Integralny Element Miasta i Regionu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integralny Element Miasta i Regionu"

Transkrypt

1 Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich uczelni wydaje si by 2005 rok, w którym z jednej strony wesz a w ycie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym, z drugiej natomiast liczba studentów osi gn a maksimum. Od tego czasu system szkolnictwa wy szego, za spraw kolejnych aktów wykonawczych do ustawy, nowelizacji samej ustawy oraz wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, staje si coraz bardziej sformalizowany, a liczba studentów systematycznie maleje. Pa stwowe wy sze szko y zawodowe, stanowi ce cz tego systemu, staj przed coraz powa niejszymi wyzwaniami i borykaj si z coraz trudniejszymi problemami. Nie zmienia to jednak faktu, e uczelnie te, w mniejszym lub wi kszym stopniu, wpisa y si ju w pejza miast i regionów, w których funkcjonuj. Struktura i tre niniejszego opracowania zosta y podporz dkowane osi gni ciu dwóch celów. Po pierwsze, zmierzaj do zaprezentowania Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie, która w roku akademickim 2012/2013 obchodzi 15-lecie swojej dzia alno ci. W zwi zku z tym, w pierwszej cz ci artyku u przedstawiona zosta a geneza powstania uczelni, jej historia, obecna struktura organizacyjna oraz dwa szczególnie istotne obszary funkcjonowania tj. kszta cenie oraz wspó praca z otoczeniem. Ta cz opracowania zosta a wzbogacona prezentacj aktualnych kierunków rozwoju PWSZ w Koninie wynikaj cych ze strategii Uczelni oraz strategii rozwoju poszczególnych wydzia ów. Po drugie, struktura i tre artyku u zosta y zdeterminowane prób ustalenia, w jakim stopniu i aspekcie funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego. W drugiej cz ci artyku u zosta- y zatem zaprezentowane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ród przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w mie cie i regionie na temat roli i znaczenia Uczelni dla rozwoju spo eczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej. S owa kluczowe: PWSZ Konin, cele kszta cenia, wspó praca z otoczeniem, rozwój miasta i regionu Wst p Pierwsze pa stwowe wy sze szko y zawodowe powsta y w 1998 roku w oparciu o ustaw z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy szych szko ach zawodowych 1, a ich podstawowym zadaniem by o kszta cenie studentów w celu przygotowania do wykonywania zawodu, uzupe nienia specjalistycznej wiedzy i umiej tno ci zawodowych oraz prze- 1 Dz.U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590.

2 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 143 kwali kowania w zakresie danej specjalno ci zawodowej 2. W ci gu 15 lat funkcjonowania tych uczelni zasz y istotne zmiany spo eczne, gospodarcze, kulturowe i technologiczne, które wp yn y na funkcjonowanie ca ego systemu szkolnictwa wy szego w Polsce. Wp yw ten jest dostrzegalny przede wszystkim w sferze regulacyjnej i sferze demogra cznej. Punktem zwrotnym wydaje si by 2005 rok, w którym z jednej strony wesz a w ycie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym 3, z drugiej natomiast liczba studentów osi gn a maksimum tys. osób 4. Od tego czasu sektor szkolnictwa wy szego, za spraw kolejnych aktów wykonawczych do ustawy, nowelizacji samej ustawy oraz wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, staje si coraz bardziej zbiurokratyzowany i sformalizowany, a liczba studentów systematycznie maleje. Pa stwowe wy sze szko y zawodowe staj zatem przed coraz powa niejszymi wyzwaniami i borykaj si z coraz trudniejszymi problemami. Nie zmienia to jednak faktu, e uczelnie te, w mniejszym lub wi kszym stopniu, wpisa y si ju w pejza miast i regionów, w których funkcjonuj. Struktura i tre niniejszego opracowania zosta y podporz dkowane osi gni ciu dwóch celów. Po pierwsze, zmierzaj do zaprezentowania Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie (dalej: PWSZ w Koninie), która w roku akademickim 2012/2013 obchodzi 15-lecie swojej dzia alno ci. W zwi zku z tym, w pierwszej cz ci artyku u przedstawiona zosta a geneza powstania uczelni, jej historia, obecna struktura organizacyjna oraz dwa szczególnie istotne obszary funkcjonowania tj. kszta cenie oraz wspó praca z otoczeniem. Ta cz opracowania zosta a wzbogacona prezentacj aktualnych kierunków rozwoju PWSZ w Koninie wynikaj cych ze strategii Uczelni oraz strategii rozwoju poszczególnych wydzia ów. Po drugie, struktura i tre artyku u zosta- y zdeterminowane prób ustalenia, w jakim stopniu i aspekcie funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego. W drugiej cz ci artyku u zosta y zatem zaprezentowane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ród przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w mie cie i regionie na temat roli i znaczenia Uczelni dla rozwoju spo eczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej. 2 Ustawa o wy szych szko ach zawodowych rodzi a si bólach. Jej uchwalenie wymaga o du ej mobilno ci si parlamentarnych. Dopiero w 1997 roku, u schy ku rz dów lewicowej koalicji, uda o si uzyska poparcie parlamentarzystów spoza du ych centrów akademickich do uchwalenia ustawy o wy szych szko ach zawodowych. Uczelnie te nie by y ulubionym m odszym rodze stwem zas u- onych pa stwowych szkó akademickich. Nie wsz dzie i nie w tym samym stopniu dostrzegano potencjalne zagro enie z ich strony, a kon ikty pojawia y si i narasta y w miar zaostrzania si konkurencji w sytuacji nadchodz cego ni u demogra cznego. Zob. szerzej: T. Winnicki, Ci ki poród i trudne dzieci stwo pa stwowych wy szych szkó zawodowych Impresje nieinstytucjonalne, w: Udana dekada. Pa stwowe Wy sze Szko y Zawodowe w Polsce , red. Janusz S. Grucha a, Ciechanów-Krosno, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz Bank Danych Lokalnych GUS,

3 144 Artur Zimny, Robert Cie lak PWSZ w Koninie geneza, historia i struktura Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie (od 2001 r. Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie) zosta a utworzona na mocy rozporz dzenia prezesa Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. Podstaw prawn do jej powo ania by a ustawa o wy szych szko- ach zawodowych z 1997 r. Baz nowej uczelni, zarówno lokalow, jak i dydaktyczn, by o Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Koninie. Uczelnia od pocz tku dysponowa a tak e siedzib przy ul. Przyja ni 1. Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie powsta a w wyniku stara Marka Naglewskiego, wojewody koni skiego, oraz jego nast pcy, Stanis awa Tamma, a tak e W odzimierza Fraszczyka, przewodnicz cego Sejmiku Samorz dowego Województwa Koni skiego oraz Kazimierza Pa asza, prezydenta Miasta Konina, którzy w sierpniu 1997 r. zawarli porozumienie o wspó pracy przy tworzeniu uczelni i udziale w kosztach zwi zanych z jej organizacj i funkcjonowaniem. W pracach organizacyjnych uczestniczy prof. dr hab. Józef Orczyk. Pierwsze posiedzenie Senatu Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie odby o si 2 lipca 1998 r. w sali herbowej Urz du Wojewódzkiego w Koninie 5. Rozpocz cie pierwszego w historii roku akademickiego, inauguruj cego dzia alno Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie, odby o si 28 wrze nia 1998 r. Prawie 450 studentów rozpocz o studia zawodowe licencjackie na siedmiu specjalno ciach: edukacji wczesnoszkolnej, nansach i zarz dzaniu organizacjami, gospodarce regionalnej, j zyku angielskim j zyku niemieckim, pracy socjalnej oraz wychowaniu zycznym z gimnastyk korekcyjn 6. Pierwszym rektorem PWSZ w Koninie by prof. dr hab. Józef Orczyk, który kierowa uczelni przez dziewi lat. W maju 2007 r. na stanowisko rektora na kadencj zosta wybrany dr hab. Wojciech Poznaniak. Na trzeciego w historii uczelni rektora, na kadencj , Konwent Elektorów wybra prof. nadzw. dr. hab. Miros awa Pawlaka 7. W roku akademickim 2007/2008 uczelnia wprowadzi a struktur wydzia ow. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego wyda 31 lipca 2007 r. decyzj o utworzeniu w PWSZ w Koninie dwóch wydzia ów: Spo eczno-technicznego w Koninie oraz Zamiejscowego Wydzia u In ynierii rodowiska w Turku. We wrze niu 2009 r. z Wydzia- u Spo eczno-technicznego wyodr bniono Wydzia Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 8. Wydzia Spo eczno-techniczny sk ada si obecnie z instytutów: Ekonomicznego, Neo lologii, Pedagogiki, Politologii, Pracy Socjalnej i Technicznego. Wydzia prowadzi studia na kierunkach: lologia, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, politologia, praca socjalna i zarz dzanie. Wydzia Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia sk ada si z katedr: Morfologicznych i Czynno ciowych Podstaw Kultury Fizycznej, Ekonomiki Turystyki, Fizjologii i Nauk o Zdrowiu. Wydzia prowadzi studia 5 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie 1998/ /2013, 15 lat PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2012, s Tam e, s Tam e, s Tam e, s. 59.

4 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 145 na kierunkach: wychowanie zyczne, turystyka i rekreacja oraz zjoterapia. Zamiejscowy Wydzia Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku kszta ci studentów na kierunkach: in yniera rodowiska i budownictwo. PWSZ w Koninie prowadzi równie szereg studiów podyplomowych, kursów i szkole 9. PWSZ w Koninie mie ci si w czterech kompleksach budynków, zlokalizowanych przy ulicach: Przyja ni 1, ks. J. Popie uszki 4, kard. S. Wyszy skiego 3 oraz w Turku przy ul. Milewskiego 8. Budynek przy ul. Przyja ni jest siedzib rektora, prorektorów, kanclerza, kwestora oraz dziekana i prodziekana Wydzia u Spo eczno-technicznego. Mieszcz si tu tak e Instytut Politologii, Instytut Ekonomiczny oraz Instytut Neo lologii. Rys. 1. Kompleks budynków przy ul. Przyja ni 1 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. Kompleks przy ul. ks. J. Popie uszki 4 sk ada si z budynku dydaktycznego (siedziba Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz Instytutu Pedagogiki), Centrum Wyk adowo-dydaktycznego, akademika i sto ówki. Znajduje si tu tak e stadion lekkoatletyczny i zespó boisk sportowych. Rys. 2. Kompleks budynków przy ul. ks. J. Popie uszki 4 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. 9 Tam e, s. 61, 69, 105, 123.

5 146 Artur Zimny, Robert Cie lak Przy ul. Wyszy skiego 3 mie ci si Instytut Techniczny oraz Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, a tak e Biblioteka Uczelniana, Wydawnictwo PWSZ oraz Dom Studenta. Rys. 3. Kompleks budynków przy ul. Wyszy skiego 3 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. Siedziba Zamiejscowego Wydzia u Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku znajduje si przy ul. Milewskiego Rys. 4. Kompleks budynków w Turku przy ul. Milewskiego 8 ród o: Fotogra e Dzia u Promocji PWSZ w Koninie. Cele kszta cenia i aktualne kierunki rozwoju uczelni PWSZ w Koninie prowadzi obecnie kszta cenie na 12 kierunkach studiów pierwszego stopnia licencjackich i in ynierskich, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Do kierunków tych nale : budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, lologia, zjoterapia, in ynieria rodowiska, me- 10 Tam e, s

6 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 147 chanika i budowa maszyn, pedagogika, politologia, praca socjalna, turystyka i rekreacja, wychowanie zyczne oraz zarz dzanie. Na ka dym kierunku oferowanych jest kilka specjalno ci, co umo liwia studentom wybór modu ów kszta cenia i przedmiotów, a tym samym pozwala na zdobycie pog bionej wiedzy i specjalistycznych umiej tno ci w zakresie studiowanego kierunku. Generalnie rzecz bior c kierunki studiów oferowane i prowadzone przez Uczelni wpisuj si w pi obszarów kszta cenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk spo ecznych, obszar nauk technicznych, obszar sztuki, obszar nauk o zdrowiu i kulturze zycznej. Kszta cenie odbywa si na trzech wydzia ach: Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia (dalej: WK- FOZ), Wydziale Spo eczno-technicznym (dalej: WST) oraz Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku (dalej: ZWBIK) i jest realizowane zarówno w ramach pro lu ogólnoakademickiego, który w du ej mierze przygotowuje do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich), jak i pro lu praktycznego, który przede wszystkim pozwala naby umiej tno ci niezb dne w pracy zawodowej. Uko czenie studiów na wybranym kierunku jest równoznaczne z osi gni ciem przez absolwentów kilkudziesi ciu efektów kszta cenia w zakresie wiedzy, umiej tno ci i kompetencji spo ecznych. Cz efektów kszta cenia ma charakter specjalistyczny, a wi c s ci le zwi zane ze studiowanym kierunkiem, natomiast cz ma charakter ogólny, odnosz c si do kszta towania umiej tno ci: pracy zespo owej, okre- lania priorytetów zawodowych, my lenia i dzia ania w sposób kreatywny i przedsi biorczy, czy te zrozumienia potrzeby uczenia si przez ca e ycie. Dzi ki podpisanym umowom z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS, studenci PWSZ w Koninie mog równie studiowa i odbywa praktyki zawodowe za granic, w takich krajach, jak: Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, otwa, Malta, Niemcy, Portugalia, S owenia, Szwecja, Turcja, W gry czy W ochy. Ponadto absolwenci zainteresowani dalsz edukacj mog zdoby w Uczelni dodatkowe kwali kacje zawodowe na studiach podyplomowych. Cele kszta cenia na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia s do zró nicowane, co w znacznej mierze uwarunkowane jest umiejscowieniem kierunków w ró nych obszarach kszta cenia. Z uwagi na ograniczony charakter niniejszego opracowania szczegó owy opis celów zosta pomini ty. Nale y jednak podkre li, e cele te wpisuj si w misj PWSZ w Koninie, któr jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie mo na rozwija swoje talenty i realizowa pasje oraz przygotowa si do udanego startu zawodowego. Realizacja celów kszta cenia wi e si z dwoma spo ród trzech celów strategicznych Uczelni nakre lonych w dokumencie pt. Strategia PWSZ w Koninie na lata , a mianowicie ze zwi kszeniem atrakcyjno ci i skuteczno ci kszta cenia (cel 1) oraz rozwojem promocji i wspó pracy z otoczeniem (cel 2). Cele kszta cenia dla poszczególnych kierunków studiów nawi zuj równie do misji poszczególnych wydzia ów WKFOZ 11 Dokument zosta przyj ty uchwa Nr 73/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie.

7 148 Artur Zimny, Robert Cie lak ( kszta cenie studentów na rzecz subregionu koni skiego i wspó dzia anie ze spo ecze stwem dla podniesienia jego jako ci ycia ) i WST ( tworzenie odpowiednich warunków do studiowania, pozwalaj cych na sprawne zaspokajanie wszechstronnych aspiracji edukacyjnych regionu, przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy oraz u wiadomienie potrzeby ci g ego dokszta cania i doskonalenia zawodowego ). Realizacja celów kszta cenia jest skorelowana z dwoma spo ród trzech celów strategicznych sformu owanych w strategiach obydwu wydzia ów Strategii Rozwoju Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie na lata (cel 1: zapewnienie najwy szej jako ci kszta cenia, cel 2: wydzia otwarty na otoczenie) i Strategii Rozwoju Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie na lata (cel 1: doskonalenie oferty edukacyjnej i jako ci kszta cenia, cel 2: rozwijanie wspó pracy z regionalnym otoczeniem spo eczno-gospodarczym). Aktualne kierunki rozwoju PWSZ w Koninie zosta y zde niowane przede wszystkim w dokumencie strategicznym Uczelni oraz dokumentach strategicznych poszczególnych wydzia ów. W dalszej cz ci niniejszego opracowania skoncentrowano si na tych zapisach strategii Uczelni i strategii rozwoju wydzia ów, które bezpo rednio odnosz si do kszta towania oferty edukacyjnej. W Strategii PWSZ w Koninie na lata w ramach celu strategicznego nr 1 zwi kszenie atrakcyjno ci i skuteczno- ci kszta cenia na szczególn uwag zas uguj dwa cele operacyjne: 1.1. wzbogacenie i uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni i 1.2. przygotowanie atrakcyjnej oferty studiów w j zyku obcym oraz zwi kszenie mo liwo ci studiowania na uczelnia zagranicznych. Zgodnie z tymi celami za priorytetowe uznane zosta y nast puj ce dzia ania: uruchamianie nowych kierunków i specjalno ci na studiach pierwszego stopnia, uruchomienie studiów drugiego stopnia, uruchamianie nowych studiów podyplomowych, oferowanie i prowadzenie przedmiotów w j zykach obcych oraz nawi zywanie wspó pracy z uczelniami zagranicznymi. Wzbogacenie oferty kszta cenia to cel operacyjny 1.1 w ramach celu strategicznego nr 1 zapewnienie jak najwy szej jako ci kszta cenia, który zosta sformu owany w Strategii Rozwoju Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie na lata Dzia ania, które zosta y potraktowane jako szczególnie wa ne to m.in.: uruchomienie nowych specjalno ci zgodnych z kierunkami kszta cenia oraz potrzebami rynku pracy i we wspó pracy z lokalnymi instytucjami, podejmowanie dzia a w celu uruchomienia kierunków studiów zapewniaj cych absolwentom mo liwo ci wej cia na rynek pracy, uruchomienie nowych specjalno ci w tym mi dzykierunkowych i mi dzywydzia owych, wypracowanie specjalnej oferty edukacyjnej umo liwiaj cej absolwentom w przysz o ci podj cie pracy z osobami niepe nosprawnymi, starszymi, samotnymi, zwi kszenie oferty studiów 12 Strategia zosta a przyj ta uchwa Nr 44/II/2012 Rady Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Wydzia u Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w PWSZ w Koninie. 13 Strategia zosta a przyj ta uchwa Nr 70/2012 Rady Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie z dnia 23 pa dziernika 2012 r. w sprawie przyj cia dokumentu pt. Strategia Rozwoju Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie na lata

8 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 149 podyplomowych. Do kwestii kszta towania oferty edukacyjnej odniesiono si równie w Strategii Rozwoju Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie na lata Cel strategiczny nr 1 doskonalenie oferty edukacyjnej i jako ci kszta cenia zosta bowiem uszczegó owiony poprzez pi celów operacyjnych: 1.1. rozszerzanie oferty studiów pierwszego stopnia o kierunki in ynierskie, 1.2. uruchamianie studiów drugiego stopnia na wybranych kierunkach humanistycznych, 1.3. tworzenie specjalno ci dostosowanych do dynamiki rynku pracy, 1.4. rozwijanie oferty interdyscyplinarnych studiów podyplomowych i 1.5. wspieranie internacjonalizacji procesu kszta cenia i nowoczesnych metod dydaktycznych. Tym samym za priorytetowe uznano: uruchamianie nowych kierunków in ynierskich, uruchomienie studiów drugiego stopnia, tworzenie nowych specjalno ci, uruchamianie nowych studiów podyplomowych oraz oferowanie i prowadzenie przedmiotów w j zykach obcych. Wspó praca uczelni z otoczeniem spo eczno-gospodarczym Konieczno osi gni cia celów kszta cenia przedstawionych w poprzedniej cz ci niniejszego artyku u oraz konieczno powi zania procesu i efektów kszta cenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi miasta i regionu, a w szczególno ci z potrzebami pracodawców, powoduj, e PWSZ w Koninie nawi zuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia spo eczno-gospodarczego. Istotna rola tych kontaktów zosta a podkre lona zarówno w strategii Uczelni, jak i w strategiach rozwoju poszczególnych wydzia ów. W strategii PWSZ w Koninie za jeden z trzech celów strategicznych uznano bowiem rozwój promocji i wspó pracy z otoczeniem. Z kolei w strategii rozwoju WKFOZ cel strategiczny nr 2 zatytu owano wydzia otwarty na otoczenie, natomiast w strategii rozwoju WST celem strategicznym nr 2 jest rozwijanie wspó pracy z regionalnym otoczeniem spo eczno-gospodarczym. Wyrazem bliskiej wspó pracy z otoczeniem s w szczególno ci rady programowe funkcjonuj ce na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na WST 14. W ich sk ad wchodz, obok nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów, osoby reprezentuj ce ró ne sfery ycia spo eczno-gospodarczego przedstawiciele rm i instytucji prowadz cych dzia alno w zakresie zbie nym z danym kierunkiem studiów. Rady maj charakter opiniodawczo-doradczy, a ich zadaniem jest udzia w kszta towaniu koncepcji kszta cenia na kierunkach studiów, w szczególno ci poprzez wskazywanie po- danych umiej tno ci i kompetencji absolwentów oraz wskazywanie po danych zmian w celu doskonalenia programu i procesu kszta cenia. We wspó pracy z podmiotami otoczenia spo eczno-gospodarczego realizowanych jest wiele projektów i przedsi wzi. Inicjatywy te s bardzo zró nicowane, a ich forma i cele szczegó owe w du ej mierze zale od specy ki kszta cenia na danym kierun- 14 Zosta y one powo ane uchwa Nr 20/2012 Rady Wydzia u Spo eczno-technicznego PWSZ w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Spo eczno-technicznym PWSZ w Koninie.

9 150 Artur Zimny, Robert Cie lak ku studiów, którego pracownicy i studenci wspó organizuj niniejsze przedsi wzi cia. I tak, pracownicy i studenci kierunku z obszaru nauk humanistycznych ( lologia ) wspó organizuj konferencje i konkursy podkre laj ce znaczenie kszta cenia j zykowego; kierunków z obszaru nauk spo ecznych ( pedagogika, politologia, praca socjalna, zarz dzanie ) seminaria i konferencje po wi cone ewaluacji i innowacji w edukacji, spotkania z politykami i samorz dowcami, badania opinii spo ecznej, projekty na rzecz osób i grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym oraz przedsi wzi cia zmierzaj ce do popularyzowania wiedzy ekonomicznej; kierunków z obszaru nauk technicznych ( budownictwo, in ynieria rodowiska, mechanika i budowa maszyn ) seminaria, warsztaty i szkolenia popularyzuj ce wiedz i umiej tno ci in- ynierskie oraz podkre laj ce znaczenie zawodów in ynierskich; kierunków z obszaru nauk o zdrowiu i kulturze zycznej ( zjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie zyczne ) turnieje, olimpiady i inne imprezy o charakterze sportowym i turystyczno-krajoznawczym; kierunku z obszaru sztuki ( edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ) koncerty i imprezy kulturalne. Mimo, e forma i cele szczegó owe tych inicjatyw s ró norodne, to jednak ich nadrz dnym celem jest budowanie kapita u ludzkiego w Koninie i regionie koni skim. W dalszej cz ci opracowania przedstawione zosta y szczegó owe informacje na temat dzia a inicjowanych i wspó organizowanych przez nauczycieli i studentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez PWSZ w Koninie wed ug umiejscowienia tych kierunków w poszczególnych obszarach kszta cenia. W skrócie omówiono równie formy wspó pracy o charakterze mi dzyobszarowym. Nale y w tym miejscu podkre li, e z uwagi na wielo i ró norodno inicjatyw, ograniczono si wy cznie do tych, które mia y miejsce w roku akademickim 2011/2012 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Wspó praca w obszarze nauk humanistycznych Kierunek lologia niew tpliwie charakteryzuje si najwi ksz aktywno ci badawczo-naukow w porównaniu z innymi kierunkami studiów prowadzonymi w PWSZ w Koninie. Oprócz ogólnopolskich i mi dzynarodowych konferencji naukowych po- wi conych dydaktyce fonetyki j zyków obcych, autonomii ucznia w nauce j zyka obcego, rozwijaniu sprawno ci mówienia oraz badaniom nad uczeniem si i nauczaniem j zyka obcego, które s w du ej mierze wspó organizowane z Zak adem Filologii Angielskiej Wydzia u Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, nauczyciele i studenci kierunku lologia wspó pracuj równie z gimnazjami i szko ami ponadgimnazjalnymi Konina i regionu, organizuj c wraz z nimi szereg konkursów. W okresie od pa dziernika 2011 roku do stycznia 2013 roku odby y si nast puj ce konkursy: Konkurs T umaczeniowy, Konkurs Krajoznawczy (edycja I i II), Konkurs Teatralny Lingua drama. J zyki na scen! oraz Konkurs J zyk angielski w przestrzeni publicznej. Celem wy ej wymienionych przedsi wzi, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkó

10 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 151 ponadgimnazjalnych, by o budowanie motywacji do nauki j zyków obcych, doskonalenie znajomo ci j zyka angielskiego i niemieckiego oraz popularyzowanie wiedzy o krajach niemieckoj zycznych. Wspó praca w obszarze nauk spo ecznych Pracownicy i studenci kierunku pedagogika oraz nauczyciele zatrudnieni w koni skich placówkach o wiatowych od kilku lat uczestnicz w projekcie pt. Profesjonalne praktyki profesjonalni nauczyciele, którego celem jest poprawa jako ci studenckich praktyk pedagogicznych. Partnerem projektu, realizowanego w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i wspó nansowanego z EFS, jest miasto Konin. W roku akademickim 2011/2012 we wspó pracy z M odzie owym Domem Kultury w Koninie zrealizowany zosta projekt pt. Wspieranie miejsc odkrywania talentów, którego adresatami byli uzdolnieni plastycznie uczniowie szkó podstawowych. Ponadto nauczyciele i studenci pedagogiki wraz z Towarzystwem Przyjació Dzieci Oddzia Powiatowy w Koninie zorganizowali konferencj naukowo-popularyzatorsk pt. Pedagogika Janusza Korczaka wczoraj, dzi i jutro, której celem by o przypomnienie dokona Starego Doktora oraz omówienie problemów rozwoju i wychowania dzieci na tle wiatowych tendencji. Nauczyciele kierunku pedagogika na bie co wspó pracuj ze rodowiskiem edukacyjnym miasta i regionu, a w szczególno ci z przedszkolami i szko ami podstawowymi, Komend Hufca Zwi zku Harcerstwa Polskiego oraz o rodkami doskonalenia nauczycieli. Dzia alno spo eczna i wolontaryjna realizowana w formie szeregu projektów na rzecz osób i grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym to przede wszystkim domena studentów i nauczycieli kierunku praca socjalna. Ró nego rodzaju przedsi wzi cia s wspó organizowane w szczególno ci z nast puj cymi instytucjami: fundacjami Mam marzenie, Mielnica, Otwarcie, Podaj Dalej, Tacy sami, Koni skim Bankiem ywno ci, Regionalnym O rodkiem Polityki Spo ecznej w Poznaniu, Towarzystwem Przyjació Dzieci Oddzia Powiatowy w Koninie, stowarzyszeniami Monar oraz Tu i teraz, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Koninie, rodowiskowymi domami samopomocy dla chorych psychicznie i upo ledzonych umys owo, domami pomocy spo ecznej, hospicjami, rodowiskowymi ogniskami wychowawczymi, wietlicami socjoterapeutycznymi, warsztatami terapii zaj ciowej, o rodkami pomocy spo ecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz placówkami opieku czo-wychowawczymi. Z wy ej wymienionymi instytucjami wspó organizowane by y, mi dzy innymi, nast puj ce projekty i przedsi wzi cia: Abilimpiada, Pogotowie w. Miko aja, Wychowawca podwórkowy, Ja te mog ci pomóc, Spotkanie ze sztuk, Przyjazna Wspólnota, Razem zwiedzajmy wiat, Majówka z przodkami, Tacy sami, Pomaga sobie, Kiermasz Bo onarodzeniowy, I Ty zosta Miko ajem. Szczególnie aktywni w podejmowaniu ww. dzia a byli studenci pracy socjalnej b d cy cz onka-

11 152 Artur Zimny, Robert Cie lak mi Studenckiego Ko a Naukowego Pegaz. Ponadto we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie zorganizowane zosta y w ostatnim czasie trzy konferencje, a mianowicie: Wolontariat wobec wyzwa w pracy socjalnej, Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej oraz Osoba niepe nosprawna w spo eczno ci lokalnej, adresowane do w adz samorz dowych oraz mieszka ców miasta i regionu. Równie nauczyciele akademiccy aktywnie uczestnicz w realizacji szeregu projektów i kampanii spo ecznych, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i mi dzynarodowym. Cykliczne spotkania z politykami i samorz dowcami to dzia ania podejmowane przez studentów kierunku politologia we wspó pracy z biurami koni skich parlamentarzystów i w odarzami jednostek samorz du terytorialnego. Z kolei w porozumieniu z przedstawicielami kó europejskich funkcjonuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych regionu koni skiego zorganizowana zosta a konferencja naukowo-dydaktyczna pt. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Próba oceny. Ponadto od kilku lat cz onkowie Ko a Naukowego Politologów, przy wsparciu nauczycieli akademickich, przeprowadzaj ka dego roku w ród mieszka ców Konina badania ankietowe na temat oceny funkcjonowania Urz du Miejskiego w Koninie, których rezultatem jest raport przedstawiany w adzom miasta. Nauczyciele i studenci kierunku zarz dzanie podejmuj dzia ania zmierzaj ce do popularyzowania wiedzy ekonomicznej, które s wspó organizowane w szczególno ci z Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Koni sk Izb Gospodarcz, Stowarzyszeniem Ksi gowych w Polsce Oddzia w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Samorz dowym A2 Wielkopolska. W okresie od pa dziernika 2011 roku do stycznia 2013 roku mia y miejsce nast puj ce wydarzenia: projekt pt. Rozwój spo eczno-gospodarczy gmin podregionu koni skiego, w ramach którego przeprowadzono na antenie Radia Konin siedem debat ze starostami powiatów oraz wójtami i burmistrzami wybranych gmin na temat problemów i wyzwa spo eczno-gospodarczych podregionu koni skiego oraz dwa seminaria naukowe - Doskonalenie zarz dzania w lokalnych samorz dach oraz Wspó dzia anie samorz dów lokalnych element PR-u czy sprawnego zarz dzania?, adresowane do w adz samorz dów gminnych i powiatowych oraz zwi zków i stowarzysze samorz dowych. Ponadto jednostka prowadz ca studia na kierunku zarz dzanie od lat sprawuje nadzór merytoryczny nad okr gowymi eliminacjami szkolnymi Turnieju Wiedzy i Umiej tno ci Handlowo-Mened erskich oraz patronat naukowy nad eliminacjami na owymi w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkó Zawodowych. Wspó praca w obszarze nauk technicznych Dzia ania podejmowane w ostatnich latach przez MNiSW, zmierzaj ce do podniesienia rangi nauk technicznych i zawodu in yniera, s dodatkowo wzmacniane inicjatywami realizowanymi przez poszczególne uczelnie. PWSZ w Koninie równie anga uje

12 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 153 si w tego typu inicjatywy z regu y w partnerstwie z Federacj Stowarzysze Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Oddzia Konin, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Zespo em Szkó Budowlanych w Koninie. W 2012 roku zorganizowane zosta y nast puj ce wydarzenia: szkolenie Bezpieczne praktyki, Dzie Mechanika, Dzie Budowlanych oraz konferencja pt. Rozwój gospodarczy regionu oparty o kierunki kszta cenia zawodowego. Przedsi wzi cia te by y adresowane do uczniów szkó ponadgimnazjalnych oraz mieszka ców regionu, a ich celem by o popularyzowanie zawodu in yniera. Oprócz wy ej wymienionych dzia a, studenci kierunków: budownictwo, in ynieria rodowiska oraz mechanika i budowa maszyn podejmowali równie dzia ania o charakterze wolontaryjnym, a mianowicie uczestniczyli w organizacji Fina u Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy oraz w zbiórce ywno ci, artyku ów chemicznych i kosmetycznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Turku. Szczególnie aktywne w podejmowaniu ww. dzia a by o Uczelniane Ko o NOT, w sk ad którego wchodz przede wszystkim studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Omawiaj c problematyk wspó pracy Uczelni z otoczeniem spo eczno-gospodarczym nale y równie podkre li to, e kierunki techniczne s prowadzone w cis ej wspó pracy z zak adami przemys owymi. Na podstawie zawartych porozumie i bie cych uzgodnie w koni skich zak adach realizowana jest bowiem cz zaj laboratoryjnych i warsztatów. Wspó praca w obszarze nauk o zdrowiu i kulturze zycznej Nauczyciele i studenci kierunków: zjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie zyczne wspó organizuj turnieje, olimpiady i inne imprezy o charakterze sportowym i turystyczno-krajoznawczym. W minionym roku we wspó pracy ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne zorganizowano IV Regionalny i VI Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych, czyli imprezy adresowane do osób niepe nosprawnych. Ponadto studenci kierunków z obszaru nauk o zdrowiu i kulturze zycznej uczestniczyli w charakterze s dziów w Indywidualnych Mistrzostwach Gimnazjów Miasta Konina i Regionu Koni skiego w Lekkiej Atletyce Dziewcz t i Ch opców zorganizowanych przez Szkolny Zwi zek Sportowy Wielkopolska oraz zorganizowali VII Mi dzyprzedszkoln Olimpiad Sportow, w której bra y udzia dzieci ucz szczaj ce do koni skich przedszkoli. Wspó praca w obszarze sztuki Kszta cenie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest realizowane we wspó pracy z Pa stwow Szko Muzyczn I i II stopnia w Koninie, Spo ecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie, instytucjami kultury oraz szko ami

13 154 Artur Zimny, Robert Cie lak ponadgimnazjalnymi w szczególno ci w zakresie organizacji koncertów dla mieszka ców miasta i regionu. W roku akademickim 2011/2012 zorganizowano nast puj ce koncerty: wiatowe Przeboje wi teczne, Hej kol da, kol da, Nie zapomnisz mnie, Wiosenne Impresje Muzyczne oraz Muzyczny Konin. Niebagateln rol w trakcie organizowania ww. koncertów odgrywali studenci tworz cy Chór Instytutu Edukacji Artystycznej PWSZ w Koninie. Uczelnia szczególnie blisko wspó pracowa- a z Koni skim Domem Kultury studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej korzystali z bazy lokalowej, instrumentarium i sprz tu estradowego KDK realizuj c zaj cia z przedmiotów zespo y instrumentalne oraz zespo y wokalne. Wspó praca mi dzyobszarowa Dzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnej i regionalnej realizowane we wspó pracy z podmiotami otoczenia spo eczno-gospodarczego Uczelni nierzadko maj charakter interdyscyplinarny i tym samym anga uj przedstawicieli kierunków studiów umiejscowionych w ró nych obszarach kszta cenia. Najlepszym przyk adem tego typu przedsi wzi cia jest Dzie Kszta cenia Ustawicznego w Wielkopolsce, który zosta zorganizowany w dniu 17 listopada 2012 r. we wspó pracy z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Poznaniu Oddzia w Koninie. Celem przedsi wzi cia adresowanego do mieszka ców Konina i regionu koni skiego by o popularyzowanie idei kszta cenia przez ca e ycie oraz zaprezentowanie aktualnych mo liwo ci kszta cenia i rozwoju zawodowego. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli nauczyciele i studenci kierunków z nast puj cych obszarów: nauk spo ecznych, nauk technicznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze zycznej. Rola i znaczenie PWSZ w Koninie dla rozwoju miasta i regionu W celu poznania opinii przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w Koninie i regionie koni skim na temat roli jak odgrywa PWSZ dla rozwoju spo eczno-gospodarczego miasta i regionu przeprowadzono badanie ankietowe. Realizacja badania pozwoli a jednocze nie na pozyskanie informacji na temat po danych dzia a, zmierzaj cych do doskonalenia oferty edukacyjnej i jako ci kszta cenia oraz rozwijania wspó pracy z regionalnym otoczeniem spo eczno-gospodarczym. Badanie zosta o zrealizowane w okresie od 25 stycznia do 25 lutego 2013 roku na podstawie danych pierwotnych uzyskanych za pomoc ankiety internetowej, która zosta a wype niona przez 104 osoby. Dobór respondentów polega na rozes aniu a z linkiem do strony do przedstawicieli przedsi biorstw i instytucji zlokalizowanych w regionie koni skim. Struktura respondentów z uwagi na ich podstawowe cechy zosta a przedstawiona w tabeli 1.

14 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 155 Tabela 1. Struktura respondentów P e Wiek Lokalizacja przedsi biorstwa /instytucji Sektor przedsi biorstwa / instytucji Wielko przedsi biorstwa / instytucji Wyszczególnienie Odsetek respondentów (N=104) Kobieta 66% M czyzna 34% poni ej 30 lat 20% lat 22% lat 24% 50 lat lub wi cej 34% Miasto Konin 77% Powiat koni ski 9% Powiat kolski 5% Powiat s upecki 4% Powiat turecki 3% Inny powiat 2% Publiczny 70% Prywatny 30% 1-9 pracowników 10% pracowników 38% pracowników 33% 250 pracowników i wi cej 19% W kwestionariuszu ankiety zawartych zosta o 15 pyta g ównych oraz 5 pyta w ramach tzw. metryczki. Struktura odpowiedzi udzielonych przez respondentów, wraz z krótkim komentarzem, zosta a przedstawiona w dalszej cz ci niniejszego opracowania. Z ankiety wynika, e 99% respondentów wie o funkcjonowaniu w Koninie Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej. wiadczy to o du ym zainteresowaniu uczelni zarówno przez m odzie, jak i osoby doros e, chc ce zdoby wykszta cenie wy sze. Rys. 5. Czy wie Pani/Pan, e w Koninie funkcjonuje Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa?

15 156 Artur Zimny, Robert Cie lak Zdaniem 95% respondentów utworzenie w 1998 roku PWSZ w Koninie by o uzasadnione. Uczelnia stanowi istotny element przestrzeni lokalnej i jest postrzegana jako bodziec dla rozwoju miasta Konina i regionu koni skiego. Umo liwia dost p do studiów m odzie y z o ciennych miejscowo ci oddalonych od du ych o rodków akademickich. Dla olbrzymiej wi kszo ci przysz ych studentów jest to, ze wzgl dów ekonomicznych, uczelnia jedynego wyboru. Rys. 6. Czy Pani/Pana zdaniem utworzenie w 1998 roku PWSZ w Koninie by o uzasadnione? Jak wskazuj otrzymane wyniki, 86% przedstawicieli przedsi biorstw/instytucji (lub ich wspó pracownicy) korzysta lub korzysta o z us ug edukacyjnych wiadczonych przez PWSZ w Koninie. Oznacza to tym samym, e absolwenci Uczelni tworz kapita ludzki, który mo e zasili rmy w wykszta conych pracowników. Rys. 7. Czy Pani/Pan lub osoby zatrudnione w Pani/Pana przedsi biorstwie/instytucji korzystaj lub korzysta y z us ug edukacyjnych wiadczonych przez PWSZ w Koninie? Oko o 68% respondentów jest zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi przez PWSZ w Koninie. W konferencjach, seminariach, koncertach i konkursach uczestniczy m odzie akademicka, uczniowie szkó ponadgimnazjalnych, przedstawiciele w adz miasta, powiatów, gmin, przedsi biorstw oraz zaproszeni go cie (cz sto s to pracownicy naukowi z najwa niejszych polskich uczelni).

16 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 157 Rys. 8. Czy jest Pani zainteresowana/pan zainteresowany wydarzeniami organizowanymi przez PWSZ w Koninie? Po owa ankietowanych wskaza a, e w ich przedsi biorstwie/instytucji nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za wspó prac z uczelniami. Zaledwie 30% respondentów odpowiedzia o, e w ich zak adach pracy jest taka osoba. Prawdopodobnie dotyczy to du ych zak adów przemys owych, które maj podpisane porozumienia w sprawie praktyk studenckich. Rys. 9. Czy w Pani/Pana przedsi biorstwie/instytucji zosta a wyznaczona osoba odpowiedzialna za wspó prac z uczelniami? Oko o 68% przedsi biorstw/instytucji wspó pracowa o do tej pory z PWSZ w Koninie. Wspó praca ta polega a w szczególno ci na realizacji studenckich praktyk zawodowych (43% wskaza ), przeprowadzaniu ankiet dla rmy/instytucji (20%), przygotowywaniu przez studentów prac dyplomowych (18%). Pozwoli o to w naturalny sposób dostosowywa dzia alno uczelni do potrzeb otoczenia spo eczno-gospodarczego. Dzi ki tej wspó pracy, absolwenci PWSZ w Koninie znajduj prac w przedsi biorstwach/instytucjach funkcjonuj cych na terenie miasta Konina i regionu koni skiego.

17 158 Artur Zimny, Robert Cie lak Rys. 10. Czy Pani/Pana przedsi biorstwo/instytucja wspó pracowa a z PWSZ w Koninie (niezale nie od czasu i formy wspó pracy)? Rys. 11. Na czym polega a lub mog aby polega wspó praca Pani/Pana przedsi biorstwa/instytucji z PWSZ w Koninie? Dotychczasow wspó prac z PWSZ w Koninie ankietowani ocenili rednio na 4,46 (w skali od 1 bardzo nisko do 6 bardzo wysoko). Rys. 12. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan dotychczasow wspó prac z PWSZ w Koninie? (w skali od 1 bardzo nisko do 6 bardzo wysoko)

18 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 159 Wp yw PWSZ w Koninie na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego ankietowani ocenili rednio na 4,60 (w skali od 1 bardzo niski do 6 bardzo wysoki). Rys. 13. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego? (w skali od 1 w bardzo niskim do 6 w bardzo wysokim) Zdaniem respondentów funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego przede wszystkim w aspekcie spo ecznym (48% wskaza ), kulturalnym (25%) i gospodarczym (22%). Rys. 14. W jakim aspekcie funkcjonowanie PWSZ w Koninie wp ywa na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego? (w skali od 1 w bardzo niskim do 6 w bardzo wysokim) Z uzyskanych odpowiedzi wynika, e spo ród dzia a realizowanych przez PWSZ w Koninie najwi kszy wp yw na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego maj dzia- ania dydaktyczne (50% wskaza ), naukowe (23%), spo eczne (16%) i kulturalne (10%).

19 160 Artur Zimny, Robert Cie lak Rys. 15. Które dzia ania realizowane przez PWSZ w Koninie maj, Pani/Pana zdaniem, najwi kszy wp yw na rozwój miasta Konina i regionu koni skiego? W opinii respondentów PWSZ w Koninie powinna oferowa i prowadzi studia w ramach nast puj cych dziedzin nauk: technicznych (40%), ekonomicznych (20%), medycznych i o zdrowiu (13%), prawnych (10%), spo ecznych (6%) i humanistycznych (5%). Rys. 16. W której z podanych obok dziedzin nauki, PWSZ w Koninie powinna oferowa i prowadzi studia, aby spe ni y one potrzeby i oczekiwania miasta i regionu? Wyniki badania pozwalaj stwierdzi, e ankietowani postrzegaj funkcjonowanie PWSZ w Koninie rednio na poziomie 4,58 (w skali od 1 bardzo le do 6 bardzo dobrze). Rys. 17. Jak, ogólnie rzecz bior c, postrzega Pani/Pan funkcjonowanie PWSZ w Koninie? (w skali od 1 bardzo le 6 bardzo dobrze)

20 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu 161 Zdecydowana wi kszo respondentów uwa a, e PWSZ w Koninie powinna kszta ci absolwentów w sposób praktyczny (84%), przygotowuj c przede wszystkim do pracy zawodowej. Jest to zwi zane z zapotrzebowaniem na wykszta conych pracowników przez przedsi biorstwa i instytucje zlokalizowane zarówno w mie cie Koninie, jak i w regionie koni skim. Zaledwie 9% ankietowanych wskaza o na kszta cenie akademickie, przygotowuj ce przede wszystkim do dalszej edukacji na studiach magisterskich. Rys. 18. Czy Pani/Pana zdaniem PWSZ w Koninie powinna kszta ci absolwentów w sposób praktyczny czy w sposób akademicki? Rezultaty badania wskazuj, e 82% przedstawicieli przedsi biorstw/instytucji za uzasadnione uznaje oferowanie i prowadzenie przez PWSZ w Koninie studiów magisterskich. Pozwoli oby to niew tpliwie pog bi wiedz i umiej tno ci zdobyte przez absolwentów studiów licencjackich i in ynierskich. Rys. 19. Czy Pani/Pana zdaniem PWSZ w Koninie powinna oferowa i prowadzi studia magisterskie? Zako czenie Od 15 lat Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie stwarza szans na zdobycie wy szego wykszta cenia m odzie y mniej zamo nej, dla której bezp atne studiowanie blisko domu jest jedyn mo liwo ci awansu spo ecznego. W celu jeszcze szerszego otwarcia na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców, przeprowadzono anonimow ankiet. Jej wyniki, przedstawione w niniejszym artykule, wskazuj w adzom uczelni kierunki dalszych dzia a tj. doskonalenie oferty edukacyjnej, podno-