SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości powyżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty EURO. I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, Chełm, ul. Wołyńska 57, NIP , REGON , tel. (082) do 63, fax. (082) Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. fax: II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 913 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą. III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: IV OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Zadanie nr 1: Dostawa samochodu ciężarowego specjalistycznego o wysokim zgniocie z przednim załadunkiem do przewozu nieczystości komunalnych. Zadanie nr 2: Dostawa samochodu diagnostycznego z zabudowaną kamerą TV do inspekcji kanałów sanitarnych. Zadanie nr 3: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają analogicznie: - załącznik nr 1a dla zadania nr 1; - załącznik nr 1b dla zadania nr 2; - załącznik nr 1c dla zadania nr Wykonawca na potwierdzenie zgodności opisu oferowanego przedmiotu zamówienia składa wypełniony prawidłowo załącznik nr 1a i /lub nr 1b i / lub 1c. 3. Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu: - w ilości nie mniejszej niż 5 godzin dla zadania nr 1, w dniu dostawy; - w ilości nie mniejszej niż 2 dni robocze dla zadania nr 2, rozpoczęcie nie później niż w następnym dniu roboczym po odebraniu pojazdu; - w dniu dostawy pojazdu dla zadania nr Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia, np.: dostarczenie przedmiotu zamówienia: - dla zadania nr 1, ul. Bieławin 5 w Chełmie (22-100); - dla zadania nr 2, ul. Bieławin 5 w Chełmie (22-100); - dla zadania nr 3, ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie (22-100) Biuro Obsługi Klienta Dostawa samochodu, na który zostanie złożona oferta, odbędzie się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13: Minimalne warunki gwarancyjne określone są w załączniku nr 1a lub 1b lub 1c (w zależności od zadania którego dotyczy oferta) i w załączniku nr 5. Strona 1 z 13

2 5.1. W przypadku realizacji uprawnień gwarancyjnych przez podmiot inny niż wykonawca wraz z ofertą należy złożyć pisemne zobowiązanie podpisane przez uprawnione osoby podmiotu przejmującego realizację gwarancji na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu (np. umowa). 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń, usterek bądź przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca Wykonawca może wyznaczyć na gwaranta inny podmiot, tylko w przypadku przedstawienia zamawiającemu umowy, określającej szczegółowe warunki współpracy. Przedstawiona umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z zapisami załącznika Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem określonym w ust CPV: Pojazdy silnikowe Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania Pojazdy do zbierania odpadów Pojazdy specjalne V INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ I RÓWNOWAŻNEJ. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin realizacji przedmiotu postępowania wynosi od dnia zawarcia umowy: - do 90 dni dla zadania nr 1; - do 60 dni dla zadania nr 2; - do 60 dni dla zadania nr 3. VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 4 Ustawy Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 dostawy, przedmiotów zgodnych z opisem i odpowiadających parametrom przedmiotowi zamówienia (lub zamiennie dla zadania nr 1 w przypadku braku możliwości przedstawienia dowodów dotyczących przedmiotów zgodnych z opisem i odpowiadających parametrom przedmiotowi zamówienia, pojazdów o wysokim zgniocie z załadunkiem tylnym o pozostałych wymaganiach zgodnych z opisem i parametrach odpowiadających przedmiotowi zamówienia), a wartość każdej z nich wyniosła co najmniej: - dla zadania nr ,00 zł (słownie zł: pięćset osiemdziesiąt tysięcy); - dla zadania nr ,00 zł (słownie zł: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy); - dla zadania nr ,00zł (słownie zł: dwadzieścia siedem tysięcy); wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). Strona 2 z 13

3 VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złożyć: 1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a. 1.2 Wykaz wykonanych lub wykonywanych dwóch dostaw, zgodnych z opisem i odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia (lub zamiennie dla zadania nr 1 w przypadku braku możliwości przedstawienia dowodów dotyczących przedmiotów zgodnych z opisem i odpowiadających parametrom przedmiotowi zamówienia, pojazdów o wysokim zgniocie z załadunkiem tylnym o pozostałych wymaganiach zgodnych z opisem i parametrach odpowiadających przedmiotowi zamówienia), których wartość każdej z nich wyniosła co najmniej: - dla zadania nr ,00 zł (słownie zł: pięćset osiemdziesiąt tysięcy); - dla zadania nr ,00 zł (słownie zł: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy); - dla zadania nr ,00zł (słownie zł: dwadzieścia siedem tysięcy); w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (załącznik nr 6). 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt. od 2.1. do 2.7. na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów określonych w 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1. W zakresie osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie Strona 3 z 13

4 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W zakresie ppkt 2.3. i 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, pkt 2, od ppkt. 2.1 do 2.7 oraz pkt. 3, od ppkt. 3.1 do 3.3 składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum). Zaleca się, aby w treści umowy regulującej współpracę członków konsorcjum (umowie konsorcjum) zawarte były następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę, a także wskazanie lidera / członka / członków upoważnionych do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancyjnej, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 5. Niespełnienie wymagań określonych w pkt potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. Strona 4 z 13

5 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Zamawiający w stosunku do wykonawców zagranicznych którzy na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia złożą dokumenty wskazujące wykonanie usługi w walucie innej niż PLN zastosuje przelicznik kursów średni publikowany na stronie NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. IX INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OKREŚLENIA PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę przynależności lub braku przynależności do Grupy Kapitałowej wykonawca powinien złożyć: 1.1 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 8). 2. Definicje: 2.1 Określa art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 i 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). X INFORMACJA NA TEMAT WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.1. Zadanie nr 1: ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Zadanie nr 2: ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zadanie nr 3: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wraz z adnotacją: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr najpóźniej w dniu r. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uważał wadium, które do dnia r. do godz. 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej postaci niż pieniężna, należy je wnieść do zamawiającego MPGK sp. z o. o. w Chełmie najpóźniej do dnia r. do godz. 11:00. Dokument stanowiący wadium w formie niepieniężnej powinien zawierać zapis określony w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium: - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; Strona 5 z 13

6 1.8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Dotyczy zadania nr 1 i Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed dniem zawarcia umowy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczeń: - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; - poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zestawów Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr z adnotacją Dostawa samochodów według zadań Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: Strona 6 z 13

7 - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Należyte wykonanie zostanie stwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zamówienia. - 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XI KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwięcej punktów według poniższej punktacji: 1.1. Dla zadania nr 1: a) Cena netto oferty określona w załączniku nr 2 waga procentowa 70 %. b) Termin dostawy min. 30 dni (maksymalnie 90 dni) waga procentowa 15 %. c) Termin gwarancji min. 36 m cy (nie dłużej niż 48 m cy) 15 %. Łącznie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 100 pkt Dla zadania nr 2 i 3: a) Cena netto oferty określona w załączniku nr 2 waga procentowa: 70 %. b) Termin dostawy min. 30 dni (maksymalnie 60 dni) waga procentowa 15 %. c) Termin gwarancji min. 24 m ce (nie dłużej niż 48 m cy) 15 %. Łącznie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 100 pkt Zamawiający za termin miesiąc uznaje 30 dni kalendarzowych. 2. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów nastąpi przez wyliczenie ilości punktów według poniższych zasad Cena brutto oferty określona w załączniku nr 2 udział procentowy K 1 zostanie wyliczony (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższa cena brutto wśród złożonych ofert K 1 = x 100 x 70 % Cena brutto w ofercie badanej 2.2. Termin dostawy liczony w dniach od dnia zawarcia umowy, określony w załączniku nr 1a lub 1b lub 1c ilość punktów K 2 zostanie wyliczona: Najkrótszy termin dostawy liczony w dniach wśród złożonych ofert K 2 = x 100 x 15 % Termin dostawy liczony w dniach w ofercie badanej 2.3. Termin gwarancji liczony w dniach od dnia dostawy przedmiotu zamówienia, określony w załączniku nr 1a lub 1b lub 1c ilość punktów K 3 zostanie wyliczona (maksymalnie do 48 miesięcy): Termin gwarancji liczony w miesiącach z oferty badanej K 3 = x 100 x 15 % Najdłuższy termin gwarancji wśród złożonych ofert 2.4. Całkowita ilość punktów K będzie obliczana według wzoru.: K = K 1 + K 2 + K Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę z najwyższą punktacją spośród pozostałych ofert. Strona 7 z 13

8 4. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP, do uwzględnienia w cenie podatku od towarów i usług VAT zamawiający przy ocenie ofert do ceny zaoferowanej przez takiego wykonawcę doliczy należny podatek VAT Postanowienie pkt 4 wynika z konieczności odprowadzenia przez zamawiającego stosownego podatku VAT od przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe od zaoferowanych w złożonych ofertach. XII MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, Chełm lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. 2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia r. do godziny 11: Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną odesłane do wykonawcy, na jego koszt bez otwierania W przypadku nie opatrzenia koperty, w której znajduje się oferta adresem nadawcy, zamawiający będzie zmuszony ją otworzyć w celu prawidłowego jej odesłania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 11: 20 (pokój nr 32). 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej hasłem: Dostawa samochodów, kategorii N3, N2 i M1, według zadań wraz z nazwą i adresem wykonawcy. 5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Treść oferty musi odpowiadać wymogom SIWZ. 6. Zamawiający nie wymaga obecności przedstawicieli wykonawców podczas otwierania ofert. XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIV INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. XV INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. XVI INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. XVII INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XVIII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Szczegółowe warunki współpracy między Zamawiającym, Wykonawcą i podwykonawcą określone są w załączniku nr 5 do SIWZ. Strona 8 z 13

9 XIX INFORMACJE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TYLKO WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia ograniczenia w zakresie ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. XX SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 4. Oferta powinna być sporządzona, w jednym egzemplarzu, dla każdego zadania oddzielnie, na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2), zawierającym: 4.1. Datę sporządzenia oferty Pieczątkę wykonawcy Dane wykonawcy (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax, adres ) Ścisłe określenie przedmiotu oferty wraz ze wskazaniem nr zadania którego dotyczy Cenę brutto oferty, stawkę i kwotę podatku VAT (cyfrowo i słownie) w polskich złotych Określenie terminu realizacji zamówienia Określenie terminu płatności Termin gwarancji Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ oraz pozostałymi załącznikami i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego Oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia Określenie przez Wykonawcę sposobu realizacji zamówienia Wskazanie osoby do kontaktu Wykaz wszystkich załączników do oferty Kserokopia umowy określającej szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Wykonawcą a podmiotem pełniącym funkcje gwaranta (przedstawiona umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z zapisami załącznika 5). 5. Oferta powinna zawierać: 5.1. Wypełnione i podpisane załączniki do SIWZ, w tym zaakceptowany wzór umowy lub oświadczenie o jego akceptacji. 6. Złożenie więcej niż jednej oferty w ramach jednego zadania lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale lub potwierdzone notarialnie. 8. Do formularza oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane od wykonawcy zgodnie z ust. VIII i IX. 9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 10. Wszystkie, zawierające jakąkolwiek treść, strony oferty oraz załączniki powinny być parafowane przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do Strona 9 z 13

10 wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 12. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do Uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)). 13. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) i adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 14. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty w przypadku roszczeń Wykonawcy. XXI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją zamówienia w tym zakresie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, dostawą pojazdu do zamawiającego (miejsce zostało określone w ust. IV pkt 4) oraz przeszkoleniem pracowników (ilość godzin / dni została określona w ust. IV pkt 3). Wartość oferty winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia, obejmującą podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.). 3. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na Zamawiającym W związku z tym, przy porównywaniu ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 5. Cena zamówienia nie ulega zmianie przez czas realizacji przedmiotu zamówienia. 6. W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia cyfrowo i słownie. 7. Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów i rabatów. 8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 5). Rażąco niska cena oferty. 9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. XXII PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA I MOŻLIWE ZMIANY UMOWY: 1. Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 5. Strona 10 z 13

11 2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 3. Możliwe zmiany umowy: 3.1. Wynagrodzenie, wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego postępowania może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 5. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych bądź osób wskazanych w umowie, odpowiedzialnych po obu stronach za realizację umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. 6. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej podpisanej przez strony pod rygorem nieważności. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. XXIII OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazanie powyższych dokumentów faxem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający stwierdzi, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytanie winno być złożone w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazanie zapytania faksem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną. 5. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Zamawiający odpowie niezwłocznie, lecz nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma (wyjaśnienia, odpowiedzi na pytanie) zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 8. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. fax: XXIV ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY: 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez umocowanych przedstawicieli wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty mocujące w trakcie realizacji powyższej czynności. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć Strona 11 z 13

12 dopiskiem Zmiana. W przypadku złożenia kilku Zmian kopertę (paczkę) każdej Zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem Zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem Wycofanie. XXV UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.mpgk.chelm.pl) oraz w swojej siedzibie na "Tablicy ogłoszeń". 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem bądź za pomocą poczty elektronicznej. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, zgodnie z art. 94 ust.2 Pzp. XXVI ZASADY JAWNOŚCI I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW: 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 3. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie według poniższych zasad: a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę, b) zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą wyznacza termin udostępnienia dokumentów, c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty, d) zamawiający dopuszcza tylko dokonywanie notatek z udostępnionych dokumentów jeżeli zawierają projekty autorskie, w innym przypadku zamawiający dopuszcza wykonanie fotokopii. e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. XXVII ŚRODKI ODWOŁAWCZE. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa sie, iż zamawiający mógł zapoznać sie z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli Strona 12 z 13

13 przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 14. Szczegółowy zakres środków ochrony prawnej reguluje Dział VI Rozdział 2 (art. 180 i następne) ustawy. Chełm, r. Modyfikacja, Chełm, r. Modyfikacja, Chełm, r. ZATWIERDZAM Strona 13 z 13

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z A T W I E R D Z A M... WK-I.2370.18.4.2015 Zamawiający: Adres: os. Zgody 18, 31-951 Kraków REGON: 000173427 NIP: 678-002-92-86 Telefon: 12-64-60-100 Fax.: 12-64-60-199 Strona internetowa: www.sapsp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo