Polska-Kraków: Cysterny 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Kraków: Cysterny 2013/S 126-216737. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Kraków: Cysterny 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska 1 Osoba do kontaktów: Ewa Musiał sprawy formalne Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Dostawa dwóch samochodów typu cysterna do przewozu wody pitnej Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL213 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej 1/10

2 2/10 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów typu cysterna do przewozu wody pitnej. Podwozie: - samochód ciężarowy dwuosiowy - dopuszczalna masa całkowita 3,5 t - maksymalna wysokość samochodu wraz z zabudową 3000 mm - rozmiar kół min R16 - Koła z tyłu podwójne - Moc silnika min.108 kw - Silnik spełniający normy EURO 5 Samochód winien spełniać wszystkie kryteria dotyczące norm ekologicznych i bezpieczeństwa dla danego typu pojazdu dopuszczonych do ruchu w UE, szczególnie dotyczących: - Zużycie energii - Emisja dwutlenku węgla - Emisja tlenków azotu: - Emisja cząstek stałych - Emisja węglowodorów - Kabina kierowcy 3 osobowa z izolacją termiczną i dźwiękową - Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h - Lusterka podgrzewane sterowane elektrycznie, szerokokątne lusterko wsteczne, - Szyby strenowane elektrycznie z wyłącznikiem blokującym szybę - Fotel kierowcy z regulacją pochylenia i wzdłużną - Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikiem siły napięcia - Schowki nad szybą przednią radio CD, fotel kierowcy pneumatyczny. - Układ kierowniczy z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia. - Klimatyzacja - Układ hamulcowy wyposażony w system ABS, EBS, hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem pneumatycznym. Hamulce tarczowe(przód i tył) z przodu wentylowane - Sygnalizacja dźwiękowa manewru cofania - Zestaw narzędzi zawierających klucz do kół i podnośnik hydrauliczny, koło zapasowe - Na samochodzie zamontowana belka sygnalizacyjna na kabinie kierowcy (dwa żółte światła sygnalizacyjne i napis - MPWiK S.A. lub Wodociągi Kraków) oraz jedno światło błyskowe żółte z tyłu pojazdu wyłącznik w kabinie kierowcy - Szafki na narzędzia umieszczone z lewej i prawej strony pojazdu zamykane na klucz wykonane z blachy aluminiowej lub ze stali nierdzewnej ( dla umieszczenia podnośnika, kluczy samochodowych, rury nasadowej do hydrantów ppoż., klucza do zasuw, klinów najazdowych, węży podłączeniowych, - Osłony kół z błotnikami z tworzywa sztucznego lub stali ocynkowanej, oraz z chlapaczami gumowymi (przód i tył) - Po obu stronach podwozia umieścić specjalne osłony zabezpieczające przed wjechaniem dostaniem się pod pojazd (zgodnie z polskimi przepisami) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium - Na wyposażeniu samochodu znajdują się: apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza, zestaw narzędzi, dwa kliny, podnośnik samochodowy hydrauliczny - Malowanie nadwozia dwukolorowe lakierem akrylowym: zbiornik oraz płaszcz zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania, kabina w kolorze 2/10

3 3/10 białym z niebieskim pasem rozdzielającym z przodu i z tyłu oznakowanie ostrzegawcze czerwono białym kolorem odblaskowym. Na zbiorniku umieszczony napis Woda do Picia ( po obu stronach zbiornika) Zbiornik na wodę: -kuferkowy lub w kształcie spłaszczonego walca, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z przeznaczeniem do transportu wody pitnej. Wewnątrz zbiornika falochron zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się wody. -pojemność całkowita 1300l -zabudowa samochodu umożliwiająca pracę w warunkach zimowych - zbiornik oraz kurki czerpalne ocieplone np. pianka poliuretanową Wyposażenie: -Cysterna wyposażona w pokrywę zamykającą o średnicy 500 mm z zaworami odpowietrzającymi, -Pomost obsługowy z drabinką oraz poręczami - wykonanie ze stali nierdzewnej. -Dwie pompy z niezależnym napędem ( zasilanie z oddzielnego silnika spalinowego) do zmywania nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej oraz do zasilania innych obiektów z wykorzystaniem zbiornika wody. -Pompa do zmywania-ciśnienie robocze ~15 MPa wydatek pompy ~36 l/min + przewód nawinięty na bęben długość 25 m, pistolet i lanca ( urządzenie typu karcher) -Pompa do podania wody do innych obiektów - ciśnienie robocze min.0,2 max 0,6 MPa i wydajność l/ min w wykonaniu ze stali nierdzewnej umieszczona w szafce wykonanej ze stali nierdzewnej z boku pojazdu i przewód zasilający średnicy 25mm nawinięty na bęben 25 m (lub inne rozwiązania np. węże strażackie z atestem PZH, przechowywane w skrzyni) - wskaźnik poziomu wody ze skalą umieszczoną na zewnątrz zbiornika - w tylnej części zbiornika minimum 3 kurki czerpalne wraz z instalacją wodociągową wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające pobór wody, umieszczone w ocieplonej szafce kolektorowo dystrybucyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej -2 kurki czerpalne umieszczone w ocieplonej szafce ze stali nierdzewnej z boku pojazdu -węże podłączeniowe Φ 50 mm wykonane z tworzywa sztucznego z szybkozłączami łączna długość 2x 20 m ( atest PZH do przesyłania wody pitnej, odporny na działanie warunków atmosferycznych w kolorze niebieskim z napisem woda do picia ). Napełnianie zbiornika: - grawitacyjnie przez instalację włączoną przy włazie rewizyjnym,wyprowadzoną do tyłu pojazdu i zakończoną złączem strażackim Φ 50 mm, na instalacji umieścić zawory odcinające wykonane ze stali nierdzewnej - oraz poprzez instalację i złącze strażackie DN 50 służące równocześnie do opróżnienia komory zbiornika wykonanie ze stali nierdzewnej wraz z ociepleniem, umieszczone z tyłu pojazdu w szafce kolektorowo dystrybucyjnej. Na instalacji umieścić zawory odcinające komory zbiornika oraz zawór oddzielający instalację od kurków dystrybucyjnych. - Cała instalacja wodociągowa wykonana z stali nierdzewnej Posadowienie zbiornika. Rama oraz elementy nośne cysterny wykonane ze stali ocynkowanej. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi projekt zabudowy wraz z podwoziem do akceptacji przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego należy przedstawić: - Instrukcje obsługi i lista części zamiennych w języku polskim - Świadectwa homologacji - Certyfikaty 3/10

4 4/10 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) - Atest PZH dla zbiornika i armatury - Producent dostarczy decyzję UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych na podstawie ustawy o dozorze technicznym Dz U.nr 122 poz 1321 oraz Oświadczenie, że żaden element zabudowy nie jest zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie podlega nadzorowi UDT. Cena samochodu oraz zabudowy winna uwzględniać koszty szkolenia z zakresu obsługi samochodu. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego Odbiór techniczny - odbiór samochodu zgodnie z polskimi normami - odbiór zbiornika według polskich przepisów Odbioru samochodu dokona komisja powołana przez zamawiającego. Samochody rejestruje MPWiK S.A. na podstawie kompletu dokumentów od wykonawcy. Przy braku wymaganych dokumentów. Wykonawca zapłaci karę umowną. Odbioru samochodów dokonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Transportem, w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości transakcja wykonawca ponosi karę umowną. Do odbioru końcowego należy przedstawić: 1) Atesty Państwowego Zakładu Higieny na materiały użyte do zabudowy podwozia; 2) Świadectwo homologacji na samochód oraz wykonaną zabudowę. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Dostawa dwóch samochodów typu cysterna do przewozu wody pitnej stanowiącej część udzielanego w częściach zamówienia na dostawę samochodów o łącznej wartości: netto: PLN, brutto: PLN. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 4/10

5 5/10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 2. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku Pekao SA I Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, nr konta: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami: 1) oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS lub KRUS, Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 oddzielnie dla każdego wykonawcy; 2) dowód wniesienia wadium, dane dotyczące sytuacji finansowej, informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane należy przedstawić łącznie dla wszystkich wykonawców jako wspólne załączniki do oferty. 3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu lub także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik upoważniony do zawarcia umowy jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie (lub także do zawarcia umowy) winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa. 5. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek z art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5/10

6 6/10 2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu ich niespełniania. W niniejszym postępowaniu spełnianie tych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 3. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek z art. 24 ust.1 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru załączonego do nin. specyfikacji; 2) aktualny (tj. zawierający dane zgodne ze stanem rzeczywistym na dzień składania oferty) odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) dowód wniesienia wadium; 4) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) wyłącznie dla podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. nr 197, poz z późn. zm.) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 6. W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć: 1) Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy według wzoru załączonego do specyfikacji; 2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, o którym mowa w pkt XIV.5.3) SIWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny); 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w pkt XV.4 SIWZ p.t.: Wykonawcy występujący wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę). 6/10

7 7/10 7. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego do oferty należy załączyć: 1) szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu potwierdzający zgodność z wymaganiami określonymi w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia; 2) Wstępny projekt zabudowy samochodu 8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego z odpisu z właściwego rejestru, aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się któregoś z wymaganych powyżej dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (należy złożyć dokument wystawiony odpowiednio: nie wcześniej niż 6 miesięcy lub nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7/10

8 8/10 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: w niniejszym postępowaniu warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje nadal co najmniej dostawy samochodów typu cysterna o wartości nie mniejszej niż PLN netto łącznie. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do oferty należy załączyć: 1) formularz nr 2 wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane; wykaz ten musi obejmować co najmniej dostawy samochodów typu cysterna o wartości nie mniejszej niż PLN netto łącznie, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z niewykazaniem wymaganego doświadczenia; 2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca w tym zakresie polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przy czym podmioty te są zobowiązane złożyć wykaz zasobów, o którym mowa wyżej; 3) dowody potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia należy załączyć oświadczenie wykonawcy. 4) Zamawiający informuje, że Wykonawca w miejsce poświadczenia może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 5) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie formularzu nr 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 3) powyżej. 6) stosownie do treści 1 ust.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający określa, że głównymi dostawami o których mowa w pkt. 1) powyżej są dostawy samochodów typu cysterna o wartości nie mniejszej niż PLN netto łącznie. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 2.2. Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura 8/10

9 9/10 IV.1) IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Rodzaj procedury Rodzaj procedury Otwarty Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: 370/PN-85/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :45 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość Kraków, ul. Senatorska 1, bud.a, pok. nr 4 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe: Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: na zabudowę samochodu minimum 24 miesiące; na podwozie minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji należy podać jednoznacznie w miesiącach, a nie w motogodzinach (Mth). Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 9/10

10 10/10 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Dziale VI (art. 179 i nast.) upzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie oraz skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań oraz tryb ich rozstrzygania zostały szczegółowo uregulowane w art upzp. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu zostały szczegółowo uregulowane w art. 198a-198g ustawy. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Kraków: Turbiny i silniki 2015/S 063-111584. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Kraków: Turbiny i silniki 2015/S 063-111584. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111584-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Turbiny i silniki 2015/S 063-111584 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 074-124191. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 074-124191. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 6/04/203 249-203-PL /3 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249-203:text:pl:html PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 203/S 074-249 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156439-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 068-122206. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 068-122206. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:122206-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 068-122206 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354329-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81924-2012:text:pl:html PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185995-2013:text:pl:html PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340533-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo