BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ - grudzień 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ - grudzień 2012"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ - grudzień 2012 DLA KOGO INTERNET? W XXI wieku, Internet w do- oferującej radiowy, szerokopa- Od grudnia będziemy mogi mu i w firmie stał się nie tyko smowy dostęp do Internetu. także studiować na odegłość, powszechny, ae i konieczny. I to Prędkość transmisji, od wszak coraz więcej uczeni oferuje nie bye jaki najepiej szeroko- 2 MB/s, umożiwia skuteczne studia w systemie: e-nauka. Po pasmowy, z szybkim przesyłem ściąganie pików muzycznych prostu, usiądziemy przed kompudanych: pocztowych wiadomości, i fimowych, sprawne i szybkie terem i już po chwii będziemy zdjęć, fimów czy muzyki. funkcjonowanie stron www oraz widzieć i słyszeć wykładowcę. instaowanie skrzynek e-mai- A jeśi os rzuci nas w daekie stro- Internet bez żadnych ograni- owych o dużej pojemności. ny, Internet pozwoi na stały konczeń, przez całą dobę i w przystę- Wysoka jakość połączenia takt z rodziną, np. przez Skype pnej cenie o tym wszystkim mie- gwarantuje nie tyko swobodny (bez dodatkowych opłat). szkańcy gminy Kargowa mogi dostęp do wiedzy zgromadzonej tyko pomarzyć ub pozazdrościć w gobanej sieci www, ae umożi- A zakupy? Już dziś bardzo znajomym z dużych miast. Tym- wia także sprawne prowadzenie wiee produktów można zamówić czasem do grona internetowych biznesu przesyłanie pików do przez Internet, oszczędzając czas szczęśiwców, od grudnia 2012 r. ZUS i urzędów skarbowych oraz i pieniądze. Wystarczy wybrać, zatrafią również mieszkańcy naszej korzystanie z usług bankowości płacić i zamówiony towar przygminy, dzięki spółce ORNET eektronicznej i e-księgowości. wiozą nam do domu. W DZISIEJSZYM NUMERZE M.IN.: * Rozmowa z Danutą * Internet w gminie Kargowa: Beneficjentem unij- Iłowską, prezesem zarządu spółki ORNET. - Zbudowaiśmy instaację do monitonych na budowę sieci, m.in. nych środków przeznaczoringu gniazda sokoła, który w gminie Kargowa, została zadomowił się na przemysłowym kominie KGHM czenia pierwszych użytko- spółka ORNET. Przyłą- w Lubinie. Reaizacja takich wników z Kargowej i okoic przedsięwzięć daje dużą satysfakcję i mnie, i pracowni- bieżącego roku. rozpoczną się już w grudniu kom ORNET. Więcej na str. 2 Więcej na str. 2 * Jak powstaje sieć: Spółka ORNET łączy doświadczenia operatora i projektanta, posiada znajomość rynku teekomunikacyjnego i najnowszych technoogii co gwarantuje, że projekty sieci, jak też ich budowa i ekspoatacja, prowadzone będą skutecznie i na najwyższym poziomie. Więcej na str. 3 * O podłączeniu do sieci mówią sołtysi Internet na wsi: - Probem mamy z szybkością Internetu. Z Żar do Karszyna przeprowadziłem się 11 at temu. Już wtedy w Żarach była szybsza sieć, niż tutaj, choć da Internetu ten okres to ata świetne. Szybki Internet daje znacznie większe możiwości i oszczędza czas - Wiesław Okrzos (Karszyn). Więcej na str. 3 * - Aż trudno uwierzyć, że to już półmetek kadencji! Czas minął bardzo szybko, bo też i działo się sporo. Większość rzeczy, które zrobiiśmy budowaiśmy od zera - przyznaje w wywiadzie burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski, który podsumował bieżącą kadencję. Więcej str. 4

2 str. 2 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 ZBUDOWAŁAM NOWOCZESNĄ FIRMĘ Rozmowa z DANUTĄ IŁOWSKĄ, prezesem zarządu spółki ORNET, operatorem świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Kargowa. - Skąd Pani zainteresowanie nas projekty uzyskują pozytywne - Co uważa Pani za swój naj- Internetem? oceny i dofinansowanie. większy sukces? - Gdy zaczynałam pracę w tej Drugim profiem naszej dzia- - Kobiety różnią się od mębranży, Internet dopiero wykuwał łaności jest budowa sieci teeinfor- żczyzn, między innymi tym, że mają się w aboratoriach, nawet teefonów matycznych, radiowych i światło- wyższy poziom empatii. Da mnie komórkowych jeszcze sobie nie wy- wodowych. Podejmujemy się często bardzo ważnym zadaniem było i jest obrażaiśmy. W teeinformatyce zadań trudnych i nietypowych. Zbu- budowanie zespołu udzi zdonych czas biegnie szybko, jeśi mierzyć dowaiśmy przykładowo, instaację do przyjmowania wyzwań. Moją rogo tempem zmian i postępem te- radiową na kominie ciepłowni o wy- ą jest kierowanie ich aktywnością, chnoogicznym. Dzisiaj nie sposób sokości 230 m, zainstaowaiśmy by praca, którą wykonują, przynoobejść się bez Internetu, czy ko- światłowód na inii energetycznej siła im jak najwięcej satysfakcji. mórki. Czyi wystarczyło zaedwie średniego napięcia, czy wreszcie Wydaje mi się, że ten ambitny ce kikanaście at na absoutną rewo- instaację do monitoringu gniazda udaje się nam osiągać. Pracownicy ucję w komunikacji eektronicznej. sokoła, który zadomowił się na ORNET to zgrany zespół ambitnych Swoją zawodową karierą trafiłam przemysłowym kominie KGHM udzi, o dużych zawodowych komakurat w te ekscytujące zmiany. w Lubinie. Reaizacja takich przed- petencjach i możiwościach. Są mosięwzięć daje dużą satysfakcję im największym sukcesem. - Od iu at prowadzi Pani fir- i mnie, i pracownikom ORNET. mę? I wreszcie nasz trzeci profi, - Co robi Pani w czasie wo- - W zarządzie spółki ORNET czyi świadczenie usług dostępu do nym? Jakie są Pani pasje i zaintebyłam od chwii jej powstania, to jest Internetu. Zbudowaiśmy własną resowania? od 2004 roku. Natomiast samo- sieć, z której korzysta już bisko trzy - Mauję. A raczej próbuję maodzienie kieruję firmą już siódmy i pół tysiąca kientów. ORNET do- wać. Wracam do swoich zaintererok. W tym czasie spółka rozrosła się starcza Internet zarówno miesz- sowań i pasji z at szkonych. Maoi rozwinęła. Najtrudniejsze da firmy kańcom miast, takich jak Pokowice, wanie uspokaja, pozwaa na reaks były pierwsze trzy ata. Był to czas, czy Lubin, jak i mieszkańcom pod- i ćwiczy wyobraźnię. Jest odskow którym spółka musiała wywa- górskiej gminy w Kotinie Kłodz- cznią od trudnych, zawodowych czyć da siebie miejsce na rynku. Da kiej. Jeszcze kika at temu podsta- spraw. Maując, odnajduję harmomnie, najtrudniejszy był pierwszy wową naszą usługą był dostęp do nię, spokój i poczucie absoutnej rok samodzienego zarządzania. Te- Internetu o szybkości zaedwie swobody. Czasem przydaje się to raz mogę powiedzieć, że już okrze- 128kb/s, dzisiaj oferujemy pakiet także w pracy zawodowej. płam. z szybkością do 20Mb/s. To Internet Nowej Generacji, z gwarancją ja- - Czy zdradzi nam Pani swoje - Czym zajmuje się Pani spół- kości, symetrią transmisji i pełnym pany na przyszłość? ka? bezpieczeństwem. - W panach zawodowych mam - Spółka ORNET, konse- daszy dynamiczny rozwój firmy, kwentnie od chwii powstania, swo- - Świat biznesu zdominowai a konkretnie - rozbudowę wiejskich ją aktywność skupia na teeinforma- mężczyźni, musiała Pani z nimi sieci tak, by do każdego mieszkania tyce, w trzech profiach. Po pierw- waczyć o przetrwanie? dotrzeć z Internetem. To pozwoi sze, na zaawansowanej inżynierii - Według mnie, z faktu bycia użytkownikom nie tyko na kontakt projektowej związanej z sieciami kobietą-przedsiębiorcą nie wynika ze światem, ae także na nieograniszerokopasmowymi. Opracowu- nic szczegónego. Żartując dodam, czone wprost możiwości wprowajemy koncepcje, studia wykona- że obecna dominacja mężczyzn dzania nowych usług, nie tyko tych ności, dokumentacje techniczne w biznesie to raczej przypadek. Za związanych z Internetem. Uważam, rozegłych sieci komputerowych. kika, góra kikanaście at, to kobiety że da operatorów, takich jak OR- Naszymi zeceniodawcami są głó- będą dominowały w przestrzeni go- NET, jest to koniecznością. Oczewnie jednostki samorządu teryto- spodarczej. Ae już dziś, w kontak- kuje tego rynek i wymaga wręcz rianego, ae także komercyjne tach biznesowych jestem traktowa- gwałtowny rozwój cywiizacji inforprzedsiębiorstwa. Da samorządów na na równi z mężczyznami. Nie macyjnej. przygotowujemy kompetne doku- mam taryfy ugowej, ae nie domentacje apikacyjne i wnioski świadczam też demonstracji siły. - A prywatnie? o unijne dofinansowanie budowy Może czasami, gdy negocjacje są - Prywatnie chciałabym znaeźć czas sieci dostępu do Internetu. Robimy szczegónie trudne wtedy kobiecy na długi spacer po Rzymie, da mnie to skutecznie, przygotowane przez uśmiech potrafi poprawić atmosferę. najpiękniejszym mieście Europy. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej INTERNET W GMINIE KARGOWA Trudno wyobrazić sobie życie sieć, włączając w nią koejnych 51 bez Internetu. Łączność internetową miejscowości. W gminie Kargowa wykorzystujemy do zabawy, do pra- nowa sieć obejmie wszystkie miejcy i nauki. Nowoczesne technoogie scowości: Chwaim, Dąbrówka, dają nam możiwość łatwego do- Kargowa, Karszyn, Nowy, Jarostępu do informacji i komunikacji. mierz, Obra Dona, Smono Małe, Niestety, jeszcze nie wszyscy Smono Wiekie, Stary Jaromierz mogą swobodnie korzystać z Inter- i Wojnowo. Projekt już jest renetu. Koszty budowy technicznej aizowany. Firma ORNET, przy infrastruktury, zwłaszcza w małych współpracy z gminą Kargowa, miastach i wsiach, są niewspół- prowadzi kampanię informacyjną miernie wysokie wobec przewidy- skierowaną do osób zainteresowanych zysków. Odstrasza to po- wanych przyłączeniem do sieci tencjanych inwestorów. W takich i skorzystaniem z dostępu do szerosytuacjach finansowe wsparcie kopasmowego Internetu. Zgłoinwestycji oferuje Unia Europejska. szenia przyjmowane są w Biurze Europejski Fundusz Rozwoju Obsługi Kienta, w Kargowej Regionanego, w ramach Programu (Rynek 18), pod numerem tee- Operacyjnego Innowacyjna Gospo- fonu: darka Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mii, Przewidywany termin zakońoferuje wsparcie finansowe, dzięki czenia reaizacji projektu przypada któremu sieć i usługi internetowe na grudzień 2014 r., przyłączenia mogą dotrzeć do każdej wsi. pierwszych użytkowników rozpo- Beneficjentem unijnych środ- czną się już w grudniu bieżącego ków przeznaczonych na budowę roku. Więcej szczegółów na ten sieci, m.in. w gminie Kargowa, temat można uzyskać w Biurze została spółka ORNET. Dzięki Obsługi Kienta w Kargowej oraz reaizowanym projektom Spółka znaeźć pod adresem internetowym rozbudowuje swoją dotychczasową

3 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 str. 3 Zanim podłączą nam Internet JAK POWSTAJE SIEĆ Teeinformatyczna infrastru- nych środków oraz jakość sieci. czącego dwie gminy: Pokowice ktura to materia skompikowana, Dokumentacje takie powinny wy- i Rudną (projekt jest opisany na wymagająca specjaistycznej wie- konywać firmy, które potrafią opra- stronie: dzy, której w samorządach, z przy- cowywać anaizy finansowe, ae są wsi.home.p/aktuanosci/zeaznyczyn oczywistych, brakuje. Pienią- także specjaistami w teeko- most-swiatowodowy). dze na budowę można pozyskać munikacji, znają technoogię, mają Spółka zreaizowała również z kiku unijnych programów. W re- doświadczenie w projektowaniu, projekty, które, jako jedyne, wyszły gionanych programach operacyj- a także w świadczeniu usług do- poza etap dokumentacyjny. Są to nych, funkcjonujących w każdym stępu do Internetu. Takim wymaga- sieci finansowane z programu województwie, reaizowane są pro- niom potrafi sprostać spółka OR- POIG, działanie 8.3 Przeciwdziajekty związane z budową wojewó- NET donośąski przedsiębiorca łanie wykuczeniu cyfrowemu. dzkich sieci szkieetowych, które teekomunikacyjny, który za pomo- W ramach tych projektów, oprócz mają dotrzeć do gmin, ae jeszcze cą swojej sieci dostarcza Internet dostarczenia komputerów i dostępu nie do mieszkań. Ich reaizacja po- da kiku tysięcy użytkowników. do Internetu rodzinom wykuczowinna zakończyć się w 2015 roku. Specjaiści z ORNET opraco- nym cyfrowo, można wybudować W praktyce, projektowane sieci wai już da samorządów kikan- infrastrukturę, która po zakończeskończą się w miejscowościach - aście projektów i dokumentacji niu projektu zostanie w gminie i bęsiedzibach gmin. Resztę powinni apikacyjnych sieci szerokopasmo- dzie przydatna da wszystkich miezbudować operatorzy teekomuni- wych. Łączna długość zaprojekto- szkańców. kacyjni (o ie będzie się im opła- wanych światłowodów przekroczycało). Z regionanych programów ła 6000 km. Spółka wykonuje także ORNET jest autorem wieu dooperacyjnych, w niektórych woje- recenzje projektów sieci, m.in. opi- kumentacji apikacyjnych (wszywództwach panowane są także niowała projekt Donośąskiej Sieci stkie uzyskały dofinansowanie), środki na budowę sieci regiona- Szkieetowej. W swoich projektach a także operatorem dostarczającym nych obejmujących kika gmin. ORNET wykorzystuje najnowsze, usługi internetowe w ramach tego Takie projekty, jeśi będą dobrze po- często unikatowe technoogie. Sieć działania. Połączenie doświadczemyśane, doprowadzą Internet do szerokopasmowa da 19 gmin na nia operatora i projektanta, znajokażdej miejscowości, bisko mie- Donym Śąsku została zaprojekto- mość rynku teekomunikacyjnego szkańców. wana z wykorzystaniem światło- i najnowszych technoogii gwa- Bardzo ważny etap to proje- wodów podwieszonych na słupach rantuje, że zarówno projekty sieci, ktowanie, teraz bowiem powstaje energetycznych, a założenia proje- jak też ich budowa i ekspoatacja, koncepcja sieci, od niej zaeży ktowe zostały sprawdzone w pio- prowadzone będą skutecznie i na skuteczność wykorzystania unij- tażowej instaacji światłowodu łą- najwyższym poziomie. ORNET Spółka z o.o., Lubin, u. Marii Curie Skłodowskiej 70, te , O tym warto wiedzieć: DLACZEGO RADIOWY INTERNET? Światłowód jest najbardziej Internetowa Ostatnia mia uniwersanym środkiem, za po- Komputer stojący na biurku mocą którego można dostarczyć jest przyłączony do Internetu za usługi mutimediane do odbiorcy. pomocą sieci operatora teekomu- Jest jednocześnie medium naj- nikacyjnego takim operatorem bardziej pojemnym i otwartym. jest spółka ORNET. Sieć może Internet, teefon, teewizja, moni- być wykonana z użyciem kabi toring, wszekiego rodzaju pomia- (miedzianych ub światłowodory, w tym odczyty domowych wych) ub łączy abo systemów iczników wszystko to można radiowych. Najczęściej taka sieć przesłać światłowodem. Daczego ma strukturę drzewa: pień stanowi zatem nie buduje się sieci wyłą- główne łącze do krajowego Intercznie światłowodowych? netu, najgrubsze gałęzie to łącza Aby dotrzeć ze światłowodem do poszczegónych miejscowości, do mieszkańca, naeży ułożyć w których znajdują się użytkow ziemi kabe od najbiższego tzw. wnicy. Gałęzie najcieńsze to indywęzła do mieszkania odbiorcy. widuane łącza do mieszkań inter- Koszt takiej operacji jest najwię- nautów-użytkowników. Nazwa kszą przeszkodą da takich in- ostatnia mia wzięła się stąd, że westycji. W obszarach o rozpro- ten ostatni odcinek sieci czyi szonej zabudowie, wybudowanie najcieńsze gałęzie drzewa ma 1 km światłowodu to wydatek długość do 2 km, czyi około jerzędu tys. zł. Po uzupełnie- dnej mii. niu tych wydatków o niezbędne urządzenia, inwestycja staje się Książka o Internecie nieopłacana. Aternatywą da Prezes spółki ORNET, Daświatłowodów są nowoczesne sy- nuta Iłowska, jest współautorem stemy radiowe, pozwaające na poradnika da samorządowców doprowadzenie do każdego domu wydanego przez Fundację Wsposzerokopasmowego Internetu, magania Wsi Budowa sieci szea jednocześnie będące rozsądnym rokopasmowych. Panowanie kompromisem pomiędzy wyso- i przygotowanie koncepcji. Podkością nakładów inwestycyjnych ręcznik jest dostępny na stronie: i możiwościami usługowymi. O podłączeniu do sieci mówią sołtysi gminy Kargowa: INTERNET NA WSI Wiesław Okrzos (Karszyn): Haina Masłowska (Smo- dą trzy komputery, z dostępem pewno będą chciały korzystać W naszej wsi większość ma - Sądzę, że w obecnych no Wiekie): do Internetu, aby nasze dzieci z Internetu i teraz, i jak doro- komputer i Internet, bo dzieczasach każdy powinien mieć - W Smonie Wiekim mamy i młodzież mogły z nich ko- sną. U mnie, w domu, mieszka ciom jest potrzeby do nauki. możiwość korzystania z Inter- Internet, ae woeibyśmy, żeby rzystać bezpłatnie. Mamy na- troje wnuków. Niedawno wnunetu szerokopasmowego. Mło- cena była bardziej przystępna, wet wydzieone pomieszcze- czka mówiłam mi, że na stronie Leon Stosik (Nowy Jarodzież nie wyobraża sobie życia bo jesteśmy społecznością, nie, gdzie będzie można usta- internetowej są zdjęcia z gmin- mierz): bez dostępu do sieci. Nawet która nie naeży do bogatych wić komputery, musimy tyko nych dożynek i Dnia Seniora. - Jak mam potrzebę, to gospodynie domowe korzy- i musimy skrupuatnie iczyć wstawić tam drzwi, żeby sprzęt Mnie nie bardzo ciągnie do korzystam z Internetu, ae stają z przepisów umieszczo- nasze wydatki. Pomimo, że nie był dobrze zabezpieczony. Na- komputera, jestem najstar- częściej robią to moje dzieci, nych w sieci. A najważniejsze ma u nas Internetu szeroko- sza wieś jest mała, iczy około szym sołtysem w gminie. synowa i syn. Do prowadzenia Internet daje możiwość posze- pasmowego, wieś nie jest bia- 200 mieszkańców, datego Pełnię tę funkcję od 26 at, i ze gospodarstwa ronego nie rzania i uzupełniania wiedzy. łą pamą, nie jesteśmy cał- dostaniemy tyko trzy kompu- zdrowiem nie jest już najepiej. wykorzystuję komputera. Ae Starsi udzie patrzą na kompu- kowicie odcięci od świata. Pro- tery. W innych, większych robimy przez Internet zakupy. ter trochę z boku, ae datego, wadzimy nawet swoją stronę: wsiach, ma być ich więcej. Ja Agnieszka Hamro (Dąbrówka): Ostatnio kupiiśmy w ten spoże nie spróbowai. Nawet w te- Poma- sam nie korzystam z Internetu, - Prowadzę z koeżanką sób, wyposażenie pacu zaewizji pokazywai, jak wnuki ga nam w tym młody mieszka- ae moje dzieci korzystają. Ja kronikę wsi, opisujemy w niej baw da dzieci, bo łatwiej było nauczyły babcię żegować niec wsi. Zreaizowaiśmy pro- woę, gdy mnie odwiedzają imprezy da dzieci i dorosłych. wybrać zabawki w sieci niż w sieci i teraz sama abo razem jekt: Wioska internetowa osobiście, szczegónie teraz, Czy chciałabym prowadzić w jakiejś hurtowni, czy w skez nimi korzysta z możiwości w bibiotece. Dzięki temu kika gdy urodził się mój wnuk. taką kronikę w Internecie? Na pie. Do dyspozycji mieiśmy Internetu. A te są obrzymie. komputerów w Smonie Wie- razie nie mamy takich zamia zł, które Rada Sołecka Podam przykład żeby za- kim, z dostępem do Internetu, Stanisława Antoniewicz rów, może kiedyś, w przy- przeznaczyła na ten ce z napłacić za rachunki nie trzeba jest do dyspozycji dzieci i mło- (Smono Małe): szłości. Są przymiarki, aby zro- szego funduszu sołeckiego. wybierać się do miasta, wy- dzieży. Wiee osób ma, oczy- - Nasza wieś jest bardzo bić stronę internetową da Eementy przyszły w częstarczy zrobić przeew przez wiście, komputery w swoim mała, zaedwie 11 domów. Ae mieszkańców naszej wsi. ściach, złożyłem je z synami, Internet, to bardzo oszczędza domu. Cieszę się, że sama też mamy sporo dzieci, bo aż sze- Wiem, że to wymaga pracy, ae niektórzy mówią, żeby czas i pieniądze. Probem potrafię korzystać z Internetu. snaścioro. Burmistrz, na posie- ktoś musiałby się zająć zamontować dopiero na wiomamy tyko z szybkością Inter- Zawsze coś znajdę da siebie, dzeniu komisji gminnej, która prowadzeniem strony. Sama snę, bo teraz już jest po senetu. Z Żar do Karszyna prze- poczytam, choć informacji do odbyła się w naszej świeticy korzystam z Internetu, kiedy zonie. Nasza wieś jest nieprowadziłem się 11 at temu. innych nie wysyłam, ae potra- wiejskiej, mówił, że dosta- tyko mam trochę więcej czasu. wieka, mamy ok. 100 mie- Już wtedy w Żarach była fię przygotować różne isty i pi- niemy komputer da miesz- W firmie, w której teraz pracuję, szkańców, ae sporo dzieci szybsza sieć, niż tutaj, choć da sma. kańców. Mamy nieogrzewaną jest sporo pracy i nie mam i młodzieży, chyba z 20 po- Internetu ten okres to ata świetice, nie wiem, czy to nie kiedy zajrzeć nawet na Naszą ciech. Pac zabaw jest da najświetne. Marek Jakoś (Stary Jaro- przeszkadza. Może będzie Kasę. Czasem przez Internet młodszych, ae starsze potrze- Szybki Internet daje zna- mierz): trzeba wstawić jakiś piecyk, robię zakupy, ae przyznam, że bują komputerów i Internetu. cznie większe możwości - Burmistrz obiecał, że żeby dzieci mogły tu przesia- dzieci mi pomagają, one dużo Komputery w naszej wsi ma i oszczędza czas. niedługo w naszej świeticy bę- dywać w chłodne dni. One na epiej radzą sobie w sieci. chyba już 90% mieszkańców.

4 str. 4 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 KADENCJA NA PÓŁMETKU Rozmowa z SEBASTIANEM CIEMNOCZOŁOWSKIM, burmistrzem Kargowej: - Jak minęły pierwsze dwa ata apikacją GPS na teefon komór- - A inne inwestycje, te Pana kadencji? kowy oraz trasa MTB, z wyścigów, niezwiązane z turystyką - W dwóch słowach, to bardzo z których gmina jest coraz bardziej i rekreacją? pracowicie. Aż trudno uwierzyć, że masowo znana. Z koei w przyszłym - Powyższe inweto już półmetek kadencji! Czas minął roku ruszy budowa ścieżki rowe- stycje to przecież nie tyko bardzo szybko, bo też i działo się rowej łączącej Kargowę z Chwai- turystyka i rekreacja, ae sporo. Większość rzeczy, które miem. Będziemy chciei także także nauka oraz wiedza, zrobiiśmy budowaiśmy od zera. stworzyć sieć szaków rowerowo bezpieczeństwo i nowo- Brak przygotowanych projektów, pieszych w całej gminie. czesne narzędzia zwiąkoncepcji i dług to dziedzictwo, Jeśi natomiast ktoś woi zamiast zane z informatyzacją z którym zaczynaiśmy. Ae już po spaceru czy roweru piłkę, to proszę gminy. Co do innych inpołowie kadencji udało się zreaizo- bardzo w Karszynie i Chwaimiu westycji... Prowadzimy je wać większość z zobowiązań wy- przybyły boiska do piłki siatkowej, w miarę możiwości buborczych, które składałem pod ko- na stadionie w Kargowej zamonto- dżetowych, bo nie jest taniec 2010 r. Rozpoczęiśmy wiee waiśmy nowe trybuny, mamy jemnicą, że inwestycje działań m.in. w dziedzinie gospo- w mieście nowy kompeks Orika w drogi czy wodociągi nadarki, gminnych inwestycji i re- przy SP, a już na wiosnę będzie eżą do niezwyke kosztomontów czy rozwoju okanej samo- czynny Orik w Smonie Wiekim. wnych. W dodatku nie ma rządności ub rekreacji i turystyki, Z koei w Kargowej ukończyiśmy tak wieu możiwości choć to dopiero początek... Wciąż pierwszy etap rewitaizacji parku, uzyskania zewnętrznej pomocy sek o dofinansowanie budowy kana- zawodowych oraz radnej powiatojest jeszcze sporo do zrobienia, ae gdzie nada będziemy kontynuować finansowej na tego typu przedsię- izacji na u. Zamieście, gdzie w roku wej Aicji Zbaraszczuk - budowę już teraz naszą pracę pozytywnie prace i w przyszłym roku przybędzie wzięcia... Niemniej nie załamujemy bieżącym udało się wyeiminować chodnika przy wzdłuż drogi aż do oceniają i wyróżniają ważne insty- tam m.in. mostek nad dawną fosą. rąk i działamy! I tak, dzięki Agencji probem zaewania tej uicy przez wejścia na teren zakładu. Począwszy tucje oraz poważne ogónoposkie Dodatkowo, przy szkoe w Kargowej Nieruchomości Ronych, która opady deszczu. Przy okazji, jesteśmy od przyszłego roku zaczniemy też wydawnictwa, jak Nationa Geo- i w Dąbrówce, powstały nowe pace niema w całości sfinansowała również w trakcie opracowania wymianę tabiczek z nazwami uic graphic Traveer czy Rzeczpospo- zabaw da najmłodszych. Nowy, zadania, utwardzono drogę doja- panu meioracyjnego tamtych te- oraz oznaczymy ciekawe miejsca ita. W rankingu samorządowym tej duży pac, którego budowa będzie zdową do boków wieorodzinnych renów, gdyż tegoroczne podtopienia w mieście i gminie. Z koei spółka ostatniej znaeźiśmy się w pierw- dofinansowana ze środków resortu przy u. Wosztyńskiej w Kargowej kosztowały wiee nerwów i zdrowia komunana dokona wywózu osadu szej setce gmin w Posce, w grupie edukacji, powstanie w przyszłym oraz z końcem istopada br. (wywiad mieszkańców tej uicy, mnie oraz z oczyszczani ścieków, aby - do niema podmiotów, gdzie na roku również przy Szkoe Podsta- przeprowadzono w ostatnich dniach prezesa gminnej spółki komunanej. czasu budowy nowej oczyszczani 83 ubuskie gminy - oprócz Kar- wowej w Kargowej, w której w przy- istopada red.) podobna droga ma Co do opracowań, to już jest gotowa ścieków w nowej perspektywie gowej - znaazły się tam jeszcze szłym roku ruszy remont łazienek. powstać w Smonie Wiekim. koncepcja rewitaizacji Rynku. finansowej UE dotyko trzy samorządy. To ogromny Gmina stanie się też bardziej Utwardzoną nawierzchnię z betono- Powstaje przy nim Gaeria,,Stary chodzące stamtąd przykre zapachy skok, którego wcześniej gmina nie zieona. Zeciłem naszej spółce wej kostki ułożono również na u. Rynek, choć po odkryciu sejfu jej przestały być uciążiwe da miezanotowała nigdy w swojej historii. komunanej przygotowanie panu Słowackiego w Kargowej, a w Dą- budowę czasowo wstrzymał konser- szkańców. Gmina będzie miała też Warto też wspomnieć, że nigdy nasadzeń nowych drzew i krzewów brówce przybył ponad kiometrowy wator zabytków, a obecnie - warunki swój udział w remoncie dachu, wcześniej w poprzednich kaden- na uicach i przystankach autobuso- odcinek nowego chodnika. Z pozy- atmosferyczne. I wbrew temu co wieży i eewacji kościoła pw. św. cjach gminy żadna władza, w tak wych. Wszystkim przecież podoba tywnym skutkiem zakończyły się często słyszę na mieście ta inwe- Maksymiiana M. Kobe, a przy krótkim czasie, nie pozyskała takiej się u. Więckowskiego. Może być także nasze zabiegi o remont drogi stycja wcae nie jest zagrożona! Tak cmentarzu w Kargowej wyremontoiości zewnętrznych środków finan- więcej takich uic oraz miejsc... To krajowej nr 32, która doceowo po na marginesie - mimo, że była przeze waiśmy chodnik i oświetiiśmy sowych, mimo, że w poprzedniej ka- chyba tye, w wiekim skrócie, o pro- wybudowaniu obwodnicy przej- mnie zapowiadana w kampanii wejście przy bramie. Przy okazji dencji było najwięcej pieniędzy de- pozycjach rekreacji,,da ciała, bo są dzie pod zarząd gminy. Dawne wy- wyborczej, obecnie wzbudza zrozu- reaizacji iuminacji świetnej Ratudykowanych da samorządów. też i te da,,ducha. Niewątpiwie do boje i koeiny zastąpił nowy dywanik miałe zainteresowanie i powoduje sza wykonawca podświetił także najważniejszych z nich można za- asfatowy, a stary asfat z drogi kra- iczne pytania. A trzeba pamiętać, że nasz kościół parafiany. - Skoro mowa o rekreacji i tu- iczyć budowę mediateki, jednej jowej posłużył do utwardzenia dróg jeszcze w atach 90-tych, skutkiem rystyce, co zrobiono w tym zakre- z nieicznych w całym wojewó- m.in. w Smonie Wiekim i Wojno- działań wojennych, rynek był dziu- - Powróćmy do dróg, a właścisie w ostatnich dwóch atach? dztwie, która powstaje w dawnym wie. Na nasz wniosek wymieniono rawy, jak ser szwajcarski. Przez 20 wie do jednej drogi... Co z obwo- - Trzeba było wieu dziesięcio- kinie i powinna być otwarta w poło- w Chwaimiu ponad 20-etnie cho- at prywatni inwestorzy postawii dnicą Kargowej i Chwaimia? eci, ae wreszcie powstał teren re- wie przyszłego roku. Oprócz tego dniki oraz powstały nowe wjazdy do swoje kamienice, w miejsce terenów - To inwestycja rządowa, której kreacyjny nad Obrzycą. Mieszkańcy wyremontowaiśmy także saę wido- posesji. Nie sposób nie wspomnieć zieeni, które dzisiaj tworzą unikany koszt przewidywany jest na niema Kargowej i nasi goście mają w końcu wiskową w Gminnym Ośrodku Ku- też o roboczych wizytach i wizyta- charakter rynku i cieszą oko. Przy- 170 mn zł. Da porównania, to,,pod bokiem pażę, miejsce na ma- tury, gdzie oprócz trącającego my- cjach dróg razem ze starostą zieo- kładem może być choćby były Bank niema 10-etni budżet naszej gminy, jówkę czy etni wypad. Są ławki, szką wystroju znacznie poprawiono nogórskim, czego efektem jest pod- Zachodni. A za kika miesięcy, pod warunkiem, że gmina na nic boiska, doprowadzono prąd i w przy- akustykę oraz parametry grzewcze jęcie - dobiegających już do końca - w centrum miasta wyrośnie nowa za- innego by nie wydawała. Po wieu szłm roku z pewnością będzie sie i zimą nie powinno wiać już więcej prac nad projektem przebudowy dro- budowa nawiązująca swoim wygą- zabiegach, trzech tysiącach podtam dużo działo. Również w roku chłodem. Dodatkowo, dzięki dwóm gi powiatowej do Karszyna. Ae dem do dawnego, przedwojennego pisów mieszkańców, których zbieprzyszłym podobne zapecze rekre- programom unijnym wartym w su- inwestycje i remonty, to nie tyko charakteru rynku, przed którą będzie ranie zainicjowaiśmy i icznych acyjne będzie dostępne w Wojnowie. mie dwa miiony złotych, w szko- drogi i chodniki, choć tu nada czeka teren z zieenią i fontanną i miej- spotkaniach w Warszawie z posłami, W mniejszym zakresie powstanie też łach, bibiotekach i w każdej świe- nas dużo pracy... scami parkingowymi. Powinno po- ministrami i rzecznikiem rządu, nowy teren do rekreacji w Smonie ticy wiejskiej powstaną w przy- Złożyiśmy także duży projekt prawić to sytuację, gdyż z parko- udało się przesunąć budowę naszej Wiekim, przy moście nad rzeką, szłym roku pracownie i stanowiska o dofinansowanie termomoderni- waniem aut w centrum jest z roku na obwodnicy w dokumentach pania nad jeziorem w Chwaimiu posta- komputerowe z bezpłatnym do- zacji gminnych obiektów oświato- rok coraz gorzej. stycznych, jako możiwą do reaiwimy wiatę z ławkami, będzie tam stępem do Internetu, a 33 rodziny wych i kuturanych, w tym m.in. Co jeszcze z inwestycji? Jeśi zacji już w przyszłym roku. Niestety, również punkt informacji turysty- otrzymają zestawy komputerowe GOK oraz wszystkie szkoły, także chodzi o te w bezpieczeństwo, to wraz z ostatnimi wyborami paracznej. Oprócz tego, do ośrodka nad z oprogramowaniem i także bez- tzw.,,stara szkoła w Smonie w przyszłym roku nasi strażacy mentarnymi zmienił się minister jeziorem Liny doprowadzono wodę płatnym dostępem do sieci inter- Wiekim, gdzie obecnie mieści się otrzymają, pierwszy raz w historii transportu, a z nim koncepcja bui prąd oraz wyremontowano ponad netowej! Co prawda na rynku już punkt bibioteczny i przedszkoe. gminy, nowy wóz bojowy za ok 700 dowy dróg krajowych w Posce. 800 metrów drogi wojewódzkiej. działa darmowy Internet, a da mnie Czekamy teraz na ocenę wniosków. tys. zł, z czego 85 procent to dotacja Ponieważ to ten sam budżet, minister Oczywiście, nasza gmina to nie tyko sztandarowym przedsięwzięciem, Zdobyiśmy również pieniądze na pozyskana przez nas dotacja unijna. Nowak zdecydował, że teraz pierwwoda kanały, rzeka i jeziora, ae też jest fakt, że od połowy przyszłego budowę przydomowych oczy- Do tego dochodzą remonty remiz, szeństwo mają autostrady i drogi sporo znakomitych terenów do pie- roku w całej gminie będziemy mogi szczani ścieków, a w przyszłym ro- monitoring rynku, a jeszcze w tym szybkiego ruchu, a dopiero po nich szych i rowerowych eskapad. Aby to już korzystać z nowoczesnego, ku ma ruszyć budowa sieci kanaiza- roku ruszy budowa pusacyjnej mają być budowane obwodnice wykorzystać w ostatnich dwóch szybkiego, szerokopasmowego cyjnej i wodociągowej na u. Donej sygnaizacji świetnej przy drodze miast. Tymczasem na obwodnicę atach wytyczono dwie trasy pieszo- Internetu. Nie myśałem, że uda nam w Kargowej, na co już dziś mamy krajowej numer 32, w Rynku i przy Kargowej Generana Dyrekcja Dróg rowerowe. To,,Szak bez końca się to tak szybko zreaizować. zapewnione unijne dofinansowanie! u. Suechowskiej. Z innych rzeczy, Krajowych i Autostrad posiada gotoz przewodnikiem i odpowiednią Marzenia jednak się spełniają W tym roku złożymy również wnio- to w przyszłym roku zapanowai- we i ważne pozwoenie budowane. PÓŁMETEK KADENCJI W LICZBACH: * wartość gminnych inwestycji i remontów w ostatnich dwóch atach - ok. 13 mn 254 tys. zł, * łączna kwota tzw. pozabudżtowych źródeł finansowania, jakie samorząd gminny pozyskał w minionych dwóch atach na inwestycje, remonty i inne zadania - ok. 9 mn 296 tys. zł, * iczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy: r , r śmy oświetenie Dyrektor oddziału tej instytucji ścieżki od zakładu w Zieonej Górze zapewnił mnie, że Neste do os. Dą- dołoży wszekich starań, aby pobrówka, a na wnio- zwoenie to nie straciło swojej was ek p r zewodni- żności i z tego co wiem już teraz rozczącej związków począł uzgodnienia z innymi in-

5 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 str. 5 stytucjami w związku z rozpoczę- że także już w przyszłym roku nowy statutu gminy. Poprzednia wersja ścią festiwa fimowy i teatrany im. samorządów, bo to już dziś przekłada ciem prac przygotowawczych do bu- inwestor wybuduje u nas farmę foto- bardzo już się zdezaktuaizowała, Maćka Kozłowskiego,,Kozzi Gang- się na odwiedzającą nas iość tudowy. Może nowe środki z budżetu wotaiczną. To będą koejne dochody a przy tej okazji wprowadziłem zapis sta Fim, kiedy to przez kika dni rystów czy też nowych inwestorów. UE po 2014 roku zmienią tę sytuację. da naszej gminy. mówiący o nowym wyróżnieniu da całe miasto zamieniło się w fi- Ważne da naszych interesów jest osób, które szczegónie zasłużyły się mowo-teatraną wioskę. Były także to, że nasza gmina reprezento- - Pomówmy o gospodarce, bo - Oprócz tej gospodarczej, to da naszej społeczności. W tej mierze seanse fimowe w kiku punktach wana jest przeze mnie w zarządach wiadomo, że im więcej firm i mają społecznych rad jest chyba fakty- bardzo iczę na mieszkańców i za- Kargowej, występy muzyczne, i- najważniejszych ciał decyzyjnych się epiej, tym pokaźniejszy gmin- cznie mały wysyp... chęcam do zgłaszania takich kandy- czne spotkania z ciekawymi udźmi, w województwie tj. Zrzeszenie Preny budżet... - Istotnie, w bieżącej kadencji datur, które warto w ten sposób uho- gwiazdami, a na koniec wyróżnienie zydentów, Burmistrzów i Wójtów - Ważnym osiągnięciem bieżącej powstała i działa u nas także rada do norować. Lubuskiej Organizacji Turystycznej, Województwa Lubuskiego, Konkadencji jest fakt, że od ubiegłego spraw sportu, rada do spraw kutury, która naszemu festiwaowi przyzna- went Euroregionu Sprewa-Nysaroku tereny inwestycyjne w Kar- wkrótce będą rady osiedi, udało się - Oj dzieje się, ae chyba nie ła tytuł,,lubuskiej Perły Turysty- Bóbr, Agomeracja Zieonogórska gowej znaazły się w Specjanej także stworzyć Młodzieżową Radę tyko w zmianie sposobu pracy cznej. czy wojewódzki zarząd OSP. Dzisiaj Strefie Ekonomicznej. Mamy więc Gminy, myśę także o radzie Ratusza... W ostatnich dwóch nieobecni nie mają głosu, a tam teren i zagwarantowane ugi da seniorów. To bardzo cenne inicjaty- atach na brak dużych wydarzeń - W sumie sama Kargowa waczy się o pieniądze na inwestycje nowych inwestorów, a z myśą o nich wy i chwaić, że udzie udzieają się kuturanych, w dotąd cichej wydaje się powoutku zmieniać i wiedzę o tym gdzie i jak je zdobyć. wraz z Gubinem, Skwierzyną w pracach tych rad. Nie da się bo- Kargowej, mie- Ae wracając jeszcze i Krosnem Odrzańskim ubiegamy wiem skutecznie zarządzać gminą, szkańcy nie mogi do wydarzeń kuurasię o pieniądze na dużą akcję pro- jeśi nie zna się jej od tej przysło- raczej narzekać? nych... Oprócz wspomującą nasze ofery inwestycyjne. wiowej podszewki. A kto ma epiej - No tak, udało mnianego Święta Cze- Jeśi mowa o gospodarce, to dzięki wiedzieć, co trzeba zmienić ub się zrobić trochę koady czy,,kozzi rozbudowie zakładu Neste przybyło usprawnić, jeśi nie sami mieszkań- medianego szumu G A N G S TA F I L M całkiem sporo nowych miejsc pracy, cy? Datego z uwagą wsłuchuję się i promocji w całej organizowaiśmy także co zikwidowało bezrobocie niema w opinie tych rad. I nawet nie chodzi Posce wokół na- mecze piłkarskie przydo jego naturanej wysokości. To tutaj o częstotiwość spotkań, a ra- szego miasteczka, jaciół Maćka Kozłonajwiększa prywatna inwestycja czej jakość. Ich praca jest mi bardzo na czym zresztą wskiego z Poską Reprew gminie od wieu at. To nie mało, pomocna, co w efekcie służy wszy- skorzystai też nasi zentacją Bezdomnych, a szefostwo Neste przyznawało stkim mieszkańcom. Zresztą, z mie- mieszkańcy, gdyż na których można było wieokrotnie, że jest u nas dobry szkańcami kontaktujemy się wieo- mogi uczestniczyć zobaczyć postacie znane kimat do inwestowania. Coś z tym wymiarowo. Jesteśmy obecni na po- w ciekawych wy- przeważnie tyko z teekimatem jest chyba na rzeczy, bo wizora ub pierwszych w mieście powstało też kika wię- stron gazet. W bieżącym kszych skepów, m.in. Dino, roku, przez kika dni Biedronka, Deikatesy Sobkowiak. Kargowa była gospoda- Da mieszkańców to korzystne, bo rzem największej w krajest konkurencja, a więc zabiegi ju w tym roku wystawy o kienta i w efekcie niższe ceny fiateistycznej. Spozakupów. Oczywiście kij ma zawsze tkało nas też niesamowidwa końca, gdyż obecnie istniejące te wyróżnienie, bo z tej skepy będą zmuszone poprawić okazji Poczta Poska swoją ofertę, a to kosztuje i więcej wyemitowała znaczek pracy i nakładów finansowych. Taki pocztowy w nakładzie jest jednak wony rynek tys. egzemparzy Bardzo ważną inwestycją, bo poświęcony tej właśnie przynoszącą bardzo duże dochody wystawie, a w naszym da gmin, będzie farma wiatrowa, województwie jeszcze której budowa, jeśi wszystko tyko Zieona Góra, pójdzie zgodnie z panem, rozpo- Gorzów i Żagań mogą cznie się już w 2014 roku. Z myśą poszczycić się własnym o tym, jako samorząd rozpoczęiśmy znaczkiem! Ae to i już kończymy tworzenie nowego w taką małą perełkę... jeszcze nie koniec, gdyż do wypanu zagospodarowania prze- - Cieszę się, jeśi ktoś to mienionych wydarzeń trzeba dostrzennego. Zapewniiśmy również dostrzega. To jednak początek drogi. iczyć jeszcze iczne konkursy itepomoc prawną właścicieom dzia- Chcemy się doskonaić i poprawiać rackie czy recytatorskie. łek, gdzie mają być budowane ee- ofertę. Istotnie, raz większymi raz Rozpoczęiśmy także współktrownie wiatrowe. Jednym słowem, mniejszymi kroczkami, powoi do pracę z miejscowością Weissenberg zrobiiśmy wszystko co do nas na- przodu staramy się zmieniać wygąd w Saksonii, koejnym naszym eżało, a teraz wszystko w rękach in- naszego miasta i gminy. Nie od razu niemieckim partnerem. Taka współwestora, który całkiem poważnie Kraków zbudowano... U nas też praca, to nie tyko okazja, żeby myśi o tym przedsięwzięciu w na- zaczęło się od jednego murau gościć u nas turystów z Niemiec, ae szej gminie prowadząc od kiku z podobizną Maćka, dziś mamy już to nowe możiwości, żeby sięgnąć po miesięcy chociażby badania natę- rtaach społecznościowych, wyda- darzeniach, a miejscowy hande dwa koorowe murae, a do tego fundusze transgraniczne. Dość żenia wiatru, czy też inne niezbędne jemy gazetę, zainicjowaiśmy po- i usługi - hoteowe, gastronomiczne wymaowane przystanki autobuso- powiedzieć, że wspónie z niemiecką przygotowania. Biorąc pod uwagę, wstanie nowych stowarzyszeń oraz i inne - po prostu zarobić. Na we. Na rogatkach gminy pojawiły się stroną zreaizowaiśmy w bieżącym że w poprzedniej kadencji o wia- jako jedni z nieicznych wprowadzi- początek wyraźnie podkreśę, gdyż nowe witacze, na wieży Ratusza roku jakieś 20 projektów euroretrakach więcej się mówiło niż robiło, iśmy informację sms-ową. Z wa- słyszę wiee niedomówień w tej działa kamera, która przekazuje gionanych. Każdy z nich był o warto wykonaiśmy w krótkim czasie żniejszych wydarzeń tworzymy sprawie, że te wszystkie wydarzenia, obraz z miasta bezpośrednio do tości ok. 50 tys. zł., a to w 90 proc. pracę, którą inne gminy wykonują ogónodostępne reacje fimowe zwane potocznie,,imprezami, Internetu. Zupełnie zmieniiśmy też pieniądze spoza naszego budżetu. o wiee miesięcy dłużej... Mówiąc i rozbudowane gaerie zdjęciowe. kosztowały nas stosunkowo nie- stronę internetową gminy, która ma Z tych pieniędzy wydaiśmy m.in. o gospodarce naeży też wspomnieć, Dzisiaj każdy może powiedzieć wiee, bowiem w zdecydowanej wię- bardziej nowoczesny wygąd i inter- nowe książki o gminie, tj.,,kargowa że w tej kadencji po raz pierwszy o władzy co chce i przekazać jej co kszości zdobyiśmy na nie pieniądze aktywny charakter. Mamy również na starych kartach pocztowych oraz wręczane są,,przejrzyste Lwy Kar- myśi. Takich opinii nie wono się spoza budżetu gminy. To tym własne ogo, własny znaczek po-,,wspomnienia Kargowskie, ae to gowskie, nagrody gospodarcze bać, ani na nie obrażać, bo popra- bardziej ważne w trudnych czasach, cztowy oraz sporo ciekawych ga- jeszcze nie koniec... Wspónie z Uniburmistrza oraz powstała społeczna wiają jakość naszej pracy. To nowy a obecna kadencja samorządu, nie- dżetów promocyjnych i pomysłów. wersytetem Zieonogórskim szykurada gospodarcza, która przy kiero- standard. stety na takie napotkała. Mówią i piszą o nas ogónoposkie jemy historię gminy po 1945 roku waniu gminą służy mi radą i opinią. Aby epiej i sprawniej reai- Sztandarowym wydarzeniem media, a do odwiedzin naszej gminy oraz piękny abum ze zdjęciami Na ukończeniu jest profesjonany zować zadania gminne i oczekiwania z pewnością jest Święto Czekoady, zachęcają znane i cenione nazwiska jednego z najepszych w Posce artyfim przedstawiający naszą ofertę mieszkańców zreorganizowaiśmy które zdobyło tytuł,,hit Lata, a przy aktorów, sportowców oraz piosen- stów fotografii. W przyszłym roku gospodarczą (powstał już podobny kompetnie urząd. Powstały referaty, okazji naszego święta, o Kargowej karzy I nic nas to nie kosztuje, finansujemy także wydawnictwo o waorach turystycznych), obni- wprowadziłem system oceny i kon- pisał chociażby Nationa Geo- oprócz dobrego pomysłu, nakładu poświęcone historii Karszyna oraz żyiśmy do najniższych w wojewó- troi zarządczej, zaczynamy wdrażać graphic, wymieniając święto nasze- pracy i dobrych reacji z tymi książkę o wykopaiskach archeoogidztwie stawki podatku od środków eektroniczny system obiegu doku- go miasta wśród czterech najcie- wspaniałymi udźmi. Dzięki takim cznych na terenie naszej gminy transportu oraz zainicjowaiśmy mentów i kontaktu mieszkańca kawszych tego typu wydarzeń na małym i większym rzeczom o Kar- reaizowanych od 1960 roku. Jak powstanie kastra turystycznego, z urzędem (tzw. e-urząd), a niedługo świecie: obok Mebourne, Perugii gowej często słychać nie tyko w re- widać, trochę u nas się dzieje! I to nie którego zadaniem będzie rozwój po każdej wizycie w ratuszu, mie- i New Yorku. Kto by dwa ata temu gionanej teewizji... Wychodzimy tyko w dziedzinie inwestycji, gofirm w sektorze turystycznym. szkańcy będą mogi ocenić pracę pomyśał, że możemy konkurować z cienia, co już teraz osobiście widzę spodarki czy rekreacji... W okresie dwóch at mojej pracy każdego z nas. Podjęiśmy się też z takimi miastami i markami! po iości zapytań i wejść na stronę powstało ponad 80 nowych pod- ważnej i czasochłonnej pracy nad Drugim, również nowym i do- internetową. Czasy są takie, że trze- - Dziękuję za rozmowę. miotów gospodarczych, a możiwe, zmianą naszej Konstytucji, czyi niosłym wydarzeniem był z pewno- ba się epiej wyróżnić na te notował Piotr Drozdowski

6 str. 6 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE... * WYSOKI RANKING GMINY. tygodnika Newseek Poska Orga- przeznaczony na przedszkoe, to rybackiej i przystąpienie do niej jubieusz 50-ecia pożycia małżeń- Gmina Kargowa wzięła udział w te- nizatorzy konkursu docenii ogro- obiekt byłej apteki przy u. Po- wszystkich gmin objętych obszarem skiego. Naszą gminę, w gronie gorocznej, piątej już edycji Ran- mne zaangażowanie J. Baszyńskiego wstańców Wkp. oraz budynek po grupy. Na terenie woj. ubuskiego jubiatów reprezentowai: Krystyna kingu Gmin Województwa Lubu- w pomoc innym oraz prowadzone Banku Spółdzieczym przy u. Do- dotychczas utworzono pięć o- i Aeksander Bugajowie, Henryka skiego. Oceny dokonywano w kiku przez niego działania. nej w Kargowej. Oba obiekty są już kanych grup działania i każdą z nich i Zbigniew Kaczmarkowie, Anna kategoriach, takich jak: Indeks Akty- adaptowane i przystosowywane na udało się wprowadzić do programu. i Edmund Kapturowie, Stanisława wności Gospodarczej, Indeks * TURYSTYCZNE STOWA- przedszkoe, które w zaeżności od Niestety, w poprzedniej kadencji i Afons Mały, Irena i Józef Przy- Socjany oraz Prymus Innowa- RZYSZENIE. W połowie istopada, potrzeb rodziców - może być czynne w gminie Kargowa nie podjęto byłowie, Michał i Zofia Pieczarcyjności. W kategorii aktywności w Urzędzie Miejskim w Kargowej, nawet 12 godzin dziennie, od godz. żadnych działań mających na ceu kowie, Róża i Henryk Skraburscy, gospodarczej gm. Kargowa zajęła odbyło się zebranie założycieskie 6.00 do godz , od poniedziałku utworzenie okanej grupy rybackiej, Kazimiera i Tadeusz Szułcikowie, szóste, a w kategorii innowacyj- Stowarzyszenia Gmin Turysty- do piątku. Pierwsze dzieci mają a co za tym - idzie stracono szansę na Czesława i Joachim Szymczaności, drugie miejsce w woj. ubu- cznych Od Obry do Odry. Bur- rozpocząć edukację przedszkoną sięgnięcie po miionowe dotacje. kowie oraz Łucja i Czesław Moskim. mistrzowie Gmin Suechów, Zbą- w nowej pacówce już w grudniu br. Mając jednak na wzgędzie koejną endowie. szyń, Kargowej oraz wójtowie Ko- Uwaga - jeśi będą chętni, to w Kar- perspektywę finansową po roku * ROZMOWY O BEZPIE- ska i Bojadeł jednogłośnie podjęi gowej może powstać również żło i możiwość sięgania po środki * ŻYCZENIA DLA SENIORÓW. CZEŃSTWIE. W drugiej połowie uchwałę o powołaniu Stowarzy- bek. unijne burmistrz Kargowej ucze- W niedzieę, 8 października 2012r., istopada burmistrz Sebastian szenia Turystycznego. Przyjęto też stniczył w Kosku w spotkaniu w ramach XIV Lubuskiego Tygodnia Ciemnoczołowski oraz Komendant statut oraz wybrano komitet zało- * DOŻYNKI I CZEKOLADA? Na z włodarzami gmin, które chcą Seniora w Smonie Wiekim odbyło Straży Miejskiej Katarzyna Su- życieski, który wystąpi z wnioskiem spotkaniu z Eżbietą Poak, mar- utworzyć okaną grupę rybacką. się spotkanie da Seniorów. Hasło chińska spotkai się w kargowskim do Krajowego Rejestru Sądowego szałkiem województwa ubuskiego, Koejnym etapem będzie powołanie tegorocznego Tygodnia Seniora ratuszu z Komendantem Miejskim o rejestrację stowarzyszenia. - burmistrz Kargowej zaproponował, stowarzyszenia, nadanie nazwy oraz brzmiało: Nie wiek zarządza nami Poicji, inspektorem Sebastianem Wspóne stowarzyszenie gmin z po- aby w Kargowej, w 2014 r. zorga- stworzenie strategii rozwoju. to my zarządzamy wiekiem. Senio- Banaszakiem oraz z jego zastępcą granicza ubuskiego i wiekoposki nizować wojewódzkie dożynki. rzy otrzymai wiee życzeń zdrowia, mł. insp. Andrzejem Zienie- jest zaążkiem powstania Kastra Mogłyby być one połączone z IV * UNIWERSYTECKI JUBI- długich at życia,wypełnionego wiczem. Głównym tematem spo- Turystycznego, który będzie zrze- Międzynarodowym Świętem Cze- LEUSZ. Pod koniec października, radością i satysfakcją z przeżytych tkania było omówienie zasad współ- szał przedsiębiorców, uczenie i inne koady. E. Poak życziwie odniosła w Gminnym Ośrodku Kutury at oraz tego, aby ich kapitał intepracy. I tak, postanowiono, że w ceu podmioty działające na rzecz tury- się do tego pomysłu. w Kargowej odbyła się inauguracja ektuany i życiowy był odpowiednio skutecznego reaizowania powie- styki i pozyskiwał środki zewnętrzne nowego roku akademickiego połą- doceniony i by nikt z udzi starszych rzonych zadań wydłuży się czas pra- na rozwój usług turystycznych na * Z MYŚLĄ O STRAŻAKACH. czona z 5-eciem działaności Kar- nie czuł się samotny i opuszczony. cy Straży Miejskiej do godzin wie- terenie działania kastra wyjaśnia W siedzibie Wojewódzkiego Fun- gowskiego Uniwersytetu Trzeciego czornych. Uzgodniono też, iż będą burmistrz S. Ciemnoczołowski. duszu Ochrony Środowiska i Go- Wieku. Po podsumowaniu dotych- * NOWY PLAC ZABAW. Pod odbywały się reguarne spotkania spodarki Wodnej w Zieonej Górze czasowej pracy przez prezes Bry- koniec września w Szkoe Pod- Straży Miejskiej i Poicji z sołtysami * NASI STRAŻACY NA PO- burmistrz S. Ciemnoczołowski gidę Wróbewską oraz prezentacji stawowej w Kargowej odbyło się poszczegónych wsi. DIUM. Wojewódzki Ośrodek podpisał umowę o dofinansowanie mutimedianej przygotowanej przez uroczyste otwarcie pacu zabaw da Sportu i Rekreacji w Drzonkowie po zakupu samochodu ratowniczo- wiceprezes Kargowskiego Uniwer- zerówek. Inwestycja powstała dzięki * PRZYBYŁO RATOWNIKÓW! raz koejny gościł uczestników II gaśniczego da Ochotniczej Straży sytetu Trzeciego Wieku Annę Ba- pozyskaniu przez burmistrza Kar- 18 istopada zakończono projekt Powiatowego Turnieju Tenisa Pożarnej w Kargowej. Całkowity cerak, występowai goście, którzy gowej sponsora, którym był KRE- Edukacja i bezpieczeństwo ini- Stołowego o Puchar Komendanta koszt zakupu samochodu szacowany przekazywai na ręce prezes KUTW DYT BANK. Podstawowe prace cjatywa edukacyjna w Gminie Kar- Miejskiego Państwowej Straży jest na około 700 tys. zł, z czego isty gratuacyjne i kwiaty. Rada montażowe wykonał producent gowa współfinansowany przez Pożarnej w Zieonej Górze. W rywa- uzyskana pomoc finansowa, to Miejska w Kargowej, w uznaniu za- urządzeń ponieważ był to warunek Unię Europejską. W ramach pro- izacji zespołowej udział wzięło 14 ponad 600 tys. zł. sług i roi działania seniorów w dzie- zachowania atestu. Drobne prace jektu, w budynku OSP w Smonie drużyn strażaków zawodowych dzinie edukacji, kutury, sportu, tu- montażowe i porządkowe wykonai Wiekim, w terminie od ochotników. Kasyfikację drużyno- * PRZYMIARKI DO POWO- rystyki i rekreacji przekazała woontariusze KREDYT BANKU: r. do r., zorganizowano wą wygrała ekipa OSP Kije, a na ŁANIA GRUPY. Program Ope- oświadczenie w sprawie ustanowie- dyrektor oddziału z Zieonej Góry kursy da 15 osób, które zdobyły miejscu trzecim upasowała się racyjny Zrównoważony rozwój nia roku 2012 Rokiem Uniwersytetu Adam Agacki, Krzysztof Kozak, certyfikaty: LIDER INICJATYW drużyna OSP Smono Wiekie (w ub. sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Trzeciego Wieku w Gminie Kar- Wioetta Święczkowska, Dorota EDUKACYJNYCH NA WSI oraz r. strażacy ze Smona Wiekiego obszarów rybackich RYBY daje gowa. Pietrzak i Krzysztof Siergiej. RATOWNIK MEDYCZNY. zajęi w zawodach drugie miejsce). możiwość pozyskania funduszy W podzięce za prezent dzieci wraz unijnych na poprawę jakości życia * MAŁŻEŃSKIE SPOTKANIE. z wychowawczyniami - paniami * SPOŁECZNIK Z KARGOWEJ. * NOWE PRZEDSZKOLE. okanych społeczności związanych W połowie 17 października w Kar- Dominiką Krzystek, Teresą Kargowianin Janusz Baszyński W Kargowej powstaje pierwsze z rybactwem a także na poprawę gowej odbyła się niecodzienna uro- Makowiak i Genowefą Rusewicz - został zgłoszony do IV edycji niepubiczne przedszkoe, które infrastruktury wokół rzek i jezior. czystość - spotkanie par małżeńskich przygotowały krótki program artykonkursu,,społecznik Roku, któ- zamierza zarejestrować i prowadzić Warunkiem uruchomienia wsparcia z gmin Kargowa i Schuzendorf, styczny, po którym był mały porego organizatorem jest redakcja Agnieszka Rybicka. Budynek jest powołanie okanej grupy które w bieżącym roku obchodzą częstunek ufundowany przez bank. fot. X1-Studio / Aeksander Kucharski Sporym powodzeniem i zainteresowaniem cieszą się taneczne zajęcia Zumby, organizowane w poniedziałki, środy i czwartki, w Gminnym Ośrodku Kutury. Przyjść może każdy - niezaeżnie od wieku! Początek godzinnych zajęć zawsze o 19.00, za wejściówkę trzeba zapłacić 10 zł. Co w zamian? Uczestnicy (na zdjęciu) zapewniają, że moc dobrej zabawy oraz sporo zdrowego ruchu i gimnastyki w muzycznych rytmach!

7 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 str. 7 GM. KARGOWA. Samorząd reaizuje dwa programy za dwa miiony złotych CYFROWAREWOLUCJA Bezpłatny Internet, nowe stanowiska komputerowe w każdej świeticy wiejskiej, tzw. e-dzienniki i tabice interaktywne w szkołach, dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej... Bez dwóch zdań w gminie trwa prawdziwa rewoucja cyfrowa! Już na początku przyszłego Wi-Fi), a w szkołach pojawią się dziecku, połączy się drogą interroku, dzięki unijnemu dofinans- m.in. nowe pracownie i sieci kom- netową ze szkoną bazą i z domu owaniu, 33 rodziny w gminie puterowe, nowoczesne tabice sprawdzi czy syn ub córka spóotrzymają bezpłatnie komputery interaktywne oraz tzw. e-dzien- źnii się na pierwszą ekcję, abo wraz z 5-etnim, niki. Tak, jaką otrzymai ocenę za zadanie, darmowym do- tak kreda które miei przygotować wyjastępem do Inter- i p a p i e r śnia dyrektor Zespołu Szkono netu oraz se- zaczynają Przedszkonego w Kargowej rwisem i prze- odchodzić Dariusz Wróbewski dodając, że szkoeniem. Ró- do amusa... jeśi chodzi o dostępność i przewnież w ramach - Zaet chowywanie danych, to taki tego działania, takiego e- eektroniczny dziennik może być którego wartość dziennika bezpieczniejszy niż zwykły, okreśa się na ok. jest kika. papierowy. Mało tego, w ramach miion złotych, Jedną z naj- projektu e-dziennika pacówki ogónodostępne w a ż n i e j - oświatowe mają również otrzymać komputery z do- szych jest kompetne oprogramowanie postępem do inter- bieżący do- trzebne do zarządzania szkołą netowej sieci s t ę p r o - (m.in. programy do tworzenia tzw. pojawią się także dziców do siatek godzin ub obiczania we wszystkich informacji wynagrodzeń). świeticach wiej- o obecności - Czeka nas prawdziwy teskich na terenie u c z n i a chnoogiczny skok do przodu g m i n y o r a z w szkoe mówi Przemysław Nitschka, w szkołach i punktach bibio- oraz o jego zachowaniu i ocenach. kierownik Referatu Inwestycji, tecznych. To jeszcze nie koniec. Cały system działa bardzo prosto. Funduszy UE i Promocji Urzędu Samorząd gminy skorzysta W każdej sai ekcyjnej ma być Miejskiego w Kargowej i podkrerównież z innego unijnego pro- zainstaowany komputer, do któ- śa, że dodatkowo mieszkańcy gramu i za miion złotych w mie- rego nauczycie na bieżąco będzie gminy mogą wreszcie korzystać ście powstaną koejne tzw. hot- wprowadzał istę obecności oraz z szerokopasmowego Internetu. spoty, czyi miejsca z bezpłatnym oceny uczniów. Wystarczy, że ro- Ae o tym można już przeczytać dostępem do sieci internetowej dzic, wyposażony w odpowiedni w innych miejscach bieżącego wy- (również za pomocą technoogi kod dostępu do danych o swoim dania,,gazety Kargowskiej. KARGOWA. Szkoenia, występy i konkursy TELEWIZYJNE MIASTECZKO Pod koniec istopada w Kargowej zorganizowano,,teewizyjne Miasteczko Cyfrowe. W programie były m.in.: prezentacja do odbioru Naziemnej Teewizji Cyfrowej DVB-T, szkoenie dotyczące instaacji sprzętu do odbioru Naziemnej Teewizji Cyfrowej DVB-T oraz występy zespołów i konkursy z nagrodami da dzieci. Dodatkową atrakcją była reacja z Kargowej, którą transmitowano na żywo w,,teepopołudniu TVP Gorzów Wiekoposki.

8 str. 8 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 KRZYŻÓWKA Z HASŁEM Wypełnij - Wydanie sfinansowane przez Spóke ORNET - Zapraszamy do zabawy! Nagrody tyko da mieszkańców gminy Kargowa! krzyżówkę. Hasło wpisz w kratki, pod krzyżówką, według koejności numerków, zaznaczonych koorem czerwonym, umiejscowionych w prawym donym rogu kratek. Hasło przepisz do kuponu. Wpisz też swoje imię, nazwisko i numer teefonu. Wytnij kupon z Gazety Kargowskiej, włóż do koperty, zakej. Zaadresuj kopertę: Gminny Ośrodek Kutury Kargowa u. Browarna 7 Koniecznie dopisz na kopercie pod adresem: Krzyżówka Kopertę można wysłać pocztą ub przynieść do sekretariatu GOK w Kargowej (biuro nr 17): do 4 stycznia 2013 roku. Losowanie nagród: Podczas styczniowego spotkania burmistrza z przedsiębiorcami nastąpi pubiczne osowanie kopert. Pięć wyosowanych osób, które wpisały prawidłowe hasło krzyżówki i podało swoje imię, nazwisko oraz teefon, otrzyma podłączenie do Internetu: na pół roku za 1 zł (bez obowiązku przedłużania umowy). Lista osób, które wyosowały nagrody (Internet za 1 zł) będzie zamieszczona na stronie: oraz w Biurze Obsługi Kienta Spółki Ornet (Kargowa, Rynek 18). Hasła do krzyżówki: Poziom: 3). Obsługi Kienta Spółki ORNET, jest w Kargowej, przy Rynku 18, 8). nabycie towaru ub usługi (np. internetowej spółki ORNET), 12).... Ono, żona Johna Lennona, 15). gmina, w której ORNET udostępnia od grudnia 2012 szerokopasmowy Internet, 18). do młodości Mickiewicza, 19). premia, motywujące wyróżnienie, 21). czubek buta ub: mały nad ustami, 22). tytuł władcy w dawnej Rosji, 23). ein., zwei.., drei, 24). rzeszowski producent sprzętu AGD, 25). słona kropa z oka, 26). da grzecznych dzieci pod choinkę, 28). warszawskie otnisko, 31). japońska jednostka długości (napisana fonetycznie), wynosi ok. 3,03 m, 33). partia gry w tenisa, 34). mówisz w chwiach zimna, uczucia wstrętu, odrazy, 37). ponowny, pochodny, odtwórczy, 39). re, mi, fa, so, a, si, 41). skrót znanego portau społecznościowego, 42). x fonetycznie, 43). wodze furmana, 46). przed widownią w kinie, 48). kiedyś etni domek da mieszkańców miast, 50). szerokopasmowy, udostępniany przez Spółkę ORNET, 53). futerał na okuary, 54). połowę MAMY, 55). grecka itera przed thetą, 56). chemiczny symbo ginu, 57). znany gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, 60). bohaterka W pustyni i w puszczy, 61). kupiecka propozycja np. na dostęp do Internetu, 63). stoica Turcji, 65). zespół trzech muzyków, 66). skrót samodzienego organu sądownictwa konstytucyjnego w Posce, 67). po francusku: voia (czytaj: właa), a po posku, 68). myś, pomysł, koncepcja, 69). stoica Grecji, 70). usuwać brud (np. z rąk) za pomocą mydła i wody. Pion: 1).Panamski ub Sueski. Może być też: tytuł wojennego fimu Andrzeja Wajdy, 2). wypełnij krzyżówkę i.. Internet za 1 zł, 4). fae radiowe utrakrótkie, 5). egipskie bóstwo słońca, 6). nazwa firmy, która udostępnia od grudnia 2012 r. najszybszy Internet w gminie Kargowa, 7). wszechświat, 8). szczenie zamyka np. słoik, 9). ped, ciepłe przykrycie, 10). powyżej koan, 11). czasem idzie w gwizdek, może być też: duet do tańca, 13). niezbędny do korzystania z Internetu, 14). rzeka płynąca przez woj. ubuskie, ae zamień miejscami dwie ostatnie itery, 16). piłka w bramce, 17). koniec tygodnia po angiesku, 20). angieskie piwo ub poski spójnik służący do łączenia przeciwnych zdań, 27). specjaista od moraności, 29). hiszpańska wyspa na morzu śródziemnym ub nazwa samochodu, 30). pędzi do zawałowca, 32). pasą się na hai, 35). domena internetowa Repubiki Serbii, 36).. nasz Pan! (tak jest w Spółce ORNET), 38). błąd serwisowy tenisisty, 39). w kaendarzu: dzień, miesiąc, rok, 40). zamiast skarpety w bucie wojaka, 44). kawisz akceptujący na kawiaturze komputera, 45). poetyckie okreśenie Włoch (ae pierwsza itera powinna być krótka, a nie długa), 47). zawody wiośarskie, 49). głośno całować, wydawać charakterystyczny dźwięk, 51). paiwo do ampy z knotem, 52). prezydent przed zaprzysiężeniem, 58). meta z grupy cynkowców, Cd - da chemików, 59). zbudował ją Noe, 62). dźwięk o okreśonej wysokości, 64). marszałek Francji za Napoeona. Wpisz hasło krzyżówki Imię:... Nazwisko:... nr te....

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe lubuskie Od inwestycji do rozwoju regionu

Szerokopasmowe lubuskie Od inwestycji do rozwoju regionu 1 Szerokopasmowe lubuskie Od inwestycji do rozwoju regionu Projekt Szerokopasmowe lubuskie założenia Sieć szkieletowodystrybucyjna Sieć dostępowa prywatnych operatorów 2 Ogólne informacje o projekcie:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE OBSŁUGA INWESTYCJI FARM WIATROWYCH KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE Inwestycje w odnawialne źródła energii, a w szczególności w farmy wiatrowe są w naszym kraju oceniane jako bezpieczne i odznaczają

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

NADWARCIAŃSKA ROWEROWA WIOSKA - ROWEREM WZDŁUŻ WARTY

NADWARCIAŃSKA ROWEROWA WIOSKA - ROWEREM WZDŁUŻ WARTY NADWARCIAŃSKA ROWEROWA WIOSKA - ROWEREM WZDŁUŻ WARTY Otwarcie wypożyczalni rowerów przez Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu Rozpoczęcie rajdu 1.06 2013 Na

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Jak wygrać wybory i skutecznie zarządzać gminą

Jak wygrać wybory i skutecznie zarządzać gminą Jak wygrać wybory i skutecznie zarządzać gminą 6-8. kwietnia w Płużnicy Lider w samorządzie udany transfer z NGO Świadome kreowanie kultury organizacji w urzędzie Analiza popracia politycznego na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Michał MŁOTEK Wydział Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo, a czym nie jest? BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Napisano dnia: 2015-10-04 12:49:30 V Bal Charytatywny organizowanego przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice odbył się w dniu 07 lutego 2015r. w Pałacu Brunów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

Internet Prosto z Nieba Szybki Internet Satelitarny

Internet Prosto z Nieba Szybki Internet Satelitarny Internet Prosto z Nieba Szybki Internet Satelitarny Plan Prezentacji - Wprowadzenie - Kim jesteśmy - Technika Satelitarna - Zestaw Satelitarny - PROW Infratel Operator Infrastrukturalny - Powstanie spółki

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ocena znaczenia istniejącej sieci współpracy dla rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. mgr. Piotr Drzewiński Uniwersytet Wrocławski

Ocena znaczenia istniejącej sieci współpracy dla rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. mgr. Piotr Drzewiński Uniwersytet Wrocławski Ocena znaczenia istniejącej sieci współpracy dla rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej mgr. Piotr Drzewiński Uniwersytet Wrocławski Prawne formy współpracy JST Na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Telefon: +48 798 538 594 Fax: +49 (0) 3213 13 22 419 E Mail: anna.heinrich@baunetz leipzig.de

Telefon: +48 798 538 594 Fax: +49 (0) 3213 13 22 419 E Mail: anna.heinrich@baunetz leipzig.de IBB Instytut Gospodarki Budowlanej i Zakładów Budowlanych w Lipsku Projekt współpracy polsko niemieckiej Baunetz Leipzig Kontakt: Anna Heinrich Telefon: +48 798 538 594 Fax: +49 (0) 3213 13 22 419 E Mail:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Z nami sięgaj po dotacje!

Z nami sięgaj po dotacje! Zielona Góra Z nami sięgaj po dotacje! Poszerzaj wiedzę o Europejskim Funduszu Społecznym. Podnoś kwalifikacje przez szkolenia. Korzystaj z wiedzy animatorów i doradców. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Człowiek najlepsza inwestycja BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wstęp SPIS TREŚCI Co to są Europejski Fundusz Społeczny i Program

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok Okres Łączne Wydatki wykonane Ogółem Stopień Dział Rozdz Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII WSI. Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN

REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII WSI. Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN REGULAMIN KONKURSU CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2013 I. CEL KONKURSU: Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN Celem konkursu jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wsi województwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta promocji gminy Skoczów

Ankieta promocji gminy Skoczów Ankieta promocji gminy Skoczów Szanowni Państwo. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym promocji gminy Skoczów. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych: mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrowice z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2014-2028 1. Dotyczy dochodów lat 2014-2028 wykazanych

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy

Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy Edukacja cyfrowa w wiejskiej świetlicy Czy cyfrowe świetlice mają szanse stać się stałym elementem krajobrazu wsi? -doświadczenia z powiatu siemiatyckiego Katarzyna KAMECKA LACH Stowarzyszenie Centrum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Polish ND40 Start your own Business p.2 &3 Czy chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą? Wielu ludzi rozważa otworzenie własnego biznesu. Znają historię

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała 2 rozmaitości 3 informacje gminne moja gmina - moja wieś Co zrobiliśmy i zrobimy dla ochrony zdrowia mieszkańców naszej Gminy W trosce o zdrowie W Gminie

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie

Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie Załącznik nr 2 do SOPZ Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie Lista słów kluczowych do wykorzystania podczas realizacji kampanii w wyszukiwarce Google Lp.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na pozarolniczą działalność gospodarczą

Pieniądze na pozarolniczą działalność gospodarczą .pl https://www..pl Pieniądze na pozarolniczą działalność gospodarczą Autor: Elżbieta Sulima Data: 18 kwietnia 2017 Wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo