Disaster: Backup & Recovery Wykonanie kopii DR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Disaster: Backup & Recovery Wykonanie kopii DR"

Transkrypt

1 IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Disaster: Backup & Recovery Wykonanie kopii DR Jaros³aw agowski IBM Polska W ramach projektów Disaster Recovery przeprowadzana jest analiza wp³ywu katastrofy Systemu Informatycznego na dzia³anie przedsiêbiorstwa. Jednym z wyników takiej analizy jest Katalog Procesów realizowanych w ca³oœci, lub przynajmniej w powi¹zaniu z Systemem Informatycznym. W Katalogu Procesów, okreœlana jest istotnoœæ procesu dla przedsiêbiorstwa i - w rezultacie - maksymalny czas przestoju procesu oraz aktualnoœæ odtworzonych danych w przypadku katastrofy. Od strony technicznej, przygotowywany jest na podstawie Katalogu Procesów, Katalog Aplikacji. Katalog Aplikacji jest decyduj¹cym dla strategii backupu i odtwarzania Systemu Informatycznego. Co zrobiæ, je eli nasza Krytyczna Aplikacja musi podj¹æ pracê najpóÿniej 2 godziny po katastrofie systemu Informatycznego z maksymalnie aktualnymi danymi które zajmuj¹ ponad 5 Terabajtów? Pierwszy warunek to istnienie Oœrodka Zapasowego, przygotowanego odpowiednio od strony infrastruktury (sprzêt, sieæ, oprogramowanie systemowo - narzêdziowe) do przejêcia przetwarzania w tak krótkim czasie. Drugi warunek to maksymalnie aktualne dane w Oœrodku Zapasowym. Przy niewielkiej wolumetrii danych mo na polegaæ na mechanizmach bazodanowych (stand-by, zwielokrotnione pliki dziennika itp.). Aby obs³u yæ wiêksze zbiory danych oraz uniezale niæ siê od typu przenoszonych danych (np. pliki p³askie) nale y siêgn¹æ do mechanizmów na nieco ni szym poziomie. W referacie omówiony zostanie sposób wykonywania kopii DR metod¹ Split Mirror w ujêciu 2 i 3 poziomowej struktury dyskowej. Wskazane zostan¹ zalety i wady obydwu rozwi¹zañ oraz technologie pozwalaj¹ce na realizacjê takiego rozwi¹zana kopii DR. Informacja o autorze: Absolwent Wydzia³u Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Od lipca 1992 zatrudniony w firmie UNIDATAX (VAR Oracle) jako programista, póÿniej jako administrator baz danych. Od grudnia 1994 w IFS Poland (VAR Oracle) jako programista nastêpnie na stanowisku specjalisty ds. Oracle. Od maja 2000 w IBM Polska jako Kierownik Asysty Technicznej. Od marca 2002 w IBM Polska jako Large Scale Systems Engineer.

2 "Disaster: Backup & Recovery" Wykonanie kopii DR Kopia DR Rozwiązanie Disaster Recovery obejmuje wiele aspektów, np. fizyczne zabezpieczenia Ośrodka Obliczeniowego, procedury dostępu do pomieszczeń, organizację pracy codziennej, czy organizację odtwarzania w przypadku katastrofy. Oczywiście, nas najbardziej interesują aspekty technologiczne. Proces wykonania kopii DR jest centralnym punktem rozwiązania Disaster Recovery z punktu widzenia technologii IT Wymagania Wymagania stawiane przed kopią DR wynikają z analizy przeprowadzanej na wstępie projektu Disaster Recover. Podstawowe parametry to: RTO (Recovery Time Objective) czas, który upływa od katastrofy do odtworzenia przetwarzania RPO (Recovery Point Objective) aktualność danych odtworzonych po katastrofie, np. dane odtworzone z backupu wykonywanego co noc mają RPO równe 24godziny. Availability dostępność systemu produkcyjnego, inaczej mówiąc, jak długa i jak częsta przerwa w przetwarzaniu (jeśli w ogóle) jest potrzebna aby wykonać kopię DR Bezpieczeństwo IT ogólna odporność na awarie infrastruktury IT oraz pewność i łatwość odtworzenia z kopii DR Rys. 1. Parametry Disaster Recovery Poniżej przedstawimy kilka prostych wariantów architektury dla kopii DR z oszacowaniem ww. parametrów Konfiguracje Pojęcie katastrofy jest pojęciem względnym. Patrząc od strony IT, katastrofa następuje wtedy, kiedy z powodu awarii, przerwa pracy systemu przekracza dopuszczalny czas. Dlatego, istotna jest minimalizacja ryzyka. Popatrzmy na minimalną konfigurację sprzętową w Ośrodku Obliczeniowym: Rys. 2. Konfiguracja minimalna

3 230 Jarosław Łagowski Żaden z elementów, nie jest redundantny. Kopia wykonywana jest na taśmy. Taśmy powinny być przechowywane w sejfie, lub jeszcze lepiej, wywiezione do innej lokalizacji. Awaria, któregokolwiek z elementów (serwer, dyski) jest tożsama z katastrofą przetwarzanie nie może być kontynuowane. Odtworzenie jest możliwe, ale trzeba najpierw odtworzyć (zakupić) uszkodzony element a potem skorzystać z kopii taśmowej (czasochłonna operacja). Parametry takiej konfiguracji są następujące: RPO równe cyklowi wykonania kopii taśmowej (np. 24 godziny), RTO bardzo duże, równe czasowi sprowadzenia części (lub odbudowy Ośrodka w przypadku np. pożaru) oraz odtworzenia kopii z taśm Avaliability jeżeli możliwa jest kopia na gorąco to nie ma potrzeby przerwy w pracy systemu, ale wydłuża się RTO Bezpieczeństwo IT niskie Częściej spotykaną konfiguracją w zastosowaniach produkcyjnych jest konfiguracja redundantna: Rys. 3. Konfiguracja redundantna Serwer nie jest pojedynczy mamy do dyspozycji klaster (w konfiguracji on-line czy standby). Dyski (najczęściej macierz dyskowa) są redundantne. Kopia nadal wykonywana jest na taśmy. Awaria, jednego z elementów (serwer, dyski) nie jest tożsama z katastrofą przetwarzanie może być kontynuowane z wykorzystaniem elementów zdublowanych. Tym niemniej, w przypadku katastrofy takiej jak uszkodzenie budowlane, odtwarzanie jest równie długie i żmudne jak w przypadku konfiguracji minimalnej. RPO równe cyklowi wykonania kopii taśmowej (np. 24 godziny), RTO bardzo duże, równe czasowi sprowadzenia części (lub odbudowy Ośrodka w przypadku np. pożaru) oraz odtworzenia kopii z taśm Avaliability jeżeli możliwa jest kopia na gorąco to nie ma potrzeby przerwy w pracy systemu, ale wydłuża się RTO Bezpieczeństwo IT średnie Kiedy mówimy o poważnym rozwiązaniu Disaster Recovery, to oznacza to istnienie Ośrodka Zapasowego. Ośrodek taki jest przygotowany do przejęcia przetwarzania w przypadku kłopotów w Ośrodku Podstawowym. Stopień przygotowania Ośrodka Zapasowego może być różny, np. moc obliczeniowa może być obliczona tylko dla przetwarzania krytycznego a w przypadku katastrofy zasoby Ośrodka Zapasowego są stopniowo rozbudowywane. Również sposób przenoszenia kopii danych produkcyjnych do Ośrodka Zapasowego może być różny. Poniższy rysunek przedstawia

4 "Disaster: Backup & Recovery" Wykonanie kopii DR 231 najprostszą z metod: kopia taśmowa wykonana w Ośrodku Podstawowym przewożona jest do Ośrodka Zapasowego i tam cyklicznie odtwarzana: Rys. 4. Konfiguracja z Ośrodkiem Zapasowym, dane przenoszone na taśmach Przy zachowaniu redundancji w Ośrodku Podstawowym, mamy przygotowaną infrastrukturę IT w innej lokalizacji. Czyni to konfigurację odporną na katastrofy budowlane, czy pożar w Ośrodku Podstawowym. Kopia nadal wykonywana jest na taśmy. Taśmy muszą być przewiezione do Ośrodka Zapasowego. Tam następuje cykliczne odtwarzanie. W przypadku przejęcia przetwarzania przez Ośrodek Zapasowy, można skorzystać z aktualnie odtworzonej kopii (jeżeli katastrofa wypadnie w dobrym momencie cyklu) zyskując znacznie na RTO ale tracąc na RPO. RPO równe cyklowi wykonania kopii taśmowej (np. 24 godziny), RTO zależy od momentu cyklu i kompromisu odnośnie RPO Avaliability jeżeli możliwa jest kopia na gorąco to nie ma potrzeby przerwy w pracy systemu, ale wydłuża się RTO Bezpieczeństwo IT wysokie Posiadając Ośrodek Zapasowy, pozostaje tylko krok do wykonywania kopii DR wprost na zdalne dyski, bez pośrednictwa taśm. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego połączenia między Ośrodkami. Jeżeli istnieje takie połączenie, to znacznie skraca się czas odkładania kopii oraz zwiększa się pewność jej wykonania (w porównaniu z zapisem na taśmy). Eliminujemy również długotrwały proces przewożenia i odtwarzania kopii taśmowej. Tym niemniej, ze względów archiwalnych (możliwości powrotu do kopii starszej niż ostatnia) zaleca się wykonanie kopii taśmowej w Ośrodku Zapasowym.

5 232 Jarosław Łagowski Rys. 5. Konfiguracja z Ośrodkiem Zapasowym, dane bezpośrednio RPO równe cyklowi wykonania kopii zdalnej (np. 24 godziny), RTO zależy od momentu cyklu i kompromisu odnośnie RPO Avaliability jeżeli możliwa jest kopia na gorąco to nie ma potrzeby przerwy w pracy systemu, ale wydłuża się RTO Bezpieczeństwo IT bardzo wysokie 2. Metoda Split Mirror Metoda Split Mirror Backup jest rozwinięciem konfiguracji kopii zdalnej. Zamiast wykonywać pełną kopię zdalną w określonym cyklu, decydujemy się na utrzymywanie zdalnej kopii lustrzanej dysków produkcyjnych w Ośrodku Zapasowym. Tym samym, po stronie Ośrodka Zapasowego mamy cały czas (prawie) aktualną kopię danych z Ośrodka Podstawowego. Wskazane jest jednak przerywanie połączenia (Split Mirror) w celu cyklicznego odłożenia kopii spójnego obrazu danych. Konieczne jest to co najmniej z dwóch powodów: jeżeli wystąpi błąd logiczny w danych produkcyjnych (bład programisty, sabotaż, itp.) to natychmiast propaguje się poprzez kopię lustrzaną do Ośrodka Zapasowego, jeżeli wystąpi tzw. rolling disaster, np. stopniowe uleganie awarii kolejnych dysków produkcyjnych, to kopia lustrzana po drugiej stronie (w Ośrodku Zapasowym) będzie niespójna i być może nie będzie możliwe przywrócenie jej konsystencji Zdalna kopia lustrzana ma następujące cechy: z reguły jest wspierana sprzętowo, wyodrębniamy w niej fazę inicjalnego kopiowania (w tym czasie przetwarzanie powinno być wstrzymane), dostępna jest funkcja zamrożenia zdalna kopia przestaje być aktualizowana, uzyskujemy spójny obraz na dany moment, po zamrożeniu następuje resynchronizacja delta zmian z Ośrodka Podstawowego jest doganiana przez Ośrodek Zapasowy

6 "Disaster: Backup & Recovery" Wykonanie kopii DR Struktura 2 poziomowa Najprostszym wariantem wykonania kopii Split Mirror Backup jest struktura 2 poziomowa: Rys. 6. Split Mirror Backup, struktura 2 - poziomowa Dyski w Ośrodku Podstawowym nazywamy dyskami źródłowymi (primary volumes) Dyski w Ośrodku Zapasowym nazywamy dyskami docelowymi (secondary volumes) Kopia na dyskach secondary jest nieodporna na błąd logiczny, dlatego kopia lustrzana musi być zamrożona (Split Mirror) na czas wykonania kopii archiwalnej na taśmy Po zakończeniu kopii archiwalnej na taśmy, następuje resynchronizacja kopii lustrzanej Taka konfiguracja pozwala osiągnąć bardzo dobre parametry Disaster Recovery: RPO bliskie zero w przypadku wykorzystania wolumenów secondary, RTO w przypadku korzystania z kopii secondary bardzo niskie (ale duże w przypadku złej kopii secondary i odtwarzania z taśm), Availability: wpływ na produkcję bliski zeru, Bezpieczeństwo IT bardzo wysokie Struktura 3 - poziomowa Bardziej zaawansowanym wariantem metody SMB jest struktura 3 poziomowa. Uważa się, że dopiero taka konfiguracja może być uznana za bezpieczną. A to dlatego, że zapewnia szybkie odtworzenie w przypadku rolling disaster oraz błędu logicznego w danych. Zauważmy, że struktura 2 poziomowa, w przypadku każdego z dwóch wymienionych wyżej zagrożeń, skazuje nas tak czy inaczej na odtwarzanie z taśm, czyli proces długotrwały i niepewny. Smutna prawda jest taka, że w przypadku katastrofy typu pożar, powódź, czy zawalenie się budynku w 99% mamy do czynienia z rolling disaster. To znaczy, że kolejne dyski przestają działać nie jednym momencie. W efekcie, kopia secondary może być niespójna. W niektórych instalacjach można spotkać strukturę SMB o większej niż 3 liczbie poziomów. Na poniższym rysunku, dla przejrzystości, zaprezentujemy jednak rozwiązanie 3 poziomowe:

7 234 Jarosław Łagowski Rys. 7. Split Mirror Backup, struktura 3 - poziomowa Kolejny zestaw dysków o Ośrodku Zapasowym tertiary (kopia błyskawiczna PiT Point in Time) Kopia na dyskach secondary jest nieodporna na błąd logiczny, dlatego kopia lustrzana musi być zamrożona (Split Mirror) na czas inicjalizacji kopii błyskawicznej na dyski tertiary Po zakończeniu inicjalizacji kopii błyskawicznej, następuje resynchronizacja kopii lustrzanej Kopia archiwalna na taśmy, wykonywana jest z wolumenów tertiary Parametry Disaster Recovery: RPO bliskie zero zarówno w przypadku wykorzystania wolumenów secondary jak i wolumenów tertiary (rolling disaster, błąd logiczny), RTO w przypadku korzystania z kopii secondary lub w przypadku rolling disaster czy też błędu logicznego wolumenów tertiary, bardzo niskie, Availability: wpływ na produkcję bliski zeru, Bezpieczeństwo IT najwyższe. Warto wspomnieć, że kopia tertiary może być używana również jako prawie aktualny zestaw danych produkcyjnych. Taki zestaw danych, może doskonale służyć do operacji typu read only, odciążając Ośrodek Podstawowy. 3. Technologie wspierające Metoda Split Mirror Backup jest wspierana przez wiodących dostawców pamięci masowych. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to wsparcie bezinteresowne. Zdalne kopie lustrzane i kopie PiT są realizowane zwykle jako dodatkowo płatna funkcja macierzy dyskowej. Zwykle, też narzucone są określone wymagania na typ i rodzaj połączenia zdalnego między macierzami. Dodając do tego cenę za dodatkowe zestawy dyskowe (dla struktury 3 poziomowej musimy zapewnić dodatkowo 2 razy tyle przestrzeni dyskowej ile wynika z wymagań samego przetwarzania), oczywistym staje się fakt, iż rozwiązanie nie jest tanie. Zastosowanie tej czy innej technologii w kontekście Disaster Recovery zależy zatem od oceny ryzyka i potencjalnych kosztów katastrofy. Z reguły rozwiązanie SMB stosowane jest dla instalacji terabajtowych, które musza być dostępne 24/7. Po prostu, przy

8 "Disaster: Backup & Recovery" Wykonanie kopii DR 235 dużych wolumenach danych, trudno znaleźć inny sposób uzyskania aktualnej, nie zaburzającej przetwarzania i łatwej do odtworzenia kopii Zdalne kopie lustrzane Zdalne kopie lustrzane, tworzące kopię secondary można podzielić na trzy podstawowe grupy: kopie synchroniczne, kopie semi-synchroniczne, kopie asynchroniczne. Kopie synchroniczne Rys. 7. Synchroniczna, zdalna kopia lustrzana (Synchronous Remote Mirror Copy) Realizowane w 100% sprzętowo na poziomie macierzy (ale są też rozwiązania software owe, np. Storage Tek). Zapis na dysk jest uznany za zakończony po stronie produkcji dopiero, kiedy uda się zapis po stronie Ośrodka Zapasowego. Dystans pomiędzy Ośrodkami ograniczony do kilkudziesięciu kilometrów. Przy intensywnych zapisach na dysk, utrzymywanie kopii synchronicznej może mieć negatywny wpływ na wydajność przetwarzania. Mała odporność na rolling disaster Przykłady: IBM ESS: Peer-to-Peer Copy (PPRC) Hitachi Data Systems: TrueCopy EMC: SRDF Synchronous

9 236 Jarosław Łagowski Kopie semi-synchroniczne Rys. 7. Semi-synchroniczna, zdalna kopia lustrzana (Semi-synchronous Remote Mirror Copy) Różnica w stosunku do kopii synchronicznych polega na tym, że zapis na produkcji jest uznany za zakończony bez oczekiwania na potwierdzenie z Ośrodka Zapasowego, ale kolejne zapisy muszą czekać na potwierdzenie. Przykłady: EMC: SRDF Semi-synchronous Kopie Asynchroniczne Rys. 8. Asynchroniczna, zdalna kopia lustrzana (Asynchronous Remote Mirror Copy) Wspomagane sprzętowo na poziomie macierzy, realizowane programowo na dedykowanym serwerze (partycji) System Data Mover Zapisy na dyski secondary grupowane są w paczki (Consistency Groups) według Time Stamp Spójność zapisów na secondary jest wspomagana dziennikami zmian utrzymywanymi na serwerze SDM Dystans pomiędzy Ośrodkami nie jest formalnie ograniczony. Kopia asynchroniczna ma minimalny wpływ na produkcję Rozwiązanie odporne na rolling disaster Dane na dyskach secondary opóźnione od kilku sekund do kilku minut. Przykłady: IBM ESS: Extended Remote Copy (XRC)

10 "Disaster: Backup & Recovery" Wykonanie kopii DR 237 Hitachi Data Systems: HXRC 3.2. Lokalne kopie błyskawiczne Kopie błyskawiczne (Point in Time) mają na celu uchwycenie spójnego obrazu danych na zadany moment w czasie. Oczywiście, również zamrożenie zdalnej kopii lustrzanej można uważać za kopię PiT. Jednak dla uzyskania jaśniejszego podziału technologii, chciałbym ograniczyć się w tym punkcie tylko do kopii lokalnych, które wykonywane są od początku do końca na żądanie (kopia lustrzana jest inicjowana wcześniej, działa, i tylko jest zamrażana na żądanie). Koncepcja kopii błyskawicznej opiera się na dwóch, podstawowych obserwacjach: kopia danych nie jest z reguły potrzebna na natychmiast i w całości, dane źródłowe nie ulegają zmianom natychmiast i w całości. Oczywiście jest to pewne uogólnienie, jednak świetnie sprawdza się w praktyce. Tym samym, kopia błyskawiczna bazuje na pewnym oszustwie. Logicznie, czas wykonania takiej kopii jest bardzo krótki tyle ile potrzeba na zestawienie pary wolumenów: źródło cel. Fizycznie zaś, kopia wykonywana jest w tle, często z opóźnieniem, lub w ogóle. Rys. 9. Lokalna kopia błyskawiczna (Local Point in Time Copy) Realizowane w 100% sprzętowo na poziomie i wewnątrz pojedynczej macierzy (ale są też rozwiązania software owe, np. StorageTek) Faza inicjalizacji kopii polega na zestawieniu par: źródło cel. W zależności od rozwiązania lub wybranej opcji, po fazie inicjalizacji następuje: kopiowanie w tle całego obrazu źródła, kopiowanie w tle tylko zaalokowanych fragmentów dysku, kopiowanie tylko w razie potrzeby (zmiana na wolumenie źródłowym) kopiowanie przyrostowe od poprzedniego zestawienia

11 238 Jarosław Łagowski Po fazie inicjalizacji, można już korzystać z logicznie pełnej kopii. Jeżeli odwołanie do kopii trafia we fragment nie skopiowany fizycznie to jest skierowane na źródło. Zmiany na wolumenie źródłowym, muszą czekać na zapis starego obrazu na kopii. Przykłady: IBM ESS: Flash Copy Hitachi Data Systems: NanoCopy EMC: Adaptive Copy 4. Podsumowanie Wykonanie kopii Disaster Recovery metodą Split Mirror jest jednym z najsprawniejszych sposobów zabezpieczenia przed katastrofą w przypadku terabajtowych instalacji z wymaganą dostępnością 7/24. Rynek dostarcza wielu produktów wspierających takie rozwiązanie od strony technologicznej. Niestety koszt finansowy, ale również organizacyjny (wyszkolenie personelu, wdrożenie i przestrzeganie procedur) jest wysoki. Każda organizacja, której los zależy od możliwości przetwarzania danych, musi przeprowadzić analizę, która wskaże, czy warto inwestować w rozwiązanie SMB, czy po prostu przygotować środki (rezerwa finansowa, ubezpieczenia, umowy z dostawcami), które uruchomione po katastrofie pozwolą odtworzyć przetwarzanie w zadowalającym czasie. Bibliografia 1. Fire in the Computer Room - What Now?, SG Disaster Recovery Library S/390 Technology Guide, GG Disaster Recovery Library Data Recovery, GG Point-in-Time Copy: Yesterday, Today and Tomorrow, Alain Azagury, Michael E.Factor and Julian Satra, IBM Research Lab in Haifa, Israel 5. Disaster Recovery Issues and Solution, A White Paper by Roselinda R.Schulman, Hitachi Data Systems International Technical Support Organization Bibliography of Redbooks, GG (www.redbooks.ibm.com)

Charakterystyka podstawowych typów zapasowych ośrodków przetwarzania danych

Charakterystyka podstawowych typów zapasowych ośrodków przetwarzania danych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Charakterystyka podstawowych typów zapasowych ośrodków przetwarzania danych Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Disaster: Backup & Recovery metodologia projektu

Disaster: Backup & Recovery metodologia projektu VIII Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2002 Disaster: Backup & Recovery metodologia projektu Jaros³aw agowski IBM Polska e-mail: j.lagowski@pl.ibm.com Abstrakt Trudno sobie wyobraziæ wspó³czesn¹

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo Doc. dr inŝ. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych Temat 4 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i utratą danych. Dzienniki transakcji chronią tylko przed skutkami awarii systemu, Dzienniki transakcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Planowanie informacyjnej ciągłości działania przegląd standardu NIST SP 800-34

Planowanie informacyjnej ciągłości działania przegląd standardu NIST SP 800-34 PRZEGLĄD TELEINFORMATYCZNY NR 2, 2013 Planowanie informacyjnej ciągłości działania przegląd standardu NIST SP 800-34 Łukasz BŁASZCZYK, Krzysztof LIDERMAN Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul.

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str.

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4 Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. 8 Na bezpieczeństwie oszczędzaj z głową wdrożenie str. 19 Efektywne metody

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

System ciągłej ochrony danych

System ciągłej ochrony danych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Malinowski Nr albumu: 189420 System ciągłej ochrony danych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Konsolidacja serwerów i ciągłość biznesowa Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

ITIL v3 Cykl życia usług IT

ITIL v3 Cykl życia usług IT XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 ITIL v3 Cykl życia usług IT Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: Jaroslaw.Lagowski@pl.ibm.com Abstrakt. Początki ITIL (IT Infrastructure Library) sięgają

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy

ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 ITIL - zarządzanie usługami IT poprzez procesy Jarosław Łagowski IBM Polska e mail: j.lagowski@pl.ibm.com Streszczenie Początki ITIL (IT Infrastructure

Bardziej szczegółowo

DR INŻ. WŁODZIMIERZ MOSOROW

DR INŻ. WŁODZIMIERZ MOSOROW POLITECHNIKA ŁÓDZKA DR INŻ. WŁODZIMIERZ MOSOROW 2007 Spis treści Spis treści... 2 Spis treści... 2 Spis treści... 2 Wstęp... 6 Wstęp... 6 Wstęp... 6 CZĘŚĆ I. Część teoretyczna... 10 1. Rozproszony system

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH Zeszyty Naukowe 47-65 Andrzej CHRZĄSZCZ 1 BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH Streszczenie W pracy opisane zostaną najczęstsze błędy popełniane w planowaniu, wdrażaniu, a zwłaszcza w procesie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl

Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl Analiza rynku ASP w Polsce: perspektywy opłacalności Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl Autor: Jarosław Żeliński Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, przez dwa lata wykładowca w

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

mitów o SSD 9Obalamy przesądy

mitów o SSD 9Obalamy przesądy SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP KWIECIEŃ 2015 (04/223) INDEKS 328820 CENA 26,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRZEDRUK mitów o SSD 9Obalamy przesądy o nośnikach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania

Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania DOKUMENT TECHNICZNY Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania www.sybase.com.pl WSTĘP Ciągłość działania, definiowana zwykle jako prowadzenie działalności w sposób nieprzerwany z jednoczesną ochroną

Bardziej szczegółowo