kilka uchwał odnośnie oszczędności na tę salę przynosiłem i nie spotkało się to ze zrozumieniem Państwa, w związku z tym wierzę również, że Państwo znajdziecie te oszczędności w trakcie prac nad budżetem. Ale jeżeli te oszczędności będą polegały na tym, że będziemy przez 3 miesiące nie płacić za energię elektryczną i wodę i gaz w szkołach, to są pozorne oszczędności, bo tak naprawdę rachunek jest nabijany, tylko płatności nie będzie. Więc to nie jest oszczędność. Przewodniczący Rady p. Adam Urbaniak jeśli chodzi o pomysł z tym raportem, chciałbym poinformować, że rada nie głosuje uzasadnienia, więc to że zostanie on dołączony, proszę traktować jako informację, że prezydent przedłoży radnym też ten raport w ramach dyskusji nad projektem uchwały na druku nr 158. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński kto zlecił wykonanie tego raportu przez Fitsch, jeżeli miasto, to w jakim celu i ile za to zapłaciliśmy? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki rozumiem, że przy każdej uchwale można pytać o wszystko. To już robimy drugi rok z rzędu, bo mamy podpisaną umowę na 3 lata. Braliśmy kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który życzył sobie, aby jakaś firma nas przebadała. Wybrana w postępowaniu przetargowym została ta firma, która złożyła najniższą ofertę. To była firma Fitsch, bo jest kilka agencji na świecie, które przeprowadzają te badania, nie pamiętam dokładnie, kiedy ta umowa była. W przyszłym roku będą również nas badać. 80 tys. rocznie kosztuje wystawienie przez nich oceny kondycji finansowej miasta. Radny p. Mariusz Marchewka absolutnie moją intencją nie jest to, aby ten raport dołączać do uchwały czy uzasadnienia, natomiast chciałbym, aby w przyszłości nie pojawiały się w uzasadnieniach fragmenty, których w raportach nie ma. Czy prezydent jest świadomy, że uzasadnienie o tej treści zostało przekazane do konsultacji, w związku z tym mogło mieć to zdanie wpływ na decyzję o pozytywnym lub negatywnym zaopiniowaniu takiej uchwały. Jako ciekawostkę podam, że w tym samym raporcie jest zapisane, że SLD razem z PiS posiada większość 15 głosów w Radzie Miasta. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na temat mojej świadomości powinien chyba wypowiedzieć się lekarz, bo samemu trudno mi mówić o mojej świadomości. Czy Pan radny ma świadomość, ze jego interpretacja słów może być inna od mojej interpretacji tych samych słów? Radna p. Bożena Ronowicz nie mamy wątpliwości, że dzisiejszy projekt uchwały spłynął jako efekt powszechnie widocznej już erozji finansów naszego Miasta. Czy po dogłębnej analizie finansów miasta po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, może Prezydent określić jakie zostaną również poczynione oszczędności, czy tylko będą podnoszone podatki czy również będą czynione oszczędności na wydatkach. Jeśli tak to, jakie? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki oszczędności zostaną poczynione tam, gdzie rada mi na to pozwoli. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński wiem, że to trochę odbiega od tematu, ale staram się ocenić obiektywność raportu firmy Fitsch. Jaki cel ma firma ratingowa w pisaniu raportu na temat stanu finansów miasta, określając w pewnym fragmencie tego raportu, jaka większość jest w radzie przy pomocy jakich klubów. Nie sądzę, żeby sami do tego doszli, bo po co im tego typu analiza. Skąd tego typu sformułowania znalazły się w raporcie, czy miasto w jakiś sposób sugerowało odpowiednie zapisy? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki o wszystko można pytać przy każdej uchwale, ale do tego dochodzimy. Jakim cudem agencja doszła do tego, że trzeba mieć w 25 osobowej Radzie większość, jakim cudem agencja zaczęła łączyć fakty, że jest 10 radnych SLD, 10 radnych PO i 5 PiS. Do tego trzeba co najmniej wykładu akademickiego, żeby spróbować złapać jak można zrobić większość. Większość można zrobić tylko i wyłącznie poprzez połączenie dwóch sił. W niektórych decyzjach głosowaliście Państwo ze mną, więc jeżeli mnie zapytano, w jaki sposób doszło do takiej a nie innej decyzji jak uchwalenie budżetu, kto był za kto był przeciw, to co się dziwicie teraz. Jakieś zdziwienie na twarzy. Uchwaliliśmy budżet tak. Czyimi głosami, niestety, a teraz nagle jakieś zdziwienie. Jeżeli ktoś mnie zapytał, to odpowiedziałem. Jeżeli oni na podstawie tego wywnioskowali sobie coś, to przepraszam, że taki wniosek wyciągnęli, nie miałem na to wpływu. Radna p. Eleonora Szymkowiak czy nie fajnie by było, gdyby miasto Zielona Góra było w pełnym tego słowa znaczeniu miastem przyjaznym dla inwestorów. Szafowanie oświatą, dziećmi nie o to chodzi. Myślę, że jak by się dobrze poszukało trzeba po prostu oszczędzać. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 7

8 Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki byłoby lepiej. Opinie komisji 1 Komisja Budżetu i Finansów przewodniczący komisji radny p. Mirosław Bukiewicz informował, ze komisja pierwszą wersję prezydenta zaopiniowała negatywnie za 2 głosy, przeciw 5 głosów, wstrzymujący 1 głos). Komisja zaopiniowała pozytywnie zgłoszone przez przewodniczącego komisji zmiany - i to są te zmiany, które w chwili obecnej proponuje prezydent. Wynik głosownia był taki 4 głosy za, przeciw 3, wstrzymał się 1 głos. Czyli komisja pozytywnie zaopiniowała ten druk uchwały, który jest przedstawiony w dzisiejszej wersji. Czyli pierwotnie miała być podwyżka podatków od nieruchomości o 11 mln, w tej chwili będzie to o ok. 6,5 mln. Jest jedna zmiana z 0,27 na 0,30 i 6, 60 na 6, 40 w stosunku do tej propozycji komisji. Dyskusja Radny p. Piotr Barczak wielokrotnie wypowiadałem się na temat podwyżki podatków w moim przekonaniu w trudnej finansowej sytuacji samych mieszkańców, skąd można brać więcej, przecież to płacą mieszkańcy. Uważam, że trzeba poszukiwać większej ilości płatników tego podatku tzn. większej ilości podmiotów, większej ilości mieszkańców i to jest najważniejsze do tego, żeby przychód Miasta był większy, a nie karcić tych, którzy ten podatek płacą. Podwyższanie podatku jest rzeczą najłatwiejszą, ponieważ płacić podatki wszyscy muszą. Porównywanie do innych miast, że gdzieś jest mniej, gdzieś więcej jest w ogóle bezsensownym porównaniem. Co interesuje mieszkańca Zielonej Góry, właściciela firmy tutaj zatrudniającego innego mieszkańca jaki jest podatek w winnym mieście. Interesuje go Zielona Góra, czy będzie podatek wyższy czy niższy. W moim przekonaniu nie ma konieczności na dzień dzisiejszy podwyżki, bo nikt nie jest w stanie ustalić, jakie kwoty, w jakich wysokościach będą brakowały w najbliższym budżecie. Gdybyśmy mieli informacje o projekcie, o prowizorium budżetowym na przyszły rok, wtedy rzeczywiście można by wykazać te braki, wówczas można by się zastanowić o ile należy podwyższyć tą kwotę podatku. 3 dni temu słyszeliśmy od prezydenta, że trzeba zwiększyć tak, aby w przyszłym roku był dochód większy o 11 mln. Wczoraj na Komisji Budżetu słyszeliśmy propozycje blisko 7 mln, dzisiaj prezydent przyjmuje to jako autopoprawkę. Ale, na co mają być te pieniądze, dlaczego nagle w ciągu jednego dnia ma być mniej, już nie potrzeba tych 3 czy 4 mln? W moim przekonaniu najpierw trzeba wykazać konkretnie na co te pieniądze pójdą. I proszę nie straszyć, że te pieniądze pójdą tylko na przedszkola, bo co, zamknie Pan któreś przedszkole? Do szkoły nie przyjmie Pan uczniów, zwolni Pan nauczycieli. Przecież Zielona Góra ma także inne wydatki, w innych miejscach można poszukać oszczędności. I na to wskazuje także Fitsch. Uważam, że w dniu dzisiejszym, nie ma konieczności podwyższenia podatków m.in. dlatego, że tak naprawdę nie wiemy jako radni, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński w sekwencji pytań pytałem Prezydenta o te priorytety przyszłorocznego budżetu, Prezydent wysypał tutaj cała serię działań czy nawet pobożnych życzeń, bo priorytety powinny być 3, 4 maksymalnie i wtedy moglibyśmy pod nie kształt budżetu budować. Jeśli byśmy zdecydowali, że jednym z priorytetów będzie promocja i wspieranie przedsiębiorczości w naszym mieście, to oczywiście ta uchwała do tego priorytetu nie pasuje. Bo podwyższamy stawki podatku wobec przedsiębiorców, a więc w jakiś sposób hamujemy rozwój tej przedsiębiorczości. Jeżeli byśmy postawili sobie za priorytet kwestie socjalne, wspieranie ludzi, którzy żyją w ubóstwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, to jak najbardziej ta uchwała tutaj pasuje, bo szukamy środków, aby budować budynki socjalne, wspierać MOPS czy też aktywizować bezrobotnych w naszym mieście. Czy jeśli priorytetem byłaby edukacja, to też ta uchwała w jakiś sposób by z tym korespondowała. Bo szukamy środków na infrastrukturę edukacyjną czy też na dodatkowe zajęcia dla naszych uczniów, tak aby potem wypadali w tych rankingach coraz lepiej. Tak, więc mój apel, panie prezydencie, bo ja o priorytetach radnych wiem, jakie każdy z nas ma i to nie są takie listy działań, które pan wymieniał, tylko konkretne 2, 3 słupy, które można nazwać tymi priorytetami. Warto by było, aby z magistratu też przy konstrukcji budżetu takie sugestie padały. I wtedy będziemy koncentrować swoje pomysły, bo rada budżet przyjmuje, wokół tych priorytetów. Możemy się spierać jeszcze w tej dyskusji około budżetowej czy te priorytety są dobre dla naszego Miasta czy idą w dobrym kierunku czy też powodują zastój, hamulec dla Zielonej Góry. Trochę poruszył mnie głos radnego Brachmańskiego, bo on zawsze apeluje na komisjach czy na sesjach o merytoryczność dyskusji, popisał się kolega nie merytorycznością przyciskając Prezydenta o to, żeby wyjawił jakie to są stawki w innych miastach, bo Panie radny, a 1 Opinie komisji Rady Miasta Załącznik nr 4 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 8

9 co to ma do rzeczy. Czy w Gorzowie jest wyżej czy niżej, weźmy pod uwagę jeszcze San Francisco, Dublin czy inne miasta i do tego starajmy się dopasować nasze potrzeby względem podatków. To jest kompletnie nie merytoryczne, bo mamy swoje miasto, powinniśmy mieć swoje priorytety i pod to układać uchwałę budżetową. Radny p. Mariusz Marchewka kiedy dostałem ten projekt uchwały, to nie wierzyłem oczom, bo w całej kampanii wyborczej prezydent mówił, że przede wszystkim skupi się na gospodarce, przyciąganiu inwestorów, nowych miejscach pracy, a tutaj okazuje się, że niektóre stawki wzrastają kilkadziesiąt procent w podatku od nieruchomości. Cieszy, więc fakt, że prezydent zmienia zdanie i pojawia się poprawka do tych absurdalnych propozycji. Mówi Pan, że nie zna się na strzyżeniu, natomiast mam wrażenie, że Pan się zna doskonale. Kadencja Rady Miasta trwa pół roku, a zdążyliśmy przy pomocy Pana uchwał ostrzyc mieszkańców z różnych podatków, mam nadzieję, że w najbliższym czasie takie wielkie skoki procentowe zdarzać się nie będą stąd też pytałem o MZK. Cieszę się, że pozostały budynki mieszkalne na niezmienionym poziomie, natomiast mam wrażenie, że za chwilę okaże się, że mieszkańcy i tak de facto będą mieli jakieś podwyżki. Jak nie jedne, to drugie i tak ciągle będziemy te owieczki strzygli Panie Prezydencie. Liczę na to, że w uzasadnieniach projektów uchwał na najbliższych sesjach i kolejnych, nie będą się pojawiały zdania, które ewidentnie wprowadzają w błąd. Bo to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, że to zdanie nie powinno się przytrafić w tym uzasadnieniu, mogło mieć duży wpływ na konsultacje tej uchwały. Mogą zdarzać się pomyłki literowe, natomiast totalne przekręcanie słów, które wypowiada renomowana agencja ratingowa, nie powinna mieć miejsca w takich dokumentach jak projekty uchwał czy uzasadnienia. Mam nadzieję, że nie będzie się to więcej zdarzało, bo źle się czyta odpowiedź od agencji ratingowej, która twierdzi, że ani razu nie wspomniała, że podwyżka w Zielonej Górze jest konieczna. Radny p. Edward Markiewicz cieszę się, że tym razem potrafiły się dwa kluby porozumieć i wynegocjować wspólne zdanie, po to, żeby dzisiaj bez większych problemów przeforsować to, co nazywamy zwiększeniem dochodu miasta. Mówienie o tym, że jest to niepotrzebne, ze działamy na szkodę przedsiębiorców jest zwykłym populizmem, bo wszelkie działania, przeciwne działaniom prooszczędnościowym, działania, które zmierzają do zmniejszenia dochodów Miasta powodują, że mamy budżet mniejszy, a tym samym działamy na szkodę Miasta. Nie można patrzeć w ten sposób, że podnoszenie podatków, które jest tylko jedną z części zwiększania dochodów, oczywiście, że nie można ograniczyć się wyłącznie do podnoszenia podatków. Musimy również szukać dochodów w każdy inny możliwy sposób i myślę, że miasto to właśnie robi. Natomiast nauczyliśmy się już, bo przykłady mamy z ub. roku, że rezygnowaliśmy z podnoszenia stawek przez kilka lat, oszczędności odbiły się nam czkawką. Musimy wreszcie zacząć robić to skokowo i stopniowo. To wcale nie znaczy, że mielibyśmy tak postępować cały czas, bo sami widzicie, do czego to doprowadza. Cieszy mnie to, ze te autopoprawki wprowadzone do uchwały są wynikiem przedyskutowania wcześniej na komisjach i klubach. W ten sposób powinna praca rady przebiegać, a nie tak jak, mieliśmy złe przykłady wcześniej. Radny p. Radosław Brodzik dobrze, że dzisiaj na ten temat tyle rozmawiamy i dobrze, że pada tyle sformułowań dot. i tych pomysłów na ograniczenie i tych pomysłów mówiących o tym, żeby tego nie robić. Pozwolę sobie wesprzeć się różnego rodzaju dokumentami jak budżet, jak opracowania GUS, jak raport Fitsch. Generalnie trzy rzeczy skłaniają mnie do rekomendacji pewnych rozwiązań dotyczących nawet trochę wyższej sumy jak zakładano, ale nie chciałbym tutaj wzbudzać jakiś kontrowersji. Po pierwsze mówiliśmy o tej oświacie, czyli o tej subwencji, która wynosiła 183 mln zł, z czego wydatki na to tylko 67% pokrywała subwencja oświatowa. To oznacza, że zabrakło nam dosyć sporo, jeśli chodzi o budżet miasta. Kolejnym czynnikiem, którego nie wymieniamy, bo rozmawiając w kontekście dyskusji merytorycznej to jest słynna już inwestycja prawie na 314 mln zł wodociągi. Ona też ma wpływ na kształt naszego budżetu. I to też jest związane z podnoszeniem podatku, bo gdzieś te środki finansowe należy znaleźć na wkład własny środków finansowych. Ponadto to, co mówił radny Marchewka nie mógłbym się zgodzić z tymi sformułowaniami, że jest to celowe jakby zafałszowanie, dlatego, że wyraźnie w raporcie możemy przeczytać na stronie 4, że przy tej polityce finansowej, która była prowadzona nie od roku 2009, tylko od roku 2008, bo to jest różnica, mówię tutaj o tej uchwale regulującej podwyżki wpłynęłoby do budżetu 16 mln zł dochodów, co stanowiło aż 19% dochodów z podatków lokalnych. To dosyć sporo jak dla budżetu obciążonego m.in. inwestycjami w obiekty użyteczności publicznej jak hala widowiskowo-sportowa, czy też wykładających pieniądze na choćby kluby sportowe. Ponadto jeszcze w kontekście tego transportu zbiorowego, o którym mówiliśmy i w kontekście takich długoterminowych inwestycji czy zastanawiania się czy warto podnosić te podatki. Wynotowałem sobie, na stronie GUS jest informacja, w tej chwili w Zielonej Górze funkcjonuje ok. 15 tys. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 9

10 podmiotów gospodarczych różnego sektora handlu, usług et cetera z tego 400 to są spółki z kapitałem zagranicznym. Te podatki powinni jak najbardziej płacić w tym kontekście, natomiast część radnych mówiła o tym, że podnoszenie odniosę się do słów radnego Barczaka, którego nie ma, że jakby w kontekście rozumienia przedsiębiorców, że nie należy podnosić tych podatków w ogóle, no bo jakby jest oczywistym, że miasto czy przedsiębiorcy nie są zainteresowani podnoszeniem podatków. No tak, ale my musimy popatrzeć na to w trochę innej perspektywie, przecież Polska ma założone 3,7 wzrostu gospodarczego, jakby to ma dotyczyć również naszego Miasta. Zatem podnoszenie tych podatków nie będzie miało wpływu na lokalny rynek usług, handlu et cetera, dlatego że podmioty gospodarcze, ta analiza zrobiona w oparciu o budżet roku 2012 ona dotyczy w ogóle analizy finansów publicznych w Polsce, dotyczy m.in. miast, tam jest zaznaczone wyraźnie, że ten wzrost na poziomie 3,9 będzie dotyczył nas wszystkich. Więc tutaj podnoszenie tego podatku, pewnie, że o taką sumę to jest kwestia wydyskutowania, natomiast ja uważam reasumując jako radny, że oczywiście każda podwyżka nie jest dobra rzeczą, ale ona do nas wraca i będę to podkreślał. To są inwestycje na transport, to jest klucz do rozwoju sektora biznesu, biznes żąda sfery również kulturalnej, czyli dostępu do usług wysokiej tzw. kultury i tej niższej, czyli mówimy tutaj o imprezach masowych lub nie. I to jest związane również z lokalizacją przedsiębiorstw, więc to jest zestaw argumentów, które uważam, należałoby przytoczyć zastanawiając się nad tymi podwyżkami. Radny p. Robert Dowhan prawdę mówiąc Panie Radny Radku Brodzik, nie do końca Pana zrozumiałem. Próbowałem się wsłuchać, ale nie za bardzo rozumiem, o czym Pan mówił. Wskaźniki 3,7 czy to odnoszą się do PKB do Unii Europejskiej, jaki to ma wpływ na lokalne nasze podatki? No, ale warto się czasami przysłuchać temu. Zejdę na nasze lokalne podwórko, po pierwsze nie podoba mi się to, że podnoszenie podatków odbywa się bez konsultacji chociażby z OPZL, a konsultacje na zlecenie na zasadzie wykonania telefonu, to co wcześniej mówiłem czy gadu gadu, to nie jest coś co należy mierzyć miarą fachowości i rzeczy tak ważnych dla obu stron. Obu stron, czyli podatników i Miasta, aby dzisiaj nad tym debatować. Oczywiście musimy wykonać jakikolwiek ruch, ale żeby on był zgodny z tym, czego oczekują od nas mieszkańcy, a więc też wyborcy i nad tym powinniśmy się dzisiaj pochylić. Później prezydent mówi na tej sali, że mamy niskie podatki a i tak inwestorzy nie przychodzą. Być może brakuje dialogu, być może brakuje innych rzeczy, których jest dużo w ościennych miastach jak Nowa Sól, bo z przyjemnością chciałbym przeczytać tak informację w Gazecie Lubuskiej, że kolejny inwestor na 200 miejsc pracy wchodzi do Zielonej Góry. A ostatnio czytamy tylko o ościennych miastach o innych już nie wspomnę. I nad tym chciałbym, żeby pomyśleć, a nie tylko o podatkach. Chciałbym się szczycić, że moje miasto jest takie jak dzisiaj, że ma małe podatki, żeby zachęcać ludzi, którzy szukają swojego miejsca w Polsce, że wybrali Zieloną Górę, że tutaj warto mieszkać, bo za mieszkanie nie zapłacą więcej niż gdzie indziej, podatki są na normalnym poziomie, nie są podnoszone rok do roku, jeżeli są podnoszone to po konsultacjach, a nie w dzisiejszym czasie, kiedy mamy tak naprawdę kryzys, kiedy jest załamanie rynku greckiego to w odniesieniu do Pana radnego Radka, czy za chwilę są Włochy. Mamy kredyty we frankach, które ludzie pobrali na mieszkania, więc to są też rzeczy, które wpływają na wymiar podatków. Czy kwota 6,5 mln zł przeważy, to że miasto się załamie, przestanie się rozwijać, czy nie można poszukać tych oszczędności w wielu dziedzinach, nie tylko tych medialnych przedszkola, szkoły, ale w innych, myślę, że można znaleźć. Sam tryb zwoływania sesji nadzwyczajnej, bo podatki czy uchwalimy dzisiaj czy za miesiąc, to i tak będą obowiązywać od 1 stycznia. Można przyjść w normalnym trybie, nie wakacyjnym, gdzie radni są ściągani do Zielonej Góry, przerywają urlopy, można się umówić, przedyskutować, zadać temat dużo wcześniej, rozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami i znaleźć consensus. Radna p. Aleksandra Mrozek przysłuchując się dyskusji mam wrażenie, że dzisiaj tu na sesji dyskutujemy tak naprawdę, żeby podyskutować. Dyskusja dla dyskusji. Mocno dyskutowaliśmy merytorycznie na spotkaniach klubowych, na komisjach i dzisiaj ciągnięcie tej dyskusji w nieskończoność niczego nowego nie wniesie, bo tak naprawdę nie do uniknięcia są podatki i ich podnoszenie. Pytam, po co ciągnąć dyskusję, skoro wszystko co było do przedyskutowania zostało powiedziane. Dzielenie 6,5 mln dzisiaj, to trochę za wcześnie, bo to życie pokaże, na co ta kwota będzie przeznaczona w pierwszej kolejności. A zatem, w tym trybie sesji nadzwyczajnej tak rozbudowana dyskusja myślę, że jest niepotrzebna i nieśmiało, ale składam wniosek o zamknięcie dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński uchwały tego typu, podobnie jak uchwała budżetowa z pozoru są merytoryczne, nie ukrywajmy, że są mocno polityczne. Czasami jednak o tym zapominamy, dlatego ze zdumieniem wysłuchałem głosu radnego Markiewicza, który stwierdził, że autopoprawka zgłoszona przez prezydenta, jest pokłosiem negocjacji, rozmów między Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 10

11 dwoma klubami, domyślam się, że między Klubem SLD a Platformą, co jest totalną nieprawdą, bo wczoraj podczas Komisji Budżetu przedstawiciele Klubu SLD, koledzy Gryko, Brachmański, jak niepodległości bronili koncepcji na druku 158 i głosowali za pozytywną opinią na rzecz tego projektu uchwały i głosowali przeciw propozycjom, które zgłosił na tej komisji radny Bukiewicz. Więc żadnych rozmów, negocjacji, dochodzenia do consensusu nie było. Oczywiście cieszy nas to, że przyszliście Państwo po rozum do głowy i prawdopodobnie w tym głosowaniu, które nastąpi poprzecie te propozycje, które pan prezydent przedstawił. A są one kopią tej propozycji, którą wczoraj zgłosił na komisji budżetu przewodniczący Bukiewicz. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński oczywiście będę głosował przeciwko tej uchwale, ponieważ podwyżkę podatków w tej uchwale przedsiębiorcy wrzucą sobie w koszty tzn. w ceny towarów lub usług, czyli sami tego nie zapłacą, więc zapłacą za te podwyżki także mieszkańcy. Co z tego, że nie ma podwyżki podatku od nieruchomości na budynki mieszkalne, zresztą to jest jednym plus tej uchwały, jak mieszkańcy zapłacą to za usługi czy towary, które będą kupowali. Nie będę głosował, za, bo ostatnimi czasy mieliśmy bardzo dużo tych podwyżek, dzięki PO i PSL wzrósł VAT, Prezydent Kubicki nagrodził mieszkańców podwyżką cen biletów MZK i wody. Jeszcze niedawno przetoczyła się fala dyskusji, jak ożywić deptak tak chcemy ożywiać deptak, podnosząc podatki przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym deptaku? Gdzie tu logika? Panie Prezydencie, radziłbym Panu zapoznać się z tym terminem, reaganomika zbitka słów definiowała politykę prezydenta Reagana, która polegała na rzeczy odwrotnej na obniżaniu podatków a nie na ich podwyższaniu i na zmniejszaniu wydatków budżetowych. Niech Pan szuka oszczędności gdzie indziej, niech Pan nie przychodzi do nas z pomysłem zaoszczędzenia 50 tys. zł na księgowej Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, niech Pan oszczędzi na dwóch doradcach, jednego do celów medialnych, drugiego do celów sportowych, na pomocy w swoim biurze, na płaceniu dwóch pensji dyrektorowi MOSiR, na co wielokrotnie zwracałem Panu uwagę. Tam ma Pan chociażby leżące przed Panem oszczędności, niech Pan w końcu utworzy miejsca pracy, albo warunki do utworzenia miejsc pracy. To Pan miał chyba w programie wyborczym hasło Gospodarka Głupcze. Teraz zaczynam się zastanawiać, czy to nie ma innego sensu. I po dzisiejszym głosowaniu agencja ratingowa Fitsch zmieni za rok zdanie, że w Radzie Miasta większość mają SLD i PiS na takie zdanie: Stabilniejszą większość jednak stanowi koalicja PO - SLD, szczególnie w zakresie podwyższania podatków. Sprawa dla mnie jest polityczna, o podwyżce podatków powinniśmy rozmawiać po wyborach parlamentarnych, po drugie celowo jest przeprowadzona przez prezydenta teraz, do 15 listopada składa projekt budżetu i wtedy radni zrobili by rozsądniej, gdyby wzięli projekt budżetu, zobaczyli, czego brakuje i wtedy ewentualnie zgodzili się na podwyższenie podatków, aby zrealizować dokładnie to i to. Natomiast wydaje mi się, że i tak w przyszłości koledzy z PO będą musieli założyć koszulkę z napisem Frajer, ponieważ jak znam Prezydenta Kubickiego powie tak: ja chciałem 11 mln dostałem 7 mln, więc na żużel i na lotnisko w Babimoście niestety, ale nie starczy. Radny p. Tomasz Nesterowicz w kwestii informacji dla Klubu PO, rzeczywiście były rozmowy, doszło do spotkania w dniu wczorajszym, na spotkaniu byli obecni prezydent Kubicki, wiceprezydent Kaliszuk, ja, radny Markiewicz i pan Bukiewicz. I rzeczywiście były rozmowy, co, do których pan Kamiński twierdził, że ich nie było. Konkluzja po rozmowie telefonicznej była taka, że zobaczymy jak się skończy głosowanie na Komisji Budżetu. To tyle, jeśli chodzi o wcześniejsze rozmowy, takie rozmowy były. Jako, że odnoszę wrażenie, że nie do końca klub PO posiada pełną wiedzę z tego spotkania, pozwolę sobie przytoczyć kilka elementów, których brak dostrzegam na dzisiejszym spotkaniu. Po pierwsze, jeśli chodzi o liczne pytania dot. przeznaczenia środków pochodzących z podwyżki, na moje pytanie na tym spotkaniu, na co chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć, pan Bukiewicz odpowiedział, że nie jest to właściwy moment na prowadzenie tego typu dyskusji, dlatego, że będziemy dyskutować na ten temat przy tworzeniu budżetu. Więc dziwi mnie ten wysyp pytań ze strony radnych PO na temat tego, na co te pieniądze pójdą. Też pragnę poinformować, że na tym spotkaniu z mojej strony wyszła taka informacja, że dyskusja nad podwyżkami w tym roku może wygenerować bądź nie problemy przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu. Pragnę przypomnieć, że nasze problemy, chociażby z klubami sportowymi wzięły się stąd, że środki, które miały pójść na wsparcie klubów sportowych zostały przeznaczone na zapchanie środków, które były niezbędne do dofinansowania MZK. Innymi słowy, może się okazać, że zmniejszenie, bo prezydent po przemyśleniu rozmowy z radnym Bukiewiczem i wniosków z Komisji Budżetowej, wprowadził w takiej formie propozycje podwyżek, mając świadomość tego, że ta wysokość może uzyskać akceptację. Ale my, jako radni musimy mieć świadomość tego, że te podwyżki idą na określony cel, który my za kilka miesięcy będziemy określali. Więc, jeżeli zacznie się dyskusja, skąd wziąć środki na żłobki, na inwestycje drogowe, na lotnisko, na klubu sportowe, Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 11

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. PROJEKT UCHWAŁA NR...2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014

ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 Projekt Stargardzki BIP obywatelski realizowany przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA III/11/2014. Rady Miejskiej Trzemeszna. z dnia 15 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA III/11/2014. Rady Miejskiej Trzemeszna. z dnia 15 grudnia 2014 roku Załącznik Nr 5 do protokołu Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15 grudnia 2014 r. UCHWAŁA III/11/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 04/2007. Z posiedzenia. Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska

PROTOKÓŁ NR 08 04/2007. Z posiedzenia. Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska PROTOKÓŁ NR 08 04/2007 Z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska które odbyło się w dniu 29 marca 2007 r. o godz. 8.30 w sali 007 Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 56/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 56/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 56/2013 z LVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 24 września 2013r. o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo