Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział Wielkopolski PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Inwestor: URZĄD GMINY W Obiekt: GIMNAZJUM NR w Adres: Nr projektu: OFEK/2/2006/EKL PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Kujawka certyfikat KRONE nr APMNPN0154 SPRAWDZIŁ: - mgr inż. Ryszard Stefanowski

2 Spis Treści 1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Podstawa opracowania Zakres projektu System okablowania OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące sieci komputerowej Wymagania dotyczące dedykowanej sieci elektrycznej Opis standardu okablowania strukturalnego Podsystem stanowiska pracy Zasada numeracji gniazd Kable przyłączeniowe Podsystem okablowania poziomego Podsystem administracyjny- szafa dystrybucyjna Podsystem wyposażenia Wyposażenie informatyczne Wydzielona (dedykowana) sieć elektryczna Bilans mocy Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przeciwprzepięciowa Obliczenia techniczne Pomiary elektryczne Pomiary i certyfikacja sieci strukturalnej Tabela określająca parametry transmisyjne zgodne z normami: EIA/TIA-568-A-5, TSB ZESTAWIENIA I SPISY Zestawienie materiałów SPIS RYSUNKÓW...16 Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 2/16

3 1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Urzędu Gminy w na wykonanie dokumentacji projektowej sieci okablowania strukturalnego w budynku Gimnazjum nr Podkłady budowlane oraz projekty techniczne instalacji teletechnicznych wraz z aranżacją wnętrz w Budynku Gimnazjum otrzymane od Inwestora Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące modernizacji pomieszczenia Serwerowni i instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum zał. Nr ZAKRES PROJEKTU Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt typowy okablowania strukturalnego zintegrowanego z wydzieloną siecią elektryczną dla hipotetycznego, uśrednionego Gimnazjum w ramach projektu e-szkoła. Projekt ma służyć jako pomoc i pewien wzorzec przy pracach przetargowych i odbiorach końcowych dla konkretnych instalacji. Zakres prac objętych projektem dotyczy wykonania okablowania strukturalnego, montażu szafy GPD, montażu instalacji elektrycznej zasilającej szafę, pomiarów instalacji. Ponieważ każda konkretna Szkoła posiada inne wymagania i inny zakres prac instalacyjnych, każdorazowo należy dokonać kompletu uzgodnień z dyrekcją. Szkoły. Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto standard okablowania firmy Krone, osprzęt elektryczny firmy Legrand jako odnośniki, co nie wiąże poszczególne Szkoły w wyborze innego spójnego standardu. 1.3 SYSTEM OKABLOWANIA Po rozpatrzeniu możliwości i analizie potrzeb związanych z budową sieci strukturalnej wybrany został system okablowania strukturalnego firmy KRONE. System ten obsługiwać może wszystkie potrzeby w zakresie telekomunikacji w obiekcie poczynając od łączności telefonicznej, faksowej, przesyłania danych między komputerami- sieci LAN (Local Area Network), wideo, ISDN, sieci zabezpieczeń przeciwpożarowych, antywłamaniowych itp. aż po łączność zewnętrzną po łączach światłowodowych w standardzie ATM. System okablowania strukturalnego jest to przede wszystkim system całkowicie otwarty, zaprojektowany w celu obsłużenia wszystkich potrzeb telekomunikacyjnych teraz i w przyszłości. Sys- Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 3/16

4 tem bazuje tylko na dwóch rodzajach kabli: kablach miedzianych ( nieekranowanych lub nienieekranowanych), składających się z par skręconych przewodów o różnym skoku o impedancji falowej 100Ω oraz na kablach światłowodowych wielomodowych gradientowych o średnicy włókna 62,5 μm lub 50 μm, średnicy powłoki 125 μm. System ten jest bardzo elastyczny oraz podatny na zmiany, ponieważ wykorzystuje ten sam zestaw wtyków, złączy pośrednich i gniazd modularnych zarówno dla transmisji danych jak i głosu. Umożliwia, więc łatwe przenoszenie komputerów, telefonów czy terminali ISDN z jednego pomieszczenia do innego bez burzenia całości systemu przy minimalnych przerwach w pracy. System okablowania strukturalnego KRONE umożliwia bezkolizyjną pracę nadrzędnego systemu komputerowego, central PABX, sieci LAN i WAN. Dzięki wysokiej jakości użytych elementów oraz uznanej stabilności producenta zapewniona jest ciągłość pracy obecnie i stały rozwój systemu w przyszłości. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 4/16

5 2 OPIS TECHNICZNY. 2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI KOMPUTEROWEJ Spełnianie normy EIA/TIA568 B, PN-EN50173, pasma transmisji -100mhz, Spełnianie standardu IEEE dla Ethernet, Fast Ethernet i gigaethernet Zastosowanie elementów biernych kategorii 5E, Zastosowanie kabli nieekranowanych UTP Możliwość tworzenia różnych grup podsieci logicznych, Standard podstawowy, czyli zastosowanie podwójnego gniazda dla jednego stanowiska pracy, Pojedyncze gniazdo komputerowe dla radiowego punktu dostępowego AP Zasilanie punktów dostępowych AP przez kable UTP (poe) Prowadzenie kabli w korytkach plastikowych Główny Punkt Dystrybucyjny GPD1 - pomieszczenie nr Na piętrze Możliwość rozbudowy GPD w przyszłości WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEDYKOWANEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ Ze względu na koszt i wagę przetwarzanych przez System Komputerowy Szkoły danych, równolegle z siecią logiczną wybudowana zostanie wydzielona, dedykowana sieć elektryczna służąca tylko zasilaniu odbiorników komputerowych. Powinna ona spełniać następujące warunki: Dedykowaną instalację zasilającą należy wykonać w układzie TN-S lub TN-C-S Sieć zasilająca ma być wykonana jako 3-przewodowa, kablami miedzianymi o izolacji na napięcie minimum 750V, WLZ min 3x4mm 2. Przewidywany pobór mocy przez szafę GPD około 1kW, zasilanie jednofazowe Szafę GPD należy połączyć dodatkowym przewodem wyrównawczym LY16 z szyną uziomową budynku. Jeśli takiej szyny brak, należy ją wykonać i podłączyć do niej wszystkie dostępne uziomy naturalne. Kable układać w listwach plastikowych Np. w DLP75x20, LN50x20 Zasilanie punktów dostępowych radiowych AP- poprzez kable sieci strukturalnej przy zastosowaniu przełącznika z funkcją PoE. Sieć zasilająca musi posiadać 3-stopniową ochronę przeciwprzepięciową Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 5/16

6 2.2 OPIS STANDARDU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO System okablowania strukturalnego KRONE jest otwartym modularnym systemem opartym na topologii gwiazdy. Umożliwia zbudowanie sieci dla całego przedsiębiorstwa, integrując wszystkie usługi telekomunikacyjne oraz wszystkie obiekty, od pokoi poczynając na rozległej sieci terenowej światłowodowej kończąc. Zintegrowany system okablowania strukturalnego składa się z następujących podsystemów: Podsystem miejsca pracy, Podsystem okablowania poziomego, Podsystem administracyjny, Podsystem wyposażenia sieciowego, Podsystem magistrali pionowej, Podsystem magistrali terenowej. Wszystkie w/w podsystemy stanowią oddzielne zespoły umożliwiające dokonywanie niezależnych zmian wewnątrz podsystemów bez destrukcyjnego wpływu na pozostałe elementy. Okablowanie standardu KRONE spełnia główne normy dotyczące okablowania budynków: polską normę PN-EN 50173, normy amerykańskie EIA/TIA 568, normę EIA/TIA 569 na prowadzenie kabli w ciągach kablowych, normę EIA/TIA 570 dla budynków komercyjnych i mieszkalnych oraz normę międzynarodową IS Szczególnie ważne jest spełnianie europejskich norm dotyczących EMI, tzn. normy EN 55022, dotyczącej emisji pól elektromagnetycznych przez urządzenia informatyczne, normy IEC 801.3, dotyczącej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i normy IEC 801.4, dotyczącej odporności na impulsowe zakłócenia elektromagnetyczne. 2.3 PODSYSTEM STANOWISKA PRACY Podsystem stanowiska pracy tworzą: gniazda modularne z osprzętem tworzące zespół przyłączeniowy ZP, kable przyłączeniowe, adaptery(baluns), oraz sprzęt umożliwiający podłączenie komputerów, punktów dostępowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych do sieci strukturalnej. Wyposażenie wszystkich stanowisk pracy bazuje na takich samych elementach, zapewniając tym samym łatwą konserwację i rozbudowę systemu. W sieci strukturalnej zastosowano gniazda logiczne RJ45 kategorii 5E nieekranowane, oznaczone symbolem montowane w adapterze zgodnym ze standardem Mosaic 45. Dwa takie gniazda zamontowane w ramce 2-modułowej i dwa gniazda elektryczne Data z blokadą Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 6/16

7 tworzą podstawowy zespół przyłączeniowy ZP1. Zespoły te, montowane w puszkach natynkowych na ścianie okiennej nad listwą podłogową obsługują podstawowe stanowiska pracy administracji i sal multimedialnych Szkoły. Zespoły służące do podłączenia punktów dostępowych AP Budynku składać się będą z puszki 2-modułowej i pojedynczego gniazda RJ45, natomiast zasilanie AP podawane jest kablem przebiegu poziomego ze switcha PoE. Schemat montażowy zespołów przyłączeniowych pokazano na rys. nr 1. Kable sieci logicznej UTP prowadzone są w plastikowych listwach natynkowych Legrand. Kabel zasilający szafę GPD prowadzić należy także w listwie natynkowej, jednak w odległości minimum 20cm od kabli logicznych. Przy przejściach przez ściany kable należy zabezpieczać rurkami PCV. W miejscach kolizji z rurami pionów CO dopuszcza się zmniejszenie korytka do DLP75x20 ewentualnie podkucie ściany i zastosowanie rur Peszla ZASADA NUMERACJI GNIAZD Gniazda zostały oznaczone numerami oraz symbolem komputera i telefonu. Numer na gnieździe Np oznacza, że gniazdo to podłączone jest do szafy GPD1 i panela krosowego nr 1, gniazdo nr 12. Przyjęty sposób numeracji jednoznacznie przypisuje gniazda i kable przebiegów poziomych do paneli w szafach, uniezależniając numerację od przyszłych zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń lub zmiany numeracji pokoi. Umożliwia także spójną numerację dodatkowych szaf lub istniejących gniazd logicznych. Kolejność rozszycia przewodów na gniazdach RJ45 jest zgodne z rozszyciem według EIA/TIA - 568B KABLE PRZYŁĄCZENIOWE Dołączanie komputerów do gniazd modularnych zrealizowane będzie przy pomocy kabli wykonanych z linki UTP zakończonych obustronnie wtykiem RJ45. W zależności od konkretnej sytuacji kable te mogą mieć różną długość, najczęściej jednak od 1m do 3m. Obecnie zaproponowano użycie kabla o długości 3 m - symbol Wyposażenie stanowisk w ww. kable będzie następowało sukcesywnie w trakcie instalacji końcówek komputerowych w sieci. Radiowe punkty dostępowe AP należy podłączać kablami dostarczonymi przez producenta, przy czym gniazda RJ45 obsługujące te punkty należy montować bezpośrednio przy punktach dostępowych. 2.4 PODSYSTEM OKABLOWANIA POZIOMEGO Zasadniczą część systemu okablowania strukturalnego stanowi podsystem okablowania poziomego łączącego punkty przyłączeniowe z szafą GPD1. Zastosowano tutaj kabel nieekranowany Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 7/16

8 4-ro parowy kategorii 5E o średnicy przewodów 24AWG - 0,51 mm typu UTP Cat. 5E, o nr katalogowym KRONE Kabel ten umożliwia transmisję danych z szybkością do 1Gb/s. Kable przebiegów poziomych od poszczególnych zespołów przyłączeniowych ZP prowadzone są w korytkach kablowych plastikowych z przegrodą, montowanych na ścianach korytarzy, a w pokojach na ścianie okiennej na wysokości ok. 20cm od podłogi. W szafie kable zakończyć należy w panelach krosowych typu IDC 24 xrj45-utp. Na osobnym gnieździe (np. nr 24) w panelu krosowym należy zakończyć pary telefonicznej linii miejskiej, przez którą dostarczany jest Internet (ADSL). Kable układane będą w całości, bez żadnych złącz pośrednich i punktów lutowniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu na promienie gięcia ww. kabli oraz długości i sposób zakończenia kabli na gniazdach, zgodnie z zaleceniami systemu KRONE. Kable zakończone w szafie GPD posiadać powinny odpowiedni zapas na ewentualne możliwe w przyszłości przesunięcia przebiegów. Przebiegi poziome kabli sieci strukturalnej w Budynku pokazano na planach na rysunku nr 2,3,4, PODSYSTEM ADMINISTRACYJNY- SZAFA DYSTRYBUCYJNA Podsystem administracyjny służy do przeprowadzania zmian w umiejscowieniu sprzętu końcowego bez przeprowadzania zmian w okablowaniu poziomym, magistralach i sprzęcie aktywnym. Do tego celu służy system krosownic (patch paneli) i kabli krosowych. Podsystem administracyjny i wyposażenie sieci w sprzęt aktywny w Budynku Szkoły są umiejscowione w szafie dystrybucyjnej 19 o wielkości 24 U. Wielkość szafy 42U (U=44,5mm) dla GPD1 została tak dobrana, by zapewnić umieszczenie obecnie potrzebnego sprzętu oraz umożliwić rozbudowę sieci w przyszłości. Mogą to być następne serwery, dalsze elementy aktywne itp. Wyposażenie szafy GPD-1 pokazano na rys. nr 2. Zastosowano szafę kablową produkcji firmy ZPAS, wyposażoną w perforowane drzwi z zamkiem, cokół do wprowadzenia kabli i panel wentylacyjny z termostatem. Głównymi elementami podsystemu administracyjnego są panele krosowe i kable krosowe. Rozmieszczenie paneli krosowych w szafie i ich numerację pokazano na rys. nr 2. Wszystkie przebiegi poziome w Budynku zakończone będą na 24 portowym panelu krosowym UTP kat.5e. Linia telefoniczna miejska, którą dostarczany jest Internet (poprzez łącze typu ADSL lub DSL), powinna być zakończona na osobnym gnieździe patchpanela np. nr 24, uprzednio przechodząc przez ochronnik przepięciowy. W ten sposób podłączenie linii ADSL do routera można wykonać bardzo szybko używając zwykłego kabla krosowego. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 8/16

9 W celu zapewnienia porządku w szafie GPD przyjęto system kolorowych kabli krosowych, ułatwiających orientację i zmiany w trakcie eksploatacji. Kable koloru niebieskiego łączą gniazda w panelach przebiegów poziomych ze sprzętem aktywnym, obsługując siec komputerowa. Kable koloru zielonego służą do połączenia routera z gniazdami telefonicznymi, kable koloru żółtego zarezerwowano dla połączeń światłowodowych i specjalnych. Obecnie przewidziano kable krosowe koloru niebieskiego i zielonego. Połączenia pomiędzy polem krosowym, na którym zostaną zakończone przebiegi poziome (oznaczone kolorem niebieskim na rys. nr 2), a sprzętem aktywnym dokonywane będą kablami krosowymi zakończonymi obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane będą kable kategorii 5E (linka), typu x, koloru niebieskiego, o długościach 1m i 2m. Połączenia pomiędzy polem krosowym, na którym zakończono przebiegi poziome, a gniazdem telefonicznym dokonywane będą kablami koloru zielonego, zakończonymi także obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane będą kable kategorii 5 (linka), typu x, o długości 1m i 2m. Na dole szafy przewidziano panel rozdzielczy tworzący wewnętrzną rozdzielnicę elektryczną RSZ. Należy w niej zamontować osprzęt elektryczny opisany w części dotyczącej instalacji elektrycznej, ponadto należy zamontować ochronnik linii telefonicznej przystosowany do montażu na szynie TH35. Szafę GPD należy uziemić za pomocą linki LY16 podłączonej bezpośrednio do głównej szyny uziomowej budynku. 2.6 PODSYSTEM WYPOSAŻENIA Podsystem wyposażenia obejmuje aktywny sprzęt komputerowy, serwery, zasilacze i inne wyposażenie tworzące węzeł sieciowy Szkoły. Wyposażenie to nie stanowi elementu okablowania strukturalnego, jest wymieniane tutaj tylko jako elementy tworzące kompletną strukturę informatyczną Szkoły WYPOSAŻENIE INFORMATYCZNE Obecnie w projekcie przewidziano zamontowanie podstawowego sprzętu aktywnego, umożliwiającego pracę sieci. Jest to router dostępowy z firewallem i przełącznik 3 warstwy. Podstawowe wymagania na ten sprzęt podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do zasilania sprzętu aktywnego przewidziano zamontowanie w dolnej części szafy GPD1 zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 1,5kVA. Zasilacz służyć będzie do zasilania tylko sprzętu Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 9/16

10 aktywnego w szafie oraz punktów dostępowych poprzez linie sieci strukturalnej. Zasilanie komputerów poszczególnych użytkowników będzie realizowane za pomocą wydzielonej sieci elektrycznej niepodłączonej do centralnego UPS-a lub za pomocą UPS-ów indywidualnych. Rozprowadzenie mocy do obwodów odbiorczych szafy zapewnia wydzielona rozdzielnica komputerowa RK1 oraz wewnętrzna rozdzielnica szafy RSZ. 2.7 WYDZIELONA (DEDYKOWANA) SIEĆ ELEKTRYCZNA Wydzielona sieć elektryczna ma za zadanie dostarczenie w sposób możliwie najbardziej niezawodny moc do szafy GPD1 i punktów dostępowych, uniemożliwienie włączenia do niej innych odbiorników typu grzałki, czajniki itp. oraz umożliwić pracę bezprzerwową z centralnego zasilacza bezprzerwowego tzw. UPS-a. Schemat ideowy sieci pokazano na rys. nr 7 Wydzielona sieć elektryczna zasilana będzie z Rozdzielnicy Komputerowej RK1, zlokalizowanej obok Rozdzielnicy Głównej Budynku, znajdującej się na parterze budynku. Z rozdzielnicy tej poprowadzono osobny kabel (WLZ), typu YDY3x4mm 2, który zasila rozdzielnicę wewnętrzną szafy GPD1 oznaczoną jako RSZ. Z tej rozdzielnicy RSZ zasilane będą wszystkie odbiorniki wewnętrzne szafy tj., switch, router, serwer, listwa zasilająca, oraz zewnętrzne punkty dostępowe AP poprzez zasilacz switcha z funkcja PoE BILANS MOCY. Przyjęto, że pobór mocy wydzielonej sieci elektrycznej zasilającej szafę GPD1 i punkty dostępowe nie przekroczy 1kW. Wynika to z przyjętych założeń, a mianowicie: Średni pobór mocy dla 1 AP- 15W Ilość czynnych punktów AP- 8 Średni pobór mocy szafy GPD- 0,8kw Współczynnik jednoczesności k j =1 Współczynnik mocy cosφ=0,9 Moc tracona na ciepło-0,8kw Linia WLZ kabel YDY3x4mm 2, spadek napięcia około 0,4% OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Ochrona podstawowa, czyli ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez izolację podstawową lub obudowy o stopniu ochrony IP20. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem przy dotyku pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników różnicowych i nadmiarowo-prądowych o charakterystyce B. W sieci komputerowej Budynku zastosowano układ sieci TN-C-S, wyłączniki różnicowo-prądowe powinny być specjal- Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 10/16

11 nie przystosowane do zasilania sieci informatycznych - krótkozwłoczne i odporne na udary prądowe np. P kV firmy Legrand OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA. Szczególnie ważna w wydzielonych sieciach zasilania sprzętu komputerowego jest ochrona przed przepięciami, które mogą się pojawić w instalacji elektrycznej przy wyładowaniach atmosferycznych, przełączeniach w sieci energetycznej lub jej stanach awaryjnych. W projektowanej instalacji zastosowano (zgodnie z normą PN-93/E-05009/443) trójstopniową ochronę, redukującą stopniowo falę przepięciową do wartości bezpiecznych dla sprzętu komputerowego. W stopniu B zastosowano szybkie ochronniki OBO V25-B/4, które zostaną zamontowane w Rozdzielni Głównej Budynku w wolnym polu lub rozdzielni komputerowej RK1, w stopniu C przewidziano ochronniki OBO V20-C/2 montowane w rozdzielni szafy RSZ, w szafie GPD przewidziano także listwę zasilającą z ochronnikami warystorowymi stopnia D. Dla zabezpieczenia linii telefonicznej przewidziano zamontowanie w rozdzielnicy szafy ochronnika przepięciowego tej linii. Należy tutaj dobrać odpowiedni typ ochronnika, np. dla linii analogowej typ , dla linii cyfrowej firmy Legrand OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia techniczne dotyczą doboru przekroju kabli obwodów gniazdkowych i WLZ, dobranie zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych, sprawdzenia warunków szybkiego wyłączenia oraz dopuszczalnych spadków napięć. Dobrane zabezpieczenia są prawidłowe, warunek szybkiego wyłączenia spełniony. Największy spadek napięcia dla najbardziej obciążonego i oddalonego obwodu (gniazda listwy w szafie GPD na piętrze) od Rozdzielni Głównej do gniazda wynosi 0,4%, czyli znacznie poniżej dopuszczalnej wartości 4%. Obliczenia załączono do egz. archiwalnego projektu POMIARY ELEKTRYCZNE Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić jakość wykonanych prac, stan opisów obwodów, wyłączników oraz dokonać następujących pomiarów: Rezystancji izolacji instalacji, Rezystancji pętli zwarciowej, Rezystancji uziemienia, Prądów i czasów zadziałania wyłączników różnicowych, Dopuszczalnych spadków napięć. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 11/16

12 2.8 POMIARY I CERTYFIKACJA SIECI STRUKTURALNEJ Po zakończeniu prac montażowych, każdy kanał transmisyjny okablowania poziomego zostanie odpowiednio oznakowany oraz przetestowany. Pomiary dotyczą następującego zestawu: gniazdo IO, kabel przebiegu poziomego oraz krosownica w szafie. Pierwszy etap sprawdzania polega na dokonaniu testów statycznych za pomocą testera SLT-3. Należą do nich następujące pomiary: sprawdzenie poprawności kolejności połączeń, ciągłość połączeń, zwarć w obrębie par i pomiędzy parami. Drugi etap pomiarów, wymagany dla uzyskania atestu, to pomiary dynamiczne w rozszerzonym zakresie do 100MHz, gdzie dla każdego kanału pomierzone zostały, między innymi: impedancja falowa, tłumienność kanału, długość kabla, wartość przesłuchu NEXT i FEXT, oraz parametry związane z pracą równoczesną par, tj PSNEXT, PSELFEXT, PSACR. Wyniki tych pomiarów załączone do dokumentacji powykonawczej stanowią podstawę do uzyskania certyfikatu. Do ww. pomiarów zastosowany zostanie tester umożliwiający pełne, automatyczne pomiary w zakresie do 100MHz i kategorii 5E np. WIRESCOPE, FLUKE itp. Poniżej podano graniczne wartości tłumienności i przesłuchu zbliżnego NEXT wg normy EIA/TIA568. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 12/16

13 2.8.1 TABELA OKREŚLAJĄCA PARAMETRY TRANSMISYJNE ZGODNE Z NOR- MAMI: EIA/TIA-568-A-5, TSB67 KANAŁ PODSTAWOWY(BASIC LINK) Kat.5E Częstotliwość Next Attn RL ACR Elfext PS next PS Acr PS Elfext Delay Ske w Prop. Delay UTP 100 Ohm 5e 1MHz 60,0 3,0 17,0 58,0 58,0 57,0 55,0 55,0 <45 <518 ScTP 100 Ohm 5e 4MHz 54,8 4,0 17,0 50,8 48,0 52,0 48,0 45, Ohm 8MHz 50,0 5,7 17,0 44,4 41,9 47,1 41,4 38,9 10MHz 48,5 6,4 17,0 42,1 40,0 45,6 39,2 37,0 16MHz 45,2 8,1 17,0 37,1 35,9 42,2 34,1 32,9 20MHz 43,7 9,1 17,0 34,5 34,0 40,7 31,5 31,0 25MHz 42,1 10,3 16,3 31,8 32,0 39,1 28,8 29,0 31,2MHz 40,6 11,6 15,6 29,0 30,1 37,5 25,9 27,1 62,5MHz 35,7 16,7 13,5 18,9 24,1 32,6 15,9 21,1 100MHz 32,3 21,6 12,1 10,7 20,0 29,3 7,7 17,0 ACR nie jest elementem TSB-95, wartości pochodzą z wyliczeń Next i Attn Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 13/16

14 3 ZESTAWIENIA I SPISY 3.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Producent Nr katalogowy producenta Ilość Jedn. SZAFY ROZDZIELCZE 1 Listwa zasilająco-filtrująca 230V 5 gniazd ZPAS LZ-30F 1 Szt. 2 Szafa rozdzielcza 19"/24U 600x1000 ZPAS SZBSE Szt. 3 Panel wentylacyjny z trzema wentylator ZPAS PW Szt. 4 Termostat załączający wentylatory ZPAS SZB /KTS 1 Szt. 5 Szuflada z klawiaturą ZPAS SZB /1 1 Szt. 6 Panel dystrybucji napięcia ZPAS PS-3U 1 Szt. ELEMENTY KRONE 1 Patch Panel-24xRJ45 UTP kat.5e KRONE Szt. 2 Gniazdo komputerowe RJ45 UTP KRONE Szt. 3 Adapter Mosaic 45 do gniazda keystone KRONE Szt. 4 Kabel UTP 4x2x0,5 - kat 5E.( 305m)) KRONE Opak. 5 Kable stacyjne -2xRJ45-3m szare KRONE Szt. 6 Kable krosowe -2xRJ45-1m niebieskie KRONE Szt. 7 Półka z wieszakami 1U KRONE Szt. 8 Półka na sprzęt KRONE Szt. 9 Puszka natynkowa 2-modułowa KRONE Szt. KORYTKA, LISTWY 1 Rurka Rb18 POLAM 10 M 2 Rurka Rb 22 POLAM 10 M 3 Korytko kablowe LN LEGRAND M 4 Kąt płaski do LN5020 LEGRAND Szt. 5 Kąt wewnętrzny LN5020 LEGRAND Szt. 6 Kąt zewnętrzny LN5020 LEGRAND Szt. 7 Łącznik prosty LEGRAND Szt. 8 Korytko KI9040 LEGRAND M 9 Ochronnik przepięciowy na linię telef. LEGRAND Szt. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 14/16

15 Lp. Nazwa Producent Nr katalogowy producenta Ilość Jedn. 10 Rozdzielnica naścienna Nedbox 1x12 LEGRAND Szt. 11 Drzwi do rozdz. Nedbox LEGRAND Szt. 12 Zamek do drzwi rozdz. Nedbox LEGRAND Szt. 13 Rozłącznik izolacyjny FR300/40 LEGRAND Szt. 14 Wyłącznik nadmiarowy B16 LEGRAND Szt. 15 Wyłącznik nadmiarowy B10 LEGRAND Szt. 16 Wyłącznik różn. - prądowy P kV LEGRAND Szt. 17 Lampka kontrolna 3-fazowa ELTECH LK713 1 Szt. 18 Lampka kontrolna 1-fazowa ELTECH LK711 1 Szt. 19 Kabel YDYp3x4 BFK YDYp3x4 20 M 20 Ochronnik przepięciowy OBO stopnia C OBO V20C2 1 Szt. 21 Ochronnik przepięciowy OBO stopnia B OBO V25B4 1 Szt. SPRZĘT AKTYWNY 1 Zasilacz UPS Smart UPS RM/1500VA APC SU1500RMXLI2U 1 Szt. 2 Switch 24 porty CISCO WS-CE500-24PC 1 Szt. 3 Router dostępowy CISCO 1801/K9 1 Szt. 4 Punkt dostępowy AP CISCO AP1131AG-E-K9 8 Szt. 5 Serwer wg SIWZ Intel 1 Szt. ELEMENTY DROBNE 1 Materiały drobne(farba, gips..) 1 Szt. 2 Kołki rozporowe 400 Szt. 3 Kołki rozporowe 6/45 0 Szt. 4 Kołki rozporowe Nida Gips 40 Szt. 5 Łączniki ekranu 40 Szt. 6 Opaska Elematic Szt. 7 Opaska Elematic Szt. 8 Złączki Vago 3x 20 Szt. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 15/16

16 3.2 SPIS RYSUNKÓW Schemat montażowy zespołów przyłączeniowych Schemat rozmieszczenia sprzętu w szafie GPD1 Rzut parteru cz. 1-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut parteru cz. 2-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut 1 piętra cz.1 -plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut 1 piętra cz.2-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Schemat ideowy wydzielonej sieci elektrycznej Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 16/16

17 OFEK

18 OFEK

19 OFEK

20 OFEK

21 OFEK

22 UWAGI: 1) Zespó³ ZP1 dotyczy wersji montowawanej w puszkach natynkowych W przypadku gniazd przy AP zrezygnowaæz gniazdek elektrycznych 2) dok³adne miejsce monta u i typ zespo³u uzgadniaæz Inwestorem podczas monta u OFEK

23 OFEK

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1... 3 Router, Firewall... 3 Przełącznik PoE... 6 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...6 Zasilacz

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji:

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS 30-809 Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) 376 76 01, e-mail: sekretariat@e.krakow.pl; www.lumen.com.pl Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo