Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik"

Transkrypt

1

2

3 Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik Autorzy: Agnieszka Adamska-Karska, Jacek Bąbikowski, Dorota Bieniasz, Anna Bilmin, Stanisława Błachowska, Anna Błaszczak, Barbara Błońska, Anna Bogucka, Małgorzata Chmielewska, Kinga Dękierowska, Anna Figurniak, Kamilla Dołowska, Anna Dobiecka, Tomasz Gellert, Joanna Godlewska, Adam Graczek, Krzysztof Jabłoński, Joanna Jamroziak, Agnieszka Jarzębska, Marta Junk, Przemysław Kazimirski, Marta Kolendowska, Sylwia Krasowicz, Justyna Krawczyńska, Monika Król, Dorota Krzysztoń, Michał Kubalski, Joanna Lipnicka, Katarzyna Łakoma, Marcin Makowski, Maria Mączko, Piotr Mierzejewski, Lesław Nawacki, Monika Nowak, Tomasz Oklejak, Jan Pasieka, Katarzyna Pietrzyk, Marek Przystolik, Waldemar Rybak, Tomasz Schabowski, Dorota Siwiec, Krzysztof Sokół, Anna Sosińska, Marcin Sośniak, Jolanta Staniak, Anna Szałek, Maciej Szcząska-Wójcik, Jacek Świeca, Danuta Uchymiak, Marcin Warchoł, Agnieszka Wołyniec-Ostrowska, Mirosław Wróblewski, Janusz Zagórski, Artur Zalewski, Dorota Żmijewska Sekretarz redakcji Jan Podkowik

4 Redaktor naczelny Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009

5 Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Rysunki: Szczepan Sadurski Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Żyjemy wśród prawa i dzięki niemu. Czyni ono nas tym, kim jesteśmy: obywatelami, pracownikami, lekarzami, małżonkami i właścicielami rzeczy. Jest mieczem, tarczą i groźbą: żądamy naszej płacy, odmawiamy zapłaty czynszu, jesteśmy zmuszeni zapłacić grzywnę czy zamykani w więzieniu w imię rozporządzeń naszego (...) suwerena, prawa (...) Jesteśmy poddanymi imperium prawa... Ronald Dworkin

7

8 Spis treści Wstęp... Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego... XXV XXVII PORADNIK PRAWNY... 1 I. Człowiek jako osoba Narodziny Czy człowiek przed narodzinami ma jakieś prawa? Jakiej pomocy może oczekiwać kobieta ciężarna od ojca dziecka? Co zrobić, aby zarejestrować narodziny dziecka? Co to jest PESEL? W jaki sposób nadaje się oraz zmienia imię lub nazwisko? Jakie uprawnienia przysługują rodzicom w związku z narodzeniem się dziecka? 8 7. Noworodek w domu o czym, od strony prawnej, warto pamiętać? Pełnoletność Osiągnięcie jakiego wieku ma znaczenie prawne? Co według prawa oznacza pełnoletność? Czy pełnoletność to jedynie przywilej? Ubezwłasnowolnienie Co to jest ubezwłasnowolnienie? Kiedy może dojść do ubezwłasnowolnienia? Kto decyduje o ubezwłasnowolnieniu? Jakie skutki prawne łączą się z ubezwłasnowolnieniem? Kto może być kuratorem lub opiekunem? Jakie relacje prawne łączą kuratora lub opiekuna z ubezwłasnowolnionym? Obywatelstwo W jaki sposób nabywa się obywatelstwo polskie? W jaki sposób nadaje się obywatelstwo polskie? Na czym polega procedura stwierdzenia obywatelstwa polskiego? W jaki sposób dochodzi do uznania osoby za repatrianta? Co to jest Karta Polaka? W jaki sposób można zrzec się obywatelstwa polskiego i jakie są tego konsekwencje? Dobra osobiste Co to są dobra osobiste? W jaki sposób można chronić własne dobra osobiste? VII

9 Codziennik prawny Spis treści 6. Dane osobowe Co to są dane osobowe? W jaki sposób można chronić dane osobowe? Śmierć W jaki sposób urzędowo stwierdza się śmierć osoby? Jakie świadczenia przysługują w związku z pogrzebem? II. Rodzina Kto to jest krewny i powinowaty? Macierzyństwo i ojcostwo Kto według prawa jest ojcem dziecka? Na czym polega domniemanie ojcostwa oraz zaprzeczenie ojcostwa? Na czym polega ustalenie macierzyństwa? Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa? Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa? Co można zrobić, gdy biologiczny ojciec nie chce uznać dziecka? Czy można doprowadzić do ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa? Czy fakt śmierci ojca przed urodzeniem dziecka ma znaczenie prawne? Co zrobić, by doszło do urzędowego stwierdzenia ojcostwa dziecka urodzonego w nieformalnym związku? Co to jest adopcja (przysposobienie)? Gdzie osoba adoptowana może uzyskać informacje o swoich biologicznych rodzicach? Władza rodzicielska Jakie są podstawowe prawa i obowiązki rodziców? W jakiej sytuacji sąd może zadecydować o władzy rodzicielskiej? Czy dopuszczalne jest ograniczenie możliwości widywania się z dzieckiem przez jednego z rodziców lub dziadków? Opieka nad dzieckiem Czym jest rodzina zastępcza? W jaki sposób można zostać rodziną zastępczą? Co to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza? Kiedy może dojść do umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Jakie są rodzaje całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych? Co to są opiekuńczo-wychowawcze placówki wsparcia dziennego? Obowiązek alimentacyjny Co to są alimenty i kto jest zobowiązany do ich płacenia? Czy istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci pochodzących z nieformalnego związku? Czy obowiązek alimentacyjny zależy od posiadania władzy rodzicielskiej bądź stałej pracy zarobkowej? W jakich sytuacjach obowiązek alimentacyjny przejdzie z rodziców na dziadków dziecka? W jakiej sytuacji może dojść do zweryfikowania wysokości orzeczonych alimentów? VIII

10 Spis treści Codziennik prawny 53. W jaki sposób można dochodzić wykonania zasądzonych alimentów? Jakie sankcje grożą za niepłacenie zasądzonych alimentów? W jaki sposób realizowana jest pomoc społeczna na rzecz dziecka i rodziny? Małżeństwo W jaki sposób prawo definiuje małżeństwo? W jaki sposób zawiera się małżeństwo? Jakie prawa i obowiązki wynikają z zawarcia małżeństwa? W jaki sposób prawo reguluje sytuację majątkową małżonków? Separacja Co to jest separacja? Jakie są przesłanki orzeczenia separacji? Jakie skutki prawne wywołuje orzeczenie separacji? Jakie skutki powoduje orzeczenie separacji wobec władzy rodzicielskiej? Jakie skutki prawne wywołuje zniesienie separacji? Rozwód Co to jest rozwód? Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu? Jakie skutki prawne wywołuje orzeczenie rozwodu? Związki partnerskie Co to jest związek nieformalny? Jak prawo reguluje stosunki majątkowe osób pozostających w związku nieformalnym? Czy osoby pozostające w związku nieformalnym mogą dziedziczyć po sobie? Czy są prawne regulacje związków osób tej samej płci? Przemoc w rodzinie Jak prawo odnosi się do przemocy w rodzinie? Czy wszystkie przejawy przemocy w rodzinie wyczerpują się w definicji przestępstwa znęcania? Co należy zrobić, gdy staniemy się ofiarami lub jesteśmy świadkami znęcania? Do kogo można się zwrócić w przypadku zetknięcia się z przemocą w rodzinie? Czego można wymagać od Policji i innych instytucji w przypadku zawiadomienia o przypadku znęcania? Jakiej pomocy społecznej może oczekiwać osoba dotknięta przemocą w rodzinie? Jakiej pomocy zdrowotnej może oczekiwać osoba dotknięta przemocą w rodzinie? Co robić, kiedy znęcanie trwa, mimo zawiadomienia o znęcaniu właściwych organów władzy publicznej? Jak zareagować, gdy znęcaniu towarzyszą inne, negatywne zachowania sprawcy? Na czym polega interwencja kryzysowa? III. Edukacja Żłobki i przedszkole Od kiedy następuje objęcie obowiązkiem przedszkolnym? IX

11 Codziennik prawny Spis treści 2. Szkoła Na czym polega obowiązek szkolny? Jakie są podstawowe prawa i obowiązki uczniów? Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwiać nieobecność w szkole? Co zobowiązane są zapewniać uczniom szkoły i inne placówki oświatowe? Kto i kiedy może złożyć egzamin maturalny? Czy można poprawiać wynik egzaminu maturalnego? Studia Jaki jest tryb ubiegania się o przyjęcie na studia w publicznej szkole wyższej? Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat za studia? Jakie formy pomocy finansowej dla studentów przewiduje prawo? Jakie uprawnienia przysługują doktorantom? IV. Udział w życiu społecznym i politycznym Na czym polega wolność zgromadzeń? Czemu służą fundacje, stowarzyszenia i partie polityczne? Jak założyć fundację, stowarzyszenie lub partię polityczną? Jak realizuje się wolność sumienia i wyznania? Kto ma prawo do udziału w wyborach i referendum? Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze? Jakie sprawy mogą rozstrzygać obywatele w referendum? Czemu służy prawo obywateli do wniesienia projektu ustawy lub złożenia wniosku o zarządzenie referendum? W jaki sposób obywatele mogą odwołać organy gminy? Jak realizuje się prawo do informacji publicznej? V. Obywatel przed organami państwa Postępowanie administracyjne W jaki sposób doręcza się pisma urzędowe w postępowaniu administracyjnym? W jaki sposób doręcza się pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym? Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji organu administracyjnego? Kiedy przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym? W jakiej sytuacji można wnieść skargę na organ administracyjny? W jakiej sytuacji można wnieść skargę na bezczynność organu administracji? Co może być powodem do wniesienia skargi do sądu administracyjnego? W jaki sposób można zaskarżyć orzeczenie sądu administracyjnego? Kiedy przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Co to jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Postępowanie przed sądami powszechnymi Jakie są wymogi formalne każdego pisma procesowego w postępowaniu cywilnym? W jaki sposób doręcza się pisma urzędowe w postępowaniu sądowym? Jakie są konsekwencje prawne odmowy przyjęcia przesyłki? Czemu służy ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu? Jakie obowiązki stron postępowania sądowego wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania? Co można zrobić, gdy termin dokonania danej czynności procesowej upłynął? Czy można zaskarżyć odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu? X

12 Spis treści Codziennik prawny 3. Zaskarżanie orzeczeń sądowych Co oznacza dwuinstancyjność postępowania sądowego? Jakie środki zaskarżania orzeczeń sądowych przewiduje prawo? W jakich sytuacjach można wnieść apelację? Czy wniesienie apelacji podlega opłacie? W jaki sposób wnosi się apelację? Jakie wymogi formalne powinna spełniać apelacja? W jakich sytuacjach można wnieść zażalenie? W jakich okolicznościach można wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego? Jakie są warunki wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jakie są warunki wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? W jaki sposób można wnieść skargę na orzeczenie referendarza? Na czym polega wznowienie postępowania sądowego? Sądowe postępowanie egzekucyjne Kiedy można wszcząć postępowanie egzekucyjne? Jakie są rodzaje egzekucji? Czy istnieje możliwość ograniczenia egzekucji? Czy można zaskarżyć czynności komornika? Na czym polega powództwo przeciwegzekucyjne? Kiedy może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego? VI. Obowiązki obywateli Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Na czym polega rejestracja? Na czym polega obowiązek kwalifikacji wojskowej? Co należy zrobić w przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej? Czy służbę wojskową mogą pełnić kobiety? Jak należy zachować się w przypadku zagubienia wojskowego dokumentu osobistego? W jaki sposób przebiega postępowanie przed komisją lekarską? Czy od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie? Czy istnieje możliwość zmiany kategorii ustalonej zdolności do czynnej służby wojskowej? Czy można nie zgłosić się do kwalifikacji wojskowej? Czy można zostać żołnierzem kontraktowym (zawodowym), posiadając podwójne obywatelstwo? Jakie warunki należy spełniać, aby ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej? Czy obywatel polski może pełnić służbę wojskową w armii innego państwa? Czy żołnierz kontraktowy może uzyskać prawa emerytalne? W jaki sposób można zwolnić się ze służby terminowej? Obowiązki w czasie stanów nadzwyczajnych Co to są stany nadzwyczajne? Jakie ograniczenia dla obywateli przynosi wprowadzenie stanu nadzwyczajnego? XI

13 Codziennik prawny Spis treści VII. Płacenie podatków Co to jest podatek? Co to jest NIP? Co to jest podatek dochodowy od osób fizycznych? Na czym polega możliwość wspólnego opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Na czym polega rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez osoby samotnie wychowujące dzieci? Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych? W jaki sposób jest opodatkowana umowa sprzedaży? W jaki sposób jest opodatkowana umowa pożyczki? Co to jest podatek od nieruchomości? Co to jest podatek od spadków i darowizn? Co to jest opłata abonamentowa? VIII. Praca Na co warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem kariery zawodowej? Gdzie szukać pomocy w sprawie zatrudnienia? Co to są agencje zatrudnienia? Stosunek pracy Kto to jest pracodawca? Na czym polega równe traktowanie w zatrudnieniu? W jaki sposób nawiązuje się stosunek pracy? Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje polskie prawo? Na czym polega zatrudnianie pracowników w formie telepracy? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania? Na czym polega nawiązanie stosunku pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracy? W jaki sposób określane są warunki rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem? W jaki sposób określone są warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Co zrobić w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę? Czy w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy? Wynagrodzenie za pracę Według jakich zasad określa się kryteria wynagradzania? Kiedy pracodawca ma obowiązek wydania regulaminu wynagradzania? W jakim terminie pracodawca powinien dokonywać wypłaty wynagrodzenia? Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę? Jakie sądy rozstrzygają spory ze stosunku pracy? Jakie są koszty postępowania przed sądem pracy? Jakie zasady dotyczące czasu pracy określa polskie prawo? Jakie są zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są zasady urlopów pracowniczych? XII

14 Spis treści Codziennik prawny 3. Obowiązki pracodawców i pracowników Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Co to jest mobbing? Co to jest świadectwo pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracowniku? Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracowników? Jakie uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługują pracownikom? Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński bądź ojcowski? Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka? Kiedy i w jakim wymiarze przysługuje urlop wychowawczy? Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na szkolenie? Co to jest samozatrudnienie? Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odprawa pośmiertna? Zatrudnienie za granicą Jak szukać zatrudnienia za granicą? O czym warto pamiętać, podejmując pracę za granicą? Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Co to jest wypadek przy pracy? Co to jest choroba zawodowa? Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Jakie są zasady ubiegania się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Bezrobocie Kto to jest bezrobotny? Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? W jaki sposób ustala się wysokość zasiłku dla bezrobotnych? IX. Świadczenia społeczne System ubezpieczeń społecznych Kto podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym? Czy można podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu dobrowolnie? Kto podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu? Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu? Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne? Jakie są zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie są konsekwencje nieopłacania składek? Świadczenia przysługujące z tytułu choroby Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Jakie są zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego? Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Jakie są zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego? Jaka jest podstawa wymiaru zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego? XIII

15 Codziennik prawny Spis treści 3. Pomoc społeczna Kto i kiedy ma prawo ubiegania się o pomoc społeczną? Jakie są formy pomocy społecznej? Co to jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia rodzinne Jakie są formy oraz komu przysługują świadczenia rodzinne? Kto i kiedy ma prawo ubiegania się o zasiłek rodzinny? Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków? Co to jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka? Co to jest dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego? Co to jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Co to jest dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej? Co to jest dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka? Co to jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania? Co to jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Co to jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka? Co to jest zasiłek pielęgnacyjny? Co to jest świadczenie pielęgnacyjne? Kto i kiedy ma prawo ubiegania się o świadczenia rodzinne? Emerytury i renty Kiedy przysługuje świadczenie emerytalno-rentowe? Od czego zależy wysokość świadczenia emerytalnego? Na czym polega obowiązek zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym? Jakie są konsekwencje niezawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy? Kiedy przysługuje renta? Jakie są rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy? W jaki sposób ustala się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy? W jaki sposób ustala się niezdolność do pracy do celów rentowych? Co to jest renta rodzinna? W jaki sposób ustala się wysokość renty rodzinnej? Co to jest renta socjalna? W jaki sposób ustala się wysokość renty socjalnej? Kiedy dochodzi do zawieszenia prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych? Ubezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej W jakich krajach można korzystać z zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego? Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? W jakim kraju jest ubezpieczona osoba działająca na terenie UE? XIV

16 Spis treści Codziennik prawny 262. Jakie świadczenia podlegają koordynacji? W jaki sposób ustala się rentę z tytułu niezdolności do pracy? W jaki sposób ustala się świadczenia emerytalne? W jaki sposób ustala się świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? W jaki sposób ustala się rentę rodzinną? W jaki sposób ustala się świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa? W jaki sposób ustala się świadczenia rodzinne? W jaki sposób ustala się zasiłek pogrzebowy? W jaki sposób ustala się świadczenia medyczne? Jakie są zasady wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego? X. ZDROWIE Ubezpieczenie zdrowotne Na czym polega prawo do ochrony zdrowia? Co się dzieje w przypadku nieuiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jak wygląda prawo do opieki zdrowotnej członków rodziny osoby ubezpieczonej? Prawa pacjenta i ich ochrona Gdzie szukać informacji o prawach pacjenta? Gdzie może kierować skargi w przypadku ograniczenia lub naruszenia praw pacjenta? Prawa kobiet w ciąży i kobiety rodzącej Na czym polega szczególna ochrona zdrowia kobiet w ciąży? Rodzić po ludzku podstawowe prawo kobiety rodzącej Przeszczepy Jakie są podstawowe zasady pobierania narządów? Czy pobranie organów od zmarłego wymaga zgody? XI. Gdy zawieramy umowy Co reguluje prawo cywilne? Co warto wiedzieć, zawierając umowy? Kto to jest konsument? Co to są umowy konsumenckie? Co to jest sprzedaż konsumencka? Czy konsumentom przysługuje rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej? W jaki sposób prawo określa zasady odpowiedzialności za niezgodność z umową towarów konsumpcyjnych? W jaki sposób prawo określa zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w przypadku umów, które nie są umowami konsumenckimi? Czy konsumentowi przysługuje gwarancja na towar konsumpcyjny? Na czym polega odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady towarów niekonsumpcyjnych? Na czym polega umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy? Na czym polega umowa zawierana na odległość oraz drogą elektroniczną? Co to jest kredyt konsumencki? XV

17 Codziennik prawny Spis treści 294. Gdzie można się udać po pomoc w ochronie swoich praw konsumenta? Co to jest weksel i jakie skutki wiążą się z jego podpisaniem? Jakie są skutki upływu terminu przedawnienia roszczenia? Co to jest upadłość konsumencka? XII. Mieszkanie Mieszkania i lokatorzy Jakie obowiązki ciążą na władzach publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli? Co to jest odrębna własność lokalu? W jaki sposób powstaje odrębna własność lokalu? Co to jest samodzielny lokal mieszkalny? Co to jest wspólnota mieszkaniowa? W jaki sposób prawo definiuje nieruchomość wspólną? Jakie prawa i obowiązki przysługują właścicielowi lokalu? Jakie są zasady zarządu nieruchomością wspólną? Na czym polega uczestniczenie w kosztach zarządu nieruchomością wspólną? W jaki sposób ustala się zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością? Jakie mogą być konsekwencje długotrwałego zalegania z zapłatą należnych opłat? Kto jest uprawniony do zaskarżania uchwał właścicieli lokali? Jakie środki prawne chronią przed uciążliwym sąsiadem? Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej W jaki sposób nabywa się prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Jakie prawa i obowiązki posiada właściciel lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Kiedy następuje utrata prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Najem Jakie są główne zasady dotyczące umowy najmu? W jaki sposób przepisy prawa odnoszą się do zawarcia umowy najmu? Jak można uregulować czas trwania umowy najmu? Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy? Czemu służy kaucja w przypadku umowy najmu? W jaki sposób prawo kształtuje obowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie remontów i napraw? Czy podnajem wymaga zgody wynajmującego? W jaki sposób prawo kształtuje kwestię czynszu i opłat związanych z użytkowanym lokalem? Czy tylko najemca ponosi odpowiedzialność za płacenie czynszu? W jaki sposób ustala się wysokość czynszu? W jaki sposób prawo odnosi się do podwyżek wysokości czynszu? Jakie uprawnienia przysługują lokatorowi w przypadku podwyżki czynszu? Kiedy następuje ustanie stosunku najmu? Co można zrobić, gdy wynajmujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? 341 XVI

18 Spis treści Codziennik prawny 4. Rozwód i separacja a majątkowe kwestie mieszkaniowe Jakie skutki prawne wywiera rozwód na wspólnie zajmowane mieszkanie? Co dzieje się po rozwodzie ze wspólnym prawem najmu mieszkania? W jaki sposób wpływa rozwód na dotychczasowe wspólne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu W jaki sposób rozwód wpływa na dotychczasowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? W jaki sposób separacja wpływa na dotychczasowe wspólne prawo do mieszkania? Jak prawo reguluje sprawy mieszkaniowe w związkach nieformalnych? Utrata uprawnień do mieszkania Kiedy może dojść do utraty prawa do dalszego zajmowania mieszkania w przypadku najmu? Kto może wystąpić o rozwiązanie umowy najmu przez sąd? Kiedy wygasa umowa najmu? Kiedy dochodzi do utraty prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej? Co to jest dodatek mieszkaniowy i komu przysługuje? W jaki sposób można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego? Eksmisja Co lokator powinien wiedzieć o eksmisji? Co o eksmisji powinien wiedzieć eksmitujący? Jakie okoliczności stanowią podstawę do eksmisji małżonka? Zameldowanie Co to jest meldunek? XIII. Komunikacja, sport i turystyka Jak nabywa się uprawnienie do prowadzenia roweru i pojazdów mechanicznych? Jakie uprawnienia są wymagane do kierowania quadem? W jaki sposób zarejestrować i wyrejestrować samochód? Komu przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją krajową? Komu przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską? Komu przysługują ulgi w przejazdach komunikacją krajową? Komu przysługują ulgi w przejazdach komunikacją miejską? W jakim celu i jak zakłada się klub sportowy, w tym uczniowski klub sportowy? Jakie dokumenty należy posiadać, idąc na imprezę masową? Jakie uprawnienia w trakcie trwania imprezy masowej (imprezy sportowej) posiadają służby porządkowe i informacyjne? Jakie są obowiązki uczestnika imprezy masowej (imprezy sportowej)? Kiedy osoba niepełnosprawna może uzyskać stypendium sportowe? Czy alpinista ma obowiązek się ubezpieczyć? Jakie wymogi należy spełnić, aby uprawiać alpinizm jaskiniowy? Jakie kwalifikacje są wymagane do uprawiania płetwonurkowania? Jakie działania należy podjąć w przypadku utraty dokumentu tożsamości podczas wyjazdu za granicę? Jakie prawa przysługują obywatelowi polskiemu w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania za granicą? XVII

19 Codziennik prawny Spis treści 361. Czy wyjeżdżając za granicę obywatel polski powinien się ubezpieczyć? Dodatkowe ubezpieczenia, które warto rozważyć przy wyjazdach za granicę: Jakie działania podejmowane są przez polską placówkę dyplomatycznokonsularną w przypadku śmierci lub choroby obywatela polskiego za granicą? Jakie uprawnienia ma konsument w sytuacji upadku biura podróży? Jakie uprawnienia ma konsument w przypadku odwołania/opóźnienia odlotu samolotu? Jakie uprawnienia ma konsument w przypadku zgubienia/zniszczenia bagażu w transporcie lotniczym? XIV. Działalność gospodarcza W jakich formach można prowadzić działalność gospodarczą? Jak rejestruje się prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne? Co to jest REGON? Jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czym charakteryzują się spółki prawa handlowego? XV. Odpowiedzialność cywilna Na czym polega odpowiedzialność deliktowa? Czemu służy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Na czym polega ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych? W jaki sposób przepisy prawne regulują obowiązki właścicieli psów? Jak prawo reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności przez organy władzy publicznej? XVI. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna Uwagi ogólne Co to jest przestępstwo? Od jakiego wieku ponosi się odpowiedzialność karną? Jakie kary i środki karne może orzec sąd? Na czym polega kara grzywny? Na czym polega kara ograniczenia wolności? Na czym polega kara pozbawienia wolności? Na czym polega pozbawienie praw publicznych? W jakiej sytuacji sąd może orzec zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności? Na czym polega zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi? W jakiej sytuacji sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody sądu? W jakiej sytuacji sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów? W jakiej sytuacji sąd orzeka przepadek przedmiotów? W jakiej sytuacji sąd może orzec o obowiązku naprawienia szkody? Co to jest nawiązka? W jakiej sytuacji sąd może orzec świadczenie pieniężne? W jakiej sytuacji sąd może orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości? Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego? XVIII

20 Spis treści Codziennik prawny 394. Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary? Jakie okoliczności musi uwzględnić sąd orzekając karę? W jakiej sytuacji sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary? Czy oskarżony może mieć wpływ na wysokość kary? Na czym polega ugoda z prokuratorem w kwestii wymiaru kary? Na czym polega dobrowolne poddanie się karze na rozprawie? W jakiej sytuacji następuje wyłączenie odpowiedzialności karnej? Co to jest obrona konieczna? Co to jest stan wyższej konieczności? Czy osoba niepoczytalna lub osoba mająca ograniczoną poczytalność może popełnić przestępstwo? Czy w Polsce można być sądzonym za przestępstwo popełnione za granicą? Omówienie wybranych przestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym Jak kodeks opisuje przestępstwo spowodowania wypadku drogowego? Jak kodeks opisuje przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości? Jak kodeks opisuje przestępstwo zabójstwa? Jak kodeks opisuje przestępstwo uszkodzenia ciała? Jak kodeks opisuje przestępstwo nieudzielenia pomocy Jak kodeks opisuje przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu? Jak kodeks opisuje przestępstwo kradzieży? Jak kodeks opisuje przestępstwo kradzieży z włamaniem? Jak kodeks opisuje przestępstwo rozboju? Jak kodeks opisuje przestępstwo fałszerstwa dokumentów? Jak kodeks opisuje przestępstwo używania nielegalnego oprogramowania komputerowego? Jak kodeks opisuje przestępstwo groźby karalnej? Jak kodeks opisuje przestępstwo zgwałcenia? Jak kodeks opisuje przestępstwo prezentowania treści pornograficznych? Pokrzywdzony Kto to jest pokrzywdzony? Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu przygotowawczym? Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu sądowym? Jakie są pozasądowe procedury, z których może skorzystać pokrzywdzony? Czy pokrzywdzony przestępstwem może otrzymać wsparcie finansowe od innych podmiotów niż sprawca przestępstwa? Świadek Kto to jest świadek? Jakie są obowiązki i prawa świadka? Oskarżony Kto to jest oskarżony? Jakie są podstawowe gwarancje procesowe oskarżonego? Jakie inne prawa przysługują oskarżonemu? Jakie są obowiązki oskarżonego? Kto i w jakich okolicznościach może dokonać zatrzymania? Na czym polega tymczasowe aresztowanie? Na czym polega możliwość poręczenia majątkowego lub osobistego? XIX

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Proszę omówić kwestię dopuszczalności umowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K Wrocław 2011 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (małżeństwo dzieci rodzina) Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 1 Biuletyn został wydany w ramach projektu Pytasz-nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Bartosz Łuć Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Anna Kowalkiewicz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) działa na rzecz osób, które przejściowo bądź trwale znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Reprezentuje je w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Polsce

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Polsce Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Polsce Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo