WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) ROK AKADEMICKI 2011/2012 PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJACYCH STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM.WCZESSNIEJSZE WERSJE PAKIETÓW SA DOSTEPNE U ODPOWIEDNICH KOORDYNATORÓW ECTS ORAZ W INTERNECIE Opracowanie: dr Katarzyna Sygit

2 1. Wprowadzenie do ECTS SPIS TREŚCI 2. Informacje o kierunku Zdrowie Publiczne 3. Sylwetka absolwenta Zdrowia Publicznego 4. Wykaz jednostek u Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia kierunek: Zdrowie Publiczne 5. Wykaz jednostek uczestniczących w procesie dydaktycznym 6. Tematyka badawcza 7. Program studiów (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) 8. Plan studiów (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) 9. Szczegółowa charakterystyka przedmiotów. WPROWADZENIE DO ECTS Osoby odpowiedzialne za ECTS Koordynator Uczelniany Procesu Bolońskiego i Punktacji ECTS Dr Tomasz Ślepowroński, Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Krakowska 71-79, tel Koordynator owy Procesu Bolońskiego i Punktacji ECTS Dr Katarzyna Sygit, Zakład Wychowania Zdrowotnego, Al. Piastów 40B, tel , Koordynator Kierunkowy Procesu Bolońskiego i Punktacji ECTS Dr Katarzyna Sygit, Zakład Wychowania Zdrowotnego, Al. Piastów 40B, tel ,

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ECTS A. Co to jest system ECTS? Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków badawczych stały się faktem, a budowanie Europy bez granic umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy. B. Jak działa system ECTS? Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: - Pakiet Informacyjny w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej. - Porozumienie o planach i programach zajęć obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z - 3 -

4 koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. - Wykaz zaliczeń jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio ilościowy i jakościowy opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. C. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Punkty ECTS przyporządkowywane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej

5 Punkty nie są przyznawane za dobre oceny liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej. UWAGA: PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PAKIETU INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM. WCZEŚNIEJSZE WERSJE PAKIETÓW SĄ DOSTĘPNE U ODPOWIEDNICH KOORDYNATORÓW ECTS

6 Dziekan u Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Dr hab. Jerzy Eider, prof. US INFORMACJE O KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE Strona internetowa: Sekretariat: al. Piastów 40b, Szczecin, tel Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Dr Maria Makris Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Dr Krzysztof Krupecki Koordynator kierunkowy ECTS Dr Katarzyna Sygit Tel Tel Tel Tel Zdrowie Publiczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia jest młodym kierunkiem studiów, które rozpoczęło swoja działalność w roku 2003 roku. Kierunek Zdrowie Publiczne realizowany jest na poziomie 3-letnich studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ofercie znajdują się również studia podyplomowe (3 semestralne) Zdrowie Publiczne. SYLWETKA ABSOLWENTA PUBLICZNEGO Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Promocja Zdrowia absolwenci powinni posiadać wiedzę z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych będących podstawą znajomości i rozumienia zachowań warunkujących zdrowie, metod służących ochronie zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz zasad racjonalnego ich stosowania. Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać pewne szczególne cechy osobowe takie jak: tolerancja, zdolność zjednywania ludzi, komunikatywność oraz być wzorem zdrowego trybu życia. Absolwent powinien znać język obcy umożliwiający korzystanie z literatury fachowej oraz mieć zdolność dostrzegania i konkretnego rozwiązywania problemów naukowych i edukacyjnych a także umiejętności przygotowywania z zakresu własnej działalności. Miejscem zatrudnienia dla absolwentów mogą być placówki oświaty zdrowotnej, sanatoria, hospicja, domy pomocy społecznej, ośrodki wczasowe, placówki administracji państwowej i samorządowej, organizacje kultury fizycznej

7 - 7 -

8 WYKAZ JEDNOSTEK WKFiPZ KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE Kod Nazwa jednostki Kierownik 01 Zakład Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej Dr hab. n. med. Anna Słowik-Gabryelska, prof. US 02 Zakład Wychowania Zdrowotnego Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit 03 Zakład Rehabilitacji i Traumatologii Sportowej Dr hab. n. med. Zbigniew Deskur, prof.us WYKAZ JEDNOSTEK UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM WKFiPZ KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE Kod Nazwa jednostki 99 Studium Praktyczne Nauki Języków Obcych 99 Zakład Sportów Różnych 99 Zakład Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej 99 Katedra Historii Prawa 99 Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej 99 Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 99 Zakład Ekologii i Turystyki 99 Zakład Zastosowań Informatyki w Kulturze Fizycznej 99 Zakład Anatomii 99 Katedra Marketingu 99 Zakład Edukacji Informatycznej i Medialnej 99 Inspektorat BHP i P - Pożarowy 99 Biblioteka IKF WNP US - 8 -

9 TEMATYKA BADAWCZA REALIZOWANA NA WKFiPZ KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE ZAKŁAD PROMOCJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Badania jakości życia w pierwotnym raku płuca. Badanie zagrożenia otyłością u dzieci szkolnych. Badanie stanu odżywiania młodzieży studenckiej. Badanie agresji w środowisku pracy. Techniki badawcze; analiza obserwacji klinicznych, badania antropologiczne. Badania ankietowe. Analiza badan ankietowych. ZAKŁAD WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO Badania zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży z polskich miast i wsi. Techniki badawcze: pomiary antropometryczne, badania z wykorzystaniem: - analizatora (aparat 1500 MDD Bodystat moduł do badania dzieci), który pozwoli na określenie: masy tłuszczowej (FM), masy beztłuszczowej (FFM), masy mięśniowej (MM) podstawowej przemiany materii (BMR), BMI index masy ciała. - spirometru (aparat PC based spirometr, który pozwoli na wykonanie następujących testów: Forced Vital capasity (FVC), Slow Vital Capacity (SVS), Maximum Voluntary Ventylation (MVV), badania ankietowe, analiza statystyczna. Wypadkowość na zajęciach wychowania fizycznego. Uwarunkowania stanu zdrowia sportowców. Aktywność ruchowa studentów US. ZAKŁAD REHABILITACJI I TROUMATOLOGII SPORTOWEJ Badania z zakresu wczesnego wykrywana i i zapobiegania występowaniu wad postawy ciała i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz ocena występowania obrażeń u sportowców

10 PROGRAM STUDIÓW WYMAGANIA OGÓLNE Studia I stopnia trwają 3 lata ( 6 semestrów), kończą się zaliczeniem wszystkich przedmiotów, zdaniem egzaminu końcowego (student nie pisze pracy dyplomowej i jej nie broni). Łączny wymiar na studiach stacjonarnych wynosi 2600, na studiach niestacjonarnych 1850, a liczba punktów ECTS jaką osiąga student po ukończeniu studiów I wynosi CELE KSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Zdrowie Publiczne będzie posiadał wiedzę z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych, która da podstawę znajomości i rozumienia zachowań warunkujących zdrowie, metod służących ochronie zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz zasad racjonalnego ich stosowania. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarnoepidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochrona zdrowia w środowisku lokalnym. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia różnorodnych funkcji związanych i promocja i ochrona zdrowia w instytucjach państwowych. Zdobyte kwalifikacje umożliwia zatrudnienie absolwenta w placówkach oświaty zdrowotnej, sanatoriach, hospicjach, domach pomocy społecznej, ośrodkach wczasowe, placówkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach kultury fizycznej. Absolwent jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia

11 STUDIA STACJONARNE I PRZEDMIOTY OGÓLNE L.p. Nazwa przedmiotów Liczba Punkty ECTS 1. Wychowanie fizyczne Język obcy Metodyka badań naukowych Technologia informacyjna Humanizm i zdrowie w cywilizacji europejskiej Szkolenie BHP Ochrona własności intelektualnej 5 1 Razem PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 8. Prawo Ekonomia Socjologia Psychologia Ochrona środowiska Biostatyka Demografia Nauka o człowieku Propedeutyka medycyny Propadeutyka zdrowia publicznego 18. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotne 19. Epidemiologia z elementami mikrobiologii 20. Ekonomia i finanse w opiece zdrowotnej 21. Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia 22. Nadzór sanitarnoepidemiologiczny Razem PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

12 23. Ubezpieczenia zdrowotne Polityka społeczna i zdrowotna Międzynarodowe problemy zdrowotne 26. Organizacja ratownictwa medycznego Żywienie człowieka Zdrowie środowiskowe Edukacja zdrowotna i rodzinie Komunikacja interpersonalna Kwalifikowana pierwsza pomoc Strategia działań promocyjnych w środowisku Programy promocji zdrowia Razem PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE 34. Wychowanie zdrowotne Higiena Podstawy fizjoterapii Patologie społeczne Gerontologia Promocja zdrowia i higiena w populacji kobiet i dzieci 40. Promocja zdrowia i higiena w środowisku pracy 41. Promocja zdrowia i higiena w zakładach nauczania i wychowania Przedmiot do wyboru Razem SEMINARIUM DYPLOMOWE 43. Seminarium dyplomowe Razem Razem wszystkie przedmioty Praktyki zawodowe 6 tygodni

13 STUDIA NIESTACJONARNE I PRZEDMIOTY OGÓLNE L.p. Nazwa przedmiotów Liczba Punkty ECTS 1. Wychowanie fizyczne Język obcy Metodyka badań naukowych Technologia informacyjna Humanizm i zdrowie w cywilizacji europejskiej Szkolenie BHP Ochrona własności intelektualnej 5 1 Razem PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 8. Prawo Ekonomia Socjologia Psychologia Ochrona środowiska Biostatyka Demografia Nauka o człowieku Propedeutyka medycyny Razem PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Propadeutyka zdrowia publicznego Promocja zdrowia i edukacja zdrowotne Epidemiologia z elementami mikrobiologii Ekonomia i finanse w opiece zdrowotnej Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia Nadzór sanitarnoepidemiologiczny

14 23. Ubezpieczenia zdrowotne Polityka społeczna i zdrowotna Międzynarodowe problemy zdrowotne Organizacja ratownictwa medycznego Żywienie człowieka Zdrowie środowiskowe Edukacja zdrowotna i rodzinie Komunikacja interpersonalna Kwalifikowana pierwsza pomoc Strategia działań promocyjnych w środowisku Programy promocji zdrowia Razem PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE 34. Wychowanie zdrowotne Higiena Podstawy fizjoterapii Patologie społeczne Gerontologia Promocja zdrowia i higiena w populacji kobiet i dzieci Promocja zdrowia i higiena w środowisku pracy Promocja zdrowia i higiena w zakładach nauczania i wychowania Przedmiot do wyboru Razem SEMINARIUM DYPLOMOWE 43. Seminarium dyplomowe Razem Razem wszystkie przedmioty Praktyki zawodowe 6 tygodni

15 PLAN STUDIÓW Objaśnienie symboli: R- suma w semestrze w-wykłady ć- ćwiczenia k- konwersatorium l- laboratoria E- egzamin O-zaliczenie z oceną Z zaliczenie bez oceny I ROK STUDIA STACJONARNE I Przedmiot Liczba zajęć R w ć k l Punkty ECTS Forma zaliczenia I SEMESTR Język obcy O Humanizm i zdrowie w cyw. europejskiej E Szkolenie BHP Z Ochr. własności intelektualnej Z Demografia O Nauka o człowieku E Propedeutyka medycyny O Międzynarodowe problemy zdrowotne O Żywienie człowieka O Zdrowie środowiskowe O Komunikacja interpersonalna O Przedmiot do wyboru O Razem II SEMESTR Język obcy O Technologia informacyjna O Socjologia O Ochrona środowiska O Nauka o człowieku E Propedeutyka O

16 medycyny Prom. zdrowia i edukacja zdrowotna O Organizacja i zarządzanie w służbie O zdrowia Żywienie człowieka E Wychowanie zdrowotne Z Patologie społeczne E Przedmiot do wyboru Z Razem II ROK Przedmiot Liczba zajęć R w ć k l Punkty ECTS Forma zaliczenia III SEMESTR Wychowanie fizyczne O Język obcy O Ekonomia O Psychologia O Propedeutyka medycyny E Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna E Nadzór sanitarnoepidemiologiczny O Ubezpieczenia zdrowotne O Edukacja zdrowotna w rodzinie O Wychowanie zdrowotne O Higiena O Przedmiot do wyboru O Razem

17 IV SEMESTR Wychowanie fizyczne O Język obcy O Metodyka badań naukowych O Prawo O Ekonomia i finanse w opiece zdrowotnej O Polityka społeczna i zdrowotna O Edukacja zdrowotna w rodzinie E Programy promocji zdrowia O Wychowanie O zdrowotne Higiena E Podstawy fizjoterapii E Promocja zdrowia i higiena w środowisku miejsca pracy Promocja zdrowia i higiena w zakładach nauczania i wychowania O O Przedmiot do wyboru O Razem III ROK Przedmiot Liczba zajęć R w ć k L Punkty ECTS Forma zaliczenia V SEMESTR Język obcy E Biostatyka O Epidemiologia E Organizacja ratownictwa O medycznego Kwalifikowana pierwsza pomoc E Strategia działań promocyjnych w O środowisku Programy promocji O

18 zdrowia Wychowanie zdrowotne E Promocja zdrowia i higiena populacji O kobiet i dzieci Przedmiot do wyboru O Seminarium dyplomowe O Razem VI SEMESTR Propedeutyka zdrowia publicznego E Strategia działań promocyjnych w E środowisku Programy promocji E zdrowia Gerontologia O Przedmiot do wyboru O Proseminaryjne zajęcia przygotowujące do egzaminu końcowego O Razem I ROK STUDIA NIESTACJONARNE I Przedmiot Liczba zajęć Punkty ECTS Forma zaliczenia

19 R w ć k l I SEMESTR Język obcy O Humanizm i zdrowie w cyw. europejskiej E Szkolenie BHP Z Ochrona środowiska O Nauka o człowieku E Propedeutyka medycyny O Org. i zarządzanie w służbie zdrowia O Żywienie człowieka O Zdrowie środowiskowe O Komunikacja interpersonalna O Przedmiot do wyboru O Razem II SEMESTR Język obcy E Ochrona własności intelektualnej Z Socjologia O Demografia O Nauka o człowieku E Propedeutyka medycyny O Żywienie człowieka E Wychowanie zdrowotne Z Higiena O Patologie społeczne O Przedmiot do wyboru O. Razem II ROK Przedmiot III SEMESTR Liczba zajęć R w ć k l Punkty ECTS Forma zaliczenia

20 Wychowanie fizyczne O Technologia informacyjna O Ekonomia O Psychologia O Propedeutyka medycyny E Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna O Międzynarodowe problemy zdrowotne O Edukacja zdrowotna w rodzinie O Wychowanie zdrowotne E Promocja zdrowia i higiena w zakładach nauczania i O wychowania Przedmiot do wyboru O Razem IV SEMESTR Metodyka badań naukowych O Prawo O Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna E Ekonomia i finanse w opiece zdrowotnej O Edukacja zdrowotna w rodzinie E Kwalifikowana pierwsza pomoc E Programy promocji zdrowia O Podstawy fizjoterapii O Promocja zdrowia i higiena populacji O kobiet i dzieci Promocja zdrowia i higiena w środowisku O pracy Przedmiot do wyboru O Razem III ROK

21 Przedmiot Liczba zajęć R w ć k L Punkty ECTS Forma zaliczenia V SEMESTR Biostatyka O Epidemiologia E Nadzór sanitarnoepidemiologiczny O Ubezpieczenia zdrowotne O Polityka społeczna i zdrowotna O Organizacja ratownictwa medycznego O Strategia działań promocyjnych w O środowisku Programy promocji zdrowia O Przedmiot do wyboru O Seminarium dyplomowe O Razem VI SEMESTR Propedeutyka zdrowia publicznego E Strategia działań promocyjnych w E środowisku Programy promocji zdrowia E Gerontologia O Przedmiot do wyboru O Seminarium dyplomowe O Razem KRYTERIA PRZYZNANIA PUNKTÓW KREDYTOWYCH (ECTS)* *Europejski System Transferu Punktów. Przewodnik.Komisja Europejska. CECA-CE-CEFA, Bruksela, Luksemburg 1995r. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określają ilość pracy, jaka musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu

22 Przyznając punkty uwzględniono ich formę zaliczenia (zaliczenie z oceną, egzamin) oraz liczbę i charakter zajęć praktycznych (teoretyczne i praktyczne, wykład i ćwiczenia). Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku zdrowie publiczne. Ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom. Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Zdrowie Publiczne. Lp. Nazwa przedmiotu Kod 1 Biostatyka 14.7XI45 P Demografia 16.1 XI45 P Edukacja zdrowotna w rodzinie 05.9 XI45 K Ekonomia 14.3 XI45 P Ekonomia i finanse w opiece zdrowotnej 16.1 XI45 K Epidemiologia 13.4 XI45 K Gerontologia 12.9 XI45 S Higiena 16.1 XI45 S Humanizm i zdrowie w cywilizacji europejskiej 16.1 XI45 W Język obcy 09.9 XI45 W Komunikacja interpersonalna 15.9 XI45 K Kwalifikowana pierwsza pomoc 16.1 XI45 K Metodyka badań naukowych 16.1 XI45 W Międzynarodowe problemy zdrowotne 16.1 XI45 K Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 16.1 XI45 K Nauka o człowieku 13.9 XI45 P Ochrona środowiska 13.9 XI45 P Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia 16.1 XI45 K Organizacja ratownictwa medycznego 14.9 XI45 K Patologie społeczne 14.9 XI45 S Podstawy fizjoterapii 16.1 XI45 S Polityka społeczna i zdrowotna 16.1 XI45 K Prawo 10.9 XI45 P Programy promocji zdrowia 04.9 XI45 K Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 16.1 XI45 K Promocja zdrowia i higiena w populacji 04.9 XI45 S kobiet i dzieci 27 Promocja zdrowia i higiena w środowisku 04.9 XI45 S pracy 28 Promocja zdrowia i higiena w zakładach 04.9 XI45 S nauczania i wychowania 29 Propedeutyka medycyny 16.1 XI45 P

23 30 Propedeutyka zdrowia publicznego 16.1 XI45 K Proseminaryjne zajęcia przygotowujące do 16.1 XI45 W egzaminu końcowego 32 Przedmiot do wyboru 16.1 XI45 F Psychologia 14.4 XI45 P Socjologia 14.2 XI45 P Strategia działań promocyjnych w 04.9 XI45 K środowisku 36 Szkolenie BHP 16.1 XI45 W Technologia informacyjna 16.1 XI45 W Ubezpieczenia zdrowotne 16.1 XI45 K Wychowanie fizyczne 16.1 XI45 W Wychowanie zdrowotne 16.1 XI45 S Zdrowie środowiskowe 14.9 XI45 K Żywienie człowieka 01.3 XI45 K Zasady tworzenia kodów przedmiotów: 16.1IV25.K dyscyplina zgodnie z wykazem Sokratesa (Subject Area Codes) XI kod u wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego 45. kod kierunku wg Uniwersytetu Szczecińskiego rodzaj przedmiotu: W- dodatkowe wymagania; P podstawowy, k kierunkowy; S- specjalizacyjne, F do wyboru 01 kod jednostki organizacyjnej (wg wykazu jednostek instytutu i wykazu jednostek z poza instytutu) 01 kod przedmiotu (kolejny numer na liście przedmiotów w programie studiów)

24 SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY OGÓLNE KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO 16.1 XI45W0239 WYCHOWANIE FIZYCZNE III ĆWICZENIA 30 II IV 30 Punkty Typ Język przedmiotu 2 OGÓLNY POLSKI II III ĆWICZENIA 20 Prowadzący przedmiot: MGR PAWEŁ EIDER Test sprawności fizycznej (do określenia szybkości, gibkości oraz siły). Podwyższenie sprawności fizycznej studentów oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ćwiczenie indywidualne i grupowe w obiektach sportowych krytych oraz otwartych. Ćwiczenia przy muzyce: aerobic, step reebok, callanetics, stretching. Poznanie nowoczesnych form ćwiczeń ruchowych. Gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Ćwiczenie kształtujące wytrzymałość w środowisku wodnym (zajęcia na basenie), zajęcia grupowe w terenie. Zaliczenie z oceną obecność czynna na zajęciach oraz zaliczenie testów sprawnościowych. Eider J.: Nowoczesne formy ćwiczeń gimnastycznych. Wydanie III, WN US Szczecin, Eider J.: Technika wykonania i metodyka nauczania wybranych ćwiczeń z zakresu gimnastyki sportowej. Wydanie V obejmuje rysunki wykonane techniką komputerową. WN US Szczecin, Osiński W.: Zarys teorii wychowania fizycznego. Podręcznik nr 47, AWF Poznań Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. AWF, Gdańsk

25 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH XI45W9910 JĘZYK OBCY I ĆWICZENIA 30 II ĆWICZENIA 30 I, II, III I III ĆWICZENIA 20 IV ĆWICZENIA 20 V ĆWICZENIA 20 I ĆWICZENIA 30 II ĆWICZENIA 30 Punkty Typ przedmiotu Język 5 OGÓLNY ANGIELSKI/ ROSYJSKI/NIEMIECKI Prowadzący przedmiot: PRACOWNICY STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Podstawowa znajomość języka obcego (jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, jęz. rosyjskiego) Przygotowanie studenta do zdania egzaminu państwowego B2. Metody aktywizujące, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe z wykorzystaniem sprzętu magnetofon, odtwarzacz DVD, rzutnik multimedialny. Czynne opanowanie języka obcego w mowie i piśmie. Umiejętność posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach (dworzec, lotnisko, sklep, poczta). Zaliczenie pisemne z oceną po zakończeniu poszczególnych semestrów oraz egzamin końcowy. Adamiak T.: Materiały dydaktyczne do nauki języka rosyjskiego. Wydawnictwo US Szczecin Brzozoń J.: Gawarim pa ruski. PWN Warszawa Saros L., Saros J.: New Headway Students Book Oxford University Press. Słowniki do nauki języka obcego

26 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD PROMOCJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Rodzaj studiów STUDIA I 16.1 XI45W0113 ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJLNOŚĆ: PROMOCJA, METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH IV WYKŁADY 10/20 II /ĆWICZENIA Punkty Typ przedmiotu Język II IV WYKŁADY 15 3 OGÓLNY POLSKI Prowadzący przedmiot: DR MARTA STĘPIEŃ-SŁODKOWSKA Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących elementów technologii informacyjnej Celem przedmiotu jest przygotowanie merytoryczne do samodzielnego planowania i realizacji badań naukowych. W trakcie realizacji zajęć studenci zdobędą umiejętności potrzebne da napisania pracy naukowej, oraz przygotowania i prezentowania wyników badań. Studenci powinni umiejętnie wykorzystywać różne źródła informacji, analizować i selekcjonować doniesienia naukowe zgodnie z potrzebami i celem badań, stosować standaryzowane testy do badań naukowych, opracowywać statystycznie i graficznie wyniki badań. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, Ćwiczenia metody oparte na słowie (pogadanka, dyskusja), praca indywidualna studenta - praca z czasopismem naukowym. Formalne zasady pisania prac naukowych. Charakterystyka rozdziałów prac badawczych i poglądowych. Formułowanie celu badań, problemów badawczych i hipotez roboczych. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Sposoby opracowania danych i przedstawienia wyników badań. Zasady formułowania wniosków i cytowania. Sposoby prezentacji badań naukowych. Egzamin w formie pisemnej po IV semestrze Słowik-Gabryelska A., Badania w promocji zdrowia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, ZAPOL. Szczecin 2008 Sygit K., Instrukcja pisania prac dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN. Warszawa Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo akademickie Żak. Warszawa Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls. Kraków Czasopismo Zdrowie Publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

27 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD SPORTÓW RÓŻNYCH 16.1 XI45W9937 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA II ĆWICZENIA 30 I Punkty Typ Język przedmiotu 2 OGÓLNY POLSKI II III ĆWICZENIA 20 Prowadzący przedmiot: PROF. SIERGIEJ BOICHANKO, DR PAWEŁ CIĘSZCZYK Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (poziom szkoły średniej). Opanowanie przez studentów umiejętności pozwalających samodzielnie przygotować się do egzaminu dyplomowego, ale także powszechnie wykorzystywanych w ich późniejszych pracach zawodowych. zapoznanie studentów z podstawowymi zastosowaniami techniki komputerowych w sporcie. Projektor multimedialny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne. Elementy składowe komputera: hardware i software. System operacyjny. Obsługa programów narzędziowych. Edytor tekstu word. Arkusz kalkulacyjny EXCEL. Łączenie tekstu z grafika. prezentacje POWER POINT. komunikacja w sieci. Internet. Urządzenia peryferyjne obsługa. Specjalistyczne programy komputerowe w sporcie. Forma zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocene. warunki zaliczenia: Aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach. zaliczenie praktyczne. Winiarski J.(red.): Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Gdańsk 2000 Sagman S.: Office XP.PL. wydawnictwo helion, 2000 Wróblewska K.:przewodnik po Internecie. Co, gdzie i jak szukać. Gdańsk Inne pozycje dostępne na rynku księgarskim związane z informatyką np. wydawnictwa elektroniczne podręczniki, encyklopedie, czasopisma komputerowe czy samouczki drukowane

28 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD HUMANISTYCZNYCH POSTAW KULTURY FIZYCZNEJ 16.1 XI45W9909 HUMANIZM I ZDROWIE W CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ I I WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 Punkty Typ Język przedmiotu 5 OGÓLNY POLSKI I I WYKŁADY/ĆWICZENIA 10/10 Prowadzący przedmiot: DR M. ŁYSKAWA Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu rozwoju i koncepcji zdrowia w cywilizacji europejskiej. Zapoznanie studentów z tematyka dotyczącą humanizmu i zdrowia w cywilizacji europejskiej. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów, prezentacji. Periodyzacja dziejów. Terminologia. Charakterystyka zdobyczy cywilizacyjnych niektórych państw starożytnego wschodu. Zdrowie publiczne w wieku XIX. zakażenie. Aseptyka i antyseptyka. Główne kierunki rozwoju medycyny w XX wieku. ochrona zdrowia, higiena, rehabilitacja i ekologia. Kobiety w dziejach medycyny. Humanizm i zdrowie w filozofii i idei olimpijskiej. Kultura i medycyna niektórych państw starożytnego Wschodu. wiara i medycyna w czasach Średniowiecza. Medycyna europejska w wieku XVII. nauka i jej znaczenie dla postepów medycyny w wieku XVIII. Zdrowie publiczne wieku XIX w Europie. Metody leczenia. Narodziny ruchu rekreacyjnego w Europie i na ziemiach polskich. Zaliczenie pisemne z zakresu całego materiału oraz egzamin końcowy. Bobula E.: Absolut i poznanie. Stowarzyszenie Twórcze Arystyczno- Literackie Kraków H.G. Gadamer: Dziedzictwo Europy. Wydawnictwo Spacja Warszawa Brzeziński S.: Historia medycyny Warszawa Lyons A., Petrucelli R.: Ilustrowana historia medycyny. Warszawa J. Woleński: Epistemologia. Wydawnictwo Ureus Kraków

29 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI INSPEKTORAT BHP I P-POŻ. ADMINISTRACJA I OBSŁUGA GOSPODARCZA 16.1 XI45W9936 SZKOLENIE BHP I WYKŁADY 5 I Punkty Typ Język przedmiotu - OGÓLNY POLSKI I I WYKŁADY 5 Prowadzący przedmiot: PRACOWNICY INSPEKTORATU BHP I P-POŻ. Znajomość podstawowych czynników zagrażających bezpieczeństwu podczas pracy i w życiu codziennym. Wyposażenie studentów w wiedzę dotycząca rozpoznania zagrożenia w środowisku miejsca pracy oraz umiejętność spieszenia z pomocą potrzebujących pierwsza pomoc przed medyczna. Wykład z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Czas pracy. Czynniki środowiska fizycznego i chemicznego. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i higiena pracy w zakładach pracy. Postępowanie w przypadku pożaru, powodzi itd. Higiena pomieszczeń. Urządzenia sanitarne. Odzież ochronna. Ergonomiczna analiza pracy. Zaliczenie na podstawie obecności, zdania ćwiczeń praktycznych oraz testu końcowego. Materiały szkoleniowe zobacz-usłysz-pomóż szkolenia z ratownictwa medycznego Instytut Rozwoju Regionalnego. Korczak C.: Higiena ochrona zdrowia. Wyd. PZWL Warszawa

30 PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO, HISTORIA PRAWA I DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH XI45W9944 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WYKŁAD 5 I Punkty Typ przedmiotu 1 Przedmiot ogólny Język POLSKI I II WYKŁAD 5 Prowadzący przedmiot: DR MAREK TKACZUK Podstawowa znajomość korzystania z Internetu. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu własności intelektualnej. Wykład połączony z prezentacja multimedialną. Dobra niematerialne. własność intelektualna. Klasyfikacja własności intelektualnej. prawo własności przemysłowej. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zaliczenie na podstawie obecności na wykładzie

31 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA HISTORII PRAWA 10.9 XI45P923 PRAWO IV WYKŁADY 15 II Punkty Typ przedmiotu Język 3 PODSTAWOWY POLSKI II IV WYKŁADY 15 Prowadzący przedmiot: DR M. BIAŁKOWSKI Znajomość podstaw prawa. Zapoznanie studentów z podstawami prawa. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Prawoznawstwo. Definicja prawa. Normy społeczne i ich relacje ze stosunkami prawnymi. Praworządność a świadomość prawa konsekwencje dla ich adresatów. Norma prawna. Stosowanie prawa. Normy kolizyjne. Źródła prawa. Analogia prawna. Domniemania prawne. Systematyka prawa. Przestrzeganie prawa. Odpowiedzialność prawna. Problematyka dotycząca państwa. Zaliczenie pisemne z oceną - obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac pisemnych, prezentacja referatów. Góralczyk W: Podstawy prawa. Wyd. akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 Jabłońska Bońca J: Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko. Wyd. Lewis Nexis Warszawa Muras Z.: Podstawy prawa. Wyd. C.H. Beck warszawa 2008 Nowak M.: Podstawy prawa w Polsce. podręcznik dla nie prawników. Wyd. CE DE WU.pl Warszawa

32 NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA ZAKŁAD EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ 14.3 XI45P9904 EKONOMIA III WYKŁADY 15 II Punkty Typ przedmiotu Język 2 PODSTAWOWY POLSKI II III WYKŁADY 15 Prowadzący przedmiot: DR P. PLUSKOTA Podstawy ekonomii. Zaprezentowanie podstawowych pojęć z praw ekonomii oraz narzędzia i metody analizy ekonomicznej. Przedstawienie elementarnych zagadnień z makro- i mikroekonomii. Metody analizy i praktyczne ujęcia zjawisk gospodarczych. Podstawowe pojęcia ekonomii. narzędzia i metody analizy ekonomicznej. Rola państwa w społeczeństwie. Dochód narodowy i jego determinanty. Budżet państwa i polityka państwa. system pieniężno-kredytowy. Kopszty przedsiębiorstwa. Test wyboru, obecność na zajęciach zaliczenie z oceną. Begg D., Flisher S., Dornbuch R.: Makroekonomia, PWE warszawa Begg D., Flisher S., Dornbuch R.: Mikroekonomia, PWE Warszawa Milewski R.: Elementarne zagadnienia ekonomii. PWE Warszawa Prasa codzienna (Rzeczypospolita, Gazeta Wyborcza itd.)

33 HUMANISTYCZNY INSTYTUT SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII 14.2 XI45P9934 SOCJOLOGIA II WYKŁADY 15 I Punkty Typ przedmiotu Język 2 PODSTAWOWY POLSKI II WYKŁADY 15 I Prowadzący przedmiot: MGR B. WOJCIECHOWSKA Znajomość podstawowych zagadnień z socjologii. Zapoznanie studentów z metodami badawczymi, kulturą wartości oraz normami społecznymi w aspekcie zdrowia i choroby. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Socjologia jako nauka o społeczeństwie. Metody badawcze stosowane w socjologii. Kultura wartości i normy społeczne. Zachowania w zdrowiu i chorobie. Socjologiczne aspekty starości i umierania. Socjologia jako instrument działań w zdrowiu publicznym. Zachowania zdrowotne. Stosunek lekarz pacjent. Wybrane patologie dotyczące społeczeństwa, rodziny i jednostki. Zaliczenie z oceną - obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac pisemnych, prezentacja referatów. Babie, Earl R.: Istota socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Grabowski M.: Istota i nieistotna w nauce. Wydawnictwo Rolewski Toruń Goldman N.: Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań

34 HUMANISTYCZNY INSTYTUT SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII 14.4 XI45P9933 PSYCHOLOGIA III WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/15 I Punkty Typ przedmiotu Język 2 PODSTAWOWY POLSKI I III WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/15 Prowadzący przedmiot: MGR B. WOJCIECHOWSKI Znajomość podstawowych zagadnień z psychologii rozwoju. Zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami psychologicznymi w aspekcie zdrowia i choroby. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Teoria rozwoju psychicznego. Zdrowie psychiczne, normy i czynniki wpływające na jego stan. Proces adaptacji do choroby. Psychologiczne determinanty zdrowia i choroby. Relacje przełożony - podwładny. Zaliczenie z oceną - obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac pisemnych, prezentacja referatów. Cialidini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 1996 Gordon T.: Wychowanie bez porażek w praktyce. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa Tomaszewski T. (red.): Psychologia PWN, Warszawa Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk

35 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD PROMOCJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 13.9 XI45P9917 OCHRONA ŚRODOWISKA II WYKŁADY 15 I Punkty Typ przedmiotu Język 2 PODSTAWOWY POLSKI I I WYKŁADY 15 Prowadzący przedmiot: DR MARTA STEPIEŃ-SŁODKOWSKA Znajomość podstawowych zagadnień i ekologii oraz biologii środowiskowej. Zapoznanie uczniów z możliwościami kontroli i ochrony środowiska naturalnego oraz jego wpływu na stan zdrowia człowieka. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Możliwości kontroli i ochrony środowiska naturalnego. Typy zanieczyszczeń środowiska. Jakość wody pitnej i żywności a stan zdrowia ludności. Wybrane choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska. Zaliczenie z oceną: obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac pisemnych, prezentacja referatów. Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewki D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomii i Środowisko. Białystok Agapow L., Feruszewski R., Kładna A., Kruk J.: Vademecum ekologii człowieka wydawnictwo Naukowe US, Szczecin Jethon Z.: Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie. AWF, Wrocław

36 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD BIOENERGETYKI WYSIŁKU FIZYCZNEGO 14.7 XI45P9901 BIOSTATYKA V WYKŁADY 15 III Punkty Typ przedmiotu Język 3 PODSTAWOWY POLSKI III V WYKŁADY 15 Prowadzący przedmiot: PRAF. DR HAB. S. BOICHANKO Znajomość podstawowych analiz statystycznych. Zapoznanie studentów z różnorodnymi analizami statystycznymi i ich stosowaniem w badaniach naukowych. Metody aktywizujące, praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Definicje i podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie różnorodnych modeli w badaniach biostatystycznych. Statystyka opisowa i matematyczna. Przygotowanie opracowania statystycznego na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań zaliczenie z oceną oraz egzamin końcowy. Morecka A., Ekiel J., Fidelus K.: Bionika ruchu. PWN Warszawa Fidelus K. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa

37 NAUK PRZYRODNICZYCH KATEDRA ANTROPOLOGII 16.1 XI45P0102 DEMOGRAFIA I I WYKŁADY/ĆWICZENIA 10/20 Punkty Typ przedmiotu Język 2 PODSTAWOWY POLSKI I II WYKŁAD/ĆWICZENIA 10/20 Prowadzący przedmiot: DR K. MICHNIK Znajomość podstawowych zagadnień demograficznych. Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z sytuacją demograficzną w kraju i na świecie. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Przedmiot i zadania demografii podstawowe definicje i pojęcia. Źródła informacji w demografii. Podstawowe dane o ludności niezbędne do oceny stanu zdrowia. Struktura ludności. Natężenie ruchu naturalnego i jego miary. Wskaźniki struktury. Urodzenia- czynniki warunkujące liczbę urodzeń. Polityka ludnościowa państwa. Prognozowanie zmian ludnościowych. Umieralność, definicje i czynniki mające na nią wpływ. Struktura zgonów. Przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego. Przyrost naturalny a zdrowie. Umieralność niemowląt. Czynniki wpływające na umieralność niemowląt. Zaliczenie z oceną z zakresu całego materiału oraz obecność na zajęciach. Holzer J.Z.: Demografia polskie Wydawnictwo Naukowe Warszawa Józefowicz A.: Demografia społeczna Państwowe Wydawnictwo Naukowe

38 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD ANATOMII FUNKCJINALNEJ 13.9 XI45P9916 NAUKA O CZŁOWIEKU I I WYKŁADY/ĆWICZENIA 15/25 II WYKŁADY/ĆWICZENIA 15/25 Punkty Typ przedmiotu Język 8 PODSTAWOWY POLSKI I I WYKŁADY/ĆWICZENIA 15/15 II WYKŁADY/ĆWICZENIA 15/15 Prowadzący przedmiot: DR E. SIEŃKO, DR M. CHUDECKA, MGR K. JARSKA Znajomość podstawowych zagadnień z anatomii funkcjonalnej człowieka oraz fizjologii wysiłku. Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy z zakresu anatomii człowieka oraz fizjologii. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. W programie zawarto zagadnienia z zakresu kostno-stawowego oraz nerwowego człowieka. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest przy wykorzystaniu modeli anatomicznych oraz innych środków wizualnych. Objęto nim zakres anatomii funkcjonalnej człowieka z uwzględnieniem: układu krwionośnego, pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego, zmysłów i dokrewnego. Zaliczenia pisemne z oceną - obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac pisemnych. Egzamin końcowy. Rzeczycka J. Anatomia człowieka. AWF, Gdańska Krechowiecki A., Czerwiński F. Zarys anatomii człowieka. PZWL. Warszawa Sobota J. Atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Urban i Partner, Wrocław

39 KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD PROMOCJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 16.1 XI45P0129 PROPADEUTYKA MEDYCYNY I WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 I, II II WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 I, II III ĆWICZENIA 30 I WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 II WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 III ĆWICZENIA 30 Punkty Typ przedmiotu Język 8 PODSTAWOWY POLSKI Prowadzący przedmiot: DR M. LICKENDORF Znajomość podstawowych determinantów zdrowia. 1. Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu problemów zdrowotnych człowieka. 2. Znajomość diagnostyki, etiopatogenezy, fizjopatologii, leczenia chorób. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Definicja stanu zdrowia i choroby. Determinanty zdrowia. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Organizacja pracy oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Zaburzenia procesów adaptacyjnych organizmu. Etiologia, fizjopatologia i leczenie chorób układu nerwowego, oddechowego, pokarmowego, krążenia, limfatycznego, endokrynnego. Choroby cywilizacyjne. Choroby zakaźne. Choroby nowotworowe. Urazy. Stany nagłe w medycynie definicja i postępowanie. Współczesne metody diagnostyczne. Zaliczenie z ocena na podstawie prac pisemnych, referatów. Egzamin końcowy. Gerd Herold: Medycyna wewnętrzna, PZWL, wydanie IV Latalski M., Kulik T.: Zdrowie Publiczne. Wydawnictwo Czelej Lublin Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. PWN Warszawa

40 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD PROMOCJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 16.1 XI45K0130 PROPADEUTYKA PUBLICZNEGO VI WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 III Punkty Typ przedmiotu Język 6 KIERUNKOWY POLSKI III VI WYKŁADY/ĆWICZENIA 30/30 Prowadzący przedmiot: DR M. LICKENDORF Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Zapoznanie studentów z medycznymi uwarunkowaniami zdrowia. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Zakres problematyki medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Geneza i historia medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Definicje pojęć: ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, kultura zdrowotna, opieka medyczna, medycyna zapobiegawcza, medycyna prospektywna, medycyna środowiskowa, medycyna społeczna, zdrowie publiczne. Medyczne i poza medyczne uwarunkowania zdrowia. Zdrowie jako dobro społeczne i dobro indywidualne. Miernik zdrowia. Polityka Unii europejskiej w zakresie zdrowia publicznego. Zaliczenie pisemne z zakresu całego materiału oraz czynny udział studentów w zajęciach. Egzamin końcowy. Latalski M., Kulik T.: Zdrowie Publiczne. Wydawnictwo Czelej Lublin Decikowski A.: Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie. Rzeszów Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydawnictwo Cedetu.pl. Warszawa

41 : KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZAKŁAD PROMOCJI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 11.1 XI45 K 0125 PROMOCJA I EDUKACJA ZDROWOTNA I II Wykłady/ćwiczenia 30/30 II III Ćwiczenia 30 Punkty Typ przedmiotu Język 8 Kierunkowy polski II III Wykłady/ćwiczenia 30/30 IV Ćwiczenia 30 Prowadzący przedmiot: DR HAB. N. MED. ANNA GABRYELSKA SŁOWIK, PROF.US MGR INŻ. ANNA KAJEWSKA - PĘDZIK MGR PIELĘGNIARSTWA PAWEŁ WYSOKIŃSKI Znajomość propedeutyki medycyny Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu wzmacniania zdrowia, rozpoznawania i unikania indywidualnych zagrożeń zdrowia Wykłady z życiem środków audiowizualnych. Seminaria. Referaty. Ćwiczenia. Zadania promocji zdrowia, Cele promocji zdrowia, Priorytety promocji zdrowia Środowiskowe uwarunkowania zdrowia, Choroby cywilizacyjne: spowodowane nieprawidłowym żywieniem. Choroby cywilizacyjne spowodowane stresem Rola aktywności ruchowej w prewencji chorób cywilizacyjnych Choroby cywilizacyjne układu oddechowego. Kolokwia cząstkowe. Ocena referatów. Egzamin końcowy z całości. K.Karski: Praktyka i teoria w promocji zdrowia CeDeWu Księgarnia Ekonomiczna. Warszawa 2003 Z.Jethon, A.Grzybowski: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa, 2003 M.G.Khan i współpr Choroby płuc. Wyd.Urban&Partner, Wrocław 2000 T.B. Kulik, M.Latalski: Zdrowie publiczne. Wyd.Czelej, Lublin 2002 M.Naruszewicz: Kardiologia zapobiegawcza, Wyd.Pol Tow.Badań nad Miażdżycą S.Pużański: zaburzenia depresyjne, Wyd.Inst.Psychiatrii i Neurologii, Gdańsk 2000 J.H.Scully: Psychiatria, Urban&Partner, Wrocław A.Słowik-Gabryelska: Patologie społeczne, Wyd.US Szczecin, 2008 A.Słowik-Gabryelska Metody badań w promocji zdrowia. Wyd. US/ZAPOL Szczecin 2008 B.Zachorska-Markiewiocz i współpr. Patofizjologia Kliniczna. Volumed,Wrocław 2001 brak

42 NAUK PRZYRODNICZYCH KATEDRA MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII 13.4 XI45K9906 EPIDEMIOLOGIA V WYKŁADY 30 III Punkty Typ przedmiotu Język 4 KIERUNKOWY POLSKI III V WYKŁADY 30 Prowadzący przedmiot: PROF. DR HAB. W. DEPTUŁA Znajomość podstawowych zagadnień z epidemiologii. Zapoznanie studentów z oceną stanu zdrowia ludności w Polsce i na świecie. Metody aktywizujące: przygotowanie do dyskusji, referatów i prezentacji. Ćwiczenia indywidualne: grupowe, dyskusje, filmy edukacyjne. Definicja i rola epidemiologii z zdrowiu publicznym. Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji. Ocena stanu zdrowia ludności. Epidemiologiczne badania opisowe, analityczne i eksperymentalne. Zasady opracowania ogniska choroby zakaźnej. Wybrane elementy epidemiologii chorób zakaźnych, łańcuch epidemiczny, podstawowe pojęcia, sposoby zwalczania chorób zakaźnych. Podstawowe cechy morfologiczne i fizjologiczne drobnoustrojów chorobotwórczych. Metabolizm, epidemiologia, chorobotwórczość, mechanizmu zakażenia, drogi szerzenia się zakażeń w ustroju. Mikroflora ciała ludzkiego i otoczenia. Właściwości fizjologiczne bakterii, wirusów, riketsji, mykoplazm oraz grzybów. Mechanizmy zakażenia, szerzenia się w ustroju. Odporność swoista i nieswoista. Dezynfekcja, sterylizacja, chemioterapia. Mechanizmy alergii i antyagresji. Surowice odpornościowe i szczepionki. Drobnoustroje wywołujące zakażenia dróg oddechowych, pokarmowych, moczowych i choroby odzwierzęce. Bakterie beztlenowe chorobotwórcze dla człowieka. Grzyby chorobotwórcze dla człowieka. Zaliczenie pisemne z oceną - obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac pisemnych, prezentacja referatów. Cieklin J.: Mikrobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Szlegel, Hans G.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wędrychowski W.: Epidemiologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Skrót regulaminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia na kierunek zdrowie publiczne

Skrót regulaminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia na kierunek zdrowie publiczne Skrót regulaminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia na kierunek zdrowie publiczne 1. Rozmowę kwalifikacyjną na danej sali przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, w skład której wchodzą:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Promocja zdrowia i profilaktyka chorób Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów DIETETYKA Kod kierunku studiów DIETETYKA_SS_2013_2016 DIETETYKA_SN_2013_2016

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr Sylwia Górska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr Sylwia Górska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z

PLAN STUDIÓW II ROK. V sem z bezpośr. udziałem nauczyciela. konsultacje Ogółem. ćwiczenia konsult. ćwiczenia konsult. wykłady RYGOR E/Z RYGOR E/Z Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz Osoba/y prowadzące

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu P 1 P - ZP. studia stacjonarne w/s

Kod przedmiotu P 1 P - ZP. studia stacjonarne w/s Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-511n-s/n

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ŻiSwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo