Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik"

Transkrypt

1

2

3 Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik Autorzy: Agnieszka Adamska-Karska, Jacek Bąbikowski, Dorota Bieniasz, Anna Bilmin, Stanisława Błachowska, Anna Błaszczak, Barbara Błońska, Anna Bogucka, Małgorzata Chmielewska, Kinga Dękierowska, Anna Figurniak, Kamilla Dołowska, Anna Dobiecka, Tomasz Gellert, Joanna Godlewska, Adam Graczek, Krzysztof Jabłoński, Joanna Jamroziak, Agnieszka Jarzębska, Marta Junk, Przemysław Kazimirski, Marta Kolendowska, Sylwia Krasowicz, Justyna Krawczyńska, Monika Król, Dorota Krzysztoń, Michał Kubalski, Joanna Lipnicka, Katarzyna Łakoma, Marcin Makowski, Maria Mączko, Piotr Mierzejewski, Lesław Nawacki, Monika Nowak, Tomasz Oklejak, Jan Pasieka, Katarzyna Pietrzyk, Marek Przystolik, Waldemar Rybak, Tomasz Schabowski, Dorota Siwiec, Krzysztof Sokół, Anna Sosińska, Marcin Sośniak, Jolanta Staniak, Anna Szałek, Maciej Szcząska-Wójcik, Jacek Świeca, Danuta Uchymiak, Marcin Warchoł, Agnieszka Wołyniec-Ostrowska, Mirosław Wróblewski, Janusz Zagórski, Artur Zalewski, Dorota Żmijewska Sekretarz redakcji Jan Podkowik

4 Redaktor naczelny Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009

5 Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Rysunki: Szczepan Sadurski Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Żyjemy wśród prawa i dzięki niemu. Czyni ono nas tym, kim jesteśmy: obywatelami, pracownikami, lekarzami, małżonkami i właścicielami rzeczy. Jest mieczem, tarczą i groźbą: żądamy naszej płacy, odmawiamy zapłaty czynszu, jesteśmy zmuszeni zapłacić grzywnę czy zamykani w więzieniu w imię rozporządzeń naszego (...) suwerena, prawa (...) Jesteśmy poddanymi imperium prawa... Ronald Dworkin

7

8 Spis treści Wstęp... Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego... XXV XXVII PORADNIK PRAWNY... 1 I. Człowiek jako osoba Narodziny Czy człowiek przed narodzinami ma jakieś prawa? Jakiej pomocy może oczekiwać kobieta ciężarna od ojca dziecka? Co zrobić, aby zarejestrować narodziny dziecka? Co to jest PESEL? W jaki sposób nadaje się oraz zmienia imię lub nazwisko? Jakie uprawnienia przysługują rodzicom w związku z narodzeniem się dziecka? 8 7. Noworodek w domu o czym, od strony prawnej, warto pamiętać? Pełnoletność Osiągnięcie jakiego wieku ma znaczenie prawne? Co według prawa oznacza pełnoletność? Czy pełnoletność to jedynie przywilej? Ubezwłasnowolnienie Co to jest ubezwłasnowolnienie? Kiedy może dojść do ubezwłasnowolnienia? Kto decyduje o ubezwłasnowolnieniu? Jakie skutki prawne łączą się z ubezwłasnowolnieniem? Kto może być kuratorem lub opiekunem? Jakie relacje prawne łączą kuratora lub opiekuna z ubezwłasnowolnionym? Obywatelstwo W jaki sposób nabywa się obywatelstwo polskie? W jaki sposób nadaje się obywatelstwo polskie? Na czym polega procedura stwierdzenia obywatelstwa polskiego? W jaki sposób dochodzi do uznania osoby za repatrianta? Co to jest Karta Polaka? W jaki sposób można zrzec się obywatelstwa polskiego i jakie są tego konsekwencje? Dobra osobiste Co to są dobra osobiste? W jaki sposób można chronić własne dobra osobiste? VII

9 Codziennik prawny Spis treści 6. Dane osobowe Co to są dane osobowe? W jaki sposób można chronić dane osobowe? Śmierć W jaki sposób urzędowo stwierdza się śmierć osoby? Jakie świadczenia przysługują w związku z pogrzebem? II. Rodzina Kto to jest krewny i powinowaty? Macierzyństwo i ojcostwo Kto według prawa jest ojcem dziecka? Na czym polega domniemanie ojcostwa oraz zaprzeczenie ojcostwa? Na czym polega ustalenie macierzyństwa? Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa? Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa? Co można zrobić, gdy biologiczny ojciec nie chce uznać dziecka? Czy można doprowadzić do ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa? Czy fakt śmierci ojca przed urodzeniem dziecka ma znaczenie prawne? Co zrobić, by doszło do urzędowego stwierdzenia ojcostwa dziecka urodzonego w nieformalnym związku? Co to jest adopcja (przysposobienie)? Gdzie osoba adoptowana może uzyskać informacje o swoich biologicznych rodzicach? Władza rodzicielska Jakie są podstawowe prawa i obowiązki rodziców? W jakiej sytuacji sąd może zadecydować o władzy rodzicielskiej? Czy dopuszczalne jest ograniczenie możliwości widywania się z dzieckiem przez jednego z rodziców lub dziadków? Opieka nad dzieckiem Czym jest rodzina zastępcza? W jaki sposób można zostać rodziną zastępczą? Co to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza? Kiedy może dojść do umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Jakie są rodzaje całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych? Co to są opiekuńczo-wychowawcze placówki wsparcia dziennego? Obowiązek alimentacyjny Co to są alimenty i kto jest zobowiązany do ich płacenia? Czy istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci pochodzących z nieformalnego związku? Czy obowiązek alimentacyjny zależy od posiadania władzy rodzicielskiej bądź stałej pracy zarobkowej? W jakich sytuacjach obowiązek alimentacyjny przejdzie z rodziców na dziadków dziecka? W jakiej sytuacji może dojść do zweryfikowania wysokości orzeczonych alimentów? VIII

10 Spis treści Codziennik prawny 53. W jaki sposób można dochodzić wykonania zasądzonych alimentów? Jakie sankcje grożą za niepłacenie zasądzonych alimentów? W jaki sposób realizowana jest pomoc społeczna na rzecz dziecka i rodziny? Małżeństwo W jaki sposób prawo definiuje małżeństwo? W jaki sposób zawiera się małżeństwo? Jakie prawa i obowiązki wynikają z zawarcia małżeństwa? W jaki sposób prawo reguluje sytuację majątkową małżonków? Separacja Co to jest separacja? Jakie są przesłanki orzeczenia separacji? Jakie skutki prawne wywołuje orzeczenie separacji? Jakie skutki powoduje orzeczenie separacji wobec władzy rodzicielskiej? Jakie skutki prawne wywołuje zniesienie separacji? Rozwód Co to jest rozwód? Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu? Jakie skutki prawne wywołuje orzeczenie rozwodu? Związki partnerskie Co to jest związek nieformalny? Jak prawo reguluje stosunki majątkowe osób pozostających w związku nieformalnym? Czy osoby pozostające w związku nieformalnym mogą dziedziczyć po sobie? Czy są prawne regulacje związków osób tej samej płci? Przemoc w rodzinie Jak prawo odnosi się do przemocy w rodzinie? Czy wszystkie przejawy przemocy w rodzinie wyczerpują się w definicji przestępstwa znęcania? Co należy zrobić, gdy staniemy się ofiarami lub jesteśmy świadkami znęcania? Do kogo można się zwrócić w przypadku zetknięcia się z przemocą w rodzinie? Czego można wymagać od Policji i innych instytucji w przypadku zawiadomienia o przypadku znęcania? Jakiej pomocy społecznej może oczekiwać osoba dotknięta przemocą w rodzinie? Jakiej pomocy zdrowotnej może oczekiwać osoba dotknięta przemocą w rodzinie? Co robić, kiedy znęcanie trwa, mimo zawiadomienia o znęcaniu właściwych organów władzy publicznej? Jak zareagować, gdy znęcaniu towarzyszą inne, negatywne zachowania sprawcy? Na czym polega interwencja kryzysowa? III. Edukacja Żłobki i przedszkole Od kiedy następuje objęcie obowiązkiem przedszkolnym? IX

11 Codziennik prawny Spis treści 2. Szkoła Na czym polega obowiązek szkolny? Jakie są podstawowe prawa i obowiązki uczniów? Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwiać nieobecność w szkole? Co zobowiązane są zapewniać uczniom szkoły i inne placówki oświatowe? Kto i kiedy może złożyć egzamin maturalny? Czy można poprawiać wynik egzaminu maturalnego? Studia Jaki jest tryb ubiegania się o przyjęcie na studia w publicznej szkole wyższej? Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat za studia? Jakie formy pomocy finansowej dla studentów przewiduje prawo? Jakie uprawnienia przysługują doktorantom? IV. Udział w życiu społecznym i politycznym Na czym polega wolność zgromadzeń? Czemu służą fundacje, stowarzyszenia i partie polityczne? Jak założyć fundację, stowarzyszenie lub partię polityczną? Jak realizuje się wolność sumienia i wyznania? Kto ma prawo do udziału w wyborach i referendum? Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze? Jakie sprawy mogą rozstrzygać obywatele w referendum? Czemu służy prawo obywateli do wniesienia projektu ustawy lub złożenia wniosku o zarządzenie referendum? W jaki sposób obywatele mogą odwołać organy gminy? Jak realizuje się prawo do informacji publicznej? V. Obywatel przed organami państwa Postępowanie administracyjne W jaki sposób doręcza się pisma urzędowe w postępowaniu administracyjnym? W jaki sposób doręcza się pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym? Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego? Kiedy przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym? W jakiej sytuacji można wnieść skargę na organ administracyjny? W jakiej sytuacji można wnieść skargę na bezczynność organu administracji? Co może być powodem do wniesienia skargi do sądu administracyjnego? W jaki sposób można zaskarżyć orzeczenie sądu administracyjnego? Kiedy przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Co to jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Postępowanie przed sądami powszechnymi Jakie są wymogi formalne każdego pisma procesowego w postępowaniu cywilnym? W jaki sposób doręcza się pisma urzędowe w postępowaniu sądowym? Jakie są konsekwencje prawne odmowy przyjęcia przesyłki? Czemu służy ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu? Jakie obowiązki stron postępowania sądowego wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania? Co można zrobić, gdy termin dokonania danej czynności procesowej upłynął? Czy można zaskarżyć odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu? X

12 Spis treści Codziennik prawny 3. Zaskarżanie orzeczeń sądowych Co oznacza dwuinstancyjność postępowania sądowego? Jakie środki zaskarżania orzeczeń sądowych przewiduje prawo? W jakich sytuacjach można wnieść apelację? Czy wniesienie apelacji podlega opłacie? W jaki sposób wnosi się apelację? Jakie wymogi formalne powinna spełniać apelacja? W jakich sytuacjach można wnieść zażalenie? W jakich okolicznościach można wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego? Jakie są warunki wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jakie są warunki wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? W jaki sposób można wnieść skargę na orzeczenie referendarza? Na czym polega wznowienie postępowania sądowego? Sądowe postępowanie egzekucyjne Kiedy można wszcząć postępowanie egzekucyjne? Jakie są rodzaje egzekucji? Czy istnieje możliwość ograniczenia egzekucji? Czy można zaskarżyć czynności komornika? Na czym polega powództwo przeciwegzekucyjne? Kiedy może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego? VI. Obowiązki obywateli Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Na czym polega rejestracja? Na czym polega obowiązek kwalifikacji wojskowej? Co należy zrobić w przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej? Czy służbę wojskową mogą pełnić kobiety? Jak należy zachować się w przypadku zagubienia wojskowego dokumentu osobistego? W jaki sposób przebiega postępowanie przed komisją lekarską? Czy od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie? Czy istnieje możliwość zmiany kategorii ustalonej zdolności do czynnej służby wojskowej? Czy można nie zgłosić się do kwalifikacji wojskowej? Czy można zostać żołnierzem kontraktowym (zawodowym), posiadając podwójne obywatelstwo? Jakie warunki należy spełniać, aby ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej? Czy obywatel polski może pełnić służbę wojskową w armii innego państwa? Czy żołnierz kontraktowy może uzyskać prawa emerytalne? W jaki sposób można zwolnić się ze służby terminowej? Obowiązki w czasie stanów nadzwyczajnych Co to są stany nadzwyczajne? Jakie ograniczenia dla obywateli przynosi wprowadzenie stanu nadzwyczajnego? XI

13 Codziennik prawny Spis treści VII. Płacenie podatków Co to jest podatek? Co to jest NIP? Co to jest podatek dochodowy od osób fizycznych? Na czym polega możliwość wspólnego opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Na czym polega rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez osoby samotnie wychowujące dzieci? Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych? W jaki sposób jest opodatkowana umowa sprzedaży? W jaki sposób jest opodatkowana umowa pożyczki? Co to jest podatek od nieruchomości? Co to jest podatek od spadków i darowizn? Co to jest opłata abonamentowa? VIII. Praca Na co warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem kariery zawodowej? Gdzie szukać pomocy w sprawie zatrudnienia? Co to są agencje zatrudnienia? Stosunek pracy Kto to jest pracodawca? Na czym polega równe traktowanie w zatrudnieniu? W jaki sposób nawiązuje się stosunek pracy? Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje polskie prawo? Na czym polega zatrudnianie pracowników w formie telepracy? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracy? W jaki sposób określane są warunki rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem? W jaki sposób określone są warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Co zrobić w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę? Czy w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy? Wynagrodzenie za pracę Według jakich zasad określa się kryteria wynagradzania? Kiedy pracodawca ma obowiązek wydania regulaminu wynagradzania? W jakim terminie pracodawca powinien dokonywać wypłaty wynagrodzenia? Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę? Jakie sądy rozstrzygają spory ze stosunku pracy? Jakie są koszty postępowania przed sądem pracy? Jakie zasady dotyczące czasu pracy określa polskie prawo? Jakie są zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są zasady urlopów pracowniczych? XII

14 Spis treści Codziennik prawny 3. Obowiązki pracodawców i pracowników Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Co to jest mobbing? Co to jest świadectwo pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracowniku? Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracowników? Jakie uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługują pracownikom? Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński bądź ojcowski? Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka? Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje urlop wychowawczy? Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na szkolenie? Co to jest samozatrudnienie? Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odprawa pośmiertna? Zatrudnienie za granicą Jak szukać zatrudnienia za granicą? O czym warto pamiętać, podejmując pracę za granicą? Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Co to jest wypadek przy pracy? Co to jest choroba zawodowa? Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Jakie są zasady ubiegania się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Bezrobocie Kto to jest bezrobotny? Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? W jaki sposób ustala się wysokość zasiłku dla bezrobotnych? IX. Świadczenia społeczne System ubezpieczeń społecznych Kto podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym? Czy można podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu dobrowolnie? Kto podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu? Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu? Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne? Jakie są zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie są konsekwencje nieopłacania składek? Świadczenia przysługujące z tytułu choroby Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Jakie są zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego? Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Jakie są zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego? Jaka jest podstawa wymiaru zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego? XIII

15 Codziennik prawny Spis treści 3. Pomoc społeczna Kto i kiedy ma prawo ubiegania się o pomoc społeczną? Jakie są formy pomocy społecznej? Co to jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia rodzinne Jakie są formy oraz komu przysługują świadczenia rodzinne? Kto i kiedy ma prawo ubiegania się o zasiłek rodzinny? Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków? Co to jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka? Co to jest dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego? Co to jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Co to jest dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej? Co to jest dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka? Co to jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania? Co to jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Co to jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka? Co to jest zasiłek pielęgnacyjny? Co to jest świadczenie pielęgnacyjne? Kto i kiedy ma prawo ubiegania się o świadczenia rodzinne? Emerytury i renty Kiedy przysługuje świadczenie emerytalno-rentowe? Od czego zależy wysokość świadczenia emerytalnego? Na czym polega obowiązek zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym? Jakie są konsekwencje niezawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy? Kiedy przysługuje renta? Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy? W jaki sposób ustala się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy? W jaki sposób ustala się niezdolność do pracy do celów rentowych? Co to jest renta rodzinna? W jaki sposób ustala się wysokość renty rodzinnej? Co to jest renta socjalna? W jaki sposób ustala się wysokość renty socjalnej? Kiedy dochodzi do zawieszenia prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych? Ubezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej W jakich krajach można korzystać z zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego? Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? W jakim kraju jest ubezpieczona osoba działająca na terenie UE? XIV

16 Spis treści Codziennik prawny 262. Jakie świadczenia podlegają koordynacji? W jaki sposób ustala się rentę z tytułu niezdolności do pracy? W jaki sposób ustala się świadczenia emerytalne? W jaki sposób ustala się świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? W jaki sposób ustala się rentę rodzinną? W jaki sposób ustala się świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa? W jaki sposób ustala się świadczenia rodzinne? W jaki sposób ustala się zasiłek pogrzebowy? W jaki sposób ustala się świadczenia medyczne? Jakie są zasady wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego? X. ZDROWIE Ubezpieczenie zdrowotne Na czym polega prawo do ochrony zdrowia? Co się dzieje w przypadku nieuiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jak wygląda prawo do opieki zdrowotnej członków rodziny osoby ubezpieczonej? Prawa pacjenta i ich ochrona Gdzie szukać informacji o prawach pacjenta? Gdzie może kierować skargi w przypadku ograniczenia lub naruszenia praw pacjenta? Prawa kobiet w ciąży i kobiety rodzącej Na czym polega szczególna ochrona zdrowia kobiet w ciąży? Rodzić po ludzku podstawowe prawo kobiety rodzącej Przeszczepy Jakie są podstawowe zasady pobierania narządów? Czy pobranie organów od zmarłego wymaga zgody? XI. Gdy zawieramy umowy Co reguluje prawo cywilne? Co warto wiedzieć, zawierając umowy? Kto to jest konsument? Co to są umowy konsumenckie? Co to jest sprzedaż konsumencka? Czy konsumentom przysługuje rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej? W jaki sposób prawo określa zasady odpowiedzialności za niezgodność z umową towarów konsumpcyjnych? W jaki sposób prawo określa zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w przypadku umów, które nie są umowami konsumenckimi? Czy konsumentowi przysługuje gwarancja na towar konsumpcyjny? Na czym polega odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady towarów niekonsumpcyjnych? Na czym polega umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy? Na czym polega umowa zawierana na odległość oraz drogą elektroniczną? Co to jest kredyt konsumencki? XV

17 Codziennik prawny Spis treści 294. Gdzie można się udać po pomoc w ochronie swoich praw konsumenta? Co to jest weksel i jakie skutki wiążą się z jego podpisaniem? Jakie są skutki upływu terminu przedawnienia roszczenia? Co to jest upadłość konsumencka? XII. Mieszkanie Mieszkania i lokatorzy Jakie obowiązki ciążą na władzach publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli? Co to jest odrębna własność lokalu? W jaki sposób powstaje odrębna własność lokalu? Co to jest samodzielny lokal mieszkalny? Co to jest wspólnota mieszkaniowa? W jaki sposób prawo definiuje nieruchomość wspólną? Jakie prawa i obowiązki przysługują właścicielowi lokalu? Jakie są zasady zarządu nieruchomością wspólną? Na czym polega uczestniczenie w kosztach zarządu nieruchomością wspólną? W jaki sposób ustala się zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością? Jakie mogą być konsekwencje długotrwałego zalegania z zapłatą należnych opłat? Kto jest uprawniony do zaskarżania uchwał właścicieli lokali? Jakie środki prawne chronią przed uciążliwym sąsiadem? Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej W jaki sposób nabywa się prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Jakie prawa i obowiązki posiada właściciel lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Kiedy następuje utrata prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Najem Jakie są główne zasady dotyczące umowy najmu? W jaki sposób przepisy prawa odnoszą się do zawarcia umowy najmu? Jak można uregulować czas trwania umowy najmu? Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy? Czemu służy kaucja w przypadku umowy najmu? W jaki sposób prawo kształtuje obowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie remontów i napraw? Czy podnajem wymaga zgody wynajmującego? W jaki sposób prawo kształtuje kwestię czynszu i opłat związanych z użytkowanym lokalem? Czy tylko najemca ponosi odpowiedzialność za płacenie czynszu? W jaki sposób ustala się wysokość czynszu? W jaki sposób prawo odnosi się do podwyżek wysokości czynszu? Jakie uprawnienia przysługują lokatorowi w przypadku podwyżki czynszu? Kiedy następuje ustanie stosunku najmu? Co można zrobić, gdy wynajmujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? 341 XVI

18 Spis treści Codziennik prawny 4. Rozwód i separacja a majątkowe kwestie mieszkaniowe Jakie skutki prawne wywiera rozwód na wspólnie zajmowane mieszkanie? Co dzieje się po rozwodzie ze wspólnym prawem najmu mieszkania? W jaki sposób wpływa rozwód na dotychczasowe wspólne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu W jaki sposób rozwód wpływa na dotychczasowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? W jaki sposób separacja wpływa na dotychczasowe wspólne prawo do mieszkania? Jak prawo reguluje sprawy mieszkaniowe w związkach nieformalnych? Utrata uprawnień do mieszkania Kiedy może dojść do utraty prawa do dalszego zajmowania mieszkania w przypadku najmu? Kto może wystąpić o rozwiązanie umowy najmu przez sąd? Kiedy wygasa umowa najmu? Kiedy dochodzi do utraty prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Co to jest dodatek mieszkaniowy i komu przysługuje? W jaki sposób można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego? Eksmisja Co lokator powinien wiedzieć o eksmisji? Co o eksmisji powinien wiedzieć eksmitujący? Jakie okoliczności stanowią podstawę do eksmisji małżonka? Zameldowanie Co to jest meldunek? XIII. Komunikacja, sport i turystyka Jak nabywa się uprawnienie do prowadzenia roweru i pojazdów mechanicznych? Jakie uprawnienia są wymagane do kierowania quadem? W jaki sposób zarejestrować i wyrejestrować samochód? Komu przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją krajową? Komu przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską? Komu przysługują ulgi w przejazdach komunikacją krajową? Komu przysługują ulgi w przejazdach komunikacją miejską? W jakim celu i jak zakłada się klub sportowy, w tym uczniowski klub sportowy? Jakie dokumenty należy posiadać, idąc na imprezę masową? Jakie uprawnienia w trakcie trwania imprezy masowej (imprezy sportowej) posiadają służby porządkowe i informacyjne? Jakie są obowiązki uczestnika imprezy masowej (imprezy sportowej)? Kiedy osoba niepełnosprawna może uzyskać stypendium sportowe? Czy alpinista ma obowiązek się ubezpieczyć? Jakie wymogi należy spełnić, aby uprawiać alpinizm jaskiniowy? Jakie kwalifikacje są wymagane do uprawiania płetwonurkowania? Jakie działania należy podjąć w przypadku utraty dokumentu tożsamości podczas wyjazdu za granicę? Jakie prawa przysługują obywatelowi polskiemu w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania za granicą? XVII

19 Codziennik prawny Spis treści 361. Czy wyjeżdżając za granicę obywatel polski powinien się ubezpieczyć? Dodatkowe ubezpieczenia, które warto rozważyć przy wyjazdach za granicę: Jakie działania podejmowane są przez polską placówkę dyplomatycznokonsularną w przypadku śmierci lub choroby obywatela polskiego za granicą? Jakie uprawnienia ma konsument w sytuacji upadku biura podróży? Jakie uprawnienia ma konsument w przypadku odwołania/opóźnienia odlotu samolotu? Jakie uprawnienia ma konsument w przypadku zgubienia/zniszczenia bagażu w transporcie lotniczym? XIV. Działalność gospodarcza W jakich formach można prowadzić działalność gospodarczą? Jak rejestruje się prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne? Co to jest REGON? Jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czym charakteryzują się spółki prawa handlowego? XV. Odpowiedzialność cywilna Na czym polega odpowiedzialność deliktowa? Czemu służy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Na czym polega ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych? W jaki sposób przepisy prawne regulują obowiązki właścicieli psów? Jak prawo reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności przez organy władzy publicznej? XVI. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna Uwagi ogólne Co to jest przestępstwo? Od jakiego wieku ponosi się odpowiedzialność karną? Jakie kary i środki karne może orzec sąd? Na czym polega kara grzywny? Na czym polega kara ograniczenia wolności? Na czym polega kara pozbawienia wolności? Na czym polega pozbawienie praw publicznych? W jakiej sytuacji sąd może orzec zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności? Na czym polega zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi? W jakiej sytuacji sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody sądu? W jakiej sytuacji sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów? W jakiej sytuacji sąd orzeka przepadek przedmiotów? W jakiej sytuacji sąd może orzec o obowiązku naprawienia szkody? Co to jest nawiązka? W jakiej sytuacji sąd może orzec świadczenie pieniężne? W jakiej sytuacji sąd może orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości? Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego? XVIII

20 Spis treści Codziennik prawny 394. Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary? Jakie okoliczności musi uwzględnić sąd orzekając karę? W jakiej sytuacji sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary? Czy oskarżony może mieć wpływ na wysokość kary? Na czym polega ugoda z prokuratorem w kwestii wymiaru kary? Na czym polega dobrowolne poddanie się karze na rozprawie? W jakiej sytuacji następuje wyłączenie odpowiedzialności karnej? Co to jest obrona konieczna? Co to jest stan wyższej konieczności? Czy osoba niepoczytalna lub osoba mająca ograniczoną poczytalność może popełnić przestępstwo? Czy w Polsce można być sądzonym za przestępstwo popełnione za granicą? Omówienie wybranych przestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym Jak kodeks opisuje przestępstwo spowodowania wypadku drogowego? Jak kodeks opisuje przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości? Jak kodeks opisuje przestępstwo zabójstwa? Jak kodeks opisuje przestępstwo uszkodzenia ciała? Jak kodeks opisuje przestępstwo nieudzielenia pomocy Jak kodeks opisuje przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu? Jak kodeks opisuje przestępstwo kradzieży? Jak kodeks opisuje przestępstwo kradzieży z włamaniem? Jak kodeks opisuje przestępstwo rozboju? Jak kodeks opisuje przestępstwo fałszerstwa dokumentów? Jak kodeks opisuje przestępstwo używania nielegalnego oprogramowania komputerowego? Jak kodeks opisuje przestępstwo groźby karalnej? Jak kodeks opisuje przestępstwo zgwałcenia? Jak kodeks opisuje przestępstwo prezentowania treści pornograficznych? Pokrzywdzony Kto to jest pokrzywdzony? Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu przygotowawczym? Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu sądowym? Jakie są pozasądowe procedury, z których może skorzystać pokrzywdzony? Czy pokrzywdzony przestępstwem może otrzymać wsparcie finansowe od innych podmiotów niż sprawca przestępstwa? Świadek Kto to jest świadek? Jakie są obowiązki i prawa świadka? Oskarżony Kto to jest oskarżony? Jakie są podstawowe gwarancje procesowe oskarżonego? Jakie inne prawa przysługują oskarżonemu? Jakie są obowiązki oskarżonego? Kto i w jakich okolicznościach może dokonać zatrzymania? Na czym polega tymczasowe aresztowanie? Na czym polega możliwość poręczenia majątkowego lub osobistego? XIX

Spis treści Wstęp..... XXV Wprowadzenie.do.polskiego.systemu.prawnego.... XXVII PORADNIK.PRAWNY I... Człowiek.jako.osoba. 1...

Spis treści Wstęp..... XXV Wprowadzenie.do.polskiego.systemu.prawnego.... XXVII PORADNIK.PRAWNY I... Człowiek.jako.osoba. 1... Spis treści Wstęp... Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego... XXV XXVII PORADNIK PRAWNY... 1 I. Człowiek jako osoba... 3 1. Narodziny... 3 1. Czy człowiek przed narodzinami ma jakieś prawa?... 4 2.

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r. Rodzaj Zasiłek rodzinny Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu uzyskanego w roku 2009. Dochód nie może przekroczyć 504zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583zł w przypadku gdy wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r ul. Józefa Słommsklego 19 77-130 Llpnlca woj. pomorskie NIP 842-10-23-020, tel. 59 621 70 88 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) Imię

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) Imię Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego : Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.:

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.: W przypadku wystąpienia: 1. zmian w liczbie członków rodziny, 2. uzyskania dochodu, czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Załącznik nr 1 WZÓR

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Załącznik nr 1 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) WZÓR Załącznik nr 1 Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 1) 15-634 Białystok ul. Klepacka 18. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015r. (poz.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Becikowe. Wymagane dokumenty

Becikowe. Wymagane dokumenty Becikowe Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 1) z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU Część I URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Data wpływu/nr wniosku OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA Część I SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I Organ właściwy wierzyciela 1 realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. Rodzaj świadczenia dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego Kwota świadczenia Zasiłek rodzinny Prawo do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:*

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:* . (imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia).., dnia.... ( adres zamieszkania wnioskodawcy ) lub.. ( pieczęć organu/instytucji występującej z wnioskiem ) Wójt Gminy Koneck WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres:

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Rodzinnych Alimentacyjnego 49-200 Grodków, ul. Rynek 1 tel

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE NA PIERWSZE DZIECKO?

KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE NA PIERWSZE DZIECKO? Osoby pobierające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z uwagi na fakt, iż dokumenty dotyczące dochodu rodziny są już w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 43-100 TYCHY UL. BARONA 30 Wniosek nr DSR....... DATA WPŁYWU WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I 1.

Bardziej szczegółowo