HOTELARZ. hotelarz 9/2015. Projekt podwodnego hotelu opracowany przez Politechnikę w Gdańsku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOTELARZ. hotelarz 9/2015. Projekt podwodnego hotelu opracowany przez Politechnikę w Gdańsku."

Transkrypt

1 hotelier HOTELARZ hotelarz 9/2015 Projekt podwodnego hotelu opracowany przez Politechnikę w Gdańsku. W bieżącym numerze m.in. Turystyka bije rekordy Turystyka w Grecji na ścieżce wzrostu Masakra na plaży Informacje Polskiej Izby Hotelarstwa Co robić, by przetrwać okres dekoniunktury szczyt Młodych Hotelarzy 2014 Co przyciąga gościa hotelowego Najwyższy standard Sposób na zwiększanie rentowności hoteli Od hotelowej taktyki do strategii Pięciogwiazdkowe hotele najtańsze w Polsce Boom hotelowy w Azji Turystyczne obiekty noclegowe

2 Turystyka bije rekordy Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w 2014 r. liczba międzynarodowych turystów w skali globalnej osiągnęła poziom 1,138 mln, tj. o 51 mln więcej niż w roku poprzednim. Licząc od kryzysowego roku 2009, jest to piąty z kolei rok wzrostu liczby turystów na świecie. UNWTO zakłada, że w 2015 r. przyrost liczby turystów międzynarodowych może podskoczyć o kolejne ok. 3 4 proc.. W ciągu ostatnich lat turystyka okazała się zaskakująco silną i prężną gałęzią gospodarki oraz fundamentem ożywienia gospodarczego, wnosząc do budżetów miliardy dolarów oraz generując miliony miejsc pracy podkreślił Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO, W 2014 roku niemal każdy z regionów świata odnotował wzrost ruchu turystycznego. Na kontynencie obydwu Ameryk liczba turystów wzrosła o 7 proc.; co oznacza 181 mln turystów, o 13 mln więcej niż w 2013 r. Palmę pierwszeństwa zdobył Meksyk do którego przyjeżdżało najwięcej gości. Drugą pozycję wywalczyły kraje Azji i Pacyfiku, wzrost o 5 proc., w Europie i na Bliskim Wschodzie turystyka przyrosła o 4 proc., a w Afryce o 2 proc. Najczęściej odwiedzanym regionem turystycznym świata był nasz kontynent. Europę odwiedziło aż 588 mln turystów, o 22 mln więcej niż w 2013 r. To ponad połowa liczby międzynarodowych turystów w skali całego świata. Największa popularnością cieszyły się kraje Europy Północnej i Południowej, tu szczególnie regiony strefy Śródziemnomorskiej, gdzie wzrost przyjazdów turystycznych wyniósł 7 proc. 2

3 W Europie Zachodniej wzrost był niewielki ok.2 proc. Europa Środkowo- Wschodnia, pomimo koniunktury w okresie ubiegłych trzech lat w minionym roku nie odnotowała zmian na plus, głównie z powodu konfliktu zbrojnego we Wschodniej Ukrainie. Co się tyczy naszego kraju, to wyniki są zadowalające o czym świadczy 4 proc. wzrost przyjazdów turystów zagranicznych. Tendencja wzrostowa w polskiej turystyce trwa nadal, co potwierdzają wyniki pierwszego kwartału br. sła 57,0 mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców - 60,6 proc. ogółem oraz 22,4 mln Polaków - 39,4 proc.. Około 77,8 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej i 12,8 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9 proc. granicy powietrznej i 0,5% morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski z Niemcami- 45,8 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w I kwartale 2015 r., następnie granicę z Czechami- 25,6 proc., Słowacją - 11,5 proc., Ukrainą - 8,2 proc., Białorusią -3,2 proc., Litwą - 2,9 proc. i Rosją - 2,6 proc. W I kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wynio- Grecka turystyka ma powody do zadowolenia, Turystyka w Grecji na ścieżce wzrostu sezon w pierwszych półroczu br. był udany. Wzrosła liczba turystów, co jest plusem, choć zyski z turystyki były nieco mniejsze, niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Powód- 3

4 niższe ceny, bo biura turystyczne i hotelarze chcieli przyciągnąć w ten sposób więcej Europejczyków oraz wczasowiczów z innych kontynentów. Według oficjalnych statystyk ogółem dochody z turystyki wyniosły 4 miliardy 122 miliony euro i były o 8,2 proc. mniejsze niż w analogicznym okresie przed rokiem; w tym dochody z pobytu gości unijnych wzrosły o 19 proc., osiągając kwotę 2 miliardów 620 milionów euro. Natomiast dochody z turystyki poza unijnej zamknęły się w kwocie jednego miliarda 376 milionów euro, a wiec spadły o 6,7 proc. Z krajów unijnych dopisała frekwencja gości; najwięcej przyjechało Niemców wzrost o 23,5 proc., następnie Brytyjczyków o 18 proc. i Francuzów o 12,5 proc. Ogółem liczba odwiedzających turystów z obszaru Unii Europejskiej zwiększyła się aż o 32,4 proc. Liczba turystów zagranicznych z poza strefy euro wrosła o 4 proc. i wyniosła 2 miliony 670 tysięcy osób. Statystykę podbili Amerykanie, którzy znowu liczniej odwiedzili wyspy greckie. Przyjazdy turystów z USA wzrosły o 41,6 proc. natomiast Rosjan spadły aż o 60,6 proc. Ogółem w pierwszym półroczu bieżącego roku Grecję odwiedziło o 20,8 proc. więcej turystów zagranicznych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bank Grecji podał, że w kraju wypoczywało 7 milionów 556 tysięcy gości zagranicznych. /LK/ 4

5 Masakra na plaży Krwawy dramat rozegrał się w znanej miejscowości wypoczynkowej Sousse w Tunezji, gdzie w luksusowych hotelach usytuowanych niemal przy samej plaży gości, co roku tysiące turystów zagranicznych, najliczniej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, krajów skandynawskich, a także z Polski. Jest 2 6 cze r wca 2015 roku.; setki turystów za graniczn ych m ie s zka - j ących w dwóch hotela ch R iu Bell euve Park i Riu Imperial Marhaba k orzysta z pię knej pogody, opala s ię na le żaka ch. W t ym c za sie wzd ł u ż p la ży spaceruje młody m ę żczyzn a z parasolem, ubrany w k ró tkie spodenki, na pie r ws zy r zut o ka zwycza j n y turysta, nie budzą - c y żadnych podejrze ń. Gdy docie ra na prze ciw bram y hotelu Imperia l M a rhaba z paraso la wyciąga b roń automatyczn ą i krótkimi se r iami s t r ze la do wyp oczywa j ących turys tów. Na pla ży wyb ucha panika. Ludzie u c ieka ją, s zu ka jąc sch ro - n ienia w hotelu. Od ku l terro r ysty ginie 3 7 osób, dziesiątki osób zo - s taje rannych. Ofiar mogło być zn aczn ie więce j, gdyb y n ie szybka i nterwencja tunezyjskic h sił bezp ieczeńst wa, które zabija ją terror ystę. C zy zam ach, do które go przyzn aje s ię Pastwo Islamskie, podkopie tunezyjska turyst ykę, która je st powa żn ym źródłem przychodów w budże cie tego kraju? W ydaje s ię, że przyn ajmnie j w tym roku terro r yści osią gnęli swó j cel, gd yż s etki osób, w tym Pola kó w n ie c ze kając na koniec turnusó w opuszcza ten słoneczn y kraj, a wiele za graniczn ych b iu r podróży anulu je kontra kt y, co nie wró ży udanego se zo nu. W ładze Tunezji, zd ając sobie sp rawę z powa gi s y- tuacji wypowiedzia ł y terro r yzm o wi o st rą wa lkę zam ykają c nawe t kilka - d zie s iąt mecze tów, ską d mia no podże ga ć i slam istów do podejmowa n ia działa ń terro r yst yczn ych. 5

6 Mariusz Malicki podpisuje dokument o współpracy w czasie pobytu na Litwie Informacje PIH Zmiana kierownictwa PIH Informujemy, że 1 stycznia 2015 roku, po 12 latach pracy w naszej samorządowej organizacji prezes Krzysztof Milski odszedł na emeryturę.. Nowym prezesem Polskiej Izby Hotelarstwa został Mariusz Malicki. Mariusz Malicki znany w środowisku hotelarzy Mariusz Malicki ma 58 lat. Urodził się w Brodnicy na Pomorzu. Ukończył Studium Ochrony Środowiska oraz Wyższą Szkolę Gospodarczą w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra. Całe życie zawodowe wiązał z turystyką, gastronomią i hotelarstwem, o czym świadczy szereg uzyskanych w tych dziedzinach certyfikatów i dyplomów. Od dziesięcioleci aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego wyróżniony wieloma odznaczeniami miedzy innymi Złotą Odznaką PTTK. Przez ponad 10 lat, od 2000 r. pełnił funkcję Dyrektora-Kierownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie, gdzie popularyzował edukację ekologiczną wśród młodzieży. W tym okresie 6

7 Apel Prezesa Prezes Mariusz Malicki oprócz kontynuacji zadań poprzedniego Zarządu stworzył nowy interesujący pakiet ofert, ukierunkowany głównie na promocję członków Polskiej Izby Hotelarstwa. Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje wpłyną na wzrost liczby członków PIH, zarówno wśród hotelarzy jak i firm działających na rzecz hotelarstwa.. Liczymy na zaangażowanie środowiska hotelarskiego, dlatego zwracamy się z prośbą o kierowanie do nas swoich uwag i propozycji w celu stworzenia lepszych warunków funkcjonowania hoteli w naszym kraju. Szkolenia dla inwestorów W październiku 2014 roku aktem notarialnym powołano do życia Spółkę PIH Projekt do realizacji naszego programu budowy sieci Hoteli Łan na obszarach wiejskich. Prezesem spółki został Tadeusz Bełtowski. W kwietniu br. Spółka zostanie wpisana do KRS. Na przełomie kwietnia i maja br. będziemy przeprowadzali szkolenia dla potencjalnych inwestorów Hoteli sieci Łan we wszystkich województwach. Szkolenia będą odbywać się w hotelach zrzeszonych w naszej Izbie. W dniu 5 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa, na którym podsumowano miniony rok działalności oraz omówiono sprawy bieżące i plany na rok Prezes Tadeusz Bełtowski przedstawił na nim aktualny stan prac związanych z działalnością Spółki PIH Projekt Szkolenie kadry kierowniczej hoteli Polska Izba Hotelarstwa organizuje dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej hoteli nt. Efektywne budowanie wizerunku kadry kierowniczej. Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszeń do biura Polskiej Izby Hotelarstwa w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Szkolenie odbędzie się w maju br. Jego koszt ( zł ) zależy od liczby zgłoszonych uczestników. Z jakiego regionu zgłosi się najwięcej chętnych uczestników zależeć będzie lokalizacja szkolenia. Obniżenie kosztów zaopatrzenia hoteli Nasza Izba podpisała umowę z Firmą Optima Solutio Sp. z o. o. specjalizującą się w kompleksowej optymalizacji zaopatrzenia. Firma oferuje praktyczne usługi konsultingowe zmierzające do obniżania kosztów ponoszonych przez hotelarzy, związanych z funkcjonowaniem bazy noclegowej na preferencyjnych warunkach. Who is who w hotelarstwie Polska Izba Hotelarstwa planuje wydać książkę pt. Kto jest kim w hotelarstwie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich naszych członków o przesyłanie drogą meilową swoich biografii. : Nowi członkowie PIH W bieżącym roku w poczet Polskiej Izby Hotelarstwa wstąpili: w kategorii HOTEL: 1. Hotel BAST w Inowrocławiu 2. Hotel KAHLBERG w Krynicy Morskiej w kategorii FIRMA NA RZECZ HOTELAR- STWA: 1. Copy General Sp. z o. o. w Warszawie zajmująca się usługami druku, kopiowa- 7

8 nia, skanowania i innych usług wydawniczych. 2. OPTIMAEXPORT w Warszawie zajmująca się sprzedażą oświetlenia ledowego dla hoteli i ich otoczenia, opracowywaniem planów oszczędnościowych energii, projektowaniem zagospodarowania zewnętrznego oraz obsługą informatyczną. 3. WODY MINERALNE OSTROMECKO w Dąbrowie Chełmskiej - producentów wód mineralnych i napojów smakowych, jedna z największych rozlewni w regionie Kujawsko- Pomorskim, z ugruntowaną tradycją na rynku. 4. LKK Sp. z o. o. w Gdyni agencja doradztwa personalnego, oferująca kompleksowe podejście do zagadnienia kadr i doradztwa personalnego. Nowość możliwość zatrudnienia pracowników na zasadzie leasingu. W ramach współpracy, dla wszystkich członków PIH przewidziane są rabaty za korzystanie z usług wymienionych firm. *** Recepta na sukces Według wielu menedżerów sukces w biznesie hotelowym w 75 proc. zależy od lokalizacji hotelu i w 25 proc. od możliwości finansowych właścicieli obiektów. Jednakże gdy hotel chronicznie boryka się z trudnościami finansowymi warto rozważyć skorzystanie z oferty franczyzowej. Na polskim rynku hotelowym franczyza nie Polski rynek hotelowy w tej dziedzinie znajduje się nadal w początkowym stadium rozwoju. W sieciach działa zaledwie około 15 proc. hoteli, podczas gdy w USA 70 proc., w krajach Unii Europejskiej 30 proc. Ostatnio jednak wśród pewnej kategorii hotelarzy zauważa się wzrost zainteresowania współpracą franczyzową. Wielu z nich widzi w niej wzmocnienie swojej szansy na stabilny rozwój, a niejednokrotnie finansowy sukces. Jedną z opcji wartą rozważenia jest skorzystanie z oferty franczyzy Grupy Hotelowej Orbislidera na polskim rynku w branży hotelarskiej, dysponującej obecnie 62 hotelami, liczącymi łącznie ponad 11 tysięcy pokoi. Hotele tej grupy działają w różnych regionach pod markami Mercure, Novotel, Sofitel, ibis, czy ibis Styles oraz ibis budget. Wszystkie należą do sieci Accoru światowego lidera w branży i strategicznego partnera Orbisu. Tak szeroki wachlarz marek to szansa współpracy hoteli o różnym standardzie wyposażenia i przyznanych w procedurze kategoryzacji obiektów hotelarskich liczby gwiazdek. W ramach franczyzy hotel może być adaptowany do wybranej marki, a w razie potrzeby zmodernizowany lub rozbudowany, jeśli istnieją ku temu odpowiednie warunki zagospodarowania. (lk) jest zbyt powszechna, ma wciąż niewielki udział w branży. 8

9 Co robić, by przetrwać okres dekoniunktury Każdy hotel w działalności biznesowej w zależności od pory roku i skali popytu jest narażony na występujące na rynku zmiany. Sezonowość i zmienne warunki rynkowe powodują, że hotele mają niejednokrotnie okresy, gdy obłożenie miejsc drastycznie spada, a hotel zaczyna borykać się z trudnościami finansowymi. Co wówczas należy robić, by nie wpaść w jeszcze większe tarapaty? Najgorsza jest panika, gdyż wtedy można podjąć nieprzemyślane działania. Menedżerowie popełniają często błąd, gdy obniżają cenę wynajmu pokoi, sądząc, że w ten sposób zwiększą frekwencję gości. Tego rodzaju filozofia marketingowa, ani nie generuje popytu wynajmu pokoi, ani nie przynosi dochodu. Sprzedając pokoje taniej, niż zazwyczaj istnieje ryzyko, iż sprzedaż ta nie zrównoważy straconego dochodu. Dlatego lepszym, bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie zafundowanie gościom coś ekstra, co znaj- dzie ich uznanie, niż obniżanie wynajmu pokoju. Kluczem do zwiększenia przychodów jest więc, dodatkowy bonus dla gości z zachowaniem konkurencyjnej stawki wobec innych hoteli. Wiele hoteli w okolicy też może mieć kiepskie obłożenie miejsc, dlatego jedynym rozsądnym wyjściem, by skłonić gości do wybory twojego hotelu jest opracowanie oferty zawierającej dodatkową wartość. Jednym ze sposobów włączenia dodatkowej wartości jest jej powiązanie z ważnymi wydarzeniami, imprezami, które mają lub będą miały miejsce w regionie. Zanim zdecydujesz się, co interesującego możesz zaoferować swoim gościom w okresie dekoniunktury powinieneś rozpoznać różne segmenty rynku i przygotować się do poniesienia pewnych wydatków związanych ze wzbogaceniem swej oferty. Calendarium niskiej frekwencji Przede wszystkim hotelarz powinien dokonać analizy, która pozwoli określić okresy prawdopodobnej 9 (Ciąg dalszy na stronie 10)

10 (Ciąg dalszy ze strony 9) niskiej frekwencji gości. Ustalić daty z podaniem miesięcy, a nawet tygodni, kiedy najprawdopodobniej w hotelu mogą być problemy. Gdy zostaną określone w miarę dokładnie okresy niskiego obłożenia miejsc,wówczas trzeba opracować strategię, która zapewni zwiększenie liczby gości i odpowiedni wzrost dochodów. Taką strategię trzeba zaplanować wcześniej i i pilnie analizować jakie korzyści dla hotelu może ona przynieść w danym okresie. Trzeba zaproponować gościom ofertę związaną z ważnymi lokalnymi wydarzeniami. Nie pozwól, żeby takie działania marketingowe przed tobą podjęła konkurencja. W okresie niskiego obłożenia miejsc szczególnie ważne jest więc, tworzenie popytu przez wartość dodaną, przy czym hotele ze względu na trudną sytuację muszą działać bardzo rozważnie. Marny popyt dla hotelu nie oznacza, iż w tym czasie biznes lokalny ma się gorzej. Należy wykorzystać tym celu należy szukać w Internecie informacji o organizowanych w najbliższym czasie w regionie ważnych wydarzeniach jak: koncerty,festiwale, targi, zawody sportowe itp. Efektem tych poszukiwań powinno być stworzenie listy interesujących imprez regionalnych. Hotelarze powinni w miarę możliwości utrzymywać kontakty z organizatorami tych imprez i mieć przygotowaną dla nich atrakcyjną ofertę, zawierającą np. zniżki na różnego rodzaju usługi. Innym działaniem marketingowym może być uczestnictwo hotelu w danej imprezie w charakterze sponsora. Wówczas marka hotelu będzie nagłośniona na stronach internetowych i w publikacjach okolicznościowych. Warto także wykorzystywać Internet jako skuteczne medium promocji hotelu. JÓZEF SOKALSKI 10 lokalny biznes i różne ważne wydarzenia w regionie jako marketingową dźwignię pozyskania gości.

11 Szczyt Młodych Hotelarzy 2014 Tegoroczny piąty z kolei szczyt młodych hotelarzy obradował w dniach marca br. w Lozannie w Szwajcarii. Brali w nim udział najzdolniejsi absolwenci z 79 szkół hotelarskich z różnych regionów świata. Ideą przewodnią organizowanych od 2010 roku spotkań młodych hotelarzy jest stworzenie lepszych warunków pracy, rozwój, doskonalenie i awans zawodowy młodych kadr oraz wzmocnienie dialogu hoteli z instytucjami oświatowymi. Uczestnicy tegorocznego szczytu, podobnie jak w latach poprzednich, opracowali ranking czołowych pracodawców w branży hotelarskiej w 2014 roku. Przy typowaniu zwycięzców uczestnicy szczytu brali pod uwagę ustalone przez nich kryteria m.in.: perspektywy awansu, możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jedno z ważniejszych,co podkreślano w wystąpieniach podczas obrad, - możliwość samodzielnego myślenia i działania, a więc osobistego podejmowania decyzji na danym stanowisku pracy. Krytyce poddano stosowaną w niektórych hotelach praktykę ustawicznego nadzoru pracownika i sterowanie jego pracą. Młodzi hotelarze za najbardziej pożądanych pracodawców w 2014 roku uznali Starwood Hotels & Resorts, który zajął pierwsze miejsce, drugie hotele Peninsula i trzecie Marriott. Jeśli chodzi o ocenę programu szkoleniowego na rok bieżący uznanie w kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca zyskali: Four Seasons Hotels and Resorts, Marriott I Swire Hotels. Najlepsze warunki dla odbywania praktyk stwarzają, zdaniem zdecydowanej większości, Starwood Hotels and Resorts, który zajął pierwsze miejsce Four Seasons Hotels and Resorts drugie i trzecie Mandarin Oriental. Szczyt młodych hotelarzy szuka sposobów pogodzenia polityki zatrudnienia w branży z preferencjami młodzieży hotelarskiej dotyczących wyboru miejsca zatrudnienia, umożliwia też dokonanie wglądu pracodawców i instytucji oświatowych w oczekiwania i aspiracje nowej generacji hotelarzy. Opinie szczytu na temat branży hotelarskiej i perspektyw wiążących się z zawodem hotelarza, zyskały pozytywny oddźwięk w świecie. Obecnie Chińczycy sami organizują azjatycki szczyt młodych hotelarzy. 11

12 Jak stracili hotel? Wiara zgodna z biznesem tą zasadą konsekwentnie kierowało się małżeństwo Hall, właściciele niedużego hotelu Chymorvah House", na Wyspach Brytyjskich. Pani Hall mawiała : prowadzimy ten hotel pod naszym własnym dachem i nasz Bóg wymaga od nas, aby nasza wiara nie kończyła się na progu kuchni. Demonstrując otwarcie swą religijność właściciele hotelu nie mogli przewidzieć jaki los spotka ich już w najbliższej przyszłości. Zaczęło się od telefonu niejakiego Steven Preddy, który zarezerwował pokój z podwójnym małżeńskim łóżkiem. Dobra rezerwacja pomyślał pan Hall. Jakie było jednak jego zdziwienie, a szczególnie jego małżonki, gdy w ich hotelu zjawili się dwaj mężczyźni - Preddy, ze swoim partnerem Martinem Hallem, którzy chcieli razem spędzić noc w pokoju. Oczywiście, zgodnie ze swymi przekonaniami religijnymi państwo Hall odmówili kategorycznie wynajmu już zarezerwowanego pokoju. Zresztą podobnie postępowali, gdy pokój chciały wynająć nie związane węzłem małżeńskim pary heteroseksualne. Decyzja ta wzburzyła obydwu mężczyzn, którzy skierowali sprawą do sądu, oskarżając parę hotelarzy o dyskryminacje ze względu na orientację seksualną. Sąd pierwszej instancji w pełni uznał rację pary homoseksualistów i skazał państwo Hall na karę grzywny w kwocie trzech tysięcy funtów, ponieważ według brytyjskiego prawa, pary homoseksualne w zarejestrowanym związku partnerskim (a chcący wynająć pokój w takim byli), mają takie same prawa jak tradycyjne małżeństwa. Odmowa udzielenia gościny była więc jawną dyskryminacją. Hotelarze złożyli apelacje w Sądzie Najwyższym, który jednak jednogłośnie potwierdził zasądzony wyrok. Oprócz wysokiej grzywny na państwo Hall spadły inne nieszczęścia. Zaczęli otrzymywać liczne pogróżki, a ich hotel opustoszał, tracąc z dnia na dzień klientów. Państwo Hall znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji materialnej i niestety z żalem musieli sprzedać swą nieruchomość 12

13 Co przyciąga gościa hotelowego? Wiadomo nie od dziś, że zależność liczby stałych gości od cen pokoi znacząco wpływa na powodzenie lub niepowodzenie programu lojalnościowego. W związku z tym trzeba od razu postawić pytanie: czy hotele mogą zwiększać ten segment gości i jednocześnie obniżać cenę pokoju? Analiza jednej z baz danych doprowadziła do pouczających wniosków. Hotelarze niejednokrotnie dla poprawy frekwencji w ramach programu lojalnościowego dokonują korekt cenowych za wynajem pokoi. Należy jednak pamiętać, zanim dokona się takiego zabiegu, jakie mogą być tego skutki krótkookresowe i długofalowe, bo najczęściej bywa tak, że cięcie cen nie jest ani trwałe, ani opłacalne. W markowych hotelach oferty dotyczące produktu i usług mają o wiele szersze oddziaływanie na rynku hotelowym, ponieważ dysponują one znacznie większymi środkami na promocję i marketing. Umiejętne opracowanie oferty adresowanej do potencjalnych gości programu lojalnościowego winno uwypuklać zalety produktu oraz zakres usług, które w pełni zaspokoją oczekiwania gości. Dobrze opracowana i przekonująca oferta, następnie upowszechniana w mediach internetowych może zapewnić sukces strategii programu lojalnościowego. Każdy region, poziom usług I marka mają swój własny profil. (Ciąg dalszy na stronie 14) 13

14 Badania pokazały, iż na całym świecie siłą napędową frekwencji gości hotelowych jest obecnie atrakcyjne oświetlenie w pokoju oraz dostęp do internetu. Zaspokojenie potrzeb pod tym względem w sposób decydujący wpływa na pozytywny odbiór przez gości hotelowych. Inne ważne czynniki przyciągające klientów to wygodne łóżko, meble, łazienka i czystość pomieszczenia. Niedawno jedna z firm marketingowych przeprowadziła sondaż na zlecenie klienta, po dokonanej modernizacji hotelu. Okazało się, iż same zmiany oświetlenia pokoi zwiększyły liczbę zadowolonych gości aż o 10 proc. Drugim globalnym czynnikiem decydującym o wartości produktu hotelowego, wpływającym na znaczny wzrost rezerwacji miejsc w hotelach, oczywiście w odpowiedniej relacji do oferowanej ceny, jest Internet. W recepcji hotelowej słyszymy bardzo często pytania: czy macie internet, czy dobrze funkcjonuje, czy jest darmowy? To działa niczym magnes. Ostatnio InterContinental Hotel Group wprowadziła we wszystkich swoich hotelach bezpłatny internet dla gości objętych programem lojalnościowym. Decyzja ta ma duże znaczenie marketingowe. Czy inne duże hotele pójdą jej śladem? Jeśli te działania będą przynosić w dłuższej perspektywie pozytywne efekty, to podejmowane przez wielu hotelarzy zniżki cen pokoi nie powinny być długofalowym rozwiązaniem. Najnowsze dane porównawcze instytucji i specjalistycznych firm zajmujących się profesjonalnie przemysłem hotelarskim, w tym przypadku dotyczące trendów w programach lojalnościowych, warto brać pod uwagę, jeśli chce się osiągać sukcesy zawodowe w branży.(mm) 14

15 Najwyższy standard W Wenecji otwarto pierwszy we Włoszech hotel siedmiogwiazdkowy. Znajdujące się tu 24 pokoje, a właściwie komnaty zdobią bezcenne rokokowe freski włoskich mistrzów. W hotelu nie ma recepcji, a drzwi otwiera się wcale nie kartą elektroniczną, ale tradycyjnym kluczem. Pokoje nie mają numerów, lecz nazwy nawiązujące do nazwisk autorów fresków sprzed wieków. Wszystkie formalności załatwia się w apartamencie. Na gości czekają takie atrakcje, jak włoska kolacja w sali balowej czy japońska w malowniczym ogrodzie, biblioteka w komnacie ze ścianami wyłożonymi skórą i udekorowanymi listkami ze złota. Do dyspozycji gości znajduje się całodobowa taksówka, czyli motorówka o długości 11 metrów. Ten luksusowy hotel urządzono w historycznym Palazzo Papadopoli nad Canale Grande, pochodzącym z połowy XVI wieku. W ostatnich dekadach była tu siedziba Instytutu Nauk Morskich, ale właściciele pałacu, spadkobiercy weneckiej rodziny Arrivabene Valenti Gonzaga, wynajęli go rozwijającej się spółce hotelowej, która specjalizuje się w najwyższej kategorii luksusu - siedmiu gwiazdkach. Nocleg w hotelu kosztuje od 1000 do euro. Zakwalifikowanie tego najbardziej luksusowego standardu wiązało się we Włoszech z formalnymi kłopotami, bo dotychczas 7-gwiazdkowy hotel nie był ujęty w obowiązujących w normach. Jako najwyższy przewidują one standard pięciogwiazdkowy. Zgodnie z przepisami w każdym pokoju tej kategorii powinien być telewizor. Ustawiono je więc także w weneckim hotelu, choć zdaniem dyrekcji nie pasują one do klasycznego, pałacowego wystroju. 15

16 Sposób na zwiększanie rentowności hoteli Analitycy przewidują w szeregu krajów. dość skromne wykorzystanie miejsc w hotelach Mniejsze obłożenie miejsc zmusza zatem hotelarzy do poszukiwania alternatywnych źródeł pozyskiwania środków. Oczywiście najprościej byłoby podnieść ceny za wynajem pokoi, jednak ta droga wiąże się ze sporym ryzykiem. Jej konsekwencją może być bowiem dalsze ograniczenie rezerwacji pokoi lub oddanie pola konkurencji z oczywistą szkodą dla własnego biznesu. Dlatego większość hoteli decyduje się na poszerzanie zakresu opłat za różnego rodzaju usługi świadczone gościom do tej pory za darmo lub opłacane w formie napiwku, a więc nie obligatoryjnie. Do tej pory klient płacił za pokój, a usługi poza wyżywieniem i praniem miał niemal za darmo. Twarde reguły rynku wymuszają konieczność weryfikacji istniejących do niedawna zwyczajów. Dla utrzymania rentowności biznesu hotelarze sięgają do narzędzi finansowych, mając nadzieję, iż będą przyjęte ze zrozumieniem. Chodzi np. o wprowadzenie obligatoryjnych opłat za uzupełnienie minibarku w pokoju hotelowym czy przechowanie bagażu. Według danych amerykańskich opłaty w hotelach w USA w 2012 roku wzrosły o 5,4 proc. do kwoty 1,95 miliarda dol. Prognozy przewidują ich dalszy wzrost o czym powinni wiedzieć goście hotelowi: (Ciąg dalszy na stronie 17) 16

17 1. Opłata za uzupełnienie minibarku Minibarek to kusząca przynęta. Oprócz piwa każdy znajdzie w nim coś smakowitego. Jeśli poczujesz pragnienie i sięgniesz po puszkę piwa zapłacisz podwójnie - za piwo i uzupełnienie barku, nawet jeśli ograniczyłeś się tylko do jednej pozycji. Teraz opłata za uzupełnienie zaopatrzenia minibarku wynosi od 2,50 do 5,95 dol. 2. Opłata za przechowanie bagażu Z pewną nostalgią wspomina się czasy, gdy zostawiałeś bagaż i w chwili odjazdu zabierałeś go z powrotem, dając niewielki napiwek. Teraz oprócz napiwku zapłacisz obowiązkowo 2 dol. Nawet za 2-3 godziny. 3. Opłata za Wi-Fi Każdy chce mieć Wi-Fi, lecz hotele żądają opłaty. Korzystanie z Internetu w pokoju jest bezpłatne na poziomie podstawowym np. sprawdzenie poczty. Natomiast jeśli nie decydujesz się na korzystanie z systemu hotelowego payper-view natomiast chcesz oglądać filmy w sieci musisz za to zapłacić drożej. 4. Opłata za skrócenie pobytu Jeśli,zgodnie z rezerwacją, planowałeś pobyt w hotelu w okresie 4 dni i postanowiłeś go skrócić do 3 dni musisz zapłacić za 4 dni. 5. Opłata za odwołanie rezerwacji Obecnie hotele są bardziej rygorystyczne w sprawie odwoływania rezerwacji. Do niedawna bez żadnych konsekwencji finansowych można było skasować rezerwację do godz. 18 na dzień przed planowanym przyjazdem. Obecnie hotele ustalają termin kasowania rezerwacji do 48 godzin, a niektóre nawet do 72 godzin. Jeśli klient skasuje rezerwację za późno wnosi opłatę za jedną dobę pobytu w hotelu. Nie wszystkie wymienione opłaty są nowe, ale należy oczekiwać, że będą one egzekwowane według obowiązujących stawek i coraz powszechniej. Dennis Schaa 17

18 Od hotelowej taktyki do strategii Hotelarze często ustalają stawki wynajmu pokoi z dnia na dzień. Taką taktykę tłumaczą koniecznością zwiększenia obłożenia miejsc w hotelach, potrzebą utrzymania płynności finansowej, a w niektórych przypadkach, chęcią pokazania właścicielom hoteli, jak ciężko pracują dla pomożenia zysku. Lecz w działaniach tych niezbędna jest pewność, że ich decyzje nie są sprzeczne ze strategicznymi celami hotelu. Zasadne będzie więc pytanie, czy w ogóle warto brać udział w rywalizacji cenowej dotyczącej wynajmu pokoi. Rozważmy taką sytuację: hotelarz postanawia agresywnie obniżyć cenę wynajmu pokoju ze 179 do 119 dolarów amerykańskich, przy obłożeniu miejsc wynoszącym poniżej 60 proc. Taka oferta stanowi cenowy bodziec mający stymulować popyt, lecz jej efekty pod względem strategicznym nie są zadowalające. Hotelarz, co prawda, zyskuje kilka punktów procentowych pod względem obłożenia miejsc, jednakże kosztem spadku poziomu ReVPAR, mimo że hotel przyciąga nowego klienta, który chce mieć wszystko bez dodatkowych opłat, łącznie z parkingiem, Wi-Fi i śniadanie z bufetem. Można się spodziewać, że ten nowy gość nie będzie też korzystał z lokalnej restauracji, lecz raczej pobliskiej jadłodajni. Będzie na wszystko wybrzydzał, aby wymusić przeprosiny i w końcu uzyskać dniu wyjazdu obniżenie rachunku. Hotelarz powinien wiec zastanowić się: skoro obniżenie ceny wynajmu pokoju zwiększa obłożenie miejsc to dlaczego w tym przypadku nie przekłada się to na większy zysk. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: to zależy jak wielka jest obniżka ceny wynajmu pokoju i jakiego klienta ona przyciągnie. Rozważmy to zagadnienie pod kątem zarówno ilościowym jak i jakościowym. Ilość sprzedanych jednostek W grze uczestniczą dwie kluczowe zmienne cena i obłożenie. Trudno jest, aż tak zwiększyć obłożenie, aby wypracować większy dochód netto z pokoju (cena minus koszty zmienne), co wyrównałoby spadek czystego zysku wynikającego z niższej ceny pokoju. Cena pokoju może spadać, lecz koszty jego sprzątania się nie zmniejszą. Na przy (Ciąg dalszy na stronie 19) 18

19 (Ciąg dalszy ze strony 18) Od hotelowej taktyki do strategii kład jeśli koszty zmienne związane ze sprzątaniem pokoju wynoszą 18 dol.(praca plus pralnia, plus dostawa), przy założeniu, iż hotel ma 60 proc obłożenie., to wyliczenia pokazują, że gdy obniży się cenę za pokój ze 170 dol. do 119 dol. to trzeba mieć aż 95,6 proc. obłożenie, żeby osiągnąć taki sam czysty zysk z każdego pokoju. Łatwo obliczyć posługując się szkolnym podręcznikiem, aby znaleźć wzór, który pozwoli obliczyć identyczny czysty dochód za wynajem pokoi przy różnych cenach. W naszym przykładzie: (179-18) podzielone przez (119-18) pomnożone przez 60 daje wynik 95,6 proc. Decyzja należy do hotelarza, czy jest on w stanie uzyskać tak wysokie obłożenie. Formuła ta jest przydatna, gdyż pozwala na obliczenia różnych wariantów. Na przykład, jeśli średnia cena za pokój wyniesie bardzo 129 dol. to, żeby osiągnąć taki sam czysty dochód trzeba mieć 87 proc. obłożenie. Dane Ośrodka Badawczego Hotelarstwa na Uniwersytecie Corrnell dobitnie wskazują, że aby uzyskać analogiczny dochód to każde obniżenie ceny za wynajem pokoju o 10 proc. wymaga zwiększenia obłożenia miejsc o 1,3 proc.,. Jeśli nie można inaczej poprawić finansowego wyniku w biznesie to trudno oczekiwać, iż samo obniżenie ceny spowoduje zwiększenie zysku. Finansowa pozycja hotelu poprawi się tylko wtedy, jeśli uda uzyskać dwucyfrowy skok obłożenia miejsc i przy nieznacznym obniżeniu cen za wynajem pokoi. Jakość klienteli Goście polujący na upusty cenowe z reguły lubią się targować. Nie są to goście lojalni wobec hotelu, gdziekolwiek się pojawią robią tzw. słodkie interesy. Zazwyczaj wybierają hotel w miejscu przeznaczenia w zależności od ceny. Jeśli hotel zdoła zwabić ich w krytycznym momencie walki konkurencyjnej to może uzyskać wzrost obłożenia miejsc i zwiększyć koniunkturalnie swój udział w rynku. Następnym razem, gdy jakiś zdesperowany hotelarz jeszcze bardziej obniży stawkę to z góry wiadomo jaki hotel wybierze ta grupa klientów. Niestety nie ma możliwości ochrony przed obniżką cen. Obniżka może zdarzyć się w dowolnym momencie, gdy konkurent staje się bardziej agresywny. Innymi słowy hotele nie mogą na stałe zbudować i utrzymać udziału w rynku i ciągle rozszerzać bazę klientów. Nie mogą wygrać wojny, nawet jeśli wygrają kilka bitew. To prawda, hotel może przyciągnąć segment gości polujących na niskie ceny,lecz nie ma możliwości jego utrzymania, zresztą nie jest on tego wart..postawmy pytanie: dlaczego przemysł hotelarskie tak rozpaczliwie zabiega o tych potencjalnych klientów? Łatwy sposób (Ciąg dalszy na stronie 20) 19

20 (Ciąg dalszy ze strony 19) Od hotelowej taktyki do strategii Jak paniczna ucieczka może zmienić ceny pokoi? To zależy ile razy kliknie się myszką, by zmienić najbardziej korzystna stawkę (Best Available Rate-BAR) ze 179 do 119 dol. To jest bardzo prosty sposób. O wiele trudniej jest znaleźć inne rozwiązania, by wygrać walkę konkurencyjną. Operatorzy hotelowi powinni przestawić się z myślenia taktycznego na poziomu myślenia strategicznego Ważną rzeczą jest potrzeba zrozumienia własnych, celowych potrzeb marketingowych i preferencji, a następnie inwestować czas i środki, dla znalezienia zróżnicowanych form komunikacji z klientami. Tu pole do działania ma Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM- Customer Relationship Management). Informacja o transakcjach, historia odwiedzin klienta, wiedza o kliencie może łącznie posłużyć do zwiększenia szans powrotu gości do hotelu. Stacje dokujące do ipodów? Na życzenie w pokojach urządzenia do ćwiczeń fizycznych? Wprowadzanie nowych pomysłów serwisu produktów żywnościowych? Zamki w drzwiach, które mogłyby być otwierane za pomocą smartphonu? Przemysł hotelarski ma aż nadto porywających, nowych rozwiązań, które może stosować po dokonaniu analizy zysków i strat. Strategiczne decyzje nie zawsze należą do łatwych. W kocu trzeba się zmierzyć z palącym i pilnym strategicznym zagadnieniem, jakim jest zarządzanie dystrybucją kanałów. Chodzi w pierwszym rzędzie o kanał przez który przychodzi najwięcej rezerwacji. Kanał kosztów i rezerwacji musi być przedmiotem analizy. Trzeba sobie znaleźć odpowiedź także na inne pytania. Na przykład Czy chcesz mieć wersję własnej strony internetowej przyjaznej telefonom komórkowym. Czy zamierzasz korzystać z mediów? Czy możesz podnieść swą pozycję przez szybki kontakt z gośćmi i organizację marketingu za pośrednictwem telefonu komórkowego.? Te kwestie to tylko wierzchołek góry lodowej. Byłoby nieuczciwe twierdzenie, szczególnie w przypadku menedżera hotelu mającego kiepskie dochody, że obniżenie ceny za pokój jest najłatwiejszym sposobem podniesienia poziomu obłożenia miejsc. Należy podkreślić, że korzyści dla hotelu są wynikiem zrównoważonego rozwoju irezultatem ciężkiej pracy i że jej owoce nie pojawiają się z dnia na dzień. Stawki za wynajem powinny być ostatnią rzeczą, którą powinno się zajmować. Przemysł hotelarski moźe ustalać stawkę za nocleg w pokoju np. w wysokości 179 dol., gdy zyskuje akceptacje rynku i buduje klientelę. Hotele mające swój wizerunek i reputację dają sobie radę. Czy powinny wszystko stracić przez to, że działają w trudnym czasie. A jeśli obniżą cenę za filmy w systemie pay (Ciąg dalszy na stronie 21) 20

21 (Ciąg dalszy ze strony 20) Od hotelowej taktyki do strategii per view i opłatę za parking, zachowując stawkę za podstawowy produkt? Stawki za wynajem pokoi są zbyt ważne, aby ciągle nimi pogrywać. Markowe hotele, które utrzymują stałe ceny i nie dopuszczają do manipulowania nimi, po okresie zastoju na rynku, gdy sytuacja znowu zaczyna się poprawiać, są na czele wzrostu ADR ( Average Daily Rate). Redukcja RevPAR (Revenue per available room) może być szybka, lecz jego odbudowa, szczególnie po dużej obniżce, może zająć lata i będzie drogą pod górkę. RevPAR czy GopPAR? Zależy kto I co, chce wiedzieć. Stawka za pokój jest kluczowym elementem wśród wszystkich środków, warta śledzenia I notowania. RevPAR odzwierciedla drogę, którą przebyli hotelarze w okresie minionych lat. Bazując na własnych sukcesach lub porażkach mogą sobie sami odpowiedzieć na pytanie czy zmiany RevPAR powoduje ADR czy też obłożenie miejsc. Wskaźnik Rev- PAR, pomaga zainteresowanym inwestorem ocenić czy hotel, w porównaniu z innymi firmami, dobrze sprostał oczekiwaniom biznesu. Wiele hoteli jest prowadzonych przez firmy zarządzające.. Bez względu na to,jak imponujący jest RevPAR nie stanowi on dla ich właścicieli wystarczającego miernika, ponieważ w ich właściciela jest obniżanie kosztów.oto powód rosnącej popularności wskaźnika- Całkowitego Zysku Operacyjnego uzyskanego z pokoju (GOPPAR), gdyż RevPAR nie odzwierciedla ograniczania kosztów. Stawki, percepcje i cenowa wrażliwość Dostosowanie cen do produktów materialnych jest zasadne. Jeśli auto ma mocniej szy silnik, ekstra wyposażenie, lub w racji dostaje większy, 15 uncjowy stek zamiast 12 uncji, wówczas klient to rozumie. A czy zrozumie zmianę cen w hotelu? Szczególnie gdy np. w ubiegłym tygodniu płacił za dobę hotelową super oszczędną stawkę119 dol., a w następnym tygodniu oferuje mu się cenę 179 dol? Gość spotyka przecież tego samego szwajcara i recepcjonistę, śpi w tym samym łóżku, ma do dyspozycji ten sam 42 calowy telewizor. Oczywiście zdaje on sobie sprawę ze zmian zachodzących w wyniku działania prawa popytu i podaży, lecz jednocześnie chce wiedzieć za co płaci. Gość porównuje sklepy, łatwo je odróżnia w sieci, ma świadomość wartości. Może łatwo podać różnicę między niską i tanią ceną. Wie, że niska cena nie oznacza, że jest taniej.. Nawet doba hotelowa za 50 dol., może być uznana za zbyt wygórowaną, jeśli w hotelu nie jest czysto, zdalny przełącznik kanałów ma zepsutą baterię, a personel nie jest uprzejmy. Gość 21

22 Od hotelowej taktyki do strategii zgodzi się na zapłacenie wyższej ceny za tak istotne walory hotelu jak: pierwszorzędna lokalizacja obiektu, wysoka jakość usług, wspaniały materac, czysty i bezpieczny hotel. Stawka za pokój jest ważna, lecz nie zawsze jest decydującą wartością sprawczą Autor ma 20 letnie doświadczenie w branży hotelarskiej, zdobyte na dwóch kontynentach. Wykłada w Ted Rogers School of Hospitality and Tourism na Uniwersytecie Ryerson w Toronto. w opinii wielu gości i w tym tkwi wyzwanie dla hotelarzy. Jeśli hotelarze zdecydują sie na stosowanie stawek za wynajem pokoi jako broni strategicznej, to wówczas będą walczyć z problemami tylko z nimi związanymi. Tańsza cena wynajmu pokoju nie uczyni z pobytu w hotelu bezpieczniejszym, nie zmieni miejsca pozbawionego szeregu walorów w światowej klasy obiekt. Wizerunku hotelu nie poprawią obniżki cen za wynajem pokoi. Obniżka cen miernego produktu, szczególnie, gdy jest mocno promowana tylko ogłosi światu jak miernego gatunku jest ten produkt, nawet wtedy, gdy hotel zdoła przechwycić na jakiś czas część udziału w rynku. Koncentrowanie uwagi klientów na cenach wynajmu pokoi jest strategią wątpliwą. Lepszym rozwiązaniem na dłuższą metę,jeśli hotel zdoła się oprzeć pokusie łatwej i szybkiej obniżki cen, jest cięższa i wyrafinowana praca. Dr. Gabor Forgac 22

23 Najtańsze w Polsce na liście (90 funtów, czyli ok. 475 zł). Inne stosunkowo tanie pokoje są w Budapeszcie (105 funtów), w estońskim Tallinie (112 funtów) i Berlinie (114 funtów). Doskonałe usługi za niskie ceny oferują w szczególności wschodnioeuropejskie stolice, pomimo znacznych wzrostów cen w ostatnim roku, wraz ze zwiększającym się popytem wśród odwiedzających te miasta doświadczonych turystów. To dowód, że nie trzeba podróżować daleko, aby znaleźć atrakcyjną miejscówkę przy małym budżecie podsumował wyniki Nigel Pocklington, szef marketingu w hotels.com. Najdrożej na świecie jest w Nowym Jorku, gdzie za noc w 5gwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić 340 funtów, czyli ok złotych. Najtańsze 5gwiazdkowe hotele wg. klasyfikacji hotels.com: 1. Warszawa 84 funty 2. Marakesz 90 funtów 3. Budapeszt 105 funtów 4. Tallin 112 funtów 5. Berlin 114 funtów 6. Londyn 225 funtów 7. Waszyngton 254 funty 7. Wenecja 254 funty 8. Genewa 287 funtów 9. Tokio 292 funty 10. Paryż 326 funtów 11. Nowy Jork 340 funtów Polska oferuje najtańsze na świecie noclegi w 5 gwiazdkowych hotelach obwieścił prestiżowy portal Hotels.com, który uplasował Warszawę wśród ośmiu innych europejskich stolic w rankingu miast z całego świata z najatrakcyjniejszymi cenami pokoi hotelowych. Najdrożej jest w Nowym Jorku. Na podstawie średnich cen pokoju w 5gwiazdkowych hotelach za dobę w zeszłym roku amerykański portal hotels.com ułożył ranking tych krajów, które są cenowo. najatrakcyjniejsze "Najlepsze na świecie oferty są w Polsce" zawyrokowali twórcy rankingu. Za nocleg w luksusowym hotelu w Warszawie trzeba zapłacić "tylko" 84 funty, czyli ok. 440 zł. To najmniej na świecie, co dało naszej stolicy pierwsze miejsce wśród 12 miast świata z najatrakcyjniejszymi cenowo pokojami hotelowymi. Ranking ułożył prestiżowy portal hotels.com U nas za luksusowy hotel płaci się o 6 funtów mniej niż w Marakeszu, który jest drugi 23

24 Boom hotelowy w Azji Jeszcze kilka lat temu wysoki urzędnik podróżujący w Chinach, Indiach lub w Indonezji rzadko słyszał o największych światowych sieciach hotelowych takich jak: InterCintinental. Hilton lub Marriott. Obecnie hotele tych marek oraz kilku sieci regionalnych dzięki dynamicznemu popytowi na miejsca hotelowe powstają na kontynencie azjatyckim niczym grzyby po deszczu. I tak np.hilton planuje zwiększyć swe imperium w tym regionie do 300 hoteli w ciągu najbliższych sześciu lat. Starwood Hotels, obejmujący marki Westin i Sheraton otworzy w Azji w tym roku 50 nowych obiektów hotelowych, co stanowi 60 proc. realizacji planów rozwojowych firmy w 2012 roku. Marriott z obecnych 11 hoteli w Indiach w okresie najbliższego pięciolecia powiększy swą bazę do 100 hoteli. Pod koniec 2013 roku będziemy mieli na pełnej słońca chińskiej wyspie Hainan więcej hoteli niż na Hawajach stwierdził Matt Fry wiceprezes Starwooda ds. rynku azjatyckiego. Nowe hotele wyrastają w Baku, Colombo i w Dhace. Kwitnie rynek hotelowy w Korei Południowej oraz w Indonezji. Wielkim graczem na rynku azjatyckim jest też Accor. Gaurav Bhushan manager ds. inwestycji Accor Pacific hotel group stwierdza, iż firma chce umacniać swa bazę hotelową w Azji, która stanie się największym rynkiem hotelowym na świecie. Mówi się, że hotele sieją ziarna dzisiaj, by osiągać sukces jutro. Obiekty hotelowe w miastach azjatyckich już wabią gości markami światowych sieci. Hoteli tej klasy będzie w Azji przybywać coraz więcej, bo w przyszłości właśnie ten kontynent stanie się Mekką światowego ruchu turystycznego. W miarę, jak rozrasta się nowoczesna baza hotelowa międzynarodowych marek, zaostrza się konkurencja na tym rynku, na czym oczywiście korzystają hotelowi goście. Wymusza ona modernizację i polepszanie standardu usług w rodzimych hotelach, przyspiesza wprowadzanie w nich wielu udogodnień, przynosi poprawę jakości wyżywienia w gastronomii itd., co jest domeną wyższej kategorii hoteli w innych regionach świata. Warto też zwrócić uwagę, że sieciowe hotele w krajach azjatyckich są doskonałą szkołą młodych kadr, które po zdobyciu niezbędnego doświadczenia często zasilają rodzime hotele wykwalifikowanymi pracownikami, a także inne branże usługowe jak np. linie lotnicze czy banki Według danych UN Workd Travel Organisation chiński rynek hotelowy wyprzedzi USA i wysunie się na pierwsze miejsce w świecie w 2025 roku, mając ok. 6 milionów pokoi i niemal podwoi ich liczbę do końca 2039 roku. Obecnie podaż pokoi hotelowych na rynku azjatyckim nadal jest niższa niż w Ameryce Północnej i w Europie wyjaśnia Fry. Region stara się więc przyspieszyć rozwój infrastruktury turystycznej nie tylko w Chinach czy w Indiach. 24

25 Turystyczne obiekty noclegowe W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje ścisły podział i klasyfikacja danych. Dotyczy to oczywiście także turystyki, w tym obiektów noclegowych. Każdy z nich ma swoje precyzyjne określenie związane z zakresem działalności. Warto więc,choćby z tego powodu przypomnieć klasyfikację pojęć dotyczących obiektów noclegowych. Zwracamy uwagę naszych czytelników, iż w zamieszczonym poniżej wykazie nie ma określenia hotelik Hotel obiekt zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem gości. Każdy hotel musi zapewnić podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. Motel obiekt zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. Motel musi posiadać co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Każdy motel musi zapewnić podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii moteli: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. Pensjonat obiekt, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne w formie podawania co najmniej dwóch posiłków dziennie. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii pensjonatów: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. Inny obiekt hotelowy obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegający jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). Dom wycieczkowy obiekt położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Każdy dom wycieczkowy musi posiadać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie domów wycieczkowych: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. Schronisko obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko powinno stworzyć możliwość skorzystania z usług gastronomicznych lub sporządzenia posiłku. Pojęcie schronisko nie obejmuje schronisk młodzieżowych. Schronisko młodzieżowe obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną w samo- 25

26 dzielnym budynku lub w wydzielonej części budynku. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie schronisk młodzieżowych: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. Szkolne schronisko młodzieżowe placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Ośrodek wczasowy obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami. Ośrodek kolonijny obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. Ośrodek szkoleniowowypoczynkowy obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. Może być także przystosowany do świadczenia usług wczasowych. Dom pracy twórczej obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. Zespoły domków turystycznych domek turystyczny budynek niepodpiwniczony, posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły domków turystycznych a także organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. W grupie zespoły domków turystycznych mogą znajdować się również miejsca kempingowe. Kemping (camping) teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się cztery kategorie kempingów: najwyższa 4 gwiazdki, najniższa 1 gwiazdka. Pole biwakowe wydzielone miejsce niestrzeżone, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. Hostel obiekt noclegowy o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych głównie liczbą miejsc w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla gości (np. wspólna kuchnia/łazienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka a nie pokoju. Pokoje w hostelach to najczęściej dormy, czyli pokoje wieloosobowe, a także pokoje indywidualne: 1-, 2- i 3-osobowe. Zakład uzdrowiskowy zakład świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska i wykorzystujący przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska. Zakłady uzdrowiskowe wykazują wszystkie miejsca noclegowe przeznaczone do dyspozycji turystów, w tym kuracjuszy. Pokoje gościnne (kwatery prywatne) rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią umeblowane pomieszczenia i lokale (z wyjątkiem kwater agroturystycznych) w mieszkaniach, domach i innych budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem rolników) wynajmowane turystom na noclegi za opłatą. Kwatera agroturystyczna rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią pokoje i domy mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) w gospodarstwach wiejskich (rolnych, hodowlanych, ogrodniczych czy rybackich), będące własnością rolników, 26

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie

Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie Zeszyty Naukowe nr 825 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Studia Doktoranckie Wydziału Zarządzania Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie 1. Wprowadzenie Wzrastająca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE I POLSKIE HOTELARSTWO W DOBIE KRYZYSU EUROPEJSKIEGO

EUROPEJSKIE I POLSKIE HOTELARSTWO W DOBIE KRYZYSU EUROPEJSKIEGO NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 3(16) 2013 ISSN 2080-6000 Katarzyna Szydłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu EUROPEJSKIE I POLSKIE HOTELARSTWO W DOBIE KRYZYSU EUROPEJSKIEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE 28 Od idei do przecięcia wstęgi czyli jak długo trwa otworzenie własnego biznesu w różnych branżach? Rozwój franczyzy w naszym kraju datuje się na ostatnią dekadę XX wieku. To właśnie od tego czasu rynek

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT Rynek nieruchomości biurowych 2015 Polska, głównie za sprawą dynamicznych wzrostów w Warszawie, staje się coraz ważniejszym rynkiem nieruchomości biurowych

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów RYNEK PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE POŚREDNICTWO PRACY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2011 KURS NA PRACĘ Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów 1 ISSN 2082-0267

Bardziej szczegółowo

20. edycja rankingu firm tsl

20. edycja rankingu firm tsl Dodatek informacyjno-promocyjny e k s t r a Środa 24 czerwca 205 nr 20 (403) 20. edycja rankingu firm tsl Bariery i wyzwania dla firm logistycznych Prognozy gospodarcze dla transportu, spedycji i logistyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Warszawa 2008 Publikacja bezpłatna Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 2/2008 Partnerzy wydawnictwa NIERZETELNE PROGNOZY SPÓŁEK Zapowiedzi bez pokrycia PORTFELE ALFABETYCZNE Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku 27 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

SZANSA DLA RZESZOWA TURYSTYKA BIZNESOWA ILE ZABIERA NAM FISKUS? START-UP REVOLUTION RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?

SZANSA DLA RZESZOWA TURYSTYKA BIZNESOWA ILE ZABIERA NAM FISKUS? START-UP REVOLUTION RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ? Nr 5(11)/2015 ILE ZABIERA NAM FISKUS? RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ? START-UP REVOLUTION PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO TURYSTYKA BIZNESOWA SZANSA DLA RZESZOWA 1 MIG MAJ 2015 SPIS TREŚCI 07 ILE ZABIERA

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02

Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Joanna Brewczyńska-Sternal Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

Renata Tylińska. Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych. Podręcznik. technik obsługi turystycznej. kwalifikacja T.14

Renata Tylińska. Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych. Podręcznik. technik obsługi turystycznej. kwalifikacja T.14 Renata Tylińska Turystyka. Tom III Marketing usług turystycznych Podręcznik technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.14 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko:

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko: Anna Piórkowska: GOSHICO talent na miarę sukcesu s. 20 Marcin Gruszko: Klauzule umowne kontra bank s. 34 MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW Kwiecień 2012 r. Numer 4 rok XIII cena: 26,50 zł (w tym 8% VAT) Raport:

Bardziej szczegółowo

Przyszłość warsztatów niezależnych Z wizytą Delphi Product & Service Solutions Wyważarka i montażownica w serwisie ogumienia. zarządzanie wyposażenie

Przyszłość warsztatów niezależnych Z wizytą Delphi Product & Service Solutions Wyważarka i montażownica w serwisie ogumienia. zarządzanie wyposażenie ISSN 1895-9253 zarządzanie wyposażenie technika PAŹDZIERNIK Nr 10/2014 (99) Cena 15 PLN (+8% VAT) Przyszłość warsztatów niezależnych Z wizytą Delphi Product & Service Solutions Wyważarka i montażownica

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo