REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent"

Transkrypt

1 REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa zmywarek marki Bosch wskazanych w par.3 pkt.13, udzielenie rabatu kwotowego dotyczącego tych zmywarek Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca zmywarkę marki Bosch do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego. Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gospodarstwo domowe: dwie lub więcej osób zamieszkałych pod wspólnym adresem. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł, zwana dalej Organizatorem. 2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 26 sierpnia 2013 roku do 31 października 2013 roku. 4. Realizatorem Akcji jest Agencja Reklamowa A1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 138, Warszawa. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, e) dokonały zakupu zmywarki Bosch. 2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie ich rodzin. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w 2 punkt 2. Regulaminu rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. 3. Zasady Akcji 1. W Akcji może wziąć udział każdy klient (konsument), który kupi w Punkcie Sprzedaży w terminie r r. zmywarkę marki Bosch oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w Regulaminie. 2. Premię, określoną w 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi zmywarkę marki Bosch w Punkcie Sprzedaży. Dodatkową premię, określoną w 5 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi wybrany model zmywarki marki Bosch wymieniony w 3 pkt. 13 oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w Regulaminie i prześle następujące dokumenty na adres Agencja Reklamowa A1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 138, Warszawa: - wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon wydrukowany ze strony internetowej - kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup zmywarki marki Bosch objętej promocją, - kopię wypełnionej i podstemplowanej karty gwarancyjnej zakupionej zmywarki marki Bosch objętej promocją, 3. Termin nadsyłania kuponów upływa dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). 4. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu , własnoręcznego podpisu, a także dane dotyczące modelu urządzenia. 5. Podanie przez Uczestników Akcji ich danych osobowych na kuponie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883). 6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183. Dane tych osób przetwarzane będą na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Akcji zgody - przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Organizatora. 7. Kupony z kopią paragonu lub faktury VAT dotyczące zakupu urządzenia, datowane przed 26 sierpnia 2013 roku i po 31 października 2013 roku nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu Premii oraz Premii Dodatkowej. 8. Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży. 9. Organizator za pośrednictwem Realizatora Akcji dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup zmywarki marki 2

3 Bosch oraz oryginału karty gwarancyjnej, jak również potwierdzenia faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży. 10. Premia będzie do odbioru w Punkcie Sprzedaży, a Premia Dodatkowa wysyłana każdorazowo do Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Realizatora Akcji nadesłanego przez Uczestnika kuponu wraz z kopią paragonu lub kopią faktury VAT i kopią wypełnionej i podstemplowanej przez Punkt Sprzedaży karty gwarancyjnej oraz po potwierdzeniu przez Realizatora Akcji zgodności kuponu z Regulaminem i weryfikacji faktury VAT lub paragonu oraz karty gwarancyjnej przez Organizatora. Premia Dodatkowa zostanie wysłana na konto Uczestnika, podane na przesłanym kuponie zgłoszeniowym w terminie do dwóch miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia. 11. W Akcji nie będą brały udziału zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu, wypełnione nieprawidłowo, niezawierające wszystkich danych osobowych wymaganych Regulaminem lub niepodpisane własnoręcznie przez Uczestnika Akcji, a także nie będą brały udziału zgłoszenia zawierające dane nieprawdziwe lub dane więcej niż jednej osoby. 12. Każdy Uczestnik Akcji może wypełnić tylko jeden kupon do jednego zakupu zmywarki marki Bosch w Punkcie Sprzedaży. 13. Premię, określoną w 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi zmywarkę marki Bosch w Punkcie Sprzedaży. 14. Premią Dodatkową, określoną w 5 Regulaminu, objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele zmywarek w klasie energetycznej A++ i A+++ marki Bosch: SMS69U88EU SBV69N00EU SMI69N25EU SMS69U78EU SMV59U10EU SMI58N85EU SMS69U48EU SMV69N40EU SMI58N75EU SMS69N48EU SMV69N20EU SMI54M05EU SMS69N28EU SMV58N50EU SMI54M02EU SMS58N98EU SMV58M70EU SMI54M06EU SMS58N68EU SMV53M70EU SMI53L15EU SMS53N18EU SMV53N40EU SMI43M15EU SMS53L18EU SMV53L10EU SPV69T50EU SPS69T38EU SMI69U85EU SPV69T30EU SPS69T28EU SMI69U75EU SPI69T55EU SMV69U80EU SMI69U65EU SPI69T35EU SMV69U70EU SMI69U45EU 15. Nabywca zmywarki objętej promocją nie nabywa praw do Premii oraz Premii Dodatkowej w przypadku odstąpienia od umowy kupna zmywarki lub jego zwrotu z jakiegokolwiek tytułu. 16. Organizator za pośrednictwem Agencji Reklamowej A1 dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury dokumentujących zakup energooszczędnej zmywarki, jak również potwierdzenia faktu zakupu w punkcie handlu detalicznego. 17. Organizator zastrzega, że jedno Gospodarstwo domowe może otrzymać Premię Dodatkową za maksymalnie dwie super energooszczędne zmywarki. 3

4 18. Programem objęte są produkty nowe, zakupione w okresie trwania promocji, od 26 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r., przez Uczestników Akcji w Punktach Sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku, do których gwarantem jest Organizator. 4. Premia Każdy uczestnik Akcji otrzyma zapas środków myjących na 2 miesiące tj. 20 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 29,99 złotych (zwany w Regulaminie Premią ) do odbioru w Punkcie Sprzedaży, w którym została nabyta zmywarka marki Bosch. 5. Premia Dodatkowa Każdy uczestnik Akcji otrzyma rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych (zwany w Regulaminie Premią dodatkową ) za zakup super energooszczędnej zmywarki Bosch. Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym. 6. Podatki Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia w postaci zapasu środków myjących oraz Premia Dodatkowa w postaci rabatu kwotowego (zwrotu gotówki) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Reklamacje i roszczenia 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listownie, faksem lub telefonicznie na adres Realizatora Akcji, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania Premii dodatkowej lub upływu terminu w jakim Uczestnik powinien otrzymać Premię dodatkową, nie później jednak niż do dnia roku. 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi niezadowolonemu z wyniku rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego na zasadach ogólnych. 8. Postanowienia końcowe 4

5 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji pod adresem Organizatora oraz pod adresem Realizatora Akcji, a także na stronie internetowej Regulamin Akcji będzie można również otrzymać wysyłając na którykolwiek z powyższych adresów pisemne zapytanie oraz zaadresowaną kopertę ze znaczkiem. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo sąd powszechny. 4. Wzór kuponu dostępny jest na stronie W imieniu Organizatora 5

6 is Regulamin Darmowej Dostawy (DDLG) 1. Sklep 2bis.pl jest Organizatorem promocji o nazwie Darmowa Dostawa LG (DDLG). 2. Promocja obowiązuje od dnia od odwołania. 3. Promocja polega na dostarczeniu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym 2bis.pl na koszt Organizatora. 4. Promocja DDLG dotyczy darmowej dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Promocja DDLG dotyczy zakupów z formą płatności: przedpłata na konto (przelew bankowy). 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia tylko na produkty producenta LG z kategorii Lodówki Side-by-Side oraz Pralki oznaczone na stronie piktogramem darmowej dostawy. 7. W przypadku dodania na formualrzu zamówienia produktu bez oznaczenia o którym mowa w pkt.6 promocja DDLG nie obowiązuje (wyjątkiem są produkty niespodzianki dodawane automatycznie do koszyka). 8. Organizator pokryje koszty dostawy tylko w przypadku wyboru przez Klienta na formularzu zamówienia opcji wysyłki Dostawa promocyjna. 9. Klienci, którzy złożą zamówienie w terminie promocji poprzez formularz na stronie zgodnie z regulaminem sklepu otrzymają zakupiony towar, gdzie koszt transportu (dostawy) poniesie Sklep 2bis.pl. 10. Sklep 2bis.pl gwarantuje wysyłkę zakupionego towaru w możliwie najkrótszym czasie, jednak za czas realizacji dostawy ostatecznie odpowiada firma dostarczająca zgodnie z ich warunkami dostawy. 11. W związku z dużym zainteresowaniem DDLG 2bis.pl nie wyklucza, że czas realizacji zamówienia może nieznacznie wydłużyć się, jednak gwarantujemy, że wysyłka z magazynu 2bis.pl nastąpi maksymalnie do trzech dni od daty złożenia zamówienia. 12. Przystępując do promocji Klient wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 13. Przystępując do promocji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep 2bis.pl jego danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. dz.u. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami. 14. Klient ma prawo rezygnacji z udziału w niniejszej promocji. 15. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Klienci mogą zgłaszać do Sklepu 2bis.pl przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od dokonania zakupu. 16. Reklamacje rozpatrywane będą przez 2bis.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna. 17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sklepu 2bis.pl. 18. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga sklep 2bis.pl.

7 REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Sukces na wysunięcie ręki! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt regulaminu promocji. Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca jeden ze sprzętów bądź zestaw do użytku własnego, nie związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego lub za pośrednictwem studia mebli kuchennych. Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych lub sklepy internetowe znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Akcji czyli sprzedaży premiowej zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją lub Akcją Promocyjną, jest Motivation Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 124/2, zwany dalej Organizatorem. 1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3 Czas trwania Promocji obejmuje okres od roku do roku lub do wyczerpania zapasów Akcji Promocyjnej. II. Warunki uczestnictwa w Promocji 2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu sprzętu lub zestawu sprzętów marki Mastercook objętych promocją (modele wymienione w pkt niniejszego regulaminu) 2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług FagorMastercook.

8 III. Zasady Promocji 3.1 W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie do wybrany produkt lub zestaw produktów marki Mastercook wskazany w pkt Nagrody promocyjne określone w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, otrzyma Uczestnik który kupi jeden ze sprzętów lub zestaw sprzętów objęty promocją w punkcje sprzedaży i zgłosi zakup wykorzystując jedną z dostępnych opcji: a) listownie przesyłając: - wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon promocyjny wycięty z ulotki lub wydrukowany ze strony internetowej lub - kopię kart / karty gwarancyjnej z widocznym modelem sprzętu i numerem fabrycznym, - kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup produktów objętych promocją na adres: FagorMastercook ul. Żmigrodzka 143, Wrocław z dopiskiem Sukces na wysunięcie ręki! b) poprzez stronę w następujących krokach: - WPROWADŹ ZAKUPIONY PRODUKT: wymagane jest wskazanie nazwy i ilości zakupionego produktu - WYBÓR NAGRODY: wymagane jest wskazanie nagrody, której wartość punktowa jest równa lub mniejsza od sumy punktów uzyskanych za zakup produktów objętych promocją, - WPROWADŹ DOKUMENTY: należy załączyć w postaci skanu kopię karty gwarancyjnej z kodem fabrycznym i fakturę VAT lub paragon potwierdzające zakup produktów objętych promocją, - PODAJ ADRES WYSYŁKI: wymagane jest wypełnienie danych osobowych niezbędnych do udziału w promocji oraz realizacji dostawy nagród. 3.3 Termin nadsyłania kuponów upływa z dniem r. (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku zgłoszeń poprzez stronę rejestracja zakupów będzie możliwa do godziny Prawidłowo wypełniony kupon oraz zgłoszenie na stronie powinny zawierać dane osobowe Uczestnika Akcji Promocyjnej w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu i własnoręcznego podpisu w przypadku kuponu przesłanego listownie. Podanie tych danych jest jednoznaczne z akceptacją warunków Promocji określonych w niniejszym regulaminie. Wraz z przesłaniem wymaganych dokumentów Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FagorMastercook. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług FagroMastercook. Do kuponu lub zgłoszenia na stronie musi zostać dołączona kopia dowodu (lub dowodów) zakupu i karty gwarancyjnej z widocznym numerem fabrycznym i modelem sprzętu (jeżeli jest to zestaw kilku sprzętów muszą to być kopie wszystkich kart gwarancyjnych).

9 3.5 Zgłoszenia do promocji wraz z kopią paragonu lub faktury VAT z zakupem urządzenia datowanym przed i po nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu Nagrody Promocyjnej. 3.6 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w punktach sprzedaży w tym zakupy przez Internet. 3.7 Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup sprzętu marki Mastercook oraz oryginału karty/kart gwarancyjnej. 3.8 Nagrody wysyłane będą kurierem na adres Uczestnika akcji po otrzymaniu kuponu z wymaganymi dokumentami lub rejestracji zakupu na stronie ww.promocjeagd.pl w terminie do 21 dni roboczych od zarejestrowania poprawnego zgłoszenia lub maksymalnie do W przypadku nieodebrania przez Uczestnika w terminie określonym przez operatora kurierskiego przesyłki zawierającej Nagrodę, Uczestnik ponosi koszt ponownego doręczenia przesyłki. Za nieodebranie przesyłki w terminie uważa się jej zwrot Organizatorowi przez firmę kurierską. 3.9 W Akcji Promocyjnej nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niekompletnie, nieprawidłowo, niezawierające wszystkich danych osobowych, numeru telefonu lub w przypadku kuponów przesłanych listownie niepodpisane własnoręcznie przez uczestnika, a także nie będą przyjmowane zgłoszenia zawierające dane nie prawdziwe lub dane więcej niż jednej osoby Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, opóźnione lub niedostarczone Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jeden kupon lub jedno zgłoszenie na stronie do jednego zakupu sprzętu lub zestawu sprzętów Promocją objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele sprzętu marki Mastercook, które maja określoną wartość punktową: piekarniki punkty punkty MB-8EKIR X 50 WKBM 60N 30 MF-196A B 70 WK-Umbriel 90 XN 60 MF-196A N 60 WK-Proteus 60N 40 MF-196A X 60 WK-Proteus 90 XN 70 MF-800 ATCN 100 WK-Maestro 60NX 50 MF-800 ATCX 100 WK-Neptun 60N 60 MF-870BTCV 130 WK-Neptun 60B 60 MF-880ATCN 150 lodówki MF-880 ATCX 150 LCP-818X 50 MF-890ATCX 160 LCE-818NFN 90 płyty LCED-918NFN 100 2MI-4GLST X 20 LCFD-180NFX 150 2CMI-4GLS B 30 LCB-1020FNF 140 2CMI-4GLST 30 kuchnie wolnostojące

10 IGD22 S 70 KG 1440 LUX FUT 50 I3D4MR 60 KGE 3440 ZB PLUS 50 I4D64S 60 KGE 3440 ZX PLUS 50 I3DI64 S 70 KGE 3445 B FUT 50 I4DE64ZS 90 KGE 3445 X FUT 60 I4DE64Z2S 110 KGE 3485 X FUT 70 I4DD64M 100 KC 2459 X DYN 50 I4DD64ZM 140 KI 2850 X FUT 80 I5DE-6000V 130 pralki zmywarki PFD ZBI-12176IT 60 PFD ZBI-12187IT 60 PFD-3427ET 50 ZBI-12387IT 70 PTDE-3146BIO 60 ZBI-12387WSIT 80 PTDE-3246BIO 60 ZB-12387X 70 PTDE-3246WS 60 ZWE ZWE-36265X 50 IV Nagrody 4.1 Nagrodą przy zakupie wybranych modeli sprzętu marki Mastercook są produkty do zakupionego zestawu zgodnie z poniższym wykazem punktowym: nazwa produktu symbol wartość punktowa Wieża Kruger & Matz KM1319 M Kruger & Matz Tablet 7" Android 4.1 KM0793 M Aparat cyfrowy Sony DSC-W730B M Nawigacja satelitarna Peiying ALIEN PY-GPS AutoMapa Polski XL M Słuchawki przewodowe nauszne Kruger & Matz KM0660EB M05 80 Ekspres ciśnieniowy Saeco Philips XSmall HD8747/09 M TV Sony KDL32R420ABAEP M Lodówka turystyczna, samochodowa MOBICOOL G35 12 V DC, 230 V AC 34 L M Hamak ze stelażem składany, turystyczny BoCamp M Kosz piknikowy dla dwóch osób M10 80 Lotusgrill Green - Miętus M Rower Kross Trans Sander M Zestaw garnków Fagor Professional M Zestaw 3 naczyń żaroodpornych Grill & Drop Termisil M14 50 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Mastercook MMB-23AGEX M Okap kominowy Mastercook Omega ME60X M16 190

11 4.2 Nagrodą w Sprzedaży premiowej jest nagroda rzeczowa, o której mowa w ust. 4.1 powyżej. W przypadku gdy wartość Nagrody przekracza wymienioną w Art.21 ust.1 pkt.68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator przyznaje Klientowi dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości obu nagród, który to podatek Organizator odprowadzi na rachunek właściwego urzędu skarbowego. V Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej 5.1 Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie kuponu przez uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Akcji Promocyjnej lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na kuponie w tym numeru telefonu może znacznie opóźnić lub uniemożliwiających wysyłkę lub dostarczenie nagród promocyjnych do uczestnika. 5.2 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora). 5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 5.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 5.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5.6 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa. VI Reklamacje dotyczące nagród 6.1 W przypadku dostarczenia Nagród, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę. Formularz Reklamacji dostępny będzie u osoby dostarczającej nagrodę. 6.2 Reklamacje, dotyczące uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń. 6.3 Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia odebrania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien przesłać

12 Nagrodę z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Organizatora: Motivation Direct Sp.z o.o. Al. Niepodległości 124/2, Warszawa, z dopiskiem Sukces na wysunięcie ręki! O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego reklamacji, przesłanej na adres Organizatora. 6.4 Reklamacje, złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane. 6.5 W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji, dotyczącej uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem, Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona w aktualnym Katalogu Nagród. Jeżeli Nagroda nie będzie figurowała w aktualnym Katalogu Nagród Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę na inną Nagrodę o takiej samej Wartości Punktowej wybraną przez Uczestnika z aktualnego Katalogu Nagród. 6.6 Poza przypadkiem przewidzianym w punkcie 6.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody. 6.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (np. producent, dystrybutor, sprzedawca). Dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z Nagrodą. 6.8 W przypadku Nagród do których producent nie załączył dokumentów gwarancji reklamacje dotyczące jakości i użyteczności Nagród powinny być kierowane do Organizatora. VI Odpowiedzialność Organizatora 7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane. 7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród promocyjnych, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu na Kuponie Zgłoszeniowym, na który to adres ma zostać wysłana lub dostarczona nagroda, lub za błędne podanie lub całkowite nie podanie numeru telefonu, jeżeli uniemożliwiło to dostarczenia przesyłki jaką są nagrody promocyjne. VII Postanowienia końcowe 8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej pod adresem Organizatora Motivation Direct Sp. z o.o. al. Niepodległości 124/2, Warszawa a także na stronie lub 8.2 Uczestnicy wysyłając zgłoszenie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), przez FagorMastercook ul. Żmigrodzka 143, Wrocław dla celów związanych z prowadzeniem

13 promocji oraz w celach marketingowych FagorMastercook oraz na otrzymywanie informacji handlowych, w tym także informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. 8.3 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Akcji Promocyjnej jest FagorMastercook ul. Żmigrodzka 143, Wrocław. Dane tych osób przetwarzane będą (na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody) przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług FagorMastercook. 8.4 Udział Uczestnika w Akcji Oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie. 8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja bądź rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook URZĄDZAMY KUCHNIĘ

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook URZĄDZAMY KUCHNIĘ REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook URZĄDZAMY KUCHNIĘ Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.11 regulaminu promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer Definicje pojęć: Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej WIŚNIOWSKI Cash BACK na wyroby (grupy produktowe) marki WIŚNIOWSKI wyszczególnione w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN Akcji promocyjnej WIŚNIOWSKI Cash BACK na wyroby (grupy produktowe) marki WIŚNIOWSKI wyszczególnione w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN Akcji promocyjnej WIŚNIOWSKI Cash BACK na wyroby (grupy produktowe) marki WIŚNIOWSKI wyszczególnione w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest WIŚNIOWSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka

REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Atrakcyjna trójka, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo