Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin )"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin ) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris - (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest BlueberryGroup sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 PLN (dalej: Organizator ). Fundatorem nagród jest L Oreal Polska, ul. Daniszewska 4, Warszawa (dalej: Fundator ). 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Konkurs trwa w okresie od r. do r. Jest to okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 5. Organizator powoła komisję (dalej: Komisja ), która zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. 2. Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie, o ile dostarczą Organizatorowi pisemną zgodę na udział w Konkursie, sporządzoną przez rodzica bądź opiekuna prawnego w sytuacji gdy obowiązek dostarczenia takiej zgody wynika z treści Regulaminu (dalej: Uczestnicy ). 2. Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 4. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. 3. Zasady, przebieg i nagrody w Konkursie 1. Zadanie konkursowe polega na kupieniu dowolnego produktu L Oreal Paris, w okresie od r. do r., zarejestrowaniu się na stronie i wypełnieniu formularza poprzez wpisanie danych: imię, nazwisko, adres mailowy. Paragon należy zachować. Następnie, żeby

2 wziąć udział, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Który produkt od L Oreal Paris sprawia, że czujesz się jak gwiazda i dlaczego?. 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego. a. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Konkursie, sporządzonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego; b. Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem oświadczeń, o których mowa w Regulaminie; c. Konkurs ma dwa etapy d. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zadań konkursowych; e. Codziennie Komisja wyłoni 200 (słownie: dwustu) zwycięzców (dalej: Zwycięzca ) na postawie najwyżej ocenionych zadań przez Komisję. Autorzy 100 najwyżej ocenionych zadań konkursowych otrzymają maskarę VML, autorzy 100 następnych w kolejności co do jakości (według oceny Komisji) otrzymają serum Skin Perfection. (I etap). f. W drugim etapie, w ciągu 14 dni po zakończeniu konkursu Komisja na podstawie oceny przesłanego zgłoszenia pod względem pomysłowości i oryginalności wyłoni spośród zwycięzców I etapu, 10 zwycięzców Gwiazdorskich Metamorfoz. Nagroda ta będzie wydana do końca czerwca 2015 r. g. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej mailowo, na adres podany przy rejestracji, a także w zakładce WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE na stronie Wyniki I etapu konkursu będą publikowane w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zakończenia danego dnia konkursowego. h. Za dzień konkursowy uznaje się każdy dzień trwania akcji od godz. 0:00 do godz. 23:59. i. Organizator prześle Zwycięzcy nagrodę rzeczową za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej korzystając z danych wskazanych w Formularzu w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu; j. Nagrodami w konkursie jest maskara VML o wartości 33,99 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3,78 złotych bądź serum Skin Perfection o wartości 21,99 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2,44 złotych. Kwota nagrody pieniężnej stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o wartości otrzymanej nagrody i zostanie potrącona przed wydaniem nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012r., poz.361) i odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca nie może żądać wypłacenia mu równowartości nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany nagrody na inną.

3 k. Nagrodą w drugim etapie konkursu jest gwiazdorska metamorfoza makijaż wykonany przez profesjonalną makijażystkę Magdalenę Pieczonkę. Nagroda ma wartość 1500 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 166,65 złotych. Kwota nagrody pieniężnej stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o wartości otrzymanej nagrody i zostanie potrącona przed wydaniem nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012r., poz.361) i odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca nie może żądać wypłacenia mu równowartości nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany nagrody na inną. l. Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu bądź co do których nie zostały uzyskane zgody rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich) są nieważne i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora. 4.Prawa autorskie 1. Uczestnicy Konkursu promocyjnej poprzez udział w niej oświadczają, że odpowiedzi na Pytanie (dalej: Utwór) są wolne od wad prawnych, a korzystanie z nich nie naruszy (lub nie zagrozi naruszeniem) praw osób trzecich. W razie gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych, lub innych osób dochodzących swoich praw z tytułu wykorzystania tekstów przez Organizatora, Uczestnik Konkursu zwalnia lub zwolni Organizatora z odpowiedzialności prawnej i zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń tych osób. 2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze zgłoszenia we wszystkich formach reklamy i marketingu, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, włączając m.in. telewizję, w sieci Internet (w tym w szczególności na stronach: wewnętrznych L ORÉAL Polska Sp. z o.o. oraz prasie, prezentacjach, broszurach, publikacjach, materiałach zdjęciowych, informacyjnych i wewnętrznych oraz podczas eventów typu konferencja prasowa, na, na wszelkiego rodzaju nośnikach, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

4 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz na publikację przesłanego zgłoszenia również dla własnych celów reklamowych i promocyjnych i niezależnie od liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego zgłoszenia. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz L Oreal treści przesłanego zgłoszenia w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów, korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż poprzez udział w niej wyrażają nieograniczoną w czasie zgodę na rozpowszechnianie i publikację przez Fundatora oraz Organizatora wizerunku w rozumieniu przepisu art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w trakcie realizacji niniejszego Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; rozpowszechnianie w Internecie; wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej; rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych czy informacyjnych dotyczących Konkursu lub Fundatorach, kampaniach pr-owskich, na stronach internetowych, biuletynach czy gazetkach. Uczestnicy na mocy odrębnych oświadczeń woli wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publikację przez Fundatora wizerunku na polach eksploatacji wskazanych powyżej. W przypadków Uczestników niepełnoletnich, stanowiąca warunek udziału w Konkursie, rodzice na mocy odrębneych oświadczeń woli wyrażają zgodę na, o której mowa w 3 ust. 2 lit. b Regulaminu, nieograniczoną w czasie na rozpowszechnianie przez Organizatora i Fundatora, wizerunku Uczestnika w rozumieniu przepisu art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w trakcie realizacji niniejszego Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; rozpowszechnianie w Internecie; wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej; rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych czy informacyjnych dotyczących Konkursu lub Fundatora, kampaniach pr-owskich, na stronach internetowych, biuletynach czy gazetkach.

5 6. Uczestnikom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jak również z tytułu udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie i publikację ich wizerunku. 5. Przetwarzanie danych osobowych 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców. 2. Administratorem danych osobowych przewidzianych Regulaminem jest L`Oreal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul Daniszewskiej 4 (dalej Fundator ).. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród, w celach reklamacyjnych oraz, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w celu informowania o nowych promocjach organizowanych przez Fundatora przesłanych za pośrednictwem newslettera Fundatora. 3. Fundator (administrator danych) w drodze umowy zawartej na piśmie z Organizatorem powierzył mu przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, dostarczeniem zwycięzcom konkursu nagród oraz obsługą postępowania reklamacyjnego. 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie w szczególności takie operacje jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie danych osobowych Uczestnika i utrwalonego na Zdjęciu wizerunku Uczestnika. Przetwarzane będą dane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza a obejmujące imię, nazwisko, adres korespondencyjny (na terenie Polski), numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej i wizerunek. 5. Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża dobrowolne zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu w tym w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, publikację jego danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej oraz w przypadku przejścia do II etapu Konkursu na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku w sieci Internet, w tym w szczególności na stronie oraz w materiałach promocyjnych i wewnętrznych L Oreal Polska Sp. z o.o., oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Fundatora. 6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego w zakresie określonym w pkt Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość

6 pocztą elektroniczną ze strony Organizatora, korzystając z zakładki kontakt i wpisując dane osobowe, jako temat wiadomości. 8. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z programów promocyjnych Fundatora. 9. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych akcjach promocyjnych, konkursach i promocjach organizowanych przez Fundatora drogą elektroniczną (sms, ) na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz z późn. zm.). 6. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu. Reklamacje przesłane pocztą tradycyjną będą również rozpatrywane. Datą złożenia reklamacji będzie w takim przypadku data nadania przesyłki zawierającej reklamację. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wysłania reklamacji. 9. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 2. Każdy z Uczestników może zrezygnować z udziału w Konkursie w trakcie jej trwania bez negatywnych dla niego konsekwencji. 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Hala Koszyki" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie Hala Koszyki" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo