Referendum strajkowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Referendum strajkowym"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 4/2013 (627) HUTA KATOWICE Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę w AMP We wtorek, 19 lutego w ArcelorMittal Poland SA rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem prawidłowości naliczania w Spółce wynagrodzeń pracowniczych. 21 lutego 2013 Przewodniczący Solidarności o referendum Najważniejsze są postulaty MKPS W terminie lutego 2013 r. we wszystkich oddziałach ArcelorMittal Poland przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Tym samym pracownicy AMP włączą się w przeprowadzaną przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na terenie regionu śląsko-dąbrowskiego akcję walki o polski przemysł, pracowników i zwykłych mieszkańców, która już teraz nabiera ogólnokrajowego charakteru. Na temat organizowanego referendum strajkowego rozmawiamy z Jerzym Goińskim - Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA. Więcej str. 3 Pa m i ę t a j!!! Musimy to zrobić razem! Pracowniku ArcelorMittal Poland! Pracowniku Spółki Kolprem! Weź udział w Referendum strajkowym i zagłosuj lutego 2013 r. To nie strajk przeciwko pracodawcy. To jest strajk w obronie Twojego miejsca pracy!!! Podsumowanie działalności SIP w 2012 r. Jest dobrze, ale może być lepiej - Zakładowy SIP podsumował rok 2012 O podsumowanie działalności Społecznej Inspekcji Pracy roku 2012 poprosiliśmy Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP Zenona Grzelkę. Jak według Pana oceny funkcjonowała w ubiegłym roku Społeczna Inspekcja Pracy? Mimo wielu trudności uważam, że osiągnęliśmy odpowiedni dorobek tak w sferze dokonań podstawowej działalności Społecznej Inspekcji Pracy, jak również w dziedzinie poprawy warunków pracy oraz pozytywnego kształtowania świadomości potrzeb ogółu pracowników w tym zakresie. Bowiem funkcję tej działalności należy rozpatrywać również w sferze tworzenia społecznego poparcia na rzecz ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej str. 4 Przeprowadzana kontrola jest wynikiem wystąpienia do PIP dąbrowskiej Solidarności (WZ nr 2/2013). Chcesz mieszkanie zakładowe - złóż koniecznie nowy wniosek Komisja do spraw przydziału mieszkań podjęła decyzję o anulowaniu wszystkich złożonych wniosków na formularzach dotychczas obwiązujących. Oznacza to, iż zainteresowani przydziałem mieszkania powinni ponownie wystąpić do Komisji - na nowym formularzu. Decyzję o anulowaniu dotychczasowych wniosków Komisja uzasadnia faktem, że niektóre wnioski/formularze jak i dane w nich zawarte mogą być już nieaktualne. W związku z powyższym osoby uprawnione ubiegające się o przydział mieszkania zakładowego powinny złożyć do Komisji nowy wniosek (wzór nowego wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty). Więcej str. 4 Kolejne niezgodności w paskach porównawczych wynagrodzeń Kolejne różnice w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom ArcelorMittal Poland SA wykazała analiza dostarczonych przez pracodawcę pasków wynagrodzeń za m-c styczeń 2013 r. - z sytemu SAP HR oraz porównawczego z systemu BAAN. Wraz z wynagrodzeniem za m-c styczeń br. pracownicy AMP ponownie otrzymali podwójne paski z jego wyliczeniem. Podczas porównania obu wydruków okazuje się, iż występujący w ub. miesiącu problem różnic wyliczenia należnego wynagrodzenia nie został rozwiązany, a wręcz przeciwnie - sądząc po zgłoszeniach pracowników - nasilił się. Temat ten po raz kolejny został poruszony podczas spotkania Zespołu Roboczego. Więcej str. 2 Nie będzie wydzielenia wykańczalni i składu wyrobów gotowych? Wstrzymane zostały prace mające na celu wydzielenie do zewnętrznej Spółki ze struktur ArcelorMittal Poland wykańczalnię i skład wyrobów gotowych. Informacja o wstrzymaniu prac nad wydzieleniem wykańczalni i składu przekazana została Solidarności przez pracodawcę 15 lutego br. Więcej str. 2

2 Pracownicy otrzymają porozumienia zmieniające W Biurze Podróży Partner wprowadzono Regulamin Wynagradzania Ogłoszony z dniem 14 lutego Regulamin Wynagradzania dla pracowników Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest wynikiem uzgodnień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Regulamin wejdzie w życie 1 marca br. Z końcem lutego (dla niektórych pracowników marca) br. mija roczny okres gwarancyjny warunków pracy i płacy po przejściu do nowego pracodawcy - Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa. W związku z powyższym wygasa dotychczasowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, a w jego miejsce wprowadzony został Regulamin Wynagradzania. Niestety, podczas negocjacji nie wszystkie rozwiazania z dotychczas obowiązującego ZUZP udało się wprowadzić do Regulaminu. Utrzymane zostały m.in. zapisy dotyczące tworzenia ZFŚS, urogulowano kwestię posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki oraz wpisano zasady tworzenia i podziału Funduszu Motywacyjnego. Pracodawca nie wyraził jednak zgody na utrzymanie dopłat dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. W związku z wprowadzeniem Regulaminu Wynagradzania pracownicy Spółki otrzymali porozumienia zmieniające. W protokole uzgodniono dodatkowo, iż pracownicy w momencie wprowadzania Regulaminu zachowają dotychczasową wysokość płacy zasadniczej. Pracodawca zażąda zwrotu nadpłaty Kolejne niezgodności w paskach porównawczych wynagrodzeń C. d. ze str. 1 W związku z zaistniałą sytuacją pracodawca podjął decyzję o wypłaceniu odsetek wszystkim tym pracownikom, którym zostanie stwierdzone zaniżone naliczenie wynagrodzenia za grudzień 2012r. Natomiast pracownikom, którym wynagrodzenie zostało zawyżone - pracodawca wystąpi pisemnie o wyrażenie zgody na dokonanie stosownego potrącenia z wynagrodzenia. Ponadto - jak podaje pracodawca - jako, że zawyżenie wynagrodzeń pracowniczych wynikło z błędów technicznych - nie przewiduje się działań związanych z ich wstecznym przeliczeniem. Czy jednak pracownik musi zwrócić zawyżone wynagrodzenie? By uzyskać zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracodawca rzeczywiście winien pisemnie zwrócić się do pracownika o wyrażenie zgody na dokonanie potrącenia w określonej kwocie. Pracownik jednak nie musi na takie wystąpienie wyrazić zgody. Bez zgody pracownika - zgodnie z Kodeksem Pracy art pracodawca ma prawo na potrącenie tylko i wyłącznie: sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kp. W związku z powyższym pracodawca bez zgody pracownika potrącenia dokonać nie może. W takiej sytuacji pracodawca może wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zwrot nadpłaconej kwoty na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jednak, gdy pracownik, który - jak to ma miejsce w omawianym przypadku w AMP - nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego większego wynagrodzenia za pracę - nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu, choćby nadpłata nie była mu należna, ponieważ pracownik ma prawo do swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem, które z reguły zużywa na własne potrzeby w taki sposób, że nie jest już wzbogacony. Stanowi o tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. Pracownicy mogą wreszcie odetchnąć Nie będzie wydzielenia wykańczalni i składu wyrobów gotowych? C. d. ze str. 1 Wydaje się, iż wielokrotnie powtarzane przez Solidarność w tym zakresie argumenty przyniosły oczekiwany efekt. Wydzielanie bowiem części przedsiębiorstwa, która nota bene będzie nadal mu potrzebna - nie przyniesie wartości dodanej. Jak powtarza Jerzy Goiński - Przewodniczący dąbrowskiej Solidarności - działania takie powodują jedynie spadek wielkości zatrudnienia w AMP, która to wielkość jest raportowana do zarządu korporacji w Luksemburgu. Jeżeli chodzi natomiast o koszty - takie rozwiązania tylko je zwiększają, wiadomym jest bowiem, że żadna firma nie przejmie wykonywania takiej usługi wraz z obciążeniem, które w tym przypadku stanowią sami pracownicy, bez konkretnej gwarancji zarobku, czyli marży. Tak więc po wydzieleniu AMP pokryłaby koszty nie tylko zatrudniania tych pracowników nadal, ale jeszcze marży podwykonawcy. Gdzie tu zatem są oszczędności? Przekazana Związkom w piątek decyzja stanowi światełko w tunelu również dla zatrudnionych na przedmiotowych odcinkach pracowników, którzy mieli duże obawy co do podejmowanych przez pracodawcę prób str. 2 wydzielenia. Upominek na Dzień Kobiet Informujemy Panie zrzeszone w dąbrowskiej Solidarności, iż w związku z Dniem Kobiet Związek postanowił przekazać swoim Członkiniom upominek w postaci pieniężnej w wysokości 100zł. Wszystkiego najlepszego!!! Powyższy upominek przekazany zostanie w ramach zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380zł. w roku podatkowym. Zgodnie z przyjętą przez Międzyzakładową Komisję Uchwałą - upominek przysługuje Paniom, które na dzień 31 stycznia 2013 r. miały opłaconą składkę członkowską. Upominki będą dystrybuowane przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek. Wystąpienie w Grupie Serwisowej o podwyżki O podwyżkę płac dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. w wysokości 500zł/pracownika od dnia 1 stycznia 2013 r. wystąpiły organizacje związkowe 21 lutego br. Związkowcy w swoim wystąpieniu powołali się na przekazane podczas spotkania w dniu 13 lutego br. informacje od pracodawcy, iż Spółka polepszyła swoją sytuację finansową, a podejmowane działania rokują osiagnięcie jeszcze lepszych wyników. Jak poinformował zarząd - w 2013 r. po raz pierwszy AMSG osiągnęła dodatni wynik za m-c styczeń. W związku z powyższym wystąpienie Organizacji Związkowych działających w Spółce wydaje się być w pełni zasadnym. Bezrobotni w Dąbrowie Górniczej W Dąbrowie Górniczej - wg. danych Powiatowego Urzędu Pracy w styczniu 2013 r. było ogółem osób bezrobotnych. W Dąbrowie Górniczej obserwuje się znaczący wzrost bezrobocia. W styczniu 2013 r. PUP podał, iż na terenie miasta jest osób bez zatrudnienia. Rok wcześniej - w styczniu 2012 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła ogółem osób, a jeszcze rok wcześniej Ponad połowę bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej stanowią kobiety pań. Osób poszukujących pracy w wieku do 25 lat PUP odnotował 1.025, natomiast w wieku powyżej 50 r. ż Prawo do pobierania zasiłku posiada mieszkańców miasta.

3 Przewodniczący Solidarności o referendum Najważniejsze są postulaty MKPS W poniedziałek rozpoczyna się Referendum strajkowe. Dlaczego pracownicy powinni w nim uczestniczyć? Jesteśmy ostatnim zakładem organizującym referendum. Wszystkie największe zakłady w regionie już to zrobiły i zdecydowanie poparły postulaty MKPS w obronie województwa śląskiego. Referendum nie jest organizowane przeciwko naszemu pracodawcy, a wręcz stanowi wsparcie w działaniach podejmowanych przez zarząd AMP, szczególnie dotyczących wzrostu cen energii elektrycznej i przydziału emisji CO2. Właściwie nasze - związków zawodowych i pracodawców z regionu śląsko-dąbrowskiego, w tym AMP - działania mają przynieść wspólną wymierną korzyść. Najważniejsza w tym wszystkim jest kwestia postulatów MKPS, które przekładają się na przyszłość nie tylko naszego regionu ale i całego kraju. Np. jeżeli nie zostaną wyeliminowane umowy śmieciowe na taką skalę jak aktualnie to ma miejsce może się okazać, że po osiągnięciu wieku emerytalnego osoba zatrudniana na śmieciówkach nie będzie miała prawa do tego świadczenia, gdyż przez cały okres aktywności zawodowej nie będzie miała odprowadzanych składek. Dlatego też proszę o wsparcie podejmowanych działań przez pracowników AMP niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, przynależności bądź nie do organizacji związkowych, a w szczególności pracowników młodych, których przyszłość jest najbardziej zagrożona. Referendum dotyczy wszystkich pracowników AMP. Pytanie referendalne dotyczy wsparcia pracowników sądownictwa, a jakich korzyści mogą się spodziewać pracownicy AMP? Poparcie sądownictwa stanowi właściwie pretekst dla ratowania naszego przemysłu, to wykorzystanie możliwości prawnych. Tak naprawdę referendum chcemy wykorzystać pod kątem obrony miejsc pracy zagrożonych w wyniku wprowadzenia przez rząd przepisów powodujących wzrost kosztów wytwarzania produkcji dla zakładów energochłonnych. Takim zakładem jest również AMP. Właściciel AMP mając zakłady na całym świecie może szukać rozwiązań tańszej produkcji w Europie wschodniej, która obwarowaniami europejskimi nie będzie objęta. Dziwi nas natomiast, że rządowi nie zależy na utrzymaniu rynku pracy w Polsce i stwarza takie warunki, że nie tylko potencjalni inwestorzy rezygnują z przedsięwzięć, ale również firmy produkujące w Polsce będą przenosić działalność w inne miejsca. Wprowadzone rozwiązania powodują, że trudniej będzie się żyło nam i naszym rodzinom, gdyż wzrosną koszty utrzymania, a wzrost kosztów produkcji spowoduje trudności w uzyskaniu wzrostu płac. Czyli biorąc udział w referendum walczą właściwie o siebie i przyszłość swoich rodzin? Tak, dokładnie tak to wygląda. Przede wszystkim widać to w regionie śląskim, gdzie najbardziej skupiony jest przemysł energochłonny. AMP jest zakładem dość rozległym. Czy wszyscy pracownicy będą mieli możliwość oddania głosu? Referendum jest przeprowadzane w całym AMP - we wszystkich oddziałach: Krakowie, Świętochłowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Zostało to tak rozplanowane organizacyjnie, by dotrzeć do każdego pracownika. Nie będzie rejonizacji przy oddawaniu głosów, więc nawet pracownik Krakowa może oddać swój głos w Dąbrowie. Pracodawca nie przekazał list imiennych pracowników. Zostało to jednak przez Związek rozwiązane. Ale pracownicy obawiają się, czy listy uczestników nie trafią w ręce pracodawcy... Nie ma takiego zagrożenia. Strajk nie jest wymierzony w pracodawcę, więc nie ma on podstaw żądania list uczestników referendum. To referendum solidarnościowe w ramach postulatów przyjętych przez MKPS w regionie śląsko-dąbrowskim. Ludzi interesuje temat podwyżek płac w AMP. Na jakim etapie są negocjacje płacowe? Stanowisko Solidarności oraz pozostałych organizacji związkowych zostało przekazane pracodawcy. Zawiera ono wystąpienie o podwyżkę kwotową 500zł dla każdego pracownika. Najbliższe spotkanie z Zarządem w tym temacie mamy wyznaczone na 5 marca. Zdajemy sobie sprawę, iż płace, biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania rodzin, to priorytetowy temat. Wymierny efekt prac Zespołu roboczego ds. emerytur MKPS Jest stanowisko w sprawie emerytur pomostowych W poniedziałek 18 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Zespół roboczy ds. emerytur pomostowych, powołany w ramach porozumienia Wicepremiera Janusza Piechocińskiego z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym przekazał stronie rządowej wypracowane przez stronę związkową Stanowisko dotyczące zmian w ustawie o emeryturach pomostowych i ustawie emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W pracach Zespołu udział bierze Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności w AMP. art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emerytuprzekazane stronie rządowej stanowisko zawiera wniosek o dorach i rentach z FUS. konanie zmian w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych polegających przede wszystkim na zmianie Jak powiedział Mirosław Nowak - postulaty wynikające ze stawarunków uprawniających do otrzymania świadczenia. Zespół nowiska strony związkowej są bardzo ważne ze względu na lukę zaproponował wykreślenie w art. 4 pkt. 5 słów: przed dniem prawną powstałą w wyniku wprowadzenia reformy emerytalnej tj. 1 stycznia 1999r. a ustawą o emeryturach pomostowych, 1 stycznia 1999r., a także w całości punktów 6 i 7 dotyczących która została wprowadzona 19 grudnia 2008 r. Poprzez tą lukę wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008r. oraz rozwiązania stosunwystępuje niesprawiedliwość społeczna polegająca na tym iż np., data przyjęcia do pracy o jeden dzień później w skrajnych ku pracy. Zatem - zgodnie z propozycją strony związkowej emerytura poprzypadkach, decyduje o wydłużeniu wieku emerytalnego aż o mostowa przysługiwałaby pracownikowi, który spełnia łącznie 12 lat, pomimo pracy pracowników w tych samych warunkach następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; szczególnych lub o szczególnym charakterze. W wystosowanym ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym stanowisku chodzi przede wszystkim o to, by nie uzależniać możliwości otrzymania emerytury pomostowej od daty zatrudnienia charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; osiągnął wiek wypracownika. Nie data zatrudnienia bowiem, a warunki/charakter noszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zapracy powinien decydować o uprawnieniu do świadczenia. sadach określonych w art. 5 9 i art. 11 ustawy o emeryturach Wprowadzenie powyższego rozwiązania spowodowałoby, że i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co emerytura pomostowa nie byłaby świadczeniem wygasającym, tak jak to obecnie najmniej 25 lat dla mężczyzn; wykonywał prace w szczególnych ma miejsce. warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu str. 3

4 Komisja ds. przydziału mieszkań anulowała stare wnioski Chcesz mieszkanie zakładowe - złóż koniecznie nowy wniosek C. d. ze str. 1 Najbliższe posiedzenie, na którym Komisja będzie rozpatrywała wnioski odbędzie się po 8 marca. Późniejsze terminy posiedzeń uzależnione będą od bieżących potrzeb Komisji. Wnioski o przydział mieszkania zakładowego oraz odwołania od decyzji Komisji przyjmowane są przez Przewodniczącego Komisji - Jadwigę Radowiecką lub osobę wskazaną w budynku dyrekcyjnym pokój 201 (II piętro) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach Według przyjętego Regulaminu obrad - Komisja przynajmniej raz w miesiącu informuje uprawnionych o pustych mieszkaniach mogących być przydzielone poprzez czasopismo Spółki, tablice ogłoszeń. Uprawnieni mogą składać wnioski o przydział mieszkań dostępnych w danym momencie oraz tych, które będą dostępne w przyszłości, jednak wniosek dotyczący mieszkania aktualnie dostępnego musi zostać złożony w ciągu 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w czasopiśmie. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja w oparciu o przyjęte kryteria oraz uzyskaną ilość punktów ogłosi listę Podsumowanie działalności SIP w 2012 r. Jest dobrze, ale może być lepiej - Zakładowy SIP podsumował rok 2012 potencjalnych najemców. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez wnioskodawców - Komisja przydzieli mieszkanie osobie o niższym dochodzie na członka rodziny. W terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji wnioskodawcy mają prawo do złożenia zastrzeżeń co do prawidłowości procedury i wiarygodności danych. Przyszły lokator otrzymuje klucze do mieszkania po 2 tygodniach od czasu ogłoszenia wyników. Posiedzenia Komisji zwołuje się wg bieżących potrzeb. W sytuacjach budzących wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku dopuszcza się możliwość poproszenia wnioskodawcy o ich uwiarygodnienie. Komisja ma prawo odrzucić wniosek o przydział mieszkania jeżeli nie będą spełnione wymagania: pracownik może złożyć tylko jeden wniosek; miejscem wykonywania pracy wnioskującego jest Oddział w Dąbrowie Górniczej AMP, za wyjątkiem pracowników przeniesionych do scentralizowanych komórek organizacyjnych z innych lokalizacji Spółki. Uprawnieni o przydział mieszkania są również pracownicy zatrudnieni w poniższych spółkach (ich następcach prawnych), którzy w dniu ich wydzielenia w trybie art przeszli do nich z dawnej Huty Katowice: Zakład Transportu Samochodowego, Eko Grys, AM Service Group, BP Partner, ZUH Partner Nieruchomości, PUK Kolprem, Zakład Energetyczny ZEN, Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW, Partner Elektra, Alkat, PPUH Consensus, a także pracownicy Huty Bankowa; pracownik nie posiada na własność mieszkania w pobliżu Oddziału w Dąbrowie Górniczej, w tym w Sosnowcu, Katowicach, Olkuszu itp.; wniosek może dotyczyć tylko jednego typu mieszkania tzn.: M1, M2, M3, M4, M5 lub M6. Pracownik może jednak anulować poprzedni wniosek i złożyć kolejny na inny typ mieszkania. Osoba uprawniona samotna może ubiegać się wyłącznie o mieszkanie typu M1 lub M2; informacje zawarte przez wnioskodawcę na formularzu muszą być prawdziwe i poprawne. Przyszły lokator ma prawo odmówić przyjęcia przydzielonego mieszkania w formie pisma do Komisji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu mieszkania. C. d. ze str. 1 Dokonując oceny działalności SIP ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza ubiegłego roku, to należy ocenić pracę: Wydziałowych SIP, Zakładowych SIP, Zakładowego SIP Koordynatora SIP AMP Dąbrowa Górnicza, a także Zakładowych SIP wydzielonych podmiotów gospodarczych spółek. Jak Pan ocenia pracę samych Społecznych Inspektorów Pracy w 2012r.? Praca SIP dąbrowskiego oddziału AMP jest w ostatnim okresie na dobrym poziomie. Mimo to i tak okazuje się, że jest jeszcze mało wystarczająca w niektórych jednostkach organizacyjnych. W dzisiejszych trudnych czasach potrzeby są o wiele większe. Analizując jednak pracę SIP spółek wydzielonych z Huty Katowice muszę stwierdzić, iż ich działalność kształtuje się na niższym poziomie i jest zbyt mało widoczna. Jakie są największe bolączki w tym zakresie? Pewien niedosyt z działalności SIP wynika z tego, że nie wszyscy SIP-owcy angażują się w wypełnianie swoich obowiązków w sposób właściwy. Praca SIP nie może polegać tylko na uczestniczeniu w przeglądach miesięcznych BHP lub komisjach powypadkowych. SIP powinien żywo interesować się sprawami wydziału czy spółki, warunkami pracy i zagrożeniami występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy. Ma ku temu pełne prawo i możliwości, które daje mu ustawa. My SIP-owcy winniśmy dążyć do egzekwowania od pracodawcy likwidacji wszelkich zagrożeń dla życia ludzkiego oraz do tworzenia coraz to lepszych warunków pracy. Wydaje się, iż odzwierciedleniem pracy SIP-owca są wystosowane przez niego uwagi i zalecenia Ilości uwag nie zawsze są odzwierciedleniem pełnego zaangażowania społecznych inspektorów pracy w pełnienie powierzonego im mandatu zaufania. Tylko w wyniku jesiennych przeglądów warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy w 2012 r. w dąbrowskim oddziale AMP stwierdzono wiele niedociągnięć czy uchybień, w wyniku których wydano ogółem 311 uwag mających istotny wpływ na warunki pracy oraz warunki str. 4 higienicznosanitarne naszej załogi. A przecież ponadto SIP biorą udział w terenowych komisjach BHP oraz uczestniczą w zespołach powypadkowych współpracując z służbą BHP. A jakie zadania zrealizował Zakładowy SIP? Najważniejsze tematy mojej działalności to realizacja podstawowych zamierzeń zakładowych organizacji związkowych tj. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganie prawa pracy, kierowanie SIP w dąbrowskim oddziale AMP, ścisła współpraca z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym udział w spotkaniach w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Uczestniczyłem także w posiedzeniach Komisji Ochrony Pracy przy Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce pełniąc funkcję przewodniczącego tej komisji oraz przy Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych w Warszawie pełniąc funkcję v-ce przewodniczącego tej komisji. Jako Zakładowy SIP uczestniczyłem w ub. r. w analizie przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, brałem udział w przesłuchaniach w charakterze świadka w prokuraturze i Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej w związku z mającymi miejsce wypadkami. Ponadto uczestniczyłem w naradach, spotkaniach i seminariach dotyczących problematyki BHP, kontrolach zakładu przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, w Komisjach Terenowych BHP, Komisji Głównej BHP oraz w auditach BHP. Do Zakładowego SIP należało również dokonanie oceny realizacji planów poprawy warunków pracy z bieżącego roku oraz planów przedsięwzięć na rok następny. Jako SIP-owiec przyjmowałem również szereg uwag i skarg od pracowników oraz podejmowałem działania interwencyjne w ww. tematach. To tylko najważniejsze tematy mojej działalności, którą się zajmowałem w 2012 r. Jest szereg jeszcze innych bardzo ludzkich spraw, których nie sposób opisać, a którymi trzeba się zajmować. Tak nakazuje mi sumienie i moja powinność, którą staram się wykonywać jak najlepiej. Korzystając z okazji pragnę z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy w sposób bardzo poważny traktują swój mandat zaufania otrzymany od załogi. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w dobie tych trudnych czasów trzeba zrobić wszystko, aby działalność w poszczególnych jednostkach organizacyjnych była właściwa i na odpowiednim dobrym poziomie. W AMP DG w 2012 r. SIP wystosowała 835 uwag i 116 zaleceń.

5 Duża skala patologii, bo pracodawcy czują się bezkarni Pierwsze efekty prac zespołów Pięć zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i pracodawców ma już za sobą pierwsze spotkania. - W kwestii działań antykryzysowych i przemysłu energochłonnego pojawiło się światełko w tunelu. Jeśli idzie o pozostałe, to mamy raczej wrażenie pozoracji rozmów - mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Jako pierwszy, zebrał się zespół ds. przemysłu i rynku pracy. Głównymi tematami spotkania były tzw. ustawa antykryzysowa oraz wsparcie rządu dla przemysłu energochłonnego. - Po spotkaniu resort gospodarki stwierdził, że rozpocznie prace nad rozwiązaniami dla branży energochłonnej i to daje pewną iskierkę nadziei, że po wielu miesiącach naszego wspólnego, związków i pracodawców, dobijania się do świadomości rządzących, coś się wreszcie ruszy - mówi Dominik Kolorz. - Ale mamy świadomość, że koniec końców nawet najlepsze propozycje, bez zgody resortu finansów nie mają szans na skuteczną realizację. Postawa tego ministerstwa w trakcie kolejnych rund rozmów da nam odpowiedź, czy rzeczywiście mamy szansę na porozumienie w tym zakresie, czy też jest to tylko gra. Dobry policjant z resortu gospodarki czy dobry policjant z ministerstwa pracy i zły policjant z finansów - dodaje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Kluczowym elementem prac zespołu jest także przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Eksperci MKPS po analizie projektu tej ustawy przedstawili swoją opinię. Zbyt ostre wymogi. Ich zdaniem obecny projekt ustawy antykryzysowej powiela błąd poprzedniej, z 2009 r., która zbyt wysoko ustawiła poprzeczkę wymagań dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy chcieliby w czasie kryzysu skorzystać ze wsparcia rządu. - Wymóg terminowego i w należytej wysokości opłacania podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest trudny do spełnienia w sytuacji kryzysowej. Przedsiębiorca mający problemy finansowe najprawdopodobniej będzie zmuszony do odroczenia zapłaty zobowiązań wobec Skarbu Państwa albo na rzecz różnych funduszy czy też zobowiązań wobec pracowników lub zobowiązań wobec kontrahentów. Niepłacenie innym przedsiębiorcom spowoduje pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej i być może zwiększy krąg przedsiębiorców zmuszonych do skorzystania z pomocy przewidzianej w ustawie - czytamy w opinii ekspertów MKPS. Strona związkowa podkreśla, że pomoc antykryzysowa powinna obejmować również przedsiębiorców, którzy nie płacili podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie spadku obrotów. Szybka pomoc. Ponadto projekt zakłada, że ustawa obejmowałby jedynie tych przedsiębiorców, których obroty w ciągu 6 miesięcy w okresie roku przed złożeniem wniosku spadły o 15 proc. - Tu poprzeczka też jest ustawiona zdecydowanie za wysoko. Również w poprzedniej ustawie było to 15 proc. i tylko garstka przedsiębiorców była w stanie spełnić te kryteria. My proponujemy, aby pomoc obejmował przedsiębiorstwa, które zanotowały 10 proc. spadek obrotów. Pomagać zakładom i ich pracownikom trzeba już przy pierwszych objawach choroby, tylko wtedy taka pomoc może być rzeczywiście skuteczna - mówi Jadwiga Piechocka, ekspert Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z ramienia śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Niewystarczająca pomoc dla pracowników. Ustawa antykryzysowa sprzed 4 lat wymagała zgody pracownika na objęcie go przestojem ekonomicznym. W proponowanych zapisach takiej zgody się nie przewiduje. Skróceniu uległ również okres, w którym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika z 6 do 3 miesięcy po okresie lub okresach pobierania świadczeń. Eksperci podkreślają też, że kwota świadczeń przysługująca pracownikowi na tzw. postojowym jest równa kwocie zasiłku dla bezrobotnych, czyli bardzo niska, a jeszcze z tego dofinansowania są potrącane podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Najsłabsi bez wsparcia. Znaczącym mankamentem projektu jest też obostrzenie dotyczące wcześniejszego korzystania z pomocy publicznej. Z dobrodziejstw ustawy antykryzysowej nie może skorzystać pracodawca, który w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie skorzystał z dofinansowania urzędu pracy zatrudniając bezrobotnego. Również pracownik, któremu państwo pomogło w znalezieniu pracy, nie może skorzystać z pomocy przewidzianej w ustawie antykryzysowej. To, zdaniem ekspertów, znacząco ogranicza krąg dostępu do wsparcia państwa tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują i dlatego te zapisy trzeba koniecznie zmienić. Co dalej? - Eksperci związkowi i pracodawcy obok uwag i opinii przekazali resortowi konkretne propozycje konkretnych rozwiązań do tego projektu likwidujące błędy i brak precyzji w części proponowanych regulacji. Te propozycje z pewnością będą także przedmiotem dyskusji w czasie prac Komisji Trójstronnej. W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. przemysłu i rynku pracy. Liczymy, że w trakcie tego spotkania uda nami się zrobić kolejny krok do przodu. Jednak cały czas wielką niewiadomą pozostaje to, jak zachowa się resort finansów. Oczywiście kluczowe dla dalszych prac będzie spotkanie z delegacją rządową 11 marca. Wtedy wszystkie zespoły robocze zaprezentują efekty swoich prac i wtedy też zapadną decyzje dotyczące dalszych naszych działań. W regionie kończą się referenda w sprawie strajku generalnego. Wyniki głosowań są jednoznaczne. Jeśli rządzący będą próbowali grać z nami w kotka i w myszkę, to w marcu cały Śląsk stanie - podsumowuje szef śląsko-dabrowskiej S. 30 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się pierwsze rozmowy przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem- Kamyszem. W skład delegacji wchodzili też przedstawiciele resortów: Skarbu Państwa i finansów. Podczas spotkania strony ustaliły, że powstanie pięć zespołów roboczych, które będą pracować nad problemami przedstawionymi w postulatach MKPS: Zespół roboczy ds. przemysłu i rynku pracy Zespół roboczy ds. stabilnego zatrudnienia Zespół roboczy ds. służby zdrowia Zespół roboczy ds. emerytur Zespół roboczy ds. oświaty W skład tych zespołów obok przedstawicieli rządu i ekspertów związkowych weszli również przedstawiciele pracodawców. Ustalenia podjęte podczas prac tych zespołów będą omawiane w trakcie zaplanowanego na 11 marca plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem delegacji rządowej. Będą one zarazem podstawą do sporządzenia podczas tych rozmów protokołu uzgodnień lub rozbieżności. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Ewa Jerzy Kobus Goiński tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 str kwietnia 2013 r. BP Partner i Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarnośc ZWP zapraszają na wycieczkę do W I E L I C Z K I Wyjazd z parkingu Huty ArcelorMittal (NZOZ) o godzinie 6 00, powrót na parking huty (NZOZ) w godzinach wieczornych. Koszt wycieczki: zostanie podany po obliczeniu przez BP PARTNER Termin zapisów: do 15 marca 2013 r., przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 20,00 zł. Informacji udzielają oraz zapisy przyjmują: JAN CZERW , ROMAN ŚWIĄTKOWSKI Przy zapisie rezerwacja miejsca w autokarze. 1-5 maja 2013 r. Komisja Wydziałowa ZWP NSZZ Solidarność i BP PARTNER zapraszają na wycieczkę: K a z i m i e r z D o l n y H o t e l S p i c h l e r z l u b W i l l a M u r k A cena zróżnicowana (obiekty znajdują się blisko siebie) W programie: 1 maja - wyjazd z parkingu NZOZ o godz. 6 00, przejazd przez Sandomierz zwiedzanie, zakwaterowanie w Kazimierzu Dolnym od godz Podczas pobytu wycieczki, grill. 5 maja - powrót na parkingu NZOZ w godzinach wieczornych. Cena obejmuje: 4 śniadania, 5 obiadokolacji, transport, ubezpieczenie Informacji udzielają oraz wstępne zapisy z rezerwacją miejsca w autokarze przyjmują do dnia 15 marca 2013 r.: Czerw Jan , Świątkowski Roman Przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 50,00 złotych. Koszt podany zostanie w terminie później- szym - po obliczeniu przez BP Partner maja 2013 r. BP Partner z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność DWG zaprasza na wycieczkę do B W Ł O C H Y SAN MAURO MARE Popularna miejscowość turystyczna położona na wschodnim wybrzeżu Włoch na Riwierze Adriatyckiej 7 km. od Cesenatico i 15 km. od popularnego Rimini. Zakwaterowanie: VILLA CELESTE *** położona w spokojnej dzielnicy ok. 350 m od morza, 300 m od głównego deptaku oraz 5 min. spacerem od ogromnego centrum handlowego IPER ROMAGNA CENTER. Posiada pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienkami i balkonem. Na wyposażeniu pokoi telefon, TV, suszarka do włosów, ręczniki, sejf. Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie (7 śniadań i 7 obiadokolacji), opiekę pilota na trasie przejazdu i rezydenta na miejscu, ubezpieczenie, aperitif, wieczorek taneczny przy włoskiej muzyce na żywo, kolację pożegnalną przy świecach, wycieczkę do SAN MARINO, bilet na rejs statkiem na trasie SOTTO MARINA WENECJA SOTTO MARINA (ok. 3 h), zwiedzanie WENECJI (ok. 5 h), suchy prowiant na drogę powrotną podatek VAT. Wyżywienie: śniadanie - bufet (kawa, herbata, płatki, wędlina, ser, ciasto,dżem, nutella, pieczywo), obiadokolacja - pierwsze i drugie danie oraz deser lub owoce, woda w karafce. Koszt: dla korzystających ZFŚS 890 zł/os., dziecko 3-10 lat 890 zł/os., dziecko do 3 lat 260 zł. Zapisy przyjmuje: Krzysztof Węgrzyniak tel , ; Mariusz Pietruszka tel Przy zapisach pobierana jest zaliczka w wysokości 300zł/osobę. Całkowita płatność do 15 kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona czerwca 2013 r. BP Partner oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Biura Utrzymania Ruchu zaprasza na wycieczkę B do Sandomierza W programie: zwiedzanie Sandomierza: podziemna trasa turystyczna, brama opatowska, katedra, kościół Św. Jakuba, dziedziniec zamkowy, ucho igielne, stare miasto, rynek, wzgórze staromiejskie, rejs statkiem, zwiedzanie krypt ze zwłokami wojewodzinki sandomierskiej zmarłej w 1698 r. Organizator zapewnia: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje i 1 obiad; w cenie zawarte wszystkie bilety wstępu oraz opieka przewodnika. Koszt: podany zostanie w terminie późniejszym. Zapisy przyjmuje: Włodzimierz Rebeta tel Organizator planuje również wycieczkę do Mielna-Unieścia w dniach 9-18 sierpnia 2013 r. Szczegóły w terminie późniejszym. 28 czerwca 07 lipca 2013 r. Komisja Wydziałowa ZWP NSZZ Solidarność i Biuro Podróży PARTNER zapraszają na wycieczkę: Krynica Morska pensjonat Victoria W programie: 28 czerwca wyjazd z parkingu NZOZ o godz.24 00, 7 lipca powrót na parking NZOZ w godzinach rannych. Podczas pobytu przewidziany jest rejs statkiem po Zalewie Wiślanym oraz wieczorek. Cena obejmuje: 7 śniadań, 8 obiadokolacji, transport, ubezpieczenie. Informacji udzielają oraz wstępne zapisy z rezerwacją miejsca w autokarze przyjmują do dnia 30 kwietnia 2013r.: Czerw Jan , Świątkowski Roman Przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 100,00 złotych. Koszt podamy zostanie w terminie późniejszym - po obliczeniu przez BP Partner. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 1/2015 (666) HUTA KATOWICE 16 stycznia 2015 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 23/2014 (665) HUTA KATOWICE 17 grudnia 2014 Wybory SIP na kadencję 2015-2018 dobiegły końca Teresa

Bardziej szczegółowo

Ponadzakładowy parafowany

Ponadzakładowy parafowany Zmiana terminu posiedzenia MK Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland, Ŝe najbliŝsze posiedzenie odbędzie się w czwartek 28 maja o godz.

Bardziej szczegółowo

VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice

VI MZD - MOZ NSZZ Solidarność Huty Katowice 26-27 marca Wybory do Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland S.A. Ponad 120 delegatów i zaproszonych gości VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice W piątek 14 marca w Hucie Katowice odbyło się VI Międzyzakładowe

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Nie róbcie polityki, ratujcie szkoły Jak mówi Lesław Ordon,

Nie róbcie polityki, ratujcie szkoły Jak mówi Lesław Ordon, 150 zł o tyle więcej zarabiać będą miesięcznie pracownicy z sosnowieckiego Bitronu WIĘCEJ» STRONA 4 Irena Przybysz: Aż do skutku będziemy negocjować gwarancje zatrudnienia i inwestycji.» STRONA 5 Piotr

Bardziej szczegółowo

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ KOLEJARZ ISSN 1505 0998 małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ marzec 2013 r. Nr 222 Działania S na terenie RSK w Krakowie 2 O kolei u ministra

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 9/2014 (653) HUTA KATOWICE Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Oficjalną informację wraz z terminem wydzielenia słuŝb płacowo-kadrowych wyznaczonym na dzień 1 czerwca br MOZ NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie 7 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI LIPIEC 2013 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników!

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! nr 7 lipiec/2015 SUKCES OPZZ W SEJMIE! Dość kłamstw na temat związkowców J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! 2 Związkowiec OPZZ WYDAWCA Fundacja Wsparcie ul. Kopernika 36/40 00

Bardziej szczegółowo

STRAJK BEZTERMINOWY Górnicy po przyjściu

STRAJK BEZTERMINOWY Górnicy po przyjściu 657 tyle zakładów przemysłowych w Polsce zostało zlikwidowanych w latach 1989-2012. WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 4 2015 KATOWICE 29.01-4.02.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia

Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia 33 okradających hutę w rękach Prokuratury JuŜ 33 osoby usłyszały od Prokuratora Okręgowego w Katowicach zarzut udziału w oszustwie polegającym na dostarczaniu do Huty Katowice złomu o złej jakości i sprzedawaniu

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Organizacja ta ma charakter społeczny, istnieje

Organizacja ta ma charakter społeczny, istnieje SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 20 lat przemian i bryndza Jakiś czas temu ukazał się raport przygotowany przez Polskie Lobby Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

Walcownia średnia - dzisiejsza rzeczywistość

Walcownia średnia - dzisiejsza rzeczywistość Okręgowy Inspektorat Pracy potwierdza zarzuty Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach powiadomił nasz związek o wynikach przeprowadzonej kontroli w oddziałach ArcelorMittal Poland w kwietniu 2009r. Była

Bardziej szczegółowo

Analitycy wzięli pod. Kiepskie płace i brak perspektyw

Analitycy wzięli pod. Kiepskie płace i brak perspektyw 1 średnio o tyle kilometrów rocznie wydłuża się Drogowa Trasa Średnicowa. I tak od 20 lat. WIĘCEJ» STRONA 9 Małgorzata Grabowska: Dyrektor szpitala wydała pielęgniarkom polecenie służbowe, aby przeczesały

Bardziej szczegółowo