PRAKTYKI WYKLUCZAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTW DOMINUJĄCYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYKI WYKLUCZAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTW DOMINUJĄCYCH"

Transkrypt

1

2 PRAKTYKI WYKLUCZAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTW DOMINUJĄCYCH ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM PRAWIDŁOWOŚĆ I STOSOWALNOŚĆ REGUŁ Anna Tęcza-Paciorek PRAWA KONKURENCJI Konrad Kohutek Warszawa 2012

3 Spis treści Wykaz skrótów / 17 Wprowadzenie / 29 Rozdział 1 Aksjologia prawa konkurencji regulującego unilateralne praktyki przedsiębiorstw dominujących / Wielość celów zakazu nadużycia pozycji dominującej; pojęcie konkurencji / Szkoła ordoliberalna / Cel integracyjny unijnego prawa konkurencji / Cele zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle orzecznictwa sądów unijnych / Uwagi wprowadzające / Konkurencja podmiotowa jako wartość sama w sobie oraz jej implikacje w stosowaniu art. 102 TFUE / Cel strukturalny / Formalne podejścia do praktyk wykluczających dominantów / Wolność gospodarcza i konkurowania cele wolnościowe / Dobrobyt konsumenta i efektywność: konkurencja podmiotowa jako środek do celu? / Cele zakazu nadużywania pozycji dominującej w polskim orzecznictwie: prokonsumencka orientacja dla praktyk wykluczających? / Cele strukturalno-wolnościowe a cele ekonomiczne: zbieżność czy kolizja? / Praktyki wykluczające a praktyki eksploatacyjne: relacje aksjologiczno-analityczne / 96 7

4 Spis treści 1.8. Ujednolicenie aksjologii zakazu nadużycia wykluczającego / Dobrobyt konsumenta jako właściwy, ultymatywny cel zakazu nadużyć wykluczających / Jeden cel zakazu nadużycia wykluczającego jako warunek jego akceptowalnej stosowalności / Dobrobyt konsumentów jako kryterium neutralne / Wolność gospodarcza, wolność konkurowania a zakaz nadużycia wykluczającego / Wybór konsumenta a dobrobyt konsumenta / Uwagi podsumowujące / 132 Rozdział 2 Koncepcja generalna nadużycia wykluczającego w orzecznictwie sądowym / Uwagi wprowadzające / Kształtowanie się koncepcji generalnej nadużycia wykluczającego w orzecznictwie instytucji unijnych / Uwagi wstępne / Formuła Contitnental Can: zastosowanie zakazu nadużycia dominacji do praktyk wykluczających / Orzecznictwo lat 70.: definiowanie podstawowych pojęć / Formuła Hoffman-La Roche: definicja nadużycia wykluczającego / Inne próby konceptualizacji nadużycia wykluczającego (szczególna odpowiedzialność, obiektywne uzasadnienie, konkurowanie merytoryczne) / Krytyczna ocena unijnych koncepcji nadużycia wykluczającego / Uwagi wstępne / Niewłaściwe założenia formuły Hoffman-La Roche / Ryzyko uprawiania tzw. category shopping / 154 Niepewność prawa i ograniczona przewidywalność kwalifikacji prawnych przyjmowanych przez instytucje unijne / 155

5 Spis treści Pustka prawna doktryny szczególnej odpowiedzialności dominantów / Koncepcje nadużycia wykluczającego w polskim prawie konkurencji / Uwagi wstępne / Zarys orzeczeń odnoszących się do istoty nadużycia pozycji dominującej / Wyrok w sprawie Marquard Media: definicja nadużycia wykluczającego / Wytyczne Komisji: charakter prawny oraz definicja antykonkurencyjnego wykluczenia / Uwagi wstępne / Specyficzny charakter oraz znaczenie prawne wytycznych / Antykonkurencyjne wykluczenie z rynku / Zarys definicji przyjętej przez Komisję odesłanie / Antykonkurencyjne wykluczenie a dominacja: czy bardziej ekonomiczna wykładnia tych pojęć zaciera ich prawną dystynkcję? / Wnioski i uwagi podsumowujące: dwie przesłanki konstrukcyjne koncepcji nadużycia wykluczającego / 183 Rozdział 3 Koszty społeczne określonego modelu prawa konkurencji dotyczącego unilateralnych praktyk wykluczających / Wprowadzenie / Teoria decyzji jako narzędzie analityczne / Kategorie kosztów społecznych modelu prawa konkurencji / Instrumenty prawa konkurencji: reguła per se a reguła rozsądku / Metodyka podejścia formalnego a skutkowego / Reguły per se lub quasi-per se / Zakaz określonych zachowań; meta-reguła zasadności zakazu per se / Legalność określonych zachowań / 203 9

6 Spis treści Reguły per se i quasi-per se jako podejście jednoetapowe / Reguła rozsądku / Definicja i zasady stosowania (na przykładzie prawa antytrustowego) / Prawo unijne / Normatywna treść reguły rozsądku / 215 Specyfika unilateralnych praktyk wykluczających a pożądany model reguł prawa konkurencji / 216 Społeczne koszty modelu opartego na podejściu formalnym / Fałszywe pozytywy / Koszty indywidualne i koszty generalne (efekt chłodzenia konkurencji) / Rodzaj i częstotliwość danej praktyki (przykład rabatów) / Praktyki nowatorskie / Zjawisko chłodzenia konkurencji a prawa własności intelektualnej / Fałszywe pozytywy a ewolucja prawa konkurencji / Czy fałszywe pozytywy podlegają samokorekcie rynkowej? / Fałszywe negatywy / Uwagi wprowadzające / Brak asymetryczności kosztów społecznych fałszywych negatywów oraz pozytywów / Category shopping jako zjawisko mogące prowadzić do fałszywych negatywów / Wieloznaczność konstrukcji prawnych jako źródło generalnych kosztów społecznych fałszywych pozytywów i negatywów / Uwagi podsumowujące i wnioski / 259 Społeczne koszty modelu opartego na podejściu skutkowym / Założenie prawidłowości rozstrzygnięć antymonopolowych / Niepewność prawa: efekt chłodzenia konkurencji /

7 Spis treści Ograniczenia informacyjne: wysokie koszty stosowania / Dyskrecja uznaniowa organów publicznych: wyższa podatność na wpływy grup interesów / Brak gwarancji prawidłowości rozstrzygnięć antymonopolowych: niejednolitość wyników teorii ekonomicznych / Uwagi podsumowujące i wnioski / Podejście formalne a podejście skutkowe: stosowalność versus prawidłowość reguł prawnych? / Stosowalność jako wartość wtórna do warunku prawidłowości / Komplementarność warunku stosowalności; kolizje warunków / Wyższa częstotliwość i szkodliwość błędów ex ante niż ex post / Przede wszystkim prawidłowość / Relatywizm warunku prawidłowości reguł prawa konkurencji / Wpływ szkół ekonomicznych na reguły prawa konkurencji / Uwagi wprowadzające / Szkoła harwardzka i ordoliberalna / Szkoła Chicago / Uwagi wprowadzające / Podstawowe założenia szkoły Chicago / Teoria pojedynczego zysku monopolisty / Reguły prawa konkurencji na gruncie szkoły Chicago / Szkoła post-chicago / Niedoskonałości szkoły Chicago / Post-chicagowski krytycyzm / Teoria gier oraz teoria zwiększenia kosztów rywala (RRC) / Postulaty post-chicagowskie w rozstrzygnięciach antytrustowych /

8 Spis treści Ocena teorii szkół ekonomicznych w świetle ich przydatności w konstruowaniu reguł prawnych / Paradygmat: teoria ekonomiczna generalna reguła prawna koszt społeczny / Szkoła harwardzka, ordoliberalna i chicagowska: dostateczna stosowalność, lecz zbyt niska prawidłowość? / Ograniczona przydatność teorii post-chicagowskich na potrzeby kreowania stosowalnych reguł prawnych / Niedostatki teoretyczno-empiryczne a praktyki wykluczające na rynkach nowych technologii / Uwagi podsumowujące i wnioski; limity ekonomii i systemu prawnego / Fałszywe pozytywy i negatywy: studium przypadków / Uwagi wprowadzające / Fałszywe pozytywy w amerykańskim orzecznictwie antytrustowym / Uwagi wstępne / Kodak: nadinterpretacja siły rynkowej przedsiębiorstwa / Aspen: antytrust jako narzędzie rozwiązywania sporów cywilnoprawnych / C.R. Bard: hamowanie innowacji na rynkach produktów pierwotnych lub wtórnych / Fałszywe pozytywy w orzecznictwie unijnym / Uwagi wstępne / France Télécom: zakaz stosowania cen poniżej kosztów przejawem antykonsumenckiej interwencji antymonopolowej / Microsoft: produkt z poszerzoną funkcjonalnością: szkodliwym przymusem dla konsumenta? / Inne orzeczenia: wzmianka /

9 Spis treści Fałszywe negatywy / Uwagi wstępne / American Airlines: akceptacja eliminacji tanich przewoźników / Du Pont: niedoszacowanie siły rynkowej przedsiębiorstwa ( błąd celofanowy ) / 378 Uwagi podsumowujące / 383 Rozdział 4 Wykluczenie z rynku: zagadnienia pojęciowe oraz jego zakres / Uwagi wstępne / Problematyka pojęcia wykluczenia z rynku / Klasyfikacja wykluczeń / Wykluczenia czysto unilateralne i quasi-bilateralne / Kryterium klasyfikacji / Postulat mniej interwencyjnego reżimu prawnego dla wykluczeń czysto unilateralnych / Zakres wykluczenia z rynku / Merytoryczne i orzecznicze uzasadnienie warunku istotności wykluczenia / Stosowanie warunku istotności wykluczenia (na przykładzie praktyk dystrybucyjnych oraz lewarujących) / Znaczenie prawne warunku istotności wykluczenia; postulat konkretyzacji / 421 Rozdział 5 Kryteria różnicujące wykluczenia zgodne z prawem od antykonkurencyjnych / Uwagi wprowadzające / Specyfikacja oraz podstawa prawna kryteriów różnicujących / Kryterium dobrobytu konsumenta / Uwagi ogólne / Pojęcie dobrobytu konsumenta / Dobrobyt konsumenta a efektywność ekonomiczna / CW-Test a perspektywa krótko- lub długoterminowa /

10 Spis treści CW-Test a zróżnicowane grupy (kategorie) konsumentów / Odrzucenie CW-Testu jako zasadniczego kryterium różnicującego / CW-Test na gruncie art. 101 TFUE oraz kontroli koncentracji: dlaczego w tych przypadkach nie budzi tak istotnych zastrzeżeń? / 467 Kryterium ekonomicznego sensu praktyki (zamiar wykluczenia z rynku; testy intencyjne) / Uwagi ogólne / Aksjologiczne uzasadnienie NES-Testu i PS-Testu / NES-Test a PS-Test: zagadnienia pojęciowe oraz zasady stosowania / Pojęcie poświęcenia zysków / Pojęcie braku ekonomicznego sensu / Stosowanie NES-Testu / Problematyka zamiaru wykluczenia z rynku / Uwagi wstępne / Argumenty za odrzuceniem zamiaru wykluczenia / Argumenty za akceptacją zamiaru wykluczenia / Przesłanka zamiaru wykluczenia w praktyce orzeczniczej i decyzyjnej / Zastosowanie testów intencyjnych w odniesieniu do określonych kategorii praktyk wykluczających / Praktyki o dualnej naturze; funkcja adaptująca przesłanki zamiaru wykluczenia / Praktyki mające ekonomiczny sens ( wykluczający ) tylko w razie ich podejmowania przez dominantów / Nagie ograniczenia (naked restrictions) / NES-Test a doktryna sprostania konkurencji (meeting competition) / Znaczenie prawne wyników NES-Testu / Uwagi ogólne /

11 Spis treści Inkorporacja koncepcji obiektywnego uzasadnienia / 531 Kryterium efektywności / Aksjologiczne uzasadnienie AEC-Testu / Test cenowo-kosztowy jako instrument pomiaru efektywności produkcyjnej / Znaczenie prawne wyników AEC-Testu / Czy stosowanie AEC-Testu skutkuje liberalizacją reżimu prawnego wobec praktyk cenowych? / AEC-Test a presja konkurencyjna przedsiębiorstw o wyższych kosztach / Zagadnienie wyjątków od AEC-Testu: obniżenie stosowalności oraz problematyka właściwych środków zaradczych / Test efektywności według Elhauge / Kryterium efektywności w orzecznictwie unijnym: niekonsekwentna ewolucja we właściwym kierunku? / 561 Kryteria różnicujące a testy specyficzne dla danych praktyk / Uwagi wprowadzające / Praktyki cenowe / Test poświęcenia zysków jako klasyczna wersja kryterium równie efektywnego konkurenta / Test efektu zasysania oraz test przypisania jako zmodyfikowane wersje kryterium równie efektywnego konkurenta / Praktyki niecenowe / Test odrębności produktów / Test niezbędności / Wnioski i uwagi podsumowujące / 586 Podsumowanie / 589 Bibliografia / 603 Wykaz orzecznictwa /

12

13 Wykaz skrótów Akty prawne Memorandum Komisji z 1965 r. dotyczące koncentracji (Memo- randum on Concentration); European Economic Community Comm'n, Memorandum Sur le Probleme de la Concentration dans le Marché Commun (Dec. 1, 1965), przedruk (w:) Revue dokument dyskusyjny k.c. k.k. Konstytucja RP memorandum Dokument Dyskusyjny Komisji Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczący stosowania art. 82 TWE do nadużyć o charakterze wykluczającym (www.ec.europa.eu) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) 17

14 Wykaz skrótów Obwieszczenie Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znacze- niu, które nie ograniczają odczuwalnie konkurencji na mocy art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (de minimis) (2001/C 368/07) (Dz. Urz. WE C 368 z , s. 13) obwieszczenie de minimis obwieszczenie w sprawie rynku właściwego rozporządzenie nr 1/2003 rozporządzenie nr 139/2004 rozporządzenie nr 330/2010 Trimestrielle de Droit Europeen, s (1966) Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03) (Dz. Urz. WE C 372 z , s. 5) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 102 Traktatu (Dz. Urz. WE L 1 z , s. 1 z późn. zm.) rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z , s. 1) rozporządzenie Komisji nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 18

15 Wykaz skrótów ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu- mentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozporządzenie wertykalne TEWG TFUE TUE TWE u.o.k.k. u.o.k.k. z 2000 r. kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. UE L 102 z , s. 1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 81, poz. 441) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.), tekst pierwotny Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 306 z , s. 1), wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsu- mentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz z późn. zm.) 19

16 Wykaz skrótów u.p.p.m. ustawa Shermana ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) u.z.n.k. wytyczne wytyczne dot. art. 81 ust. 3 TWE wytyczne w sprawie oceny horyzontalnych połączeń przedsię- biorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2004/C 31/03) (Dz. Urz. UE C 31 z , s. 5) wytyczne w sprawie fuzji horyzontalnych wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsię- biorstw na mocy rozporządzenia wytyczne w sprawie fuzji niehoryzontalnych ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 1890 r. (ch. 647, 26 Stat. 209, 15 U.S.C. 1 7) Komunikat Komisji wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wykluczającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące (Dz. Urz. UE C 45 z , s. 7) obwieszczenia Komisji wytyczne w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 TWE (Dz. Urz. UE C 101 z , s. 97) 20

17 Wykaz skrótów wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych Rady w sprawie kontroli koncentracji (2008/C 265/07) (Dz. Urz. UE C 265 z , s. 6) wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (2010/C 130/01) (Dz. Urz. UE C 130 z , s. 1) Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne AJES ALJ Am.J.C.L. Am.Bus.L.J. Am.U.L.Rev. Antitrust Bull. Apel.-W-wa Berkeley J. Int'l L. Berkeley Tech. L.J. B.Y.U. L.Rev. Calif.L.Rev. Case W.Res.L.Rev. Cato S.C.Rev. CEPS CLR CML Rev. American Journal of Economics and Sociology Antitrust Law Journal American Journal of Comparative Law American Business Law Journal American University Law Review Antitrust Bulletin Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Berkeley Journal of International Law Berkeley Technology Law Journal Brigham Young University Law Review California Law Review Case Western Reserve Law Review Cato Supreme Court Review Centre for European Policy Studies Competition Law Review Common Market Law Review 21

18 Wykaz skrótów Colum.Bus.L.Rev. Colum.L.Rev. Comms L. Comp. Pol'y Int'L. Cornell J.L.&Pub. Pol'y CPI CYELS Duke L.J. Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE Dz. Urz. UOKiK EBR ECLR Econ. J. Econ. Pol'y EJCL ELR Emory L.J. EPS Eur. Competition J. Fordham Int'l L.J. Geo. L.J. Geo.Mason.L.Rev. Columbian Business Law Review Columbia Law Review Communications Law Competition Policy International Law Cornell Journal of Law and Public Policy Competition Policy International Cambridge Yearbook of European Legal Studies Duke Law Journal Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów European Business Review European Competition Law Review Economic Journal Economic Policy Electronic Journal of Comparative Law European Law Review Emory Law Journal Europejski Przegląd Sądowy European Competition Journal Fordham International Law Journal Georgetown Law Journal Georgia Mason Law Review 22

19 Wykaz skrótów Geo.Wash.L.Rev. Global Comp. Pol'y GSP PO Harv.J.L.&Pub.Pol'y Harv.L.Rev. Hastings Bus.L.J. Int.J.Indus.Org. ICCLR JCLE J.Corp.L. J.Econ.Pers. J.Legal Stud. J.L.&Econ. J.L.Econ.&Org. J.L.Pub.Pol'y LLP Loy.U.Chi.L.J. Marq.L.Rev. Mich.L.Rev. Mich.Telecomm. & Tech.L.Rev. NDLR The George Washington Law Review Global Competition Policy Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa Harvard Journal of Law and Public Policy Harvard Law Review Hastings Business Law Journal International Journal of Industrial Organization International Company and Commercial Law Review Journal of Competition Law & Economics Journal of Corporation Law Journal of Economics Perspectives Journal of Legal Studies Journal of Law and Economics Journal of Law, Economics and Organization Journal of Law and Public Policy Limited Liability PartnershipLoy. Consumer L.Rev. Loyola Consumer Law Review Loyola University Chicago Law Journal Marquette Law Review Michigan Law Review Michigan Telecommunications and Technology Law Review Notre Dame Law Review 23

20 Wykaz skrótów N.Car.L.Rev. Nw J.Tech.&Intell.Prop. NULR NULR Coll. N.Y.U.L.Rev. Ohio S.L.J. OJLS OSNC OSNP OTK PPH PPP Q.J.Econ. Rev.Indus.Org. RPEiS S.Ct. SP St. Pr.-Eu. Stan.L.Rev. Tex.L.Rev. Tul.L.Rev. North Carolina Law Review Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property Northwestern University Law Review Northwestern University Law Review Colloquy New York University Law Review Ohio State Law Journal Oxford Journal of Legal Studies Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoPiP Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Publicznego Quarterly Journal of Economics Review of Industrial Organization Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Supreme Court Reporter (Supreme Court of the United States) Studia Prawnicze Studia Prawno-Europejskie Stanford Law Review Texas Law Review Tulane Law Review 24

21 Wykaz skrótów UCDL Rev. U.Chi.L.Rev. U.Colo.L. Rev. U.I.L.Rev. U.Pa.L.Rev. U.S. Va.L.Rev. Wash.L.L.Rev. W. Comp. Wisc.L.Rev. WMLR WuW Yale. L.J. Yale Jo. On Regulation Zb. Orz. University of California, Davis Law Review University of Chicago Law Review University of Colorado Law Review University of Iowa Law Review University of Pennsylvania Law Review United States Virginia Law Review Washington & Lee Law Review World Competition Wisconsin Law Review William & Mary Law Review Wirtschaft und Wettbewerb Yale Law Journal Yale Journal on Regulation Zbiór Orzecznictwa Inne skróty AEC-Test AMR AVC CW-Test DOJ test równie efektywnego konkurenta (As Efficient Competitor-Test) American Airlines średnie koszty zmienne (Average Variable Costs) test dobrobytu konsumenta (Consumer Welfare-Test) Amerykański Departament Sprawiedliwości (Departament of Justice) 25

22 Wykaz skrótów EAGCP ETS FTC ICN IE Komisja MCD NES-Test PS-Test Prezes UOKiK RRC SA Sąd SN SOKiK SPI TILEC TK Ekonomiczna Grupa Doradcza ds. Polityki Konkurencji (Economic Advisory Group for Competition Policy) Europejski Trybunał Sprawiedliwości Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) Międzynarodowa Sieć Konkurencji (International Competition Network) Internet Explorer Komisja Europejska obrona przez sprostanie konkurencji (Meeting Competition Defence) test braku ekonomicznego sensu (No Economic Sense-Test) test poświęcenia zysków (Profit Sacrifice-Test) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów teoria zwiększenia kosztów działalności rywali (Raising Rivals Costs) Sąd Antymonopolowy The Court (dawny SPI) Sąd Najwyższy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sąd Pierwszej Instancji Tilburg Law and Economics Center Trybunał Konstytucyjny 26

23 Wykaz skrótów TP S.A. WMP Telekomunikacja Polska Windows Media Player 27

24

25 Wprowadzenie I. Uwagi ogólne oraz metoda badawcza I.1. Zakaz nadużycia pozycji dominującej podobnie jak inne instytucje materialnego prawa antymonopolowego służyć ma ochronie konkurencji. Stwierdzenie to jest bezsporne. Kontrowersje budzi przede wszystkim kwestia jak chronić konkurencję przed szkodliwymi praktykami przedsiębiorstw posiadających pozycję dominującą na rynku 1. Abstrahując w tym miejscu od doniosłego problemu rozumienia samej konkurencji (zob. pkt 1.1.2), rozstrzygnięcie tego zagadnienia sprowadzić należy do skonstruowania możliwie najbardziej efektywnego modelu prawnego służącego realizacji tej funkcji ochronnej. Model pożądany to taki, który ustanawia reguły chroniące konkurencję w sposób gwarantujący realizację celu instytucji nadużycia pozycji dominującej, a których wdrażanie i przestrzeganie nie będzie zarazem 1 Zwanych w dalszej części pracy także przedsiębiorstwami dominującymi lub dominantami. Termin przedsiębiorstwo dominujące używany będzie zarówno w odniesieniu do unijnego zakazu nadużywania pozycji dominującej, jak i zakazu ustanowionego w polskiej ustawie antymonopolowej (mimo że posługuje się ona pojęciem przedsiębiorcy dla określania podmiotów podlegających jej reżimowi). Dzięki temu uniknięto potrzeby równoczesnego powoływania obu tych terminów, czyli używania takich sformułowań jak np. przedsiębiorstwo ( przedsiębiorca ) dominujące ( dominujący ) we wszystkich tych miejscach pracy, w których dane zagadnienie dotyczy zarówno unijnego, jak i krajowego zakazu (a tak będzie bardzo często). Warto dodać, iż termin przedsiębiorstwo dominujące na rynku jest używany w literaturze w kontekście zarówno unijnego, jak i polskiego zakazu nadużywania pozycji dominującej; zob. np. A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Kraków 2007, s. 41, 54, 56. Również w niniejszej pracy pojęcie przedsiębiorstwo używane jest w znaczeniu podmiotowym oraz na potrzeby stosowania reguł konkurencji (a w szczególności wspomnianego zakazu), a nie przedmiotowym (takie znaczenie ma definicja tego pojęcia zawarta w art k.c.). Posługiwanie się terminem przedsiębiorca ograniczone zostanie tylko do tych przypadków, w których dany fragment stanowić będzie cytowaną wypowiedź doktryny, orzeczenia sądu lub przepisu ustawy. 29

26 Wprowadzenie rodzić większych trudności praktycznych i nadmiernych kosztów, przy czym kosztów pojmowanych szeroko (tj. jako strat społecznych 2 ). Ze sformułowania tego wynikają warunki weryfikujące właściwość reguł prawnych składających się na dany model ( podejście 3 ), a którym w niniejszej rozprawie nadano status kryteriów oceniających reguły. Kryteriami tymi są prawidłowość oraz stosowalność 4.Wyjaśnienie pojęć nastąpi niżej (pkt II). Ponieważ kryteria te nawiązują do kosztów społecznych obowiązywania danej reguły, mogą być postrzegane jako emanacja szerszego kryterium badania prawa, jakim jest jego efektywność ekonomiczna 5. Skonstruowanie wspomnianego modelu pożądanego stanowić będzie zasadnicze zadanie badawcze niniejszej pracy. W tym celu bliższej 2 Wynikających z zakazywania lub reglamentowania określonych praktyk unilateralnych dominantów lub z braku poddawania tych praktyk zakazowi prawnemu. 3 Terminy model oraz podejście (wywodzące się z angielskiego approach ) będą w niniejszej publikacji używane zamiennie (np. podejście formalne lub model formalny). Pod pojęciem (modelu) podejścia do zakazu nadużycia pozycji dominujące rozumieć należy zespół reguł ( testów ) prawnych, których zastosowanie służyć ma ustaleniu czy praktyki dominanta są antykonkurencyjne. Warto zaznaczyć, iż w doktrynie prawa konkurencji słowo model używane jest także w innym znaczeniu, tj. dla określania sposobu (trybu) wdrażania reguł materialnych, zatem odnośnie do rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych; zob. np. T. Skoczny, Instytucjonalne modele wdrażania reguł konkurencji na świecie wnioski dla Polski, RPEiS 2011, z. 2, s ; M. Bernatt, Prywatny model ochrony konkurencji oraz jego realizacja w postępowaniu przed sądem krajowym (w:) E. Piontek (red.), Nowe tendencje w prawie konkurencji UE, Warszawa 2008, s W niniejszej pracy kryteria te będą określane również synonimicznie jako: warunki, przesłanki lub wartości (zob. zwłaszcza pkt 3.8). Termin kryterium wykorzystywany jest także dla określania instrumentów analitycznych (testów) mających pozwolić na odróżnienie wykluczeń antykonkurencyjnych od tych, które nie stanowią ograniczenia konkurencji: tzw. kryteria różnicujące (np. kryterium ekonomicznego sensu, kryterium efektywności; zob. rozdział 5 pracy). Oczywiście w tym kontekście termin kryterium występuje niejako na niższym poziomie metodyczno-analitycznym niż kryteria, o których mowa na wstępie tego przypisu. W obu przypadkach wszakże pojęcie kryterium używane jest dla określenia miernika służącego za podstawę oceny, a zatem zgodnie z jego literackim rozumieniem (zob. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. I, s. 1065). Kryteria różnicujące służą ocenie zachowań dominanta i ustaleniu, czy są one zgodne lub niezgodne z prawem (poziom niższy ). Zadaniem kryterium prawidłowości i stosowalności jest zaś ocena samego prawa (poziom wyższy ). Występowanie wspomnianych poziomów ilustruje wykres zamieszczony w końcowej części rozprawy (zob. Podsumowanie ). 5 Zob. np. J. Stelmach, Spór o ekonomiczną analizę prawa (w:) J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007, s. 13; R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, s

27 Wprowadzenie ewaluacji poddane zostanie tradycyjne (tzw. formalne), jak i zmodernizowane (tzw. skutkowe) podejście do zakazu nadużywania pozycji dominującej. Jak zostanie ukazane, żaden z tych modeli 6 prawdopodobnie niej jest zdatny do jednoczesnego spełnienia warunku prawidłowości oraz stosowalności. Rodzi to potrzebę zaproponowania podejścia przewidującego reguły, które spełniać będą każdy z tych warunków. Monografia koncentruje się na jednej z dwóch zasadniczych kategorii zachowań przedsiębiorstw posiadających pozycję dominującą (zob. pkt 1.7.1), tj. praktykach wykluczających, czyli zamykających konkurentom (lub utrudniających im) dostęp do rynku 7. Zarysowane wyżej ramy badawcze (kryteria) są odpowiednie 8 w szczególności w odniesieniu do tego rodzaju praktyk. I.2. Wyróżnienie kryterium prawidłowości i stosowalności ściśle wiąże się z przyjętą w niniejszej pracy metodą badawczą. Opiera się ona na analizie kosztów społecznych, jakie występują (lub jakie można antycypować) w związku z funkcjonowaniem określonego modelu prawa konkurencji. Chodzi, po pierwsze, o koszty generowane przez błędne reguły lub rozstrzygnięcia antymonopolowe (zatem reguły, rozstrzygnięcia nieprawidłowe) oraz, po wtóre, o koszty związane z egzekwowaniem i przestrzeganiem tych reguł 9. Wskazana metoda pełni rolę wiodąca. W założeniu ma ona pozwolić na sformułowanie dyrektyw w przedmiocie pożądanych reguł prawa konkurencji normujących praktyki wykluczające dominantów. Metoda ta nie stanowi wszak jedynej jaka przyjęta została w niniejszej rozprawie. Szczególne znaczenie odgrywa również metoda dogmatyczna, czyli ta, która tradycyjnie wykorzystywana jest w pracach naukowych z zakresu prawa. Należy 6 W tym zwłaszcza jeśli ten drugi postrzegany będzie jako pełne podejście skutkowe (zob. pkt 3.1). 7 Problematyce pojęcia wykluczenia z rynku z angielskiego: market foreclosure, relewantnego, na potrzeby stosowania zakazu nadużycia pozycji dominującej, poświęcony został rozdział 4 pracy. 8 Gdyż odzwierciedlające zasadnicze problemy (tak prawno-systemowe, jak i ekonomiczno-społeczne), które występują w zasadzie w większości współczesnych porządków prawa konkurencji na gruncie przepisów dotyczących unilateralnych praktyk wykluczających przedsiębiorstw o znaczącej sile ekonomicznej (zob. pkt 3.2, 3.3 oraz 5.1). Przy czym chodzi zwłaszcza o problemy dotyczące właściwego odróżnienia wykluczeń szkodliwych dla konkurencji od wykluczeń stanowiących jej przejaw. Druga zasadnicza kategoria indywidualnych zachowań dominantów tj. praktyki eksploatacyjne z zasady nie prowadzi do wykluczenia konkurentów (szerzej o tym zob. pkt 1.7). 9 Szerzej o tej metodzie badawczej oraz jej szczególnej adekwatności do oceny reguł prawnych dotyczących praktyk wykluczających dominantów zob. pkt

28 Wprowadzenie wszak podkreślić, iż typowa dla tej metody analiza przepisów prawnych w niniejszej pracy w dużej mierze zastąpiona została interpretacją stosownych orzeczeń sądowych. Zakazu nadużycia pozycji dominującej dotyczy w zasadzie 10 tylko jeden przepis materialno-prawny 11, tj. art. 102 TFUE (w prawie unijnym) oraz art. 9 u.o.k.k. (w prawie polskim). Podlegający dogmatycznej analizie materiał stricte normatywny jest zatem niezwykle ubogi 12, tym bardziej że zawarte w przepisach tych a zarazem relewantne dla problematyki badawczej pracy sformułowania są bardzo ogólne; ponadto w większości odnoszą się one do praktyk w istocie eksploatacyjnych (zob. pkt 1.7). Powyższą lukę wypełnia orzecznictwo sądowe dotyczące zakazu nadużyć wykluczających. Z tego powodu poddane ono zostało obszernej analizie 13, przy czym chodzi także o wyroki sądów amerykańskich 14, wydawane na podstawie zakazu monopolizacji przewidzianego w art. 2 ustawy Shermana. Zwłaszcza w płaszczyźnie materialno-prawnej oraz systemowej problemy, występujące na gruncie tego przepisu, są bardzo zbliżone, a nierzadko wręcz analogiczne jak w przypadku unijnego oraz krajowego zakazu nadużycia wykluczającego (zob. też pkt 5.1). Ponadto amerykański porządek prawa antytrustowego, przede wszyskim dzięki przeszło stuletniemu okresowi stosowania, odznacza się bogatym doświadczeniem, wykorzystując je dla odpowiedniego kształtowania, modyfikowania oraz selekcjonowania (w tym derogowania) reguł prawnych, tak aby obowiązywały te, które są najbardziej pożądane społecznie. Mając to na uwadze, zasadność odwoływania się do prawa antytrustowego nie powinna budzić wątpliwości (co bynajmniej nie 10 Polska ustawa antymonopolowa zawiera definicję legalną pozycji dominującej, która zamieszczona została w innym przepisie niż sam ów zakaz (zob. niżej pkt IV.2). Nie ma wątpliwości, iż interpretacja zakresu zastosowania tego zakazu powinna bazować również na tej definicji. 11 Na takich zaś zagadnieniach skupia się niniejsza praca. Nie obejmuje ona problematyki prawnej stosownych procedur antymonopolowych lub sądowych, w ramach których egzekwowany jest zakaz nadużycia pozycji dominującej. 12 Co bynajmniej nie podważa zasadności sięgania także do innych materialnych przepisów prawa konkurencji (np. zakazu porozumień antykonkurencyjnych) w szczególności w celu wzmocnienia argumentacji odnoszącej się już do zakazu nadużycia pozycji dominującej (zob. np. pkt in fine oraz pkt in fine). 13 Przytoczono w niej przeszło 70 wyroków sądów unijnych, tj. ETS oraz SPI, a także 30 orzeczeń sądów krajowych (SN, SA i SOKIK). 14 Odnosi się to do orzeczeń zarówno Amerykańskiego Sądu Najwyższego (Supreme Court), jak i sądów niższej instancji, zwłaszcza Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal); łącznie powołano się na ponad 65 wyroków. 32

29 Wprowadzenie oznacza automatycznego recypowania przewidzianych w tym prawie rozwiązań na grunt unijny lub krajowy; zob. też pkt in fine). Dzięki bazowaniu na rozwiązaniach obowiązujących we wskazanych trzech porządkach prawnych praca zawiera również elementy komparatystyki prawniczej. W rozprawie wykorzystana została także metoda teoretyczno-prawna. Zaprezentowano w niej kilka różnych teorii (szkół) prawa i ekonomii konkurencji, w szczególności w kontekście zasadności kształtowania oraz aksjologicznego uzasadniania reguł prawnych (zob. pkt 1.2 oraz 3.10). W nieznacznym zakresie posłużono się również metodą historyczno-prawną, zwłaszcza poprzez ukazanie uprzednio obowiązujących rozwiązań oraz kierunków ich ewolucji (zob. pkt ). Zastosowano więc kilka różnych metod badawczych, przy czym rolę kluczową odgrywają metoda odwołująca się do kosztów społecznych określonego modelu prawa oraz metoda dogmatyczno-orzecznicza. Równoczesne gdyż dokonane na potrzeby realizacji jednego projektu badawczego wykorzystanie kilku takich metod nie pozostaje ze sobą w kolizji (a nawet przeciwnie 15 ), sprzyjając uzyskaniu satysfakcjonujących wyników pracy naukowej. II. Prawidłowość i stosowalność: wyjaśnienie pojęć II.1. Znaczenie słownikowe Problematyka zakazu nadużycia wykluczającego ukazana zostanie z perspektywy dwóch wspomnianych wyżej kryteriów, wedle których ewaluowane będą reguły prawne dotyczące tego zakazu. Kryteriami tymi są prawidłowość i stosowalność. Pojęcia ta nie są powszechnie 15 Zastosowanie niektórych metod wskazuje wręcz na ich wzajemne krzyżowanie się. Przykładowo, analiza poszczególnych szkół prawa konkurencji oraz leżących u ich podstaw założeń i interpretacji ekonomicznych (metoda teoretyczno-prawna) koresponduje z metodyką historyczno-prawną. W obu przypadkach analizie poddane są zmieniające się z czasem teorie ekonomiczne, oddziałując tym samym na stosowne zmiany w treści reguł prawnych (zob. pkt 3.10 i pkt ). Z kolei uchylanie lub modyfikowanie dotychczasowych reguł świadczy o ich wadliwości lub nieadekwatności do zmienionych warunków rynkowych; oznacza to, że dotychczasowe reguły są lub stały się wadliwe (nieprawidłowe), dlatego też ich dalsze obowiązywanie (bez wzmiankowanej korekty) generować będzie zbędne (gdyż możliwe do unikniecia) koszty społeczne. Z tej perspektywy uwidacznia się więc związek metodyki opartej na kosztach społecznych do dwóch ww. metod badawczych. 33

30 Wprowadzenie używane w doktrynie prawniczej, nie będąc z tego powodu rozumiane w sposób jednolity. W związku z tym koniecznym staje się ich bliższe wyjaśnienie, tym bardziej, iż w niniejszej pracy nadano im sprecyzowane, a zarazem specyficzne znaczenie (zob. niżej pkt II.2 4). Termin prawidłowość został wyszczególniony w słowniku języka polskiego, przy czym zdefiniowanie tego pojęcia nastąpiło przez odwołanie się do jego przymiotnikowej odmiany, czyli słowa prawidłowy. Oznacza ono: zgodny z prawidłami, odpowiadający określonym przepisom, normom, regularny, właściwy, normalny, należyty 16. W słowniku tym wprost nie zamieszczono już pojęcia stosowalność, definiując wszak przymiotnik stosowalny jako: dający się zastosować (używać), możliwy do zastosowania 17. Lingwistyczne definicje powyższych pojęć jedynie w części odpowiadają znaczeniom jakie nadane zostały im w rozprawie. Podobieństwa występują zwłaszcza w odniesieniu do terminu stosowalny. Jak bowiem zostanie ukazane niżej, możliwość ( zdatność ) do zastosowania w praktyce, to jeden z elementów znaczeniowych tego terminu również na potrzeby badawcze niniejszej pracy. Tymczasem potoczne znaczenie pojęć prawidłowość, prawidłowy w zasadzie nie odpowiada znaczeniu jakie przypisano im w rozprawie. Według przytoczonej definicji słownikowej prawidłowy to zgodny z prawem; o prawidłowości (np. określonego zachowania, rozstrzygnięcia) decydować ma zatem jego zgodność z określoną regułą prawa (bez względu na to czy reguła ta jest z różnych perspektyw właściwa, pożądana społecznie, czy też kontrowersyjna i podlegająca odrzuceniu). Tymczasem w niniejszej publikacji prawidłowość stanowi kryterium oceny samych reguł prawnych, wydawanych na ich podstawie rozstrzygnięć oraz wpływu jakie reguły te mają na zachowania przedsiębiorstw. Przykładowo, fakt iż na gruncie definicji słownikowej dane rozstrzygnięcie jest prawidłowe (gdyż zgodne z prawem), bynajmniej nie determinuje jego prawidłowości w rozumieniu przyjętym w monografii. Jeśli bowiem zgodnie z tym rozumieniem reguła prawna podlegać będzie uznaniu za nieprawidłową, wówczas (zazwyczaj 18 ) nieprawidłowe będzie wydane na jej podstawie rozstrzygnięcie. Warto zarazem dodać, iż terminy stoso- 16 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, t. II, s M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1981, t. III, s W niektórych przypadkach nieprawidłowa reguła może wszak (nieco paradoksalnie) prowadzić do prawidłowego (w rozumieniu przyjętym w niniejszej pracy) rozstrzygnięcia prawnego (wyroku, decyzji antymonopolowej); zob. pkt oraz pkt

31 Wprowadzenie walność i stosowalny, jako odnoszące się do reguł prawnych, etymologicznie powiązane są właśnie z doktryną prawniczą w tym w szczególności antymonopolową (zwłaszcza anglojęzyczną; zob. niżej pkt II.3). II.2. Pojęcie prawidłowości reguły Na wstępie podkreślenia wymaga, iż na przyjęty w niniejszej pracy sposób pojmowania kryterium prawidłowości duży wpływ ma specyfika analizowanej problematyki 19. Regułę uznawać należy za prawidłową, jeżeli jej obowiązywanie pozwala na wystąpienie pożądanych skutków społeczno-ekonomicznych, tj. takich, które urzeczywistniają cel jej ustanowienia; celem tym zazwyczaj jest ochrona pewnych wartości, zjawisk społecznych, określonych podmiotów (np. interesów różnych kategorii uczestników obrotu gospodarczego 20 ). Miarą prawidłowości reguły jest częstotliwość zakazanych na jej podstawie zachowań, których zaprzestanie przez jednostki, w tym przedsiębiorstwa (w związku z publicznym egzekwowaniem zakazu), lub brak podejmowania przez nie tych zachowań (w związku ze stosowaniem się do tego zakazu) sprzyja wartościom, których ochrona stanowi cel danej reguły. Prawidłowość reguły prawnej jest zatem kryterium stopniowalnym. Z tej perspektywy reguły prawne (przewidujące zakaz lub nakaz określonych zachowań 21 ) można by podzielić na: (i) reguły absolutnie prawidłowe, czyli kiedy zakazywane zachowanie zawsze godzi w wartość (interes podmiotu), którą mają chronić 22 ; 19 Czyli zwłaszcza właściwej oraz na ile to możliwe dokonanej na poziomie zgeneralizowanych reguł identyfikacji skutków rynkowych zachowania objętego daną regułą (zob. też pkt ). 20 Interesy te mogą być zarówno prawne, jak i ekonomiczne albo jedne i drugie, w tym znaczeniu, iż reguła służyć może równoczesnej ochronie obu wskazanych interesów danej grupy podmiotów (np. konsumentów albo niektórych przedsiębiorstw). 21 Instytucja prawna stanowiąca zasadniczy przedmiot rozważań rozprawy ma bowiem charakter publicznoprawnego zakazu określonych zachowań (tj. takich, które stanowią nadużycie pozycji dominującej). Kryterium prawidłowości w rozumieniu jakie nadano w niniejszej rozprawie odnosić więc należy przede wszystkim do reguł interwencyjnych, tj. stanowiących przejaw administracyjnoprawnej reglamentacji określonych zachowań jednostek. Nie oznacza to wszakże, iż kryterium to jest nieprzydatne do ewaluacji reguł prawa prywatnego. 22 Np. prawnokarny zakaz zabijania (szerzej o tym, zob. pkt 3.8.1). 35

32 Wprowadzenie (ii) reguły wysoce prawidłowe (w tym reguły o akceptowalnym stopniu prawidłowości), czyli kiedy zakazywane zachowanie zazwyczaj narusza chronioną wartość (interes), przy czym mogą zarazem występować (jakkolwiek wyjątkowo 23 ) przypadki, w których zakazane będzie zachowanie niegodzące w tę wartość (interes 24 ) oraz (iii) reguły o zbyt niskim, stąd nieakceptowalnym stopniu prawidłowości 25, w tym (iv) reguł całkowicie (tj. zawsze lub prawie zawsze nieprawidłowe). 23 Problematyczne jest oczywiście ustalenie akceptowalnego stopnia częstotliwości wskazanych wyjątków (czyli w istocie pomyłek systemu prawnego ). W tej kwestii miarodajnym kryterium powinien być generalny koszt społeczny takich wyjątków, konfrontowany z kosztem społecznym ustanowienia reguły, która miałaby nie dopuszczać do takich wyjątków (pomyłek). Wskazanej problematyce oczywiście głównie w kontekście zakazu nadużyć wykluczających poświęcony został rozdział 3 pracy. 24 Przykładem reguły wysoce prawidłowej jest zakaz horyzontalnych karteli cenowych. Kartele te w dominującej większości przypadków wywołują niepożądane skutki z punktu widzenia interesów podmiotów, które zakaz ów ma chronić. Mogą wszak zaistnieć sytuacje, w których kartel skutków takich nie wywoła. Wspomnianej regule nie można więc przypisać statusu absolutnie prawidłowej (zob. też pkt ). 25 Czyli kiedy zakazywane lub nakazywane zachowanie w zależności od przypadku (okoliczności) raz narusza chronioną wartość, innym razem jej nie narusza lub wręcz jej sprzyja. Posługując się przykładem spoza prawa konkurencji, można powołać przepis przewidujący nakaz jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę (zob. art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), który wszedł w życie dnia 17 kwietnia 2007 r. Przepis ów zwiększyć miał bezpieczeństwo drogowe (przez skrócenie czasu reakcji kierowcy) i dzięki temu ograniczyć liczbę wypadków; wartością, którą miał chronić (oraz nadal ma, gdyż wciąż obowiązuje), było i jest zdrowie i życie ludzkie. Nakaz od początku wprowadzenia budził zróżnicowane opinie co do jego zasadności ( prawidłowości ). Przede wszystkim jednak dane empiryczne potwierdzają jego nieprawidłowość. Już po roku obowiązywania liczba wypadków drogowych nie tylko nie zmalała, ale wręcz się zwiększyła (o ok. 7%). Oczywiście istnieje wiele innych (niż obniżenie czasu reakcji kierowcy w związku z brakiem włączonych świateł) przyczyn wypadków drogowych, które mogły mieć wpływ na taką statystykę; jakkolwiek odnotowano również, iż bezpośrednią przyczyną wypadku bywały także włączone w dzień światła pojazdu (gdyż oślepiały kierującego pojazdem, który jechał z naprzeciwka, utrudniając dostrzeganie obiektów niewyposażonych w światła, jak np. pieszych, rowerzystów). Powyższe ukazuje więc, iż wspomniany nakaz w istocie nie sprzyja wartości jaką ma chronić, a w niektórych przypadkach może wręcz w nią godzić (fałszywy pozytyw; zob. pkt 3.3). Jest więc nieprawidłowy. Dodatkowo zaś wywołuje inne straty społeczne wynikające z podwyższonych kosztów eksploatacji pojazdów, w tym zwiększenia się zużycia paliwa i co szczególnie istotne wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery (szerzej na temat innych kosztów społecznych wywołanych przez ów przepis, w tym ich wycenie w pieniądzu, zob. oraz A. Maciejewski, Włączone światła aut: zero pożytku, Rzeczpospolita z dnia 20 kwietnia 2008 r.). Z przyczyn ekologicznych, ale przede wszystkim z powodu znacz- 36

33 Wprowadzenie Powyższy podział reguł wedle kryterium stopnia prawidłowości jest oczywiście kwestią konwencji. Można by rozróżnić zarówno więcej, jak i mniej tego rodzaju grup i ustanowić podział np. tylko na reguły prawidłowe i nieprawidłowe. Z punktu widzenia potrzeb systemu prawnego praktyczne znaczenie ma bowiem głównie ta ostatnia klasyfikacja. Reguły prawidłowe to te, których nie należy zmieniać (o ile już obowiązują) lub te, które należy wprowadzić (o ile takie nie obowiązują), w tym odpowiednio zmodyfikować te obowiązujące (czyli zwłaszcza stosownie je zmodernizować, aby uzyskały co najmniej wysoki stopień prawidłowości ). Przeciwnie, reguły nieprawidłowe to te, których system prawny powinien się wystrzegać (tj. nie ustanawiać takich w ogóle lub eliminować te, które obowiązują). W ramach zaproponowanego podziału status reguł prawidłowych mają dwie pierwsze (i ii). Regułami nieprawidłowymi są zaś dwie ostatnie (iii iv). Prawidłowe reguły powinny minimalizować ryzyko wydawania na ich podstawie błędnych 26 rozstrzygnięć: fałszywych pozytywów lub negatywów (wyjaśnienie tych pojęć nastąpi w pkt 3.3). Analogicznie jak klasyfikacja reguł wedle stopnia ich prawidłowości, również dobór samego terminu prawidłowość jest kwestią konwencji 27. W szczególności pojęciu prawidłowe prawo (reguły) można by nadawać znaczenie szersze (prawidłowość sensu largo), odnosząc je do tego, które spełnia wszelkie cechy dobrego prawa, czyli nie tylko prawa prawidłowego w rozumieniu przyjętym w niniejszej pracy (sensu stricto) ale także stosowalnego (zob. pkt II.4), spójnego wewnętrznie oraz sprawiedliwego. nego wzrostu liczby wypadków w latach , z całodobowego obowiązku jazdy na światłach od dnia 1 stycznia 2008 r. wycofała się Austria. 26 W tym zakresie kryterium prawidłowości pojęciowo upodabnia się do jego słownikowego znaczenia, zgodnie z którym prawidłowy określany jest także jako bezbłędny ; A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004, s Zamiast niego można by rozważyć używanie innych sformułowań, jak np. reguły adekwatne, akuratne czy też jak to określono w literaturze trafnie dobrane merytorycznie ; Z. Ziembiński, S. Wronkowska, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s

34 Wprowadzenie II.3. Prawidłowość a skuteczność reguły w rozumieniu teorii prawa Przyjęte w niniejszej pracy rozumienie prawidłowości (sensu stricto) może prima facie sprawiać wrażenie zbieżności tego pojęcia z terminem skuteczności normy w rozumieniu teorii prawa. W ujęciu tym reguły prawne jako swego rodzaju środki do celu są skuteczne, jeśli ich realizowanie prowadzi do osiągnięcia założonego przez prawodawcę celu 28. Pełne utożsamienie prawidłowości oraz skuteczności nie jest jednak właściwe. Skuteczność prawa (w znaczeniu faktycznym 29 ) jest pojęciem wielopłaszczyznowym. Na potrzeby prezentowanej w tym miejscu problematyki doniosłe jest rozróżnienie przede wszystkim skuteczności behawioralnej (zwanej też formalną) oraz finistycznej (zwanej też realną) 30. Pierwsza przejawia się w podejmowaniu zachowań zgodnych z regułą (cel bezpośredni jej ustanowienia), druga w osiąganiu celu pośredniego, tj. stanu rzeczy będącego pożądanym następstwem realizacji celu bezpośredniego 31. Istnieje relatywnie sporo przypadków, w których reguły nie będą skuteczne, mimo że są prawidłowe 32, oraz przeciwnie sytuacji, w których skuteczność może być stwierdzana także w odniesieniu do reguł nieprawidłowych. Uwidacznia się to zwłaszcza w przypadku skuteczności behawioralnej. Zależy ona bowiem od tego, czy reguła 28 Z. Ziembiński, S. Wronkowska, Zarys teorii..., s. 209; J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, s. 25, Należy ją odróżnić od pojęcia skuteczności prawnej polegającej na tym, iż określonemu stanowi rzeczy przypisuje się określone, normatywne następstwa (jak zwłaszcza skuteczność czynności prawnej lub wyroku sądu); W. Lang (w:) W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s Z perspektywy analizowanych w niniejszej pracy zagadnień relewanata jest tylko skuteczność faktyczna prawa. 30 W. Lang (w:) W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria..., s ; Z. Ziembiński, S. Wronkowska, Zarys teorii..., s. 209, 210; J. Wróblewski, Skuteczność prawa i problemy jej badania, SP 1980 nr 1 2, s W cytowanych publikacjach wyróżnia się także skuteczność społeczno-wychowawczą (zwaną także motywacyjną) oraz skuteczność psychologiczną prawa. 31 J. Wróblewski, Skuteczność prawa..., s. 9 12; W. Gromski, Law nad Economics jako teoria polityki prawa (w:) J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007, s Nawet reguły absolutnie prawidłowe (zob. pkt II.2) są nieskuteczne, jeśli adresaci nie będą się do nich stosować (a przynajmniej tak będą się zachowywać w większości przypadków). Odnosząc tę problematykę do norm prawa karnego przyjmuje się, że są one skuteczne, jeżeli adresaci dostatecznie często będą realizować obowiązki przez nie wyznaczone; Z. Ziembiński, S. Wronkowska, Zarys teorii..., s

I Polski Kongres Prawa Konkurencji

I Polski Kongres Prawa Konkurencji I Polski Kongres Prawa Konkurencji Antykonkurencyjny cel lub skutek w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży Konrad Kohutek I Polski Kongres Prawa Konkurencji Antykonkurencyjny cel lub skutek

Bardziej szczegółowo

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański Warszawa 2010 Wydawca: Małgorzata Przek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja pozacenowa

Dyskryminacja pozacenowa Dyskryminacja pozacenowa analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji oraz analiza wybranych wskaźników dotyczących obsługi, dostarczania usług hurtowych i detalicznych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji

Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Antoni Bolecki Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji Warszawa 2013 Podręczniki i Monografie Wymiana informacji między

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła *

Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła * Transformacje Prawa Prywatnego 1 2/2009 ISSN 1641 1609 Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła * Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

rawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym Justyna Węgrzyn

rawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym Justyna Węgrzyn rawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym Justyna Węgrzyn Wrocław 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 23

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM. Maciej Etel

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM. Maciej Etel POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM Maciej Etel Warszawa 2012 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 23 Rozdział I O znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw

Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw Paweł Selera Warszawa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Spis treści Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych 1 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna Materiały pokonferencyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 lipca 2015 r.

Warszawa, 22 lipca 2015 r. Warszawa, 22 lipca 2015 r. Związek Firm Pożyczkowych ul. Krakowskie Przedmieście 79/212 00-079 Warszawa kontakt@zfp.org.pl Szanowny Pan Kazimierz Kleina Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Zamówień Publicznych EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi Redakcja: Andrzej Borowicz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne 1

Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne 1 Magdalena Fedorowicz Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne 1 Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania stała się analiza

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Antoni Bolecki* Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej

Antoni Bolecki* Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej 16 * Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej Spis treści: I. Wstęp II. Ramy prawne prawo unijne a prawo polskie III. Antykonkurencyjny skutek porozumień

Bardziej szczegółowo

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Mateusz Chołodecki Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa 2013 Podręczniki i Monografie Kontrola sądowa decyzji Prezesa

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Kolegium Redakcyjne Paweł Izdebski student WPiA UKSW Małgorzata Judkiewicz - studentka WPiA UKSW Kamila Walaszczyk studentka WPiA

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach

REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO. Marlena Wach REGULACYJNE I CYWILNOPRAWNE ASPEKTY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO Marlena Wach Warszawa 2013 Stan prawny na 14 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz Wydawca

Bardziej szczegółowo

Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich.

Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich. Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich Bogdan Fischer Warszawa 2010 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów... 9 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo