Zamówienie public

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienie public... - 234919-2015"

Transkrypt

1 Page 1 of 36 Zamówienie public /07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Łódź: Urządzenia medyczne Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Sekcja II: Przedmiot zamówienia 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289 Punkt kontaktowy: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój nr 15 Osoba do kontaktów: Magdalena Kierzek Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt (-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: instytut badawczy I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: ZP/68/2015 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu CZMP.

2 Page 2 of 36 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź. Kod NUTS PL113 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu CZMP w postępowaniu ZP/68/2015. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej euro. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1. Cewniki pępowinowe poliuretanowe, miękkie, cieniodajne, bez otworów bocznych, z okrągłym zakończeniem, otwarte, zamykane korkiem zakręcanym, skalowane co 1cm od 5cm do 25cm, z opisem cyfrowym i znacznikiem dobrze widocznym w RTG, pakowany z kranikiem, w rozm. 2,5F 3,5F,4F,5F,8F. Cewnik łatwo wprowadzany do naczyń pępowinowych szt. 2. Cewniki neonatologiczne centralne dwuświatłowe typu Seldingera, poliuretanowe, kontrastujące w RTG, z prostą prowadnica i podziałką w rozm 3F/cm, 10cm, 15cm, 20cm. 400 szt.

3 Page 3 of 36 Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 Cewniki Nelatona przezroczyste, sterylne, z PCV, zakończone gładko, lejkowato, bez łącznika, w rozm. CH6,0-CH24,0/36-45cm. Cewniki mają posiadać barwne oznakowanie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na fabrycznym opakowaniu jednostkowym i ewentualnie numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku szt. Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 Cewniki do plastycznej operacji miedniczki nerkowej CH4,0- CH6,0/dł.76cm.Cewnik elastyczny, łatwo wprowadzany, z nieścieralną podziałką. W zestawie znajduje się łącznik umożliwiający połączenie cewnika z workiem na mocz oraz zatyczka do w/w łącznika. 100 szt. Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 Cewniki do embolektomii w rozm. CH 2-6 / 80 cm i CH 2 / 40cm, umożliwiające wprowadzenie cewnika do pediscopu firmy Aesculap, zapewniające prawidłowe napełnianie i odkształcanie balonika cewnika. 120 szt. Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 1. Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, skalowane co 1 cm, z kolorowym znacznikiem rozmiaru, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, gładko zakończony z regulacją siły ssania i prosto ściętą końcówką, zapewniającą atraumatyczność

4 Page 4 of 36 procesu odsysania, w rozm. CH 4,0 CH 10,0 /30-40cm. Na opakowaniu ma być widoczny rozmiar cewnika. Cewniki mają być prosto pakowane. Cewniki mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny. Łącznik rerulacji siły ssania ścięty ergonomicznie pod kątem ostrym w kierunku cewnika ułatwiający regulację siły ssania szt. 2. Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, z kolorowym znacznikiem rozmiaru, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, których łączna średnica nie będzie większa od otworu centralnego, gładko zakończony, bez regulacji siły ssania i z prosto ściętą końcówką, zapewniającą atraumatyczność procesu odsysania, w rozm. CH 6,0 -CH 8,0 / 40-50cm, CH 10,0 CH 18,0 / 50-60cm. Na opakowaniu ma być widoczny rozmiar cewnika. Cewniki mają być prosto pakowane szt. Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 Cewniki do karmienia przez nos, wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, skalowane co 1 cm, z kolorową zatyczką i końcówką w zależności od rozmiaru do strzykawki Luer, w rozm. CH 4-CH 10/40 cm 50 cm, skalowane na głębokości 5-30cm, łatwo wyjmowane z opakowania, ze szczelną zatyczką końcówki cewnika, z gładkim zakończeniem cewnika, prosto pakowane (nie zwijane), Informacja o dopuszczalnym okresie stosowania cewników fabrycznie nadrukowana na każdym cewniku i/lub na opakowaniu jednostkowym szt. Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 1. Cewniki centralne dwuśwatłowe 4F/5cm ( 22Ga, 22Ga) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 21Ga/3,81 cm, prowadnicę drucianą z końcówką J, cewnik wykonany z poliuretanu 2- światłowy, posiadający miękki, stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, skrzydełka mocujące, zapewniające łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenie typu Luer-Lock, strzykawkę 5cm oraz dodatkowo miękką igłę punkcyjną. 150 szt. 2. Cewniki centralne dwuśwatłowe 4F/13cm ( 22Ga, 22Ga) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 21Ga/3,81 cm, prowadnicę drucianą z końcówką J, cewnik wykonany z poliuretanu 2- światłowy, posiadający miękki, stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka,

5 Page 5 of 36 znaczniki RTG, skrzydełka mocujące zapewniające łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenie typu Luer-Lock, strzykawkę 5cm oraz dodatkowo miękką igłę punkcyjną. 100 szt. 3. Cewniki centralne trójświatłowe 7F/14-16cm (18Ga,18Ga,16Ga) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 18 Ga/ 6,35 cm, prowadnicę drucianą z końcówką J, cewnik wykonany z poliuretanu 3- światłowy, posiadający miękki, stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, skrzydełka mocujące zapewniające łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenie typu Luer-Lock oraz strzykawkę 5cm. 200 szt. 4. Cewniki centralne trójświatłowe 7F/19-20cm (18Ga,18Ga,16Ga) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 18 Ga/6,35 cm, prowadnicę drucianą z końcówką J, cewnik wykonany z poliuretanu 3- światłowy, posiadający miękki, stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, skrzydełka mocujące zapewniające łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenie typu Luer-Lock oraz strzykawkę 5cm. 150 szt. 5. Cewniki centralne trójświatłowe 7F/29-31cm (18Ga,18Ga,16Ga) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 18 Ga/ 6,35 cm, prowadnicę drucianą z końcówką J, cewnik wykonany z poliuretanu 3- światłowy, posiadający miękki, stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, skrzydełka mocujące zapewniające łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta oraz dodatkową nakładkę na ruchome skrzydełka, połączenie typu Luer-Lock oraz strzykawkę 5cm. 20 szt. 6. Cewniki centralne czteroświatłowe 8,5F/15-20 cm (18Ga,18Ga,16Ga,14Ga) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 18 Ga/6,35 cm, 4-światłowy cewnik, strzykawkę 5ml, rozszerzałdo oraz skrzydełka mocujące. 10 szt. 7 Cewniki centralne trójświatłowe z powłoką antybakteryjną 7F/30 cm (18Ga,18Ga,16Ga,) zestaw zawierający: igłę punkcyjną 18 Ga/6,35 cm, prowadnik 3-światłowy cewnik pokryty powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra) strzykawkę z otworem w tłoku 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące oraz igłę do kontroli ciśnienia. 50 szt. Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 Cewniki Tiemanna sterylne z kolorowym znacznikiem rozmiaru, CH 8,0 CH 16,0, dł. min. 40 cm, łatwo łączące się z workiem. Cewniki i otwory cewnika gładko zakończone. 600 szt.

6 Page 6 of 36 Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 1. Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym sterylny do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami po 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania), w rozm. Ch 14, 16 intubacyjny dł. 54 cm oraz tracheostomijny dł. 30,5 ze sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym 90 st od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Elementy systemu do odsysania w jednym opakowaniu producenta. Łączniki zestaw łączników: Y (w jednej płaszczyźnie) do rozdwojenia drenów i prosty z bezkontaktową kontrolą ssania czyste biologicznie pakowane osobno nie z cewnikiem. Zestaw zgodny z definicją zawartą w normie PN-EN ISO 8836/ szt. 2. Zestawy do odsysania wydzieliny z płuc w systemie zamkniętym do użytku na 24 godziny z rurki intubacyjnej, cewniki w rozm.ch 5-CH 12 ( ze sterylnymi łącznikami Y do podłączenia rurki intubacyjnej i układu oddechowego w ilościach: 2 szt. łączników do rozm. CH 5 i 3 szt. łączników do rozm. CH 6,7,8,10,12) oraz tracheotomijnej w rozmiarach CH 5-10 (z łącznikami). Zamawiający wymaga aby cewnik był wycentrowany, co minimalizuje zahaczanie cewnika o ścianki rurki. Cewnik ma posiadać możliwość płynnego wprowadzania go do rurki oraz ma posiadać konstrukcje zabezpieczającą przed możliwością przycięcia cewnika po wysunięciu go z rurki. Zamawiający wymaga zestawu: cewnik jak wyżej + zestaw dwóch łączników: rozdzielacz Y do drenów ( Y w jednej płaszczyźnie) + końcówka prosta do drenu do bezkontaktowej kontroli ssania. Wszystkie elementy cewnika oraz łączniki do podłączenia rurki intubacyjnej i układu oddechowego są wymagane sterylne. Otwory gładko zakończone. Zestaw zgodny z definicją zawartą w normie PN-EN ISO 8836/ szt. Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 Cewniki Reploglea do diagnostyki i leczenia atrezji przełyku u noworodków, dwukanałowe, sterylne w rozm: CH 6, 8, 10, szt.

7 Page 7 of 36 Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 Cewniki Malecota sterylne, wykonane z miękkiego tworzywa 2 lub 4 skrzydełkowe w rozm. Ch 10,0 Ch 20,0 dł cm, skrzydełka gładko zakończone. 30 szt. Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 Cewniki Trokary do drenażu klatki piersiowej w rozm. CH 8 CH 24 w skali co 2 CH o zakończeniu umożliwiającym podłączenie do zestawu do drenażu klatki piersiowej, kompatybilny z drenami do drenażu, z linią widoczną w RTG, z łatwo wciąganym mandrynem zakończonym szadką (np. kulką), łatwo przechodzące przez tkanki. Pakowane w plastikowy tubus zabezpieczający przed rozjałowieniem. 100 szt. Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr Cewnik ph-metryczny jednokrotnego użytku, typu VersaFlex VNID 10 szt. 2. Cewnik ph-metryczny jednokrotnego użytku, dla niemowląt typu VersaFlex ZNIS + 7R1,5 10 szt. Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14 Kaniule na igle do prowadzenia szybkich wlewów w sytuacjach nagłych w rozm: 18G / 9-10cm, 16G / 13-16cm, 14G / 16-18cm, łatwo przechodzące przez tkanki, z możliwością łatwego usunięcia mandarynu. 400 szt. 4)

8 Page 8 of 36 Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr Kaniule do płukania przedniej komory, sterylne, zagięte, w rozm: 60 x 22 mm {23G x 7/8in} oraz 40 x 22 mm {27G x 7/8in} 100 szt. 2. Kaniule do hydrodysekcji sterylne, spłaszczone w rozm: 40 x 22 mm {27G x 7/8in} 100 szt. 3. Kaniula do ECMO, zbrojona dwuświatłowa do procedury żylno-żylnej do stosowania techniką zylno-żylną z jednostronnego dostępu poprzez żyłę szyjną wewnętrzną zapewniającą pobór krwi z IVC i SVC podaż do prawego przedsionka serca dobrą widoczność podczas implantacji powlekana powłoką biokompatybilną w rozmiarze 13 Fr z łącznikiem 1/4 długość cm wraz z zestawem do wprowadzenia składającym się z: prowadnika wykonanego ze stali nierdzewnej o końcu w kształcie litery J, średnica 0,38 mm, długość 100 cm, posiadającego markery rozmieszczone co 10 cm, zestawu rozszerzaczy: dla 100 cm 10, 12, 16, 20 Fr., igły wprowadzajacej: 18 Ga, mini skalpela o ostrzu nr 11. Strzykawki 10ml. 15 szt. Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16 Kaniula nosowa wysokich i niskich przepływów z 15 mm adapterem do podłączenia rurki tlenowej. 500 szt. Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil Point z trapezoidalnym otworem bocznym dwustronnie rowkowaną nasadką typu Luer Lock. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność, mandaryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły rozm. 25G- 27G/90 mm szt. 2. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą dwustronnie rowkowaną nasadką typuluer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wpływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandaryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igly rozm G/38-

9 Page 9 of 36 75mm. 300 szt. 3. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą dwustronnie rowkowaną nasadką typu Luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandaryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły rozm 18G- 26G/90mm 700 szt. 4. Igły do punkcji cienkoigłowej celowanej (aspiracyjnej), do zabiegów ginekologicznych, proste, z mandrynem metalowym, końcówką ze znacznikiem usg, pakowane pojedynczo, w rozm. 17G /30-35 cm. Nasadka przezroczysta. 400 szt. 5. Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych i długotrwałej analgezji wyposażone w igłę Tuchy ze skrzydełkami 18G / 80mm skalowane z bocznymi otworami i miękką końcówką 3mm cewnik poliuretanowy dł. 1000mm rozm. 20G wykonany z materiału radiocieniujacego i odpornego na załamania prowadnik cewnika. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego strzykawkę niskooporową o poj. 8-10mm filtr płaski 0,2 mikrona, zapewniający wysoki przepływ i niską objętość wypełnienia {max0,55ml} wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania do skóry pacjenta. Produkt hypoalergiczny bezlateksowy sterylny szczelny pakowany pojedyńczo posiadający adhezyjną część stabilizującą i dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe szt. Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18 Dwustronna igła motylkowa do pobierania posiewów krwi, sterylna, jednorazowa, rozmiar 21G (0,8mm): długość wężyka 178mm, z adapterem Luer. Igła posiadająca mechanizm zabezpieczający aktywowany jedną ręką, fakt zabezpieczenia potwierdzony sygnałem dźwiękowym kliniknięciem. 240 szt. Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19 Igła biopsyjna, gruboigłowa, rozm. 14GA x 12 cm, do pistoletu biopsyjnego PRO-MAG. 180 szt. 4)

10 Page 10 of 36 Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr Bezpieczne tępe igły do bezpiecznego pobierania leków i roztworów z fiolek o specjalnej konstrukcji z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni rozm 18G o dł. 25mm i 40mm z nasadką dopasowaną do strzykawek luer-lock. Specjalnie zaprojektowane ostrze igły tępej zapobiega ubytkowi korka, którego fragmenty mogą zanieczyszczać i skażać przygotowany roztwór szt. 2. Bezigłowe urządzenia koreczki do dostępu żylnego i tętniczego z przezierną silikonową osadzoną na konektorze gładką membraną, posiadające jednolitą materiałowo powierzchnię do prawidłowej dezynfekcji i dobrze widoczną drogę przepływu, z przedłużaczem i bez (rodzaj wg zamówienia) o przepływie min. 525ml/min. przestrzeń martwa max. 0,10ml, i bez elementów metalowych, umożliwiające łatwe wprowadzenie i wyciągnięcie strzykawki, zakończone końcówkami luerlock, posiadające przezroczystą obudowę szt. Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21 Strzykawki jednorazowe typu Żaneta ml, zakończone lejkowato do cewników i sond, z końcówką zabezpieczoną, sterylne, z trwałą podziałką w kolorze czarnym lub granatowym, posiadające płynnie poruszający się tłok oraz kompatybilne i szczelne połączenie końcówki strzykawki z sondą / cewnikiem szt. Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22 Strzykawki jednorazowe niskooporowe 10 ml, skalowane do min. 7 ml, plastikowe, sterylne, trzyczęściowe, z niezmywalną podziałką w kolorze czarnym po jednej lub dwóch stronach cylindra strzykawki, z końcówką Luer-Lock i gumowym tłokiem podwójnie uszczelnionym dającym gładki przesuw, który umożliwia precyzyjne dozowanie małych ilości oraz powolną aspirację szt.

11 Page 11 of 36 Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr Sterylne plastikowe strzykawki typu Luer Lock o pojemności 3ml. Bez igły gumowy czarny tłoczek bez lateksu z opisaną czarną podziałką. Skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej objętości strzykawki szt. 2. Sterylne plastikowe strzykawki typu Luer-Lock o pojemności 10ml bez igły gumowy czarny tłoczek bez lateksu z opisaną czarną podziałką. Skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej objętości strzykawki szt. Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENLOCK przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego pakowane pojedyńczo w folię w rozm. 10ml 200 szt. 2. Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENLOCK przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego pakowane pojedyńczo w folię w rozm. 60ml. 200 szt. 3. Dreny przedłużające proste do żywienia porcjami dostosowane do cewnika niskoprofilowego 100 szt. 4. Dreny przedłużające do żywienia ciągłego kątowe (90 stopni) dostosowane do cewnika niskoprofilowego niejałowe. 50 szt. 5. Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENLOCK służący do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy. Kompatybilny z pompą do podaży żywności centralnie Flocare Infinity. Pakowany pojedyńczo w folię. 90 szt. Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr Rurki intubacyjne typu Murphy w rozm. 4,0-6,0, sterylne, mogą być silikonowane, bez mankietu uszczelniającego, posiadające znacznik lub znaczniki głębokości w postaci paska/pasków w kolorze czarnym widocznych podczas intubacji, umiejscowione wokół rurki lub z przodu rurki, a nie na boku/bokach lub u dołu. Łącznik rurki bezbarwny,

12 Page 12 of 36 przeźroczysty lub półprzeźroczysty. Zakończenie rurki oraz otwór Marphyego gładko zakończone, z czytelną podziałką, skalowaną co 1 cm, oznaczone cyfrowo max co 2 cm, wykonane z elastycznego tworzywa nie powodującego zasklepienia światła rurki po przybliżeniu do siebie na odcinku 2 cm końców rurki intubacyjnej szt. 2. Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego z otworem Murphiego lub bez, wykonane z PCV, termoplastycznego PCV lub poliuretanu z dodatkowym obniżeniem twardości, z oznaczeniem cyfrowym głębokości co 1 cm po jednej lub obu stronach rurki (z oznaczeniami cyframi arabskimi) i oznaczeniami rozmiaru na korpusie i na łączniku w wymiarach 2,0-4,0, łącznik półprzeźroczysty. Zamawiający dopuszcza rurki skalowane co 1 cm, oznaczone cyfrowo co 2 cm. Rurki posiadające znacznik lub znaczniki głębokości w postaci paska/pasków w kolorze czarnym widocznych podczas intubacji, umiejscowione wokół rurki lub z przodu rurki, a nie na boku/bokach lub u dołu. Łącznik rurki bezbarwny, przeźroczysty lub półprzeźroczysty. Zakończenie rurki oraz otwór Marphyego (w przypadku rurek z otworem) gładko zakończone, z czytelną podziałką, wykonane z elastycznego tworzywa nie powodującego zasklepienia światła rurki po przybliżeniu do siebie na odcinku 2 cm końców rurki intubacyjnej szt. 3. Rurki intubacyjne typu Murphy, w rozm. 2,5 9,0, sterylne, mogą być silikonowane, ze szczelnym mankietem uszczelniającym typu HVLP (High volume low preasure wysoka objętość niskie ciśnienie), uszczelnienie mankietu za pomocą samozamykającego się zaworku, posiadające znacznik lub znaczniki głębokości w postaci paska/pasków w kolorze czarnym widocznych podczas intubacji, umiejscowione wokół rurki lub z przodu rurki, a nie na boku/bokach lub u dołu. Łącznik rurki bezbarwny, przeźroczysty lub półprzeźroczysty. Zakończenie rurki i otwór Marphyego gładko zakończone, z czytelną podziałką, wykonane z elastycznego tworzywa nie powodującego zasklepienia światła rurki po przybliżeniu do siebie na odcinku 2 cm końców rurki intubacyjnej, szczelnym mankietem oraz możliwością łatwego napełniania i spuszczenia powietrza z mankietu. Zamawiający dopuszcza rurki typu HVLP w rozmiarach od 5,0 do 9,0 pod warunkiem zaoferowania rurek z mankietem innego typu niż HVLP w rozmiarach od 2,5 do 4, szt. 4. Rurki intubacyjne zbrojone, mogą być silikonowane. Sterylne, bez mankietu uszczelniającego, gładko zakończone, w rozm. 2,0 lub 2,5; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6,0, skalowane co 1 cm, oznaczone cyfrowo max co 2 cm i posiadające znacznik lub znaczniki głębokości w postaci paska/pasków w kolorze czarnym widocznych podczas intubacji, umiejscowione wokół rurki lub z przodu rurki, a nie na boku/bokach lub u dołu. Zamawiający dopuszcza również rurki bez znacznika głębokości. 500 szt. 5. Rurki intubacyjne zbrojone, mogą być silikonowane, sterylne, z mankietem uszczelniającym, gładko zakończone, w rozm.: 3,0 9,0 lub 3,5 9,0, skalowane co 1 cm, oznaczone cyfrowo max co 2 cm i posiadające znacznik lub znaczniki głębokości w postaci paska/pasków w kolorze czarnym widocznych podczas intubacji, umiejscowione wokół rurki lub z przodu rurki, a nie na boku/bokach lub u dołu. 900 szt.

13 Page 13 of 36 Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26 Rurki do tchawicy, metalowe, z okienkiem typu Luer, o średnicach 5-14 mm i długościach mm, z płynnie wyjmowanym i wkładanym wkładem trwale zabezpieczonym przed wysunięciem, w różnych rozmiarach, rozmiar wg zamówienia. 10 szt. Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27 Rurki ustno gardłowe Gugela 000/3-4cm, 00/4,5-5cm, 0/5,5cm-6cm, 1/6,5-7cm, 2/7,5-8cm, 3/8,5-9cm, 4/9,5-10cm, 5/10,5-12cm, sterylne lub mikrobiologicznie czyste, z trwale połączonym kolorowym znacznikiem rozmiaru i wewnętrznym otworem gładko zakończone i elastyczne szt. Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr Rurka gastromijna typu kangaro jednokrotnego użytku nr 16, wykonana z gumy silikonowej jednokrotnego użytku stosowana w celu wymiany pierwotnej rurki PEG lub jako urządzenie pierwotne w rozm CH 14,16, szt. 2. Niskoprofilowy zestaw gastrostomijny typu grzybek z balonem wykonany z silikonu jałowy w rozm. CH12 CH24 długość od 1,5 do 2,5 cm. 20 szt. 3. Niskoprofilowy zestaw gastrostomijny typu grzybek z balonem wykonany z poliuretanu jałowy w rozm. CH12 CH16 długość od 1,5 do 2,5 cm. 15 szt. 4. Zgłębnik gastrstomijny G-Tube jednokrotnego użytku od CH 14 do CH szt. 5. Trójnik na rurkę gastromijną Kangaro jednokrotnego użytku 25 szt.

14 Page 14 of 36 Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr Rurki tracheostomijne z mankietem uszczelniającym sterylne wykonane z mieszaniny silikonu i PCV w rozmiarze 3,0, 9,0,9,5,10- o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych półprzezroczyste posiadające kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej z niebieskimi skrzydełkami gładko zakończone. Z możliwością łatwego napełnienia i spuszczenia powietrz z mankietu. Część wygięta rurki nie może być za długa nie może drażnić tchawicy po wprowadzeniu. 40 szt. 2. Rurki tracheostomijne bez mankietu uszczelniającego sterylne w rozm. 3,0, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 7,5,8, 9 wykonane z mieszaniny silikonu i PCV o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych półprzezroczyste posiadające kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej bez mankietu uszczelniającego z niebieskimi skrzydełkami sterylne gładko zakończone. Cześć wygięta rurki nie może być za długa. Nie może drażnić tchawicy po wprowadzeniu. Oznaczone logo producenta lub nazwą lub skrótem nazwy producenta wytwarzającego produkt lub zajmującego się jego sprzedażą. 200 szt. Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr Zestaw do szybkiej konikotomii ratującej życie w przypadku niemożności zaintubowania dla noworodków z możliwością podjęcia wentylacji z kompatybilnymi wszystkimi częściami zestawu. 20 szt. 2. Zestawy do szybkiej konikotomii ratującej życie w przypadku niemożności zaintubowania dla dzieci i dorosłych (różne rozmiary, rozmiar wg zamówienia) z możliwością podjęcia wentylacji, z kompatybilnymi wszystkimi częściami zestawu. 20 szt. Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31 Zestawy infuzyjne do pompy Gresaby 3000-Primary 8C820IV. Kompatybilne z pompą. 200 szt. 4)

15 Page 15 of 36 Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32 Zestaw do szynowania moczowodów Double J podwójne zagięte wykonane z poliuretanu z prowadnicą, popychaczem, który łączy się z cewnikiem na czas implantacji oraz z dwoma zaciskami w rozmiarach: od CH3,0 / dł.16, 18,22 cm, CH 4,0 / dł. 16, 18, 20, 22 cm, CH 4,8 / dł. 15, 20, 22, 24, 26, 28 cm CH 6,0 / dł. 22, 24, 26, 28 cm. Kompatybilne wszystkie części cewnika 200 szt. Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33 Zestawy do drenażu przezskórnego wodobrzusza (ASCIT), z kompatybilnymi elementami: kateterem typu Pigteil 6F/26cm, igłą dwuczęściową 18G/29cm i kołnierzem mocującym, sterylne. 50 szt. Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34 Zestawy mini do drenażu ran, drobnych krwiaków i ropni z mieszkiem o pojemności ml i minimum jednym drenem o dł. min. 50 cm, kompatybilnym z mieszkiem, z nitką RTG na całej długości. 300 szt. Część nr: 35 Nazwa: Pakiet nr Zestawy PEG do przezskórnej endoskopowej gastromii, w przypadku długotrwałego żywienia dojelitowego, w rozm. CH 10,0 CH 18,0, kompatybilne ze strzykawką o zakończeniu lejkowatym typu Luer i strzykawką do karmienia przez sondę. Cewniki/zgłębniki miękkie, o otworach gładko zakończonych. 90 szt. 2. Zgłębniki poliuretanowe w rozm. CH 6,0/60cm-CH 12,0/ cm,

16 Page 16 of 36 sterylne, z prowadnicą wewnątrz, do żywienia dojelitowego, wymieniane co 6 tygodni. Prowadnica łatwo i płynnie wysuwa się ze zgłębnika, zgłębnik miękki i elastyczny, o otworach gładko zakończonych. Zakończenia cewnika kompatybilne ze strzykawką do karmienia przez sondę i ze strzykawką Luer, szczelne po zamknięciu. 100 szt. Część nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36 Zestaw do infuzji dożylnej z pojemnikiem dozującym 150 ml, do przetoczeń płynów infuzyjnych, z dokładną skalą co 1 ml i portem do wstrzyknięć. Automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu układu. Dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. Port Y do dodatkowych wstrzyknięć. 100 szt. Część nr: 37 Nazwa: Pakiet nr Dreny Ulmera w rozm CH 8 CH 18 sterylne ze znacznikiem RTG na całej długości perforowane na dł. nie mniej niż 6 cm opakowanie podwójne: worek foliowy i zew. folia-papier. Otwory w drenie nie mogą być o ostrych rantach i nie mogą być zbyt duże w stosunku do średnicy drenu szt. 2. Dreny do jamy otrzewnej, dł. min. 32 cm, z bocznymi otworami, lateksowe, sterylne, w rozm. CH 32 CH 36, gładko zakończone szt. Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38 Dreny T-Kehra, sterylne, lateksowe w rozm. od CH 8,0 lub CH 9,0 do CH 24,0, gładko zakończone, miękkie i elastyczne. Minimalne długości ramion: 5 cm x 5 cm x 70 cm. 50 szt.

17 Page 17 of 36 Część nr: 39 Nazwa: Pakiet nr 39 Łączniki do drenów proste, sterylne, zakończone stożkowo lub schodkowo w różnych rozmiarach, łatwo zakładane z obwodu szt. Część nr: 40 Nazwa: Pakiet nr 40 Łącznik do trokara z końcówką luer-lock męski, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem. 400 szt. Część nr: 41 Nazwa: Pakiet nr 41 Łączniki do rurek intubacyjnych z bocznym szczelnym portem w rozm.ch 2,5 do Ch 4,0 sterylne, trwało łączące się z rurką. 300 szt. Część nr: 42 Nazwa: Pakiet nr Filtry antybakteryjno-wirusowe o podawania emulsji tłuszczowych (żywienie pozajelitowe) sterylne o gęstości filtra 1,2 µm z krótkimi przedłużaczami długość drenu każdego przedłużacza 3-10cm bez dodatkowego łącznika na przedłużaczu 2 x Luer-Lock jeden męski drugi żeński o małym świetle wypełnienia -mikro (wypełnienie do 0,8 ml przy powierzchni do 2,5 cm2) z zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofaniu krwi w kierunku filtra oraz zatyczką która umożliwia wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności. Filtry mają oznaczenie niebieskie na filtrze lub filtr w kolorze niebieskim szt.

18 Page 18 of Filtry antybakteryjno-wirusowe do przetoczeń płynów infuzyjnych, sterylne, o gęstości filtra 0,2 µm, z krótkimi przedłużaczami długość drenu każdego przedłużacza 3-10 cm bez dodatkowego łącznika na przedłużaczu, 2 x Luer-Lock, jeden męski, drugi żeński, o małym świetle wypełnienia-mikro (wypełnienie do 0,8 ml przy powierzchni do 2,5 cm2) z zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofaniu krwi w kierunku filtra orz zatyczką która umożliwia wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności. Filtry nie mogą mieć oznaczenia niebieskiego szt. Część nr: 43 Nazwa: Pakiet nr 43 Filtry antybakteryjno-wirusowe do dróg oddechowych, sterylne, elektrostatyczne, z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy oraz portem kapno, zabezpieczonym koreczkiem luer-lock, dla noworodków i niemowląt. Z objętością oddechową (wdechową) od 30 do 100 ml i przestrzenią martwą od 5 do 10 ml. Ze stabilnym połączeniem z układem rur oddechowych i stabilnym zabezpieczeniem portu kapno. Z dobrą widocznością działania wymiennika wilgoci szt. Część nr: 44 Nazwa: Pakiet nr 44 Przyrządy do przetacznia krwi, przezroczyste, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów: z przezroczystymi i zabezpieczonymi końcówkami Luer Lock o trwałym połączeniu komory skraplającej z drenami kompatybilne z wejściem d wkłucia obwodowego i centralnego szt. Część nr: 45 Nazwa: Pakiet nr 45 Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przezroczyste, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów: z przezroczystymi i zabezpieczonymi końcówkami Luer-Lock, komorą skraplającą o dł. min.

19 Page 19 of 36 5,5 cm, z filtrem w komorze skraplającej, odpowietrzaczem w pozycji otwarty/zamknięty, o trwałym połączeniu komory skraplającej z drenem, kompatybilne z wejściem do wkłucia obwodowego i centralnego szt. Część nr: 46 Nazwa: Pakiet nr Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów, do pompy objętościowej Infusomat Space firmy Braun. Kompatybilne z pompą, o trwałym połączeniu komory skraplającej z drenami, kompatybilne z wejściem do wkłucia obwodowego i centralnego szt. 2. Przyrządy do pompy objętościowej Infusomat Space firmy Braun przetaczanie krwi do środków krwioleczniczych, kompatybilne z pompą, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów szt. Część nr: 47 Nazwa: Pakiet nr Przyrządy uniwersalne do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej lub przy użyciu pompy, do Packa, kompatybilne ze zgłębnikiem typu PUR, z butelkami oraz z pompą perystaltyczną Flocare. 600 szt. 2. Przyrządy uniwersalne do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej lub przy użyciu pompy, do butelek, kompatybilne ze zgłębnikiem typu PUR, z butelkami oraz z pompą perystaltyczną Flocare. 500 szt. Część nr: 48 Nazwa: Pakiet nr 48 Przyrząd do pomiaru stomii, jednorazowy 25 szt.

20 Page 20 of 36 Część nr: 49 Nazwa: Pakiet nr 49 Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów, typu Luer-Lock, o trwałym połączeniu komór (dwie komory) skraplających z drenami, kompatybilne z wejściem do wkłucia obwodowego i centralnego. 800 szt. Część nr: 50 Nazwa: Pakiet nr Koreczki dwustronne (combi) do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki, jałowe, pojedynczo pakowane (mogą być w blisterze) szt. 2. Koreczki dwustronne (combi) do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki, jałowe, pojedynczo pakowane (mogą być w blisterze) pomarańczowe szt. Część nr: 51 Nazwa: Pakiet nr 51 Kanki doodbytnicze w rozmiarze od CH 16,0 18,0 do CH 30,0, sterylne, gładko zakończone, z barwnym oznaczeniem rozmiaru, bez otworu centralnego, z dwoma otworami bocznymi szt. Część nr: 52 Nazwa: Pakiet nr 52

21 Page 21 of 36 Kanki doodbytnicze w rozmiarze CH 16,0, sterylne, gładko zakończone, bez otworu bocznego z otworem centralnym, mogą posiadać barwne oznaczenie rozmiaru szt. Część nr: 53 Nazwa: Pakiet nr Pojemniki do odsysania ran ml, jałowe, opakowanie: foliapapier, zakończenie pojemnika kompatybilne z drenem Ulmera. Pojemnik szczelny oraz przezierny, umożliwiający wizualną ocenę treści drenażowej. Zamawiający dopuszcza butelki w komplecie z drenem Ulmera i zaciskiem szt. 2. Pojemniki do odsysania ran ml, jałowe, z podziałką, zakończenie pojemnika kompatybilne z drenem Ulmera, opakowanie: folia-papier szt. 3. Pojemniki do odsysania ran ml, jałowe, z podziałką, zakończenie pojemnika kompatybilne z drenem Ulmera, opakowanie: folia-papier. 500 szt. Część nr: 54 Nazwa: Pakiet nr 54 Kleszczyki chwytające, giętkie z ruchomymi branszami 3 Fr, dł. 100cm do cystoureteroskopu 1 szt. Część nr: 55 Nazwa: Pakiet nr 55 Podwójna zastawka do drenażu piersiowego, dwukanałowy przeźroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato. Komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie ciśnienia co umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. 100 szt.

22 Page 22 of 36 Część nr: 56 Nazwa: Pakiet nr 56 Maska krtaniowa jednorazowego użytku w roz. 1-5 z mankietem powietrznym, z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym o prostym torze przepływu, umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6 14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3; 4 i 5, o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, ułatwiającym wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej zamocowanie po założeniu szt. Część nr: 57 Nazwa: Pakiet nr 57 Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem podaży o trwałym połączeniu komory skraplającej z drenem kompatybilne z wejściem do wkłucia obwodowego i centralnego zabezpieczone filtrami bez ftalanów szt. Część nr: 58 Nazwa: Pakiet nr 58 Prowadnice aluminiowe z plastikową osłonką do rurek intubacyjnych od CH 2,0 do CH 9,0 jałowe w różnych rozmiarach gładko zakończone plastyczne utrzymujące kształt po zgięciu. 200 szt. Część nr: 59 Nazwa: Pakiet nr 59

23 Page 23 of 36 Prowadnica Savary Gillarda do wykonywania zabiegów rozszerzenia przełyku u noworodków i niemowląt 1 szt. Część nr: 60 Nazwa: Pakiet nr 60 Elektrody EKG do próby wysiłkowej i badań Holtera. Okrągłe o wymiarach 60 X 66 mm, o podłożu mikroporowatym, z żelem, z wypustką ułatwiającą mocowanie, żel ciekły, czujnik Ag/AcL 900 szt. Część nr: 61 Nazwa: Pakiet nr Elektrody do BCM dla dorosłych (Bioimpedancja elektryczna) komplet 4szt. 300 kompl. 2. Elektrody do BCM dla dzieci (Bioimpedancja elektryczna) komplet 4szt. 200 kompl. Część nr: 62 Nazwa: Pakiet nr 62 Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych do defibrylatora HeartStart MRx Philips 70 szt. Część nr: 63 Nazwa: Pakiet nr Przedłużacze wkręcane do pomp infuzyjnych. dł m, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów, całe przezroczyste włącznie z końcówkami Luer-Lock zabezpieczonymi np. koreczkiem lub zatyczką, o

24 Page 24 of 36 trwałym połączeniu drenu przedłużacza z końcówkami, końcówki kompatybilne ze strzykawkami typu Luer i Luer-Lock oraz wejściem do wkłucia obwodowego i centralnego, końcówki łatwo wkręcane i wykręcane szt. 2. Przedłużacze wkręcane do pomp infuzyjnych, dł. 1,5 2 m, wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów, bursztynowo przezroczyste (umożliwiające wizualizację płynu) do leków światłoczułych, o trwałym połączeniu drenu przedłużacza z końcówkami zabezpieczonymi np. koreczkiem lub zatyczką, końcówki kompatybilne ze strzykawkami typu Luer i Luer-Lock oraz wejściem do wkłucia obwodowego i centralnego, końcówki łatwo wkręcane i wykręcane szt. Część nr: 64 Nazwa: Pakiet nr 64 Worki stomijne jednoczęściowe z możliwością opróżniania przeźroczyste do przycięcia od 0 do 40 mm ze skalą umożliwiającą wycięcie odpowiedniej wielkości otworu z możliwością przyklejenia worka do powłoki brzusznej pacjenta. 700 szt. Część nr: 65 Nazwa: Pakiet nr 65 Worek na lód- wielorazowy, szczelny, do zastosowania okładu zimnego, z możliwością dezynfekcji 15 szt. Część nr: 66 Nazwa: Pakiet nr 66 Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku do trzonków, sterylne, wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub nierdzewnej. Ostrza pakowane pojedyńczo w folię-aluminiowe saszetki, opakowanie zewnętrzne zabezpieczone folią, w rozmiarach do wyboru, rozmiar według zamówienia szt.

25 Page 25 of 36 Część nr: 67 Nazwa: Pakiet nr Uszczelka wewnętrzna do trokarów o śr. 3,5mm i 5.5mm 100 szt. 2. Uszczelka zewnętrzna do trokarów o śr. 3,5mm 50 szt. 3. Uszczelka zewnętrzna do trokarów o śr. 5mm 50 szt. 4. Uszczelka wewnętrzna do trokarów o śr. 11mm 100 szt. 5. Uszczelka zewnętrzna do trokarów o śr. 11mm 50 szt. 6. Uszczelka do kanału instrumentu o śr. 1 mm do ureteroskopu 10 szt. 7. Szczoteczka do czyszczenia, wielorazowego użytku, zakończona w sposób obły tak aby nie rysowała czyszczonego kanału, śr. zew.11mm, dł. 35cm 40 szt. 8. Szczoteczka do czyszczenia, wielorazowego użytku, zakończona w sposób obły tak aby nie rysowała czyszczonego kanału, śr. zew.7mm, dł. 35cm 60 szt. 9. Szczoteczka do czyszczenia, wielorazowego użytku, zakończona w sposób obły tak aby nie rysowała czyszczonego kanału, śr. zew.7mm, dł. 50cm 40 szt. 10. Szczoteczka do czyszczenia, wielorazowego użytku, zakończona w sposób obły tak aby nie rysowała czyszczonego kanału, śr. zew.2,5mm, dł. 50cm 10 szt. 11. Szczoteczka do czyszczenia, wielorazowego użytku, zakończona w sposób obły tak aby nie rysowała czyszczonego kanału, śr. zew.16mm, dł. 58cm 40 szt. 12. Szczoteczka do czyszczenia, wielorazowego użytku, branszy instrumentów 40 szt. 13. Szczotka czyszcząca, wielorazowego użytku, giętka do kanałów roboczych o śr. poniżej 1 mm, dł. 150cm do cystoureteroskopu 1 szt. Część nr: 68 Nazwa: Pakiet nr Akumulatory do kardiomonitorów Philips MP2/X2 12 szt. 2. Akumulatory do kardiomonitorów Philips MP szt. Część nr: 69 Nazwa: Pakiet nr 69

26 Page 26 of Olej sterilit do systemów napędowych firmy Aesculap w aerozolu 300ml. 5 szt. 2. Łącznik A3,kompletny-dyfuzor do aplikowania oleju z poz. 1 2 szt. 3. Adapter XS do oleju z poz.1 dyfuzor do aplikowania oleju z poz. 1 2 szt. 4. Łącznik HI, kompletny dyfuzor do aplikowania oleju z poz. 1 2 szt. Część nr: 70 Nazwa: Pakiet nr 70 Olej konserwujący do instrumentów firmy Aesculap 50ml. 3 szt. Część nr: 71 Nazwa: Pakiet nr 71 Oil dispenser do instrumentów firmy Synthes 50ml. 3 szt. Część nr: 72 Nazwa: Pakiet nr Wężyk strzykawki Urlich CT Morion XD 8000 CT MORION Wężyk pompy HD szt. 2. Wężyk strzykawki Urlich CT Morion XD 8000 CT MORION Wężyk pacjenta XD 2035 (150 cm) 3000 szt. 3. Wężyk strzykawki Urlich CT Morion XD 8000 CT MORION Wężyk pacjenta XD 2040 (250 cm) 3000 szt. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

27 Page 27 of 36 III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi ,00 PLN. Wadium z podziałem na poszczególne pakiety kształtuje się następująco: Pakiet ,00 PLN, Słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet 2 720,00 PLN, Słownie: siedemset dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet 3 450,00 PLN, Słownie: czterysta pięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 4 140,00 PLN, Słownie: sto czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 8 9,00 PLN, Słownie: dziewięć PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziesięć PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet 11 30,00 PLN, Słownie: trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto pięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: czterysta trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: cztery tysiące sześćset PLN, 00/100 Pakiet 18 10,00 PLN, Słownie: dziesięć PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 21 80,00 PLN, Słownie: osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dziewięćset PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć PLN, 00/100 Pakiet 26 30,00 PLN, Słownie: trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sześćset siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sześćset PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: trzysta PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: pięćset czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto sześćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet 34 70,00 PLN, Słownie: siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: siedemset trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet 36 20,00 PLN, Słownie: dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt PLN, 00/100

28 Page 28 of 36 Pakiet 38 20,00 PLN, Słownie: dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet 40 60,00 PLN, Słownie: sześćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 41 30,00 PLN, Słownie: trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: piętnaście tysięcy sześćset PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: czterysta osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: osiemset czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet 48 70,00 PLN, Słownie: siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 51 50,00 PLN, Słownie: pięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: siedemset czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet 54 80,00 PLN, Słownie: osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: cztery tysiące pięćset PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc pięćset PLN, 00/100 Pakiet 58 90,00 PLN, Słownie: dziewięćdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 59 10,00 PLN, Słownie: dziesięć PLN, 00/100 Pakiet 60 10,00 PLN, Słownie: dziesięć PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sto osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: pięćset osiemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 65 20,00 PLN, Słownie: dwadzieścia PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: dwieście siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: pięćset dziesięć PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: sześćset siedemdziesiąt PLN, 00/100 Pakiet 69 40,00 PLN, Słownie: czterdzieści PLN, 00/100 Pakiet 70 2,00 PLN, Słownie: dwa PLN, 00/100 Pakiet 71 8,00 PLN, Słownie: osiem PLN, 00/100 Pakiet ,00 PLN, Słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści PLN, 00/100. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Konsorcjum, spółka cywilna. III.1.4) Inne szczególne warunki III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Art. 22 ust. 1 Pzp

29 Page 29 of 36 A O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Art. 22 ust 1.pkt 1-4 Pzp dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 Pzp. Art. 26 ust. 2b Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów takich samych dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. II. Art. 24 Pzp W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1. Przesłanka art. 24 ust. 1 Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art. 24 ust. 1 Pzp. 2. Przesłanka art. 24 ust. 1. pkt. 2 Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

30 Page 30 of 36 informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Przesłanka art. 24 ust. 1. pkt. 3 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Przesłanka art. 24 ust 1. pkt 3 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy: Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Przesłanka art. 24. ust.1 pkt 4 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy: Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Przesłanka art. 24 ust.1 pkt 5-8 Spółki jawne, których wspólnika spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu -spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł ZP250/092/205 Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY PAKIET NR. MASKI KRTANIOWE katalogowy J.m. Ilość Cena netto w zł brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) +kol. 7] Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem

Bardziej szczegółowo

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Zadanie nr 1. Strzykawki wykaz, parametry l.p. Rodzaj sprzętu j.m. Ilość/ Cena 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM PAKIET nr 20 L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilość 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8-9

Bardziej szczegółowo

Data... (podpis, pieczęć)

Data... (podpis, pieczęć) ZADANIE nr 1 l.p. Rodzaj sprzętu Numer katalogowy 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, tłok w kolorze

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/11/13 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2. J.M. Postać. Nazwa producenta. 200 szt. 250 szt. 860 szt. 400 szt. 50 szt. 650 szt.

DAT/ZP PN/11/13 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2. J.M. Postać. Nazwa producenta. 200 szt. 250 szt. 860 szt. 400 szt. 50 szt. 650 szt. Pakiet nr I. L.p. 1 2 3 4 5 Nazwa asortymentu Zgłębniki żołądkowe CH 14 do 20 dł.125 cm j.u. jałowe Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 12-20 dł. 60cm Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/12 Formularz sortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.2

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/12 Formularz sortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.2 Pakiet nr III. (w (w (w 1 rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. 100 szt. 2 3 4 rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.

Bardziej szczegółowo

na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala

na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala l.p. Nazwa asortymentu 1. Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml.do insuliny U-40,U-100 3 częściowe z igłą -przeźroczysty cylinder

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61512-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2016/S 038-061512 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4266-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu

PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu Pakiet nr 40 - Sprzęt do intubacji Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna Lp. Opis PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu Cena jednostkowa netto Ilość (szt.) Wartość netto stawka

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:155801-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2011/S 95-155801 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-53/5 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY PAKIET NR Wartość Wkłucie centralne neonatologiczne, typu Premicath FR / 28G: - Wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1. VAT Producent/ Nazwa/ Typ/ Nr katalog. Wartość % Wartość. Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

PAKIET 1. VAT Producent/ Nazwa/ Typ/ Nr katalog. Wartość % Wartość. Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto PAKIET 1 Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto Wartość roczna netto % Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Igła iniekcyjna j.u. 0,5 x 16-25mm op.=100 2 Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 25-30

Bardziej szczegółowo

na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala

na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala l.p. Nazwa asortymentu 1. Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml.do insuliny U-40,U-100 3 częściowe z igłą -przeźroczysty

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 1 PAKIET NR 2. Producent. Producent. Cena jedn. Netto. Wartość netto. L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. pak1-19 ilość.

PAKIET nr 1 PAKIET NR 2. Producent. Producent. Cena jedn. Netto. Wartość netto. L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. pak1-19 ilość. PAKIET nr L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. pak-9 ilość. Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8-9 cm, opakowanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamość: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Numer ogłoszenia: 56110-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/Z-137/2013 Radom, dnia 2013.07.12

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/Z-137/2013 Radom, dnia 2013.07.12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394308-2012:text:pl:html PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S 239-394308 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SM/ZP/251/N/41/2014 A 1. GRUPA 1 Lp. podatku 1. Cewniki moczowodowe z mandrynem Fr 4, 5, 6, 7, 8 500 2. moczowodowym

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/14/14 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2.3. J.M. Postać. Ilość na 12 m-cy

DAT/ZP PN/14/14 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2.3. J.M. Postać. Ilość na 12 m-cy Pakiet nr IV. CEWNIKI, DRENY, RURKI. L.p. Nazwa asortymentu Ilość na 12 m-cy J.M. Postać Nazwa producenta Cena jedn. netto (w PLN) VAT (%) Wartość netto (w PLN) Kwota VAT (w PLN) Wartość Brutto (w PLN)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Pakiet IV Sprzęt jednorazowy : igły, strzykawki, aparaty do przetaczania - przetarg nieograniczony nr 22/2010 załącznik nr 9.

Pakiet IV Sprzęt jednorazowy : igły, strzykawki, aparaty do przetaczania - przetarg nieograniczony nr 22/2010 załącznik nr 9. Pakiet IV Sprzęt jednorazowy : igły, strzykawki, aparaty do przetaczania - przetarg nieograniczony nr 22/2010 załącznik nr 9 Lp. Nazwa asortymentu J.m. 1 Ilość na 12 m-cy 0,45x25 a-100szt., j.u., sterylna.

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze dnia: 25.06.2010 r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym pakiecie

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym pakiecie PAKIET I Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym pakiecie Przedmiot zamówienia: Materiały do wykonywania ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Maków Mazowiecki: 30/M/2010 sprzęt jednorazowego użytku Numer ogłoszenia: 377792-2010; data zamieszczenia: 22.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365428-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2011/S 225-365428 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83156-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S 048-083156 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

21/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM

21/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM 7. 8. Cewnik moczowy z balonem o poj. Od 15-50 ml, typ Dyfour, silikonowany, dwudrożny w rozmiarach od CH 18 do CH22, sterylny, w opakowaniu dwuwarstwowym Cewnik moczowy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość Zakup na miesięcy Pakiet I Rękawiczki nie sterylne winylowe pakowane po 00

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wyroby do angiografii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Wyroby do angiografii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169140-2016:text:pl:html Polska-Rzeszów: Wyroby do angiografii 2016/S 094-169140 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontakt: Koszalin, 1 lipca 2009 r. Centrala (094) 34 88-400 Sekretariat (094) 34 88 11 Dyrektor (094) 34 88 102 Dział Zamówień Publicznych (094) 34 88 109 Fax (094) 34 88 103 e-mail: sylwia.niedek@swk.med.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.turek.pl Turek: Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29243-2014:text:pl:html Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249203-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 139-249203

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej

Formularz specyfikacji cenowej Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 - Akcesoria do urodynamiki, do aparatu Duet Multi P firmy Medtronic L. p. Opis, parametry, cechy ( 11 x ) 1. Dwukanałowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:36868-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210437-2016:text:pl:html -Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S 118-210437 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn r.

Iłża, dn r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA Tel/fax.0-48 616-31-75 e-mail:dzialzamowien@szpitalilza.com.pl Iłża, dn.28.03.2014r. Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł. Producent. Wartość brutto w zł. J.m. Ilość 4 Cena jedn. netto w zł. Stawka podatku VAT w % (kol. 5x6) [(kol. 7 x kol. 8) +kol.

Wartość netto w zł. Producent. Wartość brutto w zł. J.m. Ilość 4 Cena jedn. netto w zł. Stawka podatku VAT w % (kol. 5x6) [(kol. 7 x kol. 8) +kol. FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 CEWNIKI DO NEFROSTOMII, CHWYTAK DO USUWANIA STENTÓW MOCZOWODOWYCH I CIAŁ OBCYCH BLOK OPERACYJNY DZIECI L.p. Przedmiot zamówienia Nr katalogow y J.m. Ilość 4 Cena jedn. Wartość

Bardziej szczegółowo

17/08/2010 S158 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

17/08/2010 S158 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 17/08/2010 S158 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kalisz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2010/S 158-244234

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140340-2013:text:pl:html PL-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2013/S 083-140340 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Mińsk Mazowiecki: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Mińsk Mazowiecki: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158413-2015:text:pl:html Polska-Mińsk Mazowiecki: Produkty farmaceutyczne 2015/S 088-158413 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kalisz: Wyroby do angiografii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kalisz: Wyroby do angiografii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69133-2016:text:pl:html Polska-Kalisz: Wyroby do angiografii 2016/S 042-069133 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

(SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPERTY

(SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPERTY Maków Mazowiecki: 18/2011r (SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPERTY ) Numer ogłoszenia: 113564-2011; data zamieszczenia: 13.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183

21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183 21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389438-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi związane z odpadami 2011/S 240-389438 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie. KCZ/ORG/ZM/75 /12/2014 Krapkowice, dnia 08.12.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

10/08/2010 S153 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Materiały medyczne

10/08/2010 S153 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Materiały medyczne 10/08/2010 S153 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Lublin: Materiały medyczne 2010/S 153-236589 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecinek: Sztuczne stawy 2014/S 236-414835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecinek: Sztuczne stawy 2014/S 236-414835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414835-2014:text:pl:html Polska-Szczecinek: Sztuczne stawy 2014/S 236-414835 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4. Cena jednostkowa netto (w zł)

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4. Cena jednostkowa netto (w zł) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych PAKIET 1 Sprzęt stomijny przylepiec wykonany z materiału

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324789-2015:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2015/S 207-375272. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2015/S 207-375272. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375272-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2015/S 207-375272 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań Dz. Z. P. 62/13/16 Poznań, dnia 30.12.2016r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych opublikowanego w

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Implanty chirurgiczne 2015/S 166-302734. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Implanty chirurgiczne 2015/S 166-302734. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Polska-Grodzisk Mazowiecki: Implanty chirurgiczne I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 2015/S 166-302734 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 1/5 PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 204-293844 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310215-2014:text:pl:html Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282432-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64942-2016:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S 040-064942 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131519-2013:text:pl:html PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 365808-2015

Zamówienie public... - 365808-2015 1 z 10 2015-10-19 07:41 Zamówienie public... - 365808-2015 17/10/2015 S202 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Ostrowiec

Bardziej szczegółowo