SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: DOSTAWĘ SPRZETU I APARATURY MEDYCZNEJ dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU, fax (0-56) , Część I Informacja ogólna 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych, b) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz), c) spełniają warunki określone w niniejszej siwz. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach zadań 1,2,3,4,5. Oferty złożone na poszczególne zadania muszą zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w danym zadaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający : Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń. 6. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zadanie nr 1 Wywoływarka mammograficzna, Zadanie nr 2 Cieplarka, Zadanie nr 3 Piła sekcyjna, Zadanie nr 4 Aparat do podciśnieniowej terapii leczenia ran trudno gojących, Zadanie nr 5 Mikroskop do oceny preparatów hematologicznych (zestaw) dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. CPV: , , , Wykonawca musi dołączyć do oferty: 1) opisy lub katalogi lub ulotki bądź foldery oferowanego towaru należy w załączonych dokumentach dokładnie oznaczyć nr zadania, których dotyczą, 2) dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne powinien na oferowane przez siebie towary złożyć wraz z ofertą odpowiednio: a) deklaracje zgodności producenta - dla wyrobów medycznych wszystkich klas, b) certyfikaty jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III, c) wpisy/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania - dla wyrobów medycznych wszystkich klas za wyjątkiem I i IIa jednak pod warunkiem, że pierwsze wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju UE, zgodnie z

2 przepisami ustawy z dnia r o wyrobach medycznych w takim przypadku należy załączyć stosowne oświadczenie. Część II Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni jednocześnie rolę formularza cenowego), - wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 3, - załączony do oferty Załącznik nr 4 i 5, - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnione w Części III i Części I ust Postać oferty : - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych, - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie z wymienionych zadań ale każda oferta musi być sporządzona oddzielnie na poszczególne zadanie. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane osobno w każdym zadaniu, - w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno zadanie dopuszcza się złożenie tylko jednego kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów wymienionych w części III, - do każdego zadania wymagany jest: wypełniony formularz oferty wg wzoru Załącznik nr 3 oraz wypełniony przez Wykonawcę na zadanie do którego przystąpi formularz cenowy - załącznik nr 1, - brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, - brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć : dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert : - oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie : Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, zadanie nr... przetarg, nr sprawy SSM-XI- 16/GS/2010

3 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty. 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych załącznik nr W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 5, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 2 pkt a-f. Dokumenty określone w Części III niniejszej siwz mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazana/e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie poświadczonej notarialnie kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

4 5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawo zamówień publicznych. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 10. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2-4 prawo zamówień publicznych oraz, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych, b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik. d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 11. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Części III, wg zasady spełnia/nie spełnia.

5 Część IV Termin wykonania zamówienia Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni oda daty zawarcia umowy, transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Termin płatności 30 dni od daty dostawy towaru wraz z fakturą i protokolarnego przekazania. Część V Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty dla zadania nr 2 przyjmuje się : Ranga : - cena % Część VI Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Część VII Opis sposobu obliczania oferty 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr 1 i formularz oferty załącznik nr 3). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena: cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 100 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): 1)Obliczenie wartości oferty brutto zadania nr 1,2,3,4: cena jedn. x ilość = wartość + należny podatek VAT 2)Obliczenie wartości oferty brutto zadanie nr 5: a) Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: cena jedn. x ilość = wartość + należny podatek VAT b) ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych. 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. 6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. Część VIII Termin i miejsce składania ofert 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, Kancelaria Szpitala, pokój nr 030.

6 2. Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 5 marca 2010 r. do godz. 10.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy. Część IX Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wadium - brak 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy brak. Część X Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr inż. Maria Jaraczewska, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko. Część XI Termin związania z ofertą 1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty Załącznik nr 3. Część XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5 marca 2010 r. o godz w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. Część XIII Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3 prawo zamówień publicznych.

7 Część XIV Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podanych w części V. 2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Część XV Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Część XVI Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy), Załącznik nr 2 istotne warunki umowy, Załącznik nr 3 formularz oferty, Załącznik nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp, Załącznik nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

8 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 3 I. DANE WYKONAWCY: 1.Pełna nazwa:... 2.Adres:... 3.tel/fax... II. PRZEDMIOT OFERTY: Oferta dotyczy przetargu:... /określić w jakim trybie/ ogłoszonego przez:... /podać nazwę i adres Zamawiającego/ na dostawę... /określenie przedmiotu zamówienia/ zadanie nr... III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ V.OKRESLIĆ PUNKT SERWISOWY ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O USTERKACH i AWARIACH (adres, telefon, fax) dni VI.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... W załączeniu: /wymienić załączniki/... /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/

9 ISTOTNE WARUNKI UMOWY ZAŁĄCZNIK Nr 2 UMOWA DOSTAWY Nr : SSM-XI-16/GS/2010 zawarta w dniu... roku pomiędzy :... reprezentowaną przez :... zwaną dalej Dostawcą, a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 reprezentowanym przez : mgr Krystynę Zaleską Dyrektora zwanym dalej Odbiorcą Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy Przedmiotem umowy jest dostawa (i montaż) dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć. 3 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia (i montażu) przedmiotu umowy w terminie 21 dni daty zawarcia niniejszej umowy Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy. 2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy. 5 Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Dostawca.

10 6 1. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy kwoty w wysokości... zł (słownie:... zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostawy (i montażu) przedmiotu umowy oraz obustronnie podpisanego protokołu przekazania i odbioru na podstawie przedłożonej faktury. 2. Cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, (montażu), przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 3. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 4. Dostawca nie ma prawa bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę (i montaż). Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy: 1/ ze strony Dostawcy:..., 2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 8 Dostawca w ramach ceny umownej zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres miesięcy od daty jego dostawy (i montażu). 2. Za wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów. 3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w..., ul..., tel..., fax W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem. 6. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 5 dni od momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę. 7. W przypadku braku możliwości usunięcia wad, usterek w terminie do 5 dni Dostawca zobowiązuje się na czas naprawy zapewnić Odbiorcy sprzęt zastępczy Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia.

11 11 1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, 2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki, z zastrzeżeniem 9 ust W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy 12 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 13 Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie lub zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 14 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej. 2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2.Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. DOSTAWCA ODBIORCA

12 Załącznik nr 4... /pieczęć wykonawcy/ Oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych Oświadczam, że jako Wykonawca: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.... Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

13 Załącznik nr 5... /pieczęć wykonawcy/ Oświadczenie z art. art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych.... Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

14 Zadanie nr 1 Wywoływarka mammograficzna Załącznik nr 1 Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: min r. LP. Parametry Parametr wymagany 1. Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji 2. Procesor do obróbki filmów dedykowany przez producenta na etapie projektowo-produkcyjnym do mammografii 3. Pojemność wanien wywoływarki wywoływacza, utrwalacza, wody 12 l i nie większa od 14 l. 4. Ilość czasów obróbki minimum 2 5. Wyposażenie w system antykrystaliczny 6. Pojemność zbiorników z dopełniaczami- min 25 l. 7. Detekcja filmu minimum 4 czujniki na podczerwień 8. Gwarancja, min. 24 m-cy 9. Z uwagi na niewielka powierzchnie pomieszczenia ciemni oraz niemożność dokonywania remontu tego pomieszczenia, Zamawiający wymaga żeby odbiór wywołanych filmów następował na powierzchni górnej pokrywy od strony stolika podawczego 10. Instrukcja obsługi w języku polskim Parametr oferowany/ podać L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. 1 Wywoływarka mammograficzna Szt. 1 Ogółem: Vat % brutto Producent/ nr katalogowy Zadanie nr 2 Cieplarka Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: min r. LP. Parametry Parametr wymagany 1. Pojemność litrów 2. Wnętrze stal nierdzewna, kwasoodporna, zgodna z DIN Parametr oferowany/ podać 3. Waga nie więcej niż 55 kg 4. Obudowa stal nierdzewna, malowana proszkowo 5. Wymuszony obieg powietrza

15 6. Wymiary zewnętrze nie większe niż 600x700x600 mm 7. Drzwi podwójne, wewnętrzne szklane 8. Półki perforowane, 2 sztuki 9. Zabezpieczenie: bezpiecznik bimetaliczny klasy 2,0 lub opcjonalnie 3,1 10. Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem 11. Temperatura st.c 12. Regulacja temperatury co 0,1 st.c 13. Stabilność temperatury w 37 st.c i w 50 st.c +/-0,2 st.c 14. Jednorodność temperatury w 37 st.c i w 50 st.c +/-0,2 st.c 15. Gwarancja min.24 miesiące 16. Instrukcja obsługi w języku polskim L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. 1 Cieplarka Szt. 3 Ogółem: Vat % brutto Producent/ nr katalogowy Zadanie nr 3 Piła sekcyjna Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: min r. LP. Parametry Parametr wymagany 1. Prędkość oscylacji regulowana w minimalnym zakresie 12000/min oscylacji/min 2. W wyposażeniu ostrze tnące Parametr oferowany/ podać 3. Poziom hałasu nie większy niż 85 db 4. Zasilanie 230V/50Hz 5. Moc minimum 180W 6. Głowica zdejmowana do sterylizacji 7. Ciężar max 2 kg 8. Regulacja oscylacji minimum 8 różnych ustawień 9. Oferowane urządzenia nie są prototypami 10. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji lub przeróbek w oryginalną konstrukcję producenta 11. Gwarancja min.24 miesiące 12. Instrukcja obsługi w języku polskim

16 L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. 1 Piła sekcyjna Szt. 1 Ogółem: Vat % brutto Producent/ nr katalogowy Zadanie nr 4 Aparat do podciśnieniowej terapii leczenia ram trudno gojących Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: min r. LP. Parametry Parametr wymagany 1. Masa urządzenia do 1,40 kg 2. Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zewnętrznego zasilania przez min. 8 godzin 3. Maksymalne podciśnienie 230 mmhg regulowane 4. Dostępne tryby pracy: - faza ciągła - faza przerywana regulowana 5. Urządzenie wyposażone w następujące alarmy: - alarm niskiego ciśnienia - regulowany - alarm rozładowania akumulatora 6. Konsola główna urządzenia 7. - menu w języku polskim 8. - informacja na wyświetlaczu o ciśnieniu zadanym i aktualnym 9. - regulacja czasu włączenia alarmu niskiego ciśnienia funkcja umożliwiająca odtworzenie historii alarmów stale podświetlany wyświetlacz w trakcie pracy urządzenia z możliwością regulacji jego jasności możliwość zablokowania klawiatury 13. Instrukcja w języku polskim 14. Gwarancja min.24 miesiące Parametr oferowany/ podać L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Aparat do podciśnieniowej terapii leczenia ram 1 trudno gojących Szt. 1 Ogółem: Vat % brutto Producent/ nr katalogowy Zadanie nr 5 Mikroskop do oceny preparatów hematologicznych (zestaw)

17 Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: min r. LP. Parametry Parametr wymagany 1. Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła, przesuwu preparatów. 2. Współosiowa (z obu stron statywu) śruba mikro / makro do ustawiania ostrości z wbudowanym regulatorem siły nacisku dla śruby makro 3. Układ blokady aktualnej wysokości stolika 4. Optyka w systemie korekcji do nieskończoności 5. Długość optyczna obiektywów 45mm. 6. Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W z wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia. 7. Oświetlacz w spodniej części statywu, brak dostępu niepożądanym osobom do wyjęcia żarówki (dostęp do żarówki bez konieczności wymontowywania elementów bazy mikroskopu). 8. Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową kondensora. 9. Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 5 obiektywów, pochylony do tyłu. Wbudowana w bazę wsuwka na analizator. 10. Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.188mm x 134mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu. 11. Uchwyt na dwa preparaty, z przesuwem w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych. Zakres przesuwu co najmniej 76mm na 50mm. 12. Tubus trinokularowy o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej mm. Podział światła okulary/fototubus 50%/50%. 13. Adaptacja do podłączenia kamery o faktorze 1x, 14. Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii. 15. Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola co najmniej Obiektywy min. plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / min. aperturze numerycznej (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD): 4x/ min.na=0,10/ min. WD=18,5mm, 10x/ min. NA=0,25/ min. WD=10,6mm, 20x/ min. NA=0,40/ min. WD=1,2mm, 40x/ min. NA=0,65/ min. WD=0,6mm, 100x/ min. NA=1,25 (imersyjny)/ min. WD=0,13mm. 17. Wyposażenie do mikrofotografii: Kolorowa kamera cyfrowa: -kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 3 mln pikseli, -matryca CMOS (1/2 ), -bining min: 2x 3x 4x, -czasy akwizycji min: 60µs-1,60s, -możliwość wykonania do 49 klatek/sekundę, -bezpośrednie łącze USB2.0, -współpraca z systemem Windows XP/Vista, -kamera od tego samego producenta co mikroskop. Oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji obrazów mikroskopowych: -oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, Parametr oferowany/ podać

18 -możliwość sterowania pracą kamery, -rejestracja pojedynczych obrazów lub ich serii, -interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, -funkcja autofokus. -zapis obrazów do plików w wielu formatach, w tym popularnym JPEG i bezstratnym TIFF. -równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie -dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, -edycja kanałów RGB. -pomiary długości, kąta, powierzchni, obwodu, zliczanie obiektów, funkcje statystyczne. -możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania, -oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop, -aplikacja do współpracy z systemami MS Windows 95/98/NT/2000/XP/ Vista. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: -komputer klasy PC, Procesor Intel Dual-Core min.2.4ghz/800mhz/1mb/s775 BOX, -pamięć DDR2 min.1gb (2x512MB) 800 MHz dual channel, -dysk min. 160GB MB SATA-II, -napęd DVD RW Dual Layer, -sofware np. NERO do nagrywarki, -czytnik kart pamięci flash, -system operacyjny MS Vista Business OEM 32Bit wersja polska lub Windows XP, -klawiatura, mysz optyczna, Monitor o parametrach nie gorszych niż: -przekątna ekranu min: 20 cali, -rozdzielczość : 1680x1050, -kontrast : 8000:1, -czas reakcji : 5ms -funkcja PIVOT, -wbudowane głośniki. 18. Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, lampa halogenowa 30W, plastykowy pokrowiec ochronny, syntetyczny olejek immersyjny pojemnik min.8cc. 19. Gwarancja min. 24 miesiące. 20. Instrukcja obsługi w języku polskim. L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. 1 Mikroskop do oceny preparatów hematologicznych Szt. 1 2 Kolorowa kamera cyfrowa Szt. 1 Oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji 3 obrazów mikroskopowych Szt. 1 4 Komputer Szt. 1 5 Monitor Szt. 1 6 System operacyjny MS Vista Business OEM 32Bit wersja polska lub Windows XP Szt. 1 Ogółem: Vat % brutto Producent/ nr katalogowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na: DOSTAWĘ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania: 1 /2009 Gdańsk, 30.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ INSTRUMENTU MUZYCZNEGO: WALTORNIA dla Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo