OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Faks: (352) Informacje i formularze on-line: SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 1 w Lublinie Adres pocztowy: ul. Staszica 16 Miejscowość: LUBLIN Kod pocztowy: Kraj: POLSKA Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: MARLENA KOZIEJ Adresy internetowe (jeŝeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Tel: Faks: Więcej informacji moŝna uzyskać pod adresem: jak podano wyŝej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŝna uzyskać pod adresem: jak podano wyŝej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŝy przesyłać na adres: jak podano wyŝej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A. III 1.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających tak nie 1 Standardowy Formularz 2 - PL

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.l) OPIS II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa kompleksowego WyposaŜenia Kliniki Chorób Zakaźnych. Nr sprawy: EO-2722/ VI /09 II. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr DzierŜawa ( dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik Zaprojektowanie i wykonanie Najem II do dyrektywy 2004/18/WE) Wykonanie, za pomocą Leasing Połączenie powyŝszych form dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kod NUTS Główne miejsce realizacji dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Lublin, ul. Staszica 16, Klinik Chorób Zakaźnych Kod NUTS Główne miejsce świadczenia usług Kod NUTS II. 1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) II.l.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeŝeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, JeŜeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeŝeli dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT:... Waluta:... Lub Zakres: między... a... Waluta:... Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeŝeli moŝliwe do określenia):... II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(-ów) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaŝ, uruchomienie, przeszkolenie personelu Szpitala w zakresie uŝytkowania oraz przekazanie do uŝytku kompleksowego wyposaŝenia Kliniki Chorób Zakaźnych - między innymi: Aparat Ambu, Aparat EKG z wózkiem, Aparat RTG stacjonarny do prześwietleń kostnych, Biurko, Biurko lekarskie, Bronchofiberoskop, Chłodziarka, Chłodziarka typ domowy (pod blat), Defibrylator, Dozownik do tlenu, Endoskop - w zestawie: videogastrofiberoskop, videokolonofiberoskop, tor wizyjny oraz akcesoria, Fotel, Fotel do biurka lekarskiego, Fotel do iniekcji doŝylnych, Fotel (leŝanka), Inhalator ultradźwiękowy, Kabina z urządzeniem audiovideo dwustanowiskowa, Kardiomonitor, Kozetka do badań, Krzesło szpitalne, Krzesło tapicerowane (zmywalne), 2 Standardowy Formularz 2 - PL

3 Kuchenka mikrofalowa, Lada rejestracyjna, Lada punktu pielęgniarskiego, Lampa bekteriobójcza statywowa, Lampa bakteriobójcza sufitowa, Lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa, Lampa do badania laryngologicznego, Lampa Solux, Zestaw do laryngoskopii Laryngoskop, Lustro nad umywalkę, Ławki wolnostojące do szatni, ŁóŜko szpitalne z materacem przeznaczone do ogólnej pielęgnacji i leczenia pacjenta, ŁóŜko szpitalne i intensywnego nadzoru, Maszyna do mycia naczyń z cyklem wyparzania zmywarka, Materace przeciwodleŝynowy z kompresorem, Myjka dezynfektor z własną wytwornicą pary, Myjka dezynfektor endoskopów ze stacją uzdatniania i filtrem mechanicznym, Myjka dezynfektor do kaczek i basenów oraz drobnych przedmiotów, Negatoskop, Odsysacz elektryczny Ssak, Parawan, Pojemnik na mydło w płynie i płyn dezynfekujący, Pojemnik na papier toaletowy, Półka wisząca na baseny i kaczki z ociekaczem, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, Projektor lekarski, Przenośne urządzenie do mycia ciśnieniowego łóŝek, Pulsoksymetr, Regał magazynowy, Rektoskop, Respirator, Ssak próŝniowy z regulatorem próŝni ścienny, Sterylizator parowy, Stolik narzędziowy, Stolik okolicznościowy, Stolik okolicznościowy mały, Stolik zabiegowy; Stół do zmywalni z blachy nierdzewnej ze zlewem 2-komorowym z młynkiem odpadów i miejscem na zmywarkę; Szafa lekarska 1-drzwiowa, Szafa lekarska 2-drzwiowa, Szafa na czystą bieliznę, Szafa 2- działowa na ubrania, Szafka kartotekowa, Szafka przyłóŝkowa, Szafka wisząca na baseny i kaczki z ociekaczem, Szafy BHP podwójne, Taboret na śrubie, Taboret szpitalny, Telewizor, Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, Ultrasonograf, Waga lekarska ze wzrostomierzem, Wersalka, Wiadro pedałowe, Wieszak (dozownik) na ręczniki jednorazowe, Wieszak szatniowy, Wieszak ścienny, Wózek do dezynfekcji narzędzi, Wózek na brudną bieliznę, Wózek potrawowy, Wózek zabiegowy oddziałowy, Wózek toaletowy, Wózek wanna, Zestaw komputerowy, Zestaw narzędzi, Zestaw szafek wiszących, Zestaw szynowy (cięŝka i lekka) z osprzętem na 4 stanowiska, Zestaw szyn lekkich z lampami nadłóŝkowymi, Blaty laminowane z szafkami, Szafki zlewozmywakowe, Regały magazynowe, Szafka biurowo-biblioteczna, Stół zabiegowy, Szafa na endoskopy, Stół do zabiegów endoskopowych, Stół z blachy nierdzewnej, Stolik pod telewizor, Zestaw biurek, Stolik świetlicowy, Wózek do przewoŝenia pacjentów w pozycji leŝacej, Wózek na czystą bieliznę, Wózek dla osób niepełnosprawnych, Fotel do biurka, Krzesło tapicerowane z podlokietnikami, Stolik okolicznościowy mały, DrąŜek z zasłoną do prysznica, Stojak na kroplówkę, Wysięgnik teleskopowy do kroplówek, Szyna sufitowa z kotarą. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot Dadatkowe przedmioty Słownik główny ; ; ; ; II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II. 1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia naleŝy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) JeŜeli tak, oferty naleŝy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): Słownik uzupełniający ( jeŝeli dotyczy) tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeŝeli dotyczy) JeŜeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): ,31 Waluta: PLN LUB Zakres: między... a... Waluta:... 3 Standardowy Formularz 2 - PL

4 II.2.2) Opcje (jeŝeli dotyczy) JeŜeli tak, proszę podać opis takich opcji: JeŜeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba moŝliwych wznowień (jeŝeli dotyczy): lub Zakres: między a JeŜeli są znane, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: lub Rozpoczęcie // Zakończenie // 60 (od udzielenia zamówienia): (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.l) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III. l.l) Wymagane wadia i gwarancje (jeŝeli dotyczy) ,00 zł. (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) III. 1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Przelew w terminie 30 dni po dostawie cząstkowej. III. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeŝeli dotyczy) III. 1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeŝeli dotyczy) JeŜeli tak, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego 4 Standardowy Formularz 2 - PL

5 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Określone w SIWZ zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy, na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub - rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 6. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) punkcie 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) w punkcie 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6, podpunkt. 1 lit. a) i c) oraz podpunkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 podpunkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 7 stosuje się odpowiednio. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, śe OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W zakresie pozycji nr: 2 (aparat EKG), 3 (aparat RTG), 6 (bronchofiberoskop), 11 (endoskop), 17 (kabina z urządzeniem audiovideo), 18 (kardiomonitor), 34 (łóŝko intensywnego nadzoru), 35 (maszyna do mycia naczyń), 37 (myjka dezynfektor), 38 (myjka dezynfektor), 39 (myjka dezynfektor), 48 (przenośne urządzenie do mycia ciśnieniowego), 51 (rektoskop), 52 (respirator), 54 (sterylizator parowy), 109 (wózek do przewoŝenia pacjentów w pozycji leŝącej) wg. Załącznika nr 1 i 2 - Do oferty naleŝy dołączyć dokładne opisy zaoferowanego przedmiotu zamówienia ze zdjęciami, folderami itp., z zaznaczeniem której pozycji dany opis czy folder dotyczy. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa 5 Standardowy Formularz 2 - PL

6 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - dokument określający obroty i zysk za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres (nie jest wymagane złoŝenie pełnego sprawozdania finansowego za dany okres). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeŝeli dotyczy): znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest: osiągnięcie przez Wykonawcę rocznego przychodu ze sprzedaŝy (lub obrót) w wysokości minimum ,00 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych ). Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt. 7 SIWZ. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) dostaw o których mowa w części V lit.b) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. b) Dokumenty potwierdzające wykonanie z naleŝytą starannością dostaw wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 6 lit a). III.2.4) Zamówienia zastrzeŝone (jeŝeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeŝone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeŝona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeŝone jest dla określonego zawodu Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeŝeli dotyczy): posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku nie dysponowania potencjałem technicznym naleŝy w ofercie przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest zrealizowanie z naleŝytą starannością co najmniej 2 dostaw wyposaŝenia w aparaturę i/lub urządzenia medyczne zakładu opieki zdrowotnej kaŝda o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonego wyposaŝenia w aparaturę i/lub urządzenia medyczne zakładu opieki zdrowotnej w ramach jednej umowy. Przez 1 dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt. 6 SIWZ. tak nie JeŜeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi tak nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV. 1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury 6 Standardowy Formularz 2 - PL

7 Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:... Negocjacyjna Kandydaci zostali juŝ zakwalifikowani tak nie JeŜeli tak, naleŝy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych juŝ wykonawców w pkt VI 3) Informacje dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:... Dialog konkurencyjny IV. 1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców lub Przewidywana minimalna liczba oraz, jeŝeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:... IV. 1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert tak nie KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) NajniŜsza cena Lub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŝej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najwaŝniejszego do najmniej waŝnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest moŝliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga Standardowy Formularz 2 - PL

8 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna JeŜeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeŝeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeŝeli dotyczy) EO 2722 / VI / 09 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia JeŜeli tak, Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/ S z dnia 31/01/2009 (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje (jeŝeli dotyczy) tak nie Numer ogłoszenia w Dz.U.: / S - z dnia / / (dd/mm/rrrr) Numer ogłoszenia w Dz.U.: / S - z dnia / / (dd/mm/rrrr IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 08 / 05 / 2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne JeŜeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): 100,00 PLN Waluta: PLN Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie SPSK nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym. tak nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 08/ 05 /2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeŝeli jest znana) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: // (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których moŝna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Inne: 8 Standardowy Formularz 2 - PL

9 IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: // (dd/mm/rrrr) lub Okres w miesiącach: lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 08 / 05 /2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeŝeli dotyczy): SPSK Nr 1, ul. Staszica 16, Lublin, Sala Konferencyjna Osoby upowaŝnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeŝeli dotyczy) tak nie Komisja Przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeŝeli dotyczy) JeŜeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH JeŜeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeŝeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel: (0-22) (0-22) Adres internetowy (URL): Faks: (0-22) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeŝeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Tel: Adres internetowy (URL): Faks: VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeŝeli jest to niezbędne, pkt I.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. VI.4.3) Źródło, gdzie moŝna uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 9 Standardowy Formularz 2 - PL

10 Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel: (0-22) (0-22) Adres internetowy (URL): Faks: (0-22) (0-22) VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 09/ 04 / 2009 (dd/mm/rrrr)... Podpis Kierownika Zamawiającego 10 Standardowy Formularz 2 - PL

11 ZAŁĄCZNIK DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOśNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Dział Zaopatrzenia - Sekcja ds. Zamówień Publicznych - Budynek Dyrekcji SPSK-1 pok. Nr 1 Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica 16 Miejscowość: LUBLIN Kod pocztowy: Kraj: POLSKA Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Budynek Dyrekcji - pok. Nr 1 Osoba do kontaktów: Marlena Koziej A Tel: 0 81 / / / Adres internetowy (URL): Faks: 0 81 / / II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOśNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica 16 Miejscowość: LUBLIN Kod pocztowy: Kraj: POLSKA Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Budynek Dyrekcji - pok. Nr 1 Osoba do kontaktów: Marlena Koziej Adres internetowy (URL): Tel: 0 81 / / / Faks: 0 81 / / III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEśY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Kancelaria Szpitala Budynek Dyrekcji SPSK-1 pok. Nr 5 Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica 16 Miejscowość: LUBLIN Kod pocztowy: Kraj: POLSKA Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Budynek Dyrekcji - pok. Nr 1 Osoba do kontaktów: Tel: 0 81 / / / Adres internetowy (URL): Faks: 0 81 / / Standardowy Formularz 2 - PL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo