Integralny Element Miasta i Regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integralny Element Miasta i Regionu"

Transkrypt

1 Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich uczelni wydaje si by 2005 rok, w którym z jednej strony wesz a w ycie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym, z drugiej natomiast liczba studentów osi gn a maksimum. Od tego czasu system szkolnictwa wy szego, za spraw kolejnych aktów wykonawczych do ustawy, nowelizacji samej ustawy oraz wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, staje si coraz bardziej sformalizowany, a liczba studentów systematycznie maleje. Pa stwowe wy sze szko y zawodowe, stanowi ce cz tego systemu, staj przed coraz powa niejszymi wyzwaniami i borykaj si z coraz trudniejszymi problemami. Nie zmienia to jednak faktu, e uczelnie te, w mniejszym lub wi kszym stopniu, wpisa y si ju w pejza miast i regionów, w których funkcjonuj. Struktura i tre niniejszego opracowania zosta y podporz dkowane osi gni ciu dwóch celów. Po pierwsze, zmierzaj do zaprezentowania Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie, która w roku akademickim 2012/2013 obchodzi 15-lecie swojej dzia alno ci. W zwi zku z tym, w pierwszej cz ci artyku u przedstawiona zosta a geneza powstania uczelni, jej historia, obecna struktura organizacyjna oraz dwa szczególnie istotne obszary funkcjonowania tj. kszta cenie oraz wspó praca z otoczeniem. Ta cz opracowania zosta a wzbogacona prezentacj aktualnych kierunków rozwoju PWSZ w Koninie wynikaj cych ze strategii Uczelni oraz strategii rozwoju poszczególnych wydzia ów. Po drugie, struktura i tre artyku u zosta y zdeterminowane prób ustalenia, w jakim stopniu i aspekcie funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego. W drugiej cz ci artyku u zosta- y zatem zaprezentowane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ród przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w mie cie i regionie na temat roli i znaczenia Uczelni dla rozwoju spo eczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej. S owa kluczowe: PWSZ Konin, cele kszta cenia, wspó praca z otoczeniem, rozwój miasta i regionu Wst p Pierwsze pa stwowe wy sze szko y zawodowe powsta y w 1998 roku w oparciu o ustaw z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy szych szko ach zawodowych 1, a ich podstawowym zadaniem by o kszta cenie studentów w celu przygotowania do wykonywania zawodu, uzupe nienia specjalistycznej wiedzy i umiej tno ci zawodowych oraz prze- 1 Dz.U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590.

2 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 143 kwali kowania w zakresie danej specjalno ci zawodowej 2. W ci gu 15 lat funkcjonowania tych uczelni zasz y istotne zmiany spo eczne, gospodarcze, kulturowe i technologiczne, które wp yn y na funkcjonowanie ca ego systemu szkolnictwa wy szego w Polsce. Wp yw ten jest dostrzegalny przede wszystkim w sferze regulacyjnej i sferze demogra cznej. Punktem zwrotnym wydaje si by 2005 rok, w którym z jednej strony wesz a w ycie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym 3, z drugiej natomiast liczba studentów osi gn a maksimum tys. osób 4. Od tego czasu sektor szkolnictwa wy szego, za spraw kolejnych aktów wykonawczych do ustawy, nowelizacji samej ustawy oraz wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, staje si coraz bardziej zbiurokratyzowany i sformalizowany, a liczba studentów systematycznie maleje. Pa stwowe wy sze szko y zawodowe staj zatem przed coraz powa niejszymi wyzwaniami i borykaj si z coraz trudniejszymi problemami. Nie zmienia to jednak faktu, e uczelnie te, w mniejszym lub wi kszym stopniu, wpisa y si ju w pejza miast i regionów, w których funkcjonuj. Struktura i tre niniejszego opracowania zosta y podporz dkowane osi gni ciu dwóch celów. Po pierwsze, zmierzaj do zaprezentowania Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie (dalej: PWSZ w Koninie), która w roku akademickim 2012/2013 obchodzi 15-lecie swojej dzia alno ci. W zwi zku z tym, w pierwszej cz ci artyku u przedstawiona zosta a geneza powstania uczelni, jej historia, obecna struktura organizacyjna oraz dwa szczególnie istotne obszary funkcjonowania tj. kszta cenie oraz wspó praca z otoczeniem. Ta cz opracowania zosta a wzbogacona prezentacj aktualnych kierunków rozwoju PWSZ w Koninie wynikaj cych ze strategii Uczelni oraz strategii rozwoju poszczególnych wydzia ów. Po drugie, struktura i tre artyku u zosta- y zdeterminowane prób ustalenia, w jakim stopniu i aspekcie funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego. W drugiej cz ci artyku u zosta y zatem zaprezentowane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ród przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w mie cie i regionie na temat roli i znaczenia Uczelni dla rozwoju spo eczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej. 2 Ustawa o wy szych szko ach zawodowych rodzi a si bólach. Jej uchwalenie wymaga o du ej mobilno ci si parlamentarnych. Dopiero w 1997 roku, u schy ku rz dów lewicowej koalicji, uda o si uzyska poparcie parlamentarzystów spoza du ych centrów akademickich do uchwalenia ustawy o wy szych szko ach zawodowych. Uczelnie te nie by y ulubionym m odszym rodze stwem zas u- onych pa stwowych szkó akademickich. Nie wsz dzie i nie w tym samym stopniu dostrzegano potencjalne zagro enie z ich strony, a kon ikty pojawia y si i narasta y w miar zaostrzania si konkurencji w sytuacji nadchodz cego ni u demogra cznego. Zob. szerzej: T. Winnicki, Ci ki poród i trudne dzieci stwo pa stwowych wy szych szkó zawodowych Impresje nieinstytucjonalne, w: Udana dekada. Pa stwowe Wy sze Szko y Zawodowe w Polsce , red. Janusz S. Grucha a, Ciechanów-Krosno, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz Bank Danych Lokalnych GUS,

3 144 Artur Zimny, Robert Cie lak PWSZ w Koninie geneza, historia i struktura Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie (od 2001 r. Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie) zosta a utworzona na mocy rozporz dzenia prezesa Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. Podstaw prawn do jej powo ania by a ustawa o wy szych szko- ach zawodowych z 1997 r. Baz nowej uczelni, zarówno lokalow, jak i dydaktyczn, by o Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Koninie. Uczelnia od pocz tku dysponowa a tak e siedzib przy ul. Przyja ni 1. Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie powsta a w wyniku stara Marka Naglewskiego, wojewody koni skiego, oraz jego nast pcy, Stanis awa Tamma, a tak e W odzimierza Fraszczyka, przewodnicz cego Sejmiku Samorz dowego Województwa Koni skiego oraz Kazimierza Pa asza, prezydenta Miasta Konina, którzy w sierpniu 1997 r. zawarli porozumienie o wspó pracy przy tworzeniu uczelni i udziale w kosztach zwi zanych z jej organizacj i funkcjonowaniem. W pracach organizacyjnych uczestniczy prof. dr hab. Józef Orczyk. Pierwsze posiedzenie Senatu Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie odby o si 2 lipca 1998 r. w sali herbowej Urz du Wojewódzkiego w Koninie 5. Rozpocz cie pierwszego w historii roku akademickiego, inauguruj cego dzia alno Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie, odby o si 28 wrze nia 1998 r. Prawie 450 studentów rozpocz o studia zawodowe licencjackie na siedmiu specjalno ciach: edukacji wczesnoszkolnej, nansach i zarz dzaniu organizacjami, gospodarce regionalnej, j zyku angielskim j zyku niemieckim, pracy socjalnej oraz wychowaniu zycznym z gimnastyk korekcyjn 6. Pierwszym rektorem PWSZ w Koninie by prof. dr hab. Józef Orczyk, który kierowa uczelni przez dziewi lat. W maju 2007 r. na stanowisko rektora na kadencj zosta wybrany dr hab. Wojciech Poznaniak. Na trzeciego w historii uczelni rektora, na kadencj , Konwent Elektorów wybra prof. nadzw. dr. hab. Miros awa Pawlaka 7. W roku akademickim 2007/2008 uczelnia wprowadzi a struktur wydzia ow. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego wyda 31 lipca 2007 r. decyzj o utworzeniu w PWSZ w Koninie dwóch wydzia ów: Spo eczno-technicznego w Koninie oraz Zamiejscowego Wydzia u In ynierii rodowiska w Turku. We wrze niu 2009 r. z Wydzia- u Spo eczno-technicznego wyodr bniono Wydzia Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 8. Wydzia Spo eczno-techniczny sk ada si obecnie z instytutów: Ekonomicznego, Neo lologii, Pedagogiki, Politologii, Pracy Socjalnej i Technicznego. Wydzia prowadzi studia na kierunkach: lologia, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, politologia, praca socjalna i zarz dzanie. Wydzia Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia sk ada si z katedr: Morfologicznych i Czynno ciowych Podstaw Kultury Fizycznej, Ekonomiki Turystyki, Fizjologii i Nauk o Zdrowiu. Wydzia prowadzi studia 5 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie 1998/ /2013, 15 lat PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2012, s Tam e, s Tam e, s Tam e, s. 59.

4 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 145 na kierunkach: wychowanie zyczne, turystyka i rekreacja oraz zjoterapia. Zamiejscowy Wydzia Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku kszta ci studentów na kierunkach: in yniera rodowiska i budownictwo. PWSZ w Koninie prowadzi równie szereg studiów podyplomowych, kursów i szkole 9. PWSZ w Koninie mie ci si w czterech kompleksach budynków, zlokalizowanych przy ulicach: Przyja ni 1, ks. J. Popie uszki 4, kard. S. Wyszy skiego 3 oraz w Turku przy ul. Milewskiego 8. Budynek przy ul. Przyja ni jest siedzib rektora, prorektorów, kanclerza, kwestora oraz dziekana i prodziekana Wydzia u Spo eczno-technicznego. Mieszcz si tu tak e Instytut Politologii, Instytut Ekonomiczny oraz Instytut Neo lologii. Rys. 1. Kompleks budynków przy ul. Przyja ni 1 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. Kompleks przy ul. ks. J. Popie uszki 4 sk ada si z budynku dydaktycznego (siedziba Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz Instytutu Pedagogiki), Centrum Wyk adowo-dydaktycznego, akademika i sto ówki. Znajduje si tu tak e stadion lekkoatletyczny i zespó boisk sportowych. Rys. 2. Kompleks budynków przy ul. ks. J. Popie uszki 4 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. 9 Tam e, s. 61, 69, 105, 123.

5 146 Artur Zimny, Robert Cie lak Przy ul. Wyszy skiego 3 mie ci si Instytut Techniczny oraz Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, a tak e Biblioteka Uczelniana, Wydawnictwo PWSZ oraz Dom Studenta. Rys. 3. Kompleks budynków przy ul. Wyszy skiego 3 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. Siedziba Zamiejscowego Wydzia u Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku znajduje si przy ul. Milewskiego Rys. 4. Kompleks budynków w Turku przy ul. Milewskiego 8 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. Cele kszta cenia i aktualne kierunki rozwoju uczelni PWSZ w Koninie prowadzi obecnie kszta cenie na 12 kierunkach studiów pierwszego stopnia licencjackich i in ynierskich, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Do kierunków tych nale : budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, lologia, zjoterapia, in ynieria rodowiska, me- 10 Tam e, s

6 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 147 chanika i budowa maszyn, pedagogika, politologia, praca socjalna, turystyka i rekreacja, wychowanie zyczne oraz zarz dzanie. Na ka dym kierunku oferowanych jest kilka specjalno ci, co umo liwia studentom wybór modu ów kszta cenia i przedmiotów, a tym samym pozwala na zdobycie pog bionej wiedzy i specjalistycznych umiej tno ci w zakresie studiowanego kierunku. Generalnie rzecz bior c kierunki studiów oferowane i prowadzone przez Uczelni wpisuj si w pi obszarów kszta cenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk spo ecznych, obszar nauk technicznych, obszar sztuki, obszar nauk o zdrowiu i kulturze zycznej. Kszta cenie odbywa si na trzech wydzia ach: Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia (dalej: WK- FOZ), Wydziale Spo eczno-technicznym (dalej: WST) oraz Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku (dalej: ZWBIK) i jest realizowane zarówno w ramach pro lu ogólnoakademickiego, który w du ej mierze przygotowuje do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich), jak i pro lu praktycznego, który przede wszystkim pozwala naby umiej tno ci niezb dne w pracy zawodowej. Uko czenie studiów na wybranym kierunku jest równoznaczne z osi gni ciem przez absolwentów kilkudziesi ciu efektów kszta cenia w zakresie wiedzy, umiej tno ci i kompetencji spo ecznych. Cz efektów kszta cenia ma charakter specjalistyczny, a wi c s ci le zwi zane ze studiowanym kierunkiem, natomiast cz ma charakter ogólny, odnosz c si do kszta towania umiej tno ci: pracy zespo owej, okre- lania priorytetów zawodowych, my lenia i dzia ania w sposób kreatywny i przedsi biorczy, czy te zrozumienia potrzeby uczenia si przez ca e ycie. Dzi ki podpisanym umowom z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS, studenci PWSZ w Koninie mog równie studiowa i odbywa praktyki zawodowe za granic, w takich krajach, jak: Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, otwa, Malta, Niemcy, Portugalia, S owenia, Szwecja, Turcja, W gry czy W ochy. Ponadto absolwenci zainteresowani dalsz edukacj mog zdoby w Uczelni dodatkowe kwali kacje zawodowe na studiach podyplomowych. Cele kszta cenia na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia s do zró nicowane, co w znacznej mierze uwarunkowane jest umiejscowieniem kierunków w ró nych obszarach kszta cenia. Z uwagi na ograniczony charakter niniejszego opracowania szczegó owy opis celów zosta pomini ty. Nale y jednak podkre li, e cele te wpisuj si w misj PWSZ w Koninie, któr jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie mo na rozwija swoje talenty i realizowa pasje oraz przygotowa si do udanego startu zawodowego. Realizacja celów kszta cenia wi e si z dwoma spo ród trzech celów strategicznych Uczelni nakre lonych w dokumencie pt. Strategia PWSZ w Koninie na lata , a mianowicie ze zwi kszeniem atrakcyjno ci i skuteczno ci kszta cenia (cel 1) oraz rozwojem promocji i wspó pracy z otoczeniem (cel 2). Cele kszta cenia dla poszczególnych kierunków studiów nawi zuj równie do misji poszczególnych wydzia ów WKFOZ 11 Dokument zosta przyj ty uchwa Nr 73/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie.

7 148 Artur Zimny, Robert Cie lak ( kszta cenie studentów na rzecz subregionu koni skiego i wspó dzia anie ze spo ecze stwem dla podniesienia jego jako ci ycia ) i WST ( tworzenie odpowiednich warunków do studiowania, pozwalaj cych na sprawne zaspokajanie wszechstronnych aspiracji edukacyjnych regionu, przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy oraz u wiadomienie potrzeby ci g ego dokszta cania i doskonalenia zawodowego ). Realizacja celów kszta cenia jest skorelowana z dwoma spo ród trzech celów strategicznych sformu owanych w strategiach obydwu wydzia ów Strategii Rozwoju Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie na lata (cel 1: zapewnienie najwy szej jako ci kszta cenia, cel 2: wydzia otwarty na otoczenie) i Strategii Rozwoju Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie na lata (cel 1: doskonalenie oferty edukacyjnej i jako ci kszta cenia, cel 2: rozwijanie wspó pracy z regionalnym otoczeniem spo eczno-gospodarczym). Aktualne kierunki rozwoju PWSZ w Koninie zosta y zde niowane przede wszystkim w dokumencie strategicznym Uczelni oraz dokumentach strategicznych poszczególnych wydzia ów. W dalszej cz ci niniejszego opracowania skoncentrowano si na tych zapisach strategii Uczelni i strategii rozwoju wydzia ów, które bezpo rednio odnosz si do kszta towania oferty edukacyjnej. W Strategii PWSZ w Koninie na lata w ramach celu strategicznego nr 1 zwi kszenie atrakcyjno ci i skuteczno- ci kszta cenia na szczególn uwag zas uguj dwa cele operacyjne: 1.1. wzbogacenie i uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni i 1.2. przygotowanie atrakcyjnej oferty studiów w j zyku obcym oraz zwi kszenie mo liwo ci studiowania na uczelnia zagranicznych. Zgodnie z tymi celami za priorytetowe uznane zosta y nast puj ce dzia ania: uruchamianie nowych kierunków i specjalno ci na studiach pierwszego stopnia, uruchomienie studiów drugiego stopnia, uruchamianie nowych studiów podyplomowych, oferowanie i prowadzenie przedmiotów w j zykach obcych oraz nawi zywanie wspó pracy z uczelniami zagranicznymi. Wzbogacenie oferty kszta cenia to cel operacyjny 1.1 w ramach celu strategicznego nr 1 zapewnienie jak najwy szej jako ci kszta cenia, który zosta sformu owany w Strategii Rozwoju Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie na lata Dzia ania, które zosta y potraktowane jako szczególnie wa ne to m.in.: uruchomienie nowych specjalno ci zgodnych z kierunkami kszta cenia oraz potrzebami rynku pracy i we wspó pracy z lokalnymi instytucjami, podejmowanie dzia a w celu uruchomienia kierunków studiów zapewniaj cych absolwentom mo liwo ci wej cia na rynek pracy, uruchomienie nowych specjalno ci w tym mi dzykierunkowych i mi dzywydzia owych, wypracowanie specjalnej oferty edukacyjnej umo liwiaj cej absolwentom w przysz o ci podj cie pracy z osobami niepe nosprawnymi, starszymi, samotnymi, zwi kszenie oferty studiów 12 Strategia zosta a przyj ta uchwa Nr 44/II/2012 Rady Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w PWSZ w Koninie. 13 Strategia zosta a przyj ta uchwa Nr 70/2012 Rady Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie z dnia 23 pa dziernika 2012 r. w sprawie przyj cia dokumentu pt. Strategia Rozwoju Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie na lata

8 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 149 podyplomowych. Do kwestii kszta towania oferty edukacyjnej odniesiono si równie w Strategii Rozwoju Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie na lata Cel strategiczny nr 1 doskonalenie oferty edukacyjnej i jako ci kszta cenia zosta bowiem uszczegó owiony poprzez pi celów operacyjnych: 1.1. rozszerzanie oferty studiów pierwszego stopnia o kierunki in ynierskie, 1.2. uruchamianie studiów drugiego stopnia na wybranych kierunkach humanistycznych, 1.3. tworzenie specjalno ci dostosowanych do dynamiki rynku pracy, 1.4. rozwijanie oferty interdyscyplinarnych studiów podyplomowych i 1.5. wspieranie internacjonalizacji procesu kszta cenia i nowoczesnych metod dydaktycznych. Tym samym za priorytetowe uznano: uruchamianie nowych kierunków in ynierskich, uruchomienie studiów drugiego stopnia, tworzenie nowych specjalno ci, uruchamianie nowych studiów podyplomowych oraz oferowanie i prowadzenie przedmiotów w j zykach obcych. Wspó praca uczelni z otoczeniem spo eczno-gospodarczym Konieczno osi gni cia celów kszta cenia przedstawionych w poprzedniej cz ci niniejszego artyku u oraz konieczno powi zania procesu i efektów kszta cenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi miasta i regionu, a w szczególno ci z potrzebami pracodawców, powoduj, e PWSZ w Koninie nawi zuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia spo eczno-gospodarczego. Istotna rola tych kontaktów zosta a podkre lona zarówno w strategii Uczelni, jak i w strategiach rozwoju poszczególnych wydzia ów. W strategii PWSZ w Koninie za jeden z trzech celów strategicznych uznano bowiem rozwój promocji i wspó pracy z otoczeniem. Z kolei w strategii rozwoju WKFOZ cel strategiczny nr 2 zatytu owano wydzia otwarty na otoczenie, natomiast w strategii rozwoju WST celem strategicznym nr 2 jest rozwijanie wspó pracy z regionalnym otoczeniem spo eczno-gospodarczym. Wyrazem bliskiej wspó pracy z otoczeniem s w szczególno ci rady programowe funkcjonuj ce na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na WST 14. W ich sk ad wchodz, obok nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów, osoby reprezentuj ce ró ne sfery ycia spo eczno-gospodarczego przedstawiciele rm i instytucji prowadz cych dzia alno w zakresie zbie nym z danym kierunkiem studiów. Rady maj charakter opiniodawczo-doradczy, a ich zadaniem jest udzia w kszta towaniu koncepcji kszta cenia na kierunkach studiów, w szczególno ci poprzez wskazywanie po- danych umiej tno ci i kompetencji absolwentów oraz wskazywanie po danych zmian w celu doskonalenia programu i procesu kszta cenia. We wspó pracy z podmiotami otoczenia spo eczno-gospodarczego realizowanych jest wiele projektów i przedsi wzi. Inicjatywy te s bardzo zró nicowane, a ich forma i cele szczegó owe w du ej mierze zale od specy ki kszta cenia na danym kierun- 14 Zosta y one powo ane uchwa Nr 20/2012 Rady Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Spo eczno-technicznym PWSZ w Koninie.

9 150 Artur Zimny, Robert Cie lak ku studiów, którego pracownicy i studenci wspó organizuj niniejsze przedsi wzi cia. I tak, pracownicy i studenci kierunku z obszaru nauk humanistycznych ( lologia ) wspó organizuj konferencje i konkursy podkre laj ce znaczenie kszta cenia j zykowego; kierunków z obszaru nauk spo ecznych ( pedagogika, politologia, praca socjalna, zarz dzanie ) seminaria i konferencje po wi cone ewaluacji i innowacji w edukacji, spotkania z politykami i samorz dowcami, badania opinii spo ecznej, projekty na rzecz osób i grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym oraz przedsi wzi cia zmierzaj ce do popularyzowania wiedzy ekonomicznej; kierunków z obszaru nauk technicznych ( budownictwo, in ynieria rodowiska, mechanika i budowa maszyn ) seminaria, warsztaty i szkolenia popularyzuj ce wiedz i umiej tno ci in- ynierskie oraz podkre laj ce znaczenie zawodów in ynierskich; kierunków z obszaru nauk o zdrowiu i kulturze zycznej ( zjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie zyczne ) turnieje, olimpiady i inne imprezy o charakterze sportowym i turystyczno-krajoznawczym; kierunku z obszaru sztuki ( edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ) koncerty i imprezy kulturalne. Mimo, e forma i cele szczegó owe tych inicjatyw s ró norodne, to jednak ich nadrz dnym celem jest budowanie kapita u ludzkiego w Koninie i regionie koni skim. W dalszej cz ci opracowania przedstawione zosta y szczegó owe informacje na temat dzia a inicjowanych i wspó organizowanych przez nauczycieli i studentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez PWSZ w Koninie wed ug umiejscowienia tych kierunków w poszczególnych obszarach kszta cenia. W skrócie omówiono równie formy wspó pracy o charakterze mi dzyobszarowym. Nale y w tym miejscu podkre li, e z uwagi na wielo i ró norodno inicjatyw, ograniczono si wy cznie do tych, które mia y miejsce w roku akademickim 2011/2012 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Wspó praca w obszarze nauk humanistycznych Kierunek lologia niew tpliwie charakteryzuje si najwi ksz aktywno ci badawczo-naukow w porównaniu z innymi kierunkami studiów prowadzonymi w PWSZ w Koninie. Oprócz ogólnopolskich i mi dzynarodowych konferencji naukowych po- wi conych dydaktyce fonetyki j zyków obcych, autonomii ucznia w nauce j zyka obcego, rozwijaniu sprawno ci mówienia oraz badaniom nad uczeniem si i nauczaniem j zyka obcego, które s w du ej mierze wspó organizowane z Zak adem Filologii Angielskiej Wydzia u Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, nauczyciele i studenci kierunku lologia wspó pracuj równie z gimnazjami i szko ami ponadgimnazjalnymi Konina i regionu, organizuj c wraz z nimi szereg konkursów. W okresie od pa dziernika 2011 roku do stycznia 2013 roku odby y si nast puj ce konkursy: Konkurs T umaczeniowy, Konkurs Krajoznawczy (edycja I i II), Konkurs Teatralny Lingua drama. J zyki na scen! oraz Konkurs J zyk angielski w przestrzeni publicznej. Celem wy ej wymienionych przedsi wzi, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkó

10 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 151 ponadgimnazjalnych, by o budowanie motywacji do nauki j zyków obcych, doskonalenie znajomo ci j zyka angielskiego i niemieckiego oraz popularyzowanie wiedzy o krajach niemieckoj zycznych. Wspó praca w obszarze nauk spo ecznych Pracownicy i studenci kierunku pedagogika oraz nauczyciele zatrudnieni w koni skich placówkach o wiatowych od kilku lat uczestnicz w projekcie pt. Profesjonalne praktyki profesjonalni nauczyciele, którego celem jest poprawa jako ci studenckich praktyk pedagogicznych. Partnerem projektu, realizowanego w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i wspó nansowanego z EFS, jest miasto Konin. W roku akademickim 2011/2012 we wspó pracy z M odzie owym Domem Kultury w Koninie zrealizowany zosta projekt pt. Wspieranie miejsc odkrywania talentów, którego adresatami byli uzdolnieni plastycznie uczniowie szkó podstawowych. Ponadto nauczyciele i studenci pedagogiki wraz z Towarzystwem Przyjació Dzieci Oddzia Powiatowy w Koninie zorganizowali konferencj naukowo-popularyzatorsk pt. Pedagogika Janusza Korczaka wczoraj, dzi i jutro, której celem by o przypomnienie dokona Starego Doktora oraz omówienie problemów rozwoju i wychowania dzieci na tle wiatowych tendencji. Nauczyciele kierunku pedagogika na bie co wspó pracuj ze rodowiskiem edukacyjnym miasta i regionu, a w szczególno ci z przedszkolami i szko ami podstawowymi, Komend Hufca Zwi zku Harcerstwa Polskiego oraz o rodkami doskonalenia nauczycieli. Dzia alno spo eczna i wolontaryjna realizowana w formie szeregu projektów na rzecz osób i grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym to przede wszystkim domena studentów i nauczycieli kierunku praca socjalna. Ró nego rodzaju przedsi wzi cia s wspó organizowane w szczególno ci z nast puj cymi instytucjami: fundacjami Mam marzenie, Mielnica, Otwarcie, Podaj Dalej, Tacy sami, Koni skim Bankiem ywno ci, Regionalnym O rodkiem Polityki Spo ecznej w Poznaniu, Towarzystwem Przyjació Dzieci Oddzia Powiatowy w Koninie, stowarzyszeniami Monar oraz Tu i teraz, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Koninie, rodowiskowymi domami samopomocy dla chorych psychicznie i upo ledzonych umys owo, domami pomocy spo ecznej, hospicjami, rodowiskowymi ogniskami wychowawczymi, wietlicami socjoterapeutycznymi, warsztatami terapii zaj ciowej, o rodkami pomocy spo ecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz placówkami opieku czo-wychowawczymi. Z wy ej wymienionymi instytucjami wspó organizowane by y, mi dzy innymi, nast puj ce projekty i przedsi wzi cia: Abilimpiada, Pogotowie w. Miko aja, Wychowawca podwórkowy, Ja te mog ci pomóc, Spotkanie ze sztuk, Przyjazna Wspólnota, Razem zwiedzajmy wiat, Majówka z przodkami, Tacy sami, Pomaga sobie, Kiermasz Bo onarodzeniowy, I Ty zosta Miko ajem. Szczególnie aktywni w podejmowaniu ww. dzia a byli studenci pracy socjalnej b d cy cz onka-

11 152 Artur Zimny, Robert Cie lak mi Studenckiego Ko a Naukowego Pegaz. Ponadto we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie zorganizowane zosta y w ostatnim czasie trzy konferencje, a mianowicie: Wolontariat wobec wyzwa w pracy socjalnej, Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej oraz Osoba niepe nosprawna w spo eczno ci lokalnej, adresowane do w adz samorz dowych oraz mieszka ców miasta i regionu. Równie nauczyciele akademiccy aktywnie uczestnicz w realizacji szeregu projektów i kampanii spo ecznych, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i mi dzynarodowym. Cykliczne spotkania z politykami i samorz dowcami to dzia ania podejmowane przez studentów kierunku politologia we wspó pracy z biurami koni skich parlamentarzystów i w odarzami jednostek samorz du terytorialnego. Z kolei w porozumieniu z przedstawicielami kó europejskich funkcjonuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych regionu koni skiego zorganizowana zosta a konferencja naukowo-dydaktyczna pt. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Próba oceny. Ponadto od kilku lat cz onkowie Ko a Naukowego Politologów, przy wsparciu nauczycieli akademickich, przeprowadzaj ka dego roku w ród mieszka ców Konina badania ankietowe na temat oceny funkcjonowania Urz du Miejskiego w Koninie, których rezultatem jest raport przedstawiany w adzom miasta. Nauczyciele i studenci kierunku zarz dzanie podejmuj dzia ania zmierzaj ce do popularyzowania wiedzy ekonomicznej, które s wspó organizowane w szczególno ci z Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Koni sk Izb Gospodarcz, Stowarzyszeniem Ksi gowych w Polsce Oddzia w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Samorz dowym A2 Wielkopolska. W okresie od pa dziernika 2011 roku do stycznia 2013 roku mia y miejsce nast puj ce wydarzenia: projekt pt. Rozwój spo eczno-gospodarczy gmin podregionu koni skiego, w ramach którego przeprowadzono na antenie Radia Konin siedem debat ze starostami powiatów oraz wójtami i burmistrzami wybranych gmin na temat problemów i wyzwa spo eczno-gospodarczych podregionu koni skiego oraz dwa seminaria naukowe - Doskonalenie zarz dzania w lokalnych samorz dach oraz Wspó dzia anie samorz dów lokalnych element PR-u czy sprawnego zarz dzania?, adresowane do w adz samorz dów gminnych i powiatowych oraz zwi zków i stowarzysze samorz dowych. Ponadto jednostka prowadz ca studia na kierunku zarz dzanie od lat sprawuje nadzór merytoryczny nad okr gowymi eliminacjami szkolnymi Turnieju Wiedzy i Umiej tno ci Handlowo-Mened erskich oraz patronat naukowy nad eliminacjami na owymi w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkó Zawodowych. Wspó praca w obszarze nauk technicznych Dzia ania podejmowane w ostatnich latach przez MNiSW, zmierzaj ce do podniesienia rangi nauk technicznych i zawodu in yniera, s dodatkowo wzmacniane inicjatywami realizowanymi przez poszczególne uczelnie. PWSZ w Koninie równie anga uje

12 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 153 si w tego typu inicjatywy z regu y w partnerstwie z Federacj Stowarzysze Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Oddzia Konin, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Zespo em Szkó Budowlanych w Koninie. W 2012 roku zorganizowane zosta y nast puj ce wydarzenia: szkolenie Bezpieczne praktyki, Dzie Mechanika, Dzie Budowlanych oraz konferencja pt. Rozwój gospodarczy regionu oparty o kierunki kszta cenia zawodowego. Przedsi wzi cia te by y adresowane do uczniów szkó ponadgimnazjalnych oraz mieszka ców regionu, a ich celem by o popularyzowanie zawodu in yniera. Oprócz wy ej wymienionych dzia a, studenci kierunków: budownictwo, in ynieria rodowiska oraz mechanika i budowa maszyn podejmowali równie dzia ania o charakterze wolontaryjnym, a mianowicie uczestniczyli w organizacji Fina u Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy oraz w zbiórce ywno ci, artyku ów chemicznych i kosmetycznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Turku. Szczególnie aktywne w podejmowaniu ww. dzia a by o Uczelniane Ko o NOT, w sk ad którego wchodz przede wszystkim studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Omawiaj c problematyk wspó pracy Uczelni z otoczeniem spo eczno-gospodarczym nale y równie podkre li to, e kierunki techniczne s prowadzone w cis ej wspó pracy z zak adami przemys owymi. Na podstawie zawartych porozumie i bie cych uzgodnie w koni skich zak adach realizowana jest bowiem cz zaj laboratoryjnych i warsztatów. Wspó praca w obszarze nauk o zdrowiu i kulturze zycznej Nauczyciele i studenci kierunków: zjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie zyczne wspó organizuj turnieje, olimpiady i inne imprezy o charakterze sportowym i turystyczno-krajoznawczym. W minionym roku we wspó pracy ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne zorganizowano IV Regionalny i VI Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych, czyli imprezy adresowane do osób niepe nosprawnych. Ponadto studenci kierunków z obszaru nauk o zdrowiu i kulturze zycznej uczestniczyli w charakterze s dziów w Indywidualnych Mistrzostwach Gimnazjów Miasta Konina i Regionu Koni skiego w Lekkiej Atletyce Dziewcz t i Ch opców zorganizowanych przez Szkolny Zwi zek Sportowy Wielkopolska oraz zorganizowali VII Mi dzyprzedszkoln Olimpiad Sportow, w której bra y udzia dzieci ucz szczaj ce do koni skich przedszkoli. Wspó praca w obszarze sztuki Kszta cenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest realizowane we wspó pracy z Pa stwow Szko Muzyczn I i II stopnia w Koninie, Spo ecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie, instytucjami kultury oraz szko ami

13 154 Artur Zimny, Robert Cie lak ponadgimnazjalnymi w szczególno ci w zakresie organizacji koncertów dla mieszka ców miasta i regionu. W roku akademickim 2011/2012 zorganizowano nast puj ce koncerty: wiatowe Przeboje wi teczne, Hej kol da, kol da, Nie zapomnisz mnie, Wiosenne Impresje Muzyczne oraz Muzyczny Konin. Niebagateln rol w trakcie organizowania ww. koncertów odgrywali studenci tworz cy Chór Instytutu Edukacji Artystycznej PWSZ w Koninie. Uczelnia szczególnie blisko wspó pracowa- a z Koni skim Domem Kultury studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej korzystali z bazy lokalowej, instrumentarium i sprz tu estradowego KDK realizuj c zaj cia z przedmiotów zespo y instrumentalne oraz zespo y wokalne. Wspó praca mi dzyobszarowa Dzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnej i regionalnej realizowane we wspó pracy z podmiotami otoczenia spo eczno-gospodarczego Uczelni nierzadko maj charakter interdyscyplinarny i tym samym anga uj przedstawicieli kierunków studiów umiejscowionych w ró nych obszarach kszta cenia. Najlepszym przyk adem tego typu przedsi wzi cia jest Dzie Kszta cenia Ustawicznego w Wielkopolsce, który zosta zorganizowany w dniu 17 listopada 2012 r. we wspó pracy z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Poznaniu Oddzia w Koninie. Celem przedsi wzi cia adresowanego do mieszka ców Konina i regionu koni skiego by o popularyzowanie idei kszta cenia przez ca e ycie oraz zaprezentowanie aktualnych mo liwo ci kszta cenia i rozwoju zawodowego. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli nauczyciele i studenci kierunków z nast puj cych obszarów: nauk spo ecznych, nauk technicznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze zycznej. Rola i znaczenie PWSZ w Koninie dla rozwoju miasta i regionu W celu poznania opinii przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w Koninie i regionie koni skim na temat roli jak odgrywa PWSZ dla rozwoju spo eczno-gospodarczego miasta i regionu przeprowadzono badanie ankietowe. Realizacja badania pozwoli a jednocze nie na pozyskanie informacji na temat po danych dzia a, zmierzaj cych do doskonalenia oferty edukacyjnej i jako ci kszta cenia oraz rozwijania wspó pracy z regionalnym otoczeniem spo eczno-gospodarczym. Badanie zosta o zrealizowane w okresie od 25 stycznia do 25 lutego 2013 roku na podstawie danych pierwotnych uzyskanych za pomoc ankiety internetowej, która zosta a wype niona przez 104 osoby. Dobór respondentów polega na rozes aniu a z linkiem do strony do przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w regionie koni skim. Struktura respondentów z uwagi na ich podstawowe cechy zosta a przedstawiona w tabeli 1.

14 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 155 Tabela 1. Struktura respondentów P e Wiek Lokalizacja przedsi biorstwa /instytucji Sektor przedsi biorstwa / instytucji Wielko przedsi biorstwa / instytucji Wyszczególnienie Odsetek respondentów (N=104) Kobieta 66% M czyzna 34% poni ej 30 lat 20% lat 22% lat 24% 50 lat lub wi cej 34% Miasto Konin 77% Powiat koni ski 9% Powiat kolski 5% Powiat s upecki 4% Powiat turecki 3% Inny powiat 2% Publiczny 70% Prywatny 30% 1-9 pracowników 10% pracowników 38% pracowników 33% 250 pracowników i wi cej 19% W kwestionariuszu ankiety zawartych zosta o 15 pyta g ównych oraz 5 pyta w ramach tzw. metryczki. Struktura odpowiedzi udzielonych przez respondentów, wraz z krótkim komentarzem, zosta a przedstawiona w dalszej cz ci niniejszego opracowania. Z ankiety wynika, e 99% respondentów wie o funkcjonowaniu w Koninie Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej. wiadczy to o du ym zainteresowaniu uczelni zarówno przez m odzie, jak i osoby doros e, chc ce zdoby wykszta cenie wy sze. Rys. 5. Czy wie Pani/Pan, e w Koninie funkcjonuje Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa?

15 156 Artur Zimny, Robert Cie lak Zdaniem 95% respondentów utworzenie w 1998 roku PWSZ w Koninie by o uzasadnione. Uczelnia stanowi istotny element przestrzeni lokalnej i jest postrzegana jako bodziec dla rozwoju miasta Konina i regionu koni skiego. Umo liwia dost p do studiów m odzie y z o ciennych miejscowo ci oddalonych od du ych o rodków akademickich. Dla olbrzymiej wi kszo ci przysz ych studentów jest to, ze wzgl dów ekonomicznych, uczelnia jedynego wyboru. Rys. 6. Czy Pani/Pana zdaniem utworzenie w 1998 roku PWSZ w Koninie by o uzasadnione? Jak wskazuj otrzymane wyniki, 86% przedstawicieli przedsi biorstw/instytucji (lub ich wspó pracownicy) korzysta lub korzysta o z us ug edukacyjnych wiadczonych przez PWSZ w Koninie. Oznacza to tym samym, e absolwenci Uczelni tworz kapita ludzki, który mo e zasili rmy w wykszta conych pracowników. Rys. 7. Czy Pani/Pan lub osoby zatrudnione w Pani/Pana przedsi biorstwie/instytucji korzystaj lub korzysta y z us ug edukacyjnych wiadczonych przez PWSZ w Koninie? Oko o 68% respondentów jest zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi przez PWSZ w Koninie. W konferencjach, seminariach, koncertach i konkursach uczestniczy m odzie akademicka, uczniowie szkó ponadgimnazjalnych, przedstawiciele w adz miasta, powiatów, gmin, przedsi biorstw oraz zaproszeni go cie (cz sto s to pracownicy naukowi z najwa niejszych polskich uczelni).

16 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 157 Rys. 8. Czy jest Pani zainteresowana/pan zainteresowany wydarzeniami organizowanymi przez PWSZ w Koninie? Po owa ankietowanych wskaza a, e w ich przedsi biorstwie/instytucji nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za wspó prac z uczelniami. Zaledwie 30% respondentów odpowiedzia o, e w ich zak adach pracy jest taka osoba. Prawdopodobnie dotyczy to du ych zak adów przemys owych, które maj podpisane porozumienia w sprawie praktyk studenckich. Rys. 9. Czy w Pani/Pana przedsi biorstwie/instytucji zosta a wyznaczona osoba odpowiedzialna za wspó prac z uczelniami? Oko o 68% przedsi biorstw/instytucji wspó pracowa o do tej pory z PWSZ w Koninie. Wspó praca ta polega a w szczególno ci na realizacji studenckich praktyk zawodowych (43% wskaza ), przeprowadzaniu ankiet dla rmy/instytucji (20%), przygotowywaniu przez studentów prac dyplomowych (18%). Pozwoli o to w naturalny sposób dostosowywa dzia alno uczelni do potrzeb otoczenia spo eczno-gospodarczego. Dzi ki tej wspó pracy, absolwenci PWSZ w Koninie znajduj prac w przedsi biorstwach/instytucjach funkcjonuj cych na terenie miasta Konina i regionu koni skiego.

17 158 Artur Zimny, Robert Cie lak Rys. 10. Czy Pani/Pana przedsi biorstwo/instytucja wspó pracowa a z PWSZ w Koninie (niezale nie od czasu i formy wspó pracy)? Rys. 11. Na czym polega a lub mog aby polega wspó praca Pani/Pana przedsi biorstwa/instytucji z PWSZ w Koninie? Dotychczasow wspó prac z PWSZ w Koninie ankietowani ocenili rednio na 4,46 (w skali od 1 bardzo nisko do 6 bardzo wysoko). Rys. 12. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan dotychczasow wspó prac z PWSZ w Koninie? (w skali od 1 bardzo nisko do 6 bardzo wysoko)

18 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 159 Wp yw PWSZ w Koninie na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego ankietowani ocenili rednio na 4,60 (w skali od 1 bardzo niski do 6 bardzo wysoki). Rys. 13. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego? (w skali od 1 w bardzo niskim do 6 w bardzo wysokim) Zdaniem respondentów funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego przede wszystkim w aspekcie spo ecznym (48% wskaza ), kulturalnym (25%) i gospodarczym (22%). Rys. 14. W jakim aspekcie funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego? (w skali od 1 w bardzo niskim do 6 w bardzo wysokim) Z uzyskanych odpowiedzi wynika, e spo ród dzia a realizowanych przez PWSZ w Koninie najwi kszy wp yw na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego maj dzia- ania dydaktyczne (50% wskaza ), naukowe (23%), spo eczne (16%) i kulturalne (10%).

19 160 Artur Zimny, Robert Cie lak Rys. 15. Które dzia ania realizowane przez PWSZ w Koninie maj, Pani/Pana zdaniem, najwi kszy wp yw na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego? W opinii respondentów PWSZ w Koninie powinna oferowa i prowadzi studia w ramach nast puj cych dziedzin nauk: technicznych (40%), ekonomicznych (20%), medycznych i o zdrowiu (13%), prawnych (10%), spo ecznych (6%) i humanistycznych (5%). Rys. 16. W której z podanych obok dziedzin nauki, PWSZ w Koninie powinna oferowa i prowadzi studia, aby spe ni y one potrzeby i oczekiwania miasta i regionu? Wyniki badania pozwalaj stwierdzi, e ankietowani postrzegaj funkcjonowanie PWSZ w Koninie rednio na poziomie 4,58 (w skali od 1 bardzo le do 6 bardzo dobrze). Rys. 17. Jak, ogólnie rzecz bior c, postrzega Pani/Pan funkcjonowanie PWSZ w Koninie? (w skali od 1 bardzo le 6 bardzo dobrze)

20 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 161 Zdecydowana wi kszo respondentów uwa a, e PWSZ w Koninie powinna kszta ci absolwentów w sposób praktyczny (84%), przygotowuj c przede wszystkim do pracy zawodowej. Jest to zwi zane z zapotrzebowaniem na wykszta conych pracowników przez przedsi biorstwa i instytucje zlokalizowane zarówno w mie cie Koninie, jak i w regionie koni skim. Zaledwie 9% ankietowanych wskaza o na kszta cenie akademickie, przygotowuj ce przede wszystkim do dalszej edukacji na studiach magisterskich. Rys. 18. Czy Pani/Pana zdaniem PWSZ w Koninie powinna kszta ci absolwentów w sposób praktyczny czy w sposób akademicki? Rezultaty badania wskazuj, e 82% przedstawicieli przedsi biorstw/instytucji za uzasadnione uznaje oferowanie i prowadzenie przez PWSZ w Koninie studiów magisterskich. Pozwoli oby to niew tpliwie pog bi wiedz i umiej tno ci zdobyte przez absolwentów studiów licencjackich i in ynierskich. Rys. 19. Czy Pani/Pana zdaniem PWSZ w Koninie powinna oferowa i prowadzi studia magisterskie? Zako czenie Od 15 lat Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie stwarza szans na zdobycie wy szego wykszta cenia m odzie y mniej zamo nej, dla której bezp atne studiowanie blisko domu jest jedyn mo liwo ci awansu spo ecznego. W celu jeszcze szerszego otwarcia na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców, przeprowadzono anonimow ankiet. Jej wyniki, przedstawione w niniejszym artykule, wskazuj w adzom uczelni kierunki dalszych dzia a tj. doskonalenie oferty edukacyjnej, podno-

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla nauczycieli Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obni enie wieku obowi zku szkolnego Podniesienie

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA LNOKSZTAŁCĄCYCH CYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM W skład Zespołu u Szkół Ogólnokszta lnokształcącychcych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Be leader in English bądź nim i Ty. 1 Informacje o Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Be leader in English bądź nim i Ty. 1 Informacje o Projekcie Załącznik do Zarządzenia nr 38/14 z dnia 08.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Be leader in English bądź nim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej.

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu: kierunek nauki o rodzinie - studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Celem praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 URZĄD GMINY MIASTKOWO Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 Miastkowo 2013 Spis treści: 1. Wstęp.3 2. Metryka.4 4. Sieć szkół.5 5. Kadra Nauczycielska..6 6. Doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia.

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia. Informacja dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu. Nabór do gliwickich publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo