Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Załącznik do Zarządzenia Nr VI/46fII Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2011 r. Przyjęty uchwałą Nr XXXIX/ Rady Miasta Lubartów z dnia 28 stycznia 2010 r. budżet Miasta na 2010 rok wynosił: - dochody - wydatki zł zł. owane wydatki wg uchwały budżetowej przewyższają planowane dochody o kwotę zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę zł. Niedobór został pokryty długoterminowymi kredytami w wysokości zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych (wolnymi środkami) w wysokości zł. W trakcie roku 2010 budżet ulegał ciągłym zmianom i na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów był niższy o kwotę zł. Po stronie wydatków o kwotę zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: - dochody - wydatki zł, zł. Niedobór budżetu został pokryty długoterminowymi kredytami oraz nadwyżką z lat ubiegłych (wolnymi środkami). Dochody owane dochody budżetu w okresie od r. do r. były zmieniane 12 razy. Zmiana planu dochodów dotyczyła zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i wynikających z porozumień oraz zmiany wysokości innych dochodów i wystąpiła w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport. owane dochody ogółem budżetu Miasta na 2010 rok stanowiły kwotę zł. a zrealizowane zostały w wysokości zł., co stanowi 91,59 %. dochodów według działów gospodarki narodowej 1. Rolnictwo i łowiectwo dochodów w tym dziale wynosił zł, wykonanie zł. i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. 1

2 2. Gospodarka mieszkaniowa dochodów na rok 2010 wynosił zł i został zrealizowany w tym z tytułu:. - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływów z różnych opłat (opłata adiacencka, opłata z tyto wzrostu wartości gruntu) - wpływy z dywidend - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływów z tyto przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - odsetek od nieterminowych wpłat - wpływów z różnych dochodów (za wycenę nieruchomości) w kwocie zł., Działalność usługowa W tym dziale na 2010 r. zaplanowano dochody w wysokości zł., a zostały wykonane w wys zł, - wpływy z różnych opłat (sprzedaż grobów) Administracja publiczna owane dochody w 2010 roku stanowił kwotę zł, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości zł. - wpływy z mandatów karnych - wpływy z różnych opłat (prowizja za terminowe odprowadzanie pod.doch, składek na ubezp. społeczne, koszty upomnień) dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (za drewno, gruz, zniszcz. przyst.) dotacje celowe z budż, państwa na zadania zlecone bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej - środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (e-administracja) Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa owana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła zł., otrzymano dotację w wysokości zł., na: - aktualizację spisu wyborców - wybory Prezydenta RP - wybory do rad gmin Obrona narodowa owana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gmmom wynosiła zł i otrzymano dotację w kwocie zł. 2

3 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa owana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła 300 zł, otrzymano dotację w kwocie 300 zł. 8. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. dochodów na 2010 r. wynosił zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości zł. - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działaln. gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drog , parkometry , opł. parking ) - odsetki od nieterminowych wpłat z tyto podatków i opłat - pozostałe odsetki - rekompensaty utraconych doch. w pod. i opłatach lokalnych Na r. stan należności wymagalnych zł, (zaległości) w podatkach i opłatach wynosił podatek od nieruchomości zł, - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł, podatek od środków transportu zł, - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł, - podatek od działalności gospodarczej od os. fiz. (karta podatkowa) zł, - podatek rolny (os.fiz.) zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 314 zł, - osoby prawne 17 zł, - osoby fizyczne 297 zł. Największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych nadal posiadają: Lubelskie Huty Szkła w upadłości Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowe "KOMM" Sp.Jawna FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z

4 Rekord Sp. z 0.0. INTER CAR S.A. "BOX CENTER" A. i R. Spółka Jawna "MEBGAL" S.Lalak Sp. Jawna Spółdzielnia Inwalidów "OGNIWO" Syndyk Masy Upadłości FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z 0.0. Wobec Lubelskich Hut Szkła w upadłości i Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z 0.0. została zgłoszona wierzytelność. Na Syndyka Masy Upadłości FERNO wystosowano skargę do komisarza sądowego w sprawie niepłacenia podatku przez syndyka. Dla wszystkich pozostałych dłużników wystawiono 33 tytuły wykonawcze. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w roku 2010 wystawiono 57 tytułów wykonawczych i szt upomnień, 9. Różne rozliczenia dochodów wynosił zł, dochody te zostały wykonane w wysokości z tytułu: - odsetki od środków pieniężnych - dotacje rozwojowe - subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin zł Oświata i wychowanie dochodów na 2010 r. wynosił zł., uzyskano dochody w wysokości zł., - wpływy z różnych dochodów - dotacje rozwojowe - dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestyc. (Radosna Szkoła) Opieka społeczna owane dochody po zmianach stanowiły kwotę zł, a zrealizowane zostały w wysokości zł. z tytułu: - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (dochody jednostek) - wpływy z tyto zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie - dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin - dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej

5 12. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej owana w tym dziale dochody stanowiły kwotę zł, otrzymano zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków poniesionych w 2009 r. - einc1usion) - dotacje rozwojowe (projekt II LO i SP-3) na wydatki bieżące - dotacje rozwojowe (projekt II LO i SP-3) na zakupy inwetyc środki w wysokości Edukacyjna opieka wychowawcza dochodów wynosił zł., a zostały wykonane w wysokości zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. 14. Gospodarka komunalna owane dochody stanowią kwotę zł zł, - wpływy z różnych opłat (za przyłącze gazowe) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (PaŚ) - dotacje rozwojowe ("Czas na Lubartów") zostały zrealizowane w wysokości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochodów w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. i został zrealizowany w pełnej wysokości i była to dotacja na organizację Dni Kultury Romskiej. 16. Kultura fizyczna i sport dochodów na 2010 rok wynosił zł, a został zrealizowany to dotacja na przebudowę skarpy na boisku sportowym przy SP-3. w kwocie zł. Była dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Wydatki Zaplanowane w budżecie na 2010 r. wydatki w kwocie zł. były w trakcie roku zmieniane 16 razy i na r. stanowiły kwotę zł. w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości zł. Zmiany w planie wydatków związane były ze zwiększaniem i zmniejszaniem wydatków na rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport. owane wydatki w kwocie zł. zostały wykonane w wysokości zł., co stanowi 86,79 % planowanych kwot; - wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacja dla Powiatu Lubartowskiego (zakup 5

6 tomografu dla SP ZOZ-nie ujęte w zał. Nr 4) dotacja dla Gminy Wilków ( nie ujęte w zał. Nr 4) Na 2010 rok Burmistrz Miasta uzyskał od Rady Miasta upoważnienie do: zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, zaciągania zobowiązań z tyto umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011, przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tyto umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł., zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu, przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych, lokowania wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących obsługi bankowej Miasta. W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do: - zaciągania zobowiązań z tyto umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011, - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł., - zaciągania kredytów i pożyczek, - dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu, - lokowania wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących obsługi bankowej Miasta. Zadania własne wydatków według działów przedstawia się następująco: l.rolnictwo i łowiectwo owane na 2010 rok wydatki stanowią kwotę zł. i zostały wydatkowane w wysokości 974,98 zł. na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym. 2. Transport i łączność Uchwalony plan wynosi zł, a poruesione w tym dziale wydatki stanowią kwotę zł. i zostały przeznaczone na: - bieżące utrzymanie dróg - wydatki na inwestycje drogowe - modernizacja ulic

7 - rozbudowa odwodnienia przy ul. l-go Maja zakup programu do ewidencji dróg rewitalizacja centrum modernizacja ul. Lubelskiej, Rynek I i Słowackiego budowa ul. Kozłowieckiej dotacja na budowę dróg dla Gminy Wilków (zadanie nie ujęte w zał. Nr 4) Do prac przy bieżącym utrzymania ulic zatrudnieni byli pracownicy w ramach prac interwencyjnych i robót drogowych. 3. Gospodarka mieszkaniowa owane wydatki w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości zł. i przeznaczone na: - gospodarka mieszkaniowa - remonty zasobów mieszkaniowych - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - opłaty za administrow. zasobami mieszk. - odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszkalnych - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące - wynagrodz. pełnomocno Burmistrza ds. Wspólnot Mieszk. - wynagr. komisji do spraw lokalowych - przegląd stanu technicznego budynku - energia elektr. i cieplna, wywóz ścieków, woda w budynkach przy ul. 3-go Maja 24 A, Sławińskiego i Rynek II - Hala wykonanie witryny okienno-drzwiowej w bud. przy ul. Rynek II montaż elektronicznych podzielników w bud. przy ul. Słowackiego wycena nieruchomości, akty notarialne podziały geodezyjne działek ogłoszenia przetargów konserwacja instalacji budynków przy ul. 3-go Maja 24 A, Rynek II - Hala - wykonanie map geodezyjnych - opłata elsploat. za udostęp. bazy danych Krajowego Systemu informacji o terenie "EWMAPA" - ubezpieczenie mienia - podatek VAT - odszkodowania za drogi - opłaty sądowe - wydatki na inwestycje - termomodernizacja części budynku przy ul. 3-go Maja - zakup nieruchomości l l l

8 - pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne (dokument. techniczne) Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł., zostały zrealizowane w wysokości zł. z przeznaczeniem na: - zapłatę za administrowanie cmentarza komunalnego - wyd. inwestycyjne (budowa grobów) - budowa grobów - urządzenie zieleni na cmentarzu żydowsk Administracja publiczna owane wydatki na zadania własne w wysokości zł. zostały zrealizowane w kwocie zł. i wydatkowane na: - wydatki związane z działalnością Rady I Jej organów diety Radnych zakup Lubartowiaków zakup artykułów na organizację sesji i komisji, obchodów 20-lecia Samorządu zakup publikacji.polska samorządowa" ogłoszenia prasowe wykonanie sztandaru wykonanie statki "Zasłużony dla Miasta Lubartowa" zakup usług związanych z organizacją obchodów 20-lecia samorządu.... organizację sesji delegacje służbowe - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wydatki bieżące wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne pracowników UM wynagrodzenie audytora przegląd stanu technicznego ZFŚS PFRON energia budynku elektryczna, cieplna, woda usługi zdrowotne zakup usług internetowych opłaty telekomunikacyjne podróże służbowe opłaty i składki, ubezpieczenia VAT odszkodowania za uszkodzone samochody

9 koszty postępowania sądowego szkolenia pracowników zakup materiałów papierniczych zakup akcesoriów komputerowych zakup materiałów i wyposażenia (Lubartowiaki, śr. czystości, dzienniki urzęd., prenumeraty, druki, odkurzacz, krzesła i mat. biurowe) zakup usług (serwis oprogr. USC, usł. informatyczne i nadzór eksploatacyjny, konserwacja i naprawa sprzętu, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ogłoszenia prasowe, naprawa samochodu Straży Miejskiej, odnowienie certyfikatów-podpis elektroniczny) - wydatki inwestycyjne projekt eadministracja - zakup komputerów i urządzeń peryf. - zakup wyposażenia - promocj a Miasta - parasole z nadrukiem - długopisy z nadrukiem - opaski samozaciskające z logo - czapka z logo - torby bawełniane z logo - torby papierowe z herbem - mapy - plan Lubartowa - brelok z herbem Lubartowa - kalendarz planszowy - kalendarz "Kozłówka" - realizacja i emisja programów - dyplomy na 20-lecie samorządu - wykonanie oprawy grafiki do kalendarza - ogłoszenia w Lubartowiaku zam. inf. o Lubartowie w wydaniu jubileuszowym Wielkiej Księgi - usługi transportowe (przewóz reprezentacji piłkarskiej) - dostęp do portalu GRANTY.PL - składka na udział w turnieju - dotacje w tym dla: - LOK MKS Lewart MKS Lewart AGS MKL Nefryt MKTR Relax MKS Pogoń wydatki związane z realizacją projektu ze środków MSZ pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe - kwiaty i at. spoż. na spotkania okolicznościowe różne opłaty i składki (Związek Miasta i Gminy Lubartów) a.

10 ogłoszenia prasowe, doręczenia pocztowe nagłośnienie i pokaz ogni sztucznych (Noc Sylwestrowa) - wynajem hali w LO ul. Chopina - zakup usług związanych z organizacją Dni Lubartowa - zakup dzienników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa. Przeznaczone w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę zł. w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wys zł. z przeznaczeniem na: - diety komisji wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów biurowych zakup usług Bezpieczeństwo publiczne. wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę zł, - rezerwa na realiz. zadań z zakresu zarządz. kryzysowego - wydatki bieżące szafa aktowa - publikacja z zakr. Obr. Cywilnej i zarz. Kryzysowego - środki dla Komendy Powiatowej Policji Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (doręczenie nakazów i upomnień) przeznaczono kwotę zł, a poniesiono wydatki w wysokości zł. 9. Obsługa długu publicznego owana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości zł. została wykorzystana w kwocie zł., z tego na: - spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP oraz w BRE - spłatę należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Różne zadania owana na początku roku rezerwa w wysokości zł. została zmniejszona o zł. tj. do kwoty zł. nie była rozdysponowana. Z kwoty zł. na przeprowadzenie referendów przeznaczono zł., a na dotacje dla Gminy Wilków zł. 11. Oświata i wychowanie wydatków w tym dziale po zmianach wynosi zł. wysokości zł. i przeznaczony na: - bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE - utrzymanie klas zerowych w szkołach został wykonany w

11 - utrzymanie 4 przedszkoli - utrzymanie 2 gimnazjów w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE - utrzymanie liceum ogólnokształcącego w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE - dowożenie uczniów do szkół - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostała działalność w tym m.in.: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów W w/w kwotach znajdują się wydatki na inwestycje: - szkół podstawowych - przedszkoli - gimnazjów Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki stanowiły kwotę zł, a wydatkowano kwotę zł. na: - przeciwdziałanie narkomanii - realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (utrzym. świetlicy MOPS zł.) - wydatki inwestyc. - budowa Skate Parku pozostała działalność - dotacja dla Hospicjum - dotacja celowa dla Powiatu (zakup tomografu) Opieka społeczna Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie przeznaczono kwotę zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości zł. z przeznaczemem na; - domy pomocy społecznej (dopłata dla 15 osób) - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla 97 osób) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne - zasiłki celowe osób z tego na: - świadczenia pieniężne( 479 osób) - schronienie (5 osób) - pogrzeb (2 osoby) - usługi w DDPS (pranie, kąpiele - 39 osób) - zakup opału (8 osób) - zasiłki okresowe osób - dodatki mieszkaniowe

12 według zarządców lokali: mieszkania spółdzielcze dla 297 gospodarstw mieszkania komunalne dla 132 gospodarstwa wspólnoty mieszkaniowe dla 39 gospodarstw najem dla l gospodarstwa - zasiłki stałe osób - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.(okulary,ekwiwalent za odzież.) - wynagrodzenia i pochodne - PFRON - zakup materiałów i wyposażenia - zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu - energia elektryczna i cieplna - remonty - zakup usług zdrowotnych - zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat. i nadzór eksploatac.) - usługi internetowe - opłaty telekomunikacyjne - delegacje - opłaty i składki (ubezpieczenie) - ZFŚS - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budż.państwa ijst.(znaki opł. sądowej, opł. za trwały zarząd) - koszty postępowania sadowego - szkolenia pracowników - akup materiałów papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych - wydatki inwestycyjne - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Z tej formy pomocy korzystały 73 osoby.) - pozostała działalność - realizacja programu.pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych osoby - posiłek dla dzieci w pozostałych placówkach - 56 osób - świadczenia pieniężne w ramach programu osób - świetlice - 42 osoby - dowóz posiłków - posiłki w DDPS - prace społecznie użyteczne - realizacja projektu "Od aktywizacji do rozwoju" - zakup żywności dla naj uboższej ludności Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości zł. a wydatkowano w wys zł. z przeznaczeniem na: 12

13 - realizację przez G-2 programu " Bogatsi o nowe doświadczenia" - realizację przez G-l programu "Równy start-wybór drogi życiowej - na realizację przez UM projektu "einclusion-lubartów bez barier" - realizację przez SP-3 projektu "Wyspa szans" - rozwój wykształcenia - realizację przez II LO projektu "Młodzieżowa Akademia Rozwoju" - rozwój wykszt. - realizację przez SP-1 projektu "Mierz siły na zamiary" Edukacyjna opieka wychowawcza wydatków na 2010 rok wynosił zł., wydatkowano kwotę zł. na wypłatę stypendiów socjalnych. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatków wynosił zł, a został wykorzystany w wysokości zł na: - gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL) (w tym składka na inwestycje zł.) - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - oświetlenie ulic opłata za energię + VAT konserwacja lamp - wydatki inwestycyjne(oświetl. ulic i Parku Miejskiego) - różne zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydatki bieżące - wynagrodzenie inkasenta - wydatki związ. z funkc. targowiska (zakup mioteł, kas fiskalnych, sprzątanie, energia elektr, woda) - wynagrodzenia bezosobowe (za konserwację parkometrów, odbiór podliczników na targowisku) - zakup piasku na plażę nad rz. Wieprz - ogłoszenia prasowe - konserwacja monitoringu - wynajem kabiny sanitarnej na Dzień Wszystkich Świętych - wiaty przystankowe - wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt - wydatki związane z funkcjonowaniem Parku Miejskiego - woda na cele p/pożarowe - dopłata do wody mieszkańcom wsi Nowodwór - obok wysypiska śmieci - konserwacja podświetlenia pasażu spacerowego - dopłaty do ceny ścieków (dla PGK) [ij13

14 - dopłaty do ceny wody (dla PGK) - parkometry (zakup baterii, rolek, akumulatorów i naprawa) - różne wydatki (woda-zdroje uliczne, odbitki xero, przyłączenie oświetlenia ulicznego, oświetlenie parku i placu przy G-2) - wydatki bieżące ze środków WFOŚiGW - zarybianie rzeki Wieprz - zakup budek lęgowych opryski, grabie, folia, paliwo i części do kosiarki do kosiarki, ziemia - usuwanie azbestu - zbiórka leków przeterminowanych - usługi ogrodnicze w parku - ławy kamienne - drzewa i krzewy do nasadzeń - prace budowlane (rów, alejki) - remont pompy fontanny i udrożnienie instalacji wodnej - zużycie wody - wydatki inwestycyjne - budowa ogrodzenia w parku - budowa targowiska - ul. Kościuszki - dokumentacja i częściowe wyk oświetlenia bryły budynku UM - renowacja rowu parkowego - utwardzenie placu przy ul. Kościuszki - zakup kontenera sanitarnego WC - "Czas na Lubartów" - kompleksowe przygot. terenów pod inwestycje - "Teraz biznes" - budowa strefy gospodo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego owane wydatki, na zadania własne, w wysokości zł. zostały zrealizowane na kwotę zł. i przeznaczone na: - dotację dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury - dotację dla Biblioteki - pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje celowe dla: - Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Miejskiej - OSP Lubartów - Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego - Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego - Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych - Stowarzyszenia Alwernia - Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów - Stowarzyszenie Miejski Koło Turystyki Rowerowej

15 - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych - Związek Kombatantów RP - Polski Związek Niewidomych - Parafia Św. Anny - wydatki bieżące Nagrody Burmistrza - wydatki bieżące (zakup nagród, materiałów i usług) - wydatki na inwestycje tj. budowa Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów na renowację obrazów) Kultura fizyczna i sport owane w tym dziale wydatki w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości zł z przeznaczeniem na : - utrzymanie obiektów sportowych przy SP-3 ("Orlik-2012" i basen) - wydatki inwestycyjne - budowa boiska sportowego przy G-2 - budowa Skate Parku - przebudowa skarpy na boisku sportowym Orlik dotacje z tego dla: -LOK - klubu "Lewart" - klubu "Lewart" - Autonomiczna Sekcja (AGS) - Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego "Nefryt" - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rekord" - Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" - Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego "LUKS" - MKS Lubartów - Klub Abstynenta Nadzieja - Stowarzyszenie EMAUS - Stowarzyszenie "Niech się serce obudzi" - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - Stowarzyszenie Miej ski Koło Turystyki Rowerowej - Parafia Św. Anny - Stowarzyszenie Alwemia - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Izba Tradycji Kolejowej - masowe imprezy sportowe i sport szkolny wynagrodzenia za sędziowanie na zawodach - zakup nagród, pucharów, gier, dyplomów, mater. remont. - nagrody Burmistrza - usługi transportowe, naprawa placów zabaw, - zakwaterowanie i wyżywienie grupy młodzieży i opiekunów w ramach

16 wymiany wakacyjnej - wynagrodzenia opiekunów grupy młodzieży z wymiany wakacyjnej - delegacje-diety - ubezpieczenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2. Zadania zlecone Miasto w 2010 roku wykonywało zadania zlecone przez Wojewodę, Krajowe Biuro Wyborcze i Główny Urząd Statystyczny. wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia wynosił zł., wykonano wydatki w kwocie zł. tj. 99,27 %. 1. Rolnictwo i łowiectwo wydatków wynosił zł, a wydatkowano zł., na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. 2. Administracja publiczna Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2010 r. kwota zł. została wykorzystana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - sfinansowanie części kosztów 7,5 etatu administracji - przeprowadzenie spisu rolnego Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Ustalony plan wydatków w kwocie zł. został wykonany w wysokości zł. z przeznaczeniem na: - aktualizację spisu wyborców - wybory Prezydenta RP - wybory do rad gmin Obrona narodowa Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota zł. została wykorzystana w pełnej wysokości. 5. Bezpieczeństwo publiczne. wydatków wynosił 300 zł., i kwota ta została wydatkowana w pełnej wysokości. 6. Opieka społeczna Ustalona na wydatki kwota w wysokości zł. została wykorzystana w wysokości zł. z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne - zasiłki rodzinne z dodatkami - zasiłki pielęgnacyjne (ij16

17 - świadczenia pielęgnacyjne - jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (234 osoby) - składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców - organizacja wypłat świadczeń - składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z tej formy pomocy korzystało 19 osób. - pozostała działalność (zasiłki dla 2 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki w wysokości zł. przeznaczone na Festiwal Kultury Romskiej zostały wykorzystane w pełnej wysokości. wydatków zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3. Wynik wykonania budżetu Budżet Miasta na dzień roku zamknął SIę wynikiem ujemnym w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości zł w BGK i pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości zł., dokonało spłaty kredytów w wysokości zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto posiadało zadłużenie w wysokości ,79 zł, z tytułu kredytów długoterminowych ,79 zł i z tytułu pożyczek zł.. Należności Miasta z tytułu podatków, opłat, świadczeń rodzinnych oraz usług wynosiły zł., w tym zaległości: zł. (z tego świadczenia rodz zł.) W 2010 roku Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyto udzielonych w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę ,40 zł. Inwestycje wydatków inwestycyjnych na dzień r. wynosił zł, a wydatkowano środki w wysokości zł. zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr Modernizacja ulic Na to zadanie wydatkowano z budżetu Miasta środki w wysokości zł. w ramach, których sfinansowane zostały inwestycje na ulicach: - Gagarina - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej. - Akacjowej - nawiezienie tłucznia, wyprofilowanie równiarką, uwałowanie przy użyciu walca wibracyjnego. - nawierzchnia wiaduktu - frezowanie nierówności, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. - Pięknej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej. - Północnej - wyrównanie istniejących zadołowań masą asfaltową, podwójne powierzchniowe spryskanie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. - Aleje Zwycięstwa - wyrównanie istniejących zadołowań masą asfaltową, podwójn& 17

18 powierzchniowe spryskanie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. - Krętej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Krasickiego - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Żeromskiego - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Słonecznej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej. - Wrzosowej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Baczyńskiego - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej. - łącznik ulic: Powstańców Warszawy, Czwartaków - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - odwodnienie odcinka ulicy 1 go Maja - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej dł. 44 mb wraz z dwoma przykanalikami. - zjazdy przy ulicy Cisowej - wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej. 2. Rozbudowa odwodnienia przy ul. l-go Maja Zadanie polegało na budowie odwodnienia na odcinku od istniejącego kanału burzowego w ul. l-go Maja do wjazdu do RCEZ w Lubartowie. Długość ok. 35 m. Celem zadania było zapewnienie właściwego odbioru wód opadowych wlewających się na posesję RCEZ.. 3. Zakup programu do ewidencji dróg Burmistrz Miasta jako zarządca dróg gminnych Miasta Lubartów ma obowiązek prowadzenia założenia i prowadzenia ewidencji tych dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Zadanie to nie zostało zrealizowane 4. Termomodernizacja filii biblioteki miejskiej przy ul. 3 Maja 24A wraz z przebudową ogrodzenia i budową miejsc postojowych Zadanie zakończone. Polegało na wymianie okien oraz ociepleniu ścian zewnętrznych filii biblioteki miejskiej przy ul. 3 Maja 24A w Lubartowie wraz z przebudową ogrodzenia. Finansowanie ze środków własnych miasta. 5. Zakup nieruchomości Na zakup nieruchomości pod inwestycje miejskie i odszkodowania za grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ulice przeznaczono z budżetu Miasta środki w wysokości zł, wydatkowano kwotę zł. na grunty położone w pobliżu ul. Północnej, Nadrzecznej przy ul. Łokietka, Gazowej i w osiedlu Ogrody. 6. Dokumentacje techniczne Z. planowanej. w budżecie kwoty zł. wydatkowano zł. Opracowano między mnyrru: - PBW kanału deszczowego Licińskiego (RG) - dokumentacja na remont ulicy Słonecznej (IM) - dokumentacja na remont chodnika ulicy l-go Maja IM) - dokumentacja na remont ulicy Kombatantów IM) - dokumentacja na remont ulicy Chmielnej IM)

19 - przecena kosztorysów (RG) - uzgodnienia projektów (RG, IM) itp. 7. Budowa grobów Zaplanowana na to zadanie kwota w wys zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wys zł. Wybudowano 29 szt. grobów. ~. Urządzenie zieleni na cmentarzu żydowskim przy ul Lubelskiej Zadanie polegające na urządzeniu zieleni wraz z budową oświetlenia, alejek elementów małej architektury, nie zostało w okresie sprawozdawczym zrealizowane. l 9. Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i programów komputerowych Środki w wysokości zł. przeznaczona na te cele zostały wydatkowane w kwocie zł. 10. Zakup wyposażenia UM. Środki w wysokości zł. przeznaczone na wyposażenie nie zostały wydatkowane. 11. Budowa placu zabaw przy SP-1- "Radosna Szkoła" Zadanie polegające na wybudowaniu placu zabaw dla 5-6 latków, które z dniem 1 września rozpoczęły naukę w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej, nie zostało zrealizowane. N a wykonanie dokumentacj i wydatkowano środki w wys zł. 12. Budowa placu zabaw przy SP-3 - "Radosna Szkoła" Zadanie polegało na wybudowaniu placu zabaw dla 5-6 latków, które z dniem 1 września rozpoczęły naukę w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej. Zadanie zostało zrealizowane. Na ten cel wydatkowano środki w wys zł.(50% to środki pochodzące z dotacji). 13. Przebudowa klatek schodowych i poprawa bezpieczeństwa p/poż. w SP-3 W ramach zadania dokonano podziału szkoły na strefy pożarowe, dokonano demontażu okien i zamurowano otwory okienne, zamontowano kurtyny p.pożarowe. Na ten cel wydatkowano środki w wys zł. 14. Budowa parkingu na posesji P-2 W ramach tego zadania na terenie przedszkola wydzielono, utwardzono i włożono kostkę na 10 miejsc parkingowych dla osób przywożących dzieci do przedszkola. Na zadanie wydatkowano środki własne Miasta w wysokości zł. 15. Przebudowa kuchni i klatki schodowej w celu poprawienia bezpieczeństwa p/poz. w P-4 Zadanie to polegało na powiększeniu kubatury, przebudowie i dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa p/poż klatki schodowej oraz doprowadzeniu do kuchni gazu ziemnego i wymianie niektórych urządzeń kuchennych. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości zł. 16. dokumentacji i modernizacja kotłowni w G-2 Zadanie to polegało na doprowadzeniu gazu i przebudowie kotłowni technologicznej z parowej na gazową. Miasto pozyskało na ten cel pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości zł. Na zadanie wydatkowano kwotę zł.

20 17 i 30. Budowa Skate Parku Projekt polega na budowie płyty wraz z urządzeniami (przeszkodami) służącymi do jazdy na rolkach, deskorolkach itp. oraz urządzeniu zieleni. Z uwagi na błędy w dokumentacji technicznej uniemożliwiające zgłoszenie robót budowlanych i wszczęcie postępowania przetargowego, dokumentację zwrócono projektantowi celem usunięcia usterek. Projektant przekazał poprawioną dokumentację w II połowie listopada 2010r. Na to zadanie przeznaczono środki z dwóch źródeł w łącznej wysokości zł. 18. Zakup komputerów przez MOPS W ramach tego zadania zakupiono serwer na potrzeby MOPS. Wydatkowano środki w wysokości zł. 19. Projekt "Młodzieżowa akademia rozwoju" - wydatki inwestycyjne II LO Ze środków pozyskanych na realizację projektu zakupiono projektory i tablice interaktywne za kwotę zł. 20. Projekt" Wyspa szans" - wydatki inwestycyjne SP-3 Ze środków pozyskanych na realizację projektu zakupiono projektory, tablice interaktywne i komputery za kwotę zł. 21. Wpłaty Miasta na inwestycje ZKGZL Na zadanie to w budżecie Miasta przeznaczono środki w wysokości zł. i wydatkowano je w pełnej wysokości. 22. Budowa oświetlenia ulic i parku miejskiego Z przeznaczonych na to zadanie środków w wysokości zł. wykorzystano kwotę zł. na budowę oświetlenia ul. Akacjowej (200m), ulicy bocznej (bez nazwy) przy ul. Akacjowej 90k. 120 m) oraz placu zabaw przy ul. Chmielnej. 23. Budowa ogrodzenia w parku miejskim Zadanie to polegało na wybudowaniu 8 przęseł (25,68 bm ogrodzenia). Wydatkowano na ten cel kwotę zł. 24. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki W 2009 r. dokonano wycinki drzew - chorych i kolidujących z planowaną budową targowiska. Rozebrano również kolidujące budynki i obiekty, nie nadające się do remontu lub przebudowy. W 2010 r. wybudowano zadaszenie zespołu straganów, wykonano stoły do handlu koszykowego, wybudowano oświetlenie placu, nawierzchnie placów, parkingów i dróg wewnętrznych, kanalizację deszczową i przyłącza wod-kan oraz ogrodzenie. Z planowanej kwoty zł. wydatkowano zł. 25. Dokumentacja i częściowe wykonanie oświetlenia bryły budynku UM Zadanie polega na opracowaniu projektu technicznego oświetlenia bryły budynku Urzędu _ iluminacja. Zadanie nie zostało zrealizowane. 26. Renowacja rowu parkowego W ramach przebudowy budowli wodnej Nr 1 wykonywano roboty polegające na: wbijaniu ścianek szczelnych, wykonaniu "mnicha", obłożeniu kamieniem naturalnym ściany przepustu i wykonaniu barierki od strony zachodniej przepustu. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości zł.

21 27. Utwardzenie placu przy ulicy Kościuszki Zadanie polegało na utwardzeniu placu i ułożeniu kostki na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki na powierzchni 580 m 2. Na ten cel wydatkowano środki własne Miasta w wysokości zł. 28. Zakup kontenera sanitarnego WC W ramach zadania zakupiony został kontener sanitarny na potrzeby targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki za kwotę zł. 29. Budowa boiska sportowego przy G-2 W okresie sprawozdawczym zadanie to nie było realizowane. 31. Przebudowa skarpy przy boisku sportowym "Orlik 2012" przy SP-3 Zadanie polegało na usunięciu szkód i wybudowaniu górnej warstwy skarpy po zalaniu terenu wodami opadowymi. Na ten cel wydatkowano środki pozyskane z budżetu państwa w wysokości zł. 32. e- administracja - rozwój usług publicznych on-line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do internetu w centrum Lubartowa Głównym celem projektu jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do informacji publicznej oraz poprawa jakości pracy Urzędu Miasta oraz zapewnienie mieszkańcom Lubartowa, oraz potencjalnym inwestorom, dostępu do sieci Internet (upowszechnienie Internetu). Zadanie polega również na stworzeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w oparciu o istniejącą sieć informatyczną. W dniu roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości zł. ze środków RPO WL na lata w ramach 4. Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Działanie 4.1. Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę zł. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2011 roku. 33. Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu terenów przy ulicy Gazowej w Lubartowie pod inwestycje, a następnie zaoferowanie ich potencjalnym inwestorom. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod produkcję z dopuszczeniem usług komercyjnych. W ramach projektu wybudowano nowe drogi, wyremontowano ulicę Gazową, wybudowano ciąg pieszy i rowerowy oraz zatokę parkingową. Ponadto wybudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną i deszczową oraz sieć kanalizacji światłowodowej. Przedmiotem projektu było również pozyskanie gruntów pod drogi i częściowo pod przyszłe inwestycje. Uzyskano w ten sposób ok. 20 ha uzbrojonych terenów. 27 kwietnia 2009 r. Miasto podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu w wysokości ,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w IV kwartale 201 Or. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano zł. 34. Budowa Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej Zadanie będzie polegało na budowie siedziby LCKE przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie. Na ten cel Miasto zakupiło brakujące tereny oraz zorganizowało konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.

22 Nagrodzone zostały dwie prace konkursowe, które najbardziej spełniały oczekiwania Zamawiającego. W 2009 roku przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia, w wyniku których wybrano wykonawcę projektu budowlano - wykonawczego, spośród wcześniej nagrodzonych prac konkursowych, z którym podpisano umowę. Opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury RPO WL na lata Wniosek został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się na liście rezerwowej i oczekuje na przyznanie dofinansowania. W 2010r. został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na przekroczone koszty budowy LCKE zakładane w koncepcji programowo-przestrzennej zawieszono odebranie projektu wykonawczego do czasu doprowadzenia go przez Wykonawcę do zgodności z zawartą umową. W roku 2010 wydatkowano zł. 35. Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II Kontynuacja rewitalizacji realizowanej w ramach projektu pt.: "Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa" finansowanego z programu Phare 2000 SSG Małe Inwestycje Infrastrukturalne, w ramach którego Lubartów pozyskał dotację w wysokości ponad 294 tys. euro. Zmodernizowano wówczas nawierzchnię placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha, łącznie z wykonaniem kanalizacji burzowej, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki. W 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie I etapu inwestycji polegającego na przebudowie placu po byłym targowisku oraz ulic: Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, II-go Listopada, Partyzanckiej, Kościuszki, Ogrodowej, Krótkiej i Joselewicza wraz z przebudową sieci wodociągowej, linii energetycznych i oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem substancji ropopochodnych. Trwają prace budowlane. owany termin wykonania r. W 2012 roku planowany jest II etap zadania polegający na przebudowie ulic II-go Listopada c.d., Kościuszki c.d. ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej oraz remont "Hali targowej". W październiku 2010 r., w pierwszym naborze w okresie programowania , został złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu (etap I i II) w wysokości ,08 zł w ramach RPO WL 3. Oś Priorytetowa Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości zł. 36. Modernizacja ulicy Lubelskiej i Słowackiego w Lubartowie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej Inwestycja będzie polegała na modernizacji głównej ulicy miasta wraz z przebudową skrzyżowań. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze usprawnienia komunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego w Lubartowie poprzedzone wykonaniem pomiarów ruchu (szczyt poranny i popołudniowy, uwzględniające dni targowe jako szczyt krytyczny), opracowaniem prognozy ruchu na rok 2015 i 2020 oraz opracowaniem koncepcji rozwiązań skrzyżowań w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego. Zaprojektowano m.inn. przebudowę skrzyżowania ulic Lubelska, Kolejowa i Piaskowa (rondo) oraz Słowackiego, Wierzbowa i Batalionów Chłopskich(rondo), rozbudowę ulic Słowackiego, Rynek I i Lubelskiej z budową zatoki autobusowej w centrum Lubartowa, korektę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lipowa i Słowackiego itp.:

23 Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata w ramach 5. Osi Priorytetowej Transport Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy. W 2010 r. Miasto wnioskowało o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata remontu odcinków jezdni i chodników w ciągu ulic. Z uwagi na brak środków nie uzyskało dofinansowania. Wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości zł. 37. Termomodernizacja budynku SP-I oraz G-l wraz z przebudową boiska Opracowano dokumentacje techniczną dla projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2009 roku opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL na lata w ramach 8. Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się na liście projektów rezerwowych. 38. Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych SP-3 W ramach tego zadania wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, umocnienie nasypu przy bieżni lekkoatletycznej, podbudowę pod bieżnię i nawierzchnię syntetyczną. Wybudowano ogrodzenie bieżni. Ponadto wykonano aktualizację projektu docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkoły wraz z kosztorysem inwestorskim, aktualizację projektu modernizacji instalacji c.o. wraz z kosztorysem inwestorskim i opracowano program funkcjonalno - użytkowy na modernizację hali basenowej i stacji uzdatniania wody. Na zadanie to wydatkowano środki własne w wysokości zł. 39. Teraz biznes - budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej Projekt wynika z założeń przyjętych w realizowanym projekcie "Czas na Lubartów _ kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje". Założono, że dla pełniejszego wykorzystania możliwości obszaru i wyznaczenia nowych kierunków jego rozwoju, Miasto opracuje Program Rozwoju Strefy Gospodarczej Lubartowa. Będzie to dokument ukierunkowujący działania władz podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości po realizacji projektu. W ramach projektu zostaną opracowane materiały informacyjne i promocyjne, elementy kampanii multimedialnej, folder promujący przedsiębiorców, które zostaną zaprezentowane na targach i imprezach branżowych. Projekt obejmuje również budowę portalu gospodarczego miasta - strony www z bazą ofert inwestycyjnych itp. W dniu 21 czerwca 2010 roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 B Marketing gospodarczy RPO WL. Projekt będzie realizowany w latach Powołano komórkę ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów. Zakupiono sprzęt komputerowy i kserograficzny. Wydatkowano środki w wysokości zł. 40. Budowa ul. Kozłowieckiej Zadanie polega na budowie ulicy dojazdowej na terenach przemysłowych położonych we wschodniej części miasta. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. -:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Budżet Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2010roku. Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok USTALENIA OGÓLNE 21 grudnia 2009 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2010 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 90.082.251,00 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 82.497.251,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo