Kanban let's improve logistics together! Kanban usprawniaj z nami logistykę dostaw!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kanban let's improve logistics together! Kanban usprawniaj z nami logistykę dostaw!"

Transkrypt

1 doświadczenie, które łączy Kanban let's improve logistics together! Kanban usprawniaj z nami logistykę dostaw!

2 Kanban KANBAN is a set of logistical tools and processes allowing the just in time delivery of products to be optimised. Research on this method was begun in the late 1940s and implemented at TOYOTA plants in 1953, and work on its improvement is still underway. It consists in the selection of the assortment required by the recipient with regard to type and quantity for utilisation at a specific time. It is therefore characterised by delivery of components of the required quantity only, with no need for these to be stored at the premises of the recipient, as well as by a short completion time and a guarantee that specific customer needs will be satisfied owing to the predictable time and volume of delivery. Another advantage of the system, and perhaps the most important, is a rapid and simple response to a change in demand for the elements supplied. At the TOYOTA plants mentioned above, notable benefits were reported only three years after KANBAN was implemented, for example a 30% 1) increase in production, as well as a large reduction in stock level and assortment shortages, along with a reduction in production space. 1) According to consulting.pl Kanban System KANBAN to zbiór narzędzi i procesów logistycznych pozwalający zoptymalizować dostawę produktów dokładnie na czas just in time. Badania nad tą metodą rozpoczęto pod koniec lat czterdziestych XX wieku, wdrożono w 1953 roku w zakładach TOYOTA i wciąż trwają prace nad jej doskonaleniem. Polega ona na doborze asortymentu potrzebnego odbiorcy, pod względem rodzaju i ilości, w celu spożytkowania go w określonym czasie. W związku z tym charakteryzuje się ona dostawą komponentów tylko w potrzebnej ilości, bez potrzeby magazynowania po stronie odbiorcy, jak również krótkim czasem realizacji i gwarancją zaspokojenia konkretnych potrzeb klienta ze względu na przewidywalność terminu i wielkości dostawy. Kolejną i być może najważniejszą zaletą systemu jest łatwe i szybkie reagowanie na zmianę popytu dostarczanych elementów. We wspomnianych zakładach TOYOTA trzy lata po wprowadzeniu metody KANBAN zanotowano wymierne korzyści w postaci 30% 1) wzrostu produkcji jak również dużej redukcji zapasów i braków asortymentowych, a także zmniejszenia przestrzeni produkcyjnej. 1) Według consulting.pl

3 Why with ASMET? ASMET GROUP ASMET Group comprises companies which conduct manufacturing and commercial activities in the fastener and fastening technology sector: ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (ASMET Limited Joint Stock Partnership) at present, it is one of the largest companies offering a comprehensive service in the field of fasteners in Poland. It is also a manufacturer of special fasteners. LS ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (LS ASMET Limited Joint Stock Partnership) conducts commercial activities in the field of fasteners and manufacturing operations in the field of zinc coating applications. Fabryka Śrub BISPOL S.A. (BISPOL Screw Factory Joint Stock Company) joined ASMET Group in 2004 and has roots which go back to the 1880s. At present, it boasts the third largest volume of production among the fastener factories in Poland. The company s range includes screw products in line with PN, DIN, ISO and EN standards and special products manufactured according to customer specification. EXPERIENCE Our chief asset is experience in the implementation and performance of KANBAN deliveries (JiT). For more than 10 years now we have actively supported our customers in the selection of optimal logistic solutions. Service provision of the highest quality is ensured by qualified engineering and technical personnel, supported by logistics, IT and project management experts. KANBAN based delivery systems implemented by our team are already in operation at more than 20 companies (domestic and foreign) of varied sizes and scopes of activity. Our systems are efficient because we always take into consideration in their development the remarks and individual expectations of customers. QUALITY ASmet implemented and certified its quality management system as early as 1997, thus becoming one of the first manufacturing and commercial companies in the screw industry in Poland to obtain external confirmation of compliance with the requirements of the then version of the ISO 9002 standard. Today at our company we work in accordance with the requirements of ISO 9001, ISO 14001, PN EN :2008 and directive 97/23/EC. Thanks to the constant monitoring of our processes and the performance of activities for improvement, we are able to provide our customers with a service at the highest global standard. We have our own control and measuring laboratory equipped with technology which includes a salt spray chamber, a spectrometer, a surface analyser and hardness testing machines. The ASmet range includes more Dlaczego z ASMET? GRUPA ASMET Grupę ASMET tworzą przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjno handlową w branży elementów złącznych i technik zamocowań: ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jedno z największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie elementów złącznych. Jest producentem elementów złącznych specjalnych. LS ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. prowadzi działalność handlową w zakresie elementów złącznych oraz produkcyjną w zakresie nakładania powłok cynkowych. Fabryka Śrub BISPOL S.A. została włączona do grupy ASMET w roku Jej korzenie sięgają lat 80 tych XIX wieku. Obecnie jest trzecią pod względem wielkości produkcji fabryką elementów złącznych w Polsce. W ofercie firmy znajdują się wyroby śrubowe według norm PN, DIN, ISO, EN oraz wyroby specjalne, produkowane wg specyfikacji klienta. DOŚWIADCZENIE Naszym największym atutem jest doświadczenie we wdrażaniu i realizacji dostaw w systemie KANBAN (JiT). Już od ponad 10 ciu lat aktywnie wspieramy naszych klientów w doborze optymalnych rozwiązań logistycznych. Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantuje wykwalifikowana kadra inżynieryjno techniczna, wspierana przez specjalistów z zakresu logistyki, systemów informatycznych oraz zarządzania projektami. Wdrożone przez nasz zespół systemy dostaw oparte o filozofię JIT, pracują już w ponad 20 firmach (krajowych i zagranicznych) o zróżnicowanej wielkości i profilu działania. Nasze systemy są efektywne, bo w procesie ich tworzenia uwzględniamy zawsze uwagi i indywidualne oczekiwania Klientów. JAKOŚĆ Firma ASmet wdrożyła i certyfikowała system zarządzania jakością już w roku 1997, stając się jedną z pierwszych firm produkcyjno handlowych w branży śrubowej w Polsce, które uzyskały zewnętrzne potwierdzenie zgodności z wymaganiami ówczesnej wersji normy ISO Dziś, w naszej firmie pracujemy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN EN :2008 oraz dyr. 97/23/WE. Dzięki stałemu monitorowaniu procesów oraz realizacji działań doskonalących możemy gwarantować naszym klientom obsługę na najwyższym światowym poziomie. Dysponujemy własnym laboratorium kontrolno pomiarowym wyposażonym m.in. w komorę solną, spektrometr, profilograf, twardościomierze. W ofercie firmy ASmet jest ponad pozycji asortymentowych produkowanych w naszych zakładach (Reguły, Bielsko Biała) i pozy-

4 than 80,000 assortment units manufactured at our production plants (Reguły, Bielsko Biała) and acquired from business partners listed as qualified suppliers of ASmet. By means of training, we enhance staff awareness of the fact that every employee of our company is responsible for quality, whatever their function and tasks are. INDIVIDUAL CUSTOMER APPROACH Owing to the great diversity in the organisation of processes and company specific organisational solutions, our engineers do not impose routine models when implementing KANBAN systems, but always cooperate with the customer to develop an individual solution taking into consideration customer expectations and introducing additional functionalities as required. Service process streamlining is based on systemic data analysis and tests, the results of which are always discussed with the customer. This provides us with the certainty that the service system designed reflects the real needs of the users of our solutions. PROMPT DELIVERIES GUARANTEED The KANBAN solutions implemented by ASmet regardless of the variant adopted ensure prompt deliveries of fasteners in optimal quantities to maintain the continuity of production / assembly processes or customer service (in the case of commercial applications). Our KANBAN solutions respond flexibly to any changes in assortment demand as a result of fluctuations in manufacturing / assembly / trade cycles, always maintaining the availability of fasteners in quantities adjusted to current consumption. In KANBAN systems implemented by ASmet, securing the availability of products is entirely our responsibility. We make deliveries with our own means of transport or through qualified forwarding companies. INNOVATION At ASmet, we place great emphasis on a continuous improvement in processes and a search for innovative organisational and technical solutions to enhance the efficiency of our processes. The basic objective of the Technology and Continuous Improvement Club and KAIZEN teams functioning at our company is the creation and implementation of Lean solutions in both in plant processes and those realised together with our business partners. In the development of new organisational and product related solutions, we cooperate with Polish universities (including, Warsaw University of Technology and Maria Curie Sklodowska University in Lublin) and industry organisations and associations (The Polish Chamber of Steelworks, The Institute of Fundamental Technological Research at the Polish Academy of Sciences, The Polish Association of Fire Engineers and Technicians). skanych od naszych partnerów biznesowych znajdujących się na liście kwalifikowanych dostawców ASmet. Poprzez szkolenia wzmacniamy świadomość załogi, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik naszej firmy, niezależnie od pełnionej funkcji i realizowanych zadań. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA Ze względu na duże zróżnicowanie w zakresie organizacji procesów oraz występujące w każdej firmie, charakterystyczne tylko dla niej, rozwiązania organizacyjne nasi inżynierowie wdrażając systemy KANBAN nie narzucają szablonowych modeli, ale zawsze współpracują z klientem aby opracować indywidualne rozwiązanie uwzględniające jego oczekiwania i realizujące wymagane przez niego, dodatkowe funkcjonalności. Optymalizację procesu obsługi prowadzimy w oparciu o systemową analizę danych i testy, których wyniki są zawsze omawiane z klientem. Dzięki temu, mamy pewność, że projektowany system obsługi odzwierciedla rzeczywiste potrzeby użytkowników naszych rozwiązań. GWARANCJA TERMINOWOŚCI DOSTAW Wdrażane przez ASmet rozwiązania KANBAN niezależnie od przyjętego wariantu gwarantują terminowe dostawy elementów złącznych w ilościach optymalnych dla utrzymania ciągłości produkcji/montażu lub obsługi klienta (w przypadku zastosowań handlowych). Nasze rozwiązania KANBAN w sposób elastyczny reagują na zmiany zapotrzebowania asortymentowego, wynikające z wahań w cyklach produkcyjnych/montażowych/handlowych, utrzymując zawsze dostępność elementów złącznych w ilościach dostosowanych do bieżącego zużycia. We wdrażanych przez ASmet systemach KANBAN, zabezpieczenie dostępności asortymentu w całości leży po naszej stronie. Dostawy realizujemy transportem własnym lub za pośrednictwem kwalifikowanych firm spedycyjnych. INNOWACYJNOŚĆ W firmie ASmet duży nacisk kładziemy na ciągłe doskonalenie procesów i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających efektywność ich realizacji. Podstawowym zadaniem funkcjonującego Klubu Techniki i Ciągłego Doskonalenia oraz zespołów KAIZEN jest kreowanie i wdrażanie rozwiązań Lean w procesach zarówno wewnątrz organizacyjnych jak i tych, realizowanych wspólnie z naszymi kontrahentami. Przy opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i produktowych współpracujemy z polskimi uczelniami wyższymi (m.in. Politechnika Warszawska, UMCS Lublin) oraz branżowymi organizacjami i stowarzyszeniami (Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich).

5 System implementation benefits: stock level reduction products are supplied in modular quantities, adjusted to the current production volume; storage area reduction elements are supplied directly to assembly lines, the delivery system requiring neither storage nor operations related to acceptance and release of goods from a warehouse; elimination of time for picking details from the warehouse upon delivery, elements are transferred to assembly lines; reduction in costs related to purchasing the drawing up of demands and orders, and monitoring of orders, with orders direct from a barcode scanner (on an assembly line) to the supplier; transfer of responsibility for promptness to the supplier the supplier is responsible for delivering fasteners on time; reduction in the risk of error there are fewer points at which such errors can be made; delivery process transparency the ability to monitor deliveries using a computer system and to review a delivery history. Korzyści z wdrożenia systemu eliminacja zapasów wyroby są dostarczane w ilościach modułowych, dostosowanych do aktualnej wielkości produkcji. redukcja powierzchni magazynowej elementy dostarczane są bezpośrednio na linie montażowe. System dostaw nie wymaga magazynowania, ani obsługi związanej z przyjmowaniem i wydawaniem towaru z magazynu. eliminacja czasu pobrania detali z magazynu w momencie dostawy elementy przekazywane są na linie montażowe. redukcja kosztów związanych z zakupami: sporządzanie zapotrzebowania i zamówień, monitorowanie zamówień bezpośrednio ze skanera kodów kreskowych (na linii montażowej) zamówienia trafiają do dostawcy. przeniesienie odpowiedzialności za terminowość na dostawcę na dostawcy spoczywa obowiązek dostarczenia elementów złącznych na czas. zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu mniej miejsc, w których błędy te mogą powstawać. przejrzystość procesu dostaw możliwość monitorowania dostaw w systemie komputerowym oraz przeglądania historii dostaw.

6 Contact/Kontakt ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Al. Jerozolimskie Piastów, Reguły Poland / Polska Phone: Fax: e mail: Reguły Warszawa październik 2014

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych doświadczenie, które łączy www.asmet.com.pl Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych Comprehensiveness The basic activity of ASMET GROUP companies is the manufacture and

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Eng / Pol. Lean Manufacturing & Kaizen System

Eng / Pol. Lean Manufacturing & Kaizen System / Company Profile With the experience gained over the years, Dynarax Systems became synonimous of competency, reliability and efficiency. Innovative and always ready to catch up the challenges which markets

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

passion for innovation

passion for innovation passion for innovation passion for innovation Pasja dla innowacji Łączymy talenty ludzi z najnowszą technologią KAIZEN - ciągłe doskonalenie Folie paroprzepuszczalne - oddychalność i jedwabisty dotyk Perforacja

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

ABOUT US O NAS HISTORY ACHIEVEMENTS

ABOUT US O NAS HISTORY ACHIEVEMENTS precisely simple ABOUT US O NAS HISTORY HISTORIA WAMECH was established in 1989 by Mr Piotr Wąsik. From the beginning, the founder s plan was to create a business that would run continuously, not just

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE AUTORYZOWANYM SERWISEM CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH LOGISTIC MANAGEMENT OF AN AUTHORIZED SERVICE FOR AGRICULTURAL TRACTORS AND MACHINES W artykule

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo