HOTELARZ. hotelarz 9/2015. Projekt podwodnego hotelu opracowany przez Politechnikę w Gdańsku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOTELARZ. hotelarz 9/2015. Projekt podwodnego hotelu opracowany przez Politechnikę w Gdańsku."

Transkrypt

1 hotelier HOTELARZ hotelarz 9/2015 Projekt podwodnego hotelu opracowany przez Politechnikę w Gdańsku. W bieżącym numerze m.in. Turystyka bije rekordy Turystyka w Grecji na ścieżce wzrostu Masakra na plaży Informacje Polskiej Izby Hotelarstwa Co robić, by przetrwać okres dekoniunktury szczyt Młodych Hotelarzy 2014 Co przyciąga gościa hotelowego Najwyższy standard Sposób na zwiększanie rentowności hoteli Od hotelowej taktyki do strategii Pięciogwiazdkowe hotele najtańsze w Polsce Boom hotelowy w Azji Turystyczne obiekty noclegowe

2 Turystyka bije rekordy Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w 2014 r. liczba międzynarodowych turystów w skali globalnej osiągnęła poziom 1,138 mln, tj. o 51 mln więcej niż w roku poprzednim. Licząc od kryzysowego roku 2009, jest to piąty z kolei rok wzrostu liczby turystów na świecie. UNWTO zakłada, że w 2015 r. przyrost liczby turystów międzynarodowych może podskoczyć o kolejne ok. 3 4 proc.. W ciągu ostatnich lat turystyka okazała się zaskakująco silną i prężną gałęzią gospodarki oraz fundamentem ożywienia gospodarczego, wnosząc do budżetów miliardy dolarów oraz generując miliony miejsc pracy podkreślił Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO, W 2014 roku niemal każdy z regionów świata odnotował wzrost ruchu turystycznego. Na kontynencie obydwu Ameryk liczba turystów wzrosła o 7 proc.; co oznacza 181 mln turystów, o 13 mln więcej niż w 2013 r. Palmę pierwszeństwa zdobył Meksyk do którego przyjeżdżało najwięcej gości. Drugą pozycję wywalczyły kraje Azji i Pacyfiku, wzrost o 5 proc., w Europie i na Bliskim Wschodzie turystyka przyrosła o 4 proc., a w Afryce o 2 proc. Najczęściej odwiedzanym regionem turystycznym świata był nasz kontynent. Europę odwiedziło aż 588 mln turystów, o 22 mln więcej niż w 2013 r. To ponad połowa liczby międzynarodowych turystów w skali całego świata. Największa popularnością cieszyły się kraje Europy Północnej i Południowej, tu szczególnie regiony strefy Śródziemnomorskiej, gdzie wzrost przyjazdów turystycznych wyniósł 7 proc. 2

3 W Europie Zachodniej wzrost był niewielki ok.2 proc. Europa Środkowo- Wschodnia, pomimo koniunktury w okresie ubiegłych trzech lat w minionym roku nie odnotowała zmian na plus, głównie z powodu konfliktu zbrojnego we Wschodniej Ukrainie. Co się tyczy naszego kraju, to wyniki są zadowalające o czym świadczy 4 proc. wzrost przyjazdów turystów zagranicznych. Tendencja wzrostowa w polskiej turystyce trwa nadal, co potwierdzają wyniki pierwszego kwartału br. sła 57,0 mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców - 60,6 proc. ogółem oraz 22,4 mln Polaków - 39,4 proc.. Około 77,8 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej i 12,8 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9 proc. granicy powietrznej i 0,5% morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski z Niemcami- 45,8 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w I kwartale 2015 r., następnie granicę z Czechami- 25,6 proc., Słowacją - 11,5 proc., Ukrainą - 8,2 proc., Białorusią -3,2 proc., Litwą - 2,9 proc. i Rosją - 2,6 proc. W I kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wynio- Grecka turystyka ma powody do zadowolenia, Turystyka w Grecji na ścieżce wzrostu sezon w pierwszych półroczu br. był udany. Wzrosła liczba turystów, co jest plusem, choć zyski z turystyki były nieco mniejsze, niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Powód- 3

4 niższe ceny, bo biura turystyczne i hotelarze chcieli przyciągnąć w ten sposób więcej Europejczyków oraz wczasowiczów z innych kontynentów. Według oficjalnych statystyk ogółem dochody z turystyki wyniosły 4 miliardy 122 miliony euro i były o 8,2 proc. mniejsze niż w analogicznym okresie przed rokiem; w tym dochody z pobytu gości unijnych wzrosły o 19 proc., osiągając kwotę 2 miliardów 620 milionów euro. Natomiast dochody z turystyki poza unijnej zamknęły się w kwocie jednego miliarda 376 milionów euro, a wiec spadły o 6,7 proc. Z krajów unijnych dopisała frekwencja gości; najwięcej przyjechało Niemców wzrost o 23,5 proc., następnie Brytyjczyków o 18 proc. i Francuzów o 12,5 proc. Ogółem liczba odwiedzających turystów z obszaru Unii Europejskiej zwiększyła się aż o 32,4 proc. Liczba turystów zagranicznych z poza strefy euro wrosła o 4 proc. i wyniosła 2 miliony 670 tysięcy osób. Statystykę podbili Amerykanie, którzy znowu liczniej odwiedzili wyspy greckie. Przyjazdy turystów z USA wzrosły o 41,6 proc. natomiast Rosjan spadły aż o 60,6 proc. Ogółem w pierwszym półroczu bieżącego roku Grecję odwiedziło o 20,8 proc. więcej turystów zagranicznych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bank Grecji podał, że w kraju wypoczywało 7 milionów 556 tysięcy gości zagranicznych. /LK/ 4

5 Masakra na plaży Krwawy dramat rozegrał się w znanej miejscowości wypoczynkowej Sousse w Tunezji, gdzie w luksusowych hotelach usytuowanych niemal przy samej plaży gości, co roku tysiące turystów zagranicznych, najliczniej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, krajów skandynawskich, a także z Polski. Jest 2 6 cze r wca 2015 roku.; setki turystów za graniczn ych m ie s zka - j ących w dwóch hotela ch R iu Bell euve Park i Riu Imperial Marhaba k orzysta z pię knej pogody, opala s ię na le żaka ch. W t ym c za sie wzd ł u ż p la ży spaceruje młody m ę żczyzn a z parasolem, ubrany w k ró tkie spodenki, na pie r ws zy r zut o ka zwycza j n y turysta, nie budzą - c y żadnych podejrze ń. Gdy docie ra na prze ciw bram y hotelu Imperia l M a rhaba z paraso la wyciąga b roń automatyczn ą i krótkimi se r iami s t r ze la do wyp oczywa j ących turys tów. Na pla ży wyb ucha panika. Ludzie u c ieka ją, s zu ka jąc sch ro - n ienia w hotelu. Od ku l terro r ysty ginie 3 7 osób, dziesiątki osób zo - s taje rannych. Ofiar mogło być zn aczn ie więce j, gdyb y n ie szybka i nterwencja tunezyjskic h sił bezp ieczeńst wa, które zabija ją terror ystę. C zy zam ach, do które go przyzn aje s ię Pastwo Islamskie, podkopie tunezyjska turyst ykę, która je st powa żn ym źródłem przychodów w budże cie tego kraju? W ydaje s ię, że przyn ajmnie j w tym roku terro r yści osią gnęli swó j cel, gd yż s etki osób, w tym Pola kó w n ie c ze kając na koniec turnusó w opuszcza ten słoneczn y kraj, a wiele za graniczn ych b iu r podróży anulu je kontra kt y, co nie wró ży udanego se zo nu. W ładze Tunezji, zd ając sobie sp rawę z powa gi s y- tuacji wypowiedzia ł y terro r yzm o wi o st rą wa lkę zam ykają c nawe t kilka - d zie s iąt mecze tów, ską d mia no podże ga ć i slam istów do podejmowa n ia działa ń terro r yst yczn ych. 5

6 Mariusz Malicki podpisuje dokument o współpracy w czasie pobytu na Litwie Informacje PIH Zmiana kierownictwa PIH Informujemy, że 1 stycznia 2015 roku, po 12 latach pracy w naszej samorządowej organizacji prezes Krzysztof Milski odszedł na emeryturę.. Nowym prezesem Polskiej Izby Hotelarstwa został Mariusz Malicki. Mariusz Malicki znany w środowisku hotelarzy Mariusz Malicki ma 58 lat. Urodził się w Brodnicy na Pomorzu. Ukończył Studium Ochrony Środowiska oraz Wyższą Szkolę Gospodarczą w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra. Całe życie zawodowe wiązał z turystyką, gastronomią i hotelarstwem, o czym świadczy szereg uzyskanych w tych dziedzinach certyfikatów i dyplomów. Od dziesięcioleci aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego wyróżniony wieloma odznaczeniami miedzy innymi Złotą Odznaką PTTK. Przez ponad 10 lat, od 2000 r. pełnił funkcję Dyrektora-Kierownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie, gdzie popularyzował edukację ekologiczną wśród młodzieży. W tym okresie 6

7 Apel Prezesa Prezes Mariusz Malicki oprócz kontynuacji zadań poprzedniego Zarządu stworzył nowy interesujący pakiet ofert, ukierunkowany głównie na promocję członków Polskiej Izby Hotelarstwa. Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje wpłyną na wzrost liczby członków PIH, zarówno wśród hotelarzy jak i firm działających na rzecz hotelarstwa.. Liczymy na zaangażowanie środowiska hotelarskiego, dlatego zwracamy się z prośbą o kierowanie do nas swoich uwag i propozycji w celu stworzenia lepszych warunków funkcjonowania hoteli w naszym kraju. Szkolenia dla inwestorów W październiku 2014 roku aktem notarialnym powołano do życia Spółkę PIH Projekt do realizacji naszego programu budowy sieci Hoteli Łan na obszarach wiejskich. Prezesem spółki został Tadeusz Bełtowski. W kwietniu br. Spółka zostanie wpisana do KRS. Na przełomie kwietnia i maja br. będziemy przeprowadzali szkolenia dla potencjalnych inwestorów Hoteli sieci Łan we wszystkich województwach. Szkolenia będą odbywać się w hotelach zrzeszonych w naszej Izbie. W dniu 5 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa, na którym podsumowano miniony rok działalności oraz omówiono sprawy bieżące i plany na rok Prezes Tadeusz Bełtowski przedstawił na nim aktualny stan prac związanych z działalnością Spółki PIH Projekt Szkolenie kadry kierowniczej hoteli Polska Izba Hotelarstwa organizuje dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej hoteli nt. Efektywne budowanie wizerunku kadry kierowniczej. Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszeń do biura Polskiej Izby Hotelarstwa w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Szkolenie odbędzie się w maju br. Jego koszt ( zł ) zależy od liczby zgłoszonych uczestników. Z jakiego regionu zgłosi się najwięcej chętnych uczestników zależeć będzie lokalizacja szkolenia. Obniżenie kosztów zaopatrzenia hoteli Nasza Izba podpisała umowę z Firmą Optima Solutio Sp. z o. o. specjalizującą się w kompleksowej optymalizacji zaopatrzenia. Firma oferuje praktyczne usługi konsultingowe zmierzające do obniżania kosztów ponoszonych przez hotelarzy, związanych z funkcjonowaniem bazy noclegowej na preferencyjnych warunkach. Who is who w hotelarstwie Polska Izba Hotelarstwa planuje wydać książkę pt. Kto jest kim w hotelarstwie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich naszych członków o przesyłanie drogą meilową swoich biografii. : Nowi członkowie PIH W bieżącym roku w poczet Polskiej Izby Hotelarstwa wstąpili: w kategorii HOTEL: 1. Hotel BAST w Inowrocławiu 2. Hotel KAHLBERG w Krynicy Morskiej w kategorii FIRMA NA RZECZ HOTELAR- STWA: 1. Copy General Sp. z o. o. w Warszawie zajmująca się usługami druku, kopiowa- 7

8 nia, skanowania i innych usług wydawniczych. 2. OPTIMAEXPORT w Warszawie zajmująca się sprzedażą oświetlenia ledowego dla hoteli i ich otoczenia, opracowywaniem planów oszczędnościowych energii, projektowaniem zagospodarowania zewnętrznego oraz obsługą informatyczną. 3. WODY MINERALNE OSTROMECKO w Dąbrowie Chełmskiej - producentów wód mineralnych i napojów smakowych, jedna z największych rozlewni w regionie Kujawsko- Pomorskim, z ugruntowaną tradycją na rynku. 4. LKK Sp. z o. o. w Gdyni agencja doradztwa personalnego, oferująca kompleksowe podejście do zagadnienia kadr i doradztwa personalnego. Nowość możliwość zatrudnienia pracowników na zasadzie leasingu. W ramach współpracy, dla wszystkich członków PIH przewidziane są rabaty za korzystanie z usług wymienionych firm. *** Recepta na sukces Według wielu menedżerów sukces w biznesie hotelowym w 75 proc. zależy od lokalizacji hotelu i w 25 proc. od możliwości finansowych właścicieli obiektów. Jednakże gdy hotel chronicznie boryka się z trudnościami finansowymi warto rozważyć skorzystanie z oferty franczyzowej. Na polskim rynku hotelowym franczyza nie Polski rynek hotelowy w tej dziedzinie znajduje się nadal w początkowym stadium rozwoju. W sieciach działa zaledwie około 15 proc. hoteli, podczas gdy w USA 70 proc., w krajach Unii Europejskiej 30 proc. Ostatnio jednak wśród pewnej kategorii hotelarzy zauważa się wzrost zainteresowania współpracą franczyzową. Wielu z nich widzi w niej wzmocnienie swojej szansy na stabilny rozwój, a niejednokrotnie finansowy sukces. Jedną z opcji wartą rozważenia jest skorzystanie z oferty franczyzy Grupy Hotelowej Orbislidera na polskim rynku w branży hotelarskiej, dysponującej obecnie 62 hotelami, liczącymi łącznie ponad 11 tysięcy pokoi. Hotele tej grupy działają w różnych regionach pod markami Mercure, Novotel, Sofitel, ibis, czy ibis Styles oraz ibis budget. Wszystkie należą do sieci Accoru światowego lidera w branży i strategicznego partnera Orbisu. Tak szeroki wachlarz marek to szansa współpracy hoteli o różnym standardzie wyposażenia i przyznanych w procedurze kategoryzacji obiektów hotelarskich liczby gwiazdek. W ramach franczyzy hotel może być adaptowany do wybranej marki, a w razie potrzeby zmodernizowany lub rozbudowany, jeśli istnieją ku temu odpowiednie warunki zagospodarowania. (lk) jest zbyt powszechna, ma wciąż niewielki udział w branży. 8

9 Co robić, by przetrwać okres dekoniunktury Każdy hotel w działalności biznesowej w zależności od pory roku i skali popytu jest narażony na występujące na rynku zmiany. Sezonowość i zmienne warunki rynkowe powodują, że hotele mają niejednokrotnie okresy, gdy obłożenie miejsc drastycznie spada, a hotel zaczyna borykać się z trudnościami finansowymi. Co wówczas należy robić, by nie wpaść w jeszcze większe tarapaty? Najgorsza jest panika, gdyż wtedy można podjąć nieprzemyślane działania. Menedżerowie popełniają często błąd, gdy obniżają cenę wynajmu pokoi, sądząc, że w ten sposób zwiększą frekwencję gości. Tego rodzaju filozofia marketingowa, ani nie generuje popytu wynajmu pokoi, ani nie przynosi dochodu. Sprzedając pokoje taniej, niż zazwyczaj istnieje ryzyko, iż sprzedaż ta nie zrównoważy straconego dochodu. Dlatego lepszym, bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie zafundowanie gościom coś ekstra, co znaj- dzie ich uznanie, niż obniżanie wynajmu pokoju. Kluczem do zwiększenia przychodów jest więc, dodatkowy bonus dla gości z zachowaniem konkurencyjnej stawki wobec innych hoteli. Wiele hoteli w okolicy też może mieć kiepskie obłożenie miejsc, dlatego jedynym rozsądnym wyjściem, by skłonić gości do wybory twojego hotelu jest opracowanie oferty zawierającej dodatkową wartość. Jednym ze sposobów włączenia dodatkowej wartości jest jej powiązanie z ważnymi wydarzeniami, imprezami, które mają lub będą miały miejsce w regionie. Zanim zdecydujesz się, co interesującego możesz zaoferować swoim gościom w okresie dekoniunktury powinieneś rozpoznać różne segmenty rynku i przygotować się do poniesienia pewnych wydatków związanych ze wzbogaceniem swej oferty. Calendarium niskiej frekwencji Przede wszystkim hotelarz powinien dokonać analizy, która pozwoli określić okresy prawdopodobnej 9 (Ciąg dalszy na stronie 10)

10 (Ciąg dalszy ze strony 9) niskiej frekwencji gości. Ustalić daty z podaniem miesięcy, a nawet tygodni, kiedy najprawdopodobniej w hotelu mogą być problemy. Gdy zostaną określone w miarę dokładnie okresy niskiego obłożenia miejsc,wówczas trzeba opracować strategię, która zapewni zwiększenie liczby gości i odpowiedni wzrost dochodów. Taką strategię trzeba zaplanować wcześniej i i pilnie analizować jakie korzyści dla hotelu może ona przynieść w danym okresie. Trzeba zaproponować gościom ofertę związaną z ważnymi lokalnymi wydarzeniami. Nie pozwól, żeby takie działania marketingowe przed tobą podjęła konkurencja. W okresie niskiego obłożenia miejsc szczególnie ważne jest więc, tworzenie popytu przez wartość dodaną, przy czym hotele ze względu na trudną sytuację muszą działać bardzo rozważnie. Marny popyt dla hotelu nie oznacza, iż w tym czasie biznes lokalny ma się gorzej. Należy wykorzystać tym celu należy szukać w Internecie informacji o organizowanych w najbliższym czasie w regionie ważnych wydarzeniach jak: koncerty,festiwale, targi, zawody sportowe itp. Efektem tych poszukiwań powinno być stworzenie listy interesujących imprez regionalnych. Hotelarze powinni w miarę możliwości utrzymywać kontakty z organizatorami tych imprez i mieć przygotowaną dla nich atrakcyjną ofertę, zawierającą np. zniżki na różnego rodzaju usługi. Innym działaniem marketingowym może być uczestnictwo hotelu w danej imprezie w charakterze sponsora. Wówczas marka hotelu będzie nagłośniona na stronach internetowych i w publikacjach okolicznościowych. Warto także wykorzystywać Internet jako skuteczne medium promocji hotelu. JÓZEF SOKALSKI 10 lokalny biznes i różne ważne wydarzenia w regionie jako marketingową dźwignię pozyskania gości.

11 Szczyt Młodych Hotelarzy 2014 Tegoroczny piąty z kolei szczyt młodych hotelarzy obradował w dniach marca br. w Lozannie w Szwajcarii. Brali w nim udział najzdolniejsi absolwenci z 79 szkół hotelarskich z różnych regionów świata. Ideą przewodnią organizowanych od 2010 roku spotkań młodych hotelarzy jest stworzenie lepszych warunków pracy, rozwój, doskonalenie i awans zawodowy młodych kadr oraz wzmocnienie dialogu hoteli z instytucjami oświatowymi. Uczestnicy tegorocznego szczytu, podobnie jak w latach poprzednich, opracowali ranking czołowych pracodawców w branży hotelarskiej w 2014 roku. Przy typowaniu zwycięzców uczestnicy szczytu brali pod uwagę ustalone przez nich kryteria m.in.: perspektywy awansu, możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jedno z ważniejszych,co podkreślano w wystąpieniach podczas obrad, - możliwość samodzielnego myślenia i działania, a więc osobistego podejmowania decyzji na danym stanowisku pracy. Krytyce poddano stosowaną w niektórych hotelach praktykę ustawicznego nadzoru pracownika i sterowanie jego pracą. Młodzi hotelarze za najbardziej pożądanych pracodawców w 2014 roku uznali Starwood Hotels & Resorts, który zajął pierwsze miejsce, drugie hotele Peninsula i trzecie Marriott. Jeśli chodzi o ocenę programu szkoleniowego na rok bieżący uznanie w kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca zyskali: Four Seasons Hotels and Resorts, Marriott I Swire Hotels. Najlepsze warunki dla odbywania praktyk stwarzają, zdaniem zdecydowanej większości, Starwood Hotels and Resorts, który zajął pierwsze miejsce Four Seasons Hotels and Resorts drugie i trzecie Mandarin Oriental. Szczyt młodych hotelarzy szuka sposobów pogodzenia polityki zatrudnienia w branży z preferencjami młodzieży hotelarskiej dotyczących wyboru miejsca zatrudnienia, umożliwia też dokonanie wglądu pracodawców i instytucji oświatowych w oczekiwania i aspiracje nowej generacji hotelarzy. Opinie szczytu na temat branży hotelarskiej i perspektyw wiążących się z zawodem hotelarza, zyskały pozytywny oddźwięk w świecie. Obecnie Chińczycy sami organizują azjatycki szczyt młodych hotelarzy. 11

12 Jak stracili hotel? Wiara zgodna z biznesem tą zasadą konsekwentnie kierowało się małżeństwo Hall, właściciele niedużego hotelu Chymorvah House", na Wyspach Brytyjskich. Pani Hall mawiała : prowadzimy ten hotel pod naszym własnym dachem i nasz Bóg wymaga od nas, aby nasza wiara nie kończyła się na progu kuchni. Demonstrując otwarcie swą religijność właściciele hotelu nie mogli przewidzieć jaki los spotka ich już w najbliższej przyszłości. Zaczęło się od telefonu niejakiego Steven Preddy, który zarezerwował pokój z podwójnym małżeńskim łóżkiem. Dobra rezerwacja pomyślał pan Hall. Jakie było jednak jego zdziwienie, a szczególnie jego małżonki, gdy w ich hotelu zjawili się dwaj mężczyźni - Preddy, ze swoim partnerem Martinem Hallem, którzy chcieli razem spędzić noc w pokoju. Oczywiście, zgodnie ze swymi przekonaniami religijnymi państwo Hall odmówili kategorycznie wynajmu już zarezerwowanego pokoju. Zresztą podobnie postępowali, gdy pokój chciały wynająć nie związane węzłem małżeńskim pary heteroseksualne. Decyzja ta wzburzyła obydwu mężczyzn, którzy skierowali sprawą do sądu, oskarżając parę hotelarzy o dyskryminacje ze względu na orientację seksualną. Sąd pierwszej instancji w pełni uznał rację pary homoseksualistów i skazał państwo Hall na karę grzywny w kwocie trzech tysięcy funtów, ponieważ według brytyjskiego prawa, pary homoseksualne w zarejestrowanym związku partnerskim (a chcący wynająć pokój w takim byli), mają takie same prawa jak tradycyjne małżeństwa. Odmowa udzielenia gościny była więc jawną dyskryminacją. Hotelarze złożyli apelacje w Sądzie Najwyższym, który jednak jednogłośnie potwierdził zasądzony wyrok. Oprócz wysokiej grzywny na państwo Hall spadły inne nieszczęścia. Zaczęli otrzymywać liczne pogróżki, a ich hotel opustoszał, tracąc z dnia na dzień klientów. Państwo Hall znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji materialnej i niestety z żalem musieli sprzedać swą nieruchomość 12

13 Co przyciąga gościa hotelowego? Wiadomo nie od dziś, że zależność liczby stałych gości od cen pokoi znacząco wpływa na powodzenie lub niepowodzenie programu lojalnościowego. W związku z tym trzeba od razu postawić pytanie: czy hotele mogą zwiększać ten segment gości i jednocześnie obniżać cenę pokoju? Analiza jednej z baz danych doprowadziła do pouczających wniosków. Hotelarze niejednokrotnie dla poprawy frekwencji w ramach programu lojalnościowego dokonują korekt cenowych za wynajem pokoi. Należy jednak pamiętać, zanim dokona się takiego zabiegu, jakie mogą być tego skutki krótkookresowe i długofalowe, bo najczęściej bywa tak, że cięcie cen nie jest ani trwałe, ani opłacalne. W markowych hotelach oferty dotyczące produktu i usług mają o wiele szersze oddziaływanie na rynku hotelowym, ponieważ dysponują one znacznie większymi środkami na promocję i marketing. Umiejętne opracowanie oferty adresowanej do potencjalnych gości programu lojalnościowego winno uwypuklać zalety produktu oraz zakres usług, które w pełni zaspokoją oczekiwania gości. Dobrze opracowana i przekonująca oferta, następnie upowszechniana w mediach internetowych może zapewnić sukces strategii programu lojalnościowego. Każdy region, poziom usług I marka mają swój własny profil. (Ciąg dalszy na stronie 14) 13

14 Badania pokazały, iż na całym świecie siłą napędową frekwencji gości hotelowych jest obecnie atrakcyjne oświetlenie w pokoju oraz dostęp do internetu. Zaspokojenie potrzeb pod tym względem w sposób decydujący wpływa na pozytywny odbiór przez gości hotelowych. Inne ważne czynniki przyciągające klientów to wygodne łóżko, meble, łazienka i czystość pomieszczenia. Niedawno jedna z firm marketingowych przeprowadziła sondaż na zlecenie klienta, po dokonanej modernizacji hotelu. Okazało się, iż same zmiany oświetlenia pokoi zwiększyły liczbę zadowolonych gości aż o 10 proc. Drugim globalnym czynnikiem decydującym o wartości produktu hotelowego, wpływającym na znaczny wzrost rezerwacji miejsc w hotelach, oczywiście w odpowiedniej relacji do oferowanej ceny, jest Internet. W recepcji hotelowej słyszymy bardzo często pytania: czy macie internet, czy dobrze funkcjonuje, czy jest darmowy? To działa niczym magnes. Ostatnio InterContinental Hotel Group wprowadziła we wszystkich swoich hotelach bezpłatny internet dla gości objętych programem lojalnościowym. Decyzja ta ma duże znaczenie marketingowe. Czy inne duże hotele pójdą jej śladem? Jeśli te działania będą przynosić w dłuższej perspektywie pozytywne efekty, to podejmowane przez wielu hotelarzy zniżki cen pokoi nie powinny być długofalowym rozwiązaniem. Najnowsze dane porównawcze instytucji i specjalistycznych firm zajmujących się profesjonalnie przemysłem hotelarskim, w tym przypadku dotyczące trendów w programach lojalnościowych, warto brać pod uwagę, jeśli chce się osiągać sukcesy zawodowe w branży.(mm) 14

15 Najwyższy standard W Wenecji otwarto pierwszy we Włoszech hotel siedmiogwiazdkowy. Znajdujące się tu 24 pokoje, a właściwie komnaty zdobią bezcenne rokokowe freski włoskich mistrzów. W hotelu nie ma recepcji, a drzwi otwiera się wcale nie kartą elektroniczną, ale tradycyjnym kluczem. Pokoje nie mają numerów, lecz nazwy nawiązujące do nazwisk autorów fresków sprzed wieków. Wszystkie formalności załatwia się w apartamencie. Na gości czekają takie atrakcje, jak włoska kolacja w sali balowej czy japońska w malowniczym ogrodzie, biblioteka w komnacie ze ścianami wyłożonymi skórą i udekorowanymi listkami ze złota. Do dyspozycji gości znajduje się całodobowa taksówka, czyli motorówka o długości 11 metrów. Ten luksusowy hotel urządzono w historycznym Palazzo Papadopoli nad Canale Grande, pochodzącym z połowy XVI wieku. W ostatnich dekadach była tu siedziba Instytutu Nauk Morskich, ale właściciele pałacu, spadkobiercy weneckiej rodziny Arrivabene Valenti Gonzaga, wynajęli go rozwijającej się spółce hotelowej, która specjalizuje się w najwyższej kategorii luksusu - siedmiu gwiazdkach. Nocleg w hotelu kosztuje od 1000 do euro. Zakwalifikowanie tego najbardziej luksusowego standardu wiązało się we Włoszech z formalnymi kłopotami, bo dotychczas 7-gwiazdkowy hotel nie był ujęty w obowiązujących w normach. Jako najwyższy przewidują one standard pięciogwiazdkowy. Zgodnie z przepisami w każdym pokoju tej kategorii powinien być telewizor. Ustawiono je więc także w weneckim hotelu, choć zdaniem dyrekcji nie pasują one do klasycznego, pałacowego wystroju. 15

16 Sposób na zwiększanie rentowności hoteli Analitycy przewidują w szeregu krajów. dość skromne wykorzystanie miejsc w hotelach Mniejsze obłożenie miejsc zmusza zatem hotelarzy do poszukiwania alternatywnych źródeł pozyskiwania środków. Oczywiście najprościej byłoby podnieść ceny za wynajem pokoi, jednak ta droga wiąże się ze sporym ryzykiem. Jej konsekwencją może być bowiem dalsze ograniczenie rezerwacji pokoi lub oddanie pola konkurencji z oczywistą szkodą dla własnego biznesu. Dlatego większość hoteli decyduje się na poszerzanie zakresu opłat za różnego rodzaju usługi świadczone gościom do tej pory za darmo lub opłacane w formie napiwku, a więc nie obligatoryjnie. Do tej pory klient płacił za pokój, a usługi poza wyżywieniem i praniem miał niemal za darmo. Twarde reguły rynku wymuszają konieczność weryfikacji istniejących do niedawna zwyczajów. Dla utrzymania rentowności biznesu hotelarze sięgają do narzędzi finansowych, mając nadzieję, iż będą przyjęte ze zrozumieniem. Chodzi np. o wprowadzenie obligatoryjnych opłat za uzupełnienie minibarku w pokoju hotelowym czy przechowanie bagażu. Według danych amerykańskich opłaty w hotelach w USA w 2012 roku wzrosły o 5,4 proc. do kwoty 1,95 miliarda dol. Prognozy przewidują ich dalszy wzrost o czym powinni wiedzieć goście hotelowi: (Ciąg dalszy na stronie 17) 16

17 1. Opłata za uzupełnienie minibarku Minibarek to kusząca przynęta. Oprócz piwa każdy znajdzie w nim coś smakowitego. Jeśli poczujesz pragnienie i sięgniesz po puszkę piwa zapłacisz podwójnie - za piwo i uzupełnienie barku, nawet jeśli ograniczyłeś się tylko do jednej pozycji. Teraz opłata za uzupełnienie zaopatrzenia minibarku wynosi od 2,50 do 5,95 dol. 2. Opłata za przechowanie bagażu Z pewną nostalgią wspomina się czasy, gdy zostawiałeś bagaż i w chwili odjazdu zabierałeś go z powrotem, dając niewielki napiwek. Teraz oprócz napiwku zapłacisz obowiązkowo 2 dol. Nawet za 2-3 godziny. 3. Opłata za Wi-Fi Każdy chce mieć Wi-Fi, lecz hotele żądają opłaty. Korzystanie z Internetu w pokoju jest bezpłatne na poziomie podstawowym np. sprawdzenie poczty. Natomiast jeśli nie decydujesz się na korzystanie z systemu hotelowego payper-view natomiast chcesz oglądać filmy w sieci musisz za to zapłacić drożej. 4. Opłata za skrócenie pobytu Jeśli,zgodnie z rezerwacją, planowałeś pobyt w hotelu w okresie 4 dni i postanowiłeś go skrócić do 3 dni musisz zapłacić za 4 dni. 5. Opłata za odwołanie rezerwacji Obecnie hotele są bardziej rygorystyczne w sprawie odwoływania rezerwacji. Do niedawna bez żadnych konsekwencji finansowych można było skasować rezerwację do godz. 18 na dzień przed planowanym przyjazdem. Obecnie hotele ustalają termin kasowania rezerwacji do 48 godzin, a niektóre nawet do 72 godzin. Jeśli klient skasuje rezerwację za późno wnosi opłatę za jedną dobę pobytu w hotelu. Nie wszystkie wymienione opłaty są nowe, ale należy oczekiwać, że będą one egzekwowane według obowiązujących stawek i coraz powszechniej. Dennis Schaa 17

18 Od hotelowej taktyki do strategii Hotelarze często ustalają stawki wynajmu pokoi z dnia na dzień. Taką taktykę tłumaczą koniecznością zwiększenia obłożenia miejsc w hotelach, potrzebą utrzymania płynności finansowej, a w niektórych przypadkach, chęcią pokazania właścicielom hoteli, jak ciężko pracują dla pomożenia zysku. Lecz w działaniach tych niezbędna jest pewność, że ich decyzje nie są sprzeczne ze strategicznymi celami hotelu. Zasadne będzie więc pytanie, czy w ogóle warto brać udział w rywalizacji cenowej dotyczącej wynajmu pokoi. Rozważmy taką sytuację: hotelarz postanawia agresywnie obniżyć cenę wynajmu pokoju ze 179 do 119 dolarów amerykańskich, przy obłożeniu miejsc wynoszącym poniżej 60 proc. Taka oferta stanowi cenowy bodziec mający stymulować popyt, lecz jej efekty pod względem strategicznym nie są zadowalające. Hotelarz, co prawda, zyskuje kilka punktów procentowych pod względem obłożenia miejsc, jednakże kosztem spadku poziomu ReVPAR, mimo że hotel przyciąga nowego klienta, który chce mieć wszystko bez dodatkowych opłat, łącznie z parkingiem, Wi-Fi i śniadanie z bufetem. Można się spodziewać, że ten nowy gość nie będzie też korzystał z lokalnej restauracji, lecz raczej pobliskiej jadłodajni. Będzie na wszystko wybrzydzał, aby wymusić przeprosiny i w końcu uzyskać dniu wyjazdu obniżenie rachunku. Hotelarz powinien wiec zastanowić się: skoro obniżenie ceny wynajmu pokoju zwiększa obłożenie miejsc to dlaczego w tym przypadku nie przekłada się to na większy zysk. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: to zależy jak wielka jest obniżka ceny wynajmu pokoju i jakiego klienta ona przyciągnie. Rozważmy to zagadnienie pod kątem zarówno ilościowym jak i jakościowym. Ilość sprzedanych jednostek W grze uczestniczą dwie kluczowe zmienne cena i obłożenie. Trudno jest, aż tak zwiększyć obłożenie, aby wypracować większy dochód netto z pokoju (cena minus koszty zmienne), co wyrównałoby spadek czystego zysku wynikającego z niższej ceny pokoju. Cena pokoju może spadać, lecz koszty jego sprzątania się nie zmniejszą. Na przy (Ciąg dalszy na stronie 19) 18

19 (Ciąg dalszy ze strony 18) Od hotelowej taktyki do strategii kład jeśli koszty zmienne związane ze sprzątaniem pokoju wynoszą 18 dol.(praca plus pralnia, plus dostawa), przy założeniu, iż hotel ma 60 proc obłożenie., to wyliczenia pokazują, że gdy obniży się cenę za pokój ze 170 dol. do 119 dol. to trzeba mieć aż 95,6 proc. obłożenie, żeby osiągnąć taki sam czysty zysk z każdego pokoju. Łatwo obliczyć posługując się szkolnym podręcznikiem, aby znaleźć wzór, który pozwoli obliczyć identyczny czysty dochód za wynajem pokoi przy różnych cenach. W naszym przykładzie: (179-18) podzielone przez (119-18) pomnożone przez 60 daje wynik 95,6 proc. Decyzja należy do hotelarza, czy jest on w stanie uzyskać tak wysokie obłożenie. Formuła ta jest przydatna, gdyż pozwala na obliczenia różnych wariantów. Na przykład, jeśli średnia cena za pokój wyniesie bardzo 129 dol. to, żeby osiągnąć taki sam czysty dochód trzeba mieć 87 proc. obłożenie. Dane Ośrodka Badawczego Hotelarstwa na Uniwersytecie Corrnell dobitnie wskazują, że aby uzyskać analogiczny dochód to każde obniżenie ceny za wynajem pokoju o 10 proc. wymaga zwiększenia obłożenia miejsc o 1,3 proc.,. Jeśli nie można inaczej poprawić finansowego wyniku w biznesie to trudno oczekiwać, iż samo obniżenie ceny spowoduje zwiększenie zysku. Finansowa pozycja hotelu poprawi się tylko wtedy, jeśli uda uzyskać dwucyfrowy skok obłożenia miejsc i przy nieznacznym obniżeniu cen za wynajem pokoi. Jakość klienteli Goście polujący na upusty cenowe z reguły lubią się targować. Nie są to goście lojalni wobec hotelu, gdziekolwiek się pojawią robią tzw. słodkie interesy. Zazwyczaj wybierają hotel w miejscu przeznaczenia w zależności od ceny. Jeśli hotel zdoła zwabić ich w krytycznym momencie walki konkurencyjnej to może uzyskać wzrost obłożenia miejsc i zwiększyć koniunkturalnie swój udział w rynku. Następnym razem, gdy jakiś zdesperowany hotelarz jeszcze bardziej obniży stawkę to z góry wiadomo jaki hotel wybierze ta grupa klientów. Niestety nie ma możliwości ochrony przed obniżką cen. Obniżka może zdarzyć się w dowolnym momencie, gdy konkurent staje się bardziej agresywny. Innymi słowy hotele nie mogą na stałe zbudować i utrzymać udziału w rynku i ciągle rozszerzać bazę klientów. Nie mogą wygrać wojny, nawet jeśli wygrają kilka bitew. To prawda, hotel może przyciągnąć segment gości polujących na niskie ceny,lecz nie ma możliwości jego utrzymania, zresztą nie jest on tego wart..postawmy pytanie: dlaczego przemysł hotelarskie tak rozpaczliwie zabiega o tych potencjalnych klientów? Łatwy sposób (Ciąg dalszy na stronie 20) 19

20 (Ciąg dalszy ze strony 19) Od hotelowej taktyki do strategii Jak paniczna ucieczka może zmienić ceny pokoi? To zależy ile razy kliknie się myszką, by zmienić najbardziej korzystna stawkę (Best Available Rate-BAR) ze 179 do 119 dol. To jest bardzo prosty sposób. O wiele trudniej jest znaleźć inne rozwiązania, by wygrać walkę konkurencyjną. Operatorzy hotelowi powinni przestawić się z myślenia taktycznego na poziomu myślenia strategicznego Ważną rzeczą jest potrzeba zrozumienia własnych, celowych potrzeb marketingowych i preferencji, a następnie inwestować czas i środki, dla znalezienia zróżnicowanych form komunikacji z klientami. Tu pole do działania ma Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM- Customer Relationship Management). Informacja o transakcjach, historia odwiedzin klienta, wiedza o kliencie może łącznie posłużyć do zwiększenia szans powrotu gości do hotelu. Stacje dokujące do ipodów? Na życzenie w pokojach urządzenia do ćwiczeń fizycznych? Wprowadzanie nowych pomysłów serwisu produktów żywnościowych? Zamki w drzwiach, które mogłyby być otwierane za pomocą smartphonu? Przemysł hotelarski ma aż nadto porywających, nowych rozwiązań, które może stosować po dokonaniu analizy zysków i strat. Strategiczne decyzje nie zawsze należą do łatwych. W kocu trzeba się zmierzyć z palącym i pilnym strategicznym zagadnieniem, jakim jest zarządzanie dystrybucją kanałów. Chodzi w pierwszym rzędzie o kanał przez który przychodzi najwięcej rezerwacji. Kanał kosztów i rezerwacji musi być przedmiotem analizy. Trzeba sobie znaleźć odpowiedź także na inne pytania. Na przykład Czy chcesz mieć wersję własnej strony internetowej przyjaznej telefonom komórkowym. Czy zamierzasz korzystać z mediów? Czy możesz podnieść swą pozycję przez szybki kontakt z gośćmi i organizację marketingu za pośrednictwem telefonu komórkowego.? Te kwestie to tylko wierzchołek góry lodowej. Byłoby nieuczciwe twierdzenie, szczególnie w przypadku menedżera hotelu mającego kiepskie dochody, że obniżenie ceny za pokój jest najłatwiejszym sposobem podniesienia poziomu obłożenia miejsc. Należy podkreślić, że korzyści dla hotelu są wynikiem zrównoważonego rozwoju irezultatem ciężkiej pracy i że jej owoce nie pojawiają się z dnia na dzień. Stawki za wynajem powinny być ostatnią rzeczą, którą powinno się zajmować. Przemysł hotelarski moźe ustalać stawkę za nocleg w pokoju np. w wysokości 179 dol., gdy zyskuje akceptacje rynku i buduje klientelę. Hotele mające swój wizerunek i reputację dają sobie radę. Czy powinny wszystko stracić przez to, że działają w trudnym czasie. A jeśli obniżą cenę za filmy w systemie pay (Ciąg dalszy na stronie 21) 20

21 (Ciąg dalszy ze strony 20) Od hotelowej taktyki do strategii per view i opłatę za parking, zachowując stawkę za podstawowy produkt? Stawki za wynajem pokoi są zbyt ważne, aby ciągle nimi pogrywać. Markowe hotele, które utrzymują stałe ceny i nie dopuszczają do manipulowania nimi, po okresie zastoju na rynku, gdy sytuacja znowu zaczyna się poprawiać, są na czele wzrostu ADR ( Average Daily Rate). Redukcja RevPAR (Revenue per available room) może być szybka, lecz jego odbudowa, szczególnie po dużej obniżce, może zająć lata i będzie drogą pod górkę. RevPAR czy GopPAR? Zależy kto I co, chce wiedzieć. Stawka za pokój jest kluczowym elementem wśród wszystkich środków, warta śledzenia I notowania. RevPAR odzwierciedla drogę, którą przebyli hotelarze w okresie minionych lat. Bazując na własnych sukcesach lub porażkach mogą sobie sami odpowiedzieć na pytanie czy zmiany RevPAR powoduje ADR czy też obłożenie miejsc. Wskaźnik Rev- PAR, pomaga zainteresowanym inwestorem ocenić czy hotel, w porównaniu z innymi firmami, dobrze sprostał oczekiwaniom biznesu. Wiele hoteli jest prowadzonych przez firmy zarządzające.. Bez względu na to,jak imponujący jest RevPAR nie stanowi on dla ich właścicieli wystarczającego miernika, ponieważ w ich właściciela jest obniżanie kosztów.oto powód rosnącej popularności wskaźnika- Całkowitego Zysku Operacyjnego uzyskanego z pokoju (GOPPAR), gdyż RevPAR nie odzwierciedla ograniczania kosztów. Stawki, percepcje i cenowa wrażliwość Dostosowanie cen do produktów materialnych jest zasadne. Jeśli auto ma mocniej szy silnik, ekstra wyposażenie, lub w racji dostaje większy, 15 uncjowy stek zamiast 12 uncji, wówczas klient to rozumie. A czy zrozumie zmianę cen w hotelu? Szczególnie gdy np. w ubiegłym tygodniu płacił za dobę hotelową super oszczędną stawkę119 dol., a w następnym tygodniu oferuje mu się cenę 179 dol? Gość spotyka przecież tego samego szwajcara i recepcjonistę, śpi w tym samym łóżku, ma do dyspozycji ten sam 42 calowy telewizor. Oczywiście zdaje on sobie sprawę ze zmian zachodzących w wyniku działania prawa popytu i podaży, lecz jednocześnie chce wiedzieć za co płaci. Gość porównuje sklepy, łatwo je odróżnia w sieci, ma świadomość wartości. Może łatwo podać różnicę między niską i tanią ceną. Wie, że niska cena nie oznacza, że jest taniej.. Nawet doba hotelowa za 50 dol., może być uznana za zbyt wygórowaną, jeśli w hotelu nie jest czysto, zdalny przełącznik kanałów ma zepsutą baterię, a personel nie jest uprzejmy. Gość 21

22 Od hotelowej taktyki do strategii zgodzi się na zapłacenie wyższej ceny za tak istotne walory hotelu jak: pierwszorzędna lokalizacja obiektu, wysoka jakość usług, wspaniały materac, czysty i bezpieczny hotel. Stawka za pokój jest ważna, lecz nie zawsze jest decydującą wartością sprawczą Autor ma 20 letnie doświadczenie w branży hotelarskiej, zdobyte na dwóch kontynentach. Wykłada w Ted Rogers School of Hospitality and Tourism na Uniwersytecie Ryerson w Toronto. w opinii wielu gości i w tym tkwi wyzwanie dla hotelarzy. Jeśli hotelarze zdecydują sie na stosowanie stawek za wynajem pokoi jako broni strategicznej, to wówczas będą walczyć z problemami tylko z nimi związanymi. Tańsza cena wynajmu pokoju nie uczyni z pobytu w hotelu bezpieczniejszym, nie zmieni miejsca pozbawionego szeregu walorów w światowej klasy obiekt. Wizerunku hotelu nie poprawią obniżki cen za wynajem pokoi. Obniżka cen miernego produktu, szczególnie, gdy jest mocno promowana tylko ogłosi światu jak miernego gatunku jest ten produkt, nawet wtedy, gdy hotel zdoła przechwycić na jakiś czas część udziału w rynku. Koncentrowanie uwagi klientów na cenach wynajmu pokoi jest strategią wątpliwą. Lepszym rozwiązaniem na dłuższą metę,jeśli hotel zdoła się oprzeć pokusie łatwej i szybkiej obniżki cen, jest cięższa i wyrafinowana praca. Dr. Gabor Forgac 22

23 Najtańsze w Polsce na liście (90 funtów, czyli ok. 475 zł). Inne stosunkowo tanie pokoje są w Budapeszcie (105 funtów), w estońskim Tallinie (112 funtów) i Berlinie (114 funtów). Doskonałe usługi za niskie ceny oferują w szczególności wschodnioeuropejskie stolice, pomimo znacznych wzrostów cen w ostatnim roku, wraz ze zwiększającym się popytem wśród odwiedzających te miasta doświadczonych turystów. To dowód, że nie trzeba podróżować daleko, aby znaleźć atrakcyjną miejscówkę przy małym budżecie podsumował wyniki Nigel Pocklington, szef marketingu w hotels.com. Najdrożej na świecie jest w Nowym Jorku, gdzie za noc w 5gwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić 340 funtów, czyli ok złotych. Najtańsze 5gwiazdkowe hotele wg. klasyfikacji hotels.com: 1. Warszawa 84 funty 2. Marakesz 90 funtów 3. Budapeszt 105 funtów 4. Tallin 112 funtów 5. Berlin 114 funtów 6. Londyn 225 funtów 7. Waszyngton 254 funty 7. Wenecja 254 funty 8. Genewa 287 funtów 9. Tokio 292 funty 10. Paryż 326 funtów 11. Nowy Jork 340 funtów Polska oferuje najtańsze na świecie noclegi w 5 gwiazdkowych hotelach obwieścił prestiżowy portal Hotels.com, który uplasował Warszawę wśród ośmiu innych europejskich stolic w rankingu miast z całego świata z najatrakcyjniejszymi cenami pokoi hotelowych. Najdrożej jest w Nowym Jorku. Na podstawie średnich cen pokoju w 5gwiazdkowych hotelach za dobę w zeszłym roku amerykański portal hotels.com ułożył ranking tych krajów, które są cenowo. najatrakcyjniejsze "Najlepsze na świecie oferty są w Polsce" zawyrokowali twórcy rankingu. Za nocleg w luksusowym hotelu w Warszawie trzeba zapłacić "tylko" 84 funty, czyli ok. 440 zł. To najmniej na świecie, co dało naszej stolicy pierwsze miejsce wśród 12 miast świata z najatrakcyjniejszymi cenowo pokojami hotelowymi. Ranking ułożył prestiżowy portal hotels.com U nas za luksusowy hotel płaci się o 6 funtów mniej niż w Marakeszu, który jest drugi 23

24 Boom hotelowy w Azji Jeszcze kilka lat temu wysoki urzędnik podróżujący w Chinach, Indiach lub w Indonezji rzadko słyszał o największych światowych sieciach hotelowych takich jak: InterCintinental. Hilton lub Marriott. Obecnie hotele tych marek oraz kilku sieci regionalnych dzięki dynamicznemu popytowi na miejsca hotelowe powstają na kontynencie azjatyckim niczym grzyby po deszczu. I tak np.hilton planuje zwiększyć swe imperium w tym regionie do 300 hoteli w ciągu najbliższych sześciu lat. Starwood Hotels, obejmujący marki Westin i Sheraton otworzy w Azji w tym roku 50 nowych obiektów hotelowych, co stanowi 60 proc. realizacji planów rozwojowych firmy w 2012 roku. Marriott z obecnych 11 hoteli w Indiach w okresie najbliższego pięciolecia powiększy swą bazę do 100 hoteli. Pod koniec 2013 roku będziemy mieli na pełnej słońca chińskiej wyspie Hainan więcej hoteli niż na Hawajach stwierdził Matt Fry wiceprezes Starwooda ds. rynku azjatyckiego. Nowe hotele wyrastają w Baku, Colombo i w Dhace. Kwitnie rynek hotelowy w Korei Południowej oraz w Indonezji. Wielkim graczem na rynku azjatyckim jest też Accor. Gaurav Bhushan manager ds. inwestycji Accor Pacific hotel group stwierdza, iż firma chce umacniać swa bazę hotelową w Azji, która stanie się największym rynkiem hotelowym na świecie. Mówi się, że hotele sieją ziarna dzisiaj, by osiągać sukces jutro. Obiekty hotelowe w miastach azjatyckich już wabią gości markami światowych sieci. Hoteli tej klasy będzie w Azji przybywać coraz więcej, bo w przyszłości właśnie ten kontynent stanie się Mekką światowego ruchu turystycznego. W miarę, jak rozrasta się nowoczesna baza hotelowa międzynarodowych marek, zaostrza się konkurencja na tym rynku, na czym oczywiście korzystają hotelowi goście. Wymusza ona modernizację i polepszanie standardu usług w rodzimych hotelach, przyspiesza wprowadzanie w nich wielu udogodnień, przynosi poprawę jakości wyżywienia w gastronomii itd., co jest domeną wyższej kategorii hoteli w innych regionach świata. Warto też zwrócić uwagę, że sieciowe hotele w krajach azjatyckich są doskonałą szkołą młodych kadr, które po zdobyciu niezbędnego doświadczenia często zasilają rodzime hotele wykwalifikowanymi pracownikami, a także inne branże usługowe jak np. linie lotnicze czy banki Według danych UN Workd Travel Organisation chiński rynek hotelowy wyprzedzi USA i wysunie się na pierwsze miejsce w świecie w 2025 roku, mając ok. 6 milionów pokoi i niemal podwoi ich liczbę do końca 2039 roku. Obecnie podaż pokoi hotelowych na rynku azjatyckim nadal jest niższa niż w Ameryce Północnej i w Europie wyjaśnia Fry. Region stara się więc przyspieszyć rozwój infrastruktury turystycznej nie tylko w Chinach czy w Indiach. 24

25 Turystyczne obiekty noclegowe W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje ścisły podział i klasyfikacja danych. Dotyczy to oczywiście także turystyki, w tym obiektów noclegowych. Każdy z nich ma swoje precyzyjne określenie związane z zakresem działalności. Warto więc,choćby z tego powodu przypomnieć klasyfikację pojęć dotyczących obiektów noclegowych. Zwracamy uwagę naszych czytelników, iż w zamieszczonym poniżej wykazie nie ma określenia hotelik Hotel obiekt zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem gości. Każdy hotel musi zapewnić podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. Motel obiekt zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. Motel musi posiadać co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Każdy motel musi zapewnić podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii moteli: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. Pensjonat obiekt, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne w formie podawania co najmniej dwóch posiłków dziennie. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii pensjonatów: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. Inny obiekt hotelowy obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegający jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). Dom wycieczkowy obiekt położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Każdy dom wycieczkowy musi posiadać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie domów wycieczkowych: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. Schronisko obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko powinno stworzyć możliwość skorzystania z usług gastronomicznych lub sporządzenia posiłku. Pojęcie schronisko nie obejmuje schronisk młodzieżowych. Schronisko młodzieżowe obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną w samo- 25

26 dzielnym budynku lub w wydzielonej części budynku. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie schronisk młodzieżowych: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. Szkolne schronisko młodzieżowe placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Ośrodek wczasowy obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami. Ośrodek kolonijny obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. Ośrodek szkoleniowowypoczynkowy obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. Może być także przystosowany do świadczenia usług wczasowych. Dom pracy twórczej obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. Zespoły domków turystycznych domek turystyczny budynek niepodpiwniczony, posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły domków turystycznych a także organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. W grupie zespoły domków turystycznych mogą znajdować się również miejsca kempingowe. Kemping (camping) teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się cztery kategorie kempingów: najwyższa 4 gwiazdki, najniższa 1 gwiazdka. Pole biwakowe wydzielone miejsce niestrzeżone, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. Hostel obiekt noclegowy o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych głównie liczbą miejsc w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla gości (np. wspólna kuchnia/łazienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka a nie pokoju. Pokoje w hostelach to najczęściej dormy, czyli pokoje wieloosobowe, a także pokoje indywidualne: 1-, 2- i 3-osobowe. Zakład uzdrowiskowy zakład świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska i wykorzystujący przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska. Zakłady uzdrowiskowe wykazują wszystkie miejsca noclegowe przeznaczone do dyspozycji turystów, w tym kuracjuszy. Pokoje gościnne (kwatery prywatne) rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią umeblowane pomieszczenia i lokale (z wyjątkiem kwater agroturystycznych) w mieszkaniach, domach i innych budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem rolników) wynajmowane turystom na noclegi za opłatą. Kwatera agroturystyczna rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią pokoje i domy mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) w gospodarstwach wiejskich (rolnych, hodowlanych, ogrodniczych czy rybackich), będące własnością rolników, 26

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH:

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: BAZA NOCLEGOWA!!! KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: - Hotel - Motel - Pensjonat - Dom wycieczkowy - Schronisko - Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek wczasowy - Kemping - Pole Biwakowe -Botel -Roter Hotel

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS Grupa Hotelowa Orbis wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2010 I półrocze 2010 I półrocze 2009 zmiana Frekwencja 46,40% 44,50%

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

KT-1. Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego. za miesiąc... 2013 r. Restauracje. Pokoje a) Miejsca noclegowe.

KT-1. Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego. za miesiąc... 2013 r. Restauracje. Pokoje a) Miejsca noclegowe. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal Sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON KT-1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

Wyższy poziom rentowności

Wyższy poziom rentowności Wyższy poziom rentowności Jak zainwestować 469 tys. zł? Papiery wartościowe Obligacje skarbowe Fundusze emerytalne Nieruchomości wartościowe Golden Tulip Apartament hotelowy pow. 40,3m 2 Udział w powierzchni

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013 Orbis Wyniki 1H 2012 28 Sierpnia 2013 1H 2013 Kluczowe zdarzenia Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o 7.2 p.p. w segmencie ekonomicznym i o 2.8 p.p. w segmencie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland

Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Poland Agenda I. Obraz sektora hotelowego w Polsce szanse, zagrożenia oraz perspektywy

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w condohotel

Inwestycja w condohotel Inwestycja w condohotel Historia i dokonania Qualia Development Ponad 12 lat obecności na rynku, wcześniej jako Wiarygodność i bezpieczeństwo spółka w 100% należy do PKO Banku Polskiego Finansowanie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl sieć Focus Hotels Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny Focus Hotels należy do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Poznaj naszą sieć Hotele miejskie zorien towane na gościa biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku.

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. O nas Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. 8 letnie doświadczenie naszego zespołu w branży HORECA oraz 4 lata

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu.

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Sieć Zielone Gościńce Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Idea powstania sieci Jest rok 2008... Stan agroturystyki w woj. opolskim

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Charakterystyka, wielkość oraz struktura podaży. Szansa na zyski Morze, góry, Warmia i Mazury Zima 2009 W Polsce rynek nieruchomości wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com Podróżnicy i ścieżki zakupu Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej tradedoubler.com Europejczycy chcą wybierać hotele, loty i oferty wakacyjne na swoich własnych

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku.

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. O nas Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. 8 letnie doświadczenie naszego zespołu w branży HORECA oraz 4 lata

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Serwis rezerwacji noclegów online

Serwis rezerwacji noclegów online Serwis rezerwacji noclegów online R E Z E R W A C J E ON-LINE - FAKTY Ponad 75% badanych internautów, którzy jeżdżą na wakacje, wykorzystuje sieć Internet do planowania wypoczynku 46 % spośród tych osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Pomorze Zachodnie to region, w którym funkcjonuje niespełna 1000 placówek gastronomicznych zatrudniających więcej niż 9 pracowników.

Pomorze Zachodnie to region, w którym funkcjonuje niespełna 1000 placówek gastronomicznych zatrudniających więcej niż 9 pracowników. Pomorze Zachodnie to region, w którym funkcjonuje niespełna 1000 placówek gastronomicznych zatrudniających więcej niż 9 pracowników. To setki szkół i instytucji potrzebujących stałego wsparcia i dostaw

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje metodologiczne

Podstawowe informacje metodologiczne Podstawowe informacje metodologiczne Przedmiotem niniejszego opracowania sygnalnego jest baza noclegowa turystyki w województwie łódzkim oraz jej wykorzystanie w roku 2010. Informacji o stanie oraz wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra.

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. 2014 Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. STRUKTURA PRODUKTU Zakup apartamentu hotelowego i części powierzchni wspólnej. Podpisanie długoterminowej umowy najmu z operatorem

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo