Polska-Poznań: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Poznań: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S 080-140200. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Poznań: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2 Punkt kontaktowy: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 ( Poznań) Osoba do kontaktów: Norbert Gill, Ewa Filipiak, Sławomir Spychała Poznań POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Zdrowie Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne 1/20

2 2/20 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 ( Poznań). Kod NUTS PL415 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości badań danego rodzaju przy zachowaniu ceny jednostkowej, przy czym zmiana ta nie ma wpływu na ogólną wartość umowy w części dotyczącej udzielanych świadczeń. Uwaga: W przypadku zmiany przepisów prawnych oraz zasad wykonywania działań laboratoryjnych regulowanych przez przepisy wewnętrzne Zamawiającego oraz towarzystw i organizacji pełniących nadzór lub wydających standardy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie i niezwłocznie dostosować się do ich brzmienia. Uwaga: Zamawiający wprowadza obowiązek, aby zlecenia badań były przekazywane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (przez system informatyczny). Tylko w przypadku awarii Zamawiający dopuszcza przekazywanie zleceń badań drogą pisemną, papierową. Uwaga: Za wyniki fałszywie dodatnie i wyniki fałszywie ujemne koszt badań w całości ponosi Wykonawca. Zamówienie obejmuje: najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m 2, oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń laboratorium, na okres 3 lat, celem wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologii, toksykologii i zatruć grzybami. Zamawiający wymaga bezwzględnie od Wykonawcy, aby: a) świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej, nieprzerwanej pracy na rzecz Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić wykonywanie badań przy zachowaniu należytej staranności wg zaleceń zgodnie z obowiązującymi wymogami i standardami na zasadach wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne. Wykonawca musi gwarantować, aby udzielane świadczenia zdrowotne były na wysokim poziomie, według zasad współczesnej wiedzy medycznej i analitycznej, zgodnie z: przepisami ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 61 poz. 435 z późn.zm.), oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, transfuzjologii serologicznej oraz diagnostyki toksykologicznej; b) dysponował elektronicznym systemem zarządzania laboratorium; 2/20

3 3/20 c) świadczył zamawiane usługi na wyposażeniu pomiarowo-badawczym zapewniającym wysoką jakość i posiadającym certyfikaty dopuszczenia do obrotu; d) materiały i odczynniki używane do wykonywania zamówienia były dopuszczone do obrotu i spełniały wymagania określone w przepisach szczegółowych; e) brał udział w okresowych kontrolach ogólnopolskich i/lub międzynarodowych jakości świadczonych usług. Udział w kontrolach dotyczy laboratorium faktycznie wykonującego zlecone badania. Kontrole jakości zewnątrzlaboratoryjnej mają dotyczyć laboratorium znajdującego się na terenie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu w zakresie badań tam wykonywanych. Certyfikaty kontroli jakości krajowej i międzynarodowej dotyczą laboratorium faktycznie wykonującego zlecone badania. Zamawiający nie oczekuje aktualnych wyników kontroli z przeszłości, tylko oświadczenia, że kontrole zewnątrzlaboratoryjne będą wykonywane w laboratorium aktualnie przeprowadzającym dane badania. Należy przedstawić posiadane aktualnie certyfikaty; f) świadczone usługi były wykonywane przez osoby spełniające wymagania fachowe stawiane personelowi i kierownikowi laboratorium określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakie powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U Nr 43 poz. 408); g) prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej; h) wszelkie zastosowane oprogramowania, wyposażenie pomiarowo-badawcze, sprzęt, urządzenia itp. nie zakłócały pracy sprzętu medycznego i aparatury będącego na wyposażeniu udzielającego zamówienia i były spójne z systemem stosowanym w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Urządzenia zamontowane w laboratorium nie mogą być źródłem promieniowania radiowego, rtg itp., mogącego zakłócić pracę sprzętu medycznego. Sumaryczna moc urządzeń zainstalowanych w laboratorium nie może przekroczyć 33 kw. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do integracji systemu komputerowego z systemem HIS w oparciu o standard HL7 (Healt Level Seven, standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych). Wykonawca musi posiadać możliwość dostosowania swojego rozwiązania do stworzenia odpowiedniego komunikatu w tym standardzie w porozumieniu z pracownikami Zamawiającego i obecnym dostawcą systemu HIS. Komunikaty stworzone w tym standardzie muszą być w pełni zgodne z protokołami HL7, a komunikacja musi odbywać się dwustronnie. System ma zapewniać możliwość przesyłania danych w zakresie: przyjmowania zlecenia wykonania badania przez system informatyczny Wykonawcy z systemu HIS Zamawiającego, wysyłania wyniku wykonanego badania przez system informatyczny Wykonawcy do systemu HIS Zamawiającego. Niespełnienie powyższego obowiązku daje Zamawiającemu prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym; i) zapewnił, iż maksymalne czasy od pozyskania materiału do wykonania badania będą zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według publikacji Klasyfikacja próbek krwi, osocza i surowicy. Klasyfikacja badań laboratoryjnych wydany przez KIDL a opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów WHO; j) Wykonawca samodzielnie pobiera materiał do badań w cenie oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (DZ. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435 z późn. zm.). Oznacza to, iż personel Wykonawcy zobowiązany jest do pobierania materiału do badań bezpośrednio w Oddziałach Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu od pacjentów, którzy w nich przebywają oraz do obsługiwania punktu pobrań dla pacjentów, którzy o własnych siłach mogą do niniejszego punktu podejść. Pobieranie materiału do badań przez 3/20

4 4/20 personel Wykonawcy dotyczy pobierania próbek od pacjentów do wszystkich zleconych badań. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu pracuje w systemie 24-godzinnym i tego samego wymaga od Wykonawcy (laboratorium); k) zapewnił zamknięty, próżniowy lub aspiracyjno-próżniowy system do pobrania krwi w cenie oferty; l) badania z zakresu toksykologii i zatruć grzybami obowiązkowo muszą być wykonywane na miejscu, tj. w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu; m) wyposażenie pomiarowo-badawcze musi spełniać minimalne wymogi zgodne z zaleceniami konsultantów krajowych w danych dziedzinach; wyposażenie pomiarowo-badawcze musi posiadać ważne przeglądy, paszporty etc.; n) wyniki badań dostarczane przez Wykonawcę powinny zawierać wszystkie elementy określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz.435 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami; o) w przypadku badań mikrobiologicznych wymagane jest raportowanie częściowych wyników badań lub przekazywanie informacji o etapie wykonania dla materiałów o istotnym znaczeniu klinicznym - również w dni wolne od pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do wyraźnego oznakowania wyniku badania mikrobiologicznego pacjenta, u którego stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego, np. czerwonym nadrukiem lub pieczątką ALERT PATOGEN. Lista czynników alarmowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 r., Nr 294, poz.1741); p) Wykonawca będzie zapewniał przechowywanie materiału biologicznego po pobraniu i po wykonaniu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r., poz. 5); q) Wykonawca będzie prowadził rejestr wykonywanych badań według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych z dnia 23 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.). Wykonawca zapewnia archiwizowanie skierowań oraz sprawozdań z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji medycznej na własny koszt; r) Wykonawca udostępni Zamawiającemu obowiązującą u niego procedurę transportu materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. i w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz zapewni właściwe pojemniki na własny koszt; s) Wykonawca udostępni Zamawiającemu obowiązującą u niego procedurę przyjmowania i przechowywania materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. t) Wykonawca musi zabezpieczyć 2 stanowiska (6 m² na jedno stanowisko) do pobrań materiału od pacjentów Szpitala przez 5 godzin dziennie od godz. 7:00 do godz. 12:00, przez 7 dni w tygodniu; u) Wykonawca musi zabezpieczyć pobieranie krwi w Oddziałach Szpitala do godz. 11:00. W pozostałych godzinach Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pobierania krwi w Oddziale Noworodkowym i Oddziale Toksykologicznym 4/20

5 5/20 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) im. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej oraz pobierania krwi we wszystkich Oddziałach Szpitalnych (w tym Izbach Przyjęć) w celu oznaczenia profili cukrzycowych. W pozostałych Oddziałach Szpitala (w tym Izbach Przyjęć) krew pobierana jest przez personel Szpitala. Uwaga: W przypadkach losowych Zamawiający wprowadza obowiązek, aby Wykonawca zabezpieczył pobieranie krwi w pozostałych Oddziałach Szpitala (w tym Izbach Przyjęć) poza godzinami wskazanymi powyżej; v) Wykonawca musi zapewnić podwójne zabezpieczenie wyposażenia pomiarowo badawczego do oceny parametrów krytycznych (morfologia, elektrolity, gazometria) w ciągu całej doby; w) Wykonawca musi zapewnić w ciągu całej doby taką obsadę personelu, aby możliwe było pobieranie materiału do badań w trybie CITO (dotyczy Oddziału Noworodkowego, Oddziału Toksykologicznego im. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej oraz oznaczania profili cukrzycowych); x) Specjalista diagnostyki laboratoryjnej, specjalista mikrobiolog, specjalista z transfuzjologii medycznej oraz specjalista z toksykologii medycznej oraz osoba uprawniona do diagnostyki z zakresu zatruć grzybami winni świadczyć usługi w siedzibie Zamawiającego każdego dnia tygodnia z uwzględnieniem zmianowości. Szczegółowy wykaz badań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący integralną jej część. Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ stanowi jednocześnie formularz cenowy (jednostkowa wycena poszczególnych badań, wycena roczna oraz wycena za 3-letni okres świadczenia usługi). 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi zostać złożona do wszystkich 6 pakietów łącznie, tj. do następujących pakietów: pakiet nr 1: badania hematologiczne z hemostazą pakiet nr 2: badania biochemiczne z immunochemią pakiet nr 3: badania z zakresu analityki ogólnej pakiet nr 4: badania z zakresu serologii transfuzjologicznej pakiet nr 5: badania z zakresu toksykologii pakiet nr 6: badania z zakresu mikrobiologii Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej EUR. Szacunkowa wartość bez VAT: ,40 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 5/20

6 6/20 III.1) III.1.1) Warunki dotyczące zamówienia Wymagane wadia i gwarancje: Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość i termin wniesienia wadium: 1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: ,12 PLN (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) dla całości zamówienia Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium: 2.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ) Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach (wymienionych w pkt 2.1. lit. b), c), d), e) należy je złożyć w oryginale w Kancelarii Zamawiającego (Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, piwnica Szpitala, wejście od ul. Poznańskiej), natomiast kserokopie dołączyć do oferty. 4. Zwrot wadium: 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Utrata wadium: 5.1. Z uwzględnieniem przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 6/20

7 7/20 III.1.2) w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W/w okoliczności utraty wadium muszą być jednoznacznie określone w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Rozliczenia Stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy dokonywane będą miesięcznie na podstawie cen jednostkowych brutto oraz ilości świadczeń określonej w oparciu o rejestr. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości badań danego rodzaju przy zachowaniu ceny jednostkowej, przy czym zmiana ta nie ma wpływu na ogólną wartość umowy w części dotyczącej udzielanych świadczeń. 3. Należność za świadczenia płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz wykazu świadczeń wykonanych na rzecz Zamawiającego. 4. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 6. Tytułem czynszu najmu, Wykonawca będzie płacić Zamawiającemu kwotę netto za 1 metr kwadratowy powierzchni miesięcznie, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23 %, tj. kwotę brutto za 1 metr kwadratowy powierzchni miesięcznie. 7. Wykonawca oprócz czynszu najmu płacić będzie Zamawiającemu opłatę za korzystanie z powierzchni wspólnej w wysokości PLN (słownie: trzy tysiące złotych) netto miesięcznie, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23 %, czyli PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. 8. Czynsz najmu, opłata za korzystanie z powierzchni wspólnej oraz opłaty za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w terminie do 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego faktury. 9. Strony ustalają, iż czynsz najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji, wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych. Waloryzacja następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. wskaźnik został ogłoszony. 10. W razie opóźnienia lub zwłoki z zapłacie czynszu najmu, opłaty za korzystanie z powierzchni wspólnych oraz opłaty za świadczenia dodatkowe, Zamawiający ma prawo naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki. 11. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia z zapłatą czynszu lub opłaty za korzystanie z powierzchni wspólnych za co najmniej dwa pełne okresy płatności, Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego 1- miesięcznego terminu na uregulowanie zaległości. Nieuregulowanie zaległości w wyznaczonym terminie skutkować może rozwiązaniem przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym. 12. Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Wykonawcy następujących świadczeń dodatkowych związanych z przedmiotem najmu: 7/20

8 8/20 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) udostępniania energii elektrycznej udostępniania energii cieplnej udostępniania wody udostępniania linii telefonicznych przyjmowania ścieków 12. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe w/w dokonywane będą na podstawie wskazań odpowiednich liczników lub proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni, na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiającego. 13. Koszty korzystania z linii telefonicznych rozliczane będą na podstawie zestawień wykonanych rozmów telefonicznych. Oprócz opłat za rozmowy, Wykonawca płacić będzie Zamawiającemu opłatę za konserwację wewnętrznej linii telefonicznej w wysokości 15 PLN netto za jedna linię telefoniczną miesięcznie, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23 %. 14. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów, związanych z przedmiotową działalnością na własny koszt. 15. Z tytułu odbioru odpadów komunalnych Wykonawca uiści Zamawiającemu wynagrodzenie w wysokości 450 PLN brutto miesięcznie. W przypadku odpadów medycznych Wykonawca utylizuje je we własnym zakresie w poszanowaniu właściwych przepisów dotyczących niniejszego przedmiotu. 16. Wysokość czynszu dzierżawnego strony ustalają w wysokości PLN netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych.) miesięcznie powiększonego o stosowny podatek VAT, tj PLN (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych.) brutto miesięcznie. 17. Strony ustalają, iż czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji, wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych. Waloryzacja następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. wskaźnik został ogłoszony. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1. Specyfikacja Techniczna Zamówienia wypełniona i podpisana przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do SIWZ) Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ) Wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Formularz oświadczenia I (załącznik nr 6 do SIWZ) Formularz oświadczenia II (załącznik nr 7 do SIWZ) Formularz oświadczenia III (załącznik nr 8 do SIWZ). 8/20

9 9/ Wykaz osób (załącznik nr 9 do SIWZ) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 11 do SIWZ) Informacja na temat doświadczenia (załącznik nr 14 do SIWZ) Wszelkie inne dokumenty wymagane niniejszą SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1. Oświadczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.7. W przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131 a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich posiadania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Ponadto Zamawiający pod rygorem wykluczenia z postępowania wymaga na podstawie art. 26 ust. 2 d Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem nr 10 i nr 11 do SIWZ. 3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1. Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ. 9/20

10 10/ Wypis z Rejestru Wojewody lub innego uprawnionego organu w zakresie laboratorium diagnostycznego, mikrobiologicznego i toksykologicznego zawierającego ujawnioną tam działalność Informacja na temat doświadczenia w prowadzeniu laboratorium oraz na temat posiadania doświadczenia we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej (Załącznik nr 14 do SIWZ) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 9 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające posiadaną przez pracowników Wykonawcy specjalizację oraz stosowne szkolenia, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisywania umowy. Niniejsze dokumenty będą stanowiły załączniki do umowy Aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.1 i Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą: 4.1. Oświadczenie Wykonawcy, iż zamawiane usługi będzie świadczył na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej, nieprzerwanej pracy na rzecz Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 22, poz. 128) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje i będzie dysponował elektronicznym systemem zarządzania laboratorium. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia w laboratorium w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy programu komputerowego umożliwiającego wymianę danych z istniejącym u Zamawiającego systemem HIS w oparciu o standard HL7 (Health Level Seven, standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych). Wykonawca musi posiadać możliwość dostosowania swojego rozwiązania do stworzenia odpowiedniego komunikatu w tym standardzie w porozumieniu z pracownikami Zamawiającego i obecnym dostawcą systemu HIS. Komunikaty utworzone w tym standardzie muszą być w pełni zgodne z protokołami HL7, a komunikacja musi odbywać się dwustronnie. System ma zapewniać możliwość przesyłania danych w zakresie: a) przyjmowania zlecenia wykonania badania przez system informatyczny Wykonawcy z systemu HIS Zamawiającego, b) wysyłania wyniku wykonanego badania przez system informatyczny Wykonawcy do systemu HIS Zamawiającego. Niespełnienie powyższego obowiązku daje Zamawiającemu prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10/20

11 11/ Oświadczenie Wykonawcy, iż zamawiane usługi będzie świadczył na wyposażeniu pomiarowo-badawczym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408 z późn. zm.) Oświadczenie Wykonawcy, iż materiały i odczynniki używane do wykonywania zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymagania określone w przepisach szczegółowych na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić niniejsze dokumenty. 4.5.Oświadczenie Wykonawcy, iż będzie brał udział podczas wykonywania zamówienia w okresowych kontrolach ogólnopolskich lub/i międzynarodowych jakości świadczonych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r.( Dz. U. z 2009 r., Nr 22, poz. 128). Udział w kontrolach dotyczy laboratorium faktycznie wykonującego zlecone badania. Należy przedstawić dotychczas posiadane aktualne certyfikaty dla potwierdzenia uczestnictwa w kontrolach w zakresie świadczonych usług Oświadczenie Wykonawcy, iż świadczone usługi będą wykonywane przez osoby spełniające wymagania fachowe stawiane personelowi i kierownikowi laboratorium określone: a) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakie powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U Nr 43 poz. 408), b) obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Oświadczenie Wykonawcy, iż będzie prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz z późn. zm.) Oświadczenie Wykonawcy, iż wszelkie zastosowane oprogramowania, wyposażenie pomiarowo - badawcze, sprzęt, urządzenia itp. nie będą zakłócały pracy sprzętu medycznego i aparatury będącego na wyposażeniu Zamawiającego i będą spójne z systemem stosowanym w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu Oświadczenie Wykonawcy, iż zapewni on maksymalne czasy od pozyskania materiału do wykonania badania będą zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), i że będzie on raportował badania mikrobiologiczne Oświadczenie Wykonawcy, iż samodzielnie będzie pobierał materiał do badań w cenie oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435 z późn. zm.) Oświadczenie Wykonawcy, iż zapewni zamknięty, próżniowy lub aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi w cenie oferty Wykaz wyposażenia pomiarowo-badawczego, który należy podać zgodnie z przeznaczeniem wg podziału na pakiety. Aparatura musi spełniać minimalne wymogi zgodne z zaleceniami konsultantów krajowych w danych dziedzinach Pisemna koncepcja świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, zawierająca w szczególności: a) opis sposobu organizacji świadczenia usług z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Wykonawca przedstawia wstępną koncepcję świadczenia usług zawierającą algorytmy postępowania na etapach wykonywania badań laboratoryjnych: fazy przedanalitycznej, analitycznej, postanalitycznej w oparciu o spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408 z późn. 11/20

12 12/20 zm.), oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 22, poz. 128) i innych; b) liczbę osób udzielających określone świadczenia zdrowotne z uwzględnieniem dni wolnych od pracy; c) wykaz wyposażenia pomiarowo-badawczego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakimi powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne z dnia r. Dz.U wraz z późniejszymi zmianami); d) świadczenia zamawianych usług zgodnie z zakresem, terminami ich wykonania, oraz liczbą, ustalonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; e) w opisie procedury/koncepcji wymagane jest przedstawienie postępowania na wypadek awarii: wyposażenia pomiarowo-badawczego, systemu HIS itp. Zamawiający dopuszcza podzlecanie przez Wykonawcę wykonywania badań innym laboratoriom, tylko w trybie awaryjnym przy zachowaniu standardów dobrej praktyki laboratoryjnej i innych wymogów przewidzianych w umowie, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie jakości świadczonych usług; f) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wykazu podwykonawców zawierającego: nazwę laboratorium, adres, rodzaj wykonywanych badań oraz oświadczenie, że dany podwykonawca spełnia wymogi określone w przepisach prawa w tym jakościowe; g) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia procedury komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadkach: braku możliwości wykonania badania, uzyskania wyniku patologicznego zagrażającego życiu oraz wydłużonego terminu wykonania badania Opis procedury/koncepcji, którą zastosuje Wykonawca w przypadku, gdyby nie wykonywał on danych badań na miejscu, tj. w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu Wykonawca jest zobowiązany do podania, które badania (który pakiet) będzie wykonywany na miejscu, a który poza Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12/20

13 13/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 2.5 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja) oferta spełniać musi następujące wymagania: 6.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnia co najmniej jeden z nich w wymaganym zakresie Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów zawierającą następujące postanowienia: a) określenie celu gospodarczego, b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, c) oznaczenie czasu trwania obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i art. 26 ust. 2b i ust. 2d lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 2d i ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, 13/20

14 14/20 III.2.2) III.2.3) kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzania spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 3 ppkt 3.1 i 3.2. i 3.3 SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 6, 3 ust. 4, 7 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada aktualną, opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej PLN. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Aktualna opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że: posiada co najmniej 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium; posiada doświadczenie we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej. 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że: a. dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem co najmniej dwóch specjalistów z zakresu analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej lub laboratoryjnej diagnostyki medycznej; b. dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem co najmniej jeden pracownik ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii, mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym laboratorium mikrobiologicznym albo innym laboratorium mikrobiologicznym wykonującym badania na rzecz szpitali, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych; 14/20

15 15/20 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) c. dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem pracownicy wykonujący badania z zakresu serologii transfuzjologicznej muszą posiadać aktualne uprawnienia z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 osób do wykonywania w/w oraz co najmniej jednego pracownika ze specjalizacją w dziedzinie transfuzjologii medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami; d. dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem co najmniej jeden pracownik ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym laboratorium toksykologicznym oraz dodatkowo pięciu pracowników, którzy ukończyli kurs i posiadają doświadczenie z zakresu diagnostyki zatruć grzybami praca w ośrodku leczącym zatrucia grzybami. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wypis z Rejestru Wojewody lub innego uprawnionego organu w zakresie laboratorium diagnostycznego, mikrobiologicznego i toksykologicznego zawierającego ujawnioną tam działalność oraz informacja na temat doświadczenia w prowadzeniu laboratorium oraz na temat posiadania doświadczenia we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej (Załącznik nr 14 do SIWZ). 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 9 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające posiadaną przez pracowników Wykonawcy specjalizację oraz stosowne szkolenia, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisywania umowy. Niniejsze dokumenty będą stanowiły załączniki do umowy. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Oferowana cena za świadczone usługi. Waga Oferowana cena za najem pomieszczeń. Waga 5 3. Liczba rodzajów badań wykonywanych na miejscu (w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei). Waga Czas oczekiwania na wynik CITO. Waga 16 15/20

16 16/20 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: SR/XV EF/14 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :45 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, Poznań, Sekretariat Dyrekcji I piętro Szpitala. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe I. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. III. Termin realizacji zamówienia: przez okres 3 lat (36 miesięcy). Przewidywany termin świadczenia usługi to od dnia r. do dnia r. IV. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy w wysokości nie większej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. V. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. VI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: W przypadku badań, których ilość w skali roku jest znikoma, w nadzwyczajnych sytuacjach każdorazowo za zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć wykonanie badań rzadko/sporadycznie zlecanych podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Podwykonawca musi posiadać takie same koncesje, licencje, zezwolenia i zgody jakie posiada Wykonawca. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. 16/20

17 17/20 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. VII. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. VIII. Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. IX. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców. X. Zamawiający nie planuje aukcji elektronicznej. XI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. XII. Kryteria oceny ofert: Dla zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny ofert oraz uniknięcia subiektywnych składników w ocenie ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą poniższe kryteria o następujących wagach procentowych: 1. oferowana cena za świadczone usługi 55 % 2. oferowana cena za najem pomieszczeń 5 % 3. liczba rodzajów badań wykonywanych na miejscu (w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei) 24 % 4. czas oczekiwania na wynik CITO 16 % Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria i jego wagę. Ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: Sposoby oceny: 1. Wartość punktowa kryterium nr 1 [Oferowana cena za świadczone usługi] wyliczana wg wzoru: Wartość punktowa ceny = R * C min / Cn R ranga C min zaoferowana najniższa cena Cn cena oferowana Uwaga: Do porównania ofert Zamawiający porówna ceny za wykonanie całego zamówienia w okresie 3 lat (36 miesięcy). Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie wycenienia jakiegokolwiek z pakietów. 2. Wartość punktowa kryterium nr 2 [Oferowana cena za najem pomieszczeń] wyliczana wg wzoru: 17/20

18 18/20 Wartość punktowa ceny = C * R / C n C zaoferowana cena brutto R ranga C n zaoferowana najwyższa cena brutto Uwaga: Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium uzyska Wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę za najem pomieszczeń. Minimalna miesięczna kwota jaką Wykonawca może zaoferować za najem pomieszczeń wynosi 50,00 zł netto za 1 m² + VAT 23%, co daje 61,50 zł brutto za 1 m² (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy brutto). Uwaga: Do porównania ofert Zamawiający porówna ceny za wykonanie całego zamówienia w okresie 3 lat (36 miesięcy). 3. Liczba rodzajów badań wykonywanych na miejscu (w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei): pakiet nr 1: badania hematologiczne z hemostazą 4 pkt pakiet nr 2: badania biochemiczne z immunochemią 4 pkt pakiet nr 3: badania z zakresu analityki ogólnej 4 pkt pakiet nr 4: badania z zakresu serologii transfuzjologicznej 4 pkt pakiet nr 5: badania z zakresu toksykologii 4 pkt pakiet nr 6: badania z zakresu mikrobiologii 4 pkt Gdzie 1 pkt = 1 % Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie badania na miejscu (tj. w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2) z danego pakietu, bez wyjątku jeżeli chce uzyskać liczbę punktów mu przypisanych. Wykonawca w przypadku jeżeli będzie wykonywał badania na zewnątrz w pozostałym zakresie obejmującym pozostałe oznaczenia nie uzyska punktów. 4. Czas oczekiwania na wynik CITO: a) czas oczekiwania na wynik CITO dla pakietów nr 1, 2, 3, 4 8 pkt, tzn. ocena czasu oczekiwania w minutach: do 30 min. 8 pkt min. 2 pkt 61 min. i więcej 0 pkt Uśredniony czas oczekiwania na przekazanie wyniku do siedziby Zamawiającego liczony w minutach. Sposób uśrednienia ilości punktów w pakietach nr 1, 2, 3, 4 będzie polegał na zliczeniu wszystkich ilości minut ze wszystkich pakietów i podzielenia przez ilość badań zawartych w tych pakietach, każdorazowo oznaczonych jako CITO. b) czas oczekiwania na wynik CITO dla pakietu nr 5 8 pkt, tzn. ocena czasu oczekiwania w godzinach: do 2 godz. 8 pkt 2,01 6 godz. 2 pkt 6,01 godz. i więcej 0 pkt Uśredniony czas oczekiwania na przekazanie wyniku do siedziby Zamawiającego liczony w godzinach. Sposób uśrednienia ilości punktów w pakiecie nr 5 będzie polegał na zliczeniu wszystkich ilości godzin ze wszystkich pakietów i podzielenia przez ilość badań zawartych w tych pakietach, każdorazowo oznaczonych jako CITO. Gdzie 1 pkt = 1 % Oferta, która przedstawi najlepsze warunki w powyższym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą. 18/20

19 19/20 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Maksymalna ilość punktów, jaką łącznie może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. XIII. Postanowienia umowy zawarto w we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XIV. Przewidywane zmiany umowy: Rozdział V wzoru umowy par. 26: ust. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. ust. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. XV. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie. 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 19/20

20 20/20 VI.4.3) VI.5) 6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Skarga do sądu. 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 4) Szczegółowe regulacje w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /20

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412836-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422407-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173636-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble 2015/S 096-173636 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283926-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350340-2014:text:pl:html Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty chirurgiczne 2015/S 172-312205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty chirurgiczne 2015/S 172-312205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312205-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty chirurgiczne 2015/S 172-312205 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422055-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 232-422055 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133276-2015:text:pl:html Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S 076-133276 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268173-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Mińsk Mazowiecki: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Mińsk Mazowiecki: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158413-2015:text:pl:html Polska-Mińsk Mazowiecki: Produkty farmaceutyczne 2015/S 088-158413 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31346-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Produkty farmaceutyczne 2015/S 057-098998. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Produkty farmaceutyczne 2015/S 057-098998. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98998-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Produkty farmaceutyczne 2015/S 057-098998 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156493-2013:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392527-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 222-392527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2015/S 007-007573. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2015/S 007-007573. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7573-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2015/S 007-007573 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo