Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku."

Transkrypt

1 Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Zamawiający : GMINA-MIASTO PŁOCK Stary Rynek PŁOCK tel. / fax PŁOCK STYCZEŃ rok

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁ I ROZDZIAŁ I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Miasto Płock Stary Rynek Płock REGON NIP tel/fax godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek , piątek nr konta bankowego: ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zmówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). INFORMACJE OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm ) zwanej dalej ustawą Zamawiający Gmina - Miasto Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

3 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera Dział II. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 1. Termin wykonania przedmiotu nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW I.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczeni 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: - warunek określony w pkt 5 musi spełniać każdy samodzielnie z Partnerów składających ofertę wspólną. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

4 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia z pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. II. Do oferty należy załączyć również: 1. Formularz oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - załącznik Nr 4 A,B,C,D,E 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku złożenia oferty wspólnej: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 4. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania: każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale VI pkt I. 3 w SIWZ, - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy składają wszyscy Partnerzy lub lider w imieniu wszystkich (należy wówczas zaznaczyć, że oświadczenie składa lider konsorcjum ), - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 oraz pełnomocnictwo jest składane w oryginale zaś pozostałe oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

5 1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (oferta wraz z załącznikami, zapytania do SIWZ oraz ewentualne uzupełniane oświadczenia lub dokumenty muszą być w formie pisemnej). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia ją na stronie internetowej. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na stronie internetowej. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agnieszka Wilczak Wydział Zamówień Publicznych, Pl. Stary Rynek 1, pokój nr 123, tel. (0-24) w godz. pracy Urzędu /w zakresie SIWZ/. Wiesława Jarząbkowska Wydział Organizacji i Procesów Pracy tel. (0-24) w godz. pracy Urzędu /w zakresie przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż

6 jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach. 5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: Oferta na: Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku. Nie otwierać przed dniem roku do godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 8. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis za zgodność z oryginałem + podpis. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w SIWZ. ROZDZIAŁ X MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 1, do dnia roku do godz Otwarcie ofert nastąpi roku o godz w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój nr Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach. 6. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. ROZDZIAŁ XI

7 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1.Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Formularz oferty. 2.Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki. 3. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: cena % ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy Dział III. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian w zakresie: 1. wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 2. terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na: 3. a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. ROZDZIAŁ XIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

8 ROZDZIAŁ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759z póź. zm). Zatwierdził: Sporządziła: Agnieszka Wilczak Płock, dnia r

9 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Przedmiot przetargu nieograniczonego Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku. Zamawiający Gmina-Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1, Płock Wykonawca e- mail Cena oferowana w zł CZĘŚĆ I ( zał. 4 A) brutto / z podatkiem VAT / Cena oferowana w zł CZĘŚĆ II( zał. 4 B) brutto / z podatkiem VAT / Cena oferowana w zł CZĘŚĆ III( zał. 4 C) brutto / z podatkiem VAT / Cena oferowana w zł CZĘŚĆ IV( zał. 4 D) brutto / z podatkiem VAT / Cena oferowana w zł CZĘŚĆ V( zał. 4 E) brutto / z podatkiem VAT / Termin realizacji Cyfrowo... Słownie Cyfrowo... Słownie Cyfrowo... Słownie Cyfrowo... Słownie Cyfrowo... Słownie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013roku Termin związania ofertą 30 dni

10 Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy na podstawie odpowiednich dokumentów Oświadczamy, że: 1) Zobowiązujemy się zrealizować całe zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Dział II), 2) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3) Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia* a)... b)... c)... 5). Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... Oferta zawiera... stron podpisanych i ponumerowanych od nr... do nr... data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje "nie dotyczy". Niewypełnienie ust. 1 pkt 4 będzie oznaczało, iż wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

11 Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./ fax... Przystępując do przetargu nieograniczonego na: Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku oświadczam, iż mogę ubiegać się o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

12 Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./ fax... Przystępując do przetargu nieograniczonego na:zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2013 roku oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z w/w zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

13 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaopatrzenie pracowników Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze 2013 rok PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPISY WZORÓW DRUKÓW I FORMULARZY Część I - druki wykonane na białym papierze i kartonie Lp Rodzaj druku Ilość mierzona w szt./bloczkach** Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym format A-4, samokopia (oryginał + 3 kolorowe kopie kolor) Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą - format A-4, samokopia (oryginał + 3 kolorowe kopie kolor) Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem - format A-4, samokopia (oryginał + 3 kolorowe kopie kolor) Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank - format A-4, samokopia (oryginał + 3 kolorowe kopie kolor) Numer wzoru 100 bl. wzór nr 1/I 100 bl. wzór nr 2/I 50 bl. wzór nr 3/I 50 bl. wzór nr 4/I 5 Raport poborcy Format A bl. wzór nr 5/I 6 Arkusz przydziału służby 500 szt. wzór nr 6/I 7 Karta wędkarska po rozłożeniu format A6, karton 300 szt. wzór nr 7/I 8 Zamówienie, samokopia format A5 10 bl. wzór nr 8/I 9 Spisy spraw - A4 20 bl. wzór nr 9/I 10 Dziennik Budowy 80-stronicowy (wzór do wglądu) 280 szt. wzór nr 10/I 11 Dziennik Budowy dla małych obiektów (do wglądu) 215 szt. wzór nr 11/I 12 Bankowy dowód wpłaty, samokopia (oryginał i kopia), A-6 20 bl. wzór nr 12/I 13 Dowód wpłaty KW, fabrycznie numerowany, samokopia (oryginał + kopia) A-6 4 bl. wzór nr 13/I 14 Raport kasowy, 2xA-5 w poziomie 5 bl. wzór nr 14/I 15 Polecenie przelewu/wpłata gotówki, A-6- samokopia (oryginał + kopia) 16 Zawiadomienie dowód księgowy 295mmx105mm, druk dwustronny 200 bl. 420 bl. wzór nr 15/I wzór nr 16/I 17 Załącznik do deklaracji DT szt. wzór nr 17/I 18 Deklaracja na podatek od środków transportowych D szt. wzór nr 18/I 19 Wniosek o rejestrację szt. wzór nr 19/I 20 Teczka akt pojazdu z gumką karton (do wglądu) szt. wzór nr 20/I 21 Teczka akt ewidencyjnych kierowcy z gumką karton (do wglądu) szt. wzór nr 21/I 22 Wykaz wydanych druków 24 kartki (48 stron zadrukowanych) 20 szt. wzór nr 22/I 23 Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2 000szt. wzór nr 23/I 24 Koperta osobowa 245x170, kolor biały szt. wzór nr 24/I 25 Wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 210 x szt. wzór nr 25/I 26 Protokół przesłuchania strony A4 10 bl. wzór nr 26/I 27 Zgłoszenie pobytu stałego 150x210, czarna czcionka 100 bl. wzór nr 27/I 28 Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce 150x210, czerwona czcionka 100 bl. wzór nr 28/I

14 Lp Rodzaj druku Ilość mierzona w szt./bloczkach** Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 150x210, zielona czcionka Numer wzoru 40 bl. wzór nr 29/I Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce 150x210, niebieska czcionka 10 bl. wzór nr 30/I 31 Wniosek o wydanie dowodu osobistego 450 bl. wzór nr 31/I 32 Zlecenie odpracowania wyjść prywatnych 3 bl. wzór nr 32/I 33 Wniosek o urlop 15 bl. wzór nr 33/I 34 Arkusz spisu z natury 200 szt. wzór nr 34/I 35 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych format A6, karton 600 szt. wzór nr 35/I 36 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego szt. wzór nr 36/I 37 Deklaracja o wysokości dochodów szt. wzór nr 37/I 38 Bilety opłaty targowej o nominale 1,00zł, seria A* 15 bl. wzór nr 38/I 39 Bilety opłaty targowej o nominale 2,00zł, seria B* 20 bl. wzór nr 39/I 40 Bilety opłaty targowej o nominale 3,00zł, seria C* 260 bl. wzór nr 40/I 41 Bilety opłaty targowej o nominale 4,00zł, seria D* 80 bl. wzór nr 41/I 42 Bilety opłaty targowej o nominale 5,00zł, seria E* 100 bl. wzór nr 42/I 43 Bilety opłaty targowej o nominale 7,00zł, seria G* 50 bl. wzór nr 43/I 44 Bilety opłaty targowej o nominale 10,00zł, seria I* 200 bl. wzór nr 44/I 45 Bilety opłaty targowej o nominale 28,00zł, seria L* 200 bl. wzór nr 45/I 46 Bilety opłaty targowej o nominale 35,00zł, seria M* 50 bl. wzór nr 46/I 47 Księga druków ścisłego zarachowania 10 bl. wzór nr 47/I Roczna karta ewidencji czasu pracy, karton, A-4, druk dwustronny z zaznaczeniem wolnych dni sobót, niedziel, świąt kolorami na lata szt. wzór nr 48/I Protokół z przyjęcia oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa A szt. wzór nr 49/I 50 wniosek o zmianę imienia/nazwiska; 3-stronicowy A szt. wzór nr 50/I 51 Akt urodzenia pojedynczy B4 (M-1p) szt. wzór nr 51/I 52 Akt małżeństwa pojedynczy B4 (M-2p) 500 szt. wzór nr 52/I 53 Akt Zgonu pojedynczy B4 (M-3p) szt. wzór nr 53/I 54 Zapewnienie do ślubu 2xA5 (M-17) szt. wzór nr 54/I 55 Odpis urodzenia do ewidencji A-5 (M-8a) szt. wzór nr 55/I 56 Odpis małżeństwa do ewidencji A-5 (M-13a) szt. wzór nr 56/I 57 Odpis zgonu do ewidencji A-5 (M-15a) szt. wzór nr 57/I 58 Wniosek o nadanie medali A-5 (M-300) 100 szt. wzór nr 58/I 59 Zawiadomienie (przypiski) A-6 (M-52) 500 szt. wzór nr 59/I 60 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa A szt. wzór nr 60/I 61 Wszczęcie postępowania A szt. wzór nr 61/I 62 Podanie do USC A szt. wzór nr 62/I 63 Nota korygująca 2 bl. wzór nr 63/I 64 Zestawienie gotówki 10 bl. wzór nr 64/I 65 Księga inwentarzowa 5 szt. wzór nr 65/I 66 Wniosek o zaliczkę 10 bl. wzór nr 66/I 67 Wniosek rozliczenia zaliczki 5 bl. wzór nr 67/I 68 Nota księgowa A-6 2 bl. wzór nr 68/I 69 Zwrotne potwierdzenie odbioru (bez nadruku)*** szt. wzór nr 69/I 70 Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA*** szt. wzór nr 70/I 71 Zwrotne potwierdzenie odbioru OP*** szt. wzór nr 71/I 72 Zwrotne potwierdzenie odbioru *** szt. wzór nr 72/I

15 Lp Rodzaj druku Ilość mierzona w szt./bloczkach** Numer wzoru 73 Zawiadomienie 100 bl. wzór nr 73/I 74 Zawiadomienie powtórne 50 bl. wzór nr 74/I * bilety opłaty targowej winny być opatrzone serią, numeracją i pouczeniem na odwrocie, każdy nominał wykonany w innym kolorze. Poszczególne nominały biletów opłaty targowej winny być w bloczkach po 100 sztuk oraz numerowane narastająco. ** Bloczek = 100 sztuk. *** Opis papieru do wydruku zwrotnych potwierdzeń odbioru: z taśmą samoprzylepną, z zabezpieczeniem przed wyschnięciem (trwałość kleju taśmy samoprzylepnej min. 2 lata); z obustronną boczną perforacją, 10 mm od krawędzi krótszego boku pozwalająca na swobodne oderwanie obszaru do zadruku; o wymiarach: 160 x 100 mm; perforacja 10 mm od bocznej krawędzi (krótszego boku); obszar do zadruku o wymiarach 140 x 100 mm; gramatura papieru: min. 160g/m2; kolor biały; arkusz musi pozwalać na zadruk w drukarce laserowej, tzn. nie może występować zjawisko rozdzielania się warstw połączonych klejem pod wpływem temperatury typowej dla pracy drukarki laserowej (nie mniej niż 200 C) z uwzględnieniem obciążeniem drukiem seryjnym; druki dostarczane w opakowaniach zbiorczych, w taki sposób, żeby nie były odkształcone; dla łatwiejszego obliczania ilości potwierdzeń odbioru opakowania zbiorcze powinny zawierać jednakową ilość druków tj. 1000, 1500, 2000 i ich wielokrotność. Część II druki ze znakiem wodnym Lp Rodzaj druku Ilość Numer wzoru Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa M szt. wzór nr 1/II 2 Odpis skrócony aktu urodzenia M szt. wzór nr 2/II 3 Odpis skrócony aktu małżeństwa M szt. wzór nr 3/II 4 Odpis skrócony aktu zgonu M szt. wzór nr 4/II 5 Zaświadczenie o zdolności prawnej M szt. wzór nr 5/II Część III - broszury Lp Rodzaj druku Ilość Numer wzoru Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012r., format A-4, około stron, strony mocno klejone, papier ofset, sztywna oprawa (do wglądu). Materiał zostanie przekazany wykonawcy w formie papierowej do zeskanowania. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2013r., format A-4, około stron, strony mocno klejone, papier ofset, sztywna oprawa (do wglądu). Budżet Miasta Płocka na 2013 rok, format A-4, około stron, strony mocno klejone, papier ofset, sztywna oprawa (do wglądu). Miejski Zeszyt Statystyczny, format A-5, papier ofset, okładka karton/kolor (lakier), około stron, strony mocno klejone (do wglądu). Dostarczenie wydruku próbnego oraz uwzględnienie uwag i zastrzeżeń. Przekazanie zamawiającemu płyty z materiałem końcowym w formie PDF. 60 egz. 50 egz. 80 egz. 350 egz. Do wgląd Część IV - opakowania bezkwasowe Lp Rodzaj druku Ilość Numer wzoru Koperty bezkwasowe służące do przekazania do archiwum państwowego o wymiarach 229mm x 324mm Teczki bezkwasowe do archiwizacji materiałów archiwalnych wymiarach 320mm x 230mm x 35mm Teczki bezkwasowe do archiwizacji materiałów archiwalnych wymiarach 320mm x 230mm x 50mm formatu A-4 o formatu A-4 o Pudła archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego formatu A-4 o wymiarach 350mm x 260mm x 110mm 5000 szt szt. 500 szt. 300 szt. Do wglądu

16 Część V - papier firmowy Lp. Rodzaj papieru Ilość mierzona w ryzach Numer wzoru Papier firmowy PŁOCK Satyna 100g druk: 4/0 50 wzór nr 1/V Papier firmowy PREZYDENT MIASTA PŁOCKA Satyna 100g druk: 4/0 65 wzór nr 2/V Papier firmowy ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU Satyna 100g druk: 4/0 I INWESTYCJI Papier firmowy ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH Satyna 100g druk: 4/0 15 Papier firmowy ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ Satyna 100g druk: 4/0 10 wzór nr 3/V wzór nr 4/V 10 wzór nr 5/V 6 Papier firmowy SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA Satyna 100g druk: 4/0 4 wzór nr 6/V 7 Papier firmowy RADA MIASTA PŁOCKA Satyna 100g druk: 4/0 20 wzór nr 7/V 8 Papier firmowy PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PŁOCKA Satyna 100g druk: 4/0 4 wzór nr 8/V 9 Papier firmowy WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PŁOCKA Satyna 100g druk: 4/0 2 wzór nr 9/V 10 List gratulacyjny Fuego floral cream lily 120g druk: 4/0 30 wzór nr 10/V 1 ryza = 500 sztuk. Wykonawca będzie dostarczać papier firmowy pakowany w paczkach po 500 sztuk. Łącznie:... (słownie:...) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dostarczanie druków i formularzy odbywa się na podstawie konkretnego zamówienia sporządzonego w formie pisemnej. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia pisemnego zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje koszt transportu, załadunku i rozładunku. Ogółem wartość zamówienia:... (słownie:...)

17 Dział III SIWZ Wzór umowy. UMOWA nr.../.../z/.../... zawarta w Płocku w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, kod reprezentowaną przez: 1. Pana Romana Siemiątkowskiego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 36/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. oraz 2. Pana Marcina Uchwał Sekretarza Miasta Płocka działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 35/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. o treści następującej: 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy broszur, określonych w załączniku do niniejszej umowy. 2. Załącznik, będący integralną częścią umowy, stanowi oferta Wykonawcy. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia... z zastrzeżeniem 7 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostaw broszur partiami zgodnie z pisemnym zamówieniem Zamawiającego. 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 będzie określać rodzaj, ilość, termin i miejsce dostawy. 3. Termin dostawy nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. 4. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia ilości i jakości broszur w chwili otrzymania zamówionej partii. 5. W przypadku niezgodności (ilościowej lub wartościowej) dostarczonego przedmiotu umowy ze złożonym zamówieniem Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w ciągu 48 godzin. 6. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz dalsza korespondencja w tym przedmiocie będzie odbywać się faksem. 7. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego od dnia zgłoszenia Strony ustalają wynagrodzenie na kwotę... brutto zł (słownie:...). Wynagrodzenie obejmuje koszt transportu, załadunku i rozładunku. 2. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca będzie wystawiał faktury po każdej dostawie, wskazując numer niniejszej umowy według centralnego rejestru umów Zamawiającego, wystawionej na: Gmina - Miasto Płock, Płock, Pl. Stary Rynek 1, NIP Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczone niewadliwe partie broszur w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18 2. W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. 4 Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji umowy wyniesie 70% wynagrodzenia ustalonego w 3 ust.1. 5 W przypadku zmiany przepisów powodujących zmiany w treści i formacie broszur Wykonawca na zlecenie Zamawiającego dokona stosownych zmian bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca w przypadku uchybienia terminu dostawy zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w wysokości 10% wartości nie dostarczonej w terminie lub reklamowanej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia do 25% ceny brutto uwidocznionej na fakturze przedstawionej do zapłaty. Jeśli płatność została już uregulowana, kwota ta może zostać odliczona od faktury wystawionej po następnej dostawie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 3 ust Strony ustalają, że kary umowne mogą zostać potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 6. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od otrzymania wezwania na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe lub do kasy Zamawiającego. 7. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej. 7 Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, właściwe dla przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy dotyczących Zamawiającego i jego Klientów. 2. Przez obowiązek, o jakim w ust.1 rozumie się w szczególności zakaz: a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. nie związanymi ze zleconym

19 zakresem prac, b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody. 4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne. 5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zamawiającego osób trzecich. 7. Postanowienia ust.1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które : a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszania niniejszej umowy; b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową; c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej. 8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie wprost lub odpowiednio. 11 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. dla ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Zaopatrzenie komórek Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka.

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Miasta Płocka PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Karta drogowa z naniesioną numeracją do uzgodnienia w chwili zamówienia, A5, druk dwustronny

Karta drogowa z naniesioną numeracją do uzgodnienia w chwili zamówienia, A5, druk dwustronny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sukcesywne wykonywanie i dostawa druków, opakowań bezkwasowych, broszur oraz papieru firmowego na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2017r. Część I druki na białym papierze i kartonie

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Dokonanie wyceny wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wyliczenie wysokości zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I druki wykonane na białym papierze i kartonie Lp Rodzaj druku Ilość 1 Wniosek o zaliczkę A6 17 bl.** wzór nr 1/I 2 Rozliczenie zaliczki A6 14 bl. wzór nr 2/I

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /WZK/Z/.../2014

Umowa Nr... /WZK/Z/.../2014 PROJEKT Umowa Nr... /WZK/Z/.../2014 zawarta w dniu..., w Płocku, pomiędzy : Gminą Miasto Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Płock: Wykonanie projektu i wydruku ulotek oraz plakatów dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PWSZ w Płocku Numer ogłoszenia: 35856-2013; data zamieszczenia: 25.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Termomodernizacja Gimnazjum Nr 5 w zakresie budynku dydaktycznego z łącznikiem oraz budowy dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowy schodów PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie

Bardziej szczegółowo

Część I druki i formularze wykonane na białym papierze i kartonie

Część I druki i formularze wykonane na białym papierze i kartonie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sukcesywne wykonywanie i dostawa druków, opakowań bezkwasowych, broszur oraz papieru firmowego na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2016r. Lp. Część I druki i formularze wykonane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Płock: Świadczenie usługi cateringowej dla Rady Miasta Płocka oraz Rad Osiedli: Winiary,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Załącznik Nr 1. Przedmiot przetargu nieograniczonego. Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Wykonawca

FORMULARZ OFERTY. Załącznik Nr 1. Przedmiot przetargu nieograniczonego. Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Wykonawca Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Przedmiot przetargu nieograniczonego Zamawiający Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze w roku 2011 Gmina-Miasto Płock Pl. Stary

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy Gminą -Miasto Płock, z siedzibą w Płocku,, NIP 7743135712, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na osiedlu Imielnica PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na osiedlu Imielnica PRZETARG NIEOGRANICZONY Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na osiedlu Imielnica PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl., zwaną dalej,,zamawiającym reprezentowaną przez:...a...zwanym w dalszej części umowy,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dział III Wzór umowy ...

Dział III Wzór umowy ... Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Aktywizacja uczestników projektu systemowego Droga do aktywności

Nazwa: Aktywizacja uczestników projektu systemowego Droga do aktywności SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa: Aktywizacja uczestników projektu systemowego Droga do aktywności Znak sprawy: ZAP.281.1.10.2014 Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR: MPK.271.2.2014 o wartości zamówienia mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl 1 z 6 2013-04-08 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl Sikórz: Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Dział III SIWZ Wzór umowy dla Części 2 UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy: 1. Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, NIP 7743135712, reprezentowaną przez Romana Siemiątkowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-26 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa agregatu chłodniczego do obsługi lodowiska o powierzchni 540 m 2 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo