Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011."

Transkrypt

1 Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November This is document is (i) a document that relates to a product of the Company phased out prior to the name change; or (ii) an old version of documentation relating to a product that is still being produced by the Company but which document was published prior to the 1st of January This document may therefore still be marked "ITT". Xylem Water Solutions AB is no longer an ITT company and the fact that "ITT" may appear on this document shall not be interpreted as a reference by the Company to "ITT" in the Company's current business activities. Any use or reference to ITT by you is strictly prohibited. In no event will we be liable for any incidental, indirect, consequential, punitive or special damages of any kind, or any other damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of profit, loss of contracts, loss of reputation, goodwill, data, information, income, anticipated savings or business relationships for any use by you of ITT. This disclaimer notice shall be interpreted and governed by Swedish law, and any disputes in relation to it are subject to the jurisdiction of the courts in Sweden. If you do not agree to these terms and conditions you should not print this document and immediately stop accessing it.

2 End of Disclaimer text.

3 Instrukcja montażu i obsługi 2052, 2066, 2102, 2125, /15

4 Gwarancja Firma Flygt zobowiązuje się do usunięcia wad w sprzedawanych przez siebie wyrobach w następujących przypadkach: - jeżeli wada wynika z błędów konstrukcji, materiału lub produkcji; - jeżeli wada została zgłoszona w okresie gwarancyjnym w firmie Flygt lub jej przedstawicielstwie; - jeżeli sposób użytkowania wyrobu był zgodny z warunkami podanymi w instrukcji obsługi oraz zgodny z przeznaczeniem wyrobu; - jeżeli zamontowane w wyrobie wyposażenie kontrolne zostało prawidłowo podłączone do obwodu sterowania; - jeżeli obsługa i naprawy wykonywane są przez autoryzowany warsztat Flygt; - jeżeli stosowane są oryginalne części zamienne Flygt. Z powyższych zobowiązań wyłączone są wady, które powstały wskutek nieprawidłowej obsługi, niezgodnego z przepisami montażu, niefachowej naprawy lub w skutek normalnego zużycia. Urzędowe dopuszczenia zezwalają na stosowanie pod następującymi warunkami: - jeżeli sposób użytkowania wyrobu jest zgodny z warunkami podanymi w instrukcji obsługi i z przeznaczeniem; - jeżeli obsługa i naprawy wykonywane są przez autoryzowany warsztat Flygt; - jeżeli stosowane są oryginalne części zamienne Flygt. Odpowiedzialność firmy Flygt ogranicza się wyłącznie do powyższych zobowiązań i tym samym nie będą uwzględniane żadne roszczenia dotyczące szkód poniesionych przez osoby oraz strat materialnych i majątkowych. Flygt zapewnia dostawę części zamiennych jeszcze przez 10 lat, po zaprzestaniu produkcji niniejszego wyrobu. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wykonania i parametrów technicznych, bez powiadamiania. Objaśnienia tabliczek znamionowych Główna tabliczka znamionowa A B C D E F G H I J K Numer seryjny Kod Produktu + numer Kod krzywej / wirnika śmigłowego Kraj pochodzenia Numer produktu Informacja dodatkowa Liczba faz; Rodzaj prądu; Częstotliwość Napięcie znamionowe Ochrona termiczna Klasa izolacji Moc znamionowa na wale L M N O P Q R S T U V X Norma międzynarodowa Stopień ochrony Prąd znamionowy Znamionowa prędkość obrotowa Maksymalne zanurzenie Kierunek obrotów: L = lewo, R = prawo Tryb pracy Współczynnik obciążenia Masa produktu Kod literowy blokady wirnika Współczynnik mocy Maksymalna temperatura otoczenia Tabliczki dopuszczające Zawsze wraz z główną tabliczką znamionową. EN: Norma Europejska, Dyrektywa ATEX EN 50014, EN 50018, EN , EN I M2 EEx dl I 2 Aprobata EN dla przepustu kablowego Certifikat Numer: INERIS 02ATEX9008 U II 2 G lub IM2 EEx d IIC lub EEx d A B C D E F G H I J K L M N O Aprobata Urząd aprobujący + Nr aprobaty (dopuszczenia) Aprobata dla klasy I Zaaprobowana jednostka napędowa Czas utyku silnika Prąd rozruch / Prąd znamionowy Tryb pracy Współczynnik obciążenia Pobór mocy Znamionowa prędkość obrotowa Kontroler Informacja dodatkowa Maksymalna temperatura otoczenia Numer seryjny Oznakowanie Atex

5 Zawartość Bezpieczeństwo 3 Uwagi dotyczące urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 3 Uwagi MSHA 4 Opis techniczny 5 Zakres stosowania 5 Szczegółowe dane techniczne 5 Ogólne dane techniczne 5 Ogólna budowa 6 Transport i składowanie 7 Montaż 7 Zalecenia BHP 7 Warunki montażu 7 Podłączenia elektryczne 8 Schematy podłączeń 9 Rozruch 26 Eksploatacja 26 Zalecenia BHP 26 Przeglądy 26 Zalecane przeglądy 27 Wymiana oleju 29 Wymiana wirnika 29 Wymiana uszczelki mechanicznej 32 Wyposażenie i narzędzia 33 Dziennik eksploatacji 34 Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex - Tylko pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą być używane w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. - Nie otwierać pompy jeśli zachodzi niebezpieczeństwo obecności w atmosferze wybuchowych gazów. - Przed przystąpieniem do pracy przy pompie, upewnić się że pompa i panel sterowniczy są odcięte od źródła prądu i nie mogą być zasilane. Dotyczy to również obwodu sterowniczego. - Wszystkie prace przy silniku pompy w wykonaniu Ex, muszą być wykonane przez autoryzowany personel ITT Flygt. - Podłączenia elektryczne do silnika w wykonaniu Ex muszą być wykonane przez autoryzowany personel. - Styki termoelektryczne muszą być podłączone do obwodu ochronnego, aby spełnić warunki dopuszczenia. - Pompa może być używana tylko w połączeniu z silnikiem zaznaczonym na tabliczce znamionowej. - Regulator poziomu w systemie automatycznej kontroli poziomu wymaga instalacji obwodu bezpieczeństwa (Ex) jeśli urządzenie pracuje w strefie 0. - To wyposażenie musi być zamontowane zgodnie z wymogami międzynarodowych lub krajowych zasad ( IEC/ EN ). - Konserwacja musi odbywać się zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi wymogami ( IEC/EN ). - Naprężenia na łączonych elementach w urządzeniu muszą być zgodne z wartościami podanymi w tablicy Materiały łączeniowe w aprobacie lub wykazie części. - Zgodnie z dyrektywą ATEX pompy w wykonaniu Ex muszą być całkowicie zanurzone. Pompa nigdy nie może pracować na sucho ani zasysać powietrza i chrapać. Praca na sucho jest dozwolona jedynie w czasie przeglądów i napraw poza strefą zagrożoną wybuchem. - Ponadto, użytkownik musi znać ryzyko związane z napięciem elektrycznym oraz z chemicznymi i fizycznymi właściwościami gazów i/lub oparów obecnych w strefie zagrożenia. - ITT Flygt nie bierze odpowiedzialności za prace wykonane przez nieprzeszkolony i nieautoryzowany personel. 3

6 Uwagi MSHA dotyczące bezpieczeństwa Federalne przepisy bezpieczeństwa, jak zaznaczono w stosownych zarządzeniach (Rozdział 30 Przepisów Prawa Federalnego), aby spełnić warunek dopuszczalności tego wyposażenia, wymagają przestrzegania następujących warunków: 1. Ogólne bezpieczeństwo Będą przeprowadzane częste kontrole. Wszystkie części elektryczne, kable przyłączeniowe i instalacje elektryczne mają być utrzymywane w dobrej kondycji. Nie może być żadnych otwartych wlotów w obudowach części elektrycznych. Szkielet urządzenia musi być dobrze uziemiony przewody zasilające nie mogą być używane do uziemiania. Dostarczane napięcie elektryczne musi się zgadzać z napięciem wymaganym przez zasilany silnik. 2. Obsługa i naprawy Przeglądy, obsługa techniczna i naprawy mogą być dokonywane tylko, jeśli instalacja elektryczna jest odłączona od źródła zasilania. Prace muszą być wykonane przez przeszkolony personel (najlepiej u producenta lub w jego filii) by upewnić się, że dopuszczona pompa została przywrócona do swojego początkowego stopnia bezpieczeństwa względem możliwych zagrożeń związanych z ogniem. Używaj części zamiennych identycznych z dostarczonymi przez producenta. Jeśli przepust kablowy zostanie uszkodzony w pompie podczas kontroli, należy go ponownie podłączyć, zgodnie z wymogami producenta i z użyciem oryginalnych certyfikowanych części. 3. Zamknięcia Wszystkie bolce, nakrętki, śruby i gwinty muszą być należycie dociągnięte i zabezpieczone. 4. Kable Należy używać ognioodpornego kabla, noszącego numer identyfikacyjny MSHA, odpowiednio zabezpieczonego automatycznym obwodem przerywającym. Należy zwracać szczególną uwagę w obchodzeniu się z kablem, aby zapobiec mechanicznym zniszczeniom i zużyciu. 5. Rozruch Urządzania w wersji POLY-LIFE nie mogą pracować na sucho w miejscach niebezpiecznych Ostrzeżenie! Zaniedbanie utrzymania dopuszczanych elementów pompy w stanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa, będzie skutkowało cofnięciem zezwolenia przez MSHA. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, może spowodować wniesienie pozwu sądowego przeciwko właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej i ukaraniu zgodnie z prawem. 4

7 Opis techniczny Zakres stosowania Instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat montażu i obsługi zatapialnych pomp Flygt. Dla pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym (patrz: tabliczka dopuszczeń, umieszczona na obudowie pompy) odnoszą się specjalne zalecenia, zawarte w niniejszej instrukcji. Pompy typu 2052 do 2140 są przeznaczone do pompowania wody, która może zawierać cząstki ścierające. Pompa typu jest zaprojektowana do użytku w środowisku wybuchowym w zgodzie z następującymi dopuszczeniami: I M2 EEx di Norma Europejska: EN EN EN EN Szczegółowe dane techniczne Dane techniczne zakupionej pompy podane są w załączonym do niej Wykazie części zamiennych. UWAGA! Tylko pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) mogą być używane w środowisku wybuchowym lub łatwopalnym Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. Ogólne dane techniczne Głębokość zanurzenia: maks. 20 m. Wartość ph pompowanej cieczy: 5-8. Gęstość cieczy: maks kg/m 3. Pompowana ciecz może zawierać cząstki stałe, których rozmiar nie przekracza wielkości otworów w koszu ssawnym. Temperatura cieczy: maks. 40 C. Pompy 2052, 2066 i 2102 są też produkowane w wersji W (np W) do stosowania w cieczy gorącej o temperaturze do 90 C. Pompy te posiadają jednak pewne ograniczenia eksploatacyjne, co podane jest na ich tabliczkach znamionowych 5

8 Ogólna budowa pompy Flygt do odwadniania 1. Silnik Jednofazowy silnik klatkowy (2052, 50/60 Hz, 2066 i 2102, 60 Hz) lub trójfazowy indukcyjny silnik 50 Hz lub 60 Hz. Silnik może być uruchamiany bezpośrednio ( ) lub w układzie gwiazda-trójkąt ( ). Może pracować w sposób ciągły lub z przerwami, przy czym nie może być uruchamiany częściej niż 30 razy na godzinę. Silniki Flygt badane są zgodnie z normą IEC Stojan posiada izolację klasy F (155 C). Silnik został zaprojektowany dla osiągnięcia nominalnej mocy wyjściowej, przy ± 5 % wahaniach napięcia znamionowego. Z uwagi na niebezpieczeństwo przegrzania silnika, dopuszczalne są tylko wahania w zakresie ± 10 % napięcia znamionowego, o ile nie pracuje on ciągle przy pełnym obciążeniu. Różnica napięć pomiędzy fazami nie może przekraczać 2%. 2. Komora olejowa Olej smaruje i chłodzi uszczelnienia oraz działa jak bufor między silnikiem a korpusem pompy. 3. Uszczelnienia wału Pompa posiada dwa mechaniczne uszczelnienia czołowe, wewnętrzne i zewnętrzne, oddzielone są komorą olejową. 4. Wał Wał wraz z wirnikiem silnika elektrycznego dostarczany jest jako kompletny zespół. 5. Chłodzenie Stojan jest chłodzony pompowana cieczą, która przepływa między obudową stojana a korpusem pompy. 6. Wirnik Pompa posiada wirnik dobrany z szerokiej gamy wirników dla różnych wydajności. 7. Części ochronne Części wymienne, ulegające w pompie normalnemu ścieraniu, są łatwe w montażu. UWAGA! Sprawdzić czy zamontowane w pompie wyposażenie kontrolne jest prawidłowo podłączone. 6

9 Wytyczne transportu i składowania Pompa może być transportowana i składowana w pozycji pionowej lub poziomej. Upewnić się, że nie może się przewrócić ani toczyć. Ostrzeżenie! Pompę należy podnosić jedynie za pałąk lub uchwyty nośne, nigdy zaś za kabel zasilający lub wąż tłoczny Pompa jest zabezpieczona przed zamarznięciem tak długo, jak długo pracuje lub jest zanurzona w pompowanej cieczy. Jeśli pompa zostanie wyciągnięta z cieczy i pozostawiona na mrozie, to może nastąpić przymarznięcie wirnika. Po wyciągnięciu pompy ze studni, pozostawić ją na krótki czas w ruchu, aby usunąć resztki cieczy. W przypadku przymarznięcia wirnika, przed uruchomieniem pompy należy zanurzyć ją na pewien czas w cieczy. Do rozmarzania nie wolno stosować otwartego ognia. Na czas dłuższego składowania, pompę należy chronić przed wilgocią i nagrzewaniem. Wirnik należy co pewien czas obrócić ręcznie (np. co drugi miesiąc), aby uchronić uszczelnienia przed sklejeniem. Jeśli pompa była składowana przez ponad 6 miesięcy, to jest to niezbędne. Po długim okresie składowania pompa powinna być dokładnie sprawdzona przed ponownym użyciem. Zwrócić szczególną uwagę na stan uszczelnień i przepustu kablowego. Patrz: Czynności przed uruchomieniem Montaż Zalecenia BHP Celem uniknięcia wypadków w czasie montażu i obsługi, należy przestrzegać następujących zasad: 1. Sprawdzić niezawodność działania sprzętu dźwigowego. 2. Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 3. Stosować sprzęt ochronny: hełm, okulary, buty. 4. Nie ignorować ryzyka utonięcia. 5. Zapewnić łatwy dostęp do apteczki pierwszej pomocy. Dla niektórych instalacji i w pewnych warunkach pracy pompy, poziom hałasu 70 db lub innyustalony dla danego typu, może zostać przekroczony. Przy instalacji pomp w strefie zagrożonej wybuchem mają zastosowanie specjalne przepisy. Dla automatycznego systemu sterowania pracą pomp, od sygnalizatorów poziomu wymagany jest wewnętrzny obwód zabezpieczający. Instalacja pompy Ułożyć kable tak, aby nie miały ostrych załamań i nie były zakleszczone. Podłączyć rurę tłoczną i kabel zasilający; patrz: Podłączenia elektryczne. Opuścić pompę do pompowni. Umieścić pompę na podstawie, aby zapobiec jej zagłębieniu się w miękkim dnie. Pompa może również pracować, gdy jest zawieszona na pałąku nośnym tuż nad dnem pompowni W przedstawicielstwie Flygt można uzyskać informacje w sprawie: - wyboru pomocniczego wyposażenia - innych problemów związanych z montażem Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. 7

10 Podłączenia elektryczne Jeśli pompa została dostarczona bez kabla lub jeśli zachodzi konieczność jego wymiany czy też podłączenia, to wszystkie elektryczne prace montażowe muszą być wykonane pod nadzorem uprawnionego elektryka. Należy stosować się do krajowych przepisów i zaleceń w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. Ostrzeżenie! Cały sprzęt elektryczny musi być uziemiony. Dotyczy to zarówno pompy, jak i układu sterowania. Nie przestrzeganie tego zalecenia może zagrażać życiu. Skuteczność uziemienia sprawdzić przez pomiar. Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej i jej częstotliwość odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej. Silnik może być podłączony do różnych napięć zasilających, stosownie do danych na tabliczce znamionowej. W żadnym przypadku nie wolno instalować aparatury zasilająco-sterowniczej w studni pompowni. Zamontować kabel zasilający zgodnie z odpowiednim schematem połączeń Aby uniknąć przecieku w pompie, sprawdzić: - czy tuleja uszczelniająca i podkładki przepustu kablowego odpowiadają zewnętrznej średnicy kabla, patrz: Wykaz części zamiennych. - czy zewnętrzny płaszcz kabla nie jest uszkodzony. Przy każdym ponownym podłączeniu tego samego kabla należy zawsze odciąć taki jego kawałek, aby tuleja uszczelniająca przepustu kablowego stykała się z nowym odcinkiem. UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa, przewód uziemiający powinien być zawsze dłuższy od przewodów fazowych o następujący odcinek: 70 mm mm mm mm mm 2140 Uwaga! Jeśli na skutek nieuwagi zostałby zerwany kabel zasilający, to przewód uziemiający powinien odłączyć się ze swojego zacisku jako ostatni. Dotyczy to obu końców kabla. 8 - Sprawdzić na tabliczce znamionowej obowiązujący rodzaj połączeni: Y lub (gwiazda lub trójkąt), dla danego napięcia sieci. W zależności od napięcia zasilania zamontować łączówki mostkujące na płytce łączeniowej odpowiednio do układu Y lub, patrz: Schematy łączeniowe. - Podłączyć kabel zasilający do zacisków płytki łączeniowej,, oraz uziemienia. - Sprawdzić czy pompa jest prawidłowo uziemiona. - Dociągnąć śruby, aby przepust kablowy zapewniał należyte uszczelnienie. - Zamontować pokrywę. - Dociągnąć śruby. - Podłączyć kabel do od pompy do układu zasilania. Sprawdzić kierunek obrotów, patrz: Czynności przed rozruchem. - Jeżeli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, to należy zamienić ze sobą przewody dwóch faz. - W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów silnika jednofazowego skontaktować się z przedstawicielstwem Flygt. - Należy pamiętać że przy rozruchu bezpośrednim prąd rozruchu może być aż 6 razy większy od nominalnej wartości prądu. Upewnić się, czy bezpieczniki zwykłe lub automatyczne są odpowiednio dobrane. - W tabeli (patrz: Wykaz części zamiennych ) podane są wartości prądu nominalnego i rozruchu. Zabezpieczenia oraz przekroje kabli należy dobrać zgodnie z przepisami i wymogami krajowymi. Przy większych długościach kabla należy uwzględnić spadek napięcia prądu, gdyż nominalne napięcie silnika odpowiada napięciu mierzonemu na płytce łączeniowej pompy. - W zewnętrznym urządzeniu zasilającym zabezpieczenie przeciążeniowe (wyłącznik ochronny silnika) dla rozruchu bezpośredniego nastawia się na wartość nie wyższą niż 105% prądu silnika, podaną na tabliczce znamionowej. Sprawdzić czy zamontowane w pompie wyposażenie kontrolne jest prawidłowo podłączone.

11 Schematy podłączeń 1~Pompa z wbudowanym rozrusznikiem dotyczy tylko 2052 (0.75/0.8 kw) Bez wyłącznika pływakowego Bez wyłącznika pływakowego GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY *SUBCAB AWG GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH *SUBCAB AWG CONTACTOR CONTACTOR Floating switch RUN CAP. START RELAY RUN CAP. START RELAY GREEN BLUE BROWN RED YELLOW RED BROWN BLACK START CAP. GREEN BLUE BROWN RED YELLOW RED BROWN BLACK START CAP. MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH wyposa ony w wybcznik Bywakowy oznaczenia: contactor terminal board run capacitor start capacitor start relay floating switch motor -stycznik - płytka łączeniowa - kondensator roboczy - kondensator rozruchowy - przekaźnik rozruchowy - wyłącznik pływakowy - silnik green/yellow blue alt. grey/white* brown/black* green blue brown yellow red black white or blue - zielonożółty - niebieski lub szary/biały* - brązowy/czarny* - zielony - niebieski - brązowy - żółty - czerwony - czarny - biały lub niebieski 9

12 Schematy podłączeń 1~Pompa z wbudowanym rozrusznikiem dotyczy tylko 2052 (0.75/0.8 kw) Z wyłącznikiem pływakowym Z wyłącznikiem pływakowym GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY *SUBCAB AWG GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH *SUBCAB AWG CONTACTOR CONTACTOR Floating switch RUN CAP. START RELAY RUN CAP. START RELAY GREEN BLUE BROWN YELLOW RED BLACK RED BROWN START CAP. GREEN BLUE BROWN YELLOW RED BLACK RED BROWN START CAP. MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH wyposa ony w wybcznik Bywakowy oznaczenia: contactor terminal board run capacitor start capacitor start relay floating switch motor - stycznik - płytka łączeniowa - kondensator roboczy - kondensator rozruchowy - przekaźnik rozruchowy - wyłącznik pływakowy - silnik green/yellow blue alt. grey/white* brown/black* green blue brown yellow red black - zielonożółty - niebieski lub szary/biały* - brązowy/czarny* - zielony - niebieski - brązowy - żółty - czerwony - czarny 10

13 1~ pompa z rozrusznikiem zewnętrznym dotyczy tylko 2052 (1.0/1.3 kw) SUBCAB/SUBCAB AWG: Zasilanie Przewód Zacisk płytki łączeniowej 1 Brązowy (Czerwony) 2 Czarny (Czarny) 3 Niebieski (Biały) Uziemienie Zielonożółty (PE) PE Końcówki stojana oznaczone są kolorami: = Czerwony = Brązowy U5 = Żółty U6 = Zielony Z1 = Niebieski Z2 = Czarny Z5 = Czerwony Z6 = Brązowy 230 V 11

14 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6-leads, Y 2051, 2052, 2060, 2066, 2071, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 2250, 3060 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 460 V, Yser. 2051, 2052, 2060, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 3060 L1 L2 L3 3~ L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L2 U5 V5 W5 Bild 47 Bild 67 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 12 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, brown, yellow, green U5, red, blue V5, brown, black W5, yellow

15 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6-leads, D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2670 SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, Y 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, L1 L2 L3 L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB 7x# SUBCAB 4Gx# # AWG/4 # AWG/7 # AWG/ L1 L3 L L1 L2 L A A1 A A Bild 5 Bild 80 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 13 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black

16 SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, L1 L2 L3 L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L A2 A A2 A A1 A A1 A Bild 76 Bild 77 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white A1, white 3 Stator lead Contactor, red 2, black 2, brown 4, green 4, blue 6, yellow 6 14 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black

17 SUBCAB 4GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 SUBCAB 7GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 L1 L2 L1 L2 L3 L3 L1 L2 L1 L2 L3 L SUBCAB SUBCAB SUBCAB A2 A A2 A A1 A A1 A Bild 83 Bild 82 Terminal Mains Lead Contactor board L1 black 1 L2 black 5 L3 black 3 L1 black L2 black L3 black yellow/green Terminal Mains Lead Contactor board L1 black 1 L2 black 5 L3 black 3 L1 black L2 black L3 black yellow/green Control Contactor Control Contactor, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black 15

18 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 230 V, Y// 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, L1 L2 L3 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 230 V, Y// 2052, 2060, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, ~ L1 L2 L3 SUBCAB 7x# SUBCAB 4Gx# # AWG/4 # AWG/7 # AWG/ SUBCAB SUBCAB L1 L2 L3 L1 L3 L2 6 5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 Bild 10 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red U5, brown V5, brown V5, yellow W5, yellow W5, black*, blue*, green* *Connected together at terminal 16 Bild 58 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red, brown V5, brown, yellow W5, yellow, black*, green*, blue* *Connected together at terminal

19 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 460 V, Yser. 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, L1 L2 L3 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 460 V, Yser. 2051, 2052, 2060, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, ~ G C L1 L2 L3 SUBCAB 7x# SUBCAB 4Gx# # AWG/4 # AWG/7 # AWG/ SUBCAB SUBCAB L1 L2 L3 L1 L3 L2 6 5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 Bild 8 Bild 67 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red U5, green U5, brown V5, brown V5, blue V5, yellow W5, yellow W5, black W5 17 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, brown, yellow, green U5, red, blue V5, brown, black W5, yellow

20 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 12-leads, 230 V, Y// 2052, 2066, 2071, 2102, 2125, 2140 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 12-leads, 460 V, Yser. 2052, 2066, 2071, 2075, 2102, 2125, ~ G C L1 L2 L3 G C L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L2 U6 U5 V6 W6 V5 W5 W6 U6 V6 U5 V5 W5 Bild 64 Bild 73 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red, brown V5, brown, yellow W5, yellow, green, blue, black U6, green* V6, blue* W6, black* *Connected together separately in insulated closed end splice Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, brown, yellow, green U5, red, blue V5, brown, black W5, yellow U6, green* V6, blue* W6, black* *Connected together separately in insulated closed end splice 18

21 SUBCAB 7GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2670 SUBCAB 7GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, L1 L2 L3 L1 L2 L3 3~ L1 L2 L3 L1 L2 L SUBCAB 7x# SUBCAB 7Gx #+2G1.5 SUBCAB Bild 12 Bild 52 Mains Lead Lead L1 1 L2 2 L3 3 L1 4 L2 5 L3 6 yellow/green Control Cable lead Terminal board Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 19 Mains Lead Lead L1 1 L2 2 L3 3 L1 4 L2 5 L3 6 yellow/green Control Cable lead Terminal board Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue

22 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6-leads, D 2052, 2060, 2066, 2071, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 2250, 2290, 3060 SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, Y 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, L1 L2 L3 3~ L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L A1 Y A A A Bild 43 Bild 79 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 20 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white 3, white A2 Stator lead Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green*, blue*, black* * Connected together at separate Y-terminal

23 SUBCAB 4GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2151, 2201, 2250 L1 L2 L3 L1 L2 L SUBCAB SUBCAB SUBCAB Bild 54 Mains Lead Terminal board L1 brown L2 black L3 grey L1 brown L2 black L3 grey yellow/green Control Cable lead Terminal board Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 21

24 Rozruch Czynności przed uruchomieniem Sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej. Wyjąć bezpieczniki lub rozłączyć zasilanie i sprawdzić czy wirnik daje się obracać ręką. Sprawdzić czy wyposażenie kontrolne pompy jest sprawne (jeśli jest zamontowane). Sprawdzić kierunek obrotów. Patrząc z góry wirnik powinien obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy uruchomieniu pompa wykonuje ruch skrętny w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wirnika, patrz rysunek.. Ostrzeżenie! Zwracać uwagę na szarpnięcie przy uruchamianiu, które czasami może być bardzo silne. Szarpnięcie rozruchowe Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. Czyszczenie Jeśli pompa pracowała w silnie zanieczyszczonej cieczy, to następnie powinna przez pewien czas pracować w czystej wodzie lub być przepłukana przez przewód tłoczny. Gdy w pompie pozostanie glina, cement lub inne zanieczyszczenia, Eksploatacja Zalecenia BHP Ostrzeżenie! Przed podjęciem prac serwisowych przy pompie, sprawdzić czy jest ona odłączona od zasilania. Uwaga do pomp Ex Wszystkie prace w obrębie sekcji silnika Ex mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis Flygt. Flygt nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonywane przez nieprzeszkolony i nieautoryzowany personel. Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. to mogą zablokować wirnik i uszczelnienia tak, że pompa nie będzie zdolna do pracy. Jeśli pompa jest przez dłuższy czas wyłączona z pracy, to należy ja uruchamiać próbnie co drugi miesiąc, aby zapobiec sklejaniu się uszczelnień mechanicznych. Przeglądy Regularne przeglądy i właściwa konserwacja decydują o niezawodności pracy pompy. Przegląd pompy należy wykonywać przynajmniej dwa razy do roku, a przy pracy w szczególnie trudnych warunkach - częściej Gdy pompa pracuje w normalnych warunkach to naprawę główną należy wykonywać raz na rok. Naprawa taka wymaga specjalistycznych narzędzi i powinna być wykonana przez autoryzowany serwis. Dla nowej pompy lub po wymianie uszczelnień, zaleca się przegląd po tygodniu pracy. Umowa serwisowa Flygt lub jego przedstawiciel oferuje umowę serwisową na remont. po więcej informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Flygt. 22

25 Zalecane przeglądy: Sprawdzić Widoczne części pompy i zamocowania Korpus pompy i wirnik Stan oleju Ilość oleju Zakres czynności Wymienić zużyte lub uszkodzone części Upewnić się, czy wszystkie śruby, kołki i nakrętki są dociągnięte Wymienić zużyte części, o ile mają wpływ na pracę pompy. Sprawdzenie stanu oleju może wykazać, czy nie następuje zwiększenie przecieku. Uwaga! mieszanina powietrze/olej może być wyparta przez mieszaninę woda/olej. Wprowadzić rurkę lub wąż do otworu olejowego, zatkać górny koniec kciukiem i pobrać w ten sposób próbkę oleju z dna. Wymienić olej jeśli zawiera zbyt wiele wody, np.: jeśli jest mocno zemulgowany (konsystencja podobna do kremu) lub jeśli woda oddziela się od oleju. Patrz: Wymiana oleju. Po upływie tygodnia sprawdzić ponownie stan oleju. Jeśli stwierdzi się ponownie nadmiar wody w oleju, przyczyny mogą być następujące - korek olejowy nie był dostatecznie dociągnięty. - pierścień O-ring korka olejowego lub jego powierzchnia przylgowa są uszkodzone. - uszczelnienie mechaniczne jest uszkodzone. Skontaktować się z warsztatem serwisowym Flygt l l l l l. Ostrzeżenie! Przy niesprawnych uszczelnieniach w komorze olejowej może panować podwyższone ciśnienie. Przykryć szmatą odkręcany korek olejowy, aby uniknąć wytrysku płynu. Po więcej informacji patrz: Zalecenia BHP. Płyn w obudowie stojana Ostrzeżenie! Jeśli nastąpił przeciek, w obudowie stojana może panować podwyższone ciśnienie. Przykryć szmatą odkręcany korek inspekcyjny, aby uniknąć wytrysku płynu. Dodatkowe informacje, patrz: Zalecenia BHP. Ułóż pompę na boku. Przechylić pompę tak, aby ciecz z obudowy stojana mogła wypłynąć przez otwór. Jeśli w obudowie stojana była ciecz, powodem może być: - korek inspekcyjny nie był dostatecznie dociągnięty. - pierścień O-ring korka inspekcyjnego lub jego powierzchnia przylgowa są uszkodzone. - pierścień O-ring jest uszkodzony. - uszczelnienie przepustu kablowego jest uszkodzone. Jeśli w obudowie stojana znajduje się olej, powodem może być: - uszkodzenie wewnętrznego uszczelnienia mechanicznego. Skontaktować się z serwisem Flygt. 23

26 Zalecane przeglądy: Sprawdzić System chodzenia Przepust kablowy Kable Zakres czynności Przepłukać i oczyścić jeśli przepływ cieczy przez system jest częściowo utrudniony. Upewnić się, czy zaciski kablowe są mocno dociągnięte: - sprawdzić, czy przepust kablowy jest dociągnięty do oporu. - odciąć kawałek kabla tak, aby tuleja uszczelniająca znalazła się na nowym odcinku. - wymienić tuleję uszczelniającą. - sprawdzić, czy tuleja uszczelniająca i podkładki odpowiadają zewnętrznej średnicy kabla. Wymienić kabel w przypadku uszkodzenia płaszcza. Zwrócić uwagę, aby kabel nie miał ostrych zagięć i nie był zakleszczony. Aparatura zasilająca W razie uszkodzenia skontaktować się z elektrykiem. Kierunek obrotów wirnika (wymaga podłą czenia zasilania) Rurociągi, zawory i inne wyposażenie Jeżeli wirnik, patrząc z góry, obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to należy zamienić ze sobą końcówki dwóch faz. Przeciwny kierunek obrotów powoduje spadek wydajności i przeciążenie silnika. Sprawdzić kierunek obrotów wirnika, przy pracy pompy bez obciążenia, po każdym nowym podłączeniu. Naprawiać wszelkie usterki oraz informować odpowiedni dozór przedsiębiorstwa o ich występowaniu. Oporność izolacji stojana Skontaktować się z warsztatem serwisowym Flygt. 24

27 Wymiana oleju Komora olejowa Ostrzeżenie! Przy niesprawnych uszczelnieniach w komorze olejowej może panować podwyższone ciśnienie. Przykryć szmatą odkręcany korek olejowy, aby uniknąć wytrysku płynu. - Odkręcić nakrętki i zdjąć kosz ssawny (dotyczy 2052). - Odkręcić korek olejowy. - Obrócić pompę tak, aby otwór olejowy był na dole. - Spuszczanie będzie ułatwione, gdy zostanie wykręcony drugi korek. - Wlać nowy olej. - Zalecany jest olej parafinowy o lepkości zbliżonej do ISO VG15 (np. Mobil Whiterex 309). Tym olejem pompa jest napełniana fabrycznie. - W zastosowaniach, w których szkodliwe własności oleju są mało istotne można używać zwykłego oleju silnikowego o lepkości ISO VG32. - Objętości oleju podane są na stronie Należy zawsze wymieniać na nowe pierścienie O-ring na korkach olejowych. Wkręcić korki i dociągnąć je. Momenty dociągania: 2052 = 7 Nm = 17 Nm = 7 Nm = 17 Nm = 7 Nm = 6-9 Nm. Wymiana wirnika Pompa w wersji POLY-LIFE oznaczona jest literą U na końcu kodu wyrobu (patrz: tabliczka znamionowa). Upewnić się, czy stosowane części zamienne do pompy są w wykazie części oznaczone literą U. Po założeniu nowych, ulegających ścieraniu części zapewnić, aby luz między wirnikiem a dyfuzorem był co najmniej 0,2 0,3 mm. Po montażu sprawdzić, czy wirnik się lekko obraca. Części narażone na ścieranie, dla pomp w wersji POLY-LIFE pokryte są poliuretanem, szczególnie odpornym na ścieranie. Gdy wirnik obraca się z oporami, to tarcie powoduje wydzielanie się ciepła. Może to doprowadzić do odkształcenia części ochronnych lub zakleszczenia wirnika, a w efekcie do uszkodzenia pompy. Demontaż wirnika Ostrzeżenie! Zużyte wirniki mają często ostre krawędzie. Położyć pompę na boku. Odkręcić nakrętki i zdjąć kosz ssawny. (W 2052 zdjąć ochronę przed ścieraniem.) Odkręcić nakrętki i zdjąć pokrywę ochronną. 25

28 Odkręcić nakrętki. Zdjąć dolny dyfuzor. Odkręcić nakrętkę wirnika (nakrętka = 2102). Tylko 2102 Zdjąć wirnik. Nie podważać wirnika, gdyż łatwo można go uszkodzić. Jeśli zachodzi konieczność wymiany dyfuzora, olej musi zostać spuszczony. Następnie wykręcić kołki gwintowane i zdjąć dyfuzor. Tylko 2102 Montaż wirnika Upewnić się, że koniec wału jest czysty i bez zadziorów. Ewentualne rysy spolerować drobnym płótnem ściernym. Sprawdzić: - czy dyfuzor jest właściwie zamontowany. - czy wpust jest osadzony w rowku wpustowym na wale. - czy na wale umieszczona jest odpowiednia liczba podkładek regulacyjnych (w mieszadle = 2102). 26

29 Wkręcić gwintowane kołki regulacyjne. Nasmarować koniec wału. Wcisnąć wirnik na wał i przymocować go nakrętką wirnika. Dociągnąć nakrętkę. Momenty dociągania: Nm Nm Nm Nm Nm. W pompie 2052 założyć drugą nakrętkę wirnika i dociągnąć ją. Luz między wirnikiem a dnem komory olejowej powinien wynosić 0,2 0,3 mm, gdy wirnik jest dociągnięty. Luz ten może być ustalany przy pomocy podkładek regulacyjnych. Sprawdzić czy wirnik daje się lekko obracać ręką. Założyć dolny dyfuzor. Wstawić pokrywę ssawną i docisnąć do wirnika. Luz pomiędzy pokrywa ssawną wirnikiem powinien być tak mały, jak to możliwe. Wyregulować ustawienie pokrywy ssawnej nakrętkami wewnętrznymi (w 2052 śrubami regulacyjnymi) tak, aby uzyskać wymaganą wielkość luzu. Pompa w wersji POLY- LIFE powinna mieć luz 0,2 0,3 mm. Na kołki gwintowane nakręcić nakrętki do oporu, a następnie dociągnąć je równomiernie dookoła. Sprawdzić, czy wirnik daje się lekko obracać ręką. Założyć: - Ochronę przed ścieraniem - kosz ssawny Aby pompa mogła pracować z pełną wydajnością, należy systematyczne regulować ustawienie wirnika. Szczególnie ważne jest, aby luz między pokrywą ssawną a wirnikiem, był utrzymywany na możliwie najmniejszym poziomie. Bardziej skomplikowane naprawy wymagają specjalnych narzędzi i powinny być wykonywane w warsztacie. 27

30 Wymiana uszczelnienia mechanicznego Instrukcja do pompy 2052 Instrukcja do pompy 2066 wewnętrzne zewnętrzne 28

31 Instrukcja do pompy 2102 Instrukcja do pompy 2125 i

32 Wyposażenie i narzędzia Szeregowa praca pomp Wysokość podnoszenia może być zwiększona przez szeregowe połączenie dwóch lub trzech pomp. Pionowe odstępy między pompami powinny być w przybliżeniu równe. Patrz też: oddzielna broszura opisująca sposób łączenia pomp przy pracy szeregowej. Sygnalizator poziomu Flygt dostarcza sygnalizatory poziomu odpowiednie dla cieczy o różnych gęstościach i z różnymi długościami kabli. Patrz oddzielna broszura. Aparatura zasilająco sterownicza Flygt dostarcza stosowną dla danej pompy aparaturę zasilająco-sterowniczą. Informacji udziela przedstawicielstwo Flygt. Zestaw anod cynkowych Dla zmniejszenia korozji pompy można stosować anody cynkowe. Anody montuje się na zewnętrznej i wewnętrznej stronie dna kosza ssawnego Ważne! Oczyścić szczotką drucianą z farby, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń lub oszlifować powierzchnię, aby zapewnić dobrą przewodność elektryczną między anodami, a koszem ssawnym. Narzędzia Do wykonywania czynności serwisowych przy pompie, oprócz standardowych narzędzi, potrzebne są jeszcze specjalistyczne. Numery katalogowe narzędzi można znaleźć w Wykazie części zamiennych Więcej informacji, patrz: Katalog narzędziowy Flygt. Dziennik eksploatacji Data ostatniego Numer pompy Liczba godzin pracy Uwagi Podpis przeglądu 30

33 Dziennik eksploatacji Data ostatniego Numer pompy Liczba godzin pracy Uwagi Podpis przeglądu 31

34 2052, 2066, 2102, 2125, PL_PL ITT FLYGT AB }

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi 897060/05 OBJAŚNIENIE TABLICZEK ZNAMIONOWYCH Główna tabliczka znamionowa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Identyfikator seryjny wyrobu Kod wyrobu + Numer wyrobu

Bardziej szczegółowo

/334/590/690 Wersja MT Wylot 75mm

/334/590/690 Wersja MT Wylot 75mm 2075.324/334/590/690 Wersja MT Wylot 75mm B Produkt Pompa zatapialna do odwodnień budynków, odwodnień zalanych powierzchni i innych podobnych zastosowań. Pompa może być zastosowana do wody zawierającej

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy:

Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SLV.65.65.0.A.2.51D Na życzenie Nr katalogowy: 96872137 Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Pompy Grundfos z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji /690

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji /690 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji 2201.590/690 896679/04 WARUNKI GWARANCYJNE Firma Flygt zobowiązuje się do usunięcia wad w dostarczanych przez siebie wyrobach w następujących przypadkach: jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA SILNIKI GŁĘBINOWE NBS4

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA SILNIKI GŁĘBINOWE NBS4 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA SILNIKI GŁĘBINOWE NBS4 IMPORTER: PRODUCENT: FEmot s.c. COVERCO S.r.L. ul. Stęszewska 58a WŁOCHY 60-111 Poznań Via Magnadola, 29 Tel. 061 81674663 31045 Motta di Livenza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Spis Treści 1. Dyrektywy... 3 2. Bezpieczeństwo... 3 3. Przeznaczenie... 3 4. Transport i przechowywanie... 3 5. Przedłużanie przewodu zasilającego... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi INSTALACJI, OBSŁUGI I UTRZYMANIA http://www.wszystkodobasenow.pl Serwis pomp basenowych: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

6" Zatapialne Pompy Elektryczne Z6-ZN6

6 Zatapialne Pompy Elektryczne Z6-ZN6 Procedura Analizy Awarii 6" Zatapialne Pompy Elektryczne Z6-ZN6 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; mycie przemysłowe; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy p.poż.; odwrócona

Bardziej szczegółowo

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków Pompy typu C 3068-3800 Zatapialne pompy do wody i ścieków Pompy zatapialne o szerokim zakresie zastosowań. Zatapialne urządzenia firmy ITT Flygt są przystosowane do pracy bezpośrednio w pompowanym medium,

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

8" POMPY ZATAPIALNE Z8-ZN8

8 POMPY ZATAPIALNE Z8-ZN8 Procedura Analizy Awarii 8" POMPY ZATAPIALNE Z8-ZN8 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; mycie przemysłowe; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; zwalczanie pożarów; odwrócona osmoza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa CECHY

Pompa zanurzeniowa CECHY Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa SEV...0D Cena na zapytanie Nr katalogowy: 96077 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

NMP. Pompy samozasysające, z wbudowanym koszem filtra INSTRUKCJE OBSŁUGI

NMP. Pompy samozasysające, z wbudowanym koszem filtra INSTRUKCJE OBSŁUGI Pompy samozasysające, z wbudowanym koszem filtra NMP INSTRUKCJE OBSŁUGI 1. Warunki pracy pompy Wykonanie standardowe - Dla obiegu czystej lub umiarkowanie zabrudzonej wody w basenowych systemach filtracji,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Flygt PP 4630-4680, 50 Hz

Specyfikacja techniczna. Flygt PP 4630-4680, 50 Hz Flygt PP 4630-4680, 50 Hz Specyfikacja techniczna Opis produktu Zastosowanie Określenie Pompa PP jest używana głównie podczas recyrkulacji w procesie usuwania substancji biogennych w oczyszczalniach.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

/311/590/690 Wersja MT Wylot 100mm

/311/590/690 Wersja MT Wylot 100mm 3080.211/311/590/690 Wersja MT Wylot 100mm D Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, ścieków i osadów zawierających dużą ilość części ścieralnych. Wersja pompy 3080.690 jest przeznaczona do pracy w

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ INS360 Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. ATM Lighting sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa NewBCC Instrukcja obsługi i montażu

Pompa basenowa NewBCC Instrukcja obsługi i montażu Pompa basenowa NewBCC Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, które należy przyjąć podczas instalacji i uruchomienia. Jest więc niezwykle

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H[m] 100 80 60 40 20-0145 -0130-0123 -0115 Wilo-Sub TWU 3-... 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h] Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 50 EU 2014-03 1 / 5 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Budowa

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

kyoptymalna praca pomp

kyoptymalna praca pomp . kyoptymalna praca pomp ky LKH Pompa odśrodkowa Zastosowanie Pompy LKH są wysokowydajnymi i ekonomicznymi pompami odśrodkowymi spełniającymi wymagania sanitarne (higieniczne) oraz zapewniającymi łagodne

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Flygt 3068, 50Hz. Informator Techniczny

Flygt 3068, 50Hz. Informator Techniczny Flygt 3068, 50Hz Informator Techniczny Spis treści Spis treści Pompy B... 2 Opis produktu... 2 Dane silnika i charakterystyki pracy... 4 Pompy C... 6 Opis produktu... 6 Dane silnika i charakterystyki

Bardziej szczegółowo

HERZ zawór mieszający

HERZ zawór mieszający HERZ zawór mieszający 3 i 4-drogowy Arkusz znormalizowany 1 213X XX, Wydanie 1015 Wymiary H H SW SW Rp 28.1 Rp 28.1 L4 L1 Ø 12 Ø 12 H1 H1 Ø D Ø D L2 L2 L3 L3 L4 L1 kvs [m 3 /h] Sw Rp [in] L1 L2 L3 L4 H

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ 620

Zawór upustowy typ 620 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-18 Wrocław Tel./Fax: +8 71 36 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ 60 Materiał obudowy Materiał gniazda i grzybka

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ATLAS COPCO POMPY Z SERII WEDA. Pompy dla profesjonalistów 50Hz

ATLAS COPCO POMPY Z SERII WEDA. Pompy dla profesjonalistów 50Hz ATLAS COPCO POMPY Z SERII WEDA Pompy dla profesjonalistów Hz Zaprojektowane do bezproblemowej pracy Za naszymi pompami stoją 6 lat doświadczeń i sprawdzone technologie Pompy WEDA miał y swój początek w

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 H[m] 10 Wilo-Drain TS/TSW 32 8 6 4 2 0 0 2 4 6 TSW 32/11 TS 32/12 TSW 32/8 TS 32/9 8 10 12 14Q[m³/h] Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo