SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Wólka Kosowska ul. Postępu 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 30 /10 Zakup, dostawa do zamawiającego aparatury laboratoryjno - badawczej, według załącznika nr 1 do siwz. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Podstawa prawna 1.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z: a). ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), b). Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817) c). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę do przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224, poz. 1796). d). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŝniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r, Nr 224, poz.1795). e) ustawy Kodeks cywilny. f) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r, Nr 153, poz z późn. zm.). 2. Na podstawie art. 10 ust.1 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3.Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi określone w art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Wólka Kosowska, tel. +48/22/ , faks +48/22/ REGON , NIP: Konto bankowe BPH S.A. o/warszawa nr UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia 3.1 Zakup, dostawa do zamawiającego aparatury laboratoryjno - pomiarowej, 3.2 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3.3 Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3.4 Dopuszcza się składanie ofert częściowych - 8 części. 3.5 Transport do zamawiającego lub do wskazanych kooperantów zamawiającego. 3.6 Zamawiający odstępuje od pobierania wadium Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 3.9 NaleŜy złoŝyć 3 pisemne referencje Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

3 4. Okres realizacji zamówienia termin gwarancji podane są w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 i art. 24, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-9 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm). Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów wchodzących w skład oferty. Oferenci z państw członkowskich UE mogą składać dokumenty równowaŝne polskim dokumentom. Spełniają i przyjmują warunki określone w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy. 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca złoŝy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, zezwolenia lub licencji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia jeśli dotyczy. 2) Posiada wiedzę i doświadczenie oraz złoŝą wykaz zrealizowanych 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w okresie, trzech lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości nie mniejszej niŝ składana oferta w zł brutto z podaniem ich wartości, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (do dnia ogłoszenia niniejszego przetargu) wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŝycie. Wykonawca złoŝy załącznik nr 5 do SIWZ oraz 3 pisemne referencje. 3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 3) Wykonawca przedłoŝy sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności - za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 4) ZłoŜy informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 5) PrzedłoŜy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 6) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów. Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty dotyczące innych podmiotów z których będzie korzystał Wykonawca. 7) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 dotyczącej tych podmiotów. Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty dotyczące innych podmiotów z których będzie korzystał Wykonawca. 8) ZłoŜy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca złoŝy oświadczenie. Załącznik nr 4 do SIWZ 9) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty rejestrowe. 10 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 3 wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 11) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 12) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 13) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 14). JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z

5 tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Wykonawca złoŝy odpowiedni dokument kraju pochodzenia Wykonawcy. 15) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 8-13: 1) pkt 9-11 i pkt 13 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na 4 raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 16) pkt 12 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 17). Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 15 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 18). JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 19). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty. 20) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda 1) opisów oraz folderów lub fotografii; 2) Certyfikatów CE (jeśli dotyczy) 21. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 6 i 7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 23. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

6 dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków będzie w oparciu o dokumenty określone w SIWZ metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców nie spełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli spełnia ona przesłanki określone przepisami art. 89 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu lub odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 7 Oferty składane wspólnie 7.1 Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a) przedmiot postępowania, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) pełnomocnika, d) zakres umocowania pełnomocnika. 7.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy). 7.3 KaŜdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez złoŝenie dokumentów wymienionych w pkt 9.1.1) do 5), i 9.4, 9.5 SIWZ. 7.4 W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów. 8 Sposób sporządzenia oferty 8.1 Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 8.2 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 8.3 Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ. 8.4 Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który występuje w więcej niŝ jednej ofercie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania, a wszystkie oferty z jego udziałem zostaną uznane za niewaŝne.

7 8.5 Dopuszcza się składanie ofert częściowych 8 części 8.6 Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich zadań w danej części stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 8.7 Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez oferenta, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione. 8.8 Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8.9 Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Wólka Kosowska, 1. Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert). 9 Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty 1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający Ŝąda, na podstawie art. 25 i 26 ustawy Pzp, następujących dokumentów: 1) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem ; (zał. nr 1 do oferty) 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie; (zał. nr 5 do SIWZ) oraz naleŝy dołączyć 3 pisemne referencje. 3). JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów. (Zał. nr 2 do oferty) 4) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 dotyczącej tych podmiotów. Zał. nr 3 do oferty) 5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

8 do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (zał. nr 4 do oferty) 2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.9 : 1). składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2). składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda folderów oraz certyfikatów CE (jeśli dotyczy) 6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego omyłka w ofercie została poprawiona. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione wg zasad określonych w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 10). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, których mowa w art. 25 ustawy Pzp lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy nie złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9 10. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 10.1 Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji części zamówienia, której dotyczy oferta, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy naleŝy bezwzględnie sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli: a) w kolumnie "Cena jedn. netto " naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, bez podatku VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, b) w pozycji Wartość netto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości, c) w pozycji RAZEM netto naleŝy wpisać sumę pozycji Wartość netto, d) w pozycji "...%VAT" płatnicy podatku VAT wpisują odpowiednio stawkę procentową i wartość w zł. naleŝnego podatku VAT od kwoty w pozycji "RAZEM netto, e) w pozycji "ŁĄCZNIE z VAT" naleŝy wpisać sumę kwot z pozycji "RAZEM netto" i "...%VAT" Kwotę z pozycji ŁĄCZNIE z VAT naleŝy wpisać cyfrą i słownie do poz. 1 formularza ofertowego, odpowiednio dla części zamówienia, której dotyczy oferta Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich Ocena oferty wykonawcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, poza Polską, będą oceniane w następujący sposób: Do złoŝonej oferty netto Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, doliczy podatek VAT (22%). Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 19 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 11 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 11.1 Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub em lub faksem Oferent moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jerzy Wójcik +48/22/ w. 352, (356) Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców. 12 Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ 12.1 Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

10 12.2 O kaŝdej ewentualnej modyfikacji zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe opublikuje dodatkowe ogłoszenie o modyfikacji SIWZ W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, o ile wniosek taki wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeśli wartość zamówienia jest równa lub większa niŝ kwoty określone w rozporządzeniu na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 13 Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert 13.1 Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14 Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert. 15 Składanie ofert 15.1 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego IGHZ PAN Jastrzębiec, Wólka Kosowska ul. Postępu 1 w sekretariacie (bud. D pok. 103), nie później niŝ do dnia r do godz Oferent (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16 Otwarcie ofert 16.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dni r. o godz. 12,30 w siedzibie zamawiającego t.j IGHZ PAN Jastrzębiec, ul. Postępu 1, Wólka Kosowska, gabinet dyrektora. (bud. D. pok.. 103) 16.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Podczas sesji otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę Oferent moŝe złoŝyć zastrzeŝenie o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

11 konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert ( art. 96 ust.4 ustawy Pzp). 17 Wykluczenie z postępowania 17.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: a) nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą, b) wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, c) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, d) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, e) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania zostaje uznana za odrzuconą. 18 Odrzucenie oferty Odrzuceniu podlega oferta: a) niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych b) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) której złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) która zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) złoŝona przez wykonawcę, który nie złoŝył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, związanych z ustaleniem, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub ocena złoŝonych przez ww. wykonawcę wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, f) która została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, g) która zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, h) złoŝona przez wykonawcę, który w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, i) która jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 19 Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: 19.1 W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny brutto poszczególnych części zamówienia Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: 19.3 Cena brutto dla danej części zamówienia %. (=100 pkt) Cena najniŝsza danej części otrzymuje 100 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x 100 x waga 20. Ogłoszenie wyniku postępowania 20.1 Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich oferentów Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 21. Udzielenie zamówienia, uniewaŝnienie postępowania 21.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt. 19 SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli:

12 a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. b) w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) JeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, która zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający moŝe uniewaŝnić postępowanie 22 Umowa i formalności związane z jej podpisaniem 22.1 Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności których nie moŝna było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 23. Środki ochrony prawnej 23.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ww. środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.( art. 154, pkt 5). ODWOŁANIE Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. (art. 180, ust 1 ustawy Pzp) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. (art. 180, ust. 2 ustawy Pzp) Odwołanie wnosi się w ciągu 10 dni od dnia przesłania, na podstawie art. 27 ust 2 ustawy Pzp, informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, lub w ciągu 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w inny sposób, do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. (art. 180, ust.4 ustawy Pzp).

13 Na treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołanie wnosi się w ciągu 10 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu za pomocą jednego ze sposobów określonych a art. 27, ust 2 ustawy Pzp. (art. 180, ust. 5 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia lub 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w art. 11, ust 8 ustawy Pzp. 24. Załączniki: 24.1 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr Wzór wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia - załącznik nr Kosztorys ofertowy- załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. Członek Krzysztof Sieradzan 4. Członek BoŜena Kowalczyk 5. Członek Cyprian Tomasik 6. Członek GraŜyna Sender ZATWIERDZIŁ: Dyrektor IGiHZ PAN w Jastrzębcu prof. dr hab. Edward Dymnicki

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ 2401/ 30 /10 1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaŝ u zamawiającego aparatury laboratoryjno - badawczej, 2. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: aparatura laboratoryjna 3. Do oferty naleŝy załączyć foldery na oferowaną dostawę (w języku polskim) z których wynikać będzie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego określone w zał. nr 1 do SIWZ. 4. Termin i miejsce dostawy : do 30 dni od podpisania umowy. Miejsce dostawy określone jest w opisie danych części zamówienia. 7. Części zamówienia: Numery części: Część 1. ( XIX) (J. K) Schładzalnik do mleka z pasteryzatorem wraz z kompletnym wyposaŝeniem. Część niepodzielna. Miejsce dostawy: Odbiorca: prof. Jan Pikul, dr Romualda Danków ul. Wojska Polskiego 31, Poznań (061) , ; Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy. Szkolenie w miejscu montaŝu w ciągu 14 dni od zamontowania i uruchomienia w cenie oferty. Gwarancja 24 miesiące. Schładzalnik do mleka typ SM-300 ZBIORNIK Zbiornik wykonany z dwóch płaszczy nierdzewnej blachy chromowo-niklowej Izolacja termiczna w postaci pianki poliuretanowej wysokiej gęstości, skutecznie chroniąca przed podnoszeniem temperatury schłodzonego mleka Podwójne dno schładzalnika (parownik) zgrzewane metodą laserowązapewniające trwałość i najwyŝszą efektywność chłodzenia Napełnianie mlekiem przez poręczny otwór wlewowy AGREGAT CHŁODNICZY Chłodzenie bezpośrednie-standard Hermetyczna spręŝarka

15 Skraplacz chłodzony powietrzem (wentylator) Regulacja procesu chłodzenia za pomocą zaworu rozpręŝnego Specyficznie wyprofilowane mieszadło o określonej prędkości pracy pozwala na równomierne mieszanie bez względu na pojemność zalania schładzalnika Schładzalnik do mleka typ SM-300 Typ zbiornika 300 Pojemność max (litry) 300 Długość całkowita (mm) 1500 Szerokość(mm) 1000 Wysokość (mm) 1050 Moc agregatu (KM) 0,5 Zasilanie 230v Matecznik stacjonarny typ MS-300 ZBIORNIK Zbiornik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, trójpłaszczowy (płaszcz wewnętrzny, środkowy, izolacja z pianki poliuretanowej wysokiej gęstości, płaszcz zewnętrzny), pokrywa z mieszadłem. Temperatura inkubacji regulowana na termostacie w zakresie do 60 o C, przy wodzie jako czynniku pośredniczącym. Orientacyjny czas uzyskania temperatury 60 o C z temp początkowej 20 o C ok. 1,5 godz. Typ zbiornika 300 Pojemność max (litry) 350 Długość całkowita (mm) 1500 Szerokość(mm) 1000 Wysokość (mm) 1050 Moc agregatu (KM) 0,5 Zasilanie 230v Elektroniczny zapis temperatur i czasu inkubacji. Układ grzania woda-woda Dotyczy ogrzewania w pasteryzatorze i mateczniku. Wysoka temperatura wody uzyskiwana jest w wyniku podłączenia do zasilania 230 V (grzanie z wykorzystaniem energii elektrycznej). Prasa do serów dwukolumnowa UmoŜliwia dwuetapowe prasowanie wstępne i końcowe. Jest przystosowana do prasowania dwóch rodzajów serów w dwóch kolumnach niezaleŝnych od siebie. Wykonana ze stali kwasoodpornej i kształtowników o wymiarach szer. 400 x dł. 600 x wys mm. Basen solankowy SłuŜy do solenia serów w solance. Wykonany ze stali kwasoodpornej i odpornej na sól (316 L-symbol stali). Wymiary głębokość 600x dł.1000 x szer Stół ociekowy-obrotowy

16 Blat wykonany ze stali kwasoodpornej, wyprofilowany w kopertę z zamontowanym krućcem spustowym umoŝliwiającym spust serwatki, wyposaŝony w kółka umoŝliwiające łatwe przemieszczanie stołu. Wymiary: szer. 700 x dł x wys Stół produkcyjny Wykonany ze stali kwasoodpornej, stacjonarny o wymiarach szer. 700 x dł x wys Powierzchnia robocza oraz miejsca widoczne na zewnątrz szlifowane są z zachowaniem struktury liniowej. Tył i boki blatu mogą posiadać tzw; rant, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczelinę przy ścianie. Stół posiada moŝliwość wypoziomowania dzięki stopkom regulacyjnym zamontowanym w nóŝkach. PASTERYZATOR DO MLEKA ZBIORNIKOWY typ PZ-300 ZBIORNIK Zbiornik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, trójpłaszczowy (płaszcz wewnętrzny, środkowy, izolacja z pianki poliuretanowej wysokiej gęstości, płaszcz zewnętrzny), pokrywa z mieszadłem. Temperatura pasteryzacji regulowana na termostacie w zakresie do 95 o.c, przy wodzie jako czynniku pośredniczącym. Orientacyjny czas uzyskania temperatury 95 o C z temp początkowej 20 o C ok. 1,5 godz. Typ zbiornika 300 Pojemność max (litry) 350 Długość całkowita (mm) 1500 Szerokość(mm) 1000 Wysokość (mm) 1050 Moc agregatu (KM) 0,5 Zasilanie 230v Elektroniczny zapis temperatur i czasu pasteryzacji. Zgrzewarka do torebek z folii polietylenowej z datownikiem termicznym czteropunktowym Stołowa zgrzewarka do obsługi ręcznej. Przeznaczona do pracy ciągłej. Przystosowana do zgrzewania folii z polietylenu, polipropylenu, poliamidu jak równieŝ cienkiej folii laminowanej o grubości 2 20 µm. Zgrzewarka posiada zegarek do regulacji cyklu i intensywności zgrzewania oraz automatyczny dźwięk informujący o zakończeniu procesu zgrzewania. Długość zgrzewanej spoiny: maks. 235 mm. Szerokość zgrzewanej spoiny: 2 mm. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Pobór mocy: 210 W. Wymiary: 445 x 140 x 190 mm (dł. x szer. x wys.). CięŜar: 3,5 kg. Akcesoria: składany stolik ułatwiający odcinanie folii. Gabaryty: 330 x 280 x 130 mm (dł. x szer. x wys.). Dozownik stołowy z uchwytem na taśmę, słuŝący do przytrzymywania rolki folii i równoczesnego dozowania folii. Wymiary: 270 x 450 x 70 mm (dł. x szer. x wys.). Formy do serów Wykonane ze stali kwasoodpornej, perforowane wymiary szer. 250 x dł.250 x wys. 150

17 Część 2 (XXII) - Modułowy manualny termohigrometr z termometrem bezstykowym (z pirometrem) (A.J + JOH) Rejestrator słuŝący do pomiarów momentalnych temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz temperatury powierzchni. Termometr podczerwieni wyposaŝony w laserowy wskaźnik punktu pomiaru 1. Charakteryzujący się: 1.1. szybkim i dokładnym pomiarem, zakres pomiaru wilgotności względnej: od do 100%; zakres pomiaru termometrem: od -20 C do 50 C; zakres pomiaru temperatury pirometrem: od -40 C do 500 C; emisyjność pirometru regulowana w zakresie: od 0,3 do 10; rozdzielczość optyczna pirometru: 8:1; przeliczanie wskazań na wskazania: termometru mokrego i punktu rosy; wskazanie róŝnicy temperatur T1-T2 (T1 - temperatura punktu rosy); 1.2. chowaną w obudowie osłoną chroniącą czujnik, niewielkimi rozmiarami, wzmocniona obudowa w kontrastowym kolorze, 1.3. potrójny, wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 1.4. funkcja wyłączania wskaźnika laserowego, punkt rosy, termometr mokry (psychrometr), 1.5. sygnalizacja niskiego napięcia baterii, 1.6. interfejs komunikacyjny RS232. gniazdo zewnętrznego zasilacza: 6-9 V d.c. 2. Okres zagwarantowania dostępności części min. 5 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia 3. Autoryzowany serwis na terenie Polski poświadczony dokumentami autoryzacji serwisu; 3.1. Certyfikaty: CE i inne akceptowane na terenie krajów EU; 4. Instalacja wliczona w cenę, w laboratorium instytutu, przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce; 5. Szkolenie w obsłudze aparatury związane z wykonywaniem analiz, konserwacją, kalibracją, obsługą systemu sterującego pracą wszystkich modułów, wliczone w cenę, w ciągu 7 dni od odbioru zestawu, w siedzibie zamawiającego: 5.1. InstruktaŜ w zakresie obsługi urządzenia, w tym: zagadnienia eksploatacyjne, harmonogram, konserwacji niezbędnych do prawidłowego działania aparatury, wykaz materiałów eksploatacyjnych, itp Prezentację i instruktaŝ podstawowy w zakresie obsługi oprogramowania, 5.3. Kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu 6. Instrukcje obsługi modułów: 6.1. Wraz z systemem dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim; 6.2. Certyfikat bezpieczeństwa - deklaracja zgodności CE 7. Czas reakcji serwisu: 7.1. w czasie gwarancji (gwarancja 24 miesiące u zamawiającego):

18 na zgłoszenie problemu 48 godz., kaŝdorazowa naprawa bezpłatnie, 7.2. w okresie pogwarancyjnym: zgodnie z zaleceniami producenta moŝliwość zawarcia pogwarancyjnej umowy serwisowej lub według stawek godzinowych i kosztów dojazdu (załączyć kosztorys) Konsultacje techniczne: bezpośrednie, telefoniczne wliczone w cenę, 8. Szkolenie min. 2 pracowników instytutu w zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych zabiegów serwisowych wliczone w cenę zestawu w siedzibie zamawiającego; 9. Czas dostawy 6 tygodni od podpisania umowy; dostawa aparatu na wskazane miejsce uzgodnione z uŝytkownikami zestawu; 10. Określić czas oczekiwania na części; 11. Oferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez Ŝadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 12. Zestaw dostępnych not aplikacyjnych producenta. 13. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Część 3. (XXIII) - Modułowy Toximeter do pomiaru zanieczyszczeń gazowych. (A.J + JOH) Rejestrator słuŝący do pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Wielofunkcyjna sterowana elektronicznie pompka do rurek wskaźnikowych. 1. Wymogi graniczne: 1.1. Zasilanie z akumulatora Prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków z podświetlanym wyświetlacz LCD umoŝliwia odczyt oraz obsługę w warunkach ograniczonej widoczności MoŜliwość zastosowania urządzenia jako pompki dymnej i zbierającej, z wyborem czasu lub poziomu Sygnalizacja akustyczna i optyczna zakończenia pomiaru Dopuszczone do uŝycia w otoczeniach zagroŝonych eksplozjami 1.6. Przewód do pobierania próbek, 4m, z uchwytem (adapterem) na rurki, ładowarka walizka rozm. 330x260x Zestaw startowy rurek do identyfikacji Amoniaku (NH3) zakres: mg/m3, ilość rurek: 100 sztuk (w opakowaniu po 10 sztuk) Dwutlenek węgla (CO2) zakres: 0,5 5%, ilość rurek: 100 sztuk (w opakowaniu po 20 sztuk) 2. Okres zagwarantowania dostępności części min. 5 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia 3. Autoryzowany serwis na terenie Polski poświadczony dokumentami autoryzacji serwisu;

19 3.1. Certyfikaty: CE i inne akceptowane na terenie krajów EU; 4. Instalacja wliczona w cenę, w laboratorium instytutu, przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce; 5. Szkolenie w obsłudze aparatury związane z wykonywaniem analiz, konserwacją, kalibracją, obsługą systemu sterującego pracą wszystkich modułów, wliczone w cenę, w ciągu 7 dni od odbioru zestawu, w siedzibie zamawiającego: 5.1. InstruktaŜ w zakresie obsługi urządzenia, w tym: zagadnienia eksploatacyjne, harmonogram, konserwacji niezbędnych do prawidłowego działania aparatury, wykaz materiałów eksploatacyjnych, itp Prezentację i instruktaŝ podstawowy w zakresie obsługi oprogramowania, 5.3. Kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu 6. Instrukcje obsługi modułów: 6.1. Wraz z systemem dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim; 6.2. Certyfikat bezpieczeństwa - deklaracja zgodności CE 7. Czas reakcji serwisu: 7.1. w czasie gwarancji (gwarancja 24 miesiące u zamawiającego): na zgłoszenie problemu 48 godz., kaŝdorazowa naprawa bezpłatnie, 7.2. w okresie pogwarancyjnym: zgodnie z zaleceniami producenta moŝliwość zawarcia pogwarancyjnej umowy serwisowej lub według stawek godzinowych i kosztów dojazdu (załączyć kosztorys) Konsultacje techniczne: bezpośrednie, telefoniczne wliczone w cenę, 8. Szkolenie min. 2 pracowników instytutu w zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych zabiegów serwisowych wliczone w cenę zestawu w siedzibie zamawiającego; 9. Czas dostawy 6 tygodni od podpisania umowy; dostawa aparatu na wskazane miejsce uzgodnione z uŝytkownikami zestawu; 10. Określić czas oczekiwania na części; 11. Oferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez Ŝadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 12. Zestaw dostępnych not aplikacyjnych producenta. 13. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

20 Część 4 (XXIV) - Modułowe urządzenie do pomiaru powierzchni wycieku z drip loss (A.J + JOH) Elektroniczny planimetr biegunowy słuŝy do pomiaru powierzchni i automatycznego przeliczenia wielkości mierzonych płaszczyzn na wielkości rzeczywiste według Ŝądanej skali i dokonuje zapisu w pamięci instrumentu. 1. Charakterystyka: 1.1. Czytelny wyświetlacz LCD cyfry / 20 symboli oraz funkcjonalna klawiatura KrzyŜ nitek umoŝliwiający szybki pomiar odległości powierzchni, kubatury, bez konieczności montaŝu długiego ramienia. Obszar pomiaru ø 32,5cm 70x10cm 1.3. Ramię pomiarowe słuŝące do obliczania powierzchni i kubatury zaopatrzone jest w szkło powiększające oraz uchwyt do wygodnego prowadzenia ramienia planimetru. Dokładność (na powierzchni 100 cm2) ± 0,1%, Dokładność wyświetlania powierzchnia 0,05cm2 odległość 0,1cm, Wybór skali od 1000:1 do 1: Urządzenie dostarczane jest wraz z ładowarką do wewnętrznych akumulatorków pozwalających na 50 godzin nieprzerwanej pracy, 1.5. Futerał zabezpieczającym przed uszkodzeniem przyrządu podczas transportu i przechowywania o wymiarach 30x15x6 oraz z planszą testową do kalibracji urządzenia i sprawdzania poprawności obliczeń. 2. Okres zagwarantowania dostępności części min. 5 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia 3. Autoryzowany serwis na terenie Polski poświadczony dokumentami autoryzacji serwisu; 3.1. Certyfikaty: CE i inne akceptowane na terenie krajów EU; 4. Instalacja wliczona w cenę, w laboratorium instytutu, przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce; 5. Szkolenie w obsłudze aparatury związane z wykonywaniem analiz, konserwacją, kalibracją, obsługą systemu sterującego pracą wszystkich modułów, wliczone w cenę, w ciągu 7 dni od odbioru zestawu, w siedzibie zamawiającego: 5.1. InstruktaŜ w zakresie obsługi urządzenia, w tym: zagadnienia eksploatacyjne, harmonogram, konserwacji niezbędnych do prawidłowego działania aparatury, wykaz materiałów eksploatacyjnych, itp Prezentację i instruktaŝ podstawowy w zakresie obsługi oprogramowania, 5.3. Kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu 6. Instrukcje obsługi modułów: 6.1. Wraz z systemem dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim; 6.2. Certyfikat bezpieczeństwa - deklaracja zgodności CE 7. Czas reakcji serwisu: 7.1. w czasie gwarancji (gwarancja 24 miesiące u zamawiającego): na zgłoszenie problemu 48 godz.,

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Lipowie, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Lipowie, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaostroda.pl zakładka jednostki oświatowe, gminazjum w Lipowie Ostróda: Dostawa oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Sosnowiec: ZAKUP INSTRUMENTARIUM DO PRZESZCZEPU ROGÓWEK NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR TRANSPLANTACYJNYCH. NARODOWY PROGRAM MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2006-2009 - POLGRAFT Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE 1 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w Domu Dziecka w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 264675-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 6 Warszawa: Transporty dzieł sztuki (obrazy,rzeźby, grafiki, rzemiosło artystyczne etc.) na wystawę Amor Polonus, wraz z transportami powrotnymi z wystawy. Numer ogłoszenia: 34232-2010; data

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Numer ogłoszenia: 172520-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Sosnowiec: Dostawa pakietów oprogramowania i systemów informatycznych. Numer ogłoszenia: 64579-2009; data zamieszczenia: 21.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo