Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział Wielkopolski PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Inwestor: URZĄD GMINY W Obiekt: GIMNAZJUM NR w Adres: Nr projektu: OFEK/2/2006/EKL PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Kujawka certyfikat KRONE nr APMNPN0154 SPRAWDZIŁ: - mgr inż. Ryszard Stefanowski

2 Spis Treści 1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Podstawa opracowania Zakres projektu System okablowania OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące sieci komputerowej Wymagania dotyczące dedykowanej sieci elektrycznej Opis standardu okablowania strukturalnego Podsystem stanowiska pracy Zasada numeracji gniazd Kable przyłączeniowe Podsystem okablowania poziomego Podsystem administracyjny- szafa dystrybucyjna Podsystem wyposażenia Wyposażenie informatyczne Wydzielona (dedykowana) sieć elektryczna Bilans mocy Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przeciwprzepięciowa Obliczenia techniczne Pomiary elektryczne Pomiary i certyfikacja sieci strukturalnej Tabela określająca parametry transmisyjne zgodne z normami: EIA/TIA-568-A-5, TSB ZESTAWIENIA I SPISY Zestawienie materiałów SPIS RYSUNKÓW...16 Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 2/16

3 1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Urzędu Gminy w na wykonanie dokumentacji projektowej sieci okablowania strukturalnego w budynku Gimnazjum nr Podkłady budowlane oraz projekty techniczne instalacji teletechnicznych wraz z aranżacją wnętrz w Budynku Gimnazjum otrzymane od Inwestora Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące modernizacji pomieszczenia Serwerowni i instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum zał. Nr ZAKRES PROJEKTU Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt typowy okablowania strukturalnego zintegrowanego z wydzieloną siecią elektryczną dla hipotetycznego, uśrednionego Gimnazjum w ramach projektu e-szkoła. Projekt ma służyć jako pomoc i pewien wzorzec przy pracach przetargowych i odbiorach końcowych dla konkretnych instalacji. Zakres prac objętych projektem dotyczy wykonania okablowania strukturalnego, montażu szafy GPD, montażu instalacji elektrycznej zasilającej szafę, pomiarów instalacji. Ponieważ każda konkretna Szkoła posiada inne wymagania i inny zakres prac instalacyjnych, każdorazowo należy dokonać kompletu uzgodnień z dyrekcją. Szkoły. Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto standard okablowania firmy Krone, osprzęt elektryczny firmy Legrand jako odnośniki, co nie wiąże poszczególne Szkoły w wyborze innego spójnego standardu. 1.3 SYSTEM OKABLOWANIA Po rozpatrzeniu możliwości i analizie potrzeb związanych z budową sieci strukturalnej wybrany został system okablowania strukturalnego firmy KRONE. System ten obsługiwać może wszystkie potrzeby w zakresie telekomunikacji w obiekcie poczynając od łączności telefonicznej, faksowej, przesyłania danych między komputerami- sieci LAN (Local Area Network), wideo, ISDN, sieci zabezpieczeń przeciwpożarowych, antywłamaniowych itp. aż po łączność zewnętrzną po łączach światłowodowych w standardzie ATM. System okablowania strukturalnego jest to przede wszystkim system całkowicie otwarty, zaprojektowany w celu obsłużenia wszystkich potrzeb telekomunikacyjnych teraz i w przyszłości. Sys- Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 3/16

4 tem bazuje tylko na dwóch rodzajach kabli: kablach miedzianych ( nieekranowanych lub nienieekranowanych), składających się z par skręconych przewodów o różnym skoku o impedancji falowej 100Ω oraz na kablach światłowodowych wielomodowych gradientowych o średnicy włókna 62,5 μm lub 50 μm, średnicy powłoki 125 μm. System ten jest bardzo elastyczny oraz podatny na zmiany, ponieważ wykorzystuje ten sam zestaw wtyków, złączy pośrednich i gniazd modularnych zarówno dla transmisji danych jak i głosu. Umożliwia, więc łatwe przenoszenie komputerów, telefonów czy terminali ISDN z jednego pomieszczenia do innego bez burzenia całości systemu przy minimalnych przerwach w pracy. System okablowania strukturalnego KRONE umożliwia bezkolizyjną pracę nadrzędnego systemu komputerowego, central PABX, sieci LAN i WAN. Dzięki wysokiej jakości użytych elementów oraz uznanej stabilności producenta zapewniona jest ciągłość pracy obecnie i stały rozwój systemu w przyszłości. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 4/16

5 2 OPIS TECHNICZNY. 2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI KOMPUTEROWEJ Spełnianie normy EIA/TIA568 B, PN-EN50173, pasma transmisji -100mhz, Spełnianie standardu IEEE dla Ethernet, Fast Ethernet i gigaethernet Zastosowanie elementów biernych kategorii 5E, Zastosowanie kabli nieekranowanych UTP Możliwość tworzenia różnych grup podsieci logicznych, Standard podstawowy, czyli zastosowanie podwójnego gniazda dla jednego stanowiska pracy, Pojedyncze gniazdo komputerowe dla radiowego punktu dostępowego AP Zasilanie punktów dostępowych AP przez kable UTP (poe) Prowadzenie kabli w korytkach plastikowych Główny Punkt Dystrybucyjny GPD1 - pomieszczenie nr Na piętrze Możliwość rozbudowy GPD w przyszłości WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEDYKOWANEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ Ze względu na koszt i wagę przetwarzanych przez System Komputerowy Szkoły danych, równolegle z siecią logiczną wybudowana zostanie wydzielona, dedykowana sieć elektryczna służąca tylko zasilaniu odbiorników komputerowych. Powinna ona spełniać następujące warunki: Dedykowaną instalację zasilającą należy wykonać w układzie TN-S lub TN-C-S Sieć zasilająca ma być wykonana jako 3-przewodowa, kablami miedzianymi o izolacji na napięcie minimum 750V, WLZ min 3x4mm 2. Przewidywany pobór mocy przez szafę GPD około 1kW, zasilanie jednofazowe Szafę GPD należy połączyć dodatkowym przewodem wyrównawczym LY16 z szyną uziomową budynku. Jeśli takiej szyny brak, należy ją wykonać i podłączyć do niej wszystkie dostępne uziomy naturalne. Kable układać w listwach plastikowych Np. w DLP75x20, LN50x20 Zasilanie punktów dostępowych radiowych AP- poprzez kable sieci strukturalnej przy zastosowaniu przełącznika z funkcją PoE. Sieć zasilająca musi posiadać 3-stopniową ochronę przeciwprzepięciową Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 5/16

6 2.2 OPIS STANDARDU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO System okablowania strukturalnego KRONE jest otwartym modularnym systemem opartym na topologii gwiazdy. Umożliwia zbudowanie sieci dla całego przedsiębiorstwa, integrując wszystkie usługi telekomunikacyjne oraz wszystkie obiekty, od pokoi poczynając na rozległej sieci terenowej światłowodowej kończąc. Zintegrowany system okablowania strukturalnego składa się z następujących podsystemów: Podsystem miejsca pracy, Podsystem okablowania poziomego, Podsystem administracyjny, Podsystem wyposażenia sieciowego, Podsystem magistrali pionowej, Podsystem magistrali terenowej. Wszystkie w/w podsystemy stanowią oddzielne zespoły umożliwiające dokonywanie niezależnych zmian wewnątrz podsystemów bez destrukcyjnego wpływu na pozostałe elementy. Okablowanie standardu KRONE spełnia główne normy dotyczące okablowania budynków: polską normę PN-EN 50173, normy amerykańskie EIA/TIA 568, normę EIA/TIA 569 na prowadzenie kabli w ciągach kablowych, normę EIA/TIA 570 dla budynków komercyjnych i mieszkalnych oraz normę międzynarodową IS Szczególnie ważne jest spełnianie europejskich norm dotyczących EMI, tzn. normy EN 55022, dotyczącej emisji pól elektromagnetycznych przez urządzenia informatyczne, normy IEC 801.3, dotyczącej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i normy IEC 801.4, dotyczącej odporności na impulsowe zakłócenia elektromagnetyczne. 2.3 PODSYSTEM STANOWISKA PRACY Podsystem stanowiska pracy tworzą: gniazda modularne z osprzętem tworzące zespół przyłączeniowy ZP, kable przyłączeniowe, adaptery(baluns), oraz sprzęt umożliwiający podłączenie komputerów, punktów dostępowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych do sieci strukturalnej. Wyposażenie wszystkich stanowisk pracy bazuje na takich samych elementach, zapewniając tym samym łatwą konserwację i rozbudowę systemu. W sieci strukturalnej zastosowano gniazda logiczne RJ45 kategorii 5E nieekranowane, oznaczone symbolem montowane w adapterze zgodnym ze standardem Mosaic 45. Dwa takie gniazda zamontowane w ramce 2-modułowej i dwa gniazda elektryczne Data z blokadą Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 6/16

7 tworzą podstawowy zespół przyłączeniowy ZP1. Zespoły te, montowane w puszkach natynkowych na ścianie okiennej nad listwą podłogową obsługują podstawowe stanowiska pracy administracji i sal multimedialnych Szkoły. Zespoły służące do podłączenia punktów dostępowych AP Budynku składać się będą z puszki 2-modułowej i pojedynczego gniazda RJ45, natomiast zasilanie AP podawane jest kablem przebiegu poziomego ze switcha PoE. Schemat montażowy zespołów przyłączeniowych pokazano na rys. nr 1. Kable sieci logicznej UTP prowadzone są w plastikowych listwach natynkowych Legrand. Kabel zasilający szafę GPD prowadzić należy także w listwie natynkowej, jednak w odległości minimum 20cm od kabli logicznych. Przy przejściach przez ściany kable należy zabezpieczać rurkami PCV. W miejscach kolizji z rurami pionów CO dopuszcza się zmniejszenie korytka do DLP75x20 ewentualnie podkucie ściany i zastosowanie rur Peszla ZASADA NUMERACJI GNIAZD Gniazda zostały oznaczone numerami oraz symbolem komputera i telefonu. Numer na gnieździe Np oznacza, że gniazdo to podłączone jest do szafy GPD1 i panela krosowego nr 1, gniazdo nr 12. Przyjęty sposób numeracji jednoznacznie przypisuje gniazda i kable przebiegów poziomych do paneli w szafach, uniezależniając numerację od przyszłych zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń lub zmiany numeracji pokoi. Umożliwia także spójną numerację dodatkowych szaf lub istniejących gniazd logicznych. Kolejność rozszycia przewodów na gniazdach RJ45 jest zgodne z rozszyciem według EIA/TIA - 568B KABLE PRZYŁĄCZENIOWE Dołączanie komputerów do gniazd modularnych zrealizowane będzie przy pomocy kabli wykonanych z linki UTP zakończonych obustronnie wtykiem RJ45. W zależności od konkretnej sytuacji kable te mogą mieć różną długość, najczęściej jednak od 1m do 3m. Obecnie zaproponowano użycie kabla o długości 3 m - symbol Wyposażenie stanowisk w ww. kable będzie następowało sukcesywnie w trakcie instalacji końcówek komputerowych w sieci. Radiowe punkty dostępowe AP należy podłączać kablami dostarczonymi przez producenta, przy czym gniazda RJ45 obsługujące te punkty należy montować bezpośrednio przy punktach dostępowych. 2.4 PODSYSTEM OKABLOWANIA POZIOMEGO Zasadniczą część systemu okablowania strukturalnego stanowi podsystem okablowania poziomego łączącego punkty przyłączeniowe z szafą GPD1. Zastosowano tutaj kabel nieekranowany Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 7/16

8 4-ro parowy kategorii 5E o średnicy przewodów 24AWG - 0,51 mm typu UTP Cat. 5E, o nr katalogowym KRONE Kabel ten umożliwia transmisję danych z szybkością do 1Gb/s. Kable przebiegów poziomych od poszczególnych zespołów przyłączeniowych ZP prowadzone są w korytkach kablowych plastikowych z przegrodą, montowanych na ścianach korytarzy, a w pokojach na ścianie okiennej na wysokości ok. 20cm od podłogi. W szafie kable zakończyć należy w panelach krosowych typu IDC 24 xrj45-utp. Na osobnym gnieździe (np. nr 24) w panelu krosowym należy zakończyć pary telefonicznej linii miejskiej, przez którą dostarczany jest Internet (ADSL). Kable układane będą w całości, bez żadnych złącz pośrednich i punktów lutowniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu na promienie gięcia ww. kabli oraz długości i sposób zakończenia kabli na gniazdach, zgodnie z zaleceniami systemu KRONE. Kable zakończone w szafie GPD posiadać powinny odpowiedni zapas na ewentualne możliwe w przyszłości przesunięcia przebiegów. Przebiegi poziome kabli sieci strukturalnej w Budynku pokazano na planach na rysunku nr 2,3,4, PODSYSTEM ADMINISTRACYJNY- SZAFA DYSTRYBUCYJNA Podsystem administracyjny służy do przeprowadzania zmian w umiejscowieniu sprzętu końcowego bez przeprowadzania zmian w okablowaniu poziomym, magistralach i sprzęcie aktywnym. Do tego celu służy system krosownic (patch paneli) i kabli krosowych. Podsystem administracyjny i wyposażenie sieci w sprzęt aktywny w Budynku Szkoły są umiejscowione w szafie dystrybucyjnej 19 o wielkości 24 U. Wielkość szafy 42U (U=44,5mm) dla GPD1 została tak dobrana, by zapewnić umieszczenie obecnie potrzebnego sprzętu oraz umożliwić rozbudowę sieci w przyszłości. Mogą to być następne serwery, dalsze elementy aktywne itp. Wyposażenie szafy GPD-1 pokazano na rys. nr 2. Zastosowano szafę kablową produkcji firmy ZPAS, wyposażoną w perforowane drzwi z zamkiem, cokół do wprowadzenia kabli i panel wentylacyjny z termostatem. Głównymi elementami podsystemu administracyjnego są panele krosowe i kable krosowe. Rozmieszczenie paneli krosowych w szafie i ich numerację pokazano na rys. nr 2. Wszystkie przebiegi poziome w Budynku zakończone będą na 24 portowym panelu krosowym UTP kat.5e. Linia telefoniczna miejska, którą dostarczany jest Internet (poprzez łącze typu ADSL lub DSL), powinna być zakończona na osobnym gnieździe patchpanela np. nr 24, uprzednio przechodząc przez ochronnik przepięciowy. W ten sposób podłączenie linii ADSL do routera można wykonać bardzo szybko używając zwykłego kabla krosowego. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 8/16

9 W celu zapewnienia porządku w szafie GPD przyjęto system kolorowych kabli krosowych, ułatwiających orientację i zmiany w trakcie eksploatacji. Kable koloru niebieskiego łączą gniazda w panelach przebiegów poziomych ze sprzętem aktywnym, obsługując siec komputerowa. Kable koloru zielonego służą do połączenia routera z gniazdami telefonicznymi, kable koloru żółtego zarezerwowano dla połączeń światłowodowych i specjalnych. Obecnie przewidziano kable krosowe koloru niebieskiego i zielonego. Połączenia pomiędzy polem krosowym, na którym zostaną zakończone przebiegi poziome (oznaczone kolorem niebieskim na rys. nr 2), a sprzętem aktywnym dokonywane będą kablami krosowymi zakończonymi obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane będą kable kategorii 5E (linka), typu x, koloru niebieskiego, o długościach 1m i 2m. Połączenia pomiędzy polem krosowym, na którym zakończono przebiegi poziome, a gniazdem telefonicznym dokonywane będą kablami koloru zielonego, zakończonymi także obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane będą kable kategorii 5 (linka), typu x, o długości 1m i 2m. Na dole szafy przewidziano panel rozdzielczy tworzący wewnętrzną rozdzielnicę elektryczną RSZ. Należy w niej zamontować osprzęt elektryczny opisany w części dotyczącej instalacji elektrycznej, ponadto należy zamontować ochronnik linii telefonicznej przystosowany do montażu na szynie TH35. Szafę GPD należy uziemić za pomocą linki LY16 podłączonej bezpośrednio do głównej szyny uziomowej budynku. 2.6 PODSYSTEM WYPOSAŻENIA Podsystem wyposażenia obejmuje aktywny sprzęt komputerowy, serwery, zasilacze i inne wyposażenie tworzące węzeł sieciowy Szkoły. Wyposażenie to nie stanowi elementu okablowania strukturalnego, jest wymieniane tutaj tylko jako elementy tworzące kompletną strukturę informatyczną Szkoły WYPOSAŻENIE INFORMATYCZNE Obecnie w projekcie przewidziano zamontowanie podstawowego sprzętu aktywnego, umożliwiającego pracę sieci. Jest to router dostępowy z firewallem i przełącznik 3 warstwy. Podstawowe wymagania na ten sprzęt podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do zasilania sprzętu aktywnego przewidziano zamontowanie w dolnej części szafy GPD1 zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 1,5kVA. Zasilacz służyć będzie do zasilania tylko sprzętu Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 9/16

10 aktywnego w szafie oraz punktów dostępowych poprzez linie sieci strukturalnej. Zasilanie komputerów poszczególnych użytkowników będzie realizowane za pomocą wydzielonej sieci elektrycznej niepodłączonej do centralnego UPS-a lub za pomocą UPS-ów indywidualnych. Rozprowadzenie mocy do obwodów odbiorczych szafy zapewnia wydzielona rozdzielnica komputerowa RK1 oraz wewnętrzna rozdzielnica szafy RSZ. 2.7 WYDZIELONA (DEDYKOWANA) SIEĆ ELEKTRYCZNA Wydzielona sieć elektryczna ma za zadanie dostarczenie w sposób możliwie najbardziej niezawodny moc do szafy GPD1 i punktów dostępowych, uniemożliwienie włączenia do niej innych odbiorników typu grzałki, czajniki itp. oraz umożliwić pracę bezprzerwową z centralnego zasilacza bezprzerwowego tzw. UPS-a. Schemat ideowy sieci pokazano na rys. nr 7 Wydzielona sieć elektryczna zasilana będzie z Rozdzielnicy Komputerowej RK1, zlokalizowanej obok Rozdzielnicy Głównej Budynku, znajdującej się na parterze budynku. Z rozdzielnicy tej poprowadzono osobny kabel (WLZ), typu YDY3x4mm 2, który zasila rozdzielnicę wewnętrzną szafy GPD1 oznaczoną jako RSZ. Z tej rozdzielnicy RSZ zasilane będą wszystkie odbiorniki wewnętrzne szafy tj., switch, router, serwer, listwa zasilająca, oraz zewnętrzne punkty dostępowe AP poprzez zasilacz switcha z funkcja PoE BILANS MOCY. Przyjęto, że pobór mocy wydzielonej sieci elektrycznej zasilającej szafę GPD1 i punkty dostępowe nie przekroczy 1kW. Wynika to z przyjętych założeń, a mianowicie: Średni pobór mocy dla 1 AP- 15W Ilość czynnych punktów AP- 8 Średni pobór mocy szafy GPD- 0,8kw Współczynnik jednoczesności k j =1 Współczynnik mocy cosφ=0,9 Moc tracona na ciepło-0,8kw Linia WLZ kabel YDY3x4mm 2, spadek napięcia około 0,4% OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Ochrona podstawowa, czyli ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez izolację podstawową lub obudowy o stopniu ochrony IP20. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem przy dotyku pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników różnicowych i nadmiarowo-prądowych o charakterystyce B. W sieci komputerowej Budynku zastosowano układ sieci TN-C-S, wyłączniki różnicowo-prądowe powinny być specjal- Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 10/16

11 nie przystosowane do zasilania sieci informatycznych - krótkozwłoczne i odporne na udary prądowe np. P kV firmy Legrand OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA. Szczególnie ważna w wydzielonych sieciach zasilania sprzętu komputerowego jest ochrona przed przepięciami, które mogą się pojawić w instalacji elektrycznej przy wyładowaniach atmosferycznych, przełączeniach w sieci energetycznej lub jej stanach awaryjnych. W projektowanej instalacji zastosowano (zgodnie z normą PN-93/E-05009/443) trójstopniową ochronę, redukującą stopniowo falę przepięciową do wartości bezpiecznych dla sprzętu komputerowego. W stopniu B zastosowano szybkie ochronniki OBO V25-B/4, które zostaną zamontowane w Rozdzielni Głównej Budynku w wolnym polu lub rozdzielni komputerowej RK1, w stopniu C przewidziano ochronniki OBO V20-C/2 montowane w rozdzielni szafy RSZ, w szafie GPD przewidziano także listwę zasilającą z ochronnikami warystorowymi stopnia D. Dla zabezpieczenia linii telefonicznej przewidziano zamontowanie w rozdzielnicy szafy ochronnika przepięciowego tej linii. Należy tutaj dobrać odpowiedni typ ochronnika, np. dla linii analogowej typ , dla linii cyfrowej firmy Legrand OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia techniczne dotyczą doboru przekroju kabli obwodów gniazdkowych i WLZ, dobranie zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych, sprawdzenia warunków szybkiego wyłączenia oraz dopuszczalnych spadków napięć. Dobrane zabezpieczenia są prawidłowe, warunek szybkiego wyłączenia spełniony. Największy spadek napięcia dla najbardziej obciążonego i oddalonego obwodu (gniazda listwy w szafie GPD na piętrze) od Rozdzielni Głównej do gniazda wynosi 0,4%, czyli znacznie poniżej dopuszczalnej wartości 4%. Obliczenia załączono do egz. archiwalnego projektu POMIARY ELEKTRYCZNE Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić jakość wykonanych prac, stan opisów obwodów, wyłączników oraz dokonać następujących pomiarów: Rezystancji izolacji instalacji, Rezystancji pętli zwarciowej, Rezystancji uziemienia, Prądów i czasów zadziałania wyłączników różnicowych, Dopuszczalnych spadków napięć. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 11/16

12 2.8 POMIARY I CERTYFIKACJA SIECI STRUKTURALNEJ Po zakończeniu prac montażowych, każdy kanał transmisyjny okablowania poziomego zostanie odpowiednio oznakowany oraz przetestowany. Pomiary dotyczą następującego zestawu: gniazdo IO, kabel przebiegu poziomego oraz krosownica w szafie. Pierwszy etap sprawdzania polega na dokonaniu testów statycznych za pomocą testera SLT-3. Należą do nich następujące pomiary: sprawdzenie poprawności kolejności połączeń, ciągłość połączeń, zwarć w obrębie par i pomiędzy parami. Drugi etap pomiarów, wymagany dla uzyskania atestu, to pomiary dynamiczne w rozszerzonym zakresie do 100MHz, gdzie dla każdego kanału pomierzone zostały, między innymi: impedancja falowa, tłumienność kanału, długość kabla, wartość przesłuchu NEXT i FEXT, oraz parametry związane z pracą równoczesną par, tj PSNEXT, PSELFEXT, PSACR. Wyniki tych pomiarów załączone do dokumentacji powykonawczej stanowią podstawę do uzyskania certyfikatu. Do ww. pomiarów zastosowany zostanie tester umożliwiający pełne, automatyczne pomiary w zakresie do 100MHz i kategorii 5E np. WIRESCOPE, FLUKE itp. Poniżej podano graniczne wartości tłumienności i przesłuchu zbliżnego NEXT wg normy EIA/TIA568. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 12/16

13 2.8.1 TABELA OKREŚLAJĄCA PARAMETRY TRANSMISYJNE ZGODNE Z NOR- MAMI: EIA/TIA-568-A-5, TSB67 KANAŁ PODSTAWOWY(BASIC LINK) Kat.5E Częstotliwość Next Attn RL ACR Elfext PS next PS Acr PS Elfext Delay Ske w Prop. Delay UTP 100 Ohm 5e 1MHz 60,0 3,0 17,0 58,0 58,0 57,0 55,0 55,0 <45 <518 ScTP 100 Ohm 5e 4MHz 54,8 4,0 17,0 50,8 48,0 52,0 48,0 45, Ohm 8MHz 50,0 5,7 17,0 44,4 41,9 47,1 41,4 38,9 10MHz 48,5 6,4 17,0 42,1 40,0 45,6 39,2 37,0 16MHz 45,2 8,1 17,0 37,1 35,9 42,2 34,1 32,9 20MHz 43,7 9,1 17,0 34,5 34,0 40,7 31,5 31,0 25MHz 42,1 10,3 16,3 31,8 32,0 39,1 28,8 29,0 31,2MHz 40,6 11,6 15,6 29,0 30,1 37,5 25,9 27,1 62,5MHz 35,7 16,7 13,5 18,9 24,1 32,6 15,9 21,1 100MHz 32,3 21,6 12,1 10,7 20,0 29,3 7,7 17,0 ACR nie jest elementem TSB-95, wartości pochodzą z wyliczeń Next i Attn Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 13/16

14 3 ZESTAWIENIA I SPISY 3.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Producent Nr katalogowy producenta Ilość Jedn. SZAFY ROZDZIELCZE 1 Listwa zasilająco-filtrująca 230V 5 gniazd ZPAS LZ-30F 1 Szt. 2 Szafa rozdzielcza 19"/24U 600x1000 ZPAS SZBSE Szt. 3 Panel wentylacyjny z trzema wentylator ZPAS PW Szt. 4 Termostat załączający wentylatory ZPAS SZB /KTS 1 Szt. 5 Szuflada z klawiaturą ZPAS SZB /1 1 Szt. 6 Panel dystrybucji napięcia ZPAS PS-3U 1 Szt. ELEMENTY KRONE 1 Patch Panel-24xRJ45 UTP kat.5e KRONE Szt. 2 Gniazdo komputerowe RJ45 UTP KRONE Szt. 3 Adapter Mosaic 45 do gniazda keystone KRONE Szt. 4 Kabel UTP 4x2x0,5 - kat 5E.( 305m)) KRONE Opak. 5 Kable stacyjne -2xRJ45-3m szare KRONE Szt. 6 Kable krosowe -2xRJ45-1m niebieskie KRONE Szt. 7 Półka z wieszakami 1U KRONE Szt. 8 Półka na sprzęt KRONE Szt. 9 Puszka natynkowa 2-modułowa KRONE Szt. KORYTKA, LISTWY 1 Rurka Rb18 POLAM 10 M 2 Rurka Rb 22 POLAM 10 M 3 Korytko kablowe LN LEGRAND M 4 Kąt płaski do LN5020 LEGRAND Szt. 5 Kąt wewnętrzny LN5020 LEGRAND Szt. 6 Kąt zewnętrzny LN5020 LEGRAND Szt. 7 Łącznik prosty LEGRAND Szt. 8 Korytko KI9040 LEGRAND M 9 Ochronnik przepięciowy na linię telef. LEGRAND Szt. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 14/16

15 Lp. Nazwa Producent Nr katalogowy producenta Ilość Jedn. 10 Rozdzielnica naścienna Nedbox 1x12 LEGRAND Szt. 11 Drzwi do rozdz. Nedbox LEGRAND Szt. 12 Zamek do drzwi rozdz. Nedbox LEGRAND Szt. 13 Rozłącznik izolacyjny FR300/40 LEGRAND Szt. 14 Wyłącznik nadmiarowy B16 LEGRAND Szt. 15 Wyłącznik nadmiarowy B10 LEGRAND Szt. 16 Wyłącznik różn. - prądowy P kV LEGRAND Szt. 17 Lampka kontrolna 3-fazowa ELTECH LK713 1 Szt. 18 Lampka kontrolna 1-fazowa ELTECH LK711 1 Szt. 19 Kabel YDYp3x4 BFK YDYp3x4 20 M 20 Ochronnik przepięciowy OBO stopnia C OBO V20C2 1 Szt. 21 Ochronnik przepięciowy OBO stopnia B OBO V25B4 1 Szt. SPRZĘT AKTYWNY 1 Zasilacz UPS Smart UPS RM/1500VA APC SU1500RMXLI2U 1 Szt. 2 Switch 24 porty CISCO WS-CE500-24PC 1 Szt. 3 Router dostępowy CISCO 1801/K9 1 Szt. 4 Punkt dostępowy AP CISCO AP1131AG-E-K9 8 Szt. 5 Serwer wg SIWZ Intel 1 Szt. ELEMENTY DROBNE 1 Materiały drobne(farba, gips..) 1 Szt. 2 Kołki rozporowe 400 Szt. 3 Kołki rozporowe 6/45 0 Szt. 4 Kołki rozporowe Nida Gips 40 Szt. 5 Łączniki ekranu 40 Szt. 6 Opaska Elematic Szt. 7 Opaska Elematic Szt. 8 Złączki Vago 3x 20 Szt. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 15/16

16 3.2 SPIS RYSUNKÓW Schemat montażowy zespołów przyłączeniowych Schemat rozmieszczenia sprzętu w szafie GPD1 Rzut parteru cz. 1-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut parteru cz. 2-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut 1 piętra cz.1 -plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut 1 piętra cz.2-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Schemat ideowy wydzielonej sieci elektrycznej Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 16/16

17 OFEK

18 OFEK

19 OFEK

20 OFEK

21 OFEK

22 UWAGI: 1) Zespó³ ZP1 dotyczy wersji montowawanej w puszkach natynkowych W przypadku gniazd przy AP zrezygnowaæz gniazdek elektrycznych 2) dok³adne miejsce monta u i typ zespo³u uzgadniaæz Inwestorem podczas monta u OFEK

23 OFEK

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA ODBIORNIKÓW KOMPUTEROWYCH.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA ODBIORNIKÓW KOMPUTEROWYCH. 62-068 ROSTARZEWO UL. TOPOLOWA 6 NIP 995-017-41-27 TEL. 696 097 772 dawid.furmaniak@gmail.com Egzemplarz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres: Murowana Goślina, ul. Szkolna 1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres: Murowana Goślina, ul. Szkolna 1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Instalacja okablowania strukturalnego wraz z instalacją zasilającą sali komputerowej oraz instalacja zasilająca urządzenia technologiczne sali gastronomicznej w budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI 2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI Tom TWN-02-08.10 3. SPIS ZAWARTOŚCI TWN-02-08.10 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Część logiczna. 1. Założenia projektowe. 1.1. Podstawa opracowania budowy sieci. 1.2. Struktura logiczna okablowania strukturalnego. 2. Zastosowane elementy. 2.1. Kabel sygnałowy UTP kat.5e.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY APOL NIP 625-10-00-331 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 42-506 BĘDZIN ul. Barlickiego 71 tel./fax (32) 760-28-26 e-mail: apol.wojkowice@vp.pl Będzin 20.09.2014r. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek trybuny przy ul. Cicha 6 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud.

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 1.1. Instalacja komputerowa - sieć logiczna, 1.2. Instalacja telefoniczna, 2. Część rysunkowa Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY. Mosina, ul. Dworcowa 4. TEMAT: Modernizacja pomieszczeń Mosińskiego Ośrodka Kultury

PROJEKT WYKONAWCZY MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY. Mosina, ul. Dworcowa 4. TEMAT: Modernizacja pomieszczeń Mosińskiego Ośrodka Kultury PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY Mosina, ul. Dworcowa 4 TEMAT: Modernizacja pomieszczeń Mosińskiego Ośrodka Kultury BRANśA: Instalacje elektryczne AUTOR: mgr inŝ. Wojciech Sobiak upr.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

3. Obliczenia techniczne str. 8. 4. Oświadczenie projektanta str. 9. 5. Uprawnienia + przynaleŝność do PIIB str. 10

3. Obliczenia techniczne str. 8. 4. Oświadczenie projektanta str. 9. 5. Uprawnienia + przynaleŝność do PIIB str. 10 1 Opracowanie zawiera: 1. Spis treści str. 1 2. Opis techniczny str. 2-7 3. Obliczenia techniczne str. 8 4. Oświadczenie projektanta str. 9 5. Uprawnienia + przynaleŝność do PIIB str. 10 6. Rysunki: rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Modernizacja sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Bolesławiec

OPRACOWANIE: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Bolesławiec PROJEKT WYKONAWCZY-BRANŻA ELEKTRYCZNA OBIEKT: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1 OPRACOWANIE: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PRZEDMIAR ROBÓT. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: : TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje komputerowe

Przedmiar robót Instalacje komputerowe Przedmiar robót Instalacje komputerowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Pyrzyce ul. Młodych Techników

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI STRUKTURALNEJ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI STRUKTURALNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI STRUKTURALNEJ Nazwa Obiektu: Inwestor: Urząd Gminy w Ustce. Urząd Gminy w Ustce. Projekt: Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 Podstawa opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo