Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011."

Transkrypt

1 Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November This is document is (i) a document that relates to a product of the Company phased out prior to the name change; or (ii) an old version of documentation relating to a product that is still being produced by the Company but which document was published prior to the 1st of January This document may therefore still be marked "ITT". Xylem Water Solutions AB is no longer an ITT company and the fact that "ITT" may appear on this document shall not be interpreted as a reference by the Company to "ITT" in the Company's current business activities. Any use or reference to ITT by you is strictly prohibited. In no event will we be liable for any incidental, indirect, consequential, punitive or special damages of any kind, or any other damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of profit, loss of contracts, loss of reputation, goodwill, data, information, income, anticipated savings or business relationships for any use by you of ITT. This disclaimer notice shall be interpreted and governed by Swedish law, and any disputes in relation to it are subject to the jurisdiction of the courts in Sweden. If you do not agree to these terms and conditions you should not print this document and immediately stop accessing it.

2 End of Disclaimer text.

3 Instrukcja montażu i obsługi 2052, 2066, 2102, 2125, /15

4 Gwarancja Firma Flygt zobowiązuje się do usunięcia wad w sprzedawanych przez siebie wyrobach w następujących przypadkach: - jeżeli wada wynika z błędów konstrukcji, materiału lub produkcji; - jeżeli wada została zgłoszona w okresie gwarancyjnym w firmie Flygt lub jej przedstawicielstwie; - jeżeli sposób użytkowania wyrobu był zgodny z warunkami podanymi w instrukcji obsługi oraz zgodny z przeznaczeniem wyrobu; - jeżeli zamontowane w wyrobie wyposażenie kontrolne zostało prawidłowo podłączone do obwodu sterowania; - jeżeli obsługa i naprawy wykonywane są przez autoryzowany warsztat Flygt; - jeżeli stosowane są oryginalne części zamienne Flygt. Z powyższych zobowiązań wyłączone są wady, które powstały wskutek nieprawidłowej obsługi, niezgodnego z przepisami montażu, niefachowej naprawy lub w skutek normalnego zużycia. Urzędowe dopuszczenia zezwalają na stosowanie pod następującymi warunkami: - jeżeli sposób użytkowania wyrobu jest zgodny z warunkami podanymi w instrukcji obsługi i z przeznaczeniem; - jeżeli obsługa i naprawy wykonywane są przez autoryzowany warsztat Flygt; - jeżeli stosowane są oryginalne części zamienne Flygt. Odpowiedzialność firmy Flygt ogranicza się wyłącznie do powyższych zobowiązań i tym samym nie będą uwzględniane żadne roszczenia dotyczące szkód poniesionych przez osoby oraz strat materialnych i majątkowych. Flygt zapewnia dostawę części zamiennych jeszcze przez 10 lat, po zaprzestaniu produkcji niniejszego wyrobu. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wykonania i parametrów technicznych, bez powiadamiania. Objaśnienia tabliczek znamionowych Główna tabliczka znamionowa A B C D E F G H I J K Numer seryjny Kod Produktu + numer Kod krzywej / wirnika śmigłowego Kraj pochodzenia Numer produktu Informacja dodatkowa Liczba faz; Rodzaj prądu; Częstotliwość Napięcie znamionowe Ochrona termiczna Klasa izolacji Moc znamionowa na wale L M N O P Q R S T U V X Norma międzynarodowa Stopień ochrony Prąd znamionowy Znamionowa prędkość obrotowa Maksymalne zanurzenie Kierunek obrotów: L = lewo, R = prawo Tryb pracy Współczynnik obciążenia Masa produktu Kod literowy blokady wirnika Współczynnik mocy Maksymalna temperatura otoczenia Tabliczki dopuszczające Zawsze wraz z główną tabliczką znamionową. EN: Norma Europejska, Dyrektywa ATEX EN 50014, EN 50018, EN , EN I M2 EEx dl I 2 Aprobata EN dla przepustu kablowego Certifikat Numer: INERIS 02ATEX9008 U II 2 G lub IM2 EEx d IIC lub EEx d A B C D E F G H I J K L M N O Aprobata Urząd aprobujący + Nr aprobaty (dopuszczenia) Aprobata dla klasy I Zaaprobowana jednostka napędowa Czas utyku silnika Prąd rozruch / Prąd znamionowy Tryb pracy Współczynnik obciążenia Pobór mocy Znamionowa prędkość obrotowa Kontroler Informacja dodatkowa Maksymalna temperatura otoczenia Numer seryjny Oznakowanie Atex

5 Zawartość Bezpieczeństwo 3 Uwagi dotyczące urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 3 Uwagi MSHA 4 Opis techniczny 5 Zakres stosowania 5 Szczegółowe dane techniczne 5 Ogólne dane techniczne 5 Ogólna budowa 6 Transport i składowanie 7 Montaż 7 Zalecenia BHP 7 Warunki montażu 7 Podłączenia elektryczne 8 Schematy podłączeń 9 Rozruch 26 Eksploatacja 26 Zalecenia BHP 26 Przeglądy 26 Zalecane przeglądy 27 Wymiana oleju 29 Wymiana wirnika 29 Wymiana uszczelki mechanicznej 32 Wyposażenie i narzędzia 33 Dziennik eksploatacji 34 Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex - Tylko pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą być używane w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. - Nie otwierać pompy jeśli zachodzi niebezpieczeństwo obecności w atmosferze wybuchowych gazów. - Przed przystąpieniem do pracy przy pompie, upewnić się że pompa i panel sterowniczy są odcięte od źródła prądu i nie mogą być zasilane. Dotyczy to również obwodu sterowniczego. - Wszystkie prace przy silniku pompy w wykonaniu Ex, muszą być wykonane przez autoryzowany personel ITT Flygt. - Podłączenia elektryczne do silnika w wykonaniu Ex muszą być wykonane przez autoryzowany personel. - Styki termoelektryczne muszą być podłączone do obwodu ochronnego, aby spełnić warunki dopuszczenia. - Pompa może być używana tylko w połączeniu z silnikiem zaznaczonym na tabliczce znamionowej. - Regulator poziomu w systemie automatycznej kontroli poziomu wymaga instalacji obwodu bezpieczeństwa (Ex) jeśli urządzenie pracuje w strefie 0. - To wyposażenie musi być zamontowane zgodnie z wymogami międzynarodowych lub krajowych zasad ( IEC/ EN ). - Konserwacja musi odbywać się zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi wymogami ( IEC/EN ). - Naprężenia na łączonych elementach w urządzeniu muszą być zgodne z wartościami podanymi w tablicy Materiały łączeniowe w aprobacie lub wykazie części. - Zgodnie z dyrektywą ATEX pompy w wykonaniu Ex muszą być całkowicie zanurzone. Pompa nigdy nie może pracować na sucho ani zasysać powietrza i chrapać. Praca na sucho jest dozwolona jedynie w czasie przeglądów i napraw poza strefą zagrożoną wybuchem. - Ponadto, użytkownik musi znać ryzyko związane z napięciem elektrycznym oraz z chemicznymi i fizycznymi właściwościami gazów i/lub oparów obecnych w strefie zagrożenia. - ITT Flygt nie bierze odpowiedzialności za prace wykonane przez nieprzeszkolony i nieautoryzowany personel. 3

6 Uwagi MSHA dotyczące bezpieczeństwa Federalne przepisy bezpieczeństwa, jak zaznaczono w stosownych zarządzeniach (Rozdział 30 Przepisów Prawa Federalnego), aby spełnić warunek dopuszczalności tego wyposażenia, wymagają przestrzegania następujących warunków: 1. Ogólne bezpieczeństwo Będą przeprowadzane częste kontrole. Wszystkie części elektryczne, kable przyłączeniowe i instalacje elektryczne mają być utrzymywane w dobrej kondycji. Nie może być żadnych otwartych wlotów w obudowach części elektrycznych. Szkielet urządzenia musi być dobrze uziemiony przewody zasilające nie mogą być używane do uziemiania. Dostarczane napięcie elektryczne musi się zgadzać z napięciem wymaganym przez zasilany silnik. 2. Obsługa i naprawy Przeglądy, obsługa techniczna i naprawy mogą być dokonywane tylko, jeśli instalacja elektryczna jest odłączona od źródła zasilania. Prace muszą być wykonane przez przeszkolony personel (najlepiej u producenta lub w jego filii) by upewnić się, że dopuszczona pompa została przywrócona do swojego początkowego stopnia bezpieczeństwa względem możliwych zagrożeń związanych z ogniem. Używaj części zamiennych identycznych z dostarczonymi przez producenta. Jeśli przepust kablowy zostanie uszkodzony w pompie podczas kontroli, należy go ponownie podłączyć, zgodnie z wymogami producenta i z użyciem oryginalnych certyfikowanych części. 3. Zamknięcia Wszystkie bolce, nakrętki, śruby i gwinty muszą być należycie dociągnięte i zabezpieczone. 4. Kable Należy używać ognioodpornego kabla, noszącego numer identyfikacyjny MSHA, odpowiednio zabezpieczonego automatycznym obwodem przerywającym. Należy zwracać szczególną uwagę w obchodzeniu się z kablem, aby zapobiec mechanicznym zniszczeniom i zużyciu. 5. Rozruch Urządzania w wersji POLY-LIFE nie mogą pracować na sucho w miejscach niebezpiecznych Ostrzeżenie! Zaniedbanie utrzymania dopuszczanych elementów pompy w stanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa, będzie skutkowało cofnięciem zezwolenia przez MSHA. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, może spowodować wniesienie pozwu sądowego przeciwko właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej i ukaraniu zgodnie z prawem. 4

7 Opis techniczny Zakres stosowania Instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat montażu i obsługi zatapialnych pomp Flygt. Dla pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym (patrz: tabliczka dopuszczeń, umieszczona na obudowie pompy) odnoszą się specjalne zalecenia, zawarte w niniejszej instrukcji. Pompy typu 2052 do 2140 są przeznaczone do pompowania wody, która może zawierać cząstki ścierające. Pompa typu jest zaprojektowana do użytku w środowisku wybuchowym w zgodzie z następującymi dopuszczeniami: I M2 EEx di Norma Europejska: EN EN EN EN Szczegółowe dane techniczne Dane techniczne zakupionej pompy podane są w załączonym do niej Wykazie części zamiennych. UWAGA! Tylko pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) mogą być używane w środowisku wybuchowym lub łatwopalnym Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. Ogólne dane techniczne Głębokość zanurzenia: maks. 20 m. Wartość ph pompowanej cieczy: 5-8. Gęstość cieczy: maks kg/m 3. Pompowana ciecz może zawierać cząstki stałe, których rozmiar nie przekracza wielkości otworów w koszu ssawnym. Temperatura cieczy: maks. 40 C. Pompy 2052, 2066 i 2102 są też produkowane w wersji W (np W) do stosowania w cieczy gorącej o temperaturze do 90 C. Pompy te posiadają jednak pewne ograniczenia eksploatacyjne, co podane jest na ich tabliczkach znamionowych 5

8 Ogólna budowa pompy Flygt do odwadniania 1. Silnik Jednofazowy silnik klatkowy (2052, 50/60 Hz, 2066 i 2102, 60 Hz) lub trójfazowy indukcyjny silnik 50 Hz lub 60 Hz. Silnik może być uruchamiany bezpośrednio ( ) lub w układzie gwiazda-trójkąt ( ). Może pracować w sposób ciągły lub z przerwami, przy czym nie może być uruchamiany częściej niż 30 razy na godzinę. Silniki Flygt badane są zgodnie z normą IEC Stojan posiada izolację klasy F (155 C). Silnik został zaprojektowany dla osiągnięcia nominalnej mocy wyjściowej, przy ± 5 % wahaniach napięcia znamionowego. Z uwagi na niebezpieczeństwo przegrzania silnika, dopuszczalne są tylko wahania w zakresie ± 10 % napięcia znamionowego, o ile nie pracuje on ciągle przy pełnym obciążeniu. Różnica napięć pomiędzy fazami nie może przekraczać 2%. 2. Komora olejowa Olej smaruje i chłodzi uszczelnienia oraz działa jak bufor między silnikiem a korpusem pompy. 3. Uszczelnienia wału Pompa posiada dwa mechaniczne uszczelnienia czołowe, wewnętrzne i zewnętrzne, oddzielone są komorą olejową. 4. Wał Wał wraz z wirnikiem silnika elektrycznego dostarczany jest jako kompletny zespół. 5. Chłodzenie Stojan jest chłodzony pompowana cieczą, która przepływa między obudową stojana a korpusem pompy. 6. Wirnik Pompa posiada wirnik dobrany z szerokiej gamy wirników dla różnych wydajności. 7. Części ochronne Części wymienne, ulegające w pompie normalnemu ścieraniu, są łatwe w montażu. UWAGA! Sprawdzić czy zamontowane w pompie wyposażenie kontrolne jest prawidłowo podłączone. 6

9 Wytyczne transportu i składowania Pompa może być transportowana i składowana w pozycji pionowej lub poziomej. Upewnić się, że nie może się przewrócić ani toczyć. Ostrzeżenie! Pompę należy podnosić jedynie za pałąk lub uchwyty nośne, nigdy zaś za kabel zasilający lub wąż tłoczny Pompa jest zabezpieczona przed zamarznięciem tak długo, jak długo pracuje lub jest zanurzona w pompowanej cieczy. Jeśli pompa zostanie wyciągnięta z cieczy i pozostawiona na mrozie, to może nastąpić przymarznięcie wirnika. Po wyciągnięciu pompy ze studni, pozostawić ją na krótki czas w ruchu, aby usunąć resztki cieczy. W przypadku przymarznięcia wirnika, przed uruchomieniem pompy należy zanurzyć ją na pewien czas w cieczy. Do rozmarzania nie wolno stosować otwartego ognia. Na czas dłuższego składowania, pompę należy chronić przed wilgocią i nagrzewaniem. Wirnik należy co pewien czas obrócić ręcznie (np. co drugi miesiąc), aby uchronić uszczelnienia przed sklejeniem. Jeśli pompa była składowana przez ponad 6 miesięcy, to jest to niezbędne. Po długim okresie składowania pompa powinna być dokładnie sprawdzona przed ponownym użyciem. Zwrócić szczególną uwagę na stan uszczelnień i przepustu kablowego. Patrz: Czynności przed uruchomieniem Montaż Zalecenia BHP Celem uniknięcia wypadków w czasie montażu i obsługi, należy przestrzegać następujących zasad: 1. Sprawdzić niezawodność działania sprzętu dźwigowego. 2. Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 3. Stosować sprzęt ochronny: hełm, okulary, buty. 4. Nie ignorować ryzyka utonięcia. 5. Zapewnić łatwy dostęp do apteczki pierwszej pomocy. Dla niektórych instalacji i w pewnych warunkach pracy pompy, poziom hałasu 70 db lub innyustalony dla danego typu, może zostać przekroczony. Przy instalacji pomp w strefie zagrożonej wybuchem mają zastosowanie specjalne przepisy. Dla automatycznego systemu sterowania pracą pomp, od sygnalizatorów poziomu wymagany jest wewnętrzny obwód zabezpieczający. Instalacja pompy Ułożyć kable tak, aby nie miały ostrych załamań i nie były zakleszczone. Podłączyć rurę tłoczną i kabel zasilający; patrz: Podłączenia elektryczne. Opuścić pompę do pompowni. Umieścić pompę na podstawie, aby zapobiec jej zagłębieniu się w miękkim dnie. Pompa może również pracować, gdy jest zawieszona na pałąku nośnym tuż nad dnem pompowni W przedstawicielstwie Flygt można uzyskać informacje w sprawie: - wyboru pomocniczego wyposażenia - innych problemów związanych z montażem Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. 7

10 Podłączenia elektryczne Jeśli pompa została dostarczona bez kabla lub jeśli zachodzi konieczność jego wymiany czy też podłączenia, to wszystkie elektryczne prace montażowe muszą być wykonane pod nadzorem uprawnionego elektryka. Należy stosować się do krajowych przepisów i zaleceń w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. Ostrzeżenie! Cały sprzęt elektryczny musi być uziemiony. Dotyczy to zarówno pompy, jak i układu sterowania. Nie przestrzeganie tego zalecenia może zagrażać życiu. Skuteczność uziemienia sprawdzić przez pomiar. Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej i jej częstotliwość odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej. Silnik może być podłączony do różnych napięć zasilających, stosownie do danych na tabliczce znamionowej. W żadnym przypadku nie wolno instalować aparatury zasilająco-sterowniczej w studni pompowni. Zamontować kabel zasilający zgodnie z odpowiednim schematem połączeń Aby uniknąć przecieku w pompie, sprawdzić: - czy tuleja uszczelniająca i podkładki przepustu kablowego odpowiadają zewnętrznej średnicy kabla, patrz: Wykaz części zamiennych. - czy zewnętrzny płaszcz kabla nie jest uszkodzony. Przy każdym ponownym podłączeniu tego samego kabla należy zawsze odciąć taki jego kawałek, aby tuleja uszczelniająca przepustu kablowego stykała się z nowym odcinkiem. UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa, przewód uziemiający powinien być zawsze dłuższy od przewodów fazowych o następujący odcinek: 70 mm mm mm mm mm 2140 Uwaga! Jeśli na skutek nieuwagi zostałby zerwany kabel zasilający, to przewód uziemiający powinien odłączyć się ze swojego zacisku jako ostatni. Dotyczy to obu końców kabla. 8 - Sprawdzić na tabliczce znamionowej obowiązujący rodzaj połączeni: Y lub (gwiazda lub trójkąt), dla danego napięcia sieci. W zależności od napięcia zasilania zamontować łączówki mostkujące na płytce łączeniowej odpowiednio do układu Y lub, patrz: Schematy łączeniowe. - Podłączyć kabel zasilający do zacisków płytki łączeniowej,, oraz uziemienia. - Sprawdzić czy pompa jest prawidłowo uziemiona. - Dociągnąć śruby, aby przepust kablowy zapewniał należyte uszczelnienie. - Zamontować pokrywę. - Dociągnąć śruby. - Podłączyć kabel do od pompy do układu zasilania. Sprawdzić kierunek obrotów, patrz: Czynności przed rozruchem. - Jeżeli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, to należy zamienić ze sobą przewody dwóch faz. - W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów silnika jednofazowego skontaktować się z przedstawicielstwem Flygt. - Należy pamiętać że przy rozruchu bezpośrednim prąd rozruchu może być aż 6 razy większy od nominalnej wartości prądu. Upewnić się, czy bezpieczniki zwykłe lub automatyczne są odpowiednio dobrane. - W tabeli (patrz: Wykaz części zamiennych ) podane są wartości prądu nominalnego i rozruchu. Zabezpieczenia oraz przekroje kabli należy dobrać zgodnie z przepisami i wymogami krajowymi. Przy większych długościach kabla należy uwzględnić spadek napięcia prądu, gdyż nominalne napięcie silnika odpowiada napięciu mierzonemu na płytce łączeniowej pompy. - W zewnętrznym urządzeniu zasilającym zabezpieczenie przeciążeniowe (wyłącznik ochronny silnika) dla rozruchu bezpośredniego nastawia się na wartość nie wyższą niż 105% prądu silnika, podaną na tabliczce znamionowej. Sprawdzić czy zamontowane w pompie wyposażenie kontrolne jest prawidłowo podłączone.

11 Schematy podłączeń 1~Pompa z wbudowanym rozrusznikiem dotyczy tylko 2052 (0.75/0.8 kw) Bez wyłącznika pływakowego Bez wyłącznika pływakowego GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY *SUBCAB AWG GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH *SUBCAB AWG CONTACTOR CONTACTOR Floating switch RUN CAP. START RELAY RUN CAP. START RELAY GREEN BLUE BROWN RED YELLOW RED BROWN BLACK START CAP. GREEN BLUE BROWN RED YELLOW RED BROWN BLACK START CAP. MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH wyposa ony w wybcznik Bywakowy oznaczenia: contactor terminal board run capacitor start capacitor start relay floating switch motor -stycznik - płytka łączeniowa - kondensator roboczy - kondensator rozruchowy - przekaźnik rozruchowy - wyłącznik pływakowy - silnik green/yellow blue alt. grey/white* brown/black* green blue brown yellow red black white or blue - zielonożółty - niebieski lub szary/biały* - brązowy/czarny* - zielony - niebieski - brązowy - żółty - czerwony - czarny - biały lub niebieski 9

12 Schematy podłączeń 1~Pompa z wbudowanym rozrusznikiem dotyczy tylko 2052 (0.75/0.8 kw) Z wyłącznikiem pływakowym Z wyłącznikiem pływakowym GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY *SUBCAB AWG GREEN YELLOW BLUE alt. GREY *WHITE BROWN *BLACK TERMINAL BOARD V 50/60 Hz 1-PHASE SUPPLY EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH *SUBCAB AWG CONTACTOR CONTACTOR Floating switch RUN CAP. START RELAY RUN CAP. START RELAY GREEN BLUE BROWN YELLOW RED BLACK RED BROWN START CAP. GREEN BLUE BROWN YELLOW RED BLACK RED BROWN START CAP. MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE MOTOR WHITE or BLUE WHITE or BLUE 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe 1-PHASE SUPPLY zasilanie jednofazowe EQUIPPED WITH FLOATING SWITCH wyposa ony w wybcznik Bywakowy oznaczenia: contactor terminal board run capacitor start capacitor start relay floating switch motor - stycznik - płytka łączeniowa - kondensator roboczy - kondensator rozruchowy - przekaźnik rozruchowy - wyłącznik pływakowy - silnik green/yellow blue alt. grey/white* brown/black* green blue brown yellow red black - zielonożółty - niebieski lub szary/biały* - brązowy/czarny* - zielony - niebieski - brązowy - żółty - czerwony - czarny 10

13 1~ pompa z rozrusznikiem zewnętrznym dotyczy tylko 2052 (1.0/1.3 kw) SUBCAB/SUBCAB AWG: Zasilanie Przewód Zacisk płytki łączeniowej 1 Brązowy (Czerwony) 2 Czarny (Czarny) 3 Niebieski (Biały) Uziemienie Zielonożółty (PE) PE Końcówki stojana oznaczone są kolorami: = Czerwony = Brązowy U5 = Żółty U6 = Zielony Z1 = Niebieski Z2 = Czarny Z5 = Czerwony Z6 = Brązowy 230 V 11

14 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6-leads, Y 2051, 2052, 2060, 2066, 2071, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 2250, 3060 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 460 V, Yser. 2051, 2052, 2060, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 3060 L1 L2 L3 3~ L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L2 U5 V5 W5 Bild 47 Bild 67 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 12 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, brown, yellow, green U5, red, blue V5, brown, black W5, yellow

15 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6-leads, D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2670 SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, Y 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, L1 L2 L3 L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB 7x# SUBCAB 4Gx# # AWG/4 # AWG/7 # AWG/ L1 L3 L L1 L2 L A A1 A A Bild 5 Bild 80 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 13 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black

16 SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, L1 L2 L3 L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L A2 A A2 A A1 A A1 A Bild 76 Bild 77 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white A1, white 3 Stator lead Contactor, red 2, black 2, brown 4, green 4, blue 6, yellow 6 14 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black

17 SUBCAB 4GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 SUBCAB 7GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 L1 L2 L1 L2 L3 L3 L1 L2 L1 L2 L3 L SUBCAB SUBCAB SUBCAB A2 A A2 A A1 A A1 A Bild 83 Bild 82 Terminal Mains Lead Contactor board L1 black 1 L2 black 5 L3 black 3 L1 black L2 black L3 black yellow/green Terminal Mains Lead Contactor board L1 black 1 L2 black 5 L3 black 3 L1 black L2 black L3 black yellow/green Control Contactor Control Contactor, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black, white A1, white 3 Terminal Stator lead board Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green, blue, black 15

18 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 230 V, Y// 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, L1 L2 L3 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 230 V, Y// 2052, 2060, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, ~ L1 L2 L3 SUBCAB 7x# SUBCAB 4Gx# # AWG/4 # AWG/7 # AWG/ SUBCAB SUBCAB L1 L2 L3 L1 L3 L2 6 5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 Bild 10 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red U5, brown V5, brown V5, yellow W5, yellow W5, black*, blue*, green* *Connected together at terminal 16 Bild 58 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red, brown V5, brown, yellow W5, yellow, black*, green*, blue* *Connected together at terminal

19 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 460 V, Yser. 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, L1 L2 L3 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 9-leads, 460 V, Yser. 2051, 2052, 2060, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, ~ G C L1 L2 L3 SUBCAB 7x# SUBCAB 4Gx# # AWG/4 # AWG/7 # AWG/ SUBCAB SUBCAB L1 L2 L3 L1 L3 L2 6 5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 U5 V5 W5 Bild 8 Bild 67 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red U5, green U5, brown V5, brown V5, blue V5, yellow W5, yellow W5, black W5 17 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, brown, yellow, green U5, red, blue V5, brown, black W5, yellow

20 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 12-leads, 230 V, Y// 2052, 2066, 2071, 2102, 2125, 2140 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 60 Hz only, 12-leads, 460 V, Yser. 2052, 2066, 2071, 2075, 2102, 2125, ~ G C L1 L2 L3 G C L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L2 U6 U5 V6 W6 V5 W5 W6 U6 V6 U5 V5 W5 Bild 64 Bild 73 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red U5, red, brown V5, brown, yellow W5, yellow, green, blue, black U6, green* V6, blue* W6, black* *Connected together separately in insulated closed end splice Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, brown, yellow, green U5, red, blue V5, brown, black W5, yellow U6, green* V6, blue* W6, black* *Connected together separately in insulated closed end splice 18

21 SUBCAB 7GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2670 SUBCAB 7GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, L1 L2 L3 L1 L2 L3 3~ L1 L2 L3 L1 L2 L SUBCAB 7x# SUBCAB 7Gx #+2G1.5 SUBCAB Bild 12 Bild 52 Mains Lead Lead L1 1 L2 2 L3 3 L1 4 L2 5 L3 6 yellow/green Control Cable lead Terminal board Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 19 Mains Lead Lead L1 1 L2 2 L3 3 L1 4 L2 5 L3 6 yellow/green Control Cable lead Terminal board Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue

22 SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6-leads, D 2052, 2060, 2066, 2071, 2075, 2102, 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 2250, 2290, 3060 SUBCAB 4GX/SUBCAB 6-leads, Y 2052, 2066, 2102, 2125, 2140 AWG, L1 L2 L3 3~ L1 L2 L3 SUBCAB SUBCAB SUBCAB L1 L3 L2 L1 L3 L A1 Y A A A Bild 43 Bild 79 Mains Lead Lead Terminal board L1 brown red L2 black black L3 grey white yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Cable lead Cable lead Terminal board orange blue Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 20 Mains Lead Lead Contactor L1 brown red 1 L2 black black 5 L3 grey white 3 yellow/green yellow/green Groundcheck yellow Control Contactor, white 3, white A2 Stator lead Contactor, red 2, brown 4, yellow 6, green*, blue*, black* * Connected together at separate Y-terminal

23 SUBCAB 4GX, 6-leads, Y/D 2052, 2066, 2102, 2125, 2140, 2151, 2201, 2250 L1 L2 L3 L1 L2 L SUBCAB SUBCAB SUBCAB Bild 54 Mains Lead Terminal board L1 brown L2 black L3 grey L1 brown L2 black L3 grey yellow/green Control Cable lead Terminal board Stator lead Terminal board, red, black, brown, green, yellow, blue 21

24 Rozruch Czynności przed uruchomieniem Sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej. Wyjąć bezpieczniki lub rozłączyć zasilanie i sprawdzić czy wirnik daje się obracać ręką. Sprawdzić czy wyposażenie kontrolne pompy jest sprawne (jeśli jest zamontowane). Sprawdzić kierunek obrotów. Patrząc z góry wirnik powinien obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy uruchomieniu pompa wykonuje ruch skrętny w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wirnika, patrz rysunek.. Ostrzeżenie! Zwracać uwagę na szarpnięcie przy uruchamianiu, które czasami może być bardzo silne. Szarpnięcie rozruchowe Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. Czyszczenie Jeśli pompa pracowała w silnie zanieczyszczonej cieczy, to następnie powinna przez pewien czas pracować w czystej wodzie lub być przepłukana przez przewód tłoczny. Gdy w pompie pozostanie glina, cement lub inne zanieczyszczenia, Eksploatacja Zalecenia BHP Ostrzeżenie! Przed podjęciem prac serwisowych przy pompie, sprawdzić czy jest ona odłączona od zasilania. Uwaga do pomp Ex Wszystkie prace w obrębie sekcji silnika Ex mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis Flygt. Flygt nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonywane przez nieprzeszkolony i nieautoryzowany personel. Produkty w wersji Ex: Patrz również w rozdziale Bezpieczeństwo Uwagi do produktu w wersji Ex, strona 3. to mogą zablokować wirnik i uszczelnienia tak, że pompa nie będzie zdolna do pracy. Jeśli pompa jest przez dłuższy czas wyłączona z pracy, to należy ja uruchamiać próbnie co drugi miesiąc, aby zapobiec sklejaniu się uszczelnień mechanicznych. Przeglądy Regularne przeglądy i właściwa konserwacja decydują o niezawodności pracy pompy. Przegląd pompy należy wykonywać przynajmniej dwa razy do roku, a przy pracy w szczególnie trudnych warunkach - częściej Gdy pompa pracuje w normalnych warunkach to naprawę główną należy wykonywać raz na rok. Naprawa taka wymaga specjalistycznych narzędzi i powinna być wykonana przez autoryzowany serwis. Dla nowej pompy lub po wymianie uszczelnień, zaleca się przegląd po tygodniu pracy. Umowa serwisowa Flygt lub jego przedstawiciel oferuje umowę serwisową na remont. po więcej informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Flygt. 22

25 Zalecane przeglądy: Sprawdzić Widoczne części pompy i zamocowania Korpus pompy i wirnik Stan oleju Ilość oleju Zakres czynności Wymienić zużyte lub uszkodzone części Upewnić się, czy wszystkie śruby, kołki i nakrętki są dociągnięte Wymienić zużyte części, o ile mają wpływ na pracę pompy. Sprawdzenie stanu oleju może wykazać, czy nie następuje zwiększenie przecieku. Uwaga! mieszanina powietrze/olej może być wyparta przez mieszaninę woda/olej. Wprowadzić rurkę lub wąż do otworu olejowego, zatkać górny koniec kciukiem i pobrać w ten sposób próbkę oleju z dna. Wymienić olej jeśli zawiera zbyt wiele wody, np.: jeśli jest mocno zemulgowany (konsystencja podobna do kremu) lub jeśli woda oddziela się od oleju. Patrz: Wymiana oleju. Po upływie tygodnia sprawdzić ponownie stan oleju. Jeśli stwierdzi się ponownie nadmiar wody w oleju, przyczyny mogą być następujące - korek olejowy nie był dostatecznie dociągnięty. - pierścień O-ring korka olejowego lub jego powierzchnia przylgowa są uszkodzone. - uszczelnienie mechaniczne jest uszkodzone. Skontaktować się z warsztatem serwisowym Flygt l l l l l. Ostrzeżenie! Przy niesprawnych uszczelnieniach w komorze olejowej może panować podwyższone ciśnienie. Przykryć szmatą odkręcany korek olejowy, aby uniknąć wytrysku płynu. Po więcej informacji patrz: Zalecenia BHP. Płyn w obudowie stojana Ostrzeżenie! Jeśli nastąpił przeciek, w obudowie stojana może panować podwyższone ciśnienie. Przykryć szmatą odkręcany korek inspekcyjny, aby uniknąć wytrysku płynu. Dodatkowe informacje, patrz: Zalecenia BHP. Ułóż pompę na boku. Przechylić pompę tak, aby ciecz z obudowy stojana mogła wypłynąć przez otwór. Jeśli w obudowie stojana była ciecz, powodem może być: - korek inspekcyjny nie był dostatecznie dociągnięty. - pierścień O-ring korka inspekcyjnego lub jego powierzchnia przylgowa są uszkodzone. - pierścień O-ring jest uszkodzony. - uszczelnienie przepustu kablowego jest uszkodzone. Jeśli w obudowie stojana znajduje się olej, powodem może być: - uszkodzenie wewnętrznego uszczelnienia mechanicznego. Skontaktować się z serwisem Flygt. 23

26 Zalecane przeglądy: Sprawdzić System chodzenia Przepust kablowy Kable Zakres czynności Przepłukać i oczyścić jeśli przepływ cieczy przez system jest częściowo utrudniony. Upewnić się, czy zaciski kablowe są mocno dociągnięte: - sprawdzić, czy przepust kablowy jest dociągnięty do oporu. - odciąć kawałek kabla tak, aby tuleja uszczelniająca znalazła się na nowym odcinku. - wymienić tuleję uszczelniającą. - sprawdzić, czy tuleja uszczelniająca i podkładki odpowiadają zewnętrznej średnicy kabla. Wymienić kabel w przypadku uszkodzenia płaszcza. Zwrócić uwagę, aby kabel nie miał ostrych zagięć i nie był zakleszczony. Aparatura zasilająca W razie uszkodzenia skontaktować się z elektrykiem. Kierunek obrotów wirnika (wymaga podłą czenia zasilania) Rurociągi, zawory i inne wyposażenie Jeżeli wirnik, patrząc z góry, obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to należy zamienić ze sobą końcówki dwóch faz. Przeciwny kierunek obrotów powoduje spadek wydajności i przeciążenie silnika. Sprawdzić kierunek obrotów wirnika, przy pracy pompy bez obciążenia, po każdym nowym podłączeniu. Naprawiać wszelkie usterki oraz informować odpowiedni dozór przedsiębiorstwa o ich występowaniu. Oporność izolacji stojana Skontaktować się z warsztatem serwisowym Flygt. 24

27 Wymiana oleju Komora olejowa Ostrzeżenie! Przy niesprawnych uszczelnieniach w komorze olejowej może panować podwyższone ciśnienie. Przykryć szmatą odkręcany korek olejowy, aby uniknąć wytrysku płynu. - Odkręcić nakrętki i zdjąć kosz ssawny (dotyczy 2052). - Odkręcić korek olejowy. - Obrócić pompę tak, aby otwór olejowy był na dole. - Spuszczanie będzie ułatwione, gdy zostanie wykręcony drugi korek. - Wlać nowy olej. - Zalecany jest olej parafinowy o lepkości zbliżonej do ISO VG15 (np. Mobil Whiterex 309). Tym olejem pompa jest napełniana fabrycznie. - W zastosowaniach, w których szkodliwe własności oleju są mało istotne można używać zwykłego oleju silnikowego o lepkości ISO VG32. - Objętości oleju podane są na stronie Należy zawsze wymieniać na nowe pierścienie O-ring na korkach olejowych. Wkręcić korki i dociągnąć je. Momenty dociągania: 2052 = 7 Nm = 17 Nm = 7 Nm = 17 Nm = 7 Nm = 6-9 Nm. Wymiana wirnika Pompa w wersji POLY-LIFE oznaczona jest literą U na końcu kodu wyrobu (patrz: tabliczka znamionowa). Upewnić się, czy stosowane części zamienne do pompy są w wykazie części oznaczone literą U. Po założeniu nowych, ulegających ścieraniu części zapewnić, aby luz między wirnikiem a dyfuzorem był co najmniej 0,2 0,3 mm. Po montażu sprawdzić, czy wirnik się lekko obraca. Części narażone na ścieranie, dla pomp w wersji POLY-LIFE pokryte są poliuretanem, szczególnie odpornym na ścieranie. Gdy wirnik obraca się z oporami, to tarcie powoduje wydzielanie się ciepła. Może to doprowadzić do odkształcenia części ochronnych lub zakleszczenia wirnika, a w efekcie do uszkodzenia pompy. Demontaż wirnika Ostrzeżenie! Zużyte wirniki mają często ostre krawędzie. Położyć pompę na boku. Odkręcić nakrętki i zdjąć kosz ssawny. (W 2052 zdjąć ochronę przed ścieraniem.) Odkręcić nakrętki i zdjąć pokrywę ochronną. 25

28 Odkręcić nakrętki. Zdjąć dolny dyfuzor. Odkręcić nakrętkę wirnika (nakrętka = 2102). Tylko 2102 Zdjąć wirnik. Nie podważać wirnika, gdyż łatwo można go uszkodzić. Jeśli zachodzi konieczność wymiany dyfuzora, olej musi zostać spuszczony. Następnie wykręcić kołki gwintowane i zdjąć dyfuzor. Tylko 2102 Montaż wirnika Upewnić się, że koniec wału jest czysty i bez zadziorów. Ewentualne rysy spolerować drobnym płótnem ściernym. Sprawdzić: - czy dyfuzor jest właściwie zamontowany. - czy wpust jest osadzony w rowku wpustowym na wale. - czy na wale umieszczona jest odpowiednia liczba podkładek regulacyjnych (w mieszadle = 2102). 26

29 Wkręcić gwintowane kołki regulacyjne. Nasmarować koniec wału. Wcisnąć wirnik na wał i przymocować go nakrętką wirnika. Dociągnąć nakrętkę. Momenty dociągania: Nm Nm Nm Nm Nm. W pompie 2052 założyć drugą nakrętkę wirnika i dociągnąć ją. Luz między wirnikiem a dnem komory olejowej powinien wynosić 0,2 0,3 mm, gdy wirnik jest dociągnięty. Luz ten może być ustalany przy pomocy podkładek regulacyjnych. Sprawdzić czy wirnik daje się lekko obracać ręką. Założyć dolny dyfuzor. Wstawić pokrywę ssawną i docisnąć do wirnika. Luz pomiędzy pokrywa ssawną wirnikiem powinien być tak mały, jak to możliwe. Wyregulować ustawienie pokrywy ssawnej nakrętkami wewnętrznymi (w 2052 śrubami regulacyjnymi) tak, aby uzyskać wymaganą wielkość luzu. Pompa w wersji POLY- LIFE powinna mieć luz 0,2 0,3 mm. Na kołki gwintowane nakręcić nakrętki do oporu, a następnie dociągnąć je równomiernie dookoła. Sprawdzić, czy wirnik daje się lekko obracać ręką. Założyć: - Ochronę przed ścieraniem - kosz ssawny Aby pompa mogła pracować z pełną wydajnością, należy systematyczne regulować ustawienie wirnika. Szczególnie ważne jest, aby luz między pokrywą ssawną a wirnikiem, był utrzymywany na możliwie najmniejszym poziomie. Bardziej skomplikowane naprawy wymagają specjalnych narzędzi i powinny być wykonywane w warsztacie. 27

30 Wymiana uszczelnienia mechanicznego Instrukcja do pompy 2052 Instrukcja do pompy 2066 wewnętrzne zewnętrzne 28

31 Instrukcja do pompy 2102 Instrukcja do pompy 2125 i

32 Wyposażenie i narzędzia Szeregowa praca pomp Wysokość podnoszenia może być zwiększona przez szeregowe połączenie dwóch lub trzech pomp. Pionowe odstępy między pompami powinny być w przybliżeniu równe. Patrz też: oddzielna broszura opisująca sposób łączenia pomp przy pracy szeregowej. Sygnalizator poziomu Flygt dostarcza sygnalizatory poziomu odpowiednie dla cieczy o różnych gęstościach i z różnymi długościami kabli. Patrz oddzielna broszura. Aparatura zasilająco sterownicza Flygt dostarcza stosowną dla danej pompy aparaturę zasilająco-sterowniczą. Informacji udziela przedstawicielstwo Flygt. Zestaw anod cynkowych Dla zmniejszenia korozji pompy można stosować anody cynkowe. Anody montuje się na zewnętrznej i wewnętrznej stronie dna kosza ssawnego Ważne! Oczyścić szczotką drucianą z farby, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń lub oszlifować powierzchnię, aby zapewnić dobrą przewodność elektryczną między anodami, a koszem ssawnym. Narzędzia Do wykonywania czynności serwisowych przy pompie, oprócz standardowych narzędzi, potrzebne są jeszcze specjalistyczne. Numery katalogowe narzędzi można znaleźć w Wykazie części zamiennych Więcej informacji, patrz: Katalog narzędziowy Flygt. Dziennik eksploatacji Data ostatniego Numer pompy Liczba godzin pracy Uwagi Podpis przeglądu 30

33 Dziennik eksploatacji Data ostatniego Numer pompy Liczba godzin pracy Uwagi Podpis przeglądu 31

34 2052, 2066, 2102, 2125, PL_PL ITT FLYGT AB }

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi 897060/05 OBJAŚNIENIE TABLICZEK ZNAMIONOWYCH Główna tabliczka znamionowa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Identyfikator seryjny wyrobu Kod wyrobu + Numer wyrobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Spis Treści 1. Dyrektywy... 3 2. Bezpieczeństwo... 3 3. Przeznaczenie... 3 4. Transport i przechowywanie... 3 5. Przedłużanie przewodu zasilającego... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa SEV...0D Cena na zapytanie Nr katalogowy: 96077 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Flygt PP 4630-4680, 50 Hz

Specyfikacja techniczna. Flygt PP 4630-4680, 50 Hz Flygt PP 4630-4680, 50 Hz Specyfikacja techniczna Opis produktu Zastosowanie Określenie Pompa PP jest używana głównie podczas recyrkulacji w procesie usuwania substancji biogennych w oczyszczalniach.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa CECHY

Pompa zanurzeniowa CECHY Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

kyoptymalna praca pomp

kyoptymalna praca pomp . kyoptymalna praca pomp ky LKH Pompa odśrodkowa Zastosowanie Pompy LKH są wysokowydajnymi i ekonomicznymi pompami odśrodkowymi spełniającymi wymagania sanitarne (higieniczne) oraz zapewniającymi łagodne

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Flygt 3068, 50Hz. Informator Techniczny

Flygt 3068, 50Hz. Informator Techniczny Flygt 3068, 50Hz Informator Techniczny Spis treści Spis treści Pompy B... 2 Opis produktu... 2 Dane silnika i charakterystyki pracy... 4 Pompy C... 6 Opis produktu... 6 Dane silnika i charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

7,5 5,5 77,0 70,1 12,4 16,8 3\ 400\50 3\ 400\50

7,5 5,5 77,0 70,1 12,4 16,8 3\ 400\50 3\ 400\50 solidne, żeliwne, pompy zatapialne z silnikami dwu i czterobiegunowymi do ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Wielokanałowy wirnik o zmniejszonej do minimum możliwości

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Z pomp DE można skorzystać

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 Pompy elektryczne odśrodkowe jednowirnikowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304. ZASTOSOWANIA Podnoszenie ciśnienia wody w gospodarstwach domowych Nawadnianie niewielkich ogrodów Mycie Uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

UGM 4. Chłodzone wodą silniki do pomp głębinowych, 50Hz

UGM 4. Chłodzone wodą silniki do pomp głębinowych, 50Hz UGM 4 Chłodzone wodą silniki do pomp głębinowych, 50Hz Dopuszczenia CERTIFICATE IQNet and SQS hereby certify that the organisation Swiss Pump Company AG 3645 Thun-Gwatt Switzerland Whole Company Design,

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Instrukcja montażu Wersja 1.0 DH-JB.I JB090449 Danfoss 09/2004-1 - PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu dedykowana jest dla wykwalifikowanych instalatorów,

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dosieren Fördern Verdichten

Dosieren Fördern Verdichten Ogólnie lance ssawne typu SLP-5. oraz SLP-5. przeznaczone są w szczególności do poprawy skuteczności zasysania mediów ze zbiornika oraz kontroli poziomu cieczy. Lance ssawne mogą zostać połączone kablem

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Informator techniczny Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Rozruch Y/D SUBCAB Wyposażenie monitorujące 4G16+2x1,5 mm 2 7G2,5+2x1,5 mm 2 7G4+2x1,5 mm 2 7G6+2x1,5 mm 2 Termokontakty - temperatura otwarcia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL W20140304 www.gorgiel.pl WARTO WIEDZIEĆ: W 99% przypadków przecieków w muszli występujących wkrótce po montażu ramy nośnej są powiązane z błędami przy instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 SOLAR 40 Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 Instrukcja instalatora SOLAR 40 Informacje ogólne Niniejsze wyposażenie dodatkowe jest stosowane kiedy pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo