Konwergencja technologii w firmie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwergencja technologii w firmie."

Transkrypt

1 Konwergencja technologii w firmie. Agnieszka śak, dr Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Wprowadzenie. Współczesna gospodarka podlega nieustannym zmianom. Charakteryzują się one nieprzewidywalnością i nieregularnością, a ich szybkość, głębokość i przypadkowość sprawia, Ŝe trudno do nich dostosować funkcjonowanie oraz strukturę całej gospodarki, poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Trudno je zrozumieć i zaakceptować, a zwłaszcza przystosować do nich wzorce zachowań, otoczenie społeczne i kulturowe. Zmiany te często mają charakter pośredni i wykraczają poza daną sferę, są coraz bardziej nowatorskie i zaskakujące. Jak piszą M. Albert i J. Boissonnat 1 "weszliśmy (...) w okres cechujący się dziedzictwem szoków, kryzysów, kluczenia, pociągającym za sobą sprzęŝenia zwrotne i wzrost skali odreagowania. Przenoszą się one od cen środków konsumpcji aŝ do cen ropy naftowej, od kursu walutowego do stopy procentowej, przy narastającej niespójności i nieodporności, które mogą w kaŝdej chwili wywołać zjawisko nazywane efektem motyla (the butterfly effect): ruch skrzydeł motyla w Tokio spowoduje huragan w Nowym Jorku, jeŝeli ten nieodczuwalny podmuch rozprzestrzeni się i wzmocni przez przypadkowe kumulowanie się sprzyjających okoliczności". Efekt motyla szczególnie widoczny jest ostatnio, gdy gospodarka światowa zmaga(ła) się z najpowaŝniejszym od wielu lat kryzysem. Sytuacja ta wymaga od przedsiębiorstw podejmowania bardzo rozwaŝnych kroków, m.in. zmiany stylów zarządzania, nacisku na zarządzanie ryzykiem, ścisłym nadzorowaniu realizowanych strategii. Firmy powinny takŝe wykorzystywać szanse rozwojowe wynikające z nieprzewidywalnej sytuacji. Globalizacja zmienia otoczenie, w jakim działają przedsiębiorstwa. Muszą się one szybko dostosować do tych zmian, co jest wręcz warunkiem ich przetrwania. Istnieje teŝ "druga strona medalu"- większa niŝ 1 Albert, M., Boissonnat, J. (1988) Crise, krach, boom, Le Seuil, [za:] Nizard, G. (1998) Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Warszawa, PWN. 1

2 w przeszłości zmienność otoczenia stwarza przedsiębiorstwom duŝe szanse, jeśli potrafią one uwzględniać w swoich działaniach zmiany szybciej niŝ konkurenci. W literaturze moŝna spotkać pogląd, Ŝe w współczesnej gospodarce istnieją tylko dwa rodzaje firm: szybkie i martwe 2. Zgodnie z postulowanym w pracy Kotlera i Caslione 3 nowym paradygmatem zarządzania ( chaotyka ) chaotyczne i nieprzewidywalne warunki działania firm, staną się w nadchodzących latach zjawiskiem typowym, co wymagać będzie od przedsiębiorców odpowiedniego planu działania. Aby go ułatwić i usprawnić trzeba wziąć pod uwagę występujące na coraz szerszą skalę zjawisko konwergencji. Konwergencja przegląd definicji oraz obszary występowania zjawiska. Konwergencja to pojęcie wywodzące się pierwotnie z biologii, oznaczające kształtowanie się w rozwoju ewolucyjnym podobnych cech budowy, funkcji, pokroju u organizmów nie spokrewnionych ze sobą (z róŝnych grup systematycznych), a Ŝyjących w takich samych (lub zbliŝonych) warunkach. Efektem tego procesu jest stopniowe zanikanie róŝnic pomiędzy początkowo odmiennymi biologicznie organizmami. ZbieŜność ta wynika z umiejętności przystosowania się do Ŝycia w podobnym środowisku, nie zaś z ukształtowania genetycznego. Na przykład skrzydła rozwinęły się nie tylko u ptaków, lecz takŝe u ssaków (nietoperze), gadów (gady latające pterozaury) i u owadów 4. W naukach o zarządzaniu pojęcie konwergencji, czyli zacierania róŝnic między kulturami, wykorzystuje się do opisu procesu upodabniania się kultur w skali całego globu. Konwergencję w socjologii definiuje się jako ewolucję polegającą na stopniowym upodabnianiu się wzorów rozwoju społeczno-gospodarczego 5. Proces ten zachodzi pod wpływem globalizacji rynkowej, która przejawia się w całkowitym eliminowaniu lub pomniejszaniu narodowych odmienności i przenoszeniu identycznych lub podobnych rozwiązań instytucjonalnych. Zwolenników globalizacji łączy przekonanie, Ŝe Ŝywotność takich czynników jak: kultura, historia czy polityka będzie słaba wobec logiki samoregulującego się rynku 6. Określenie to najczęściej pojawia się jednak w publikacjach z zakresu technologii (o czym dalej) oraz w terminologii 2 Shapiro, C., Varian, H. (1999) Information Rules, Boston, MA: Harvard Business School Press, [za:] Firma w otoczeniu globalnym, praca zb. pod kier J.Bogdanienki (2006), Toruń, Dom Organizatora. 3 Kotler P., Caslione J. A. (2009) Chaos: zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa. 4 Villee, C.A. (1976) Biologia, Warszawa, PWRiL, s Morawski W. (2001) Socjologia ekonomiczna, Warszawa, PWN, s Ibidem, s

3 makroekonomicznej czy studiów europejskich, gdzie oznacza proces wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu dochodu między badanymi obiektami (krajami lub regionami), a omawiane jest szczególnie w odniesieniu do zmniejszania zróŝnicowań pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz upodobnienia struktur społeczno-gospodarczych. Generalnie moŝna przyjąć, Ŝe zjawisko konwergencji polega na upodabnianiu się procesów i systemów, sprzyja zacieraniu granic i podziałów, bezpośrednio wpływając na zacieśnianie się współpracy międzynarodowej i rozwój procesów globalizacyjnych 7. MoŜna mówić o róŝnych wymiarach konwergencji. Pierwszy, wynikający z postępu naukowo-technicznego, modernizacji i innowacji, ściśle związany z rozwojem sfery ekonomicznej, zarówno na poziomie państw, jak i przedsiębiorstw, to konwergencja technologiczna. Drugi jej wymiar to konwergencja kulturowa, wynikająca z wzajemnego upodabniania się kulturowych norm, wzorców i zachowań. Pomiędzy nimi, opierając się na definicji Jenkinsa 8 umieścić moŝna konwergencję mediów ( technologiczne, przemysłowe, kulturowe i społeczne zmiany sposobów cyrkulacji mediów w obrębie naszej kultury ). Procesy konwergencji szczególnie silnie dotyczą twardych narzędzi zarządzania, czyli strategii, struktur i procedur 9. Podlegają im równieŝ potrzeby konsumentów, co nazywane bywa kalifornizacją i z czym związana jest standaryzacja strategii rynkowych i marketingowych. Konwergencja dotyczy takŝe międzynarodowych standardów kształcenia, w szczególności z zakresu nauk technicznych i związanych z zarządzaniem (np. standard MBA). O ile jednak obserwować moŝna daleko posuniętą konwergencję wymienionych twardych elementów zarządzania, o tyle jednak np. proces ujednolicania kultury organizacyjnej nie przebiega zwykle w tym samym tempie i z podobnym nasileniem 10. Generalnie, wszędzie tam, gdzie rolę pierwszoplanową odgrywa człowiek, czyli w sferze miękkich elementów zarządzania (kultura organizacyjna, styl przywództwa, styl podejmowania decyzji itp.) dominuje 7 Teczke J., Buła P. (2003) Dywergencja - próba analizy zjawiska w wybranych przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] Zarządzanie zasobami. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. R. Rutki, Gdańsk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 18, s Jenkins H. (2007) Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. WAiP, Warszawa, s Child J. (1981) Culture Contingency and Capitalism In the Cross-National Study of Organizations [w:] Cummings L., Staw B., Research In Organizational Behavior, t.3, CT JAI Press Greenwich [za:] Stankiewicz J.(2002) Globalizacja a kultura organizacyjna, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja wyzwania dla przedsiębiorstw, Wrocław, Prace naukowe AE Wrocław, nr 963, s Stępień B. (2003) Internacjonalizacja kultury organizacyjnej imperializm czy konwergencja?, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 976, s

4 dywergencja (oddalanie się). Dywergencja obejmuje takŝe sferę postaw i motywacji człowieka, jego sposób postrzegania świata i siebie samego. Upraszczając powiedzieć moŝna, iŝ menedŝerowie całego świata wykonują mniej więcej takie same działania w zakresie zarządzania (konwergencja kulturowa), ale w róŝny sposób (dywergencja kulturowa) 11. Coraz częściej stają jednak przed trudnym problemem wkomponowywania róŝnych, czasem sprzecznych ze sobą elementów kulturowych w globalną mozaikę strategii przedsiębiorstw. Procesy konwergencji często zmieniają produkt i przestrzenne granice istniejących rynków lub tworzą nowe. Greenstein i Khanna 12 wyróŝniają dwa typy konwergencji rynkowej, polegającej na łączeniu się podmiotów gospodarczych, względnie posiadaniu udziałów w przedsiębiorstwach, działających dotąd w odrębnych sektorach rynku. Konwergencja substytucyjna (convergence in substitutes) oznacza, Ŝe uprzednio oddzielne produkty lub usługi stają się z perspektywy odbiorcy zamienne. Na przykład wiadomości dostarczane przez Internet, mogą stać się bliskimi substytutami dla wiadomości dostarczanych przez radio, telewizję lub prasę. Natomiast konwergencja komplementarna (convergence in complements) występuje, jeśli dwa (lub więcej) produkty lub usługi działają lepiej łącznie niŝ osobno. Przykładem jest współpraca firm poprzez np. rozwijanie swych produktów lub usług. Na przykład, by być dobrze prosperującym dostawcą energii (w otoczeniu, które nie jest kontrolowane przez państwo) korzystne jest posiadanie wiedzy na temat jej wytwarzania, przesyłania oraz dystrybucji. Jako tak zróŝnicowana, obejmująca zasięgiem nawet kilka organizacji, konwergencja komplementarna moŝe stworzyć silne bodźce do współpracy poprzez sojusze, joint ventures lub fuzje. Proces konwergencji technologicznej a funkcjonowanie firm Nasilaniu się konwergencji sprzyja rozwój technologii cyfrowej, biotechnologii, technologii klientowskich baz danych a takŝe rozwój Internetu. Nastanie ery konwergencji technologicznej juŝ w 1983 r. przewidział T. Levitt, profesor Harvard Business School, w swoim artykule The globalization of markets. PotęŜna siła popycha świat ku zbieŝnej jednorodności (converging commonality), a siłą tą jest technologia. Technologia sproletyzowała komunikację, 11 Kostera M. (1996) Zarządzanie międzykulturowe, [w:] Zarządzanie, teoria i praktyka, red. nauk. Koźmiński A.K., Piotrowski W., PWN, Warszawa, s Greenstein S., Khanna T. What does industry convergence mean? [w:] D. B. Yoffie (ed.) Competition in the age of digital convergence, Harvard Business School Press, Boston 1997, s , [za:] Bauer J.M., Weijnen M.P.C, Turk A.L., Herder P.M., Delineating the scope of convergence in infrastructures: New frontiers for competition, ( ) 4

5 transport i podróŝe. Sprawiła, Ŝe odległe miejsca i biedne narody zapragnęły powabów nowoczesności. Niemal kaŝdy i wszędzie chce tego, o czym słyszał, co widział lub czego doświadczył dzięki nowym technologiom 13. Mimo krytyki poglądów Levitta dotyczących homogenizacji potrzeb nabywców ze strony innych autorów, z perspektywy czasu moŝna pozytywnie ocenić trafność jego przewidywań odnośnie znaczenia technologii w kształtowaniu rynków. Szczególnie dotyczy to rynków, na których działają korporacje transnarodowe, a takŝe dotyczące sposobu organizacji tych przedsiębiorstw. Jednak efekty wdraŝania technologii były czasami odmienne od tych, które przewidział Levitt. Z jednej strony - technologia komunikacyjna, jaką jest telewizja satelitarna, przyczynia się do ujednolicenia popytu, ale elastyczne technologie produkcji umoŝliwiły przedsiębiorstwom oferowanie większej róŝnorodności wzornictwa produktów Dla obecnej rewolucji informacyjnej i jej konsekwencji gospodarczych ogromne znaczenie miało powiązanie dwóch początkowo odrębnych technologii - technologii komunikacji związanych z transmisją danych z technologiami komputerowymi mającymi wpływ na przetwarzanie tych danych 14. Olbrzymią rolę odegrał tu rozwój mediów, szczególnie telewizji satelitarnych i kablowych, który na szeroką skalę zapoczątkował globalny przepływ technologiczny, informacyjny i kulturowy. Efekt tego globalnego transferu informacji wspomaga do dziś - zarówno od strony popytowej (homogenizacja popytu), jak i podaŝowej (przepływ czynników produkcji) - procesy globalizacji i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw. Termin konwergencja, pojawiający się w publikacjach o tematyce technicznej, biznesowej, handlowej i regulacyjnej w obszarze komunikacji elektronicznej, to określenie dotyczące zjawisk zachodzących głównie we współczesnych mediach, informatyce i telekomunikacji 15. Stąd teŝ zmiany w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych określane są równieŝ jako proces konwergencji technologii informacyjnej, w którym integracja komputerów i telekomunikacji w jednolity system przetwarzania i wymiany informacji stworzyła nową architekturę informacyjną, umoŝliwiającą firmom zdobywanie globalnej przewagi konkurencyjnej Levitt T. (1983) The Globalization of Markets, Harvard Business Review, May-June, s Dicken P. (1999) Global Shift. Transforming the World Economy, London, s Kamiński F. (2000) Konwergencja w obszarze komunikacji elektronicznej, Przegląd Telekomunikacyjny, nr 1, s Laudon K.C., Laudon J.P. (1991) Management Information Systems A contemporary Perspective, Macmillan Press Ltd, London, [w:] Biznes międzynarodowy obszary decyzji strategicznych, pod red. M. K. Nowakowskiego (2000) Key Test, Warszawa, s

6 Według Pierścionka 17 konwergencja technologii oznacza, iŝ technologia cyfrowa pojawia się w wielu róŝnych dziedzinach gospodarki, czyniąc technologię w róŝnych dziedzinach pokrewną. Zatem przedsiębiorstwa mające przewagę technologiczną wchodzą do róŝnych dziedzin, by ją wykorzystać. Są to zarówno płaszczyzny działalności nie istniejące poprzednio, jak teŝ nowe sposoby wykorzystania i łączenia dotychczasowych produktów i usług. Nowe obszary powstające jako wynik badań naukowych oraz przez podział istniejących dziedzin, są tworzone i rozwijane przez przedsiębiorstwa, działające w pokrewnych sektorach. Rozwój kaŝdej z tych dziedzin jest uzaleŝniony i jednocześnie warunkuje rozwój innej. Wzajemna ich integracja sprzyja powstawaniu zupełnie nowych produktów i rynków lub powoduje całkowitą zmianę reguł i zasad postępowania na dotychczasowych rynkach 18. Konwergencja technologiczna, np. w obszarze sieci komunikacyjnych pozwala przedsiębiorstwom m.in. na: zwiększenie elastyczności biznesowej, redukcję kosztów, zwiększenie przewagi konkurencyjnej, jedność środowiska informatycznego, integralność danych, ułatwienie zarządzania systemami, moŝliwość przeniesienia niektórych funkcjonalności z jednego systemu do drugiego, uproszczenie procesu obsługi, moŝliwość integracji systemu sprzedaŝy z aktualnym stanem magazynu, skrócenie czasu dotarcia produktów i usług dla klienta, skrócenie czasu i częstotliwości szkoleń pracowniczych, a w przypadku konieczności utrzymywania więzi z klientami na moŝliwość obsługi poprzez wiele kanałów kontaktu z personelem firmy, np. poprzez mail, Skype a, czy komunikator GG. O wpływie nowoczesnych technologii na powstawanie nowych sektorów pisał równieŝ jeden z najbardziej znanych przedstawicieli amerykańskich obserwatorów współczesnej gospodarki globalnej - Don Tapscott. Zakładał on, iŝ gwałtowny wzrost zastosowań róŝnorodnych rozwiązań komputerowych we współczesnych przedsiębiorstwach całkowicie zmieni zasady ich funkcjonowania. Sformułował 12 załoŝeń (paradygmatów) nowej gospodarki, istotnych z punktu widzenia analizy przyszłych warunków konkurowania przedsiębiorstw Pierścionek Z. (2000) Nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. nauk. Pierścionek Z., Poznańska K., SGH, Warszawa, s Błaszczyk M. (2000) Wpływ zmian warunków otoczenia na zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw, [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, op. cit., s Tapscott D. (1998) Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Businessman Press, Warszawa, [za:] Wojtysiak Kotlarski W., Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości, s.199, [w:] Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Kasiewicza i H. MoŜaryna, SGH, Warszawa,

7 Pierwszym z paradygmatów 20 nowej ekonomii wg Tapscotta - jest konwergencja (convergence). W jego rozumieniu konwergencja odnosi się do powstawania nowego sektora, w przyszłości płaszczyzny tworzenia wartości we wszystkich przedsiębiorstwach, który kształtuje się juŝ dziś w wyniku zmiany świata informacji. Do niedawna tworzenie informacji (content), transmisja informacji (carriage) oraz przetwarzanie informacji (computing) dokonywało się w przedsiębiorstwach funkcjonujących w róŝnych sektorach. Rozwój współczesnych technik informacyjnych sprawia, Ŝe wymienione powyŝej trzy obszary zarządzania informacją mogą bez przeszkód dokonywać się w ramach jednego przedsiębiorstwa funkcjonującego w sektorze, który stał się ową płaszczyzną dla tworzenia wartości w innych sektorach gospodarki. Najlepszym przykładem paradygmatu zbieŝności jest wg Tapscotta sieć internetowa. Przedsiębiorstwa internetowe mogą bowiem łączyć funkcje dawnych przedsiębiorstw funkcjonujących w róŝnych sektorach gospodarki. Występowanie procesu konwergencji technologicznej w rzeczywistości gospodarczej: Wśród moŝliwych do zastosowania w przedsiębiorstwach rozwiązań konwergencyjnych naleŝą m.in 21 : a) Wewnętrzne systemy komunikacji, np. integracja mobilnych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, platformy komunikacyjne (sms, mms, WWW, IVR Interactive Voice Response), zdalny dostęp do zasobów intranetowych przedsiębiorstwa, systemy raportowania sprzedaŝy, mobilny przedstawiciel, systemy zdalnego sterowania i nadzoru, telemetria i monitoring. b) Usługi mobilne w relacjach biznesowych, w tym: usługi typu Business-To-Customer, opierające się na wykorzystaniu elektronicznych i mobilnych technologii do transakcji z indywidualnymi odbiorcami, np. m-commerce, e-commerce, usługi informacyjne, marketing, sprzedaŝ; usługi typu Business-To-Business, obejmujące relacje pomiędzy podmiotami 20 Paradygmaty nowej ekonomii, wg D. Tapscotta to: konwergencja (convergence), wiedza (knowledge-based economy), cyfrowość (digitalization), wirtualizacja (virtualization), molekularyzacja (molecularization), integrowanie oraz współpraca w sieci (integration/internetworking), brak ogniw pośrednich (disintermadiation), innowacyjność (innovation), prosumpcja, czyli konsument producentem (prosumpion), tempo (immediacy), globalizacja (globalization), nieporządek (disordance). 21 ( ) 7

8 biznesowymi, np. realizację zamówień, rozliczenia między firmami, obsługę płatności; mobilne usługi finansowe. c) Zintegrowane systemy telekomunikacyjne - jednoczesne zastosowanie róŝnych metod komunikacji - od telefonii komórkowej i wiadomości SMS, przez telefonię stacjonarną i transmisję danych, dotyczące m.in. komunikacji wewnątrz firmy (np. optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych, integracja systemów firmowych), komunikacji z klientami (np. call center, serwisy informacyjne, programy lojalnościowe), sprawnego kontaktu z policją, straŝą poŝarną czy słuŝbami medycznymi. d) Aplikacje mobilne, oznaczające łączność z bazami danych - np. intranetem, systemem księgowym lub bankowym, oraz programy umoŝliwiające zdalną pracę dla zespołów sprzedaŝy za pomocą telefonu lub palmtopa moŝna np. przesłać raporty sprzedaŝy, sprawdzić stan magazynu, złoŝyć zamówienie, połączyć się z firmową pocztą elektroniczną. Są to równieŝ mobilne usługi finansowe, np. mobilna placówka banku, sprawdzanie stanu salda rozliczeń i inkasowanych płatności, czy system rezerwacji i sprzedaŝy biletów. Przejawy konwergencji zaobserwować moŝna takŝe poprzez: Wykorzystywanie tych samych rozwiązań technologicznych do wielu czynności (praca zawodowa, rozrywka, edukacja, komunikacja). Na przykład telefon komórkowy obok swojej podstawowej funkcji - komunikacyjnej, coraz częściej pełni funkcję radia, dyktafonu, aparatu fotograficznego, przenośnego komputera, a nawet odbiornika telewizyjnego. Zanikanie barier między komunikowaniem publicznym i prywatnym - jedno nowoczesne urządzenie moŝe z powodzeniem słuŝyć jako narzędzie pracy oraz być wykorzystywane w celach prywatnych. Przenikanie róŝnych branŝ np. konwergencja w sektorach medialnych: korporacja The Walt Disney Company, obok produkcji filmowych i teatralnych zajmuje się prowadzeniem parków rozrywki, jest obecna w mediach radiowych, elektronicznych, telewizyjnych oraz internetowych. Jest takŝe właścicielem największej na świecie firmy komiksowej Marvel Entertainment, zaś wydzielone części korporacji zajmują się produkcją gadŝetów i innych dóbr konsumpcyjnych związanych z Disneyem i jego 8

9 twórczością, wydawaniem publikacji oraz udzielaniem licencji na ich produkcję i handel nimi. Technologiczne łączenie się róŝnych branŝ: oprogramowania np. z branŝą samochodową. Np. limuzyna Phaeton (VW) zawiera ponad 45 elektronicznych urządzeń sterujących, które są połączone ze sobą wiązkami kabli o długości blisko 4 km. JuŜ dzisiaj istnieje potrzeba częstego aktualizowania programów w limuzynach o tak bogatym wyposaŝeniu. Łączy się to z kodowaniem danych i ochroną przed wirusami. Informatyka samochodowa musi być równieŝ uzupełniona moŝliwościami komunikacyjnymi, by czujniki przekazywały informacje warsztatowi. Liczne koncerny samochodowe postanowiły same wytwarzać odpowiednie oprogramowanie i współdziałają ze sobą w celu uzgodnienia jednolitych standardów 22. Wirtualne domy handlowe, w których uŝytkownicy mogą kupować towary w trójwymiarowej rzeczywistości, lub bazujące na telefonii mobilnej systemy billingowe to dalsze przykłady systemowych produktów konwergentnej gospodarki. Ekspansja tzw. marketingu bezpośredniego czyli wielu form sprzedaŝy przez Internet (e-commerce), telefon, telewizję interaktywną, sprzedaŝ katalogową czy handel akwizycyjny. UmoŜliwia ona rozwój sprzedaŝy równieŝ mniejszym przedsiębiorstwom, eliminację tradycyjnych sklepów, na których miejsce pojawiają się pośrednicy nowego typu (cybersklepy) zwłaszcza w takich sektorach jak: ksiąŝki, odzieŝ, płyty, gry i programy komputerowe, leki, sprzęty AGD itd. MoŜliwość archiwizowania, komentowania, przejmowania i redystrybuowania treści medialnych przez konsumentów (konwergencja oddolna, amatorska - grassroots convergence) 23, co powoduje, iŝ klienci mają ogromne moŝliwości przekazywania swych opinii na temat satysfakcjonującego bądź teŝ nie zaspokojenia swych potrzeb przez konkretne firmy. MoŜliwość korzystania z systemów kontrybucji uŝytkowników 24 (klientów, pracowników, potencjalnych kupców czy osób bez wcześniejszych związków z przedsiębiorstwem) - system taki to metoda, zazwyczaj wykorzystująca Internet, słuŝąca 22 Konwergencja branŝ oznacza nowe szanse i nowe zagroŝenia, Zarządzanie na świecie nr 5/2004, s Jenkins H. (2007) Kultura konwergencj, op.cit. 24 Cook S. (2009) Rewolucja kontrybucji. Pozwól ochotnikom budować twoją firmę, Harvard Business Review Polska, nr 75. 9

10 do gromadzenia określonego wkładu i automatycznego przekształcania go w zasoby przydatne dla innych uŝytkowników - kontrybucja moŝe mieć formę czynnie oferowanej pracy, doświadczenia lub informacji (filmy w serwisie YouTube czy hasła Wikipedii), jak równieŝ biernego lub nawet nieświadomego udziału w postaci danych behawioralnych gromadzonych automatycznie jako efekt uboczny transakcji lub czynności (np. suma informacji o zachowaniach klientów sklepów internetowych). Powstanie nowych produktów i usług - wykorzystanie połączenia róŝnych technologii, aby oferować uŝytkownikom wielość moŝliwości na przykład lodówka podłączona do Internetu sama zamówi zakupy zaś pralka zadecyduje, w jakim programie wyprać określoną odzieŝ. Zakończenie Mimo, Ŝe konwergencja najbardziej widoczna jest w sektorach high tech, mediach i przemyśle komputerowym, występuje takŝe praktycznie we wszystkich tradycyjnych dziedzinach, takich jak turystyka, bankowość, ubezpieczenia czy odzieŝ. Zjawisko konwergencji oznacza powaŝne wyzwania dla tradycyjnych modeli biznesowych. ZagroŜeniem dla firm, którym nie uda się wykorzystywać konwergencji jest pozostanie w tyle w konkurencyjnym wyścigu. Wbrew pozorom konwergencja jest takŝe szansą dla firm działających na dojrzałych rynkach. Na przykład operatorom komórkowym daje moŝliwość zaoferowania istniejącej juŝ bazie klientów dodatkowych usług i dzięki temu zwiększenia przychodów. Odmiennego zdania od wielu teoretyków zarządzania, którzy uwaŝają, Ŝe obecne czasy charakteryzują się olbrzymią niepewnością otoczenia, są M. Sawhney i D. Parikh 25, eksperci z branŝy technologicznej. Twierdzą oni, Ŝe pozornie niekończące się zamieszanie ery cyfrowej jest wbrew pozorom bardzo przewidywalne. W swym artykule nie negują wprawdzie skomplikowania się świata biznesu, ale po przeanalizowaniu wielu zachodzących w biznesie wstrząsów, nie zgadzają się ze stwierdzeniem, Ŝe obserwowane zmiany są przypadkowe, niezwiązane ze sobą i nieprzewidywalne. OtóŜ, dzisiejsze zmiany mają wspólne źródło, a jest nim natura inteligencji w sieciach. Sieć rozumiana jest tu jako system do przekazywania informacji (moŝe być prosta jak dwie puszki połączone sznurkiem lub złoŝona, jak Internet), zaś 25 Sawhney M., Parikh D. (2001) Where Value Lives In a Networked World, Harvard Business Review, vol. January, s

11 inteligencja sieci jest jej funkcjonalnością, czyli zdolnością do dystrybucji, magazynowania, wzajemnego łączenia lub modyfikowania informacji. Upraszczając: przejście do cyfrowej formy zapisu i przesyłania informacji w połączeniu z postępem w informatyce i telekomunikacji radykalnie zmieniło sposób funkcjonowania sieci, zarówno ludzkich, jak i technologicznych. Zmiana ta wywiera z kolei olbrzymi wpływ na sposób wykonywania pracy i tworzenia wartości w gospodarce. Inteligencja sieciowa porównana jest do kamienia z Rosetty 26, który moŝe pomóc menedŝerom i przedsiębiorcom w zrozumieniu wielu z tych zjawisk i zaplanowaniu przyszłego kształtu firmy. Podsumowując przedsiębiorstwa mimo występującego chaosu i kryzysów - muszą się nauczyć przewidywać zmiany, wywoływane przez konwergencję, oraz umiejętnie wykorzystywać ten proces w swej działalności. Bibliografia: 1. Albert, M., Boissonnat, J. (1988) Crise, krach, boom, Le Seuil, [za:] Nizard, G. (1998) Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Warszawa: PWN. 2. Błaszczyk M. (2000) Wpływ zmian warunków otoczenia na zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw, Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Pierścionek Z., Poznańska K. (red), Warszawa: SGH. 3. Child J. (1981) Culture Contingency and Capitalism In the Cross-National Study of Organizations [w:] Cummings L., Staw B., Research In Organizational Behavior, t.3, CT JAI Press Greenwich [za:] Stankiewicz J.(2002) Globalizacja a kultura organizacyjna, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja wyzwania dla przedsiębiorstw, Wrocław, Prace naukowe AE Wrocław, nr Cook S. (2009) Rewolucja kontrybucji. Pozwól ochotnikom budować twoją firmę, Harvard Business Review Polska, nr Dicken P. (1999) Global Shift. Transforming the World Economy, London. 26 Kamień z Rosetty płyta z czarnego bazaltu odnaleziona w 1799 r. w czasie wykopalisk dokonywanych w forcie St. Julien koło Rosetty w delcie Nilu. Na płycie 195 r. p.n.e. wyryto w jęz. egipskim, pismem hieroglificznym i demotycznym, oraz w jęz. greckim napis ku czci Ptolemeusza V Epifanesa. Jego wielka wartość wynika stąd, Ŝe dzięki przekładowi greckiemu stał się kluczem do odczytania hieroglifów egipskich. Źródło: Kopaliński W. (2003) Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa, OW Rytm, s

12 6. Greenstein S., Khanna T. What does industry convergence mean? [w:] D. B. Yoffie (ed.) Competition in the age of digital convergence, Harvard Business School Press, Boston 1997, s , [za:] Bauer J.M., Weijnen M.P.C, Turk A.L., Herder P.M., Delineating the scope of convergence in infrastructures: New frontiers for competition, ( ) 7. Jenkins H. (2007) Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. WAiP, Warszawa, s Kamiński F. (2000) Konwergencja w obszarze komunikacji elektronicznej, Przegląd Telekomunikacyjny, nr 1, s Konwergencja branŝ oznacza nowe szanse i nowe zagroŝenia, Zarządzanie na świecie nr 5/2004, s Kopaliński W. (2003) Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa, OW Rytm, s Kostera M. (1996) Zarządzanie międzykulturowe, [w:] Zarządzanie, teoria i praktyka, red. nauk. Koźmiński A.K., Piotrowski W., PWN, Warszawa, s Kotler P., Caslione J. A. (2009) Chaos: zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa. 13. Laudon K.C., Laudon J.P. (1991) Management Information Systems A contemporary Perspective, Macmillan Press Ltd, London, [w:] Biznes międzynarodowy obszary decyzji strategicznych, M. K. Nowakowski (red) (2000) Warszawa, Key Test. 14. Levitt T. (1983) The Globalization of Markets, Harvard Business Review, May-June. 15. Morawski W. (2001) Socjologia ekonomiczna, Warszawa, PWN. 16. Pierścionek Z. (2000) Nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. nauk. Pierścionek Z., Poznańska K., SGH, Warszawa. 17. Sawhney M., Parikh D. (2001) Where Value Lives In a Networked World, Harvard Business Review, vol. January. 18. Shapiro, C., Varian, H. (1999) Information Rules, Boston, MA: Harvard Business School Press, [za:] Firma w otoczeniu globalnym, praca zb. pod kier J.Bogdanienki (2006), Toruń, Dom Organizatora. 12

13 19. Stępień B. (2003) Internacjonalizacja kultury organizacyjnej imperializm czy konwergencja?, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr Tapscott D. (1998) Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Businessman Press, Warszawa, [za:] Wojtysiak Kotlarski W., Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości [w:] Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Kasiewicza i H. MoŜaryna, SGH, Warszawa, Teczke J., Buła P. (2003) Dywergencja - próba analizy zjawiska w wybranych przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] Zarządzanie zasobami. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. R. Rutki, Gdańsk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr Tubielewicz A. (2004) Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, wyd. WNT, Warszawa. 23. Villee, C.A. (1976) Biologia, Warszawa, PWRiL. 13

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy 1 Tendencje na współczesnym rynku pracy dr hab. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Procesy globalizacyjne

Procesy globalizacyjne Procesy globalizacyjne Cele lekcji pojęcie globalizacja ; płaszczyzny globalizacji; przykłady procesów globalizacji; wpływ globalizacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionów; skutki globalizacji dla

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Industry 4.0 Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Wzrost PKB w epoce przemysłowej 45 40 35 30 25 Elektronika cyfrowa 20 15 10 Początek epoki przemysłowej Elektryfikacja Elektronika 5 10 1700 1750 1800

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

finansjalizacji gospodarki

finansjalizacji gospodarki Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki Artur Borcuch Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 11

Spis treści WSTĘP... 11 Spis treści WSTĘP... 11 Magdalena Mazurczak Korporacje transnarodowe w dobie procesów globalizacji...15 1.1. Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej...15 1.1.1. Pojęcie i definicje procesów

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Obsługa Logistyczna Dostaw Produktów sprzedawanych poprzez e-commerce na przykładzie współpracy Easynet S.A. z firmą Messenger Service Stolica S.A.(cz.1) Obsługa komercyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1/12 Problemy społeczne i zawodowe informatyki dr inż. Robert Jacek Tomczak Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska CC BY Stan na dzień: 16 czerwca 2012 2/12 3/12 Definicje Informacja

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Andrzej M. Wilk 2010-11-21 1 PLAN PREZENTACJI TECHNIKA CYFROWA INNOWACJE - JEDYNIE PEWNE SĄ ZMIANY PRAKTYCZNE PRZYKŁADY BARIERA INNOWACYJNOŚCI 2010-11-21

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo