Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Załącznik do Zarządzenia Nr VI/46fII Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2011 r. Przyjęty uchwałą Nr XXXIX/ Rady Miasta Lubartów z dnia 28 stycznia 2010 r. budżet Miasta na 2010 rok wynosił: - dochody - wydatki zł zł. owane wydatki wg uchwały budżetowej przewyższają planowane dochody o kwotę zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę zł. Niedobór został pokryty długoterminowymi kredytami w wysokości zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych (wolnymi środkami) w wysokości zł. W trakcie roku 2010 budżet ulegał ciągłym zmianom i na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów był niższy o kwotę zł. Po stronie wydatków o kwotę zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: - dochody - wydatki zł, zł. Niedobór budżetu został pokryty długoterminowymi kredytami oraz nadwyżką z lat ubiegłych (wolnymi środkami). Dochody owane dochody budżetu w okresie od r. do r. były zmieniane 12 razy. Zmiana planu dochodów dotyczyła zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i wynikających z porozumień oraz zmiany wysokości innych dochodów i wystąpiła w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport. owane dochody ogółem budżetu Miasta na 2010 rok stanowiły kwotę zł. a zrealizowane zostały w wysokości zł., co stanowi 91,59 %. dochodów według działów gospodarki narodowej 1. Rolnictwo i łowiectwo dochodów w tym dziale wynosił zł, wykonanie zł. i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. 1

2 2. Gospodarka mieszkaniowa dochodów na rok 2010 wynosił zł i został zrealizowany w tym z tytułu:. - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływów z różnych opłat (opłata adiacencka, opłata z tyto wzrostu wartości gruntu) - wpływy z dywidend - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływów z tyto przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - odsetek od nieterminowych wpłat - wpływów z różnych dochodów (za wycenę nieruchomości) w kwocie zł., Działalność usługowa W tym dziale na 2010 r. zaplanowano dochody w wysokości zł., a zostały wykonane w wys zł, - wpływy z różnych opłat (sprzedaż grobów) Administracja publiczna owane dochody w 2010 roku stanowił kwotę zł, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości zł. - wpływy z mandatów karnych - wpływy z różnych opłat (prowizja za terminowe odprowadzanie pod.doch, składek na ubezp. społeczne, koszty upomnień) dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (za drewno, gruz, zniszcz. przyst.) dotacje celowe z budż, państwa na zadania zlecone bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej - środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (e-administracja) Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa owana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła zł., otrzymano dotację w wysokości zł., na: - aktualizację spisu wyborców - wybory Prezydenta RP - wybory do rad gmin Obrona narodowa owana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gmmom wynosiła zł i otrzymano dotację w kwocie zł. 2

3 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa owana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła 300 zł, otrzymano dotację w kwocie 300 zł. 8. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. dochodów na 2010 r. wynosił zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości zł. - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działaln. gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drog , parkometry , opł. parking ) - odsetki od nieterminowych wpłat z tyto podatków i opłat - pozostałe odsetki - rekompensaty utraconych doch. w pod. i opłatach lokalnych Na r. stan należności wymagalnych zł, (zaległości) w podatkach i opłatach wynosił podatek od nieruchomości zł, - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł, podatek od środków transportu zł, - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł, - podatek od działalności gospodarczej od os. fiz. (karta podatkowa) zł, - podatek rolny (os.fiz.) zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 314 zł, - osoby prawne 17 zł, - osoby fizyczne 297 zł. Największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych nadal posiadają: Lubelskie Huty Szkła w upadłości Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowe "KOMM" Sp.Jawna FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z

4 Rekord Sp. z 0.0. INTER CAR S.A. "BOX CENTER" A. i R. Spółka Jawna "MEBGAL" S.Lalak Sp. Jawna Spółdzielnia Inwalidów "OGNIWO" Syndyk Masy Upadłości FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z 0.0. Wobec Lubelskich Hut Szkła w upadłości i Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z 0.0. została zgłoszona wierzytelność. Na Syndyka Masy Upadłości FERNO wystosowano skargę do komisarza sądowego w sprawie niepłacenia podatku przez syndyka. Dla wszystkich pozostałych dłużników wystawiono 33 tytuły wykonawcze. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w roku 2010 wystawiono 57 tytułów wykonawczych i szt upomnień, 9. Różne rozliczenia dochodów wynosił zł, dochody te zostały wykonane w wysokości z tytułu: - odsetki od środków pieniężnych - dotacje rozwojowe - subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin zł Oświata i wychowanie dochodów na 2010 r. wynosił zł., uzyskano dochody w wysokości zł., - wpływy z różnych dochodów - dotacje rozwojowe - dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestyc. (Radosna Szkoła) Opieka społeczna owane dochody po zmianach stanowiły kwotę zł, a zrealizowane zostały w wysokości zł. z tytułu: - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (dochody jednostek) - wpływy z tyto zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie - dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin - dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej

5 12. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej owana w tym dziale dochody stanowiły kwotę zł, otrzymano zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków poniesionych w 2009 r. - einc1usion) - dotacje rozwojowe (projekt II LO i SP-3) na wydatki bieżące - dotacje rozwojowe (projekt II LO i SP-3) na zakupy inwetyc środki w wysokości Edukacyjna opieka wychowawcza dochodów wynosił zł., a zostały wykonane w wysokości zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. 14. Gospodarka komunalna owane dochody stanowią kwotę zł zł, - wpływy z różnych opłat (za przyłącze gazowe) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (PaŚ) - dotacje rozwojowe ("Czas na Lubartów") zostały zrealizowane w wysokości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochodów w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. i został zrealizowany w pełnej wysokości i była to dotacja na organizację Dni Kultury Romskiej. 16. Kultura fizyczna i sport dochodów na 2010 rok wynosił zł, a został zrealizowany to dotacja na przebudowę skarpy na boisku sportowym przy SP-3. w kwocie zł. Była dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Wydatki Zaplanowane w budżecie na 2010 r. wydatki w kwocie zł. były w trakcie roku zmieniane 16 razy i na r. stanowiły kwotę zł. w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości zł. Zmiany w planie wydatków związane były ze zwiększaniem i zmniejszaniem wydatków na rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport. owane wydatki w kwocie zł. zostały wykonane w wysokości zł., co stanowi 86,79 % planowanych kwot; - wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacja dla Powiatu Lubartowskiego (zakup 5

6 tomografu dla SP ZOZ-nie ujęte w zał. Nr 4) dotacja dla Gminy Wilków ( nie ujęte w zał. Nr 4) Na 2010 rok Burmistrz Miasta uzyskał od Rady Miasta upoważnienie do: zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, zaciągania zobowiązań z tyto umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011, przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tyto umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł., zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu, przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych, lokowania wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących obsługi bankowej Miasta. W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do: - zaciągania zobowiązań z tyto umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011, - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł., - zaciągania kredytów i pożyczek, - dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu, - lokowania wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących obsługi bankowej Miasta. Zadania własne wydatków według działów przedstawia się następująco: l.rolnictwo i łowiectwo owane na 2010 rok wydatki stanowią kwotę zł. i zostały wydatkowane w wysokości 974,98 zł. na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym. 2. Transport i łączność Uchwalony plan wynosi zł, a poruesione w tym dziale wydatki stanowią kwotę zł. i zostały przeznaczone na: - bieżące utrzymanie dróg - wydatki na inwestycje drogowe - modernizacja ulic

7 - rozbudowa odwodnienia przy ul. l-go Maja zakup programu do ewidencji dróg rewitalizacja centrum modernizacja ul. Lubelskiej, Rynek I i Słowackiego budowa ul. Kozłowieckiej dotacja na budowę dróg dla Gminy Wilków (zadanie nie ujęte w zał. Nr 4) Do prac przy bieżącym utrzymania ulic zatrudnieni byli pracownicy w ramach prac interwencyjnych i robót drogowych. 3. Gospodarka mieszkaniowa owane wydatki w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości zł. i przeznaczone na: - gospodarka mieszkaniowa - remonty zasobów mieszkaniowych - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - opłaty za administrow. zasobami mieszk. - odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszkalnych - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące - wynagrodz. pełnomocno Burmistrza ds. Wspólnot Mieszk. - wynagr. komisji do spraw lokalowych - przegląd stanu technicznego budynku - energia elektr. i cieplna, wywóz ścieków, woda w budynkach przy ul. 3-go Maja 24 A, Sławińskiego i Rynek II - Hala wykonanie witryny okienno-drzwiowej w bud. przy ul. Rynek II montaż elektronicznych podzielników w bud. przy ul. Słowackiego wycena nieruchomości, akty notarialne podziały geodezyjne działek ogłoszenia przetargów konserwacja instalacji budynków przy ul. 3-go Maja 24 A, Rynek II - Hala - wykonanie map geodezyjnych - opłata elsploat. za udostęp. bazy danych Krajowego Systemu informacji o terenie "EWMAPA" - ubezpieczenie mienia - podatek VAT - odszkodowania za drogi - opłaty sądowe - wydatki na inwestycje - termomodernizacja części budynku przy ul. 3-go Maja - zakup nieruchomości l l l

8 - pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne (dokument. techniczne) Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł., zostały zrealizowane w wysokości zł. z przeznaczeniem na: - zapłatę za administrowanie cmentarza komunalnego - wyd. inwestycyjne (budowa grobów) - budowa grobów - urządzenie zieleni na cmentarzu żydowsk Administracja publiczna owane wydatki na zadania własne w wysokości zł. zostały zrealizowane w kwocie zł. i wydatkowane na: - wydatki związane z działalnością Rady I Jej organów diety Radnych zakup Lubartowiaków zakup artykułów na organizację sesji i komisji, obchodów 20-lecia Samorządu zakup publikacji.polska samorządowa" ogłoszenia prasowe wykonanie sztandaru wykonanie statki "Zasłużony dla Miasta Lubartowa" zakup usług związanych z organizacją obchodów 20-lecia samorządu.... organizację sesji delegacje służbowe - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wydatki bieżące wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne pracowników UM wynagrodzenie audytora przegląd stanu technicznego ZFŚS PFRON energia budynku elektryczna, cieplna, woda usługi zdrowotne zakup usług internetowych opłaty telekomunikacyjne podróże służbowe opłaty i składki, ubezpieczenia VAT odszkodowania za uszkodzone samochody

9 koszty postępowania sądowego szkolenia pracowników zakup materiałów papierniczych zakup akcesoriów komputerowych zakup materiałów i wyposażenia (Lubartowiaki, śr. czystości, dzienniki urzęd., prenumeraty, druki, odkurzacz, krzesła i mat. biurowe) zakup usług (serwis oprogr. USC, usł. informatyczne i nadzór eksploatacyjny, konserwacja i naprawa sprzętu, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ogłoszenia prasowe, naprawa samochodu Straży Miejskiej, odnowienie certyfikatów-podpis elektroniczny) - wydatki inwestycyjne projekt eadministracja - zakup komputerów i urządzeń peryf. - zakup wyposażenia - promocj a Miasta - parasole z nadrukiem - długopisy z nadrukiem - opaski samozaciskające z logo - czapka z logo - torby bawełniane z logo - torby papierowe z herbem - mapy - plan Lubartowa - brelok z herbem Lubartowa - kalendarz planszowy - kalendarz "Kozłówka" - realizacja i emisja programów - dyplomy na 20-lecie samorządu - wykonanie oprawy grafiki do kalendarza - ogłoszenia w Lubartowiaku zam. inf. o Lubartowie w wydaniu jubileuszowym Wielkiej Księgi - usługi transportowe (przewóz reprezentacji piłkarskiej) - dostęp do portalu GRANTY.PL - składka na udział w turnieju - dotacje w tym dla: - LOK MKS Lewart MKS Lewart AGS MKL Nefryt MKTR Relax MKS Pogoń wydatki związane z realizacją projektu ze środków MSZ pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe - kwiaty i at. spoż. na spotkania okolicznościowe różne opłaty i składki (Związek Miasta i Gminy Lubartów) a.

10 ogłoszenia prasowe, doręczenia pocztowe nagłośnienie i pokaz ogni sztucznych (Noc Sylwestrowa) - wynajem hali w LO ul. Chopina - zakup usług związanych z organizacją Dni Lubartowa - zakup dzienników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa. Przeznaczone w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę zł. w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wys zł. z przeznaczeniem na: - diety komisji wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów biurowych zakup usług Bezpieczeństwo publiczne. wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę zł, - rezerwa na realiz. zadań z zakresu zarządz. kryzysowego - wydatki bieżące szafa aktowa - publikacja z zakr. Obr. Cywilnej i zarz. Kryzysowego - środki dla Komendy Powiatowej Policji Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (doręczenie nakazów i upomnień) przeznaczono kwotę zł, a poniesiono wydatki w wysokości zł. 9. Obsługa długu publicznego owana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości zł. została wykorzystana w kwocie zł., z tego na: - spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP oraz w BRE - spłatę należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Różne zadania owana na początku roku rezerwa w wysokości zł. została zmniejszona o zł. tj. do kwoty zł. nie była rozdysponowana. Z kwoty zł. na przeprowadzenie referendów przeznaczono zł., a na dotacje dla Gminy Wilków zł. 11. Oświata i wychowanie wydatków w tym dziale po zmianach wynosi zł. wysokości zł. i przeznaczony na: - bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE - utrzymanie klas zerowych w szkołach został wykonany w

11 - utrzymanie 4 przedszkoli - utrzymanie 2 gimnazjów w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE - utrzymanie liceum ogólnokształcącego w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE - dowożenie uczniów do szkół - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostała działalność w tym m.in.: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów W w/w kwotach znajdują się wydatki na inwestycje: - szkół podstawowych - przedszkoli - gimnazjów Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki stanowiły kwotę zł, a wydatkowano kwotę zł. na: - przeciwdziałanie narkomanii - realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (utrzym. świetlicy MOPS zł.) - wydatki inwestyc. - budowa Skate Parku pozostała działalność - dotacja dla Hospicjum - dotacja celowa dla Powiatu (zakup tomografu) Opieka społeczna Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie przeznaczono kwotę zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości zł. z przeznaczemem na; - domy pomocy społecznej (dopłata dla 15 osób) - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla 97 osób) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne - zasiłki celowe osób z tego na: - świadczenia pieniężne( 479 osób) - schronienie (5 osób) - pogrzeb (2 osoby) - usługi w DDPS (pranie, kąpiele - 39 osób) - zakup opału (8 osób) - zasiłki okresowe osób - dodatki mieszkaniowe

12 według zarządców lokali: mieszkania spółdzielcze dla 297 gospodarstw mieszkania komunalne dla 132 gospodarstwa wspólnoty mieszkaniowe dla 39 gospodarstw najem dla l gospodarstwa - zasiłki stałe osób - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.(okulary,ekwiwalent za odzież.) - wynagrodzenia i pochodne - PFRON - zakup materiałów i wyposażenia - zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu - energia elektryczna i cieplna - remonty - zakup usług zdrowotnych - zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat. i nadzór eksploatac.) - usługi internetowe - opłaty telekomunikacyjne - delegacje - opłaty i składki (ubezpieczenie) - ZFŚS - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budż.państwa ijst.(znaki opł. sądowej, opł. za trwały zarząd) - koszty postępowania sadowego - szkolenia pracowników - akup materiałów papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych - wydatki inwestycyjne - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Z tej formy pomocy korzystały 73 osoby.) - pozostała działalność - realizacja programu.pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych osoby - posiłek dla dzieci w pozostałych placówkach - 56 osób - świadczenia pieniężne w ramach programu osób - świetlice - 42 osoby - dowóz posiłków - posiłki w DDPS - prace społecznie użyteczne - realizacja projektu "Od aktywizacji do rozwoju" - zakup żywności dla naj uboższej ludności Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości zł. a wydatkowano w wys zł. z przeznaczeniem na: 12

13 - realizację przez G-2 programu " Bogatsi o nowe doświadczenia" - realizację przez G-l programu "Równy start-wybór drogi życiowej - na realizację przez UM projektu "einclusion-lubartów bez barier" - realizację przez SP-3 projektu "Wyspa szans" - rozwój wykształcenia - realizację przez II LO projektu "Młodzieżowa Akademia Rozwoju" - rozwój wykszt. - realizację przez SP-1 projektu "Mierz siły na zamiary" Edukacyjna opieka wychowawcza wydatków na 2010 rok wynosił zł., wydatkowano kwotę zł. na wypłatę stypendiów socjalnych. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatków wynosił zł, a został wykorzystany w wysokości zł na: - gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL) (w tym składka na inwestycje zł.) - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - oświetlenie ulic opłata za energię + VAT konserwacja lamp - wydatki inwestycyjne(oświetl. ulic i Parku Miejskiego) - różne zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydatki bieżące - wynagrodzenie inkasenta - wydatki związ. z funkc. targowiska (zakup mioteł, kas fiskalnych, sprzątanie, energia elektr, woda) - wynagrodzenia bezosobowe (za konserwację parkometrów, odbiór podliczników na targowisku) - zakup piasku na plażę nad rz. Wieprz - ogłoszenia prasowe - konserwacja monitoringu - wynajem kabiny sanitarnej na Dzień Wszystkich Świętych - wiaty przystankowe - wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt - wydatki związane z funkcjonowaniem Parku Miejskiego - woda na cele p/pożarowe - dopłata do wody mieszkańcom wsi Nowodwór - obok wysypiska śmieci - konserwacja podświetlenia pasażu spacerowego - dopłaty do ceny ścieków (dla PGK) [ij13

14 - dopłaty do ceny wody (dla PGK) - parkometry (zakup baterii, rolek, akumulatorów i naprawa) - różne wydatki (woda-zdroje uliczne, odbitki xero, przyłączenie oświetlenia ulicznego, oświetlenie parku i placu przy G-2) - wydatki bieżące ze środków WFOŚiGW - zarybianie rzeki Wieprz - zakup budek lęgowych opryski, grabie, folia, paliwo i części do kosiarki do kosiarki, ziemia - usuwanie azbestu - zbiórka leków przeterminowanych - usługi ogrodnicze w parku - ławy kamienne - drzewa i krzewy do nasadzeń - prace budowlane (rów, alejki) - remont pompy fontanny i udrożnienie instalacji wodnej - zużycie wody - wydatki inwestycyjne - budowa ogrodzenia w parku - budowa targowiska - ul. Kościuszki - dokumentacja i częściowe wyk oświetlenia bryły budynku UM - renowacja rowu parkowego - utwardzenie placu przy ul. Kościuszki - zakup kontenera sanitarnego WC - "Czas na Lubartów" - kompleksowe przygot. terenów pod inwestycje - "Teraz biznes" - budowa strefy gospodo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego owane wydatki, na zadania własne, w wysokości zł. zostały zrealizowane na kwotę zł. i przeznaczone na: - dotację dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury - dotację dla Biblioteki - pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje celowe dla: - Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Miejskiej - OSP Lubartów - Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego - Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego - Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych - Stowarzyszenia Alwernia - Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów - Stowarzyszenie Miejski Koło Turystyki Rowerowej

15 - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych - Związek Kombatantów RP - Polski Związek Niewidomych - Parafia Św. Anny - wydatki bieżące Nagrody Burmistrza - wydatki bieżące (zakup nagród, materiałów i usług) - wydatki na inwestycje tj. budowa Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów na renowację obrazów) Kultura fizyczna i sport owane w tym dziale wydatki w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości zł z przeznaczeniem na : - utrzymanie obiektów sportowych przy SP-3 ("Orlik-2012" i basen) - wydatki inwestycyjne - budowa boiska sportowego przy G-2 - budowa Skate Parku - przebudowa skarpy na boisku sportowym Orlik dotacje z tego dla: -LOK - klubu "Lewart" - klubu "Lewart" - Autonomiczna Sekcja (AGS) - Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego "Nefryt" - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rekord" - Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" - Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego "LUKS" - MKS Lubartów - Klub Abstynenta Nadzieja - Stowarzyszenie EMAUS - Stowarzyszenie "Niech się serce obudzi" - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - Stowarzyszenie Miej ski Koło Turystyki Rowerowej - Parafia Św. Anny - Stowarzyszenie Alwemia - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Izba Tradycji Kolejowej - masowe imprezy sportowe i sport szkolny wynagrodzenia za sędziowanie na zawodach - zakup nagród, pucharów, gier, dyplomów, mater. remont. - nagrody Burmistrza - usługi transportowe, naprawa placów zabaw, - zakwaterowanie i wyżywienie grupy młodzieży i opiekunów w ramach

16 wymiany wakacyjnej - wynagrodzenia opiekunów grupy młodzieży z wymiany wakacyjnej - delegacje-diety - ubezpieczenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2. Zadania zlecone Miasto w 2010 roku wykonywało zadania zlecone przez Wojewodę, Krajowe Biuro Wyborcze i Główny Urząd Statystyczny. wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia wynosił zł., wykonano wydatki w kwocie zł. tj. 99,27 %. 1. Rolnictwo i łowiectwo wydatków wynosił zł, a wydatkowano zł., na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. 2. Administracja publiczna Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2010 r. kwota zł. została wykorzystana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - sfinansowanie części kosztów 7,5 etatu administracji - przeprowadzenie spisu rolnego Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Ustalony plan wydatków w kwocie zł. został wykonany w wysokości zł. z przeznaczeniem na: - aktualizację spisu wyborców - wybory Prezydenta RP - wybory do rad gmin Obrona narodowa Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota zł. została wykorzystana w pełnej wysokości. 5. Bezpieczeństwo publiczne. wydatków wynosił 300 zł., i kwota ta została wydatkowana w pełnej wysokości. 6. Opieka społeczna Ustalona na wydatki kwota w wysokości zł. została wykorzystana w wysokości zł. z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne - zasiłki rodzinne z dodatkami - zasiłki pielęgnacyjne (ij16

17 - świadczenia pielęgnacyjne - jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (234 osoby) - składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców - organizacja wypłat świadczeń - składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z tej formy pomocy korzystało 19 osób. - pozostała działalność (zasiłki dla 2 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki w wysokości zł. przeznaczone na Festiwal Kultury Romskiej zostały wykorzystane w pełnej wysokości. wydatków zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3. Wynik wykonania budżetu Budżet Miasta na dzień roku zamknął SIę wynikiem ujemnym w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości zł w BGK i pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości zł., dokonało spłaty kredytów w wysokości zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto posiadało zadłużenie w wysokości ,79 zł, z tytułu kredytów długoterminowych ,79 zł i z tytułu pożyczek zł.. Należności Miasta z tytułu podatków, opłat, świadczeń rodzinnych oraz usług wynosiły zł., w tym zaległości: zł. (z tego świadczenia rodz zł.) W 2010 roku Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyto udzielonych w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę ,40 zł. Inwestycje wydatków inwestycyjnych na dzień r. wynosił zł, a wydatkowano środki w wysokości zł. zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr Modernizacja ulic Na to zadanie wydatkowano z budżetu Miasta środki w wysokości zł. w ramach, których sfinansowane zostały inwestycje na ulicach: - Gagarina - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej. - Akacjowej - nawiezienie tłucznia, wyprofilowanie równiarką, uwałowanie przy użyciu walca wibracyjnego. - nawierzchnia wiaduktu - frezowanie nierówności, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. - Pięknej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej. - Północnej - wyrównanie istniejących zadołowań masą asfaltową, podwójne powierzchniowe spryskanie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. - Aleje Zwycięstwa - wyrównanie istniejących zadołowań masą asfaltową, podwójn& 17

18 powierzchniowe spryskanie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. - Krętej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Krasickiego - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Żeromskiego - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Słonecznej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej. - Wrzosowej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - Baczyńskiego - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej. - łącznik ulic: Powstańców Warszawy, Czwartaków - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej. - odwodnienie odcinka ulicy 1 go Maja - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej dł. 44 mb wraz z dwoma przykanalikami. - zjazdy przy ulicy Cisowej - wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej. 2. Rozbudowa odwodnienia przy ul. l-go Maja Zadanie polegało na budowie odwodnienia na odcinku od istniejącego kanału burzowego w ul. l-go Maja do wjazdu do RCEZ w Lubartowie. Długość ok. 35 m. Celem zadania było zapewnienie właściwego odbioru wód opadowych wlewających się na posesję RCEZ.. 3. Zakup programu do ewidencji dróg Burmistrz Miasta jako zarządca dróg gminnych Miasta Lubartów ma obowiązek prowadzenia założenia i prowadzenia ewidencji tych dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Zadanie to nie zostało zrealizowane 4. Termomodernizacja filii biblioteki miejskiej przy ul. 3 Maja 24A wraz z przebudową ogrodzenia i budową miejsc postojowych Zadanie zakończone. Polegało na wymianie okien oraz ociepleniu ścian zewnętrznych filii biblioteki miejskiej przy ul. 3 Maja 24A w Lubartowie wraz z przebudową ogrodzenia. Finansowanie ze środków własnych miasta. 5. Zakup nieruchomości Na zakup nieruchomości pod inwestycje miejskie i odszkodowania za grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ulice przeznaczono z budżetu Miasta środki w wysokości zł, wydatkowano kwotę zł. na grunty położone w pobliżu ul. Północnej, Nadrzecznej przy ul. Łokietka, Gazowej i w osiedlu Ogrody. 6. Dokumentacje techniczne Z. planowanej. w budżecie kwoty zł. wydatkowano zł. Opracowano między mnyrru: - PBW kanału deszczowego Licińskiego (RG) - dokumentacja na remont ulicy Słonecznej (IM) - dokumentacja na remont chodnika ulicy l-go Maja IM) - dokumentacja na remont ulicy Kombatantów IM) - dokumentacja na remont ulicy Chmielnej IM)

19 - przecena kosztorysów (RG) - uzgodnienia projektów (RG, IM) itp. 7. Budowa grobów Zaplanowana na to zadanie kwota w wys zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wys zł. Wybudowano 29 szt. grobów. ~. Urządzenie zieleni na cmentarzu żydowskim przy ul Lubelskiej Zadanie polegające na urządzeniu zieleni wraz z budową oświetlenia, alejek elementów małej architektury, nie zostało w okresie sprawozdawczym zrealizowane. l 9. Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i programów komputerowych Środki w wysokości zł. przeznaczona na te cele zostały wydatkowane w kwocie zł. 10. Zakup wyposażenia UM. Środki w wysokości zł. przeznaczone na wyposażenie nie zostały wydatkowane. 11. Budowa placu zabaw przy SP-1- "Radosna Szkoła" Zadanie polegające na wybudowaniu placu zabaw dla 5-6 latków, które z dniem 1 września rozpoczęły naukę w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej, nie zostało zrealizowane. N a wykonanie dokumentacj i wydatkowano środki w wys zł. 12. Budowa placu zabaw przy SP-3 - "Radosna Szkoła" Zadanie polegało na wybudowaniu placu zabaw dla 5-6 latków, które z dniem 1 września rozpoczęły naukę w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej. Zadanie zostało zrealizowane. Na ten cel wydatkowano środki w wys zł.(50% to środki pochodzące z dotacji). 13. Przebudowa klatek schodowych i poprawa bezpieczeństwa p/poż. w SP-3 W ramach zadania dokonano podziału szkoły na strefy pożarowe, dokonano demontażu okien i zamurowano otwory okienne, zamontowano kurtyny p.pożarowe. Na ten cel wydatkowano środki w wys zł. 14. Budowa parkingu na posesji P-2 W ramach tego zadania na terenie przedszkola wydzielono, utwardzono i włożono kostkę na 10 miejsc parkingowych dla osób przywożących dzieci do przedszkola. Na zadanie wydatkowano środki własne Miasta w wysokości zł. 15. Przebudowa kuchni i klatki schodowej w celu poprawienia bezpieczeństwa p/poz. w P-4 Zadanie to polegało na powiększeniu kubatury, przebudowie i dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa p/poż klatki schodowej oraz doprowadzeniu do kuchni gazu ziemnego i wymianie niektórych urządzeń kuchennych. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości zł. 16. dokumentacji i modernizacja kotłowni w G-2 Zadanie to polegało na doprowadzeniu gazu i przebudowie kotłowni technologicznej z parowej na gazową. Miasto pozyskało na ten cel pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości zł. Na zadanie wydatkowano kwotę zł.

20 17 i 30. Budowa Skate Parku Projekt polega na budowie płyty wraz z urządzeniami (przeszkodami) służącymi do jazdy na rolkach, deskorolkach itp. oraz urządzeniu zieleni. Z uwagi na błędy w dokumentacji technicznej uniemożliwiające zgłoszenie robót budowlanych i wszczęcie postępowania przetargowego, dokumentację zwrócono projektantowi celem usunięcia usterek. Projektant przekazał poprawioną dokumentację w II połowie listopada 2010r. Na to zadanie przeznaczono środki z dwóch źródeł w łącznej wysokości zł. 18. Zakup komputerów przez MOPS W ramach tego zadania zakupiono serwer na potrzeby MOPS. Wydatkowano środki w wysokości zł. 19. Projekt "Młodzieżowa akademia rozwoju" - wydatki inwestycyjne II LO Ze środków pozyskanych na realizację projektu zakupiono projektory i tablice interaktywne za kwotę zł. 20. Projekt" Wyspa szans" - wydatki inwestycyjne SP-3 Ze środków pozyskanych na realizację projektu zakupiono projektory, tablice interaktywne i komputery za kwotę zł. 21. Wpłaty Miasta na inwestycje ZKGZL Na zadanie to w budżecie Miasta przeznaczono środki w wysokości zł. i wydatkowano je w pełnej wysokości. 22. Budowa oświetlenia ulic i parku miejskiego Z przeznaczonych na to zadanie środków w wysokości zł. wykorzystano kwotę zł. na budowę oświetlenia ul. Akacjowej (200m), ulicy bocznej (bez nazwy) przy ul. Akacjowej 90k. 120 m) oraz placu zabaw przy ul. Chmielnej. 23. Budowa ogrodzenia w parku miejskim Zadanie to polegało na wybudowaniu 8 przęseł (25,68 bm ogrodzenia). Wydatkowano na ten cel kwotę zł. 24. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki W 2009 r. dokonano wycinki drzew - chorych i kolidujących z planowaną budową targowiska. Rozebrano również kolidujące budynki i obiekty, nie nadające się do remontu lub przebudowy. W 2010 r. wybudowano zadaszenie zespołu straganów, wykonano stoły do handlu koszykowego, wybudowano oświetlenie placu, nawierzchnie placów, parkingów i dróg wewnętrznych, kanalizację deszczową i przyłącza wod-kan oraz ogrodzenie. Z planowanej kwoty zł. wydatkowano zł. 25. Dokumentacja i częściowe wykonanie oświetlenia bryły budynku UM Zadanie polega na opracowaniu projektu technicznego oświetlenia bryły budynku Urzędu _ iluminacja. Zadanie nie zostało zrealizowane. 26. Renowacja rowu parkowego W ramach przebudowy budowli wodnej Nr 1 wykonywano roboty polegające na: wbijaniu ścianek szczelnych, wykonaniu "mnicha", obłożeniu kamieniem naturalnym ściany przepustu i wykonaniu barierki od strony zachodniej przepustu. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości zł.

21 27. Utwardzenie placu przy ulicy Kościuszki Zadanie polegało na utwardzeniu placu i ułożeniu kostki na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki na powierzchni 580 m 2. Na ten cel wydatkowano środki własne Miasta w wysokości zł. 28. Zakup kontenera sanitarnego WC W ramach zadania zakupiony został kontener sanitarny na potrzeby targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki za kwotę zł. 29. Budowa boiska sportowego przy G-2 W okresie sprawozdawczym zadanie to nie było realizowane. 31. Przebudowa skarpy przy boisku sportowym "Orlik 2012" przy SP-3 Zadanie polegało na usunięciu szkód i wybudowaniu górnej warstwy skarpy po zalaniu terenu wodami opadowymi. Na ten cel wydatkowano środki pozyskane z budżetu państwa w wysokości zł. 32. e- administracja - rozwój usług publicznych on-line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do internetu w centrum Lubartowa Głównym celem projektu jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do informacji publicznej oraz poprawa jakości pracy Urzędu Miasta oraz zapewnienie mieszkańcom Lubartowa, oraz potencjalnym inwestorom, dostępu do sieci Internet (upowszechnienie Internetu). Zadanie polega również na stworzeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w oparciu o istniejącą sieć informatyczną. W dniu roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości zł. ze środków RPO WL na lata w ramach 4. Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Działanie 4.1. Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę zł. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2011 roku. 33. Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu terenów przy ulicy Gazowej w Lubartowie pod inwestycje, a następnie zaoferowanie ich potencjalnym inwestorom. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod produkcję z dopuszczeniem usług komercyjnych. W ramach projektu wybudowano nowe drogi, wyremontowano ulicę Gazową, wybudowano ciąg pieszy i rowerowy oraz zatokę parkingową. Ponadto wybudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną i deszczową oraz sieć kanalizacji światłowodowej. Przedmiotem projektu było również pozyskanie gruntów pod drogi i częściowo pod przyszłe inwestycje. Uzyskano w ten sposób ok. 20 ha uzbrojonych terenów. 27 kwietnia 2009 r. Miasto podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu w wysokości ,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w IV kwartale 201 Or. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano zł. 34. Budowa Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej Zadanie będzie polegało na budowie siedziby LCKE przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie. Na ten cel Miasto zakupiło brakujące tereny oraz zorganizowało konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.

22 Nagrodzone zostały dwie prace konkursowe, które najbardziej spełniały oczekiwania Zamawiającego. W 2009 roku przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia, w wyniku których wybrano wykonawcę projektu budowlano - wykonawczego, spośród wcześniej nagrodzonych prac konkursowych, z którym podpisano umowę. Opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury RPO WL na lata Wniosek został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się na liście rezerwowej i oczekuje na przyznanie dofinansowania. W 2010r. został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na przekroczone koszty budowy LCKE zakładane w koncepcji programowo-przestrzennej zawieszono odebranie projektu wykonawczego do czasu doprowadzenia go przez Wykonawcę do zgodności z zawartą umową. W roku 2010 wydatkowano zł. 35. Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II Kontynuacja rewitalizacji realizowanej w ramach projektu pt.: "Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa" finansowanego z programu Phare 2000 SSG Małe Inwestycje Infrastrukturalne, w ramach którego Lubartów pozyskał dotację w wysokości ponad 294 tys. euro. Zmodernizowano wówczas nawierzchnię placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha, łącznie z wykonaniem kanalizacji burzowej, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki. W 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie I etapu inwestycji polegającego na przebudowie placu po byłym targowisku oraz ulic: Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, II-go Listopada, Partyzanckiej, Kościuszki, Ogrodowej, Krótkiej i Joselewicza wraz z przebudową sieci wodociągowej, linii energetycznych i oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem substancji ropopochodnych. Trwają prace budowlane. owany termin wykonania r. W 2012 roku planowany jest II etap zadania polegający na przebudowie ulic II-go Listopada c.d., Kościuszki c.d. ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej oraz remont "Hali targowej". W październiku 2010 r., w pierwszym naborze w okresie programowania , został złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu (etap I i II) w wysokości ,08 zł w ramach RPO WL 3. Oś Priorytetowa Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości zł. 36. Modernizacja ulicy Lubelskiej i Słowackiego w Lubartowie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej Inwestycja będzie polegała na modernizacji głównej ulicy miasta wraz z przebudową skrzyżowań. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze usprawnienia komunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego w Lubartowie poprzedzone wykonaniem pomiarów ruchu (szczyt poranny i popołudniowy, uwzględniające dni targowe jako szczyt krytyczny), opracowaniem prognozy ruchu na rok 2015 i 2020 oraz opracowaniem koncepcji rozwiązań skrzyżowań w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego. Zaprojektowano m.inn. przebudowę skrzyżowania ulic Lubelska, Kolejowa i Piaskowa (rondo) oraz Słowackiego, Wierzbowa i Batalionów Chłopskich(rondo), rozbudowę ulic Słowackiego, Rynek I i Lubelskiej z budową zatoki autobusowej w centrum Lubartowa, korektę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lipowa i Słowackiego itp.:

23 Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata w ramach 5. Osi Priorytetowej Transport Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy. W 2010 r. Miasto wnioskowało o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata remontu odcinków jezdni i chodników w ciągu ulic. Z uwagi na brak środków nie uzyskało dofinansowania. Wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości zł. 37. Termomodernizacja budynku SP-I oraz G-l wraz z przebudową boiska Opracowano dokumentacje techniczną dla projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2009 roku opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL na lata w ramach 8. Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się na liście projektów rezerwowych. 38. Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych SP-3 W ramach tego zadania wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, umocnienie nasypu przy bieżni lekkoatletycznej, podbudowę pod bieżnię i nawierzchnię syntetyczną. Wybudowano ogrodzenie bieżni. Ponadto wykonano aktualizację projektu docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkoły wraz z kosztorysem inwestorskim, aktualizację projektu modernizacji instalacji c.o. wraz z kosztorysem inwestorskim i opracowano program funkcjonalno - użytkowy na modernizację hali basenowej i stacji uzdatniania wody. Na zadanie to wydatkowano środki własne w wysokości zł. 39. Teraz biznes - budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej Projekt wynika z założeń przyjętych w realizowanym projekcie "Czas na Lubartów _ kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje". Założono, że dla pełniejszego wykorzystania możliwości obszaru i wyznaczenia nowych kierunków jego rozwoju, Miasto opracuje Program Rozwoju Strefy Gospodarczej Lubartowa. Będzie to dokument ukierunkowujący działania władz podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości po realizacji projektu. W ramach projektu zostaną opracowane materiały informacyjne i promocyjne, elementy kampanii multimedialnej, folder promujący przedsiębiorców, które zostaną zaprezentowane na targach i imprezach branżowych. Projekt obejmuje również budowę portalu gospodarczego miasta - strony www z bazą ofert inwestycyjnych itp. W dniu 21 czerwca 2010 roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 B Marketing gospodarczy RPO WL. Projekt będzie realizowany w latach Powołano komórkę ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów. Zakupiono sprzęt komputerowy i kserograficzny. Wydatkowano środki w wysokości zł. 40. Budowa ul. Kozłowieckiej Zadanie polega na budowie ulicy dojazdowej na terenach przemysłowych położonych we wschodniej części miasta. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. -:

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo