Polska-Łódź: Materiały medyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Łódź: Materiały medyczne 2013/S 244-424302. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Łódź: Materiały medyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Kopcińskiego 22 Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208, II piętro w budynku administracyjnym Osoba do kontaktów: mgr Agnieszka Światłowska Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Kopcińskiego 22 Punkt kontaktowy: Sekretariacie Finansowo-Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201), Osoba do kontaktów: mgr Agnieszka Światłowska Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adres internetowy: I.2) I.3) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie 1/20

2 2/20 I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Jednorazowy sprzęt medyczny 43/ZP/2013. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kod NUTS PL113 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do dostarczenia próbek zamawianego sprzętu, celem potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Ilość próbek, miejsce i termin ich dostarczenia będą określone odrębnym pismem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę komisową na przechowywanie ostrzy, brzeszczotów i frez do wiertarki szybkoobrotowej dla neurochirurgii (Pakiet 17) wzór umowy jest zawarty w załączniku 5A do SIWZ. 5. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. 6. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na sprzedany towar od dnia jego dostarczenia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 2/20

3 3/20 II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: ,07 PLN netto. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 Igła typu motylek do pobierania krwi Igła typu motylek do pobierania krwi ,90 PLN netto. Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 Elektrody ,82 PLN netto Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 Igły specjalityczne ,39 PLN netto 3/20

4 4/20 Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 poz. 1 Przewody do cystoskopu lub rektoskopu podwójne: dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, dren średnica 4,8x6,8mm, komora do wytwarzania ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stozkowy, miękka końcówka z drenem PCV. Opakowanie jednostkowe blister-pack, sterylizacja tlenkiem etylenu ,00 PLN netto Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 4 poz. 2 Cewnik dwudrożny do repiratora JET MONSON, wykonany z teflonu, oporny na promienie lasera: usztywniony mondrynem CH 12, dł. 40cm, pakowane sterylnie ,00 PLN netto Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 4 poz. 3 Cewnik dwudrożny do repiratora JET MONSON, wykonany z teflonu, oporny na promienie lasera: usztywniony mondrynem CH 12, dł. 70 cm, pakowane sterylnie ,00 PLN netto Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 4 poz. 4 4/20

5 5/20 Sonda żołądkowo-przełykowa śr. 8;9 mm, dł. 150 cm, wykonana z miękkiej gumy silikonowane, posiada 2 otwory ,20 PLN netto Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 4 poz. 5 Zestawy do drenażu przezskórnego 9F x 26 cm jednostopniowy jednodrożny pigtail lub prosty ,45 PLN netto Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 4 poz. 6 Duża opaska mocująca do rurki tracheotomijnej, atraumatyczna, zapinan na rzepy, wykonana z gabczastego materiału (pakowane po 10 szt.) ,30 PLN netto Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 4 poz. 7 Czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza umożliwiającym przemieszczenia pacjenta oraz zmiany pacjenta o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm ,60 PLN netto 5/20

6 6/20 Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 4 poz. 8 Rekawice foliowe damskie grubość rękawic 0,012 mm dostępne rozmiary M, L. (opakowanie 100 szt.). 123,24 PLN netto Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 4 poz. 9 Fartuch przedni chirurgiczny wykonany z folii o grubości 4 mikronów.pakowany po 100 sztuk w torebkę ,60 PLN netto Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 4 poz. 10 Olej konserwacyjny do systemów napędowych w aerozolu 300 ml zatwierdzony do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnej z normą EN 554.ISO13683 jak również do temperatury 180 C, bez silikonu ,45 PLN netto Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 4 poz. 11 Olej w sprayu 300ml zatwierdzony do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnej z normą EN 554.ISO13683 jak również do temperatury 180 C, bez silikonu. 6/20

7 7/ ,53 PLN netto Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 4 poz. 12 Olej konserwacji do urzadzeń silnikowych 50 ml. 792,59 PLN netto Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 4 poz. 13 Filtry jednorazowego uzytku do puszek typ PS-40; PS-45; PS-60; PS-100; PS-150, wykonane są z papieru sterylizacyjnego krepowanego niebieskiego o gramturze 60 g/m², duże średnica 190mm. (opakowanie 100 szt.) ,39 PLN netto Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 4 poz. 14 Specjalny olej pielęgnacyjny spray do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego. Gaz napędowy (propan/ butan), nie zawierający freonu ,03 PLN netto 7/20

8 8/20 Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 4 poz. 15 Elektrody do defibrylatora Corpuls ,20 PLN netto Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 4 poz. 16 Elektrody do defibrylatora Meducone Eazy ,90 PLN netto Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 4 poz. 17 Y-obrotowy z zastawką ,52 PLN netto Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 5 Cranioplastic ,00 PLN netto 8/20

9 9/20 Część nr: 22 Nazwa: Pakiet 6 Aparaty do mierzenia ciśnienia, fonedoskopy ,77 PLN netto Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 7 Naczynia sanitarne jednorazowe do Maceratora - z pulpy celulozowej, grubej odpornej na przecieranie ,10 PLN netto Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 8 Cewniki silikonowe ,80 PLN netto Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 9 Strzygarka chirurgiczna i ostrza jednorazowe Strzygarka chirurgiczna i ostrza jednorazowe. 9/20

10 10/ ,00 PLN netto Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 10 Ostrza jednorazowe wymienne ,00 PLN netto Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 11 Koc dla dorosłych Koc dla dorosłych ,00 PLN netto Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 12 Spirala embolizacyjna ,80 PLN netto Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 13 Zestaw do inwazyjnego pomiaru OCŻ, przetworniki. 10/20

11 11/ ,20 PLN netto Część nr: 30 Nazwa: Pakiet 14 Narzędzia neurochirurgiczne ,05 PLN netto Część nr: 31 Nazwa: Pakiet 15 Strzykawki tuberkulinowe ,00 PLN netto Część nr: 32 Nazwa: Pakiet 16 Igła ultrasonograficzna i igła do biopsji ,20 PLN netto Szacunkowa wartość bez VAT: ,20 PLN Część nr: 33 11/20

12 12/20 Nazwa: Pakiet 17 Ostrza, Brzeszczoty, frezy ,00 PLN netto Część nr: 34 Nazwa: Pakiet 18 Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego ,00 PLN netto Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 PLN). 2. Na poszczególne pakiety należy wnieść wadium w następujących wysokościach: Pakiet 1 150,00 PLN Pakiet 2 220,00 PLN Pakiet 3 110,00 PLN Pakiet 4 poz. 1 10,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz. 7 30,00 PLN Pakiet 4 poz. 8 5,00 PLN Pakiet 4 poz. 9 40,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN 12/20

13 13/20 Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet 6 130,00 PLN Pakiet 7 790,00 PLN Pakiet 8 950,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet 12 80,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet 14 50,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet 18 20,00 PLN 3. Wadium w postaci pieniężnej należy wpłacać na konto: Kredyt Bank S.A. II o/łódź nr: Wadium jednorazowy sprzęt medyczny 43/ZP/2013 w terminie do dnia r. do godz. 09:00 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. w pieniądzu (przelew), 3.2. w poręczeniach bankowych (oryginał dołączony do oferty), 3.3. w poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (oryginał dołączony do oferty), 3.4. w gwarancjach bankowych (oryginał dołączony do oferty), 3.5. w gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał dołączony do oferty), 3.6. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) (oryginał dołączony do oferty). 5. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego. 6. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego dołączone do oferty. 7. Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie. 8. Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wykazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowana formą wadium na warunkach określonych w Ustawie zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13/20

14 14/20 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Każda przewidziana polski prawem. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: IV. Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie; W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw (tj. dwóch dostaw jednorazowego sprzętu medycznego) w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane na wykazie stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2) 1.2. oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (Załącznik 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika do oferty lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ) 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ) 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 14/20

15 15/20 ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem potwierdzającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i pkt 2.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie, społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; w pkt 2.6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy Dokumenty o których mowa w pkt 3.1. lit. a i c oraz w pkt 3.1.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 3.2. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych 15/20

16 16/20 III.2.2) III.2.3) podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 8.1 w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (z rozporządzenia) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 11, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8.2 dokumentów dotyczących w szczególności a) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w części IV SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w części VI. 2 SIWZ Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzeniaopisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: 4.1 wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw (tj. dwóch dostaw jednorazowego sprzętu medycznego) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ad 1. każda o wartości: Pakiet ,33 PLN Pakiet ,24 PLN Pakiet ,99 PLN Pakiet 4 poz. 1 61,60 PLN Pakiet 4 poz ,88 PLN Pakiet 4 poz ,88 PLN Pakiet 4 poz ,97 PLN Pakiet 4 poz ,22 PLN 16/20

17 17/20 Pakiet 4 poz ,72 PLN Pakiet 4 poz ,82 PLN Pakiet 4 poz. 8 75,79 PLN Pakiet 4 poz ,40 PLN Pakiet 4 poz ,16 PLN Pakiet 4 poz ,46 PLN Pakiet 4 poz ,00 PLN Pakiet 4 poz ,44 PLN Pakiet 4 poz ,16 PLN Pakiet 4 poz ,24 PLN Pakiet 4 poz ,95 PLN Pakiet 4 poz ,38 PLN Pakiet ,16 PLN Pakiet ,72 PLN Pakiet ,53 PLN Pakiet ,19 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet ,40 PLN Pakiet ,40 PLN Pakiet ,89 PLN Pakiet ,29 PLN Pakiet ,54 PLN Pakiet ,00 PLN Pakiet ,27 PLN Pakiet ,60 PLN Pakiet ,90 PLN wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane na wykazie stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4.2 Dowodami, o których mowa w pkt 4 są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a). 4.3 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 4.2 budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 4.5 wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 17/20

18 18/20 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 43/ZP/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 50 PLN Warunki i sposób płatności: Gotówka/przelew/zaliczenie pocztowe. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208, II piętro w budynku administracyjnym. Osoba 18/20

19 19/20 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwracie jest jawne. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Zmiany do umowy: 1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających niższych cen zawartych w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o trzy miesiące. VII. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą 1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - zawarte w załączniku 8 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1 aktualne katalogi z wyszczególnieniem numerów katalogowych dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2 ). 3. Kopie dowodu wpłaty wadium lub oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium (dotyczy wadium wnoszonego w innych niż pieniężna forma). 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza 19/20

20 20/20 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. a) w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób); b) w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ); c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /20

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382051-2014:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2014/S 223-393797. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2014/S 223-393797. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:393797-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2014/S 223-393797 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275199-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340533-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196673-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2015/S 154-284567. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2015/S 154-284567. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284567-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2015/S 154-284567 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Implanty chirurgiczne 2014/S 020-030833. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Implanty chirurgiczne 2014/S 020-030833. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30833-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Implanty chirurgiczne 2014/S 020-030833 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185995-2013:text:pl:html PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27970-2014:text:pl:html Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291771-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów 2015/S 047-080823. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów 2015/S 047-080823. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80823-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów 2015/S 047-080823 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282432-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53283-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty chirurgiczne 2012/S 33-053283 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo