SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:"

Transkrypt

1 Numer sprawy: OODO-DZP ODDZIAŁ REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza Olsztyn tel fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Remont kwater internatowych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobie OReg WAM Olsztyn Przedmiotowe postępowanie o zawarcie umowy ramowej prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. OLSZTYN MARZEC 2014 Strona 1 z 41

2 Numer sprawy: OODO-DZP Część I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa; ul. Chałubińskiego 3 A NIP: Oddział Regionalny w Olsztynie Olsztyn, ul. Kasprowicza 1 (089) , Fax. (089) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej na: Remont kwater internatowych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobie OReg WAM Olsztyn Część II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o zawarcie umowy ramowej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Umowa ramowa to umowa zawarta między Zamawiającym, a jednym lub większa liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Część III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na wykonywaniu remontów kwater internatowych i lokali mieszkalnych. Zamówienie obejmuje roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (w tym instalacje wod. - kan., co. i gazowe) oraz elektroinstalacyjnej. 2. Zamawiający przewiduje wykonywanie n/w robót remontowych i prac naprawczych: 1) w zakresie branży ogólnobudowlanej: a) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, b) odgrzybienie ścian i sufitów, c) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, d) rozbieranie posadzek z deszczułek i podłóg z desek, e) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, f) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, g) skucie tynków, h) demontaż stolarki drzwiowej, i) demontaż stolarki okiennej, j) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, k) demontaż szaf, boazerii, itp., l) obsadzanie ościeżnic drzwiowych, m) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, n) usunięcie lamperii i tapet, o) murowanie ścianek działowych, p) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, q) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, r) montaż kratek wentylacyjnych, s) wykonywanie gładzi gipsowej, t) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, u) układanie glazury, v) układanie płytek z terakoty i gresu, w) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, x) układanie paneli podłogowych, y) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, z) malowanie ścian i sufitów, Strona 2 z 41

3 Numer sprawy: OODO-DZP aa) malowanie stolarki drzwiowej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, bb) dopasowanie skrzydeł drzwiowych, założenie okuć, klamek, zamków, cc) montaż stolarki drzwiowej, dd) montaż stolarki okiennej, ee) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, ff) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, gg) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją. 2) w zakresie branży sanitarnej: a) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod-kan, b) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, c) wykonywanie podejść do przyborów, d) montaż armatury odcinającej, e) montaż przyborów sanitarnych, f) montaż urządzeń grzewczych, g) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji, h) izolacje przewodów zabudowanych, i) sprawdzenie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej ze sporządzeniem opinii/protokołu z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika). 3) w zakresie branży elektrycznej: a) roboty demontażowe osprzętu i opraw, b) wymiana tablic licznikowych, c) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, d) montaż osprzętu elektrycznego, e) pomiary elektryczne powykonawcze, f) sprawdzanie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji elektroenergetycznej ze sporządzeniem opinii/protokołu z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika). 3. Przedmiot zamówienia składa się z 5 części: 1) część I zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Elbląg, Braniewo i Morąg; 2) część II zamówienia obejmuje: Zadanie nr 2 - remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Olsztyn, Bartoszyce, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Orneta, Ostróda i Szczytno; 3) część III zamówienia obejmuje: Zadanie nr 3 - remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Giżycko, Orzysz, Mrągowo, Gołdap, Ełk, Szeroki Bór, Bemowo Piskie i Węgorzewo; 4) część IV zamówienia obejmuje: Zadanie nr 4 - remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Białystok, Nurzec Stacja, Hajnówka, Suwałki, Augustów, Osowiec Twierdza, Łomża, Ostrołęka, Komorowo, Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie, i Zambrów; 5) część V zamówienia obejmuje: Zadanie nr 5 - remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Ciechanów, Pułtusk, Raciąż, Mława i Przasnysz. Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy, Zamawiający określa maksymalną liczbę części, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na 3 lub więcej części zamówienia, jego oferta zostanie odrzucona we wszystkich częściach. 4. Warunki wykonania zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz Strona 3 z 41

4 Numer sprawy: OODO-DZP we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega, że zakres remontów poszczególnych kwater i lokali może zawierać tylko wybrane elementy robót, określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie Wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach. 7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): roboty remontowe i renowacyjne; roboty instalacyjne w budynkach; instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów; roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ustawy, żąda podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 stawy. 10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu znajdują się w załączniku do wzoru umowy ramowej. 11. Nie będą podlegały obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi o wartości brutto poniżej ,00 zł brutto, związane z przedmiotem zamówienia. Część IV. Termin wykonania zamówienia. Termin obowiązywania umowy ramowej: od dnia podpisania do dnia r. Część V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie, Strona 4 z 41

5 Numer sprawy: OODO-DZP ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych o charakterze ogólnobudowlanym (np. remont, modernizacja, przebudowa), o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych) bez względu na ilość części, na które Wykonawca składa ofertę; 3) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; 4) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie realizowanych robót, w specjalności konstrukcyjnobudowlanej - bez względu na ilość części, na które Wykonawca składa ofertę; 5) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: a) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - bez względu na ilość części, na które Wykonawca składa ofertę. 3. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części V SIWZ w ust. 1 i Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki w zakresie: wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Część VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (wypełnić wg załącznika nr 4 do SIWZ), a) zgodnie z 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w Strona 5 z 41

6 Numer sprawy: OODO-DZP sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) przez najważniejsze Zamawiający rozumie roboty wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w części V ust. 2 pkt 2 SIWZ; b) za dowód zostanie uznane poświadczenie podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia, może przedłożyć wraz z ofertą inny dokument. c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późń. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ, 4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Strona 6 z 41

7 Numer sprawy: OODO-DZP Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI ust. 2 pkt. 2) i 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7. Dokumenty, o których mowa w części VI ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis części VI ust. 8 stosuje się odpowiednio. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 11. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Strona 7 z 41

8 Numer sprawy: OODO-DZP Wykonawcę lub te podmioty. 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Część VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 1) pisemnie na adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Olsztynie ul. Kasprowicza 1, Olsztyn, 2) lub faksem na numer: (89) lub (89) , 3) lub drogą elektroniczną: 4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: 1) w zakresie proceduralnym Ewelina Gulewicz, tel. (89) ; 2) w zakresie merytorycznym Wiesław Mączyński, tel. (89) , Krzysztof Bloch, Bogdan Młynarczyk, tel. (89) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w części VII SIWZ w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 8. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. Strona 8 z 41

9 Numer sprawy: OODO-DZP Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Część VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Część IX. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Część X. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie dowolne części zamówienia. 4. Wykonawca, który składa ofertę na dwie części zamówienia przygotowuje jeden komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz wypełnia formularz oferty dla tych części zamówienia. 5. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. 6. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane z SIWZ, sporządzone przez Wykonawcę, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do SIWZ). 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki: oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, wymagają podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty, pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty. 8. Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 10. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. Strona 9 z 41

10 Numer sprawy: OODO-DZP Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem. 13. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i adres Zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Olsztynie ul. Kasprowicza 1, Olsztyn Adres na który należy składać oferty: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Olsztynie ul. Kasprowicza 1, Olsztyn, pokój 113 (kancelaria) Oferta na: remont kwater i lokali umowa ramowa Nie otwierać przed: r. 15. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). Część XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy złożyć w terminie do r., do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 113 (kancelaria). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, r., o godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 236 (sala konferencyjna). 3. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Informacje, o których mowa w części XI SIWZ w ust. 4, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Jednostkową cenę roboczogodziny wraz z narzutami należy obliczyć według wzoru: C Rg = R-g +(R-g x Kp) + ((R-g + (R-g x Kp)) x Z) - R-g - cena roboczogodziny bez narzutów [w zł netto bez VAT] - Kp - koszty pośrednie [w %] - Z - zysk [w %] 2. Wykonawca obliczy jednostkową cenę roboczogodziny wraz z narzutami w zł (netto Strona 10 z 41

11 Numer sprawy: OODO-DZP i brutto) na formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), oddzielnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę. 3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1) jeżeli obliczona według wzoru określonego w ust. 1, cena roboczogodziny wraz z narzutami, nie odpowiada wynikowi prawidłowo wykonanych działań matematycznych, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę roboczogodziny bez narzutów oraz koszty pośrednie i zysk, 2) jeżeli cena roboczogodziny brutto z VAT, nie odpowiada iloczynowi ceny roboczogodziny z narzutami netto bez VAT oraz liczby 1,08 (przy prawidłowo przyjętej 8% stawce podatku VAT, chyba że Wykonawca nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku VAT), przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę roboczogodziny z narzutami netto bez VAT ; 3) zamawiający uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty w każdej części zamówienia będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena roboczogodziny brutto za wykonanie danej części zamówienia. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu o najniższej cenie roboczogodziny brutto za wykonanie odpowiedniej części zamówienia, która tym samym uzyska największą liczbę punktów. Pozostałe oferty w każdej części zamówienia zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i ceny roboczogodziny brutto za wykonanie odpowiedniej części zamówienia oferty ocenianej. Wynik zostanie przedstawiony w punktach. Punkty w kryterium cena roboczogodziny brutto za wykonanie odpowiedniej części zamówienia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Najniższa cena roboczogodziny brutto za wykonanie danej części zamówienia C= x 100 Cena roboczogodziny brutto za wykonanie danej części zamówienia oferty ocenianej 2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7. Zgodnie z art. 89 ust. 1 oraz ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Strona 11 z 41

12 Numer sprawy: OODO-DZP ) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy ramowej. 1. Umowy ramowe zostaną zawarte odrębnie w każdej części zamówienia, z Wykonawcami, którzy przedłożą najkorzystniejsze oferty z punktu widzenia kryterium przyjętego w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofertach Wykonawców. 2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, zawrze umowę ramową z pięcioma Wykonawcami w każdej części zamówienia. 3. Jeżeli w którejkolwiek części zamówienia mniej niż pięciu Wykonawców złoży oferty niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający w tej części zamówienia, zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone. 4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy ramowej, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Wybrani Wykonawcy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie zawarcia umów ramowych, jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umów. Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Część XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ramowej, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 1. Istotne postanowienia umowy ramowej określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zwarte w SIWZ. 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 5. Zawarcie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. Fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi ani po stronie Zamawiającego, ani Wykonawców, którzy ją zawarli, żadnego obowiązku kontraktowania, nie może też być podstawą dla kogokolwiek do jakichkolwiek roszczeń. 6. Zamówienia na remont poszczególnych kwater internatowych i lokali mieszkalnych będą udzielane w następującym trybie: 1) Zamawiający zaprosi do złożenia ofert Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową, wraz z zaproszeniem przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą w szczególności przedmiar robót dotyczący tego konkretnego zamówienia oraz określi termin składania ofert, a także termin wykonania zamówienia, 2) oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w pkt. 1 nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, w szczególności nie może zawierać wyższej ceny roboczogodziny netto oraz Strona 12 z 41

13 Numer sprawy: OODO-DZP narzutów do kosztorysowania (koszty pośrednie i zysk), do oferty Wykonawca dołączy potwierdzenie wpłaty wadium, jeżeli wymóg jego wpłacenia zawarty został w zaproszeniu do składania ofert, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, 3) dodatkowo Zamawiający wymaga, aby ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęte w kosztorysach ofertowych nie były wyższe niż ceny średnie publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres realizacji robót. Zastosowanie w ofercie składników cenotwórczych do kosztorysowania wyższych niż w zawartej umowie ramowej lub cen materiałów i sprzętu wyższych niż wyżej wymienione, będzie stanowiło o niezgodności oferty z ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a taka oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku 101 ust. 3 ustawy. 4) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami określonymi w umowie ramowej, 5) Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze odrębną umowę na wykonanie remontu konkretnego lokalu (lokali) lub kwatery (kwater). 7. Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 5 powyżej, będą udzielane według potrzeb Zamawiającego, wielokrotnie podczas trwania umowy ramowej, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania tych zamówień na kilka lokali lub kwater w jednym zamówieniu. 8. Wykonawca, który zawarł z Zamawiającym umowę ramową, nie ma obowiązku składać oferty Zamawiającemu, za każdym razem, gdy otrzyma od Zamawiającego zaproszenie, o którym mowa w ust. 6 pkt Zamawiający ma obowiązek za każdym razem zaprosić do złożenia ofert, wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową na daną część zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ramowej, określone we wzorze umowy ramowej: 1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy ramowej, jeśli do dnia określonego w 2 wzoru umowy, limit, o którym mowa w 3 ust. 1 wzoru umowy ramowej nie zostanie wyczerpany w całości; 2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 11. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umów na wykonanie remontów kwater i lokali mieszkalnych, zawieranych w oparciu o niniejszą umowę ramową, zostały określone w załączniku nr 3 do umowy ramowej projekt umowy na remont kwater i lokali. Część XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zawarcie umowy ramowej. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Strona 13 z 41

14 Numer sprawy: OODO-DZP Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Część XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 5 części opisanych w części III SIWZ. 3. Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy, Zamawiający określa maksymalną liczbę części, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na 3 lub więcej części zamówienia, jego oferta zostanie odrzucona we wszystkich częściach. Część XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający zawrze umowę ramową odrębnie w każdej części zamówienia, z pięcioma Wykonawcami, którzy złożą oferty spełniające wymagania SIWZ i uzyskają największą ocenę punktową w kryterium oceny ofert, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. Część XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Część XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Część XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 1. Adres poczty elektronicznej: 2. Adres strony internetowej Zamawiającego: Część XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Część XXIV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Część XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Część XXV. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące art. 29 ust. 4 ustawy. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymagań, dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy. Strona 14 z 41

15 Numer sprawy: OODO-DZP Część XXVI. Wykaz załączników do SIWZ 1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ 8. Wzór umowy ramowej załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 9 do SIWZ. Strona 15 z 41

16 Numer sprawy: OODO-DZP Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ... Adres Wykonawcy... Wykonawca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS*... Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Regon... NIP... tel.... fax Nr konta bankowego: Oferta na remont kwater internatowych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobie OReg WAM Olsztyn. 3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ma warunkach określonych w SIWZ oraz składamy ofertę na zawarcie umowy ramowej jn.: Część zamówienia CZĘŚĆ 1 remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Elbląg, Braniewo i Morąg CZĘŚĆ 2 remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Olsztyn, Bartoszyce, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Orneta, Ostróda i Szczytno CZĘŚĆ 3 remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Giżycko, Orzysz, Mrągowo, Gołdap, Ełk, Szeroki Bór, Bemowo Piskie i Węgorzewo CZĘŚĆ 4 remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Białystok, Nurzec Stacja, Hajnówka, Suwałki, Augustów, Osowiec Twierdza, Łomża, Ostrołęka, Komorowo, Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie, i Zambrów CZĘŚĆ 5 remont kwater i lokali mieszkalnych w miejscowościach: Ciechanów, Pułtusk, Raciąż, Mława i Przasnysz Cena roboczogodziny bez narzutów netto [zł] Koszty pośrednie [%] Zysk [%] Cena roboczogodziny z narzutami netto bez VAT [zł] 8% podatek VAT [zł] Cena roboczogodziny brutto z VAT [zł] UWAGA!!!: Każdy Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na 2 wybrane części zamówienia. 4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. Strona 16 z 41

17 Numer sprawy: OODO-DZP Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do SIWZ wzoru umowy ramowej i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 7. Oświadczamy, że powierzamy* / nie powierzamy* podwykonawcom następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem. 8. Oświadczamy, iż podwykonawcą, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 jest*: 9. Załącznikami do składnej oferty są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 10. Oferta zawiera:... stron. *niepotrzebne skreślić (nazwa podwykonawcy)... miejscowość i data... czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 17 z 41

18 Numer sprawy: OODO-DZP Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Remont kwater internatowych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobie OReg WAM Olsztyn Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 18 z 41

19 Numer sprawy: OODO-DZP Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Remont kwater internatowych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobie OReg WAM Olsztyn Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 19 z 41

20 Numer sprawy: OODO-DZP Lp. Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Opis robót budowlanych (zakres robót) Data wykonania dzień/miesiąc/rok Wartość robót brutto [zł] Miejsce wykonania Załączam dowody, określające czy wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *. * w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów miejscowość i data czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 20 z 41

21 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (nr uprawnień) Doświadczenie (lata pracy w zawodzie) i wykształcenie Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym zamówieniu Podstawa do dysponowania tymi osobami * dysponuję*- podstawa dysponowania 1... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)/ będę dysponował* dysponuję*- podstawa dysponowania 2. *niepotrzebne skreślić (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)/ będę dysponował* * W przypadku, gdy Wykonawca poda informacje o osobach, którymi będzie dysponował musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 21 z 41

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo