BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ - grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ - grudzień 2012"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W KARGOWEJ - grudzień 2012 DLA KOGO INTERNET? W XXI wieku, Internet w do- oferującej radiowy, szerokopa- Od grudnia będziemy mogi mu i w firmie stał się nie tyko smowy dostęp do Internetu. także studiować na odegłość, powszechny, ae i konieczny. I to Prędkość transmisji, od wszak coraz więcej uczeni oferuje nie bye jaki najepiej szeroko- 2 MB/s, umożiwia skuteczne studia w systemie: e-nauka. Po pasmowy, z szybkim przesyłem ściąganie pików muzycznych prostu, usiądziemy przed kompudanych: pocztowych wiadomości, i fimowych, sprawne i szybkie terem i już po chwii będziemy zdjęć, fimów czy muzyki. funkcjonowanie stron www oraz widzieć i słyszeć wykładowcę. instaowanie skrzynek e-mai- A jeśi os rzuci nas w daekie stro- Internet bez żadnych ograni- owych o dużej pojemności. ny, Internet pozwoi na stały konczeń, przez całą dobę i w przystę- Wysoka jakość połączenia takt z rodziną, np. przez Skype pnej cenie o tym wszystkim mie- gwarantuje nie tyko swobodny (bez dodatkowych opłat). szkańcy gminy Kargowa mogi dostęp do wiedzy zgromadzonej tyko pomarzyć ub pozazdrościć w gobanej sieci www, ae umożi- A zakupy? Już dziś bardzo znajomym z dużych miast. Tym- wia także sprawne prowadzenie wiee produktów można zamówić czasem do grona internetowych biznesu przesyłanie pików do przez Internet, oszczędzając czas szczęśiwców, od grudnia 2012 r. ZUS i urzędów skarbowych oraz i pieniądze. Wystarczy wybrać, zatrafią również mieszkańcy naszej korzystanie z usług bankowości płacić i zamówiony towar przygminy, dzięki spółce ORNET eektronicznej i e-księgowości. wiozą nam do domu. W DZISIEJSZYM NUMERZE M.IN.: * Rozmowa z Danutą * Internet w gminie Kargowa: Beneficjentem unij- Iłowską, prezesem zarządu spółki ORNET. - Zbudowaiśmy instaację do monitonych na budowę sieci, m.in. nych środków przeznaczoringu gniazda sokoła, który w gminie Kargowa, została zadomowił się na przemysłowym kominie KGHM czenia pierwszych użytko- spółka ORNET. Przyłą- w Lubinie. Reaizacja takich wników z Kargowej i okoic przedsięwzięć daje dużą satysfakcję i mnie, i pracowni- bieżącego roku. rozpoczną się już w grudniu kom ORNET. Więcej na str. 2 Więcej na str. 2 * Jak powstaje sieć: Spółka ORNET łączy doświadczenia operatora i projektanta, posiada znajomość rynku teekomunikacyjnego i najnowszych technoogii co gwarantuje, że projekty sieci, jak też ich budowa i ekspoatacja, prowadzone będą skutecznie i na najwyższym poziomie. Więcej na str. 3 * O podłączeniu do sieci mówią sołtysi Internet na wsi: - Probem mamy z szybkością Internetu. Z Żar do Karszyna przeprowadziłem się 11 at temu. Już wtedy w Żarach była szybsza sieć, niż tutaj, choć da Internetu ten okres to ata świetne. Szybki Internet daje znacznie większe możiwości i oszczędza czas - Wiesław Okrzos (Karszyn). Więcej na str. 3 * - Aż trudno uwierzyć, że to już półmetek kadencji! Czas minął bardzo szybko, bo też i działo się sporo. Większość rzeczy, które zrobiiśmy budowaiśmy od zera - przyznaje w wywiadzie burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski, który podsumował bieżącą kadencję. Więcej str. 4

2 str. 2 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 ZBUDOWAŁAM NOWOCZESNĄ FIRMĘ Rozmowa z DANUTĄ IŁOWSKĄ, prezesem zarządu spółki ORNET, operatorem świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Kargowa. - Skąd Pani zainteresowanie nas projekty uzyskują pozytywne - Co uważa Pani za swój naj- Internetem? oceny i dofinansowanie. większy sukces? - Gdy zaczynałam pracę w tej Drugim profiem naszej dzia- - Kobiety różnią się od mębranży, Internet dopiero wykuwał łaności jest budowa sieci teeinfor- żczyzn, między innymi tym, że mają się w aboratoriach, nawet teefonów matycznych, radiowych i światło- wyższy poziom empatii. Da mnie komórkowych jeszcze sobie nie wy- wodowych. Podejmujemy się często bardzo ważnym zadaniem było i jest obrażaiśmy. W teeinformatyce zadań trudnych i nietypowych. Zbu- budowanie zespołu udzi zdonych czas biegnie szybko, jeśi mierzyć dowaiśmy przykładowo, instaację do przyjmowania wyzwań. Moją rogo tempem zmian i postępem te- radiową na kominie ciepłowni o wy- ą jest kierowanie ich aktywnością, chnoogicznym. Dzisiaj nie sposób sokości 230 m, zainstaowaiśmy by praca, którą wykonują, przynoobejść się bez Internetu, czy ko- światłowód na inii energetycznej siła im jak najwięcej satysfakcji. mórki. Czyi wystarczyło zaedwie średniego napięcia, czy wreszcie Wydaje mi się, że ten ambitny ce kikanaście at na absoutną rewo- instaację do monitoringu gniazda udaje się nam osiągać. Pracownicy ucję w komunikacji eektronicznej. sokoła, który zadomowił się na ORNET to zgrany zespół ambitnych Swoją zawodową karierą trafiłam przemysłowym kominie KGHM udzi, o dużych zawodowych komakurat w te ekscytujące zmiany. w Lubinie. Reaizacja takich przed- petencjach i możiwościach. Są mosięwzięć daje dużą satysfakcję im największym sukcesem. - Od iu at prowadzi Pani fir- i mnie, i pracownikom ORNET. mę? I wreszcie nasz trzeci profi, - Co robi Pani w czasie wo- - W zarządzie spółki ORNET czyi świadczenie usług dostępu do nym? Jakie są Pani pasje i zaintebyłam od chwii jej powstania, to jest Internetu. Zbudowaiśmy własną resowania? od 2004 roku. Natomiast samo- sieć, z której korzysta już bisko trzy - Mauję. A raczej próbuję maodzienie kieruję firmą już siódmy i pół tysiąca kientów. ORNET do- wać. Wracam do swoich zaintererok. W tym czasie spółka rozrosła się starcza Internet zarówno miesz- sowań i pasji z at szkonych. Maoi rozwinęła. Najtrudniejsze da firmy kańcom miast, takich jak Pokowice, wanie uspokaja, pozwaa na reaks były pierwsze trzy ata. Był to czas, czy Lubin, jak i mieszkańcom pod- i ćwiczy wyobraźnię. Jest odskow którym spółka musiała wywa- górskiej gminy w Kotinie Kłodz- cznią od trudnych, zawodowych czyć da siebie miejsce na rynku. Da kiej. Jeszcze kika at temu podsta- spraw. Maując, odnajduję harmomnie, najtrudniejszy był pierwszy wową naszą usługą był dostęp do nię, spokój i poczucie absoutnej rok samodzienego zarządzania. Te- Internetu o szybkości zaedwie swobody. Czasem przydaje się to raz mogę powiedzieć, że już okrze- 128kb/s, dzisiaj oferujemy pakiet także w pracy zawodowej. płam. z szybkością do 20Mb/s. To Internet Nowej Generacji, z gwarancją ja- - Czy zdradzi nam Pani swoje - Czym zajmuje się Pani spół- kości, symetrią transmisji i pełnym pany na przyszłość? ka? bezpieczeństwem. - W panach zawodowych mam - Spółka ORNET, konse- daszy dynamiczny rozwój firmy, kwentnie od chwii powstania, swo- - Świat biznesu zdominowai a konkretnie - rozbudowę wiejskich ją aktywność skupia na teeinforma- mężczyźni, musiała Pani z nimi sieci tak, by do każdego mieszkania tyce, w trzech profiach. Po pierw- waczyć o przetrwanie? dotrzeć z Internetem. To pozwoi sze, na zaawansowanej inżynierii - Według mnie, z faktu bycia użytkownikom nie tyko na kontakt projektowej związanej z sieciami kobietą-przedsiębiorcą nie wynika ze światem, ae także na nieograniszerokopasmowymi. Opracowu- nic szczegónego. Żartując dodam, czone wprost możiwości wprowajemy koncepcje, studia wykona- że obecna dominacja mężczyzn dzania nowych usług, nie tyko tych ności, dokumentacje techniczne w biznesie to raczej przypadek. Za związanych z Internetem. Uważam, rozegłych sieci komputerowych. kika, góra kikanaście at, to kobiety że da operatorów, takich jak OR- Naszymi zeceniodawcami są głó- będą dominowały w przestrzeni go- NET, jest to koniecznością. Oczewnie jednostki samorządu teryto- spodarczej. Ae już dziś, w kontak- kuje tego rynek i wymaga wręcz rianego, ae także komercyjne tach biznesowych jestem traktowa- gwałtowny rozwój cywiizacji inforprzedsiębiorstwa. Da samorządów na na równi z mężczyznami. Nie macyjnej. przygotowujemy kompetne doku- mam taryfy ugowej, ae nie domentacje apikacyjne i wnioski świadczam też demonstracji siły. - A prywatnie? o unijne dofinansowanie budowy Może czasami, gdy negocjacje są - Prywatnie chciałabym znaeźć czas sieci dostępu do Internetu. Robimy szczegónie trudne wtedy kobiecy na długi spacer po Rzymie, da mnie to skutecznie, przygotowane przez uśmiech potrafi poprawić atmosferę. najpiękniejszym mieście Europy. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej INTERNET W GMINIE KARGOWA Trudno wyobrazić sobie życie sieć, włączając w nią koejnych 51 bez Internetu. Łączność internetową miejscowości. W gminie Kargowa wykorzystujemy do zabawy, do pra- nowa sieć obejmie wszystkie miejcy i nauki. Nowoczesne technoogie scowości: Chwaim, Dąbrówka, dają nam możiwość łatwego do- Kargowa, Karszyn, Nowy, Jarostępu do informacji i komunikacji. mierz, Obra Dona, Smono Małe, Niestety, jeszcze nie wszyscy Smono Wiekie, Stary Jaromierz mogą swobodnie korzystać z Inter- i Wojnowo. Projekt już jest renetu. Koszty budowy technicznej aizowany. Firma ORNET, przy infrastruktury, zwłaszcza w małych współpracy z gminą Kargowa, miastach i wsiach, są niewspół- prowadzi kampanię informacyjną miernie wysokie wobec przewidy- skierowaną do osób zainteresowanych zysków. Odstrasza to po- wanych przyłączeniem do sieci tencjanych inwestorów. W takich i skorzystaniem z dostępu do szerosytuacjach finansowe wsparcie kopasmowego Internetu. Zgłoinwestycji oferuje Unia Europejska. szenia przyjmowane są w Biurze Europejski Fundusz Rozwoju Obsługi Kienta, w Kargowej Regionanego, w ramach Programu (Rynek 18), pod numerem tee- Operacyjnego Innowacyjna Gospo- fonu: darka Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mii, Przewidywany termin zakońoferuje wsparcie finansowe, dzięki czenia reaizacji projektu przypada któremu sieć i usługi internetowe na grudzień 2014 r., przyłączenia mogą dotrzeć do każdej wsi. pierwszych użytkowników rozpo- Beneficjentem unijnych środ- czną się już w grudniu bieżącego ków przeznaczonych na budowę roku. Więcej szczegółów na ten sieci, m.in. w gminie Kargowa, temat można uzyskać w Biurze została spółka ORNET. Dzięki Obsługi Kienta w Kargowej oraz reaizowanym projektom Spółka znaeźć pod adresem internetowym rozbudowuje swoją dotychczasową

3 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 str. 3 Zanim podłączą nam Internet JAK POWSTAJE SIEĆ Teeinformatyczna infrastru- nych środków oraz jakość sieci. czącego dwie gminy: Pokowice ktura to materia skompikowana, Dokumentacje takie powinny wy- i Rudną (projekt jest opisany na wymagająca specjaistycznej wie- konywać firmy, które potrafią opra- stronie: dzy, której w samorządach, z przy- cowywać anaizy finansowe, ae są wsi.home.p/aktuanosci/zeaznyczyn oczywistych, brakuje. Pienią- także specjaistami w teeko- most-swiatowodowy). dze na budowę można pozyskać munikacji, znają technoogię, mają Spółka zreaizowała również z kiku unijnych programów. W re- doświadczenie w projektowaniu, projekty, które, jako jedyne, wyszły gionanych programach operacyj- a także w świadczeniu usług do- poza etap dokumentacyjny. Są to nych, funkcjonujących w każdym stępu do Internetu. Takim wymaga- sieci finansowane z programu województwie, reaizowane są pro- niom potrafi sprostać spółka OR- POIG, działanie 8.3 Przeciwdziajekty związane z budową wojewó- NET donośąski przedsiębiorca łanie wykuczeniu cyfrowemu. dzkich sieci szkieetowych, które teekomunikacyjny, który za pomo- W ramach tych projektów, oprócz mają dotrzeć do gmin, ae jeszcze cą swojej sieci dostarcza Internet dostarczenia komputerów i dostępu nie do mieszkań. Ich reaizacja po- da kiku tysięcy użytkowników. do Internetu rodzinom wykuczowinna zakończyć się w 2015 roku. Specjaiści z ORNET opraco- nym cyfrowo, można wybudować W praktyce, projektowane sieci wai już da samorządów kikan- infrastrukturę, która po zakończeskończą się w miejscowościach - aście projektów i dokumentacji niu projektu zostanie w gminie i bęsiedzibach gmin. Resztę powinni apikacyjnych sieci szerokopasmo- dzie przydatna da wszystkich miezbudować operatorzy teekomuni- wych. Łączna długość zaprojekto- szkańców. kacyjni (o ie będzie się im opła- wanych światłowodów przekroczycało). Z regionanych programów ła 6000 km. Spółka wykonuje także ORNET jest autorem wieu dooperacyjnych, w niektórych woje- recenzje projektów sieci, m.in. opi- kumentacji apikacyjnych (wszywództwach panowane są także niowała projekt Donośąskiej Sieci stkie uzyskały dofinansowanie), środki na budowę sieci regiona- Szkieetowej. W swoich projektach a także operatorem dostarczającym nych obejmujących kika gmin. ORNET wykorzystuje najnowsze, usługi internetowe w ramach tego Takie projekty, jeśi będą dobrze po- często unikatowe technoogie. Sieć działania. Połączenie doświadczemyśane, doprowadzą Internet do szerokopasmowa da 19 gmin na nia operatora i projektanta, znajokażdej miejscowości, bisko mie- Donym Śąsku została zaprojekto- mość rynku teekomunikacyjnego szkańców. wana z wykorzystaniem światło- i najnowszych technoogii gwa- Bardzo ważny etap to proje- wodów podwieszonych na słupach rantuje, że zarówno projekty sieci, ktowanie, teraz bowiem powstaje energetycznych, a założenia proje- jak też ich budowa i ekspoatacja, koncepcja sieci, od niej zaeży ktowe zostały sprawdzone w pio- prowadzone będą skutecznie i na skuteczność wykorzystania unij- tażowej instaacji światłowodu łą- najwyższym poziomie. ORNET Spółka z o.o., Lubin, u. Marii Curie Skłodowskiej 70, te , O tym warto wiedzieć: DLACZEGO RADIOWY INTERNET? Światłowód jest najbardziej Internetowa Ostatnia mia uniwersanym środkiem, za po- Komputer stojący na biurku mocą którego można dostarczyć jest przyłączony do Internetu za usługi mutimediane do odbiorcy. pomocą sieci operatora teekomu- Jest jednocześnie medium naj- nikacyjnego takim operatorem bardziej pojemnym i otwartym. jest spółka ORNET. Sieć może Internet, teefon, teewizja, moni- być wykonana z użyciem kabi toring, wszekiego rodzaju pomia- (miedzianych ub światłowodory, w tym odczyty domowych wych) ub łączy abo systemów iczników wszystko to można radiowych. Najczęściej taka sieć przesłać światłowodem. Daczego ma strukturę drzewa: pień stanowi zatem nie buduje się sieci wyłą- główne łącze do krajowego Intercznie światłowodowych? netu, najgrubsze gałęzie to łącza Aby dotrzeć ze światłowodem do poszczegónych miejscowości, do mieszkańca, naeży ułożyć w których znajdują się użytkow ziemi kabe od najbiższego tzw. wnicy. Gałęzie najcieńsze to indywęzła do mieszkania odbiorcy. widuane łącza do mieszkań inter- Koszt takiej operacji jest najwię- nautów-użytkowników. Nazwa kszą przeszkodą da takich in- ostatnia mia wzięła się stąd, że westycji. W obszarach o rozpro- ten ostatni odcinek sieci czyi szonej zabudowie, wybudowanie najcieńsze gałęzie drzewa ma 1 km światłowodu to wydatek długość do 2 km, czyi około jerzędu tys. zł. Po uzupełnie- dnej mii. niu tych wydatków o niezbędne urządzenia, inwestycja staje się Książka o Internecie nieopłacana. Aternatywą da Prezes spółki ORNET, Daświatłowodów są nowoczesne sy- nuta Iłowska, jest współautorem stemy radiowe, pozwaające na poradnika da samorządowców doprowadzenie do każdego domu wydanego przez Fundację Wsposzerokopasmowego Internetu, magania Wsi Budowa sieci szea jednocześnie będące rozsądnym rokopasmowych. Panowanie kompromisem pomiędzy wyso- i przygotowanie koncepcji. Podkością nakładów inwestycyjnych ręcznik jest dostępny na stronie: i możiwościami usługowymi. O podłączeniu do sieci mówią sołtysi gminy Kargowa: INTERNET NA WSI Wiesław Okrzos (Karszyn): Haina Masłowska (Smo- dą trzy komputery, z dostępem pewno będą chciały korzystać W naszej wsi większość ma - Sądzę, że w obecnych no Wiekie): do Internetu, aby nasze dzieci z Internetu i teraz, i jak doro- komputer i Internet, bo dzieczasach każdy powinien mieć - W Smonie Wiekim mamy i młodzież mogły z nich ko- sną. U mnie, w domu, mieszka ciom jest potrzeby do nauki. możiwość korzystania z Inter- Internet, ae woeibyśmy, żeby rzystać bezpłatnie. Mamy na- troje wnuków. Niedawno wnunetu szerokopasmowego. Mło- cena była bardziej przystępna, wet wydzieone pomieszcze- czka mówiłam mi, że na stronie Leon Stosik (Nowy Jarodzież nie wyobraża sobie życia bo jesteśmy społecznością, nie, gdzie będzie można usta- internetowej są zdjęcia z gmin- mierz): bez dostępu do sieci. Nawet która nie naeży do bogatych wić komputery, musimy tyko nych dożynek i Dnia Seniora. - Jak mam potrzebę, to gospodynie domowe korzy- i musimy skrupuatnie iczyć wstawić tam drzwi, żeby sprzęt Mnie nie bardzo ciągnie do korzystam z Internetu, ae stają z przepisów umieszczo- nasze wydatki. Pomimo, że nie był dobrze zabezpieczony. Na- komputera, jestem najstar- częściej robią to moje dzieci, nych w sieci. A najważniejsze ma u nas Internetu szeroko- sza wieś jest mała, iczy około szym sołtysem w gminie. synowa i syn. Do prowadzenia Internet daje możiwość posze- pasmowego, wieś nie jest bia- 200 mieszkańców, datego Pełnię tę funkcję od 26 at, i ze gospodarstwa ronego nie rzania i uzupełniania wiedzy. łą pamą, nie jesteśmy cał- dostaniemy tyko trzy kompu- zdrowiem nie jest już najepiej. wykorzystuję komputera. Ae Starsi udzie patrzą na kompu- kowicie odcięci od świata. Pro- tery. W innych, większych robimy przez Internet zakupy. ter trochę z boku, ae datego, wadzimy nawet swoją stronę: wsiach, ma być ich więcej. Ja Agnieszka Hamro (Dąbrówka): Ostatnio kupiiśmy w ten spoże nie spróbowai. Nawet w te- Poma- sam nie korzystam z Internetu, - Prowadzę z koeżanką sób, wyposażenie pacu zaewizji pokazywai, jak wnuki ga nam w tym młody mieszka- ae moje dzieci korzystają. Ja kronikę wsi, opisujemy w niej baw da dzieci, bo łatwiej było nauczyły babcię żegować niec wsi. Zreaizowaiśmy pro- woę, gdy mnie odwiedzają imprezy da dzieci i dorosłych. wybrać zabawki w sieci niż w sieci i teraz sama abo razem jekt: Wioska internetowa osobiście, szczegónie teraz, Czy chciałabym prowadzić w jakiejś hurtowni, czy w skez nimi korzysta z możiwości w bibiotece. Dzięki temu kika gdy urodził się mój wnuk. taką kronikę w Internecie? Na pie. Do dyspozycji mieiśmy Internetu. A te są obrzymie. komputerów w Smonie Wie- razie nie mamy takich zamia zł, które Rada Sołecka Podam przykład żeby za- kim, z dostępem do Internetu, Stanisława Antoniewicz rów, może kiedyś, w przy- przeznaczyła na ten ce z napłacić za rachunki nie trzeba jest do dyspozycji dzieci i mło- (Smono Małe): szłości. Są przymiarki, aby zro- szego funduszu sołeckiego. wybierać się do miasta, wy- dzieży. Wiee osób ma, oczy- - Nasza wieś jest bardzo bić stronę internetową da Eementy przyszły w częstarczy zrobić przeew przez wiście, komputery w swoim mała, zaedwie 11 domów. Ae mieszkańców naszej wsi. ściach, złożyłem je z synami, Internet, to bardzo oszczędza domu. Cieszę się, że sama też mamy sporo dzieci, bo aż sze- Wiem, że to wymaga pracy, ae niektórzy mówią, żeby czas i pieniądze. Probem potrafię korzystać z Internetu. snaścioro. Burmistrz, na posie- ktoś musiałby się zająć zamontować dopiero na wiomamy tyko z szybkością Inter- Zawsze coś znajdę da siebie, dzeniu komisji gminnej, która prowadzeniem strony. Sama snę, bo teraz już jest po senetu. Z Żar do Karszyna prze- poczytam, choć informacji do odbyła się w naszej świeticy korzystam z Internetu, kiedy zonie. Nasza wieś jest nieprowadziłem się 11 at temu. innych nie wysyłam, ae potra- wiejskiej, mówił, że dosta- tyko mam trochę więcej czasu. wieka, mamy ok. 100 mie- Już wtedy w Żarach była fię przygotować różne isty i pi- niemy komputer da miesz- W firmie, w której teraz pracuję, szkańców, ae sporo dzieci szybsza sieć, niż tutaj, choć da sma. kańców. Mamy nieogrzewaną jest sporo pracy i nie mam i młodzieży, chyba z 20 po- Internetu ten okres to ata świetice, nie wiem, czy to nie kiedy zajrzeć nawet na Naszą ciech. Pac zabaw jest da najświetne. Marek Jakoś (Stary Jaro- przeszkadza. Może będzie Kasę. Czasem przez Internet młodszych, ae starsze potrze- Szybki Internet daje zna- mierz): trzeba wstawić jakiś piecyk, robię zakupy, ae przyznam, że bują komputerów i Internetu. cznie większe możwości - Burmistrz obiecał, że żeby dzieci mogły tu przesia- dzieci mi pomagają, one dużo Komputery w naszej wsi ma i oszczędza czas. niedługo w naszej świeticy bę- dywać w chłodne dni. One na epiej radzą sobie w sieci. chyba już 90% mieszkańców.

4 str. 4 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 KADENCJA NA PÓŁMETKU Rozmowa z SEBASTIANEM CIEMNOCZOŁOWSKIM, burmistrzem Kargowej: - Jak minęły pierwsze dwa ata apikacją GPS na teefon komór- - A inne inwestycje, te Pana kadencji? kowy oraz trasa MTB, z wyścigów, niezwiązane z turystyką - W dwóch słowach, to bardzo z których gmina jest coraz bardziej i rekreacją? pracowicie. Aż trudno uwierzyć, że masowo znana. Z koei w przyszłym - Powyższe inweto już półmetek kadencji! Czas minął roku ruszy budowa ścieżki rowe- stycje to przecież nie tyko bardzo szybko, bo też i działo się rowej łączącej Kargowę z Chwai- turystyka i rekreacja, ae sporo. Większość rzeczy, które miem. Będziemy chciei także także nauka oraz wiedza, zrobiiśmy budowaiśmy od zera. stworzyć sieć szaków rowerowo bezpieczeństwo i nowo- Brak przygotowanych projektów, pieszych w całej gminie. czesne narzędzia zwiąkoncepcji i dług to dziedzictwo, Jeśi natomiast ktoś woi zamiast zane z informatyzacją z którym zaczynaiśmy. Ae już po spaceru czy roweru piłkę, to proszę gminy. Co do innych inpołowie kadencji udało się zreaizo- bardzo w Karszynie i Chwaimiu westycji... Prowadzimy je wać większość z zobowiązań wy- przybyły boiska do piłki siatkowej, w miarę możiwości buborczych, które składałem pod ko- na stadionie w Kargowej zamonto- dżetowych, bo nie jest taniec 2010 r. Rozpoczęiśmy wiee waiśmy nowe trybuny, mamy jemnicą, że inwestycje działań m.in. w dziedzinie gospo- w mieście nowy kompeks Orika w drogi czy wodociągi nadarki, gminnych inwestycji i re- przy SP, a już na wiosnę będzie eżą do niezwyke kosztomontów czy rozwoju okanej samo- czynny Orik w Smonie Wiekim. wnych. W dodatku nie ma rządności ub rekreacji i turystyki, Z koei w Kargowej ukończyiśmy tak wieu możiwości choć to dopiero początek... Wciąż pierwszy etap rewitaizacji parku, uzyskania zewnętrznej pomocy sek o dofinansowanie budowy kana- zawodowych oraz radnej powiatojest jeszcze sporo do zrobienia, ae gdzie nada będziemy kontynuować finansowej na tego typu przedsię- izacji na u. Zamieście, gdzie w roku wej Aicji Zbaraszczuk - budowę już teraz naszą pracę pozytywnie prace i w przyszłym roku przybędzie wzięcia... Niemniej nie załamujemy bieżącym udało się wyeiminować chodnika przy wzdłuż drogi aż do oceniają i wyróżniają ważne insty- tam m.in. mostek nad dawną fosą. rąk i działamy! I tak, dzięki Agencji probem zaewania tej uicy przez wejścia na teren zakładu. Począwszy tucje oraz poważne ogónoposkie Dodatkowo, przy szkoe w Kargowej Nieruchomości Ronych, która opady deszczu. Przy okazji, jesteśmy od przyszłego roku zaczniemy też wydawnictwa, jak Nationa Geo- i w Dąbrówce, powstały nowe pace niema w całości sfinansowała również w trakcie opracowania wymianę tabiczek z nazwami uic graphic Traveer czy Rzeczpospo- zabaw da najmłodszych. Nowy, zadania, utwardzono drogę doja- panu meioracyjnego tamtych te- oraz oznaczymy ciekawe miejsca ita. W rankingu samorządowym tej duży pac, którego budowa będzie zdową do boków wieorodzinnych renów, gdyż tegoroczne podtopienia w mieście i gminie. Z koei spółka ostatniej znaeźiśmy się w pierw- dofinansowana ze środków resortu przy u. Wosztyńskiej w Kargowej kosztowały wiee nerwów i zdrowia komunana dokona wywózu osadu szej setce gmin w Posce, w grupie edukacji, powstanie w przyszłym oraz z końcem istopada br. (wywiad mieszkańców tej uicy, mnie oraz z oczyszczani ścieków, aby - do niema podmiotów, gdzie na roku również przy Szkoe Podsta- przeprowadzono w ostatnich dniach prezesa gminnej spółki komunanej. czasu budowy nowej oczyszczani 83 ubuskie gminy - oprócz Kar- wowej w Kargowej, w której w przy- istopada red.) podobna droga ma Co do opracowań, to już jest gotowa ścieków w nowej perspektywie gowej - znaazły się tam jeszcze szłym roku ruszy remont łazienek. powstać w Smonie Wiekim. koncepcja rewitaizacji Rynku. finansowej UE dotyko trzy samorządy. To ogromny Gmina stanie się też bardziej Utwardzoną nawierzchnię z betono- Powstaje przy nim Gaeria,,Stary chodzące stamtąd przykre zapachy skok, którego wcześniej gmina nie zieona. Zeciłem naszej spółce wej kostki ułożono również na u. Rynek, choć po odkryciu sejfu jej przestały być uciążiwe da miezanotowała nigdy w swojej historii. komunanej przygotowanie panu Słowackiego w Kargowej, a w Dą- budowę czasowo wstrzymał konser- szkańców. Gmina będzie miała też Warto też wspomnieć, że nigdy nasadzeń nowych drzew i krzewów brówce przybył ponad kiometrowy wator zabytków, a obecnie - warunki swój udział w remoncie dachu, wcześniej w poprzednich kaden- na uicach i przystankach autobuso- odcinek nowego chodnika. Z pozy- atmosferyczne. I wbrew temu co wieży i eewacji kościoła pw. św. cjach gminy żadna władza, w tak wych. Wszystkim przecież podoba tywnym skutkiem zakończyły się często słyszę na mieście ta inwe- Maksymiiana M. Kobe, a przy krótkim czasie, nie pozyskała takiej się u. Więckowskiego. Może być także nasze zabiegi o remont drogi stycja wcae nie jest zagrożona! Tak cmentarzu w Kargowej wyremontoiości zewnętrznych środków finan- więcej takich uic oraz miejsc... To krajowej nr 32, która doceowo po na marginesie - mimo, że była przeze waiśmy chodnik i oświetiiśmy sowych, mimo, że w poprzedniej ka- chyba tye, w wiekim skrócie, o pro- wybudowaniu obwodnicy przej- mnie zapowiadana w kampanii wejście przy bramie. Przy okazji dencji było najwięcej pieniędzy de- pozycjach rekreacji,,da ciała, bo są dzie pod zarząd gminy. Dawne wy- wyborczej, obecnie wzbudza zrozu- reaizacji iuminacji świetnej Ratudykowanych da samorządów. też i te da,,ducha. Niewątpiwie do boje i koeiny zastąpił nowy dywanik miałe zainteresowanie i powoduje sza wykonawca podświetił także najważniejszych z nich można za- asfatowy, a stary asfat z drogi kra- iczne pytania. A trzeba pamiętać, że nasz kościół parafiany. - Skoro mowa o rekreacji i tu- iczyć budowę mediateki, jednej jowej posłużył do utwardzenia dróg jeszcze w atach 90-tych, skutkiem rystyce, co zrobiono w tym zakre- z nieicznych w całym wojewó- m.in. w Smonie Wiekim i Wojno- działań wojennych, rynek był dziu- - Powróćmy do dróg, a właścisie w ostatnich dwóch atach? dztwie, która powstaje w dawnym wie. Na nasz wniosek wymieniono rawy, jak ser szwajcarski. Przez 20 wie do jednej drogi... Co z obwo- - Trzeba było wieu dziesięcio- kinie i powinna być otwarta w poło- w Chwaimiu ponad 20-etnie cho- at prywatni inwestorzy postawii dnicą Kargowej i Chwaimia? eci, ae wreszcie powstał teren re- wie przyszłego roku. Oprócz tego dniki oraz powstały nowe wjazdy do swoje kamienice, w miejsce terenów - To inwestycja rządowa, której kreacyjny nad Obrzycą. Mieszkańcy wyremontowaiśmy także saę wido- posesji. Nie sposób nie wspomnieć zieeni, które dzisiaj tworzą unikany koszt przewidywany jest na niema Kargowej i nasi goście mają w końcu wiskową w Gminnym Ośrodku Ku- też o roboczych wizytach i wizyta- charakter rynku i cieszą oko. Przy- 170 mn zł. Da porównania, to,,pod bokiem pażę, miejsce na ma- tury, gdzie oprócz trącającego my- cjach dróg razem ze starostą zieo- kładem może być choćby były Bank niema 10-etni budżet naszej gminy, jówkę czy etni wypad. Są ławki, szką wystroju znacznie poprawiono nogórskim, czego efektem jest pod- Zachodni. A za kika miesięcy, pod warunkiem, że gmina na nic boiska, doprowadzono prąd i w przy- akustykę oraz parametry grzewcze jęcie - dobiegających już do końca - w centrum miasta wyrośnie nowa za- innego by nie wydawała. Po wieu szłm roku z pewnością będzie sie i zimą nie powinno wiać już więcej prac nad projektem przebudowy dro- budowa nawiązująca swoim wygą- zabiegach, trzech tysiącach podtam dużo działo. Również w roku chłodem. Dodatkowo, dzięki dwóm gi powiatowej do Karszyna. Ae dem do dawnego, przedwojennego pisów mieszkańców, których zbieprzyszłym podobne zapecze rekre- programom unijnym wartym w su- inwestycje i remonty, to nie tyko charakteru rynku, przed którą będzie ranie zainicjowaiśmy i icznych acyjne będzie dostępne w Wojnowie. mie dwa miiony złotych, w szko- drogi i chodniki, choć tu nada czeka teren z zieenią i fontanną i miej- spotkaniach w Warszawie z posłami, W mniejszym zakresie powstanie też łach, bibiotekach i w każdej świe- nas dużo pracy... scami parkingowymi. Powinno po- ministrami i rzecznikiem rządu, nowy teren do rekreacji w Smonie ticy wiejskiej powstaną w przy- Złożyiśmy także duży projekt prawić to sytuację, gdyż z parko- udało się przesunąć budowę naszej Wiekim, przy moście nad rzeką, szłym roku pracownie i stanowiska o dofinansowanie termomoderni- waniem aut w centrum jest z roku na obwodnicy w dokumentach pania nad jeziorem w Chwaimiu posta- komputerowe z bezpłatnym do- zacji gminnych obiektów oświato- rok coraz gorzej. stycznych, jako możiwą do reaiwimy wiatę z ławkami, będzie tam stępem do Internetu, a 33 rodziny wych i kuturanych, w tym m.in. Co jeszcze z inwestycji? Jeśi zacji już w przyszłym roku. Niestety, również punkt informacji turysty- otrzymają zestawy komputerowe GOK oraz wszystkie szkoły, także chodzi o te w bezpieczeństwo, to wraz z ostatnimi wyborami paracznej. Oprócz tego, do ośrodka nad z oprogramowaniem i także bez- tzw.,,stara szkoła w Smonie w przyszłym roku nasi strażacy mentarnymi zmienił się minister jeziorem Liny doprowadzono wodę płatnym dostępem do sieci inter- Wiekim, gdzie obecnie mieści się otrzymają, pierwszy raz w historii transportu, a z nim koncepcja bui prąd oraz wyremontowano ponad netowej! Co prawda na rynku już punkt bibioteczny i przedszkoe. gminy, nowy wóz bojowy za ok 700 dowy dróg krajowych w Posce. 800 metrów drogi wojewódzkiej. działa darmowy Internet, a da mnie Czekamy teraz na ocenę wniosków. tys. zł, z czego 85 procent to dotacja Ponieważ to ten sam budżet, minister Oczywiście, nasza gmina to nie tyko sztandarowym przedsięwzięciem, Zdobyiśmy również pieniądze na pozyskana przez nas dotacja unijna. Nowak zdecydował, że teraz pierwwoda kanały, rzeka i jeziora, ae też jest fakt, że od połowy przyszłego budowę przydomowych oczy- Do tego dochodzą remonty remiz, szeństwo mają autostrady i drogi sporo znakomitych terenów do pie- roku w całej gminie będziemy mogi szczani ścieków, a w przyszłym ro- monitoring rynku, a jeszcze w tym szybkiego ruchu, a dopiero po nich szych i rowerowych eskapad. Aby to już korzystać z nowoczesnego, ku ma ruszyć budowa sieci kanaiza- roku ruszy budowa pusacyjnej mają być budowane obwodnice wykorzystać w ostatnich dwóch szybkiego, szerokopasmowego cyjnej i wodociągowej na u. Donej sygnaizacji świetnej przy drodze miast. Tymczasem na obwodnicę atach wytyczono dwie trasy pieszo- Internetu. Nie myśałem, że uda nam w Kargowej, na co już dziś mamy krajowej numer 32, w Rynku i przy Kargowej Generana Dyrekcja Dróg rowerowe. To,,Szak bez końca się to tak szybko zreaizować. zapewnione unijne dofinansowanie! u. Suechowskiej. Z innych rzeczy, Krajowych i Autostrad posiada gotoz przewodnikiem i odpowiednią Marzenia jednak się spełniają W tym roku złożymy również wnio- to w przyszłym roku zapanowai- we i ważne pozwoenie budowane. PÓŁMETEK KADENCJI W LICZBACH: * wartość gminnych inwestycji i remontów w ostatnich dwóch atach - ok. 13 mn 254 tys. zł, * łączna kwota tzw. pozabudżtowych źródeł finansowania, jakie samorząd gminny pozyskał w minionych dwóch atach na inwestycje, remonty i inne zadania - ok. 9 mn 296 tys. zł, * iczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy: r , r śmy oświetenie Dyrektor oddziału tej instytucji ścieżki od zakładu w Zieonej Górze zapewnił mnie, że Neste do os. Dą- dołoży wszekich starań, aby pobrówka, a na wnio- zwoenie to nie straciło swojej was ek p r zewodni- żności i z tego co wiem już teraz rozczącej związków począł uzgodnienia z innymi in-

5 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 str. 5 stytucjami w związku z rozpoczę- że także już w przyszłym roku nowy statutu gminy. Poprzednia wersja ścią festiwa fimowy i teatrany im. samorządów, bo to już dziś przekłada ciem prac przygotowawczych do bu- inwestor wybuduje u nas farmę foto- bardzo już się zdezaktuaizowała, Maćka Kozłowskiego,,Kozzi Gang- się na odwiedzającą nas iość tudowy. Może nowe środki z budżetu wotaiczną. To będą koejne dochody a przy tej okazji wprowadziłem zapis sta Fim, kiedy to przez kika dni rystów czy też nowych inwestorów. UE po 2014 roku zmienią tę sytuację. da naszej gminy. mówiący o nowym wyróżnieniu da całe miasto zamieniło się w fi- Ważne da naszych interesów jest osób, które szczegónie zasłużyły się mowo-teatraną wioskę. Były także to, że nasza gmina reprezento- - Pomówmy o gospodarce, bo - Oprócz tej gospodarczej, to da naszej społeczności. W tej mierze seanse fimowe w kiku punktach wana jest przeze mnie w zarządach wiadomo, że im więcej firm i mają społecznych rad jest chyba fakty- bardzo iczę na mieszkańców i za- Kargowej, występy muzyczne, i- najważniejszych ciał decyzyjnych się epiej, tym pokaźniejszy gmin- cznie mały wysyp... chęcam do zgłaszania takich kandy- czne spotkania z ciekawymi udźmi, w województwie tj. Zrzeszenie Preny budżet... - Istotnie, w bieżącej kadencji datur, które warto w ten sposób uho- gwiazdami, a na koniec wyróżnienie zydentów, Burmistrzów i Wójtów - Ważnym osiągnięciem bieżącej powstała i działa u nas także rada do norować. Lubuskiej Organizacji Turystycznej, Województwa Lubuskiego, Konkadencji jest fakt, że od ubiegłego spraw sportu, rada do spraw kutury, która naszemu festiwaowi przyzna- went Euroregionu Sprewa-Nysaroku tereny inwestycyjne w Kar- wkrótce będą rady osiedi, udało się - Oj dzieje się, ae chyba nie ła tytuł,,lubuskiej Perły Turysty- Bóbr, Agomeracja Zieonogórska gowej znaazły się w Specjanej także stworzyć Młodzieżową Radę tyko w zmianie sposobu pracy cznej. czy wojewódzki zarząd OSP. Dzisiaj Strefie Ekonomicznej. Mamy więc Gminy, myśę także o radzie Ratusza... W ostatnich dwóch nieobecni nie mają głosu, a tam teren i zagwarantowane ugi da seniorów. To bardzo cenne inicjaty- atach na brak dużych wydarzeń - W sumie sama Kargowa waczy się o pieniądze na inwestycje nowych inwestorów, a z myśą o nich wy i chwaić, że udzie udzieają się kuturanych, w dotąd cichej wydaje się powoutku zmieniać i wiedzę o tym gdzie i jak je zdobyć. wraz z Gubinem, Skwierzyną w pracach tych rad. Nie da się bo- Kargowej, mie- Ae wracając jeszcze i Krosnem Odrzańskim ubiegamy wiem skutecznie zarządzać gminą, szkańcy nie mogi do wydarzeń kuurasię o pieniądze na dużą akcję pro- jeśi nie zna się jej od tej przysło- raczej narzekać? nych... Oprócz wspomującą nasze ofery inwestycyjne. wiowej podszewki. A kto ma epiej - No tak, udało mnianego Święta Cze- Jeśi mowa o gospodarce, to dzięki wiedzieć, co trzeba zmienić ub się zrobić trochę koady czy,,kozzi rozbudowie zakładu Neste przybyło usprawnić, jeśi nie sami mieszkań- medianego szumu G A N G S TA F I L M całkiem sporo nowych miejsc pracy, cy? Datego z uwagą wsłuchuję się i promocji w całej organizowaiśmy także co zikwidowało bezrobocie niema w opinie tych rad. I nawet nie chodzi Posce wokół na- mecze piłkarskie przydo jego naturanej wysokości. To tutaj o częstotiwość spotkań, a ra- szego miasteczka, jaciół Maćka Kozłonajwiększa prywatna inwestycja czej jakość. Ich praca jest mi bardzo na czym zresztą wskiego z Poską Reprew gminie od wieu at. To nie mało, pomocna, co w efekcie służy wszy- skorzystai też nasi zentacją Bezdomnych, a szefostwo Neste przyznawało stkim mieszkańcom. Zresztą, z mie- mieszkańcy, gdyż na których można było wieokrotnie, że jest u nas dobry szkańcami kontaktujemy się wieo- mogi uczestniczyć zobaczyć postacie znane kimat do inwestowania. Coś z tym wymiarowo. Jesteśmy obecni na po- w ciekawych wy- przeważnie tyko z teekimatem jest chyba na rzeczy, bo wizora ub pierwszych w mieście powstało też kika wię- stron gazet. W bieżącym kszych skepów, m.in. Dino, roku, przez kika dni Biedronka, Deikatesy Sobkowiak. Kargowa była gospoda- Da mieszkańców to korzystne, bo rzem największej w krajest konkurencja, a więc zabiegi ju w tym roku wystawy o kienta i w efekcie niższe ceny fiateistycznej. Spozakupów. Oczywiście kij ma zawsze tkało nas też niesamowidwa końca, gdyż obecnie istniejące te wyróżnienie, bo z tej skepy będą zmuszone poprawić okazji Poczta Poska swoją ofertę, a to kosztuje i więcej wyemitowała znaczek pracy i nakładów finansowych. Taki pocztowy w nakładzie jest jednak wony rynek tys. egzemparzy Bardzo ważną inwestycją, bo poświęcony tej właśnie przynoszącą bardzo duże dochody wystawie, a w naszym da gmin, będzie farma wiatrowa, województwie jeszcze której budowa, jeśi wszystko tyko Zieona Góra, pójdzie zgodnie z panem, rozpo- Gorzów i Żagań mogą cznie się już w 2014 roku. Z myśą poszczycić się własnym o tym, jako samorząd rozpoczęiśmy znaczkiem! Ae to i już kończymy tworzenie nowego w taką małą perełkę... jeszcze nie koniec, gdyż do wypanu zagospodarowania prze- - Cieszę się, jeśi ktoś to mienionych wydarzeń trzeba dostrzennego. Zapewniiśmy również dostrzega. To jednak początek drogi. iczyć jeszcze iczne konkursy itepomoc prawną właścicieom dzia- Chcemy się doskonaić i poprawiać rackie czy recytatorskie. łek, gdzie mają być budowane ee- ofertę. Istotnie, raz większymi raz Rozpoczęiśmy także współktrownie wiatrowe. Jednym słowem, mniejszymi kroczkami, powoi do pracę z miejscowością Weissenberg zrobiiśmy wszystko co do nas na- przodu staramy się zmieniać wygąd w Saksonii, koejnym naszym eżało, a teraz wszystko w rękach in- naszego miasta i gminy. Nie od razu niemieckim partnerem. Taka współwestora, który całkiem poważnie Kraków zbudowano... U nas też praca, to nie tyko okazja, żeby myśi o tym przedsięwzięciu w na- zaczęło się od jednego murau gościć u nas turystów z Niemiec, ae szej gminie prowadząc od kiku z podobizną Maćka, dziś mamy już to nowe możiwości, żeby sięgnąć po miesięcy chociażby badania natę- rtaach społecznościowych, wyda- darzeniach, a miejscowy hande dwa koorowe murae, a do tego fundusze transgraniczne. Dość żenia wiatru, czy też inne niezbędne jemy gazetę, zainicjowaiśmy po- i usługi - hoteowe, gastronomiczne wymaowane przystanki autobuso- powiedzieć, że wspónie z niemiecką przygotowania. Biorąc pod uwagę, wstanie nowych stowarzyszeń oraz i inne - po prostu zarobić. Na we. Na rogatkach gminy pojawiły się stroną zreaizowaiśmy w bieżącym że w poprzedniej kadencji o wia- jako jedni z nieicznych wprowadzi- początek wyraźnie podkreśę, gdyż nowe witacze, na wieży Ratusza roku jakieś 20 projektów euroretrakach więcej się mówiło niż robiło, iśmy informację sms-ową. Z wa- słyszę wiee niedomówień w tej działa kamera, która przekazuje gionanych. Każdy z nich był o warto wykonaiśmy w krótkim czasie żniejszych wydarzeń tworzymy sprawie, że te wszystkie wydarzenia, obraz z miasta bezpośrednio do tości ok. 50 tys. zł., a to w 90 proc. pracę, którą inne gminy wykonują ogónodostępne reacje fimowe zwane potocznie,,imprezami, Internetu. Zupełnie zmieniiśmy też pieniądze spoza naszego budżetu. o wiee miesięcy dłużej... Mówiąc i rozbudowane gaerie zdjęciowe. kosztowały nas stosunkowo nie- stronę internetową gminy, która ma Z tych pieniędzy wydaiśmy m.in. o gospodarce naeży też wspomnieć, Dzisiaj każdy może powiedzieć wiee, bowiem w zdecydowanej wię- bardziej nowoczesny wygąd i inter- nowe książki o gminie, tj.,,kargowa że w tej kadencji po raz pierwszy o władzy co chce i przekazać jej co kszości zdobyiśmy na nie pieniądze aktywny charakter. Mamy również na starych kartach pocztowych oraz wręczane są,,przejrzyste Lwy Kar- myśi. Takich opinii nie wono się spoza budżetu gminy. To tym własne ogo, własny znaczek po-,,wspomnienia Kargowskie, ae to gowskie, nagrody gospodarcze bać, ani na nie obrażać, bo popra- bardziej ważne w trudnych czasach, cztowy oraz sporo ciekawych ga- jeszcze nie koniec... Wspónie z Uniburmistrza oraz powstała społeczna wiają jakość naszej pracy. To nowy a obecna kadencja samorządu, nie- dżetów promocyjnych i pomysłów. wersytetem Zieonogórskim szykurada gospodarcza, która przy kiero- standard. stety na takie napotkała. Mówią i piszą o nas ogónoposkie jemy historię gminy po 1945 roku waniu gminą służy mi radą i opinią. Aby epiej i sprawniej reai- Sztandarowym wydarzeniem media, a do odwiedzin naszej gminy oraz piękny abum ze zdjęciami Na ukończeniu jest profesjonany zować zadania gminne i oczekiwania z pewnością jest Święto Czekoady, zachęcają znane i cenione nazwiska jednego z najepszych w Posce artyfim przedstawiający naszą ofertę mieszkańców zreorganizowaiśmy które zdobyło tytuł,,hit Lata, a przy aktorów, sportowców oraz piosen- stów fotografii. W przyszłym roku gospodarczą (powstał już podobny kompetnie urząd. Powstały referaty, okazji naszego święta, o Kargowej karzy I nic nas to nie kosztuje, finansujemy także wydawnictwo o waorach turystycznych), obni- wprowadziłem system oceny i kon- pisał chociażby Nationa Geo- oprócz dobrego pomysłu, nakładu poświęcone historii Karszyna oraz żyiśmy do najniższych w wojewó- troi zarządczej, zaczynamy wdrażać graphic, wymieniając święto nasze- pracy i dobrych reacji z tymi książkę o wykopaiskach archeoogidztwie stawki podatku od środków eektroniczny system obiegu doku- go miasta wśród czterech najcie- wspaniałymi udźmi. Dzięki takim cznych na terenie naszej gminy transportu oraz zainicjowaiśmy mentów i kontaktu mieszkańca kawszych tego typu wydarzeń na małym i większym rzeczom o Kar- reaizowanych od 1960 roku. Jak powstanie kastra turystycznego, z urzędem (tzw. e-urząd), a niedługo świecie: obok Mebourne, Perugii gowej często słychać nie tyko w re- widać, trochę u nas się dzieje! I to nie którego zadaniem będzie rozwój po każdej wizycie w ratuszu, mie- i New Yorku. Kto by dwa ata temu gionanej teewizji... Wychodzimy tyko w dziedzinie inwestycji, gofirm w sektorze turystycznym. szkańcy będą mogi ocenić pracę pomyśał, że możemy konkurować z cienia, co już teraz osobiście widzę spodarki czy rekreacji... W okresie dwóch at mojej pracy każdego z nas. Podjęiśmy się też z takimi miastami i markami! po iości zapytań i wejść na stronę powstało ponad 80 nowych pod- ważnej i czasochłonnej pracy nad Drugim, również nowym i do- internetową. Czasy są takie, że trze- - Dziękuję za rozmowę. miotów gospodarczych, a możiwe, zmianą naszej Konstytucji, czyi niosłym wydarzeniem był z pewno- ba się epiej wyróżnić na te notował Piotr Drozdowski

6 str. 6 GAZETA KARGOWSKA - bezpłatny informator Urzędu Miejskiego w Kargowej -- grudzień 2012 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE... * WYSOKI RANKING GMINY. tygodnika Newseek Poska Orga- przeznaczony na przedszkoe, to rybackiej i przystąpienie do niej jubieusz 50-ecia pożycia małżeń- Gmina Kargowa wzięła udział w te- nizatorzy konkursu docenii ogro- obiekt byłej apteki przy u. Po- wszystkich gmin objętych obszarem skiego. Naszą gminę, w gronie gorocznej, piątej już edycji Ran- mne zaangażowanie J. Baszyńskiego wstańców Wkp. oraz budynek po grupy. Na terenie woj. ubuskiego jubiatów reprezentowai: Krystyna kingu Gmin Województwa Lubu- w pomoc innym oraz prowadzone Banku Spółdzieczym przy u. Do- dotychczas utworzono pięć o- i Aeksander Bugajowie, Henryka skiego. Oceny dokonywano w kiku przez niego działania. nej w Kargowej. Oba obiekty są już kanych grup działania i każdą z nich i Zbigniew Kaczmarkowie, Anna kategoriach, takich jak: Indeks Akty- adaptowane i przystosowywane na udało się wprowadzić do programu. i Edmund Kapturowie, Stanisława wności Gospodarczej, Indeks * TURYSTYCZNE STOWA- przedszkoe, które w zaeżności od Niestety, w poprzedniej kadencji i Afons Mały, Irena i Józef Przy- Socjany oraz Prymus Innowa- RZYSZENIE. W połowie istopada, potrzeb rodziców - może być czynne w gminie Kargowa nie podjęto byłowie, Michał i Zofia Pieczarcyjności. W kategorii aktywności w Urzędzie Miejskim w Kargowej, nawet 12 godzin dziennie, od godz. żadnych działań mających na ceu kowie, Róża i Henryk Skraburscy, gospodarczej gm. Kargowa zajęła odbyło się zebranie założycieskie 6.00 do godz , od poniedziałku utworzenie okanej grupy rybackiej, Kazimiera i Tadeusz Szułcikowie, szóste, a w kategorii innowacyj- Stowarzyszenia Gmin Turysty- do piątku. Pierwsze dzieci mają a co za tym - idzie stracono szansę na Czesława i Joachim Szymczaności, drugie miejsce w woj. ubu- cznych Od Obry do Odry. Bur- rozpocząć edukację przedszkoną sięgnięcie po miionowe dotacje. kowie oraz Łucja i Czesław Moskim. mistrzowie Gmin Suechów, Zbą- w nowej pacówce już w grudniu br. Mając jednak na wzgędzie koejną endowie. szyń, Kargowej oraz wójtowie Ko- Uwaga - jeśi będą chętni, to w Kar- perspektywę finansową po roku * ROZMOWY O BEZPIE- ska i Bojadeł jednogłośnie podjęi gowej może powstać również żło i możiwość sięgania po środki * ŻYCZENIA DLA SENIORÓW. CZEŃSTWIE. W drugiej połowie uchwałę o powołaniu Stowarzy- bek. unijne burmistrz Kargowej ucze- W niedzieę, 8 października 2012r., istopada burmistrz Sebastian szenia Turystycznego. Przyjęto też stniczył w Kosku w spotkaniu w ramach XIV Lubuskiego Tygodnia Ciemnoczołowski oraz Komendant statut oraz wybrano komitet zało- * DOŻYNKI I CZEKOLADA? Na z włodarzami gmin, które chcą Seniora w Smonie Wiekim odbyło Straży Miejskiej Katarzyna Su- życieski, który wystąpi z wnioskiem spotkaniu z Eżbietą Poak, mar- utworzyć okaną grupę rybacką. się spotkanie da Seniorów. Hasło chińska spotkai się w kargowskim do Krajowego Rejestru Sądowego szałkiem województwa ubuskiego, Koejnym etapem będzie powołanie tegorocznego Tygodnia Seniora ratuszu z Komendantem Miejskim o rejestrację stowarzyszenia. - burmistrz Kargowej zaproponował, stowarzyszenia, nadanie nazwy oraz brzmiało: Nie wiek zarządza nami Poicji, inspektorem Sebastianem Wspóne stowarzyszenie gmin z po- aby w Kargowej, w 2014 r. zorga- stworzenie strategii rozwoju. to my zarządzamy wiekiem. Senio- Banaszakiem oraz z jego zastępcą granicza ubuskiego i wiekoposki nizować wojewódzkie dożynki. rzy otrzymai wiee życzeń zdrowia, mł. insp. Andrzejem Zienie- jest zaążkiem powstania Kastra Mogłyby być one połączone z IV * UNIWERSYTECKI JUBI- długich at życia,wypełnionego wiczem. Głównym tematem spo- Turystycznego, który będzie zrze- Międzynarodowym Świętem Cze- LEUSZ. Pod koniec października, radością i satysfakcją z przeżytych tkania było omówienie zasad współ- szał przedsiębiorców, uczenie i inne koady. E. Poak życziwie odniosła w Gminnym Ośrodku Kutury at oraz tego, aby ich kapitał intepracy. I tak, postanowiono, że w ceu podmioty działające na rzecz tury- się do tego pomysłu. w Kargowej odbyła się inauguracja ektuany i życiowy był odpowiednio skutecznego reaizowania powie- styki i pozyskiwał środki zewnętrzne nowego roku akademickiego połą- doceniony i by nikt z udzi starszych rzonych zadań wydłuży się czas pra- na rozwój usług turystycznych na * Z MYŚLĄ O STRAŻAKACH. czona z 5-eciem działaności Kar- nie czuł się samotny i opuszczony. cy Straży Miejskiej do godzin wie- terenie działania kastra wyjaśnia W siedzibie Wojewódzkiego Fun- gowskiego Uniwersytetu Trzeciego czornych. Uzgodniono też, iż będą burmistrz S. Ciemnoczołowski. duszu Ochrony Środowiska i Go- Wieku. Po podsumowaniu dotych- * NOWY PLAC ZABAW. Pod odbywały się reguarne spotkania spodarki Wodnej w Zieonej Górze czasowej pracy przez prezes Bry- koniec września w Szkoe Pod- Straży Miejskiej i Poicji z sołtysami * NASI STRAŻACY NA PO- burmistrz S. Ciemnoczołowski gidę Wróbewską oraz prezentacji stawowej w Kargowej odbyło się poszczegónych wsi. DIUM. Wojewódzki Ośrodek podpisał umowę o dofinansowanie mutimedianej przygotowanej przez uroczyste otwarcie pacu zabaw da Sportu i Rekreacji w Drzonkowie po zakupu samochodu ratowniczo- wiceprezes Kargowskiego Uniwer- zerówek. Inwestycja powstała dzięki * PRZYBYŁO RATOWNIKÓW! raz koejny gościł uczestników II gaśniczego da Ochotniczej Straży sytetu Trzeciego Wieku Annę Ba- pozyskaniu przez burmistrza Kar- 18 istopada zakończono projekt Powiatowego Turnieju Tenisa Pożarnej w Kargowej. Całkowity cerak, występowai goście, którzy gowej sponsora, którym był KRE- Edukacja i bezpieczeństwo ini- Stołowego o Puchar Komendanta koszt zakupu samochodu szacowany przekazywai na ręce prezes KUTW DYT BANK. Podstawowe prace cjatywa edukacyjna w Gminie Kar- Miejskiego Państwowej Straży jest na około 700 tys. zł, z czego isty gratuacyjne i kwiaty. Rada montażowe wykonał producent gowa współfinansowany przez Pożarnej w Zieonej Górze. W rywa- uzyskana pomoc finansowa, to Miejska w Kargowej, w uznaniu za- urządzeń ponieważ był to warunek Unię Europejską. W ramach pro- izacji zespołowej udział wzięło 14 ponad 600 tys. zł. sług i roi działania seniorów w dzie- zachowania atestu. Drobne prace jektu, w budynku OSP w Smonie drużyn strażaków zawodowych dzinie edukacji, kutury, sportu, tu- montażowe i porządkowe wykonai Wiekim, w terminie od ochotników. Kasyfikację drużyno- * PRZYMIARKI DO POWO- rystyki i rekreacji przekazała woontariusze KREDYT BANKU: r. do r., zorganizowano wą wygrała ekipa OSP Kije, a na ŁANIA GRUPY. Program Ope- oświadczenie w sprawie ustanowie- dyrektor oddziału z Zieonej Góry kursy da 15 osób, które zdobyły miejscu trzecim upasowała się racyjny Zrównoważony rozwój nia roku 2012 Rokiem Uniwersytetu Adam Agacki, Krzysztof Kozak, certyfikaty: LIDER INICJATYW drużyna OSP Smono Wiekie (w ub. sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Trzeciego Wieku w Gminie Kar- Wioetta Święczkowska, Dorota EDUKACYJNYCH NA WSI oraz r. strażacy ze Smona Wiekiego obszarów rybackich RYBY daje gowa. Pietrzak i Krzysztof Siergiej. RATOWNIK MEDYCZNY. zajęi w zawodach drugie miejsce). możiwość pozyskania funduszy W podzięce za prezent dzieci wraz unijnych na poprawę jakości życia * MAŁŻEŃSKIE SPOTKANIE. z wychowawczyniami - paniami * SPOŁECZNIK Z KARGOWEJ. * NOWE PRZEDSZKOLE. okanych społeczności związanych W połowie 17 października w Kar- Dominiką Krzystek, Teresą Kargowianin Janusz Baszyński W Kargowej powstaje pierwsze z rybactwem a także na poprawę gowej odbyła się niecodzienna uro- Makowiak i Genowefą Rusewicz - został zgłoszony do IV edycji niepubiczne przedszkoe, które infrastruktury wokół rzek i jezior. czystość - spotkanie par małżeńskich przygotowały krótki program artykonkursu,,społecznik Roku, któ- zamierza zarejestrować i prowadzić Warunkiem uruchomienia wsparcia z gmin Kargowa i Schuzendorf, styczny, po którym był mały porego organizatorem jest redakcja Agnieszka Rybicka. Budynek jest powołanie okanej grupy które w bieżącym roku obchodzą częstunek ufundowany przez bank. fot. X1-Studio / Aeksander Kucharski Sporym powodzeniem i zainteresowaniem cieszą się taneczne zajęcia Zumby, organizowane w poniedziałki, środy i czwartki, w Gminnym Ośrodku Kutury. Przyjść może każdy - niezaeżnie od wieku! Początek godzinnych zajęć zawsze o 19.00, za wejściówkę trzeba zapłacić 10 zł. Co w zamian? Uczestnicy (na zdjęciu) zapewniają, że moc dobrej zabawy oraz sporo zdrowego ruchu i gimnastyki w muzycznych rytmach!

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 T Szczęśiwej drogi... akie uroczystości to mieszanka różnych emocji. Są nostagiczne wspomnienia, jest wyiczanie największych

Bardziej szczegółowo

ARCHEOLOGOWIE PRZYJECHALI Z WIZYTĄ

ARCHEOLOGOWIE PRZYJECHALI Z WIZYTĄ ,, D W A D N I P E Ł N E K U L T U R Y WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI Z UDZIAŁEM GWIAZD POLSKIEJ SCENY - WIĘCEJ STRONA 6,, K O L A R Z E Z P U C H A R A M I W DRZONKOWIE SPORTOWCY Z KARGOWEJ BYLI WRĘCZ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przy ul. Gryfa Pomorskiego. Szanowni Państwo!

Inwestycje przy ul. Gryfa Pomorskiego. Szanowni Państwo! u. gen. Fr. Keeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.p zarzad@fordonskasm.p FORDOŃSKA s m efesemka strona 3 Wane Zgromadzenie Członków w 2012 r. strona 4 Mieszkańcy wywaczyi swoje prawa strona 4 Zmiany

Bardziej szczegółowo

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sierpień 2014 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ Irena Derdoń, wicewójt gminy Stawiguda Jakie znaczenie ma 10 letnia obecność Polski w Unii Europejskiej? Jak zmieniły się warunki życia we

Bardziej szczegółowo

To nie ja, tylko mieszkańcy muszą zdecydować, czy chcą połączenia gminy z miastem mówi wójt Mariusz Zalewski. www.lzg24.pl

To nie ja, tylko mieszkańcy muszą zdecydować, czy chcą połączenia gminy z miastem mówi wójt Mariusz Zalewski. www.lzg24.pl To nie ja, tylko mieszkańcy muszą zdecydować, czy chcą połączenia gminy z miastem mówi wójt Mariusz Zalewski >3 nr 03 9 listopada 2012 www.lzg24.pl 115 tys. zł tyle trafi do Krępy w ramach Funduszu Integracyjnego

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

tak jak cały port wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom. Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej

tak jak cały port wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom. Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej Marina gotowa! W porcie zamontowano dwa pomosty pływające z odnogami cumowniczymi, wyposażone w urządzenia do cumowania jachtów, trapy zejściowe oraz postumenty z przyłączami energetycznymi i wodociągowymi.

Bardziej szczegółowo

Koniec lania wody. Foto: EGK Partner. Zima w kalendarzu, Zima na drogach

Koniec lania wody. Foto: EGK Partner. Zima w kalendarzu, Zima na drogach ISSN 1732 6818 1 (104) styczeń 2012 Kiedy rok temu burmistrz i Rada Miasta decydowali o rezygnacji z 50 groszowej dopłaty do każdego metra sześciennego wody dla mieszkańców w zamian za zwiększenie puli

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska sierpień 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie Jak Wołoską budowano - str. 3 Ekonomia chaosu urbanizacyjnego - str. 4 50 at Supersamu - str. 8 ISSN 2082-6567 Centrum Handowe Targi Gaeria Kupców z pacu Defiad W dniach od 25 do 27 maja w hai Warszawianki

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Wójt Gminy Kleszczów KAZIMIERA TARKOWSKA

nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Wójt Gminy Kleszczów KAZIMIERA TARKOWSKA nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 Na cały nadchodzący Nowy 2010 Rok życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Keszczów dużo zdrowia, wszekiej pomyśności i błogosławieństwa

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Numer 4 Egzemplarz bezpłatny październik - grudzień 201 2 Wesołych Świąt i Dosiego Roku

hełmiecki Numer 4 Egzemplarz bezpłatny październik - grudzień 201 2 Wesołych Świąt i Dosiego Roku C hełmiecki Numer 4 Egzemplarz bezpłatny październik - grudzień 201 2 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Wesołych Świąt i Dosiego Roku Kolejny Orlik w gminie otwarty! Wydawca: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Jest pierwszy lokalny inwestor, który skorzysta na sąsiedztwie Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego! www.lzg24.pl. Więcej >>3

Jest pierwszy lokalny inwestor, który skorzysta na sąsiedztwie Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego! www.lzg24.pl. Więcej >>3 Jest pierwszy lokalny inwestor, który skorzysta na sąsiedztwie Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego! >4 nr 02 2 listopada 2012 www.lzg24.pl 377 tys. zł tyle trafi do Raculi w ramach Funduszu Integracyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl

Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno www.gminaslawno.pl Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (6) październik 2013 Gminne przedszkola już działają Wrześnica Boleszewo Gwiazdowo

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej Temat numeru: Infrastruktura lubuskiego południa Czarne złoto pod Gubinem Wkrótce 20-lecie powstania OPZL Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej mówi Artur Malec Aglomeracja Zielonogórska szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Środki unijne: 40 000 zł na start!

Środki unijne: 40 000 zł na start! 01_cover.qxd 2007-11-29 12:34 Page 1 Nr 1 wrzesień-październik 2007 Roman Młodkowski Zakuć, zdać, zapić, zapomnieć Raport Trzy drogi kariery Emerytura Dlaczego musimy oszczędzać? Nie przegap Środki unijne:

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI

INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI INFORMACJE Uwaga na barszcz Sosnowskiego Wójt Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki, a w szczególności w miejscowościach Garlica Murowana i Bibice w ostatnich latach nasiliło się występowanie

Bardziej szczegółowo

Koci spacer po skrzydłach samolotu

Koci spacer po skrzydłach samolotu OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 30 ROK II 22 MAJA 2014 NAKŁAD 5.000 EGZEMPLARZY E-MAIL: REDAKCJA@GWARMINSKA.PL w numerze

Bardziej szczegółowo

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25 Listopad 2013 www.panoramalubelska.pl O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł Starosta Montis Łukowski Hotel&Spa 6 7 w Poniatowej zaprasza

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo