SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI OD WYDAWCY I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Osoba fizyczna Gospodarstwo rolne definicja Dzia alno rolnicza definicja normatywna Dzia specjalny produkcji rolnej a w asne potrzeby Kontraktacja a dzia alno rolnicza Przychód spó ki komandytowo-akcyjnej z dzia alno ci rolniczej Przekazanie rodków do produkcji rolnej cz onkom grupy producentów rolnych rodki pieni ne uzyskane z tytu u wyst pienia ze spó ki osobowej Uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych Sprzeda ro lin ozdobnych Kwota mleczna S siedzkie us ugi rolnicze Dzier awa gruntów rolnych Dzier awa gospodarstwa rolnego Sprzeda maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym Sprzeda z omu pochodz cego z w asnego gospodarstwa Sprzeda kamieni z w asnych pól Hodowla suma afryka skiego Hodawla zaj ców Sprzeda dzikich zwierz t pochodz cych z w asnej hodowli Hodowla limaka jadalnego Sprzeda kwiatów pochodz cych z upraw prowadzonych we w asnym ogrodzie Suszenie produktów z w asnej uprawy Us ugi suszenia p odów rolnych na rzecz innych osób Produkcja w dlin z w asnej hodowli Sprzeda warzyw w stanie rozdrobnionym Sprzeda s omy w postaci brykietu Produkcja s odu Sprzeda wiec z wosku pszczelego z w asnej pasieki Sprzeda ryb w dzonych Sprzeda surowca tytoniowego, sadzonek tytoniu, ro lin oraz nasion do uprawy tytoniu Odchów i sprzeda piskl t Dochody uzyskiwane ze sprzeda y ryb z owionych przez w dkarzy Odp atne jazdy konne Hodowla cudzych zwierz t Odsetki bankowe otrzymywane przez rolnika Odszkodowanie a przychód z dzia alno ci rolniczej Wspó finansowanie projektu badawczego przez Uni Europejsk Gospodarka le na definicja... 68

2 6 40. Ustanowienie nieodpatnej renty Nabycie nieruchomo ci przez zasiedzenie Wyp acone po zmar ym pracowniku wynagrodzenie Nabycie przez spadkobierców roszczenia o sp at równowarto ci umorzonych udzia ów wed ug MF Nabycie przez spadkobierców roszczenia o sp at równowarto ci umorzonych udzia ów wed ug s du administracyjnego Przekazanie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa na rzecz córki Nabycie przedsi biorstwa w drodze zapisu windykacyjnego Darowizna praw maj tkowych w postaci wierzytelno ci Przekazanie towarów handlowych Darowizna praw do znaków towarowych Darowizna w postaci zwolnienia z d ugu Solidarna odpowiedzialno za sp at kredytu a przychód podatkowy Kwota zwróconego wk adu wyp acona spadkobiercom Przychód z odp atnego zbycia odziedziczonej nieruchomo ci Zado uczynienie otrzymane przez spadkobierc Nabycie w drodze spadku rodków zgromadzonych w OFE Niewa no umowy cywilnej Nierz d nie podlega opodatkowaniu Podzia maj tku wspólnego a powstanie przychodu Podzia wspólnego maj tku ma onków a odsetki Zbycie sk adników maj tku nabytego w wyniku podzia u maj tku dorobkowego ma onków Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny Zabezpieczenie alimentacyjne II. CUDZOZIEMCY OPODATKOWANIE I PRZYCHODY Z ZAGRANICY Metody unikania podwójnego opodatkowania Nieograniczony obowi zek podatkowy Ograniczony obowi zek podatkowy Normatywne poj cie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ród em przychodu jest miejsce, gdzie dokonuj si czynno ci Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Obcokrajowiec mieszkaj cy w Polsce Niedope nienie obowi zku meldunkowego bez znaczenia Centrum interesów yciowych a kraj ojczysty Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego pa stwa w trakcie roku podatkowego Nielegalny pobyt w Polsce a rezydencja podatkowa Znaczenie Modelowej Konwencji Pierwsze stwo umowy przed ustaw Dochody osi gane w Polsce Nie ma znaczenia miejsce, w którym wyp acono wynagrodzenie Us uga nierezydenta wykonana za granic Wynagrodzenie wyp acane przez spó k z siedzib za granic Umowa zlecenie i umowa o dzie o w przypadku nierezydenta Dzia alno artystyczna nie wykonywana w ramach wymiany (wspó pracy) kulturalnej Wspólne rozliczenie ma onków przy osi ganiu dochodów z ró nych krajów Obj cie nierezydentów preferencyjnymi zasadami opodatkowania dochodów osób samotnie wychowuj cych dzieci Praca zagraniczna a diety...101

3 23. Zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granic Nierezydent, który wykonuje prac za granic Praca dla administracji brytyjskiej Moment powrotu do kraju Umowa z Cyprem Dyrektor cypryjskiej spó ki Dochody marynarzy w Norwegii statek zarejestrowany w N.I.S Wynagrodzenie marynarza uzyskane podczas szkolenia j zykowego Marynarze zatrudnieni w Holandii Dochody marynarzy p ywaj cych dla USA Przychód z tytu u zbycia ameryka skich akcji Dochody z du skich polis ubezpieczeniowych Emerytura otrzymywana od Wielkiego Brata Polski rencista mieszkaj cy zagranic wiadczenie emerytalne otrzymywane z dwóch pa stw Dzia alno w spó ce b dzie stanowi zak ad Dywidendy z cypryjskiej spó ki nieb d cej osob prawn Dywidenda zagranicznego wspólnika spó ki komandytowej Podatek od osób, na których ci y ograniczony obowi zek podatkowy (od nale no ci licencyjnych) Certyfikat rezydencji Nie ka de za wiadczenie to certyfikat Okres wa no ci certyfikatu Termin wa no ci certyfikatu aktualny stan prawny Odsetki dla Hiszpana Sprzeda odziedziczonych akcji Zwolnienie nierezydenta z d ugu Opodatkowanie us ug zagranicznego t umacza Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej przy pomocy Internetu, na serwerach poza krajem zamieszkania wiadczone przez nierezydenta us ugi po rednictwa Angielski nauczyciel na umowie zlecenia w polskiej szkole Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawa autorskie Sportowiec nierezydent Nierezydent a podatek liniowy Cudzoziemiec pe ni cy funkcj cz onka zarz du w polskiej spó ce Konsultant z zagranicy Podatek od przychodów z wygranych uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Odszkodowanie wyp acone nierezydentowi Odp atne zbycie nieruchomo ci zagranicznych metody unikania podwójnego opodatkowania Przychody nierezydenta z tytu u wynajmu mieszkania Odp atne zbycie przez nierezydenta nieruchomo ci po o onej w Polsce korzystanie ze zwolnienia Zbycie nieruchomo ci zagranicznej po 5 latach od nabycia Zbycie nieruchomo ci opodatkowanie w dwóch Pa stwach Zbycie ruchomo ci Kontynuacja ulgi odsetkowej po zmianie rezydencji podatkowej III. DZIA ALNO WYKONYWANA OSOBI CIE Dzia alno wykonywana osobi cie jako odr bne ród o przychodów Zaliczanie przychodów do dzia alno ci gospodarczej Równoczesne wiadczenie tych samych us ug w ramach dzia alno ci gospodarczej i w ramach umowy cywilnoprawnej

4 8 4. Dzia alno c gospodarcza i nieto same zlecenie Zlecenia dla weterynarzy Przychód z tytu u wygranej w konkursie Rodzaje przychodów zaliczane do przychodów z dzia alno ci wykonywanej osobi cie Dzia alno wykonywana osobi cie a opodatkowanie kart podatkow Ksi gowa realizuj ca zlecenia poza podstawowym stosunkiem pracy Korepetycje udzielane osobom nieprowadz cym dzia alno ci gospodarczej Przychody z uprawiania sportu Reklamowa dzia alno sportowca Trener b d cy przedsi biorc Nagrody dla zawodników i trenerów Stypendia sportowe przyznawane osobom, które nie posiadaj statusu ucznia lub studenta Wynagrodzenie konsultantów z umowy nienazwanej Wynagrodzenie nale ne, ale nieotrzymane Zap acone przez pracodawc sk adki na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne w jakiej cz ci powinny obci a ubezpieczonego Wynagrodzenie cz onków zarz du z tytu u wykonywania funkcji Odsetki od wyp acanego z opó nieniem wynagrodzenia cz onka zarz du Odprawa dla prezesa Wynagrodzenie za ustanowienie zakazu konkurencji Pokrycie cz ci kosztów szkolenia na cz onka rady nadzorczej Czynno ci wykonywane przez lekarza w ramach umowy specjalizacyjnej Prowizja wyp acana studentowi a opodatkowanie rycza tem Umowa zawarta na czas nieokre lony z dla s dziego sportowego Ekwiwalenty wyp acane agentom i zleceniobiorcom Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za wykorzystywanie w asnych narz dzi Szkolenia dla radnych Wynagrodzenie inkasentów wyznaczonych uchwa rady gminy Opodatkowanie diety cz onka zarz du fundacji Wynagrodzenia za udzia w posiedzeniach rady nadzorczej Diety awnika Przychody cz onka komisji egzaminacyjnej Przychody z kontraktów mened erskich Spó ki mened erskie Mened er czyli pracownik Pokrycie kosztów kursu j zykowego dla menad era Prokurent Kurator dla nieobecnej strony Syndyk a dzia alno gospodarcza Przychody likwidatora spó ki Zwrot wydatków poniesionych przez likwidatora Pomoc prawna z urz du Przychody bieg ego s dowego Przychody t umacza prowadzacego dzia alno gospodarcz Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej Podró s u bowa osoby uzyskuj cej przychody z dzia alno ci osobistej Zwrot kosztów podró y wykonawcy dzie a Bezp atny nocleg w ramach umowy o dzie o Skutki podatkowe otrzymania upominku wi tecznego przez zleceniobiorc Przeszkolenie zawodowe zleceniobiorcy...175

5 54. Zasi ek chorobowy wyp acany zleceniobiorcy Koszty uzyskania przychodów z dzia alno ci wykonywanej osobi cie Koszty autorów Koszty uzyskania przychodów autorów jeden limit Przychody z dzia alno ci literackiej koszty T umaczenia wyroków s dowych IV. DZIA Y SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ Dzia y specjalne produkcji rolnej jako ród o przychodów Sposób ustalenia przychodów przy dzia ach specjalnych produkcji rolnej Cudzoziemiec z UE a normy szacunkowe Rezygnacja z ksi g rachunkowych w trakcie roku Dzia y specjalne produkcji rolnej poj cie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Dzia y specjalne produkcji rolnej wielko stada Uruchomienie pakowni jaj Dzia y specjalne a podatek rolny Przychód ze sprzeda y zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Sprzeda przedmiotów wykorzystywanych przy prowadzeniu dzia ów specjalnych produkcji rolnej Uzyskanie przez wspólnika rodków do produkcji drobiu Sprzeda ziemi ogrodniczej b d cej produktem ubocznym Zeznanie podatnika prowadz cego dzia alno gospodarcz i dzia y specjalne produkcji rolnej Zeznanie roczne przy decyzji ustalaj cej wysoko zaliczek V. EMERYCI I RENCISCI OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów Renta w rozumieniu art. 12 updof Renta cywilnoprawna Zwolnienia od podatku dotycz ce rent Odszkodowania i renty jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym wiadczenie wyrównawcze do zas dzonej renty Wyrównania za okres obni onego pobierania emerytury Wyp acone przez Spó k spadkobiercom wyrównania z tytu u zani onych emerytur Renty z tytu u choroby zawodowej lub wypadku przy pracy Emerytury i renty otrzymywane z zagranicy Emerytury w umowach UPO Pracownicze programy emerytalne poza Polsk Pracowniczy, brytyjski program emerytalny Emerytury i renty z zagranicy wyra one w walutach obcych kurs Opodatkowanie emerytury z USA Opodatkowanie emerytury z Holandii Renta z obowi zkowego systemu ubezpiecze socjalnych Renta wdowia przyznana przez niemieckie organy Renta za utrat zdrowia wyp acana onie poszkodowanego wiadczenia emerytalne z tytu u niewolniczej pracy w okresie II wojny wiatowej Zaleg a renta inwalidzka za lata poprzednie Odprawa emerytalna jako przychód ze stosunku pracy wiadczenie przyznane w trakcie stosunku pracy, wyp acone za po jego ustaniu Zaleg a premia na rzecz emeryta Upominek w zwi zku z odej ciem na emerytur

6 Dofinansowanie sk adek z PFRON Kwota wyrównawcza z tytu u rozliczenia zawieszenia emerytury Wyp ata by emu pracownikowi wiadczenia pieni nego w zwi zku z d ugotrwa chorob Pomoc pieni na na zakup leków Dodatek kombatancki i inne dodatki do rent i emerytur Pomoc pieni na dla kombatantów Pomoc materialna dla emeryta wiadczenia otrzymywane przez emerytów (rencistów) by ych pracowników wiadczenia pieni ne z ZF S wyp acone emerytom przez inny podmiot ni pracodawca wiadczenia dla rodzin zmar ych pracowników Udzia emerytów w imprezach o charakterze biznesowo-integracyjnym Pomoc rekonwersyjna wyp acana by ym o nierzom Nabycie nieruchomo ci przez by ego pracownika na preferencyjnych warunkach Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego Dop aty do czynszu za lokal mieszkalny Dofinansowania do komunikacji miejskiej Dofinansowania do wycieczki dziecka by ego pracownika Podatkowe skutki umorzenia po yczki renci cie (emerytowi) Zwrot rodków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Opodatkowanie oszcz dno ci gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Transfer z indywidualnych kont emerytalnych do pracowniczych programów emerytalnych Kwoty wyp acane przez fundusz emerytalny w zwi zku ze mierci cz onka Odsetki od nieterminowej wyp aty nagrody jubileuszowej VI. INNE RÓD A PRZYCHODÓW Przychody z innych róde Wirtualne nieodp atne wiadczenia Opodatkowaniu podlega przychód rzeczywi cie uzyskany Przychody z IKZE Zwroty i wyp aty IKZE Zwrot rodków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych wysoko podatku Nieekwiwalentny dzia spadku Nagrody dla osób fizycznych prowadz cych samodzieln dzia alno gospodarcz Korzystanie z pomieszcze w zak adzie, na rzecz którego wykonywane s us ugi zarz dzania Nagrody za wybitne osi gni cia sportowe Symboliczne nagrody okoliczno ciowe Przychody uzyskiwane z tytu u pe nienia prokury Pakiet medyczny dla cz onków rodziny Zapomoga pieni na na leczenia dziecka Kwoty wyp acane przez fundusz emerytalny w zwi zku ze mierci cz onka Umorzenie odsetek oraz cz ci kredytu Umorzenie odsetek karnych Wyga ni cie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu Zwrot zwaloryzowanego wk adu mieszkaniowego Zwrot zwaloryzowanej op aty partycypacyjnej Zwrot poniesionych kosztów obrony Zwrot kosztów inwestycji Dotacja na zakup i monta kolektorów s onecznych Zwracane kwoty przy p atno ci kart kredytow Towar za z otówk...240

7 26. Por czenie kredytu bankowego za wynagrodzeniem Por czenie kredytu bankowego zwolnienie z d ugu por czyciela Udzielenie spó ce nieoprocentowanej po yczki Zasi ek macierzy ski i chorobowy Koszty prania odzie y pacjentów jako nieodp atne wiadczenie Udost pnianie miejsca na reklam na w asnej stronie internetowej Remont a zwolnienie z czynszu Zwolnienie z czynszu za wiadczenia Zas dzone wiadczenie na utrzymanie rodziny Pokrycie kosztów korepetycji Ulgi i zni ki dla rodzin wielodzietnych Zas dzone odsetki Odszkodowawcze za brak dostarczenia lokalu socjalnego Odszkodowanie za opuszczenie lokalu Odszkodowanie od dewelopera Refundacja przez spó dzielni kosztów remontu Sp ata osoby uprawnionej do zapisu z testamentu Brak sp aty po yczki przez spadkobierc Bezumowne korzystanie z nieruchomo ci Odszkodowanie z tytu u bezpodstawnego wzbogacenia si Skarbu Pa stwa Nieodp atne przej cie d ugów wspólników spó ki jawnej przez spó k Umorzenie nienale nie pobranych dodatków mieszkaniowych Umorzenie zaleg o ci podatkowych Abolicja sk adek ZUS Umorzona kara za wyci cie drzew bez zezwolenia Umorzona op ata adiacencka Umorzenie nale no ci wzgl dem ARiMR Odsetki stanowi ce rekompensat za brak wykupu nieruchomo ci w ustawowym terminie VII. KAPITA Y PIENI NE A. Charakterystyka ogólna Rodzaje przychodów z kapita ów pieni nych Definicje zwi zane z przychodami z kapita ów pieni nych Przychody z kapita ów pieni nych opodatkowane rycza tem (na zasadach okre lonych w art. 30a updof) Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów kapita owych Opodatkowanie dochodów z kapita ów pieni nych na zasadach okre lonych w art. 30b updof ród o przychodu spó ki osobowej nie kreuje ród a przychodu jej wspólników Wynagrodzenie cz onka rady nadzorczej zyski kapita owe B. Obrót papierami warto ciowymi i udzia ami Dzia alno gospodarcza a obrót pochodnymi instrumentami finansowymi Opodatkowanie przychodu ze sprzeda y obligacji Skarbu Pa stwa nabytych w drodze spadku Opodatkowanie przychodu ze sprzeda y obligacji Skarbu Pa stwa nabytych w drodze spadku sprawy sprzed dnia 1 stycznia 2014 r Wspólne opodatkowanie ma onków a strata na gie dzie Akcje pracodawcy uzyskane przez pracownika Definicja kwoty nale nej Odleg y termin zap aty za udzia y

8 Przew aszczenie akcji w celu zabezpieczenia d ugu Wynagrodzenie z odp atnego zbycia akcji zaj te przez komornika Datio in solutum a odp atno zbycia Zamiana udzia ów Sposób ustalenia wielko ci posiadanych udzia ów Darowizna akcji na rzecz osoby prawnej Koszty uzyskania przychodu przy odp atnym zbyciu udzia ów (akcji) w spó ce albo wk adów w spó dzielni obj tych w zamian za wk ad niepieni ny Dochód uzyskany z odp atnego zbycia udzia ów (akcji) na rzecz spó ki w celu umorzenia Obj cie udzia ów w spó ce w zamian za aport niestanowi cy przedsi biorstwa Obiektywny status przedsi biorstwa Zbycie akcji obj tych w zamian za aport Dobrowolne umorzenie akcji Przymusowe umorzenie akcji Zbycie udzia ów w zamian za udzia y innej spó ki agio Wniesienie aportem nieruchomo ci ród o przychodu Zbycie udzia ów (akcji) uzyskanych przy przekszta ceniu przedsi biorcy w jednoosobow spó k kapita ow Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udzia ów) uzyskanych w wyniku podzia u spó ki Koszty kredytu na zakup akcji Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt Zadatek na poczet sprzeda y akcji Ustalanie dochodu ze sprzeda y akcji post powanie dowodowe Opodatkowanie sprzeda y papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r Koszty przy obj ciu udzia ów (akcji) w zamian za aport Warto nominalna a warto rynkowa udzia u Straty z odp atnego zbycia papierów a przychód z odsetek C. Odsetki i dyskonto Odsetki od po yczek udzielanych przez podmioty, których przedmiotem dzia alno ci nie jest udzielanie po yczek Odsetki z lokat prowadzonych na rachunku bie cym przedsi biorcy stan prawny do dnia 31 grudnia 2014 r Odsetki nale ne od udzia u kapita owego Odsetki uzyskane ze Szkolnej Kasy Oszcz dno ciowej Emitent obligacji wyp acaj cy odsetki zawsze pobiera podatek Wykup obligacji Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Sposób ustalenia dyskonta w przypadku uzyskania przychodu w walucie obcej Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Zasada FIFO przy ustalaniu dyskonta papierów warto ciowych Opodatkowanie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Przychód z odsetek uzyskany za po rednictwem spó ki Przychód w postaci wyp aconych odsetek z tytu u opó nienia w wyp acie dywidendy Ulgi podatkowe a podatek od odsetek bankowych D. Udzia w funduszach kapita owych Fundusze kapita owe...304

9 55. Dochody z tytu u cz ciowych wyp at z rachunku zwi zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym Jednostki umarzane na pokrycie kosztów administrowania funduszem Przychód z certyfikatów inwestycyjnych Stosowanie zasady FIFO wzgl dem jednego rachunku inwestycyjnego Strata na udziale w funduszu kapita owym Zbycie jednostek uczestnictwa przez ma onka spadkobierc stan prawny do 31 grudnia 2013 r Jednostki wyceniane w walucie obcej ustalanie wysoko ci przychodu i kosztów Opodatkowanie oszcz dno ci gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Straty przy cz ciowych zwrotach z IKE Przychód uzyskany z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego E. Udzia w zyskach osób prawnych Katalog dochodów z udzia u w zyskach osób prawnych Otwarty charakter wyliczenia Zaliczkowa wyp ata dywidendy Dywidenda wyp acana w spó ce komandytowo-akcyjnej stan prawny do dnia 31 grudnia 2013 r Wyp ata nadwy ki bilansowej cz onkom spó dzielni Zwrot dop at wniesionych uprzednio do spó ki z o.o Opodatkowanie obni enia warto ci nominalnej udzia ów Obni enie warto ci nominalnej udzia ów Dywidendy dla akcjonariuszy w SKA zaliczki na podatek stan prawny do dnia 31 grudnia 2013 r Dywidenda wyp acana w spó ce komandytowo-akcyjnej stan prawny od dnia 1 stycznia 2014 r Konsekwencje zmian w zakresie opodatkowania SKA podwójne opodatkowanie Konsekwencje zmian w zakresie opodatkowania SKA podatek od zysków z SKA Konsekwencje zmian w zakresie opodatkowania SKA przepisy przej ciowe; przychód ze zbycia udzia ów i akcji z SKA Przekszta cenia spó ek a niepodzielony zysk Zyski niepodzielone podzia zysku mi dzy wspólników Przekszta cenia spó ek kapita owych moment opodatkowania Obj cie udzia ów (akcji) w spó ce powsta ej wskutek przekszta cenia przedsi biorcy Podzia przez wydzielenie Podzia spó dzielni Spó ka przejmuj ca (nowo zawi zana) p atnikiem podatku od dochodu powstaj cego w wyniku podzia u spó ki Likwidacja spó ki Zwrot wk adku w spó ce osobowej Zbycie udzia ów uzyskanych z likwidacji spó ki osobowej Umorzenie akcji bez wynagrodzenia Umorzenie udzia ów nabytych w drodze darowizny Op acanie sk adek ubezpieczeniowych za wspólnika Zagraniczna spó ka kontrolowana nowe ród o dochodów VIII. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. Amortyzacja Definicja rodka trwa ego Normatywny charakter definicji Klasyfikacja rodków trwa ych Kupno na raty z zastrze eniem prawa w asno ci

10 14 5. Obowi zek dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na nabycie rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych a koszty uzyskania przychodów Amortyzacja gruntów Oddanie do u ywania Nieuko czony budynek Decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie Pozwolenie na u ytkowanie jedynie cz ci budynku Brak homologacji rodek trwa y u kontrahenta Amortyzacja kradzionego samochodu Wiedza o rynku to know-how Cechy know-how Twarde dyski jako rodek trwa y Rejestracja znaku towarowego dopiero po jego nabyciu rodki trwa e, których zakup zosta cz ciowo sfinansowany otrzymanymi rodkami pomocowymi Dotacja otrzymana w trakcie prowadzenia odpisów amortyzacyjnych stanowisko s dów Wprowadzenie do ewidencji rodka trwa ego stanowi cego maj tek prywatny Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Wadliwe wprowadzenie do ewidencji a odpisy Ponad roczne u ywanie maj tku sankcyjne odsetki jako koszt Amortyzacja rodka trwa ego wymienionego w ramach gwarancji Amortyzacja wygranego samochodu Sposób amortyzacji samochodu osobowego Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego równie na potrzeby prywatne Wycena dokonana przez podatnika Brak rachunków a warto pocz tkowa nieruchomo ci Warto pocz tkowa rodków trwa ych u przedsi biorców czonych, dzielonych i przekszta canych Nieuregulowana p atno nie wp ywa na warto pocz tkow Brak zap aty uniemo liwia podatkow amortyzacj Odpisy amortyzacyjne dotycz ce lat wcze niejszych a korekta Wydatki z tytu u op at przy czeniowych a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Warto pocz tkowa sk adników maj tkowych nabytych w drodze spadku Warto pocz tkowa samochodu wykorzystywanego wcze niej do celów prywatnych Op ata rejestracyjna pojazdu zwi ksza jego warto pocz tkow Odsetki od kredytów i po yczek Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Brak podstaw prawnych do zmiany zastosowanej metody amortyzacji Kontynuacja amortyzacji w przypadku wniesienia aportem przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Wniesienie przez wspólników spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Ograniczenia przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych przez podatników CIT a odpisy po przekszta ceniu spó ki Lokal u ywany wcze niej przez zlikwidowan spó k cywiln Ponowna amortyzacja Podwy szone stawki amortyzacyjne Obni one stawki amortyzacyjne wysoko obni enia i moment zastosowania Podwy szenie uprzednio obni onych stawek...368

11 53. Jednorazowy odpis amortyzacyjny Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Indywidualne stawki amortyzacyjne towar musi by u ywany przed nabyciem a nie przed wpisaniem do ewidencji Indywidualna stawka amortzyacji dla lokalu mieszkalnego Stawka indywidualna dla samochodu ci arowego Nie mo na zmieni indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej Lokal przekszta cony w odr bn w asno a stawka indywidualna Indywidualna amortyzacja budynków niemieszkalnych Ulepszenie budynku rodki trwa e u ywane sezonowo brak indywidualnej stawki Indywidualne stawki amortyzacyjne inwestycji w obcych rodkach Budynek na obcym gruncie brak stawki indywidualnej rodki trwa e ju nieu ywane w dzia alno ci Odpisy amortyzacyjne niestanowi ce kosztów Przekazanie cz ci nieruchomo ci firmowej na potrzeby osobiste Przekazanie na cele osobiste korekta kosztów Kwartalne i roczne odpisy amortyzacyjne Od czone od rodków trwa ych cz ci sk adowe skutki podatkowe Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków remontowych Przebudowa a remont Ogród zimowy przy klinice W tpliwo ci co do prawid owej kwalifikacji poniesionych wydatków opinia bieg ego Kontynuacja amortyzacji zakupionej w asnej inwestycji w obcym rodku trwa ym Nak ady na obcy rodek trwa y Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwa ym Amortyzacja sprz tu oddanego w dzier aw Programy komputerowe wytworzone w firmie Gdy zakupiona licencja nie przekracza 1 roku u ywania Przed u enie licencji Darowizna a korekta odpisów B. Charakterystyka ogólna Poj cie kosztów uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów Nie mo e by innej proporcji do rozliczania przychodów, a innej do rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spó ce Wydatki poniesione przed dat rozpocz cia dzia alno ci Wydatki na aplikacj Nieop acone faktury korekta kosztów Nie zawsze korygujemy mimo up yni cia terminu Uregulowanie zobowi zania Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Brak uregulowania faktury inne momenty rozpoznania kosztów Podatnik likwiduj cy dzia alno Zatrzymana kaucja to nie brak zap aty Faktoring a korekta kosztów Korekta kosztów brak zap aty na rzecz zagranicznego kontrahenta Faktura koryguj ca a korekta kosztów Przekazanie towarów handlowych ma onkowi korekta kosztów

12 Zobowi zania wobec kontrahentów darczy cy Wadliwo dokumentowania wydatku Braki w dokumentacji a koszty Faktury wystawione przez niezarejestrowanego podatnika Stwierdzenie przez s d karny wystawienia nierzetelnych faktur Sie mocno wirtualna Nierzetelne faktury rygory post powania dowodowego Kwestionowanie faktur rodzinnych Zeznania wielu osób maj swoj wag Forma rozliczenia wp ywa na rygory dowodowe Nierzetelne faktury a szacowanie podstawy opodatkowania Ocena celowo ci wydatków Wydatki na dekoracje wi teczne Wysoko wydatku Wydatki i koszty sfinansowane z dochodów wolnych od podatku Zakup wyposa enia sfinansowany dotacj Koszty uzyskania przychodów ze ród a opodatkowanego cz ciowo Zakupy finansowane dotacj z PUP niestanowi c przychodu Polisa OC z tytu u wykonywanego zawodu Op ata produktowa a koszty uzyskania przychodów Dodatkowa op ata produktowa Studia podyplomowe Studia doktoranckie Habilitacja to co innego Wydatki na nauk j zyka Zakup szkie korekcyjnych przez przedsi biorc Odpisy i wp aty na fundusze Dodatkowe wp aty na ZF S Wydatki z ZF S wiadczenia urlopowe Odpis na fundusz szkoleniowy Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wp aty na fundusz remontowy kosztem Sk adki i inne wp aty z tytu u przynale no ci do organizacji Obowi zkowe sk adki w trakcie zawieszenia wykonywania zawodu Wydatki poniesione z tytu u udzielonych por cze Zaliczenie do kosztów wierzytelno ci odpisanych jako nie ci galne Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci protoko em Wniosek o upad o kierowany przez innego wierzyciela Przewidywane koszty procesowe Wierzytelno ci nie ci galne czy VAT jest kosztem? Kaucja gwarancyjna nie jest wierzytelno ci zaliczon uprzednio do przychodów Odpisy aktualizuj ce u podatników prowadz cych ksi g przychodów i rozchodów Postanowienie zagranicznego s du o wszcz ciu post powania upad o ciowego Postanowienie s du o zako czeniu post powania upad o ciowego Stracona zaliczka, której zwrot zosta zas dzony przez s d Reklama on-line wydatki ponoszone na u ytkowników portali Koszty reprezentacji i reklamy Wydatki reprezentacyjne interpretacja ogólna Ministra Decyduje dominuj cy element imprezy Us ugi cateringowe Sponsoring Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem dru yny pi karskiej Koszty degustacji...435

13 154. Wydatki na zakup produktów spo ywczych dla swoich pracowników Zakup odzie y do wykonywania dzia alno ci gospodarczej Zakup garniturów to wydatek na cele osobiste Odzie osobista z logo firmy Op ata za transakcje kartami p atniczymi Podatek naliczony kosztem uzyskania przychodu Podatek nale ny VAT kosztem uzyskania przychodu VAT od us ug gastronomicznych Utrata prawa do obni enia podatku nale nego o podatek naliczony a koszt Nieskorzystanie z prawa do odliczenia Zrycza towany zwrot VAT rolnikom zaliczany do kosztów VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim Zakup voucherów od firm zagranicznych Wydatki w a ciciela firmy na podró s u bow zasady zaliczania do kosztów Wydatki przekraczaj ce wysoko diet a koszty uzyskania przychodów Wycena ró nic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci Podatkowe metody wyceny ró nic kursowych Skutki wyboru metody rozliczania ró nic kursowych Walutowe klauzule waloryzacyjne a ró nice kursowe Przewalutowana po yczka Faktura w z otych nie ma ró nic kursowych Kontrahenci reguluj p atno ci w walucie obcej Zwrot zaliczki a ró nice kursowe Ró nice kursowe zwi zane z podatkiem VAT Wydatki na niesprzedany system informatyczny Koszty s dowe zwi zek ze ród em przychodów Straty w rodkach obrotowych Wy udzenie a koszty Strata b d ca nast pstwem likwidacji towaru Protokó likwidacyjny wymogi Racjonalno gospodarowania uzasadnia zap at kary Wcze niejsze rozwi zanie umowy Kara umowna za nieodebranie cz ci towaru Odszkodowanie za utracony towar wyp acone przez firm transportow Szkody powsta e w trakcie przewozu Kara za opó nion dostaw Zap ata w ramach solidarnej odpowiedzialno ci z generalnym wykonawc Kara ustalona ugod Kara umowna za nieterminowo wykonan us ug Kara za opó nienie wykonania us ugi z przyczyn niezale nych Kara za zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia Wyp ata odsetek, gdy kredyt nie by w ogóle wykorzystany Kredyt konsumpcyjny Odsetki za zw ok od niepodatkowych nale no ci bud etowych Odsetki od niepodatkowych nale no ci bud etowych, do których nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa Koszty kredytu zaci gni tego na zap at podatku Odsetki od po yczki zaci gni tej na zap at kary administracyjnej Wydatki z tytu u wyp aty udzia u wspólnikowi cichemu Konsekwencje zmian w zakresie opodatkowania SKA komplementariusz nie b dzie rozlicza kosztów

14 18 C. Moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Przes anki stosowania metody memoria owej Ksi ka podatkowa a moment poniesienia kosztu Wybór metody rozliczania kosztów Zasady potr cania kosztów w czasie Okre lenie momentu poniesienia kosztu Przej cie z ksi g rachunkowych na podatkow ksi g przychodów i rozchodów Wydatki zwi zane z dokumentacj na pozyskanie dotacji Us ugi podwykonawców moment zaliczenia do kosztów Zwrot kosztów podró y s u bowych Wydatek poniesiony na poczet przysz ych przychodów Wydatki na remont biura Zaleg e sk adki ZUS Prognozowana nale no za energi Op ata prenumeraty czasopism a koszty uzyskania przychodu Wydatki z tytu u ubezpiecze komunikacyjnych Zakup towaru za granic moment poniesienia kosztu Korekta kosztów wynikaj ca z faktury koryguj cej Niezawiniona korekta przychodów Korekta b dne uj tego jako koszt podatku VAT Refaktury mediów D. Leasing Leasing definicje ustawowe Leasing konsumencki Leasing finansowy i leasing operacyjny Umowa najmu a umowa leasingu Cena nabycia przedmiotu leasingu okre lona w umowie skutki podatkowe Umowa zawarta na czas nieoznaczony Cesja umowy leasingu Cesja umowy leasingu a wydatki poniesione do tego momentu Przeniesienie przedmiotu leasingu operacyjnego na korzystaj cego po zako czeniu umowy Leasing samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów Leasing operacyjny samochodu o warto ci przekraczaj cej euro Kaucja leasingowa nie jest kosztem Moment potr calno ci op at leasingowych Czynsz inicjalny Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Op aty zwi zane z opó nieniami w p atno ciach z tytu u umowy leasingu Odszkodowanie za niedotrzymanie umowy leasingu Rozwi zanie umowy leasingu brak korekty kosztów Koszty podatkowe finansuj cego leasing konsumencki Dalsze u ywanie przedmiotu leasingu operacyjnego przez korzystaj cego po zako czeniu umowy Przekazanie samochodu na cele osobiste Leasing kapita owy (finansowy) podstawowe zasady opodatkowania Przeniesienie w asno ci przedmiotu leasingu kapita owego Amortyzacja przedmiotów i praw u ywanych na podstawie umowy leasingu Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania rat leasingu Wykupiony przedmiot leasingu stawka amortyzacji dla u ywanych rodków trwa ych Przeniesienie przedmiotu leasingu kapita owego na osob trzeci po zako czeniu umowy Podatek od towarów i us ug a warto pocz tkowa rodka trwa ego Jednorazowe odpisy amortyzacyjne a umowa leasingu finansowego...499

15 253. Leasing zwrotny Leasing gruntów Raty leasingu w trakcie zawieszenia dzia alno ci E. Pracownicze koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Sam fakt wyp aty nie jest wystarczaj cy Zaleg e sk adki do ZUS zap acone za pracownika w cz ci finansowanej przez ubezpieczonego Ponoszenie kosztów pracownika deleguj cej firmy Wyp ata premii za poprzedni rok Postawienie wynagrodzenia do dyspozycji przelew na rachunek Wyp acane wiadczenia urlopowe Odszkodowanie za brak realizacji postanowie przy rozwi zaniu umowy Spór o wynagrodzenie a koszty Wydatki na imprezy integracyjne jako koszty Koszty szkolenia pracowników Wyp acona pracownikowi odprawa a koszt uzyskania przychodu Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Roszczenia pracownika a wydatki na koszty s dowe Zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów sk adek na ubezpieczenia spo eczne Koszty wy ywienia podczas podró y s u bowych Wyp aty rodków na dojazd do miejsca pracy na rzecz pracowników tymczasowych Niewyp acone, nale ne delegacje W tpliwe delegacje Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podró y s u bowej Telefony prywatne i s u bowe Obiady dla pracowników Wydatki na rzecz zleceniobiorców F. Samochody w firmie Samochód wykorzystywany do osi gania przychodów z ró nych róde Koszty eksploatacji pojazdu wykorzystywanego wy cznie do dzia alno ci Wydatki na eksploatacj samochodów stanowi cych towar handlowy Samochód wykorzystywany do celów dzia alno ci i do celów prywatnych odpisy amortyzacyjne Samochód wykorzystywany do dzia alno ci i do celów prywatnych koszty eksploatacji Odp atne udost pnienie pracownikom samochodów s u bowych Samochody dla przedstawicieli handlowych Prywatny samochód przedsi biorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Dokumentowanie wydatków na eksploatacj samochodu Czynsz najmu samochodu Samochody demonstracyjne i zast pcze Leasing a ewidencja przebiegu pojazdu Ubezpieczenia OC i AC samochodu osobowego Naprawy powypadkowe samochodów obj tych ubezpieczeniem AC Ubezpieczenie samochodów u ywanych do jazd próbnych Wydatki dotycz ce nieodp atnie u yczonego samochodu U ywanie samochodu przez pracownika w jazdach lokalnych Rycza t a samochód oddany w u ywanie pracodawcy Rozliczenie z pracownikiem jazd lokalnych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów Zwrot kosztów u ywania samochodu dokument delegacji

16 Samochód nieb d cy w asno ci pracownika u ywany na cele pracodawcy Wydatki na instalacj gazow w samochodzie Op ata za miejsce gara owe Cz nieodliczonego VAT a koszty Pojazd prywatny indywidualna stawka amortyzacji Wydatki zwi zane z samochodami ci arowymi Koszty eksploatacji i napraw samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej przez okres krótszy ni rok, a wydatki zwi zane z jego u ywaniem Samochód przekazany na cele osobiste przed up ywem roku od nabycia Warto pocz tkowa samochodu dwojaka forma nabycia G. Stosunek pracy Koszty pracownicze w 2014 i 2015 r Komornik a koszty pracownicze Koszty uzyskania przychodów z tytu u dojazdu do pracy w innej miejscowo ci Wynagrodzenie p atne cznie za kilka miesi cy Korekta b dnie naliczonych kosztów Miejsce zamieszkania a adres zameldowania Podwy szone koszty wystarczy 1 dzien pracy Dojazdy do pracy a miejsce siedziby przedsi biorstwa Zmiana miejsca zamieszkania pracownika Praca w jednym zak adzie na pe en etat, a w drugim na pó etatu koszty uzyskania przychodu Podwy szenie kosztów uzyskania przychodów a dowóz pracowników do pracy autobusem zak adowym Imienny bilet okresowy Faktura zamiast biletu Karty miejskie (bilet sieciowy) pracownika a koszty uzyskania przychodu Koszty pracuj cego cz onka zarz du Kontrakt mened erski a podwy szone koszty Zasi ek chorobowy pracownika a koszty uzyskania przychodów Zasi ek macierzy ski a koszty uzyskania Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a koszty Odprawy a pracownicze koszty uzyskania przychodu Odprawa emerytalna Nagroda jubileuszowa Pracownik wiadcz cy prac wy cznie w domu IX. KSI GI PODATKOWE PKPiR a ksi gi rachunkowe Spó ki komandytowe i komandytowo akcyjne a PKPiR Podatnicy obowi zani do prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów Wspólne przedsi wzi cie ksi gowo Ksi gi podatkowe po utracie prawa do rycza tu Sprzeda rodka trwa ego a limit obrotu dla PKPiR Obowi zki podatnika przy przej ciu z ksi gi rachunkowej na podatkow ksi g przychodów i rozchodów Komis a ksi gi handlowe Obliczanie limitu przychodów a przychody ze spó ki Dzia y specjalne produkcji rolnej a ksi gi rachunkowe Osoby zagraniczne prowadzenie ksi gi Przedsi biorstwa wielozak adowe...554

17 13. Ewidencja przesuni towarów handlowych pomi dzy zak adami Zwolnienie z obowi zku prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów PKPiR dla rolników Spis z natury przy likwidacji dzia alno ci Towary u ywane do wiadczenia us ugi spis z natury Remanent produkcji w toku Kiedy obowi zuje wycena towarów wed ug warto ci zaktualizowanej? Ksi gowanie dotacji oraz wydatków, które nie stanowi kosztów uzyskania przychodów Okres przechowywania ksi g Miejsce przechowywania ksi gi Warunki jakie powinna spe nia ksi ga Wp yw dokumentów do biura rachunkowego przed 20. ka dego miesi ca Podatnik kwartalny zapisy miesi cznie Kiedy ksi gi s rzetelne, a kiedy nie? Rozbie no ci w mar y a nierzetelno B dne okre lenie warto ci pocz tkowego spisu z natury a nierzetelno Brak ksi g lub ich nierzetelno skutki Ewidencje równolegle prowadzone z ksi g Lombard zasady ewidencji Zakup towarów od rolników nierycza towych Zakup towarów od podmiotów nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej Zakup towarów przez Internet dowód ksi gowy Zakup towarów nabywanych za granic Paliwo z zagranicy dokumentowane paragonem Przejazd taksówk Strata w towarach handlowych Ewidencja zapisów w ksi dze przy pomocy programów komputerowych U ywanie kas rejestruj cych zapisy w ksi dze raz w miesi cu Zmniejszenie kosztów przy dokonywaniu korekty z art. 24d Zwi kszenie kosztów przy zap acie korekta z art. 24d X. LIMITY W PODATKU DOCHODOWYM Podstawa obliczenia podatku za 2014 r. i 2015 r Wybrane odliczenia od dochodu Odliczenia od podatku Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku s u bowego, spó dzielczego stosunku pracy oraz pracy nak adczej w 2014 r. i 2015 r Wybrane limity dochodów zwolnionych od podatku 2014 r. i 2015 r Przychody zagraniczne wolne od podatku Inne podatkowe limity Ksi gi rachunkowe w 2015 r XI. NAJEM, DZIER AWA, ETC Najem (dzier awa) jako ród o przychodów Bezumowne korzystanie z nieruchomo ci to nie najem Najem wi kszej ilo ci lokali Najem jako cz dzia alno ci gospodarczej Dzia alno gospodarcza i najem prywatny Sezonowy najem a dzia alno gospodarcza Sezonowy najem jednego lokalu

18 22 8. Podatnik VAT a najem prywatny Opodatkowanie w formie karty podatkowej Zawieszenie dzia alno ci a przychód z najmu Zmiana najmu na prywatny Dochody ma oletniego z tytu u najmu a rycza t Zap ata za udost pnienie gruntu Umowa u yczenia kto podatnikiem? Podzia przychodów z najmu przedmiotów obj tych wspólno ci ma e sk O wiadczenie o opodatkowaniu najmu u jednego z ma onków Nieruchomo nabyta przez jednego ma onków a dochody z najmu Kiedy wspó ma onek pieni dzy z najmu nie widzia na oczy Najem maj tku odr bnego o wiadczenie o wyborze formy opodatkowania Ró ne formy opodatkowania ma onków Kwartalny sposób obliczania i wp acania rycza tu Przychody z najmu uzyskiwane przez spadkobierców przed orzeczeniem s du o nabyciu spadku Wynajem kilku nieruchomo ci ró ne ród a przychodów Uzyskanie przychodu z najmu przed terminem p atno ci Czynsz zaj ty przez komornika Najemca b dzie p aci za eksploatacj Zap ata podatku od nieruchomo ci wed ug MF Zap ata podatku od nieruchomo ci orzecznictwo Najem w zamian za remonty Odszkodowanie wynik e z nieprzyznania przez gmin lokalu socjalnego Wynajem strony internetowej w celach reklamowych Dzier awa znaku towarowego Zwrot kaucji za najem Odszkodowanie za wcze niejsze rozwi zanie umowy najmu Odst pne Rekompensata za wyburzone zabudowania Zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali u ytkowych Wydatki poniesione na wyposa enie wynajmowanego lokalu Piel gnacja otoczenia wokó wynajmowanego budynku Odsetki od kredytu hipotetycznego Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Wp aty na fundusz remontowy Amortyzacja budynku nabytego w drodze spadku Odpisy amortyzacyjne, gdy lokal nie jest wynajmowany Uproszczona metoda ustalania warto ci pocz tkowej mieszkania Uproszczona metoda ustalenia warto ci budynku mieszkalnego a jego wyko czenie Nak ady poniesione przez wynajmuj cego a warto pocz tkowa Dokumentowanie kosztów dotycz cych wynajmowanego lokalu Faktura wystawiona na jednego ze wspó w a cicieli Wystawienie faktury a moment przychodu z najmu Zarz d nieruchomo ci a powstanie obowi zku podatkowego Najem zaliczki na podatek XII. NIERUCHOMO CI I NIEKTÓRE PRAWA A. Charakterystyka ogólna Przychody z odp atnego zbycia nieruchomo ci jako ród o przychodów...615

19 2. Sprzeda nieruchomo ci wchodz cej w sk ad maj tku wspólnego ma onków Przedawnienie zobowi zania Dochody ze zbycia nieruchomo ci mieszkalnych b d cych w posiadaniu przedsi biorcy Sprzeda nieruchomo ci zwi zanej z dzia alno cia gospodarcz Sprzeda nieruchomo ci w a ciwo miejscowa organów podatkowych dla ustalenia zrycza towanego podatku Obowi zek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzeda y Sprzeda nieruchomo ci po o onej za granic zwolnienie w Polsce Sprzeda po 5 latach nieruchomo ci po o onej za granic Odwo anie darowizny nieruchomo ci Zbycie prawa wieczystego u ytkowania gruntu z pó niej wybudowanym na nim budynkiem Data wybudowania budynku Adaptacja lokalu Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego we w asno Sprzeda nieruchomo ci, która wróci a do podatnika po wcze niejszym uniewa nieniu sprzeda y Sytuacja gdy ustanowiono odr bn w asno lokalu Umowa o do ywocie Data nabycia nieruchomo ci przez zasiedzenie Sp ata cz ci spadku nie jest wynagrodzeniem za zbycie nieruchomo ci Dat nabycia nieruchomo ci jest data mierci spadkodawcy Dzia spadku a data nabycia Zwrot gruntów warszawskich data nabycia Nabycie prawa do gruntów warszawskich Nieruchomo w czona do maj tku ma onków Podzia maj tku wspólnego ma onków Zniesienie wspó w asno ci Data nabycia przy zamianie nieruchomo ci Ustalenie wysoko ci przychodu z odp atnego zbycia nieruchomo ci To podatnik okre la dochód Wysoko przychodu w przypadku zamiany nieruchomo ci Sprzeda nak adów poniesionych na budow Zwrot wk adu od spó dzielni Sprzeda gruntu z niedoko czon budow Sprzeda gruntów le nych Ocena celu nabycia gruntów rolnych System opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomo ci Koszty uzyskania przychodu ze sprzeda y nieruchomo ci Koszty nabycia, a nie koszty ustalone przez rzeczoznawc Sp ata hipoteki nie stanowi kosztu zbycia Sp ata kredytu spadkodawcy Odsetki od kredytu zaci gni tego w celu zap aty podatku od spadku Wydatki zwi zane ze sp at kredytu jako koszt Sp ata na rzecz m a kosztem D ug wobec po yczkobiorcy Nabycie w drodze darowizny koszty Zamiana nieruchomo ci Rewaloryzacja kosztów Op ata planistyczna nie stanowi kosztu Wzrost kursu franka szwajcarskiego przy kredycie nie stanowi kosztu Koszty przy umowie do ywocia

20 Wyp acony zachowek nie stanowi kosztu Faktury dokumentuj ce koszty B. Zwolnienia przy zbyciu/nabyciu nieruchomo ci Ulga odsetkowa zasady kontynuacji Obecne zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odp atnego zbycia nieruchomo ci Wyliczenie dochodu obj tego zwolnieniem Cele uzasadniaj ce zwolnienie analogiczne jak przed 1 stycznia 2007 r Zbycie udzia u w nieruchomo ci a zwolnienie Nabycie nieruchomo ci poza Polsk Sytuacja kiedy dopiero po up ywie dwóch lat od daty sprzeda y zostanie zawarta definitywna umowa nabycia Przej cie zwolnienia przez spadkobierców Nie wystarczy sama dekaracja podatnika Potrzeby mieszkaniowe w asne, nie konkubiny Nabycie w celu wynajmu Zakup budynku niemaj cego charakteru mieszkalnego Wydatki dokonane przed nabyciem w asno ci lokalu Kredyt mo e by udzielony na dowolne cele rodki ze sprzeda y nieruchomo ci na sp at kredytu uprzednio zaci gni tego na jej nabycie Kredyt ma onka Jak kredyt to nie od osoby fizycznej Sp ata zobowi za spó dzielni zwi zanych z budow Zakup udzia u w lokalu mieszkalnym Ulga mieszkaniowa przy zamianie nieruchomo ci Zakup niesfinansowany ze rodków uzyskanych ze zbycia nieruchomo ci Dokumentowanie wydatków Op ata partycypacyjna przy mieszkaniach w TBS Zakup ekspektatywy Samowola budowlana Zakup pensjonatu Wydatki poniesione na wyposa enie nabytego lokalu Narz dzia nabyte na potrzeby remontu Realizacja inwestycji za po rednictwem w asnej firmy Nak ady pracy w asnej XIII. NIEUJAWNIONE RÓD A PRZYCHODÓW Charakterystyka opodatkowania nieujawnionych dochodów Szczególny sposób prowadzenia post powania dowodowego Konstytucyjno regulacji w zakresie nieujawnionych dochodów Orzeczenie Trybuna u Konstytucyjnego nieujawnione dochody za lata uzasadnienie Skutki orzeczenia TK prosta niekonstytucyjno Skutki orzeczenia niekonstytucyjno ci dzia anie wstecz Mo liwo wznawiania post powa za lata jako skutek wyroku TK Ponowne wznowienie post powania podatkowego/s dowo-administracyjnego Brak podstawy do ustalania zobowi za w latach Niezako czone post powania o nieujawnione dochody za lata Pytania prawne do Trybuna u nieujawnione dochody po 2006 r Orzeczenie Trybuna u Konstytucyjnego nieujawnione dochody za lata 2007 i nast pne uzasadnienie...671

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2015 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl 1 z 5 2012-04-05 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl Włocławek: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OŚWADCZENE O STANE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ja, niżej podpisanyla) ^.. ^ f e ^ g j f e S g M ^ (imiona i nazwisko) (w przypadłe kobiet Dodać nazwisko Danipncjrurodzony(a)..,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 45

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 45 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 45 ROZDZA I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODO- WYM OD OSÓB FIZYCZNYCH... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Zwrot poniesionych kosztów obrony oskar onego... 47

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo