Jagoda Fudała. Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jagoda Fudała. Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 12"

Transkrypt

1 Jagoda Fudała Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 12 Analizując doświadczenia kliniczne terapii uzależnienia od alkoholu nie sposób nie zauważyć zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach wśród pacjentów lecznictwa odwykowego. Jedną z ważniejszych jest powiększanie się grupy osób uzależnionych jednocześnie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wzrost liczebności tej grupy rodzi określone problemy merytoryczne, zarówno dla terapeutów, jak i personelu medycznego. Wymusza to zmiany w organizacji pracy i w ofercie placówek. To, jacy pacjenci - pod względem rodzaju zażywanych przez nich substancji psychoaktywnych - są leczeni w całodobowym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu zależy od trzech podstawowych czynników: - od popularności i dostępności różnych substancji psychoaktywnych na rynku ogólnopolskim lub lokalnym i zmian zachodzących w tym zakresie; - od szczegółowych warunków kontraktu zawieranego przez placówkę z Narodowym Funduszem Zdrowia, które określają, jaki rodzaj schorzeń może być leczony w placówce. Większość kontraktów dopuszcza leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, wykluczając jednocześnie leczenie osób, u których nie można zdiagnozować zespołu uzależnienia od alkoholu, a tylko od innych substancji psychoaktywnych; - od zasad kwalifikacji do leczenia, określonych przez kierownika placówki, które z powodów merytorycznych (uzasadnianych warunkami leczenia i ofertą) lub pozamerytorycznych (uzasadnianych osobistymi przekonaniami, pod którymi nierzadko kryje się poczucie niekompetencji, czasem niechęć do nauki czy w ogóle do zmian) mogą ograniczać przyjęcia lub całkowicie eliminować z leczenia pacjentów z uzależnieniami mieszanymi. Do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie przyjmowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu (F 10.2), od alkoholu oraz leków uspokajających i nasennych (F10.2 i F.13.2), od alkoholu i narkotyków (F 10.2 i F 11.2 lub F. 12.2, lub F 14.2, lub F 15.2, lub F 16.2, lub F 18.2) oraz od alkoholu i więcej niż dwóch innych substancji zmieniających świadomość (F 19.2) [1]. Nie przyjmowane są natomiast osoby uzależnione od leków lub narkotyków, gdy nie występuje u nich zespół uzależnienia od alkoholu. W wyniku analizy własnych doświadczeń klinicznych ograniczyliśmy przyjęcia pacjentów, którzy pierwotnie (najczęściej w okresie dorastania) uzależnili się od narkotyków, wtórnie zaś od alkoholu. Osoby te mają za sobą z reguły długi okres zażywania substancji psychoaktywnych i nie posiadają najczęściej prawie żadnych trzeźwych doświadczeń życiowych. Wymagają zdecydowanie dłuższych niż alkoholowe programów terapeutycznych, uwzględniających naukę elementarnych umiejętności społecznych. Kierujemy je zatem do ośrodków leczenia uzależnienia od narkotyków. 1 / 7

2 Większość pacjentów WOTUW - około 80% - uzależnionych jest również od nikotyny (F.17.2). Nie jest to sytuacja lokalna czy wyjątkowa: na podstawie badań szacuje się, że papierosy pali 75-90% alkoholików; ponadto 70% z nich pali powyżej 20 papierosów dziennie, podczas gdy osoby tak intensywnie palące stanowią nie więcej niż 10% wszystkich palaczy. Z badań wynika również, że odsetek osób palących wśród ogółu ludności zmniejsza się, natomiast procent palących alkoholików nie maleje [2]. Chociaż nikotyna jest silnie uzależniającą substancją psychoaktywną, a palenie tytoniu może być czynnikiem ułatwiającym powrót do picia po okresie abstynencji alkoholowej, rzadko kiedy w terapii uzależnienia diagnozuje się i leczy uzależnienie od nikotyny. Palenie papierosów jest akceptowane (z ograniczeniami) we wszystkich placówkach leczenia uzależnień, a większość z nich nie ma żadnej propozycji terapeutycznej dla osób uzależnionych od nikotyny. Problem uzależnienia alkoholików czy narkomanów od nikotyny nie jest postrzegany w kategoriach uzależnienia mieszanego. Niewątpliwie praktykę taką cechuje hipokryzja, a brak zasadniczego postępu w tym zakresie wynika z lęku przed oporem, a nawet buntem pacjentów, przed wprowadzaniem rewolucyjnych zmian w zasadach kwalifikowania pacjentów do programu, regulaminach placówek odwykowych, a przede wszystkim w zawartości programów terapeutycznych. W naszym WOTUW każdy pacjent przyjęty do terapii jest diagnozowany pod kątem uzależnienia od nikotyny. Osoby uzależnione są motywowane do podjęcia pracy w dodatkowej grupie dla tych, którzy chcą rozstać się z paleniem. Uczestnictwo w tej grupie może być dobrowolne, ale może też być zlecone przez terapeutę prowadzącego danego pacjenta w ramach Osobistego Programu Terapii. Rozwiązanie to nie jest jeszcze ani rewolucyjne, ani doskonałe. Ma ono jednak szanse zmieniać postawy terapeutów wobec pacjentów uzależnionych od nikotyny i angażować ich w planowanie procesu leczenia również tego nałogu. Palenie papierosów przez terapeutów uzależnień stoi w rażącej sprzeczności z zaangażowaniem placówki w leczenie uzależnienia od nikotyny. Osoby uzależnione od różnych substancji wśród pacjentów WOTUW. Porównując pacjentów leczonych w WOTUW w Pruszkowie w 2002 roku i w pierwszej połowie 2003 roku wyraźnie widać wzrost odsetka osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Procentowo najwięcej przybyło pacjentów uzależnionych od alkoholu i benzodiazepin oraz od alkoholu i narkotyków. Pomijając uzależnienie od nikotyny, problem uzależnień mieszanych dotyczy aktualnie co szóstego pacjenta WOTUW. Powyższe dane dotyczą wyłącznie osób, u których zdiagnozowano rozwinięty zespół uzależnienia od alkoholu lub alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Nie dotyczą natomiast pacjentów, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu i zażywanie leków lub narkotyków bez cech uzależnienia. Średnia wieku pacjentów ośrodka uzależnionych od alkoholu to 45 lat, natomiast pacjenci uzależnieni od alkoholu i innych środków psychoaktywnych są średnio o około 9 lat młodsi. W tej grupie zdecydowanie najmłodsi są narkomani, starsi zaś to osoby uzależnione od środków uspokajających i nasennych. W grupie osób z uzależnieniem mieszanym kobiety występują częściej niż w grupie osób uzależnionych tylko od alkoholu (24.5% wobec 15.6%). Zatem problem mieszanych uzależnień częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Grupa pacjentów uzależnionych od wielu substancji psychoaktywnych jest przeciętnie gorzej wykształcona niż grupa "czystych" 2 / 7

3 alkoholików - wiąże się to z młodszym wiekiem tych pacjentów i przerwaniem nauki już w szkole podstawowej z powodu rozpoczęcia kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Aż 35% pacjentów z uzależnieniem mieszanym ma tylko podstawowe wykształcenie, podczas gdy w grupie alkoholików wykształceniem podstawowym legitymuje się 24% pacjentów. Wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu dwa razy częściej spotkamy osoby pozostające w związku małżeńskim niż w grupie osób uzależnionych od kilku różnych substancji. Ponad połowa alkoholików ma żonę lub męża, a tylko co piąty pozostaje w stanie kawalerskim (panieńskim). U osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rysuje się odwrotna tendencja: 45% z nich to kawalerowie i panny, a zaledwie co czwarta osoba pozostaje w związku małżeńskim. W obu porównywanych grupach zdecydowanie dominują pacjenci dobrowolnie zgłaszający się do leczenia w WOTUW: wśród osób z uzależnieniem mieszanym ich odsetek jest nieznacznie wyższy (90.4%) niż wśród alkoholików (88.5%). Aż 40% pacjentów z uzależnieniem mieszanym doświadczyło powikłanych zespołów abstynencyjnych, najczęściej halucynozy lub majaczenia. W grupie "czystych" alkoholików, mimo przeciętnie o 7 lat dłuższego okresu trwania ich uzależnienia, powikłania zespołów abstynencyjnych wystąpiły u 33% pacjentów. Wśród osób z uzależnieniem mieszanym nieco więcej niż połowa pacjentów przystępuje do leczenia po raz pierwszy (55%), wśród uzależnionych tylko od alkoholu równo połowa to pacjenci pierwszorazowi. Pacjenci z uzależnieniami mieszanymi nieco rzadziej niż uzależnieni tylko od alkoholu kończą terapię w terminie, realizując założone cele terapeutyczne. Nie kończy terapii 30% osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych i 22% osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu. Podsumowując: wśród pacjentów WOTUW osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w porównaniu z osobami uzależnionymi wyłącznie od alkoholu są młodsze, gorzej wykształcone, częściej kawalerowie lub panny. Częściej też doświadczają psychiatrycznych powikłań zespołu abstynencyjnego. Rzadziej kończą podstawowy program terapii, mimo że nieco częściej niż alkoholicy rozpoczynają go dobrowolnie. Powyższe zestawienie zaledwie kilku wybranych cech osób z uzależnieniami mieszanymi leczonych w WOTUW sugeruje istnienie poważnych problemów terapeutycznych specyficznych dla tej kategorii pacjentów. Specyfika występowania i leczenia zespołów abstynencyjnych w uzależnieniach mieszanych. Większość pacjentów z uzależnieniem mieszanym to osoby uzależnione od alkoholu oraz od leków uspokajających i nasennych. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej do WOTUW wszyscy pacjenci zobowiązywani są do zaprzestania zażywania wszelkich środków psychoaktywnych i zachowania abstynencji. W przypadku osób uzależnionych od leków uspokajających i nasennych dyrektywa ta wymaga bezwzględnie konsultacji z lekarzem. W zależności bowiem od ilości i rodzaju przyjmowanych środków pacjent może lub nie może przerwać ich zażywania bez ryzyka wystąpienia poważnych powikłań zespołu abstynencyjnego, zwłaszcza napadów padaczkowych. Szybkość odstawienia leku jest zawsze zależna od stanu klinicznego pacjenta. Czasami ktoś, kto przyjmował leki o krótkim okresie działania, musi je mieć zastąpione lekami o długim okresie biologicznego półtrwania w dawkach prowadzących do ustąpienia zespołu abstynencyjnego, a następnie dawki te są mniejsze. Zatem odstawianie leków uspokajających i nasennych jest 3 / 7

4 procesem, który bezwzględnie powinien być zlecony i monitorowany przez lekarza. Nierzadko proces ten wymaga hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym czy oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, bowiem odstawianie benzodiazepin w warunkach domowych często kończy się przerwaniem leczenia i powrotem do zażywania. U części pacjentów - mimo prawidłowego leczenia - w trzecim lub czwartym tygodniu po odstawieniu mogą wystąpić napady drgawkowe lub majaczenia. Polekowe powikłane zespoły abstynencyjne należą do najciężej przebiegających i niebezpiecznych dla życia zespołów odstawiennych [3]. Czasami pacjent ukrywa fakt przyjmowania znacznych dawek benzodiazepin tuż przed przyjęciem do ośrodka, a ich obecność w moczu tłumaczy przedłużonym czasem trwania leków podawanych mu w trakcie detoksykacji. W ośrodku nie otrzymuje już benzodiazepin, co powoduje rozwinięcie się dotkliwego zespołu abstynencyjnego, uniemożliwiającego efektywne uczestnictwo w programie psychoterapii. Pacjent wymaga wtedy przerwania terapii i przeniesienia na oddział psychiatryczny celem leczenia rozwijającego się zespołu abstynencyjnego. W uzależnieniu od narkotyków - zwłaszcza od opiatów, środków stymulujących i lotnych rozpuszczalników - w zespołach abstynencyjnych również wskazane jest leczenie w warunkach szpitalnych. Pozwala ono zmniejszyć dolegliwości fizyczne, zapobiec zaburzeniom psychicznym lub je zminimalizować, osłabić siłę głodu narkotyków i ustabilizować abstynencję niezbędną do podjęcia terapii uzależnienia. Osoby z uzależnieniami mieszanymi stanowią tę szczególną kategorię pacjentów, która wymusza ścisłą współpracę terapeutów z lekarzami jeszcze przed ich przyjęciem do programów psychoterapii uzależnienia. Psychiczne powikłania zażywania leków uspokajających, nasennych i narkotyków. W grupie pacjentów uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych występują nasilone objawy psychopatologiczne: - u 70 % nadużywających i uzależnionych od kokainy występują objawy psychotyczne (urojenia i omamy), u 50% - zaburzenia nastroju; - u 80% osób uzależnionych od leków nasennych i uspokajających występują stany lękowe [4]; - zaburzenia lękowe w okresie abstynencji mogą pojawiać się i utrzymywać również u osób uzależnionych od opiatów i substancji psychostymulujących; - u znacznej części osób zażywających lotne rozpuszczalniki obserwuje się nasilone objawy encefalopatii oraz objawy zespołów otępiennych; - przewlekłe przyjmowanie substancji psychoaktywnych (najczęściej alkoholu, amfetaminy, kokainy) prowadzi do nasilania się zespołów depresyjnych (z obniżeniem nastroju, brakiem motywacji do działania, spowolnieniem psychoruchowym, apatią, nadmierną sennością), które mogą prowadzić do prób samobójczych; - u osób przyjmujących przewlekle kanabinole lub substancje halucynogenne pojawiają się w okresie abstynencji krótkotrwałe nawroty objawów psychotycznych, utrzymujące się od kilku sekund do kilku minut (flashbacks), którym towarzyszą napady lęku, zaburzenia percepcji czasu i doznań zmysłowych [5]. Przedstawione tu wybrane objawy psychopatologiczne, wynikające z przyjmowania różnych substancji psychoaktywnych, stanowią wystarczający argument na rzecz traktowania pacjentów z uzależnieniami mieszanymi ze szczególną ostrożnością. Wymagają oni bezwzględnie konsultacji, a czasami stałej opieki lekarza psychiatry oraz pogłębionej diagnostyki psychologicznej. Jest oczywiste, że terapeuci pracujący z osobami uzależnionymi od różnych 4 / 7

5 środków psychoaktywnych muszą mieć wiedzę na temat wpływu tych środków na organizm w okresie bezpośredniego ich działania, czyli zatrucia, jak i w okresie abstynencji. Utrzymywanie abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość. Uczestnictwo w psychoterapii uzależnienia zakłada pełną abstynencję pacjentów od substancji psychoaktywnych. W przypadku osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu zasada ta wydaje się oczywista i niepodważalna. Łatwo jest kontrolować abstynencję alkoholików dzięki coraz nowocześniejszym i coraz tańszym, a zarazem rzetelnym urządzeniom badającym stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu - alkomatom i alkotestom. Większość placówek lecznictwa odwykowego posiada taki sprzęt i regularnie bada abstynencję swoich pacjentów. Interpretacja wyników badania nie budzi większych kontrowersji, tym bardziej że w tym wypadku nie interesuje nas, jak dużo pacjent wypił (jak duże jest stężenie alkoholu), a tylko odpowiedź na pytanie, czy pił alkohol, czy nie. Badanie abstynencji lekowej i narkotykowej pacjentów uczestniczących w terapii stwarza zdecydowanie większe problemy. Teoretycznie istnieje możliwość dokonania precyzyjnych badań na obecność we krwi leków i narkotyków, określających zarówno rodzaj spożytej substancji psychoaktywnej, jak i jej poziom. Wyniki tych badań są niepodważalne, ale są one drogie (powyżej 50 złotych). Wykonują je pracownie toksykologiczne, do których należy dostarczyć krew pacjenta. Badania takie robi się najczęściej w sytuacji ratowania życia na przykład samobójców. Na potrzeby placówek terapii uzależnienia można zakupić testy badające obecność różnych substancji psychoaktywnych w moczu - jeden test na jeden z badanych środków psychoaktywnych. Testy te nie są wcale tanie (około 5 złotych jeden) i niestety nie są specyficzne, tzn. mogą pokazywać fałszywe wyniki w sytuacji zaburzeń metabolizmu, reakcji z innymi przyjmowanymi przez pacjenta lekami, zanieczyszczenia próbki moczu. Dodatkowo różne substancje są metabolizowane w różnych okresach czasu, na przykład benzodiazepiny mogą być obecne w organizmie do trzech tygodni po przyjęciu ostatniej dawki, kanabinole aż do miesiąca. W tym czasie pacjent może tłumaczyć pozytywne wyniki testu ostatnim zażywaniem przed leczeniem (na przykład w czasie detoksykacji) i uczestniczyć w leczeniu, łamiąc jednocześnie abstynencję lekową czy narkotykową. W przypadku leków z grupy uspokajających i nasennych dodatkowym problemem jest fakt, że są one powszechnie stosowane w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Jeżeli pacjent trafia na oddział terapeutyczny prosto po pobycie na oddziale detoksykacyjnym, jest niemal pewne, że jeszcze przez co najmniej kilkanaście dni będzie miał pozytywne wyniki testów na obecność benzodiazepin. Opisane kłopoty spiętrzają się w sytuacji, kiedy badanie potwierdza w moczu pacjenta obecność benzodiazepin lub narkotyków (co powoduje wypisanie go z ośrodka), a pacjent stanowczo przeczy zażywaniu tych substancji w czasie terapii. W WOTUW w Pruszkowie w takich problematycznych sytuacjach wozi się krew pacjenta na badania specyficzne. Jak dotąd w zdecydowanej większości przypadków wynik na obecność benzodiazepin był negatywny: poziom środków psychoaktywnych określono w granicach zbliżonych do normy, co wykluczało aktualne zażywanie tych leków. Dzięki temu pacjenci mogli kontynuować terapię. Podsumowując: badanie abstynencji pacjentów z uzależnieniem mieszanym jest zdecydowanie bardziej kłopotliwe i kosztowne niż alkoholików. Interpretacja wyników badań testami może budzić uzasadnione wątpliwości. Bezsprzecznie jednak badać abstynencję trzeba, a metody stosowane do niedawna - wnioskowanie o zażywaniu na podstawie zachowania i wyglądu pacjenta - nie mogą być wystarczającą podstawą do przerwania terapii i wypisania z ośrodka. 5 / 7

6 Uzależnienia jatrogenne. Leki uspokajające i nasenne zażywało ponad 25% osób zgłaszających się do leczenia w WOTUW w 2002 roku. Część z nich była już od tych leków uzależniona, część jeszcze nie. Analiza historii zażywania tych substancji pozwala wyodrębnić dwie podstawowe drogi utrwalające doświadczenia lekowe osób uzależnionych od alkoholu: - farmakologiczne leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych i "odkrycie" skutecznego - innego niż alkohol - sposobu na łagodzenie objawów abstynencyjnych; - przepisywanie przez lekarzy leków uspokajających i nasennych w sytuacji uskarżania się przez pacjentów na zdrowotne konsekwencje nadużywania alkoholu: problemy ze snem, nerwowość, napięcie, stany lękowe w sytuacji, kiedy pacjent nie ujawnia faktu nadużywania alkoholu, ale również wtedy, kiedy jest zdiagnozowany jako osoba uzależniona od alkoholu. Leki uspokajające i nasenne są najbardziej popularnymi i najczęściej przepisywanymi przez lekarzy środkami psychoaktywnymi. Jednocześnie powodują one zależność psychiczną, fizyczną i tolerancję krzyżową z alkoholem (podwyższonej tolerancji na alkohol towarzyszy podwyższona tolerancja na niektóre leki uspokajające i nasenne). Już po kilku tygodniach regularnego stosowania benzodiazepin w dawkach terapeutycznych mogą pojawić się objawy zespołu abstynencyjnego [6]. Łączenie alkoholu i leków może wywołać bardzo niebezpieczny efekt współdziałania (skutki działania substancji pomnażają się, a nie tylko sumują, co może doprowadzić do porażenia ośrodka oddechowego) albo reakcję paradoksalną (zamiast uspokojenia może dojść do pobudzenia, wybuchu niekontrolowanej agresji). Łączenie alkoholu i benzodiazepin prowadzi do zatruć mieszanych, które mogą zakończyć się zgonen. Może być on efektem przypadkowego przedawkowania, zdecydowanie częściej jednak jest wynikiem próby samobójczej. Z wymienionych powodów lekarze powinni być bardzo ostrożni z zalecaniem pacjentom stosowania leków uspokajających i nasennych, zwłaszcza gdy wiedzą lub podejrzewają, że nadużywają oni alkoholu lub są już uzależnieni [7]. Analiza danych z kilku ostatnich lat wskazuje, że zdecydowana większość uzależnień mieszanych z grupy alkohol-benzodiazepiny ma charakter jatrogenny, tzn. jest skutkiem działania lekarzy. Do leczenia w WOTUW zgłaszają się pacjenci latami leczeni benzodiazepinami przez lekarzy psychiatrów, lekarzy pierwszego kontaktu i - co budzi największe zdumienie - lekarzy poradni terapii uzależnienia od alkoholu. Analizując miejsce zamieszkania pacjentów uzależnionych od alkoholu i historie ich lekomanii bez trudu można wskazać placówki służby zdrowia i konkretnych lekarzy, którzy ordynują benzodiazepiny przez bardzo długi czas, nie zmieniając rodzaju leków, nie monitorując stanu pacjentów i tym samym po prostu ich uzależniając. Sytuacja taka rodzi specyficzne problemy terapeutyczne i etyczne. Pacjent uzależniony od leków dodaje do standardowych mechanizmów obronnych wiarygodne i skutecznie broniące dalszego zażywania leków stwierdzenie, że otrzymywał je od lekarza, zatem ich zażywanie jest uzasadnione stanem jego zdrowia. Praca nad zmianą takiej postawy bez jednoczesnego podważania autorytetu lekarzy w oczach pacjentów wymaga wiele pomysłowości i rodzi wątpliwości natury etycznej. Trudno bowiem nie odnosić się wcale do budzących tak poważne wątpliwości praktyk lekarskich. Ale trudno też je kwestionować nie będąc lekarzem. Specyfika problemów wynikających z uzależnienia mieszanego musi być uwzględniana w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Psychologiczne mechanizmy i objawy uzależnienia są w przypadku każdej substancji takie same, jednak intensywność koncentracji życia na zażywaniu kilku substancji psychoaktywnych 6 / 7

7 bardziej odcina od rzeczywistości, niż w sytuacji uzależnienia jednorodnego, a zagrożenie złamania abstynencji rośnie wraz z ilością nałogowo zażywanych środków. Również sytuacja zdrowotna i społeczna pacjentów z uzależnieniem mieszanym jest na ogół trudniejsza. Są bardziej wyniszczeni, a skala objawów psychopatologicznych w tej grupie pacjentów jest większa, niż w przypadku osób uzależnionych tylko od alkoholu. Nic zatem dziwnego, że pacjenci z uzależnieniem mieszanym są postrzegani przez terapeutów i personel medyczny jako trudniejsi. W lecznictwie odwykowym pacjentów tych systematycznie przybywa, zatem - aby unikać frustracji i niepowodzeń - trzeba się intensywnie uczyć, jak z nimi efektywnie pracować. [1] Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa [2] Bohdan Woronowicz: Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. IPiN, Warszawa [3] Helena Baran-Furga: Uzależnienia, obraz kliniczny i leczenie. PZWL, Warszawa [4] Jean Kinney, Gwen Leaton: Zrozumieć alkohol. PARPA, Warszawa [5] Helena Baran-Furga: Uzależnienia... [6] Karina Chmielewska, Helena Baran-Furga: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. "Powrót z U", Warszawa [7] Bogusław Habrat: Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Springer, Warszawa / 7

Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej

Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej Jadwiga Fudała PARPA www.parpa.pl 1 Problemy wynikające ze spożywania alkoholu przez mieszkańców DPS zdrowotne (w tym zdrowotne konsekwencje spożywania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Nawroty w uzależnieniach - zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii

Nawroty w uzależnieniach - zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii Sabina Nikodemska Rok: 1998 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 6 (68) Celem niniejszego opracowania jest próba przyjrzenia się populacji tych pacjentów, którzy zgłaszają się do ambulatoryjnych placówek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych

Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych Instytucjonalizacja i wykluczenia. i zapomnienie Metody leczenia 1. Biologiczne - farmakologiczne - niefarmakologiczne - neurochirurgiczne 2. Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Zobacz wywiad z Pacjentem Ośrodka

Zobacz wywiad z Pacjentem Ośrodka Leczenie alkoholizmu to leczenie ciała, umysłu i duszy. Oznacza to, że alkoholizm nie wynika z żadnej innej choroby czy zaburzenia, ale sam w sobie jest chorobą, z której wypływają dalsze konsekwencje,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie

Bardziej szczegółowo

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy.

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Uzależnienie nałóg - to silne pragnienie zażywania konkretnych środków,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA Janusz Heitzman........................ 5 I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii zajmuje Uzależnień się terapią uzależnień w ciągu od dnia alkoholu, w godzinach narkotyków, (od od poniedziałku 8.00 hazardu do 15.00 do w systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Charakt erystyka grupy kobiet pacjentek lecznictwa odwykowego

Charakt erystyka grupy kobiet pacjentek lecznictwa odwykowego Sabina Nikodemska Rok: 2002 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 3 W latach 1994-2000 realizowany był przez Instytut Psychologii Zdrowia program badawczy Analiza Przebiegu i Efektów Terapii Alkoholików APETA.

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY Narkotyki i prawo Posiadanie narkotyków jest czynem karalnym, ale łamanie prawa przez dziecko biorące narkotyki związane bywa także ze zdobywaniem pieniędzy.

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poradnia Pomocy Palącym i Infolinia

Poradnia Pomocy Palącym i Infolinia Poradnia Pomocy Palącym i Infolinia Magdalena Cedzyńska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów CO-I Spotkanie współorganizatorów Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008, Centrum Onkologii-Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 16 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (kod resortowy: 1740, 1744) Zadania:

Bardziej szczegółowo

Piotr Bakuła. Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 12

Piotr Bakuła. Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 12 Piotr Bakuła Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 12 W lecznictwie odwykowym coraz częściej stykamy się z używaniem i uzależnieniem od innych substancji niż alkohol. Powszechna dostępność i moda

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce

Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki Boguslawa Bukowska Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Rachowska. Rok: 2000 Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Numer: 2

Elżbieta Rachowska. Rok: 2000 Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Numer: 2 Elżbieta Rachowska Rok: 2000 Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Numer: 2 Tworzenie oferty terapeutycznej dla osób o zróżnicowanych problemach wymaga od terapeutów poszerzania wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne.... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ

PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ Poznań, 30.11.2017 www.tomaszbratkowski.pl KIM JEST ALKOHOLIK? GRZECH CZY CHOROBA? UZALEŻNIENIE TO CHOROBA: PRZEWLEKŁA POSTĘPUJĄCA ŚMIERTELNA DEMOKRATYCZNA ZESPOŁY UZALEŻNIENIA OD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej

Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek Lekarz specjalizujący się w psychiatrii i psychoterapii pozn-behehawioralnej Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Zaburzenia psychiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM. Telefon kontaktowy: 77/ , ,

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM. Telefon kontaktowy: 77/ , , CPZ Dormed jest ośrodkiem stażowym posiadającym akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolącym terapeutów w celu uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści 7. Leczenie uzależnień 8.Podsumowanie

Spis Treści 7. Leczenie uzależnień 8.Podsumowanie STOP UZALEŻNIENIOM Spis Treści 1. Uzależnienie 2.Alkoholizm 3. Nikotynizm 4.Uzależnienie od Komputera i Internetu 5.Narkomania 6.Uzależnienie od Dopalaczy 7.Leczenie uzależnień 8.Podsumowanie Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk ALKOHOLIZM Alkoholizm - nazywany jest również zespołem uzależnienia od alkoholu, chorobą alkoholową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE)

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) Pharmaceutical Care Network Europe 6 kategorii problemów lekowych 6 kategorii przyczyn problemów lekowych 4 kategorie możliwych interwencji 3 kategorie wyników działań

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania i zakres działań 1. Alkohol etylowy jako: substancja psychoaktywna substancja

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Dariusz Zwierzchowski

Dariusz Zwierzchowski Dariusz Zwierzchowski Rok: 2003 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 3 Terapia uzależnienia, prowadzona w Szpitalu Wojewódzkim w Morawicy, ma wieloletnią tradycję. Wraz z zapotrzebowaniem na leczenie odwykowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu SPIS TREŚCI OBJAWY OSTRE 1 1. Ostre pobudzenie 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia. 8 1.2.3. Mania / 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta Dr med. Piotr Dąbrowiecki Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP W Polsce ok.2.000.000-2.500.000 osób choruje na POCHP 20% posiada odpowiednie rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX /147 /08 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii GMINA ŚWIĘCIGCHOWA GMINNY PROGRAM PRZGCIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009 Święciechowa 2008 r. A. WPROWADZGNIG

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych Cel: przyjrzenie się kontaktowi rodzic dziecko oraz doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Formularz TDI Belgijski rejestr wskaźnika zgłaszalności do leczenia problemów narkotykowych lub alkoholowych (wersja dla szpitali 3.

Formularz TDI Belgijski rejestr wskaźnika zgłaszalności do leczenia problemów narkotykowych lub alkoholowych (wersja dla szpitali 3. Formularz TDI Belgijski rejestr wskaźnika zgłaszalności do leczenia problemów narkotykowych lub alkoholowych (wersja dla szpitali 3.0) IDENTYFIKACJA REJESTRACJI CI2. CI4. PI1. Nazwa programu/jednostki/placówki,

Bardziej szczegółowo

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2016 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Boguslawa Bukowska Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32.a. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZY KRYZYS W TRAKCIE LECZENIA SCHIZOFRENII - JAK SOBIE RADZIĆ? Program psychoedukacji pacjentów i opiekunów osób chorych na schizofrenię

DROGOWSKAZY KRYZYS W TRAKCIE LECZENIA SCHIZOFRENII - JAK SOBIE RADZIĆ? Program psychoedukacji pacjentów i opiekunów osób chorych na schizofrenię DROGOWSKAZY Program psychoedukacji pacjentów i opiekunów osób chorych na schizofrenię KRYZYS W TRAKCIE LECZENIA SCHIZOFRENII - JAK SOBIE RADZIĆ? Materiały uzupełniające do zajęć psychoedukacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2009 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2011 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka uzależnień? Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Krzysztof Ostaszewski Profilaktyka uzależnień? Co to jest profilaktyka? Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią Dlatego, profilaktyka ma

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2010 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST 30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST Przedlacki J, Księżopolska-Orłowska K, Grodzki A, Sikorska-Siudek K, Bartuszek T, Bartuszek D, Świrski A, Musiał J,

Bardziej szczegółowo