SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI SAMOTNA MAMA. w roku 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI SAMOTNA MAMA. w roku 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI SAMOTNA MAMA w roku 2010 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz. U. z dnia 22 maja 2001r) Włocławek, marzec 2011

2 Sprawozdanie z działalności Fundacji Samotna Mama za okres od r r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001r.) Informacja o działalności Fundacji Samotna Mama w roku 2010 ( w układzie zgodnym z 2 powyższego Rozporządzenia): 1) Fundacja Samotna Mama z siedzibą we Włocławku przy ul. Okrężnej 21 została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 19 kwietnia 2005r. Fundacja Samotna Mama została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i umieszczona w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: w dniu 6 lipca 2005r.. Fundacja otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: W dniu 16 lutego 2006 roku Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu dokonał wpisu Fundacji SAMOTNA MAMA jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Informacja o członkach Zarządu Fundacji: - W 2010 roku nastąpiło kilka zmian w składzie zarządu fundacji. W dniu 1 marca 2010 r. Fundator Pan Krzysztof Grządziel zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i powołał na to stanowisko Panią Beatę Długosz r. Fundator odwołał Panią Beatę Długosz ze stanowiska Prezesa Zarządu Fundacji. W dniu 2 sierpnia 2010 r. na to stanowisko powołany został Pan Robert Szczepański. Na dzień 31 grudnia 2010 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Robert Szczepański Włocławek ul. Leśna 1F Wiceprezes Zarządu ds. działalności gospodarczej Wioletta Celmer Włocławek ul. Lunewil 7/8 Wiceprezes Zarządu ds. statutowych Izabela Jażdżewska Włocławek ul. Klonowa 13a.

3 Celem Fundacji Samotna Mama zgodnie z 15 Statutu jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 1. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2. działalności charytatywnej, 3. ochrony i promocji zdrowia, 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 10. przeciwdziałania patologiom społecznym, 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 13. promocji i organizacji wolontariatu. 2) Zgodnie z 16 Statutu cele statutowe Fundacja realizuje poprzez: 2.1 prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, a w szczególności poprzez likwidację dysfunkcji w rodzinie niepełnej tj. przede wszystkim pomoc materialną, rzeczową, prawną, medyczną i inną w miarę potrzeby w przypadkach: a) utraty pracy oraz zagrożenia bezrobociem i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, b) długookresowej choroby rodzica lub dziecka (choroby nowotworowej lub innej długotrwałej wyniszczającej organizm) wiążącej się z wydatkami na leczenie i lekarstwa, c) konieczności przeprowadzenia operacji lub zabiegów (dzieci) w kraju, jak i za granicą oraz pokrycia kosztów rehabilitacji, d) inwalidztwa dziecka lub rodzica, e) dzieciom wybitnie uzdolnionym, f) molestowania czy wykorzystywania seksualnego bądź stosowania przemocy psychofizycznej wobec małoletnich lub znęcania się nad dorosłym członkiem rodziny, g) niewydolności wychowawczej czy społecznej rodzica albo opiekuna lub w przypadku choroby uzależnieniowej,

4 h) w załatwianiu spraw urzędowych (dotyczących zdrowia, nauki, majątku i innych spraw dziecka), i) w refundowaniu posiłków dzieciom, szczególnie w okresie wakacji i ferii, j) w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, k) oraz pomoc rodzinom wielodzietnym W 2010 roku Fundacja Samotna Mama w ramach realizacji celów statutowych udzieliła pomocy finansowej ok. 350 osobom samotnie wychowującym dzieci oraz innym podmiotom (osoby fizyczne, instytucje, kluby sportowe, organizacje charytatywne) na kwotę zł. Z pomocy stypendialnej korzystało 39 studentów. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów to zł. Przez cały rok udzielana była pomoc rzeczowa (art. spożywcze, odzież, obuwie, zabawki, zeszyty, podręczniki itp.) oraz bezpłatne porady prawne i psychologiczne. W 2010 roku kontynuowany był program stomatologiczny i program okulistyczny w całości finansowany przez fundację. Celem tych programów jest poprawa stanu zdrowia podopiecznych fundacji. Program stomatologiczny to profilaktyka, leczenie zębów i protezowanie natomiast program okulistyczny to kompleksowe badanie wzroku i dofinansowanie do okularów. Beneficjentami obydwu programów są podopieczni fundacji matki, ojcowie oraz dzieci z rodzin niepełnych i wielodzietnych. Kontynuowano rozpoczętą w 2009 r. naukę języka angielskiego w Oxford School we Włocławku, która w całości finansowana jest przez fundację. W zajęciach uczestniczy grupa ok. 100 osób. Ponadto Fundacja zorganizowała kolonie letnie dla 180 osób (dzieci i młodzież podopieczni fundacji). Były to 2-tygodniowe pobyty w Funce ( Bory Tucholskie), Karpaczu i Murzasichle k/zakopanego. Letni wypoczynek dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta Włocławek i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na ten cel przeznaczono także pieniądze uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W minionym roku Fundacja zorganizowała dwie imprezy charytatywne - festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka oraz zabawę choinkową. Uczestnikami tych imprez byli nie tylko podopieczni Fundacji ale także mieszkańcy Włocławka. W czasie ferii zimowych i wakacji dla dzieci podopiecznych fundacji i dzieci i młodzieży z Włocławka zorganizowane zostały zajęcia z tenisa stołowego i ziemnego.

5 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. W 2010 roku Fundacja Samotna Mama kontynuowała działalność gospodarczą, rozpoczętą 2 listopada 2009 r. Zgodnie z 9 Statutu przedmiotem działalności gospodarczej jest: a) Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania b) A Restauracje i inne placówki gastronomiczne c) Z Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla odbiorców zewnętrznych (catering) d) Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna e) Z Przygotowanie i podawanie napojów f) Z Pozostała działalność wydawnicza g) Z Działalność związana z projekcją filmów h) Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana i) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi j) Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie k) Z Działalność związana z tłumaczeniami l) Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego m) Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników n) B Działalność pośredników turystycznych o) Z Działalność organizatora turystyki p) B Działalność w zakresie informacji turystycznej q) C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana r) Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura s) Z Działalność związana z pakowaniem t) Z Działalność związana organizacją targów, wystaw i kongresów u) Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych v) Z Pozostałe formy edukacji artystycznej w) A Nauka języków obcych x) B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane y) Z Działalność wspomagająca edukację z) A Działalność fizjoterapeutyczna aa)88.91.z Opieka dzienna nad dziećmi

6 bb)88.99.z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej sklasyfikowana cc) Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych dd)90.04.z Działalność obiektów teatralnych ee) B Działalność archiwów ff) Z Działalność obiektów sportowych gg) Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej hh)93.19.z Pozostała działalność związana ze sportem ii) Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki jj) Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna kk)96.04.z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej. 4)Odpisy uchwał Zarządu Fundacji UCHWAŁA NR 1/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama z siedzibą we Włocławku z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie wydania uroczystej kolacji i koncertu Maryli Rodowicz z okazji przekazania do użytkowania siedziby Fundacji. UCHWAŁA NR 2/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama z siedzibą we Włocławku z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zwrócenia się do banku Millenium z wnioskiem o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie zł. na kontynuowanie działalności gospodarczej przez Fundację. UCHWAŁA NR 3/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama we Włocławku z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia świadczenia usług turystycznych poprzez otwarcie biura turystycznego z dniem uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. UCHWAŁA NR 4/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama we Włocławku z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zlecenia z dniem r. prowadzenia spraw finansowo-księgowych i kadrowopłacowych do Biura Podatkowego MAXIM. UCHWAŁA NR 5/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama we Włocławku z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach w Millenium Bank Pani Katarzynie Garlikowskiej. UCHWAŁA NR 6/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama we Włocławku z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia równowartości

7 czynszu jaki przysługiwałby z najmu przedmiotu użyczenia budynku Pałacu Bursztynowego i kortów tenisowych. UCHWAŁA NR 7/F/2010 Zarządu Fundacji Samotna Mama we Włocławku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Aneksu do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych. 5) Informacja o uzyskanych przychodach ze wskazaniem źródeł w 2010r. Przychody statutowe Ogółem: ,50 zł. w tym - przychody z darowizn od osób prawnych: ,95 zł. w tym: dotacja z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,00 zł. dotacja z Gminy Miasta Włocławek ,00 zł. darowizny rzeczowe (art. spożywcze i przemysłowe) 7 565,95 zł. pozostałe darowizny ,00 zł. - przychody od osób fizycznych: ,55 zł w tym przychody: z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ,80 zł. od Fundatora ,00 zł. pozostałe ,75 zł. Przychody z działalności gospodarczej: w tym: działalność gospodarcza dofinansowanie z PUP Ogółem przychody Fundacji: ,50 zł ,82 zł ,68 zł ,00 zł. Zgodnie z 9 Statutu Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. Wynik finansowy działalności gospodarczej to strata w wysokości ,72 zł. Wynik finansowy działalności statutowej to strata w wysokości ,16 zł. Wynik na całości działalności Fundacji to strata brutto w wysokości ,88 zł. Podatek dochodowy 1 909,00 zł. Wynik na całości działalności Fundacji to strata netto ,88 zł.

8 Fundacja Samotna Mama rozpoczęła całkowicie nową działalność gospodarczą w nowej siedzibie w roku Przedmiotem działalności są usługi hotelowe i gastronomiczne w przekazanym w użytkowanie przez Fundatora Krzysztofa Grządziela obiekcie Bursztynowy Pałac zlokalizowanym we Włocławku przy ulicy Okrężnej 21. Początek działalności to proces pozyskania i przeszkolenia nowego personelu: managera, księgowych, szefa kuchni, szefa gastronomi, kelnerów, recepcjonistów, barmanów itd.. Organizacja pierwszych miesięcy pracy, duże wysiłki marketingowe, promocja w mediach oraz bezpośrednio w zainteresowanych przedsiębiorstwach zaczęła przynosić efekty w postaci zainteresowania usługami klientów dopiero na większą skalę w bieżącym roku. Pierwszą część tworzenia biznesu charakteryzowały względnie wysokie koszty. Jest to jednak normalne w tego typu przedsięwzięciach. Obecnie fundacja może pochwalić się: - kadra managerska została wzmocniona w osobie nowego szefa gastronomi, oraz nowego szefa kuchni, osoby z wieloletnim doświadczeniem na podobnym stanowisku. - wdrożeniem i dostosowaniem sytemu informatycznego CHART, GASTROSZEF specjalistyczne oprogramowanie hotelarsko gastronomiczne wpłynie na: możliwość kontroli oraz organizację pracy poprawiającą efektywność kosztową, - profesjonalną kadrą obsługującą seminaria, szkolenia, imprezy okolicznościowe, wesela oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe organizowane w ostatnich miesiącach dając wysoką satysfakcje korzystającym z hotelu i restauracji klientom, - nowoczesną stroną internetową ułatwiającą kontakt z potencjalnymi klientami (usługi hotelu są sprzedawane również przez booking oraz HRS a w przyszłości przez portal hotele.pl. - nowymi pomysłami marketingowymi: Pałacowe spotkania z gwiazdą, których gwiazdami specjalnymi były np.: Grupa MoCarta, Edyta Gepert, - wprowadzono cykliczne wydarzenia coraz bardziej rozpowszechnione i doceniane wśród Włocławian jak np.: piątkowe dancingi, sobotnie dyskoteki, turnieje tenisowe, - podjęto współpracę z instytucjami w organizowaniu spotkań dla klientów i pracowników np.: Delecta S.A., Anwil Włocławek, Bank Millennium S.A., DGS S.A., Lewiatan, Szpital Rehabilitacyjny Barska, KESM Włocławek i inne. W efekcie wyżej podjętych działań: - zwiększone zostało obłożenie hotelu z 30% w 2009 roku do 65% a nawet wstępnie zarezerwowane 82%. - zmniejszono koszty związane z zakupem surowców między 10-15% poprzez renegocjacje cen u dostawców oraz podpisanie nowych umów,

9 - poprawiono efektywność wykorzystania i gospodarkę surowcami dzięki umiejętnościom szefa gastronomii i wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi informatycznych, - efektywna gospodarka zasobami ludzkimi i wprowadzenie nowego systemu pracy - ograniczenie zużycia energii poprzez wyłączniki czasowe, baterie kondensatorów, - zakłada się, że podjęte działania mają przynieść pokonanie punktu rentowności z początkiem roku 2011 oraz umożliwić dalszy rozwój na lata , - zwiększenie kapitałów własnych planowane jest z zakładanego zysku oraz również z dofinansowania Fundacji z kapitałów Fundatora Pana Krzysztofa Grządziela. W świetle oceny Zarządu są realne szanse na pokrycie strat z dochodów przyszłych okresów. Pierwsze trzy miesiące roku 2011 pokazały dynamikę wzrostu sprzedaży : wzrost w styczniu wyniósł 311% a w lutym 244%, w marcu 171% w porównaniu do analogicznego okresu roku Priorytety działań na najbliższy okres: 1. dalsza intensyfikacja w pozyskiwaniu klientów/gości do obiektów Fundacji 2. ciągła praca nad poprawą jakości świadczonych usług hotelarskich 3. doskonalenie kadry gastronomicznej, powtarzalności jakości i smaku 4. zwiększenie promocji i reklamy 5. akcje promocyjne w pozyskiwaniu środków dla działalności statutowej Fundacji 6. poprawa płynności finansowej Fundacji 7. logistyka ciągłe pozyskiwanie nowych dostawców surowców, uzyskiwanie lepszych cen. Ad.1 W celu pozyskiwania nowych klientów/gości Fundacja uzyskała prawo posługiwania się nazwą HOTEL co pozwoliło zaistnieć Pałacowi Bursztynowemu w sieci internetowej, po wpisaniu hasła w Hotele Włocławek w wyszukiwarce GOOGLE pojawiamy się na pierwszej stronie wyszukiwarki, dzięki uzyskaniu kategoryzacji i wpisaniu Pałacu Bursztynowego do rejestru Hoteli jesteśmy także dostępni na stronach Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, dzięki prawu do posługiwania się nazwą Hotel będziemy tez pojawiać się w nawigacjach satelitarnych Ad.2 Aby poprawić jakość świadczonych usług hotelarskich został wprowadzony rejestr wykonywania prac pokojowych, w rejestrze tym każda z

10 pokojowych wpisuje, w którym pokoju odpowiada za wykonanie prac porządkowych, panie pokojowe podpisały odpowiedzialność materialną za powierzone mienie tj. pościel, mini-barki, co tydzień prezes przeprowadza kontrole w wybranych pokojach, wszystkie uwagi są przekazywane pokojowym. Planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla recepcjonistek związane z obsługą klienta. Ad.3 W celu poprawienia jakości pracy gastronomi rozpoczęto wiele prac: został zmieniony szef kuchni i kierownik gastronomi, kierownik gastronomi przeprowadza cyklicznie szkolenia dla kelnerów związane z obsługą gościa indywidualnego, obsługi imprez masowych, w związku z dużą rotacją trwają ciągłe poszukiwanie nowych osób do pracy na stanowisku kelner. Szef kuchni po wprowadzeniu nowej karty menu przeprowadza szkolenia dla kucharzy, cały czas trwają prace nad doskonaleniem karty menu uzyskaniem odpowiedniej jakości i powtarzalności smaku, poszukiwanie nowych pracowników na stanowisku kucharz. Ad.4 W celu zwiększenia promocji i reklamy zaistnieliśmy na nowych portalach branżowych min. Bloking.com. Została przebudowana strona internetowa. Prezentujemy swoja ofertę we wszystkich najważniejszych mediach we Włocławku, zaistnieliśmy na międzynarodowych targach branżowych w Berlinie, na wiosnę przygotowujemy się do wydania folderu w którym będzie zaprezentowana oferta HOTELU PAŁAC BURSZTYNOWY, przesunięcia kadry w celu zintensyfikowania prac nad pozyskiwaniem nowych klientów Ad.5 Uruchomiliśmy akcje związaną z pozyskaniem 1% z podatku dochodowego, rozniesione zostały ulotki do wszystkich najważniejszych instytucji w naszym mieście które wyraziły zgodę na rozpropagowanie naszej akcji. Odbył się bal charytatywny, na którym Fundator podziękował wszystkim osobom wspierającym naszą Fundację, na balu odbyła się aukcja obrazów z której cały dochód został przekazany na działalność statutową fundacji. Ad.6 W celu poprawy płynności finansowej została zatrudniona osoba na stanowisku głównego księgowego, ponieważ biuro rachunkowe nie gwarantowało odpowiedniej jakości prac związanych z księgowaniem, niestanie podejmowane są działania mające na celu obniżenie kosztów stałych. Ad.7 Aby poprawić działanie związane z logistyką została zatrudniona odpowiednia osoba która zajmuje się zaopatrzeniem, pozyskiwaniem nowych dostawców, negocjowaniem lepszych cen, dzięki tym działaniom udało się znacząco obniżyć koszty zakupów towarów spożywczych, pozyskujemy coraz więcej gratisów, negocjujemy umowę z coca-colą, uzyskaliśmy w nieodpłatne użyczenie dodatkowego wyposażenia dla naszego ogródka gilowego.

11 Nakreślone powyższe zadania, jak i inne które sobie wyznaczymy powinny przyczynić się do dalszej poprawy jakości obsługi gości hotelowych i restauracyjnych, zwiększenia ilości gości w hotelu jak i w restauracji, od 1 maja uruchamiamy ogródek gilowy, możemy zaobserwować powracanie gości do kompleksu hotelowego co w niedalekiej przyszłości powinno przynieść wymierne korzyści finansowe co pozwoli nam jak najszybciej spłacić zobowiązania kredytowe i rozpocząć przekazywanie środków finansowych na potrzeby statutowe fundacji, roku 2010 sfinansowaliśmy w całości paczki świąteczne i zabawę choinkowa dla podopiecznych fundacji. 6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) Realizację celów statutowych Koszty działalności statutowej ,67 zł. w tym: stypendia socjalne ,00 zł. świadczenia socjalne ,00 zł. opieka stomatologiczna, okulistyczna i optyczna, nauka języka angielskiego, imprezy charytatywne, dofinansowanie rehabilitacji, zakupu lekarstw ,79 zł. letni wypoczynek dzieci i młodzieży ,88 zł. kwota zwiększająca wydatki statutowe z 2009 r. koszty administracyjne Ogółem koszty statutowe za rok ,85 zł ,14 zł ,66 zł. b) Realizacja działalności gospodarczej ,39 zł. Koszty Fundacji ogółem: ,05 zł. 7) Dane o: a) zatrudnieniu w Fundacji Samotna Mama Na dzień 31 grudnia 2010 r. w fundacji zatrudnione były następujące osoby: Działalność statutowa :

12 Wice Prezes Zarządu ds. Statutowych Pracownik administracyjno-biurowy Działalność gospodarcza: Prezes Zarządu Wice Prezes Zarządu ds. Gospodarczych Główny Księgowy Referent ds. kadrowo-księgowych Kierownik gastronomii Szef kuchni Specjalista ds. marketingu i turystyki Specjalista ds. obsługi kortów tenisowych Pokojowa Recepcjonista Kucharz Kelner Pomoc kucharza Barman Pracownik gospodarczy RAZEM: 3 etaty 5 etatów 3 etaty 5 etatów 3 etaty 3 etaty 33 etaty b) wynagrodzenie w Fundacji Samotna Mama : Wynagrodzenie zasadnicze dla w/w osób w 2010 r. wyniosło ,62 zł. c) wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji w 2010 r. wyniosło 5 061,74 zł w tym Wiceprezes ds. gospodarczych 7 150,00zł. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w 2010 r. nie pobierali wynagrodzenia. d) umowy cywilno-prawne W 2010 r. Fundacja zatrudniała 26 osób na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wyniosła ,54 zł. e) udzielonych pożyczkach Fundacja Samotna Mama w roku 2010 nie udzielała pożyczek Pieniężnych

13 f) rachunkach bankowych i stanie gotówki w kasie: Fundacja Samotna Mama posiada następujące rachunki bankowe: jeden BZ WBK i trzy w MILLENIUM BANK Stan kont złotówkowych na dzień r. wynosił: BZ WBK 198,94 zł. MILLENIUM BANK: konto działalności statutowej 6 581,13 zł. konto działalności gospodarczej ,65 zł. konto ZFŚS ,32 zł. Razem na rachunkach bankowych (bez lokat): ,04 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień r. wynosił: ,03 zł. Razem środki pieniężne na rachunkach i w kasie: ,07 zł. Fundacja Samotna Mama spłaca następujące kredyty: zaciągnięty w 2009 r. kredyt w rachunku bieżącym na kwotę zł., który r. został przekształcony w kredyt gotówkowy oraz zaciągnięty w 2010 r. kredyt gotówkowy w kwocie zł. Obydwie umowy kredytowe zostały podpisane Z MILLENIUM BANKIEM. Fundacja posiada 3 lokaty bankowe w MILLENIUM BANK w łącznej kwocie ,53 zł. Lokaty stanowią zabezpieczenie środków finansowych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy. g) nabytych udziałach, akcjach, obligacjach: Fundacja Samotna Mama nie posiada w swoim majątku obrotowym obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. W 2010 r. Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów lub akcji. h) nabytych nieruchomościach: Fundacja użytkuje nadal nieodpłatnie użyczone na podstawie umów zawartych w 2009 r. Pałac Bursztynowy, w którym świadczone są usługi hotelarsko-gastronomiczne oraz korty tenisowe udostępniane odpłatnie mieszkańcom Włocławka. Cały dochód uzyskany z działalności prowadzonej w w/w obiektach w całości przekazywany jest na działalność statutową. Fundacja nie jest właścicielem tych nieruchomości.

14 i) nabytych środkach trwałych: Nabyte środki trwale na dzień r. to: - wartości niematerialne i prawne : ( programy komputerowe ) ,50 zł. - rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe w tym urządzenia techniczne ,04 zł. Łączna wartość nabytych środków trwałych ,54 zł. Zakup środków trwałych został częściowo sfinansowany z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w ramach tworzenia nowych stanowisk pracy. j) Fundacja nie sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych. 8) Dane o działalności zleconej Fundacji Samotna Mama przez podmioty państwowe i samorządowe. W 2010 r. Fundacja Samotna Mama wykonywała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne). Urząd Miasta Włocławek w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym zlecił realizację zadania w postaci letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii letnich. W zadaniu tym udział wzięło 80-ro uczestników podopiecznych fundacji. Przebywały one w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce nad Jeziorem Charzykowskim. Wypoczynek trwał 14 dni. Dofinansowanie wyniosło zł. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Fundacja zrealizowała zadanie w formie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Był to 2-tygodniowy pobyt młodzieży w Karpaczu, w koloniach uczestniczyło 40-ro młodych podopiecznych Fundacji, którzy zwiedzali tereny południowo-zachodniej Polski. Na ten cel Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie zł. Łączna kwota otrzymanych dofinansowań to zł. 9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. Na dzień r. fundacja nie zalegała z zapłatą rozrachunków budżetowych. W roku 2010 r. Fundacja Samotna Mama składała następujące deklaracje podatkowe:

15 - PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; - CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. - VAT-7 - Deklaracja miesięczna podatku od towarów i usług 10) W okresie sprawozdawczym w Fundacji Samotna Mama nie była przeprowadzana kontrola. Zarząd Fundacji Samotna Mama

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SAMOTNA MAMA WE WŁOCŁAWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI SAMOTNA MAMA WE WŁOCŁAWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity STATUT FUNDACJI SAMOTNA MAMA WE WŁOCŁAWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Fundacja nosi nazwę Samotna Mama zwana dalej Fundacją. 1 2 Fundacja została ustanowiona przez: Krzysztofa Grządziela zwanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 Bydgoszcz, 23 grudnia 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2006 roku DO 30 CZERWCA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2006 roku DO 30 CZERWCA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2006 roku DO 30 CZERWCA 2007 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zator, 30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991 r., póz. 203 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 Fundacja Przylądek Nadziei sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok - str. 1 1. Powstanie i działalność Fundacji Fundacja Przylądek Nadziei działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Bydgoszcz, 16 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI POMOCNA MAMA. za rok 2012. Zgodnie z:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI POMOCNA MAMA. za rok 2012. Zgodnie z: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI POMOCNA MAMA za rok 2012 Zgodnie z: Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203); Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2011 Kraków, kwiecień 2012 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Wrocław, dnia 31 marca 2005 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Nazwa: Fundacja Edukacji Międzynarodowej Siedziba: 53-534 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. (zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r.) INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W ROKU 2009 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo