ANALIZA ZWIZKU MIDZY TŁUMIENNOCI WTRCENIOW PTLI ABONENCKIEJ NA NISKICH I WYSOKICH CZSTOLIWOCIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZWIZKU MIDZY TŁUMIENNOCI WTRCENIOW PTLI ABONENCKIEJ NA NISKICH I WYSOKICH CZSTOLIWOCIACH"

Transkrypt

1 Jerzy Siuzdk, Tomsz Czrnecki Instytut Telekomunikcji PW Wrsz, ul. Nooiejsk 15/19 ANALIA WIKU MIDY TŁUMIENNOCI WTCENIOW PTLI ABONENCKIEJ NA NISKICH I WYSOKICH CSTOLIWOCIACH Streszczenie Przenlizono zizki midzy tłumiennoci trcenio linii bonenckiej pmie teleonicznym, jej tłumiennoci dl yszych czstotlioci (np. 300 khz). Wykzno, e istnieje przyblion linio zleno midzy tymi tłumiennocimi. Innymi słoy znjc tłumienno linii n czstotlioci z górnego zkresu psm teleonicznego mon oszco t tłumienno n yszych czstotliocich (np. 300 khz). nlezione zlenoci mog by ykorzystne procesie kliikcji linii bonenckich. 1. WSTP Jednym z podstoych problemó przy prodzniu noych szerokopsmoych systemó bonenckich (np. ADSL) jest tz. kliikcj linii. Poleg on n okreleniu tego, czy dn ptl bonenck, prcujc poprnie przy strszego typu usługch (teleoni głoso) ndje si do zstosoni dl noego typu usług szerokopsmoych (np. Inostrd). Jednym z podstoych prmetró, który o tym decyduje jest tłumienno trcenio linii. Jest on unkcj czstotlioci i ronie rz z ni. W niniejszej prcy bdziemy si str okreli zizek midzy tłumiennoci trcenio linii n dnej czstotlioci pmie głosoym, tłumiennoci tej smej linii n czstotlioci nlecej do psm ADSL, przy czym t osttni czstotlio przyjmiemy rón 300 khz. Ten osttni ybór jest podyktony tym, e [1] jest to stndrdo czstotlio, n której podn jest tłumienno linii systemch ADSL. Okrelone dlszej czci zizki strzj ndziej n uycie znnych lub zmierzonych tłumiennoci linii pmie głosoym do okreleni tłumiennoci tej ptli dl yszych czstotlioci (psmo ADSL), konsekencji ich ykorzystnie procesie kliikcji linii bonenckiej.. TEOIA Dl okreleni tłumiennoci trcenioej dnej ptli bonenckiej niezbdne jest prodzenie pojci mcierzy łcuchoej, A, icej npicie i prd ejcioy z npiciem i prdem n yjciu czórnik. Pokzno to n rys. 1. Deinicj tej mcierzy jest nstpujc u1 = i u u = [ A] i i (1)

2 i 1 i u 1 [A] u ys. 1. Npici i prdy ykorzystyne deinicji mcierzy łcuchoej Nietrudno ykz, e tłumienno trcenio Att pomidzy ródłem (genertorem) o rezystncji obcieniem o tkiej smej rezystncji, połczonymi przez czórnik o mcierzy łcuchoej A (ptrz rys. ), yr si zlenoci 1 Att = 0 log [ db] () i 1 i u u 1 [A] u ys.. Ukłd do okreleni tłumiennoci trcenioej Przy połczeniu łcuchoym czórnikó mcierz łcucho połczonego ukłdu jest rón iloczynoi mcierzy łcuchoych jej elementó skłdoych, co pozl stosunkoo łty sposób policzy tłumienno trcenio tkiego połczeni. N rys. 3 pokzno ptle zgodne z ETSI, które odpoidj ptlom bonenckim ystpujcym Polsce. rysunku ynik, e dl policzeni tłumiennoci trcenioych tkich ptli nley okreli mcierze łcuchoe: odcink linii długiej orz mcierz łcucho i impedncj ejcio rozrtego n kocu odcink linii długiej. cosh( A = sinh( sinh( cosh( (3) Tutj γ=α+jβ jest spółczynnikiem propgcji, z impedncj lo. Przy złoeniu zeroej upłynoci (G=0) poysze prmetry dne s nstpujcymi zlenocimi ogólnymi [3]

3 Ptl #1 x km, 0.5 mm Ptl # 1.5 km, 0.5 mm Ptl #3 0.5 km, 0.63 mm 0.75 km, 0.5 mm 0.5 km, 0.9 mm Ptl #5 0.5 km, 0.63 mm 1.5 km, 0.5 mm Ptl #6 1.1 km, 0.4 mm 0 m 0.5 km 0.4 mm BT 0.5 km 0.4 mm BT Ptl #8 ys. 3. Ptle ETSI, które odpoidj ptlom bonenckim ystpujcym Polsce Mcierz łcucho odcink linii długiej o długoci L jest okrelon zlenoci [] 1 α = ωc + ω L ω LC (4)

4 LC β = ω (5) ω L β α = j (6) ωc ω C Przy tym bdnym zkresie czstotlioci (do 1.1 MHz) jedynie pojemno jednostko linii C nie jest unkcj czstotlioci, ntomist zróno jk i L s od niej zlene [1]. A B in ys. 4. Czórniki stosone linich trnsmisyjnych (np. przy pupinizcji) Mcierze łcuchoe czórnikó pokznych n rys. 4 s okrelone nstpujcymi zlenocimi (rys. 4A) 1 0 B = (7) 1/ in 1 (rys. 4B) 1 C = (8) 0 1 kolei, n dlszych obliczenich, rto impedncji ejcioej in linii długiej zkoczonej impedncj yr si zorem [] in + tgh( = (9) + tgh( Przy rozrciu linii n jej kocu ( = ) poysz zleno redukuje si do in = ctgh( (10) Oznczjc przez A(y,x) mcierz łcucho odcink przeodu o rednic yły y mm orz długoci y, orz przez B(y,x) mcierz łcucho rozrtego odczepu o rednicy yły y mm i długoci x (ptrz zlenoci (7) i (10)) mon uzysk zory n mcierze łcuchoe poszczególnych ptli bonenckich pokznych n rys. 3. Wyniki podno tbl. 1.

5 Tbl. 1. Mcierze łcuchoe poszczególnych ptli ETSI z rys. 3 Typ ptli Mcierz łcucho #1 A(0.4,x) # A(0.5,x) #3 A(0.4,x) A(0.5,1.5) #5 A(0.4,x) A(0.5,0.75) A(0.63,0.5) A(0.9,0.5) #6 A(0.4,x) A(0.5,1,5) A(0.63,0.5) #8 A(0.4,x) B(0.4,0.5) A(0.4,1.1) B(0.4,0.5) Nley tym miejscu zuy, e yznczniki mcierzy A, B i C (3), (7), (8) s róne jednoci; det A = det B = det C = 1 (10) idczy to o ich odrclnoci (symetrycznoci energetycznej). ónie połczenie łcuchoe tkich czórnikó jest energetycznie symetryczne (np. det A B=detA det B=1). tem tłumienno trcenio () doolnego połczeni łcuchoego tkich czórnikó ( ic doolnej ptli bonenckiej) nie zley od tego, z którego koc jest mierzon. Mon to ykorzyst przy jej pomirch. 3. EULTATY Po obliczeniu ypdkoej mcierzy łcuchoej ptli bonenckiej mon zgodnie z zlenoci () obliczy tłumienno trcenio tej ptli. Obliczeni te przeprodzono przy zmienijcych si co 500 m odległocich x dl rónych czstotlioci z zkresu psm teleonicznego (=600 Ω) orz n czstotlioci 300 khz, n której zzyczj okrel si tłumienie linii systemch ADSL (=100 Ω). Wyniki oblicze ykzuj, e zizek midzy obydom tłumiennocimi jest tym yrniejszy im iksz jest czstotlio z zkresu psm teleonicznego. Dlej zprezentono yniki uzyskne dl czstotlioci 3.45 khz, bliskiej górnemu krcoi psm teleonicznego, jednoczenie bdc jedn z czstotlioci sondoni linii protokole V.34 [4]. Ntomist czstotlio t moe by nieco z ysok z prktycznego punktu idzeni, gdy n tej czstotlioci n tłumienie linii mog mie pły trnsmitncje iltró ndczego i odbiorczego [5]. Obliczeni ykonno dl dóch typó kbli: z izolcj PE orz z izolcj ppiero, z dne odnonie rtoci prmetró GLC (ich zleno czstotliocio) zito z zleceni [1]. Wyniki oblicze przedsti rys. 5, gdzie pokzno tłumiennoci trcenioe ielu rónych ptli bonenckich n dóch spomninych yej czstotliocich. rysunku tego id, e z dobrym przyblieniem mon przyj, i obydie tłumiennoci s ze sob zizne zlenoci linio, któr mon przybliy przez Att( 300 khz) Att(3.45 khz) [ db] (11) Błd tego przyblieni ronie rz z tłumieniem linii, le net dl njikszych jego rtoci nie przekrcz 5 db. 4. DYSKUSJA Ponie tłumienno jednostko linii decyduje zsdniczym stopniu o tłumiennoci trcenioej, ztem zór (11) mon yjni rozptrujc zleno tłumiennoci jednostkoej linii od czstotlioci dl populrnych typó kbli. Dl niskich czstotlioci tłumienno jednostko (okrelon Np/km) yr si zorem [3] α n π n C, (1)

6 podczs gdy dl ysokich czstotlioci [3] α = (13) L / C L C We zorch (1), (13) przez n i oznczono rezystncj jednostko linii, odpoiednio n niskiej i ysokiej czstotlioci, L jest indukcyjnoci jednostko linii n ysokiej czstotlioci, z jest czstotlioci (nisk). Osttecznie mmy α α n = (14) πl n Wrtoci stosunku α(300 khz)/α(3.45 khz) obliczone zgodnie z zorem (14) dl rónych typó kbli (dne kbli zito z [1]) podje tbl. Tbl.. Wielko stosunku tłumiennoci jednostkoych α(300 khz)/α(3.45 khz) dl rónych typó kbli Izolcj kbl PE ppier rednic yły mm α(300 khz)/α(3.45 khz) tbl.. id, e stosunek tłumiennoci n obydu czstotliocich mło zley od rednicy yły i m rto zblion do spółczynnik e zorze (11). Nley szke pmit, i zleno (11) opisuje tłumienno trcenio, nie jednostko i bezporednie porónnie tbl. i zoru (11) nie jest molie. Niemniej jednk porónujc tbl. i rys. 5 id zgodnie, e dl kbli z izolcj PE rto stosunku tłumiennoci (jednostkoych i trcenioych) n czstotliocich 300 khz i 3,45 khz jest niezncznie mniejsz, jej rtoci mj ikszy rozrzut, nieli dzieje si to dl kbli z izolcj ppiero.

7 18,0 16,0 [db] 14,0 1,0 10,0 8,0 6,0 4,0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 khz [db] ys. 5. leno tłumiennoci trcenioej rónych ptli bonenckich n czstotliocich 3.45 khz i 300 khz: prostokty- kble z izolcj PE, kółk- kble z izolcj ppiero 5. WNIOSKI Przeprodzone obliczeni ykzuj, e istnieje yrny linioy zizek midzy tłumieniem linii n czstotliocich z górnego zkresu psm teleonicznego, tłumieniem linii n czstotliocich yszych (przykłdoo n czstotlioci 300 khz nej systemch ADSL). Pozl to okreli spodziene tłumienie linii n yszych czstotliocich przez pomir tego tłumieni pmie teleonicznym. Dokłdno przyblieni jest iksz, jeli znmy typ ptli, rednic yły lub typ izolcji. Uzyskne poyej yniki ymgj potierdzeni z pomoc pomiró n ikszym zbiorze rzeczyistych ptli bonenckich. 6. LITEATUA [1] ITU-T G.996.1, Test procedures or digitl subscriber line trnsceivers, 0/001 [] M. ydel, Trnsmisj sygnłó torch przeodoych, Wydnict Politechniki Wrszskiej, Wrsz 1980 [3] IEC , Multicore nd symmetricl pir/qud cbles or digitl communictions, Prt 1: Generic speciiction, 001 [4] ITU-T V.34, A modem operting t dt signlling rtes o up to bit/s or use on the generl sitched telephone netork nd on lesed point-to-point -ire telephonetype circuits, 0/1998 [5] N.S. Algh, Modultion, pre-equliztion nd pulse shping or PCM voicebnd chnnels, Ph.D. thesis, McGill University, Montrel Cnd, December 001

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.), Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

mgr in. Krzysztof Siedlecki

mgr in. Krzysztof Siedlecki P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C ISKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I K A T E D R A T E C H N I K P R O G R A M O W A N I A mgr in. Krzysztof Siedlecki A l g o r y t m y w y s z u k i w a n i a

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 579, 214, 17 26 CHRKTERYSTYK TEKSTURY WYBRNYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH Ew Jkubczyk, Ew Gondek, Krolin Smborsk Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OFERTA HANDLOWA Konstrukcje Architektur Instlcje budolne Instlcje przemysłoe Mechnik Infrstruktur i geodezj Integrcj i zrządznie procesmi projektoymi Certyfikcj energetyczn

Bardziej szczegółowo

JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH.

JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH. Nr. 30. Ló, dni 1. rześni 1911. Rok. JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH. REDKCY I DMINISTRCY: Ló, Sykstusk 29. Nr. telefonu 994. Prenumert krtlnie 2 kor. Numer poied. 20 h. OGŁOSZENI (inserty) oblicz się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Andrzej B. CHOJNACKI 1, Jerzy MARKOW 2 1 Wojskowa Akademia Techniczna ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Wysza Warszawska Szkoła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Przemysłw Dmowski, Pulin Szczygieł Akdemi Morsk w Gdyni WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Rooibos (Asplthus linernis) ze względu n swoje prozdrowotne włściwości

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH. Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe

RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH. Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZBYSZKO KAZIMIERSKI RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe Łód 7 P O D RCZNIKI AKADEMICKIE Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

1 Wstp... 2 2 Własnoci materiału wilgotnego... 3 2.1 Podział materiałów suszonych... 3. 2.2 Własnoci strukturalne materiałów suszonych...

1 Wstp... 2 2 Własnoci materiału wilgotnego... 3 2.1 Podział materiałów suszonych... 3. 2.2 Własnoci strukturalne materiałów suszonych... 1 Wst... 2 2 Własnoci ateriału ilgotnego... 3 2.1 Podział ateriałó suszonych... 3 2.2 Własnoci strukturalne ateriałó suszonych... 3 2.3 Wilgotno ateriału... 4 2.4 Mechaniz izania ilgoci ateriale... 4 2.5

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo