Terapia poznawczo-behawioralna dla osób z zaburzeniem stresu pourazowego i nadużywających substancji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terapia poznawczo-behawioralna dla osób z zaburzeniem stresu pourazowego i nadużywających substancji"

Transkrypt

1 190 Terapia poznawczo-behawioralna dla osób z zaburzeniem stresu pourazowego i nadużywających substancji A cognitive behavioral therapy for co-occurring substance use and posttraumatic stress disorders Mark P. McGovern 1,Chantal Lambert-Harris 1, Stephanie Acquilano 1, Haiyi Xie 1, Arthur I. Alterman 2, Roger D. Weiss 3 Reprinted from Addictive Behaviors 34 (2009), Mark P. McGovern, Chantal Lambert-Harris, Stephanie Acquilano, Haiyi Xie, Arthur I. Alterman, Roger D. Weiss A cognitive behavioral therapy for co-occurring substance use and posttraumatic stress disorders, p , Copyright 2009 with permission from Elsevier. Przedrukowano z Addictive Behaviors 34 (2009), Mark P. McGovern, Chantal Lambert-Harris, Stephanie Acquilano, Haiyi Xie, Arthur I. Alterman, Roger D. Weiss A cognitive behavioral therapy for co-occurring substance use and posttraumatic stress disorders, s , Copyright 2009 za zgodą Elsevier. 1 Dartmouth Medical School, United States 2 University of Pennsylvania United States 3 McLean Hospital, Harvard Medical School, United States streszczenie Leczenie zespołu stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) jest często występującym elementem programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, oraz czynnikiem ryzyka niepowodzenia terapii. Interwencje są rozwijane w oparciu o potrzeby osób z PTSD i uzależnionych, ale nie zawsze pamięta się o badaniu ich skuteczności, poziomie tolerancji metod przez pacjenta oraz włączaniu ich w dotychczasowy tryb leczenia. W niniejszej pracy opisano terapię poznawczo behawioralną dla PTSD, która zawiera w części założenia terapii PTSD dla osób z ciężkimi postaciami chorób psychicznych prowadzonej w państwowych ośrodkach leczenia chorób psychicznych. Nowa forma terapii przeznaczona jest dla tych pacjentów, którzy leczą się z uzależnienia i współwystępuje u nich PTSD. W badaniu tym pięciu terapeutów leczyło PTSD wykorzystując CBT (ang. Cognitive behavioral therapy, terapia poznawczo behawioralna). Opisano wyniki jedenastu pacjentów: początkowe, po odbyciu terapii CBT i po trzech miesiącach od zakończenia terapii. Oceniano poziom i rodzaj uzależnienia, natężenie PTSD i retencję, z których wszystkie poprawiły się u pacjentów uczestniczących w terapii poznawczo behawioralnej. Słowa kluczowe: współwystępujące zaburzenie, PTSD, CBT, leczenie uzależnienia abstract Co-occurring posttraumatic stress disorder (PTSD) is prevalent in addiction treatment programs and a risk factor for negative outcomes. Although interventions have been developed to address substance use and PTSD, treatment options are needed that are effective, well tolerated by patients, and potentially integrated with existing program services. This paper describes a cognitive behavioral therapy (CBT) for PTSD that was adapted from a treatment for persons with severe mental illnesses and PTSD in community mental health settings. The new adaptation is for patients in community addiction treatment with co-occurring PTSD and substance use disorders. In this study, 5 community therapists delivered the CBT for PTSD. Outcome data are available on 11 patients who were assessed at baseline, post-cbt treatment, and at a 3-month follow-up post-treatment. Primary outcomes were substance use, PTSD severity, and retention, of which all were favorable for patients receiving the CBT for PTSD. Key words: Co-occurring disorders, PTSD, CBT, addiction treatment Adres do korespondencji/ Address for correspondence: Department of Psychiatry Dartmouth Medical School 2 Whipple Place Suite 202, Lebanon New Hampshire United States Tel.: fax: dartmouth.edu (M.P. McGovern). 1. Wprowadzenie Przeciętnie 35% do 50% osób leczących się z powodu uzależnienia ma w wywiadzie zaburzenie stresu pourazowego (PTSD), a 25% do 42% spełnia kryteria PTSD w trakcie terapii uzależnień (Back I wsp., 2000; Brady, Back & Coffey, 2004; Brown, Recupero & Stout, 1995; Cacciola, Alterman, McKay & Rutherford, 2001; Dansky i wsp., 1996; Jacobsen, Southwick & Kosten, 2001; Mills, Lynskey, Teesson, Ross & Darke, 2005; Ouimette, Ahrens Moos, & Finney, 1997). Współwystępowanie PTSD i uzależnienia od substancji jest ogromnym problemem i utrudnia pacjentowi funkcjonowanie w obszarze psychicznym, społecznym i zawodowym (Back i wsp., 2000; Brady, Killeen, Saladin & Dansky, 1994; Najavits, Weiss, Shaw & Muenz, 1998; Ouimette, Moos & Finney, 2003; Trafton, Minkel & Humphreys, 2006). Połączenie tych dwóch zaburzeń implikuje wiele trudności w terapii. Osoby z PTSD reagują gorzej na rutynowe zabiegi terapeutyczne. Korzystają one z większej ilości konsultacji i form leczenia, są bardziej skłonne do rezygnacji z leczenia i rzadziej do niego powracają. Co więcej, funkcjonowanie tych osób bez względu na poziom uzależnienia jest gorsze (Brady i wsp., 1994; Brown i wsp., 1995; Brown, Stout & Mueller, 1999; Hien, Nunes, Levin & Fraser, 2000; Cacciola, Koppenhaver, Alterman & McKay, 2009; McGovern, Drake & Weiss, 2005; Mills, Teesson, Ross, Darke & Shanahan, 2005; Ouimette, Finney & Moos, 1999; Ouimette i wsp., 1997; Trafton i wsp., 2006). Historycznie rzecz ujmując, terapie uzależnień nie były przeznaczone dla osób ze współwystępującym PTSD. Prawdopodobnie nie zajmowano się kwestią lęku, nie pracowano na bolesnych doświadczeniach żeby nie narażać pacjenta na przerwanie okresu abstynencji (Brown, 1985; Killeen i wsp., 2008). Jednak ostatnio stworzono cztery wystandaryzowane inter-

2 191 wencje behawioralne dla osób uzależnionych z PTSD: Substance Dependence PTSD Therapy (SDPT) (Triffleman, Carroll & Kellogg, 1999), Concurrent Treatment of PTSD and Cocaine Dependence (CTPCD) (Back, Dansky, Carroll, Foa & Brady, 2001; Brady, Dansky, Back, Foa & Carroll, 2001), Transcend (Donovan, Padin-Rivera & Kowaliw, 2001), oraz Seeking Safety (SS) (Najavits i wsp., 1998; Najavits, 2002). Interwencje te różnią się podejściem teoretycznym, czasem trwania, ilością badań nad skutecznością i wieloma innymi czynnikami. Tylko Transcend jest zintegrowaną formą leczenia uzależnienia PTSD przeznaczoną dla pacjentów będących w terapii uzależnień (Donovan i wsp., 2001). SDPT, CTPCD i SS są niezależnymi formami terapii, a pacjentów rekrutuje się poprzez reklamy i ogłoszenia w prasie. Ani w przypadku SDPT ani Transcend nie obserwowano tendencji do zapobiegania nawrotom. W przypadku CTPCD obserwowano natomiast, tendencję do zapobiegania nawrotom na poziomie 39% (Brady i wsp., 2001). W dwóch badaniach, terapia SS wykazywała tendencję do zapobiegania nawrotom na poziomie 63% (Najavits i wsp.,1998) i 61% (Hien, Cohen, Miele, Litt & Capstick, 2004). W nawiązaniu do badań nad skutecznością, chociaż Transcend, SDPT i CTPCD miały pozytywny wpływ na objawy PTSD, tylko skuteczność SS potwierdzano w randomizowanych, kontrolowanych badaniach nad PTSD. W jednym z tych badań, obserwowano znacznie lepsze efekty terapeutyczne w porównaniu do grupy osób leczonej w tradycyjny sposób (Najavits i wsp., 1998). W drugim terapia SS osiągała podobne efekty, co terapia zapobiegania nawrotom (Hien i wsp., 2004). W trzecim badaniu nad 12 sesyjnym modelem SS, pacjentki osiągały podobne postępy, co chore uczestniczące w edukacyjnym programie dla kobiet (Cohen & Hien, 2006; Hien, 2006). Jednak SS jest jedyną z czterech wcześniej wymienionych form interwencji, której efektywność jest stale badana. Aktualnie nie ma terapii behawioralnej dla PTSD, zaprojektowanej dla osób korzystających z terapii uzależnień, która byłaby objęta stałym badaniem w taki sposób by większość klinicystów mogło ją stosować u szerokiego grona pacjentów. Przygotowaliśmy program terapii poznawczo behawioralnej dla osób z PTSD oparty o techniki poznawczej rekonstrukcji, oraz innych skutecznych terapii w populacji osób chorych psychicznie zagrożonych współwystępowaniem, także z psychozami (Rosenberg, Mueser, Jankowski, Salyers & Acker, 2004). W randomizowanym i kontrolowanym badaniu Mueser i wsp. (2008) obserwowali istotne zmniejszenie objawów i wysoki wskaźnik zapobiegania nawrotowi (81%). Co więcej, przeszkolono i superwizowano z bardzo dobrymi wynikami, klinicystów pracujących w publicznej służbie zdrowia, z zakresu CBT dla osób z PTSD. Wskazuje to, na łatwość uczenia się technik terapeutycznych przez klinicystów. Badania pokazują, że stosowanie technik ekspozycyjnych w PTSD jest równie skuteczne, ale bardziej wyczerpujące dla pacjentów. Utrzymywanie abstynencji jest zazwyczaj łatwiejsze dzięki technikom restrukturyzacji poznawczej, w porównaniu do technik ekspozycyjnych (Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou & Thrasher, 1998; Tarrier i wsp., 1999). Zintegrowane formy terapii PTSD i uzależnienia, takie jak CPTCD i SDPT zakładają używanie technik ekspozycyjnych, ale pacjenci korzystający z CPTCD zgłaszali wysoki poziom wyczerpania (61%). Zgłaszamy potrzebę rozwoju behawioralnych strategii terapeutycznych dla osób uzależnionych ze współwystępującym PTSD, które mogłyby być stosowane przez doradców ds. uzależnień i klinicystów pracujących w państwowej służbie zdrowia, oraz badania skuteczności stosowania tych strategii. Celem niniejszego badania, było określenie możliwości wprowadzenia adaptowanej przez nas formy CBT dla PTSD u osób leczących się z uzależnienia u których współwystępuje PTSD. W niniejszej pracy staramy się odpowiedzieć na poniższe pytania: 1. Czy zastosowanie CBT dla PSTD u osób uzależnionych zmniejsza istotnie nasilenie objawów PTSD? 2. Czy zastosowanie CBT dla PSTD u osób uzależnionych zmniejsza istotnie nasilenie objawów uzależnienia? 3. W jaki sposób porównać wskaźnik zachowywania abstynecji u osób uzależnionych z PTSD korzytających z CBT dla PTSD z osobami uzależnionymi z PTSD korzystającymi z innych form interwencji? 2. Metody 2.1. Projekt Badana była jedna grupa, dwuetapowo (pre test/post test) z powtórzonymi pomiarami na początku terapii, po zakończeniu terapii i trzy miesiące po zakończeniu terapii Miejsce Osoby były rekrutowane spośród dorosłych pacjentów leczących się ambulatoryjnie z powodu uzależnienia w ramach specjalnego programu (IOP-ang. Intensive Outpatient Program). Program ów, jest formą terapii grupowej i zakłada uczestniczenie w spotkaniach od 9 do 12 godzin tygodniowo, 3 do 4 dni lub wieczorów. Koncentruje się na edukowaniu pacjentów i ich rodzin z zakresu tematyki uzależnień, rozwijaniu strategii radzenia sobie z nawrotem i motywowaniu do kontynuowaniu leczenia. Intensywna faza leczenia trwa około 4 do 6 tygodni, następnie przez 2 do 3 miesięcy pacjenci uczestniczą w grupach wsparcia. Trzy wybrane przez nas miejsca były podobnie zorganizowane, pracował tam podobnie wyszkolony personel, pracujący na porównywalnych protokołach terapeutycznych. Wybrane przez nas ośrodki to: Farnum Rehabiliation

3 192 Center (Manchester, New Hampshire), FreshStart w Concord Hospital (Concord, New Hampshire) i Quitting Time w Clara MartinCenter (Wilder, Vermont). Wiedzę o CBT dla PTSD terapeuci zdobywali w trakcie kursu IOP, oraz w swoich miejscach pracy Interwencja CBT dla PTSD w przebiegu uzależnienia jet terapią indywidualną w której używa się podręcznika. Zawiera trzy podstawowe elementy: 1. Psychoedukację pacjenta z zakresu PTSD i związków pomiędzy PTSD a uzależnieniem. 2. Trening oddychania; behawioralną technikę pracy z lękiem. 3. Poznawczą rekonstrukcję: poznawczą technikę pozwalającą odkryć relacje między emocjami, sytuacjami, zachowaniem oraz ich funkcje. Uczono odkrywania związków między myślami, emocjami, zachowaniami i strategiami unikania. Edukowano pacjenta z zakresu strategii radzenia sobie z lękiem, zmniejszania liczby zachowań unikających. Techniki te są kluczowe dla terapii PTSD (Keene, 2009). Terapia CBT dla PTSD opisana w podręczniku składa się z ośmiu modułów: 1. Wprowadzenie do leczenia. 2. Plan zapobiegania nawrotom choroby i sytuacjom kryzysowym. 3. Trening efektywnego oddychania. 4. PTSD: podstawowe objawy. 5. PTSD: objawy powiązane. 6. Poznawcza rekonstrukcja: trzy pierwsze kroki. 7. Poznawcza rekonstrukcja: program pięciu kroków. 8. Generalizacja treningu i zakończenie. Żeby przeprowadzić osiem modułów potrzeba ośmiu do dwunastu sesji (na niektórych pracuje się nad jednym modułem, na innych kończy się jeden i zaczyna kolejny). Z podręcznika korzystał nie tylko terapeuta, pacjent również miał swój podręcznik. Opisano w nim terapię poznawczo-behawioralną, skale do monitorowania różnych zmiennych, miejsce na zadania domowe, treści edukacyjne Wybór terapeutów, trening i superwizja Trening i superwizja dla terapeutów szkolących się w CBT dla PTSD odbywał się w formie pięciu spotkań: na początku odbywała się 90 minutowa sesja dydaktyczna, potem dwa razy w miesiącu sesje telefoniczne, i kolejne dwa razy indywidualne superwizje twarzą w twarz. Wszystkie spotkania były nagrywane i oceniane przez specjalistów w dziedzinie leczenia PTSD, w przebiegu uzależnienia za pomocą kwestionariusza ACI (ang. Adherence and Competence Index). W zamian za szkolenie, pięciu środowiskowych terapeutów zgodziło się na bezpłatny udział w projekcie. Byli to: praktykujący pielęgniarz psychiatryczny, doktor psychologii, opiekun środowiskowy z tytułem magistra, lekarz stażysta oraz rehabilitant z wyższym wykształceniem. Nagrania z sesji terapeutycznych były rozdzielane między niezależnych sędziów, generalnie stwierdzono, że uczestnicy projektu w satysfakcjonujący sposób przyswoili wiedzę i zdobyli kompetencje do zastosowania jej w praktyce. Wszyscy terapeuci uzyskali przynajmniej 4 punkty w 7 punktowej skali ACI, co świadczy o dobrym przyswojeniu wiedzy i zdobyciu umiejętności. Żaden terapeuta nie został zdyskwalifikowany z powodu braku wiedzy czy kompetencji Uczestnicy Uczestnicy byli rekrutowani z trzech programów leczenia uzależnień. W trakcie pierwszego tygodnia od przyjęcia wypełniali oni kwestionariusz PCL badający obecność objawów PTSD (ang. PTSD Checklist-PCL). Kwestionariusz składa się z listy traumatycznych wydarzeń (kryterium A diagnozy PTSD w DSM-IV), a dalej z 17 objawami związanymi z PTSD, opisującymi kryterium B (ponowne doświadczanie), kryterium C (unikanie), oraz kryterium D (nadmierne pobudzenie). Objawy ocenia się w 5 punktowej skali, gdzie 1 oznacza wcale się nie przejmuję a 5 bardzo się przejmuję. Wynik 44 i powyżej wskazuje na PTSD (Blanchard, Jones-Alexander, Buckley & Forneris, 1996). Pacjenci z wysokimi wynikami zostali poproszeni o wyrażenie zgody na udział w badaniu. Projekt badania został zaakceptowany przez Trustees of Dartmouth College Committee for the Protection of Human Subjects, State of New Hampshire Department of Health and Human Services Committee for the Protection of Human Subjects, i Human Investigation Committee at Concord Hospital. Do badania zakwalifikowano 23 pacjentów. Jedenastu pacjentów rozpoczęło terapię (było na co najmniej dwóch sesjach CBT) i uczestniczylo w przynajmniej jednej ocenie follow-up. W dalszej części omówimy rezultaty Pomiary Podstawowym narzędziem pomiaru PTSD była kliniczna skala PTSD CAPS (ang. Clinician Administered PSTD Scale, Blake i wsp., 1998). CAPS jest ustrukturyzowanym wywiadem, który przeprowadza terapeuta. Dostarcza ogólnego wyniku (44 punkty i więcej oznaczają PTSD), podskale oceniają kryteria B,C i D oraz obecność PTSD (obecnie/w przeszłości). W badaniu naszym ocenialiśmy obecność objawów PTSD w ciągu ostatnich 30 dni. W celu oceny uzależnienia posłużyliśmy się: Time-Line Follow-Back Calendar (TLFB) (Sobell, Maisto, Sobell & Cooper, 1979), wynikami badania moczu i alkomatem, oraz Addiction Severity Index drug and alkohol composite scores (ASI) (McLellan, Luborsky, Woody & O Brien,1980). Miara retencji była ustalona a priori i była zdefiniowana jako uczestnictwo w 8 lub większej ilości sesji do końca, tzn. wykonanie 75% planu terapii.

4 Analiza danych. Do analizy danych użyto programów SAS 9.2 i SPSS 15.0 (SAS Institute Inc., 2008; SPSS, 2006). Za pomocą procedury univariate opisano dane demograficzne (wiek, płeć, pochodzenie etniczne), oraz podstawowe dane dotyczące próby (natężenie objawów PTSD, rodzaj uzależnienia) (SPSS, 2006). W celu oceny związku PTSD (wyniki CAPS) i uzależnienia od substancji (TLFB, dodatnie badania toksykologiczne, ASI) w trakcie trzech okresów badania (początek, po leczeniu i po trzech miesiącach od zakończenia leczenia) stworzono model równania szacunku uogólnionego (ang. Generalized Estimating Equations, GEE). Obserwowano różnice między początkiem terapii i po zakończeniu leczenia. Początkiem terapii i po trzech miesiącach po zakończeniu leczenia (SAS Institute Inc., 2008). W celu ustalenia czasu abstynencji, biorąc pod uwagę obecność na sesjach, analizowano krzywe przeżycia (ang. survival analysis curve). 3. Wyniki 3.1. Dane podstawowe Średnia wieku w grupie wyniosła 34,4 (sd=8.8). Wszyscy pacjenci byli rasy kaukaskiej, z przeważającą liczbą kobiet (91%). Wszyscy spełniali kryteria PTSD, uzyskując średni wynik 73,9 (13.9) w skali CAPS. Pacjenci uzyskali średnio 21,1 (sd=5.4) w podskali CAPS badającej kryterium B (ponowne doświadczanie), 29,6 (sd=6.8) w podskali CAPS badającej kryterium C (unikanie) i 23,1 (sd=6.1) w podskali CAPS badającej kryterium D (nadmierne pobudzenie). Większość pacjentów doświadczyła w dzieciństwie wykorzystania seksualnego (81,8%). Drugą najczęstszą przyczyną traumy było uczestniczenie w wypadku (45,5%) (Tab. I). Więcej niż połowa pacjentów zaczęła używać substancji po jednym lub kilku doświadczeniach traumatycznych (63,6%). Na początku badania osiemdziesiąt dwa procent (82%) pacjentów miało negatywny wynik toksykologiczny w badaniu moczu i brak alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu alkomatem. Za pomocą TLFB ustalono, że w ciągu ostatnich 90 dni pacjenci przez przynajmniej 25 dni pili alkohol, a przez 16 dni używali narkotyków (Tab. I) Objawy PTSD Jak pokazano na rycinie 1 istnieje różnica w natężeniu objawów PTSD, między początkiem badania (100% pacjentów spełniało kryteria), po zakończeniu badania (27% pacjentów spełniało kryteria) oraz po trzech miesiącach od zakończenia terapii (20% pacjentów spełniało kryteria). Jak pokazano w tabeli II, obserwowano zmiany w wynikach CAPS, CAPS B, CAPS C i CAPS D (χ 2 =79.21, 2 df, pb0.0001; χ 2 =51.85, 2 df, pb0.0001; χ 2 =45.59, 2 df, pb0.0001, χ 2 =29.81, 2 df, pb0.0001). Ogólny wynik CAPS i wynik CAPS C Tabela I. Dane podstawowe pacjentów (n=11) Table I. Patient demographics and baseline clinical characteristics (n=11) Dane demograficzne Demographics Średnia wieku (sd) 34 (8.8) Age mean (sd) Płeć (mężczyźni) 9% Gender (male) Rasa (kaukaska/biała) 100% Race (Caucasian/White) Początek terapii: kryteria diagnostyczne PTSD Baseline: PTSD severity Diagnoza PTSD: u 100% pacjentów PTSD diagnosis: positive Wynik ogólny CAP 73.9 (13.9) CAP score total Wynik CAPS B (ponowne doświadczanie) 21.2 (5.4) CAPS B criteria (re-experiencing) Wynik CAPS C (unikanie) 29.6 (6.8) CAPS C criteria (avoidance) Wynik CAPS D (nadmierne pobudzenie) 23.1 (6.3) CAPS D criteria (increased arousal) Rodzaj traumy Trauma types Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie 81.8% Childhood sexual assault Wykorzystanie fizyczne w dzieciństwie 36.4% Childhood physical assault Wykorzystanie seksualne w dorosłości 9.1% Adult sexual assault Wykorzystanie fizyczne w dorosłości 36.4% Adult physical assault Wypadek 45.5% Accident Klęska żywiołowa 0.0% Disaster Tragiczna śmierć 9.1% Tragic death Ryzykowne zdarzenie 9.1% Hazardous duty Chronologia wystąpienia traumy i użycia substancji Chronological sequence of trauma and substance use TraumaNużycie substancji 27.3% Trauma>substance>use Trauma N użycie substancji N traumanużycie substancji 63.6% Trauma>substance use>trauma>substance use Użycie substancji N trauma 9.1% Substance use>trauma Początek badania: ocena uzależnienia Baseline: substance severity Dane obiektywne Objective measures Badanie moczu, wynik negatywny 81.8% Urine toxicology negative Badanie alkomatem, poziom alkoholu 0.0% Alcohol positive breathalyzer Dane TLFB 3-Month Time-Line Follow Back Średnia liczba dni picia alkoholu 24.7 (25.7) number of days drinking Średnia liczba dni używania narkotyków 15.6 (26.9) number of days using drugs Wyniki ASI ASI composite scores Alkohol 0.41 (0.12) Alcohol Narkotyki 0.19 (0.14) Drug

5 194 Tabela II. Natężenie PTSD Table II. PTSD severity Wynik CAPS CAPS score total Wynik CAPS B CAPS B criteria (re-experiencing) Wynik CAPS C CAPS C criteria (avoidance) Wynik CAPS D CAPS D criteria (increased arousal) Początek badania Baseline n=11 Po zakończeniu badania Post-Tx n=11 3 miesiące po zakończeniu badania 3-Month Post-Tx n=10 74 a 37 b 28 b,c 79.21*** 21 a 9 b 8 b 51.85*** 30 a 14 b 9 b,c 45.59*** 23 a 14 b 12 b 29.81*** Istotna różnica między indeksem a i b ; pozycje z indeksem c różnią się istotnie na poziomie od po zakończeniu leczenia na poziomie ***pb0,001 The significant difference between superscript a and b is p<0.0001; items with the superscript c are significantly different from Post-Tx; ***pb χ 2 1 df, pb0.0001). Stwierdzono również istotną zmianę w wynikach po zakończeniu leczenia i trzy miesiące od zakończenia leczenia (χ 2 =29.85, 1 df, pb0.0001; χ 2 =11.81, 1 df, p=0.001) (Tab. II). Ryc. 1. Wyniki CAPS Fig. 1. CAPS diagnosis Ryc. 2. CBT dla PTSD-retencja Fig. 2. CBT for PTSD treatment retention z początku leczenia różnił się istotnie wyników po zakończeniu leczenia i trzech miesiącach od zakończenia leczenia (χ 2 =343.02, 1 df, pb0.0001; χ 2 =46.05, 1 df, pb0.0001; χ 2 =226.82, 1 df, pb0.0001; χ 2 =18.71, 3.4. Retencja Piętnastu z dwudziestu trzech pacjentów (65%) uczestniczyło w przynajmniej 8 sesjach CBT. Jest to wynik porównywalny do SS (61 63%) i lepszy CTPCD (39%). Pacjenci uczestniczyli średnio w 10,5 sesjach CBT w trakcie badania (Ryc. 2). W trakcie analizy danych osób porównaliśmy wyniki 15 z 8, które nie ukończyły terapii. Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic między obiema grupami. Pomimo, że nie było istotnych statystycznie różnic, osoby, które nie ukończyły terapii to te zgłaszające rzadziej seksualne wykorzystanie w dzieciństwie i mające niższe wyniki na skalach CAPS. W dodatku porównaliśmy charakterystyki pacjentów którzy uczestniczyli w etapie follow-up (n=11) z tymi, którzy w nim nie uczestniczyli (n=12). Grupy nie różniły się pod kątem danych demograficznych ani dotyczącymi natężenia objawów PTSD i uzależnienia. Na końcu porównaliśmy wyniki osób z początkowego etapu badania, z informacjami zdobytymi na etapie oceny follow-up z osobami bez follow-up. W wyniku tego porównania również nie uzyskano dowodów na istotność różnic. 4. Dyskusja 4.1. Podsumowanie wyników Przedstawione wyniki wskazują na zasadność stosowania CBT dla PTSD u pacjentów będących w terapii uzależnień. Odbycie terapii PTSD w paradygmacie

6 195 Tabela III. Natężenie objawów uzależnienia Table III. Substance use severity TLFB po 3 miesiącach 3-Month Time-Line Follow Back Liczba dni picia alkoholu Number of days drinking Liczba dni używania narkotyków Number of days using drugs Wyniki ASI ASI composite scores Alkohol Alcohol Narkotyki Drug Początek badania Baseline n=11 *0.05; istotna różnica między indeksem a i b wynosi p= 0,02 *p<0.05; the significant difference between superscript a and b is p=0.02 Po zakończeniu badania Post-Tx n=11 3 miesiące po zakończeniu badania 3-Month Post-Tx n= a 0.29 b 0.27 b 8.36* 0.19 a 0.13 b 0.12 b 6.76* χ 2 poznawczo-behawioralnym ma znaczący wpływ na diagnozę PTSD wedle CAPS: tylko 27% badanych po zakończeniu leczenia spełniało kryteria PTSD i jeszcze mniej, bo 20% po trzech miesiącach od zakończenia terapii. Potwierdza to trwałość zmian i możliwość ich utrzymania przez krótki okres po zakończeniu terapii. Pacjenci którzy uczestniczyli w sesjach CBT dla PTSD używali rzadziej i mniej substancji, od których byli uzależnieni. Nie możemy jednak stwierdzić znaczenia CBT dla PTSD w redukowaniu objawów uzależnienia u pacjentów uczestniczących w terapii uzależnień. Ostatecznie 65% pacjentów ukończyło terapię. Chociaż poziom retencji był zadowalający w porównaniu do innych terapii dla PTSD i współwystępującego uzależnienia, uczestniczenie w większości sesji było dla naszych pacjentów dużym wyzwaniem. W niniejszym badaniu nie udało się zidentyfikować istotnych różnic między pacjentami przystępującymi do badania (czynników wpływających na wyczerpanie i kształtujących postawę wobec terapii), ale u większości pacjentów nie stwierdzono silnego natężenia objawów PTSD Ograniczenia badania Nie podporządkowaliśmy się rygorystycznie zasadom prowadzenia randomizowanego i kontrolowanego badania, stąd zagrożenie wewnętrznej i zewnętrznej trafności. Po pierwsze nie możemy z całkowitą pewnością w tym momencie przypisać pozytywnego efektu terapeutycznego CBT dla PTSD. Dopóki nie możemy porównać naszych wyników z grupą kontrolną nie możemy oszacować wpływu naturalnie przebiegających zmian, ani wpływu terapii uzależnień na nasze wyniki. Nasza grupa badanych jest pod wieloma względami wyjątkowa. Być może osoby, które nie wyraziły zgody na udział w badaniu miałyby większą tendencję do wcześniej rezygnacji z terapii. Po trzecie terapeuci byli woluntariuszami i nie byli terapeutami uzależnień. Pozostaje niewyjaśnione, jak łatwo wprowadzić CBT dla PTSD do państwowych ośrodków uzależnień, dopóki ich pracownicy nie zostaną włączeni do podobnego projektu. Na obecnym etapie badania można przyznać, że zastosowanie CBT dla PTSD u osób uzależnionych przynosi lepsze efekty od terapii SS, w zakresie zmniejszenia nasilenia objawów PTSD i używania substancji, oraz lepszy poziom retencji w porównaniu do terapii SS i CTPCD. Dokładniejsze opisanie efektywności CBT dla PTSD stosowanej u osób uzależnionych wymaga dalszych badań Wskazania do przyszłych badań Ograniczenia niniejszego badania wyznaczają kierunek przyszłych badań nad zastosowaniem terapii behawioralnej w leczeniu uzależnień (Onken, Blaine & Battjest, 1997; Rounsaville, Weiss & Carroll, 1999; Rounsaville, Carroll & Onken, 2001). W przyszłych badaniach będziemy porównywać osoby korzystające z terapii uzależnień oraz CBT dla PTSD vs osoby korzystające z terapii uzależnień, oraz innej formy terapii PTSD. To powinno lepiej określić efektywność CBT w leczeniu traumy i uzależnienia. Do programu terapii dodamy techniki motywacyjne żeby zachęcić pacjentów do korzystania z sesji. Zamierzamy również lepiej zrozumieć różne podejścia w terapii uzależnień,

7 196 by zbadać czy jej rodzaj wpływa na efektywność CBT dla PTSD (Flynn & Brown, 2008; Schneider, Cronkite & Timko, 2008). Podziękowania Badanie zostało przeprowadzone w ramach grantu NIDA K23 DA A (McGovern) oraz grantu NIDA K24DA (Weiss). Autorzy pragną w tym miejscu serdecznie podziękować pacjentom biorącym udział w badaniu, oraz pracownikom Farnum Rehabilitation Center (Manchester, New Hampshire), FreshStart at Concord Hospital (Concord, New Hampshire) oraz Quitting Time at the Clara Martin Center (Wilder, Vermont). Do groan osób, które wniosły wkład w przygotowanie niniejszej pracy należą; Stephen Higgins, Kim Mueser, Lois Hollow, Karen Gillock, Ellen Eberhart, Jim Gamache, Melissa Edney, and Aurora Matzkin. Piśmiennictwo 1. Back, S. E., Dansky, B. S., Carroll, K. M., Foa, E. B., & Brady, K. T. (2001). Exposure therapy in the treatment of PTSD among cocaine-dependent individuals: Description of procedures. Journal of Substance Abuse Treatment; 21(1): Back, S. E., Dansky, B. S., Coffey, S. F., Saladin, M. E., Sonne, S., & Brady, K. T. (2000). Cocaine dependence with and without post-traumatic stress disorder: A comparison of substance use, trauma history and psychiatric comorbidity. The American Journal on Addictions/American Academy of Psychiatrists in Alcoholism and Addictions; 9(1): Blake, D. D., Weathers, F. W., Nagy, L. M., Kaloupek, D. G., Charney, D. S. & Keane, T. M. (1998). Clinician administered PTSD scale for DSM-IV. White River VT: National Center for PTSD. 4. Blanchard, E. B., Jones-Alexander, J., Buckley, T. C., & Forneris, C. A. (1996). Psychometric properties of the PTSD checklist (PCL). Behaviour Research and Therapy; 34(8): Brady, K. T., Back, S. E., & Coffey, S. F. (2004). Substance abuse and posttraumatic stress disorder. Current Directions in Psychological Science; 13(5): Brady, K. T., Dansky, B. S., Back, S. E., Foa, E. B., & Carroll, K. M. (2001). Exposure therapy in the treatment of PTSD among cocaine-dependent individuals: Preliminary findings. Journal of Substance Abuse Treatment; 21(1): Brady, K. T., Killeen, T., Saladin, M. E., & Dansky, B. (1994). Comorbid substance abuse and posttraumatic stress disorder: Characteristics of women in treatment. The American Journal on Addictions; 3(2): Brown, S. (1985). Treating the alcoholic. New York, NY: Wiley. 9. Brown, P. J., Recupero, P. R., & Stout, R. (1995). PTSD substance abuse comorbidity and treatment utilization. Addictive Behaviors; 20(2): Brown, P. J., Stout, R. L., & Mueller, T. (1999). Substance use disorder and posttraumatic stress disorder comorbidity: Addiction and psychiatric treatment rates. Psychology of Addictive Behaviors; 13(2): Cacciola, J. S., Alterman, A. I., McKay, J. R., & Rutherford, M. J. (2001). Psychiatric comorbidity in patients with substance use disorders: Do not forget axis II disorders. Psychiatric Annals; 31: Cacciola, J. S., Koppenhaver, J., Alterman, A. I., & McKay, J. R. (2009). Posttraumatic stress disorder and other psychopathology in substance abusing patients. Drug and Alcohol Dependence; 101(1 2): Cohen, L. R., & Hien, D. A. (2006). Treatment outcomes for womenwith substance abuse and PTSD who have experienced complex trauma. Psychiatric Services (Washington, D.C.); 57(1): Dansky, B. S., Brady, K. T., Saladin, M. E., Killeen, T., Becker, S., & Roitzsch, J. C. (1996). Victimization and PTSD in individuals with substance use disorders: Gender and racial differences. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse; 22(1): Donovan, B., Padin-Rivera, E., & Kowaliw, S. (2001). Transcend : Initial outcomes from a posttraumatic stress disorder/substance abuse treatment program. Journal of Traumatic Stress; 14(4): Flynn, P. M., & Brown, B. S. (2008). Co-occurring disorders in substance abuse treatment: Issues and prospects. Journal of Substance Abuse Treatment; 34(1): Hien, D. A. (2006). Preliminary findings from the women and trauma study. Presented at the annual meeting of the NIDA Clinical Trials Network, St. Petersburg, Florida, December Hien, D. A., Cohen, L. R., Miele, G. M., Litt, L. C., & Capstick, C. (2004). Promising treatments for women with comorbid PTSD and substance use disorders. The American Journal of Psychiatry; 161(8): Hien, D. A., Nunes, E., Levin, F. R., & Fraser, D. (2000). Posttraumatic stress disorder and short-term outcome in early methadone maintenance treatment. Journal of Substance Abuse Treatment; 19(1): Jacobsen, L. K., Southwick, S. M., & Kosten, T. R. (2001). Substance use disorders in patients with posttraumatic stress disorder: A review of the literature. American Journal of Psychiatry; 158(8): Keene, T. (2009). State of the art treatment for PTSD. Paper presented at the NIDA meeting on addressing substance abuse and comorbidities among military personnel, veterans, and their families: A research agenda. Bethesda, Maryland, January Killeen, T., Hien, D., Campbell, A., Brown, C., Hansen, C., Jiang, H., et al. (2008). Adverse events in an integrated trauma-focused intervention for women in community substance abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment; 35: Marks, I., Lovell, K., Noshirvani, H., Livanou, M., & Thrasher, S. (1998). Treatment of posttraumatic stress disorder

8 197 by exposure and/or cognitive restructuring: A controlled study. Archives of General Psychiatry; 55(4): McGovern, M. P., Drake, K. M., & Weiss, R. D. (2005). Cooccurring PTSD and substance use disorders in community addiction treatment: Prevalence, retention and treatment outcomes. Paper presented at the annual meeting of the College on Problems of Drug Dependence, Orlando, Florida, June McLellan, A. T., Luborsky, L.,Woody, G. E., & O Brien, C. P. (1980). An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index. The Journal of Nervous and Mental Disease; the Journal of Nervous and Mental Disease; 168(1): Mills, K. L., Lynskey, M., Teesson, M., Ross, J., & Darke, S. (2005). Post-traumatic stress disorder among people with heroin dependence in the Australian treatment outcome study (ATOS): Prevalence and correlates. Drug and Alcohol Dependence; 77 (3): Mills, K. L., Teesson, M., Ross, J., Darke, S., & Shanahan, M. (2005). The costs and outcomes of treatment for opioid dependence associated with posttraumatic stress disorder. Psychiatric Services, 56(8), Mueser, K. T., Rosenberg, S. D., Xie, H., Jankowski, M. K., Bolton, E. E., Lu,W., et al. (2008). A randomized controlled trial of cognitive-behavioral treatment for post-traumatic stress disorder in severe mental illness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(2), Najavits, L. M. (2002). Clinicians views on treating posttraumatic stress disorder and substance use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 22, Najavits, L. M.,Weiss, R. D., Shaw, S. R., & Muenz, L. R. (1998). Seeking safety : Outcome of a new cognitive-behavioral psychotherapy for women with posttraumatic stress disorder and substance dependence. Journal of Traumatic Stress, 11(3), Onken, L. S., Blaine, J. D., & Battjest, R. (1997). Behavioral therapy research: A conceptualization of a process. In S. W. Henngler, & R. Amentos (Eds.), Innovative approaches for difficult to treat populations (pp ). Washington, DC: American Psychiatric Press. 32. Ouimette, P. C., Ahrens, C., Moos, R. H., & Finney, J. W. (1997). Posttraumatic stress disorder in substance abuse patients: Relationship to 1-year posttreatment outcomes. Psychology of Addictive Behaviors, 11(1), Ouimette, P. C., Finney, J.W.,&Moos, R. H. (1999). Twoyear posttreatment functioning and coping of substance abuse patients with posttraumatic stress disorder. Psychology of Addictive Behaviors, 13(2), Ouimette, P. C., Moos, R. H., & Finney, J.W. (2003). PTSD treatment and 5-year remission among patients with substance abuse and posttraumatic stress disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(2), Rosenberg, S. D., Mueser, K. T., Jankowski, M. K., Salyers, M. P., & Acker, K. (2004). Cognitive-behavioral treatment of PTSD in severe mental illness: Results of a pilot study. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 7(2), Rounsaville, B. J., Carroll, K. M., & Onken, L. S. (2001). A stage model of behavioral therapies research: Getting started and moving on from stage I. Clinical Psychology: Science & Practice, 8, Rounsaville, B. J.,Weiss, R. D., & Carroll, K. M. (1999). Options for managing psychotropic medications in drugabusing patients participating in behavioral therapies clinical trials. American Journal on Addictions, 8, SAS Institute Inc. (2008). SAS/STAT user s guide. Cary, NC: SAS Institute Inc. 39. Schneider, R., Cronkite, R., & Timko, C. (2008). Lifetime physical and sexual abuse and substance use treatment outcomes in men. Journal of Substance Abuse Treatment, 35, Sobell, L. C., Maisto, S. A., Sobell, M. B., & Cooper, A. M. (1979). Reliability of alcohol abusers self-reports of drinking behavior. Behavioral Research and Therapy, 17, SPSS, Inc. (2006). SPSS 15.0 for windows. Chicago, IL: SPSS, Inc. Tarrier, N., Pilgrim, H., Sommerfield, C., Faragher, B., Reynolds, M., Graham, E., et al. (1999). A randomized trial of cognitive therapy and imaginal exposure in the treatment of chronic posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(1), Trafton, J. A., Minkel, J., & Humphreys, K. (2006). Opioid substitution treatment reduces substance use equivalently in patients with and without posttraumatic stress disorder. Journal of Studies on Alcohol, 67(2), Triffleman, E., Carroll, K., & Kellogg, S. (1999). Substance dependence posttraumatic stress disorder therapy: An integrated cognitive-behavioral approach. Journal of Substance Abuse Treatment, 17(1 2), 3 14.

9 198 komentarz Celem badań nad związkami między traumą i uzależnieniem jest próba dowiedzenia, że osoby nadużywające alkoholu czy narkotyków częściej doświadczyły zdarzenia bądź powtarzających się zdarzeń traumatycznych. Wyniki różnią się w zależności od charakterystyki próby, m.in. płci, pochodzenia i rodzaju nadużywanej substancji badanych oraz zastosowanych metod badawczych. Badania na polskiej próbie osób uzależnionych od alkoholu przeprowadziła m.in. dr Małgorzata Dragan (Dragan, M., Lis-Turlejska, M. Prevalence of posttraumatic stress disorder in alcohol dependent patients in Poland. Addictive Behaviors 2007; 5: ). Próba liczyła 458 osób, z czego 332 mężczyzn. Większość z nich doświadczyła w przeszłości traumy - najczęściej poważnego wypadku. Stwierdzono, że u około 25% badanych można diagnozować PTSD. Dla porównania Katherine L. Mills i wsp. przebadali za pomocą kwestionariuszy samoopisowych grupę australijskich pacjentów i niepotwierdzono, by PTSD występowało istotnie częściej w grupie osób uzależnionych, niż u reszty populacji (K. L. Mills, M. Teesson, J. Ross, L. Peters; Trauma, PTSD, and Substance Use Disorders: Findings From the Australian National Survey of Mental Health and Well-Being; Am J Psychiatry 2006; 163: ). Wydaje się, że szukanie korelacji pomiędzy PTSD a uzależnieniem nie przyczyni się w takim stopniu do poszukiwania nowych metod terapeutycznych, jak badanie związków przyczynowych ich współwystępowania. Niewątpliwie każde traumatyczne doświadczenie- niekoniecznie u pacjenta spełniającego kryteria PTSD, może okazać się istotnym materiałem do pracy dla terapeuty, również w terapii uzależnienia. Dlatego, Autorzy proponują stosowanie technik poznawczo-behawioralnych przeznaczonych dla pacjentów z PTSD u osób będących w terapii uzależnień. Po pierwsze z treści artykułu wynika, że PTSD może występować w populacji osób uzależnionych (podobnie, jak wiemy, w populacji osób z depresją czy zaburzeniami odżywiania), więc warto pytać pacjentów uzależnionych (i nie tylko!) o doświadczenia o charakterze traumatycznym. Po drugie możliwa jest symultaniczna praca zarówno z traumą, jak i z PTSD (do terapii przeznaczonej dla osób z PTSD nie dopuszcza się często osób aktywnie nadużywających substancji), warunkiem jednak jest motywacja klinicystów do szkolenia się z nowych metod pracy i otwartość na wprowadzanie zmian w protokołach terapeutycznych. Dyskusyjne jest bowiem leczenie osoby uzależnionej tylko z uzależnienia, tak jakby był to jej jedyny problem. Po trzecie, terapia poznawczo-behawioralna PTSD jest powszechnie stosowana i uznana za skuteczną. Komentując omawiany tekst należy docenić krytycyzm Autorów dotyczący ograniczeń swojego badania i plany kolejnych z udziałem grupy kontrolnej. Sposób doświadczania traumy, czy ogólniej, przeżywania stresu jest uwarunkowany wieloma czynnikami indywidualnymi (m.in. cechami osobowości czy sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami), rodzinnymi i społeczno-kulturowymi. Bez względu na to, czy osoba uzależniona spełnia kryteria PTSD, czy spełnia je częściowo, warto pracować różnymi metodami i technikami nad rozwijaniem adaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem, co pomoże jej nie rozwijać uzależnienia lub wytrwać w trzeźwości. mgr Katarzyna Markowska-Regulska

Współwystępowanie ciężkiej choroby psychicznej i zaburzeń. psychoaktywnych. Wnioski programowe dotyczące zasad postępowania

Współwystępowanie ciężkiej choroby psychicznej i zaburzeń. psychoaktywnych. Wnioski programowe dotyczące zasad postępowania Współwystępowanie ciężkiej choroby psychicznej i zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych Wnioski programowe dotyczące zasad postępowania Management of persons with co-occurring severe

Bardziej szczegółowo

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 119 136 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej Co zmienia się w czasie leczenia?

Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej Co zmienia się w czasie leczenia? P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 133 150 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej Co zmienia się w czasie

Bardziej szczegółowo

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and education use, including for instruction at the authors institution

Bardziej szczegółowo

Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I

Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I Tłumaczenia / translations 87 Porównanie terapii skojarzonej z użyciem litu i walproinianu z monoterapią w zapobieganiu nawrotom choroby dwubiegunowej I (BALANCE): badanie randomizowane otwarte Lithium

Bardziej szczegółowo

Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved

Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved Seria: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tytuł oryginału: Substance Abuse Treatment and the Stages of Change. Selecting and Planning Interventions. Second Edition Copyright 2013 The Guilford Press A Division

Bardziej szczegółowo

King s College London, Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, Cicely Saunders Institute, Wielka Brytania 2

King s College London, Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, Cicely Saunders Institute, Wielka Brytania 2 Artykuł poglądowy Lauren Rayner 1, William Lee 2, Annabel Price 2, Barbara Monroe 3, Nigel Sykes 3, Penny Hansford 3, Irene J. Higginson 1, Matthew Hotopf 2 1 King s College London, Department of Palliative

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji Tłumaczenie: Krzysztof Pacholik Redakcja naukowa: Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko Opracowanie: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 2, nr 4, 202 209 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1732 9841 Tomasz Wyrzykowski 1, Andrzej Kokoszka 2 1 Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR w Warszawie, Instytut Analizy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie eksperymentów behawioralnych w terapii lęku społecznego Behavioural experiments in social phobia treatment

Zastosowanie eksperymentów behawioralnych w terapii lęku społecznego Behavioural experiments in social phobia treatment Agnieszka Pawełczyk 1, Artur Kołakowski 2, Jolanta Rabe-Jabłońska 1 Zastosowanie eksperymentów behawioralnych w terapii lęku społecznego Behavioural experiments in social phobia treatment 1 Klinika Zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej przegląd piśmiennictwa

Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej przegląd piśmiennictwa Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 3, nr 3, 105 111 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1732 9841 Jan Chodkiewicz Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Zapobieganie nawrotom w

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo

programu a efektywność komercyjnego programu żywienia metabolic balance : badanie równowagi metabolicznej

programu a efektywność komercyjnego programu żywienia metabolic balance : badanie równowagi metabolicznej programu a efektywność komercyjnego programu żywienia metabolic balance : badanie równowagi metabolicznej Cornelia Meffert 1, 2 i Nikolaus Gerdes 1 1 Hochrhein-Institute for Rehabilitation Research 2 Department

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE?

KOBIETA I MĘŻCZYZNA W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE? Nowiny Lekarskie 2010, 79, 1, 39 46 ANNA KLATKIEWICZ KOBIETA I MĘŻCZYZNA W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE? WOMEN AND MEN IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AID

Bardziej szczegółowo

strony: 53 66 Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec

strony: 53 66 Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec Psychoterapia 4 (167) 2013 strony: 53 66 Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec Dialog motywujący w terapii schizofrenii Motivational interviewing in the context of therapy of schizophrenia III Klinika

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy P R A C E P R Z E G L Ą D O W E Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 167 186 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy The

Bardziej szczegółowo

Całkowita abstynencja czy redukcja szkód różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń

Całkowita abstynencja czy redukcja szkód różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, numer 3 strony 373 386 Całkowita abstynencja czy redukcja szkód różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń Total abstinence

Bardziej szczegółowo

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci *Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech

Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech Alkoholizm i Narkomania 2006, tom 19: nr 3, 259-283 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii PRACE PRZEGLĄDOWE Picie kontrolowane Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Tłumaczenia / translations 199 Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Compulsive overeating as an addiction disorder. A review of theory and evidence Caroline Davis 1, Jacqueline

Bardziej szczegółowo

Raport Dobrych Praktyk

Raport Dobrych Praktyk 1 Raport Dobrych Praktyk Leczenie osób z zaburzeniami osobowości oraz wspieranie ich powrotu do pracy lub nauki w wybranych krajach Europy Podtitul Raportu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce

Problemy alkoholowe w praktyce Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część II* dr med. Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T.

Bardziej szczegółowo

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI AMBULATORYJNEJ TERAPII ALKOHOLIKÓW WZOROWANEJ NA MODELU MINNESOTA

OCENA EFEKTYWNOŚCI AMBULATORYJNEJ TERAPII ALKOHOLIKÓW WZOROWANEJ NA MODELU MINNESOTA Alkoholizm i Narkomania 2/35/99 Sławomir Bukowski, Bogusława Bukowska, Stanisław IInicki Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie OCENA EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię

Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 377 389 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl DOI: http://dx.doi.org/10.12740/pp/31505 Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce

Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce Raport powstał pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo