Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Gołuchów: Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kucharkach w ramach Projektu pn. Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gołuchów, ul. Lipowa 1, Gołuchów, tel I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kucharkach w ramach Projektu pn. Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kucharkach w ramach Projektu pn. Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach Lokalizacja zamówienia: gmina Gołuchów, miejscowość Kucharki Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego - Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część I Dostawa wyposażenia klas - opis w załączniku nr I informacja dotycząca ofert częściowych. Część II Dostawa edukacyjnych pomocy dydaktycznych - opis w załączniku nr I Informacja dotycząca ofert częściowych. Część III Dostawa nowoczesnego sprzętu, zestawów komputerowych, oprogramowania - opis w załączniku nr I Informacja dotycząca ofert częściowych. Dostawa wyposażenia i sprzętu określonego w części 1-3 musi być zrealizowana do Szkoły Podstawowej w Kucharkach, staraniem i na koszt Wykonawcy. Odbiór towarów, pierwsze uruchomienie dokonane zostanie w obecności przedstawiciela zamawiającego i poświadczone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, który podpisany bez uwag będzie podstawą do wystawienia faktury. 2) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV ; Meble CPV

2 ; Krzesła CPV ; Biurka i stoły CPV ; Materiały dydaktyczne CPV ; Sprzęt dydaktyczny CPV ; Komputery CPV ; Monitory ekranowe CPV ; Drukarki laserowe CPV ; Laptopy CPV ; Różny sprzęt komputerowy 3. Uwaga: - ilekroć w specyfikacji technicznej, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że produkty, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres zamówienia określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi załączyć do oferty wypełniony druk Informacja o podwykonawcach stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia. UWAGA! Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za zadanie wykonane przez podwykonawcę. Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelności będzie warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do rozliczenia zadania.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wg załącznik nr 2 do SIWZ - pkt 1). Zamawiający dokona oceny w/w warunków na podstawie dokumentu załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie

3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia wg załącznik nr 2 do SIWZ - pkt 2). Zamawiający dokona oceny w/w warunków na podstawie dokumentu załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potęcjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wg załącznik nr 2 do SIWZ - pkt 3). Zamawiający dokona oceny w/w warunków na podstawie dokumentu załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potęcjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wg załącznik nr 2 do SIWZ - pkt 3). Zamawiający dokona oceny w/w warunków na podstawie dokumentu załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wg załącznik nr 2 do SIWZ - pkt 4). Zamawiający dokona oceny w/w warunków na podstawie dokumentu załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał

4 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Informacje o podwykonawcach załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku braku podwykonawców wpisać nie dotyczy 3) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

5 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gołuchów, ul. Lipowa 1, Gołuchów ( pok. 23 ) lub za zaliczeniem pocztowym (koszty przesłania). IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Gołuchów, ul. Lipowa 1, Gołuchów Pokój nr 16 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego - Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia klas. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Ławki uczniowskie - szt. 52 Ławki uczniowskie w wersji 2 - osobowej, blat z płyty laminowanej na stelażu metalowym - 9 szt. dwuosobowe stoły w rozmiarze 1 - wysokość stołu 46 cm - 17 szt. dwuosobowe stoły w rozmiarze 2 - wysokość stołu 53 cm - 13 szt. dwuosobowe stoły w rozmiarze 3 - wysokość stołu 59 cm - 9 szt. dwuosobowe stoły w rozmiarze 4 - wysokość stołu 64 cm - 4 szt. dwuosobowe stoły w rozmiarze 5 - wysokość stołu 71 cm Blaty stołów w kolorze buku wykonane z wysokiej jakości laminatu HPL odporne na zarysowania i uderzenia, wykończone obrzeżem drewnianym odpornym na zarysowania i uderzenia. Każdy stolik ma zamocowaną metalową półkę pod blatem oraz haczyki na plecak. Stelaż metalowy wykonany z profilu płaskoowalnego w kolorze zgodnie z rozmiarem stołu. Stoliki posiadają masywne podwójne nogi zakończone podstawami wyposażone w zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. 2. Krzesła uczniowskie - szt. 104 Krzesła uczniowskie - stelaż metalowy, siedziska i oparcia z wyprofilowanej sklejki - 18 szt. w rozmiarze 1 - wysokość siedziska 26 cm - 34 szt. w rozmiarze 2 - wysokość siedziska 31 cm - 26 szt. w rozmiarze 3 - wysokość siedziska 35 cm - 18 szt. w rozmiarze 4 - wysokość siedziska 38 cm - 8 szt. w rozmiarze 5 - wysokość siedziska 43 cm Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki w tonacji buku Oparcie szerokie i delikatnie wygięte zwiększające komfort siedzenia. Siedzisko wyprofilowane. Krzesło pod siedziskiem ma ochronne zatyczki, aby zabezpieczyć blat przed zarysowaniem. Stelaż metalowy wykonany z profilu płaskoowalnego w kolorze zgodnie z rozmiarem krzesła. Na górze stelaż zakończony ochronną zatyczką. Podstawa krzesła w kształcie litery H zapewnia stabilność, zakończona zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniami. 3. Segmenty meblowe do klas - szt. 5 Meble wykonane z płyty wiórowej w jasnych tonacjach z kolorowymi drzwiczkami. Segment meblowy zestaw nr 1 Zestaw szafek dziecięcych o długości 550 +/- 20 cm zawierający: - 3 komody po 8 szuflad i każda o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130cm - szafka dwudrzwiowa z 2 szufladami o wymiarach 104 x 45 x

6 wysokość od 100 do130 cm - szafka narożna o wymiarach 65 x 65 x wysokość od 100 do130cm - regał z 3 półkami o wymiarach 69 x 45 x wysokość od 100 do130cm Segment meblowy zestaw nr 2 Zestaw szafek dziecięcych o długości 548 +/- 20 cm zawierający: - 3 komody po 8 szuflad każda o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130 cm - szafka dwudrzwiowa z 2 półkami o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130 cm - regał z pólkami i przegrodą na środku o wymiarach 132 x 65 x wysokość od 100 do130 cm Segment meblowy zestaw nr 3 Zestaw szafek dziecięcych o długości 482 +/- 20 cm zawierający: - 1 regał narożny z 2 półkami o wymiarach 80 x 80 x wysokość od 100 do130 cm - 1 szafka dwudrzwiowa o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130cm cm - 2 komody po 8 szuflad każda o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130 cm - 1 regał z 3 półkami o wymiarach 90 x 45 x wysokość od 100 do130 cm Segment meblowy zestaw nr 4 Zestaw szafek dziecięcych o długości 437 +/- 20 cm ( ustawiany na dwóch przyległych ścianach)zawierający: - 1 regał narożny wewnętrzny z 2 półkami o wymiarach 80 x 80 x wysokość od 100 do130 cm - 1 regał z 3 szufladami i 2 półkami o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130cm - 1 regał narożny zewnętrzny o wymiarach 45 x 45 x wysokość od 100 do130cm - 1 komoda z 6 szufladami o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130cm - 1 komoda z 8 szufladami o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130 cm Segment meblowy zestaw nr 5 Zestaw szafek dziecięcych o długości 416 +/- 20 cm zawierający: - 2 komody z 8 szufladami każda o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130 cm - 1 regał z 3 półkami o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130cm - 1 szafka dwudrzwiowa z 3 półkami o wymiarach 104 x 45 x wysokość od 100 do130cm Meble wykonane w całości z płyty laminowanej w tonacji buku i frontami w kolorze jasnoniebieskim, jasnozielonym, żółtym i czerwonym ( jasne, pastelowe kolory) Uchwyty do szuflad, drzwiczek schowane są w płycie i muszą być bezpieczne dla dzieci Wszystkie szafki muszą posiadać bezpieczne dla dzieci wykończenia w postaci zaokrąglonych narożników, odpornym na uderzenia i zarysowania. Boki i tylna ścianka wszystkich szafek wystają ponad wierzch. 4. Biurka dla n-la - szt. 5 Biurka dla nauczyciela z płyt laminowanych Wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. Szafka i szuflada znajduje się po prawej stronie. Blat biurka oraz drzwiczki do szafki i szuflada wykonane w kolorze (żółtym 2 szt., jasnozielonym 2 szt., jasnoniebieskim 1 szt.). Blat biurka wykończone zaokrąglonym obrzeżem odpornym na uderzenia i zarysowania. 5. Tablica tryptyk - szt. 3 Tablica składająca się z trzech części, w tym jedna poliniowana, druga pokratkowana, trzecia gładka o wymiarach w rozwinięciu minimum 340 x 100 cm, kredowa, zielona, wyposażona w rynnę na kredę i z zaokrąglonymi brzegami 6. Tablica biała - szt. 3 Suchościeralne tablice o wymiarach minimum 170 x 100 cm, biała 7. Tablice korkowe - szt. 5 Tablice korkowe służące do prezentacji prac uczniów i materiałów dydaktycznych o wymiarach minimum 170 x 100 cm 8. Sztalugi dwustronne - szt. 12 Sztalugi wykorzystane do tworzenia prac plastycznych, wymiar sztalug minimum 60 x 130 cm 9. Ekran na statywie - szt. 3 Ekran ręcznie rozwijany na trójnogu: - 2 ekrany o wymiarach co najmniej 120 x 165 cm, - 1 ekran o wymiarach co najmniej 145 x 195 cm 10. Rzutnik pisma przenośny - szt. 2 Rzutnik pisma przenośny do prezentacji wizualnej materiałów dydaktycznych przygotowanych na folii, zamykany w walizeczce 11. Stolik pod rzutnik przenośny - szt. 2 Stolik pod rzutnik przenośny, blat z płyty laminowanej na stelażu metalowym. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

7 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa edukacyjnych pomocy dydaktycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompleksowy materiał dydaktyczny pozwalający nauczycielowi w edukacji wczesnoszkolnej ułatwić każdemu dziecku naukę pisania, czytania, opowiadania, słuchania. Materiał dydaktyczny powinien zawierać co najmniej różnorodne karty do analizy i syntezy wzrokowej, tablice z ćwiczeniami do nauki czytania, nagrania bajek wraz z zestawem układanek do bajek, różnorodne logiczne układanki, karty umożliwiające rozwój narządów artykulacyjnych, karty rozwijające spostrzegawczość. - kpl Pakiet specjalistycznej pomocy multimedialnej z zakresu eliminowania trudności dzieci w czytaniu i pisaniu. Powinien składać się z co najmniej dwóch części oraz być atrakcyjną i ciekawą formą nauki. Programy powinny ułatwiać nauczycielowi diagnostykę, przeprowadzenie terapii, prowadzenie zajęć korekcyjnokompensacyjnych. Pakiet powinien być dostosowany dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Pakiet powinien zapewnić co najmniej karty do przeprowadzania ćwiczeń, ilustracje ułatwiające naukę, prowadzenie dokumentacji diagnostycznej i prób oraz opierać się na Skali Ryzyka Dyslekcji. Dotyczyć wspomagania co najmniej nauki liter, badania dzieci, profilaktyki w dyslekcji, poprzez różnorodne ćwiczenia, także ruchowe itp. Dzięki pakietowy nauczyciel powinien mieć ułatwioną ocenę przyczyn trudności dziecka i rozwiązywanie tych problemów. kpl Gra edukacyjna dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej, kształcąca umiejętność czytania i pisania. Poprzez zabawę dziecko powinno zostać wprowadzone co najmniej w świat liter, czytania i pisania. Program powinien zawierać min. różnego typu ćwiczenia interaktywne, ilustracje, animacje, które ułatwiają dzieciom naukę płynnego czytania oraz poprawnego pisania. szt Drewniane plansze z różnorodnymi labiryntami z przesuwanymi kształtami do zawieszenia na ścianę do ćwiczeń rozwijających sprawność manualną dłoni i koordynacji wzrokowo - ruchowej, rozwijających spostrzegawczość i wyobraźnię o wymiarach min. 0,5 x 1,5 x 0,5 m szt Przestrzenna trójwymiarowa stojąca drewniana konstrukcja składająca się z co najmniej czterech ścian zawierających różnorodne złożone labirynty do ćwiczeń usprawniających motorykę palców i dłoni. Każda ścianka wyposażona jest w różnego rodzaju pomoce. Przestrzenna konstrukcja pozwala na zabawę jednocześnie min. 4 dzieci, o wymiarach min. 1,20 x 1,20 x 0,8 m szt Przestrzenna trójwymiarowa stojąca drewniana konstrukcja składająca się z co najmniej trzech ścian, z których każda zawiera inny labirynt do ćwiczeń usprawniających motorykę i sprawność manualną dłoni oraz rozwija koordynację wzrokowo - ruchową. Przestrzenna konstrukcja pozwala na zabawę jednocześnie min. 3 dzieci. Wymiary jednej ścianki co najmniej 70 x 100 cm szt Gra ucząca rozpoznawania głosów zwierząt. Powinna być wyposażona co najmniej w płytę CD z nagraniem, min. 6 kart ze zdjęciami i żetony. Dziecko powinno mieć możliwość zidentyfikowania poprzez grę co najmniej 30 odgłosów zwierząt szt Gra ucząca koncentracji uwagi, identyfikowania i różnicowania dźwięków. Dziecko dzięki grze powinno zdobyć umiejętność rozpoznawania dźwięków. Pomoc dydaktyczna powinna zawierać co najmniej płytę CD z nagraniem min. 20 dźwięków, min. 20 dwustronnych kart oraz min. 100 żetonów. szt Gra polega na rozpoznawaniu dźwięków i kojarzeniu ich z obrazem. Ćwiczy koncentrację, kojarzenie i pamięć słuchową, wzbogaca słownictwo. Gra powinna zawierać min. 30 ścieżek dźwiękowych na płycie CD, żetony, min. 20 kart, ilustrowanych dwustronnie, przedstawiających różne zwierzęta, naturę itp. szt Pakiet obejmujący cały materiał nauczania matematyki, który w pełni odpowiada podstawie programowej w szkole podstawowej w klasach 1-6. Pozwala na konkretnych zjawiskach i codziennych sytuacjach pokazać istotę działań

8 matematycznych, uczy logicznego myślenia, szacowania, szybkiego liczenia, ćwiczy matematykę praktyczną. kpl Pakiet do terapii pedagogicznej z przedmiotu matematyka. Wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń w szkole podstawowej, pomaga w nauczaniu matematyki. Pakiet powinien składać się z ćwiczeń wprowadzających i utrwalających wiedzę, zadań o różnym stopniu trudności, gier, testów, co najmniej kilku części o zróżnicowanym stopniu trudności. Pakiet powinien obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny: Działania na liczbach do 1000, Działania na liczbach wielocyfrowych, ułamki, procenty. kpl Multimedialna edukacyjna gra matematyczna, która poprzez zabawę powinna rozwijać i uczyć dziecko matematyki. Program powinien składać się z co najmniej 100 interaktywnych ćwiczeń matematycznych, zabaw na spostrzegawczość, różnych poziomów trudności, przyjemnych i ciekawych dla dziecka animacji, ilustracji i narracji z minimum takich zakresów tematycznych jak dodawanie i odejmowania do maksymalnie 30, porównywanie liczb, zbiory, liczby jedno i dwucyfrowe, ciągi liczbowe, liczy naturalne szt Multimedialna edukacyjna gra matematyczna, która poprzez zabawę powinna rozwijać i uczyć dziecko matematyki. Program powinien składać się z co najmniej 100 interaktywnych ćwiczeń matematycznych, zabaw na spostrzegawczość, różnych poziomów trudności, przyjemnych i ciekawych dla dziecka animacji, ilustracji i narracji z minimum takich zakresów tematycznych jak dodawanie i odejmowania do maksymalnie 100, porządkowanie liczb, liczby na osi, mnożenie liczb do maksymalnie 30, pole powierzchni. Program powinien również dawać możliwość rejestrowania zdobytych przez dzieci wyników. szt Multimedialna edukacyjna gra matematyczna, która poprzez zabawę powinna rozwijać i uczyć dziecko matematyki. Przeznaczona dla klas I-III szkoły podstawowej. Program powinien składać się z co najmniej 100 interaktywnych ćwiczeń matematycznych, zabaw na spostrzegawczość, różnych poziomów trudności, przyjemnych i ciekawych dla dziecka animacji, ilustracji i narracji z minimum takich zakresów tematycznych jak min. dodawanie i odejmowanie liczb do 1000; mnożenie i dzielenie liczb do 100; zadania z niewiadomą; działania na liczbach; figury; określanie dat; długości. szt Multimedialna edukacyjna gra matematyczna, która poprzez zabawę powinna rozwijać i uczyć dziecko matematyki. Przeznaczona dla klas I-III szkoły podstawowej. Program powinien składać się z co najmniej 100 interaktywnych ćwiczeń matematycznych, zabaw na spostrzegawczość, różnych poziomów trudności, przyjemnych i ciekawych dla dziecka animacji, ilustracji i narracji z minimum takich zakresów tematycznych jak min. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb do ; grafy; działania arytmetyczne; algorytmy; działania na ułamkach; waluty, pojemności; figury przestrzenne; bryły. szt Gra dydaktyczna rozwijająca i doskonaląca sprawność manualną, celność ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, współdziałanie w grupie poprzez dopasowywanie elementów do planszy przez gracza. Gra powinna zawierać co najmniej planszę o średnicy min. 40 cm, która jest podzielona na kolorowe strefy. szt Pakiet zawiera zestaw pomocy dydaktycznych, co najmniej gier, układanek, opowiadań, wierszyków, piosenek, który pomaga nauczycielom organizowania ciekawych i wartościowych zajęć uczących dziecko funkcjonowania w grupie, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, przybliżyć dziecku normy i zasady funkcjonowania w grupie, radzenia sobie z lękiem. kpl Pakiet materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych, zawierający min. słuchowiska logopedyczne, zbiór obrazków i plakatów wspomagających badanie mowy, szereg materiałów do ćwiczenia fazy wydechowej, gry logopedyczne, materiały wyrazowo - obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy głosek, bajeczki logopedyczne,

9 wierszyki logopedyczne. Pakiet programów powinien być przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym i zawierać następujące minimum tematyczne: szereg ciszący, syczący i szumiący, głoska r, mowa bezdźwięczna. kpl Program multimedialny wykorzystujący muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej, zawierający zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo - słuchowo - ruchowe dziecka. kpl Pakiet materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci z różnymi typami niepełnosprawności, zawiera co najmniej dotykowe kształty, domina, loteryjki, zgadywanki, pozwalający dostosować treści nauczania i metody do możliwości psychofizycznych dziecka. kpl Pakiet pomocy przeznaczony do pracy z uczniem szkoły podstawowej o wyjątkowych zdolnościach, który pozwoli na rozwój zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, zawierający co najmniej gry dydaktyczne, karty, układanki, domino, rozwijające umiejętności matematyczne i wiedzę o przyrodzie oraz elementy umożliwiające przeprowadzanie eksperymentów. kpl Pakiet składający się z co najmniej 3 interaktywnych gier edukacyjnych umożliwiających dzieciom z klas I-III szkoły podstawowej zdobycie wiedzy o zjawiskach i prawach przyrody. Uczeń może również przeprowadzać eksperymenty naukowe. Dzięki grze dziecko powinno przeżyć ciekawą przygodę i zdobyć wiedzę min. z zagadnienia pogoda i ziemia. kpl Multimedialny program do nauki języka angielskiego, przeznaczony dla klas I - III oraz IV - VI wyposażony w co najmniej różnorodne ćwiczenia, gry z bogatą grafiką oraz atrakcyjną fabułą. Program powinien być dostosowany do podstawy programowej, w wersji sieciowej - licencja na min. 18 stanowisk. kpl Plansze interaktywne dla szkoły podstawowej z przedmiotu język polski. Program powinien składać się z min. kilkudziesięciu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej klasy 4-6. Materiały powinny zawierać min. tematyczne dotyczące języka, słowotwórstwa, leksyki, literatury, teatru, fonetyki i ortografii.szt Plansze interaktywne dla szkoły podstawowej z przedmiotu matematyka. Program powinien składać się z min. kilkudziesięciu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania matematyki w szkole podstawowej klasy 4-6. Materiały powinny zawierać następujące minimum tematyczne: liczby naturalne i całkowite, ułamki, procenty, figury, bryły.szt Plansze interaktywne dla szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda. Program powinien składać się z min. kilkudziesięciu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Materiały powinny zawierać min. następujące tematy: rośliny, zwierzęta, człowiek, mapa, odkrywcy, piętra roślinności, światło. szt Plansze interaktywne dla szkoły podstawowej z przedmiotu historia. Program powinien składać się z min. kilkudziesięciu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania historii w szkole podstawowej. Materiały powinny zawierać min. tematyczne: podwaliny kontynentu europejskiego, państwo polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, walka o niepodległość. szt.1 28.Plansze interaktywne dla szkoły podstawowej z przedmiotu języka angielskiego. Program powinien składać się z min. kilkudziesięciu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Materiały powinny zawierać słownictwo z minimum następujących działów tematycznych: wygląd ludzi, ubiór, miejsca i kultura krajów anglojęzycznych. szt Plansze interaktywne dla szkoły podstawowej klasy I-III. Program powinien składać się z min. kilkudziesięciu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej. Plansze powinny przedstawiać

10 następujące min. tematyczne: nauka litery, odejmowanie, zasady bezpieczeństwa i znaki drogowe, oś liczbowa, informacje o Polsce, zasady ortograficzne, sylab, alfabet, kształty i kolory, owoce i warzywa, układ słoneczny i planety, przymiotniki, kolory itp. szt Program multimedialny do pokonywania trudności w czytaniu dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Program powinien służyć pomocą na zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych dla dzieci dyslektycznych w klasach 1-3. Program powinien uczyć poprzez animowane prezentacje liter, zawierać min. 80 zabaw, krzyżówek, zagadek, rebusów, łamigłówek; min. 100 układanek typu puzzle połączonych z odczytywaniem nazw układanych przedmiotów z podziałem na sylaby i głoski. szt Program multimedialny do nauki liczenia dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Nauka liczenia opiera się poprzez zabawę w połączeniu poznania matematyki i przyrody np. w domu, lesie czy mieście. szt Program multimedialny do nauki ortografii poprzez zabawę dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Program powinien zawierać min. 80 komputerowych zabaw z ortografią, w formie ćwiczeń, które przyswoją i nauczą ortografii. szt Program multimedialny do nauki zasad ruchu drogowego, dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Poprzez zabawę z programem dziecko powinno zdobyć umiejętność bezpiecznego zachowania się na drodze. Program powinien zawierać minimum 80 gier i zabaw, które m.in. kreują spostrzegawczość, umożliwiają analizowanie sytuacji na drodze i uczą orientacji w terenie. szt Program multimedialny, który wprowadza dziecko w świat muzyki. Program przeznaczony dla klas I-III szkoły podstawowej. Nauka powinna opierać się na zabawach muzycznych, popularnych piosenkach, które cechują się prostotą, łatwą linią melodyczną i przyswajalnym rytem, dzięki czemu uczniowie zdobędą możliwość m.in. nauki śpiewu oraz gry na instrumentach klawiszowych. szt ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa nowoczesnego sprzętu, zestawów komputerowych, oprogramowania. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup nowoczesnego sprzętu 1. Wizualizer - z przystawką do mikroskopu szt. 1 Sensor (przetwornik) - CMOS Ilość pikseli (efektywna) Rozdzielczość (efektywna) - Full HD 1080p (1920 x 1080) Częstotliwość odświeżania - 30 FPS Zoom optyczny - 8 Obszar skanowania x 300 mm Fokus - Automatyczny/ręczny Typ głowicy - Gęsia szyja Wbudowana pamięć - 80 zdjęć Zapis na karcie pamięci (typ) - karta SDHC port USB - np. pendrive Pilot zdalnego sterowania - Tak Oświetlenie zewnętrzne - 1x Typ oświetlenia - LED Wyjścia video - Composite (RCA), DVI-I, VGA (D-Sub15) Wejścia video - VGA (D-Sub15) Wyjścia audio - Mikofon (mini jack 3.5 mm), Mini jack 3.5 mm Wejścia audio - Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne - RS232, USB (b) Waga kg Wymiary max x 540 x 380 mm Wymiary min x 77 x 305 mm Zasilacz - Zewnętrzny Akcesoria w zestawie - przystawka do mikroskopu, instrukcja obsługi, kabel zasilający, oprogramowanie, pilot, przewód USB, zasilacz Gwarancja - 5 lat Funkcje - Automatyczna regulacja przesłony, Automatyczny balans bieli, AVerZoom 1.25x, Dzielenie ekranu (PBP), Kensington Lock, Nanoszenie notatek bez komputera, Negatyw/Pozytyw, Obracanie obrazu, Pokaz slajdów, Stop klatka, Tryb Foto/Tekst, Wbudowany mikrofon, Zabezpieczenie hasłem 2.Tablica interaktywna z projektorem multimedialnym i laptopem szt. 3 Tablica interaktywna wraz z montażem 1. Technologia - Elektromagnetyczna pasywna 2. Przekątna robocza

11 obrazu -79 cali 3. Powierzchnia tablicy przystosowana do projekcji, do pisania pisakami suchościeralnymi oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne. 4. Dołączone oprogramowanie producenta tablicy w języku polskim. 5. Zasilanie z USB - możliwe. 6. Wymagana możliwość pracy w Trybie Multi User - jednoczesną pracę kilku użytkowników na wspólnym lub podzielonym obszarze tablicy minimum 9 użytkowników. 7. Wymagany Tryb interaktywny-pełna obsługę komputera, praca na dowolnych programach i nanoszenie na nich różnego rodzaju adnotacji. Wymagany Tryb Office - współpraca z programami pakietu Microsoft Office, gdzie adnotacje stają się bezpośrednio obiektami aplikacji Office. Wymagany Tryb PC Whiteboard - współpraca tablicy i komputera bez użycia projektora. 8. Komunikacja z komputerem - Minimum przez USB 9. Wymagane akcesoria w zestawie: - 2 pisaki interaktywne wyposażone w akumulatorki i ładowarka, - kabel USB min 5 m - dołączony z tablicą zestaw pozwalający na zamocowanie tablicy na ścianie - zasilacz uniwersalny - oprogramowanie do tablicy oraz program do tworzenia własnych ćwiczeń w języku polskim Gwarancja Minimum 36 miesięcy - elektronika, powierzchnia oraz minimum 12 miesięcy na akcesoria. Projektor wraz z montażem Projektor krótkoogniskowy z uchwytem ściennym Rozdzielczość rzeczywista: 1024 x 768 (XGA) pikseli Typ matrycy LCD: LCD 3 x 0,63 cali Ilość pikseli: pikseli Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 4:3 Zoom: Optyczny (manualny) Współczynnik powiększenia (optyczny): 1,05 : 1 Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone): ± 5 (w pionie) stopni Cyfrowa korekcja Keystona: Tak Źródło światła: lampa rtęciowa (standardowa) Moc lampy: 210 Wat Żywotność lampy (tryb normalny): 3000 godz godz. Żywotność lampy (tryb cichy): 6000 godz. Jasność (tryb normalny): 3000 ANSI lumen, 2400 ANSI lumen Jasność (tryb cichy): 2000 ANSI lumen Kontrast (tryb normalny): 2500:1 Poziom hałasu (tryb normalny): 35 db, 32 db Poziom hałasu (tryb cichy): 28 db Wielkość obrazu: cm Stosunek projekcji: 80cal przy 0,56-0,58 m Złącza (wejścia): 2 x D-sub 15-pin, 2 x stereo mini Jack, 1 x RCA Video, 2 x RCA (audio LR), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RS-232, 1 x RJ45 Złącza (wyjścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x wyjście słuchawkowe Pilot w zestawie: Tak Gwarancja - Minimum 24 miesiące na projektor Głośniki wraz z montażem Ilość głośników: 2 Głośniki satelitarne: 2 Głośnik centraln: nie Subwoofer: nie Moc głośników RMS [W] 50 Zakres częstotliwości - dolna [Hz] 20 Zakres częstotliwości - górna [khz] 20 Regulacja głośności Regulacja tonów niskich Regulacja tonów wysokich Gwarancja min miesięcy Laptop Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej Przekątna ekranu 15,6 cala rozdzielczość minimum 1920x1080 Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości Passmark CPU Mark min pkt. w testach CPU przeprowadzonych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie w dniu ogłoszenia postępowania. Pamięć RAM minimum 6GB Porty i wyposażenie, minimalne wymagania 1x 15-stykowe D- Sub (wyjście na monitor), 1 x HDMI, USB 3.0, 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45), Wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, wejście zasilania (DC-in), Zintegrowana kamera, Głośniki stereo, Mikrofon, Czytnik kart pamięci, 1 x Express Card 34, Touchpad Dysk Twardy minimum 500 GB Napędy DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta graficzna minimalne wymagania - Komputer powinien osiągnąć w teście wydajności Passmark G3D Rating min. 839 pkt. w testach CPU przeprowadzonych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie w dniu ogłoszenia postępowania. Karty sieciowe - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet

12 (RJ45), wifi IEEE b/g/n System operacyjny i oprogramowanie. System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit. Dołączone oryginalne nośniki umożliwiające szybkie przywrócenie systemu operacyjnego. Płyta ze sterownikami Gwarancja - minimum 36 miesięcy, realizowana w miejscu instalacji sprzętu najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu Zakup zestawów komputerowych 3. Zestawy komputerowe: monitor, komputer, myszka, klawiatura szt. 23 Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej Przekątna ekranu LCD/LED 23 cala, rozdzielczość minimum 1920x1080 Wbudowane głośniki: Tak, złącza D-Sub, DVI-D Mysz złącze USB, Klawiatura złącze USB Obudowa: Przystosowana do pracy w pionie i poziomie. Otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości Passmark CPU Mark min pkt. w testach CPU przeprowadzonych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie w dniu ogłoszenia postępowania. Pamięć RAM minimum 4GB, 2 wolne sloty dla rozszerzenia pamięci Porty i wyposażenie, minimalne wymagania - 1xPCI Expres - 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), - 1 x HDMI, - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45), - 1x DisplayPort - 1x gniazdo mikrofonowe (panel przedni) - 1x gniazdo słuchawkowe (panel przedni) - 1x złącze RJ-45-3x złącze audio - 4x USB 3.0-2x złącze USB (przedni panel) Dysk Twardy minimum 500 GB Napędy DVD±RW Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta graficzna - zintegrowana Karty sieciowe - 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) System operacyjny i oprogramowanie - Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit z prawem do korzystania z wersji wcześniejszej systemu. Fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera system operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit lub Dołączone oryginalne nośniki umożliwiające szybkie przywrócenie systemu operacyjnego Windows 8 Pro PL 64-bit. Płyta ze sterownikami Gwarancja - minimum 36 miesięcy, realizowana w miejscu instalacji sprzętu najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu Zakup oprogramowania 4.Oprogramowanie: Pakiet OFFICE szt. 26 Oprogramowanie biurowe - Microsoft Office 2013 PL Professional Plus (licencja i płyta umożliwiająca instalację) licencje na szkołę 5.Program antywirusowy szt. 26 Licencja min. 3 lata Skaner antywirusowy, Antyspyware, zintegrowane narzędzia ułatwiające diagnostykę systemu i jego ewentualnego przywracanie w przypadku uszkodzenia plików, System zapobiegania włamaniom, Dopuszcza się zakup 1 grupowej licencji w programach do szkolnej pracowni: jeden pakiet ochrony maksymalnie 100 stacji roboczych 6. Program zabezpieczający Internet szt. 26 Blokowanie dostęp do niecenzuralnych treści internetowych oraz wybranych czatów i komunikatorów. Automatyczne blokowanie stron z pornografią i przemocą oraz narkomanią Zakup sprzętu 7.Drukarka atramentowa - urządzenie wielofunkcyjne szt. 1 Technologia - Atramentowa Kolorowy ekran LCD - 4,9 cm dotykowy z klawiszami dotykowymi Podajnik papieru stron Formaty papieru - A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope Gramatury papieru g/m2 Interfejs standardowy USB Hi- Speed USB 2.0, b wireless - Tak Pamięć (RAM) - Standardowa 40 MB Prędkość druku Mono 33, Kolor 26 Rozdzielczość druku - Windows 6,000 x 1,200 Prędkość kopiowania - Do 22 str./min Mono 20 str./min Kolor Rozdzielczość kopiowania Skan - Do x dpi Zmniejszanie/Powiększanie kopii - Od 25% do 400% co 1% Kopiowanie wielokrotne - Do 99 Rozdzielczość skanowania Optyczna

13 - Do 1200 x 2400 dpi, Interpolowana - Do 19200x19200 dpi Możliwość skanowania do Obrazu - tak, a - tak, Pliku - tak Pobór mocy Druk - 18 W, Stan gotowości - 5 W, Uśpienie - 1,2 W Poziom hałasu - Drukowanie - 50 db (A) Waga Kg Wymiary (w x d x h) x 378 x 160 mm ATRAMENTY: Kartridż z czarnym atramentem; Kartridż z błękitnym atramentem; Kartridż z purpurowym atramentem; Kartridż z żółtym atramentem (wydajność każdego 600 str.) 8.Drukarka laserowa - urządzenie wielofunkcyjne szt.1 DRUKARKA: Rozdzielczość wydruku (dpi )600 x 600, Pamięć (MB)192, Funkcja drukowania tak, Prędkość drukowanych stron w kolorze na minutę20, Pojemność popieru50, Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) : Czerń: W ciągu zaledwie 17 s, Kolor: W ciągu zaledwie 17 s, Prędkość drukowanych stron czarno-białych na minutę20, Technologia wydruku laser, Duplex automatycznie, Wydruk w kolorze tak Kopiarka Funkcja kopiowania tak, Zoom tak, Rozdzielczość kopii (dpi )300 x 300, Ilość kopii w kolorze na minutę 20, Ilość czarnobiałych kopii na minutę 20 SKANER Funkcja skanowania tak, Rozdzielczość skanowania (dpi )1200 Wartość energii: Poziom hałasu (db )51, Pobór mocy w czasie pracy (W)465 Dane techniczne Maksymalny rozmiar papierua4 Komunikacja: WLAN tak, Interfejs sieciowy Ethernet tak, Złącze USB tak Faksowanie: Maksymalna prędkość modemu (bit /s)33600, Rozdzielczość faksu (dpi )300 x 300, Ponowne wybieranie numeru tak, Funkcja faksu tak Panel sterowania: Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy CGD 9. Mini wieża szt. 5 System stereo z głośnikami o mocy RMS 2 x 20W, obsługuje płyty CD-R i CD-RW oraz pliki MP3. Posiada tuner FM z funkcją RDS i pamięcią na 30 stacji. Wyposażona jest w port USB, wyjście słuchawkowe oraz wyświetlacz fluorescencyjny. CD, CD-R/ -RW*1 CD-DA - tak, MP3*2 - tak Audio System Konfiguracja2 kanały, Moc wyjściowa (RMS), Przód, 20W USB Złącze - tak, Odtwarzanie MP3*2 - tak Dźwięk HQ Podłączenie cyfrowe dla ipod / iphone - tak, Pure Direct Sound System - tak, Direct-Vocal Surround - tak, Surround, Głośniki z membranami z bambus - tak, Aero Stream Port, Podwójne pasywne membrany - tak, System dźwięku D.Bass - tak, Zaprogramowane ustawienia korektora 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat, Regulacja tonów niskich i wysokich - tak Łatwy w użyciu Otwierana automatycznie pokrywa tak (dla ipod/iphone oraz CD), Możliwość zawieszenia na ścianie - tak, Wyświetlacz, Fruorescencyjny Łączność Obsługa radia internetowego tak Podłaczenie ipod/ iphone tak (Atomatycznie wysuwana stacja dokujaca),technologia bezprzewodowa Bluetooth Przód Konfiguracja 1 drożny 1 głośnikowy, Podwójna pasywna membrana Złącza Analogowe wejście audio 3.5mm, Wyjście słuchawkowe tak Tuner Pamięć Programów/Stacji 30 FM Automatyczne strojenie tak, RDS tak Pozostałe Zasilanie AC V, 50Hz Auto Wył. zasilania/ Przyciemniania tak /tak, Timer PLAY/SLEEP. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-05-10 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn. 04.07.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 poniżej 207 000 euro na dostawy urządzeń komputerowych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Starogard

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Starogard Starogard Gdański: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM RÓWNY START Numer ogłoszenia: 390944-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łódź: dostawa kolektorów danych Numer ogłoszenia: 29935-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa kolektorów danych Numer ogłoszenia: 29935-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne Łódź: dostawa kolektorów danych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Działu Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: WWW.psmsuwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: WWW.psmsuwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: WWW.psmsuwalki.pl Suwałki: Dostawa tablic interaktywnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl Korfantów: Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Numer

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Dostawa zestawów komputerowych - ZP/ŁOW NFZ/3/2013 Numer ogłoszenia: 166942-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.lublin.pl Łaziska: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina. 1 z 5 2014-03-12 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.pl Ulan-Majorat: Dostawa komputerów, drukarek oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.26wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.26wog.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.26wog.wp.mil.pl Zegrze: Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż systemu oświetlenia w sali Dolnego Białego Parteru w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Zorganizowanie szkolenia dla pracowników w ramach projektu Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Rozbudowa telewizji przemysłowej na terenie szpitala dziecięcego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.pl Ząbkowice Śląskie: Dostawa komputera przenośnego wraz z pakietem biurowym w polskiej wersji językowej oraz programu do elektronicznego zarządzania rejestrami licencji i zezwoleń transportowych oraz zezwoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Dostawa oprogramowania oraz wyposażenia sprzętowego do centralnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Prenumerata zagranicznych, specjalistycznych czasopism naukowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zjo.lo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zjo.lo.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zjo.lo.pl Płock: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, kopiarek oraz sprzętu multimedialnego

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Adres strony zamawiającego:

Adres strony zamawiającego: Suwałki: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Nr ogłoszenia: 171451-2015 data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mazowsze.waw.pl Otrębusy: świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2015

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup dodatkowych dysków do macierzy IBM V7000 Numer ogłoszenia: 290824-2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup dodatkowych dysków do macierzy IBM V7000 Numer ogłoszenia: 290824-2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 29-10-2015 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl Poznań: Zakup dodatkowych dysków do macierzy IBM V7000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl 1 z 5 2014-06-13 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Zakup wraz dostawą wyposażenia zapewniającego bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dostawa laptopów i mebli szkolnych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pionki - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umtychy.pl Tychy: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Tychy Numer ogłoszenia: 61374-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.wiw.gov.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?cnt=10 Katowice: Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem K3 PN 03

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-17 08:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl Sosnowiec: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-08-01 10:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igf.edu.pl Warszawa: Wydruk i dystrybucja publikacji pt. Szkoła bliżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ Kożuchów: Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 661 510 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-06-26 15:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl Korfantów: Zakup (dostawa) aparatu USG wraz z jego finansowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 20/2015 środki czystościowe Numer ogłoszenia: 283520-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podstawowa6.pl/

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podstawowa6.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.podstawowa6.pl Ostrów Wielkopolski: cyfryzacja szkoły w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na dostawie materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość

Bardziej szczegółowo

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)

LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Elbląg: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipcereymontowskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipcereymontowskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipcereymontowskie.pl Lipce Reymontowskie: Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w sezonie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Dostawa kompletu infrastruktury naukowo - badawczej do zrobotyzowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk offsetowy 4 publikacji z serii Biblioteka Narodowa wraz z oprawą i

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw do pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn

Zakup paliw do pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn Zakup paliw do pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn administrowanych przez gminę Rusinów oraz pojazdów samochodowych i sprzętu wykorzystywanego na cele ochrony przeciwpożarowej Zakup paliw do pojazdów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przygotowanie, organizacja i promocja gry miejskiej w oparciu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-03-18 16:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Dostawa 3 tabletów w celu zapewnienia nagród dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl Znak.271.8.2013 Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-11-15 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: zakup i dostawa strojów i sprzętu

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.edu.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Opracowanie, skład, druk i dostawa kalendarzy ściennych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-12-10 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=334434&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-04-01 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Dostawa wraz z usługą montażu drzwi metalowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zstrzeszow.pl/zamowienia Rzeszów: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania: Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl 1 z 5 2014-05-30 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: organizację i przeprowadzenie kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego strażaka Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Dostawa przecinarki do metalu, szlifierki, frezarki i stołu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igf.edu.pl Warszawa: Dostawa urządzeń teleinformatycznych (nr ref. sprawy: ZP/13/16) Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Otwock: Wybór firmy finansującej zakup wyrobów medycznych, o wartości brutto 451.701,36 zł, do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w ramach leasingu finansowego.

Bardziej szczegółowo