Referendum strajkowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Referendum strajkowym"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 4/2013 (627) HUTA KATOWICE Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę w AMP We wtorek, 19 lutego w ArcelorMittal Poland SA rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem prawidłowości naliczania w Spółce wynagrodzeń pracowniczych. 21 lutego 2013 Przewodniczący Solidarności o referendum Najważniejsze są postulaty MKPS W terminie lutego 2013 r. we wszystkich oddziałach ArcelorMittal Poland przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Tym samym pracownicy AMP włączą się w przeprowadzaną przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na terenie regionu śląsko-dąbrowskiego akcję walki o polski przemysł, pracowników i zwykłych mieszkańców, która już teraz nabiera ogólnokrajowego charakteru. Na temat organizowanego referendum strajkowego rozmawiamy z Jerzym Goińskim - Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA. Więcej str. 3 Pa m i ę t a j!!! Musimy to zrobić razem! Pracowniku ArcelorMittal Poland! Pracowniku Spółki Kolprem! Weź udział w Referendum strajkowym i zagłosuj lutego 2013 r. To nie strajk przeciwko pracodawcy. To jest strajk w obronie Twojego miejsca pracy!!! Podsumowanie działalności SIP w 2012 r. Jest dobrze, ale może być lepiej - Zakładowy SIP podsumował rok 2012 O podsumowanie działalności Społecznej Inspekcji Pracy roku 2012 poprosiliśmy Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP Zenona Grzelkę. Jak według Pana oceny funkcjonowała w ubiegłym roku Społeczna Inspekcja Pracy? Mimo wielu trudności uważam, że osiągnęliśmy odpowiedni dorobek tak w sferze dokonań podstawowej działalności Społecznej Inspekcji Pracy, jak również w dziedzinie poprawy warunków pracy oraz pozytywnego kształtowania świadomości potrzeb ogółu pracowników w tym zakresie. Bowiem funkcję tej działalności należy rozpatrywać również w sferze tworzenia społecznego poparcia na rzecz ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej str. 4 Przeprowadzana kontrola jest wynikiem wystąpienia do PIP dąbrowskiej Solidarności (WZ nr 2/2013). Chcesz mieszkanie zakładowe - złóż koniecznie nowy wniosek Komisja do spraw przydziału mieszkań podjęła decyzję o anulowaniu wszystkich złożonych wniosków na formularzach dotychczas obwiązujących. Oznacza to, iż zainteresowani przydziałem mieszkania powinni ponownie wystąpić do Komisji - na nowym formularzu. Decyzję o anulowaniu dotychczasowych wniosków Komisja uzasadnia faktem, że niektóre wnioski/formularze jak i dane w nich zawarte mogą być już nieaktualne. W związku z powyższym osoby uprawnione ubiegające się o przydział mieszkania zakładowego powinny złożyć do Komisji nowy wniosek (wzór nowego wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty). Więcej str. 4 Kolejne niezgodności w paskach porównawczych wynagrodzeń Kolejne różnice w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom ArcelorMittal Poland SA wykazała analiza dostarczonych przez pracodawcę pasków wynagrodzeń za m-c styczeń 2013 r. - z sytemu SAP HR oraz porównawczego z systemu BAAN. Wraz z wynagrodzeniem za m-c styczeń br. pracownicy AMP ponownie otrzymali podwójne paski z jego wyliczeniem. Podczas porównania obu wydruków okazuje się, iż występujący w ub. miesiącu problem różnic wyliczenia należnego wynagrodzenia nie został rozwiązany, a wręcz przeciwnie - sądząc po zgłoszeniach pracowników - nasilił się. Temat ten po raz kolejny został poruszony podczas spotkania Zespołu Roboczego. Więcej str. 2 Nie będzie wydzielenia wykańczalni i składu wyrobów gotowych? Wstrzymane zostały prace mające na celu wydzielenie do zewnętrznej Spółki ze struktur ArcelorMittal Poland wykańczalnię i skład wyrobów gotowych. Informacja o wstrzymaniu prac nad wydzieleniem wykańczalni i składu przekazana została Solidarności przez pracodawcę 15 lutego br. Więcej str. 2

2 Pracownicy otrzymają porozumienia zmieniające W Biurze Podróży Partner wprowadzono Regulamin Wynagradzania Ogłoszony z dniem 14 lutego Regulamin Wynagradzania dla pracowników Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest wynikiem uzgodnień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Regulamin wejdzie w życie 1 marca br. Z końcem lutego (dla niektórych pracowników marca) br. mija roczny okres gwarancyjny warunków pracy i płacy po przejściu do nowego pracodawcy - Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa. W związku z powyższym wygasa dotychczasowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, a w jego miejsce wprowadzony został Regulamin Wynagradzania. Niestety, podczas negocjacji nie wszystkie rozwiazania z dotychczas obowiązującego ZUZP udało się wprowadzić do Regulaminu. Utrzymane zostały m.in. zapisy dotyczące tworzenia ZFŚS, urogulowano kwestię posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki oraz wpisano zasady tworzenia i podziału Funduszu Motywacyjnego. Pracodawca nie wyraził jednak zgody na utrzymanie dopłat dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. W związku z wprowadzeniem Regulaminu Wynagradzania pracownicy Spółki otrzymali porozumienia zmieniające. W protokole uzgodniono dodatkowo, iż pracownicy w momencie wprowadzania Regulaminu zachowają dotychczasową wysokość płacy zasadniczej. Pracodawca zażąda zwrotu nadpłaty Kolejne niezgodności w paskach porównawczych wynagrodzeń C. d. ze str. 1 W związku z zaistniałą sytuacją pracodawca podjął decyzję o wypłaceniu odsetek wszystkim tym pracownikom, którym zostanie stwierdzone zaniżone naliczenie wynagrodzenia za grudzień 2012r. Natomiast pracownikom, którym wynagrodzenie zostało zawyżone - pracodawca wystąpi pisemnie o wyrażenie zgody na dokonanie stosownego potrącenia z wynagrodzenia. Ponadto - jak podaje pracodawca - jako, że zawyżenie wynagrodzeń pracowniczych wynikło z błędów technicznych - nie przewiduje się działań związanych z ich wstecznym przeliczeniem. Czy jednak pracownik musi zwrócić zawyżone wynagrodzenie? By uzyskać zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracodawca rzeczywiście winien pisemnie zwrócić się do pracownika o wyrażenie zgody na dokonanie potrącenia w określonej kwocie. Pracownik jednak nie musi na takie wystąpienie wyrazić zgody. Bez zgody pracownika - zgodnie z Kodeksem Pracy art pracodawca ma prawo na potrącenie tylko i wyłącznie: sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kp. W związku z powyższym pracodawca bez zgody pracownika potrącenia dokonać nie może. W takiej sytuacji pracodawca może wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zwrot nadpłaconej kwoty na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jednak, gdy pracownik, który - jak to ma miejsce w omawianym przypadku w AMP - nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego większego wynagrodzenia za pracę - nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu, choćby nadpłata nie była mu należna, ponieważ pracownik ma prawo do swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem, które z reguły zużywa na własne potrzeby w taki sposób, że nie jest już wzbogacony. Stanowi o tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. Pracownicy mogą wreszcie odetchnąć Nie będzie wydzielenia wykańczalni i składu wyrobów gotowych? C. d. ze str. 1 Wydaje się, iż wielokrotnie powtarzane przez Solidarność w tym zakresie argumenty przyniosły oczekiwany efekt. Wydzielanie bowiem części przedsiębiorstwa, która nota bene będzie nadal mu potrzebna - nie przyniesie wartości dodanej. Jak powtarza Jerzy Goiński - Przewodniczący dąbrowskiej Solidarności - działania takie powodują jedynie spadek wielkości zatrudnienia w AMP, która to wielkość jest raportowana do zarządu korporacji w Luksemburgu. Jeżeli chodzi natomiast o koszty - takie rozwiązania tylko je zwiększają, wiadomym jest bowiem, że żadna firma nie przejmie wykonywania takiej usługi wraz z obciążeniem, które w tym przypadku stanowią sami pracownicy, bez konkretnej gwarancji zarobku, czyli marży. Tak więc po wydzieleniu AMP pokryłaby koszty nie tylko zatrudniania tych pracowników nadal, ale jeszcze marży podwykonawcy. Gdzie tu zatem są oszczędności? Przekazana Związkom w piątek decyzja stanowi światełko w tunelu również dla zatrudnionych na przedmiotowych odcinkach pracowników, którzy mieli duże obawy co do podejmowanych przez pracodawcę prób str. 2 wydzielenia. Upominek na Dzień Kobiet Informujemy Panie zrzeszone w dąbrowskiej Solidarności, iż w związku z Dniem Kobiet Związek postanowił przekazać swoim Członkiniom upominek w postaci pieniężnej w wysokości 100zł. Wszystkiego najlepszego!!! Powyższy upominek przekazany zostanie w ramach zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380zł. w roku podatkowym. Zgodnie z przyjętą przez Międzyzakładową Komisję Uchwałą - upominek przysługuje Paniom, które na dzień 31 stycznia 2013 r. miały opłaconą składkę członkowską. Upominki będą dystrybuowane przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek. Wystąpienie w Grupie Serwisowej o podwyżki O podwyżkę płac dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. w wysokości 500zł/pracownika od dnia 1 stycznia 2013 r. wystąpiły organizacje związkowe 21 lutego br. Związkowcy w swoim wystąpieniu powołali się na przekazane podczas spotkania w dniu 13 lutego br. informacje od pracodawcy, iż Spółka polepszyła swoją sytuację finansową, a podejmowane działania rokują osiagnięcie jeszcze lepszych wyników. Jak poinformował zarząd - w 2013 r. po raz pierwszy AMSG osiągnęła dodatni wynik za m-c styczeń. W związku z powyższym wystąpienie Organizacji Związkowych działających w Spółce wydaje się być w pełni zasadnym. Bezrobotni w Dąbrowie Górniczej W Dąbrowie Górniczej - wg. danych Powiatowego Urzędu Pracy w styczniu 2013 r. było ogółem osób bezrobotnych. W Dąbrowie Górniczej obserwuje się znaczący wzrost bezrobocia. W styczniu 2013 r. PUP podał, iż na terenie miasta jest osób bez zatrudnienia. Rok wcześniej - w styczniu 2012 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła ogółem osób, a jeszcze rok wcześniej Ponad połowę bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej stanowią kobiety pań. Osób poszukujących pracy w wieku do 25 lat PUP odnotował 1.025, natomiast w wieku powyżej 50 r. ż Prawo do pobierania zasiłku posiada mieszkańców miasta.

3 Przewodniczący Solidarności o referendum Najważniejsze są postulaty MKPS W poniedziałek rozpoczyna się Referendum strajkowe. Dlaczego pracownicy powinni w nim uczestniczyć? Jesteśmy ostatnim zakładem organizującym referendum. Wszystkie największe zakłady w regionie już to zrobiły i zdecydowanie poparły postulaty MKPS w obronie województwa śląskiego. Referendum nie jest organizowane przeciwko naszemu pracodawcy, a wręcz stanowi wsparcie w działaniach podejmowanych przez zarząd AMP, szczególnie dotyczących wzrostu cen energii elektrycznej i przydziału emisji CO2. Właściwie nasze - związków zawodowych i pracodawców z regionu śląsko-dąbrowskiego, w tym AMP - działania mają przynieść wspólną wymierną korzyść. Najważniejsza w tym wszystkim jest kwestia postulatów MKPS, które przekładają się na przyszłość nie tylko naszego regionu ale i całego kraju. Np. jeżeli nie zostaną wyeliminowane umowy śmieciowe na taką skalę jak aktualnie to ma miejsce może się okazać, że po osiągnięciu wieku emerytalnego osoba zatrudniana na śmieciówkach nie będzie miała prawa do tego świadczenia, gdyż przez cały okres aktywności zawodowej nie będzie miała odprowadzanych składek. Dlatego też proszę o wsparcie podejmowanych działań przez pracowników AMP niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, przynależności bądź nie do organizacji związkowych, a w szczególności pracowników młodych, których przyszłość jest najbardziej zagrożona. Referendum dotyczy wszystkich pracowników AMP. Pytanie referendalne dotyczy wsparcia pracowników sądownictwa, a jakich korzyści mogą się spodziewać pracownicy AMP? Poparcie sądownictwa stanowi właściwie pretekst dla ratowania naszego przemysłu, to wykorzystanie możliwości prawnych. Tak naprawdę referendum chcemy wykorzystać pod kątem obrony miejsc pracy zagrożonych w wyniku wprowadzenia przez rząd przepisów powodujących wzrost kosztów wytwarzania produkcji dla zakładów energochłonnych. Takim zakładem jest również AMP. Właściciel AMP mając zakłady na całym świecie może szukać rozwiązań tańszej produkcji w Europie wschodniej, która obwarowaniami europejskimi nie będzie objęta. Dziwi nas natomiast, że rządowi nie zależy na utrzymaniu rynku pracy w Polsce i stwarza takie warunki, że nie tylko potencjalni inwestorzy rezygnują z przedsięwzięć, ale również firmy produkujące w Polsce będą przenosić działalność w inne miejsca. Wprowadzone rozwiązania powodują, że trudniej będzie się żyło nam i naszym rodzinom, gdyż wzrosną koszty utrzymania, a wzrost kosztów produkcji spowoduje trudności w uzyskaniu wzrostu płac. Czyli biorąc udział w referendum walczą właściwie o siebie i przyszłość swoich rodzin? Tak, dokładnie tak to wygląda. Przede wszystkim widać to w regionie śląskim, gdzie najbardziej skupiony jest przemysł energochłonny. AMP jest zakładem dość rozległym. Czy wszyscy pracownicy będą mieli możliwość oddania głosu? Referendum jest przeprowadzane w całym AMP - we wszystkich oddziałach: Krakowie, Świętochłowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Zostało to tak rozplanowane organizacyjnie, by dotrzeć do każdego pracownika. Nie będzie rejonizacji przy oddawaniu głosów, więc nawet pracownik Krakowa może oddać swój głos w Dąbrowie. Pracodawca nie przekazał list imiennych pracowników. Zostało to jednak przez Związek rozwiązane. Ale pracownicy obawiają się, czy listy uczestników nie trafią w ręce pracodawcy... Nie ma takiego zagrożenia. Strajk nie jest wymierzony w pracodawcę, więc nie ma on podstaw żądania list uczestników referendum. To referendum solidarnościowe w ramach postulatów przyjętych przez MKPS w regionie śląsko-dąbrowskim. Ludzi interesuje temat podwyżek płac w AMP. Na jakim etapie są negocjacje płacowe? Stanowisko Solidarności oraz pozostałych organizacji związkowych zostało przekazane pracodawcy. Zawiera ono wystąpienie o podwyżkę kwotową 500zł dla każdego pracownika. Najbliższe spotkanie z Zarządem w tym temacie mamy wyznaczone na 5 marca. Zdajemy sobie sprawę, iż płace, biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania rodzin, to priorytetowy temat. Wymierny efekt prac Zespołu roboczego ds. emerytur MKPS Jest stanowisko w sprawie emerytur pomostowych W poniedziałek 18 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Zespół roboczy ds. emerytur pomostowych, powołany w ramach porozumienia Wicepremiera Janusza Piechocińskiego z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym przekazał stronie rządowej wypracowane przez stronę związkową Stanowisko dotyczące zmian w ustawie o emeryturach pomostowych i ustawie emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W pracach Zespołu udział bierze Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności w AMP. art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emerytuprzekazane stronie rządowej stanowisko zawiera wniosek o dorach i rentach z FUS. konanie zmian w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych polegających przede wszystkim na zmianie Jak powiedział Mirosław Nowak - postulaty wynikające ze stawarunków uprawniających do otrzymania świadczenia. Zespół nowiska strony związkowej są bardzo ważne ze względu na lukę zaproponował wykreślenie w art. 4 pkt. 5 słów: przed dniem prawną powstałą w wyniku wprowadzenia reformy emerytalnej tj. 1 stycznia 1999r. a ustawą o emeryturach pomostowych, 1 stycznia 1999r., a także w całości punktów 6 i 7 dotyczących która została wprowadzona 19 grudnia 2008 r. Poprzez tą lukę wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008r. oraz rozwiązania stosunwystępuje niesprawiedliwość społeczna polegająca na tym iż np., data przyjęcia do pracy o jeden dzień później w skrajnych ku pracy. Zatem - zgodnie z propozycją strony związkowej emerytura poprzypadkach, decyduje o wydłużeniu wieku emerytalnego aż o mostowa przysługiwałaby pracownikowi, który spełnia łącznie 12 lat, pomimo pracy pracowników w tych samych warunkach następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; szczególnych lub o szczególnym charakterze. W wystosowanym ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym stanowisku chodzi przede wszystkim o to, by nie uzależniać możliwości otrzymania emerytury pomostowej od daty zatrudnienia charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; osiągnął wiek wypracownika. Nie data zatrudnienia bowiem, a warunki/charakter noszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zapracy powinien decydować o uprawnieniu do świadczenia. sadach określonych w art. 5 9 i art. 11 ustawy o emeryturach Wprowadzenie powyższego rozwiązania spowodowałoby, że i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co emerytura pomostowa nie byłaby świadczeniem wygasającym, tak jak to obecnie najmniej 25 lat dla mężczyzn; wykonywał prace w szczególnych ma miejsce. warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu str. 3

4 Komisja ds. przydziału mieszkań anulowała stare wnioski Chcesz mieszkanie zakładowe - złóż koniecznie nowy wniosek C. d. ze str. 1 Najbliższe posiedzenie, na którym Komisja będzie rozpatrywała wnioski odbędzie się po 8 marca. Późniejsze terminy posiedzeń uzależnione będą od bieżących potrzeb Komisji. Wnioski o przydział mieszkania zakładowego oraz odwołania od decyzji Komisji przyjmowane są przez Przewodniczącego Komisji - Jadwigę Radowiecką lub osobę wskazaną w budynku dyrekcyjnym pokój 201 (II piętro) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach Według przyjętego Regulaminu obrad - Komisja przynajmniej raz w miesiącu informuje uprawnionych o pustych mieszkaniach mogących być przydzielone poprzez czasopismo Spółki, tablice ogłoszeń. Uprawnieni mogą składać wnioski o przydział mieszkań dostępnych w danym momencie oraz tych, które będą dostępne w przyszłości, jednak wniosek dotyczący mieszkania aktualnie dostępnego musi zostać złożony w ciągu 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w czasopiśmie. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja w oparciu o przyjęte kryteria oraz uzyskaną ilość punktów ogłosi listę Podsumowanie działalności SIP w 2012 r. Jest dobrze, ale może być lepiej - Zakładowy SIP podsumował rok 2012 potencjalnych najemców. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez wnioskodawców - Komisja przydzieli mieszkanie osobie o niższym dochodzie na członka rodziny. W terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji wnioskodawcy mają prawo do złożenia zastrzeżeń co do prawidłowości procedury i wiarygodności danych. Przyszły lokator otrzymuje klucze do mieszkania po 2 tygodniach od czasu ogłoszenia wyników. Posiedzenia Komisji zwołuje się wg bieżących potrzeb. W sytuacjach budzących wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku dopuszcza się możliwość poproszenia wnioskodawcy o ich uwiarygodnienie. Komisja ma prawo odrzucić wniosek o przydział mieszkania jeżeli nie będą spełnione wymagania: pracownik może złożyć tylko jeden wniosek; miejscem wykonywania pracy wnioskującego jest Oddział w Dąbrowie Górniczej AMP, za wyjątkiem pracowników przeniesionych do scentralizowanych komórek organizacyjnych z innych lokalizacji Spółki. Uprawnieni o przydział mieszkania są również pracownicy zatrudnieni w poniższych spółkach (ich następcach prawnych), którzy w dniu ich wydzielenia w trybie art przeszli do nich z dawnej Huty Katowice: Zakład Transportu Samochodowego, Eko Grys, AM Service Group, BP Partner, ZUH Partner Nieruchomości, PUK Kolprem, Zakład Energetyczny ZEN, Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW, Partner Elektra, Alkat, PPUH Consensus, a także pracownicy Huty Bankowa; pracownik nie posiada na własność mieszkania w pobliżu Oddziału w Dąbrowie Górniczej, w tym w Sosnowcu, Katowicach, Olkuszu itp.; wniosek może dotyczyć tylko jednego typu mieszkania tzn.: M1, M2, M3, M4, M5 lub M6. Pracownik może jednak anulować poprzedni wniosek i złożyć kolejny na inny typ mieszkania. Osoba uprawniona samotna może ubiegać się wyłącznie o mieszkanie typu M1 lub M2; informacje zawarte przez wnioskodawcę na formularzu muszą być prawdziwe i poprawne. Przyszły lokator ma prawo odmówić przyjęcia przydzielonego mieszkania w formie pisma do Komisji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu mieszkania. C. d. ze str. 1 Dokonując oceny działalności SIP ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza ubiegłego roku, to należy ocenić pracę: Wydziałowych SIP, Zakładowych SIP, Zakładowego SIP Koordynatora SIP AMP Dąbrowa Górnicza, a także Zakładowych SIP wydzielonych podmiotów gospodarczych spółek. Jak Pan ocenia pracę samych Społecznych Inspektorów Pracy w 2012r.? Praca SIP dąbrowskiego oddziału AMP jest w ostatnim okresie na dobrym poziomie. Mimo to i tak okazuje się, że jest jeszcze mało wystarczająca w niektórych jednostkach organizacyjnych. W dzisiejszych trudnych czasach potrzeby są o wiele większe. Analizując jednak pracę SIP spółek wydzielonych z Huty Katowice muszę stwierdzić, iż ich działalność kształtuje się na niższym poziomie i jest zbyt mało widoczna. Jakie są największe bolączki w tym zakresie? Pewien niedosyt z działalności SIP wynika z tego, że nie wszyscy SIP-owcy angażują się w wypełnianie swoich obowiązków w sposób właściwy. Praca SIP nie może polegać tylko na uczestniczeniu w przeglądach miesięcznych BHP lub komisjach powypadkowych. SIP powinien żywo interesować się sprawami wydziału czy spółki, warunkami pracy i zagrożeniami występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy. Ma ku temu pełne prawo i możliwości, które daje mu ustawa. My SIP-owcy winniśmy dążyć do egzekwowania od pracodawcy likwidacji wszelkich zagrożeń dla życia ludzkiego oraz do tworzenia coraz to lepszych warunków pracy. Wydaje się, iż odzwierciedleniem pracy SIP-owca są wystosowane przez niego uwagi i zalecenia Ilości uwag nie zawsze są odzwierciedleniem pełnego zaangażowania społecznych inspektorów pracy w pełnienie powierzonego im mandatu zaufania. Tylko w wyniku jesiennych przeglądów warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy w 2012 r. w dąbrowskim oddziale AMP stwierdzono wiele niedociągnięć czy uchybień, w wyniku których wydano ogółem 311 uwag mających istotny wpływ na warunki pracy oraz warunki str. 4 higienicznosanitarne naszej załogi. A przecież ponadto SIP biorą udział w terenowych komisjach BHP oraz uczestniczą w zespołach powypadkowych współpracując z służbą BHP. A jakie zadania zrealizował Zakładowy SIP? Najważniejsze tematy mojej działalności to realizacja podstawowych zamierzeń zakładowych organizacji związkowych tj. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganie prawa pracy, kierowanie SIP w dąbrowskim oddziale AMP, ścisła współpraca z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym udział w spotkaniach w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Uczestniczyłem także w posiedzeniach Komisji Ochrony Pracy przy Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce pełniąc funkcję przewodniczącego tej komisji oraz przy Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych w Warszawie pełniąc funkcję v-ce przewodniczącego tej komisji. Jako Zakładowy SIP uczestniczyłem w ub. r. w analizie przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, brałem udział w przesłuchaniach w charakterze świadka w prokuraturze i Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej w związku z mającymi miejsce wypadkami. Ponadto uczestniczyłem w naradach, spotkaniach i seminariach dotyczących problematyki BHP, kontrolach zakładu przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, w Komisjach Terenowych BHP, Komisji Głównej BHP oraz w auditach BHP. Do Zakładowego SIP należało również dokonanie oceny realizacji planów poprawy warunków pracy z bieżącego roku oraz planów przedsięwzięć na rok następny. Jako SIP-owiec przyjmowałem również szereg uwag i skarg od pracowników oraz podejmowałem działania interwencyjne w ww. tematach. To tylko najważniejsze tematy mojej działalności, którą się zajmowałem w 2012 r. Jest szereg jeszcze innych bardzo ludzkich spraw, których nie sposób opisać, a którymi trzeba się zajmować. Tak nakazuje mi sumienie i moja powinność, którą staram się wykonywać jak najlepiej. Korzystając z okazji pragnę z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy w sposób bardzo poważny traktują swój mandat zaufania otrzymany od załogi. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w dobie tych trudnych czasów trzeba zrobić wszystko, aby działalność w poszczególnych jednostkach organizacyjnych była właściwa i na odpowiednim dobrym poziomie. W AMP DG w 2012 r. SIP wystosowała 835 uwag i 116 zaleceń.

5 Duża skala patologii, bo pracodawcy czują się bezkarni Pierwsze efekty prac zespołów Pięć zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i pracodawców ma już za sobą pierwsze spotkania. - W kwestii działań antykryzysowych i przemysłu energochłonnego pojawiło się światełko w tunelu. Jeśli idzie o pozostałe, to mamy raczej wrażenie pozoracji rozmów - mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Jako pierwszy, zebrał się zespół ds. przemysłu i rynku pracy. Głównymi tematami spotkania były tzw. ustawa antykryzysowa oraz wsparcie rządu dla przemysłu energochłonnego. - Po spotkaniu resort gospodarki stwierdził, że rozpocznie prace nad rozwiązaniami dla branży energochłonnej i to daje pewną iskierkę nadziei, że po wielu miesiącach naszego wspólnego, związków i pracodawców, dobijania się do świadomości rządzących, coś się wreszcie ruszy - mówi Dominik Kolorz. - Ale mamy świadomość, że koniec końców nawet najlepsze propozycje, bez zgody resortu finansów nie mają szans na skuteczną realizację. Postawa tego ministerstwa w trakcie kolejnych rund rozmów da nam odpowiedź, czy rzeczywiście mamy szansę na porozumienie w tym zakresie, czy też jest to tylko gra. Dobry policjant z resortu gospodarki czy dobry policjant z ministerstwa pracy i zły policjant z finansów - dodaje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Kluczowym elementem prac zespołu jest także przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Eksperci MKPS po analizie projektu tej ustawy przedstawili swoją opinię. Zbyt ostre wymogi. Ich zdaniem obecny projekt ustawy antykryzysowej powiela błąd poprzedniej, z 2009 r., która zbyt wysoko ustawiła poprzeczkę wymagań dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy chcieliby w czasie kryzysu skorzystać ze wsparcia rządu. - Wymóg terminowego i w należytej wysokości opłacania podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest trudny do spełnienia w sytuacji kryzysowej. Przedsiębiorca mający problemy finansowe najprawdopodobniej będzie zmuszony do odroczenia zapłaty zobowiązań wobec Skarbu Państwa albo na rzecz różnych funduszy czy też zobowiązań wobec pracowników lub zobowiązań wobec kontrahentów. Niepłacenie innym przedsiębiorcom spowoduje pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej i być może zwiększy krąg przedsiębiorców zmuszonych do skorzystania z pomocy przewidzianej w ustawie - czytamy w opinii ekspertów MKPS. Strona związkowa podkreśla, że pomoc antykryzysowa powinna obejmować również przedsiębiorców, którzy nie płacili podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie spadku obrotów. Szybka pomoc. Ponadto projekt zakłada, że ustawa obejmowałby jedynie tych przedsiębiorców, których obroty w ciągu 6 miesięcy w okresie roku przed złożeniem wniosku spadły o 15 proc. - Tu poprzeczka też jest ustawiona zdecydowanie za wysoko. Również w poprzedniej ustawie było to 15 proc. i tylko garstka przedsiębiorców była w stanie spełnić te kryteria. My proponujemy, aby pomoc obejmował przedsiębiorstwa, które zanotowały 10 proc. spadek obrotów. Pomagać zakładom i ich pracownikom trzeba już przy pierwszych objawach choroby, tylko wtedy taka pomoc może być rzeczywiście skuteczna - mówi Jadwiga Piechocka, ekspert Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z ramienia śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Niewystarczająca pomoc dla pracowników. Ustawa antykryzysowa sprzed 4 lat wymagała zgody pracownika na objęcie go przestojem ekonomicznym. W proponowanych zapisach takiej zgody się nie przewiduje. Skróceniu uległ również okres, w którym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika z 6 do 3 miesięcy po okresie lub okresach pobierania świadczeń. Eksperci podkreślają też, że kwota świadczeń przysługująca pracownikowi na tzw. postojowym jest równa kwocie zasiłku dla bezrobotnych, czyli bardzo niska, a jeszcze z tego dofinansowania są potrącane podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Najsłabsi bez wsparcia. Znaczącym mankamentem projektu jest też obostrzenie dotyczące wcześniejszego korzystania z pomocy publicznej. Z dobrodziejstw ustawy antykryzysowej nie może skorzystać pracodawca, który w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie skorzystał z dofinansowania urzędu pracy zatrudniając bezrobotnego. Również pracownik, któremu państwo pomogło w znalezieniu pracy, nie może skorzystać z pomocy przewidzianej w ustawie antykryzysowej. To, zdaniem ekspertów, znacząco ogranicza krąg dostępu do wsparcia państwa tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują i dlatego te zapisy trzeba koniecznie zmienić. Co dalej? - Eksperci związkowi i pracodawcy obok uwag i opinii przekazali resortowi konkretne propozycje konkretnych rozwiązań do tego projektu likwidujące błędy i brak precyzji w części proponowanych regulacji. Te propozycje z pewnością będą także przedmiotem dyskusji w czasie prac Komisji Trójstronnej. W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. przemysłu i rynku pracy. Liczymy, że w trakcie tego spotkania uda nami się zrobić kolejny krok do przodu. Jednak cały czas wielką niewiadomą pozostaje to, jak zachowa się resort finansów. Oczywiście kluczowe dla dalszych prac będzie spotkanie z delegacją rządową 11 marca. Wtedy wszystkie zespoły robocze zaprezentują efekty swoich prac i wtedy też zapadną decyzje dotyczące dalszych naszych działań. W regionie kończą się referenda w sprawie strajku generalnego. Wyniki głosowań są jednoznaczne. Jeśli rządzący będą próbowali grać z nami w kotka i w myszkę, to w marcu cały Śląsk stanie - podsumowuje szef śląsko-dabrowskiej S. 30 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się pierwsze rozmowy przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem- Kamyszem. W skład delegacji wchodzili też przedstawiciele resortów: Skarbu Państwa i finansów. Podczas spotkania strony ustaliły, że powstanie pięć zespołów roboczych, które będą pracować nad problemami przedstawionymi w postulatach MKPS: Zespół roboczy ds. przemysłu i rynku pracy Zespół roboczy ds. stabilnego zatrudnienia Zespół roboczy ds. służby zdrowia Zespół roboczy ds. emerytur Zespół roboczy ds. oświaty W skład tych zespołów obok przedstawicieli rządu i ekspertów związkowych weszli również przedstawiciele pracodawców. Ustalenia podjęte podczas prac tych zespołów będą omawiane w trakcie zaplanowanego na 11 marca plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem delegacji rządowej. Będą one zarazem podstawą do sporządzenia podczas tych rozmów protokołu uzgodnień lub rozbieżności. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Ewa Jerzy Kobus Goiński tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 str kwietnia 2013 r. BP Partner i Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarnośc ZWP zapraszają na wycieczkę do W I E L I C Z K I Wyjazd z parkingu Huty ArcelorMittal (NZOZ) o godzinie 6 00, powrót na parking huty (NZOZ) w godzinach wieczornych. Koszt wycieczki: zostanie podany po obliczeniu przez BP PARTNER Termin zapisów: do 15 marca 2013 r., przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 20,00 zł. Informacji udzielają oraz zapisy przyjmują: JAN CZERW , ROMAN ŚWIĄTKOWSKI Przy zapisie rezerwacja miejsca w autokarze. 1-5 maja 2013 r. Komisja Wydziałowa ZWP NSZZ Solidarność i BP PARTNER zapraszają na wycieczkę: K a z i m i e r z D o l n y H o t e l S p i c h l e r z l u b W i l l a M u r k A cena zróżnicowana (obiekty znajdują się blisko siebie) W programie: 1 maja - wyjazd z parkingu NZOZ o godz. 6 00, przejazd przez Sandomierz zwiedzanie, zakwaterowanie w Kazimierzu Dolnym od godz Podczas pobytu wycieczki, grill. 5 maja - powrót na parkingu NZOZ w godzinach wieczornych. Cena obejmuje: 4 śniadania, 5 obiadokolacji, transport, ubezpieczenie Informacji udzielają oraz wstępne zapisy z rezerwacją miejsca w autokarze przyjmują do dnia 15 marca 2013 r.: Czerw Jan , Świątkowski Roman Przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 50,00 złotych. Koszt podany zostanie w terminie później- szym - po obliczeniu przez BP Partner maja 2013 r. BP Partner z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność DWG zaprasza na wycieczkę do B W Ł O C H Y SAN MAURO MARE Popularna miejscowość turystyczna położona na wschodnim wybrzeżu Włoch na Riwierze Adriatyckiej 7 km. od Cesenatico i 15 km. od popularnego Rimini. Zakwaterowanie: VILLA CELESTE *** położona w spokojnej dzielnicy ok. 350 m od morza, 300 m od głównego deptaku oraz 5 min. spacerem od ogromnego centrum handlowego IPER ROMAGNA CENTER. Posiada pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienkami i balkonem. Na wyposażeniu pokoi telefon, TV, suszarka do włosów, ręczniki, sejf. Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie (7 śniadań i 7 obiadokolacji), opiekę pilota na trasie przejazdu i rezydenta na miejscu, ubezpieczenie, aperitif, wieczorek taneczny przy włoskiej muzyce na żywo, kolację pożegnalną przy świecach, wycieczkę do SAN MARINO, bilet na rejs statkiem na trasie SOTTO MARINA WENECJA SOTTO MARINA (ok. 3 h), zwiedzanie WENECJI (ok. 5 h), suchy prowiant na drogę powrotną podatek VAT. Wyżywienie: śniadanie - bufet (kawa, herbata, płatki, wędlina, ser, ciasto,dżem, nutella, pieczywo), obiadokolacja - pierwsze i drugie danie oraz deser lub owoce, woda w karafce. Koszt: dla korzystających ZFŚS 890 zł/os., dziecko 3-10 lat 890 zł/os., dziecko do 3 lat 260 zł. Zapisy przyjmuje: Krzysztof Węgrzyniak tel , ; Mariusz Pietruszka tel Przy zapisach pobierana jest zaliczka w wysokości 300zł/osobę. Całkowita płatność do 15 kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona czerwca 2013 r. BP Partner oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Biura Utrzymania Ruchu zaprasza na wycieczkę B do Sandomierza W programie: zwiedzanie Sandomierza: podziemna trasa turystyczna, brama opatowska, katedra, kościół Św. Jakuba, dziedziniec zamkowy, ucho igielne, stare miasto, rynek, wzgórze staromiejskie, rejs statkiem, zwiedzanie krypt ze zwłokami wojewodzinki sandomierskiej zmarłej w 1698 r. Organizator zapewnia: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje i 1 obiad; w cenie zawarte wszystkie bilety wstępu oraz opieka przewodnika. Koszt: podany zostanie w terminie późniejszym. Zapisy przyjmuje: Włodzimierz Rebeta tel Organizator planuje również wycieczkę do Mielna-Unieścia w dniach 9-18 sierpnia 2013 r. Szczegóły w terminie późniejszym. 28 czerwca 07 lipca 2013 r. Komisja Wydziałowa ZWP NSZZ Solidarność i Biuro Podróży PARTNER zapraszają na wycieczkę: Krynica Morska pensjonat Victoria W programie: 28 czerwca wyjazd z parkingu NZOZ o godz.24 00, 7 lipca powrót na parking NZOZ w godzinach rannych. Podczas pobytu przewidziany jest rejs statkiem po Zalewie Wiślanym oraz wieczorek. Cena obejmuje: 7 śniadań, 8 obiadokolacji, transport, ubezpieczenie. Informacji udzielają oraz wstępne zapisy z rezerwacją miejsca w autokarze przyjmują do dnia 30 kwietnia 2013r.: Czerw Jan , Świątkowski Roman Przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 100,00 złotych. Koszt podamy zostanie w terminie późniejszym - po obliczeniu przez BP Partner. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ... (nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax)... (miejscowość, data) OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zorganizowanie czterodniowej wycieczki na południe Polski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 r.

Warszawa, luty 2015 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BEZZWROTNA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2015-2016 /informacja dla przedsiębiorców/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. Podstawa prawna:

REGULAMIN. organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. Podstawa prawna: Regulamin obowiązuje od grudnia 2015 r. REGULAMIN organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, 5 lipca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny * * * Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Adam Bodnar III.512.2.2014.AI.LN Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE z dnia 12.2009r.

POROZUMIENIE z dnia 12.2009r. POROZUMIENIE z dnia 12.2009r. W związku z uzgodnieniem treści jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), Strony niniejszego Porozumienia, tj. ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Egzekucja na listach płac w 2017r.

Egzekucja na listach płac w 2017r. Egzekucja na listach płac w 2017r. Kod szkolenia: 344017 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Nowelizacja przepisów wpływająca na egzekucję z wynagrodzeń i zasiłków w 2017

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie - blaski i cienie Maciej Flank Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Falenty, 30 listopada 2011 r. - blaski i cienie Plan prezentacji: - misja powiatowych rad zatrudnienia, - skład powiatowych rad

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Opinia do projektu uchwały w sprawie powołania Toruńskiego Centrum Usług Współnych

Opinia do projektu uchwały w sprawie powołania Toruńskiego Centrum Usług Współnych W dniu 28 października br. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Pan Marcin Czyżniewski oraz Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski otrzymali opinię do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o:

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2015 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zaproszenia/2548,wpisanie-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen.html Wygenerowano: Sobota, 7 stycznia 2017, 19:49 DOLNOŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 343917 Temat: odw-egzekucja na listach płac w 2017r. 13 Luty Łódź, Centrum miasta, Kod szkolenia: 343917 Koszt szkolenia: 490.00 + 23% VAT Program Jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez:

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez: Projekt 15.11.2007 r. PAKT SPOŁECZNY dotyczący gwarancji socjalnych dla pracowników Katowickiej Grupy Kapitałowej w związku z częściowym upublicznieniem mniejszościowego pakietu akcji KHW S.A. na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Teren działania TAURON PE S.A. lokalizacja organizacji związkowych należących do MZZPE W ENION S.A. OOZ Jelenia Góra Gliwic e OOZ TOK i TS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Komisja Socjalna przyjęła Regulamin Obrad Zasady dysponowania funduszem w dąbrowskim i sosnowieckim oddziale AMP

Komisja Socjalna przyjęła Regulamin Obrad Zasady dysponowania funduszem w dąbrowskim i sosnowieckim oddziale AMP Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 2/2013 (625) HUTA KATOWICE 28 stycznia 2013 Wynagrodzenia i godziny nadliczbowe pod lupą Solidarność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 i wypełniając postanowienia 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Czy dyrektor szkoły może mi przydzielić nadliczbowe godziny z przedmiotu, do którego mam kwalifikacje, ponieważ te godziny stanowią wakat?

1. Czy dyrektor szkoły może mi przydzielić nadliczbowe godziny z przedmiotu, do którego mam kwalifikacje, ponieważ te godziny stanowią wakat? VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika Godziny ponadwymiarowe nauczyciela zwolnionego częściowo z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji w związku zawodowym. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE

PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE I JEDNORAZOWA REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

PROMESA B.H.U. BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I BHP LABOUR LAW AND SOCJAL INSURANCE CONSULTING OFFICE

PROMESA B.H.U. BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I BHP LABOUR LAW AND SOCJAL INSURANCE CONSULTING OFFICE ZARZĄDZANIE KADRAMI, PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH, PŁAC, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (SPRAW ZUS-owskich) I BHP, PROWADZENIE SZKOLEŃ W TYM ZAKRESIE USŁUGI ŚWIADCZYMY TANIO I PROFESJONALNIE NA TERENIE CAŁEGO

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe Potrącanie należności z tytułów wykonawczych z wynagrodzenia pracownika Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH

ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH Podstawa prawna Roboty publiczne organizowane są na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia

Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia Uwagi ogólne Istota potrąceń z wynagrodzenia Wynagrodzenie pracownika stanowi zapłatę za wykonaną pracę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania robót publicznych w 2014 r.

Zasady organizowania robót publicznych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65-529-94-33, 65-529-50-67 e-mail: pole@praca.gov.pl, sekretariat@pupleszno.pl www.pupleszno.pl Zasady organizowania robót publicznych w 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 08.05.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu w Otwocku z dnia 16.01.2015r. REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r.

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r. STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian przepisów prawa dotyczących funkcjonowania i finansowania działalności zakładów aktywności zawodowej. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2016 rok Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego w roku 2014/2015 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 64 im. W. Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej

Bardziej szczegółowo